14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002473442 2014-12-12"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ <ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ> ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ΝΣΗ : I.Δραγούμη ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Πληροφορίες : Β. ΣΑΞΩΝΗ Σ.ΣΤΟΙΛΗ Τηλέφωνο : FAX ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 20/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ Το Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός έχοντας υπόψη: 1. Την με αριθ. 6311/ ΚΥΑ, με την οποία εγκρίθηκε το ΠΠΥΥ 2013 και το αρ.πρωτ. 5254/ έγγραφο της ΕΠΥ, με το οποίο εγκρίνονται οι τροποποιήσεις στο ΠΠΥΥ Την αρ.πρωτ 1690/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού 4.Την κείμενη σχετική νομοθεσία Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ2013, ΚΩΔ.CPV ). 2.Ο διαγωνισμός θα γίνει την 23 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30πμ στο χώρο του Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου (Ίωνος Δραγούμη 5, 1 ος όροφος), ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί γι αυτό το σκοπό. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου και η λήξη κατάθεσής τους είναι στις 22/12/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μμ. 3.Υποβολή προσφορών Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΑΚΕΛΟ - (τεχνικές και οικονομικές σε ξεχωριστό φάκελο), στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο. Ο φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στο κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω Υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 1

2 -Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού -Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. -Δηλώνεται ότι δεν τελούν σε πτώχευση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. -Δηλώνεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι -Δηλώνεται είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών του εν γένει προς το Δημόσιο τομέα. -Δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης Β. «Φάκελο Τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει: Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Γ. «Φάκελο Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει: Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα. Χωριστά θα αναφέρεται και ο ΦΠΑ. 4.Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης. 5. Η αποσφράγιση των προσφορών(τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χώρο. 6.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης. 7.Ισχύς προσφοράς δύο μήνες. 8.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. 9.Η παρακολούθηση των εργασιών θα γίνεται από την επιτροπή καλής εκτέλεσης των εργασιών. 10.Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστημα ύστερα από την θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής: ΜΤΠΥ 3% επί της συνολικής καθαρής αξίας ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επι κρατ.μτπυ ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρ.ποσού ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% επί του πληρ.ποσού ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% επί της συνολικής καθαρής αξίας ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% επί ΕΑΑΔΗΣ ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επι κρατ.χαρτ/μου 11.Χρόνος ισχύος της σύμβασης ένα έτος με δυνατότητα μονομερούς δίμηνης παράτασης. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στο Νοσοκομείο λειτουργεί πληροφοριακό σύστημα με δομημένη καλωδίωση Διοικητικών και Οικονομικών εφαρμογών καθώς και εφαρμογών στον Εργαστηριακό τομέα. Επίσης έχουν δημιουργηθεί και 8 νέα ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα υψηλής 2

3 ασφάλειας. Οι σταθμοί εργασίας που αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε δικτυακό περιβάλλον (δικτυακές εφαρμογές) είναι εβδομήντα (70) (στον διοικητικό και στον εργαστηριακό τομέα), ενώ λειτουργούν ακόμα εκατόν τρείς (103) αυτόνομοι σταθμοί εργασίας σε διάφορα τμήματα οι οποίοι εξυπηρετούν τις ανάγκες των δικτυωμένων ή μη τμημάτων σε επεξεργασία κειμένου, επεξεργασία εικόνας, internet ή αυτόνομων εφαρμογών και είκοσι τέσσερις (24) επιπλέον σταθμοί εργασίας που λειτουργούν στα εξωτερικά Ιατρεία για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Η αναγκαιότητα επαρκούς συντήρησης των δικτύων, της καλωδίωσης, των λειτουργικών συστημάτων (MS WINDOWS 98, MS WINDOWS 2000, MS WINDOWS XP, MS WINDOWS VISTA, MS WINDOWS 7, MS WINDOWS 8, MS WINDOWS 2003 SRV, MS WINDOWS 2008 SRV, MS SQL SERVER, MS EXCHANGE SERVER), των εφαρμογών MS OFFICE 2003, 2007, 2010, 2013, και του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και θα πρέπει να υπάρξει ανανέωση της σύμβασης συντήρησης του εξοπλισμού μηχανογράφησης και αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών (εγκατάσταση και υποστήριξη mail server) για την κάλυψη των επαυξημένων αναγκών μας σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές: Προβλήματα Hardware του εξοπλισμού και του δικτύου δομημένης καλωδίωσης που διαθέτει το Νοσοκομείο. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λειτουργικού συστήματος (MS Windows Server) σε κεντρική μονάδα (Server) που διαθέτει το Νοσοκομείο για την φιλοξενία των e- mail του Νοσοκομείου. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση προγράμματος (MS Exchange Server) για την φιλοξενία και διαχείριση των του Νοσοκομείου. Δημιουργία λογαριασμών e- mail για τους χρήστες (συνολικά 200 χρήστες) του δικτύου του Νοσοκομείου, και μεταφορά mailboxes (δεδομένων) από τα που υπάρχουν και λειτουργούν μέχρι σήμερα (συνολικά 40 χρήστες), στη νέα εγκατάσταση. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση στους χρήστες του δικτύου του Νοσοκομείου (συνολικά 200 χρήστες) προγράμματος λειτουργίας των τους, και επικοινωνία με τη νέα εγκατάσταση και τον mail server. Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη, καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, της νέας εγκατάστασης του mail server και των χρηστών που διαθέτουν mail (συνολικά 200 χρήστες) σε καθημερινή βάση. 1) Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας, τεχνικών υποδομών και ελέγχου σε εβδομαδιαία βάση με την τακτική παρουσία Τεχνικού Πληροφορικής στο Τμήμα Μηχανογράφησης για δύο (2) ημέρες την εβδομάδα έως οκτώ (8) ώρες την ημέρα. 2) Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης των τριών κεντρικών συστημάτων (servers), είναι βασικό να μας παρέχεται επιπλέον κάλυψη με άμεση, εντός το πολύ μίας (1) ώρας από την ώρα της κλήσης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και εντός το πολύ δύο (2) ωρών από την ώρα της κλήσης κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, επιτόπια επέμβαση για επίλυση του εκάστοτε προβλήματος. 3) Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης των περιφερειακών σταθμών εργασίας και λοιπού εξοπλισμού (pc, οθονών & εκτυπωτών) να μας παρέχεται επιπλέον κάλυψη με άμεση, εντός το πολύ δύο (2) ωρών από την ώρα της κλήσης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και εντός το πολύ τριών (3) ωρών από την 3

4 ώρα της κλήσης κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, επιτόπια επέμβαση για επίλυση του εκάστοτε προβλήματος. Ως παραδείγματα για την εν λόγω αναγκαιότητα μπορούμε να αναφέρουμε την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που τυχών θα προκύψουν στο μηχανογραφικό μας σύστημα είτε λόγω παρατεταμένης διακοπής ρεύματος, είτε λόγω απρόβλεπτης αυξομείωσης της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος, είτε οποιουδήποτε άλλου έκτακτου συμβάντος. Πρέπει να τονιστεί ότι στο παρελθόν, το δίκτυο του Νοσοκομείου μας έχει αντιμετωπίσει δύο φορές σοβαρά προβλήματα λόγω ηλεκτρικής εκκένωσης από πτώση κεραυνού, τα οποία όμως προβλήματα αντιμετωπίστηκαν άμεσα και αποτελεσματικά λόγω ακριβώς της επαρκούς υποστήριξής τους. 4) Η υποστήριξη του λογισμικού και των προγραμμάτων περιλαμβάνει την συντήρησή τους και την εγκατάσταση των αναβαθμίσεων. 5) H υποστήριξη του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου και του δικτυακού ενεργού εξοπλισμού, θα πρέπει να περιλαμβάνει την δωρεάν μεταφορά του από και προς τους αντιπροσώπους του εκάστοτε εξοπλισμούμηχανήματος για έλεγχο ή επισκευή Για το λόγο αυτό η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει Ι.Χ. ή φορτηγό για τις μετακινήσεις του εξοπλισμού. 6) Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει την δωρεάν τοποθέτηση των ανταλλακτικών στον εξοπλισμό που βρίσκεται στους χώρους του Νοσοκομείου καθώς και την δωρεάν τοποθέτηση των αναλωσίμων των εκτυπωτών. Το κόστος των ανταλλακτικών που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του εξοπλισμού από τον κατασκευαστή, όπως και το κόστος των αναλωσίμων επιβαρύνει το Νοσοκομείο μας. 7) Καθίσταται αναγκαίος ο προληπτικός έλεγχος του εξοπλισμού ανά τρίμηνο (3), ο οποίος θα περιλαμβάνει: έλεγχο δικτύου, έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των περιφερειακών σταθμών, έλεγχο server και έλεγχο BACK UP δεδομένων, έλεγχο και καθαρισμό εκτυπωτών. 8) Η εταιρεία που θα αναλάβει την υποστήριξη θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τουλάχιστον τρείς (3) εξειδικευμένους τεχνικούς δικτύων, υπολογιστών και προγραμμάτων ως μόνιμο προσωπικό. Να αναφερθούν τα ονόματά τους και η εμπειρία τους σε έτη. Οι τεχνικοί αυτοί θα πρέπει να έχουν διαπιστευμένη προϋπηρεσία σε δημόσια Νοσοκομεία τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια. Να αναφερθούν τα Νοσοκομεία στα οποία υπήρχε εμπειρία. 9) Η εταιρεία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO εμπορίας, μελέτης, εγκατάστασης και υποστήριξης συστημάτων και δικτύων, τουλάχιστον για δύο (2) έτη, και το πιστοποιητικό να είναι σε ισχύ. Επίσης να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη, και αυτό να πιστοποιείται με τα αντίστοιχα επίσημα έγγραφα (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα). 10) Πρέπει να τονιστεί ότι περίπου το 10% από τους 197 υπολογιστές που διαθέτει αυτή τη στιγμή το Νοσοκομείο είναι σχετικά παλαιάς τεχνολογίας για τα δεδομένα των υπολογιστών (Pentium ΙΙΙ ή παλαιότεροι) με αποτέλεσμα οι δυσλειτουργίες που εμφανίζουν να είναι συχνότερες σε σχέση με τους αντίστοιχους τελευταίας τεχνολογίας. Με την πάροδο του χρόνου προκύπτουν 4

5 νέα δεδομένα και απαιτήσεις σε εξοπλισμό (αναβαθμίσεις κλπ), οι οποίες και θα πρέπει να καλύπτονται. 11) Η τεχνολογία των νέων κεντρικών εξυπηρετητών (servers) που έχουμε εγκαταστήσει προ τριών ετών για τον διοικητικό και τον εργαστηριακό τομέα,αλλά και ο τελευταίος που έχει εγκατασταθεί από τη 1 η ΥΠΕ είναι αρκετά υψηλή. Το γεγονός αυτό, αφενός μας παρέχει υψηλές ταχύτητες ροής δεδομένων και ασφάλειας, αφετέρου όμως την κάνει αρκετά ευαίσθητη σε εξωγενής παράγοντες (προβλήματα ηλεκτρικού ρεύματος) πολλαπλασιάζοντας την αναγκαιότητα υποστήριξης τους σε σχέση με τους παλαιότερους χαμηλής ταχύτητας. 12) Καθίσταται αναγκαία η άμεση υποστήριξη και επίλυση τυχών προβλημάτων που αφορούν το internet και τα s λόγω της επιβεβλημένης πλέον καθημερινής τους χρήσης (επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας, 1 η ΥΠΕ κλπ), καθώς και η υποστήριξη της ολοκληρωμένης λύσης για την παροχή internet και σε όλους τους δικτυωμένους Η/Υ του Νοσοκομείου μέσω του δικτύου Syzefxis. 13) Επίσης έχουν αυξηθεί οι ανάγκες για άμεση υποστήριξη, λόγω του νέου συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που εφαρμόζεται στο Νοσοκομείο μας. 14) Οι τελευταίες εγκαταστάσεις και υποδομές που έχουν υλοποιηθεί σε συνεργασία με τη 1 η ΥΠΕ και την κοινοπραξία ανάδοχο, καθιστούν αναγκαία την επιπλέων τεχνική υποστήριξη στις δικτυακές εγκαταστάσεις διασύνδεσης οπτικής ίνας τελευταίας γενιάς και στο νέο computer room ως προς τα δικτυακά του συστήματα, κλιματισμό, υγρανίχνευση πυρανίχνευση, σταθεροποιητές τάσης ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη και κλειστό σύστημα ασφαλείας συναγερμού πυρόσβεσης. 15) Κατά τις ώρες λειτουργίας του Νοσοκομείου είναι αναγκαία η ύπαρξη τηλεφωνικής υποστήριξης ούτως ώστε μικροπροβλήματα που τυχών παρουσιαστούν να λύνονται άμεσα από το τμήμα μηχανογράφησης με την συνδρομή εξειδικευμένου τεχνικού. 16) Η σύμβαση θα πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης. Θα δίνεται η δυνατότητα μονομερούς λύσης της σύμβασης αφού προηγηθεί ένα (1) μήνα πριν η έγγραφη ανακοίνωση, από ένα από τα δύο μέρη, της λύσης. Οι καλύψεις που θεωρούνται απαραίτητες μετά τα παραπάνω είναι οι εξής: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Μόνιμη επιτόπια παρουσία τεχνικού 2 ημέρες την εβδομάδα 1ώρα από την έκτακτη κλήση κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες (servers) 2 ώρες από την έκτακτη κλήση κατά τις μη εργάσιμες ημέρες & ώρες (servers) 2 ώρες από την έκτακτη κλήση κατά τις εργάσιμες 8 ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΑ 5

6 ημέρες & ώρες (Η/Υ, εκτυπωτές, λοιπός εξοπλισμός) 3 ώρες από την έκτακτη κλήση κατά τις μη εργάσιμες ημέρες & ώρες (Η/Υ, εκτυπωτές, λοιπός εξοπλισμός) Υποστήριξη προγραμμάτων (MS WIN 98,XP PRO,7 PRO, 8 PRO, SRV 2003 STD R2, SRV 2008 STD R2, OFFICE 2003, 2007, 2010, 2013, ACRONIS BACKUP & RECOVERY) Καλυπτόμενοι κεντρικοί υπολογιστές (servers) 3 Καλυπτόμενοι Η/Υ 173 Καλυπτόμενα περιφερειακά (PRINTERS,SCANNERS, LASER FAX ΚΛΠ 160 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) Καλυπτόμενο δίκτυο 200 πριζών CAT6 με οπτικές ίνες και περιφερειακούς κατανεμητές με ενεργό εξοπλισμό & 6 αυτόνομα περιφερειακά ασύρματα δίκτυα Δωρεάν μεταφορά εξοπλισμού από και προς τους Αντιπροσώπους για έλεγχο ή επισκευή Δωρεάν τοποθέτηση ανταλλακτικών & αναλωσίμων Εγκατάσταση και παραμετροποίηση προγράμματος (MS Exchange Server) Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λειτουργικού συστήματος (MS Windows Server) σε κεντρική μονάδα (Server) Προληπτικός έλεγχος εξοπλισμού Η εταιρεία να έχει τρεις (3) εξειδικευμένους τεχνικούς στο μόνιμο προσωπικό της Οι τεχνικοί να έχουν διαπιστευμένη προϋπηρεσία σε δημόσια Νοσοκομεία Η εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO για εμπορία, μελέτη, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων και δικτύων Η εταιρεία να είναι ασφαλιστικά & φορολογικά ενήμερη 200 χρήστες Για δημιουργία mail server ΑΝΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 6

14PROC002477065 2014-12-15

14PROC002477065 2014-12-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.14/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 31681410-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.14/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 31681410-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826664 2015-06-05

15PROC002826664 2015-06-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002743521 2015-04-30

15PROC002743521 2015-04-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 32/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΛΑΤΖΕΡΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 32/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΛΑΤΖΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΞ46ΣΙ-7ΝΡ ΑΔΑΜ: 14PROC001937061 Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Σέρρες 05-02-2015 Tμήμα: Προμηθειών Αρ. Πρ. 1528 Πληρ.: Χαϊτόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ημ/νία: ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Σαββόπουλος Αλέξανδρος (τηλ. 210-5283512) ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ημερομηνία διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002542019 2015-01-26

15PROC002542019 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα 11/2/2013 Αριθ. Πρωτ.: 161 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη:

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 07.07.2014 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 137501 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 11741 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001914386 2014-03-11

14PROC001914386 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789678 2015-05-20

15PROC002789678 2015-05-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 103283 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002685244 2015-04-03

15PROC002685244 2015-04-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. πρ. ΔΙ.ΠΣΑΠ/Φ147/5 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 02-01- 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.11

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002831343 2015-06-09

15PROC002831343 2015-06-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 993064 FAX: 2310 993060 e-mail: despoina.tsiknaki@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

( Απόφαση Δ.Σ. 786 της συνεδρίασης της 139/25.4.2013) Προϋπολογισμός συνολικής δαπάνης: 60.000,00 πλέον Φ.Π.Α.

( Απόφαση Δ.Σ. 786 της συνεδρίασης της 139/25.4.2013) Προϋπολογισμός συνολικής δαπάνης: 60.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Koλοβού Χριστίνα Αθήνα, 30/4/2013 Τηλέφωνο: 210-9282153

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 14/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 14/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17235/15-7-2014 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Μαυροφρύδης Κων. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα:3.8.12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 17/3/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα