Περιε χομ ε να. οι εννοιες ΚΑι οι οροι: η ΕΠιστήμή η ϕιλολογια ΚΑι οι ΑνθρωΠιςτιΚες επιςτημες η νεοελληνικη ϕιλολογια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιε χομ ε να. οι εννοιες ΚΑι οι οροι: η ΕΠιστήμή η ϕιλολογια ΚΑι οι ΑνθρωΠιςτιΚες επιςτημες η νεοελληνικη ϕιλολογια"

Transcript

1 Περιε χομ ε να Πρόλογος Εισαγωγή Κ εϕα λ Αιο ι οι εννοιες ΚΑι οι οροι: η ΕΠιστήμή η ϕιλολογια ΚΑι οι ΑνθρωΠιςτιΚες επιςτημες η νεοελληνικη ϕιλολογια Α. η επιστήμη η ϕιλολογία και οι Ανθρωπιστικές επιστήμες 19 Β. οι βασικές έννοιες και οι συναϕείς όροι της νεοελληνικής ϕιλολογίας Φιλολογία και Γραμματολογία Λογοτεχνία και Γραμματεία Νεοελληνικός/ή και μεσαιωνικός/ή Κ εϕα λ Αιο ιι το ΑντιΚειμενο της νεοελληνικης ϕιλολογιας: η ΝΕοΕΛΛήΝική ΛοΓοτΕχΝια (τι είναι με τι οικοδομείται πότε και πού εντοπίζεται πώς είναι) Α. τι είναι

2 10 ΠΕΡΙΕ ΧΟΜ Ε Να 1. Λογοτεχνικά κείμενα, λογοτεχνικά είδη και λογοτεχνικοί τρόποι: η διαλογική τους ύπαρξη Οι μεταϕράσεις-πρωτότυπα λογοτεχνικά κείμενα Β. Με τι οικοδομείται Μορϕές i) Γλώσσα: τα ιδιώματα η ομιλούμενη κοινή η διόρθωση ο εξαρχαϊσμός η ϕωνητική ορθογραϕία η καθαρεύουσα η δημοτική ii) Σχήματα λόγου: γραμματικο-συντακτικά (κατά τη γραμματική συμϕωνία των όρων, κατά τη θέση όρων, κατά την πληρότητα του λόγου) σημασιολογικά/τρόποι iii) Ρυθμός και μετρική: ρυθμός μετρικά σχήματα και σχήματα λόγου μετρική τα δύο μετρικά συστήματα τύποι στίχου: ο έμμετρος στίχος, ο ελευθερωμένος στίχος, ο πεζός στίχος, ο ελεύθερος στίχος iv) αϕήγηση και σκηνικοί λόγοι: χρόνος (ιστορίας και αϕήγησης) έγκλιση (τύποι λόγου και εστίασης/προοπτικής) ϕωνή (πράξη της αϕήγησης) σκηνικοί λόγοι Ιδέες: ϕιλοσοϕικο-αισθητικές και καλλιτεχνικές/λογοτεχνικές αντιλήψεις i) Το σχήμα: 16ος-20ός αι ii) Τα θεωρητικά και κριτικά κείμενα (19ος-τελευταίες δεκαετίες 20ού αι.) Γ. Πότε-Πού εντοπίζεται 1. Πότε αρχίζει η νεοελληνική λογοτεχνία: γλωσσικά και ευρύτερα ιστορικά και πολιτισμικά κριτήρια Πού ορίζεται το γεωγραϕικό στίγμα της νεοελληνικής λογοτεχνίας: επιθετικοί προσδιορισμοί και προσδιορισμοί τόπου το κέντρο και η περιϕέρεια Δ. Πώς είναι 1. Τα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας και η παράδοσή τους: χειρόγραϕα (αυτόγραϕα και αντίγραϕα) και έντυπες εκδόσεις Τύποι εκδόσεων λογοτεχνικών κειμένων: επιστημονικές/ κριτικές, ϕιλολογικές και χρηστικές η ψηϕιακή μορϕή τους ανατύπωση και επανέκδοση

3 ΠΕΡΙΕ ΧΟΜ Ε Να αυτοτελείς και μη εκδόσεις, περιοδικά έντυπα και προδημοσιεύσεις το ζήτημα της εγκυρότητας Ε. Το σχήμα της νεοελληνικής λογοτεχνίας: Τι - με τι - πότε - πού - πώς. Καταγραϕές λογοτεχνικών κειμένων, ειδών και τρόπων: οι ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας Κ Εϕα Λ αιο ΙΙΙ Τα ΠΕΔΙα αναλυσησ ΚαΙ ερμηνειασ ΤηΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙαΣ ΚαΙ ΟΙ ΣυΝαϕΕΙΣ ΜΕθΟΔΟΙ ΕΠΙΣΤηΜΟΝΙΚηΣ ΠΡαΚΤΙΚηΣ ΣΤη ΝΕΟΕΛΛηΝΙΚη ϕιλολογια: ΙσΤορΙα, θεωρια, κριτικη ΚαΙ συγκριση α. Εισαγωγικά: μέθοδοι επιστημονικής πρακτικής και στόχοι της Νεοελληνικής ϕιλολογίας έκδοση, ανάλυση και ερμηνεία περιγραϕή, εξήγηση, επιχειρηματολογία η συμπληρωματικότητα των μεθόδων Β. Ιστορία (της λογοτεχνίας): η ιστορικότητα Το πλαίσιο Σημεία αναϕοράς: Ιστορία της λογοτεχνίας, Λογοτεχνική Ιστορία, Ιστορία των λογοτεχικών μορϕών και αισθητική της πρόσληψης Γ. θεωρία (της λογοτεχνίας): η λογοτεχνικότητα Το πλαίσιο Σημεία αναϕοράς: ϕορμαλισμός, Ερμηνευτική, Δομισμός, Σημειωτική και Μετα-δομισμός Δ. Κριτική (της λογοτεχνίας): η αξιολόγηση Ε. Σύγκριση (Συγκριτική ϕιλολογία): η συγκρισιμότητα Πεδία έρευνας και μεθοδολογική δεσπόζουσα Οι βασικοί άξονες έρευνας και οι συναϕείς όροι i) επίδραση ii) αναλογία iii) επιδράσεις και αναλογίες: η Λογοτεχνία και οι άλλες Τέχνες

4 12 ΠΕΡΙΕ ΧΟΜ Ε Να Κ Εϕα Λ αιο ΙV Τα ΕΡΓαΛΕΙα ΔΟυΛΕΙαΣ ΤηΣ ΕΠΙΣΤηΜηΣ ΤηΣ ΝΕΟΕΛΛηΝΙΚηΣ ϕιλολογιασ: ΤυΠΟΛΟΓΙΚα ΧαΡαΚΤηΡΙΣΤΙΚα ΠΡωΤΟΓΕΝΕΣ ΚαΙ ΔΕυΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΓαΛΕΙα υποδομησ α. Τυπολογικά χαρακτηριστικά των εργαλείων δουλειάς και ο τρόπος παραπομπής σ αυτά Β. Πρωτογενές επίπεδο: λογοτεχνικά κείμενα και συγχρονικές πηγές τους/γραμματειακά κείμενα Γ. Δευτερογενές επίπεδο: ϕιλολογικές μελέτες Δ. Εργαλεία υποδομής: βιβλιογραϕικές συνθέσεις και έργα αναϕοράς ΠαΡαΡΤηΜ α Δημ. αγγελάτος «η νεοελληνική ϕιλολογική υποδομή στο Πανεπιστήμιο: απέναντι στην έρευνα και τη διδασκαλία» [εισήγηση σε ημερίδα πρώτη δημοσίευση] ευρετήριο

5 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 111 iii) ρυθμός και μετρική: ρυθμός μετρικά σχήματα και σχήματα λόγου μετρική τα δύο μετρικά συστήματα τύποι στίχου: ο έμμετρος στίχος, ο ελευθερωμένος στίχος, ο πεζός στίχος, ο ελεύθερος στίχος ~ ρυθμός και σχήματα (μετρικά και λόγου) Ως ρ υ θ μ ό ς ορίζεται το μορϕικό αποτέλεσμα που παράγεται από την εϕαρμογή ορισμένων κανόνων, βάσει των οποίων οργανώνονται τα λογοτεχνικά κείμενα, κατά μείζονα λόγο όσα εγγράϕονται σε είδη και τρόπους της ποίησης (γιατί ρυθμός υπάρχει και στην πεζογραϕία) το αποτέλεσμα αυτό εμϕανίζεται είτε με τη μορϕή κανονικότητας ως προς την περιοδική επανάληψη συνδυαζόμενων ηχητικών και γραμματικο-συντακτικών ενοτήτων (προβλέψιμος ρυθμός), είτε με μια μορϕή που αποαυτοματοποιεί την κανονικότητα στην επανάληψη των παραπάνω ενοτήτων, ορίζοντας ποικιλία ρυθμικών πραγματώσεων. 129 Οι κανόνες οργάνωσης των ποιητικών κειμένων βάσει των οποίων παράγεται ο ρυθμός, συνδέονται με μ ε τ ρ ι κ ά σ χή μ α- τα, συχνότατα δε και με σ χή μ α τ α λ ό γ ο υ μιας ορισμένης λογοτεχνικής και ειδικότερα ποιητικής παράδοσης εν προκειμένω της νεοελληνικής. Τα σχήματα αυτά αρθρώνονται χάρη στη συστηματική διαπλοκή τόνου και συλλαβής (η διαπλοκή αυτή ορίζει τον τύπο σχέσης μεταξύ ηχητικών και γραμματικο-συντακτικών ενοτήτων και άρα το μετρικό σύστημα της νεοελληνικής ποίησης), σε συντονισμό ή μη με τη συστηματική επανάληψη παράλληλων και αντιστοιχούντων γραμματικο-συντακτικών ενοτήτων (σχήματα λόγου). Ο ρυθμός εντός του μετρικού συστήματος (στα ποιητικά κείμενα) μπορεί είτε να είναι απολύτως συμβατός μ αυτό, είτε να το εμπλουτίζει χάρη στην ποικιλία των 129. Για την έννοια του ρυθμού στην ποίηση και στην πεζογραϕία, βλ.: Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, «Η ποίηση και η πεζογραϕία στα πλαίσια μιας συγκριτικής ποιητικής: η έννοια του ρυθμού»: Πρακτικά Όγδοου συμποσίου Ποίησης. Ποίηση και Πεζογραϕία (επιμ.: Σωκρ. Λ. Σκαρτσής), Πάτρα, Αχαϊκές Εκδόσεις, 1990, σσ

6 112 Η ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΗ πραγματώσεών του. Σε ό,τι αϕορά, τώρα, στον ιδιαίτερο ρυθμό που εμϕανίζεται στα είδη και στους τρόπους της πεζογραϕίας, αυτός ορίζεται αποκλειστικά στο επίπεδο της συστηματικής επανάληψης παράλληλων και αντιστοιχούντων γραμματικο-συντακτικών ενοτήτων (σχήματα λόγου), ενισχυμένος ενίοτε από στοιχεία του μετρικού συστήματος (όπως η παρήχηση ή λανθάνοντες έμμετροι στίχοι), που παρεισϕρέουν στον πεζό λόγο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αποτελούν ειδοποιά χαρακτηριστικά του ρυθμού του. 130 ~ μετρική: το μετρικό σύστημα (τόνος και συλλαβή) και το γραμματικο-συντακτικό σύστημα (της γλώσσας) 1. Ο όρος μ ε τ ρ ι κ ή δηλώνει τους σταθερούς κανόνες οργάνωσης των στίχων των έμμετρων ποιημάτων στην κατά στίχο ή στρο - ϕική (αναπτυγμένη δηλαδή σε ισάριθμα και ποικίλης έκτασης μέρη/στροϕές) μορϕή τους. Η μετρική οργάνωση της νεοελληνικής ποίησης είναι τ ο ν ι κ ο - σ υ λ λ α β ι κ ή και βασίζεται, ως εκ τούτου, στον δυναμικό τόνο των λέξεων και στη μονάδα της συλλαβής, σε αντίθεση με το αρχαιοελληνικό μετρικό σύστημα, που στηριζόταν στη διάκριση των συλλαβών σε μακρές και βραχείες και τη συγκρότηση, συνεπώς, του στίχου βάσει του μέτρου, της κανονικής δηλαδή επανάληψης της μικρότερης μονάδας, αποτελούμενης όχι από μία, όπως στη νεοελληνική μετρική, αλλά από έναν 130. Βλ. ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από το διήγημα «Αμαρτίας ϕάντασμα» (1900) του Αλέξ. Παπαδιαμάντη, που επισημαίνει μεταξύ άλλων η Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού («Η ποίηση και η πεζογραϕία στα πλαίσια μιας συγκριτικής ποιητικής: η έννοια του ρυθμού», σ. 138): «Αλλ όμως το λευκόν εκείνο πράγμα έ σ υ ρ ε ν ε π ά ν ω τ ου ή μάλλον ε σ ύ ρ ε τ ο υ π α υ τ ού μέγα μαυράδιον, μελανώτερον και από την π ίσσαν, μελανώτερον και από το σκότος, εξελθόν από το σκότος το εσώτερον της συνειδήσεως και προωρισμένον να υπάγη το ταχύτερον να βυθισθή εις το σκότος το εξώτερον, της γεέννης [ ]. Το λευκόν ωμοίαζε με χιτώνα πάλλευκον, με άσπιλον εσθήτα παιδίσκης δεκαπενταέτιδος. Το μαύρον ωμοίαζε με αμαρτίας ϕ ά ν τ α σ μ α» (υπογραμμίζονται οι γραμματικο-συντακτικοί παραλληλισμοί): Άπαντα (κριτ. έκδ.: Ν. Δ. Τριανταϕυλλόπουλος), τ. Γ Αθήνα, Δόμος, 1984, σ. 229 η αραίωση δική μου.

7 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 113 αριθμό μακρών και βραχειών συλλαβών (υπήρχαν όμως και στίχοι που δεν σχηματίζονταν με αυτή την επανάληψη) Η μετάβαση από το αρχαιοελληνικό μετρικό σύστημα στο νεοελληνικό διήρκεσε αιώνες και εδραιώθηκε γύρω στον 10ο αιώνα με τη χρήση του τονικού ( ιαμβικού ) 132 δεκαπεντασύλλαβου, στί Βλ. ενδεικτικά: Δημ. Λυπουρλής, Αρχαία ελληνική μετρική. μια πρώτη προσέγγιση, Θεσσαλονίκη, 1975, σσ Πρόκειται για τονισμό που εγγράϕεται στο σχήμα συνδυασμού μιας τονισμένης και μιας άτονης συλλαβής [το σχήμα εκτός από το συγκεκριμένο συνδυασμό: ό, περιλαμβάνει και το συνδυασμό: ό (με ό αποδίδεται η τονισμένη συλλαβή)], ενώ υπάρχει και το σχήμα συνδυασμού μιας τονισμένης και δύο άτονων συλλαβών (οι συνδυασμοί: ό, ό και ό ). Οι τονισμοί αυτοί, σύμϕωνα με την παραδοσιακή νεοελληνική μετρική θεωρία (βλ.: Θρασ. Σταύρου, Νεοελληνική μετρική, Θεσσαλονίκη, 1974 [2η 1η: 1930], σσ , και: Γιάν. Σαραλής, Νεοελληνική μετρική, Αθήνα, Εστία, χ.χ. [4η 1η: 1939], σσ ), αποδίδουν τους πέντε συνολικά τύπους των νεοελληνικών στίχων, οι οποίοι ονομάζονται με τους παρακάτω όρους: ιαμβικός ( ό), τροχαϊκός (ό ), αναπαιστικός ( ό), δακτυλικός (ό ) και αμϕιβραχικός ή μεσοτονικός ( ό ). Οι όροι ωστόσο αυτοί, πλην του μεσοτονικού, αντλήθηκαν από την αρχαία ελληνική, προσωδιακή, μετρική, προκαλώντας έτσι μια σύγχυση, καθώς όροι που συνδέονταν με τη διάκριση ανάμεσα σε μακρές και βραχείες συλλαβές μετατέθηκαν στη νεοελληνική, τονικά προσδιορισμένη, μετρική, στη γραμμή της αποδοχής ή/και της υπεράσπισης της θέσης ότι η νεοελληνική μετρική συγκλίνει με την αρχαία, με άκρως χαρακτηριστικά παραδείγματα τις μελέτες του Γεράσ. Σπαταλά, Η τονική στιχουργία, στιχουργία αρχαία ελληνική, Αθήνα, 1952 [= Άπαντα. μελέτες, Επιλογή, Αθήνα, Δίϕρος, 1990, σσ ], «Ο τονικός δεκαπεντασύλλαβος στίχος αρχαίος ελληνικός» (1952) και «Ο τονικός ενδεκασύλλαβος στίχος αρχαίος ελληνικός» (1952): Γεράσ. Σπαταλάς, Η στιχουργική τέχνη. μελέτες για τη νεοελληνική μετρική (επιμ.: Ευρ. Γαραντούδης - Άννα Κατσιγιάννη), Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997, σσ και αντίστοιχα. Εναλλακτικές ονομασίες για τους τύπους του νεοελληνικού στίχου (ο Σταύρου π.χ. πρότεινε όρους όπως: ζυγοτόνιστος, μονοτόνιστος, τριτοτόνιστος, πρωτοτόνιστος και δευτεροτόνιστος αντί για ιαμβικός, τροχαϊκός, ανάπαιστος, δάκτυλος και αμϕιβραχικός αντίστοιχα βλ.: Νεοελληνική μετρική, σσ. 6-7) δεν διόρθωσαν τη σύγχυση, αντίθετα επιβεβαίωσαν την αποδοχή του αρχαιοελληνικού μέτρου ως μετρικής μονάδας βλ. σχετικά: Ευρ. Γαραντούδης, Aρχαία και νέα ελληνική μετρική. Iστορικό διάγραμμα

8 114 Η ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΗ χου, θεμελιώδους βάσεως, στην οποία στηρίχτηκαν πολλά έμμετρα, αϕηγηματικά κυρίως, κείμενα (από τον Διγενή Ακρίτη και εξής), όπως και τα δημοτικά τραγούδια τα κορυϕαία ωστόσο καλλιτεχνικά επιτεύγματα στην επεξεργασία του στίχου αυτού είναι τα έργα της Κρήτης (β ήμισυ του 16ου - πρώτες δεκαετίες 17ου αιώνα), κατ εξοχήν τα δημιουργήματα του Κορνάρου και του χορτάτση. 133 Τα νεοελληνικά μετρικά σχήματα και τα αντίστοιχα είδη έμμετρου στίχου εμπλουτίστηκαν έκτοτε από την επίδραση της γαλλικής και, κυρίως, της ιταλικής μετρικής παράδοσης, ενώ στα δημοτικά τραγούδια, πέραν του δεσπόζοντος ιαμβικού δεκαπεντασύλλαβου, διακρίνονται και άλλοι τύποι στίχων, όπως για παράδειγμα, ο τροχαϊκός οχτασύλλαβος και ο ομόλογός του δωδεκασύλλαβος. Λόγω ακριβώς της δημοτικής παράδοσης και των ευρωπαϊκών (κυρίως ιταλικών) μετρικών επιδράσεων, μέσα στο πλαίσιο της συλλαβο-τονικής οργάνωσης του νεοελληνικού έμμετρου στίχου, έχουν διαμορϕωθεί δύο τάσεις και, κατ επέκταση, δύο όμορα, πλην μεταξύ τους ασυμβίβαστα, συστήματα μέτρησης των στίχων, καθώς δεν υπάρχουν ενιαία μετρικά συμϕραζόμενα (συμ ϕραζόμενα δηλαδή συγκεκριμένων κάθε ϕορά ποιημάτων, θεωρημένων στη λειτουργική συναρμογή του συνόλου των στίχων τους), όπου ορισμένοι από τους στίχους να ακολουθούν το ένα σύστημα μέτρησης και ορισμένοι το άλλο (η μείξη των δύο συστη- μιας παρεξήγησης (εισαγ.: Mas. Peri), Πάδοβα, Università di Padova-Studi Bizantini e Neogreci /Quaderni 21, 1989, σσ Οι όροι συνεπώς ιαμβικός, τροχαϊκός, ανάπαιστος, δάκτυλος και αμϕιβραχικός / μεσοτονικός στη σύγχρονη νεοελληνική μετρική θεωρία, είναι συμβατικοί (γι αυτό καλό είναι να χρησιμοποιούνται εντός ανω - ϕερών εισαγωγικών) και χρειάζεται πάντα να διευκρινίζεται σε ποιο από τα δύο συστήματα μέτρησης των νεοελληνικών στίχων εγγράϕονται Για μια συνοπτική θεώρηση του δεκαπεντασύλλαβου στίχου στα ποιητικά έργα της Κρήτης ( ) και των ζητημάτων που τίθενται ως προς τη μετρική προσέγγιση και συστηματική ανάλυσή του, βλ.: Ντία Φιλιππίδου, «Ο δεκαπεντασύλλαβος στην κρητική Αναγέννηση: τα έργα της ακμής ( )», μαντατοϕόρος 32 (Δεκέμβρ. 1990), σσ

9 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 115 μάτων, αντίθετα, χαρακτηρίζει άλλους τύπους στίχου, όπως τον ελευθερωμένο και, σε ορισμένο βαθμό, τον ελεύθερο. Παράλληλα με την τονικο-συλλαβική ανάπτυξη του έμμετρου στίχου και των δύο συστημάτων μέτρησής του, ένα μεγάλο μέρος της νεοελληνικής έμμετρης ποιητικής παραγωγής του 19ου αιώνα, εντοπισμένο στην Αθήνα (από το μέσον της δεκαετίας του 1830 μέχρι περίπου τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα), δεν βασίστηκε στο δυναμικό τόνο και τη συλλαβή, αλλά ακολούθησε τους προσωδιακούς κανόνες της αρχαιότητας, στη βάση της αντίληψης που διατύπωσε ήδη από το 1837 ο Αλέξ. ρίζ. ραγκαβής («Περί της αρχαίας ελληνικής προσωδίας κατ αντιπαράθεσιν αυτής προς προς την νέαν»), ότι «η νυν στιχουργία είναι αυτή η αρχαία», καθώς «[ ]αι την σήμερον τονιζόμεναι συλλαβαί ουδεμίαν οξύτητα προσλαμβάνουν, αλλά μόνον αι απλώς μηκύνονται[ ] ώστε και η σημερινή προσωδία[ ] ρυθμίζεται [ ] κατά χρόνον[ ]». 134 Αυτός ο εξαρχαϊσμός, 135 συμβατός ασϕαλώς με τις γλωσσικές επιλογές που θεσμοθετούνται στο αθηναϊκό κέντρο και την επικράτηση της καθαρεύουσας, οδήγησε στην αναβίωση και τη μίμηση των αρχαίων μέτρων, τα οποία προορίζονταν πλέον για συγκεκριμένα ποιητικά είδη το καθένα (το δακτυλικό εξάμετρο για το έπος, το ιαμβικό τρίμετρο για την τραγωδία, κ.λπ.), όπως ϕαίνεται χαρακτηριστικά στις θεωρητικές και κριτικές εξαγγελίες των κριτών των Ποιητικών Διαγωνισμών του Πανεπιστημίου Αθηνών ( ) Αλ. ρίζ. ραγκαβής, μετρική, ήτοι διδασκαλία των διαϕόρων μέτρων της ποιητικής, εκ της δωδεκατόμου εγκυκλοπαιδείας του αοιδίμου στε - ϕάνου κομμητά, νυν το δεύτερον επιδιορθωθείσα και επαυξηθείσα, προσθήκη της τε Προσωδίας του κυρίου ραγκαβή, και της στιχουργικής του Αθανασίου χριστοπούλου προς χρήσιν της ϕιλομούσου νεολαίας, Κωνσταντινούπολη, Πατριαρχική Τυπογραϕία, 1842 [2η], σ Για το ζήτημα του μετρικού εξαρχαϊσμού της νεοελληνικής ποίησης, βλ.: Ευρ. Γαραντούδης, Aρχαία και νέα ελληνική μετρική. Iστορικό διάγραμμα μιας παρεξήγησης, σσ Για τους Ποιητικούς Διαγωνισμούς του Πανεπιστημίου Αθηνών και τις εκθέσεις των πανεπιστημιακών εισηγητών, βλ.: Pan. Moullas, Les con cours poétiques de l université d Athènes (1976), Αθήνα, Archives

10 116 Η ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΗ 3. Στο μετρικό σύστημα της νεοελληνικής ποίησης, η μετρική λειτουργία τόνου και συλλαβής διακρίνεται από τη γραμματικο-συντακτική τους λειτουργία, 137 σε πολλές όμως περιπτώσεις οι δύο λειτουργίες συμπίπτουν. Αποϕασιστικής σημασίας στοιχεία γι αυτό το μετρικό σύστημα, άρρηκτα δεμένα με τον τόνο και τη συλλαβή, είναι η συνίζηση, η χασμωδία, η ομοιοκαταληξία, η παύση, η τομή και ο διασκελισμός. Στον έμμετρο στίχο άλλοτε επιβάλλεται από τα μετρικά συμ - ϕραζόμενα να μετατεθεί ο μετρικός τόνος σε θέση δια ϕορετική από εκείνη του γραμματικού τόνου (εννοημένου δηλαδή στις χρήσεις του εκτός μετρικού συστήματος), άλλοτε όχι (συμπίπτει ο γραμματικός με το μετρικό τόνο), ενώ κάτι ανάλογο ισχύει και με τις συλλαβές, καθώς οι γραμματικές συλλαβές, ανάλογα με τις ϕωνηεντικές συναντήσεις μέσα στο στίχο (στο εσωτερικό μιας λέξης, ή μεταξύ τέλους και αρχής δύο συνακόλουθων λέξεων), ανάλογα δηλαδή με τις μετρικές απαιτήσεις για συνίζηση ή χασμωδία, άλλοτε υποτάσσονται στις τελευταίες, οπότε δύο και, σπανιότερα, τρία γειτονικά ϕωνήεντα συνεκϕωνούνται και αποδίδονται ως μία μετρική συλλαβή (έτσι ώστε ο αριθμός μετρικών συλλαβών του εκάστοτε είδους στίχου να μην υπερβαίνει τον απαιτούμενο και ο στίχος να μην καταλήγει υπέρμετρος), άλλοτε δεν χρειάζεται να συνεκϕωνηθούν επειδή γραμματικές συλλαβές και μετρικές συλλαβές συμπίπτουν. Έτσι, στην περίπτωση της συνεκϕώνησης ϕωνηέντων 138 λειτουργεί η σ υ ν ί ζ η σ η (στο πλαί- Historiques d la Jeunesse Grecque/Secrétariat Général à la Jeunesse, 1989 του ίδιου: «Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ποιητικοί Διαγωνισμοί και ιδεολογία ( )» (1990): ρήξεις και συνέχειες. Mελέτες για τον 19ο αιώνα, Αθήνα, Σοκόλης, 1993, σσ Βλ.: Μιχ. Σετάτος, Φωνολογία της κοινής νέας ελληνικής, Αθήνα, Παπαζήσης, 1974 επίσης βλ.: M. Nespor, «ρυθμικά χαρακτηριστικά της ελληνικής»: μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 9ης συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοϕικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης (18-20/4/1988), Θεσσαλονίκη, Κυριακίδη, 1989, σσ Βλ. τις χαρακτηριστικές επί του ζητήματος παρατηρήσεις του Κ. Π. Καβάϕη: «Η συνάντησις των ϕωνηέντων εν τη προσωδία» (γράϕ. 1902):

11 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 117 σιο αυτό λειτουργούν η έ κ θ λ ι ψ η, η α ϕ α ί ρ ε σ η και η κ ρ ά - ση, όταν δηλαδή αντίστοιχα αποσιωπάται το τελικό ϕωνήεν της πρώτης λέξης ή το πρώτο της συνακόλουθης λέξης, ή συγχωνεύονται τα τελικά ϕωνήεντα συνακόλουθων λέξεων σε μία λέξη), ενώ αντίθετα, όταν δύο ή και τρία, τονισμένα ή άτονα, συναντώμενα ϕωνήεντα στο εσωτερικό μιας λέξης ή σε διαϕορετικές συνακόλουθες λέξεις, δεν συνεκϕωνούνται, λειτουργεί η χ α σ μ ω δ ί α. Όλα τα ηχητικά στοιχεία, όπως τα προηγούμενα, είναι συντονισμένα με το μετρικό είδος στίχου στον οποίο εγγράϕονται. Ανάλογο είναι και το στοιχείο της ο μ ο ι ο κ α τ α λ η ξ ί α ς, η οποία και αποτελεί βασικό γνώρισμα των ποιητικών κειμένων, έμμετρων και μη συνθεμένων δηλαδή σε ελεύθερο στίχο. 139 Ο ορισμός της απλούστερης μορϕής της είναι «η πλήρης ομοιότητα δύο ή περισσότερων στίχων από το τελευταίο τους τονισμένο ϕωνήεν και μετά» 140 (ομοιότητες μικρότερου βεληνεκούς στο εσωτερικό του στίχου, αποκλειστικά ϕωνηέντων ή συμϕώνων, ορίζουν τα μετρικά ϕαινόμενα της σ υ ν ή χ η σ η ς και της π α ρ ή χ η σ η ς αντίστοιχα), ενώ η συνθετότερη ή «πλούσια» ομοιοκαταληξία είναι Τα Πεζά (1882;-1931) (επιμ.: Μιχ. Πιερής), Αθήνα, Ίκαρος, σσ. 203 και Η ομοιοκαταληξία, όπως επισημαίνει ο Arn. Van Gemert, εμϕανίζεται για πρώτη ϕορά το σε ποιητικά συνθέματα του Στέϕ. Σαχλίκη: «Λογοτεχνικοί πρόδρομοι»: Λογοτεχνία και κοινωνία στην κρήτη της Αναγέννησης, σσ η επισήμανση: σ. 64. Η εμϕάνιση της ομοιοκαταληξίας στην Κρήτη του 14ου αιώνα είναι, όπως έχουν αρμόδια υποστηρίξει οι V. Bakker και Arn. Van Gemert, «η απαρχή της γραπτής, μη προϕορικής ποίησης. Το ημιστίχιο ως ποιητική μονάδα αντικαθίσταται από το δίστιχο, με ιδιαίτερη έμϕαση στις ομοιοκαταληκτικές λέξεις»: ιστορία του Βελισάριου (κριτ. έκδ.-εισαγ.-σχόλ.-γλωσσ.: W. Bakker - Arn. Van Gemert), Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 1988, σ. 74 η χρήση ωστόσο της ομοιοκαταληξίας δεν εδραιώνεται παρά τον 16ο αιώνα, όπως δείχνουν όχι μόνον οι διασκευές παλαιότερων ανομοιοκατάληκτων έργων σε ομοιοκατάληκτους στίχους (βλ.: Arn. Van Gemert, «Λογοτεχνικοί πρόδρομοι», σ. 91) αλλά και η επικράτηση του ομοιοκατάληκτου δεκαπεντασύλλαβου δίστιχου, ενώ σημαντική, προς την κατεύθυνση αυτή, ήταν και η συμβολή των πρώτων έντυπων εκδόσεων της Βενετίας Ξ. Α. Κοκόλης, Η ομοιοκαταληξία. Τύποι και λειτουργικές διαστάσεις, Αθήνα, Στιγμή, 1993, σ. 26.

12 118 Η ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΗ εκείνη «στην οποία η πλήρης ηχητική ομοιότητα, εκτός από το τελευταίο τονισμένο ϕωνήεν του στίχου (και ό,τι ακολουθεί), καλύπτει και, τουλάχιστον, το αμέσως προηγούμενο ϕωνήεν (και ό,τι μεσολαβεί)». 141 Τα σχήματα της ομοιοκαταληξίας είναι η ζευγαρωτή (οι στίχοι ομοιοκαταληκτούν κατά ζεύγη: ααββγγ κ.ο.κ), η πλεκτή (σε τετράστιχες στροϕές, ο πρώτος στίχος ομοιοκαταληκτεί με τον τρίτο, ο δεύτερος με τον τέταρτο: αβαβ, κ.ο.κ.), η σταυρωτή (σε τετράστιχες στροϕές, ο πρώτος στίχος ομοιοκαταληκτεί με τον τέταρτο και ο δεύτερος με τον τρίτο: αββα, κ.ο.κ.) και η μεικτή (συνδυασμοί ομοιοκαταληξιών σε στροϕές μεγαλύτερης έκτασης, όπως, για παράδειγμα, η οκτάβα, οκτάστιχη στρο - ϕή, ιταλικής προέλευσης, στην ποίηση των Επτανησίων του 19ου αιώνα, με ομοιοκαταληξία: αβαβαβγγ). Επίσης σχετικά προς την ισόρροπη ή μη σχέση μεταξύ μετρικού και γραμματικο-συντακτικού συστήματος, 142 είναι αϕενός το ζήτημα της γραμματικο-συντακτικής π α ύ σ η ς (δηλώνεται με τα γνωστά σημεία στίξης, πλην του κόμματος) στο εσωτερικό του στίχου, η οποία «διακόπτει» τη μετρική ροή των συλλαβών, αϕετέρου το ζήτημα της ύπαρξης ή μη τ ο μ ή ς, της διάκρισης δηλαδή ή μη του στίχου σε δύο ημιστίχια, και συνακόλουθα της υπέρβασης ή μη της συντακτικής δόμησης του στίχου η τομή εντοπίζεται σε εκτενείς συνήθως στίχους, (όπως π.χ. στον «ιαμβικό» δεκαπεντασύλλαβο, όπου η τομή εμϕανίζεται στον όγδοο στίχο) αλλά και σε άλλους. 143 Στην ίδια γραμμή πλεύσης, σημα Ξ.Α. Κοκόλης, ό.π., σ Για μια συνοπτική θεώρηση του ζητήματος, βλ.: Ελένη Πολίτου- Μαρμαρινού, Ποίηση και γλώσσα [Ανάτυπο: μνήμη Γεωργίου ι. κουρμούλη], Αθήνα, Βλ. το χαρακτηριστικό παράδειγμα του ιαμβικού εντεκασύλλαβου στίχου που παρουσιάζεται και στις δύο εκδοχές, άτμητος δηλαδή και με τομή (μετά την έβδομη συλλαβή), στη λόγια και λαϊκή χρήση του αντίστοιχα, στα ποιητικά έργα της Κρήτης (τέλος 16ου-17ος αώνας): Lucia Marcheselli Loukas, «Κρητικοί εντεκασύλλαβοι: μετρικο-ρυθμικά σχήματα», μαντατοϕόρος 32 (Δεκέμβρ. 1990), σσ , και της ίδιας: «Άτμητος εντεκασύλλαβος και μετρική παύση στη Βοσκοπούλα»: μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 10ης Ετήσιας συνάντησης Τομέα Γλωσσολογίας

13 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 119 ντικότατο είναι το ζήτημα που θέτει ο δ ι α σ κ ε λ ι σ μ ό ς, που συμβαίνει όταν το νόημα του στίχου δεν ολοκληρώνεται στο τέλος του (δεν έχουμε δηλαδή την ισομετρία που χαρακτηρίζει ένα μεγάλο μέρος της νεοελληνικής ποιητικής παράδοσης, ιδιαίτερα όμως και καθοριστικά τη δημοτική ποίηση) 144 και προχωρεί στον επόμενο, με αποτέλεσμα να διαρρηγνύεται η γραμματικο-συντακτική συνέχεια λέξεων (να χωρίζονται π.χ. το άρθρο ή η πρόθεση από το ουσιαστικό, ένας επιρρηματικός προσδιορισμός από το ρήμα, ένας συντακτικός προσδιορισμός, ομοιόπτωτος ή ετερόπτωτος, από το προσδιοριζόμενο κ.λπ.), και επομένως να καθίστανται ασύμπτωτα μετρικό και γραμματικο-συντακτικό σύστημα, κατάσταση ιδιαίτερα αισθητή στον ελεύθερο στίχο. ~ Τα δύο μετρικά συστήματα του έμμετρου τύπου στίχου (και των ειδών του) 1. Υπάρχουν, όπως προαναϕέρθηκε, δύο ιστορικά διαμορϕωμένα μετρικά συστήματα για τους έμμετρους στίχους της νεοελληνικής ποίησης, βασισμένα στη διαπλοκή τόνου και συλλαβής, εξαιρουμένων, ασϕαλώς, των στίχων που ακολουθούν τους προσωδιακούς κανόνες της αρχαιότητας. Τα συστήματα αυτά θεματοποίησε εμμέσως ο Λίν. Πολίτης, αναϕερόμενος στην «τεχνική του δημοτικού στίχου» και «στην τεχνική της έντεχνης ποίησης» και ορίζοντας ως διαϕορά τους την μεγάλη παράδοση της δημοτικής ποίησης, δεσπόζουσα στο πρώτο σύστημα αλλά όχι στο δεύτερο. 145 Φιλοσοϕικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1990, σσ Βλ. σχετικά: Στιλ. Κυριακίδης, «Η γένεσις του νεοελληνικού διστίχου και η αρχή της ισομετρίας μορϕής και περιεχομένου εν τη δημώδει ποιήσει» ( ): Το δημοτικό τραγούδι. συναγωγή μελετών, σσ Βλ. σχετικά: Λίν. Πολίτης, «Η μετρική του Παλαμά» (1943): μετρικά. Παλαμάς, σεϕέρης, Το σονέτο, Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινίδης, 1972, σσ η επισήμανση: σσ Βλ. τις επί του ζητήματος αναλυτικότερες παρατηρήσεις του Ευρ. Γαραντούδη: «Προβλήματα ορολογίας και μεθόδου της νεοελληνικής μετρικής»: Mνήμη σταμάτη Kαραντζά, Ερευνητικά προβλήματα νεοελληνικής ϕιλολογίας και γλωσσολογίας. Πρακτικά Επι-

14 120 Η ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΗ Οι νεοέλληνες ποιητές συνηθέστατα περνούν από το ένα σύστημα μέτρησης στο άλλο, με πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Σολωμού, ο οποίος, από τα ιταλογενή μέτρα των πρώτων συνθεμάτων του, υιοθετεί στα ώριμα έργα του τον ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο, ενώ ασϕαλώς δεν λείπουν οι περιπτώσεις αϕενός της μείξης των δύο συστημάτων στο εσωτερικό ενιαίων έμμετρων συμϕραζομένων (στο εσωτερικό δηλαδή συγκεκριμένων ποιημάτων), 146 και αϕετέρου της αποκλειστικής προσήλωσης σ ένα σύστημα, όπως π.χ. συμβαίνει με το έντεχνο σύστημα των ωδών του Κάλβου (και μάλιστα σε αντιπαράθεση προς το δημοτικό σύστημα μέτρησης και τη «μονοτονί[αν]» του, παραδειγματοποιημένη στον Ερωτόκριτο του Κορνάρου), 147 στους (ιταλογε- στημονικής συνάντησης (Θεσσαλονίκη, 5-7/7/1988), Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1990, σσ Βλ. όσα σημειώνει σχετικά με αϕορμή ποιήματα του Στέϕ. Μαρτζώκη, ο Ευρ. Γαραντούδης: «Στο μεταίχμιο ανάμεσα στα δύο συστήματα μέτρησης των νεοελληνικών στίχων», μαντατοϕόρος 32 (Δεκέμβ. 1990), σσ Η μετρική «Επισημείωσις» που επισυνάπτει στην πρώτη συλλογή των ωδών του το 1824 (Η Λύρα) είναι αρκούντως χαρακτηριστική: «Α. Οι στίχοι τους οποίους εμεταχειρίσθην εις την κατασκευήν των ωδών μου συνίστανται εκ συνιζήσεων και τόνων, και λέγονται επτασύλλαβοι με προσθήκην πεντασυλλάβου [ ]. Β. Ότε η τελευταία λέξις ενός επτασυλλάβου είναι προπαροξύτονος, η τετονισμένη συλλαβή λέγεται έκτη, αι δε επίλοιπαι δύο λογίζονται ως μία [ ]. Γ. Ότε όμως η τελευταία λέξις έχει τον τόνον εις την λήγουσαν, ο στίχος τελειώνει με την έκτην [ ]. Δ. Η πεντασύλλαβος πρόσθεσις δεν τελειώνει ποτέ παρά με λέξιν έχουσαν τον τόνον εις την παραλήγουσαν [ ] Ζ. Οι στίχοι του προλόγου λέγονται τραγικοί, ή ενδεκασύλλαβοι, και οι ποιηταί τους μεταχειρίζονται εις σύνθεσιν θεατρικών και λυρικών ποιημάτων συνίστανται δε και αυτοί εκ συνιζήσεων και τόνων, δέχονται δε, μετά τον τελικόν της δεκάτης, ή μίαν ή και δύο συλλαβάς ενίοτε όμως τελειώνουσι με τον της δεκάτης τόνον [ ]. Κ. Η αρμονία της περιόδου είναι αναγκαία όχι μόνον ως αποτελεσματικόν μέρος της ποιήσεως, αλλά ακόμι ως μέσον, το οποίον μας ελευθεροί από την βαρβαρότητα των ομοικαταληξιών και συνίσταται εκ της κατασκευής των στίχων, εκ της αυτών ποικιλίας, και εκ της τομής του μέτρου [ ]. Λ. [ ] Από την συναρμογήν των διαϕόρων επτασυλλάβων, οξυτόνων, παροξυτόνων, ή προπαροξυτόνων γίνονται χος, είδη ηροϊκών στίχων, τα οποία μεταχειρισθέντα με

15 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 121 νείς) επτασύλλαβους των οποίων ωστόσο απηχείται, όπως έχει επισημανθεί, 148 η παρουσία του ιαμβικού δεκαπεντασύλλαβου. 2. Το ένα σύστημα μέτρησης, που μπορεί ακριβέστερα να χαρακτηριστεί ως δ η μ ο τ ι κ ό, βασίζεται στην εναλλαγή ι σ ο σ ύ λ- λ α β ω ν σ τ ί χ ω ν στο εσωτερικό του κάθε ϕορά συγκροτημένου ποιήματος, στίχων δηλαδή με ίδιο αριθμό συλλαβών ειδοποιό τονικό χαρακτηριστικό που ορίζει όλα τα είδη στίχων του συγκεκριμένου συστήματος είναι ότι το πρώτο (υποχρεωτικό) η μ ι- σ τ ί χ ιο έχει ε ν α λ λ α σ σ ό μ ε ν ου ς μετρικού ς τόν ου ς στη λήγουσα (οξύτονος στίχος) ή στην προπαραλήγουσα (προπαροξύτονος). Το χαρακτηριστικό αυτό, ωστόσο, δεν απαγορεύει ικανή ποικιλία συνδυασμών μετρικών τόνων, καθώς αϕενός οι γραμματικοί τονισμοί μπορούν να μην συμπίπτουν με τους μετρικούς, αϕετέρου είναι εϕικτή η μετάθεση του μετρικού τόνου από την προβλεπόμενη συλλαβή στη διπλανή της άτονη, χωρίς όμως αυτό να ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, εξού και ένας σαϕέστατος περιορισμός (είναι επιτρεπτό έτσι, για παράδειγμα, να τονίζονται η πρώτη ή η ένατη συλλαβή του ιαμβικού δεκαπεντασύλλαβου αντί για τις προβλεπόμενες δεύτερη ή δέκατη, όχι όμως η πέμπτη, η έβδομη, η δέκατη τρίτη και, προϕανώς, η δέκατη πέμπτη, ενώ σπάνιοι είναι οι τονισμοί στην τρίτη και στην ενδέκατη). 149 Ακραίες εκδοχές στο δημοτικό σύστημα μέτρησης εκϕράζουν οι στίχοι με τονισμένες όλες τις θεωρητικά επιτρεπόμενες συλλαβές και οι στίχοι με τονισμένες μόνον τις απαραίτητες (δηλαδή στο ημιστίχιο και στο τέλος τους). κρίσιν συμπλάττουσι την γνωστήν εις τους παλαιούς μόνον πολύτροπον αρμονίαν. Αποϕεύγοντες ούτω το μονότονον των κρητικών επών, μιμούμεθα τα κινήματα της ψυχής, και χαρακτηρίζομεν τα όσα ο νους ή αι του ανθρώπου αισθήσεις απαντώσιν εις την ϕυσικήν και εις την ϕανταστήν οικουμένην [ ]»: Ανδρ. Κάλβος, ωδαί. Η Λύρα-Λυρικά. Απόσπασμα άτιτλου ποιήματος, σσ Βλ.: Παν. Μουλλάς, «Σκέψεις για τη μετρική του Κάλβου»: Αϕιέρωμα στον καθηγητή Λίνο Πολίτη, Θεσσαλονίκη, 1979, σσ Βλ. την επισήμανση του Γ. Μ. Σηϕάκη: Για μια ποιητική του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, σσ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ A N A K O I N Ω Σ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ A N A K O I N Ω Σ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A N A K O I N Ω Σ Η Δεκτοί με κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Φιλολογίας γίνονται μόνο με εξετάσεις. Ο αριθμός των εισακτέων για το 2015-2016 ορίζεται στους 40

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Τεύχος A A ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Τεύχος A A ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ { Κείμενα } Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Τεύχος A A ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Υπεύθυνος για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κώστας Μπαλάσκας, Σύμβουλος Π.Ι. Επιμέλεια έκδοσης: Πολυτίμη Γκέκα

Διαβάστε περισσότερα

«Μια λύση στο πρόβλημα της ονομασίας των νεοελληνικών στίχων»

«Μια λύση στο πρόβλημα της ονομασίας των νεοελληνικών στίχων» Δημοσιεύθηκε στα Μικροφιλολογικά (Λευκωσίας), τχ. 21, άνοιξη 2007, σσ. 36-42 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ «Μια λύση στο πρόβλημα της ονομασίας των νεοελληνικών στίχων» Βασική προϋπόθεση της πρότασης που διατυπώνω

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) Μαρία Πολυδούρη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Το ποίηµα υπερασπίζεται µια ορισµένη ποιητική επιλογή. Ποια είναι αυτή και σε ποιο είδος

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγγραφείς του τεύχους

Οι συγγραφείς του τεύχους Οι συγγραφείς του τεύχους Οι συγγραφείς του τεύχους [ 109 ] Ο Θανάσης Αγάθος είναι λέκτορας Νεο ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Βιτσέντζος Κορνάρος. από το Β Μέρος του Ερωτόκριτου. Ενότητα 8η: Σχολιασμός αποσπασμάτων. Αναστασία Μαρκομιχελάκη Επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Φιλολογίας

Βιτσέντζος Κορνάρος. από το Β Μέρος του Ερωτόκριτου. Ενότητα 8η: Σχολιασμός αποσπασμάτων. Αναστασία Μαρκομιχελάκη Επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Φιλολογίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Βιτσέντζος Κορνάρος Ενότητα 8η: Σχολιασμός αποσπασμάτων από το Β Μέρος του Ερωτόκριτου Αναστασία Μαρκομιχελάκη Επίκουρη καθηγήτρια Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα και συγγραφείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Κείμενα και συγγραφείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας Κείμενα και συγγραφείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας 1830-1880 Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Παπαθεοδώρου 1 η ενότητα: «Εισαγωγή στα ρομαντικά χρόνια» Ρομαντισμός. Η ανάδυση του μυθιστορήματος. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H αναβίωση της αρχαίας ελληνικής µετρικής τον 19ο αιώνα: µετρική θεωρία και ποιητική πράξη. Ευριπίδης Γαραντούδης*

H αναβίωση της αρχαίας ελληνικής µετρικής τον 19ο αιώνα: µετρική θεωρία και ποιητική πράξη. Ευριπίδης Γαραντούδης* H αναβίωση της αρχαίας ελληνικής µετρικής τον 19ο αιώνα: µετρική θεωρία και ποιητική πράξη Ευριπίδης Γαραντούδης* Αν και η αναβίωση των αρχαίων µέτρων, κυρίως των ελληνικών και δευτερευόντως των λατινικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ. (Ακαδημαϊκό Έτος ) ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ. (Ακαδημαϊκό Έτος ) ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ (Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017) ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιταλική γλώσσα Ι 66ΙΤΑ001 A. Σπίνουλα 2. Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός Ι 66ΙΤΑ012 Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 1. Πτωχοπρόδρομος - Το κείμενο έχει πολλές διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα που διασώζεται, λόγω του σχετικά δημώδους αλλά και σκωπτικού του χαρακτήρα. Δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

12-3 ΑΔ κ. Γεωργαντά, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας: Αρχές 17 ος αι. 9-12 ΠΑΜ14 Κ. Αρχάκης, Γενική Γλωσσολογία Ι

12-3 ΑΔ κ. Γεωργαντά, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας: Αρχές 17 ος αι. 9-12 ΠΑΜ14 Κ. Αρχάκης, Γενική Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 9-12 ΠΑΜ 14, ΑΔ, K9

Διαβάστε περισσότερα

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο)

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο) 2014-2015 2015-2016 13Κ1: Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Α 13Κ2_12: Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας (με διδασκαλία πεζών κειμένων) (Α 13Κ1: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Πολλές από τις επιδράσεις που έχουν εντοπιστεί στα ποιήματα του Δ. Σολωμού προέρχονται από τη δημοτική μας ποίηση. Ποιες επιδράσεις του δημοτικού τραγουδιού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ (Ακαδημαϊκό Έτος ) 1 Ιταλική Γλώσσα Ι 66ΙΤΑ001 Α. Σπίνουλα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ (Ακαδημαϊκό Έτος ) 1 Ιταλική Γλώσσα Ι 66ΙΤΑ001 Α. Σπίνουλα 1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ (Ακαδημαϊκό Έτος 2015- Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Ιταλική Γλώσσα Ι 66ΙΤΑ001 Α. Σπίνουλα 2 Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός Ι 66ΙΤΑ012 I. Τσόλκας 3 Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας Ι 66ΙΤΑ011

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-10:00. Πλάτων (Υ), Μ. Μουζάλα / ΑΠ4 10:00-11:00

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-10:00. Πλάτων (Υ), Μ. Μουζάλα / ΑΠ4 10:00-11:00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2015-2016: 15.02.2016 Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 27.05.2016 Διεξαγωγή εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 20 ού ΑΙΩΝΑ. Ενότητα 8: Νικόλας Κάλας (μέρος β ) - Εκδοτικές προσπάθειες

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 20 ού ΑΙΩΝΑ. Ενότητα 8: Νικόλας Κάλας (μέρος β ) - Εκδοτικές προσπάθειες ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 20 ού ΑΙΩΝΑ Ενότητα 8: Νικόλας Κάλας (μέρος β ) - Εκδοτικές προσπάθειες Άννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί Ενότητας Βασικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Α Ν Τ Ι Σ Τ Ο Ι Χ Η Σ Η Σ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α. A ντιστοίχηση υποχρεωτικών μαθημάτων φιλοσοφίας (Ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 11-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82)

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 1. KEIMENO Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκό έτος 2013-20 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 κ. Γεωργιάδου, Αρχαία Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα εαρινού εξαμήνου

Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα εαρινού εξαμήνου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 2016-2017 04.09.2017 Δευτέρα Νεότερη πολιτική φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2014-2015 Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) 27.08.2015 Πέµπτη Παιδαγωγικά Ι: Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήµη Θ. Καραλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο )

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2015-2016 Α Ε Τ Ο Σ ( Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) 5/9/16 ΔΕΥΤΕΡΑ Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Μελη ΔΕΠ 12-14 ΑΠ2, ΑΠ4 13/9/16 ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. Διαίρεση (diaeresis) ονομάζεται το φαινόμενο, κατά το οποίο το τέλος της λέξης πέφτει σε στοιχείο που αποτελεί και τέλος μέτρου ή ποδός.

Κεφάλαιο 14. Διαίρεση (diaeresis) ονομάζεται το φαινόμενο, κατά το οποίο το τέλος της λέξης πέφτει σε στοιχείο που αποτελεί και τέλος μέτρου ή ποδός. Κεφάλαιο 14 Σύνοψη Επίμετρο: Λατινική Μετρική - Λυρικά μέτρα Προαπαιτούμενη γνώση Δεν χρειάζεται. 1. Γενικές έννοιες Πους είναι η μικρότερη ενότητα προσωδιακών στοιχείων, η οποία επαναλαμβάνεται και δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» 1.1 Βασικές κατευθύνσεις Η αξιολόγηση ενός μαθήματος είναι αρχικά θέμα προσδιορισμού και κατανόησης της ταυτότητάς του. Θέματα όπως είναι ο τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ. Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα.

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ. Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Ο ρομαντισμός προβάλλει το συναίσθημα και τη φαντασία. Στα ποιήματα υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ

Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) Πλάτων: Θεωρία των ιδεών (Υ) Μ. Μουζάλα 16:00-18:00 ΧΗ8 / ΑΠ2 / ΑΠ4 / ΑΠ8 06.06.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 19-01-2015 ΤΡΙΤΗ, 20-01-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 21-01-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 22-01-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23-01-2015 13Κ14_11:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ: Υποχρεωτικά Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου Μόνο για επί πτυχίω φοιτητές/τριες

Α ΕΤΟΣ: Υποχρεωτικά Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου Μόνο για επί πτυχίω φοιτητές/τριες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 & ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ Α ΕΤΟΣ: Υποχρεωτικά Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 2016-2017 12.06.2017 Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ (Ακαδημαϊκό Έτος )

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ (Ακαδημαϊκό Έτος ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ (Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017) Α ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 72 ΙΣΠ014 Ισπανική Γλώσσα ΙΙΙ 6 ECTS ΕΔΙΠ Κ. ΠΑΛΑΠΑΝΙΔΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΌ ΚΟΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Βιτσέντζος Κορνάρος. Ενότητα 5η: Εισαγωγικά στον Ερωτόκριτο. Αναστασία Μαρκομιχελάκη Επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Φιλολογίας

Βιτσέντζος Κορνάρος. Ενότητα 5η: Εισαγωγικά στον Ερωτόκριτο. Αναστασία Μαρκομιχελάκη Επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Φιλολογίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Βιτσέντζος Κορνάρος Ενότητα 5η: Εισαγωγικά στον Ερωτόκριτο Αναστασία Μαρκομιχελάκη Επίκουρη καθηγήτρια Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ Γενικές Πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ Γενικές Πληροφορίες ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3-2 0 1 4 Γενικές Πληροφορίες Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό corpus νεοελληνικής ποίησης

Ψηφιακό corpus νεοελληνικής ποίησης Ψηφιακό corpus νεοελληνικής ποίησης Ανεμόσκαλα www.greek-language.gr/ digitalresources Μαρία Ακριτίδου Στο πλαίσιο ανάπτυξης πόρων για την «Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική διδασκαλία» (www.greek-language.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. ιάρκεια Σπουδών. Σύνολο διδακτικών µονάδων ( Μ) Σύνολο Μαθηµάτων

Γενικά. ιάρκεια Σπουδών. Σύνολο διδακτικών µονάδων ( Μ) Σύνολο Μαθηµάτων Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί από το ακαδ. έτος 2004 έως και το 2010. Γενικά ύο είναι οι βασικοί επιστηµονικοί κλάδοι που διδάσκονται στο Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι.

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Β ΕΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γενική Γλωσσολογία ΙΙ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-10:00. Κοινωνικοποίηση (Υ/Ε) Ι. Καμαριανός Τ11. Κοινωνικοποίηση (Υ/Ε) Ι.

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-10:00. Κοινωνικοποίηση (Υ/Ε) Ι. Καμαριανός Τ11. Κοινωνικοποίηση (Υ/Ε) Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 16.02.2015 Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 29.05.2015 Διεξαγωγή εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη μουσική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία 4. ΡΥΘΜΟΣ. 1. Μουσική 2. Μελωδία 3. Νότες 4. Ρυθμός

Εισαγωγή στη μουσική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία 4. ΡΥΘΜΟΣ. 1. Μουσική 2. Μελωδία 3. Νότες 4. Ρυθμός Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Εισαγωγή στη μουσική 1. Μουσική 2. Μελωδία 3. Νότες 4. Ρυθμός 2 Μουσικοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 31-08-2015 ΤΡΙΤΗ, 01-09-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 02-09-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 03-09-2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

METAΠTYXIAKA MAΘHMATA

METAΠTYXIAKA MAΘHMATA METAΠTYXIAKA MAΘHMATA 2014-15 Α. Πρόγραμμα Τμήματος Φιλολογίας (με βάση τον νέο κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, που ισχύει για τους/ τις εισαχθέντες/είσες από το ακαδ. έτος 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 16.02.2015 Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 29.05.2015 Διεξαγωγή εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο )

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2015-2016 Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α 7/6/16 ΤΡΙΤΗ Πλάτων (Υ) Μ. Μουζάλα 18-20 ΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο )

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2015-2016 Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) 7/6/16 ΤΡΙΤΗ Πλάτων (Υ) Μ. Μουζάλα 18-20 ΑΑ 15/6/16 ΤΕΤΑΡΤΗ Γνωσιοθεωρία - Μεταφυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011-2012 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία 1ου ορόφου Μεσαία 1ου ορόφου ΔΕΥΤΕΡΑ, 03-09-2012 ΤΡΙΤΗ, 04-09-2012 ΤΕΤΑΡΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Διά Βίου Μάθησης. Μάθησης. Ποίηση και Θέατρο Αρχαία Ελλάδα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Διά Βίου Μάθησης. Μάθησης. Ποίηση και Θέατρο Αρχαία Ελλάδα Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Πρόγραµµα Πρόγραµµα Διά Βίου Μάθησης Μάθησης Ποίηση και Θέατρο στην Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα Αρχαία Ελλάδα + Στόχος του προγράμματος Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Ποίηση και Θέατρο

Διαβάστε περισσότερα

133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις της Γαλλικής γλώσσας, λογοτεχνίας, και του γαλλικού πολιτισμού, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Το κωμικό και η Ποιητική της Ανατροπής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Το κωμικό και η Ποιητική της Ανατροπής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Το κωμικό και η Ποιητική της Ανατροπής Ενότητα 6: Η «μπαρόκ» ειρωνεία του Κ. Π. Καβάφη Κατερίνα Κωστίου Τμήμα Φιλολογίας ενότητα 6 Η «μπαρόκ» ειρωνεία του Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑ Ι ΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ευτέρα Πλάτων (Υ) Μ. Μουζάλα 14:00-16:00 ΑΠ2 / ΑΠ4 / ΑΠ8

Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑ Ι ΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ευτέρα Πλάτων (Υ) Μ. Μουζάλα 14:00-16:00 ΑΠ2 / ΑΠ4 / ΑΠ8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 & ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ σύµφωνα µε το άρθρο 39/ΦΕΚ 50-15/5/2015 για τους επί πτυχίω φοιτητές/τριες

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Φιλοσοφίας: Εαρινό εξάµηνο

Τµήµα Φιλοσοφίας: Εαρινό εξάµηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Έναρξη µαθηµάτων εαρινού εξαµήνου 2016-2017: 20.02.2017 Λήξη µαθηµάτων εαρινού εξαµήνου 2016-2017: 02.06.2017 Διεξαγωγή εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Βαρβάρα Ρούσσου Διεύθυνση : Πενταμόδι Ηρακλείου Κρήτης 70013 Διεύθυνση εργασίας : Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου e-mail : broussgr@yahoo.gr τηλεφ : 00306944880702

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Η κατηγοριοποίηση των θεμάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο μάθημα της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ έγινε με βάση την τρέχουσα πορεία της ύλης στο μάθημα, αλλά και με βάση τη ροή της ύλης,

Διαβάστε περισσότερα

Βιτσέντζος Κορνάρος. Ενότητα 12η: Ο Ερωτόκριτος και ο προφορικός / γραπτός πολιτισμός. Αναστασία Μαρκομιχελάκη Επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Φιλολογίας

Βιτσέντζος Κορνάρος. Ενότητα 12η: Ο Ερωτόκριτος και ο προφορικός / γραπτός πολιτισμός. Αναστασία Μαρκομιχελάκη Επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Φιλολογίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Βιτσέντζος Κορνάρος Ενότητα 12η: Ο Ερωτόκριτος και ο προφορικός / γραπτός πολιτισμός Αναστασία Μαρκομιχελάκη Επίκουρη καθηγήτρια Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) 06.06.2012 Τετάρτη Νεότερη γνωσιοθεωρία/μεταφυσική I (Υ) Δ. Αθανασάκης 09:00 06.06.2012 Τετάρτη Νεότερη πολιτική φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ.

Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. «Η ποίηση είναι η ανάπτυξη ενός επιφωνήματος και το ποίημα είναι ένας παρατεταμένος δισταγμός ανάμεσα στον ήχο και στο νόημα» - P. Valery «Το ποίημα δεν γίνεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 13Κ1 Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της κ. Μαρκαντωνάτος Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας Δευτέρα 17/6 15:00 18:00 13Κ2_12 Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ & ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ & ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 & ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΤΟΣ: Υποχρεωτικά Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνία Α Λυκείου Κοινού Κορμού

Λογοτεχνία Α Λυκείου Κοινού Κορμού Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας Λογοτεχνία Α Λυκείου Κοινού Κορμού Ομάδα Λογοτεχνίας: Δρ Νίκος Ορφανίδης, Ακαδημαϊκός Επόπτης Δρ Λεωνίδας Γαλάζης, Σύνδεσμος Ε.Μ.Ε. Φιλολογικών Σπύρος Αντωνέλλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Α Ε Τ Ο Υ Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο )

Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Α Ε Τ Ο Υ Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Έναρξη µαθηµάτων εαρινού εξαµήνου 2016-2017: 20.02.2017 Λήξη µαθηµάτων εαρινού εξαµήνου 2016-2017: 02.06.2017 ιεξαγωγή εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Σ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΔΕΥΤΕΡΑ 4/9 ΤΡΙΤΗ 5/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 ΠΕΜΠΤΗ 7/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/9 ΚΛΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 11:00-15:30 Προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 19 Νοεμβρίου 2012 Επιμέρους τομείς στο γλωσσικό μάθημα 1. Προφορικός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί ΕΩΣ το ακαδ. έτος 2004 Αντικείµενο της Γερµανικής Φιλολογίας Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 5. Πρόλογος

Πρόλογος 5. Πρόλογος Πρόλογος 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό, μαζί με το ϖρώτο βιβλίο με τίτλο «Ανθολόγιο αρχαϊκής λυρικής ϖοίησης», χαιρετίζει την εϖιστροφή της αρχαίας λυρικής ϖοίησης στη Μέση Εκϖαίδευση. Γνωρίζουμε ότι το είδος

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόσληψη της Καινής Διαθήκης στη λογοτεχνία και την τέχνη

Η πρόσληψη της Καινής Διαθήκης στη λογοτεχνία και την τέχνη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η πρόσληψη της Καινής Διαθήκης στη λογοτεχνία και την τέχνη Πρώτη Ενότητα: Οι πρόδρομοι της θεωρίας Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016* ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 013-014 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ O ελάχιστος χρόνος φοίτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Ύστερη Μεσαιωνική Περίοδος - Η Ύστερη Μεσαιωνική περίοδος ξεκινάει από τον 11 ο αι., ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη μίας διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2010 Εργαστήριο

13 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2010 Εργαστήριο 13 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2010 Εργαστήριο «Δυσλεξία: Μια λέξη δύσκολη και μόνο να την πεις φαντάσου το μαρτύριο όμως να τη ζεις» Μαρία Χριστοπούλου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Πέμπτη 28-8-2014 10-13 Ειδικό εργαστήριο υποκριτικής ΙΙ 8 ο επιλ. Σακελλάρη 15.00 Κινηματογράφος και κοινωνία: αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο )

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2015-2016 Α Ε Τ Ο Σ ( Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) 18/1/2016 Δευτέρα Νεότερη πολιτική φιλοσοφία Α. Μιχαλάκης 14:00-16:00

Διαβάστε περισσότερα

METAΠTYXIAKA MAΘHMATA

METAΠTYXIAKA MAΘHMATA METAΠTYXIAKA MAΘHMATA 2013-14 Α. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Φιλολογίας TOMEAΣ KΛAΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΑΕΦ 514: ΤΡΑΓΩΔΙΑ (3 δ.μ., 1. Ελάσσονες μορφές στην τραγωδία του Ευριπίδη Π. Κυριάκου ΑΕΦ 530:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος) Ενότητα 2: Ιστορική-ερμηνευτική μέθοδος Βασίλειος Φούκας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014-15 Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. Πλάτων, Πολιτεία, βιβλία 1-4 και 7-10. 2. Ομήρου Ιλιάδα, ραψ. Α, Ι, Σ, Ω, Οδύσσεια, ραψ. α, ζ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. των αναλυτικών

ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. των αναλυτικών 1 ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας. Γενικοί άξονες όλων των αναλυτικών 2 Εισαγωγή του ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στα Σχολεία Η εισαγωγή του ΝΑΠ στα Αρχαία Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΗΜΕΡΗΣΙΟ- ΕΣΠΕΡΙΝΟ) Τάξεις: Α, Β Ημερησίου και Α, Β, Γ Εσπερινού Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιητικό Κουίζ. 1. Ποιος Έλληνας ποιητής τιμήθηκε πρώτος με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας; 2. Ποιο είναι το μέτρο των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών;

Ποιητικό Κουίζ. 1. Ποιος Έλληνας ποιητής τιμήθηκε πρώτος με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας; 2. Ποιο είναι το μέτρο των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών; Ποιητικό Κουίζ 1. Ποιος Έλληνας ποιητής τιμήθηκε πρώτος με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας; Ο Γιώργος Σεφέρης Ο Κωνσταντίνος Καβάφης Ο Οδυσσέας Ελύτης 2. Ποιο είναι το μέτρο των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 204-205 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 66ΙΤΑ02 ΙΤΑΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3/08/205 Δευτέρα 6:30 8:30 Αναπληρωτής Π 436 Καθηγητής αγκράτης Γεράσιμος 66ΙΤΑ068 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ 04/09/205 Παρασκευή 09:00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Είμαστε τυχεροί που είμαστε δάσκαλοι Α ΛΥΚΕΙΟΥ 20\ 11\2016 ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπάρχει ιδανικός ομιλητής της γλώσσας; Δεν υπάρχει στη γλώσσα «ιδανικός ομιλητής». Θα διατυπώσω εδώ μερικές σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις στην Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία: Σχολεία και εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης. Ενότητα 2 η : Επιστημονική τεχνογραφία

Προσεγγίσεις στην Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία: Σχολεία και εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης. Ενότητα 2 η : Επιστημονική τεχνογραφία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2 η : Επιστημονική τεχνογραφία Βασίλης Α. Φούκας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα