ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 (138(Ι)/2002, 166(Ι)/2003 και 34(Ι)/2007)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 (138(Ι)/2002, 166(Ι)/2003 και 34(Ι)/2007)"

Transcript

1 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ) ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ (Κ.Δ.Π. 614/2007, Κ.Δ.Π. 451/2008, Κ.Δ.Π. 89/2009, K.Δ.Π. 264/2009) ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ. ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ, ΑΛΛΑ ΑΝΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ. ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 (138(Ι)/2002, 166(Ι)/2003 και 34(Ι)/2007) Οδηγία δυνάμει των άρθρων 11, 39, 41, και 43 Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 39, 41, και 43 των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 έως 2007, εκδίδει την παρούσα Οδηγία αναφορικά με τα μέσα και τις διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής. 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Σκοπός ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕΡΟΣ II ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 4. Γενικά κριτήρια καταλληλότητας 5. Επιλογή αντισυμβαλλομένων για τις έκτακτες δημοπρασίες και τις διμερείς πράξεις 6. Αναστολή ή αποκλεισμός πρόσβασης των αντισυμβαλλομένων

2 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 7. Μέσα διενέργειας πράξεων ανοικτής αγοράς 8. Αντιστρεπτέες συναλλαγές 9. Οριστικές συναλλαγές 10. Έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ 11. Πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων 12. Αποδοχή καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας ΜΕΡΟΣ ΙV ΠΑΓΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 13. Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 14. Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων ΜΕΡΟΣ V ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 15. Γενικά είδη δημοπρασιών 16. Τακτικές δημοπρασίες 17. Έκτακτες δημοπρασίες 18. Δημοπρασίες σταθερού και ανταγωνιστικού επιτοκίου 19. Ημερολογιακό πρόγραμμα δημοπρασιών 20. Ανακοίνωση των δημοπρασιών 21. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 22. Ανάκληση προσφορών 23. Ακύρωση προσφορών 24. Διαδικασίες κατανομής 25. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της δημοπρασίας 26. Διαδικασίες διακανονισμού ΜΕΡΟΣ VΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 27. Γενικές διαδικασίες για τις διμερείς πράξεις 28. Απευθείας επαφή με τους αντισυμβαλλόμενους 29. Διμερείς πράξεις μέσω του ΧΑΚ και διαμεσολαβητών της αγοράς ΜΕΡΟΣ VII ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30. Γενικό πλαίσιο για αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία 31. Κριτήρια καταλληλότητας για εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία 2

3 32. Κριτήρια καταλληλότητας για μη εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία 33. Πρόσθετες νομικές προϋποθέσεις για δανειακές απαιτήσεις 34. Στενοί δεσμοί 35. Άλλοι περιορισμοί στη χρήση αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων 36. Πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 37. Ειδικές διατάξεις για τη διαπίστωση της υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας δανειακών απαιτήσεων 38. Αρχές αποτίμησης εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων 39. Αρχές αποτίμησης μη εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων 40. Γενικές αρχές ελέγχου κινδύνων 41. Περικοπές αποτίμησης για εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία 42. Περικοπές αποτίμησης για μη εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία 43. Διασυνοριακή χρήση ασφαλειών 44. Ειδικές διαδικασίες για διασυνοριακή χρήση μη εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων 44A. Αποδοχή περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε νομίσματα εκτός του ευρώ σε έκτακτες περιπτώσεις ΜΕΡΟΣ VIII ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 45. Σύστημα συγκέντρωσης των ασφαλειών 46. Κάλυψη διαφορών αποτίμησης 47. Χειρισμός εισοδηματικών ροών και του προϊόντος εξόφλησης περιουσιακών στοιχείων 48. Διαδικασίες για τη συμπερίληψη και απόσυρση εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο ασφαλειών 49. Διαδικασίες για τη συμπερίληψη και απόσυρση μη εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο ασφαλειών 50. Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο ασφαλειών ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 51. Υπολογισμός και κοινοποίηση των ελάχιστων αποθεματικών 52. Ημερολογιακό πρόγραμμα για τα ελάχιστα αποθεματικά 53. Κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών 3

4 ΜΕΡΟΣ Χ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 54. Περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων 55. Κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων των κανόνων των δημοπρασιών ή των διμερών πράξεων 56. Κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων των κανόνων για τη χρήση ασφαλειών 57. Κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων των κανόνων που διέπουν τις διαδικασίες κλεισίματος τέλους ημέρας και την πρόσβαση στη διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 58. Τρίμηνη αναστολή της πρόσβασης σε όλες τις πράξεις νομισματικής πολιτικής σε εξαιρετικές περιπτώσεις 59. Αναστολή της πρόσβασης υποκαταστημάτων ιδρυμάτων άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ 60. Διαδικασία επιβολής κυρώσεων ΜΕΡΟΣ XΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 61. Νόμισμα πληρωμών 62. Βάση υπολογισμού τόκων 63. Μέσα επικοινωνίας 64. Μέτρα που δύναται να λάβει η Κεντρική Τράπεζα 65. Υποβολή πληροφοριών στην Κεντρική Τράπεζα 66. Απαγόρευση εκχώρησης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων 67. Έξοδα και τέλη 68. Εξουσιοδοτήσεις 69. Εφαρμοστέο δίκαιο 70. Διευκρινίσεις 71. Κατάργηση προηγούμενων οδηγιών 72. Έναρξη ισχύος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 1. Παράρτημα 2. Παράρτημα 3. Παράρτημα 4. Πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος Αιτήσεις για χρήση των πάγιων διευκολύνσεων Έντυπο υποβολής προσφορών Συνήθη χρονοδιαγράμματα δημοπρασιών 4

5 Παράρτημα 5. Αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία Παράρτημα 6. Ποσοστά περικοπών αποτίμησης για εμπορεύσιμα και μη εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία Παράρτημα 7. Χρηματικές ποινές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρούσες Οδηγίες θα αναφέρονται ως οι περί της Εφαρμογής της Νομισματικής Πολιτικής (Μέσα και Διαδικασίες) Οδηγίες του 2007 έως (Αρ. 2) του Ερμηνεία. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L310, , σ.1 2. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια «αντισυμβαλλόμενος» σημαίνει πιστωτικό ίδρυμα που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ για τη διενέργεια πράξεων νομισματικής πολιτικής με την Κεντρική Τράπεζα «γενικά κριτήρια καταλληλότητας» σημαίνει τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 4 για συμμετοχή σε πράξεις νομισματικής πολιτικής «Γενική Τεκμηρίωση» σημαίνει το έγγραφο με τίτλο «Η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ», το οποίο εκδόθηκε από την ΕΚΤ το Σεπτέμβριο του 2006 όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και το οποίο αποτελεί το Παράρτημα Ι της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7 της ΕΚΤ της 31ης Αυγούστου 2000 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται «δανειακή σύμβαση» σημαίνει τη σύμβαση από την οποία απορρέει δανειακή απαίτηση αντισυμβαλλομένου «ΕΕ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση «ΕΚΤ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα «ΕΟΧ» σημαίνει τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, με βάση τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία 5

6 13(I) του (I) του (I) του (Ι) του (I) του (I) του (I) του 2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L333, , σ. 1 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L250, , σ. 10 υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992 και προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993, ως η Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Οδηγίας, o Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος περιλαμβάνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία «εργάσιμη ημέρα της Κεντρικής Τράπεζας» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα εκτός εκείνων που καθορίζονται ως τραπεζικές αργίες από τον περί Τραπεζικών Αργιών Νόμο του 1996 «Ευρωσύστημα» σημαίνει το σύστημα κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ, που αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών της ΕΕ τα οποία έχουν υιοθετήσει το ευρώ «ημερομηνία αποτίμησης» σημαίνει την ημερομηνία κατά την οποία αποτιμώνται τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια στις πιστοδοτικές πράξεις «ΚΑΚΜΑ» σημαίνει το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών του ΧΑΚ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2006 «Κανονισμός ΕΚΤ/2001/13» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 22ας Νοεμβρίου 2001 σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται «Κανονισμός ΕΚΤ/2003/9» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 12ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται «Καταστατικό» σημαίνει το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 6

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L177, , σ. 1 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L177, , σ. 201 Κ.Δ.Π. 449/2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L375, , σ.3 Ν.200(Ι)/2004 Τράπεζας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου «κοινοτικές οδηγίες για την κεφαλαιακή επάρκεια» σημαίνει την Οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και την Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται «λογαριασμός αποθεματικών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 1 του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13 «λογαριασμός διακανονισμού» σημαίνει το λογαριασμό MΠ, ή το λογαριασμό αποθεματικών τον οποίο τηρεί ο αντισυμβαλλόμενος «λογαριασμός ΜΠ» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από την παράγραφο 1(β) της περί της Λειτουργίας του Συστήματος TARGET2-CY Οδηγίας του 2007 «Οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ» σημαίνει την Οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1985 για το συντονισμό των νόμων, κανονισμών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται «ΟΣΕΚΑ» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί των Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2004 «οριστικές συναλλαγές» σημαίνει τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 9 «πλαίσιο ECAF» σημαίνει το πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας (Eurosystem credit assessment framework), όπως αυτό περιγράφεται στη Γενική Τεκμηρίωση (κεφάλαιο 6.3) «πράξεις ανοικτής αγοράς» σημαίνει τις πράξεις που αναφέρονται 7

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε:L.237, , σ.1 στην υποπαράγραφο (2) της παραγράφου 7 «πράξη αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου» («currency hedge transaction») σημαίνει συναλλαγή όπου ο εκδότης τίτλου με εισοδηματικές ροές σε νόμισμα εκτός του ευρώ, με σκοπό τη μείωση του συναφούς συναλλαγματικού κινδύνου, συμφωνεί με τρίτο πρόσωπο (τον «αντισταθμίζοντα») να ανταλλάξει αυτές τις εισοδηματικές ροές με ποσά σε ευρώ, τα οποία αναλαμβάνει να καταβάλει ο αντισταθμίζων, παρέχοντας ενδεχομένως και εγγύηση για την καταβολή των ποσών αυτών «Σύμβαση-πλαίσιο» σημαίνει τη σύμβαση που υπογράφει κάθε αντισυμβαλλόμενος με την Κεντρική Τράπεζα, δείγμα της οποίας δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας «Σύνθήκη» σημαίνει τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «Σύστημα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών» σημαίνει το μηχανισμό ο οποίος καθιερώθηκε από το Ευρωσύστημα και επιτρέπει στους αντισυμβαλλομένους τη χρήση περιουσιακών στοιχείων ως ασφαλειών σε διασυνοριακή βάση. Στο πλαίσιο του Συστήματος Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (το οποίο είναι επίσης διαθέσιμο και σε αντισυμβαλλομένους ορισμένων εθνικών κεντρικών τραπεζών εκτός του Ευρωσυστήματος) οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών της ζώνης του ευρώ ενεργούν ως θεματοφύλακες η μία για λογαριασμό της άλλης, δηλαδή κάθε εθνική κεντρική τράπεζα τηρεί λογαριασμό διαχείρισης τίτλων για καθεμιά από τις λοιπές εθνικές κεντρικές τράπεζες και για την ΕΚΤ «Σύστημα TARGET2» σημαίνει το διευρωπαϊκό σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων και διακανονισμού σε συνεχή χρόνο, όπως ορίζεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή της ΕΚΤ της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2), ΕΚΤ/2007/2 «TARGET2-CY» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από την παράγραφο 1(β) της περί της Λειτουργίας του Συστήματος TARGET2-CY Οδηγίας του

9 «τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση» («asset-backed securities») σημαίνει χρεόγραφα τα οποία καλύπτονται από ομάδα πλήρως διαχωρισμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, σταθερής ή ανανεούμενης σύνθεσης, και τα οποία μετατρέπονται σε μετρητά για καθορισμένη χρονική περίοδο. Επιπλέον μπορεί να συμπεριλαμβάνονται δικαιώματα ή άλλα στοιχεία ενεργητικού που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της εξυπηρέτησης της έκδοσης ή της έγκαιρης διανομής των προσόδων στους κατόχους των τίτλων. Γενικώς οι εν λόγω τίτλοι εκδίδονται από επενδυτικό φορέα που έχει συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και έχει αποκτήσει τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού από τον αρχικό δικαιούχο/πωλητή των στοιχείων αυτών. Οι πληρωμές προς τους κατόχους των τίτλων αυτών εξαρτώνται πρωτίστως από τις εισοδηματικές ροές που αποφέρει η υποκείμενη ομάδα στοιχείων ενεργητικού και από τα τυχόν λοιπά δικαιώματα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της έγκαιρης πληρωμής, όπως διευκολύνσεις ρευστότητας, εγγυήσεις ή άλλες μέθοδοι που είναι γενικώς γνωστές ως τεχνικές περιορισμού του πιστωτικού κινδύνου «ΧΑΚ» σημαίνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου «χαρτοφυλάκιο ασφαλειών» σημαίνει τη βάση επαρκών ασφαλειών κάθε αντισυμβαλλομένου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 45. Σκοπός. 3. Δεδομένου ότι η νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ ασκείται ενιαία από το Ευρωσύστημα, στο πλαίσιο που περιγράφεται στη Γενική Τεκμηρίωση, η παρούσα οδηγία περιγράφει τους κανόνες που εφαρμόζει η Κεντρική Τράπεζα, ως μέλος του Ευρωσυστήματος, για την εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής πολιτικής και τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων. 9

10 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Γενικά κριτήρια καταλληλότητας. 4.-(1) Οι πράξεις νομισματικής πολιτικής διενεργούνται μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία (α) υπόκεινται στο σύστημα ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος σύμφωνα με το άρθρο 19.1 του Καταστατικού και τηρούν τα ελάχιστα αποθεματικά τους σε λογαριασμούς αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα (β) είναι οικονομικώς εύρωστα και υπόκεινται σε μία τουλάχιστον μορφή εθνικής εποπτείας εναρμονισμένης σε επίπεδο ΕΕ/ΕΟΧ, ή σε μη εναρμονισμένη αλλά συγκρίσιμου επιπέδου εθνική εποπτεία από αρχές χωρών εκτός του ΕΟΧ (γ) πληρούν όλα τα ακόλουθα λειτουργικά κριτήρια: (i) (ii) (iii) τηρούν στο όνομά τους λογαριασμό διακανονισμού, τηρούν στο όνομά τους λογαριασμό αξιών στο ΚΑΚΜΑ ή σε σύστημα διακανονισμού τίτλων σε άλλη χώρα της ζώνης του ευρώ που πληροί τα ελάχιστα πρότυπα της ΕΚΤ. έχουν υπογράψει τη σύμβαση-πλαίσιο. Νοείται ότι για μη πιστοδοτικές πράξεις νομισματικής πολιτικής το κριτήριο (ii) πιο πάνω δεν εφαρμόζεται. Νοείται περαιτέρω ότι λόγω του ιδιαίτερου θεσμικού τους χαρακτήρα βάσει του κοινοτικού δικαίου, οικονομικώς εύρωστα ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 101 παράγραφος 2 της Συνθήκης, τα οποία υπόκεινται σε έλεγχο συγκρίσιμο με την εποπτεία που ασκούν αρμόδιες εθνικές αρχές, μπορούν να γίνονται δεκτά ως αντισυμβαλλόμενοι. (2) Κάθε αντισυμβαλλόμενος που ικανοποιεί τα γενικά κριτήρια 10

11 καταλληλότητας δύναται (α) να συμμετέχει στις τακτικές δημοπρασίες για τη διενέργεια πράξεων ανοικτής αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Οδηγίας (β) να έχει πρόσβαση στις πάγιες διευκολύνσεις του Ευρωσυστήματος μέσω της Κεντρικής Τράπεζας. (3) Για τις οριστικές συναλλαγές δεν τίθενται εκ των προτέρων περιορισμοί ή προϋποθέσεις ως προς την επιλογή των αντισυμβαλλομένων που δικαιούνται να συμμετέχουν. Συνεπώς η Κεντρική Τράπεζα δύναται να συμπεριλάβει στους αντισυμβαλλομένους για τις οριστικές συναλλαγές πιστωτικά ιδρύματα που δεν ικανοποιούν τα γενικά κριτήρια καταλληλότητας. Επιλογή αντισυμβαλλομένων για τις έκτακτες δημοπρασίες και τις διμερείς πράξεις. 5.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιλέγει περιορισμένο αριθμό αντισυμβαλλομένων, από τα πιστωτικά ιδρύματα που ικανοποιούν τα γενικά κριτήρια καταλληλότητας, για τη διενέργεια των πράξεων νομισματικής πολιτικής οι οποίες αποσκοπούν στην εξομάλυνση βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας και διενεργούνται μέσω έκτακτης δημοπρασίας ή/και διμερών πράξεων, με τη μορφή: (α) αντιστρεπτέων συναλλαγών (β) πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων για σκοπούς νομισματικής πολιτικής (γ) αποδοχής καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας. (2) Στην περίπτωση των πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1)(β) πιο πάνω, οι αντισυμβαλλόμενοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα 3 της Γενικής Τεκμηρίωσης και να είναι σε θέση να διενεργούν αποτελεσματικά πράξεις συναλλάγματος μεγάλου ύψους οποιεσδήποτε συνθήκες και αν επικρατούν στην αγορά. (3) Για τις πράξεις που αναφέρονται στα σημεία (α) και (γ) της 11

12 υποπαραγράφου (1), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιλέγει από τους αντισυμβαλλόμενους που ικανοποιούν τα γενικά κριτήρια καταλληλότητας. Κύριο κριτήριο για την επιλογή αυτή, αποτελεί η δραστηριότητα του αντισυμβαλλομένου στην αγορά χρήματος. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να λαμβάνει επίσης υπόψη άλλα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, όπως η αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας διαπραγμάτευσης και το ύψος των προσφορών που μπορεί να υποβάλει ο αντισυμβαλλόμενος. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται επίσης να επιτρέψει σε ένα ευρύτερο φάσμα αντισυμβαλλομένων τη συμμετοχή στις εν λόγω πράξεις. (4) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ειδοποιεί τους αντίστοιχους αντισυμβαλλομένους για την επιλογή τους για συμμετοχή στις πράξεις νομισματικής πολιτικής που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1). (5) Εάν, κατά τη διενέργεια έκτακτης δημοπρασίας ή διμερούς πράξης, για λειτουργικούς λόγους δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των αντισυμβαλλομένων που έχει επιλέξει η Κεντρική Τράπεζα για την αντίστοιχη κατηγορία πράξεων, τότε η Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζει την εκ περιτροπής συμμετοχή των επιλεγέντων αντισυμβαλλομένων, ώστε να παρέχει σε όλους ίσες ευκαιρίες πρόσβασης. Αναστολή ή αποκλεισμός πρόσβασης των αντισυμβαλλομένων. 6.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αποφασίζει, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 64, να περιορίσει, να αναστείλει ή να αποκλείσει την πρόσβαση αντισυμβαλλομένου σε οποιαδήποτε από τις πράξεις νομισματικής πολιτικής που καλύπτει η παρούσα Οδηγία, ενημερώνοντας τον αντισυμβαλλόμενο για την απόφαση της αυτή. (2) Περαιτέρω, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αντισυμβαλλομένου με τις υποχρεώσεις του, οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα Οδηγία, το Ευρωσύστημα δύναται να αναστείλει την πρόσβαση του αντισυμβαλλομένου σε πράξεις νομισματικής πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Χ της παρούσας Οδηγίας. 12

13 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Μέσα διενέργειας πράξεων ανοικτής αγοράς. 7.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα, στα πλαίσια των εκάστοτε ισχύοντων κανόνων του Ευρωσυστήματος, διενεργεί πράξεις ανοικτής αγοράς, με τους αντισυμβαλλομένους που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ, με τα ακόλουθα μέσα, όπως περιγράφονται στο παρόν Μέρος: (α) αντιστρεπτέες συναλλαγές (β) οριστικές συναλλαγές (γ) έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ (δ) πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων (ε) αποδοχή καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας. Παράρτημα 1 (2) Οι πράξεις ανοικτής αγοράς αποβλέπουν στον επηρεασμό των επιτοκίων, στη διαχείριση των συνθηκών ρευστότητας στην αγορά και στη σηματοδότηση της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Ανάλογα με το σκοπό, τη συχνότητα και τις διαδικασίες τους, διακρίνονται στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες, όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1: (α) πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (β) πράξεις πιο μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης (γ) πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας (δ) διαρθρωτικές πράξεις. (3) Οι διαδικασίες για τη διενέργεια των πράξεων ανοικτής αγοράς καθορίζονται στα Μέρη V και VI της παρούσας Οδηγίας. Αντιστρεπτέες συναλλαγές. 8.-(1) Οι αντιστρεπτέες συναλλαγές αποτελούν το βασικό μέσο των πράξεων ανοικτής αγοράς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για τη χορήγηση όσο και για την απορρόφηση ρευστότητας. Ανάλογα με το σκοπό, τη συχνότητα και τη διαδικασία διενέργειάς τους, οι 13

14 αντιστρεπτέες συναλλαγές διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: (α) πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης, οι οποίες αποτελούν βασικό άξονα για την επιδίωξη των σκοπών των πράξεων ανοικτής αγοράς και οι οποίες διενεργούνται τακτικά μία φορά την εβδομάδα, με διάρκεια, κατά κανόνα επτά ημερών (β) πράξεις πιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, που διενεργούνται κάθε μήνα με διάρκεια, κατά κανόνα, τριών μηνών, με σκοπό τη χορήγηση πρόσθετης ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό τομέα (γ) αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας, οι οποίες διενεργούνται μέσω έκτακτης δημοπρασίας ή/και διμερών πράξεων, για την παροχή ή απορρόφηση ρευστότητας και με διάρκεια και συχνότητα που ποικίλλει κατά περίπτωση (δ) διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις, για την παροχή ρευστότητας, με διάρκεια που καθορίζεται κατά περίπτωση, οι οποίες διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή εκτάκτως, με σκοπό την προσαρμογή της διαρθρωτικής θέσης του Ευρωσυστήματος έναντι του χρηματοπιστωτικού τομέα. (2) Κατά τη διενέργεια των αντιστρεπτέων πράξεων, η Κεντρική Τράπεζα χορηγεί στους αντισυμβαλλόμενους δάνεια έναντι ασφάλειας επί αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων, όπως τα τελευταία ορίζονται στο Μέρος VII της παρούσας Οδηγίας. (3) Οι πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης, οι πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης και οι διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις διενεργούνται μέσω τακτικών δημοπρασιών, στις οποίες δύνανται να υποβάλλουν προσφορές όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι που ικανοποιούν τα γενικά κριτήρια καταλληλότητας. Οι αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας διενεργούνται με τους αντισυμβαλλομένους που επιλέγει η Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με την παράγραφο 5. 14

15 Οριστικές συναλλαγές. 9.-(1) Ως οριστικές συναλλαγές νοούνται οι πράξεις κατά τις οποίες η Κεντρική Τράπεζα αγοράζει ή πωλεί αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία μέχρι τη λήξη τους, με πλήρη μεταβίβαση της κυριότητας από τον πωλητή προς τον αγοραστή, χωρίς να επακολουθεί αναμεταβίβαση στον πωλητή. Οι πράξεις αυτές (α) διενεργούνται διμερώς, χωρίς δημοπρασία, με ένα ή περισσότερους αντισυμβαλλόμενους, (β) μπορούν να λάβουν τη μορφή πράξεων παροχής ρευστότητας ή πράξεων απορρόφησης ρευστότητας, (γ) δεν έχουν συγκεκριμένη περιοδικότητα, και (δ) χρησιμοποιούνται μόνο για διαρθρωτικούς λόγους. (2) Η Κεντρική Τράπεζα διενεργεί οριστικές συναλλαγές σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθείται στην αγορά σε σχέση με τους τίτλους που χρησιμοποιούνται στη συναλλαγή. Για τον υπολογισμό των τιμών, η Κεντρική Τράπεζα ενεργεί σύμφωνα με την επικρατέστερη πρακτική της αγοράς για τους συγκεκριμένους τίτλους. Έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ. 10. Η Κεντρική Τράπεζα διαθέτει πιστοποιητικά χρέους, διάρκειας μικρότερης των 12 μηνών, τα οποία δυνατόν να εκδίδει η ΕΚΤ, με σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας από την αγορά. Η διάθεση γίνεται μέσω τακτικών δημοπρασιών, στις οποίες δύνανται να συμμετάσχουν όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι που πληρούν τα γενικά κριτήρια καταλληλότητας. Πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων. 11.-(1) Οι πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων για σκοπούς νομισματικής πολιτικής που δύναται να διενεργεί η Κεντρική Τράπεζα είναι πράξεις κατά τις οποίες η Κεντρική Τράπεζα αγοράζει ή πωλεί ευρώ έναντι ξένου νομίσματος με άμεση παράδοση, στην τρέχουσα ισοτιμία, και ταυτόχρονα επαναπωλεί ή επαναγοράζει ευρώ έναντι ξένου νομίσματος με προθεσμιακή παράδοση σε προκαθορισμένη ημερομηνία επαναγοράς. Οι πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων χρησιμοποιούνται για την εξομάλυνση βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας και διενεργούνται μέσω έκτακτης δημοπρασίας ή διμερώς, με ένα ή περισσότερους αντισυμβαλλομένους που επιλέγει 15

16 η Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με την παράγραφο 5. Δεν έχουν συγκεκριμένη περιοδικότητα και η διάρκειά τους ποικίλλει. (2) Κατά κανόνα, η Κεντρική Τράπεζα συναλλάσσεται μόνο σε νομίσματα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ευρεία κλίμακα και σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική της αγοράς. Σε κάθε πράξη ανταλλαγής νομισμάτων, η Κεντρική Τράπεζα και οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν ως προς τις διαφορικές μονάδες ανταλλαγής ( swap points ) που θα εφαρμοστούν στη συναλλαγή. Οι διαφορικές μονάδες είναι η διαφορά μεταξύ της συναλλαγματικής ισοτιμίας του προθεσμιακού σκέλους της συναλλαγής και της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας. Οι διαφορικές μονάδες ανταλλαγής του ευρώ έναντι του ξένου νομίσματος διατυπώνονται σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική της αγοράς. Αποδοχή καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας. 12. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να καλεί τους αντισυμβαλλομένους που επιλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 να προβαίνουν σε έντοκες καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας στην Κεντρική Τράπεζα, το επιτόκιο και η διάρκεια των οποίων προκαθορίζονται από την ΕΚΤ κατά περίπτωση. Η αποδοχή καταθέσεων αποσκοπεί στην απορρόφηση ρευστότητας για λόγους εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας και διενεργείται συνήθως με έκτακτες δημοπρασίες, χωρίς να αποκλείεται και η χρήση διμερών διαδικασιών. Η αποδοχή καταθέσεων δεν έχει συγκεκριμένη περιοδικότητα και η διάρκειά τους ποικίλλει. ΜΕΡΟΣ ΙV ΠΑΓΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης. 13.-(1) Οι αντισυμβαλλόμενοι που ικανοποιούν τα γενικά κριτήρια καταλληλότητας δύνανται να χρησιμοποιούν τη διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης για να λαμβάνουν δάνεια διάρκειας μίας ημέρας από την Κεντρική Τράπεζα, έναντι ασφάλειας αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτά ορίζονται στο Μέρος VII της παρούσας 16

17 Οδηγίας. (2) Το επιτόκιο που εφαρμόζεται για τη διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης είναι εκείνο που καθορίζεται από την ΕΚΤ και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ καθώς και στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας. Υπολογίζεται ως απλό επιτόκιο με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών επί έτους 360 ημερών ( actual/360 ). Σε περίπτωση μεταβολής του επιτοκίου από την ΕΚΤ, το νέο επιτόκιο εφαρμόζεται, κατά κανόνα, από την έναρξη της επόμενης περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. Ο τόκος της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης είναι πληρωτέος με τη λήξη / αποπληρωμή της διευκόλυνσης. (3) Πρόσβαση στη διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης παρέχεται μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες λειτουργεί το σύστημα TARGET2. (4) Οι αντισυμβαλλόμενοι εξοφλούν το δάνειο την επόμενη ημέρα κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα TARGET2, κατά το άνοιγμα του εν λόγω συστήματος. (5) Τα κεφάλαια που μπορούν να αντληθούν μέσω της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης δεν υπόκεινται σε ποσοτικό περιορισμό, υπό τον όρο ότι η εκάστοτε χορηγούμενη χρηματοδότηση καλύπτεται πλήρως από αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία αξίας αντίστοιχης με το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης, τηρουμένων των κανόνων αποτίμησης που καθορίζονται στην παράγραφο 39. (6) (α) Οι αντισυμβαλλόμενοι δύνανται να κάνουν χρήση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης κατόπιν αίτησής τους προς την Κεντρική Τράπεζα, στον τύπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2. Για να διεκπεραιωθεί από την Κεντρική Τράπεζα αυθημερόν η αίτηση στο σύστημα TARGET2, πρέπει να παραληφθεί από την Κεντρική Τράπεζα το αργότερο 30 λεπτά πριν την ώρα κλεισίματος του συστήματος TARGET2. Κατ εξαίρεση, την τελευταία ημέρα κάθε περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, η 17

18 προθεσμία παραλαβής της αίτησης παρατείνεται μέχρι 15 λεπτά πριν την ώρα κλεισίματος του συστήματος TARGET2. Σημειώνεται ότι κατά κανόνα το σύστημα TARGET2 ανοίγει στις 8π.μ. και κλείνει στις 7μ.μ. ώρα Κύπρου. (β) Το αργότερο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ο αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να παρέχει στην Κεντρική Τράπεζα, στο χαρτοφυλάκιο ασφαλειών, επαρκή αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία. (7) Σε περίπτωση μη υποβολής της αίτησης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (6), τυχόν χρεωστικά (αρνητικά) υπόλοιπα που παραμένουν στους λογαριασμούς διακανονισμού που τηρούν οι αντισυμβαλλόμενοι στην Κεντρική Τράπεζα, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου στο τέλος της ημέρας, θα θεωρούνται αυτοδικαίως ως αίτηση για χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης για το ποσό του χρεωστικού υπολοίπου και η Κεντρική Τράπεζα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, θα διενεργεί τις εγγραφές χρεοπίστωσης των αντίστοιχων λογαριασμών. (8) Η πρόσβαση στη διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης παρέχεται μόνο εφόσον συνάδει με τους σκοπούς και τις γενικές επιδιώξεις της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους που διέπουν τη διευκόλυνση ή και να την αναστείλει. Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 14.-(1) Οι αντισυμβαλλόμενοι που ικανοποιούν τα γενικά κριτήρια καταλληλότητας δύνανται να χρησιμοποιούν τη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων για να πραγματοποιούν καταθέσεις διάρκειας μίας ημέρας στην Κεντρική Τράπεζα. Η Κεντρική Τράπεζα δεν παρέχει περιουσιακά στοιχεία ως ασφάλεια έναντι των καταθέσεων. (2) Το επιτόκιο που εφαρμόζεται για τη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων είναι εκείνο που καθορίζεται από την ΕΚΤ και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ καθώς και στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας. Υπολογίζεται ως απλό επιτόκιο με βάση τον 18

19 πραγματικό αριθμό ημερών επί έτους 360 ημερών ( actual/360 ). Σε περίπτωση μεταβολής του επιτοκίου από την ΕΚΤ, το νέο επιτόκιο εφαρμόζεται, κατά κανόνα, από την έναρξη της επόμενης περιόδου τήρησης αποθεματικών. Ο τόκος της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων είναι πληρωτέος με τη λήξη της κατάθεσης. (3) Πρόσβαση στη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων παρέχεται μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες λειτουργεί το σύστημα TARGET2. Δεν υπάρχει όριο στο ύψος του ποσού που επιτρέπεται να καταθέσει ο αντισυμβαλλόμενος στο πλαίσιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων. (4) Οι καταθέσεις λήγουν την επόμενη ημέρα κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα TARGET2, κατά το άνοιγμα του συστήματος TARGET2. Η Κεντρική Τράπεζα μεταφέρει το ποσό της κατάθεσης και τον τόκο στο λογαριασμό διακανονισμού του αντισυμβαλλομένου. (5) Οι αντισυμβαλλόμενοι δύνανται να κάνουν χρήση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων κατόπιν αίτησής τους προς την Κεντρική Τράπεζα, στον τύπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2. Για να διεκπεραιωθεί από την Κεντρική Τράπεζα αυθημερόν η αίτηση στο σύστημα TARGET2, πρέπει να παραληφθεί από την Κεντρική Τράπεζα το αργότερο 30 λεπτά πριν την ώρα κλεισίματος του συστήματος TARGET2. Κατ εξαίρεση, την τελευταία ημέρα κάθε περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, η προθεσμία παραλαβής της αίτησης παρατείνεται μέχρι 15 λεπτά πριν την ώρα κλεισίματος του συστήματος TARGET2. Σημειώνεται ότι κατά κανόνα το σύστημα TARGET2 ανοίγει στις 8π.μ. και κλείνει στις 7μ.μ. ώρα Κύπρου. (6) Η πρόσβαση στη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων παρέχεται μόνο εφόσον συνάδει με τους σκοπούς και τις γενικές επιδιώξεις της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους που διέπουν τη διευκόλυνση ή και να την αναστείλει. 19

20 ΜΕΡΟΣ V ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Γενικά είδη δημοπρασιών. 15.-(1) Οι δημοπρασίες που αναφέρονται στο παρόν Μέρος διακρίνονται γενικά σε δύο είδη: (α) τις τακτικές δημοπρασίες και (β) τις έκτακτες δημοπρασίες. (2) Για τα δύο είδη δημοπρασιών ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες, με εξαίρεση το χρονοδιάγραμμά τους και τον αριθμό των αντισυμβαλλομένων που δύνανται να συμμετέχουν σε αυτές. Τακτικές δημοπρασίες. 16.-(1) Στις τακτικές δημοπρασίες, ο χρόνος που μεσολαβεί από την ανακοίνωση της δημοπρασίας μέχρι την πιστοποίηση του αποτελέσματος της κατανομής δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες, και ο διακανονισμός τους γίνεται συνήθως την πρώτη ημέρα μετά την ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα TARGET2. (2) Στις τακτικές δημοπρασίες δύνανται να συμμετέχουν όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι που πληρούν τα γενικά κριτήρια καταλληλότητας. (3) Οι πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης, οι πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης και οι διαρθρωτικές πράξεις, με εξαίρεση τις οριστικές συναλλαγές, διενεργούνται μέσω τακτικών δημοπρασιών. Έκτακτες δημοπρασίες. 17.-(1) Οι έκτακτες δημοπρασίες εκτελούνται συνήθως εντός 90 λεπτών από την ανακοίνωση της δημοπρασίας μέχρι την πιστοποίηση του αποτελέσματος της κατανομής, και διακανονίζονται αυθημερόν (την ημέρα διενέργειας της πράξης), χωρίς να αποκλείεται και ο προσδιορισμός άλλης ημερομηνίας διακανονισμού, ιδίως για τις πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων. 20 (2) Οι έκτακτες δημοπρασίες διενεργούνται με τους αντισυμβαλλομένους που επιλέγει η Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με

21 την παράγραφο 5 και χρησιμοποιούνται μόνο για την εξομάλυνση βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας. Δημοπρασίες σταθερού και ανταγωνιστικού επιτοκίου. 18.-(1) Ως προς τον τύπο, οι δημοπρασίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: (α) δημοπρασίες σταθερού επιτοκίου, στις οποίες οι αντισυμβαλλόμενοι αναφέρουν στις προσφορές τους μόνο το ποσό με το οποίο είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν στη συναλλαγή με το προκαθορισμένο επιτόκιο (β) δημοπρασίες ανταγωνιστικού επιτοκίου, στις οποίες οι αντισυμβαλλόμενοι αναφέρουν στις προσφορές τους το ποσό με το οποίο είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν στη συναλλαγή με την Κεντρική Τράπεζα και το αντίστοιχο επιτόκιο. (2) (α) Στις δημοπρασίες σταθερού επιτοκίου που αφορούν πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων, η ΕΚΤ καθορίζει τις διαφορικές μονάδες ανταλλαγής ( swap points ) και οι αντισυμβαλλόμενοι αναφέρουν στις προσφορές τους το ποσό του «σταθερού νομίσματος» (δηλαδή του νομίσματος η ποσότητα του οποίου διατηρείται σταθερή) το οποίο επιθυμούν να πωλήσουν (και να επαναγοράσουν) ή να αγοράσουν (και να επαναπωλήσουν) με αυτές τις διαφορικές μονάδες ανταλλαγής. (β) Στις δημοπρασίες ανταγωνιστικού επιτοκίου που αφορούν πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων, οι αντισυμβαλλόμενοι αναφέρουν στις προσφορές τους το ποσό του «σταθερού νομίσματος» καθώς και τις διαφορικές μονάδες ανταλλαγής με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πράξη. Ημερολογιακό πρόγραμμα δημοπρασιών. 19.-(1) Οι πράξεις κύριας και πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης διενεργούνται σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ και στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν 21

22 από την αρχή του έτους στο οποίο αναφέρεται. Συνήθης ημερομηνία συναλλαγής για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης είναι κάθε Τρίτη, ενώ για τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης συνήθης ημερομηνία συναλλαγής είναι η τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα. (2) Οι πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας και οι διαρθρωτικές πράξεις δεν ακολουθούν προκαθορισμένο ημερολογιακό πρόγραμμα. Ανακοίνωση των δημοπρασιών. 20.-(1) Οι τακτικές δημοπρασίες ανακοινώνονται από την ΕΚΤ μέσω ηλεκτρονικών πληροφοριακών δικτύων. Το κείμενο της ανακοίνωσης περιέχει τα στοιχεία της δημοπρασίας, συμπεριλαμβανομένων κατά κανόνα, μεταξύ άλλων, του κωδικού αριθμού, της ημερομηνίας και του τύπου της δημοπρασίας, της μεθόδου κατανομής, της προθεσμίας υποβολής προσφορών, του ελάχιστου ή μέγιστου ύψους επιτοκίου/τιμής/διαφορικών μονάδων ανταλλαγής, τυχόν μέγιστου ποσού προσφοράς και τυχόν ελάχιστου ποσού κατανομής. Το ποσό που επιδιώκεται να κατανεμηθεί συνήθως ανακοινώνεται μόνο στην περίπτωση των πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης. (2) Οι έκτακτες δημοπρασίες συνήθως ανακοινώνονται εκ των προτέρων στο κοινό, αν και σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ΕΚΤ ενδέχεται να αποφασίσει ότι οι έκτακτες δημοπρασίες δεν θα ανακοινωθούν εκ των προτέρων στο κοινό, οπότε η Κεντρική Τράπεζα επικοινωνεί απευθείας με τους αντισυμβαλλομένους που επιλέγει σύμφωνα με την παράγραφο 5. Για τις έκτακτες δημοπρασίες που ανακοινώνονται στο κοινό, η Κεντρική Τράπεζα επίσης δύναται να επικοινωνεί απευθείας με τους επιλεγμένους αντισυμβαλλομένους. (3) Στην περίπτωση τακτικών δημοπρασιών η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ανακοινώνει απευθείας τη δημοπρασία προς όλους τους αντισυμβαλλομένους που ικανοποιούν τα γενικά κριτήρια καταλληλότητας. 22

23 Κατάρτιση και υποβολή προσφορών. 21.-(1) Οι αντισυμβαλλόμενοι υποβάλλουν τις προσφορές τους στην Κεντρική Τράπεζα, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, μέσω ασφαλούς τηλεομοιότυπου, στο έντυπο υποβολής προσφορών, δείγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 3. Το πρωτότυπο έντυπο πρέπει να υποβάλλεται στην Κεντρική Τράπεζα εντός τριών εργάσιμων ημερών της Κεντρικής Τράπεζας. (2) Το έντυπο υποβολής προσφορών πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να υπογράφεται δεόντως από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή αντιπροσώπους του αντισυμβαλλομένου. (3) Η υποβολή των προσφορών γίνεται εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης της δημοπρασίας. (4) Κάθε αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει προσφορές μέσω μίας και μόνης υπηρεσιακής μονάδας. (5) Τα συνήθη χρονοδιαγράμματα για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης, τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, τις διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις και τις πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4. (6) Στις δημοπρασίες σταθερού επιτοκίου, κάθε αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει μία προσφορά, στην οποία πρέπει να αναφέρει το ποσό με το οποίο είναι διατεθειμένος να πραγματοποιήσει συναλλαγή με την Κεντρική Τράπεζα. Στην περίπτωση των πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων που διενεργούνται μέσω δημοπρασίας σταθερού επιτοκίου, ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να αναφέρει το ποσό του «σταθερού» νομίσματος με το οποίο είναι διατεθειμένος να πραγματοποιήσει συναλλαγή με την Κεντρική Τράπεζα. (7) (α) Στις δημοπρασίες ανταγωνιστικού επιτοκίου, κάθε αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει έως και δέκα προσφορές με διαφορετικό επιτόκιο, ή διαφορετική τιμή (στην 23

24 περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ), ή διαφορετικές διαφορικές μονάδες ανταλλαγής (στην περίπτωση πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων). Σε κάθε προσφορά ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να αναφέρει το ποσό με το οποίο είναι διατεθειμένος να πραγματοποιήσει συναλλαγή με την Κεντρική Τράπεζα, καθώς και το αντίστοιχο επιτόκιο, ή τιμή, ή διαφορικές μονάδες ανταλλαγής ως εξής: (i) Τα προσφερόμενα επιτόκια πρέπει να εκφράζονται σε πολλαπλάσια μίας μονάδας βάσης (0,01 της εκατοστιαίας μονάδας). (ii) Όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ, σε περίπτωση που η ΕΚΤ ορίσει με απόφασή της ότι οι προσφορές θα εκφράζονται ως τιμές και όχι ως επιτόκια, οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να εκφράζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας των τίτλων. (iii) Στην περίπτωση των πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, οι διαφορικές μονάδες ανταλλαγής πρέπει να διατυπώνονται σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική της αγοράς και οι προσφορές πρέπει να εκφράζονται σε πολλαπλάσια του 0,01 της διαφορικής μονάδας ανταλλαγής. (β) Η Κεντρική Τράπεζα απορρίπτει προσφορές οι οποίες υπολείπονται του ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς/της ελάχιστης τιμής/των ελάχιστων διαφορικών μονάδων ανταλλαγής, που αναφέρονται στο κείμενο της ανακοίνωσης της προσφοράς, ή υπερβαίνουν το μέγιστο επιτόκιο/τη μέγιστη τιμή/τις μέγιστες διαφορικές μονάδες ανταλλαγής, που αναφέρονται στο κείμενο της ανακοίνωσης της προσφοράς. (8) Εφαρμόζεται ελάχιστο ποσό προσφοράς ως εξής: (α) Για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης, τις πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας και τις διαρθρωτικές πράξεις, το ελάχιστο ποσό προσφοράς είναι ένα 24

25 εκατομμύριο ευρώ ( ). Προσφορές που υπερβαίνουν το ποσό αυτό πρέπει να εκφράζονται σε ακέραια πολλαπλάσια των εκατόν χιλιάδων ευρώ ( ). Στις δημοπρασίες ανταγωνιστικού επιτοκίου, το ελάχιστο ποσό προσφοράς ισχύει για κάθε μεμονωμένη προσφορά επιτοκίου/τιμής/διαφορικών μονάδων ανταλλαγής. (β) Για τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης, το ελάχιστο ποσό προσφοράς είναι εκατόν χιλιάδες ευρώ ( ). Προσφορές που υπερβαίνουν το ποσό αυτό πρέπει να εκφράζονται σε ακέραια πολλαπλάσια των δέκα χιλιάδων ευρώ ( ). Στις δημοπρασίες ανταγωνιστικού επιτοκίου, το ελάχιστο ποσό προσφοράς ισχύει για κάθε μεμονωμένη προσφορά επιτοκίου. (9) Η ΕΚΤ δύναται να επιβάλει ανώτατο ποσό προσφοράς ώστε να αποτρέψει την υποβολή δυσανάλογα υψηλών προσφορών. Το τυχόν ανώτατο ποσό προσφοράς περιέχεται στο κείμενο της ανακοίνωσης της δημοπρασίας. (10)(α) Οι αντισυμβαλλόμενοι οφείλουν να είναι πάντοτε σε θέση να παραδώσουν επαρκή ποσότητα αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων, όπως ορίζονται στο Μέρος VII της παρούσας Οδηγίας, για να εξασφαλίσουν την αποπληρωμή της κατανεμημένης σε αυτούς ρευστότητας, ή να καταβάλουν μετρητά για το διακανονισμό πράξεων απορρόφησης ρευστότητας. (β) Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος αδυνατεί να μεταβιβάσει επαρκή ποσότητα αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων ή μετρητών για το διακανονισμό του ποσού της ρευστότητας που του έχει κατανεμηθεί μέσω της δημοπρασίας, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιβάλει κυρώσεις, σύμφωνα με το Μέρος Χ της παρούσας Οδηγίας. Ανάκληση προσφορών. 22. Οι αντισυμβαλλόμενοι δύνανται να ανακαλούν τις προσφορές τους ή να υποβάλλουν τροποποιημένες προσφορές όσο διαρκεί η προθεσμία υποβολής προσφορών. Η προσφορά κάθε αντισυμβαλλόμενου είναι δεσμευτική από τη στιγμή που λήγει η 25

26 προθεσμία υποβολής και, κατά συνέπεια, οποιαδήποτε ανάκληση, ακύρωση ή τροποποίησή της δεν είναι δυνατή. Ακύρωση προσφορών. 23.-(1) Προσφορές οι οποίες υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης της δημοπρασίας είναι άκυρες. Το εμπρόθεσμο της προσφοράς κρίνεται από την Κεντρική Τράπεζα. (2)(α) Για κάθε δημοπρασία, η Κεντρική Τράπεζα απορρίπτει τις προσφορές ενός αντισυμβαλλόμενου εάν δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 21. (β) Σε περίπτωση που η ΕΚΤ έχει καθορίσει μέγιστο ποσό προσφοράς, η Κεντρική Τράπεζα απορρίπτει όλες τις προσφορές ενός αντισυμβαλλομένου εάν το άθροισμα των προσφορών του υπερβαίνει το καθορισμένο μέγιστο ποσό. (γ) Η Κεντρική Τράπεζα απορρίπτει όλες τις προσφορές ενός αντισυμβαλλομένου εάν έστω και μία δεν πληροί τις προϋποθέσεις. (δ) Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει τον αντισυμβαλλόμενο, με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο, για την απορριπτική της απόφαση πριν από την κατανομή του ποσού της δημοπρασίας. Διαδικασίες κατανομής. 24.-(1) Στις δημοπρασίες σταθερού επιτοκίου, η κατανομή του ποσού γίνεται ως εξής: (α) Αθροίζονται τα ποσά των προσφορών που έχουν υποβληθεί. (β) Εάν το άθροισμα των προσφορών υπερβαίνει το συνολικό προς διάθεση ή απορρόφηση ποσό, οι προσφορές ικανοποιούνται αναλογικά, με βάση το λόγο του ποσού που θα κατανεμηθεί προς το άθροισμα των προσφορών. (γ) Το ποσό που κατανέμεται σε κάθε αντισυμβαλλόμενο στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ευρώ. 26

27 (2) Στις δημοπρασίες ανταγωνιστικού επιτοκίου για πράξεις σε ευρώ με σκοπό την παροχή ρευστότητας, η κατανομή του ποσού γίνεται ως εξής: (α) Οι προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά των προσφερόμενων επιτοκίων, (β) Οι προσφορές με το υψηλότερο επιτόκιο ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα και ακολούθως οι προσφορές με τα διαδοχικώς χαμηλότερα επιτόκια μέχρι να εξαντληθεί το συνολικό ποσό ρευστότητας που η ΕΚΤ προτίθεται να διαθέσει, (γ) Εάν στο χαμηλότερο επιτόκιο που έχει γίνει αποδεκτό (δηλαδή στο οριακό επιτόκιο) το άθροισμα των προσφορών υπερβαίνει το εναπομένον προς κατανομή ποσό, τότε οι προσφορές ικανοποιούνται αναλογικά, με βάση το λόγο του εναπομένοντος προς κατανομή ποσού προς το συνολικό ποσό προσφορών στο οριακό επιτόκιο, (δ) Το ποσό που κατανέμεται σε κάθε αντισυμβαλλόμενο στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ευρώ. (3) Στις δημοπρασίες ανταγωνιστικού επιτοκίου για πράξεις σε ευρώ με σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας, οι οποίες είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ και την αποδοχή καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας, η κατανομή του ποσού γίνεται ως εξής: (α) Οι προσφορές κατατάσσονται κατά αύξουσα σειρά των προσφερόμενων επιτοκίων (ή φθίνουσα σειρά των προσφερόμενων τιμών). (β) Οι προσφορές με το χαμηλότερο επιτόκιο (την υψηλότερη τιμή) ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα και ακολούθως οι προσφορές με τα διαδοχικώς υψηλότερα επιτόκια (χαμηλότερες τιμές) μέχρι να εξαντληθεί το συνολικό ποσό ρευστότητας που η ΕΚΤ προτίθεται να απορροφήσει. (γ) Εάν στο υψηλότερο επιτόκιο (στη χαμηλότερη τιμή) που έχει 27

28 γίνει αποδεκτό (δηλαδή στο οριακό επιτόκιο/στην οριακή τιμή) το άθροισμα των προσφορών υπερβαίνει το εναπομένον προς απορρόφηση ποσό, τότε οι προσφορές ικανοποιούνται αναλογικά, με βάση το λόγο του εναπομένοντος προς απορρόφηση ποσού προς το συνολικό ποσό προσφορών στο οριακό επιτόκιο/στην οριακή τιμή. (δ) Κατά την έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ, το ποσό που κατανέμεται σε κάθε αντισυμβαλλόμενο στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο της ονομαστικής αξίας των πιστοποιητικών χρέους. (ε) Στις λοιπές πράξεις απορρόφησης ρευστότητας, το ποσό που κατανέμεται σε κάθε αντισυμβαλλόμενο στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ευρώ. (4) Στις δημοπρασίες ανταγωνιστικού επιτοκίου για πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων με σκοπό την παροχή ρευστότητας, η κατανομή του ποσού γίνεται ως εξής: (α) Οι προσφορές κατατάσσονται κατά αύξουσα σειρά των προσφερόμενων διαφορικών μονάδων ανταλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το πρόσημο, το οποίο εξαρτάται από το πρόσημο της διαφοράς επιτοκίων μεταξύ του ξένου νομίσματος και του ευρώ. (β) Οι προσφορές με τις χαμηλότερες διαφορικές μονάδες ανταλλαγής ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα και ακολούθως οι προσφορές με τις διαδοχικώς υψηλότερες διαφορικές μονάδες ανταλλαγής μέχρι να εξαντληθεί το συνολικό προς κατανομή ποσό του νομίσματος του οποίου η ποσότητα διατηρείται σταθερή. (γ) Εάν στις υψηλότερες διαφορικές μονάδες ανταλλαγής που έχουν γίνει αποδεκτές (δηλαδή στις οριακές διαφορικές μονάδες ανταλλαγής) το άθροισμα των προσφορών υπερβαίνει το εναπομένον προς κατανομή ποσό, τότε οι προσφορές ικανοποιούνται αναλογικά, με βάση το λόγο του εναπομένοντος προς κατανομή ποσού προς το συνολικό ποσό προσφορών στις οριακές διαφορικές μονάδες 28

29 ανταλλαγής. (δ) Το ποσό που κατανέμεται σε κάθε αντισυμβαλλόμενο στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ευρώ. (5) Στις δημοπρασίες ανταγωνιστικού επιτοκίου για πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων με σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας, η κατανομή του ποσού γίνεται ως εξής: (α) Οι προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά των προσφερόμενων διαφορικών μονάδων ανταλλαγής. (β) Οι προσφορές με τις υψηλότερες διαφορικές μονάδες ανταλλαγής ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα και ακολούθως οι προσφορές με τις διαδοχικώς χαμηλότερες διαφορικές μονάδες ανταλλαγής μέχρι να εξαντληθεί το συνολικό προς κατανομή ποσό του νομίσματος η ποσότητα του οποίου διατηρείται σταθερή. (γ) Εάν στις χαμηλότερες διαφορικές μονάδες ανταλλαγής που έχουν γίνει αποδεκτές (δηλαδή στις οριακές διαφορικές μονάδες ανταλλαγής) το άθροισμα των προσφορών υπερβαίνει το εναπομένον προς κατανομή ποσό, τότε οι προσφορές ικανοποιούνται αναλογικά, με βάση το λόγο του εναπομένοντος προς κατανομή ποσού προς το συνολικό ποσό προσφορών στις οριακές διαφορικές μονάδες ανταλλαγής. (δ) Το ποσό που κατανέμεται σε κάθε αντισυμβαλλόμενο στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ευρώ. (6)(α) Για τις δημοπρασίες ανταγωνιστικού επιτοκίου εφαρμόζεται μέθοδος κατανομής είτε με ενιαίο επιτόκιο είτε με πολλαπλό επιτόκιο. Η μέθοδος κατανομής κατά κανόνα αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης της δημοπρασίας. (β) Στη δημοπρασία ενιαίου επιτοκίου ( δημοπρασία ολλανδικού τύπου ) το επιτόκιο κατανομής (ή η τιμή/οι διαφορικές μονάδες ανταλλαγής) που εφαρμόζεται σε όλες τις επιτυχείς προσφορές ισούται με το οριακό επιτόκιο (ή την οριακή τιμή/τις οριακές 29

30 διαφορικές μονάδες ανταλλαγής), δηλαδή αυτό στο οποίο εξαντλείται το συνολικό προς κατανομή ποσό. (γ) Στη δημοπρασία πολλαπλού επιτοκίου ( δημοπρασία αμερικανικού τύπου ) το επιτόκιο κατανομής (ή η τιμή/οι διαφορικές μονάδες ανταλλαγής) ισούται με το επιτόκιο (ή την τιμή/τις διαφορικές μονάδες ανταλλαγής) κάθε μεμονωμένης προσφοράς. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της δημοπρασίας. 25. Τα αποτελέσματα των τακτικών και των έκτακτων δημοπρασιών ανακοινώνονται δημόσια μέσω ηλεκτρονικών πληροφορικών δικτύων. Η Κεντρική Τράπεζα πιστοποιεί το αποτέλεσμα της κατανομής απευθείας σε κάθε αντισυμβαλλόμενο που υπέβαλε επιτυχή προσφορά, μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εντός της καθορισθείσας προθεσμίας. Διαδικασίες διακανονισμού. 26.-(1) Ο διακανονισμός των πράξεων διενεργείται μέσω του λογαριασμού διακανονισμού του αντισυμβαλλομένου. Κατά γενική αρχή ο διακανονισμός των κατανεμηθέντων κατά αντισυμβαλλόμενο ποσών πραγματοποιείται μόνο εφόσον έχουν προκατατεθεί επαρκή αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία στο χαρτοφυλάκιο ασφαλειών του αντισυμβαλλομένου, τηρουμένων των χρονοδιαγραμμάτων που περιέχονται στο Παράρτημα 4. (2) Η Κεντρική Τράπεζα εκτελεί την αντίστοιχη πίστωση ή χρέωση του λογαριασμού διακανονισμού του αντισυμβαλλομένου. Κατά την ημερομηνία λήξης της πράξης, η Κεντρική Τράπεζα πραγματοποιεί αυτόματα τις απαραίτητες αντίστροφες εγγραφές (μεταφορά του κεφαλαίου και του τόκου στην Κεντρική Τράπεζα). Μετά την εξόφληση του κεφαλαίου και του τόκου, η Κεντρική Τράπεζα αποδεσμεύει το αντίστοιχο ποσό στο χαρτοφυλάκιο ασφαλειών του αντισυμβαλλόμενου. Ο χρόνος διακανονισμού πράξεων κύριας ή πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης συμπίπτει συνήθως με το χρόνο εξόφλησης της προηγούμενης ομοειδούς πράξης. 30

31 ΜΕΡΟΣ VΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Γενικές διαδικασίες για τις διμερείς πράξεις. 27.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διενεργεί πράξεις μέσω διμερών διαδικασιών, με ένα ή περισσότερους αντισυμβαλλομένους, χωρίς δημοπρασία. Οι διμερείς διαδικασίες είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για πράξεις ανοικτής αγοράς με σκοπό την εξομάλυνση των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας και για οριστικές συναλλαγές για διαρθρωτικούς σκοπούς. Οι διμερείς διαδικασίες διακρίνονται στα ακόλουθα είδη: (α) διμερείς διαδικασίες όπου η Κεντρική Τράπεζα έρχεται σε απευθείας επαφή με τους αντισυμβαλλομένους και (β) διμερείς διαδικασίες που εκτελούνται μέσω του ΧΑΚ και διαμεσολαβητών της αγοράς. (2) Οι διμερείς πράξεις δεν έχουν προκαθορισμένη διάρκεια ή συχνότητα και συνήθως δεν ανακοινώνονται δημοσίως εκ των προτέρων. Επιπλέον η ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει ότι τα αποτελέσματα των διμερών πράξεων δεν θα ανακοινωθούν δημοσίως. (3) Η Κεντρική Τράπεζα διενεργεί διμερείς πράξεις για την εξομάλυνση των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες της Κεντρικής Τράπεζας, νοουμένου ότι η ημερομηνία συναλλαγής, η ημερομηνία διακανονισμού και η ημερομηνία εξόφλησης είναι εργάσιμες ημέρες της Κεντρικής Τράπεζας. (4) Οι διμερείς πράξεις διακανονίζονται μέσω του λογαριασμού διακανονισμού του αντισυμβαλλόμενου. Ο διακανονισμός πραγματοποιείται συνήθως αυθημερόν, την ημέρα διενέργειας της πράξης, χωρίς να αποκλείεται ο καθορισμός άλλης ημερομηνίας διακανονισμού. Στην περίπτωση αντιστρεπτέων συναλλαγών για παροχή ρευστότητας, ο αντισυμβαλλόμενος παρέχει στην Κεντρική 31

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011O0014 EL 03.01.2013 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση της Πράξης ΣΝΠ 82/27.8.2012 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΙ Η

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ Η παρούσα σύµβαση γίνεται σήµερα την. στη Λευκωσία µεταξύ: (α) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (στο εξής «η Κεντρική Τράπεζα»), που εδρεύει στη Λευκωσία, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από..

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας σε σύμβαση παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ως προς το δικαίωμα πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2003 L 336/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για την εφαρµογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ («ΧΑΚ») Ο ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ του 1996 έως 2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015 Ν. 88(I)/2015 88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. Κάθε θέση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 6 Χρήμα και Τράπεζες Ορισμός χρήματος! Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1. Πότε θα γίνει η εισαγωγή του ευρώ; Το ευρώ αναμένεται να εισαχθεί και να αποτελέσει επίσημο νόμισμα της χώρας την 1 η Ιανουαρίου 2008. 2. Πότε θα καταργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 1 Συνοπτικός τίτλος και πεδίο εφαρμογής. 2 Σκοπός της Οδηγίας. 3 Ερμηνεία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 1 Συνοπτικός τίτλος και πεδίο εφαρμογής. 2 Σκοπός της Οδηγίας. 3 Ερμηνεία. ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 148/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Υποχρέωση για δηµοσιοποίηση πληροφοριών. 70. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, οι τράπεζες δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Economics Alert 03 Απριλίου 2013 Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Αναμένεται διάταγμα για αποδέσμευση του 10% των ανεξασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Η διαδικασία άμεσων χρεώσεων στο SEPA (στο εξής Διαδικασία Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA ) επιτρέπει σε ένα Πελάτη να εξοφλεί χρηματικές οφειλές του

Διαβάστε περισσότερα

Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ)

Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ) Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.33 Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς την οδηγία 97/5/ΕΚ της 27.1.1997 για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2591/20.8.2007. ΘΕΜΑ: Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2591/20.8.2007. ΘΕΜΑ: Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2591/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 30 Μαΐου 2012 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ζ01/Α1, Ζ02/Α2, Ζ03/Β)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ζ01/Α1, Ζ02/Α2, Ζ03/Β) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ζ01/Α1, Ζ02/Α2, Ζ03/Β) Οι ακόλουθες διευκρινήσεις τροποποιήσεις προέκυψαν μετά από διαβούλευση με τα πιστωτικά ιδρύματα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα