ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010 ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συλλογή προσφορών ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαµηλότερη τιµή ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 15/10/2010 ώρα 12:00 πµ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ 15/10/2010 ώρα 11:30 πµ Νοσοκοµείο Ειδικών Παθήσεων (Γραφείο προµηθειών) µε ΦΠΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Αναπνευστικό οξυγόνο µε ταυτόχρονη ενοικίαση των φιαλών ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΩΝ 12 ΦΙΑΛΩΝ 50 lit 4500 cm 3 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΤΩΝ 50 lit 500 cm 3 ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ ΣΕ ΦΙΑΛΗ C 2 H 2 10 cm 3 ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΠ Προσκαλούµε Τους ενδιαφερόµενους σε υποβολή προσφοράς για την προµήθεια αναπνευστικού οξυγόνου µε ταυτόχρονη ενοικίαση των φιαλών. Κριτήριο κατακύρωσης η χαµηλότερη τιµή έχοντας λάβει υπόψη : 1. Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α 19/ ), όπως τροποποιηµένος ισχύει. 2. Του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» ( ΦΕΚ Α 150/ ). 3. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81/ ), όπως τροποποιηµένος ισχύει. 4. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134/ ). Σελίδα 1 από 5

2 5. Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 256/ ), όπως τροποποιηµένος ισχύει. 6. Την υπ αριθµ. 2 η / (θέµα 9 ο ) απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια των διαγωνισµών του Π.Π.Υ.Υ έτους 2010 στην οποία περιλαµβάνεται και παρόν διαγωνισµός. 7. Τον προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου, έτους 2010 στον οποίο υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον ΚΑΕ 1311 «Προµήθεια Υγειονοµικού Υλικού» και στον ΚΑΕ Τη µε αριθµ. 1 / ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ τ. Β' 99/ ), µε την οποία : α) εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Προµηθειών και Υπηρεσιών όλων των εποπτευόµενων φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3580/2007), έτους 2010, στον οποίο περιλαµβάνεται και ο παρών διαγωνισµός και β) εξουσιοδοτήθηκε το Νοσοκοµείο µας για την εκτέλεση του ανωτέρω προγράµµατος σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 6 παρ. 7 του ν. 3580/ Το υπ' αριθµ / έγγραφο της ΕΠΥ, µε το οποίο διαβιβάστηκε απόσπασµα πρακτικών της υπ αριθµ 25 η / θέµα 1 ο συνεδρίασης της ΕΠΥ µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για προµήθειες και υπηρεσίες του εγκεκριµένου ΠΠΥΥ 2010 µεταξύ των οποίων και ο παρόν διαγωνισµός ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω: 1. Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες χωρίς σβησίµατα και διορθώσεις µέσα σε κλειστό φάκελο και πρέπει να κατατεθούν το αργότερο µέχρι την 15/10/2010 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:03 π.µ. 2. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την ίδια ηµέρα δηλ. στις 15/10/2010 και ώρα 12:00 π.µ. ενώπιον τριµελούς επιτροπής. 3. Προσφορές που θα υποβληθούν µετά την οριζόµενη ηµεροµηνία και ώρα δεν θα ανοιχθούν και θα επιστραφούν ως απαράδεκτες. 4. Η ισχύς της προσφοράς είναι για (3) µήνες και η έναρξη ορίζεται από την εποµένη ηµέρα του ανοίγµατος των προσφορών. 5. Ο φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (Επωνυµία - ιεύθυνση - τηλ. κλπ) και θα αναγράφει τα στοιχεία του Νοσοκοµείου και της ιακήρυξης Μέσα στο κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω: 5.1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής αξίας ίσης µε το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 5.2.Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986(Α 75) όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία θα: Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. ηλώνεται δεν τελούν σε πτώχευση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. ηλώνεται είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ηλώνεται ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών µετά την κατακύρωση, σε περίπτωση που ζητηθούν. Να δηλώνεται η αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης. Σελίδα 2 από 5

3 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, εφόσον κριθεί σκόπιµο, να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 του Π..118/ Καλά σφραγισµένος φάκελος µε τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο τοποθετείται η Τεχνική Προσφορά και αντίγραφο αυτής. 7. Καλά σφραγισµένος φάκελος µε τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο τοποθετείται η οικονοµική προσφορά και αντίγραφο αυτής. 8. Στην Οικονοµική προσφορά θα δίδεται ξεχωριστά η τιµή του αναπνευστικού οξυγόνου ανά m3 και ξεχωριστά το ενοίκιο των φιαλών ανά φιάλη και ανά µήνα. 9. ιευκρινήσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης. 10. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 11. Η κατακύρωση θα γίνει µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, µε ανακοίνωση στον ανάδοχο, ο οποίος εντός (10) δέκα ηµερολογιακών ηµερών, υποχρεούται να προσέλθει για να υπογράψει την Σύµβαση καταθέτοντας άµεσα την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της (10% της συµβατικής αξίας). 9. Οι τιµές είναι δεσµευτικές καθ όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης και ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκοµείο. 10. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται το αργότερο µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες για τους από την διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκοµείου προς τον προµηθευτή. 11. Τόπος παράδοσης των προς προµήθεια ειδών ορίζονται οι χώροι του Νοσοκοµείου, µε έξοδα, ευθύνη και µέριµνα του προµηθευτή. 12. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από επιτροπή που θα συγκροτηθεί, κατόπιν απόφασης του Αρµόδιου Οργάνου του Νοσοκοµείου. 13. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόµιση του τιµολογίου και των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.. (Π.. 118/2007) και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ηµόσιο και τα Ν.Π... (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.) ύστερα από την θεώρηση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος από το Ελεγκτικό συνέδριο. 14. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ορίζεται στο 10 % της κατακυρωθείσης τιµής εκτός του Φ.Π.Α., η οποία και επιστρέφεται αµέσως µετά την λήξη της 15. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. 16. Η διάρκεια της σύµβασης θα ορισθεί για ένα (1) έτος µε δικαίωµα τρίµηνης παράτασης εκ µέρους της Υπηρεσίας, χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση του προµηθευτή, µε τους ίδιους όρους και τις τιµές της κατακύρωσης. 17. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής θα ενεχυριάσει τιµολόγιά του, από σύµβαση που θα καταρτιστεί από τον παρόντα διαγωνισµό, θα πρέπει απαραιτήτως προηγούµενα να ζητήσει έγκριση από την ιοίκηση του Νοσοκοµείου µας για τη σύναψη της σχετικής συµφωνίας του µε την Τράπεζα. 18. Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από τους όρους του παρόντος, ισχύουν οι διατάξεις περί προµηθειών των Ν.Π... καθώς και όλες οι διατάξεις των Π.. 118/07, και των Ν.2286/95, 3527/05, όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν. 19. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει, αρµόδια είναι τα ικαστήρια Θεσσαλονίκης. 20. Η Σύµβαση λύεται στο σύνολο της, όταν για την προµήθεια διενεργηθεί διαγωνισµός ή υπογραφεί Σύµβαση από το Υπουργείο Υγείας ή από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή από την 3 η Υ.ΠΕ. Σελίδα 3 από 5

4 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο προµηθειών του Νοσοκοµείου, καθηµερινά από 8 π.µ - 2 µ.µ. αρµόδιοι υπάλληλοι κ ος Ζαφείρης Βασιλούδης και κ α Καµπούρη ήµητρα. Τηλ.: ΦΑΞ: ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Οι προµηθευτές ιατρικών αερίων και υγρών θα πρέπει να πληρούν απαραιτήτως τα παρακάτω: 1. Να έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ 2. Να έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2000 για παραγωγή υγροποιηµένων αερίων 3. Να έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2000 για διανοµή αερίων και υγροποιηµένων αερίων 4. Να διαθέτουν πιστοποιητικό ότι το Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης Υ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/ ) του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας της Ελλάδας σχετικά µε τις εταιρίες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε. 5. Να υπάρχει σταθµός διανοµής των αερίων στη Θεσσαλονίκη. 6. Η παράδοση των συστοιχιών να γίνεται κατά κανόνα εντός 24 ωρών, ενώ σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης να υπάρχει δυνατότητα άµεσης παράδοσης. 7. Καθαρότητα ιατρικών αερίων:ιατρικό Οξυγόνο: Ο2 99,5%,. 8. Οι ετήσιες ανάγκες του Νοσοκοµείου σε Αέριο Οξυγόνο (Ο2) θα είναι περίπου 5000 m3. 9. Οι 2 συστοιχίες των 12 φιαλών η κάθε µια θα ενοικιαστούν µε σκοπό την κάλυψη του δικτύου παροχής οξυγόνου. 10. Οι έντεκα (11) µεµονωµένες φιάλες θα ενοικιαστούν µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών των διαφόρων τµηµάτων του Νοσοκοµείου θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 11. Θα έχουν χωρητικότητα 50lt έκαστη 12. Θα προορίζονται για τα εξής αέρια: φιάλες για οξυγόνο φιάλη Ακετυλενίου C 2 H Θα έχουν αντοχή σε εσωτερική πίεση 200 bar 16. Η περιεκτικότητα ανά φιάλη θα είναι 10 m Όλες οι φιάλες εσωτερικά και εξωτερικά θα είναι καθαρές, απαλλαγµένες από σωµατίδια, λάδια, λίπη κ.λ.π. 18. Τα υλικά κατασκευής τους (χάλυβας) να είναι ανθεκτικά σε διάβρωση λόγω επίδρασης της υγρασίας και επαφής τους µε άλλα υλικά συµβατά µε τα ΙΑ στις συνθήκες λειτουργίας. 19. Το κάλυµµα, οι επισηµάνσεις και ο τύπος των κλείστρων να είναι σύµφωνα µε το ΦΕΚ 370/Β/88 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 20. Οι φιάλες εν γένει θα πρέπει να πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΕΝ, TPED 99/36EC, CE µε βασικό κριτήριο την ασφάλεια του προσωπικού και των ασθενών 21. Σε περίπτωση που οι φιάλες κατά τον έλεγχο πριν την αναγόµωσή τους κριθούν ως επικίνδυνες και ακατάλληλες, µε την προσκόµιση σχετικού πρωτοκόλλου (από το Σελίδα 4 από 5

5 Κέντρο Επανελέγχου Χαλύβδινων φιαλών Πεπιεσµένων Αερίων του προµηθευτή αερίων και τον φορέα εποπτείας των περιοδικών επανελέγχων ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. θα αντικαθίστανται άµεσα µε όµοιες που έχουν περάσει τον αντίστοιχο έλεγχο. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΙ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Σελίδα 5 από 5

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33 /2014 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310993063, FAX:2310993060 Αρμόδιος : Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.14/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 31681410-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.14/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 31681410-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ (Α) ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα