ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ"

Transcript

1 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις που αποτελούν µέρος οποιασδήποτε Σύµβασης Πλαισίου για Χρηµατοπιστωτικές Συναλλαγές, στη µορφή που εκδόθηκε από την Τραπεζική Οµοσπονδία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής Ε.Τ.Ο.). 1. Καθαρή Θέση (1) Γενικές Αρχές. Αν, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά την οποία υπολογίζεται η Καθαρή Θέση σύµφωνα µε το υποκεφάλαιο 2, οι Υποχρεώσεις ενός συµβαλλόµενου (εφεξής ο Παρέχων Περιθώριο Ασφάλειας ) κατά τους όρους οποιασδήποτε Συναλλαγής µε Σύµφωνο Επαναγοράς και/ή ανεισµού Κινητών Αξιών και/ή απορρέουσες από µεταβίβαση Περιθωρίου σύµφωνα µε αυτό το Παράρτηµα υπερβαίνουν τις Υποχρεώσεις του αντισυµβαλλόµενου (εφεξής Αποδέκτης Περιθωρίου Ασφάλειας ) σύµφωνα µε αυτές τις Συναλλαγές, ο Αποδέκτης Περιθωρίου Ασφάλειας µπορεί µε γνωστοποίηση προς τον Παρέχοντα Περιθώριο Ασφάλειας να απαιτήσει από αυτόν να του µεταβιβάσει µετρητά (εφεξής Περιθώριο Ασφάλειας σε Μετρητά ) ή Κινητές Αξίες που να είναι αποδεκτές από τον Αποδέκτη Περιθωρίου Ασφάλειας (εφεξής Κινητές Αξίες παρεχόµενες ως 1

2 Περιθώριο Ασφάλειας ) και των οποίων η συνολική Τρέχουσα Αξία, όταν πολλαπλασιαστεί µε το ποσοστό αποτίµησης που τυχόν έχει συµφωνηθεί µεταξύ των συµβαλλοµένων (εφεξής Ποσοστό Αποτίµησης ), θα ισούται τουλάχιστον µε την Καθαρή Θέση. Η γνωστοποίηση µπορεί να γίνει προφορικά ή όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο 8(1) των Γενικών ιατάξεων. Η Καθαρή Θέση θα προσδιορίζεται, και αντίστοιχα θα απαιτείται η µεταβίβαση Περιθωρίου Ασφαλείας, αναφορικά µε (α) όλες αυτές τις Συναλλαγές, (β) καθορισµένες οµάδες Συναλλαγών ή (γ) µια συγκεκριµένη Συναλλαγή, όπως συµφωνήθηκε από τους συµβαλλόµενους (στις Ειδικές ιατάξεις ή άλλως), µε την προϋπόθεση ότι αν δεν υπάρξει τέτοια συµφωνία θα ισχύουν τα ως άνω υπό (β) κατά τρόπο ώστε όλες οι Συναλλαγές µε Σύµφωνο Επαναγοράς και όλοι οι ανεισµοί Κινητών Αξιών να αποτελούν ανά κατηγορία µια χωριστή οµάδα Συναλλαγών, στην οποία θα εφαρµόζεται το εν λόγω Παράρτηµα. Η Τρέχουσα Αξία των µετρητών θα είναι η ονοµαστική αξία αυτών, µετατρεπόµενη, αν δεν είναι εκφρασµένη στο Βασικό Νόµισµα, σύµφωνα µε το υποκεφάλαιο 2. Κάθε αναφορά σε Συναλλαγές που γίνεται σε αυτό το Παράρτηµα θα ερµηνεύεται ως αναφορά σε Συναλλαγές µε Σύµφωνο Επαναγοράς ή ανεισµό Κινητών Αξιών ή και στα δύο. (2) Υπολογισµός. Το πρόσωπο που έχει οριστεί από τους συµβαλλόµενους για αυτό το σκοπό ή, αν ελλείψει τέτοιου ορισµού, κάθε συµβαλλόµενος (εφεξής κάθε ένας Αντιπρόσωπος Υπολογισµού ) θα υπολογίσει την Καθαρή Θέση κατά την Ηµεροµηνία Αποτίµησης στις 11π.µ., ώρα Βρυξελλών. Η Καθαρή Θέση θα εκφράζεται ως θετικός αριθµός στην περίπτωση που ο Αντιπρόσωπος Υπολογισµού θα ήταν σύµφωνα µε τον υπολογισµό του Αποδέκτης Περιθωρίου Ασφάλειας. ιαφορετικά θα εκφράζεται ως αρνητικός αριθµός. Όλοι οι υπολογισµοί θα γίνονται στο Βασικό Νόµισµα. Οποιοδήποτε ποσό δεν είναι εκφρασµένο στο Βασικό Νόµισµα θα µετατρέπεται σε αυτό µε την Ισχύουσα Τιµή Συναλλάγµατος. (3) Ορισµοί. Ως Καθαρό Άνοιγµα νοείται η διαφορά (αν υπάρχει), υπολογιζόµενη σύµφωνα µε το υποκεφάλαιο 2, των Υποχρεώσεων του Παρέχοντος Περιθώριο Ασφάλειας έναντι των Υποχρεώσεων του Αποδέκτη Περιθωρίου Ασφάλειας, µε την προϋπόθεση ότι (α) το ποσό οποιασδήποτε 2

3 προηγούµενης Καθαρής Θέσης για το οποίο έχει ήδη απαιτηθεί µεταβίβαση Περιθωρίου Ασφάλειας, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί, θα αφαιρεθεί από οποιαδήποτε Καθαρή Θέση που υπολογίστηκε µεταγενέστερα και (β) στην περίπτωση που και οι δύο συµβαλλόµενοι ενεργούν ως Αντιπρόσωπος Υπολογισµού και οι υπολογισµοί τους της Καθαρής Θέσης διαφέρουν µεταξύ τους, (i) η Καθαρή Θέση θα είναι το ήµισυ της διαφοράς των ποσών που υπολογίστηκαν και από τους δύο συµβαλλόµενους (για την αποφυγή αµφιβολίας, αυτή η διαφορά είναι το άθροισµα των απόλυτων τιµών αυτών των ποσών αν το ένα είναι θετικό και το άλλο αρνητικό) και (ii) ο Παρέχων Περιθώριο Ασφάλειας θα είναι ο συµβαλλόµενος που θα έχει υπολογίσει αρνητικό ή το χαµηλότερο θετικό ποσό. Ως Υποχρεώσεις νοείται, για κάθε συµβαλλόµενο, το σύνολο (α) των Τρεχουσών Αξιών οποιωνδήποτε Κινητών Αξιών, οι οποίες µεταβιβάζονται σε αυτόν τον συµβαλλόµενο κατά τους όρους µιας Συναλλαγής ή σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Παραρτήµατος και δεν έχουν ακόµη επαναµεταβιβασθεί στον αντισυµβαλλόµενο, πολλαπλασιαζόµενων, (i) στην περίπτωση ανεισµένων Κινητών Αξιών, µε το ισχύον Ποσοστό Περιθωρίου Ασφάλειας και (ii) στην περίπτωση Κινητών Αξιών που παρέχονται ως Περιθώριο Ασφάλειας, µε οποιοδήποτε ισχύον Ποσοστό Αποτίµησης, (β) ενός ποσού µετρητών ίσου µε το άθροισµα (i) του ποσού, πολλαπλασιαζόµενου µε το ισχύον Ποσοστό Περιθωρίου Ασφαλείας, της υποχρέωσης(εων) αυτού του συµβαλλόµενου µέρους να καταβάλει την Τιµή Επαναγοράς αναφορικά µε οποιαδήποτε Συναλλαγή µε Σύµφωνο Επαναγοράς, στην περίπτωση που η σχετική Ηµεροµηνία Αποτίµησης συνέπιπτε µε την Ηµεροµηνία Επαναγοράς, και (ii) της Τρέχουσας Αξίας, πολλαπλασιαζοµένης µε το ισχύον Ποσοστό Αποτίµησης, του Περιθωρίου σε Μετρητά που µεταβιβάστηκε σε αυτό και δεν αποπληρώθηκε (συµπεριλαµβανοµένου µη καταβεβληµένου δεδουλευµένου τόκου επί αυτού του Περιθωρίου Ασφάλειας σε Μετρητά). και (γ) του ποσού µετρητών ή του ισοδύναµου σε µετρητά όσον αφορά οποιαδήποτε ιανοµή που πρέπει να πληρωθεί ή να µεταβιβαστεί από αυτόν το συµβαλλόµενο στον αντισυµβαλλόµενο, αλλά δεν έχει ακόµη πληρωθεί ή µεταβιβαστεί. 3

4 Ως Περιθώριο Ασφάλειας νοείται είτε το Περιθώριο σε Μετρητά είτε οι Κινητές Αξίες παρεχόµενες ως Περιθώριο Ασφαλείας. Ως Ποσοστό Περιθωρίου Ασφαλείας (αποκαλούµενο επίσης Περικοπές ) νοείται, για κάθε Συναλλαγή µε Σύµφωνο Επαναγοράς ή ανεισµό Κινητών Αξιών, το ποσοστό που συµφωνούν οι συµβαλλόµενοι και µε το οποίο πολλαπλασιάζονται τα ποσά των Υποχρεώσεων και οι Τρέχουσες Αξίες των Κινητών Αξιών που κατέχουν ο Πωλητής ή ο ανειολήπτης σε σχέση µε το Τίµηµα Επαναγοράς και οι ανεισµένες Κινητές Αξίες, αντίστοιχα, όπως προβλέπεται ανωτέρω στην παράγραφο περί Υποχρεώσεων, για να προσδιοριστεί η Καθαρή Θέση. Αν δεν υπάρχει τέτοια συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων, το Ποσοστό Περιθωρίου Ασφαλείας θα ισούται µε (α) όσον αφορά Συναλλαγή µε Σύµφωνο Επαναγοράς, την Τρέχουσα Αξία των Αγορασθεισών Κινητών Αξιών την ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η Συναλλαγή, διαιρούµενη µε το Τίµηµα Αγοράς, και (β) όσον αφορά το ανεισµό Κινητών Αξιών (i) την Τρέχουσα Αξία, κατά την ηµεροµηνία που έγινε η Συναλλαγή, κάθε Περιθωρίου Ασφαλείας που χορηγείται στην έναρξη του ανείου, πολλαπλασιαζόµενη µε το Ποσοστό Αποτίµησης και διαιρούµενη µε την Τρέχουσα Αξία των ανεισµένων Κινητών Αξιών κατά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, και (ii) στην περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί Περιθώριο Ασφαλείας κατά την έναρξη τέτοιου ανείου, 100%, εκτός αν οι συµβαλλόµενοι έχουν εξαιρέσει ρητά την παροχή Περιθωρίου Ασφαλείας για όλη τη διάρκεια της Συναλλαγής, οπότε το Ποσοστό Περιθωρίου Ασφαλείας θα είναι µηδέν µέχρι την Ηµεροµηνία Επιστροφής. Ως Ηµεροµηνία Αποτίµησης νοείται κάθε µία από τις ηµεροµηνίες που έχουν συµφωνηθεί ως τέτοιες µεταξύ των συµβαλλοµένων, και αν δεν υπάρχει τέτοια συµφωνία, κάθε Εργάσιµη Ηµέρα. 4

5 2. Γνωστοποίηση Καθαρής Θέσης και Μεταβίβαση Περιθωρίου Ασφαλείας (1) Γνωστοποίηση. Αµέσως µετά τον προσδιορισµό της Καθαρής Θέσης, ο Αντιπρόσωπος Υπολογισµού θα γνωστοποιήσει στον αντισυµβαλλόµενο την Καθαρή Θέση και κατόπιν αιτήµατος θα του παράσχει δήλωση-παραστατικό, όπου θα παρατίθεται µε εύλογα λεπτοµερή τρόπο η βάση υπολογισµού της Καθαρής Θέσης. (2) Μεταβίβαση. Ο Παρέχων Περιθώριο Ασφάλειας, µόλις λάβει τη γνωστοποίηση που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 1(1) (πρώτη πρόταση), θα µεταβιβάσει στον Αποδέκτη Περιθωρίου Ασφαλείας Περιθώριο µε συνολική Τρέχουσα Αξία τουλάχιστον ίση µε την Καθαρή Θέση όχι αργότερα από την ηµεροµηνία που συµφωνήθηκε για αυτή τη µεταβίβαση, και αν δεν υπάρχει τέτοια συµφωνία, (α) αµέσως µετά την παραλαβή της γνωστοποίησης σύµφωνα µε το υποκεφάλαιο 1 (και αν είναι εφικτό την ηµέρα αυτής της παραλαβής) αν ο Προµηθευτής Περιθωρίου Ασφαλείας υποχρεούται να µεταβιβάσει Περιθώριο Ασφαλείας σε Μετρητά, και (β) διαφορετικά, αν είναι εφικτό, την αµέσως επόµενη της παραλαβής Εργάσιµη Ηµέρα. (3) Σύνθεση Περιθωρίου Ασφαλείας. Ο Προµηθευτής Περιθωρίου Ασφαλείας δικαιούται να προσδιορίσει τη σύνθεση του Περιθωρίου Ασφαλείας που πρόκειται να µεταβιβαστεί, εκτός αν ο Αποδέκτης Περιθωρίου Ασφαλείας έχει προηγουµένως καταβάλει Περιθώριο Ασφαλείας σε Μετρητά που δεν έχει εξοφληθεί ή έχει µεταβιβάσει Κινητές Αξίες παρεχόµενες ως Περιθώριο Ασφάλειας που δεν του έχουν επιστραφεί, οπότε ο Αποδέκτης Περιθωρίου Ασφάλειας µπορεί να ζητήσει από τον Προµηθευτή Περιθωρίου Ασφαλείας να εξοφλήσει κατά πρώτον το Περιθώριο Ασφάλειας σε Μετρητά ή να αποδώσει τις Κινητές Αξίες που έχουν παρασχεθεί ως Περιθώριο Ασφαλείας. (4) Περιθώριο Ασφαλείας σε Μετρητά. Το Περιθώριο Ασφαλείας σε Μετρητά θα είναι αποδεκτό για τους σκοπούς του Κεφαλαίου 1 (1) εάν µεταβιβάζεται στο Βασικό Νόµισµα ή στο νόµισµα που οι συµβαλλόµενοι µπορεί να έχουν καθορίσει ως αποδεκτό (στις Ειδικές ιατάξεις ή µε άλλο τρόπο). Πληρωµή 5

6 Περιθωρίου Ασφαλείας σε Μετρητά θα δηµιουργεί οφειλή του Αποδέκτη Περιθωρίου Ασφαλείας προς τον Παρέχοντα Περιθώριο Ασφαλείας και θα είναι έντοκη µε επιτόκιο, και καταβλητέα στα χρονικά διαστήµατα, που έχουν συµφωνηθεί (από τους συµβαλλόµενους). Αν δεν υπάρχει τέτοια συµφωνία, αυτό το επιτόκιο θα είναι ίσο µε το ιατραπεζικό Επιτόκιο µείον 0,10% το χρόνο, και ο τόκος θα είναι πληρωτέος στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα και κατά την ηµεροµηνία που ο Αποδέκτης Περιθωρίου Ασφαλείας πρέπει να παράσχει ή να επαναµεταβιβάσει Περιθώριο Ασφαλείας. (5) Κινητές Αξίες δεκτές ως Περιθώριο Ασφαλείας. Κινητές Αξίες παρεχόµενες ως Περιθώριο Ασφαλείας θα θεωρούνται αποδεκτές για το σκοπό του Κεφαλαίου 1(1) αν οι Κινητές Αξίες του είδους αυτού (α) έχουν καθοριστεί από τους συµβαλλόµενους ως αποδεκτές (στις Ειδικές ιατάξεις ή άλλως) ή (β) έχουν αρχική λήξη µικρότερη από πέντε χρόνια και εκδίδονται από την κυβέρνηση της χώρας στην οποία ο Αποδέκτης Περιθωρίου Ασφαλείας έχει την κύρια έδρα του ή στην οποία έχει συσταθεί η εταιρία του ή είναι µόνιµος κάτοικος. Η µεταβίβαση Κινητών Αξιών παρεχοµένων ως Περιθώριο Ασφαλείας θα γεννά υποχρέωση του Αποδέκτη Περιθωρίου Ασφαλείας προς τον Προµηθευτή Περιθωρίου Ασφαλείας για απόδοση αυτών των Κινητών Αξιών, όπως προβλέπεται στο παρόν Παράρτηµα. (6) Όρια Περιθωρίου Ασφαλείας. Με εξαίρεση την περίπτωση επιστροφής Περιθωρίου Ασφαλείας σύµφωνα µε το υποκεφάλαιο 7, µεταβίβαση Περιθωρίου Ασφαλείας θα λαµβάνει χώρα µόνο (α) στο βαθµό που η Καθαρή Θέση υπερβαίνει το οριακό ποσό, αν υπάρχει, που έχει συµφωνηθεί από τους συµβαλλόµενους (εφεξής Όριο Θέσης ) και (β) αν η Τρέχουσα Αξία του Περιθωρίου Ασφαλείας που πρόκειται να µεταβιβαστεί υπερβαίνει το ελάχιστο ποσό, αν υπάρχει, που έχει συµφωνηθεί για αυτή τη µεταβίβαση (εφεξής Ποσό Ελάχιστης Μεταβίβασης ). Αν δεν υπάρχει συµφωνία για κάποιο από αυτά τα ποσά ή και για τα δύο, θα είναι και τα δύο µηδενικά. (7) Επιστροφή Περιθωρίου Ασφάλειας. Με την εκπλήρωση εκ µέρους συµβαλλόµενου µέρους όλων των υποχρεώσεών του κατά τους όρους των Συναλλαγών σύµφωνα µε τις οποίες το Περιθώριο Ασφάλειας πρέπει να 6

7 µεταβιβασθεί, όπως προβλέπεται στην τρίτη πρόταση του Κεφαλαίου 1(1), οποιοδήποτε Περιθώριο Ασφάλειας είχε µεταβιβαστεί προηγουµένως και δεν έχει επιστραφεί, θα επιστρέφεται στο συµβαλλόµενο που το µεταβίβασε. 3. Εφαρµοστέες ιατάξεις σε Κινητές Αξίες παρεχόµενες ως Περιθώριο Ασφαλείας Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 3 του Παραρτήµατος για Συναλλαγές µε Σύµφωνο Επαναγοράς (αναφορικά µε την υποκατάσταση των Αγορασθεισών Κινητών Αξιών) και των Κεφαλαίων 2(3), 2(5)(β)(ii) και (δ), 2(6) και 3 του Παραρτήµατος ανεισµού Κινητών Αξιών (αναφορικά µε την ερµηνεία, την αδυναµία επιστροφής ανεισµένων Κινητών Αξιών, ειδικά περιστατικά, διανοµές και δικαιώµατα προτίµησης) θα ισχύουν mutatis mutandis για τις Κινητές Αξίες παρεχόµενες ως Περιθώριο Ασφαλείας που µεταβιβάζονται σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Παραρτήµατος, µε την προϋπόθεση ότι (α) δεν θα απαιτείται η συναίνεση του Αποδέκτη Περιθωρίου Ασφαλείας για υποκατάσταση από τον Παρέχοντα Περιθώριο Ασφαλείας Κινητών Αξιών παρεχόµενων ως Περιθώριο Ασφαλείας, που έχουν µεταβιβαστεί προηγουµένως µε νέες Κινητές Αξίες παρεχόµενες ως Περιθώριο Ασφαλείας αποδεκτές σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 2 (5) και (β) αν οποιοδήποτε από τα ειδικά περιστατικά που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2(6) του Παραρτήµατος ανεισµού Κινητών Αξιών επέλθει σε σχέση µε Κινητές παρεχόµενες ως Περιθώριο Ασφαλείας, η σχετική Συναλλαγή δεν θα τροποποιηθεί ή διακοπεί, αλλά το αποδεκτό σύµφωνα µε το Κεφάλαιο (2), (4) ή (5) Περιθώριο Ασφαλείας θα υποκατασταθεί από αυτές τις Κινητές Αξίες κατόπιν αιτήµατος οποιουδήποτε από τους συµβαλλοµένους. 7

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ]

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ TOY ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ [ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΙΣΤΕΣ] «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 95(Ι) του 2000

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 95(Ι) του 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3417 της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 95(I)/2000 Ο περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2009 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με τη MetLife A.E.A.Z. αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

μεταξύ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

μεταξύ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ μεταξύ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006 30.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/201 ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011

L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011 L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1189/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ) έκδοση 2005

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ) έκδοση 2005 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ) έκδοση 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ - Ι ΟΡΙΣΜΟΙ - ΙΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΙΙΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΙV ΝΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ - V ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - VI ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 103/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4645 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Αριθμός 103 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάιος 2015 Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης ΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα