ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ"

Transcript

1 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων θεσπιζόμενες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις διαδικασίες παροχής στατιστικών στοιχείων από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες στον τομέα της νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής (ΕΚΤ/2003/2) (2003/652/EK) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 5.1, 12.1 και 14.3, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Οκανονισμός ΕΚΤ/2001/13, της 22ας Νοεμβρίου 2001, σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ΕΚΤ/2000/8 ( 2 ), ορίζει ότι, για τους σκοπούς της τακτικής κατάρτισης της ως άνω ενοποιημένης λογιστικής κατάστασης, τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα () που απαρτίζουν τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων παρέχουν στην εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) του κράτους μέλους κατοικίας τους στατιστικά στοιχεία των λογιστικών τους καταστάσεων. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητος ο καθορισμός των μορφοτύπων και διαδικασιών που οι ΕθνΚΤ πρέπει να υιοθετήσουν προκειμένου να παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13, τις στατιστικές πληροφορίες που αντλούν από τα στοιχεία τα οποία συλλέγουν από τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων και από τις λογιστικές τους καταστάσεις. Για τους σκοπούς της παροχής στατιστικών στοιχείων η ΕΚΤ αντλεί από τη λογιστική της κατάσταση στοιχεία αντίστοιχα με εκείνα που οι ΕθνΚΤ αντλούν από τις δικές τους. Στα υπολογιζόμενα από την ΕΚΤ νομισματικά μεγέθη είναι δυνατό να περιλαμβάνονται και υποχρεώσεις από καταθέσεις και στενά υποκατάστατα καταθέσεων που εκδίδει η κεντρική διοίκηση. Ο καθορισμός των προαναφερθέντων μορφοτύπων και διαδικασιών είναι, επιπλέον, απαραίτητος για την τακτική κατάρτιση των στατιστικών στοιχείων ροών με βάση την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των και συμπληρωματικές πληροφορίες τις οποίες παρέχουν οι ΕθνΚΤ. (2) Μετά την έκδοση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2002/ 5, της 30ής Ιουλίου 2002, σχετικά με ορισμένες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων θεσπιζόμενες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις διαδικασίες παροχής στατιστικών στοιχείων από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες στον τομέα της νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής ( 3 ), η ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων εντός του ευρωσυστήματος εξελίχθηκε σημαντικά λόγω της θέσης σε ισχύ του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13 και του κανονισμού ΕΚΤ/2001/18, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρμοζόμενων από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες ( 4 ). Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαία η ενημέρωση των παραρτημάτων της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2002/5 μέσω της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. (3) Σε συνεργασία με τις ΕθνΚΤ, η ΕΚΤ καθορίζει και καταγράφει τα χαρακτηριστικά των συστημάτων ηλεκτρονικού χρήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τη διαθεσιμότητα των συναφών στατιστικών στοιχείων και τις μεθόδους κατάρτισής τους. (4) Ενόψει της διεξαγωγής μακροπροληπτικής και διαρθρωτικής ανάλυσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία για τις λογιστικές καταστάσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων και για άλλους διαρθρωτικούς δείκτες που αφορούν το τραπεζικό σύστημα. (5) Ενόψει της ολοκλήρωσης της στατιστικής εικόνας της ζώνης του ευρώ απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία για τους λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εκτός από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (εφεξής «ΛΕΧΟ»). Είναι γεγονός πως οι δραστηριότητες τις οποίες μετέρχονται οι ΛΕΧΟείναι παρόμοιες με εκείνες των και τις συμπληρώνουν. Δεδομένου, μάλιστα, ότι για τους στατιστικούς σκοπούς της ΕΚΤ τα στοιχεία λογιστικής κατάστασης των ΛΕΧΟ που ανήκουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε δεν περιλαμβάνονται στις λογιστικές καταστάσεις των, η συλλογή των εν λόγω στοιχείων είναι σημαντική. Εν προκειμένω η ΕΚΤ υιοθετεί, επί του παρόντος, μια βραχυπρόθεσμη προσέγγιση η οποία συνίσταται στην κατάρτιση στατιστικών στοιχείων με βάση τα διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο στοιχεία. ( 1 ) ΕΕ L 333 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 330 της , σ. 29. ( 3 ) ΕΕ L 220 της , σ. 67. ( 4 ) ΕΕ L10της , σ. 24.

2 L 241/2 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (6) Όσον αφορά τις πωλήσεις/μεταβιβάσεις δανείων των σε τρίτους (τιτλοποίηση), απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της ενδεχόμενης επίδρασης των φαινομένων αυτών στα δάνεια που χορηγούν τα πιστωτικά ιδρύματα στους τομείς λοιπών κατοίκων. Οι πωλήσεις/μεταβιβάσεις δανείων των σε τρίτους είναι δυνατό να μειώνουν τα δηλούμενα από τα ποσά, χωρίς να επηρεάζουν τη χρηματοδότηση των τομέων λοιπών κατοίκων. (7) Η ΕΚΤ δύναται να λειτουργεί ως δίαυλος για τη διαβίβαση συμπληρωματικών στοιχείων νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής από τις ΕθνΚΤ στο ΔΝΤ. (8) Επιβάλλεται η θέσπιση ορισμένων κοινών κανόνων δημοσίευσης στατιστικών στοιχείων σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των από τις ΕθνΚΤ, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη δημοσιοποίηση των συναφών βασικών συγκεντρωτικών μεγεθών που μπορούν να επηρεάσουν τις αγορές. (9) Οκανονισμός ΕΚΤ/2001/13 ορίζει ότι τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία παρέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του, χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της βάσης των αποθεματικών κατά τους όρους του κανονισμού ΕΚΤ/1998/15, της 1ης Δεκεμβρίου 1998, σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών ( 5 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό ΕΚΤ/ 2002/3 ( 6 ). Για αναλυτικούς σκοπούς η ΕΚΤ πρέπει να καταρτίζει μηνιαία στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της συγκεντρωτικής βάσης των αποθεματικών κατά είδος υποχρεώσεων. (10) Οκανονισμός ΕΚΤ/2001/13 ορίζει ότι η ΕΚΤ καταρτίζει και τηρεί κατάλογο των για στατιστικούς σκοπούς, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η χρήση του καταλόγου αυτού στο πλαίσιο του συστήματος ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) από άποψη συχνότητας και προθεσμιών παροχής στοιχείων. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητος ο καθορισμός μορφοτύπων και διαδικασιών που πρέπει να υιοθετήσουν οι ΕθνΚΤ προκειμένου να παρέχουν στην ΕΚΤ τα στοιχεία που είναι αναγκαία προς εκπλήρωση του καθήκοντος αυτού. (11) Προς βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις λογιστικές καταστάσεις του τομέα των στη ζώνη του ευρώ, επιβάλλεται η θέσπιση κοινών κανόνων αναγωγής για τα μικρά που απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις παροχής πλήρων στοιχείων σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13. (12) Τα στοιχεία για τις εκδόσεις τίτλων συμπληρώνουν τα στατιστικά στοιχεία του τομέα των, δεδομένου ότι οι εκδόσεις τίτλων αποτελούν για τους δανειζόμενους εναλλακτική λύση στην τραπεζική χρηματοδότηση, οι δε κάτοχοι χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι δυνατό να αντιμετωπίζουν τους τίτλους που εκδίδουν τα μη τραπεζικά ιδρύματα ως μερικά υποκατάστατα των τραπεζικών καταθέσεων και των διαπραγματεύσιμων τίτλων που εκδίδουν οι τράπεζες. Η κατά τομέα ανάλυση της δραστηριότητας που συνίσταται στην έκδοση τίτλων αναδεικνύει, ( 5 ) ΕΕ L 356 της , σ. 1. ( 6 ) ΕΕ L106της , σ. 9. ανάλογα με την περίπτωση, τη σπουδαιότητα της ζήτησης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στις κεφαλαιαγορές και συμβάλλει στην εξήγηση των μεταβολών που σημειώνονται στα επιτόκια της αγοράς, ιδίως σε ό,τι αφορά τους τίτλους μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διάρκειας. Τα στοιχεία που αφορούν τις εκδόσεις τίτλων σε ευρώ είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του ρόλου του ευρώ στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Για τους σκοπούς αυτούς απαιτούνται στατιστικά στοιχεία για τις εκδόσεις τίτλων, τα οποία να καλύπτουν όλες τις εκδόσεις κατοίκων της ζώνης του ευρώ σε οποιοδήποτε νόμισμα, καθώς και όλες τις πραγματοποιούμενες στον υπόλοιπο κόσμο εκδόσεις σε ευρώ, εγχώριες και διεθνείς. Εν προκειμένω η ΕΚΤ υιοθετεί, επί του παρόντος, μια βραχυπρόθεσμη προσέγγιση η οποία συνίσταται στην κατάρτιση στατιστικών στοιχείων για τις εκδόσεις τίτλων με βάση τα διαθέσιμα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στοιχεία. (13) Είναι αναγκαίο για την ΕΚΤ να παρακολουθεί το μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής που συνδέεται με τις μεταβολές στα επιτόκια των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του ΕΣΚΤ, προκειμένου να κατανοεί καλύτερα τη δομή και λειτουργία του μηχανισμού τιμών σε σχέση με τα νομισματικά μεγέθη και τις χρηματοπιστωτικές αγορές και να αξιολογεί τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες που επικρατούν στους διάφορους τομείς. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη των επιτοκίων τα οποία εφαρμόζουν τα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες (εφεξής «επιτόκια των»). Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητος ο καθορισμός των μορφοτύπων και διαδικασιών που οι ΕθνΚΤ πρέπει να υιοθετήσουν προκειμένου να παρέχουν τα ως άνω στοιχεία στην ΕΚΤ σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού ΕΚΤ/2001/18. Έως ότου καταστούν διαθέσιμα σε επίπεδο ζώνης ευρώ ποιοτικά στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των, η ΕΚΤ θα ακολουθεί, όσον αφορά τα επιτόκια λιανικής, μια βραχυπρόθεσμη προσέγγιση η οποία συνίσταται στην κατάρτιση ενός περιορισμένου αριθμού συγκεντρωτικών επιτοκίων λιανικής που καλύπτουν τη ζώνη του ευρώ ως ενιαία οικονομική επικράτεια, με βάση τα διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο στοιχεία και χωρίς τη δημιουργία επιπρόσθετου φόρτου εργασίας στον πληθυσμό παροχής στοιχείων. Για μια λεπτομερέστερη ανάλυση των επιτοκίων λιανικής, η ΕΚΤ θα λαμβάνει υπόψη ιδίως τα βασικά εθνικά επιτόκια, ήτοι τα επιτόκια που θεωρούνται οι βασικοί δείκτες όσον αφορά τις συνθήκες που επικρατούν στις χρηματοπιστωτικές αγορές λιανικής του οικείου κράτους μέλους, όπως παρακολουθούνται συνήθως. (14) Είναι απαραίτητη η θέσπιση ορισμένης διαδικασίας για την αποτελεσματική διενέργεια τεχνικών τροποποιήσεων στα παραρτήματα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν μεταβάλλουν το υφιστάμενο εννοιολογικό πλαίσιο και δεν επηρεάζουν το φόρτο εργασίας όσον αφορά την παροχή στοιχείων. Κατά την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας θα λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις της επιτροπής στατιστικής του ΕΣΚΤ. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για τη διενέργεια των ανωτέρω τεχνικών τροποποιήσεων μέσω της επιτροπής στατιστικής.

3 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/3 (15) Σύμφωνα με τα άρθρα 12.1 και 14.3 του καταστατικού, οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κοινοτικού δικαίου, ετήσια βάση τα χαρακτηριστικά των συστημάτων ηλεκτρονικού χρήματος στην ΕΕ, τη διαθεσιμότητα των συναφών στατιστικών πληροφοριών και τις μεθόδους κατάρτισής τους. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής: 1. οι όροι «συμμετέχον κράτος μέλος» και «κάτοικος» έχουν την ίδια έννοια με εκείνη που καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Kεντρική Τράπεζα ( 7 ) 2. με τον όρο «ζώνη του ευρώ» νοείται η οικονομική επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών μελών και η ΕΚΤ 3. με τον όρο «Ευρωσύστημα» νοούνται οι ΕθνΚΤ των συμμετεχόντων κρατών μελών και η ΕΚΤ 4. ο όρος «πιστωτικό ίδρυμα» έχει την ίδια έννοια με εκείνη που καθορίζεται στο παράρτημα Ι πρώτο μέρος τμήμα Ι.2 του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13. Άρθρο 2 Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των και υπολογισμός ροών 1. Οι ΕθνΚΤ καταρτίζουν και υποβάλλουν δύο συγκεντρωτικές λογιστικές καταστάσεις για τους υποτομείς «κεντρική τράπεζα» και «λοιπά» του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένες, σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13. Πιο συγκεκριμένα, τα απαιτούμενα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη λογιστική κατάσταση κεντρικής τράπεζας ορίζονται ειδικότερα στους πίνακες συσχετισμού στοιχείων νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής, οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα Ι. Για τους σκοπούς της παροχής στατιστικών στοιχείων η ΕΚΤ αντλεί από τη λογιστική της κατάσταση στοιχεία αντίστοιχα με εκείνα που οι ΕθνΚΤ αντλούν από τις δικές τους. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως υπηρεσιών κατάρτισης των οικείων λογιστικών καταστάσεων, οι ΕθνΚΤ ακολουθούν τη διαδικασία που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ τόσο κατά τον τακτικό έλεγχο της συμφωνίας ανάμεσα στα παρεχόμενα για στατιστικούς σκοπούς στοιχεία τέλους μήνα της συγκεντρωτικής λογιστικής κατάστασης του Ευρωσυστήματος και στα στοιχεία της εβδομαδιαίας λογιστικής κατάστασης του Ευρωσυστήματος, όσο και κατά την τακτική γνωστοποίηση του αποτελέσματος του ως άνω διενεργούμενου ελέγχου στην ΕΚΤ. Κατά την κατάρτιση της λογιστικής της κατάστασης, η ΕΚΤ ακολουθεί την ίδια διαδικασία. Η υποβολή των εν λόγω στατιστικών στοιχείων πραγματοποιείται με βάση το χρονοδιάγραμμα που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ. 2. Όταν είναι διαθέσιμες περαιτέρω στατιστικές πληροφορίες για το ηλεκτρονικό χρήμα που εκδίδουν τα και τα μη-, οι ΕθνΚΤ παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες με βάση τον κατάλογο στοιχείων του παραρτήματος ΙV. Στην ΕΚΤ υποβάλλονται μηνιαία στοιχεία τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Σε συνεργασία με τις ΕθνΚΤ, η ΕΚΤ καθορίζει και καταγράφει σε ( 7 ) ΕΕ L318της , σ Προκειμένου να καταστήσουν δυνατή για την ΕΚΤ τη διεξαγωγή μακροπροληπτικής ανάλυσης και ανάλυσης των διαρθρωτικών εξελίξεων όσον αφορά τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα, οι ΕθνΚΤ παρέχουν στοιχεία λογιστικής κατάστασης για τον τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων και για άλλους διαρθρωτικούς δείκτες σύμφωνα με τους όρους των παραρτημάτων V και VI. 4. Για τους σκοπούς της κατάρτισης των νομισματικών μεγεθών οι ΕθνΚΤ παρέχουν συμπληρωματικά προς τα στατιστικά στοιχεία τα οποία υποβάλλουν βάσει του κανονισμού ΕΚΤ/2001/ 13, με την ίδια συχνότητα και εντός των ίδιων προθεσμιών στατιστικά στοιχεία που αφορούν υποχρεώσεις από καταθέσεις, ταμείο και τίτλους της κεντρικής διοίκησης, σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος VII, καθώς και στοιχεία που αφορούν τους κατόχους μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς, αναλυόμενα με κριτήριο την κατοικία, σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος VΙΙΙ. 5. Όταν είναι διαθέσιμες περαιτέρω στατιστικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καθίστανται διαθέσιμες βάσει των ακριβέστερων δυνατών εκτιμήσεων ή όταν η οικεία δραστηριότητα είναι ουσιώδης από νομισματική άποψη, οι ΕθνΚΤ παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες με βάση τον κατάλογο πληροφοριακών στοιχείων του παραρτήματος ΙΧ συμπληρωματικά προς τα στατιστικά στοιχεία τα οποία υποβάλλουν βάσει του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13, με την ίδια συχνότητα και εντός των ίδιων προθεσμιών. Σε συνεργασία με τις ΕθνΚΤ, η ΕΚΤ καθορίζει και καταγράφει τη διαθεσιμότητα των συναφών στατιστικών πληροφοριών και τις μεθόδους κατάρτισής τους. 6. Προκειμένου να καταστήσουν δυνατό για την ΕΚΤ τον υπολογισμό στατιστικών στοιχείων ροών σχετικά με τα νομισματικά μεγέθη και τα αντίστοιχα μεγέθη, οι ΕθνΚΤ παρέχουν στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος X. 7. Με την επιφύλαξη των εκ του καταστατικού υποχρεώσεών τους έναντι του ΔΝΤ, οι ΕθνΚΤ δύνανται να χρησιμοποιούν την ΕΚΤ ως δίαυλο για τη διαβίβαση συμπληρωματικών στοιχείων νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής στο ΔΝΤ. Τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία και οι οδηγίες για την υποβολή τους περιγράφονται στο παράρτημα ΧΙ. 8. Πριν από τη δημοσίευση των μηνιαίων νομισματικών μεγεθών της ζώνης του ευρώ από την ΕΚΤ, οι ΕθνΚΤ δεν δημοσιεύουν εθνικά στοιχεία τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση των εν λόγω μεγεθών. Όταν οι ΕθνΚΤ δημοσιεύουν τέτοια στοιχεία, αυτά θα πρέπει να είναι ίδια με εκείνα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην κατάρτιση των πιο πρόσφατα δημοσιευθέντων μεγεθών της ζώνης του ευρώ. Όταν οι ΕθνΚΤ αναδημοσιεύουν συγκεντρωτικά μεγέθη της ζώνης του ευρώ τα οποία έχει ήδη δημοσιεύσει η ΕΚΤ, θα πρέπει να τα αναδημοσιεύουν πιστά. 9. Όταν είναι διαθέσιμες στατιστικές πληροφορίες για τις πωλήσεις/μεταβιβάσεις δανείων των σε τρίτους (τιτλοποίηση) συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καθίστανται διαθέσιμες βάσει των ακριβέστερων δυνατών εκτιμήσεων, οι ΕθνΚΤ παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος ΧΙΙ.

4 L 241/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Όποτε κρίνεται απαραίτητο, οι ΕθνΚΤ αποστέλλουν στην ΕΚΤ αναθεωρήσεις, βάσει της πολιτικής που καθορίζεται στο παράρτημα XΙΙΙ. 11. Οι απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες υποβάλλονται στην ΕΚΤ υπό μορφή που πληροί τους όρους του παραρτήματος ΧΙΙΙ. Στο εν λόγω παράρτημα περιγράφεται επίσης η μορφή υπό την οποία η ΕΚΤ αναδιαβιβάζει στατιστικές πληροφορίες στις ΕθνΚΤ. 12. Όταν χορηγούν παρεκκλίσεις σε μικρά, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13, και προκειμένου να διασφαλίσουν την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων των λογιστικών καταστάσεων των στη ζώνη του ευρώ, στο πλαίσιο της κατάρτισης και υποβολής των μηνιαίων και τριμηνιαίων στοιχείων των ως άνω λογιστικών καταστάσεων στην ΕΚΤ, οι ΕθνΚΤ προβαίνουν σε αναγωγή για την 100 % κάλυψη των ανωτέρω, σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος XIV. Άρθρο 3 Στατιστικάστοιχεία για τη βάση των αποθεματικών και τις πάγιες εκπτώσεις από τη βάση των αποθεματικών 1. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η τακτική κατάρτιση στατιστικών στοιχείων για τη βάση των αποθεματικών, οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος ΧV. 2. Για την παρακολούθηση της ακρίβειας των εκάστοτε πάγιων εκπτώσεων από τη βάση των αποθεματικών, τις οποίες τυχόν εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα επί των ανεξόφλητων υπολοίπων των διάρκειας έως δύο ετών χρεογράφων τους και επί των υποχρεώσεών τους από τίτλους της χρηματαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ/1998/15, η ΕΚΤ διενεργεί υπολογισμούς σε μηνιαία βάση, χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία τέλους μήνα που τα πιστωτικά ιδρύματα υποβάλλουν στις ΕθνΚΤ δυνάμει του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13. Οι ΕθνΚΤ καταρτίζουν τα απαιτούμενα συγκεντρωτικά μεγέθη σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος XVI και τα υποβάλλουν στην ΕΚΤ. Άρθρο 4 Κατάλογος των για στατιστικούς σκοπούς Προκειμένου ο κατάλογος των για στατιστικούς σκοπούς να παραμένει ακριβής και ενημερωμένος, οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν ενημερώσεις σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος XVII. Άρθρο 5 Στοιχεία λογιστικής κατάστασης των ΛΕΧO Ενόψει της τακτικής κατάρτισης στατιστικών στοιχείων για τη δραστηριότητα των ΛΕΧΟκατοίκων από την ΕΚΤ, οι ΕθνΚΤ παρέχουν στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος XVIII, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα. Άρθρο 6 Εκδόσεις τίτλων Ενόψει της τακτικής κατάρτισης, από την ΕΚΤ, στατιστικών στοιχείων για τις εκδόσεις τίτλων που καλύπτουν όλες τις εκδόσεις κατοίκων της ζώνης του ευρώ σε οποιοδήποτε νόμισμα, καθώς και όλες τις πραγματοποιούμενες στον υπόλοιπο κόσμο εκδόσεις σε ευρώ, εγχώριες και διεθνείς, οι ΕθνΚΤ παρέχουν στατιστικά στοιχεία, εφόσον είναι διαθέσιμα, σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος XIX και εντός προθεσμίας πέντε εβδομάδων από το τέλος του μήνα αναφοράς. Άρθρο 7 Στατιστικάστοιχεία επιτοκίων των 1. Ενόψει της τακτικής κατάρτισης στατιστικών στοιχείων επιτοκίων των από την ΕΚΤ, οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν στατιστικές πληροφορίες σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος XX. Οι εν λόγω στατιστικές πληροφορίες υποβάλλονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του παραρτήματος ΙΙΙ. 2. Έως ότου καταστούν διαθέσιμα σε επίπεδο ζώνης ευρώ ποιοτικά στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των και, πάντως, όχι πέραν του μήνα αναφοράς (Δεκέμβριος 2003), οι ΕθνΚΤ εξακολουθούν να παρέχουν στατιστικές πληροφορίες αναφορικά με στατιστικά στοιχεία επιτοκίων λιανικής, σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος ΧΧΙ και εντός προθεσμίας 18 εργάσιμων ημερών από το τέλος του μήνα αναφοράς. Το σχετικό χρονοδιάγραμμα καθορίζεται στο παράρτημα III. Ορισμένη ΕθνΚΤ δύναται να αντικαθιστά τα οικεία εθνικά στοιχεία των επιτοκίων λιανικής της ζώνης του ευρώ, όπως περιγράφονται στο παράρτημα ΧΧΙ, με τις κατάλληλες στατιστικές πληροφορίες που συλλέγει για τους σκοπούς της κατάρτισης στατιστικών στοιχείων επιτοκίων των, αλλά, στην περίπτωση αυτή, εντός της ως άνω προθεσμίας των 18 εργάσιμων ημερών από το τέλος του μήνα αναφοράς. 3. Έως ότου καταστούν διαθέσιμα σε επίπεδο ζώνης ευρώ ποιοτικά στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των και, πάντως, όχι πέραν του μήνα αναφοράς (Δεκέμβριος 2003), οι ΕθνΚΤ γνωστοποιούν επίσης τακτικά στην ΕΚΤ τα βασικά εθνικά επιτόκια λιανικής, ήτοι τα επιτόκια που θεωρούνται οι βασικοί δείκτες όσον αφορά τις συνθήκες που επικρατούν στις χρηματοπιστωτικές αγορές λιανικής του οικείου κράτους μέλους, όπως παρακολουθούνται συνήθως. Άρθρο 8 Ποιότητα των στατιστικών στοιχείων Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΕΚΤ όσον αφορά την επαλήθευση, σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 και του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13, οι ΕθνΚΤ παρακολουθούν και διασφαλίζουν την ποιότητα και αξιοπιστία των παρεχόμενων στην ΕΚΤ στατιστικών στοιχείων.

5 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/5 Άρθρο 9 Πρότυπα διαβίβασης στατιστικών στοιχείων Για την ηλεκτρονική διαβίβαση των απαιτούμενων από την ΕΚΤ στατιστικών στοιχείων, οι ΕθνΚΤ χρησιμοποιούν τη διευκόλυνση που τους παρέχει το ΕΣΚΤ, η οποία έχει ως βάση το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο «ESCB-Net». Το μορφότυπο στατιστικού μηνύματος που έχει σχεδιαστεί για την εν λόγω ηλεκτρονική ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων είναι το σύνηθες μορφότυπο το οποίο εγκρίνει η επιτροπή στατιστικής. Η εν λόγω ρύθμιση δεν εμποδίζει τη χρήση οποιουδήποτε άλλου εφεδρικού μέσου διαβίβασης στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ, εφόσον η τελευταία συμφωνεί. Άρθρο 10 Απλοποιημένη διαδικασία τροποποίησης Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της επιτροπής στατιστικής, νομιμοποιείται να επιφέρει τεχνικές τροποποιήσεις στα παραρτήματα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν μεταβάλλουν το υφιστάμενο εννοιολογικό πλαίσιο και δεν επηρεάζουν το φόρτο εργασίας των μονάδων παροχής στοιχείων εντός των κρατών μελών. Άρθρο 11 Καταργούμενα κείμενα Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2002/5, της 30ής Ιουλίου 2002, καταργείται. Άρθρο 12 Τελικές διατάξεις Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις ΕθνΚΤ των συμμετεχόντων κρατών μελών. Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει στις 11 Φεβρουαρίου Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φρανκφούρτη, 6Φεβρουαρίου Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ Willem F. DUISENBERG

6 L 241/6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως υπηρεσιών κατάρτισης των στατιστικών στοιχείων των οικείων λογιστικών καταστάσεων, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) χρησιμοποιούν τους ακόλουθους πίνακες συσχετισμού ενόψει του τακτικού ελέγχου της συμφωνίας ανάμεσα στα στοιχεία της συγκεντρωτικής λογιστικής κατάστασης (του τέλους του μήνα) του Ευρωσυστήματος, η οποία καταρτίζεται για στατιστικούς σκοπούς, και σε εκείνα των ημερήσιων λογιστικών καταστάσεων, οι οποίες καταρτίζονται για λογιστικούς σκοπούς και σκοπούς σχετιζόμενους με τη διαχείριση της ρευστότητας. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία θα πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στο παράρτημα III. Οι πίνακες συσχετισμού παρουσιάζουν αναλυτικά τη σχέση μεταξύ των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία και των στοιχείων που πρέπει να παρέχονται για στατιστικούς σκοπούς. Επιπλέον, παρέχουν οδηγίες σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων τόσο σε μηνιαία όσο και σε τριμηνιαία βάση. Συνοδεύονται από βοηθητικούς πίνακες, οι οποίοι διασφαλίζουν περαιτέρω τη συμφωνία μεταξύ των οικονομικών καταστάσεων που αφορούν λογιστικά στοιχεία και όσων αφορούν στατιστικά στοιχεία. Η αριστερή πλευρά των πινάκων συσχετισμού περιλαμβάνει, για καθένα από τα πεδία των πινάκων 1, 2, 3 και 4 του παραρτήματος I του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13 της 22ας Νοεμβρίου 2001 σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ( 1 ), όπως τροποποιείται με τον κανονισμό ΕΚΤ/2002/8 ( 2 ), τον αριθμό, την περιγραφή και την ανάλυση του οικείου στοιχείου η δεξιά πλευρά των πινάκων συσχετισμού περιλαμβάνει, για κάθε λογιστικό στοιχείο, τον αριθμό, την περιγραφή και την απαιτούμενη ανάλυση του οικείου στοιχείου. Ορισμένα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης που αναφέρονται στον κανονισμό ΕΚΤ/2001/13 δεν ισχύουν για τις λογιστικές καταστάσεις της ΕΚΤ/των ΕθνΚΤ (υποδεικνύονται με το σύμβολο ). Οι βοηθητικοί πίνακες αναπαράγουν τους αρχικούς πίνακες 1, 2, 3 και 4 του κανονισμού ΕΚΤ/2001/13. Σε κάθε πεδίο τους περιλαμβάνεται ο αριθμός του οικείου λογιστικού στοιχείου. Επιπλέον, για την κατάρτιση των εν λόγω στατιστικών στοιχείων, οι ΕθνΚΤ οφείλουν να ακολουθούν τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες που ορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2002/10 της 5ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών ( 3 ), με ορισμένες εξαιρέσεις, η βασικότερη εκ των οποίων συνίσταται στο γεγονός ότι οφείλουν να πραγματοποιούν αναπροσαρμογή της αξίας του χαρτοφυλακίου τίτλων που διαθέτουν σε μηνιαία και όχι τριμηνιαία βάση, όπως απαιτείται για λογιστικούς σκοπούς. Μια άλλη εξαίρεση συνίσταται στο γεγονός ότι, για στατιστικούς σκοπούς, τα λογιστικά στοιχεία «9.5 λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)» και «10.4 λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)» πρέπει να παρέχονται σε ακαθάριστη βάση. Αντιθέτως, το στοιχείο «14 λογαριασμοί αναπροσαρμογής» παρέχεται σε ακαθάριστη βάση για λογιστικούς σκοπούς (οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες παρέχονται υπό το στοιχείο «11 λοιπά στοιχεία ενεργητικού») και σε καθαρή βάση για στατιστικούς σκοπούς. ( 1 ) ΕΕ L 333 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 330 της , σ. 29. ( 3 ) ΕΕ L58της , σ. 1.

7 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/7 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Στοιχείο Περιγραφή 8 Νόμισμα σε κυκλοφορία 9 Καταθέσεις (όλα τα νομίσματα) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Μηνιαία στοιχεία) Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά στοιχείο Κανονισμός ΕΚΤ/2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Περιγραφή Κατοικία Τομέας Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα Τομέας Υποτομέας Διάρκεια 1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία Εσωτερικό 2.1 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) Εσωτερικό 2.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων Εσωτερικό 2.3 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής καταθέσεις προθεσμίας Εσωτερικό 2.4 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας Εσωτερικό 2.5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων Εσωτερικό 3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ Εσωτερικό 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό

8 L 241/8 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Στοιχείο Περιγραφή 9 Καταθέσεις (όλα τα νομίσματα) 9 Καταθέσεις (όλα τα νομίσματα) Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά στοιχείο Κανονισμός ΕΚΤ/2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Περιγραφή Κατοικία Τομέας Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα Τομέας Υποτομέας Διάρκεια 7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Εσωτερικό 10.1 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων (μόνο για τη λογιστική κατάσταση της ΕΚΤ) Εσωτερικό 10.2 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος υποχρεώσεις που συνδέονται με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση χρεογράφων της ΕΚΤ (μόνο για τη λογιστική κατάσταση των ΕθνΚΤ) Εσωτερικό 10.4 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος Εσωτερικό 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Καταθέσεις Όλα τα νομίσματα Εσωτερικό Μη- Γενική κυβέρνηση Κεντρική διοίκηση 5.1 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ γενική κυβέρνηση Εσωτερικό Μη- Κεντρική διοίκηση 7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Εσωτερικό Μη- Κεντρική διοίκηση 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Καταθέσεις Όλα τα νομίσματα Μη- Κεντρική διοίκηση Λοιπά συμμετέχοντα 2.1 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) Λοιπά συμμετέχοντα 2.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων Λοιπά συμμετέχοντα

9 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/9 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Στοιχείο Περιγραφή Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά στοιχείο Κανονισμός ΕΚΤ/2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Περιγραφή Κατοικία Τομέας Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα Τομέας Υποτομέας Διάρκεια 2.3 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής καταθέσεις προθεσμίας Λοιπά συμμετέχοντα 2.4 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας Λοιπά συμμετέχοντα 2.5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων Λοιπά συμμετέχοντα 3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ Λοιπά συμμετέχοντα 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα 7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Λοιπά συμμετέχοντα 10.1 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων (μόνο για τη λογιστική κατάσταση της ΕΚΤ) Λοιπά συμμετέχοντα 10.2 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος υποχρεώσεις που συνδέονται με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση χρεογράφων της ΕΚΤ (μόνο για τη λογιστική κατάσταση των ΕθνΚΤ) Λοιπά συμμετέχοντα 10.4 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος Λοιπά συμμετέχοντα

10 L 241/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Στοιχείο Περιγραφή 9 Καταθέσεις (όλα τα νομίσματα) 9 Καταθέσεις (όλα τα νομίσματα) 9 Καταθέσεις (όλα τα νομίσματα) Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά στοιχείο Κανονισμός ΕΚΤ/2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Περιγραφή Κατοικία Τομέας Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα Τομέας Υποτομέας Διάρκεια 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Καταθέσεις Όλα τα νομίσματα Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Γενική κυβέρνηση Κεντρική διοίκηση 5.1 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ γενική κυβέρνηση Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Κεντρική διοίκηση 7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Κεντρική διοίκηση 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Καταθέσεις Όλα τα νομίσματα Μη- Κεντρική διοίκηση Υπόλοιπος κόσμος 6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 8.1 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ II 12 Λοιπές υποχρεώσεις Υπόλοιπος κόσμος Καταθέσεις Όλα τα νομίσματα Υπόλοιπος κόσμος Κατά διάρκεια (2 κατηγ.) 6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Κατά διάρκεια (2 κατηγορίες) 8.1 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις Κατά διάρκεια (2 κατηγορίες)

11 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/11 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Στοιχείο Περιγραφή 9e Καταθέσεις (ευρώ) Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά στοιχείο Κανονισμός ΕΚΤ/2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Περιγραφή Κατοικία Τομέας Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα Τομέας Υποτομέας Διάρκεια 8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ II Κατά διάρκεια (2 κατηγορίες) 12 Λοιπές υποχρεώσεις Υπόλοιπος κόσμος Καταθέσεις Όλα τα νομίσματα Κατά διάρκεια (2 κατηγορίες) Εσωτερικό 2.1 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) Εσωτερικό 2.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων Εσωτερικό 2.3 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής καταθέσεις προθεσμίας Εσωτερικό 2.4 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας Εσωτερικό 2.5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων Εσωτερικό 3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ Εσωτερικό 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό

12 L 241/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Στοιχείο Περιγραφή 9e Καταθέσεις (ευρώ) Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά στοιχείο Κανονισμός ΕΚΤ/2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Περιγραφή Κατοικία Τομέας Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα Τομέας Υποτομέας Διάρκεια 10.1 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων (μόνο για τη λογιστική κατάσταση της ΕΚΤ) Εσωτερικό 10.2 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος υποχρεώσεις που συνδέονται με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση χρεογράφων της ΕΚΤ (μόνο για τη λογιστική κατάσταση των ΕθνΚΤ) Εσωτερικό 10.4 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος Εσωτερικό 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Καταθέσεις Ευρώ Λοιπά συμμετέχοντα 2.1 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) Λοιπά συμμετέχοντα 2.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων Λοιπά συμμετέχοντα 2.3 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ. σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής καταθέσεις προθεσμίας Λοιπά συμμετέχοντα 2.4 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας Λοιπά συμμετέχοντα 2.5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων Λοιπά συμμετέχοντα

13 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/13 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά στοιχείο Κανονισμός ΕΚΤ/2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Περιγραφή Στοιχείο Περιγραφή Κατοικία Τομέας Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα Τομέας Υποτομέας Διάρκεια 3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ Λοιπά συμμετέχοντα 5,2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα 10.1 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων (μόνο για τη λογιστική κατάσταση της ΕΚΤ) Λοιπά συμμετέχοντα 10.2 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος υποχρεώσεις που συνδέονται με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση χρεογράφων της ΕΚΤ (μόνο για τη λογιστική κατάσταση των ΕθνΚΤ) Λοιπά συμμετέχοντα 10.4 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος Λοιπά συμμετέχοντα 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Καταθέσεις Ευρώ 9.1e Μίας ημέρας Εσωτερικό Μη- Γενική κυβέρνηση Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης 5.1 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ γενική κυβέρνηση Εσωτερικό Μίας ημέρας Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Μίας ημέρας Ευρώ Μη- Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης 9.1e Μίας ημέρας Εσωτερικό Μη- Τομείς «Λοιποί 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Μίας ημέρας 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Μίας ημέρας Ευρώ Μη- Τομείς «Λοιποί

14 L 241/14 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά στοιχείο Κανονισμός ΕΚΤ/2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Περιγραφή Στοιχείο Περιγραφή Κατοικία Τομέας Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα Τομέας Υποτομέας Διάρκεια 9.1e Μίας ημέρας Εσωτερικό Μη- Τομείς «Λοιποί Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/ στωτικοί οργ/ σμοί 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Μίας ημέρας Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/ στωτικοί οργ/ σμοί 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Μίας ημέρας Ευρώ Τομείς «Λοιποί Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/ στωτικοί οργ/ σμοί 9.1e Μίας ημέρας Εσωτερικό Μη- Τομείς «Λοιποί Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Μίας ημέρας Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Μίας ημέρας Ευρώ Τομείς «Λοιποί Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία 9.1e Μίας ημέρας Εσωτερικό Μη- Τομείς «Λοιποί Μη χρηματοδοτικές εταιρείες 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Μίας ημέρας Μη χρηματοδοτικές εταιρείες 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Μίας ημέρας Ευρώ Τομείς «Λοιποί Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

15 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/15 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά στοιχείο Κανονισμός ΕΚΤ/2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Περιγραφή Στοιχείο Περιγραφή Κατοικία Τομέας Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα Τομέας Υποτομέας Διάρκεια 9.1e Μίας ημέρας Εσωτερικό Μη- Τομείς «Λοιποί Νοικοκυριά 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Μίας ημέρας Νοικοκυριά 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Μίας ημέρας Ευρώ Τομείς «Λοιποί Νοικοκυριά 9.1e Μίας ημέρας Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Γενική κυβέρνηση Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης 5.1 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ γενική κυβέρνηση Λοιπά συμμετέχοντα Μίας ημέρας Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Μίας ημέρας Ευρώ Μη- Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης 9.1e Μίας ημέρας Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Τομείς «Λοιποί 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Μίας ημέρας 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Μίας ημέρας Ευρώ Μη- Τομείς «Λοιποί 9.1e Μίας ημέρας Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Τομείς «Λοιποί Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/ στωτικοί οργ/ σμοί 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Μίας ημέρας Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/ στωτικοί οργ/ σμοί 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Μίας ημέρας Ευρώ Τομείς «Λοιποί Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/ στωτικοί οργ/ σμοί

16 L 241/16 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά στοιχείο Κανονισμός ΕΚΤ/2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Περιγραφή Στοιχείο Περιγραφή Κατοικία Τομέας Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα Τομέας Υποτομέας Διάρκεια 9.1e Μίας ημέρας Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Τομείς «Λοιποί Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Μίας ημέρας Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Μίας ημέρας Ευρώ Τομείς «Λοιποί Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία 9.1e Μίας ημέρας Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Τομείς «Λοιποί Μη χρηματοδοτικές εταιρείες 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Μίας ημέρας Μη χρηματοδοτικές εταιρείες 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Μίας ημέρας Ευρώ Μη- Μη χρηματοδοτικές εταιρείες 9.1e Μίας ημέρας Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Τομείς «Λοιποί Νοικοκυριά 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Μίας ημέρας Νοικοκυριά 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Μίας ημέρας Ευρώ Μη- Νοικοκυριά 9.2e Προθεσμίας Εσωτερικό Μη- Γενική κυβέρνηση Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης Κατά διάρκεια (3 κατηγ.) 5.1 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ γενική κυβέρνηση Εσωτερικό Προθεσμίας Μη- Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Προθεσμίας Ευρώ Μη- Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

17 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/17 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά στοιχείο Κανονισμός ΕΚΤ/2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Περιγραφή Στοιχείο Περιγραφή Κατοικία Τομέας Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα Τομέας Υποτομέας Διάρκεια 9.2e Προθεσμίας Εσωτερικό Μη- Τομείς «Λοιποί Κατά διάρκεια (3 κατηγ.) 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Προθεσμίας Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Προθεσμίας Ευρώ Μη- Τομείς «Λοιποί Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) 9.2e Προθεσμίας Εσωτερικό Μη- Τομείς «Λοιποί Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/ στωτικοί οργ/ σμοί Κατά διάρκεια (3 κατηγ.) 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Προθεσμίας Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/ στωτικοί οργ/ σμοί Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Προθεσμίας Ευρώ Μη- Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/ στωτικοί οργ/ σμοί Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) 9.2e Προθεσμίας Εσωτερικό Μη- Τομείς «Λοιποί Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία Κατά διάρκεια (3 κατηγ.) 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Προθεσμίας Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Προθεσμίας Ευρώ Μη- Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) 9.2e Προθεσμίας Εσωτερικό Μη- Τομείς «Λοιποί Μη χρηματοδοτικές εταιρείες Κατά διάρκεια (3 κατηγ.) 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Προθεσμίας Μη χρηματοδοτικές εταιρείες Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Προθεσμίας Ευρώ Μη- Μη χρηματοδοτικές εταιρείες Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) 9.2e Προθεσμίας Εσωτερικό Μη- Τομείς «Λοιποί Νοικοκυριά Κατά διάρκεια (3 κατηγ.) 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Προθεσμίας Νοικοκυριά Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) 12 Λοιπές υποχρεώσεις Εσωτερικό Προθεσμίας Ευρώ Μη- Νοικοκυριά Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

18 L 241/18 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά στοιχείο Κανονισμός ΕΚΤ/2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Περιγραφή Στοιχείο Περιγραφή Κατοικία Τομέας Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα Τομέας Υποτομέας Διάρκεια 9.2e Προθεσμίας Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Γενική κυβέρνηση Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης Κατά διάρκεια (3 κατηγ.) 5.1 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ γενική κυβέρνηση Λοιπά συμμετέχοντα Προθεσμίας Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Προθεσμίας Ευρώ Μη- Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) 9.2e Προθεσμίας Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Τομείς «Λοιποί Κατά διάρκεια (3 κατηγ.) 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Προθεσμίας Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Προθεσμίας Ευρώ Τομείς «Λοιποί Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) 9.2e Προθεσμίας Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Τομείς «Λοιποί Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/ στωτικοί οργ/ σμοί Κατά διάρκεια (3 κατηγ.) 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Προθεσμίας Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/ στωτικοί οργ/ σμοί Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Προθεσμίας Ευρώ Μη- Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/ στωτικοί οργ/ σμοί Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) 9.2e Προθεσμίας Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Τομείς «Λοιποί Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία Κατά διάρκεια (3 κατηγ.) 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Προθεσμίας Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Προθεσμίας Ευρώ Μη- Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες)

19 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/19 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά στοιχείο Κανονισμός ΕΚΤ/2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Περιγραφή Στοιχείο Περιγραφή Κατοικία Τομέας Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα Τομέας Υποτομέας Διάρκεια 9.2e Προθεσμίας Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Τομείς «Λοιποί Μη χρηματοδοτικές εταιρείες Κατά διάρκεια (3 κατηγ.) 5.1 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Προθεσμίας Μη χρηματοδοτικές εταιρείες Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Προθεσμίας Ευρώ Μη- Μη χρηματοδοτικές εταιρείες Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) 9.2e Προθεσμίας Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Τομείς «Λοιποί Νοικοκυριά Κατά διάρκεια (3 κατηγ.) 5.2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Προθεσμίας Νοικοκυριά Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) 12 Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπά συμμετέχοντα Προθεσμίας Ευρώ Μη- Νοικοκυριά Κατά διάρκεια (3 κατηγορίες) 9.3e Υπό προειδοποίηση Εσωτερικό Μη- Γενική κυβέρνηση Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης Κατά διάρκεια (2 κατηγ.) 9.3e Υπό προειδοποίηση Εσωτερικό Μη- Τομείς «Λοιποί Κατά διάρκεια (2 κατηγ.) 9.3e Υπό προειδοποίηση Εσωτερικό Μη- Τομείς «Λοιποί Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/ στωτικοί οργ/ σμοί Κατά διάρκεια (2 κατηγ.) 9.3e Υπό προειδοποίηση Εσωτερικό Μη- Τομείς «Λοιποί Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

20 L 241/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υπόλοιπα Στοιχείο Περιγραφή 9.3e Υπό προειδοποίηση 9.3e Υπό προειδοποίηση 9.3e Υπό προειδοποίηση 9.3e Υπό προειδοποίηση 9.3e Υπό προειδοποίηση 9.3e Υπό προειδοποίηση 9.3e Υπό προειδοποίηση Πίνακας συσχετισμού για τους σκοπούς της νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής. Αντιστοίχιση κατά στοιχείο Κανονισμός ΕΚΤ/2001/13 Παράρτημα 1 Πίνακας 1 Μορφότυπο οικονομικής κατάστασης που αφορά λογιστικά στοιχεία Ανάλυση Περαιτέρω παρεχόμενη ανάλυση Στοιχείο Περιγραφή Κατοικία Τομέας Υποτομέας Διάρκεια Κατοικία Είδος Νόμισμα Τομέας Υποτομέας Διάρκεια Εσωτερικό Μη- Τομείς «Λοιποί Μη χρηματοδοτικές εταιρείες Κατά διάρκεια (2 κατηγ.) Εσωτερικό Μη- Τομείς «Λοιποί Νοικοκυριά Κατά διάρκεια (2 κατηγ.) Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Γενική κυβέρνηση Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης Κατά διάρκεια (2 κατηγ.) Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Τομείς «Λοιποί Κατά διάρκεια (2 κατηγ.) Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Τομείς «Λοιποί Λοιποί ενδιάμεσοι χρημ/ στωτικοί οργ/ σμοί Κατά διάρκεια (2 κατηγ.) Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Τομείς «Λοιποί Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία Κατά διάρκεια (2 κατηγ.) Λοιπά συμμετέχοντα Μη- Τομείς «Λοιποί Μη χρηματοδοτικές εταιρείες Κατά διάρκεια (2 κατηγ.)

7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51

7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51 7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011O0014 EL 03.01.2013 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006 30.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/201 ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Β) 197 198 ΕΝΟΤΗΤΑ VΙΙΙ: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος 1. Η εντολή και το καθήκον της άσκησης νομισματικής πολιτικής Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτει στο Ευρωσύστημα τον στόχο της διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 96/1993 Περί προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας αρ. 88/361/ΕΟΚ και της οδηγίας 92/122/ΕΟΚ σχετικά µε την κίνηση κεφαλαίων Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 1. Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτού του νόμου λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

δ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

δ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2588/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/19/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ της 30ής Μαίου 1994 περί

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0018 EL 01.01.2010 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα