ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ"

Transcript

1 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων οικονομικών (ΕΚΤ/2014/21) (2014/647/ΕΕ) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 5.1, 5.2, 12.1 και 14.3, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2009 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ( 1 ), Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 2 ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 ( 3 ) πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να αποτυπώσει την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009 με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 220/2014 της Επιτροπής ( 4 ) όσον αφορά τις παραπομπές στο ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Άρθρο 1 Τροποποίηση Τα παραρτήματα I και II της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2013/23 αντικαθίστανται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος 1. Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία κοινοποίησής της στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ. 2. Οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος συμμορφώνονται με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή από την 1η Σεπτεμβρίου ( 1 ) ΕΕ L 145 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 174 της , σ. 1. ( 3 ) Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23, της 25ης Ιουλίου 2013, σχετικά με τη στατιστική δημοσίων οικονομικών (ΕΕ L 2 της , σ. 12). ( 4 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 220/2014 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά τις παραπομπές στο ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 69 της , σ. 101).

2 L 267/ Άρθρο 3 Αποδέκτες Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται σε όλες τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος. Φρανκφούρτη, 3 Ιουνίου Για την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Mario DRAGHI

3 L 267/11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Το παράρτημα I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2013/23 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Στατιστικά στοιχεία για τα έσοδα, τις δαπάνες και το έλλειμμα/πλεόνασμα Πίνακας 1A Έλλειμμα ( ) ή πλεόνασμα (+) 1 = = εκ του οποίου: πρωτογενές έλλειμμα ( ) ή πλεόνασμα (+) 2 = Κεντρική κυβέρνηση 3 Κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους 4 Τοπική αυτοδιοίκηση 5 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 6 Συνολικά έσοδα 7 = Συνολικά τρέχοντα έσοδα 8 = Άμεσοι φόροι 9 εκ των οποίων: πληρωτέοι από εταιρείες 10 εκ των οποίων: πληρωτέοι από νοικοκυριά 11 Έμμεσοι φόροι 12 εκ των οποίων: φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 13 Καθαρές κοινωνικές εισφορές 14 εκ των οποίων: πραγματικές εργοδοτικές κοινωνικές εισφορές 15 εκ των οποίων: πραγματικές κοινωνικές εισφορές νοικοκυριών 16 Λοιπά τρέχοντα έσοδα 17 εκ των οποίων: εισπρακτέοι τόκοι 18 Πωλήσεις 19 Συνολικά έσοδα κεφαλαίου 20 εκ των οποίων: φόροι κεφαλαίου 21 Συνολικές δαπάνες 22 = Συνολικές τρέχουσες δαπάνες 23 = Τρέχουσες μεταβιβάσεις 24 = Κοινωνικές πληρωμές 25 Πληρωτέες επιδοτήσεις 26

4 L 267/ Λοιπές τρέχουσες δαπάνες 27 Πληρωτέοι τόκοι 28 Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας 29 εκ των οποίων: μισθοί και ημερομίσθια 30 Ενδιάμεση κατανάλωση 31 Συνολικές κεφαλαιακές δαπάνες 32 = Επενδύσεις 33 Λοιπές καθαρές αποκτήσεις μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και μεταβολές των αποθεμάτων 34 Πληρωτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 35 Πληροφοριακά στοιχεία: Ακαθάριστες αποταμιεύσεις 36 = 8 23 Έσοδα από την πώληση αδειών του παγκόσμιου συστήματος κινητών τηλεπικοινωνιών 37 Πραγματικές κοινωνικές εισφορές 38 = Κοινωνικές παροχές εκτός από κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος 39 Πίνακας 1B Έσοδα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που προέρχονται από το κράτος μέλος 1 = Έμμεσοι φόροι 2 Τρέχουσα διεθνής συνεργασία 3 Διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις και ίδιοι πόροι της ΕΕ 4 εκ των οποίων: τρίτος ίδιος πόρος που βασίζεται στον ΦΠΑ 5 εκ των οποίων: τέταρτος ίδιος πόρος που βασίζεται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα 6 Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 7 Δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ στο κράτος μέλος 8 = Επιδοτήσεις 9 Τρέχουσες μεταβιβάσεις προς τη γενική κυβέρνηση 10 Τρέχουσες μεταβιβάσεις προς μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση 11 Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις προς τη γενική κυβέρνηση 12 Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις προς μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση Ισοζύγιο κράτους μέλους έναντι του προϋπολογισμού της ΕΕ (καθαρές εισπράξεις +, καθαρές πληρωμές ) = 8 1 Πληροφοριακό στοιχείο: Κόστος είσπραξης ιδίων πόρων 15

5 L 267/13 Πίνακας 1Γ Τελική καταναλωτική δαπάνη 1 = = 1A A A.19 Ατομική καταναλωτική δαπάνη 2 Συλλογική καταναλωτική δαπάνη 3 Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος αγορασμένη εμπορεύσιμη παραγωγή 4 Ανάλωση παγίου κεφαλαίου 5 Φόροι επί της παραγωγής που καταβλήθηκαν μείον επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν 6 Καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα 7 Πληροφοριακά στοιχεία: Τελική καταναλωτική δαπάνη σε τιμές του προηγούμενου έτους 8 Δημόσιες επενδύσεις σε τιμές του προηγούμενου έτους 9 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) σε τρέχουσες τιμές 10 ΑΕγχΠ σε τιμές του προηγούμενου έτους 11 Στατιστικά στοιχεία για την προσαρμογή ελλείμματος-χρέους Πίνακας 2A Προσαρμογή μεταξύ χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών 1 = [1A.1] 2 Καθαρές χρηματοοικονομικές συναλλαγές (ενοποιημένες) 2 = 3 15 Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού (ενοποιημένα) 3 = Μετρητά και καταθέσεις 4 Χρεόγραφα 5 Δάνεια 6 Συμμετοχικοί τίτλοι και μετοχές ή μερίδια επενδυτικών οργανισμών 7 Ιδιωτικοποιήσεις (καθαρές) 8 Εισφορές μετοχικού κεφαλαίου (καθαρές) 9 Λοιπά 10 Ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων Χρηματοοικονομικά παράγωγα και μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης που χορηγούνται σε μισθωτούς 11 12

6 L 267/ Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 13 εκ των οποίων: δεδουλευμένοι αλλά μη καταβεβλημένοι φόροι και κοινωνικές εισφορές 14 Στοιχεία του παθητικού (ενοποιημένα) 15 = Μετρητά και καταθέσεις 16 Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα 17 Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα 18 Δάνεια 19 εκ των οποίων: δάνεια χορηγούμενα από κεντρική τράπεζα 20 Ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων Χρηματοοικονομικά παράγωγα και μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης που χορηγούνται σε μισθωτούς Λοιπά στοιχεία του παθητικού 23 Δανειακές ανάγκες της γενικής κυβέρνησης 24 = = = 1 [1A.1] εκ των οποίων: μακροπρόθεσμες 25 Εκφρασμένες στο εθνικό νόμισμα 26 Εκφρασμένες σε νομίσματα κρατών μελών της ζώνης του ευρώ 27 Εκφρασμένες σε λοιπά νομίσματα 28 Λοιπές ροές 29 = Αποτελέσματα αναπροσαρμογών αξίας στο χρέος 30 = Κέρδη και ζημίες συναλλαγματικών διαφορών 31 Λοιπά αποτελέσματα αναπροσαρμογών αξίας ονομαστική αξία 32 = Λοιπές μεταβολές του όγκου του χρέους 33 Μεταβολή στο δημόσιο χρέος 34 = = 1 [1A.1] = [3A.1] [T] [3A.1] [T 1] Πίνακας 2B Συναλλαγές κρατικών τίτλων χρέους (μη ενοποιημένες) 1 = Μετρητά και καταθέσεις 2 Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα 3 Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα 4 Δάνεια χορηγούμενα από κεντρική τράπεζα 5

7 L 267/15 Λοιπά δάνεια 6 Συναλλαγές ενοποίησης 7 = Μετρητά και καταθέσεις Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα Δάνεια 8 = 2 [2A.16] 9 = 3 [2A.17] 10 = 4 [2A.18] 11 = 6 ([2A.19] [2A.20]) Στατιστικά στοιχεία για το δημόσιο χρέος Πίνακας 3A Δημόσιο χρέος (ενοποιημένο) 1 = = = = = Μετρητά και καταθέσεις 2 Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα 3 Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα 4 Δάνεια χορηγούμενα από κεντρική τράπεζα 5 Λοιπά δάνεια 6 Διακρατούμενο από κατοίκους του κράτους μέλους 7 = Κεντρική Τράπεζα 8 Λοιπά νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 9 Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 10 Λοιποί κάτοικοι 11 Διακρατούμενο από μη κατοίκους του κράτους μέλους 12 Εκφρασμένο στο εθνικό νόμισμα 13 Εκφρασμένο σε νομίσματα κρατών μελών της ζώνης του ευρώ 14 Εκφρασμένο σε λοιπά νομίσματα 15 Βραχυπρόθεσμο χρέος 16 Μακροπρόθεσμο χρέος 17 εκ του οποίου: κυμαινόμενου επιτοκίου 18 Εναπομένουσα διάρκεια έως ένα έτος 19

8 L 267/ Εναπομένουσα διάρκεια άνω του ενός έτους και έως πέντε έτη 20 εκ του οποίου: κυμαινόμενου επιτοκίου 21 Εναπομένουσα διάρκεια άνω των πέντε ετών 22 εκ του οποίου: κυμαινόμενου επιτοκίου 23 Πληροφοριακά στοιχεία: Μέση εναπομένουσα διάρκεια του χρέους 24 Δημόσιο χρέος ομόλογα άνευ τοκομεριδίων 25 Πίνακας 3B Δημόσιο χρέος (μη ενοποιημένο μεταξύ υποτομέων) 1 = Στοιχεία προς ενοποίηση 2 = = = Μετρητά και καταθέσεις 3 Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα 4 Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα 5 Δάνεια 6 Εκδοθέν από την κεντρική κυβέρνηση (ενοποιημένο) 7 εκ του οποίου: διακρατούμενο από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης 8 Εκδοθέν από τη διοίκηση ομόσπονδου κράτους (ενοποιημένο) 9 εκ του οποίου: διακρατούμενο από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης 10 Εκδοθέν από την τοπική αυτοδιοίκηση (ενοποιημένο) 11 εκ του οποίου: διακρατούμενο από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης 12 Εκδοθέν από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (ενοποιημένο) 13 εκ του οποίου: διακρατούμενο από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης 14 Πληροφοριακά στοιχεία: Χρέος που διακρατείται από την κεντρική κυβέρνηση και έχει εκδοθεί από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης Χρέος που διακρατείται από τη διοίκηση ομόσπονδου κράτους και έχει εκδοθεί από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης Χρέος που διακρατείται από την τοπική αυτοδιοίκηση και έχει εκδοθεί από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης Χρέος που διακρατείται από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και έχει εκδοθεί από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης ».

9 L 267/17 2. Το παράρτημα II της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2013/23 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Ορισμός τομέων και υποτομέων Τομείς και υποτομείς στο ΕΣΛ 2010 Συνολική οικονομία S.1 Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες S.11 Χρηματοοικονομικές εταιρείες S.12 Κεντρική τράπεζα S.121 Εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα S.122 Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς S.123 Επενδυτικοί οργανισμοί πλην των ΑΚΧΑ S.124 Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία S.125 Επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς S.126 Θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων S.127 Ασφαλιστικές εταιρείες S.128 Συνταξιοδοτικά ταμεία S.129 Νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα S S S.123 Γενική κυβέρνηση S.13 Κεντρική κυβέρνηση (πλην της κοινωνικής ασφάλισης) S.1311 Διοίκηση ομόσπονδου κράτους (πλην της κοινωνικής ασφάλισης) S.1312 Τοπική αυτοδιοίκηση (πλην της κοινωνικής ασφάλισης) S.1313 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης S.1314 Νοικοκυριά S.14 Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά S.15 Αλλοδαπή S.2 Κράτη μέλη, όργανα και οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) S.21 Κράτη μέλη της ΕΕ S.211

10 L 267/ Όργανα και οργανισμοί της ΕΕ S.212 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) S.2121 Ευρωπαϊκά όργανα και οργανισμοί, εκτός από την ΕΚΤ S.2122 Κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμοί που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της ΕΕ S Ορισμοί των κατηγοριών ( 1 ) ( 2 ) Πίνακας 1A 1. Το έλλειμμα ( ) ή πλεόνασμα (+) [1A.1] ισούται με την καθαρή χορήγηση (+)/καθαρή λήψη ( ) δανείων (B.9) του S.13, ισούται με τα συνολικά έσοδα [1A.7] μείον τις συνολικές δαπάνες [1A.22], και ισούται με το έλλειμμα ( ) ή πλεόνασμα (+) της κεντρικής κυβέρνησης [1A.3], συν το έλλειμμα ( ) ή πλεόνασμα (+) της διοίκησης ομόσπονδου κράτους [1A.4], συν το έλλειμμα ( ) ή πλεόνασμα (+) της τοπικής αυτοδιοίκησης [1A.5], συν το έλλειμμα ( ) ή πλεόνασμα (+) των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης [1A.6]. 2. Το πρωτογενές έλλειμμα ( ) ή πλεόνασμα (+) [1A.2] ισούται με το έλλειμμα ( ) ή πλεόνασμα (+) [1A.1], συν τους πληρωτέους τόκους [1A.28]. 3. Το έλλειμμα ( ) ή πλεόνασμα (+) της κεντρικής κυβέρνησης [1A.3] ισούται με την καθαρή χορήγηση (+)/καθαρή λήψη ( ) δανείων (B.9) του S Το έλλειμμα ( ) ή πλεόνασμα (+) της διοίκησης ομόσπονδου κράτους [1A.4] ισούται με την καθαρή χορήγηση (+)/καθαρή λήψη ( ) δανείων (B.9) του S Το έλλειμμα ( ) ή πλεόνασμα (+) της τοπικής αυτοδιοίκησης [1A.5] ισούται με την καθαρή χορήγηση (+)/καθαρή λήψη ( ) δανείων (B.9) του S Το έλλειμμα ( ) ή πλεόνασμα (+) των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης [1A.6] ισούται με την καθαρή χορήγηση (+)/καθαρή λήψη ( ) δανείων (B.9) του S Τα συνολικά έσοδα [1A.7] ισούνται με τα συνολικά τρέχοντα έσοδα [1A.8], συν τα συνολικά έσοδα κεφαλαίου [1A.20]. 8. Τα συνολικά τρέχοντα έσοδα [1A.8] ισούνται με τους άμεσους φόρους [1A.9], συν τους έμμεσους φόρους [1A.12], συν τις καθαρές κοινωνικές εισφορές [1A.14], συν τα λοιπά τρέχοντα έσοδα [1A.17], συν τις πωλήσεις [1A.19]. 9. Οι άμεσοι φόροι [1A.9] ισούνται με τους τρέχοντες φόρους εισοδήματος, περιουσίας, κ.λπ. (D.5) οι οποίοι καταγράφονται στους πόρους του S Οι άμεσοι φόροι εκ των οποίων πληρωτέοι από εταιρείες [1A.10] ισούνται με τους τρέχοντες φόρους εισοδήματος, περιουσίας, κ.λπ. (D.5) οι οποίοι καταγράφονται στους πόρους του S.13 και στις χρήσεις του S.11 και του S Οι άμεσοι φόροι πληρωτέοι από νοικοκυριά [1A.11] ισούνται με τους τρέχοντες φόρους εισοδήματος, περιουσίας, κ. λπ. (D.5) οι οποίοι καταγράφονται στους πόρους του S.13 και στις χρήσεις του S Οι έμμεσοι φόροι [1A.12] ισούνται με τους φόρους επί της παραγωγής και των εισαγωγών (D.2) οι οποίοι καταγράφονται στους πόρους του S Οι έμμεσοι φόροι εκ των οποίων φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) [1A.13] ισούνται με τους φόρους τύπου φόρου προστιθέμενης αξίας (D.211) οι οποίοι καταγράφονται στους πόρους του S Οι καθαρές κοινωνικές εισφορές [1A.14] ισούνται με τις κοινωνικές εισφορές (D.61) οι οποίες καταγράφονται στους πόρους του S Οι καθαρές κοινωνικές εισφορές εκ των οποίων πραγματικές εργοδοτικές κοινωνικές εισφορές [1A.15] ισούνται με τις πραγματικές εργοδοτικές κοινωνικές εισφορές (D.611) οι οποίες καταγράφονται στους πόρους του S Οι καθαρές κοινωνικές εισφορές εκ των οποίων πραγματικές κοινωνικές εισφορές νοικοκυριών [1A.16] ισούνται με τις πραγματικές κοινωνικές εισφορές νοικοκυριών (D.613) οι οποίες καταγράφονται στους πόρους του S Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα [1A.17] ισούνται με το εισόδημα περιουσίας (D.4), συν τις λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.7) οι οποίες καταγράφονται στους πόρους του S.13, εκτός από τους πόρους του S.13 από τόκους (D.41) που είναι επίσης χρήσεις του S.13, συν τις εισπράξεις από λοιπές επιδοτήσεις παραγωγής (D.39) που είναι χρήσεις του S.13. ( 1 ) [χ.ψ]: παραπέμπει στην υπ' αριθ. ψ κατηγορία του πίνακα χ. ( 2 ) Ο όρος κατηγορίες αναφέρεται στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, εκτός αν άλλως ορίζεται.

11 L 267/ Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα εκ των οποίων εισπρακτέοι τόκοι [1A.18] ισούνται με τους τόκους (D.41) οι οποίοι καταγράφονται στους πόρους του S.13 και στις χρήσεις όλων των τομέων εκτός του S Οι πωλήσεις [1A.19] ισούνται με την εμπορεύσιμη παραγωγή (P.11), συν την παραγωγή για ιδία τελική χρήση (P.12), συν τις πληρωμές για μη εμπορεύσιμη παραγωγή (P.131) οι οποίες καταγράφονται στους πόρους του S Τα συνολικά έσοδα κεφαλαίου [1A.20] ισούνται με τις εισπρακτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13, και οι οποίες καταγράφονται ως κεφαλαιακές μεταβιβάσεις πληρωτέες από όλους τους τομείς εκτός του S Τα συνολικά έσοδα κεφαλαίου εκ των οποίων φόροι κεφαλαίου [1A.21] ισούνται με τους φόρους κεφαλαίου (D.91) οι οποίοι καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S Οι συνολικές δαπάνες [1A.22] ισούνται με τις συνολικές τρέχουσες δαπάνες [1A.23], συν τις συνολικές κεφαλαιακές δαπάνες [1A.32]. 23. Οι συνολικές τρέχουσες δαπάνες [1A.23] ισούνται με τις τρέχουσες μεταβιβάσεις [1A.24], συν τους πληρωτέους τόκους [1A.28], συν το εισόδημα εξαρτημένης εργασίας [1A.29], συν την ενδιάμεση κατανάλωση [1A.31]. 24. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις [1A.24] ισούνται με τις κοινωνικές πληρωμές [1A.25], συν τις πληρωτέες επιδοτήσεις [1A.26], συν τις λοιπές τρέχουσες δαπάνες [1A.27]. 25. Οι κοινωνικές πληρωμές [1A.25] ισούνται με τις κοινωνικές παροχές εκτός από κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος (D.62), συν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος που αφορούν την αγορασμένη από τη γενική κυβέρνηση εμπορεύσιμη παραγωγή (D.632) οι οποίες καταγράφονται στις χρήσεις του S.13, συν τις διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.75) οι οποίες καταγράφονται στις χρήσεις του S.13 και στους πόρους του S Οι πληρωτέες επιδοτήσεις [1A.26] ισούνται με την αρνητική αξία των επιδοτήσεων ( D.3) που καταγράφεται στους πόρους του S Οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες [1A.27] ισούνται με τους τρέχοντες φόρους εισοδήματος, περιουσίας, κ.λπ. (D.5), συν τους λοιπούς φόρους επί της παραγωγής (D.29), συν το εισόδημα περιουσίας (D.4) εξαιρουμένων των τόκων (D.41), συν τις λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.7) οι οποίες καταγράφονται στις χρήσεις του S.13 εξαιρουμένων των διάφορων τρεχουσών μεταβιβάσεων (D.75) οι οποίες καταγράφονται στις χρήσεις του S.13 και στους πόρους του S.15, συν την προσαρμογή για τη μεταβολή συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (D.8), η οποία καταγράφεται στις χρήσεις του S Οι πληρωτέοι τόκοι [1A.28] ισούνται με τους τόκους (D.41) οι οποίοι καταγράφονται στις χρήσεις του S.13 και στους πόρους όλων των τομέων εκτός του S Το εισόδημα εξαρτημένης εργασίας [1A.29] ισούται με το εισόδημα εξαρτημένης εργασίας (D.1) το οποίο καταγράφεται στις χρήσεις του S Το εισόδημα εξαρτημένης εργασίας εκ των οποίων μισθοί και ημερομίσθια [1A.30] ισούται με τους μισθούς και ημερομίσθια (D.11) τα οποία καταγράφονται στις χρήσεις του S Η ενδιάμεση κατανάλωση [1A.31] ισούται με την ενδιάμεση κατανάλωση (P.2) η οποία καταγράφεται στις χρήσεις του S Οι συνολικές κεφαλαιακές δαπάνες [1A.32] ισούνται με τις επενδύσεις [1A.33], συν τις λοιπές καθαρές αποκτήσεις μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού [1A.34], συν τις πληρωτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις [1A.35]. 33. Οι επενδύσεις [1A.33] ισούνται με τον ακαθάριστο σχηματισμό πάγιου κεφαλαίου (P.51g) ο οποίος καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S Οι λοιπές καθαρές αποκτήσεις μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και μεταβολές των αποθεμάτων [1A.34] ισούνται με τις μεταβολές αποθεμάτων (P.52), συν τις αποκτήσεις μείον διαθέσεις τιμαλφών (P.53), συν τις αποκτήσεις μείον διαθέσεις μη χρηματοοικονομικών μη παραχθέντων στοιχείων του ενεργητικού (NP) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S Οι πληρωτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις [1A.35] ισούνται με τις πληρωτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13, και οι οποίες καταγράφονται ως εισπρακτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις από όλους τους τομείς εκτός του S Οι ακαθάριστες αποταμιεύσεις [1A.36] ισούνται με τα συνολικά τρέχοντα έσοδα [1A.8], μείον τις συνολικές τρέχουσες δαπάνες [1A.23]. 37. Τα έσοδα από την πώληση αδειών του παγκόσμιου συστήματος κινητών τηλεπικοινωνιών [1A.37] ισούνται με τα έσοδα από την πώληση αδειών κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς, τα οποία καταγράφονται ως διάθεση μη χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού σύμφωνα με την απόφαση της Eurostat σχετικά με τη χορήγηση αδειών κινητής τηλεφωνίας. 38. Οι πραγματικές κοινωνικές εισφορές [1A.38] ισούνται με τις πραγματικές εργοδοτικές κοινωνικές εισφορές (D.611) [1A.15], συν τις πραγματικές κοινωνικές εισφορές νοικοκυριών (D.613) [1A.16] οι οποίες καταγράφονται στους πόρους του S.13.

12 L 267/ Οι κοινωνικές παροχές εκτός από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος [1A.39] ισούνται με τις κοινωνικές παροχές εκτός από κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος (D.62) οι οποίες καταγράφονται στις χρήσεις του S.13. Πίνακας 1B 1. Τα έσοδα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που προέρχονται από το κράτος μέλος [1B.1] ισούνται με τους έμμεσους φόρους που εισπράττονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.2], συν την τρέχουσα διεθνή συνεργασία (D.74) η οποία καταβάλλεται από τη γενική κυβέρνηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.4], συν τις διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.75) οι οποίες καταβάλλονται από τη γενική κυβέρνηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.5], συν τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) οι οποίες καταβάλλονται από τη γενική κυβέρνηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.7]. 2. Οι έμμεσοι φόροι [1B.2] ισούνται με τους φόρους επί της παραγωγής και των εισαγωγών (D.2) οι οποίοι καταγράφονται στους πόρους του S Η τρέχουσα διεθνής συνεργασία [1B.3] ισούται με την τρέχουσα διεθνή συνεργασία (D.74) η οποία καταγράφεται στους πόρους του S.2122 και στις χρήσεις του S Οι διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις και ίδιοι πόροι της ΕΕ [1B.4] ισούνται με τις διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.75) συν τους ίδιους πόρους της ΕΕ που βασίζονται στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) (D.76) οι οποίες καταγράφονται στους πόρους του S.2122 και στις χρήσεις του S Οι διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις εκ των οποίων ο τρίτος ίδιος πόρος που βασίζεται στον ΦΠΑ [1B.5] ισούται με τον τρίτο ίδιο πόρο που βασίζεται στον ΦΠΑ (D.761) ο οποίος καταγράφεται στους πόρους του S.2122 και στις χρήσεις του S Οι διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις εκ των οποίων ο τέταρτος ίδιος πόρος που βασίζεται στο ΑΕΕ [1B.6] ισούται με τον τέταρτο ίδιο πόρο που βασίζεται στο ΑΕΕ (D.762) ο οποίος καταγράφεται στους πόρους του S.2122 και στις χρήσεις του S Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις [1B.7] ισούνται με τις πληρωτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και οι οποίες καταγράφονται ως κεφαλαιακές μεταβιβάσεις που εισπράττονται από τον S Οι δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ στο κράτος μέλος [1B.8] ισούνται με τις επιδοτήσεις (D.3) οι οποίες καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.9], συν τις λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.7) οι οποίες καταβάλλονται στη γενική κυβέρνηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.10], συν τις λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.7) οι οποίες καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση [1B.11], συν τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) οι οποίες καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στη γενική κυβέρνηση [1B.12], συν τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) οι οποίες καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση [1B.13]. 9. Οι επιδοτήσεις [1B.9] ισούνται με τις επιδοτήσεις (D.3) οι οποίες καταγράφονται στις χρήσεις του S Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις προς τη γενική κυβέρνηση [1B.10] ισούνται με την τρέχουσα διεθνή συνεργασία (D.74), συν τις διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.75) οι οποίες καταγράφονται στους πόρους του S.13 και στις χρήσεις του S Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις προς μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση [1B.11] ισούνται με τις διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.75) οι οποίες καταγράφονται στις χρήσεις του S.2122 και στους πόρους όλων των τομέων εκτός του S Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις προς τη γενική κυβέρνηση [1B.12] ισούνται με τις εισπρακτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις προς μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση [1B.13] ισούνται με τις πληρωτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.2122 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S Το ισοζύγιο κράτους μέλους έναντι του προϋπολογισμού της ΕΕ (καθαρές εισπράξεις +, καθαρές πληρωμές ) [1B.14] ισούται με τις δαπάνες κράτους μέλους έναντι του προϋπολογισμού της ΕΕ [1B.8], μείον τα έσοδα κράτους μέλους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.1]. 15. Το κόστος είσπραξης ιδίων πόρων [1B.15] αποτελεί το μέρος της μη εμπορεύσιμης παραγωγής (P.13) το οποίο καταγράφεται στους πόρους του S.13 και συνίσταται στο κόστος είσπραξης ιδίων πόρων που καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Πίνακας 1Γ 1. Η τελική καταναλωτική δαπάνη [1Γ.1] ισούται με την τελική καταναλωτική δαπάνη (P.3) η οποία καταγράφεται στις χρήσεις του S Η ατομική καταναλωτική δαπάνη [1Γ.2] ισούται με την ατομική καταναλωτική δαπάνη (P.31) η οποία καταγράφεται στις χρήσεις του S.13.

13 L 267/21 3. Η συλλογική καταναλωτική δαπάνη [1Γ.3] ισούται με τη συλλογική καταναλωτική δαπάνη (P.32) η οποία καταγράφεται στις χρήσεις του S Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος αγορασμένη εμπορεύσιμη παραγωγή [1Γ.4] ισούνται με τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος αγορασμένη εμπορεύσιμη παραγωγή (D.632) οι οποίες καταγράφονται στις χρήσεις του S Η ανάλωση παγίου κεφαλαίου [1Γ.5] ισούται με την ανάλωση παγίου κεφαλαίου (P.51c) η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S Οι φόροι επί της παραγωγής που καταβλήθηκαν μείον επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν [1Γ.6] ισούνται με τις πληρωμές λοιπών φόρων επί της παραγωγής (D.29) οι οποίες καταγράφονται στις χρήσεις του S.13, μείον την είσπραξη λοιπών επιδοτήσεων παραγωγής (D.39) η οποία καταγράφεται στις χρήσεις του S Το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα [1Γ.7] ισούται με το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα (B.2n) του S Η τελική καταναλωτική δαπάνη σε τιμές του προηγούμενου έτους [1Γ.8] ισούται με τον αλυσιδωτά συνδεδεμένο όγκο της τελικής καταναλωτικής δαπάνης (P.3), ο οποίος καταγράφεται στις χρήσεις του S.13, σε τιμές του προηγούμενου έτους. 9. Οι δημόσιες επενδύσεις σε τιμές του προηγούμενου έτους [1Γ.9] ισούνται με τον αλυσιδωτά συνδεδεμένο όγκο ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου (P.51g), ο οποίος καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13, σε τιμές του προηγούμενου έτους. 10. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) σε τρέχουσες τιμές [1Γ.10] ισούται με το ΑΕγχΠ (B.1*g) σε αγοραίες τιμές. 11. Το ΑΕγχΠ σε τιμές προηγούμενου έτους [1Γ.11] ισούται με τον αλυσιδωτά συνδεδεμένο όγκο του ΑΕγχΠ (B1*g) σε τιμές προηγούμενου έτους. Πίνακας 2A 1. Η προσαρμογή μεταξύ χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών [2A.1] ισούται με το έλλειμμα ( ) ή πλεόνασμα (+) [1A.1], μείον τις καθαρές συναλλαγές χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και στοιχείων του παθητικού [2A.2]. 2. Οι καθαρές συναλλαγές χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και στοιχείων του παθητικού (ενοποιημένες) [2A.2] ισούνται με τις συναλλαγές καθαρής απόκτησης χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού [2A.3], μείον τις συναλλαγές που οδηγούν σε καθαρή αύξηση των στοιχείων του παθητικού [2A.15]. 3. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού (ενοποιημένα) [2A.3] ισούνται με τις ενοποιημένες συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων (F.2) [2A.4], συν τις συναλλαγές χρεογράφων (F.3) [2A.5], συν τις συναλλαγές δανείων (F.4) [2A.6], συν τις συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων και μετοχών ή μεριδίων επενδυτικών οργανισμών (F.5) [2A.7], συν τις συναλλαγές που αφορούν ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων (F.6) [2A.11], συν τις συναλλαγές χρηματοοικονομικών παραγώγων και μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης που χορηγούνται σε μισθωτούς (F.7) [2A.12], συν τις συναλλαγές λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού [2A.13], τα οποία καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S Οι συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων [2A.4] ισούνται με την καθαρή απόκτηση μετρητών και καταθέσεων (F.2) η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S Οι συναλλαγές χρεογράφων [2A.5] ισούνται με την καθαρή απόκτηση χρεογράφων (F.3), η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S Οι συναλλαγές δανείων [2A.6] ισούνται με τα χορηγούμενα από τη γενική κυβέρνηση νέα δάνεια (F.4), χωρίς τις αποπληρωμές στη γενική κυβέρνηση, τα οποία καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S Οι συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων και μετοχών ή μεριδίων επενδυτικών οργανισμών [2A.7] ισούνται με την καθαρή απόκτηση συμμετοχικών τίτλων και μετοχών ή μεριδίων επενδυτικών οργανισμών (F.5) η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S Οι ιδιωτικοποιήσεις (καθαρές) [2A.8] ισούνται με τις συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων και μετοχών ή μεριδίων επενδυτικών οργανισμών (F.5) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.11 ή του S.12 οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία μεταβίβασης ή απόκτησης του ελέγχου (ΕΣΛ 2010 παράγραφοι 2.36 έως 2.39) της οφειλέτριας μονάδας από τον S.13 τις παραπάνω συναλλαγές μπορεί να πραγματοποιήσει ο S.13 άμεσα με την οφειλέτρια μονάδα ή με άλλη πιστώτρια μονάδα.

14 L 267/ Οι εισφορές μετοχικού κεφαλαίου (καθαρές) [2A.9] ισούνται με τις συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων και μετοχών ή μεριδίων επενδυτικών οργανισμών (F.5) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.11 ή του S.12 οι οποίες δεν πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία μεταβίβασης ή απόκτησης του ελέγχου της οφειλέτριας μονάδας από τον S.13 και πραγματοποιούνται από τον S.13 άμεσα με την οφειλέτρια μονάδα. 10. Τα λοιπά [2A.10] ισούνται με τις συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων και μετοχών ή μεριδίων επενδυτικών οργανισμών (F.5) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13 οι οποίες δεν πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία μεταβίβασης ή απόκτησης του ελέγχου της οφειλέτριας μονάδας από τον S.13 και δεν πραγματοποιούνται από τον S.13 άμεσα με την οφειλέτρια μονάδα, αλλά με άλλη πιστώτρια μονάδα. 11. Οι συναλλαγές που αφορούν ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων [2A.11] ισούνται με την καθαρή απόκτηση όσον αφορά ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων (F.6), η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S Οι συναλλαγές χρηματοοικονομικών παραγώγων και μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης που χορηγούνται σε μισθωτούς [2A.12] ισούνται με τις καθαρές πληρωμές που αφορούν χρηματοοικονομικά παράγωγα και μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης που χορηγούνται σε μισθωτούς (F.7), οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S Οι συναλλαγές λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού [2A.13] ισούνται με την καθαρή απόκτηση νομισματικού χρυσού και ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (ΕΤΔ) (F.1) η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13, συν τους λοιπούς εισπρακτέους λογαριασμούς (F.8) οι οποίοι καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S Οι συναλλαγές λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού εκ των οποίων δεδουλευμένοι αλλά μη καταβεβλημένοι φόροι και κοινωνικές εισφορές [2A.14] ισούνται με το μέρος των λοιπών εισπρακτέων λογαριασμών (F.8, στοιχεία του ενεργητικού) που σχετίζεται με τους φόρους και τις κοινωνικές εισφορές που καταγράφονται στο D.2, στο D.5, στο D.61 και D.91, μείον τα ποσά των φόρων που πραγματικά εισπράττονται, και καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S Οι συναλλαγές στοιχείων του παθητικού (ενοποιημένες) [2A.15] ισούνται με τις ενοποιημένες συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων (F.2) [2A.16], συν τις συναλλαγές βραχυπρόθεσμων χρεογράφων (F.31) [2A.17], συν τις συναλλαγές μακροπρόθεσμων χρεογράφων (F.32) [2A.18], συν τις συναλλαγές δανείων (F.4) [2A.19], συν τις συναλλαγές που αφορούν ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων (F.6) [2A.21], συν τις συναλλαγές χρηματοοικονομικών παραγώγων και μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης που χορηγούνται σε μισθωτούς (F.7) [2A.22], συν τις συναλλαγές λοιπών στοιχείων του παθητικού [2A.23], οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S Οι συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων [2A.16] ισούνται με την καθαρή απόκτηση μετρητών και καταθέσεων (F.2) η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S Οι συναλλαγές βραχυπρόθεσμων χρεογράφων [2A.17] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα (F.31) με αρχική διάρκεια μη υπερβαίνουσα το ένα έτος, η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S Οι συναλλαγές μακροπρόθεσμων χρεογράφων [2A.18] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από μακροπρόθεσμα χρεόγραφα (F.32) με αρχική διάρκεια υπερβαίνουσα το ένα έτος, η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S Οι συναλλαγές δανείων [2A.19] ισούνται με τα νέα δάνεια (F.4) που λαμβάνονται, χωρίς τις αποπληρωμές των υφιστάμενων δανείων, τα οποία καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S Οι συναλλαγές δανείων εκ των οποίων δάνεια που χορηγούνται από κεντρική τράπεζα [2A.20] ισούνται με τις συναλλαγές δανείων (F.4) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S Οι συναλλαγές που αφορούν ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων [2A.21] ισούνται με την καθαρή απόκτηση όσον αφορά ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων (F.6), η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13.

15 L 267/ Οι συναλλαγές χρηματοοικονομικών παραγώγων και μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης που χορηγούνται σε μισθωτούς [2A.22] ισούνται με τις καθαρές απολήψεις που αφορούν χρηματοοικονομικά παράγωγα και μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης που χορηγούνται σε μισθωτούς (F.7) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής αξίας του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S Οι συναλλαγές λοιπών στοιχείων του παθητικού [2A.23] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από νομισματικό χρυσό και ΕΤΔ (F.1) η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13, συν τους συμμετοχικούς τίτλους και μετοχές ή μερίδια επενδυτικών οργανισμών (F.5) που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13, συν τους λοιπούς πληρωτέους λογαριασμούς (F.8) οι οποίοι καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S Οι δανειακές ανάγκες της γενικής κυβέρνησης [2A.24] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από μετρητά και καταθέσεις (F.2) [2A.16], συν τα χρεόγραφα [2A.17 και 2A.18] (F.3), συν τα δάνεια (F.4) [2A.19]. Ισούνται επίσης με τις ενοποιημένες συναλλαγές κρατικών τίτλων χρέους. 25. Οι συναλλαγές σε μακροπρόθεσμους τίτλους χρέους [2A.25] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από τίτλους χρέους [2A.24] των οποίων η αρχική διάρκεια υπερβαίνει το ένα έτος. 26. Οι συναλλαγές τίτλων χρέους που εκφράζονται στο εθνικό νόμισμα [2A.26] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από τίτλους χρέους [2A.24] που εκφράζονται σε νόμισμα που αποτελεί το νόμιμο χρήμα του κράτους μέλους. 27. Οι συναλλαγές σε τίτλους χρέους που εκφράζονται σε νομίσματα κρατών μελών της ζώνης του ευρώ [2A.27] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από τίτλους χρέους [2A.24] που εκφράζονται σε ECU, συν τους εκφρασμένους σε ευρώ τίτλους χρέους πριν το κράτος μέλος υιοθετήσει το ευρώ, συν τους τίτλους χρέους που εκφράζονται στο νόμισμα που αποτελούσε το νόμιμο χρήμα κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ πριν αυτό γίνει κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ. 28. Οι συναλλαγές τίτλων χρέους που εκφράζονται σε λοιπά νομίσματα [2A.28] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από τίτλους χρέους [2A.24] που δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία [2A.26] ή στην κατηγορία [2A.27]. 29. Οι λοιπές ροές [2A.29] ισούνται με τα αποτελέσματα αναπροσαρμογών αξίας στο χρέος [2A.30], συν τις λοιπές μεταβολές του όγκου του χρέους [2A.33]. 30. Τα αποτελέσματα αναπροσαρμογών αξίας στο χρέος [2A.30] ισούνται με τα κέρδη και ζημίες συναλλαγματικών διαφορών [2A.31], συν τα λοιπά αποτελέσματα αναπροσαρμογών αξίας ονομαστική αξία [2A.32]. 31. Τα κέρδη και ζημίες συναλλαγματικών διαφορών [2A.31] ισούνται με τα ονομαστικά κέρδη και ζημίες διακράτησης (K.7) του χρέους [3A.1] του οποίου η αξία μεταβάλλεται κατά τη μετατροπή στο εθνικό νόμισμα λόγω των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων. 32. Τα λοιπά αποτελέσματα αναπροσαρμογών αξίας ονομαστική αξία [2A.32] ισούνται με τη μεταβολή στο χρέος [2A.34], μείον τις συναλλαγές τίτλων χρέους (ενοποιημένες) [2A.24], μείον τα κέρδη και ζημίες συναλλαγματικών διαφορών [2A.31], μείον τις λοιπές μεταβολές του όγκου του χρέους [2A.33]. 33. Οι λοιπές μεταβολές του όγκου του χρέους [2A.33] ισούνται με τις λοιπές μεταβολές του όγκου (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 και K.6) των στοιχείων του παθητικού που ταξινομούνται ως μετρητά και καταθέσεις (AF.2), ως χρεόγραφα (AF.3) ή ως δάνεια (AF.4) και δεν συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S Η μεταβολή στο δημόσιο χρέος [2A.34] ισούται με το χρέος [3A.1] στο έτος t, μείον το χρέος [3A.1] στο έτος t 1. Πίνακας 2B 1. Οι συναλλαγές κρατικών τίτλων χρέους (μη ενοποιημένες) [2B.1] ισούνται με τις μη ενοποιημένες συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων [2B.2], συν τις συναλλαγές βραχυπρόθεσμων χρεογράφων [2B.3], συν τις συναλλαγές μακροπρόθεσμων χρεογράφων [2B.4], συν τις συναλλαγές δανείων χορηγούμενων από κεντρική τράπεζα [2B.5], συν τις συναλλαγές λοιπών δανείων [2B.6]. 2. Οι συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων [2B.2] ισούνται με τις μη ενοποιημένες συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων (F.2) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S Οι συναλλαγές σε βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα [2B.3] ισούνται με τις μη ενοποιημένες συναλλαγές χρεογράφων των οποίων η αρχική διάρκεια δεν υπερβαίνει το ένα έτος (F.31) και οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S Οι συναλλαγές μακροπρόθεσμων χρεογράφων [2B.4] ισούνται με τις μη ενοποιημένες συναλλαγές χρεογράφων των οποίων η αρχική διάρκεια υπερβαίνει το ένα έτος (F.32) και οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13.

16 L 267/ Οι συναλλαγές δανείων χορηγούμενων από κεντρική τράπεζα [2B.5] ισούνται με τις μη ενοποιημένες συναλλαγές δανείων (F.4) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S Οι συναλλαγές λοιπών δανείων [2B.6] ισούνται με τις μη ενοποιημένες συναλλαγές δανείων (F.4) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S Οι συναλλαγές ενοποίησης [2B.7] ισούνται με τις μη ενοποιημένες συναλλαγές τίτλων χρέους [2B.1], μείον τις ενοποιημένες συναλλαγές τίτλων χρέους [2A.24]. 8. Οι συναλλαγές ενοποίησης μετρητά και καταθέσεις [2B.8] ισούνται με τις μη ενοποιημένες συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων [2B.2], μείον τις ενοποιημένες συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων [2A.16]. 9. Οι συναλλαγές ενοποίησης βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα [2B.9] ισούνται με τις μη ενοποιημένες συναλλαγές βραχυπρόθεσμων χρεογράφων [2B.3], μείον τις ενοποιημένες συναλλαγές βραχυπρόθεσμων χρεογράφων [2A.17]. 10. Οι συναλλαγές ενοποίησης μακροπρόθεσμα χρεόγραφα [2B.10] ισούνται με τις μη ενοποιημένες συναλλαγές μακροπρόθεσμων χρεογράφων [2B.4], μείον τις ενοποιημένες συναλλαγές μακροπρόθεσμων χρεογράφων [2A.18]. 11. Οι συναλλαγές ενοποίησης δάνεια [2B.11] ισούνται με τις μη ενοποιημένες συναλλαγές λοιπών δανείων [2B.6], μείον τις ενοποιημένες συναλλαγές δανείων [2A.19] συν τις ενοποιημένες συναλλαγές δανείων εκ των οποίων δάνεια χορηγούμενα από κεντρική τράπεζα [2A.20]. Πίνακας 3A 1. Το δημόσιο χρέος (ενοποιημένο) [3A.1] ισούται με το χρέος, όπως αυτό ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2009. Ισούται επίσης με τα ενοποιημένα στοιχεία του παθητικού του S.13 στο μέσο μετρητά και καταθέσεις [3A.2], συν τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα [3A.3], συν τα μακροπρόθεσμα χρεόγραφα [3A.4], συν τα δάνεια που χορηγούνται από κεντρική τράπεζα [3A.5], συν τα λοιπά δάνεια [3A.6]. 2. Το χρέος μετρητά και καταθέσεις [3A.2] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] στο μέσο μετρητά και καταθέσεις (AF.2). 3. Το χρέος βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα [3A.3] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] στο μέσο χρεόγραφα των οποίων η αρχική διάρκεια δεν υπερβαίνει το ένα έτος (AF.31). 4. Το χρέος μακροπρόθεσμα χρεόγραφα [3A.4] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] στο μέσο χρεόγραφα των οποίων η αρχική διάρκεια υπερβαίνει το ένα έτος (AF.32). 5. Το χρέος δάνεια χορηγούμενα από κεντρική τράπεζα [3A.5] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] στο μέσο δάνεια (AF.4) το οποίο συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S Το χρέος λοιπά δάνεια [3A.6] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] στο μέσο δάνεια (AF.4) το οποίο δεν συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S Το διακρατούμενο από κατοίκους του κράτους μέλους χρέος [3A.7] ισούται με το διακρατούμενο από κεντρική τράπεζα χρέος [3A.8], συν το διακρατούμενο από λοιπά νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρέος [3A.9], συν το διακρατούμενο από λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρέος [3A.10], συν το διακρατούμενο από λοιπούς κατοίκους του κράτους μέλους χρέος [3A.11]. 8. Το διακρατούμενο από κεντρική τράπεζα χρέος [3A.8] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] το οποίο συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S Το διακρατούμενο από λοιπά νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρέος [3A.9] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] το οποίο συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S.122 ή του S Το διακρατούμενο από λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρέος [3A.10] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] το οποίο συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S.124, του S.125, του S.126, του S.127, του S.128 ή του S Το διακρατούμενο από λοιπούς κατοίκους χρέος [3A.11] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] το οποίο συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S.11, του S.14 ή του S Το διακρατούμενο από μη κατοίκους του κράτους μέλους χρέος [3A.12] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] το οποίο συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S Το εκφρασμένο στο εθνικό νόμισμα χρέος [3A.13] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] το οποίο εκφράζεται σε νόμισμα που αποτελεί το νόμιμο χρήμα του κράτους μέλους.

17 L 267/ Το εκφρασμένο σε νομίσματα κρατών μελών της ζώνης του ευρώ χρέος [3A.14] ισούται πριν το κράτος μέλος καταστεί κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ με το μέρος του χρέους [3A.1] που εκφράζεται σε νόμισμα που αποτελεί νόμιμο χρήμα ενός από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ (πλην του εθνικού νομίσματος [3A.13]), συν το εκφρασμένο σε ECU ή ευρώ χρέος. 15. Το εκφρασμένο σε λοιπά νομίσματα χρέος [3A.15] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην κατηγορία [3A.13] ή στην κατηγορία [3A.14]. 16. Το βραχυπρόθεσμο χρέος [3A.16] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] του οποίου η αρχική διάρκεια δεν υπερβαίνει το ένα έτος. 17. Το μακροπρόθεσμο χρέος [3A.17] αποτελεί μέρος του χρέους [3A.1] του οποίου η αρχική διάρκεια υπερβαίνει το ένα έτος. 18. Το μακροπρόθεσμο χρέος εκ του οποίου κυμαινόμενου επιτοκίου [3A.18] ισούται με το μέρος του μακροπρόθεσμου χρέους [3A.17] του οποίου το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο. 19. Το χρέος με εναπομένουσα διάρκεια έως ένα έτος [3A.19] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] το οποίο έχει εναπομένουσα διάρκεια έως ένα έτος. 20. Το χρέος με εναπομένουσα διάρκεια άνω του ενός έτους και έως πέντε έτη [3A.20] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] το οποίο έχει εναπομένουσα διάρκεια άνω του ενός έτους και έως πέντε έτη. 21. Το χρέος με εναπομένουσα διάρκεια άνω του ενός έτους και έως πέντε έτη εκ του οποίου κυμαινόμενου επιτοκίου [3A.21] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] το οποίο έχει εναπομένουσα διάρκεια άνω του ενός έτους και έως πέντε έτη [3A.20] και του οποίου το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο. 22. Το χρέος με εναπομένουσα διάρκεια άνω των πέντε ετών [3A.22] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] το οποίο έχει εναπομένουσα διάρκεια άνω των πέντε ετών. 23. Το χρέος με εναπομένουσα διάρκεια άνω των πέντε ετών εκ του οποίου κυμαινόμενου επιτοκίου [3A.23] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] το οποίο έχει εναπομένουσα διάρκεια άνω των πέντε ετών [3A.22] και του οποίου το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο. 24. Η μέση εναπομένουσα διάρκεια του χρέους [3A.24] ισούται με τη μέση εναπομένουσα διάρκεια σταθμισμένη με βάση τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, εκφρασμένη σε έτη. 25. Το δημόσιο χρέος ομόλογα άνευ τοκομεριδίων [3A.25] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] υπό τη μορφή ομολόγων άνευ τοκομεριδίων, δηλαδή ομολόγων χωρίς πληρωμές τοκομεριδίων, των οποίων ο τόκος βασίζεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής εξόφλησης και της τιμής έκδοσης. Πίνακας 3B 1. Το δημόσιο χρέος (μη ενοποιημένο μεταξύ υποτομέων) [3B.1] ισούται με τα μη ενοποιημένα στοιχεία του παθητικού του S.13, εξαιρουμένων α) των στοιχείων του παθητικού του S.1311 που συνιστούν ταυτόχρονα και στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, β) των στοιχείων του παθητικού του S.1312 που συνιστούν ταυτόχρονα και στοιχεία του ενεργητικού του S.1312, γ) των στοιχείων του παθητικού του S.1313 που συνιστούν ταυτόχρονα και στοιχεία του ενεργητικού του S.1313 και δ) των στοιχείων του παθητικού του S.1314 που συνιστούν ταυτόχρονα και στοιχεία του ενεργητικού του S.1314, στα ίδια μέσα με το δημόσιο χρέος [3A.1]. 2. Τα στοιχεία προς ενοποίηση [3B.2] ισούνται με τα στοιχεία του παθητικού του S.13 που συνιστούν συγχρόνως στοιχεία του ενεργητικού του S.13, εξαιρουμένων α) των στοιχείων του παθητικού του S.1311 τα οποία συνιστούν συγχρόνως στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, β) των στοιχείων του παθητικού του S.1312 τα οποία συνιστούν ταυτόχρονα στοιχεία του ενεργητικού του S.1312, γ) των στοιχείων του παθητικού του S.1313 τα οποία συνιστούν ταυτόχρονα στοιχεία του ενεργητικού του S.1313 και δ) των στοιχείων του παθητικού του S.1314 τα οποία συνιστούν ταυτόχρονα στοιχεία του ενεργητικού του S.1314 και εμπίπτουν στο μέσο μετρητά και καταθέσεις [3B.3], συν τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα [3B.4], συν τα μακροπρόθεσμα χρεόγραφα [3B.5], συν τα δάνεια [3B.6]. 3. Τα στοιχεία προς ενοποίηση της κατηγορίας μετρητά και καταθέσεις [3B.3] ισούνται με το μέρος των στοιχείων προς ενοποίηση [3B.2] στο μέσο μετρητά και καταθέσεις (F.2). 4. Τα στοιχεία προς ενοποίηση της κατηγορίας βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα [3B.4] ισούνται με το μέρος των στοιχείων προς ενοποίηση [3B.2] στο μέσο χρεόγραφα των οποίων η αρχική διάρκεια δεν υπερβαίνει το ένα έτος (F.31). 5. Τα στοιχεία προς ενοποίηση της κατηγορίας μακροπρόθεσμα χρεόγραφα [3B.5] ισούνται με το μέρος του στοιχείων προς ενοποίηση [3B.2] στο μέσο χρεόγραφα των οποίων η αρχική διάρκεια υπερβαίνει το ένα έτος (F.32). 6. Τα στοιχεία προς ενοποίηση της κατηγορίας δάνεια [3B.6] ισούνται με το μέρος των στοιχείων προς ενοποίηση [3B.2] στο μέσο δάνεια (F.4).

18 L 267/ Το εκδοθέν από την κεντρική κυβέρνηση χρέος (ενοποιημένο) [3B.7] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1311, τα οποία δεν συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1]. 8. Το εκδοθέν από την κεντρική κυβέρνηση χρέος εκ του οποίου διακρατούμενο από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης [3B.8] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1311 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1312, του S.1313 ή του S.1314, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1]. 9. Το εκδοθέν από τη διοίκηση ομόσπονδου κράτους χρέος (ενοποιημένο) [3B.9] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1312, τα οποία δεν συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1312, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1]. 10. Το εκδοθέν από τη διοίκηση ομόσπονδου κράτους χρέος εκ του οποίου διακρατούμενο από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης [3B.10] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1312 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, του S.1313 ή του S.1314, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1]. 11. Το εκδοθέν από την τοπική αυτοδιοίκηση χρέος (ενοποιημένο) [3B.11] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1313, τα οποία δεν συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1313, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1]. 12. Το εκδοθέν από την τοπική αυτοδιοίκηση χρέος εκ του οποίου διακρατούμενο από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης [3B.12] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1313 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, του S.1312 ή του S.1314, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1]. 13. Το εκδοθέν από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης χρέος (ενοποιημένο) [3B.13] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1314, τα οποία δεν συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1314, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1]. 14. Το εκδοθέν από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης χρέος εκ του οποίου διακρατούμενο από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης [3B.14] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1314 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, του S.1312 ή του S.1313, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1]. 15. Το χρέος που διακρατείται από την κεντρική κυβέρνηση και έχει εκδοθεί από μονάδες λοιπών υποτομέων της γενικής κυβέρνησης [3B.15] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1312, του S.1313 ή του S.1314 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1]. 16. Το χρέος που διακρατείται από τη διοίκηση ομόσπονδου κράτους και έχει εκδοθεί από μονάδες άλλων υποτομέων της γενικής κυβέρνησης [3B.16] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1311, του S.1313 ή του S.1314 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1312, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1]. 17. Το χρέος που διακρατείται από την τοπική αυτοδιοίκηση και έχει εκδοθεί από μονάδες άλλων υποτομέων της γενικής κυβέρνησης [3B.17] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1311, του S.1312 ή του S.1314 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1313, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1]. 18. Το χρέος που διακρατείται από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και έχει εκδοθεί από μονάδες λοιπών υποτομέων της γενικής κυβέρνησης [3B.18] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1311, του S.1312 ή του S.1313 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1314, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].».

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 2/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.1.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 276/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.10.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005O0005 EL 01.10.2008 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 41/28 18.2.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/231 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: 2 ο Τρίμηνο 2013 (Προκαταρκτικές εκτιμήσεις)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: 2 ο Τρίμηνο 2013 (Προκαταρκτικές εκτιμήσεις) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: 2 ο Τρίμηνο 2013 (Προκαταρκτικές εκτιμήσεις) Οι τριμηνιαίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/36 EL ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/66 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 19.6.2015 L 154/15 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

(αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/24) (2014/3/ΕΕ)

(αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/24) (2014/3/ΕΕ) EL L 2/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.1.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο παράρτημα του παρόντος Δελτίου παρουσιάζεται σημείωμα για την αναθεώρηση ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο παράρτημα του παρόντος Δελτίου παρουσιάζεται σημείωμα για την αναθεώρηση ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/02/2015 ΕΤΗΣΙΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: Αναθεώρηση των ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.2.2001 COM(2001) 100 τελικό 2001/0056 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ όσον αφορά τους τριµηνιαίους µη χρηµατοπιστωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2015 L 116/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/730 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/02/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: Αναθεώρηση των ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 193/134 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1196 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2015 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/21 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2015/26)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.6.2016 EL L 144/99 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/868 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2007 (OR. en) 2005/0253 (COD) PE-CONS 3614/07 STATIS 54 ECOFIN 166 UEM 94 CODEC 429

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2007 (OR. en) 2005/0253 (COD) PE-CONS 3614/07 STATIS 54 ECOFIN 166 UEM 94 CODEC 429 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, Οκτωβρίου 2007 (OR. en) 2005/025 (COD) PE-CONS 64/07 STATIS 54 ECOFIN 66 UEM 94 CODEC 429 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 24.1.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 19/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Δεκεμβρίου 2011 για τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.12.2005 COM(2005) 653 τελικό 2005/0253 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/54 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/425 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2014 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/21 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/55)

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική στη Γενική Κυβέρνηση

Λογιστική στη Γενική Κυβέρνηση ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Λογιστική στη Γενική Κυβέρνηση Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ Εισηγητής: Γιώργος Γιαννακόπουλος Λογιστική και είδη Ταμειακή / Δεδουλευμένη, Απλογραφική / Διπλογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 202/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.8.2009 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουλίου 2009 για τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2006/17 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 356/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.12.2012 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002O0007 EL 01.10. 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Νοεμβρίου 2002 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/24 17.8.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1384 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Αυγούστου 2016 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ECB/2012/24) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 C(2013) 4164 final ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27.6.2013 προς συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: 1 ο Τρίμηνο 2017 (Προσωρινά στοιχεία)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: 1 ο Τρίμηνο 2017 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 24 Ιουλίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: 1 ο Τρίμηνο 2017 (Προσωρινά στοιχεία) Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2013 (OR. en) 2010/0374 (COD) PE-CONS 77/12 ADD 1 STATIS 106 ECOFIN 1090 UEM 345 CODEC 3081 OC 768

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2013 (OR. en) 2010/0374 (COD) PE-CONS 77/12 ADD 1 STATIS 106 ECOFIN 1090 UEM 345 CODEC 3081 OC 768 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2013 (OR. en) 2010/0374 (COD) PE-CONS 77/12 ADD 1 STATIS 106 ECOFIN 1090 UEM 345 CODEC 3081 OC 768 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A V I R T I T C O T R S O R EL

A V I R T I T C O T R S O R EL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚA ΣΤΟΙVΕIΑ ΤΗR ΕΚΤ ΣTΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΑTCOTRSOR 5 EL Με την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποσκοπεί κυρίως στη στήριξη της νομισματικής της πολιτικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο...

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο... ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο.......... ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΚ) 1

ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΚ) 1 ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΚ) 1 Χρήση άμεσων πηγών Από το πρώτο τρίμηνο του 2010 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Έτος 2016 (2 η εκτίμηση) & αναθεώρηση ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Έτος 2016 (2 η εκτίμηση) & αναθεώρηση ετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Έτος 2016 (2 η εκτίμηση) & αναθεώρηση ετών 2014-2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΥΚ-ΤΡ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Σχέση Εργασίας. Επίπεδο εκπαίδευσης. 1 Κατηγορία Π.Ε. 2 Κατηγορία Τ.Ε. 3 Κατηγορία Δ.Ε. 4 Κατηγορία Υ.Ε.

ΑΔΑ: 4Α3ΥΚ-ΤΡ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Σχέση Εργασίας. Επίπεδο εκπαίδευσης. 1 Κατηγορία Π.Ε. 2 Κατηγορία Τ.Ε. 3 Κατηγορία Δ.Ε. 4 Κατηγορία Υ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στοιχείο Περιγραφή Ποσό σε Ευρώ e ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ea Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (λογαριασμός 3) 0 ea_prog 1. Απαιτήσεις από υλοποίηση προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 17 Οκτωβρίου 2017 Εθνικοί Λογαριασµοί - Μέθοδος µέτρησης του ΑΕΠ - Μέθοδοι παραγωγής, δαπάνης και εισοδήματος - Πηγές δεδομένων - Αναθεωρήσεις ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 9.12.2003 COM(2003) 761 τελικό 2003/0295 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόμενα 1 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 13.3.2015 L 68/69 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/426 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.5.2003 COM(2003) 242 τελικό 2003/0095 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τους τριµηνιαίους χρηµατοπιστωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 3.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 9ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 206 (OR. en) 9329/6 ECOFIN 489 UEM 23 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/46/ΕΚ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 159/48 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2007 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Μαΐου 2007 που τροποποιεί την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/30 21.1.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Η σπουδαιότητα της κατάστασης ταμειακών ροών έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες για μία σειρά θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2016 L 344/117 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/2299 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Νοεμβρίου 2016 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που αντικαθιστά την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που αντικαθιστά την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2014 COM(2014) 675 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που αντικαθιστά την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για τα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.7.2017 COM(2017) 380 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα EL EL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 21.7.2015 L 193/147 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/1197 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το νομικό

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 207 (OR. en) 240/7 ECOFIN 647 UEM 23 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/45/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Ονομασία: Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Θεσμικών Τομέων

Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Ονομασία: Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Θεσμικών Τομέων Χώρα: Ελλάδα Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Ονομασία: Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Θεσμικών Τομέων ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομένα Περιεχόμενα 1. Επικοινωνία 2. Ενημέρωση μεταδεδομένων 3. Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 136/6 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Μαΐου 2007 που τροποποιεί τη σύσταση ΕΚΤ/2004/16 σχετικά με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 7.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/17 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Μαρτίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 20.12.2016 EL L 347/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2247 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Έτος 2015 (2 η εκτίμηση) & αναθεώρηση ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Έτος 2015 (2 η εκτίμηση) & αναθεώρηση ετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14-10-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Έτος 2015 (2 η εκτίμηση) & αναθεώρηση ετών 2013-2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/ΦΕΚ Τ.Α.251/24.11.2014) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2010 COM(2010) 774 τελικό Παράρτηµα A / Κεφάλαιο 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 443.019.757 456.801.297 Κόστος πωλήσεων (326.830.517) (332.956.466) Μεικτά κέρδη 116.189.240 123.844.831 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 16.154.865

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούνιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την κατανοµή των υπηρεσιών χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης που µετρώνται έµµεσα (ΥΧ ΜΕ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΪΟΣ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΪΟΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούλιος 2015 Μηνιαίο Δελτίο της Γενικής Κυβέρνησης Στην παρούσα δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2013 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/36 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1374/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών (ΕΚΤ/2014/50) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 297 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα