ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ Γ.Π.Α."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Αθήνα Τηλ.: Fax: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ Γ.Π.Α.» Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους για την απ ευθείας ανάθεση του έργου: «Εργασίες αναμόρφωσης σε κτίριο του αμπελώνα του Γ.Π.Α.» προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (24.600,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν κλειστό φάκελο προσφοράς για το έργο μέχρι και την Τετάρτη 4 Δεκεμβριου 2013 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Ιδρύματος (ισόγειο Κεντρικού κτιρίου Διοίκησης) αναγράφοντας τα κάτωθι στοιχεία Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιτροπή ανάθεσης για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης ή προμήθειες της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας Για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Εργασίες αναμόρφωσης σε κτίριο του αμπελώνα του Γ.Π.Α» Ο σφραγισμένος φάκελος προσφοράς, που θα υποβληθεί, θα περιλαμβάνει επι ποινή αποκλεισμού α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 1. Θα τηρηθεί ρητά και απαρέγκλιτα η τεχνική περιγραφή προδιαγραφές του έργου 2. Το εργατικό

2 προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για το έργο διαθέτει την προβλεπόμενη από τον νόμο εμπειρία και ικανότητα, εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα, και όλες οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς τους εργαζόμενους (μισθοί, εισφορές κ.λ.π) θα είναι εκπληρωμένες β) δύο κλειστούς φακέλους που θα περιέχουν την τεχνική και την οικονομική (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), προσφορά του έργου υπογεγραμμένες και σφραγισμένες Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι του έργου θα μπορούν να λάβουν γνώση των συνθηκών του έργου την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 09.00π.μ. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Δεκεμβριου 2013 και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα Εκλογών, στον 1ο όροφο του Κεντρικού κτιρίου της Διοίκησης του Ιδρύματος, που βρίσκεται στην Ιερά Οδό 75, , Βοτανικός Αθήνα. Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές του έργου: Κα Λένη Σοφία Τηλ: Συνημμένα: Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές του έργου

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. Λένη, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: Fax: Αθήνα, 30/7/2013 Γενικά «Εργασίες αναμόρφωσης σε κτίριο του αμπελώνα του Γ.Π.Α» Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες αναμόρφωσης κτιρίου στον χώρο του αμπελώνα του Γ.Π.Α συνολικού προυπολογισμού ,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% Τεχνική περιγραφή και Προδιαγραφές Αποξηλώσεις Καθαιρέσεις - Αποσυναρμολογήσεις 1. Αποξηλώνονται τα παράθυρα που περιγράφονται στην ειδική περιγραφή 2. Αποξήλωση και καθαίρεση όλων των παλαιών εγκαταστάσεων του χώρου του πρώην λεβητοστασίου που δεν είναι σε λειτουργία ή σε χρήση και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στη νέα πρόταση (δίκτυα ηλεκτρισμού, σωληνώσεις, καμινάδα κ.λ.π.) 3. Αποξήλωση των εξωτερικών παλαιών φωτιστικών 4. Αποξήλωση όλων των παλαιών εγκαταστάσεων του χώρου του θερμοκηπίου που δεν είναι σε λειτουργία ή σε χρήση και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στη νέα πρόταση 5. Αποσυναρμολόγηση του παλαιού λέβητα χωρίς να χρησιμοποιηθεί τροχός, μεταφορά του στο Γεωργικό Μουσείο του ΓΠΑ και επανασυναρμολόγησή του. 6. Καθαίρεση των παλαιών επιχρισμάτων του χώρου του πρώην λεβητοστασίου περιμετρικά μέχρι ύψους 1,00μ. από την επιφάνεια του δαπέδου. Αφαίρεση του υλικού αρμολόγησης της τοιχοποιίας σε βάθος έως 2εκ, εφόσον έχει αποσαρθρωθεί και μηχανικός καθαρισμός της επιφάνειας Τοιχοποιϊες Επιμελής καθαρισμός και αρμολόγημα της περιμετρικής πέτρινης τοιχοποιίας του οικίσκου καθώς και του χώρου του ψυκτικού θαλάμου Περιμετρική μαρκίζα Επισκευή και επιδιόρθωση της ξύλινης περιμετρικής μαρκίζας. Σφράγιση των αρμών με ελαστομερή μαστίχη άριστης πρόσφυσης και μεγάλης αντοχής στη γήρανση και στις καιρικές επιδράσεις. 1

4 Επιχρίσματα Επισκευή τρίψιμο επιχρισμάτων των εξωτερικών τοίχων. Επισκευή-τρίψιμο επιχρισμάτων του χώρου του πρώην λεβητοστασίου και του χώρου του ψυκτικού θαλάμου. Επιχρίσματα τριπτά με τσιμεντοκονίαμα. Επιχρίσματα εξυγίανσης με αντοχή σε άλατα και υγρασίες και άριστη δυνατότητα διαπνοής Στοκάρισμα των ως άνω χώρων Μαρμαρικά Τοποθέτηση νέων μαρμαροποδιών από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό πάχους 2 cm στα ανοίγματα που περιγράφονται στην ειδική συγγραφή. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού Φυσική Πέτρα Καθαρισμός και τριψιμο με σκληρή βούρτσα των πέτρινων σκαλοπατιών του οικισκου με τη βοήθεια καθαριστικού πετρών. Επάλειψη με ακρυλικό διάφανο αντιολισθηρό βερνίκι εμποτισμού φυσικής πέτρας με μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Απόχρωση σατινέ ή ματ σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης. Ε = 7,70μ2 Χρωματισμοί Χρωματισμοί σπατουλαριστοί με αδιάβροχα ακρυλικά χρώματα επι εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σε επίχρισμα λειασμένο με γυαλόχαρτο. Προηγείται αστάρωμα. Επιφάνεια ματ. Απόχρωση σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης. Ε= 112,32μ2. Χρωματισμός της περιμετρικής μαρκίζας Ε= 24,00μ2 περίπου Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με ακρυλική υδρατμοπερατή βαφή των χώρων του πρώην λεβητοστασίου και του ψυκτικού θαλάμου. Απόχρωση σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης. Ε = 70,60μ2 Χρωματισμός της μεταλλικής πέργκολας Ε = 25μ2 και των 2 εξωτερικών μεταλλικών πάγκων εργασίας Ε = 5,00μ2. Προβλέπονται οι εξής εργασίες: Εφαρμογή αντισκωριακού ελαιοχρώματος μινίου (100%) σε όλα τα μεταλλικά στοιχεία και επιφάνειες Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου Ε = 30μ2 Βαφή του υπάρχοντος μαυροπίνακα Ε = 2,22μ2 Απόξεση των υφιστάμενων χρωματισμών των υαλοπινάκων (περιμετρικοί υαλοπίνακες και οροφή) του ψυκτικού θαλάμου, καλός καθαρισμός και βαφή τους με λευκό ανακλαστικό χρώμα Ε = 69,50μ2 2

5 Χρωματισμός επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό τσιμεντόχρωμα. Προηγείται αστάρωμα. Ε = 4,20μ2 Χώρος πρώην λεβητοστασίου Δάπεδο Καλός καθαρισμός του δαπέδου από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. Πλήρης αποκατάσταση των ελαττωματικών τμημάτων του δαπέδου με επισκευαστικά υλικά υψηλής πυκνότητας Σφράγιση οπών ή θραυσθέντων τμημάτων σοβά και μπετόν με ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα χωρίς διαβρωτικά συστατικά καθώς και εξομάλυνση του δαπέδου με κατάλληλη τσιμεντοκονία. Τυχόν αρμοί εργασίας μεταξύ δαπέδου και τοιχοποιίας θα σφραγιστούν με ειδικά διογκωτικά τσιμέντα. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί επάλειψη του δαπέδου με στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης Τελική επιφάνεια με αντιολισθηρά πλακάκια δαπέδου ανυάλωτα μονόπυρα, ομοιογενούς μάζης, Α ποιότητας, αντιολισθητικά, group ΙV ή V διαστάσεων τουλάχιστον 30Χ30, τα οποία θα κολληθούν με ειδική ακρυλική ελαστική κόλλα. Διαστάσεις επιφάνειας Ε = 10μ2 Απόχρωση πλακιδίων σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης Σοβατεπί της ίδια σειράς. Οι αρμοί σφραγίζονται με μυκητοστατική βακτηριοστατική μαστίχη. Παράθυρα αλουμινίου Αντικατάσταση των παραθύρων και πορτών (βλέπε και την ειδική περιγραφή). Κουφώματα αλουμινίου ανοιγόμενα ανακλινόμενα - σταθερά, βιομηχανικής κατασκευής με θερμοδιακοπή και μηχανισμό ( πιστοποιημένο ) πολλαπλού κλειδώματος,με περιμετρική ασφάλιση του κουφώματος για τα ανοιγόμενα ανακλινόμενα, από διατομές αλουμινίου,προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία,με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της σειράς (αναφέρονται ενδεικτικά): Europa 5500 thermo με περιμετρικό μηχανισμό, ETEM Ε 45 thermo με περιμετρικό μηχανισμό, ALUMIL APOLLO ALUTHERM με περιμετρικό μηχανισμό, ELVIAL EL THERMO MULTI LOCK ή άλλης εταιρείας με αντίστοιχη σειρά πιστοποιημένη με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, με ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν), με πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, ανεμοστεγανότητας, αντοχή σε ανεμοπίεση, αντοχή μηχανικών εξαρτημάτων σε στατικές και δυναμικές καταπονήσεις, ηχομόνωσης και θερμομόνωσης και με την υποχρέωση τοποθέτησης των εξαρτημάτων και μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας τους, χερούλια και όλα γενικά τα υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. Τα κοφώματα θα είναι βαμένα με ηλεκτροστατική βαφή με ελάχιστο πάχος βαφής 0,075 mm. Το χρώμα εξειδικεύεται στην ειδική περιγραφή που ακολουθεί 3

6 Στα παραπάνω κουφώματα θα τοποθετηθούν διάφανοι διπλοί θερμομονωτικοί- ηχομονωτικοίυαλοπίνακες συνολικού πάχους 24 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 15 mm, κρύσταλλο 4 mm). Oπου σημειώνεται στην ειδική περιγραφή, θα τοποθετηθεί σίτα (ανοιγόμενη, κάθετης ή οριζόντιας κίνησης). Κάθε κούφωμα αλουμινίου θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά τη σήμανση CE και να συνοδεύεται από τη Δήλωση Επιδόσεων του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού 305/2011, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ και να υποβάλλεται σε αρχικές δοκιμές τύπου στα εξής ουσιώδη χαρακτηριστικά: αεροδιαπερατότητα, υδατοστεγανότητα, αντίσταση σε ανεμοπίεση, θερμοπερατότητα και σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης. Η σήμανση CE να γίνεται σύμφωνα με το παράρτημα ΖΑ.3 του παραπάνω προτύπου Στην Δήλωση Επιδόσεων του Κανονισμού 305/2011, δηλώνονται υποχρεωτικά οι κατηγορίες (κλάσεις)/τιμές επιδόσεων (π.χ. συντελεστής Uw κατά ΚΕΝΑΚ) Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα πιστοποιητικά ή υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά μπορούν να προσκομισθούν σε πρώτη ζήτηση: - Πιστοποιητικό εξουσιοδότησης από εταιρία παραγωγής του συστήματος στον κατασκευαστή, ότι ακολουθεί τις προδιαγραφές για σήμανση CE. - Πιστοποιητικό εταιρίας παραγωγής του συστήματος κατά ISO 9001: Πιστοποιητικό εταιρίας βαφής των προφίλ - Πιστοποιητικά συστήματος από Ελληνικά και Διεθνή Ινστιτούτα δοκιμών - Πιστοποιητικό και τεχνικά χαρακτηριστικά υαλοπίνακα. - Πιστοποιημένα συνεργεία τοποθέτησης απο κατασκευάστρια εταιρεία ή τον ΣΕΚΑ Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν από τον ανάδοχο, το αργότερο, πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης των νέων κουφωμάτων από πάσης φύσεως κατασκευαστικό ελάττωμα καθώς και αστοχία τοποθέτησης τουλάχιστον διετούς διάρκειας. Στην τιμή του προυπολογισμου του έργου συμπεριλαμβάνεται το κόστος αποξήλωσης και απομάκρυνσης των παλαιών παραθύρων καθώς και τα απαραίτητα αρμοκάλυπτρα, σιλικόνη και επίχρισμα για την σφράγιση των ατελειών κατα την τοποθέτηση Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου με σκυρόδεμα Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 συνολικού πάχους επιφανείας 8 cm, με τοποθέτηση δομικού πλέγματος B500C (S500s) σε όλη τη διαμορφούμενη επιφάνεια. Δημιουργία κλίσης απορροής Διαστάσεις επιφάνειας: 0,80Χ15,52, 6,98Χ0,80 και 4,75Χ1,61. Συνολική επιφάνεια Ε = 21,76μ2 Διαμόρφωση της τελικής στάθμης με αντιολισθηρές τσιμεντόπλακες διαστάσεων 40Χ40 τύπου πέτρα ή τακακι ή βυζαντινό. Ο τελικός τύπος των τσιμεντόπλακων και του χρώματος θα επιλεγούν από την επίβλεψη. Διαστάσεις επιφάνειας Ε = 21,76μ2 Εξωτερικός χώρος ψυκτικού θαλάμου Συνολικό εμβαδόν παρέμβασης Ε = 4μ2 Α. Δημιουργία αποστραγγιστικής τάφρου. 4

7 Εκσκαφή του χώρου 1,5Χ1,00 και σε βάθος 1,50μ. Απομάκρυνση των γαιωδών προϊόντων της εκσκαφής. Τοποθέτηση γαιοϋφάσματος. διαχωρισμού και πλήρωση με σκύρα οδοποιίας. Τσιμεντένιο φρεάτιο χωρίς πάτο 25Χ30 εκ με μαντεμένιο καπάκι κλάσεως Α15 Β. Προμήθεια και επι τόπου διάστρωση χαλικιού 3Α πάχους τουλάχιστον 10εκ. σε χώρο συνολικού εμβαδού Ε=4μ2. Προηγείται η δημιουργία περιμετρικού οπλισμένου σενάζ 0,20Χ0,20 εντός χάνδακος. Τελική επιφάνεια με διάτρητους κυβόλιθους και πλήρωση των κενών με 3Α Χώρος ψυκτικού θαλάμου Ανεξάρτητο δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης νεροχύτου χώρου ψυκτικού θαλάμου. Σωλήνα ύδρευσης χάλκινη Φ15. Σωλήνας αποχέτευσης με νέα ενδοδαπέδια γραμμή Φ40 Μία (1) ανοικτή λάντζα με μια γούρνα μήκους 1,00μ και ύψους 80εκ. Μία (1) Χρωμέ αναμικτική μπαταρία πάγκου μιας οπής με ψηλό ρουξούνι χωρίς αυτόματη βαλβίδα Ανεξάρτητη έξοδος αποχέτευσης και σύνδεση με την αποστραγγιστική τάφρο εντός του φρεατίου Δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης εξωτερικού χώρου θαλάμου με τοποθέτηση εξωτερικής σφαιρικής κάνουλας με ρακόρ ελαστικοσωλήνα ½ και αλουμινένια χειρολαβή με λουκέτο Ανεξάρτητη έξοδος αποχέτευσης και σύνδεση με την αποστραγγιστική τάφρο εντός του φρεατίου Διακόπτες γωνιακοί σε όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς Ηλεκτρική εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση με νέα γραμμή στο χώρο του πρώην λεβητοστασίου συνολικής ισχύος 4KW, σύνδεση γραμμής στον πίνακα με αντίστοιχη ασφάλεια Ενας (1) διπλός διακόπτης φωτισμού για τον χώρο του πρώην λεβητοστασίου Τρεις (3) ρευματοδότες για τον χώρο του πρώην λεβητοστασίου Δύο (2) φωτιστικά για τον χώρο του πρώην λεβητοστασίου ως εξής: Ένα (1) φωτιστικό οροφής 2Χ1,20 με μεταλλικά παραβολικά κάτοπτρα Κρέμαση του φωτιστικού σε ύψος που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη Ένα (1) επίτοιχο φωτιστικό αλουμινίου IP54 E27 τουλάχιστον 60W Ενας (1) διπλός ρευματοδότης για τον κεντρικό χώρο του οικίσκου. Οδευση καλωδίωσης από την ψευδοροφή εντός καναλιού Τρεις (3) Χελώνες ορειχάλκινες μήκους άνω των 20εκ. 100W και IP64. Το σχέδιο θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. Νέα ηλεκτρική εγκατάσταση χώρου ψυκτικού θαλάμου συνολικής ισχύος 4KW σύνδεση γραμμής στον πίνακα με αντίστοιχη ασφάλεια Ένα (1) τεμάχιο επίτοιχο, στεγανό μήκους 1,20 με λαμπτήρες 2Χ28 Τ5 Ενας (1) απλός διακόπτης φωτισμού Ενας (1) διπλός ρευματοδότης 5

8 Καμινάδα Μόνωση της καμινάδας με πετροβάμβακα. Σφράγιση της εξόδου και στεγάνωση της συναρμογής καμινάδας στέγης με κατάλληλα υλικά. Απορροφητικός βόθρος. Στήριξη τοιχωμάτων υφιστάμενου απορροφητικού βόθρου. Τοποθέτηση μαντεμένιου καλύμματος φρεατίου 40Χ40 κλάσεως Β125 Η συντάξασα Σ. Λένη Διπλ Πολιτικός Μηχανικός 6

9 Ειδική Περιγραφή Σχέδιο Τεμ Τεχνικά στοιχεία ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ, ΣΙΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΦΕΓΓΙΤΕΣ 1 Θέση Πλάτος Υψος ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 4,35 m 1,95 m Διπλά τζάμια, Αλουμίνιο με ηλεκτροσταστική βαφή Χρώμα RAL 3004 Σίτες κάθετης κίνησης ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ 1 ΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΙΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 1 Θέση Πλάτος Υψος ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1,97 m 1,65 m Αλουμίνιο με ηλεκτροσταστική βαφή Χρώμα RAL 3004 Σίτες κάθετης κίνησης 2 ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΣΙΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Θέση ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ Πλάτος 0,70 μ. Αλουμίνιο με Υψος 1,00 μ. Διπλά ηλεκτροσταστική βαφή Χρώμα RAL 3004 Σίτες κάθετης κίνησης 7

10

«Αναδιαμόρφωση του οικίσκου του αμπελώνα του Γ.Π.Α»

«Αναδιαμόρφωση του οικίσκου του αμπελώνα του Γ.Π.Α» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. Λένη, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4904 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακατασκευή του συγκροτήματος των χώρων υγιεινής των Πρασίνων Αμφιθεάτρων του Γ.Π.Α» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«Ανακατασκευή του συγκροτήματος των χώρων υγιεινής των Πρασίνων Αμφιθεάτρων του Γ.Π.Α» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. Λένη, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4904 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 17 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 2428 Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ54691Ω2-Χ1Χ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛ54691Ω2-Χ1Χ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 8400 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Ταχ.Δ/νση: Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προϋπ. 128.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2015

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προϋπ. 128.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ Τεχνική Υπηρεσία Προϋπ. 128.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 20-05-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 4-10-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 22-06-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 14212 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην διακήρυξη 9561/20.11.2014 για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Εργασίες συντήρησης των αµφιθεάτρων του ΓΠΑ»

Ανήκει στην διακήρυξη 9561/20.11.2014 για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Εργασίες συντήρησης των αµφιθεάτρων του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Πληροφορίες: Αδ. Αριστοπούλου Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 20/11/2014 Τηλ.: 210.5294870 Αριθµ.Πρωτ. 9561 Fax: 210.5294880 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Αντικατάσταση εξωτερικών υαλοστασίων, εξωτερικών θυρών και δαπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχανικός Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4870 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α. 30.7341.006

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής στην οδό... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 28-30 μήνες από την έκδοση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7Λ6-ΙΥΤ. Πάτρα, 26/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: 81226/2415. : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163 : Α. Ψιλοβασιλόπουλος : 2613613409-10

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7Λ6-ΙΥΤ. Πάτρα, 26/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: 81226/2415. : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163 : Α. Ψιλοβασιλόπουλος : 2613613409-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Διαμόρφωση ισογείου χώρου του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Λένορμαν 216-218 (πρώην Καπνεργοστάσιο).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Διαμόρφωση ισογείου χώρου του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Λένορμαν 216-218 (πρώην Καπνεργοστάσιο). ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Διαμόρφωση ισογείου χώρου του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Λένορμαν 216-218 (πρώην Καπνεργοστάσιο).»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ...

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής κατοικίας στην οδό.... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 18-20 μήνες από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ -ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ AΡ.

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ -ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ AΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ -ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,ΕΤΟΥΣ 2015 AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 100/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά σε εργασίες συντήρησης & επισκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0Χ46Ψ8Ζ6-ΣΥΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0Χ46Ψ8Ζ6-ΣΥΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 02/12/2013 Τηλ.: 2105294852 Αριθμ.Πρωτ. 9288 Fax: 2103471105 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΟΦΩΝ ΟΣΕΑΑΥ ΤΟΥ Α/ΑΠ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΤΣΑΚΩΝΑ 6 ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εργασίες συντήρησης της αίθουσας 168 και κατασκευή δύο μεταφραστικών θαλάμων των δύο ατόμων στον 1 ο όροφο του Μεγάρου της Βουλής.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εργασίες συντήρησης της αίθουσας 168 και κατασκευή δύο μεταφραστικών θαλάμων των δύο ατόμων στον 1 ο όροφο του Μεγάρου της Βουλής. Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργασίες συντήρησης της αίθουσας 168 και κατασκευή δύο μεταφραστικών θαλάμων των δύο ατόμων στον 1 ο όροφο του Μεγάρου της Βουλής. 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αρχικά θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα