Α. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ (Άρθρο 11 παρ. 1-9)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ (Άρθρο 11 παρ. 1-9)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : FAX : Αθήνα 20/2/2004 Αριθµ. Πρωτ. Ε33/69 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 20 ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΘΕΜΑ : "Κοινοποίηση διατάξεων για ρύθµιση οφειλών " Με την παρούσα κοινοποιούµε τις κάτωθι διατάξεις του Ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48 τ. Α 12/2/04) και σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα για την εφαρµογή τους. Α) άρθρο 11 Βελτίωση παγίου συστήµατος ρύθµισης οφειλών Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ. παρ. 1-9 Β) άρθρο 32 παρ. 8 Η υποβολή ένστασης ενώπιον της Τ..Ε. κατά καταλογιστικής πράξης που έχει εκδοθεί κατόπιν καταγγελίας εργαζόµενου αποτελεί ανασταλτικό λόγο για την είσπραξη των εισφορών του Ιδρύµατος. Γ) Υπενθύµιση διαφόρων θεµάτων αναγκαστικών µέτρων είσπραξης οφειλών. Α. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ (Άρθρο 11 παρ. 1-9) Με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1-9 του παρόντος νόµου τροποποιούνται και αντικαθίστανται οι πάγιες ισχύουσες διατάξεις των άρθρων του Ν. 2676/99. ΑΡΜΟ ΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Αρµόδια όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών στο Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ είναι : α) Ο ιευθυντής του οικείου Υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α ΕΤΑΜ ή του Ταµείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ, όταν το ποσό της οφειλόµενης Κύριας Εισφοράς δεν υπερβαίνει το ποσό των ,00. β) Η Επιτροπή Αναστολών του άρθρου 113 του Κανονισµού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ, όταν το ποσό της οφειλόµενης Κύριας Εισφοράς υπερβαίνει το ποσό των ,00. ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ

2 1. Αίτηµα χορήγησης τµηµατικής καταβολής καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. εξετάζεται από το αρµόδιο όργανο, µε κύριο κριτήριο τη συµπεριφορά του οφειλέτη και την αιτία για την οποία ζητείται η διευκόλυνση. Τα κατά το άρθρο 112 αρµόδια όργανα του Ιδρύµατος δύναται να ζητούν από τον ενδιαφερόµενο την υποβολή κάθε στοιχείου που κρίνουν αναγκαίο για τη διαµόρφωση γνώµης. Οφειλές που ρυθµίζονται : α) Οι οφειλές από Κύρια Εισφορά ασφαλισµένου και εργοδότη, οι εισφορές αυτοτελώς εργαζοµένων για υποχρεωτική ασφάλιση. β) Οι εισφορές φορέων και λογαριασµών που συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ (Ο.Α.Ε.., Ο.Ε.Κ., Εργατική Εστία κ.α.) γ) Τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη, οι Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Ο.Ε, Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Α.Π., οι τόκοι και οι λοιπές προσαυξήσεις. δ) Οι οφειλές από ακάλυπτες επιταγές, δικαστικά έξοδα διοικητικής εκτέλεσης και οι οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές. ε) Οι εισφορές υπέρ ΕΛ ΕΟ. Κατά τη συζήτηση της αίτησης για την ρύθµιση των καθυστερούµενων ασφ/κών εισφορών ενώπιον των αρµοδίων οργάνων ο ενδιαφερόµενος µπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου αντιπροσώπου του, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως ή δια εντολής επί δικηγόρου. Η ρύθµιση των οφειλών θα γίνεται ως ακολούθως : Με απόφαση του ιευθυντή του οικείου Περιφερειακού ή Τοπικού Υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ ή του ιευθυντή του οικείου Ταµείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ, παρέχεται η ευχέρεια ρύθµισης οφειλών µέχρι 36 ισόποσες µηνιαίες δόσεις κατ ανώτατο όριο, αφού υπολογισθούν προϋπολογιστικά τα πρόσθετα τέλη µε βάση την ηµεροµηνία καταβολής της τελευταίας δόσης και µε την προϋπόθεση καταβολής των τρεχουσών ασφ/κών εισφορών και της κλιµακωτά και αθροιστικά υπολογιζόµενης προκαταβολής επί του συνόλου της οφειλής. Με απόφαση της Επιτροπής Αναστολών αφού ληφθούν υπόψη ο αριθµός των απασχολούµενων και η διασφάλιση της οφειλής, παρέχεται ευχέρεια ρύθµισης οφειλών από 36 µέχρι 48 ισόποσες µηνιαίες δόσεις κατ ανώτατο όριο, αφού υπολογισθούν προϋπολογιστικά τα πρόσθετα τέλη µε βάση την ηµεροµηνία καταβολής της τελευταίας δόσης και µε την προϋπόθεση καταβολής των τρεχουσών ασφ/κών εισφορών και της κλιµακωτά και αθροιστικά υπολογιζόµενης προκαταβολής επί του συνόλου της οφειλής. 2

3 Το ποσό της προκαταβολής θα υπολογίζεται, ως ακολούθως : ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ (από Κύρια Εισφορά πλέον Προσθέτων Τελών) ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ από 1 µέχρι ,00 10%. από ,00 µέχρι ,00 8%. από ,00 και άνω 6%. Κάθε µηνιαία δόση δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 150,00. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της κάθε δόσης είναι η προγενέστερη εξόφληση των απαιτητών τρεχουσών εισφορών. Ο εργοδότης για να αποδείξει ότι εξόφλησε της τρέχουσες εισφορές, προκειµένου να καταβάλλονται οι δόσεις, θα προσκοµίζει στο Ταµείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Υπηρεσιακό Σηµείωµα, ανά εξάµηνο από τις αρµόδιες Υπηρεσίες των Υποκαταστηµάτων του Ι.Κ.Α., για να διαπιστώνεται η καταβολή των τρεχουσών εισφορών. 2. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση και που έχουν ληφθεί χωρίς να έχουν αποδώσει όλα τα αναγκαστικά και άλλα µέτρα είσπραξης που ισχύουν, είναι δυνατόν τα αρµόδια όργανα, να αποφασίσουν τη ρύθµιση των οφειλών τους σε 60 ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε την προϋπόθεση της καταβολής του 2% της συνολικής οφειλής ως προκαταβολή (χωρίς η Κύρια Οφειλή να έχει επιβαρυνθεί µε το ανώτατο ποσοστό προσθέτων τελών 120%), Σε περίπτωση απώλειας της ρύθµισης επανέρχονται µε τους ίδιους όρους. Η ανωτέρω ρύθµιση (των επιχ/σεων που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση), δεν µπορεί να τύχει εφαρµογής και για τις οφειλές των υπό εκκαθάριση επιχ/σεων, για τις οποίες θα ισχύουν πλέον οι διατάξεις του άρθρ. 11 του παρόντος νόµου δηλ. καταργήθηκε προϊσχύουσα σχετική διάταξη. 3. Οφειλέτης που δεν τήρησε της όρους της 1 ης ρύθµισης στο σύνολο ή σε µέρος της (δηλ. µη καταβολή της προκαταβολής, δόσεων, ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών), µπορεί να ζητήσει από το αρµόδιο όργανο νέα ρύθµιση µετά εξάµηνο από την έκδοση της προηγούµενης απόφασης για το σύνολο της οφειλής (υπόλοιπο οφειλής από την 1 η ρύθµιση και, τυχόν άλλες βεβαιωµένες οφειλές), µε έκδοση νέας απόφασης, σε 36 ισόποσες µηνιαίες δόσεις και µε ποσοστό προκαταβολής το οποίο δεν µπορεί είναι µικρότερο του διπλασίου του ποσού προκαταβολής της πρώτης ρύθµισης (π.χ. 1 η φορά 10% ποσοστό προκαταβολής, 2 η φορά 20% ποσοστό προκαταβολής). Μόνο σε περίπτωση επίσπευσης προγράµµατος πλειστηριασµού και πριν την παρέλευση εξαµήνου ο οφειλέτης δύναται να ζητήσει εκ νέου ρύθµιση µε τους όρους προκαταβολής και δόσεων ως ανωτέρω εδαφίου. Εφόσον ο οφειλέτης δεν τήρησε της όρους και της δεύτερης ρύθµισης (δηλ. µη καταβολή της προκαταβολής, δόσεων, ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών), και αφού έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαστικά και άλλα µέτρα είσπραξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.. 356/74 Κ.Ε..Ε. και 3

4 άλλους νόµους και δεν έχει καταστεί δυνατή η είσπραξη της οφειλής, τότε αµέσως θα επισπεύδεται από της αρµόδιες Υπηρεσίες η διαδικασία κήρυξης της επιχ/σης σε πτώχευση,. Υπενθυµίζεται ότι, η ως άνω διαδικασία κήρυξης επιχ/σης σε πτώχευση προβλέπεται ευθέως εκ του νόµου και εποµένως οι αρµόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να ενηµερώνουν σχετικά την Νοµική ιεύθυνση εγγράφως. Η παραπάνω διαδικασία δύναται να ανασταλεί αφού καταβληθεί οσοστό προκαταβολής 30% επί του συνόλου της οφειλής και ρυθµιστεί το πόλοιπο αυτής σε 36 ισόποσες µηνιαίες δόσεις. Οφειλέτης που δεν τήρησε της όρους των προηγούµενων αποφάσεων ρύθµισης δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε νέα ρύθµιση, οπότε εκδίδεται νέα απόφαση σε 36 ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε την προϋπόθεση ότι το ποσό της προκαταβολής δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 30% του συνόλου της οφειλής του. 4. Είναι δυνατή η εκπρόθεσµη καταβολή δόσης µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από αυτόν που είναι απαιτητή. Η παραπάνω εκπρόθεσµη καταβολή επιτρέπεται για δύο δόσεις σε κάθε ωδεκάµηνο. Παράδειγµα : Οφειλέτης δύναται να καταβάλει τη δόση µηνός Νοεµβρίου µέχρι το τέλος εκεµβρίου, τυχόν καταβολή της δόσης αυτής το µήνα Ιανουάριο συνιστά απώλεια της ρύθµισης. Η δυνατότητα για εκπρόθεσµη καταβολή δόσης ισχύει για µία ακόµη φορά µέσα σε κάθε δωδεκάµηνο της ίδιας απόφασης ρύθµισης και για το ίδιο ποσό οφειλής. 5. Στους οφειλέτες που τηρούν τους όρους της ρύθµισης παρέχεται µερική έκπτωση µόνο στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη ως ακολούθως : α) Σε περίπτωση υπαγωγής στη ρύθµιση για διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών και εξόφληση του οφειλόµενου ποσού µέχρι 36 δόσεις κατ ανώτατο όριο, παρέχεται έκπτωση µόνο στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη 10% (ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου που ανάγεται η οφειλή). Για τις περιπτώσεις της υπαγωγής στη ρύθµιση άνω των 36 δόσεων (τόσο από ανακαθορισµό του αριθµού των δόσεων όσο και µε απόφαση της Επιτροπής Αναστολών) δεν ισχύουν οι εκπτώσεις. β) Σε περιπτώσεις εξόφλησης της συνολικής οφειλής εφάπαξ παρέχεται έκπτωση µόνο στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη κατά ποσοστό 20% (ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου που ανάγεται η οφειλή). Τα ποσά που θα προέλθουν από τη µείωση (έκπτωση) των προσθέτων τελών θα αφαιρούνται πάντα από της τελευταίες δόσεις. 4

5 6. Η αίτηση για τη χορήγηση διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής εξετάζεται από το αρµόδιο όργανο, εφόσον έχει καταβληθεί παράβολο υπέρ του Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ και έχει επισυναφθεί γραµµάτιο είσπραξής του. Το ποσό του παραβόλου που πρέπει να καταβάλλεται είναι : α) Είκοσι ευρώ (20,00 ), για οφειλή µέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 ). β) Πενήντα ευρώ (50,00 ), για οφειλή από πενήντα χιλιάδες και ένα ευρώ (50.001,00 ) έως και εκατό χιλιάδες ευρώ ( ,00 ). γ) Εκατό (100,00 ) για οφειλές µεγαλύτερες των εκατό χιλιάδων και ένα ( ,00 ) και µέχρι του ποσού που ρυθµίζει ο ιευθυντής του Υποκαταστήµατος ή Ταµείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α ΕΤΑΜ. δ) ιακόσια (200,00 ), για οφειλές αρµοδιότητας της Επιτροπής Αναστολών. 7. Για τις κατηγορίες των επιχ/σεων που κεφαλαιοποιήθηκαν και ρυθµίστηκαν οι οφειλές µε ειδικές διατάξεις νόµων δεν θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν. 3232/04 (µείωση ποσοστού προσθέτου τέλους) για όσο χρόνο τηρούνται οι όροι των ανωτέρω ρυθµίσεων. Οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν. 3232/04 θα έχουν εφαρµογή µετά την απώλεια της ρύθµισης για το ανεξόφλητο ποσό της οφειλής. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ α) Είναι δυνατή, η τροποποίηση της απόφασης στους ενήµερους εργοδότες µετά τρίµηνο από την έκδοση της προηγούµενης απόφασης για µείωση του ποσοστού παρακράτησης (και µέχρι 2% κατ ελάχιστο όριο) από τις χορηγούµενες βεβαιώσεις ασφ/κής ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων από Τράπεζες ή Πιστωτικά Ιδρύµατα µε την προϋπόθεση ότι τα µηνιαία ποσά που προέρχονται από παρακρατήσεις, είναι µεγαλύτερα του ποσού του 50% της µηνιαίας δόσης, σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης ρύθµισης της οφειλής. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτηµα από τον οφειλέτη στο αρµόδιο όργανο που εξέδωσε την προηγούµενη απόφαση, προκειµένου να εκδοθεί νέα απόφαση από αυτό. Επίσης, σε περίπτωση διαγραφής µέρους της οφειλής (κατόπιν αποφάσεως Τ..Ε., διοικητικού Πρωτοδικείου κ.λ.π.), οι ορισθείσες µε τις εκδοθείσες αποφάσεις δόσεις, θα αναπροσαρµόζονται οίκοθεν από το αρµόδιο όργανο εκτέλεσης της απόφασης ( ιευθυντή Υποκ/τος ή ιευθυντή Ταµείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ ). β) Οφειλέτης που τήρησε της όρους της ρύθµισης (1 η, 2 η, 3 η κ.λ.π.), µπορεί να ζητήσει µετά παρέλευση εξαµήνου από την έκδοση της απόφασης, ανακαθορισµό του αριθµού των δόσεων, κατά 12 επιπλέον (µε ανώτατο όριο αύξησης των δόσεων τις 48), αφού υποβάλλει σχετικό αίτηµα στο αρµόδιο όργανο που εξέδωσε την προηγούµενη απόφαση. 5

6 Επισηµαίνεται δε ότι, εφόσον, εκδοθεί απόφαση ρύθµισης από την Επιτροπή Αναστολών στην οποία θα καθορίζεται ρητά ο αριθµός των δόσεων δεν θα παρέχεται η δυνατότητα του ανακαθορισµού των δόσεων έστω και αν αυτές έχουν οριστεί σε 36. Τροποποίηση αποφάσεων ρύθµισης στους ενήµερους εργοδότες κατά την ηµεροµηνία ισχύος των νέων διατάξεων Οι ενήµεροι µε αποφάσεις ρύθµισης οφειλέτες, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρ Ν. 2676/99 και άρθρ. 14 Ν. 3050/02, προκειµένου να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόµου (αριθµός δόσεων 36), θα µπορούν µε αίτησή τους στο αρµόδιο για τη ρύθµιση όργανο να ζητήσουν την εφαρµογή αυτών. Οι ενήµεροι µε αποφάσεις ρύθµισης της Επιτροπής Αναστολών, οφειλέτες (εφόσον το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό από κύρια οφειλή υπερβαίνει τις ,00 ), προκειµένου να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόµου (αριθµός δόσεων µέχρι 48), θα µπορούν µε αίτησή τους στην Επιτροπή Αναστολών να ζητήσουν την εφαρµογή. Για τον ανακαθορισµό του αριθµού των δόσεων των δύο ανωτέρω περιπτώσεων δεν απαιτείται καταβολή προκαταβολής και παραβόλου. Κατά τα λοιπά θέµατα που αφορούν τη χορήγηση βεβαίωσης ασφ/κής ενηµερότητας, τη λήψη αναγκαστικών και άλλων µέτρων είσπραξης καθώς επίσης και τα ευεργετήµατα του οφειλέτη και τα δικαιώµατα του Ι.Κ.Α., ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων του Ν.2676/99 (εγκ. 52/99). ιευκρινίσεις εφαρµογής των διατάξεων α) Οφειλέτης ο οποίος υπήχθη σε καθεστώς ρύθµισης για πρώτη φορά µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3050/02 και απώλεσε ή παραιτήθηκε από την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης, δύναται να ρυθµίσει εκ νέου την οφειλή του µε τις ισχύουσες διατάξεις του παρόντος Νόµου, και θα λογίζεται η ρύθµιση αυτή σαν 1 η (χωρίς να υπολογίζεται η ειδική ρύθµιση). β) Οφειλέτης που υπήχθη σε ρύθµιση της οφειλής του µε τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 2676/99 «τροποποιήθηκε» η ρύθµιση µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3050/02 και απώλεσε ή παραιτήθηκε των ανωτέρω, δύναται να ρυθµίσει εκ νέου την οφειλή του µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου σε κατηγορία ρύθµισης επόµενη από αυτήν στην οποία είχε υπαχθεί. (π.χ. εργοδότης µε 1 η ρύθµιση στις διατάξεις του Ν. 2676/99, τροποποιείται µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3050/02 (εξακολουθεί να έχει µία ρύθµιση), σε περίπτωση απώλειας ή παραίτησης από την ανωτέρω, θα υπαχθεί στις διατάξεις του νέου Νόµου και θα λογίζεται αυτή σαν 2 η ρύθµιση. 6

7 γ) Οφειλέτης ο οποίος είναι ενήµερος µε απόφαση ρύθµισης µε τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 2676/99 και επιθυµεί µε αίτηση του να υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόµου θα ανακαθορίζεται ο αριθµός των δόσεών του σε 36. Ο περαιτέρω ανακαθορισµός σε 48 δόσεις θα πραγµατοποιείται µετά την παρέλευση εξαµήνου. δ) Για τους ενήµερους µε απόφαση ρύθµισης οφειλέτες κατά τις διατάξεις των άρθ Ν.2676/99, των οποίων έχει πραγµατοποιηθεί ο ανακαθορισµός των δόσεων από 24 σε 36 θα δικαιούνται από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου και εφεξής, της έκπτωσης του 10% στα πρόσθετα τέλη, που αντιστοιχούν και στις οφειλές που έχουν ήδη καταβάλλει (και όχι την έκπτωση του 5%). Οδηγίες για τις λοιπές ειδικές ρυθµίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου θα δοθούν µετά την υπογραφή των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Στους οφειλέτες καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης αυτών µε χρηµατοδότηση από πιστωτικό Ίδρυµα (Τράπεζα) που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, µε σύναψη ειδικής δανειακής σύµβασης αποκλειστικά και µόνο για την κάλυψη της ανωτέρω υποχρέωσης. Η ανωτέρω χρηµατοδότηση συµφωνείται για την εφάπαξ εξόφληση του συνόλου της οφειλής ή µέρους αυτής, ή και για την τµηµατική εξόφλησή της µε ρύθµιση. α) Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνόλου ή µέρους της οφειλής, προσκοµίζεται στο Πιστωτικό Ίδρυµα βεβαίωση του συνόλου της οφειλής από το αρµόδιο όργανο του Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ, από την οποία προκύπτει το τελικά καταβαλλόµενο ποσό, όπως αυτό καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Το αναγραφόµενο στη βεβαίωση οφειλής ποσό ισχύει µέχρι την οριζόµενη σε αυτήν προθεσµία, εκταµιεύεται και αποδίδεται απευθείας στην αρµόδια Ταµειακή Υπηρεσία του Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ. β) Αν η χρηµατοδότηση συµφωνηθεί για εφάπαξ εξόφληση µέρους της οφειλής, τότε το υπολειπόµενο ποσό καταβάλλεται από τον οφειλέτη, µε ρύθµιση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. ιευκρινίσεις που αφορούν την εξόφληση των οφειλών µε χρηµατοδότηση από Πιστωτικό Ίδρυµα : Κατά την τελική εκκαθάριση του λογαριασµού του οφειλέτη από της αρµόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ πρέπει : Εφόσον προκύψει καταβολή ποσού από το Πιστωτικό Ίδρυµα επιπλέον του πράγµατι οφειλόµενου ποσού, αυτό επιστρέφεται στο 7

8 οφειλέτη ή συµψηφίζεται µε τυχόν άλλη οφειλή του προς το Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ. Εφόσον προκύψει καταβολή ποσού που υπολείπεται του πράγµατι οφειλόµενου ποσού, το υπολειπόµενο ποσό βαρύνει τον οφειλέτη εργοδότη. Για την απόδοση από το Πιστωτικό Ίδρυµα στο Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ των χρηµατικών ποσών της χρηµατοδότησης της δεν απαιτείται η προσκόµιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας. Ο οφειλέτης εξακολουθεί και µετά τη σύναψη της δανειακής σύµβασης να είναι υπεύθυνος για την καταβολή των οφειλών στο Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων του Ν. 2676/99 µε εξαίρεση της διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 51 και της παρ. 1 του άρθρου 52, δηλαδή. α) Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν τηρήσει τους όρους της ανωτέρω ρύθµισης, δεν δύναται, µετά εξάµηνο από την έκδοση της απόφασης, να ζητήσει από το αρµόδιο όργανο νέα ρύθµιση, του συνόλου της οφειλής του. β) εν είναι δυνατή η εκπρόθεσµη καταβολή δόσης. γ) Στη χορηγούµενη Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας δεν θα παρακρατείται ποσό για Τράπεζες ή Πιστωτικά Ιδρύµατα καθώς επίσης και για την είσπραξη όλων των εκκαθαρισµένων απαιτήσεων από το ηµόσιο, Ν.Π... και λοιπούς οργανισµούς του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα δεν θα παρακρατείται το τετραπλάσιο ποσό δόσης. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και για οφειλές που ρυθµίζονται µε ειδικές διατάξεις νόµου. ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους αναδόχους έργων του άρθρ. 8 παρ. 5 εδαφ. ε του Α.Ν. 1846/51, στους οποίους, για είσπραξη εκκαθαρισµένων απαιτήσεων από το ηµόσιο, Ν.Π..., Ο.Τ.Α., ηµόσιες, ηµοτικές και Κοινοτικές Επιχ/σεις, ηµόσιας και Κοινής οφέλειας και γενικά επιχ/σεις και οργανισµούς του ευρύτερου ηµόσιου τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία, καθώς και σε αυτούς που ενεργούν πληρωµές µε εντολή ή εξουδιοδότηση των πιο πάνω, θα χορηγείται βεβαίωση οφειλής µε το σύνολο του οφειλοµένου ποσού. Οι υπάλληλοι των Υποκ/των ή Ταµείων Είσπραξης Εσόδων Ι.ΚΑ. ΕΤΑΜ θα πρέπει να ενηµερώνουν τους οφειλέτες αναδόχους ηµοσίων Έργων, που επιθυµούν να συνάψουν δανειακή σύµβαση µε Τράπεζα ότι προκειµένου να εισπράξουν λογαριασµό ηµοσίου Έργου θα χορηγείται βεβαίωση οφειλής για το σύνολο των οφειλών του έργου και της έδρας. Β. Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Τ..Ε. ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ. 8

9 Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 32 Ν.3232/04 ορίζουν ότι : «αν υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του αρµοδίου κατά νόµο διοικητικού οργάνου, κατά καταλογιστικής πράξης του Ι.Κ.Α. µε την οποία προσδιορίζεται απαίτηση αυτού από αναγνώριση ηµερών εργασίας µετά από δήλωση απασχόλησης καταγγελία εργαζοµένου, αναστέλλεται η είσπραξη της απαίτησης µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή µέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του ιοικητικού Πρωτοδικείου αν ασκηθεί προσφυγή». Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης αρχίζει κατά το άρθρο 35 του προαναφερθέντος νόµου από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του δηλ. 12/2/04 και καταλαµβάνει τις περιπτώσεις στις οποίες θα υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Τ..Ε. Υποκ/τος µετά την 12/2/04. Για το χρονικό διάστηµα που θα διαρκεί η αναστολή, δηλαδή από την ηµεροµηνία υποβολής ένστασης στην Τ..Ε. κατά καταλογιστικής πράξης (Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ε. και πιθανόν Π.Ε.Π.Α.Ε.) που εξεδόθη µόνο κατόπιν δήλωσης απασχόλησης καταγγελία εργαζόµενου µέχρι την έκδοση της απόφασης της Τ..Ε. ή της οριστικής απόφασης του ιοικητικού Πρωτοδικείου αν ασκηθεί προσφυγή, θα εφαρµόζονται τα κάτωθι : Οι καταλογιστικές πράξεις θα βεβαιώνονται στην Ταµειακή Υπηρεσία του αρµοδίου Υποκ/τος ή στο αντίστοιχο Ταµείο Είσπραξης Εσόδων Ι.ΚΑ.-ΕΤΑΜ στις νόµιµες προθεσµίες, χωρίς να απαλλάσσονται από τις κυρώσεις εκπρόθεσµης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται βάσει του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν. 3232/04. Οι υπάλληλοι των Τµηµάτων Εσόδων θα πρέπει να ενηµερώνουν άµεσα τους υπαλλήλους των Ταµειακών Υπηρεσιών ή των Ταµείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ για την υποβολή ενστάσεων κατά των προαναφερθέντων καταλογιστικών πράξεων καθώς και για την άσκηση ή µη προσφυγής και την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής. Οι υπάλληλοι των Ταµειακών Υπηρεσιών ή των Ταµείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ θα αναγράφουν στις πινακίδες εργοδοτών ή µέσω του Η/Υ την χορηγηθείσα αναστολή των συγκεκριµένων καταλογιστικών πράξεων, οι οποίες δεν θα λαµβάνονται υπόψη κατά την λήψη των αναγκαστικών µέτρων είσπραξης. Ταυτόχρονα µε την σύνταξη των καταλογιστικών πράξεων θα συντάσσονται και οι αντίστοιχες µηνυτήριες αναφορές βάσει του Α.Ν. 86/67, όπως ισχύει σήµερα, οι οποίες θα αποστέλλονται από τις Ταµειακές Υπηρεσίες ή τα Ταµεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ στην Εισαγγελία, ενώ το Ποινικό ικαστήριο θα ενηµερώνεται από τους υπαλλήλους µας, οι οποίοι παρίστανται ως µάρτυρες κατά την εκδίκαση της µηνυτήριας αναφοράς για την εν λόγω αναστολή είσπραξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόµου. Θα χορηγούνται (µε την χειρόγραφη διαδικασία) βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενηµερότητας για οποιαδήποτε χρήση, στις οποίες 9

10 δεν θα λαµβάνεται υπόψη το ποσό των συγκεκριµένων καταλογιστικών πράξεων. Η παραγραφή της απαίτησης αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα ίσο µε το χρόνο της αναστολής. Συνεπώς, το ανασταλτικό γεγονός της υποβολής ένστασης σταµατά το χρόνο παραγραφής της απαίτησης, από την ηµεροµηνία υποβολής της µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επ αυτής, οπότε συνεχίζεται ο χρόνος παραγραφής από το σηµείο που είχε σταµατήσει. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος της αναστολής θα πρέπει να αναγράφεται µε ιδιαίτερη προσοχή στις πινακίδες εργοδοτών ή µέσω του Η/Υ στο αντίστοιχο πρόγραµµα. Τα Υποκ/τα του Ι.ΚΑ. ΕΤΑΜ θα πρέπει να επισπεύδουν αµέσως την διαδικασία εκδίκασης των ανωτέρω υποθέσεων από τις Τ..Ε. αυτών. Γ. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Αναγραφή παλαιού και νέου αριθµού µητρώου Σχετ. Γενικό Έγγραφο Γ99/1/49/ Σε όλες τις καταλογιστικές πράξεις που συντάσσονται µετά την 1/1/02 και στους χρηµατικούς καταλόγους ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου που αναφέρονται, αναγράφεται απαραιτήτως µαζί µε το νέο Α.Μ.Ε. και ο παλαιός Α.Γ.Μ. του εργοδότη. Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι σε περίπτωση µη αναγραφής και των δύο (2) αριθµών µητρώου του εργοδότη οφειλέτη δηµιουργούνται στα Ταµεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. προβλήµατα αξιοπιστίας και λειτουργίας τόσο στη συναλλαγή όσο και στην λήψη των αναγκαστικών µέτρων είσπραξης των οφειλών και την χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενηµερότητας. Έδρα και Υποκαταστήµατα ρύθµιση οφειλών Για την κατηγορία των επιχ/σεων που λειτουργούν µε την ίδια επωνυµία και νοµική µορφή σε διάφορα Υποκαταστήµατα Ι.Κ.Α., αφού προσδιορισθεί η συνολική πλέον οφειλή, αρµόδιο Υποκατάστηµα για να εκδώσει απόφαση ρύθµισης (συνολική οφειλή) είναι το Υποκατάστηµα της έδρας της επιχ/σης, όπως αναφέρεται στις σχετικές εγκυκλίους 52/99 69/02. Η δε απόφαση ρύθµισης που θα εκδοθεί ορίζει και τις καταβολές (ποσό προκαταβολής και δόσεις), ανά Υποκατάστηµα. Παρατηρείται το φαινόµενο, επιχ/σεις οι οποίες έχουν Υποκαταστήµατα ανά την επικράτεια, να ρυθµίζουν τις οφειλές τους είτε στην περιοχή που εξυπηρετούνται, είτε τα Τοπικά Υποκαταστήµατα Ι.Κ.Α. να διενεργούν ξεχωριστή ρύθµιση από αυτή της έδρας ή ακόµα οι καταβολές των δόσεων να γίνονται στα Τοπικά Υποκαταστήµατα Ι.Κ.Α. και όχι στην έδρα της επιχ/σης. 10

11 Η παράκαµψη των διατάξεων και η µη πιστή εφαρµογή των εγκυκλίων που αφορούν το συγκεκριµένο θέµα, καθιστούν ανέφικτη την χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας και παρακολούθηση ανάλογων περιπτώσεων, καθώς δεν έχει υλοποιηθεί ακόµη η µηχανοργάνωση και η µηχανογράφηση των µονάδων του Ι.Κ.Α. Έτσι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εργοδότης αποκρύπτει την λειτουργία και άλλων µονάδων σε περιοχές άλλων Υποκαταστηµάτων Ι.Κ.Α. ή συντρέχουν οι ανωτέρω προαναφερόµενοι λόγοι, µε αποτέλεσµα τη µη ρύθµιση της συνολικής οφειλής, τότε αυτοδικαίως εκπίπτει του δικαιώµατος της συνέχισης της ρύθµισης και επανέρχεται µε τα οριζόµενα των ισχυουσών διατάξεων του παρόντος νόµου. ικαστικοί Επιµελητές Υποχρεώσεις ικαιώµατα έναντι του Ι.Κ.Α. Το Ι.Κ.Α. κατά την ισχύουσα Νοµοθεσία, αναθέτει την εκτέλεση πράξεων για την αναγκαστική είσπραξη των βεβαιωµένων απαιτήσεών του, όπως και επιδόσεις διαφόρων εγγράφων, σε δικαστικούς επιµελητές που ζητούν µε αίτησή τους συνεργασία µαζί του. Η συνεργασία αυτή, διέπεται από τις σχετικές διατάξεις καθώς και κάποιους όρους που τίθενται από το Ι.Κ.Α., υλοποιείται και συνεχίζεται µόνο υπό την προϋπόθεση τήρησης αυτών και αποσκοπεί αποκλειστικά και µόνο στη διασφάλιση και την είσπραξη των βεβαιωµένων απαιτήσεών του Ιδρύµατος. Με δεδοµένο ότι, το Ι.Κ.Α. δεν δεσµεύεται (βάσει της Νοµοθεσίας)για άνευ όρων συνέχιση της συνεργασίας µε δικαστικούς επιµελητές, διακόπτει αυτή µονοµερώς και άµεσα, αν ενέργειες ή παραλείψεις ή αµέλεια αυτών επιφέρουν απώλεια εσόδων και εποµένως, οικονοµική ζηµία για το Ίδρυµα. Την ευθύνη βεβαίως του ελέγχου τήρησης των κανόνων συνεργασίας Ι.Κ.Α. και δικαστικών επιµελητών, φέρουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι και προϊστάµενοι του Ιδρύµατος που διαχειρίζονται στις Μονάδες τους τα θέµατα αναγκαστικής είσπραξης των καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικότερα όσον αφορά το χρόνο εκτέλεσης των παραγγελιών κατάσχεσης, αυτός σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να εκτείνεται πέραν του 3µήνου από την ηµεροµηνία που παραλαµβάνει ο δικαστικός επιµελητής τις παραγγελίες από την Υπηρεσία. (Η Υπουργική Απόφαση /4475 4/0016 πολ. 115/97, προβλέπει 2µηνη προθεσµία για την εκτέλεση παραγγελιών κατάσχεσης). Μετά τη λήξη της καθορισθείσας προθεσµίας και αν η εκτέλεση των παραγγελιών κατάσχεσης καθυστερεί αδικαιολόγητα, η Υπηρεσία θα ανακαλεί αυτές από το δικαστικό επιµελητή, ο οποίος υποχρεούται άµεσα να τις επιστρέψει. Οι παραγγελίες αυτές θα ελέγχονται αν ισχύουν ως έχουν, διαφορετικά θα αντικαθίστανται µε νέες, (αν έχουν τροποποιηθεί τα στοιχεία τους) και θα παραδίδονται σε άλλον επιµελητή για άµεση εκτέλεση. 11

12 Επίσης, ο έλεγχος από το δικαστικό επιµελητή σε όλες τις δοθείσες διευθύνσεις των οφειλετών, ή άλλους φορείς από τους οποίους µπορούν να αντλούνται στοιχεία (Υποθηκοφυλακεία,.Ο.Υ., ήµους κ.λ.π.) θα πρέπει να µην είναι ελλιπής ώστε να έχουµε όσο το δυνατόν µικρότερο αριθµό βεβαιωµένων παραγγελιών κατάσχεσης, καθώς και το µικρότερο δυνατό αριθµό οφειλετών µε χαρακτηρισµό «Αγνώστου ιαµονής» (επιδόσεις των προγραµµάτων πλειστ/µού, κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων, κ.λ.π.), ώστε να επιτυγχάνεται το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα για το Ι.Κ.Α.. Η µη τήρηση των κανόνων και η πιθανή πληµµελής αντιµετώπιση από µέρους δικαστικών επιµελητών των εργασιών αναγκαστικής εκτέλεσης αρµοδιότητάς τους, ενδέχεται να οδηγεί σε πράξεις άκυρες και χρονοβόρες µε αποτέλεσµα να µη διασφαλίζεται η είσπραξη των απαιτήσεων (βεβαιωµένες οφειλές) του Ιδρύµατος. Αυτό θα έχει ως συνέπεια : α) ιακοπή της συνεργασίας από το Ι.Κ.Α. µε αυτούς τους δικαστικούς επιµελητές, αν η συνέχιση αυτής της συνεργασίας, βλάπτει τα συµφέροντα της Υπηρεσίας, β) Καταβολή των εξόδων από τους ίδιους, για πράξεις εκτέλεσης οι οποίες ακυρώνονται ή είναι εξ αρχής άκυρες µε υπαιτιότητα αυτών (Άρθ. 75 παρ. 3 του Ν. 356/74 Κ.Ε..Ε.). Τέλος, υπενθυµίζεται ότι το ύψος, οι δικαιούχοι και ο τρόπος υπολογισµού και είσπραξης των εξόδων και δικαιωµάτων διοικητικής εκτέλεσης ορίζονται µε Υπουργικές Αποφάσεις (Υπουργείο Οικονοµικών) που κοινοποιούνται για εφαρµογή στο Ι.Κ.Α.. Σήµερα, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην Υπουργική Απόφαση /2002 4/0016/2001 (ΦΕΚ 727/2001 τ. Β ) του Υπουργείου Οικονοµικών, (σχετ. εγκ. Ι.Κ.Α. 85/01) βάσει της οποίας ορίζεται ότι, το ανώτατο ετήσιο όριο αµοιβής κάθε επιµελητή ανά µονάδα για πράξεις διοικ/κής εκτέλεσης, ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ ,00. Χρηµατικοί κατάλογοι Προθεσµίες Η εφαρµογή του µέτρου της παροχής τηλεοµοιοτυπίας (FAX) σε πιστοποιηµένους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα, µε την οποία θα βεβαιώνεται η ασφαλιστική ενηµερότητα των συναλλασσοµένων µ αυτές καθιστά απολύτως αναγκαία την έγκαιρη αποστολή σε µηνιαία βάση, (το αργότερο µέχρι τις δέκα του εποµένου µήνα έκδοσης των καταλογιστικών πράξεων) των χρηµατικών καταλόγων στα αρµόδια Ταµεία Είσπραξης Εσόδων Ι.ΚΑ. ή στις οικείες Ταµειακές Υπηρεσίες για άµεση βεβαίωση (σχετ. Γενικό Έγγραφο Ε33/186/ ). Επίσης εισάγεται η διαδικασία άµεσης βεβαίωσης για οφειλές που προκύπτουν από καταλογιστικές πράξεις µετά από έλεγχο εργοδότη και οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν τα 5.000,00 για το συγκεκριµένο έλεγχο (σχετ. Γεν. Έγγρ. Ε33/400/ ). Οι συγκεκριµένες καταλογιστικές πράξεις επιδίδονται άµεσα στους εργοδότες και κατόπιν συντάσσονται οι χρηµατικοί κατάλογοι, οι οποίοι αποστέλλονται κάθε 15 και 30 εκάστου µήνα στα αρµόδια Ταµεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. ή στις Ταµειακές Υπηρεσίες Υποκ/των Ι.Κ.Α. για άµεση βεβαίωση (σχετ. Γενικό Έγγραφο Ε33/400/ ). 12

13 Επισηµαίνουµε ότι οι /ντές και Προϊστάµενοι Υποκ/των Ι.ΚΑ. και Ταµείων Είσπραξης Εσόδων Ι.ΚΑ. θα πρέπει προσωπικά να επιβλέπουν την τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών και των οριζόµενων προθεσµιών. Σας υπενθυµίζουµε επίσης ότι, ταυτόχρονα µε τους χρηµατικούς καταλόγους θα πρέπει να αποστέλλονται και οι µηνυτήριες αναφορές από τα Υποκαταστήµατα Ι.Κ.Α. στα αρµόδια Ταµεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. ή στις Ταµειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστηµάτων Ι.Κ.Α., ώστε να ενηµερώνεται άµεσα η αρµόδια Εισαγγελική Αρχή για την άσκηση ή µη της ποινικής δίωξης των οφειλετών. Αναγραφή των υπευθύνων κατά την σύνταξη των καταλογιστικών πράξεων Κατά την σύνταξη των καταλογιστικών πράξεων θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι υπόχρεος εργοδότης για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών κατά τις διατάξεις του Κανονισµού του Ι.Κ.Α. θεωρείται το πρόσωπο εκείνο, φυσικό ή νοµικό για λογαριασµό του οποίου απασχολούνται πράγµατι οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι (Στ.Ε 62/1999, 1302/1990, 780/1987). Σε περίπτωση που υπεύθυνος εργοδότης είναι νοµικό πρόσωπο εταιρεία η καταλογιστική πράξη εκδίδεται νόµιµα σε κάθε περίπτωση σε βάρος αποκλειστικά και µόνο του νοµικού προσώπου της εταιρείας αυτής (ως εργοδότριας κατά νόµο), ενώ δεν απαιτείται για το κύρος της σχετικής πράξης, να µνηµονεύονται, πλήν της εργοδότριας αυτής εταιρείας και άλλα πρόσωπα, τα οποία διοικούν ή εκπροσωπούν την εν λόγω εταιρεία, είτε κατά το χρόνο, στον οποίο αφορούν οι ασφαλιστικές εισφορές είτε κατά το χρόνο έκδοσης των συναφών καταλογιστικών πράξεων, ακόµη και εάν τα πρόσωπα αυτά, εξ άλλων ειδικών διατάξεων (ήτοι εκείνων των άρθρων 69 του Ν.2676/99 και 4 του Ν. 2556/97), υπέχουν πρόσθετη υποχρέωση για την καταβολή στο Ι.ΚΑ. των οφειλοµένων (και βαρυνουσών κατά τα άνω το νοµικό πρόσωπο της εταιρείας) εισφορών (ΣτΕ 3/2000, ΣτΕ 7µελούς 2983/94 Ε ΚΑ 1995, 97 και ΣτΕ 2262/1990, ι ικ. 1991, 800 και 2257/1990, Ε ΚΑ 1991, 107). Σχετική και η υπ αριθµ. 680/2002 γνωµοδότηση του Ε Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω µετά την σύνταξη των σχετικών καταλογιστικών πράξεων σε βάρος του Νοµικού Προσώπου Εταιρείας στο αντίγραφο της καταλογιστικής πράξης που επιδίδεται στον εργοδότη δεν θα αναγράφονται οι εκπρόσωποι υπεύθυνοι του Νοµικού Προσώπου, προκειµένου να αποφεύγονται δικαστικές αµφισβητήσεις και ακυρώσεις των σχετικών πράξεων. Επισηµαίνεται ότι στον χρηµατικό κατάλογο θα αναγράφονται τα πλήρη και ορθά στοιχεία όλων των υπευθύνων, προκειµένου να λαµβάνονται κατ αυτών από τις αρµόδιες υπηρεσίες τα αναγκαστικά και άλλα µέτρα είσπραξης των οφειλών. Κατάργηση του µέτρου της προσωπικής κράτησης 13

14 Η υπ αριθµ. 2858/2003 απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικράτειας έκρινε ότι προκύπτει σαφώς εκ της γραµµατικής διατύπωσης των άρθρων 231 παρ. 1, 232 και 233 του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας (Ν. 2717/99 ΦΕΚ 97 Α /99) ότι καταργούνται οι διατάξεις του Ν. 1867/99 (όπως ίσχυαν µετά την τροποποίηση και συµπλήρωσή τους) οι οποίες προέβλεπαν την δυνατότητα επιβολής προσωπικής κράτησης για χρέη προς το Ι.Κ.Α., ενώ διατηρείται το µέτρο αυτό µόνο για χρέη προς το ηµόσιο. Συνεπώς µετά την έκδοση της προαναφερόµενης απόφασης δεν θα υποβάλλονται πλέον αιτήσεις προσωποκράτησης κατά των οφειλετών του Ι.ΚΑ. Οι ήδη εκδοθείσες αποφάσεις που διατάσσουν την προσωπική κράτηση οφειλετών δεν θα εκτελούνται και οι αρµόδιοι υπάλληλοι δεν θα πρέπει να τις διαβιβάζουν στα Αστυνοµικά Τµήµατα. Σηµειώνουµε ότι είχε επισηµανθεί στις οδηγίες της Εγκ. Ι.Κ.Α. 55/00 όπου κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων του Κ... ότι λόγω της ανυπαρξίας επαρκούς νοµολογίας θα ήταν πολύ πιθανή η διαφοροποίηση της ερµηνείας των ανωτέρω διατάξεων. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ. ΠΕ ΙΑ ΙΤΗ ΧΡ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ 14

ΘΕΜΑ : «Ρύθµιση Οφειλών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων»

ΘΕΜΑ : «Ρύθµιση Οφειλών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων» Αθήνα 22/10/2008 Αριθµ. Πρωτ. Ε33/430 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210 52

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20/10/2008 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ιανοµής

Αθήνα 20/10/2008 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ιανοµής Αθήνα 20/10/2008 Αριθµ. Πρωτ. Ε33/427 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Β. Οικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Αθήνα 3/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α Α:4ΑΓ94691Ω3-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 31/3/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΙΕΣ/Φ10/109/31069 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 109/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Ε33/352/

1. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 109/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Ε33/352/ Ρύθµιση των οφειλών των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων Οικοδοµοτεχνικών έργων που έχουν επαγγελµατική εγκατάσταση στις περιοχές της χώρας που επλήγησαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2007. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 68. ΘΕΜΑ : «Ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών µε τις διατάξεις των άρθρων του Ν 3863/2010 (ΦΕΚ115Α/ )».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 68. ΘΕΜΑ : «Ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών µε τις διατάξεις των άρθρων του Ν 3863/2010 (ΦΕΚ115Α/ )». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 28/7/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΙΕΣ/Φ10/133/74481 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/04/2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 3518/06 (ΦΕΚ 272/τ.Α /21-12-06) περί ρύθµισης οφειλοµένων εισφορών στο Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 3518/06 (ΦΕΚ 272/τ.Α /21-12-06) περί ρύθµισης οφειλοµένων εισφορών στο Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 3518/06 (ΦΕΚ 272/τ.Α /21-12-06) περί ρύθµισης οφειλοµένων εισφορών στο Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 71 /2006 Αριθµ. Πρωτ.:Ε33/516/29-12-2006 ΣΧΕΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4404691ΩΓ-ΓΛΟ. Αθήνα 6/3/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113

ΑΔΑ: Β4404691ΩΓ-ΓΛΟ. Αθήνα 6/3/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.» Αθήνα 20/3/2012 Αριθµ. Πρωτ. Α32/1150 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: , ). 13 /ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Τηλέφωνο: ).15 /ΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τηλέφωνο: , ). 13 /ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Τηλέφωνο: ).15 /ΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΠΕΙΣ Α 1141203 ΕΞ 2011 ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 56/72, 33/74 και 81/03.

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 56/72, 33/74 και 81/03. Αντιµετώπιση θεµάτων χορήγησης Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενηµερότητας, σύνταξης Πράξεων Επιβολής και Ποινικής ίωξης για εργοδότες, οι οποίοι έως 31/7/07 ασφάλιζαν το προσωπικό τους στον κλάδο κύριας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014 Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 6-6-2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του άρθρου 19του Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010)»

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του άρθρου 19του Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 26/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/72/31097 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 3-2-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/28/12456 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ποινική Ευθύνη ιοικούντων Νοµικά Πρόσωπα Αυτόφωρη ιαδικασία.

ΘΕΜΑ: Ποινική Ευθύνη ιοικούντων Νοµικά Πρόσωπα Αυτόφωρη ιαδικασία. Αθήνα 04/02/2013 Αριθµ. Πρωτ.: Ε33/31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΘΕΜΑ : «Περί του διακανονισμού του άρθρου 48 του Ν 3943/2011».

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΘΕΜΑ : «Περί του διακανονισμού του άρθρου 48 του Ν 3943/2011». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 05/10/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/298/78740 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αθήνα, 07/08/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Ε.. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (παρ. 1.2 της εγκ. 94/07)

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Ε.. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (παρ. 1.2 της εγκ. 94/07) Αθήνα 24/10 /2008 Αριθµ. Πρωτ. E41/207 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου: 210

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16/10/2003. Αριθµ. Πρωτ. Ε57/87 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 81. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ως ο συνηµµένος πίνακας διανοµής.

Αθήνα 16/10/2003. Αριθµ. Πρωτ. Ε57/87 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 81. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ως ο συνηµµένος πίνακας διανοµής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑTΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Τηλ. : 210 52 32 831 ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». ΑΘΗΝΑ 05/09/2016 Αριθμ. Πρωτ: E57/35 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 27/5/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής

Αθήνα 27/5/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής Αθήνα 27/5/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε40/238 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ. Ανδρεόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=...

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=... Σελίδα 1 από 5 Ασφαλιστικές Εισφορές (τρέχουσες) - Ανακοίνωση Α & Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΑ 45/ ). Β)

ΟΤΑ 45/ ). Β) ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των οδηγιών της 45/01 εγκ. διαταγής περί βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας. Α) ΟΤΑ - Νομαρχιακές - Δημοτικές - Κοινοτικές - Διαδημοτικές - Διακοινοτικές επιχ/σεις (παρ. 9.9). Β) Αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/Υ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης οφειλών προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, βάσει «Συμφώνου Εξυγίανσης».

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης οφειλών προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, βάσει «Συμφώνου Εξυγίανσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 26 / 02 /2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΘΕΜΑ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΑΔΑ: 45Π54691ΩΓ-3Θ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών

ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Να σταλεί και με e-mail ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ. 1036903/2169/20/0016 ΠΟΛ : 1049 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3227/04 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 50/2006 Αριθµ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Λ4691ΩΓ-3ΞΙ. Αθήνα 16/10/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε33 / 781

ΑΔΑ: Β43Λ4691ΩΓ-3ΞΙ. Αθήνα 16/10/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε33 / 781 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Ιουνίου 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπόχρεοι απογραφής: ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ειδικά για τις οικοδομοτεχνικές εργασίες, ανάλογα αν πρόκειται για ιδιωτικό, δημόσιο ή τεχνικό έργο, υπόχρεος για την απογραφή του οικοδομοτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης του ν.3620/2007 στο επίδοµα θέσης ευθύνης»

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης του ν.3620/2007 στο επίδοµα θέσης ευθύνης» Αθήνα 17/2/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α40/1 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων των Ν.2744/99, Ν.2747/99 και Ν. 2768/99, που αφορούν Θέματα Αναγκαστικών Μέτρων, Ειδικά θέματα Ασφάλισης και Εσόδων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων των Ν.2744/99, Ν.2747/99 και Ν. 2768/99, που αφορούν Θέματα Αναγκαστικών Μέτρων, Ειδικά θέματα Ασφάλισης και Εσόδων. - 69 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ- ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών.

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών. 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και...

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλη η απόφαση για τις κατασχέσεις σε βάρος οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 20 Μαρτίου 2015 ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/11/2013 Αριθ. Πρωτ. Ε40/ 694 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αθήνα 22/11/2013 Αριθ. Πρωτ. Ε40/ 694 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αθήνα 22/11/2013 Αριθ. Πρωτ. Ε40/ 694 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07 Αθήνα 11/8/2008 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/24 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-3- 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 80000/οικ.5049/365 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95)

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95) ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ των ανέργων που παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης» Σχετ. εγκύκλιος: 31/6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. Εισφορές για Οικοδοµικά έργα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. Εισφορές για Οικοδοµικά έργα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) Θέµα: Εισφορές για Οικοδοµικά έργα Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.: 8. - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.: 8. - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9 - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.»

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8/4/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1019687/1080/0016 Α.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1020 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

ΘΕΜΑ : Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οφειλών εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος, από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας» Σχετ.: Εγκύκλιος 5/2014 Διεύθυνσης Εσόδων

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οφειλών εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος, από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας» Σχετ.: Εγκύκλιος 5/2014 Διεύθυνσης Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 6/5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/89/648115 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Κατώτατες εισφορές έτους 2009 του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Κατώτατες εισφορές έτους 2009 του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ Θεσσαλονίκη 14 1 2010 Αριθμ.πρωτ.24 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κατώτατες εισφορές έτους 2009 του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τον πίνακα των κατώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015)

Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015) Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015) Άρθρο 28 Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 1. Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 2.3.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1189/1.8.2014 Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθµισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει

ΠΟΛ.1189/1.8.2014 Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθµισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει ΠΟΛ.1189/1.8.2014 Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθµισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Οργανισμός OAEE Ασφάλισης Αθήνα, 24/02/2014 Ελευθέρων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/11/299023 Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX, Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX, Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX, Ε-ΜΑIL ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 08 Οκτωβρίου 2008 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1100756/7250/0016 Α.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1134 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1.: ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1.: ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Πάγια ρύθµιση ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών οφειλών και ρύθµιση «νέας αρχής» των οφειλόµενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης Τελευταία ενηµέρωση: 05/06/2013 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1.: ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡΛ-9Λ2. Αθήνα, 5 / 8 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / οικ / 790. ΠΡΟΣ : 1. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Διοίκηση Αγ. Κωνσταντίνου Αθήνα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡΛ-9Λ2. Αθήνα, 5 / 8 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / οικ / 790. ΠΡΟΣ : 1. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Διοίκηση Αγ. Κωνσταντίνου Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α. Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 των Δικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, Δικαστικών Επιμελητών και Συμβολαιογράφων.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α. Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 των Δικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, Δικαστικών Επιμελητών και Συμβολαιογράφων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42Χ4691Ω3-ΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 5/11/2012

ΑΔΑ: Β42Χ4691Ω3-ΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 5/11/2012 ΑΔΑ: Β42Χ4691Ω3-ΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 5/11/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/192/727296 Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 111/65, 110/68, 30/80, 50/81, 125/92, 7/93, 21/01 και 52/02.

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 111/65, 110/68, 30/80, 50/81, 125/92, 7/93, 21/01 και 52/02. Αρµοδιότητα, ιαδικασία και Τρόπος Υπολογισµού ποσοστού Εργατικής απάνης ηµοσίων Έργων, Χορήγηση Βεβαιώσεων για Είσπραξη Λογ/σµών, Εκκαθάριση Μερικών και Τελικών Λογ/σµών. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ.Φ.11321/22575/1810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα