1 Office of Music Arts. Γραφείο Μουσικών Τεχνών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Office of Music Arts. Γραφείο Μουσικών Τεχνών"

Transcript

1 Ουάσιγκτον Ιερός ΤΟ της «ΘΕΟΣ του Ήχος Καθεδρικός Περιφ. Θεού πλ. ΚΥΡΙΟΣ» της Σοφίας β Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia Cathedral D.C. Θεός ευλογημένος Κυρίου. Κύριος Ψαλμός και επέφανεν ριζ (117) αγαθός, α. ότι Εξομολογείσθε εις ο τον ερχόμενος αιώνα τω το εν ημίν, έλεος ονόματι Κυρίω, ότι God is the Lord, GOD Mode and Psalm IS THE He pl. 117 revealed 2nd LORD Himself to Στίχος αυτούς. και αυτού. τω έστι ονόματι β. γ. (Ψαλμός θαυμαστή Πάντα Παρά ριζ ριζ Κυρίου τα 1) (Ψαλμός ριζ 23) 10) εν έθνη οφθαλμοίς ημυνάμην εγένετο εκύκλωσάν αύτη, ημών. με, good, us. the Blessed Lord. is he who comes in the name of Ἀγγελικαὶ οἱ ἵστατο φυλάσσοντες Μαρία Δυνάμεις ΤΟ ἐν ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ them. 1. for Give his thanks mercy is unto for ever. the Lord, for He is ἄχραντόν Ἅδην, μὴ πειρασθεὶς σου σῶμα. Ήχος ἀπενεκρώθησαν τῷ τάφῳ ἐπὶ ὑπ Ἐσκύλευσας πλ. τὸ αὐτοῦ β. it (Psalm Verse3. is name wonderful , (Psalm This All of 1) the 117, came nations Lord in 10) our about I defended eyes. surrounded from (Psalm the myself 117, Lord, me, 23) against but and ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμενος ζητοῦσα μνῆμά καὶ τὸν σου, τὴν καὶ When ζωήν. δόξα σοι. Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύριε grave, became APOLYTIKION sepulcher immaculate angelic Mode powers pl. 2nd not the as soldiers dead. And guarding standing appeared it feared by the at and virgin, resurrected You. afflicted and was granted from body. by Mary it. the You eternal who dead. went devastated was O life. to Lord, seeking meet You Hades, glory the Your to 1

2 Ὁ ἦλθες Ουάσιγκτον Ιερός της του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia λάμψας Cathedral τὸν τὴν εὐλογημένην Δόξα... Καὶ νῦν... καλέσας Θεοτοκίον. σου Μητέρα, D.C. Συγχάρητέ δραχμή. Ἀδάμ, ἐπὶ ἐν Ὁ τὸ λέγων πάντα τῷ μοι, πάθος Σταυρῷ, ὅτι τοῖς σοφῶς εὑρέθη ἑκουσίᾳ Ἀγγέλοις ἀναζητῆσαι οἰκονομήσας, ἡ βουλῇ, ἀπολομένη θέλων O δόξα σοι. Mother, Ο ιερεύς λέγει την μικρή συναπτή, ο δε own ΙΕΡΕΥΣ χορός δέησιν σώσον...». το μέχρι «Κύριε και Ελέησον» της «Αντιλαβού, εις εκάστην seek; saying Glory Both now... Theotokion. together, Lord, who called the blessed Maid lost. You came the Passion of Your wisely. will You and therefore intent. shone Adam upon You the wished Cross, to Ἔτι δεηθῶμεν. Ἀντιλαβοῦ, διαφύλαξον χάριτι. καὶ ἔτι, ἐν σῶσον, ἡμᾶς, εἰρήνῃ ὁ ἐλέησον Θεός, τοῦ Κυρίου Τhe Angels, Rejoice with me Choir I have found the coin that was Τῆς ὑπερευλογημένης, Δεσποίνης Παναγίας, ἡμῶν, ἀχράντου, Θεοτόκου ἐνδόξου, τῇ καὶ καὶ every O Lord, You have disposed all things ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων Σῇ all Glory to You. PRIEST Priest says the short Synapti and the Again answers with Lord have mercy to the holy. petition until Commemorating our Succour, τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς O and again, in peace let us beseech καὶ ἡμῶν ἀλλήλους, Χριστῷ τῷ καὶ Θεῷ πᾶσαν παραθώμεθα. τὴν ζωὴν Commemorating Lord. ΧΟΡΟΣ ΙΕΡΕΥΣ Σοί Κύριε. most Theotokos God, blessed by save, Thy and and be grace. ever merciful our glorious Virgin all holy, and Lady, Mary, protect pure, with us, Ὅτι βασιλεία, Πατρὸς Πνεύματος, αἰῶνας Σὸν καὶ τὸ καὶ κράτος, τοῦ νῦν ἡ δύναμις Υἱοῦ καὶ καὶ ἀεὶ καὶ Σοῦ καὶ τοῦ εἰς ἐστιν ἡ Ἁγίου δόξα, τοὺς ἡ ΧΟΡΟΣ τοῦ CHOIR all ourselves the saints, and let one us another commend and our Γραφείο τῶν Ἀμήν. αἰώνων. PRIEST whole life to Christ our God. For kingdom Father Thine To is Thee, the dominion, O Lord now and and ever and of the and Son power to the and ages and of and the of Thine ages. Holy glory, is Spirit, of the the Μουσικών Τεχνών CHOIR Amen. 2

3 Ουάσιγκτον Ιερός της του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia Cathedral Τοῦ D.C. ὀδυρομένου, κεκρυμμένους ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τοῦ τάφου ἀνεῳγμένου, Κάθισμα Ἦχος πλ.β' τοῦ α Ἀναστάσεως παρέχων ἀμπελῶνος τῷ κόσμῳ ἡ λόγον Μαρία Ἀποστόλους ἐργάται, τὸ Ἀνέστη ἐβόα μέγα κηρύξατε πρὸς Ἐξέλθετε ἔλεος. ὁ Ἅδου Κύριος, τοὺς τὸν οἱ τῆς The was Δόξα... Apostles KATHISMATA 1st Κύριε, Μαγδαληνή, κηπουρόν ἔκρυψας τὸν φυλάσσοντες, ἐπὶ παρίστατο θρόνου τὴν σε αἰώνιον καὶ νομίζουσα ἀπὸ Χερουβίμ; ἔκλαιε τῷ τοῦ τάφῳ Ζωήν; φόβου βοῶσα, ἔλεγε οἱ σου ποῦ γὰρ Ποῦ Μαρία καὶ ἔθηκας τοῦτον ἡ the Kathisma resurrection. Mode pl. 2nd. granted sepulcher lamenting, hiding, had and been "Come Mary opened, cried out, O out and laborers to Hades the of Standing vineyard, and preach the message of the ἀπενεκρώθησαν μοι, καὶ Προϊστορεῖ τοὺς ἢ σὺν νεκροὺς Καὶ ἐμοὶ ὁ Γεδεὼν νῦν... κραυγάσατε ἀναστήσας ἢ τὸν Θεοτοκίον. τὴν Κύριόν σύλληψιν, Ὁ δόξα μου ἐν νεκροῖς σοι. δότε Magdalene, The Lord has arisen and loudly, the world His great mercy." said everlasting Glory... who by O Your Lord, sepulcher and she was Mary weeping ἑρμηνεύει κατέβη ἐν σπορᾶς σωτηρίαν, τῇ γαστρί γὰρ Γῆ ὁ Χριστὸν ἁγία, ὡς Δαυῒδ σου ὑετὸς τοῦ καὶ τὸν τὸν κόσμου ἐπὶ ἐβλάστησας τόκον Θεὸν πόκον, ἡμῶν τὴν σου ὁ Θεοτόκε Λόγος ἄνευ ἡ καὶ fear, to those sits You, and who life? a mistaking "Where throne guarded Where have of You Cherubim? have Him you for you became hidden the laid gardener Out Him like of Κεχαριτωμένη. Gideon men. Either give my Lord or cry David aloud along with me. You were among the Theotokos. dead and raised Both now... the dead. Theotokion. Glory You." womb without forth elucidates foretokens The Logos your your came childbirth, conceiving, down O into and our God, the as seed world's O did Lady the you, salvation, dew full the of upon holy grace. earth, who the fleece; is brought Christ and your 3

4 Ἡ ἐν Ουάσιγκτον Ιερός της Κάθισμα του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας β Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia ὑπνοῦντα, ζωὴ τῷ λίθῳ ἐν τῷ στρατιῶται ἐπέκειτο τάφῳ ἀνέκειτο, ὡς ἐφύλαττον Βασιλέα καὶ σφραγὶς Cathedral D.C. Χριστόν πατάξας, Προϊστορεῖ καὶ ἀνέστη ὁ τοὺς Ἰωνᾶς Δόξα ὁ ἐχθροὺς Κύριος. τὸν τάφον αὐτοῦ σου, ἀορασίᾳ Life on ἑρμηνεύει ἔνθεον, νεκρὸς πύλας Δεσπότης, ἀνέστης ἐν ἀθάνατε τῷ Συμεὼν τοῦ τάφῳ, κόσμου δὲ Κύριε ἄνευ τὴν ὁ λύσας εἰς Ἔγερσιν κατέβης φθορᾶς, σωτηρίαν, Ἅδου τὴν γὰρ ὡς τὰς καὶ like enemies, the was stone. laid Soldiers in a 2nd tomb, Kathisma were and guarding a seal was Christ laid Χριστὲ σκότει. ὁ Θεὸς ἡμῶν, φωτίσας τοὺς ἐν ὡσεὶ Jonah a king in his sleep. And stunning His Symeon the Lord arose. immortal tomb Hades. Glory Θεοτόκε τὸν καὶ Θεὸν ἀναστάντα ἑκουσίως ἡμῶν, Παρθένε, Καὶ σωθῆναι προσπαγέντα νῦν... ἐκ νεκρῶν, ἱκέτευε Θεοτοκίον. Master, foretokens Your sepulcher, and Christ our And for a elucidates Lord. dead God, the You salvation man, You giving rose Your went destroying without light divine of down the corruption, those world, resurrection, into the gates in the O of as τὰς ψυχὰς Χριστὸν ἐν Υἱόν σταυρῷ, ἡμῶν. τὸν σου, darkness. O Christ to entreating Virgin the Cross our Theotokos, Both Him God, and now... who resurrected save beseech voluntarily Theotokion. our souls. from Your was the Son, nailed dead, 4

5 Ιερός της του Καθεδρικός Θεού Σοφίας Ναός Greek Orthodox Saint Sophia Εὐλογητὸς Ουάσιγκτον Περιφ. της Κολούμπια Washington Cathedral δικαιώματά D.C. Τῶν ΤA Ἦχος ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ ἐν εἶ, Κύριε, δίδαξόν πλ. α. Σώτερ, ἑαυτῷ νεκροῖς ἀγγέλων τὸν τὴν Ἀδὰμ λογισθέντα, ἰσχὺν σου. ὁ δῆμος ἐγείραντα καθελόντα κατεπλάγη τοῦ καὶ θανάτου καὶ με ἐξ τὰ σὺν ᾅδου ὁρῶν δέ, σε Blessed πάντας ἐλευθερώσαντα. commandments. When EVLOGITARIA Εὐλογητὸς δικαιώματά Τί μαθήτριαι, τὰ μύρα συμπαθῶς κιρνᾶτε; εἶ, σου. Κύριε, ὁ δίδαξόν ἀστράπτων τοῖς δάκρυσιν, με τὰ were Mode pl. 1st marveled. τάφῳ μυροφόροις ἥσθητε μνήματος. ἄγγελος ὁ Σωτὴρ Ἴδετε προσεφθέγγετο γὰρ ὑμεῖς ἐξανέστη τὸν τάφον τοῦ ταῖς ἐν καὶ τῷ ὦ destroyed are You, Lord, teach me Your You accounted the hosts of among the Angels the dead, saw they how all You Blessed You, Savior, are the One who commandments. the might of death; and when Why arose raised Adam with yourself tears from Hades liberated everyone. Εὐλογητὸς δικαιώματά Λίαν μνῆμά πρὸς καιρὸς πρωῒ αὐτὰς σου, πέπαυται, μυροφόροι εἶ, θρηνολογοῦσαι ὁ σου. ἄγγελος Κύριε, μὴ δίδαξόν κλαίετε ἔδραμον καὶ εἶπε ἀλλ με τὴν πρὸς Θρήνου τὰ the cried are You, Lord, teach Your yourselves ἀνάστασιν δὲ ἀποστόλοις εἴπατε. ἐπέστη τὸ that full do you of pity, mingle women the ointments disciples? with Thus your Εὐλογητὸς δικαιώματά εἶ, σου. Κύριε, δίδαξόν με τὰ ὁ Blessed Angel who was shining tomb commandments. to the myrrhbearing women. See for Very the empty tomb and understand, women the Savior has risen from the sepulcher. lamenting. are You, O Lord, teach Your Μυροφόροι ἐλθοῦσαι ἐνηχοῦντο φθεγγομένου λογίζεσθε; μνήματος. πρὸς Ἀγγέλου γυναῖκες τὸ μνῆμά τρανῶς μετὰ σου, μύρων ended; πρὸς Σῶτερ, Resurrection uttered, early weep were in But ʺThe to no the hastening the more. morning, time Angel Apostles.ʺ Go for to appeared announce Your lamentation the myrrhbearing tomb the them has αὐτὰς Γραφείο ὡς Θεὸς Τί Μουσικών μετὰ γὰρ νεκρῶν ἐξανέστη Τεχνών τὸν τοῦ ζῶντα Blessed commandments. When with Savior, clearly their are myrrh bearing spices You, O Lord, Your sepulcher, teach women had Your account speaking they among heard the to them, dead voice the ʺWhy of One an do who Angel you O come lives? 5

6 For sepulcher.ʺ Δόξα as God, Ουάσιγκτον He Ιερός της has του Καθεδρικός Περιφ. risen Θεού της from Σοφίας Ναός Κολούμπια the Greek Washington Orthodox Saint Sophia Cathedral Προσκυνοῦμεν Πατρὶ καὶ Πατέρα Υἱῷ καὶ καὶ ἁγίῳ τὸν Πνεύματι. τούτου D.C. Υἱόν Τριάδα, Σεραφείμ, Ἅγιος Καὶ νῦν τε εἶ, καὶ ἐν καὶ Κύριε. κράζοντες μιᾷ τὸ ἀεὶ ἅγιον τῇ καὶ οὐσίᾳ, εἰς Πνεῦμα, τό τοὺς σὺν Ἅγιος, αἰῶνας τοῖς τὴν Ἅγιος, ἁγίαν Glory Holy We αἰώνων. Ζωοδότην τὸν ἀντὶ ἴθυνε Ἀδὰμ λύπης πρὸς Ἀμήν. ἁμαρτίας, τεκοῦσα, ταύτην παρέσχες δὲ ἐλυτρώσω, χαρμονὴν ὁ ρεύσαντα ἐκ σοῦ σαρκωθεὶς δὲ Παρθένε, ζωῆς, τῇ τῶν His Trinity, with to the Father and the Son, and the Θεὸς Ἀλληλούϊα, καὶ ἄνθρωπος. ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, Εὔᾳ You, bow Spirit. down in worship to Father and Both Son and Holy Spirit, the ages. one in essence; and we cry aloud Giving the Seraphim: Holy, Holy, Holy are O Lord. δόξα Ο χορός δέησιν ιερεύς σοι το μέχρι λέγει ὁ «Κύριε Θεός. και την Ελέησον» της (Τρίς) you He now and ever, and unto the ages of and who delivered man, have Amen. birth from rendered has to directed you Adam the became Giver joy from to in of life place incarnate, sin, life, him and of O who sorrow. Virgin, to God Eve fell σώσον...». μικρή «Αντιλαβού, συναπτή, εις εκάστην ο δε from Alleluia, God. Τhe it. Choir every Priest (Thrice) petition answers alleluia, says until with the alleluia, short Commemorating Lord Synapti have glory mercy to and You, the our to O all holy. 6

7 ΙΕΡΕΥΣ Ἔτι Ουάσιγκτον Ιερός της του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia δεηθῶμεν. Cathedral D.C. Ἀντιλαβοῦ, διαφύλαξον καὶ ἔτι, ἐν σῶσον, ἡμᾶς, εἰρήνῃ ὁ ἐλέησον Θεός, τοῦ Κυρίου τῇ καὶ Σῇ PRIEST χάριτι. Again Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, the ὑπερευλογημένης, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου ἐνδόξου, καὶ Succour, ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων O and again, peace let us beseech τῶν καὶ ἡμῶν ἀλλήλους, Ἁγίων Χριστῷ μνημονεύσαντες, τῷ καὶ Θεῷ πᾶσαν παραθώμεθα. τὴν ἑαυτοὺς ζωὴν Commemorating Lord. most God, blessed by save, Thy and be grace. merciful our glorious all holy, and Lady, protect pure, us, ΧΟΡΟΣ ΙΕΡΕΥΣ Σοί Κύριε. Ότι δεδόξασταί και νυν αιώνων. του ηυλόγηταί και Υιού αεί και σου και εις σου η του Βασιλεία τους Αγίου όνομα, αιώνας Πνεύματος, του και ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Αμήν. των Πατρός CHOIR Theotokos all ourselves the saints, and and let one ever us another commend Virgin and Mary, our with PRIEST whole life to Christ our God. For Thy To Thee, O Lord and Τῷ Χριστέ, Θεός, Παράδεισον ἑκουσίῳ ἤνοιξας πύλας καὶ καὶ ἡμῖν τοῦ Ἦχος Ἡ ζωοποιῷ ἀναστὰς Ὑπακοὴ the ἐρρύσω Ἅδου τὸν πλ. πάλαι συντρίψας σου β' ἐκ τῶν θανάτῳ READER ages blessed of kingdom the of Amen. Holy ages. is Thy of Spirit, the name, Father now and and glorified of ever the and Son is to νεκρῶν, ὡς Mode Hypakoè pl. 2nd Γραφείο ἐκ φθορᾶς Μουσικών τὴν ζωὴν Τεχνών ἡμῶν. By Christ, God, of delivered Paradise. your and You voluntary, opened our smashed And life rising from to life giving us the the corruption. from gates ancient the death, of dead, Hades Garden O You as 7

8 Ουάσιγκτον Ιερός της του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia Cathedral D.C. Ἐν πρὸς ΟΙ Ἦχος ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ πλ. β' Ἐλέησον Ἀντίφωνον αʹ καταρτίζων τῷ σὲ οὐρανῷ Λόγε ἡμᾶς εὔχρηστα, οἴκτιρόν τοὺς ὀφθαλμούς ἐξουθενουμένους, σκεύη με, ἵνα σου ζῶ μου σοι. Λόγε. αἴρω, I Show ANAVATHMOI Mode pl. 2nd Ἁγίῳ τούτων τῶν τῆς Πνεύματι, κατ γῆς, Δόξα... ἀξίαν πτεροῖ, πανσωστικὴ πνεύσει, Καὶ νῦν... Ἀντίφωνον αὔξει, β' τάττει τάχει αἰτία ἄνω. ἐξαίρει εἴ τινι Have 1st Antiphon. make direct my mercy, eyes to so You that I may heaven, live O in Logos. You. In salvation. mercy on who sustain derision; and Εἰ ἀντισχεῖν νικῶντες Τοῖς ψυχή, μὴ ὀδοῦσιν ὅτι ὡς Κύριος στρουθίον γὰρ ἠδύνατο, αὐτῶν, ἔνθεν ἦν ἐν ἐχθροῦ ὑψοῦνται. Λόγε μή ἡμῖν, μου οἴμοι! πάλαισμα οὐδεὶς ληφθήτω πῶς ἡμῶν befits us Your useful vessels, O Logos. μέλλω τῶν ἐχθρῶν ρυσθῆναι, ἡ οἱ from augments the Holy When Spirit Glory... is the blows Both cause now... of someone universal as If His nature, He quickly uplifts him could the mundane, gives him wings, φιλαμαρτήμων Ἁγίῳ εὐδοκία, ἰσουργὸν Πνεύματι, σύνεσις, γὰρ Δόξα τῷ ὑπάρχων; him, ranges him high. herefrom 2nd Antiphon ἐνθέωσις Πατρί εἰρήνη Καὶ ἐστι νῦν... καὶ τοῖς καὶ ἡ εὐλογία πᾶσιν, Let the Lord were not among us, none of us their foe. have They withstood who are victorious a single battle are with Λόγῳ. be with not my exalted. soul be caught like a sparrow in In teeth, O Logos. Woe is me! How shall I understanding, delivered from the enemy, enamored men. sin as I Glory... am? the the He Holy Logos. has Spirit the peace same is theosis, Both and energies now blessing good as pleasure, the for Father all 8

9 Οἱ Ουάσιγκτον Ιερός της του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia φοβεροί, πεποιθότες καὶ πᾶσι Ἀντίφωνον ἐπὶ θαυμαστικοί Κύριον ἐχθροῖς γ' ἄνω γὰρ Cathedral D.C. ὁρῶσιν. Ἐν κλῆρος, ἐκτείνει. Ἁγίῳ ἀνομίαις ἐπίκουρόν Δόξα... χεῖρας σε αὐτῶν, Καὶ ἔχων, νῦν ὁ Σῶτερ... τῶν δικαίων ὅπερ αἱ Πνεύματι, ἄνω Στρατηγίαι τὸ κράτος προσκυνοῦσι, ἐπὶ πάντων οὐκ They fearsome they Having 3rd Antiphon. πάσῃ Κύριε, πνοῇ ἐξέγειρον τῶν Προκείμενον κάτω. τὴν δυναστείαν σου, καὶ σὺν righteous whose confidence is in the Lord are unlawful look to up foes to heaven. and marveled by all, for In You as helper, the portion of the which does not stretch forth its hands in everything the Holy the acts, armies that Spirit Glory... O Savior. above is universal Both worship, now... dominion, as does Στίχ. Κύριε, ἐλθὲ ἐλθὲ εἰς εἰς Ὁ ἐξέγειρον ποιμαίνων τὸ τὸ σῶσαι σῶσαι τὴν ἡμᾶς. ἡμᾶς. τὸν δυναστείαν Ἰσραὴλ (Δίς) πρόσχες. Prokeimenon has breath below. σου, καὶ Verse: Israel. our Lord, salvation. Give raise heed, up (Twice) Your O You power, who shepherd and come for O our Lord, salvation. raise up Your power, and come for 9

10 Ουάσιγκτον Ιερός της του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia Cathedral Τού D.C. ΧΟΡΟΣ Κύριε, ΙΕΡΕΥΣ Η ΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΕΩΘΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΕΡΕΥΣ Κυρίου ελέησον. δεηθώμεν. PRIEST THE ORDER OF THE MATIN-GOSPEL Ότι επαναπαύη, αναπέμπομεν, τω τους ΧΟΡΟΣ Αγίω Άγιος αιώνας Αμήν. Πνεύματι, εί ο και των Θεός σοι αιώνων. Πατρί νύν ημών, την και δόξαν και αεί τω εν και Υιώ αγίοις Πάσα πνοή αινεσάτω τόν Κύριον. (Eκ εις γ ) και For Let us beseech the Lord among glory, CHOIR Και ακροάσεως Κύριον ΧΟΡΟΣ Κύριε, ΙΕΡΕΥΣ Lord have mercy ελέησον. υπέρ ελέησον, τον του Θεόν του καταξιωθήναι Κύριε, αγίου ημών ελέησον, Ευαγγελίου, ικετεύσωμεν. ημάς Κύριε, της the PRIEST Holy ages you to the are of the Spirit, Saints, ages. holy, Father now our and and God, to to Thee ever the who Son and we rest give unto and to Let ΙΕΡΕΥΣ may CHOIR Amen. Σοφία. Ευαγγελίου. ΔΙΑΚΟΝΟΣ-ΙΕΡΕΥΣ Ειρήνη ΧΟΡΟΣ Καί τώ Πνεύματί Ορθοί, πάσι. ακούσωμεν σου. τού αγίου Gospel. (Thrice) PRIEST everything us be beseech made worthy that the breathes Lord, to hear our praise God the the holy that Lord. we Wisdom! Holy CHOIR Lord have ΙΕΡΕΥΣ DEACON-PRIEST mercy. have Gospel. Stand mercy, and Lord attend. have Let mercy, us hear Lord the Ἐκ τὸ ΔΙΑΚΟΝΟΣ-ΙΕΡΕΥΣ Πρόσχωμεν. ἀνάγνωσμα. τοῦ κατὰ Λουκᾶν Ἁγίου Εὐαγγελίου The Peace be unto all. according CHOIR And reading with Thy to is Luke. Spirit. from the Holy Gospel Let DEACON-PRIEST us attend. 10

11 ΧΟΡΟΣ Δόξα Ουάσιγκτον Ιερός της του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia Cathedral ΙΕΡΕΥΣ D.C. Τῷ νεκρῶν αὐτοῖς καιρῷ σοι, Εἰρήνη ἔστη Κύριε, ἐκείνῳ, ἐν Εωθινόν ὑμῖν.πτοηθέντες δόξα μέσῳ ἀναστὰς σοι. αὐτῶν ΣΤ Λουκᾶν ὁ καὶ Ἰησοῦς κδʹ δὲ λέγει 36 καὶ ἐκ 53 CHOIR ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα Glory θεωρεῖν. τεταραγμένοι Καὶ εἶπεν ἐστὲ αὐτοῖς καὶ διὰ Τί τί PRIEST διαλογισμοὶ ὑμῶν; πόδας ψηλαφήσατε σάρκα ἴδετε μου καὶ ὀστέα ὅτι τὰς ἀναβαίνουσιν με ἐγώ χεῖρας καὶ οὐκ εἰμι ἴδετε, ἔχει μου αὐτός καθὼς ὅτι καὶ ἐν πνεῦμα τῇ τοὺς καρδίᾳ At among Peace to Thee, O Lord, glory to Thee. and θεωρεῖτε ἔδειξεν πόδας. τῆς αὐτοῖς χαρᾶς Ἔτι αὐτοῖς Ἔχετέ ἔχοντα. καὶ δὲ ἀπιστούντων τι τὰς θαυμαζόντων βρώσιμον Καὶ χεῖρας τοῦτο καὶ ἐνθάδε; εἰπὼν αὐτῶν εἶπεν τοὺς ἐμὲ saw Eothino 6th Luke 24: are that time, Jesus went and stood rise His disciples and said to them, ἐπέδωκαν καὶ Εἶπεν λαβὼν δὲ πρὸς αὐτῷ ἐνώπιον αὐτούς ἰχθύος αὐτῶν Οὗτοι ὀπτοῦ ἔφαγεν. οἱ μέρος λόγοι Οἱ ἀπὸ feet, be with you. But they were startled μου ὑμῖν, οὓς ὅτι ἐλάλησα δεῖ πληρωθῆναι πρὸς ὑμᾶς πάντα ἔτι ὢν τὰ σὺν δὲ for frightened, and supposed that they see a spirit. And He said to them, Why this, you troubled, and why do questionings feet. in your hearts? See My hands My joy, that it is I Myself; handle Me, and see; γεγραμμένα τοῖς Τότε συνιέναι ὅτι Χριστὸν οὕτως προφήταις διήνοιξεν καὶ τὰς γέγραπται ἀναστῆναι γραφάς αὐτῶν τῷ καὶ νόμῳ ψαλμοῖς παθεῖν καὶ τὸν ἐκ Μωϋσέως εἶπεν νοῦν νεκρῶν τὸν περὶ τοῦ αὐτοῖς ἐμοῦ. τῇ καὶ a spirit has not flesh bones as you a that I have. And when He had said ate He showed them His hands and His These And while they still disbelieved for you, and wondered, He said to them, Have everything anything here to eat? They gave Him τρίτῃ ὀνόματι ἁμαρτιῶν ἀπὸ μάρτυρες ἀποστέλλω Ἰερουσαλήμ. ἡμέρᾳ, αὐτοῦ τούτων. εἰς καὶ πάντα μετάνοιαν κηρυχθῆναι Ὑμεῖς Καὶ τὰ ἰδοὺ ἔθνη, δέ εἰς ἐστε ἐγὼ ἀρξάμενον ἄφεσιν ἐπὶ τῷ Moses piece of broiled fish, and He took it and must before them. Then He said them, minds are My words which I spoke to said while and I written was prophets still about with and Me you, the in that the psalms law of μου πόλει ἐφ Ἰερουσαλὴμ Γραφείο ὑμᾶς τὴν Μουσικών ὑμεῖς ἐπαγγελίαν ἕως δὲ καθίσατε οὗ Τεχνών ἐνδύσησθε τοῦ Πατρός Christ to be to them, fulfilled. understand Thus Then it the is written, He scriptures, opened that and their τῇ rise from should dead, suffer and and that on repentance the third day and ἐξ forgiveness His Jerusalem. things. name And in You of behold, all sins are nations, witnesses should I beginning of preached these from in 11

12 ὕψους ἔξω Ουάσιγκτον Ιερός της του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia χεῖρας ἕως δύναμιν. εἰς Βηθανίαν, Ἐξήγαγεν καὶ ἐπάρας δὲ τὰς Cathedral ἐγένετο αὐτοῦ ἐν τῷ εὐλόγησεν εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτούς. αὐτοὺς Καὶ D.C. τὸν προσκυνήσαντες διέστη οὐρανόν. ἀπ αὐτῶν Καὶ αὐτοὶ αὐτὸν καὶ ἀνεφέρετο ὑπέστρεψαν εἰς send the promise of My Father upon you; Ἰερουσαλὴμ Καὶ αἰνοῦντες Ἀμήν. ἦσαν διὰ καὶ μετὰ παντὸς εὐλογοῦντες χαρᾶς ἐν τῷ μεγάλης. τὸν ἱερῷ Θεόν. εἰς but with them stay power out in as the from far city as on Bethany, until high. you Then and are lifting clothed He led Temple was blessed worshiped with carried great them, blessing joy, Him, up He and into and God. parted were heaven. returned Amen. continually from And them, to Jerusalem they and in up the 12

13 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀνάστασιν Ουάσιγκτον Ιερός της του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia προσκυνήσωμεν Cathedral μόνον D.C. Χριστέ, ἀνάστασιν ἀναμάρτητον. προσκυνοῦμεν ὑμνοῦμεν Χριστοῦ Ἅγιον θεασάμενοι, Τὸν καὶ καὶ Κύριον δοξάζομεν Σταυρόν τὴν ἁγίαν Ἰησοῦν, σου, σου σὺ τὸν γὰρ READER εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, Having τὸ πιστοί, ὄνομά προσκυνήσωμεν σου ὀνομάζομεν. τὴν Δεῦτε τοῦ Χριστοῦ πάντες οἱ worship ἁγίαν Σταυροῦ ἀνάστασιν χαρὰ ἐν ὅλῳ ἰδοὺ τῷ γὰρ κόσμῳ. ἦλθε διὰ Διὰ one. εὐλογοῦντες ἀνάστασιν δι ἡμᾶς, Και θανάτῳ ευθύς αὐτοῦ τὸν ψάλλεται Κύριον, θάνατον Σταυρὸν ὑμνοῦμεν ο ὤλεσεν. γὰρ Ν' ψαλμός ὑπομείνας τὴν παντὸς Your glorify. other seen the Resurrection of Christ, let us all the Holy Lord Jesus, the only sinless Resurrection Your Cross do we worship, O Christ, and Cross, holy Resurrection do we hymn and 2. ΧΟΡΟΣ blessing For You are our God, we know no 1. Ελέησόν κατά τό Επί από ανόμημά πλείον τής τό πλήθος αμαρτίας με πλύνόν ο μου. Θεός των μου κατά με οικτιρμών από καθάρισόν τό τής μέγα ανομίας σου ελεός με. εξάλειψον σου μου For but You, we call upon Your name. Come death enduring by faithful, joy the death. has of let Christ; us worship for behold the holy through the Ότι αμαρτία Σοί μόνω τήν ανομίαν μου ήμαρτον ενώπιόν μου καί εγώ μού τό πονηρόν γινώσκω εστιν διά ενώπιόν καί παντός. η καί And Lord, the come straight Cross we in extol all the for the us, 50th His world. He Resurrection. destroyed Ever 2. CHOIR 1. Have on me, O God, according Psalm to Your σου αμαρτίαις Ιδού εποίησα, καί γάρ νικήσης εν αλήθειαν εκίσσησέ ανομίαις όπως ηγάπησας τώ άν με συνελήφθην κρίνεσθαί δικαιωθής η μήτηρ τά μου. σε. άδηλα εν καί τοίς καί λόγοις 3. great Your compassion, mercy; and according blot out to the transgression. abundance of 4. Wash cleanse For I know thoroughly from my lawlessness, my sin from my and lawlessness my sin is always and 7. κρύφια Ραντιείς πλυνείς τής σοφίας σου εδήλωσάς μοι. τά Γραφείο με καί υσσώπω υπέρ Μουσικών χιόνα καί καθαρισθήσομαι 5. before Against Your words, For behold, sight; me. and You that overcome I only was You conceived have may when I sinned be You justified transgressions, and are done judged. Your evil in Τεχνών λευκανθήσομαι and Behold, unknown You cleansed; in sins You and my love secret mother truth; things bore You of me. whiter shall than You sprinkle snow. shall me wash with me, hyssop, showed and Your I will and wisdom. me be I the will made be 13

14 8. Ουάσιγκτον Ιερός της του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia Cathedral 9. Ακουτιείς μοι αγαλλίασιν καί ευφροσύνην, D.C. 10. αγαλλιάσονται Απόστρεψον αμαρτιών εξάλειψον. Καρδίαν τό οστέα πρόσωπόν τεταπεινωμένα. πνεύμα ευθές καθαράν μου καί εγκαίνισον πάσας κτίσον τάς εν σου εμοί ανομίας τοίς από εγκάτοις ο Θεός τών μου καί μου. Μή απορρίψης με από τού προσώπου σου καί You bones shall that make were me humbled hear joy shall and greatly gladness; rejoice. my τό εμού. Απόδος καί Διδάξω πνεύμα πνεύματι ανόμους μοι τό τήν ηγεμονικώ άγιόν αγαλλίασιν τάς σου οδούς μή στήριξόν σου αντανέλης τού καί σωτηρίου με. ασεβείς απ' 14. επί Ρύσαί σέ με επιστρέψουσι. εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός τής σου 11. Turn transgressions. Your face from my sins, and blot out all my 12. Create right spirit in me within a clean me. heart, O God, and renew a 13. Do do not take cast me Your away Holy from Spirit Your from presence, me. and σωτηρίας τήν Κύριε, αναγγελεί Ότι δικαιοσύνην ει ηθέλησας τά χείλη μου, τήν αγαλλιάσεται αίνεσίν μου θυσίαν σου. ανοίξεις σου. έδωκα καί η γλώσσά άν τό στόμα μου 14. Restore uphold I will teach to me transgressors with the Your joy of guiding Your Your salvation, Spirit. ways, and and 17. ολοκαυτώματα Θυσία Θεώ πνεύμα ουκ ευδοκήσεις. συντετριμμένον, μου 15. ungodly Deliver me shall from turn bloodguiltiness, back to You. O God, the καρδίαν ο Αγάθυνον καί Θεός οικοδομηθήτω ευδοκήσεις ουκ συντετριμμένην Κύριε εξουδενώσει. θυσίαν εν τά τή τείχη ευδοκία δικαιοσύνης καί Ιερουσαλήμ. τεταπεινωμένην 16. God greatly of my rejoice salvation, in Your and righteousness. my tongue shall 20. αναφοράν Τότε ανοίσουσιν καί ολοκαυτώματα. σου τήν Σιών 17. O Lord, declare You Your shall praise. open my lips, and my mouth 18. For will A and Do You desired sacrifice, I would give it; You Zion, sacrifice humbled not good, and be O to pleased let Lord, God heart the walls in with God a Your broken whole will Jerusalem good not spirit, burnt pleasure despise. a be offerings. broken built; to μόσχους. Γραφείο Και ελέησόν Μουσικών επί τό με θυσιαστήριόν ο Τεχνών Θεός. σου righteousness, offerings; Then And have you shall will mercy they be with offer on pleased offerings me, young O with God. bulls and a sacrifice on whole Your burnt of altar. 14

15 ΧΟΡΟΣ Τῆς Ουάσιγκτον Δόξα... Ιερός της του Καθεδρικός Περιφ. Ἦχος Θεού της Σοφίας πλ. Ναός Κολούμπια δ Greek Washington Orthodox Saint Sophia Cathedral Ζωοδότα μετανοίας ὀρθρίζει ἄνοιξόν γὰρ τὸ μοι πνεῦμά πύλας, μου D.C. πρὸς σώματος οἰκτίρμων ἐλέει. ναὸν ὅλον κάθαρον τὸν Καί ἅγιόν ἐσπιλωμένον νύν... εὐσπλάγχνῳ σου, Ὁ αὐτός ναὸν ἀλλ φέρον σου ὡς τοῦ CHOIR Open of hastens temple Τῆς Θεοτόκε ψυχὴν μου πρεσβείαις σωτηρίας ὅλον ἁμαρτίαις, αἰσχραῖς ἐκδαπανήσας ρῦσαί εὔθυνόν ὡς γὰρ πάσης ρᾳθύμως μοι κατερρύπωσα ταῖς τρίβους compassionate, Glory... Mode pl. 4th Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. ἀκαθαρσίας. σαῖς β τὸν βίον τὴν lovingkindness Life, to of for to me my Your early the body gates holy in the all temple, of defiled. morning repentance, bringing But my as spirit O one the Giver Guide cleanse me, I pray, by Your Theotokos, and mercy. shameful Στιχ. κατὰ πλῆθος ἀνόμημά Τὰ ἐννοῶν πλήθη Ἐλεῆμον, τὸ ὁ τῶν μέγα μου. τάλας, τῶν οἰκτιρμῶν ἔλεός πεπραγμέμων ἐλέησόν τρέμω σου σου τὴν με, καὶ ὁ ἐξάλειψον φοβερὰν κατὰ Θεός, all ἡμέραν τῆς κρίσεως ἀλλὰ θαρρῶν μοι δεινῶν τὸ intercession Both now... Same Mode ἔλεος τῆς εὐσπλαγχνίας σου, ὡς ὁ Δαυῒδ εἰς τὸ uncleanness. sins for the and I have paths I heedlessly befouled of salvation, squandered my soul O with Verse: of my life s resources. By your Your deliver me from every abundance great Have Idiomelon. mercy; of Your and on compassion me, according Mode O God, pl. blot 2nd to according the out my to βοῶ σου ἔλεος. σοι Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα transgression. When many tremble Judgment. compassion, terrible I on ponder for me, But that like things O trusting fearful God, David my that according wretchedness day, I cry I the have the to mercy You, Day done, to Your on of Have I Your the mercy. great 15

16 ΙΕΡΕΥΣ Σῶσον εὐλόγησον Ουάσιγκτον Ιερός της του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia Cathedral ἐπίσκεψαι D.C. οἰκτιρμοῖς ὀρθοδόξων ὁ Θεὸς τὸν ὕψωσον τὴν καὶ τὸν κόσμον κληρονομίαν κατάπεμψον λαόν κέρας σου σου Χριστιανῶν ἐν καὶ ἐφ σου ἐλέει ἡμᾶς καὶ PRIEST τὰ ἐλέη σου τὰ πλούσια πρεσβείαις τῆς O παναχράντου Δεσποίνης ἡμῶν Thine Θεοτόκου δυνάμει Σταυροῦ ἐπουρανίων ἱκεσίαις τοῦ προστασίαις καὶ Δυνάμεων τιμίου ἀειπαρθένου καὶ ἐνδόξου τῶν ζωοποιοῦ ἀσωμάτων τιμίων Μαρίας world raise and mercies, God, save Thy people and bless Προδρόμου τῶν Ἀποστόλων ἡμῶν οἰκουμενικῶν ἁγίων μεγάλων ἐνδόξων καὶ τῶν Διδασκάλων, Ἱεραρχῶν Βαπτιστοῦ ἁγίοις καὶ πανευφήμων καὶ Πατέρων Ἰωάννου Προφήτου our inheritance. Look upon Thy ever-virgin most send the with through Orthodox pure down mercy Mary; Lady upon the and Christians the intercessions us power compassion, Theotokos Thy rich of glory, of and τοῦ καὶ Ἀθανασίου, Ἐλεήμονος Νικολάου Ἰωάννου Μεγάλου, τοῦ Πατριαρχῶν Κυρίλλου τοῦ Γρηγορίου ἐν Μύροις, Χρυσοστόμου, καὶ Ἀλεξανδρίας τοῦ Σπυρίδωνος Ἰωάννου Βασιλείου επισκόπου Τριμυθοῦντος καὶ Θεολόγου holy, precious and life-giving Cross; the Νεκταρίου θαυματουργῶν Πενταπόλεως τῶν ἁγίων τῶν ἐνδόξων τοῦ Apostles; protection of the honorable, bodiless Saints, Powers of heaven; the supplications of ecumenical the honorable glorious prophet, Gregory and forerunner John the Baptist the Chrysostom, glorious, and praiseworthy John our Fathers among the Μεγαλομαρτύρων Τροπαιοφόρου, Μυροβλήτου, καὶ τοῦ Χαραλάμπους Θεοδώρου θαυματουργοῦ Θεοδώρου και τοῦ Δημητρίου Ελευθερίου, Στρατηλάτου, Γεωργίου τῶν Ἱερομαρτύρων τοῦ τοῦ τοῦ Alexandria; the great hierarchs and Trimythous, teachers, Basil the Great, ἁγίας πανευφήμου ἐνδόξου Τήρονος Pentapolis, the Theologian John τῆς Μηνᾶ holy, Athanasios and Cyril and the Merciful, patriarchs bearer, Victorious, glorious Theodore the Spyridon, Nektarios great Demetrios wonder of Martyrs Teron bishop workers; the and George Myrrh- of the Γραφείο Εὐφημίας Μουσικών Μεγαλομάρτυρος Τεχνών τῶν ἁγίων καὶ Theodore Wonderworker Elevtherios glorious Euphemia; Thecla, Anastasia, great the the the Martyr General, holy Haralambos Hieromartyrs; Katherine, and and Menas glorious all-laudable and Kyriakè, the Martyrs 16

17 ἐνδόξων Ἀναστασίας, Φωτεινῆς, Ουάσιγκτον Μαρτύρων Ιερός της Αἰκατερίνης, του Καθεδρικός Περιφ. Θεού Θέκλας, της Σοφίας Ναός Κολούμπια Κυριακῆς, Βαρβάρας, Greek Washington Orthodox Saint Sophia Cathedral Εἰρήνης Μαρίνας, ὁσίων Παρασκευῆς Θεοφόρων καὶ D.C. Πατέρων Θεοπατόρων πάντων σου τῶν τῶν Ἰωακεὶμ ἁγίων Ἁγίων. καὶ καὶ Ἱκετεύομέν δικαίων Ἄννης καὶ Fotenè, μόνε τῶν ἐλέησον ΧΟΡΟΣ ἁμαρτωλῶν πολυέλεε ἡμᾶς. Κύριε, δεομένων ἐπάκουσον σου καὶ ἡμῶν σε, holy, our and beseech Marina, Paraskevè and Irene; the us glorious, and victorious martyrs, Κύριε, ΙΕΡΕΥΣ Ἐλέει τοῦ μονογενοῦς καὶ ελέησον οἰκτιρμοῖς (ιβ') mercy holy righteous Anna; God-bearing and ancestors of all Thy Fathers; of Saints; God the Joachim we holy CHOIR Thee, only merciful Lord, hear εὐλογητὸς ἀγαθῷ καὶ ἀεὶ καὶ εἶ εἰς ζωοποιῷ σὺν τοὺς σου τῷ αἰῶνας Υἱοῦ, παναγίῳ καὶ σου φιλανθρωπίᾳ Kyrie sinners eleison us. who (12) pray Thee and have ΧΟΡΟΣ Ἀμήν. Πνεύματι, μεθ τῶν καὶ οὗ αἰώνων. νῦν PRIEST Through love Son, together life-giving the of with mankind with the Whom Spirit, mercy, Your of you now all Your compassion, are holy, and only praised, ever good begotten and CHOIR ages Amen. of ages. and unto 17

18 Ουάσιγκτον Ιερός της KΑΝΟΝΕΣ Αναστάσιμος Ἦχος του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia Cathedral Ωδή πλ. α β' D.C. «Ὡς ἀβύσσῳ καθορῶν, ᾠδὴν Δόξα ἐν ἐβόα ἠπείρῳ ἴχνεσι, τη ποντούμενον ᾄσωμεν.» αγία πεζεύσας τὸν Αναστάσει διώκτην Θεῷ ὁ Ἰσραήλ, Φαραώ, ἐπινίκιον σου Κύριε ἐν CANONS Ἐκτεταμέναις Πατρικῆς Ἰησοῦ σοι τὰ σύμπαντα ἐπλήρωσας, παλάμαις διό, εὐδοκίας ἐπινίκιον ἐπὶ Σταυροῦ, Φόβῳ πάντες σοι ὡς ᾄσωμεν. θεραπαινὶς Δόξα... ἡ τελευτή, ἀγαθέ, προσταχθεῖσα πρόσεισι, τῷ Δεσπότῃ ᾠδήν ζωῆς, ἀτελεύτητον Τὸν ἑαυτῆς δι' αὐτῆς δεξαμένη ζωὴν βραβεύοντι Καί καί, νύν... Δημιουργόν, τὴν ἡμῖν, Ἀνάστασιν. ὡς τῆς αὐτὸς ὑπὲρ κτισμάτων νοῦν ἠθέλησεν, σαρκούμενον ἀληθῶς ἐξ ἐδείχθης ἀσπόρου Ἁγνή, Δέσποινα. σου τῶν γαστρός, 18

19 Τῇ Ουάσιγκτον Ιερός της του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia τῶν ζωαρχικῇ ζοφερῶν παλάμῃ κευθμώνων Τὴν Κοντάκιον ὑπὲρ τοὺς ἡμῶν ὁ τεθνεῶτας, Ζωοδότης, ἐκ Cathedral D.C. ἀναστήσας ἀνάστασιν φυράματι ἀνάστασις ὑπάρχει καὶ ἐβράβευσε, ἅπαντας ζωή, Ὁ γὰρ Οἶκος Χριστὸς τῷ Θεὸς πάντων βροτείῳ τοῦ ὁ Θεός, Σωτήρ, παντός. τὴν When had from eternity, Kontakion Τὸν ἀνυμνοῦμεν τὸν παντοδύναμος, καὶ πύλας θανάτου Ἅδην Σταυρὸν ἔδησας τοῦ οἱ καθεῖλες καὶ Ἅδου πιστοὶ καὶ τὴν ἀθάνατε, νεκροὺς συνέτριψας, Ταφήν καὶ ὡς προσκυνοῦμεν Θεός. ὡς συνανέστησας, σου Θεὸς Διὸ Ζωοδότα, on Mode pl. 2nd γηγενεῖς δοξολογοῦμέν σε πόθῳ καὶ τὸν οἱ κράτος ὅτι For the Life bestower Christ God life, resurrected the He dismal freely with caverns, bestowed His all vivifying the dead hand, from Your the substance our mortal humanity. believers He is Savior of all, resurrection and ἀναστάντα, τοῦ ἐπὶ ὡς λυτρωσάμενον μόνον σοὶ πανώλους, πιστεύσαντας, δυνατόν, καὶ καὶ ἐκ ἡμᾶς καθελόντα τῶν πάντας ἐκ ὅθεν τῆς καὶ βελῶν πλάνης κόσμον ἀνυμνοῦμεν ἀναστήσαντα ἐχθροῦ τοῦ ὄφεως, τοῦ τὸ ἐχθροῦ κράτος O and the God of all things. εὐσεβῶς τὴν Ἀνάστασίν σου, δι ἧς ἔσωσας καὶ τοὺς tore OEkos death cross and tomb, O Life giver, we praise worship and sing praise, for Hell, destroyed You who live forever, as almighty God have to have resurrected have in shreds, doxology belayed. the razed. deadly and everyone So, The as the power God, avidly One gates all the now of we of those our Hell earthborn raised, foe. who You of You who ἡμᾶς, ὡς Θεὸς τοῦ παντός. believe from us sing You from had saved the the in allure praises ability serpent s You; us, as to You to of the do. Your fangs, have God hostile Hence rising, and rescued of one as all we have by things. piously the which snatched alone world 19

20 Τῆς Ουάσιγκτον Ιερός της του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia τήσας πατρῴας Ἦχος ἀφρόνως, Κοντάκιον γ'. δόξης Ἡ ἐν Παρθένος σου, κακοῖς τοῦ Τριωδίου ἀποσκιρ- ἐσκόρπισα, σήμερον. Cathedral D.C. ὅν τὴν Ἥμαρτον οἰκτίρμον μοι τοῦ παρέδωκας Ἀσώτου ἐνώπιόν δέξαι με φωνὴν πλοῦτον σου μετανοοῦντα, Πάτερ κραυγάζω ὅθεν σοι Τοῦ ποίησόν Σωτῆρος με, ὡς ἡμῶν ἕνα Ὁ καθ' τῶν Οἶκος μισθίων ἑκάστην σου. καὶ I glory; riches Prodigal's Kontakion from the Triodion. before Mode 3rd. On this day. receive revolted senselessly * of Your fatherly διδάσκοντος Γραφῶν καὶ ἐκμιμησώμεθα κατιδόντι καρδίας σώφρονος κράξωμεν ἀκουσώμεθα, πάντα δι' πάλιν, τὴν οἰκείας τὰ καλὴν Ἡμάρτομέν κρύφια καὶ περὶ φωνῆς, τούτου μετάνοιαν τοῦ μετὰ τῶν me * I have words, gave squandered me.* I cry Hence out,* sinfully I to have You, sinned * using all of the οἰκτίρμον, καὶ οὐκ ἐσμὲν ἄξιοι ποτέ, Ἀσώτου κληθῆναι τέκνα ὡς πρίν. Ἀλλ' ὡς σοι πίστει ὑπάρχων φιλάνθρωπος, σὺ προσδέχου, ταπεινῆς φύσει Πάτερ τῷ Since You, merciful loving Father.* O familiar me in repentance, * I pray, and treat about * as one of Your hired hands. returned our the voice, to Savior son his who let senses, teaches us became OEkos listen and us to prodigal each the faith day Scriptures let and by us His then ποίησόν με, ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. καὶ emulate heart that tenderloving worthy But is let hidden, his us cry good Father, "We out repentance. to have and God sinned we who are With observes against no a longer humble me, inasmuch I pray, to be and called as treat You Your me love as children humanity, one of Your as before. receive hired You, all hands." 20

21 Τῇ Ουάσιγκτον Ιερός της του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia Ἁγίων Γʹ τοῦ Μαρτύρων, ΣΥΝΑΞAΡΙΟΝ αὐτοῦ μηνός, Εὐτροπίου, Μνήμη τῶν Cathedral D.C. Κλεονίκου Τῇ Ἱερομάρτυρος Πρεσβυτέρου αὐτῇ ἡμέρᾳ, καὶ Βασιλίσκου. Ἀντιοχείας. Θεοδωρήτου, οἱ Μνήμη Ἅγιοι τοῦ Ζήνων Ἁγίου On SYNAXARION Ζώϊλος παρθένος ἐν ἡμέρᾳ, ἐν εἰρήνῃ εἰρήνῃ ἡ τελειοῦνται. Ὁσία τελειοῦται. Πιαμοῦν καὶ commemorate Eutroropius, Basiliscus the third of of Cappadocia. Cleonicus, this the holy month Martyrs and we Τῇ παραβολῆς αὐτῇ ἐκ τοῦ τῆς ἱεροῦ τοῦ Ἀσώτου Εὐαγγελίου Υἱοῦ ἡ holy Hieromartyr we commemorate Theodoretus, the Presbyter reposed in of peace. Saints Antioch. Zeno and Zoilus μνείαν Πατέρες Τριῳδίῳ Τῇ ἀφάτῳ ποιούμεθα, ἔταξαν. ἡμῶν φιλανθρωπίᾳ δευτέραν ἥν οἱ θειότατοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. ἐν σου, τῷ On Piamon in of the peace. this Parable day the our we Virgin of make righteous the of Prodigal remembrance Egypt Mother reposed Son Ἀμήν. Χριστὲ In from divine the our Your Triodion. God, the ineffable Fathers holy have Gospel, relegated mercy love for on which us, as us. O second Christ Amen. the most in 21

22 Ουάσιγκτον Ιερός της του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia Cathedral Τὴν D.C. ψυχή σωτηρίαν Ωδή ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ αὐτόν. Μωσέως Βοηθὸς οὗτός ᾠδὴν α' ἀναλαβοῦσα Ἦχος β Ωδή καὶ μου σκεπαστὴς γ' Θεός, Ἦχος καὶ β ἐγένετό δοξάσω βόησον, μοι εἰς O Στειρωθέντα μου τὸν ωοῦν, καρποφόραν, aloud KATAVASIES ὁ φυτουργὲ σου. Θεός, ἐκ Παρθένου ἀνάδειξόν τῶν Ωδή ἀγαθῶν, σου δ' με, Ἦχος γεωργὲ γέννησιν τῇ εὐσπλαγχνίᾳ β τῶν ὁ καλῶν, and my soul, taking Ode up 1 Mode * the ode 2nd of Moses, cry Barren and say:* He became for me a helper fruitful, shelter unto salvation.* He is my God the I will glorify Him. προφήτης Τὴν ἀπὸ ἐπεδήμησας ἀκοήν Θαιμὰν προβλέπων σου Χριστέ. καὶ Ωδή ἀκήκοα ἐξ ε' ὄρους Ἦχος ἀνεκήρυττε καὶ ἁγίου β ἐφοβήθην, καρασκίου βοῶν gardener has Ode mind 3 become.* Mode 2nd Make me Τῆς νυκτὸς διελθούσης, ἤγγικεν ἡ ἡμέρα, ὅτι When O my God, in Your compassion,* as Virgin, Husbandman of good,* and the proclaimed:* of all that is virtuous. have come Ode 4 Mode 2nd καὶ ὑμεῖ σε, Χριστὲ σε φῶς τάγματα ὁ τῷ Θεός. Ωδή κὀσμῳ ἀγγέλων στ' Ἦχος ἐπέλαμψε καὶ β δοξολογεῖ διὰ τοῦτο overshadowed he foresaw Your nativity * from the Christ. become the Prophet I frightened;* have * heard crying for Your out You report of have old and I With to us* out of Téman and from the * holy mountain, O my Βυθῷ καὶ ὥσπερ παθῶν ἐν ἁμαρτημάτων πελάγει τὸν ἀνάγαγε Ἰωνᾶν τοῦ καὶ ἐκ βίου συνέχομαι, διάσωσόν τοῦ χειμάζομαι θηρός, με. κἀμὲ Σωτήρ, upon of Ode 5 Mode 2nd ἀλλ O Master, night and the being light over,* has shone day has forth arrived, τῶν The the world.* For this reason the orders * presses Angels extol You,* and they glorify You, foundering.* Christ our God. from haul gulf me the me,* up,* of whale,* my As and Ode transgressions, once so in bring 6 the now Mode You ocean me from extracted to 2nd of safety. the O life Savior, passions Jonah I am 22

23 Τὰ καμίνῳ Χερουβεὶμ Ουάσιγκτον Ιερός της Ωδή μιμούμενοι του Καθεδρικός Περιφ. ζ' Θεού Ἦχος της Σοφίας Ναός Κολούμπια παῖδες δ ἐν τῇ Greek Washington Orthodox Saint Sophia Cathedral ὁ Θεός, ὅτι ἐχόρευον ἐν ἀληθείᾳ βοῶντες καὶ κρίσει Εὐλογητὸς εἶ D.C. Αἰνοῦμεν, ἐπήγαγες ἁμαρτίας δεδοξασμένος ἡμῶν, ταῦτα εἰς ὁ πάντας ὑπερύμνητος διὰ τοὺς τὰς τὸν Κύριον. εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν αἰῶνας. καὶ The they out:* Your Ode 7 Mode 2nd account Children have imitated Blessed caused are in * the You, all Cherubim, furnace this O Lord to befall fire our and * us danced God,* cried and for as Τὸν θαῦμα ποτε εἰς πάντας ἐν ὑμνεῖτε, τῇ ἐν βάτῳ Σιναίῳ τοῦς Ωδή εὐλογεῖτε Μωσῆ αἰῶνας. τῷ η' ὄρει Ἦχος τῆς καὶ προτυπώσαντά Παρθένου β extolled holy of and city, our You sins.* are truth You glorified, and are in supremely judgment, unto all the on ὑπερυψοῦτε τὸ ages. We the Within Sinai Maiden's Lord. praise, the and bush Ode we once, bless, 8 Mode the and Lord 2nd we * worship bless the ages. prefigured Him,* miracle and exalt * of unto old.* supremely,* Moses Extol the Him on virgin unto Mount as you all 23

24 ΙΕΡΕΥΣ Ουάσιγκτον Ιερός της του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia Cathedral Τήν D.C. εν Η ΩΔΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΟΡΟΣ Στιχ. ύμνοις Θεοτόκον Μεγαλύνει τιμώντες καί ἡ ψυχή Μητέρα μεγαλύνωμεν. τού τὸν Φωτός, Κύριον PRIEST THE ODE OF THE THEOTOKOS καὶ τῷ Τὴν ἐνδοξοτέραν σωτῆρί ἠγαλλίασε ἀδιαφθόρως τιμιωτέραν μου. ἀσυγκρίτως τὸ τῶν Θεὸν πνεῦμά Χερουβεὶμ Λόγον τῶν μου τεκοῦσαν, Σεραφείμ, ἐπὶ καὶ τῷ Θεῷ my Let Theotokos us honor and and the magnify Mother in of songs light. the τὴν Στιχ. τῆς μακαριοῦσί Τὴν δούλης ὄντως τιμιωτέραν Ὅτι ἐπέβλεψεν Θεοτόκον, αὐτοῦ με πᾶσαι τῶν ἰδοὺ Χερουβεὶμ... ἐπὶ αἱ σὲ γενεαί. γὰρ μεγαλύνομεν. Greater Στιχ. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα τὴν ἀπὸ ταπείνωσιν glory CHOIR καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὁ τοῦ δυνατός, ἔλεος νῦν Seraphim; Verse: My soul magnifies the Lord, and birth spirit has rejoiced in God my Savior. Theotokos. greater in honor beyond than compare the Cherubim, than the and in His you without corruption gave διεσκόρπισεν αὐτοῦ φοβουμένοις Τὴν Στιχ. τιμιωτέραν Ἐποίησε εἰς γενεὰν αὐτόν. ὑπερηφάνους κράτος τῶν καὶ Χερουβεὶμ... γενεὰν ἐν βραχίονι διανοίᾳ τοῖς generations God the Word, and truly Greater Verse: For He You has do regarded we magnify. the lowly state of καρδίας Τὴν τιμιωτέραν αὐτῶν. τῶν Χερουβεὶμ... αὐτοῦ, things maidservant; for behold, henceforth all His will call me blessed. generation Verse: For in He honor who than is mighty the Cherubim... Greater for me, and holy is His has name. done And great He mercy is those who fear Him from imagination to generation. Greater Verse: has He scattered in in has honor honor of shown their than than strength proud hearts. the the Cherubim... Cherubim... in with the His arm; 24

25 ὕψωσε ἀγαθῶν Ουάσιγκτον Ιερός της του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia Cathedral κενούς. Στιχ. Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ D.C. Τὴν Στιχ. τιμιωτέραν Ἀντελάβετο ταπεινούς, καὶ πλουτοῦντας τῶν Ἰσραὴλ πεινῶντας Χερουβεὶμ... παιδὸς ἐξαπέστειλε ἐνέπλησεν αὐτοῦ thrones, μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς the τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ He σπέρματι Τὴν τιμιωτέραν αὐτοῦ Ωδή τῶν ἕως θ' Χερουβεὶμ... Ἦχος αἰῶνος. Greater Verse: He and put exalted down the the mighty lowly; from He has their filled Τῶν ἑώρακέ γαστρὶ ἀποτεκοῦσα; σέ, ἁγνὴ γηγενῶν ἔχουσα ποτε, Θεοκυῆτορ τοιοῦτόν ὅτι τίς καὶ Παρθένος ἤκουσε ἀνωδίνως Μαρία, σου τοιοῦτον; τὸ β remembrance hungry with good things, and the rich εὑρέθη μεγαλύνομεν. τὸ θαῦμα βρέφος ἢ ἐν τίς our has sent away empty. forever. in honor than the Cherubim... Greater Verse: He has helped of His mercy, His servant as He Israel, spoke in to ΙΕΡΕΥΣ Ἔτι δεηθῶμεν. καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου καὶ Among fathers, to Abraham and his seed beheld Virgin in honor than the Cherubim... womb,* birth-pang.* Ode 9 Mode 2nd Ἀντιλαβοῦ, διαφύλαξον χάριτι. Τῆς ὑπερευλογημένης, Παναγίας, σῶσον, ἡμᾶς, ἀχράντου, ὁ ἐνδόξου, ἐλέησον Θεός, τῇ καὶ therefore the earthborn who has ever heard or Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ Σῇ God, was a marvel found such to have as this?* conceived Namely, in the a PRIEST we and magnify. you, Your she O delivered Mary, miracle pure was the Mother infant so great!* of without our And a ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν καὶ ἡμῶν ἀλλήλους, Ἁγίων Χριστῷ μνημονεύσαντες, τῷ καὶ Θεῷ πᾶσαν παραθώμεθα. τὴν ἑαυτοὺς ζωὴν protect Again the Lord. and again, in peace let us beseech pure, ΧΟΡΟΣ Γραφείο Σοί Κύριε. Theotokos Succour, save, be merciful and with us, O God, by Thy grace. ourselves whole all most life Commemorating the and to and blessed saints, Christ one ever another let and our Virgin us glorious God. commend our and Mary, all our holy, Lady, Μουσικών Τεχνών CHOIR To Thee, O Lord 25

26 ΙΕΡΕΥΣ Ότι Ουάσιγκτον Ιερός της του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia ουρανών, Cathedral αναπέμπουσι, D.C. τω τους Αγίω σε αιώνας αινούσι Πνεύματι, και των σοι πάσαι αιώνων. την Πατρί νύν δόξαν και Δυνάμεις αεί τω και Υιώ των εις και PRIEST For ΧΟΡΟΣ Αμήν. all give Thee powers glory, of heaven the Father praise and Thee the Ἅγιος Ὑψοῦτε προσκυνεῖτε αὐτοῦ, Κύριος ὅτι Κύριον ΤΑ ἅγιός τῷ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ ὁ Θεὸς τὸν ὑποποδίῳ ἐστι. Θεὸν ἡμῶν. ἡμῶν τῶν (Τρίς) Ἐξαποστειλάριον Ϛʹ. ποδῶν καὶ Holy Son and the Holy Spirit, now and forever Exalt and to the ages of ages. Δεικνύων οὐσίαν, βρώσεως ἐδίδασκες πρὸς οὐράνιον, ἀναστὰς Ἦχος συμμετέσχες, ὅτι μετάνοιαν ἄνθρωπος, β. ἀνελήφθης ἐκ Τοῖς τοῦ κηρύσσειν Μαθηταῖς. footstool CHOIR is the the Amen. of Lord Lord His our feet, our God, for God. He and (Thrice) is worship holy. at the μαθηταῖς, πέμπειν τὸν Παράκλητον καὶ μνήματος, Σῶτερ, μέσον Πατέρα εἶ εὐθὺς στὰς κατʹ ἐπηγγείλω. τῇ σῇ ἐγέρσει. Ὑπέρθεε, Θεάνθρωπε, δόξα καὶ δὲ Demonstrating essentially, from THE EXAPOSTEILARIA and Exaposteilarion 6th. baptism Mode 2nd On the mountain. forthwith that You are man * Τὸν ὁ ἠνάλωσα, δολίως ἄθλιος, πλοῦτον, Ἦχος διεσκόρπισα ἀποδημήσας Σῶτερ β. Τοῦ ὅν Γυναίκες μοι ἀσώτως Τριωδίου. promised O Savior, * after Your rising ὥσπερ τὸν ἄσωτον δέξαι, δέδωκας διό ἀχρείως, ἀκουτίσθητε. Your partake the grave, of food, in the and midst taught did them stand * οἰκτίρμον, καὶ σῶσον. με Πάτερ ζήσας, ἐπιστρέφοντα, τῆς κακῶς χάριτος man, disciples. of taken to repentance. send * up * God, the * to Paraclete * the beyond You, heavenly being divine, Spirit Father, to and δαίμοσι * glory to Your arising. gave badly, departed,* Mode From 2. O the women, Triodion. The riches of Your gifts of grace,* hearken. therefore me, O Savior,* the wretched since without one,* I squandered cause which I You Receive demons me,* as and the tricked O lived loving Prodigal,* me Father, great to I disperse.* am extravagance.* and returning. save And me. 26

27 Ουάσιγκτον Ιερός της του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia Cathedral Αινείτε Πάσα D.C. αινείτε Ψαλμός ΟΙ ΑΙΝΟΙ πνοή αυτόν Κύριον Ήχος αινεσάτω εν ρμη πλ. εκ τοίς β (148) τών Υψίστοις. τόν ουρανών, Κύριον. Psalm LAUDS 148 αινείτε Αινείτε αυτόν, πάσαι πάντες αι οι Δυνάμεις Άγγελοι Τοῦ ποιῆσαι Σοί πρέπει ἐν αὐτοῖς Ψαλμός Στιχηρά ύμνος κρίμα ρν τώ ἔγγραπτον Θεώ. αυτού, Praise praise Lord. Let everything sing Him, Praise a all hymn the Mode the ye that Lord His highest. to pl. breathes Thee, angels; from 2nd It O the praise praise God. heavens, fitting Him, the to δόξα αὐτοῦ. Ὁ ὑπάρχει πεποιθότες, ὑμνοῦμεν Σταυρός αὕτη τῷ ἐλέησον ἔσται σου λαῷ σὲ τὸν Κύριε, σου πᾶσι ἀναστάντα ἡμᾶς. καὶ τοῖς ζωὴ ἐπ αὐτῷ ὁσίοις Αἰνεῖτε Θεὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις καὶ ἀνάστασις αἰνεῖτε δυνάμεως αὐτὸν αὐτοῦ. ἐν στερεώματι τῆς Θεὸν αὐτοῦ ἡμῶν To all ye His hosts. It is fitting to sing a this hymn to Thee, O God. Lord, us Stichera You, Psalm 150 on fulfill glory Your among have Cross all them is His life the holy and written resurrection ones. judgment: for Αἰνεῖτε Ἡ τῷ λυτρωθέντες, ἡμῶν ταφή γένει ὑμνοῦμεν σου τῶν Δέσποτα, ἀνθρώπων σὲ ἐπὶ ἐλέησον τὸν ταῖς ἀναστάντα Παράδεισον δυναστείαις καὶ ἡμᾶς. ἐκ φθορᾶς Θεὸν αὐτοῦ ἤνοιξε Praise Your people; and trusting in we extol the God, who has risen. Have mercy Sovereign us. Paradise αἰνεῖτε μεγάλωσύνης Σὺν ἀνυμνήσωμεν, καὶ ὑπάρχεις πρὸς Πατρὶ αὐτὸν καὶ κατὰ αὐτοῦ. Πνεύματι, τὸν ἀναστάντα τὸ πλῆθος Χριστὸν τῆς redeemed our firmament God Lord, in His of Your His saints, power. burial praise has Him opened in ἡμᾶς. ἐκ νεκρῶν, Praise God, to who from the has human corruption, risen. race; Have we and mercy extol now, You, on us. Γραφείο αὐτὸν ἡμῶν Μουσικών καὶ ἐκβοῶμεν ἀνάστασις Τεχνών Σὺ ζωὴ according Him to for His abundance mighty acts, of His praise greatness. Him ἐλέησον As who hymns ʺYou mercy to rose are the on of our Father from us.ʺ praise; life the and dead the resurrection. to Him let Spirit, us let sing so us to Have our cry Christ out, 27

28 Αἰνεῖτε αὐτὸν Τριήμερος Ουάσιγκτον αὐτὸν Ιερός της ἐν του Καθεδρικός ἤχῳ,σάλπιγγος, Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια αἰνεῖτε Greek Washington Orthodox Saint Sophia καθὼς ἐν γέγραπται, ψαλτηρίῳ ἀνέστης συνεγείρας Χριστέ, καὶ κιθάρᾳ. ἐκ τάφου τὸν Cathedral D.C. Προπάτορα γένος τὴν Ἀνάστασιν. τῶν Ἰδιόμελα ἀνθρώπων, ἡμῶν Ἦχος διό τοῦ σε καὶ β. Τριωδίου. καὶ ἀνυμνεῖ δοξάζει, σου τὸ Praise praise O third our Αἰνεῖτε αἰνεῖτε Τὴν Κύριε σου, χαρισμάτων τοῦ ἀγαθέ Ἥμαρτον αὐτὸν ἀσώτου ἐσκόρπισα σου ἐν φωνὴν χορδαῖς ἐνώπιον τυμπάνῳ ἀλλὰ δέξαι τὸν προσφέρω καὶ τῶν καὶ πλοῦτον ὀργάνῳ. με ὀφθαλμῶν χορῷ race sound of trumpet, with Christ, primal day Him as from father with was the with written, sepulcher, harp yourself. and You resurrecting lyre. rose For this the the μετανοῦντα, Σωτήρ, καὶ σῶσόν με. σοι, Αἰνεῖτε Ἦχος δ. εὐήχοις τῶν Praise of mankind extols Your resurrection Him sacred anthems, glorifying You. The Lord: Idiomela from the Triodion. good Mode 2nd. the Him with timbrel dance, praise αἰνεῖτε πᾶσα Ὡς ὁ ἐσκόρπισα Πάτερ τὸν ὁ ἄσωτος βίον πνοὴ δέξαι αὐτὸν ὅλον τὸν αἰνεσάτω υἱὸς με ἐν πλοῦτον, δαπανήσας μετανοῦντα, κυμβάλοις ἦλθον τὸν κἀγώ, ὅν Κύριον. δέδωκάς ἐν ἀλλαλαγμοῦ repent, cry with one; I have of strings I the have sinned Prodigal squandered before flute. I offer Your the to eyes, You, wealth O of ἐλέησόν με. ὁ ἀποδημίᾳ Θεός, Οἰκτίρμον, Praise gifts O You Savior, gave Mode me, save but 4th. receive me. me as I μοι, Him with Him triumphant with resounding cymbals. cymbals,praise Let καὶ everything Like come, spent have the squandered my O Prodigal compassionate whole that breathes life Son, in wealth I a too, one; foreign praise have that I have the land; You Lord. I me. repent, given O God, me, O and Father. have Receive mercy on me as I 28

29 Ἀνάστηθι, τω Ουάσιγκτον Ιερός της του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia Σου Cathedral Δαπανήσας Κύριε Ἦχος ὁ Θεὸς πλ. μου δ. ὑψωθή- D.C. τὸν γέγονα, πολιτῶν ἡ εἰς χείρ τέλος. Σου ἀσώτως μὴ ἐπιλάθῃ τῆς πατρικῆς τῶν πενήτων τούτων τῷ οἰκτίρμονι πλοῦτον συνοικέσιον, ἐν τῇ καὶ μηκέτι Πατρί χῶρᾳ καταναλώσας, οἰκήσας φέρων ἐπιστέψας Ἥμαρτον τὸ τῶν μετὰ εἰς βοῶ ἔρημος πονηρῶν οὐσίας τὸν σοι I οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν καὶ οὐκ εἰμὶ holdings, ἄξιος κληθῆναι υἱός σου ποίησόν με ὡς become Mode pl. 4th. ἕνα με. Πάτερ τῶν ἀγαθέ, μισθίων ἐμακρύνθην Ἦχος σου, Δόξα... πλ. ὁ Θεός, β. ἀπὸ καὶ σοῦ, ἐλέησόν wicked Arise, O Lord God, let hand be lifted company, high; and do not forget Your poor. compassionate exhausted the wealth of my father s against and have consumed them; have worthy destitute, dwelling in land of ἐγκαταλίπῃς βασιλείας ἐγύμνωσέ τῆς διεσκόρπισα ψυχῆς σου με τὰ καὶ με, ἀναστὰς χαρίσματα ὁ ἐχθρὸς μηδὲ ᾖρέ μου ἀχρεῖον οὖν ὁ ἀσώτως τὸν παμπόνηρος ἐπιστρέψας πλοῦτον δείξῃς μὴ one citizens. No longer able to bear their πρὸς σὲ ἐκβοῶ Ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν τῆς mercy heaven to be I return called Father, and and Your before I cry son. have to You, You, Treat sinned and the me I am as not Good of Your hirelings, O God, and have You; on me. μισθίων ἀχράντους δεινοῦ πρώτην μόνος πολυέλεος. θηρὸς καταστολὴν σου, σου ὁ ἀφαρπάσῃς δι χεῖρας ἐμὲ ἐπενδύσῃς ἐν ἁπλώσας, Σταυρῷ με καὶ με, τὴν ἵνα τὰς useless Καὶ νῦν... Θεοτοκίον. ὡς τοῦ has Glory The Mode pl. 2nd. abandon. Father, I made myself distant from return not forsake me, nor show me to be in Your kingdom. The vile enemy Your denuded me; he has taken my wealth. Υπερευλογημένη Παρθένε σαρκωθέντος, Ἀδὰμ ἡ τεθανάτωται, Εὔα ἀνακέκληται, ἠλευθέρωται, διὰ γὰρ καὶ ὁ Ἅδης ἡμεῖς τοῦ ὑπάρχεις ἡ ὁ ᾐχμαλώτισται, ἐκ κατάρα θάνατος ἐζωοποιήθημεν. σοῦ Θεοτόκε me gifts of my soul I have squandered with with So, having arisen, once again I Διὸ Χριστὸς ἀνυμνοῦντες νενέκρωται, ὁ alone hirelings. pure to You hands For upon cry, Treat the You cross stretched me as snatch one out of You from that are the great former Both fearsome in now... dignified mercy. Theotokion. beast, apparel, and to for vest You me δόξα σοι. Γραφείο ὁ Θεὸς Μουσικών ἡμῶν, βοῶμεν ὁ οὕτως Τεχνών Εὐλογητὸς Theotokos. are supremely For through blessed, Him O who Virgin from you εὐδοκήσας, became the been and extolling curse Adam incarnate,was has has been neutralized, summoned Hades taken and back, prisoner, are we liberated; have we cry been death out: brought O has Christ been to life. our put Therefore God, to Eve death, and Glory blessed, You. for so was Your good pleasure. You has 29

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

Ephesians. Wayne Stewart

Ephesians. Wayne Stewart Ephesians Wayne Stewart 1 Shadows of a ministry independent of Jerusalem and the 12 Taken from CH Welch 2 Acts 28:25 25 (AV) And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had

Διαβάστε περισσότερα

1 Office of Music Arts. By This came about from the Lord, and abolished is wonderful in our eyes. (Psalm 117, 23) ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ Ήχος βαρύς αύτη,

1 Office of Music Arts. By This came about from the Lord, and abolished is wonderful in our eyes. (Psalm 117, 23) ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ Ήχος βαρύς αύτη, Ουάσιγκτον ΤΟ Ιερός της «ΘΕΟΣ του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia Ήχος βαρύς ΚΥΡΙΟΣ» Cathedral D.C. Θεός ευλογημένος Κυρίου. Κύριος Ψαλμός και επέφανεν

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Μουσικών Τεχνών

Γραφείο Μουσικών Τεχνών ΤΟ «ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ» GOD IS THE LORD Ἦχος β Ψαλμός ριζ (117) Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Στίχος α. Εξομολογείσθε τω Κυρίω, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Μουσικών Τεχνών

Γραφείο Μουσικών Τεχνών ΤΟ «ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ» GOD IS THE LORD Ήχος πλ. δ Ψαλμός ριζ (117) Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Στίχος α. Εξομολογείσθε τω Κυρίω, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Μουσικών Τεχνών

Γραφείο Μουσικών Τεχνών ΤΟ «ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ» GOD IS THE LORD Ήχος γ Ψαλμός ριζ (117) Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Στίχος α. Εξομολογείσθε τω Κυρίω, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Saturday, April 4, 2015 Katavasias of Lazarus Saturday Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN BELIEVE (80 VERSES) ΘΕΩΡΗΣΤΕ (80 ΣΤΙΧΟΙ) 1:7 4:39 6:30 8:24 10:38 12:37

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday September 13 th, 2015 Sunday before Holy Cross Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης

Γραφείο Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης ΤΟ «ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ» Ἦχος β Ψαλμός ριζ' Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Στίχος α. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός. Ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (Ψαλμός ριζ

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

the service of Kneeling.

the service of Kneeling. Great Vespers Monday of the Holy Spirit the service of Kneeling. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ἐπιστάντος τοῦ καιροῦ τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀπέρχεται Ὁ ἱερεὺς σὺν τῷ Διακόνῳ καὶ ποιοῦσι μετάνοιαν τῷ Προεστῶτι, τουτέστιν

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Sunday, August 3, 2014 Grave Mode. Eothinon 8 Katavasias of Summer Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Sunday, October 26, 2014 St. Demetrios Mode 3. Eothinon 9 Katavasias of Theotokos Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

ematins powered by AGES The Divine Liturgy Sunday, January 3, 2016 Texts in Greek and English

ematins powered by AGES The Divine Liturgy Sunday, January 3, 2016 Texts in Greek and English ematins powered by AGES The Divine Liturgy Sunday, January 3, 2016 Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2015 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese of America HC Liturgical Texts

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντίφωνον Α' Στίχος γ. Ἐξεζητημένα εἰς πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ. Ἀντίφωνον Β'

Ἀντίφωνον Α' Στίχος γ. Ἐξεζητημένα εἰς πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ. Ἀντίφωνον Β' 25 DECEMBER - CHRISTMAS 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ The First Antiphon 2 nd Tone Psalm 110.1,2,3 Verse 1: I will praise You, O Lord, with my whole heart: I will speak of all Your marvelous works. Verse

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Resurrection Service Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (The Faithful stand)

The Holy Resurrection Service Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (The Faithful stand) Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (Ἀφοῦ σβεσθοῦν ὂλα τά φῶτα τοῦ Ναοῦ καί ὑπάρχει σκότος ἀνοίγουν τά Βημόθυρα, ἐξέρχεται ὁ προεξάρχων πρό τῆς ὡραίας Πύλης, κρατῶν ἀνημμένην λαμπάδα καί ψάλλει). Ἦχος πλ. αʹ.

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins The Service of Matins Sunday, August 28, 2016 Mode 1. Eothinon 10 Katavasias of the Cross Matins on Sunday, August 28 ΧΟΡΟΣ CHOIR Ἦχος αʹ. Mode 1. Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν. Εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ἡ ἀπολομένη δραχμή. Ὁ πάντα σοφῶς οἰκονομήσας, δόξα σοι. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

ἡ ἀπολομένη δραχμή. Ὁ πάντα σοφῶς οἰκονομήσας, δόξα σοι. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ ΛΟΥΚΑ. ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ. (τυπικὸν Τριῳδίου 4 6). Εὐτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου τῶν μαρτύρων. Θεοδωρήτου ἱερομάρτυρος. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Ϛ. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Sunday, July 31, 2016 Mode pl. 1. Eothinon 6

Sunday, July 31, 2016 Mode pl. 1. Eothinon 6 The Service of Matins Sunday, July 31, 2016 Mode pl. 1. Eothinon 6 ΧΟΡΟΣ Matins on Sunday, July 31 CHOIR Ἦχος πλ. αʹ. Mode pl. 1. Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν. Εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι Κυρίου.

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Sunday, January 10, 2016 Grave Mode. Eothinon 10 Katavasias of Epiphany II Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2015 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Μουσικών Τεχνών

Γραφείο Μουσικών Τεχνών ΤΟ «ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ» GOD IS THE LORD Ήχος γ Ψαλμός ριζ Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Mode 3 rd Psalm 117 God is the Lord, and He revealed Himself to us. Blessed

Διαβάστε περισσότερα

HOLY WEEK - 2012. Matins of Holy Saturday. The Service of the Lamentations on Friday Evening. Texts in Greek & English

HOLY WEEK - 2012. Matins of Holy Saturday. The Service of the Lamentations on Friday Evening. Texts in Greek & English ematins+ HOLY WEEK - 2012 Matins of Holy Saturday The Service of the Lamentations on Friday Evening Texts in Greek & English The Web site can be found at this address: http://www.ematins.org/ Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ τελετὴ τῆς ἀναστάσεως, ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ἡ τελετὴ τῆς ἀναστάσεως, ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ΙΕΡΟΣ Κ ΑΘ ΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟ Σ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟ ΦΙΑΣ Ο Υ ΑΣΙΓΚΤΟΝ, Π ΕΡΙΦΕΡΕΙ Α Τ ΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ S AINT SOPHI A The Ho l y W isdom of God GREEK ORTHO DOX C ATHEDRAL W ASHI NGTON, D ISTRIC T o f COLUMBI A

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Sunday, April 12, 2015 Pascha Katavasias of Pascha Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

Service of Matins. May 5, 2013. Pascha Resurrection Matins. Katavasias of Pascha. Texts in Greek & English

Service of Matins. May 5, 2013. Pascha Resurrection Matins. Katavasias of Pascha. Texts in Greek & English Service of Matins May 5, 2013 Pascha Resurrection Matins Katavasias of Pascha Texts in Greek & English The Web site can be found at this address: http://www.ematins.org/ Copyright 2013 by Fr. Seraphim

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins ThursdayThursday, May 29, 20142014 Ascension Katavasias of Pentecost II Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΧΟΡΟΣ: Αμήν. Εν ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Wednesday, May 14, 2014 Mid-Pentecost Katavasias of Mid-Pentecost Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

How often, living in this world, and surrounded by so many small things that absorb us, do we forget Heaven. What occupies us pulls our hearts like

How often, living in this world, and surrounded by so many small things that absorb us, do we forget Heaven. What occupies us pulls our hearts like How often, living in this world, and surrounded by so many small things that absorb us, do we forget Heaven. What occupies us pulls our hearts like magnets and presents Heaven as if it is very high up,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study 1 English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study Galatians Paul, an apostle (not from men, neither through man, but through Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Vespers

The Service of Vespers ematins powered by AGES The Service of Vespers Holy Pascha 2014 - Easter Sunday The Agape Vespers Service Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ.

Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ. Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ. Σημείωσις: Τὴν ἐν τῇ παρούσῃ Κυριακῇ ἀκολουθίαν τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου,

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηχος πλ. δ ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος πλ.δ' ὁ α χορὸς Ἀμήν.

Ηχος πλ. δ ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος πλ.δ' ὁ α χορὸς Ἀμήν. 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΛΟΥΚΑ. Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Καλλιστράτου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ. Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀριστάρχου καί τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Ηχος πλ. δ ἑωθινὸν

Διαβάστε περισσότερα

Fifth Sunday of the Great Fast Sunday of Saint Mary of Egypt April 21, Hexapsalm. God is the Lord... Ὁ Ἑξάψαλµος, Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος...

Fifth Sunday of the Great Fast Sunday of Saint Mary of Egypt April 21, Hexapsalm. God is the Lord... Ὁ Ἑξάψαλµος, Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος... Matins 9 Ὄρθρος Hexapsalm. God is the Lord... Ὁ Ἑξάψαλµος, Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος...» Apolitikia and Theotokion Resurrection Apolitikion Ἀπολυτίκια καὶ Θεοτοκίον Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιµον Tone Plagal 1 Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

First Saturday of the Fast Miracle of Kollyva by Saint Theodore the Recruit February 28, 2015

First Saturday of the Fast Miracle of Kollyva by Saint Theodore the Recruit February 28, 2015 First Saturday of the Fast Miracle of Kollyva by Saint Theodore the Recruit February 28, 2015 First Saturday of the Fast Of the Miracle of Kollyva by Saint Theodore the Recruit Our Venerable Father and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

GREAT VESPERS FOR THE FEAST OF SAINTS SOPHIA AND HER THREE DAUGHTERS FAITH, HOPE AND LOVE

GREAT VESPERS FOR THE FEAST OF SAINTS SOPHIA AND HER THREE DAUGHTERS FAITH, HOPE AND LOVE ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΑΓΑΠΗΣ, ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΣ. ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀµήν.

Διαβάστε περισσότερα

Saint Sophia Greek Orthodox Cathedral Washington, D.C. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ THE ROYAL SERVICE. Office of Music Arts

Saint Sophia Greek Orthodox Cathedral Washington, D.C. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ THE ROYAL SERVICE. Office of Music Arts Saint Sophia Washington, D.C. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ THE ROYAL SERVICE Saint Sophia Washington, D.C. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀμήν. Δόξα σοι

Διαβάστε περισσότερα

The Orthros of Holy Wednesday. Ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Τετάρτης. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας. The Bridegroom Service on Tuesday Evening

The Orthros of Holy Wednesday. Ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Τετάρτης. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας. The Bridegroom Service on Tuesday Evening Saint Sophia Washington, D.C. Ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Τετάρτης Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας The Orthros of Holy Wednesday The Bridegroom Service on Tuesday Evening Saint Sophia Washington, D.C.

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Vespers

The Service of Vespers ematins powered by AGES The Service of Vespers Holy Pascha 2015 - Easter Sunday The Agape Vespers Service Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νίκωνος καὶ τῶν αὐτοῦ Μαθητῶν ἑκατὸν ἐνενήκοντα ἐννέα. Ηχος β' Εωθινόν

Διαβάστε περισσότερα

ematins powered by AGES Holy Week 2015 Bridegroom Service on Wednesday Evening Matins of Holy Thursday Texts in Greek and English

ematins powered by AGES Holy Week 2015 Bridegroom Service on Wednesday Evening Matins of Holy Thursday Texts in Greek and English ematins powered by AGES Holy Week 2015 Bridegroom Service on Wednesday Evening Matins of Holy Thursday Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου.

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου. 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου. Ἦχος πλ. α, ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3).

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3). 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3). * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλµὸς ΡΜΒʹ (142). Psalm 142 (143).

Ψαλµὸς ΡΜΒʹ (142). Psalm 142 (143). ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ The Service of the Small Blessing of Water Prayers by Holy Cross. Hymns by Fr. Seraphim Dedes. Τελουµένου Ἁγιασµοῦ εὐτρεπίζεται µικρὰ τράπεζα καὶ τίθεται ἐπ' αὐτῆς τὸ ἱερὸν

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

SAINT SOPHIA CATHEDRAL

SAINT SOPHIA CATHEDRAL SAINT SOPHIA CATHEDRAL VIGIL FOR THE HOLY RESURRECTION OF OUR LORD AND SAVIOR JESUS CHRIST ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΕΣΠΕΡΑΣ ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τελουμένη ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Friday, May 6, 2016 Bright Friday - The Life-bearing Spring Katavasias of Pascha Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2016 by Fr. Seraphim Dedes

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study 1 English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study Hebrews God, having of old time spoken unto the fathers in the prophets by divers portions and in divers manners, πολυµερως και πολυτροπως

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is our God always, now and ever, and to the ages of ages. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Blessed is our God always, now and ever, and to the ages of ages. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΙΕΡΕΥΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΙΕΡΕΥΣ (Ἀµήν.) Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος α. Ἑωθινὸν δ. * * * * * * * *

Ἦχος α. Ἑωθινὸν δ. * * * * * * * * 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚϚ (ΙΓ ΛΟΥΚΑ) Παραμόνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 370 μαρτύρων ( 250) Διονυσίου ἐπισκόπου Κορίνθου ἱερομάρτυρος ( 171) Φιλουμένου ἁγιοταφίτου ἱερομάρτυρος ( 1979). Ἦχος α. Ἑωθινὸν δ. *

Διαβάστε περισσότερα

Saint Sophia Greek Orthodox Cathedral Washington, D.C. Κυριακή τῶν Βαΐων. Office of Music Arts

Saint Sophia Greek Orthodox Cathedral Washington, D.C. Κυριακή τῶν Βαΐων. Office of Music Arts Saint Sophia Washington, D.C. Κυριακή τῶν Βαΐων Palm Sunday Saint Sophia Washington, D.C. Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes Fr. Seraphim Dedes 7900 Greenside Ct. Charlotte, NC 28277 Phone: 704-719-3074

Διαβάστε περισσότερα

The Salutations to the Theotokos

The Salutations to the Theotokos The Salutations to the Theotokos For the First Five Fridays of Lent NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS WILLIAMSTON, Michigan www.newbyz.org Small Compline Canon The Akathist Hymn 142 99 100 141 Ἰερεύς: Καὶ ὑπέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Κυριακὴ μετὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου καὶ μάρτυρος. Ξύστου ἐπισκόπου Ῥώμης τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν ( 258). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν Θ. (τυπικὸν

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Sunday, September 4, th Sunday of Matthew. Babylas the Holy Martyr - September 4

Sunday, September 4, th Sunday of Matthew. Babylas the Holy Martyr - September 4 Holy Cross Greek Orthodox Church 7560 South Archer Road, Justice, Illinois 60458 (708) 594-2040, fax (708) 594-8362 www.holycrossil.org office@holycrossil.org Rev. Fr. Demetrios Kounavis Parish Priest

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ. Ἦχος πλ. βʹ. Mode pl. 2. Ἄµωµοι ἐν ὁδῷ. Ἀλληλούϊα. Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. Ἀλληλούϊα.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ. Ἦχος πλ. βʹ. Mode pl. 2. Ἄµωµοι ἐν ὁδῷ. Ἀλληλούϊα. Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. Ἀλληλούϊα. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΧΟΡΟΣ Ἀµήν. Funeral Service Blessed is our God always, now and ever, and to the ages of ages. CHOIR Amen.

Διαβάστε περισσότερα

Second Sunday of the Great Fast Sunday of Saint Gregory Palamas March 8, 2015

Second Sunday of the Great Fast Sunday of Saint Gregory Palamas March 8, 2015 Second Sunday of the Great Fast Sunday of Saint Gregory Palamas March 8, 2015 Second Sunday of the Fast Of Our Father Among the Saints Gregory Palamas Archbishop of Thessalonikι. Our Venerable Father Theophylaktos,

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. April 12, 2015 Great and Holy Pascha. Christ is Risen!

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. April 12, 2015 Great and Holy Pascha. Christ is Risen! Saints Constantine Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC April 12, 2015 Great Holy Pascha Christ is Risen! Χριστός Ανέστη YMNOI THΣ ΗΜΕΡΑΣ HYMNS OF THE DAY Αναστάσιμο Aπολυτίκιον. Ηχος πλ.α Χριστός

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The elder unto Gaius the beloved, whom I love in truth. ο πρεσβυτερος γαιω τω αγαπητω ον εγω αγαπω εν αληθεια The elder unto the wellbeloved Gaius, whom

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Τό Μεσονυκτικόν τῆς Ἀναστάσεως

Τό Μεσονυκτικόν τῆς Ἀναστάσεως ΙΕΡΟΣ Κ ΑΘ ΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟ Σ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟ ΦΙΑΣ Ο Υ ΑΣΙΓΚΤΟΝ, Π ΕΡΙΦΕΡΕΙ Α Τ ΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ S AINT SOPHI A The Ho l y W isdom of God GREEK ORTHO DOX C ATHEDRAL W ASHI NGTON, D ISTRIC T o f COLUMBI A

Διαβάστε περισσότερα

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * *

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * * 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κυριακὴ Γ Νηστειῶν. (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ). Νίκωνος ὁσίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 199 μαθητῶν αὐτοῦ μαρτύρων ( 251). Ἦχος πλ. β, ἑωθινὸν Ϛ. (τυπικὸν Τριῳδίου 38 40). * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Friday, December 25, 2015 Katavasias of Christmas I and II Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2015 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα