Α. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ (Άρθρο 11 παρ. 1-9)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ (Άρθρο 11 παρ. 1-9)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : FAX : Αθήνα 20/2/2004 Αριθµ. Πρωτ. Ε33/69 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 20 ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΘΕΜΑ : "Κοινοποίηση διατάξεων για ρύθµιση οφειλών " Με την παρούσα κοινοποιούµε τις κάτωθι διατάξεις του Ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48 τ. Α 12/2/04) και σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα για την εφαρµογή τους. Α) άρθρο 11 Βελτίωση παγίου συστήµατος ρύθµισης οφειλών Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ. παρ. 1-9 Β) άρθρο 32 παρ. 8 Η υποβολή ένστασης ενώπιον της Τ..Ε. κατά καταλογιστικής πράξης που έχει εκδοθεί κατόπιν καταγγελίας εργαζόµενου αποτελεί ανασταλτικό λόγο για την είσπραξη των εισφορών του Ιδρύµατος. Γ) Υπενθύµιση διαφόρων θεµάτων αναγκαστικών µέτρων είσπραξης οφειλών. Α. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ (Άρθρο 11 παρ. 1-9) Με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1-9 του παρόντος νόµου τροποποιούνται και αντικαθίστανται οι πάγιες ισχύουσες διατάξεις των άρθρων του Ν. 2676/99. ΑΡΜΟ ΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Αρµόδια όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών στο Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ είναι : α) Ο ιευθυντής του οικείου Υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α ΕΤΑΜ ή του Ταµείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ, όταν το ποσό της οφειλόµενης Κύριας Εισφοράς δεν υπερβαίνει το ποσό των ,00. β) Η Επιτροπή Αναστολών του άρθρου 113 του Κανονισµού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ, όταν το ποσό της οφειλόµενης Κύριας Εισφοράς υπερβαίνει το ποσό των ,00. ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ

2 1. Αίτηµα χορήγησης τµηµατικής καταβολής καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. εξετάζεται από το αρµόδιο όργανο, µε κύριο κριτήριο τη συµπεριφορά του οφειλέτη και την αιτία για την οποία ζητείται η διευκόλυνση. Τα κατά το άρθρο 112 αρµόδια όργανα του Ιδρύµατος δύναται να ζητούν από τον ενδιαφερόµενο την υποβολή κάθε στοιχείου που κρίνουν αναγκαίο για τη διαµόρφωση γνώµης. Οφειλές που ρυθµίζονται : α) Οι οφειλές από Κύρια Εισφορά ασφαλισµένου και εργοδότη, οι εισφορές αυτοτελώς εργαζοµένων για υποχρεωτική ασφάλιση. β) Οι εισφορές φορέων και λογαριασµών που συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ (Ο.Α.Ε.., Ο.Ε.Κ., Εργατική Εστία κ.α.) γ) Τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη, οι Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Ο.Ε, Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Α.Π., οι τόκοι και οι λοιπές προσαυξήσεις. δ) Οι οφειλές από ακάλυπτες επιταγές, δικαστικά έξοδα διοικητικής εκτέλεσης και οι οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές. ε) Οι εισφορές υπέρ ΕΛ ΕΟ. Κατά τη συζήτηση της αίτησης για την ρύθµιση των καθυστερούµενων ασφ/κών εισφορών ενώπιον των αρµοδίων οργάνων ο ενδιαφερόµενος µπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου αντιπροσώπου του, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως ή δια εντολής επί δικηγόρου. Η ρύθµιση των οφειλών θα γίνεται ως ακολούθως : Με απόφαση του ιευθυντή του οικείου Περιφερειακού ή Τοπικού Υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ ή του ιευθυντή του οικείου Ταµείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ, παρέχεται η ευχέρεια ρύθµισης οφειλών µέχρι 36 ισόποσες µηνιαίες δόσεις κατ ανώτατο όριο, αφού υπολογισθούν προϋπολογιστικά τα πρόσθετα τέλη µε βάση την ηµεροµηνία καταβολής της τελευταίας δόσης και µε την προϋπόθεση καταβολής των τρεχουσών ασφ/κών εισφορών και της κλιµακωτά και αθροιστικά υπολογιζόµενης προκαταβολής επί του συνόλου της οφειλής. Με απόφαση της Επιτροπής Αναστολών αφού ληφθούν υπόψη ο αριθµός των απασχολούµενων και η διασφάλιση της οφειλής, παρέχεται ευχέρεια ρύθµισης οφειλών από 36 µέχρι 48 ισόποσες µηνιαίες δόσεις κατ ανώτατο όριο, αφού υπολογισθούν προϋπολογιστικά τα πρόσθετα τέλη µε βάση την ηµεροµηνία καταβολής της τελευταίας δόσης και µε την προϋπόθεση καταβολής των τρεχουσών ασφ/κών εισφορών και της κλιµακωτά και αθροιστικά υπολογιζόµενης προκαταβολής επί του συνόλου της οφειλής. 2

3 Το ποσό της προκαταβολής θα υπολογίζεται, ως ακολούθως : ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ (από Κύρια Εισφορά πλέον Προσθέτων Τελών) ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ από 1 µέχρι ,00 10%. από ,00 µέχρι ,00 8%. από ,00 και άνω 6%. Κάθε µηνιαία δόση δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 150,00. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της κάθε δόσης είναι η προγενέστερη εξόφληση των απαιτητών τρεχουσών εισφορών. Ο εργοδότης για να αποδείξει ότι εξόφλησε της τρέχουσες εισφορές, προκειµένου να καταβάλλονται οι δόσεις, θα προσκοµίζει στο Ταµείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Υπηρεσιακό Σηµείωµα, ανά εξάµηνο από τις αρµόδιες Υπηρεσίες των Υποκαταστηµάτων του Ι.Κ.Α., για να διαπιστώνεται η καταβολή των τρεχουσών εισφορών. 2. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση και που έχουν ληφθεί χωρίς να έχουν αποδώσει όλα τα αναγκαστικά και άλλα µέτρα είσπραξης που ισχύουν, είναι δυνατόν τα αρµόδια όργανα, να αποφασίσουν τη ρύθµιση των οφειλών τους σε 60 ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε την προϋπόθεση της καταβολής του 2% της συνολικής οφειλής ως προκαταβολή (χωρίς η Κύρια Οφειλή να έχει επιβαρυνθεί µε το ανώτατο ποσοστό προσθέτων τελών 120%), Σε περίπτωση απώλειας της ρύθµισης επανέρχονται µε τους ίδιους όρους. Η ανωτέρω ρύθµιση (των επιχ/σεων που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση), δεν µπορεί να τύχει εφαρµογής και για τις οφειλές των υπό εκκαθάριση επιχ/σεων, για τις οποίες θα ισχύουν πλέον οι διατάξεις του άρθρ. 11 του παρόντος νόµου δηλ. καταργήθηκε προϊσχύουσα σχετική διάταξη. 3. Οφειλέτης που δεν τήρησε της όρους της 1 ης ρύθµισης στο σύνολο ή σε µέρος της (δηλ. µη καταβολή της προκαταβολής, δόσεων, ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών), µπορεί να ζητήσει από το αρµόδιο όργανο νέα ρύθµιση µετά εξάµηνο από την έκδοση της προηγούµενης απόφασης για το σύνολο της οφειλής (υπόλοιπο οφειλής από την 1 η ρύθµιση και, τυχόν άλλες βεβαιωµένες οφειλές), µε έκδοση νέας απόφασης, σε 36 ισόποσες µηνιαίες δόσεις και µε ποσοστό προκαταβολής το οποίο δεν µπορεί είναι µικρότερο του διπλασίου του ποσού προκαταβολής της πρώτης ρύθµισης (π.χ. 1 η φορά 10% ποσοστό προκαταβολής, 2 η φορά 20% ποσοστό προκαταβολής). Μόνο σε περίπτωση επίσπευσης προγράµµατος πλειστηριασµού και πριν την παρέλευση εξαµήνου ο οφειλέτης δύναται να ζητήσει εκ νέου ρύθµιση µε τους όρους προκαταβολής και δόσεων ως ανωτέρω εδαφίου. Εφόσον ο οφειλέτης δεν τήρησε της όρους και της δεύτερης ρύθµισης (δηλ. µη καταβολή της προκαταβολής, δόσεων, ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών), και αφού έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαστικά και άλλα µέτρα είσπραξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.. 356/74 Κ.Ε..Ε. και 3

4 άλλους νόµους και δεν έχει καταστεί δυνατή η είσπραξη της οφειλής, τότε αµέσως θα επισπεύδεται από της αρµόδιες Υπηρεσίες η διαδικασία κήρυξης της επιχ/σης σε πτώχευση,. Υπενθυµίζεται ότι, η ως άνω διαδικασία κήρυξης επιχ/σης σε πτώχευση προβλέπεται ευθέως εκ του νόµου και εποµένως οι αρµόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να ενηµερώνουν σχετικά την Νοµική ιεύθυνση εγγράφως. Η παραπάνω διαδικασία δύναται να ανασταλεί αφού καταβληθεί οσοστό προκαταβολής 30% επί του συνόλου της οφειλής και ρυθµιστεί το πόλοιπο αυτής σε 36 ισόποσες µηνιαίες δόσεις. Οφειλέτης που δεν τήρησε της όρους των προηγούµενων αποφάσεων ρύθµισης δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε νέα ρύθµιση, οπότε εκδίδεται νέα απόφαση σε 36 ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε την προϋπόθεση ότι το ποσό της προκαταβολής δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 30% του συνόλου της οφειλής του. 4. Είναι δυνατή η εκπρόθεσµη καταβολή δόσης µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από αυτόν που είναι απαιτητή. Η παραπάνω εκπρόθεσµη καταβολή επιτρέπεται για δύο δόσεις σε κάθε ωδεκάµηνο. Παράδειγµα : Οφειλέτης δύναται να καταβάλει τη δόση µηνός Νοεµβρίου µέχρι το τέλος εκεµβρίου, τυχόν καταβολή της δόσης αυτής το µήνα Ιανουάριο συνιστά απώλεια της ρύθµισης. Η δυνατότητα για εκπρόθεσµη καταβολή δόσης ισχύει για µία ακόµη φορά µέσα σε κάθε δωδεκάµηνο της ίδιας απόφασης ρύθµισης και για το ίδιο ποσό οφειλής. 5. Στους οφειλέτες που τηρούν τους όρους της ρύθµισης παρέχεται µερική έκπτωση µόνο στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη ως ακολούθως : α) Σε περίπτωση υπαγωγής στη ρύθµιση για διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών και εξόφληση του οφειλόµενου ποσού µέχρι 36 δόσεις κατ ανώτατο όριο, παρέχεται έκπτωση µόνο στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη 10% (ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου που ανάγεται η οφειλή). Για τις περιπτώσεις της υπαγωγής στη ρύθµιση άνω των 36 δόσεων (τόσο από ανακαθορισµό του αριθµού των δόσεων όσο και µε απόφαση της Επιτροπής Αναστολών) δεν ισχύουν οι εκπτώσεις. β) Σε περιπτώσεις εξόφλησης της συνολικής οφειλής εφάπαξ παρέχεται έκπτωση µόνο στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη κατά ποσοστό 20% (ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου που ανάγεται η οφειλή). Τα ποσά που θα προέλθουν από τη µείωση (έκπτωση) των προσθέτων τελών θα αφαιρούνται πάντα από της τελευταίες δόσεις. 4

5 6. Η αίτηση για τη χορήγηση διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής εξετάζεται από το αρµόδιο όργανο, εφόσον έχει καταβληθεί παράβολο υπέρ του Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ και έχει επισυναφθεί γραµµάτιο είσπραξής του. Το ποσό του παραβόλου που πρέπει να καταβάλλεται είναι : α) Είκοσι ευρώ (20,00 ), για οφειλή µέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 ). β) Πενήντα ευρώ (50,00 ), για οφειλή από πενήντα χιλιάδες και ένα ευρώ (50.001,00 ) έως και εκατό χιλιάδες ευρώ ( ,00 ). γ) Εκατό (100,00 ) για οφειλές µεγαλύτερες των εκατό χιλιάδων και ένα ( ,00 ) και µέχρι του ποσού που ρυθµίζει ο ιευθυντής του Υποκαταστήµατος ή Ταµείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α ΕΤΑΜ. δ) ιακόσια (200,00 ), για οφειλές αρµοδιότητας της Επιτροπής Αναστολών. 7. Για τις κατηγορίες των επιχ/σεων που κεφαλαιοποιήθηκαν και ρυθµίστηκαν οι οφειλές µε ειδικές διατάξεις νόµων δεν θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν. 3232/04 (µείωση ποσοστού προσθέτου τέλους) για όσο χρόνο τηρούνται οι όροι των ανωτέρω ρυθµίσεων. Οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν. 3232/04 θα έχουν εφαρµογή µετά την απώλεια της ρύθµισης για το ανεξόφλητο ποσό της οφειλής. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ α) Είναι δυνατή, η τροποποίηση της απόφασης στους ενήµερους εργοδότες µετά τρίµηνο από την έκδοση της προηγούµενης απόφασης για µείωση του ποσοστού παρακράτησης (και µέχρι 2% κατ ελάχιστο όριο) από τις χορηγούµενες βεβαιώσεις ασφ/κής ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων από Τράπεζες ή Πιστωτικά Ιδρύµατα µε την προϋπόθεση ότι τα µηνιαία ποσά που προέρχονται από παρακρατήσεις, είναι µεγαλύτερα του ποσού του 50% της µηνιαίας δόσης, σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης ρύθµισης της οφειλής. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτηµα από τον οφειλέτη στο αρµόδιο όργανο που εξέδωσε την προηγούµενη απόφαση, προκειµένου να εκδοθεί νέα απόφαση από αυτό. Επίσης, σε περίπτωση διαγραφής µέρους της οφειλής (κατόπιν αποφάσεως Τ..Ε., διοικητικού Πρωτοδικείου κ.λ.π.), οι ορισθείσες µε τις εκδοθείσες αποφάσεις δόσεις, θα αναπροσαρµόζονται οίκοθεν από το αρµόδιο όργανο εκτέλεσης της απόφασης ( ιευθυντή Υποκ/τος ή ιευθυντή Ταµείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ ). β) Οφειλέτης που τήρησε της όρους της ρύθµισης (1 η, 2 η, 3 η κ.λ.π.), µπορεί να ζητήσει µετά παρέλευση εξαµήνου από την έκδοση της απόφασης, ανακαθορισµό του αριθµού των δόσεων, κατά 12 επιπλέον (µε ανώτατο όριο αύξησης των δόσεων τις 48), αφού υποβάλλει σχετικό αίτηµα στο αρµόδιο όργανο που εξέδωσε την προηγούµενη απόφαση. 5

6 Επισηµαίνεται δε ότι, εφόσον, εκδοθεί απόφαση ρύθµισης από την Επιτροπή Αναστολών στην οποία θα καθορίζεται ρητά ο αριθµός των δόσεων δεν θα παρέχεται η δυνατότητα του ανακαθορισµού των δόσεων έστω και αν αυτές έχουν οριστεί σε 36. Τροποποίηση αποφάσεων ρύθµισης στους ενήµερους εργοδότες κατά την ηµεροµηνία ισχύος των νέων διατάξεων Οι ενήµεροι µε αποφάσεις ρύθµισης οφειλέτες, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρ Ν. 2676/99 και άρθρ. 14 Ν. 3050/02, προκειµένου να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόµου (αριθµός δόσεων 36), θα µπορούν µε αίτησή τους στο αρµόδιο για τη ρύθµιση όργανο να ζητήσουν την εφαρµογή αυτών. Οι ενήµεροι µε αποφάσεις ρύθµισης της Επιτροπής Αναστολών, οφειλέτες (εφόσον το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό από κύρια οφειλή υπερβαίνει τις ,00 ), προκειµένου να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόµου (αριθµός δόσεων µέχρι 48), θα µπορούν µε αίτησή τους στην Επιτροπή Αναστολών να ζητήσουν την εφαρµογή. Για τον ανακαθορισµό του αριθµού των δόσεων των δύο ανωτέρω περιπτώσεων δεν απαιτείται καταβολή προκαταβολής και παραβόλου. Κατά τα λοιπά θέµατα που αφορούν τη χορήγηση βεβαίωσης ασφ/κής ενηµερότητας, τη λήψη αναγκαστικών και άλλων µέτρων είσπραξης καθώς επίσης και τα ευεργετήµατα του οφειλέτη και τα δικαιώµατα του Ι.Κ.Α., ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων του Ν.2676/99 (εγκ. 52/99). ιευκρινίσεις εφαρµογής των διατάξεων α) Οφειλέτης ο οποίος υπήχθη σε καθεστώς ρύθµισης για πρώτη φορά µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3050/02 και απώλεσε ή παραιτήθηκε από την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης, δύναται να ρυθµίσει εκ νέου την οφειλή του µε τις ισχύουσες διατάξεις του παρόντος Νόµου, και θα λογίζεται η ρύθµιση αυτή σαν 1 η (χωρίς να υπολογίζεται η ειδική ρύθµιση). β) Οφειλέτης που υπήχθη σε ρύθµιση της οφειλής του µε τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 2676/99 «τροποποιήθηκε» η ρύθµιση µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3050/02 και απώλεσε ή παραιτήθηκε των ανωτέρω, δύναται να ρυθµίσει εκ νέου την οφειλή του µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου σε κατηγορία ρύθµισης επόµενη από αυτήν στην οποία είχε υπαχθεί. (π.χ. εργοδότης µε 1 η ρύθµιση στις διατάξεις του Ν. 2676/99, τροποποιείται µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3050/02 (εξακολουθεί να έχει µία ρύθµιση), σε περίπτωση απώλειας ή παραίτησης από την ανωτέρω, θα υπαχθεί στις διατάξεις του νέου Νόµου και θα λογίζεται αυτή σαν 2 η ρύθµιση. 6

7 γ) Οφειλέτης ο οποίος είναι ενήµερος µε απόφαση ρύθµισης µε τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 2676/99 και επιθυµεί µε αίτηση του να υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόµου θα ανακαθορίζεται ο αριθµός των δόσεών του σε 36. Ο περαιτέρω ανακαθορισµός σε 48 δόσεις θα πραγµατοποιείται µετά την παρέλευση εξαµήνου. δ) Για τους ενήµερους µε απόφαση ρύθµισης οφειλέτες κατά τις διατάξεις των άρθ Ν.2676/99, των οποίων έχει πραγµατοποιηθεί ο ανακαθορισµός των δόσεων από 24 σε 36 θα δικαιούνται από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου και εφεξής, της έκπτωσης του 10% στα πρόσθετα τέλη, που αντιστοιχούν και στις οφειλές που έχουν ήδη καταβάλλει (και όχι την έκπτωση του 5%). Οδηγίες για τις λοιπές ειδικές ρυθµίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου θα δοθούν µετά την υπογραφή των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Στους οφειλέτες καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης αυτών µε χρηµατοδότηση από πιστωτικό Ίδρυµα (Τράπεζα) που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, µε σύναψη ειδικής δανειακής σύµβασης αποκλειστικά και µόνο για την κάλυψη της ανωτέρω υποχρέωσης. Η ανωτέρω χρηµατοδότηση συµφωνείται για την εφάπαξ εξόφληση του συνόλου της οφειλής ή µέρους αυτής, ή και για την τµηµατική εξόφλησή της µε ρύθµιση. α) Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνόλου ή µέρους της οφειλής, προσκοµίζεται στο Πιστωτικό Ίδρυµα βεβαίωση του συνόλου της οφειλής από το αρµόδιο όργανο του Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ, από την οποία προκύπτει το τελικά καταβαλλόµενο ποσό, όπως αυτό καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Το αναγραφόµενο στη βεβαίωση οφειλής ποσό ισχύει µέχρι την οριζόµενη σε αυτήν προθεσµία, εκταµιεύεται και αποδίδεται απευθείας στην αρµόδια Ταµειακή Υπηρεσία του Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ. β) Αν η χρηµατοδότηση συµφωνηθεί για εφάπαξ εξόφληση µέρους της οφειλής, τότε το υπολειπόµενο ποσό καταβάλλεται από τον οφειλέτη, µε ρύθµιση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. ιευκρινίσεις που αφορούν την εξόφληση των οφειλών µε χρηµατοδότηση από Πιστωτικό Ίδρυµα : Κατά την τελική εκκαθάριση του λογαριασµού του οφειλέτη από της αρµόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ πρέπει : Εφόσον προκύψει καταβολή ποσού από το Πιστωτικό Ίδρυµα επιπλέον του πράγµατι οφειλόµενου ποσού, αυτό επιστρέφεται στο 7

8 οφειλέτη ή συµψηφίζεται µε τυχόν άλλη οφειλή του προς το Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ. Εφόσον προκύψει καταβολή ποσού που υπολείπεται του πράγµατι οφειλόµενου ποσού, το υπολειπόµενο ποσό βαρύνει τον οφειλέτη εργοδότη. Για την απόδοση από το Πιστωτικό Ίδρυµα στο Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ των χρηµατικών ποσών της χρηµατοδότησης της δεν απαιτείται η προσκόµιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας. Ο οφειλέτης εξακολουθεί και µετά τη σύναψη της δανειακής σύµβασης να είναι υπεύθυνος για την καταβολή των οφειλών στο Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων του Ν. 2676/99 µε εξαίρεση της διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 51 και της παρ. 1 του άρθρου 52, δηλαδή. α) Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν τηρήσει τους όρους της ανωτέρω ρύθµισης, δεν δύναται, µετά εξάµηνο από την έκδοση της απόφασης, να ζητήσει από το αρµόδιο όργανο νέα ρύθµιση, του συνόλου της οφειλής του. β) εν είναι δυνατή η εκπρόθεσµη καταβολή δόσης. γ) Στη χορηγούµενη Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας δεν θα παρακρατείται ποσό για Τράπεζες ή Πιστωτικά Ιδρύµατα καθώς επίσης και για την είσπραξη όλων των εκκαθαρισµένων απαιτήσεων από το ηµόσιο, Ν.Π... και λοιπούς οργανισµούς του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα δεν θα παρακρατείται το τετραπλάσιο ποσό δόσης. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και για οφειλές που ρυθµίζονται µε ειδικές διατάξεις νόµου. ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους αναδόχους έργων του άρθρ. 8 παρ. 5 εδαφ. ε του Α.Ν. 1846/51, στους οποίους, για είσπραξη εκκαθαρισµένων απαιτήσεων από το ηµόσιο, Ν.Π..., Ο.Τ.Α., ηµόσιες, ηµοτικές και Κοινοτικές Επιχ/σεις, ηµόσιας και Κοινής οφέλειας και γενικά επιχ/σεις και οργανισµούς του ευρύτερου ηµόσιου τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία, καθώς και σε αυτούς που ενεργούν πληρωµές µε εντολή ή εξουδιοδότηση των πιο πάνω, θα χορηγείται βεβαίωση οφειλής µε το σύνολο του οφειλοµένου ποσού. Οι υπάλληλοι των Υποκ/των ή Ταµείων Είσπραξης Εσόδων Ι.ΚΑ. ΕΤΑΜ θα πρέπει να ενηµερώνουν τους οφειλέτες αναδόχους ηµοσίων Έργων, που επιθυµούν να συνάψουν δανειακή σύµβαση µε Τράπεζα ότι προκειµένου να εισπράξουν λογαριασµό ηµοσίου Έργου θα χορηγείται βεβαίωση οφειλής για το σύνολο των οφειλών του έργου και της έδρας. Β. Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Τ..Ε. ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ. 8

9 Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 32 Ν.3232/04 ορίζουν ότι : «αν υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του αρµοδίου κατά νόµο διοικητικού οργάνου, κατά καταλογιστικής πράξης του Ι.Κ.Α. µε την οποία προσδιορίζεται απαίτηση αυτού από αναγνώριση ηµερών εργασίας µετά από δήλωση απασχόλησης καταγγελία εργαζοµένου, αναστέλλεται η είσπραξη της απαίτησης µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή µέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του ιοικητικού Πρωτοδικείου αν ασκηθεί προσφυγή». Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης αρχίζει κατά το άρθρο 35 του προαναφερθέντος νόµου από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του δηλ. 12/2/04 και καταλαµβάνει τις περιπτώσεις στις οποίες θα υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Τ..Ε. Υποκ/τος µετά την 12/2/04. Για το χρονικό διάστηµα που θα διαρκεί η αναστολή, δηλαδή από την ηµεροµηνία υποβολής ένστασης στην Τ..Ε. κατά καταλογιστικής πράξης (Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ε. και πιθανόν Π.Ε.Π.Α.Ε.) που εξεδόθη µόνο κατόπιν δήλωσης απασχόλησης καταγγελία εργαζόµενου µέχρι την έκδοση της απόφασης της Τ..Ε. ή της οριστικής απόφασης του ιοικητικού Πρωτοδικείου αν ασκηθεί προσφυγή, θα εφαρµόζονται τα κάτωθι : Οι καταλογιστικές πράξεις θα βεβαιώνονται στην Ταµειακή Υπηρεσία του αρµοδίου Υποκ/τος ή στο αντίστοιχο Ταµείο Είσπραξης Εσόδων Ι.ΚΑ.-ΕΤΑΜ στις νόµιµες προθεσµίες, χωρίς να απαλλάσσονται από τις κυρώσεις εκπρόθεσµης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται βάσει του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν. 3232/04. Οι υπάλληλοι των Τµηµάτων Εσόδων θα πρέπει να ενηµερώνουν άµεσα τους υπαλλήλους των Ταµειακών Υπηρεσιών ή των Ταµείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ για την υποβολή ενστάσεων κατά των προαναφερθέντων καταλογιστικών πράξεων καθώς και για την άσκηση ή µη προσφυγής και την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής. Οι υπάλληλοι των Ταµειακών Υπηρεσιών ή των Ταµείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ θα αναγράφουν στις πινακίδες εργοδοτών ή µέσω του Η/Υ την χορηγηθείσα αναστολή των συγκεκριµένων καταλογιστικών πράξεων, οι οποίες δεν θα λαµβάνονται υπόψη κατά την λήψη των αναγκαστικών µέτρων είσπραξης. Ταυτόχρονα µε την σύνταξη των καταλογιστικών πράξεων θα συντάσσονται και οι αντίστοιχες µηνυτήριες αναφορές βάσει του Α.Ν. 86/67, όπως ισχύει σήµερα, οι οποίες θα αποστέλλονται από τις Ταµειακές Υπηρεσίες ή τα Ταµεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ στην Εισαγγελία, ενώ το Ποινικό ικαστήριο θα ενηµερώνεται από τους υπαλλήλους µας, οι οποίοι παρίστανται ως µάρτυρες κατά την εκδίκαση της µηνυτήριας αναφοράς για την εν λόγω αναστολή είσπραξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόµου. Θα χορηγούνται (µε την χειρόγραφη διαδικασία) βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενηµερότητας για οποιαδήποτε χρήση, στις οποίες 9

10 δεν θα λαµβάνεται υπόψη το ποσό των συγκεκριµένων καταλογιστικών πράξεων. Η παραγραφή της απαίτησης αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα ίσο µε το χρόνο της αναστολής. Συνεπώς, το ανασταλτικό γεγονός της υποβολής ένστασης σταµατά το χρόνο παραγραφής της απαίτησης, από την ηµεροµηνία υποβολής της µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επ αυτής, οπότε συνεχίζεται ο χρόνος παραγραφής από το σηµείο που είχε σταµατήσει. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος της αναστολής θα πρέπει να αναγράφεται µε ιδιαίτερη προσοχή στις πινακίδες εργοδοτών ή µέσω του Η/Υ στο αντίστοιχο πρόγραµµα. Τα Υποκ/τα του Ι.ΚΑ. ΕΤΑΜ θα πρέπει να επισπεύδουν αµέσως την διαδικασία εκδίκασης των ανωτέρω υποθέσεων από τις Τ..Ε. αυτών. Γ. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Αναγραφή παλαιού και νέου αριθµού µητρώου Σχετ. Γενικό Έγγραφο Γ99/1/49/ Σε όλες τις καταλογιστικές πράξεις που συντάσσονται µετά την 1/1/02 και στους χρηµατικούς καταλόγους ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου που αναφέρονται, αναγράφεται απαραιτήτως µαζί µε το νέο Α.Μ.Ε. και ο παλαιός Α.Γ.Μ. του εργοδότη. Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι σε περίπτωση µη αναγραφής και των δύο (2) αριθµών µητρώου του εργοδότη οφειλέτη δηµιουργούνται στα Ταµεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. προβλήµατα αξιοπιστίας και λειτουργίας τόσο στη συναλλαγή όσο και στην λήψη των αναγκαστικών µέτρων είσπραξης των οφειλών και την χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενηµερότητας. Έδρα και Υποκαταστήµατα ρύθµιση οφειλών Για την κατηγορία των επιχ/σεων που λειτουργούν µε την ίδια επωνυµία και νοµική µορφή σε διάφορα Υποκαταστήµατα Ι.Κ.Α., αφού προσδιορισθεί η συνολική πλέον οφειλή, αρµόδιο Υποκατάστηµα για να εκδώσει απόφαση ρύθµισης (συνολική οφειλή) είναι το Υποκατάστηµα της έδρας της επιχ/σης, όπως αναφέρεται στις σχετικές εγκυκλίους 52/99 69/02. Η δε απόφαση ρύθµισης που θα εκδοθεί ορίζει και τις καταβολές (ποσό προκαταβολής και δόσεις), ανά Υποκατάστηµα. Παρατηρείται το φαινόµενο, επιχ/σεις οι οποίες έχουν Υποκαταστήµατα ανά την επικράτεια, να ρυθµίζουν τις οφειλές τους είτε στην περιοχή που εξυπηρετούνται, είτε τα Τοπικά Υποκαταστήµατα Ι.Κ.Α. να διενεργούν ξεχωριστή ρύθµιση από αυτή της έδρας ή ακόµα οι καταβολές των δόσεων να γίνονται στα Τοπικά Υποκαταστήµατα Ι.Κ.Α. και όχι στην έδρα της επιχ/σης. 10

11 Η παράκαµψη των διατάξεων και η µη πιστή εφαρµογή των εγκυκλίων που αφορούν το συγκεκριµένο θέµα, καθιστούν ανέφικτη την χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας και παρακολούθηση ανάλογων περιπτώσεων, καθώς δεν έχει υλοποιηθεί ακόµη η µηχανοργάνωση και η µηχανογράφηση των µονάδων του Ι.Κ.Α. Έτσι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εργοδότης αποκρύπτει την λειτουργία και άλλων µονάδων σε περιοχές άλλων Υποκαταστηµάτων Ι.Κ.Α. ή συντρέχουν οι ανωτέρω προαναφερόµενοι λόγοι, µε αποτέλεσµα τη µη ρύθµιση της συνολικής οφειλής, τότε αυτοδικαίως εκπίπτει του δικαιώµατος της συνέχισης της ρύθµισης και επανέρχεται µε τα οριζόµενα των ισχυουσών διατάξεων του παρόντος νόµου. ικαστικοί Επιµελητές Υποχρεώσεις ικαιώµατα έναντι του Ι.Κ.Α. Το Ι.Κ.Α. κατά την ισχύουσα Νοµοθεσία, αναθέτει την εκτέλεση πράξεων για την αναγκαστική είσπραξη των βεβαιωµένων απαιτήσεών του, όπως και επιδόσεις διαφόρων εγγράφων, σε δικαστικούς επιµελητές που ζητούν µε αίτησή τους συνεργασία µαζί του. Η συνεργασία αυτή, διέπεται από τις σχετικές διατάξεις καθώς και κάποιους όρους που τίθενται από το Ι.Κ.Α., υλοποιείται και συνεχίζεται µόνο υπό την προϋπόθεση τήρησης αυτών και αποσκοπεί αποκλειστικά και µόνο στη διασφάλιση και την είσπραξη των βεβαιωµένων απαιτήσεών του Ιδρύµατος. Με δεδοµένο ότι, το Ι.Κ.Α. δεν δεσµεύεται (βάσει της Νοµοθεσίας)για άνευ όρων συνέχιση της συνεργασίας µε δικαστικούς επιµελητές, διακόπτει αυτή µονοµερώς και άµεσα, αν ενέργειες ή παραλείψεις ή αµέλεια αυτών επιφέρουν απώλεια εσόδων και εποµένως, οικονοµική ζηµία για το Ίδρυµα. Την ευθύνη βεβαίως του ελέγχου τήρησης των κανόνων συνεργασίας Ι.Κ.Α. και δικαστικών επιµελητών, φέρουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι και προϊστάµενοι του Ιδρύµατος που διαχειρίζονται στις Μονάδες τους τα θέµατα αναγκαστικής είσπραξης των καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικότερα όσον αφορά το χρόνο εκτέλεσης των παραγγελιών κατάσχεσης, αυτός σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να εκτείνεται πέραν του 3µήνου από την ηµεροµηνία που παραλαµβάνει ο δικαστικός επιµελητής τις παραγγελίες από την Υπηρεσία. (Η Υπουργική Απόφαση /4475 4/0016 πολ. 115/97, προβλέπει 2µηνη προθεσµία για την εκτέλεση παραγγελιών κατάσχεσης). Μετά τη λήξη της καθορισθείσας προθεσµίας και αν η εκτέλεση των παραγγελιών κατάσχεσης καθυστερεί αδικαιολόγητα, η Υπηρεσία θα ανακαλεί αυτές από το δικαστικό επιµελητή, ο οποίος υποχρεούται άµεσα να τις επιστρέψει. Οι παραγγελίες αυτές θα ελέγχονται αν ισχύουν ως έχουν, διαφορετικά θα αντικαθίστανται µε νέες, (αν έχουν τροποποιηθεί τα στοιχεία τους) και θα παραδίδονται σε άλλον επιµελητή για άµεση εκτέλεση. 11

12 Επίσης, ο έλεγχος από το δικαστικό επιµελητή σε όλες τις δοθείσες διευθύνσεις των οφειλετών, ή άλλους φορείς από τους οποίους µπορούν να αντλούνται στοιχεία (Υποθηκοφυλακεία,.Ο.Υ., ήµους κ.λ.π.) θα πρέπει να µην είναι ελλιπής ώστε να έχουµε όσο το δυνατόν µικρότερο αριθµό βεβαιωµένων παραγγελιών κατάσχεσης, καθώς και το µικρότερο δυνατό αριθµό οφειλετών µε χαρακτηρισµό «Αγνώστου ιαµονής» (επιδόσεις των προγραµµάτων πλειστ/µού, κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων, κ.λ.π.), ώστε να επιτυγχάνεται το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα για το Ι.Κ.Α.. Η µη τήρηση των κανόνων και η πιθανή πληµµελής αντιµετώπιση από µέρους δικαστικών επιµελητών των εργασιών αναγκαστικής εκτέλεσης αρµοδιότητάς τους, ενδέχεται να οδηγεί σε πράξεις άκυρες και χρονοβόρες µε αποτέλεσµα να µη διασφαλίζεται η είσπραξη των απαιτήσεων (βεβαιωµένες οφειλές) του Ιδρύµατος. Αυτό θα έχει ως συνέπεια : α) ιακοπή της συνεργασίας από το Ι.Κ.Α. µε αυτούς τους δικαστικούς επιµελητές, αν η συνέχιση αυτής της συνεργασίας, βλάπτει τα συµφέροντα της Υπηρεσίας, β) Καταβολή των εξόδων από τους ίδιους, για πράξεις εκτέλεσης οι οποίες ακυρώνονται ή είναι εξ αρχής άκυρες µε υπαιτιότητα αυτών (Άρθ. 75 παρ. 3 του Ν. 356/74 Κ.Ε..Ε.). Τέλος, υπενθυµίζεται ότι το ύψος, οι δικαιούχοι και ο τρόπος υπολογισµού και είσπραξης των εξόδων και δικαιωµάτων διοικητικής εκτέλεσης ορίζονται µε Υπουργικές Αποφάσεις (Υπουργείο Οικονοµικών) που κοινοποιούνται για εφαρµογή στο Ι.Κ.Α.. Σήµερα, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην Υπουργική Απόφαση /2002 4/0016/2001 (ΦΕΚ 727/2001 τ. Β ) του Υπουργείου Οικονοµικών, (σχετ. εγκ. Ι.Κ.Α. 85/01) βάσει της οποίας ορίζεται ότι, το ανώτατο ετήσιο όριο αµοιβής κάθε επιµελητή ανά µονάδα για πράξεις διοικ/κής εκτέλεσης, ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ ,00. Χρηµατικοί κατάλογοι Προθεσµίες Η εφαρµογή του µέτρου της παροχής τηλεοµοιοτυπίας (FAX) σε πιστοποιηµένους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα, µε την οποία θα βεβαιώνεται η ασφαλιστική ενηµερότητα των συναλλασσοµένων µ αυτές καθιστά απολύτως αναγκαία την έγκαιρη αποστολή σε µηνιαία βάση, (το αργότερο µέχρι τις δέκα του εποµένου µήνα έκδοσης των καταλογιστικών πράξεων) των χρηµατικών καταλόγων στα αρµόδια Ταµεία Είσπραξης Εσόδων Ι.ΚΑ. ή στις οικείες Ταµειακές Υπηρεσίες για άµεση βεβαίωση (σχετ. Γενικό Έγγραφο Ε33/186/ ). Επίσης εισάγεται η διαδικασία άµεσης βεβαίωσης για οφειλές που προκύπτουν από καταλογιστικές πράξεις µετά από έλεγχο εργοδότη και οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν τα 5.000,00 για το συγκεκριµένο έλεγχο (σχετ. Γεν. Έγγρ. Ε33/400/ ). Οι συγκεκριµένες καταλογιστικές πράξεις επιδίδονται άµεσα στους εργοδότες και κατόπιν συντάσσονται οι χρηµατικοί κατάλογοι, οι οποίοι αποστέλλονται κάθε 15 και 30 εκάστου µήνα στα αρµόδια Ταµεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. ή στις Ταµειακές Υπηρεσίες Υποκ/των Ι.Κ.Α. για άµεση βεβαίωση (σχετ. Γενικό Έγγραφο Ε33/400/ ). 12

13 Επισηµαίνουµε ότι οι /ντές και Προϊστάµενοι Υποκ/των Ι.ΚΑ. και Ταµείων Είσπραξης Εσόδων Ι.ΚΑ. θα πρέπει προσωπικά να επιβλέπουν την τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών και των οριζόµενων προθεσµιών. Σας υπενθυµίζουµε επίσης ότι, ταυτόχρονα µε τους χρηµατικούς καταλόγους θα πρέπει να αποστέλλονται και οι µηνυτήριες αναφορές από τα Υποκαταστήµατα Ι.Κ.Α. στα αρµόδια Ταµεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. ή στις Ταµειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστηµάτων Ι.Κ.Α., ώστε να ενηµερώνεται άµεσα η αρµόδια Εισαγγελική Αρχή για την άσκηση ή µη της ποινικής δίωξης των οφειλετών. Αναγραφή των υπευθύνων κατά την σύνταξη των καταλογιστικών πράξεων Κατά την σύνταξη των καταλογιστικών πράξεων θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι υπόχρεος εργοδότης για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών κατά τις διατάξεις του Κανονισµού του Ι.Κ.Α. θεωρείται το πρόσωπο εκείνο, φυσικό ή νοµικό για λογαριασµό του οποίου απασχολούνται πράγµατι οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι (Στ.Ε 62/1999, 1302/1990, 780/1987). Σε περίπτωση που υπεύθυνος εργοδότης είναι νοµικό πρόσωπο εταιρεία η καταλογιστική πράξη εκδίδεται νόµιµα σε κάθε περίπτωση σε βάρος αποκλειστικά και µόνο του νοµικού προσώπου της εταιρείας αυτής (ως εργοδότριας κατά νόµο), ενώ δεν απαιτείται για το κύρος της σχετικής πράξης, να µνηµονεύονται, πλήν της εργοδότριας αυτής εταιρείας και άλλα πρόσωπα, τα οποία διοικούν ή εκπροσωπούν την εν λόγω εταιρεία, είτε κατά το χρόνο, στον οποίο αφορούν οι ασφαλιστικές εισφορές είτε κατά το χρόνο έκδοσης των συναφών καταλογιστικών πράξεων, ακόµη και εάν τα πρόσωπα αυτά, εξ άλλων ειδικών διατάξεων (ήτοι εκείνων των άρθρων 69 του Ν.2676/99 και 4 του Ν. 2556/97), υπέχουν πρόσθετη υποχρέωση για την καταβολή στο Ι.ΚΑ. των οφειλοµένων (και βαρυνουσών κατά τα άνω το νοµικό πρόσωπο της εταιρείας) εισφορών (ΣτΕ 3/2000, ΣτΕ 7µελούς 2983/94 Ε ΚΑ 1995, 97 και ΣτΕ 2262/1990, ι ικ. 1991, 800 και 2257/1990, Ε ΚΑ 1991, 107). Σχετική και η υπ αριθµ. 680/2002 γνωµοδότηση του Ε Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω µετά την σύνταξη των σχετικών καταλογιστικών πράξεων σε βάρος του Νοµικού Προσώπου Εταιρείας στο αντίγραφο της καταλογιστικής πράξης που επιδίδεται στον εργοδότη δεν θα αναγράφονται οι εκπρόσωποι υπεύθυνοι του Νοµικού Προσώπου, προκειµένου να αποφεύγονται δικαστικές αµφισβητήσεις και ακυρώσεις των σχετικών πράξεων. Επισηµαίνεται ότι στον χρηµατικό κατάλογο θα αναγράφονται τα πλήρη και ορθά στοιχεία όλων των υπευθύνων, προκειµένου να λαµβάνονται κατ αυτών από τις αρµόδιες υπηρεσίες τα αναγκαστικά και άλλα µέτρα είσπραξης των οφειλών. Κατάργηση του µέτρου της προσωπικής κράτησης 13

14 Η υπ αριθµ. 2858/2003 απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικράτειας έκρινε ότι προκύπτει σαφώς εκ της γραµµατικής διατύπωσης των άρθρων 231 παρ. 1, 232 και 233 του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας (Ν. 2717/99 ΦΕΚ 97 Α /99) ότι καταργούνται οι διατάξεις του Ν. 1867/99 (όπως ίσχυαν µετά την τροποποίηση και συµπλήρωσή τους) οι οποίες προέβλεπαν την δυνατότητα επιβολής προσωπικής κράτησης για χρέη προς το Ι.Κ.Α., ενώ διατηρείται το µέτρο αυτό µόνο για χρέη προς το ηµόσιο. Συνεπώς µετά την έκδοση της προαναφερόµενης απόφασης δεν θα υποβάλλονται πλέον αιτήσεις προσωποκράτησης κατά των οφειλετών του Ι.ΚΑ. Οι ήδη εκδοθείσες αποφάσεις που διατάσσουν την προσωπική κράτηση οφειλετών δεν θα εκτελούνται και οι αρµόδιοι υπάλληλοι δεν θα πρέπει να τις διαβιβάζουν στα Αστυνοµικά Τµήµατα. Σηµειώνουµε ότι είχε επισηµανθεί στις οδηγίες της Εγκ. Ι.Κ.Α. 55/00 όπου κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων του Κ... ότι λόγω της ανυπαρξίας επαρκούς νοµολογίας θα ήταν πολύ πιθανή η διαφοροποίηση της ερµηνείας των ανωτέρω διατάξεων. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ. ΠΕ ΙΑ ΙΤΗ ΧΡ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ 14

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές διατάξεις:

κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 1 / 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 1 / 2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 26-05-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 1 / 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 1 / 2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 26-05-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16/10/2003. Αριθµ. Πρωτ. Ε57/87 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 81. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ως ο συνηµµένος πίνακας διανοµής.

Αθήνα 16/10/2003. Αριθµ. Πρωτ. Ε57/87 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 81. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ως ο συνηµµένος πίνακας διανοµής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑTΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Τηλ. : 210 52 32 831 ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚ ΥΚΛΙΟ Σ 14 Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70

ΕΓΚ ΥΚΛΙΟ Σ 14 Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟ ΙΝ Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Α Ν Α Ρ ΤΗ ΤΕ Α ΣΤΟ Δ ΙΑ Δ ΙΚ ΤΥΟ ΑΔΑ : Ω Θ Κ04691Ω Γ-8Ξ2 Αθήνα, 26/3/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1117/10.6.2015. Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ.1117/10.6.2015. Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1117/10.6.2015 Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 111/65, 110/68, 30/80, 50/81, 125/92, 7/93, 21/01 και 52/02.

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 111/65, 110/68, 30/80, 50/81, 125/92, 7/93, 21/01 και 52/02. Αρµοδιότητα, ιαδικασία και Τρόπος Υπολογισµού ποσοστού Εργατικής απάνης ηµοσίων Έργων, Χορήγηση Βεβαιώσεων για Είσπραξη Λογ/σµών, Εκκαθάριση Μερικών και Τελικών Λογ/σµών. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας

Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 20 Μαρτίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 28-08-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 28-08-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 25/6/2013 ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Ε. ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 25/6/2013 ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Ε. ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 25/6/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/42/1026950 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση μόνο 0,25 %.

Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση μόνο 0,25 %. Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας». Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Επί της Αρχής : Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προτείνονται ρυθμίσεις για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚ ΥΚΛΙΟ Σ 14 Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70

ΕΓΚ ΥΚΛΙΟ Σ 14 Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟ ΙΝ Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Α Ν Α Ρ ΤΗ ΤΕ Α ΣΤΟ Δ ΙΑ Δ ΙΚ ΤΥΟ ΑΔΑ : Ω Θ Κ04691Ω Γ-8Ξ2 Αθήνα, 26/3/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS n p \ / p i O P M F N d e v e l o p m e n t a g e n c y Z - w Date: 2014.11.1012:49:56 T AGENCY

INFORMATICS n p \ / p i O P M F N d e v e l o p m e n t a g e n c y Z - w Date: 2014.11.1012:49:56 T AGENCY INFORMATICS n p \ / p i O P M F N d e v e l o p m e n t a g e n c y Z - w Date: 2014.11.1012:49:56 T AGENCY e e t Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΤΒΗ4691ΩΓ-7ΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ιαχείριση Παραγραφών, διαγραφή παραγεγραµένων και Οθόνες Παραγραφής Οφειλών»

ΘΕΜΑ: «ιαχείριση Παραγραφών, διαγραφή παραγεγραµένων και Οθόνες Παραγραφής Οφειλών» ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦAΛ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΙΑΚΗ ΟΜΑ Α ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΟΠΣ- ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Πληροφορίες: Μεϊντανά Παρασκ. Μυγδάλης Γεώργ. Αθήνα 17 / 9 / 2008 Τηλέφ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Ν. 4178/2013

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Ν. 4178/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΥ 1. Τι είναι µισθός: Στο δίκαιο της εργασίας και στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς σύµβασης όπως είναι η σύµβαση εργασίας, µισθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ρύθμιση χρεών, φορολογική ενημερότητα, διοικητική εκτέλεση.

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ρύθμιση χρεών, φορολογική ενημερότητα, διοικητική εκτέλεση. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ρύθμιση χρεών, φορολογική ενημερότητα, διοικητική εκτέλεση. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ [1]. Με ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις δύνανται να ρυθμιστούν τα βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο; α) Με τη ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Νόµος 4174/2013 (Άρθρα 1 έως 67) Φ.Ε.Κ.170/Α /26.7.2013 [Κωδικοποίηση µέχρι και το Ν. 4183/2013] Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) 1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόµενες του φόρου,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αναγνωρίστηκε µε την υπ αριθµόν 1098/1970 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου και καταχωρήθηκε στην οικεία στήλη του

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αναγνωρίστηκε µε την υπ αριθµόν 1098/1970 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου και καταχωρήθηκε στην οικεία στήλη του Αριθµός 5729- ΑΥΤΟ ΙΚΑΙΗ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ «ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (ΤΕΑΠΕΠ)» ΤΟΥ ΝΠ «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤEAIT)» ΣΕ ΝΠΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα