Διάλεξη 4: Προγραμματισμός σε JAVA IΙ. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάλεξη 4: Προγραμματισμός σε JAVA IΙ. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου"

Transcript

1 Διάλεξη 4: Προγραμματισμός σε JAVA IΙ Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: -Μέθοδοι - Πίνακες, Πολυδιάστατοι Πίνακες - Boxing/Unboxing - Χρήσιμες βιβλιοθήκες Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 1

2 Μέθοδοι (methods) Μέθοδος:μία συλλογή από ομαδοποιημένες δηλώσεις οι οποίες εκτελούν κάποια (ες) λειτουργία (ες). Η υπογραφή μίας μεθόδουαποτελείται από το όνομά τηςκαι τη λίστα με της παραμέτρους που δέχεται. Σύνταξη: modifiers return value type method name parameter list public static int max( int num1, int num2 ) { int result = num1; if ( num2 > num1 ) { result = num2; return result; method signature method body return value ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 2

3 Μέθοδοι (methods)(συν.) Μία μέθοδος που δεν επιστρέφει κάτι πρέπει να δηλωθεί με void για return type. Παράδειγμα: public static void main(...) Όταν μία μέθοδος επιστρέφει, πρέπει να υπάρχει δήλωση return. ΠΡΟΣΟΧΗ: όλα τα μονοπάτια πρέπει να καταλήγουν σε return αλλιώς θα υπάρχει compile error. Παράδειγμα: int max(int num1, int num2){ int result; if ( num2 > num1 ) { result = num2; else if ( num2 < num1 ) { result = num1; return result; // Αν num1 == num2??? int max(int num1, int num2){ int result; if ( num2 > num1 ) { result = num2; else { result = num1; return result; //return ( num2 > num1 )? num2 : num; ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 3

4 Πέρασμα Παραμέτρων Πέρασμα διά τιμής:οι τιμές των μεταβλητών αντιγράφονται στις παραμέτρους της μεθόδου ==> οι αρχικές μεταβλητές δεν αλλάζουν Πέρασμα διά αναφοράς: δεν υπάρχει! Παράδειγμα public class Increment { public static void main( String[] args ) { int x = 1; System.out.println( "before the call, x is " + x); increment(x); System.out.println( "after the call, x is " + x); public static void increment( int n ) { n++; System.out.println( "n inside the method is " + n); 1. x=1 2. x=1 3. x=1copy to n 7. x=1 4. n=1 5. n=2 6. n=2 ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 4

5 Μεταβλητός αριθμός παραμέτρων Μπορούμε να δηλώσουμε συναρτήσεις και constructors με μεταβλητό αριθμό παραμέτρων. Μόνο η τελευταία παράμετρος μπορεί να είναι vararg. Παράδειγμα: int sum ( int... nums ) Το... σημαίνει μηδέν ή περισσότερες παράμετρους Παραδείγματα καλέσματος: sum ( 10, 20 ); sum ( 10, 20, 30, 40 ); Για να έχουμε πρόσβαση στην κάθεπαράμετρο χρησιμοποιούμε σύνταξη πίνακα ή το for-each int sum ( int... nums ) { int total = 0; for (int i=0; i<nums.length; i++) total+= nums[i]; for (int i : nums) total+= i; return total; ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 5

6 Πίνακες Πίνακας:μία δομή δεδομένων που αντιπροσωπεύει μία συλλογή με στοιχεία του ίδιου τύπου. Οι πίνακες στην JAVA έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε να ξεπερνιούνται οι δυσκολίες του προγραμματισμού πινάκων της C/C++. Στη JAVA είναι εξασφαλισμένο ότι ένας πίνακας θα αρχικοποιηθεί και ότι δεν θα επισυμβεί πρόσβαση εκτός των ορίων του. Τα χαρακτηριστικά αυτά υλοποιούνται με κάποιο σχετικό κόστος μνήμης και χρόνου εκτέλεσης (κατά την εκτέλεση γίνεται έλεγχος κατά πόσο δεν γίνεται υπέρβαση των ορίων του πίνακα). Κατά τη δημιουργία ενός πίνακα, κατ ουσίανδημιουργείται ένας πίνακας χειριστηρίων (Handles), τα οποία αρχικοποιούνται σε null. Είναι ευθύνη του προγραμματιστή να αρχικοποιήσει σωστά τα χειριστήρια, ώστε να παραπέμπουν σε αντικείμενα. ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 6

7 Πίνακες (συν.) Σύνταξη: <τύπος δεδομένων>[ ] <όνομα πίνακα>, π.χ., double[] d; Δήλωση Πινάκων int[] x; //Δήλωση πίνακα με ακέραιους char[] a; /Δήλωση πίνακα με χαρακτήρες Αρχικοποίηση Πινάκων Η αρχικοποίηση μπορεί να γίνει με τηδήλωση new x = new int[10]; // Δημιουργία 10 θέσεων ή μπορεί να γίνει με την αυτόματη ανάθεση στοιχείων x = {1, 2, 3, 4, 5; μόνο κατά την δήλωση! Δήλωση και Αρχικοποίηση σε ένα Βήμα int[] x= new int[10]; ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 7

8 Πίνακες (συν.) Παράδειγμα αναπαράστασης πίνακα: int[] x = new int[5]; x Μεταβλητή αναφοράς αναφορά µνήµης στοιχείο στη θέση 2 x[0] x[1] x[2] x[3] x[4] τιµή πεδίου Πρόσβαση σε κάθε στοιχείο του πίνακα με το ευρετήριο του. π.χ., το στοιχείο στη θέση 2 = x[2]. Ιδιότητα (property) <length>: Επιστρέφει το μέγεθος του πίνακα. π.χ., x.length= 5 ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 8

9 Παραδείγματα χρήσης πίνακα Τύπωμα των στοιχείων ενός πίνακα int[] x = new int[5];... for(int i=0; i<x.length; i++) { System.out.println( x[i] ); Πρόσθεση των στοιχείων ενός πίνακα int[] x = new int[5]; int sum=0;... for(int i=0; i<x.length; i++) { sum = sum + x[i]; ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 9

10 Πίνακες και for-each Η Java1.5 εισήγαγε μία καινούρια δήλωση βρόγχου το οποίο επιτρέπει τη διάσχιση ενός πίνακα χωρίς τη χρήση δείκτη. Σύνταξη: for(<τύπος δεδομένων> <μεταβλητή> : <πίνακας){... Παράδειγμα: int[] x = new int[5];... for(int i=0; i<x.length; i++) { System.out.println( x[i] ); int[] x = new int[5];... for(int i: x) { System.out.println( i ); ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 10

11 Αντιγραφή Πινάκων Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιγραφής ενός πίνακα: Αντιγραφή αναφοράς:η μεταβλητή που αντιστοιχεί στον δεύτερο πίνακα δείχνει στην διεύθυνση του πρώτου. Παράδειγμα: int[] x = new int[3]; int[] y = new int[3]; y = x; Ερώτηση: Τι γίνεται με τα στοιχεία του δεύτερου πίνακα; Απάντηση: Σκουπίδια! ΠΡΙΝ x??? y??? ΜΕΤΑ x??? y??? Αντιγραφή με την μέθοδο System.arraycopy( <source table>, <source start index>, <dest table>, <dest start index>, <dest end index>) Παράδειγμα: System.arraycopy(x, 0, y, 0, 3); Αντιγραφή με την μέθοδο clone()(ισχύει μόνο για primitive types) Παράδειγμα: int[] y = x.clone(); ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 11

12 Πίνακες: Χρήσιμες Πληροφορίες Πέρασμα πινάκων σαν παραμέτρους σε μεθόδους JAVA: Πέρασμα διά τιμής! Αντιγράφεται η διεύθυνση του πίνακα στην τοπική μεταβλητή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία του πίνακα μπορούν να αλλαχθούν! void printarray( int[] array ) { for(int i=0; i<array.length; i++) { System.out.println( array[i] ); Ταξινόμηση πίνακα: java.util.arrays.sort(x); Δυαδική Αναζήτηση σε πίνακα: java.util.arrays.binarysearch(x, 5); Τύπωμα στοιχείωνπίνακα: java.util.arrays.tostring(x ); ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 12

13 Πολυδιάστατοι πίνακες Σύνταξη: <τύπος δεδομένων>[ ][ ]... <όνομα πίνακα>, π.χ., int[][] x Δήλωση Πινάκων int[][] x; //Δήλωση πίνακα 2D με ακέραιους char[][][] a; //Δήλωση πίνακα 3D με χαρακτήρες Αρχικοποίηση Πινάκων Η αρχικοποίηση μπορεί να γίνει με τηδήλωση new x = new int[2][3]; //Δημιουργία πίνακα με 2 γραμμές και 3 στήλες ή μπορεί να γίνει με την αυτόματη ανάθεση στοιχείων x = { {1, 2, 3, {4, 5, 6 ; μόνο κατά την δήλωση! Δήλωση και Αρχικοποίηση σε ένα Βήμα int[][] x= new int[2][3]; ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 13

14 Πολυδιάστατοι πίνακες (συν.) Ερώτηση: Τι επιστρέφει η length σε ένα πολυδιάστατο πίνακα; Απάντηση: Τον αριθμό των γραμμών Παράδειγμα: int[][] x= new int[2][3]; x.length=2 Με την length, μπορούμε να πάρουμε τον αριθμό τον στοιχείων της κάθε γραμμής. Παράδειγμα x[0].length=3, x[1].length=3 Ερώτηση:Μπορούμε να έχουμε πίνακες με γραμμές διαφόρων μεγεθών; Απάντηση: NAI! Ragged Arrays Παράδειγμα: int[][] x = { {1, {2, 3, {4, 5, 6 ; System.out.println( x.length); = 3 System.out.println( x[0].length); = 1 System.out.println( x[1].length); = 2 System.out.println( x[2].length); = 3 ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 14

15 Παραδείγματα: BinarySearch BinarySearch: ο αλγόριθμος αυτός βρίσκει ένα στοιχείο σε μία ταξινομημένη λίστα ψάχνωνταςκάθε φορά στη μέση του πίνακα. Αν το στοιχείο είναι μεγαλύτερο τότε ο πίνακας μοιράζεται στη μέση και χρησιμοποιείται μόνο το δεξί κομμάτι στο επόμενο βήμα Κλειδί= Κλειδί= Κλειδί= ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 15

16 Παραδείγματα: BinarySearch(συν.) int[] x = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; int key = 8; int low=0; int high = x.length - 1; int mid; while( high >= low){ mid = (low + high) / 2; if( key < x[mid]) high = mid-1; else if (key > x[mid]) low = mid+1; else { System.out.println(mid); break; ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 16

17 Παραδείγματα: SelectionSort SelectionSort: ο αλγόριθμος αυτός ταξινομεί μία λίστα με στοιχεία. Σε κάθε βήμα iβρίσκει το τοi-οστό πιο μικρό στοιχείο και το τοποθετεί στην θέση i. Παράδειγμα: intx = {4, 8, 2, 1, 3, 5; swap Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Βήμα 5 Βήμα int[] x = {4, 8, 2, 1, 3, 5; int min_index; int tmp; for(int i=0; i<x.length; i++){ min_index = i; for(int j=i+1; j<x.length; j++){ if(x[j]<x[min_index]) min_index=j; tmp = x[i]; x[i] = x[min_index]; x[min_index]=tmp; ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 17

18 Συλλογές (collections) Οι συλλογές (collections)είναι δομές παρόμοιες με πίνακες (arrays) τις εξής διαφορές: Το μέγεθος του μεταβάλλεται δυναμικά Οποιοδήποτε είδος αντικειμένου μπορεί να εισαχθεί σε μία συλλογή ΔΕΝ υποστηρίζουν εισαγωγή αρχέγονων τύπων (π.χ., int). Παραδείγματα συλλογών: Vector, BitSet, HashTable, Stack ArrayList: πολυχρησιμοποιημένη δομή (παρόμοια με Vector) Δεν είναι συγχρονισμένη, αντίθετα με vector Όταν αυξάνει δυναμικά το μέγεθος κατά το μισό του υπάρχον μέγεθος (ο vector αυξάνει κατά το διπλάσιο) Είναι πιο γρήγορη λόγω του ότι δεν είναι συγχρονισμένη ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 18

19 Boxing Οι συλλογές ΔΕΝ δέχονται πρωτόγονους τύπους αλλά μόνο δείκτες σε αντικείμενα (reference types). Ερώτηση: Τι γίνεται όταν χρειαζόμαστε πρωτόγονους τύπους; Απάντηση: Boxing Ορισμοί: Box Ένα στιγμιότυπο μίας κλάσης περιτυλίγματος (wrapper) η οποία αποθηκεύει την τιμή ενός πρωτόγονου τύπου. Boxing Δημιουργία ενός box για μία τιμή πρωτόγονος τύπου Unboxing Επιστροφή της τιμής πρωτόγονου τύπου από το box ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 19

20 Manual/Auto boxing and unboxing Οι αρχέγονοι τύποι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις περισσότερες περιπτώσεις -you need a wrapper myvector.add(new Integer(5)); Αντίστοιχα δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί ένα αντικείµενο εκεί που χρειάζεται αρχέγονος τύπος. --you need to unwrap it int n = ((Integer)myVector.lastElement()).intValue(); Integer inumber = new Integer(10); Integer inumber= 10; inumber= new Integer( inumber.intvalue()++ ); inumber++; Manual boxing Auto-boxing Manual unboxing Auto-unboxing ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 20

21 Χρήσιμες Βιβλιοθήκες(java.lang.Math) Σταθερές Κλάσης: PI: το π = E: το e = Μέθοδοι Κλάσης: Trigonometric Methods: π.χ., sin(double a), cos(double a) Exponent Methods:π.χ., log10(double a), pow(double a, double b), sqrt(double a) Rounding Methods:π.χ., double ceil(double x), double floor(double x) Other methods: min, max, abs, and random Παραδείγματα: Math.sin(Math.PI / 2) = 1.0 Math.cos(0) = 1.0 Math.exp(1) = 2.71 Math.log(2.71) = 1.0 Math.pow(2, 3) = 8.0 Math.ceil(2.1) = 3.0 Math.floor(2.1) = 2.0 Math.ceil(-2.1) = -2.0 Math.max(2, 3) = 3 Math.min(2.5, 3.6) = 2.5 Math.abs(-2) = 2 0 <= Math.random() < 1.0 (int)(math.random() * 10) = [0..9] ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 21

22 Χρήσιμες Βιβλιοθήκες(java.io) Διαχείριση Αρχείων Create/Open/Delete: π.χ., new File(<path>), delete() Έλεγχοι: π.χ., exists(), canread(), isdirectory(), ishidden() Ιδιότητες: π.χ., getname(), getabsolutepath(), getparent(), length() Διαχείριση Φακέλων: το ίδιο με Διαχείριση Αρχείων Διάβασμα/Εγγραφή σε αρχεία Παραδείγματα: //Δημιουργία αρχείου File f = new File("myfile.txt"); if(!f.exists()) f.createnewfile(); //Εύρεση του μεγέθους αρχείου File file = new File("C:/java.txt"); long filesize = file.length(); //Διάβασμα αρχείου FileInputStream fstream = new FileInputStream(" myfile.txt"); DataInputStream in = new DataInputStream(fstream); BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(in)); String strline; while ((strline = br.readline())!= null) { System.out.println (strline); in.close(); ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 22

23 Άλλες Χρήσιμες Βιβλιοθήκες java.lang.object: Ο παππούς όλων των κλάσεων! java.lang.string: Δημιουργία και διαχείριση strings java.util.date: Δημιουργία και διαχείριση πεδίων τύπου ημερομηνία και ώρα java.util.arraylist: Δημιουργία και διαχείριση λιστών διαφόρων τύπων java.net: Δημιουργία δικτυακών εφαρμογών java.lang.thread: Δημιουργία πολυνηματικών εφαρμογών java.sql: Σύνδεση με βάση δεδομένων και εκτέλεση επερωτήσεων ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 23

Εργαστήριο 2: Πίνακες

Εργαστήριο 2: Πίνακες Εργαστήριο 2: Πίνακες Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Επεξεργασία Πινάκων - Υλοποίηση της Δυαδικής Αναζήτησης σε πίνακες - Υλοποίηση της Ταξινόμησης με Επιλογής σε πίνακες ΕΠΛ035

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Website: www.dap-papei.gr E-mail: dap.papei@yahoo.gr Facebook: https://www.facebook.com/dap.papei Twitter: https://twitter.com/dap_papei

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Γλώσσα Προγραµµατισµού C#

Ασκήσεις Γλώσσα Προγραµµατισµού C# Ασκήσεις Γλώσσα Προγραµµατισµού C# Κατανεµηµένη Αντικειµενοστρεφής Τεχνολογία Ιανουάριος 2004 Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστηµάτων Άσκηση 1 Να γραφτεί ένα πρόγραµµα που να εµφανίζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές

Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Ευθύγραμμες Απλά Συνδεδεμένες Λίστες (εισαγωγή, εύρεση, διαγραφή) Ευθύγραμμες Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» Κωνσταντίνος Π. Φερεντίνος Διδάσκων ΠΔ 407/80 Οι σημειώσεις αυτές του μαθήματος «Γλώσσες Προγραμματισμού» αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Ενότητα 3 Κλάσεις και αντικείμενα Πεδία Μέθοδοι Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας 1.0.0 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

C# (Sharp) ΤΕΙ Λάρισας. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. βιβλίο μελέτης εργαστηρίου. προγραμματισμός ΙΙ. έκδοση 1.0.

C# (Sharp) ΤΕΙ Λάρισας. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. βιβλίο μελέτης εργαστηρίου. προγραμματισμός ΙΙ. έκδοση 1.0. ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών προγραμματισμός ΙΙ C# (Sharp) βιβλίο μελέτης εργαστηρίου έκδοση 1.0.1 Νεβράντζας Βάιος-Γερμανός Λάρισα Φεβρουάριος 2011 σελίδα 2 από 39 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Προσανατολισμός σε αντικείμενα είναι η προσέγγιση που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. 1.2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1.2.1 Αριθμητικές σταθερές. 1.2.2 Αλφαριθμητικές σταθερές.

Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. 1.2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1.2.1 Αριθμητικές σταθερές. 1.2.2 Αλφαριθμητικές σταθερές. Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Το σύνολο των χαρακτήρων της QuickBASIC (QB) απαρτίζεται από τους αριθμητικούς χαρακτήρες (0 9), τους αλφαβητικούς, κεφαλαία (Α Ζ) και πεζά (a z),

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες & Μεθοδολογίες Προγραµµατισµού ΙΙ

Τεχνολογίες & Μεθοδολογίες Προγραµµατισµού ΙΙ Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστηµάτων Σηµειώσεις για το µάθηµα Τεχνολογίες & Μεθοδολογίες Προγραµµατισµού ΙΙ εξάµηνο Ιωάννης Γαβιώτης, gaviotis@aegean.gr Στόχοι του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Τµηµα Επιστηµης και Τεχνολογιας Υλικων Πανεπιστηµιο Κρητης Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Σταµατης Σταµατιαδης Copyright c 2004 2015 Σταµάτης Σταµατιάδης, stamatis@materials. uoc.gr Η στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας Προγραμματισμός ΙI

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας Προγραμματισμός ΙI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ( Γλώσσα Προγραμματισμού C ) Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες

Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες (Κεφάλαιο 12, KNK-2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 6-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν μερικές από τις πολλές δυνατότητες της Java:

Ακολουθούν μερικές από τις πολλές δυνατότητες της Java: JAVA TUTORIAL ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τι κάνει τη Java να ξεχωρίζει; Η Java προκάλεσε ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη στον κόσμο του Internet. Όλοι μιλούν γι αυτήν. Όλοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008 Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια 2 Ορισμός Κλάσεων Σύνταξη κλάσης: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι Ένας αυτόματος εκδότης εισιτηρίων είναι μια μηχανή που δέχεται χρήματα και εκδίδει ένα εισιτήριο. Εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ.

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 «Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος της Εργασίας 4 είναι να η εξοικείωση με την αντικειμενοστρέφεια (object oriented programming). Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης

ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ημερομηνία: 1 Φεβρουαρίου 2009 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες -

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Email: liliadis@fmenr.duth.gr 1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Τα προγράµµατα αποτελούνται από εντολές οι οποίες γράφονται σε έναν απλό επεξεργαστή που προσφέρει και το Περιβάλλον της Visual C++. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι» ΓΛΩΣΣΑ C Δρ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου Ιωάννης Γ. Τσούλος

Ασκήσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου Ιωάννης Γ. Τσούλος 1. HTML Ασκήσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου Ιωάννης Γ. Τσούλος Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία από την HTML προκειμένου να αποτελέσουν μία καλή εισαγωγή για την συνέχεια όπου θα δούμε

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Πρόβληµα, Στιγµιότυπο, Αλγόριθµος Εργαλεία εκτίµησης πολυπλοκότητας: οι τάξεις Ο(n), Ω(n), Θ(n) Ανάλυση Πολυπλοκότητας Αλγορίθµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός ΙΙ Java 2

Προγραµµατισµός ΙΙ Java 2 Προγραµµατισµός ΙΙ Java 2 ιαχείριση Αρχείων Αρχεία Γιατί χρειαζόµαστε να γνωρίζουµε πως διαχειριζόµαστε αρχεία? Για να αποθηκεύουµε και να διαβάζουµε δεδοµένα από το δίσκο (τους λογικούς δίσκους πιο σωστά)

Διαβάστε περισσότερα