ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM (2009) 380 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε µια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιµερ και άλλες µορφές άνοιας {SEC(2009) 1040} {SEC(2009) 1041} EL EL

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε µια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιµερ και άλλες µορφές άνοιας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1. Το πλαίσιο Η άνοια είναι η έκπτωση των νοητικών λειτουργιών, µε βραδεία συνήθως εξέλιξη, η οποία προκαλεί βλάβες στη µνήµη, την αντίληψη και την κρίση και ενδεχοµένως µεταβολές της προσωπικότητας. Προσβάλλει κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά) άτοµα ηλικίας άνω των 60 ετών, είναι σηµαντική αιτία αναπηρίας για τους ηλικιωµένους και η αυξανόµενη αναλογία ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας σε πολλούς πληθυσµούς σηµαίνει ότι ο αριθµός των ασθενών µε άνοια είναι πιθανόν να αυξηθεί. Οι άνοιες είναι µια οµάδα νευροεκφυλιστικών νόσων και δεν αποτελούν µέρος της φυσιολογικής διαδικασίας γήρανσης. Το πιο κοινό είδος άνοιας στην ΕΕ είναι η νόσος του Αλτσχάιµερ που αντιστοιχεί στο 50-70% των περιπτώσεων, και συνοδεύεται από διαδοχικά εγκεφαλικά επεισόδια που οδηγούν σε πολυεµφρακτική άνοια (περίπου 30%) άλλες µορφές άνοιας περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη µετωπιαία άνοια, τη νόσο του Πικ, τη νόσο του Mπινσβάνγκερ, την άνοια µε σωµάτια του Λιούη. Σε µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από την πλατφόρµα ασθενών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Alzheimer Europe» 1, µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσδιορίζονται µεταξύ άλλων οι πιο σηµαντικές σπάνιες µορφές άνοιας 2. Σύµφωνα µε τις καλύτερες εκτιµήσεις 3 που διαθέτουµε, 7,3 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι (από τα 27 κράτη µέλη), ηλικίας µεταξύ 30 και 99 ετών, έπασχαν το 2006 από διάφορα είδη άνοιας (12,5 ανά κατοίκους). Από την οµάδα αυτή οι περισσότεροι ασθενείς ήταν γυναίκες - 4,9 εκατοµµύρια έναντι 2,4 εκατοµµυρίων ανδρών. Με την αύξηση του προσδόκιµου ζωής, ιδίως στις αναπτυγµένες χώρες, η επίπτωση της άνοιας αυξήθηκε σηµαντικά και µε βάση µερικές σηµερινές προβλέψεις ο αριθµός των ασθενών θα διπλασιάζεται κάθε 20 χρόνια 4. 5 Φυσικά, η άνοια δεν επηρεάζει µόνο τους πάσχοντες αλλά και αυτούς που τους φροντίζουν. Εάν θεωρήσουµε ότι σε κάθε οικογένεια µε έναν ασθενή είναι κατά µέσο όρο τρία άτοµα που Alzheimer s disease: Scientific, medical and societal implications, Synthesis and recommendations, (Νόσος του Αλτσχάιµερ: επιστηµονικές, ιατρικές και κοινωνικές πτυχές, σύνθεση και συστάσεις). Συλλογικό έργο εξειδικευµένων επιστηµόνων του INSERM (Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο για την Υγεία και την Ιατρική Έρευνα), Πρώτα αποτελέσµατα από την έρευνα για την υγεία, τη γήρανση και τη συνταξιοδότηση στην Ευρώπη ( ) EL 2 EL

3 επιµερίζονται το βάρος 6, αυτό σηµαίνει ότι οι διάφορες µορφές της νόσου έχουν άµεση επίπτωση στη ζωή 19 εκατοµµυρίων Ευρωπαίων. Οι άνοιες έχουν πολύ µεγάλο κόστος για την κοινωνία στο σύνολό της: σύµφωνα µε την επετηρίδα «Dementia in Europe Yearbook» (2008), το συνολικό άµεσο και έµµεσο κόστος περίθαλψης για τη νόσο του Αλτσχάιµερ και τις άλλες µορφές άνοιας ανερχόταν, το 2005, σε 130 δισεκατοµµύρια ευρώ για την ΕΕ των 27 ( ευρώ ανά ασθενή/έτος) το 56% των δαπανών αφορούσε άτυπη µορφή περίθαλψης 7. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι προβληµατική η διάγνωση της νόσου στην ΕΕ σύµφωνα µε τα διαθέσιµα επιδηµιολογικά στοιχεία, µόνο οι µισοί από τους ασθενείς έχουν διαγνωστεί µε τη νόσο 8. Η σηµασία των νόσων αυτών έχει αναγνωριστεί από παλιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι µόνο από την Επιτροπή αλλά και από το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Στη συνέχεια που δόθηκε εντάσσονται τα ψηφίσµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1996 και το , τα οποία συνοδεύτηκαν από τη διάθεση κονδυλίων από τον προϋπολογισµό για συγκεκριµένα έργα στον τοµέα αυτόν 10. Η λευκή βίβλος «Μαζί για την υγεία: στρατηγική προσέγγιση για την ΕΕ » της 23ης Οκτωβρίου 2007 [COM(2007) 630], στην οποία παρουσιάζεται η στρατηγική της ΕΕ για την υγεία 11, επισηµαίνει ότι υπάρχει η ανάγκη καλύτερης κατανόησης των νευροεκφυλιστικών νόσων, όπως η νόσος του Αλτσχάιµερ, στο πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσµού. Το Συµβούλιο υιοθέτησε πρόσφατα δύο σύνολα συµπερασµάτων για την καταπολέµηση των νευροεκφυλιστικών νόσων και ιδίως της νόσου του Αλτσχάιµερ 12,13, µε τα οποία καλούσε, µεταξύ άλλων, την Επιτροπή να ενεργήσει. Την κύρια ευθύνη για την αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων την έχουν τα κράτη µέλη. Ωστόσο, σύµφωνα µε το άρθρο 152 της Συνθήκης, ο ρόλος της Κοινότητας στον τοµέα της υγείας συνίσταται στην ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών και, εν ανάγκη, στη στήριξη της δράσης τους. Επιπλέον, το άρθρο 165 της Συνθήκης ορίζει ότι η Κοινότητα και τα κράτη µέλη συντονίζουν τις δραστηριότητές τους στον τοµέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης για να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει συνέπεια µεταξύ εθνικών και κοινοτικών πολιτικών. Η Επιτροπή µπορεί, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, να αναλάβει χρήσιµες πρωτοβουλίες για την προώθηση του συντονισµού. Λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών της νόσου του Αλτσχάιµερ και των άλλων µορφών άνοιας, οι νόσοι αυτές αποτελούν τοµείς στους οποίους οι συντονισµένες ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ µπορούν να αποφέρουν πρόσθετα οφέλη και να στηρίξουν τα κράτη µέλη. Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να προσδιορίσει τις ενέργειες που θα στηρίξουν τις Alzheimer's disease in real life--the dementia carer's survey (Η νόσος του Αλτσχάιµερ στην πραγµατική ζωή από τη σκοπιά των ατόµων που φροντίζουν τους ανοϊκούς ασθενείς: Alzheimer Europe (2008) Dementia in Europe Yearbook 2008 Έκθεση για τις σοβαρές και χρόνιες νόσους, 2007, Οµάδα έργου για τις σοβαρές και χρόνιες νόσους, DG SANCO Ψήφισµα της 17ης Απριλίου 1996 σχετικά µε τη νόσο του Αlzheimer και την πρόληψη των διαταραχών των διανοητικών λειτουργιών των ηλικιωµένων και ψήφισµα της 11ης Μαρτίου 1998 σχετικά µε τη νόσο του Alzheimer. Βλ. EL 3 EL

4 προσπάθειες των κρατών µελών για τη διασφάλιση αποτελεσµατικής και αποδοτικής αναγνώρισης, πρόληψης, διάγνωσης, αγωγής, περίθαλψης και έρευνας για τη νόσο του Αλτσχάιµερ και τις άλλες µορφές άνοιας στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, το 2010 θα γίνουν κοινές ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών µελών, όπως προβλέπεται στο πρόγραµµα εργασίας για την υλοποίηση του δεύτερου προγράµµατος «Υγεία» ( ) 14. Αυτό µε τη σειρά του θα συµβάλει στην επίτευξη του γενικότερου στόχου: τη βελτίωση των δεικτών υγείας και, κατά συνέπεια, την αύξηση των ετών υγιούς ζωής, έναν από τους κύριους δείκτες της στρατηγικής της Λισαβόνας Τα θέµατα Υπάρχουν τέσσερα βασικά θέµατα που θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν µε ενέργειες σε κοινοτικό επίπεδο: Οι άνθρωποι µπορούν να κάνουν κάτι για να προλάβουν την άνοια, ιδίως την αγγειακή άνοια και, σε κάποιο βαθµό, τη νόσο του Αλτσχάιµερ, και η έγκαιρη διάγνωση µπορεί να εξασφαλίσει ότι η ιατρική παρέµβαση πραγµατοποιείται τη στιγµή που είναι περισσότερο αποτελεσµατική. υστυχώς, υπάρχει µειωµένη συνειδητοποίηση της σηµασίας της πρόληψης και της έγκαιρης παρέµβασης σε όλη την ΕΕ. Υπάρχει σαφής ανάγκη για καλύτερη κατανόηση των διαφόρων µορφών άνοιας, ιδίως της νόσου του Αλτσχάιµερ και άλλων νευροεκφυλιστικών νόσων. Παρ όλα αυτά είναι ελάχιστος ο συντονισµός της έρευνας ζήτηµα που θα µπορούσε να βελτιωθεί σηµαντικά µε ενέργειες σε κοινοτικό επίπεδο και ανεπαρκή τα επιδηµιολογικά στοιχεία για την ενίσχυση της έρευνας και τη λήψη αποφάσεων στο µέλλον. Υπάρχουν καλές πρακτικές σε διάφορα µέρη της ΕΕ ως προς τη διάγνωση, την αγωγή και τη χρηµατοδότηση θεραπευτικών αγωγών για τις νόσους αυτές, αλλά δεν διαχέονται σε όλη την Ένωση. Και το πρόβληµα αυτό αποκτά µεγαλύτερη σηµασία εάν ληφθεί υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζει ήδη και θα συνεχίσει να αντιµετωπίζει έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού µε τα τυπικά προσόντα αλλά και παρεµφερή προβλήµατα λόγω έλλειψης υποστήριξης των ατόµων που αναλαµβάνουν ανεπίσηµα την παροχή φροντίδας. εν δίνεται επαρκής προσοχή στα δικαιώµατα των ατόµων που πάσχουν από γνωστικές ανεπάρκειες. Επίσης, δεν αναγνωρίζονται αρκετά οι νοητικές ικανότητες των ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας, το ευρύ κοινό δεν γνωρίζει και δεν καταλαβαίνει τι είναι η νόσος του Αλτσχάιµερ και οι ασθενείς στιγµατίζονται, γεγονός που µπορεί να έχει επίδραση στην υγεία τους Απόφαση αριθ. 1350/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, που αφορά τη θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της υγείας για την περίοδο Βλ. EL 4 EL

5 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2.1. Έγκαιρη δραστηριοποίηση για τη διάγνωση της άνοιας και την προαγωγή της καλής διαβίωσης σε µεγάλες ηλικίες Η διατήρηση της καλής σωµατικής και πνευµατικής υγείας (π.χ. µε την ανάπτυξη υγιούς καρδιαγγειακού συστήµατος, την ενθάρρυνση της µάθησης σε όλη τη διάρκεια της ζωής) µπορεί να βοηθήσει να αποφευχθεί η έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών που οδηγεί στην άνοια. Η πρόληψη είναι αµεσότερη για την αγγειακή άνοια από ό,τι για τη νόσο του Αλτσχάιµερ, διότι οι παράγοντες κινδύνου για τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι καλά προσδιορισµένοι και παρεµφερείς µε εκείνους για τις καρδιαγγειακές νόσους (όπως η στεφανιαία νόσος). Στους παράγοντες κινδύνου περιλαµβάνονται η υψηλή αρτηριακή πίεση, τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης και το κάπνισµα. εδοµένου ότι οι µισές περιπτώσεις άνοιας συνοδεύονται και από αγγειακή πάθηση, ο έλεγχος του αγγειακού παράγοντα κινδύνου θα µπορούσε να προστατεύσει από την εµφάνιση άνοιας 16. Απαιτείται περισσότερη στοχευµένη έρευνα για να γίνει καλύτερα κατανοητό ότι ένας «υγιεινός τρόπος ζωής» για τις εγκεφαλικές λειτουργίες είναι ένα ζήτηµα που αποκτά µεγαλύτερη σηµασία όσο γερνάει ο πληθυσµός της Ευρώπης. Για την κατανόηση του προβλήµατος από τον ίδιο τον ασθενή και την οικογένειά του αλλά και από τις δηµόσιες αρχές, σηµασία έχει η ακριβής και συνεπής διάγνωση. Ο εντοπισµός και η προβολή των βέλτιστων πρακτικών για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου του Αλτσχάιµερ και των άλλων µορφών άνοιας είναι αναγκαίες συνιστώσες για την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιµων παρεµβάσεων στα πρώιµα στάδια, οπότε θα είναι και αποτελεσµατικές. Μέσω της πρώιµης διάγνωσης και παρέµβασης είναι ίσως δυνατή η καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου στα τελευταία στάδια και, συνεπώς, η αναβολή της ιδρυµατοποίησης, οπότε και µειώνεται το υψηλό κόστος της µακροχρόνιας περίθαλψης στο τερµατικό στάδιο. Σε επίπεδο ΕΕ έχει ήδη πραγµατοποιηθεί πρόοδος ως προς τη διαµόρφωση της βάσης για µια έγκαιρη, ακριβή διάγνωση κατά τρόπο ώστε να γίνεται καλύτερη χρήση των υφιστάµενων αγωγών 17. Η Επιτροπή θα στηρίξει τη συνέχιση των προσπαθειών ώστε να διαµορφωθούν βέλτιστες πρακτικές για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου του Αλτσχάιµερ και των άλλων µορφών άνοιας. Επιπλέον, αυξάνονται τα στοιχεία που δείχνουν ότι η πνευµατική δραστηριότητα και εγρήγορση (µέσω της διά βίου µάθησης, όπως και µέσω κοινωνικών δραστηριοτήτων) µειώνει τον κίνδυνο της προσβολής από άνοια, συµπεριλαµβανοµένης της νόσου του Αλτσχάιµερ. Αντίστροφα, η αδράνεια φαίνεται να είναι παράγοντας κινδύνου. Σύµφωνα µε στοιχεία, όταν έρχεται η ώρα της συνταξιοδότησης και τα άτοµα δεν προσαρµόζουν σωστά τη ζωή τους, τότε η συνταξιοδότηση λειτουργεί καταλυτικά για την µείωση των γνωστικών λειτουργιών λόγω ηλικίας 18. Η εξέλιξη αυτή θα µπορούσε να αναχαιτιστεί από ευέλικτες ρυθµίσεις αποχώρησης από την εργασία και από την εξεύρεση απασχόλησης µετά τη λήξη της κανονικής επαγγελµατικής δραστηριότητας (συµβάλλοντας έτσι και στη βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων), καθώς και από άλλες ρυθµίσεις των συστηµάτων υγειονοµικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας Alzheimer Europe (2008) Dementia in Europe Yearbook 2008 Στα µέσα που διατίθενται περιλαµβάνεται η εξέταση MMSE (Mini Mental State Examination: σύντοµη δοκιµασία γνωστικής εκτίµησης) και το σχέδιο DESCRIPA της ΕΕ (Development of Screening guidelines and diagnostic Criteria for Predementia Alzheimer's disease) βλ. EL 5 EL

6 Στο συνέδριο υψηλού επίπεδου της ΕΕ µε θέµα «Together for Mental Health and Well-being» που πραγµατοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2008 παρουσιάστηκε το «ευρωπαϊκό σύµφωνο για την ψυχική υγεία και ευεξία» 19. Η έναρξη ισχύος του συµφώνου είναι µια ευκαιρία για να ληφθεί υπόψη και αυτή η διάσταση της νόσου, να διαµορφωθεί ένα πλαίσιο για δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και να γίνει ανταλλαγή καλών πρακτικών στην αντιµετώπιση των σχετικών µε τη νόσο του Αλτσχάιµερ προκλήσεων, ως µια πτυχή στον κεντρικό άξονα του συµφώνου που είναι η ψυχική υγεία, η ευεξία και οι διαταραχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε στις 14 Ιουνίου 2007 την ανακοίνωση µε θέµα «Η ευγηρία στην κοινωνία της πληροφορίας» [COM(2007) 332] 20 στην οποία προτείνονται συγκεκριµένες ενέργειες. Σε αυτές περιλαµβάνονται πρωτοβουλίες που εντάσσονται στο τµήµα του 7ου προγράµµατος-πλαισίου (ΠΠ) που αφορά τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και πιλοτικά σχέδια µεγάλης κλίµακας µε περιφέρειες στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και καινοτοµία», τα οποία θα επικεντρώνονται σε λύσεις ΤΠΕ για τους ηλικιωµένους µε γνωστικά προβλήµατα και ήπιες άνοιες, καθώς και σε αυτούς που τους φροντίζουν. Επιπλέον, ένα κοινό πρόγραµµα έρευνας και καινοτοµίας 21 έχει αρχίσει να εφαρµόζεται µεταξύ της ΕΕ και 23 ευρωπαϊκών χωρών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ που θα συµβάλουν στην οµαλή γήρανση, ενώ µπορούν να αναπτυχθούν και λύσεις υποβοήθησης για τη νόσο του Αλτσχάιµερ. Ενέργειες: Να ενσωµατωθεί η διάσταση της άνοιας στις εν εξελίξει και µελλοντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ για την πρόληψη, ιδίως σε όσες αφορούν την καρδιαγγειακή υγεία και τη σωµατική άσκηση. Να διατυπωθούν συστάσεις που θα βοηθήσουν τους πολίτες να προλάβουν την εκδήλωση µορφών άνοιας. Να συµπεριληφθεί η διάσταση της άνοιας σε ευέλικτες ευρωπαϊκές πολιτικές για τη σύνταξη και στις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συµφώνου για την ψυχική υγεία και ευεξία Κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια για την καλύτερη κατανόηση της άνοιας: βελτίωση των επιδηµιολογικών στοιχείων και συντονισµός της έρευνας Είναι ουσιαστικό να διαθέτουν τα κράτη µέλη αξιόπιστα στοιχεία για τον επιπολασµό και την επίπτωση των ανοιών, για να µπορέσουν να καταρτίσουν τα κατάλληλα σχέδια και να λάβουν µέτρα πρόνοιας, λαµβάνοντας υπόψη τις σηµαντικές συνέπειες για τα δηµόσια οικονοµικά σε όλη την Ευρώπη. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της για την απόκτηση αξιόπιστων στοιχείων για τον επιπολασµό και την επίπτωση ανάλογα µε την ηλικία και βάσει της µεθοδολογίας του σχεδίου ευρωπαϊκής συνεργασίας για την άνοια (EuroCoDe) 22. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα προωθήσει, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Υγεία» πρωτοβουλίες για την απόκτηση καλύτερων στοιχείων σχετικά µε τον επιπολασµό, τους παράγοντες κινδύνου και τους τρόπους αντιµετώπισής τους, καθώς και σχετικά µε την επικύρωση νέων κριτηρίων για Απόφαση αριθ. 742/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, ΕΕ L 201/49 της EL 6 EL

7 την έγκαιρη διάγνωση. Στο µέλλον, η σχεδιαζόµενη ευρωπαϊκή έρευνα εξέτασης της υγείας (EHES) 23 θα είναι σε θέση να παρέχει πολύτιµες πληροφορίες µέσω της γνωστικής δοκιµασίας, οι οποίες θα έχουν µεγάλη διαγνωστική αξία για το συγκεκριµένο πρόβληµα. Το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο (ΠΠ) για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη 24 θα επιδιώξει τη διαµόρφωση συνεργειών µε ιδιαίτερη έµφαση στο θέµα «Υγεία» του ειδικού προγράµµατος «Συνεργασία», όπου η έρευνα για τις νευροεκφυλιστικές νόσους αποτελεί ειδικό ερευνητικό τοµέα και η έρευνα για τη γήρανση είναι διαθεµατικό ζήτηµα. Οι ερευνητικές προσπάθειες της Κοινότητας στον τοµέα αυτό έχουν ενταθεί στο 7ο ΠΠ στο πλαίσιο του θέµατος «Υγεία», επικεντρώνονται στα πεδία της έρευνας για τον εγκέφαλο και της έρευνας για τη δηµόσια υγεία και καλύπτουν θέµατα όπως οι µηχανισµοί κατανόησης της νόσου, η νοητική υγεία των ασθενών, οι στρατηγικές πρόληψης για υγιή γήρανση και η ίση πρόσβαση στην περίθαλψη. Ενόψει των σηµαντικών προκλήσεων που θέτουν για τη δηµόσια υγεία η νόσος του Αλτσχάιµερ και άλλες µορφές άνοιας, µπορούν να ενισχυθούν πολλά υποσχόµενοι τοµείς έρευνας, ιδίως µε την ενίσχυση του συντονισµού της βασικής και της κλινικής έρευνας. Παραδείγµατα τοµέων δυνητικού ενδιαφέροντος είναι η έρευνα για την παθοφυσιολογία της νόσου, συµπεριλαµβανοµένων επιδηµιολογικών και κλινικών δοκιµών, η έρευνα για τα οικονοµικά της υγείας, οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες που βοηθούν στην κατανόηση των ψυχολογικών και κοινωνικών πτυχών της νόσου και η έρευνα για τα µοντέλα κοινωνικής πρόνοιας, συµπεριλαµβανοµένης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την κατάρτιση αυτών που φροντίζουν τους ασθενείς, κατά τρόπο ώστε η φροντίδα των ασθενών να µην περιορίζεται στη φαρµακευτική αγωγή, αλλά να περιλαµβάνει και µη φαρµακολογικές προσεγγίσεις, όπως είναι κοινά αποδεκτό. Εντός της θεµατικής ενότητας «Υγεία» του ειδικού προγράµµατος «Συνεργασία», η τρίτη δραστηριότητα µε τίτλο «Βελτιστοποίηση της παροχής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους Ευρωπαίους πολίτες» προβλέπει ερευνητικές εργασίες για τη δηµόσια υγεία που θα συµβάλουν στο να τεθούν τα θεµέλια για τη λήψη τεκµηριωµένων πολιτικών αποφάσεων για τα συστήµατα υγείας και τη χάραξη αποτελεσµατικών στρατηγικών για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη των νόσων, τη διάγνωση και τη θεραπεία. Μέχρι σήµερα έχουν ολοκληρωθεί δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων µε θέµα τον αντίκτυπο της γήρανσης και έχουν οδηγήσει σε ερευνητικά σχέδια για τα συστήµατα υγείας και τη µακροχρόνια φροντίδα των ηλικιωµένων, την οργάνωση της περίθαλψης για τους ασθενείς που πάσχουν από άνοια, έναν χάρτη πορείας για την έρευνα στον τοµέα της γήρανσης, κοόρτες γήρανσης και δείκτες για την υγεία, καθώς και για τη δηµογραφική γήρανση. Επίσης, µε βάση τα σχέδια αυτά πρέπει γίνει έρευνα και να καθοριστούν οι προτεραιότητες των κρατών µελών. Τα πρώτα βήµατα για την προώθηση της συνεργασίας στον τοµέα των δηµόσιων ερευνητικών προσπαθειών που στοχεύουν σε προτεραιότητες συναφείς µε τις νευροεκφυλιστικές νόσους, ιδίως τη νόσο του Αλτσχάιµερ, γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης εκεµβρίου 2006, σχετικά µε το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ( ) (ΕΕ L 412 της , σ. 1) και απόφαση 2006/971/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης εκεµβρίου 2006, σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα Συνεργασία για την εκτέλεση του 7ου προγράµµατος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης ( ) (ΕΕ L 54 της , σ. 30). EL 7 EL

8 µέσω της προσέγγισης του κοινού προγραµµατισµού 25. Η προσέγγιση αυτή συνεπάγεται προαιρετική συµµετοχή των κρατών µελών, βάσει µεταβλητής γεωµετρίας, στον καθορισµό, την κατάρτιση και την εφαρµογή κοινών στρατηγικών προγραµµάτων ερευνών, βασισµένων σε κοινό όραµα όσον αφορά τον τρόπο αντιµετώπισης σοβαρών προκλήσεων που απασχολούν την κοινωνία σήµερα. Οι νευροεκφυλιστικές νόσοι έχουν χαρακτηριστεί από τα κράτη µέλη ως τοµέας όπου η κοινωνική ζήτηση είναι µεγάλη και όπου µια κοινή πρωτοβουλία, υλοποιούµενη µέσω κοινού προγραµµατισµού, θα βελτίωνε πάρα πολύ τις τρέχουσες κατακερµατισµένες προσπάθειες στον ευρωπαϊκό ερευνητικό χώρο. Σήµερα, οι πόροι σκορπίζονται ανάµεσα σε πολλά και διαφορετικά χρηµατοδοτικά όργανα διεσπαρµένα στα 27 κράτη µέλη της ΕΕ και χωρίς να υπάρχει ευθυγράµµιση σε επίπεδο πολιτικής. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί κίνδυνο σπατάλης των πόρων, µε επικάλυψη της δηµόσιας χρηµατοδότησης της έρευνας σε επίπεδο ΕΕ. Χρειάζεται, συνεπώς, µια κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη δηµιουργία ενός κοινού οράµατος για τις ερευνητικές ανάγκες και τα µέτρα προς υλοποίηση στον τοµέα αυτό, ώστε να προαχθεί η συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, να σχεδιαστούν και να τελειοποιηθούν καινοτόµοι προσεγγίσεις ανάλογες των επιστηµονικών, ιατρικών και κοινωνικών διακυβευµάτων, να αποφευχθεί η κατασπατάληση των προσπαθειών και να αυξηθούν η απόδοση και η αποτελεσµατικότητα των εθνικών και κοινοτικών πόρων για την έρευνα και ανάπτυξη (Ε&A). Για το σκοπό αυτό, µαζί µε την ανακοίνωση, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση σύστασης του Συµβουλίου σχετικά µε πρωτοβουλία δοκιµαστικού κοινού προγραµµατισµού για την καταπολέµηση των νευροεκφυλιστικών νόσων, ιδίως της νόσου του Αλτσχάιµερ, για τη συνένωση και το συντονισµό των προσπαθειών των ευρωπαίων ερευνητών της βασικής και κλινικής έρευνας στον τοµέα αυτόν. Σκοπός της σύστασης είναι να αναπτυχθεί µια νέα προσέγγιση, µέσω συνεργασίας και συνδυασµού των εθνικών ερευνητικών προγραµµάτων για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των κοινών ευρωπαϊκών προκλήσεων στον τοµέα των νευροεκφυλιστικών νόσων, ιδίως της νόσου του Αλτσχάιµερ, και για την καλύτερη αξιοποίηση των περιορισµένων ευρωπαϊκών δηµόσιων πόρων για την Ε&Α. Η προσέγγιση αυτή συνεπάγεται ότι τα κράτη µέλη θα αναπτύξουν κοινή προοπτική για τους τρόπους µε τους οποίους η συντονισµένη και συνεργατική έρευνα µπορούν να συµβάλουν στην καλύτερη κατανόηση, ανίχνευση, πρόληψη και καταπολέµηση των νευροεκφυλιστικών νόσων, ιδίως της νόσου του Αλτσχάιµερ, και ότι θα καταρτίσουν και θα εφαρµόσουν µια στρατηγική ατζέντα για την έρευνα που θα υλοποιήσει τα σχέδια τους. Καλείται, συνεπώς, η Επιτροπή να µεριµνήσει για συµπληρωµατικά µέτρα υποστήριξης της δοκιµαστικής πρωτοβουλίας κοινού προγραµµατισµού, στα οποία µπορεί να περιλαµβάνεται η υποστήριξη της διαχειριστικής δοµής και η κατάρτιση µιας στρατηγικής ατζέντας για την έρευνα, η παροχή στοιχείων, πληροφοριών και ανάλυσης για τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα αυτό σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενέργειες: Να βελτιωθούν τα επιδηµιολογικά στοιχεία για τη νόσο του Αλτσχάιµερ και άλλες µορφές άνοιας, κατ εφαρµογή των συµπερασµάτων του σχεδίου EuroCoDe. 25 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε κοινή δέσµευση των κρατών µελών για την καταπολέµηση των νευροεκφυλιστικών νόσων, ιδίως της νόσου του Αλτσχάιµερ. EL 8 EL

9 Να χρησιµοποιηθεί η σχεδιαζόµενη ευρωπαϊκή έρευνα εξέτασης της υγείας για την παροχή νέων στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ σχετικά µε τον επιπολασµό των ατόµων µε πρώιµες διαταραχές της γνωστικής λειτουργίας. Να εγκριθεί πρόταση σύστασης του Συµβουλίου για µια πρωτοβουλία κοινού προγράµµατος για την καταπολέµηση των νευροεκφυλιστικών νόσων, ιδίως της νόσου του Αλτσχάιµερ Υποστήριξη της εθνικής αλληλεγγύης ως προς τις άνοιες: ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών για τη φροντίδα των ανοϊκών ασθενών Η ανοικτή µέθοδος συντονισµού στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας, της κοινωνικής ένταξης και της µακροχρόνιας φροντίδας µε τις συναφείς δραστηριότητες (διαδικασία αξιολόγησης από οµολόγους, διάσκεψη, θέµα για την προσεχή κοινή έκθεση) µπορεί να αποτελέσει το µέσο για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά πρότυπα περίθαλψης και για τη χρηµατοδότηση της κοινωνικής προστασίας για τα άτοµα µε νευροεκφυλιστικές παθήσεις και τις οικογένειές τους. Επιπλέον, πρέπει να γίνονται γνωστές ευρύτερα οι βέλτιστες πρακτικές για την καλύτερη υποστήριξη προς τα µέλη της οικογένειας που φροντίζουν τα άτοµα που πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιµερ και άλλες µορφές άνοιας. Μαζί µε αυτό η Επιτροπή θα ενισχύσει και την ανάπτυξη καλών πρακτικών, όπου αυτές χρειάζονται, µε την παροχή πληροφοριών για το πώς µπορούν τα τρέχοντα κοινοτικά προγράµµατα (ιδίως τα διαρθρωτικά ταµεία) να συνδράµουν στη χρηµατοδότηση τέτοιων εξελίξεων στα κράτη µέλη. Η φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, η κατ οίκον περίθαλψη, η παραµονή σε ίδρυµα και τα κέντρα ηµερήσιας φροντίδας είναι τοµείς έντασης εργασίας στους οποίους το κόστος προσωπικού αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο µέρος των συνολικών δαπανών. Η εξεύρεση προσωπικού στους κλάδους αυτούς είναι µεγάλο πρόβληµα για τα κράτη µέλη, ιδίως λόγω της έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και προσωπικού στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας. Πρέπει να προαχθεί η εξειδικευµένη κατάρτιση των νοσηλευτών και των µελών της οικογένειας των ασθενών µε Αλτσχάιµερ. Συνεπώς, η Επιτροπή θα διερευνήσει τη δυνατότητα ενίσχυσης της συνεργασίας για την ανάπτυξη ιδεών και λύσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε την προαγωγή µιας ολιστικής προσέγγισης για την περίθαλψη. Θα επικεντρωθεί επίσης στη διαµόρφωση ποιοτικών πλαισίων για τις υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας για τους ανοϊκούς ασθενείς µέσω του προγράµµατος «Υγεία». Η ισχυροποίηση των εθνικών και διεθνών ενώσεων για τη νόσο Αλτσχάιµερ και των οργανώσεων των ασθενών πρέπει να εξασφαλίζει ότι λαµβάνεται δεόντως υπόψη η γνώµη των ασθενών και των εκπροσώπων τους. Πρόκειται για στόχο του δεύτερου προγράµµατος «Υγεία» και των υφιστάµενων εθνικών στρατηγικών για την άνοια. Το πρόγραµµα PROGRESS της ΕΕ ( ) 26 για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και των διακρίσεων, την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την ενσωµάτωση των ατόµων µε αναπηρίες θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους ασθενείς και τους συγγενείς τους. Θα χρησιµοποιηθούν επίσης οι δυνατότητες που παρέχει το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αναπηρία (DAP) Απόφαση αριθ. 1672/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 για τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη Progress. EL 9 EL

10 Ενέργειες: Να καταγραφούν οι τρέχουσες και υπό σχεδιασµό καλές πρακτικές που έχουν σχέση µε την αγωγή και την περίθαλψη των πασχόντων από τη νόσο του Αλτσχάιµερ και άλλες µορφές άνοιας και να βελτιωθεί η διάχυση και εφαρµογή τέτοιων πρακτικών (µε τη χρήση, όπου αυτό είναι δυνατό, των διαρθρωτικών ταµείων). Να διαµορφωθούν, µέσω της ανοικτής µεθόδου συντονισµού, ποιοτικά πλαίσια για την παροχή ιατρικής αγωγής και φροντίδας στους ανοϊκούς ασθενείς. Να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την αναπηρία (DAP) για την ενίσχυση των οργανώσεων των ασθενών Σεβασµός των δικαιωµάτων των ασθενών µε άνοια Η εικόνα που επικρατεί στην ευρωπαϊκή κοινωνία για τη νόσο του Αλτσχάιµερ και άλλες µορφές άνοιας είναι αρνητική και συνήθως συνδέεται µε φόβο και απόγνωση που µπορεί να έχει επίδραση στην υγεία των ασθενών. Η σταδιακή απώλεια των ικανοτήτων εµποδίζει τα άτοµα µε άνοια να διατηρήσουν τη θέση τους και να συµµετάσχουν ενεργητικά στην κοινωνία. Οι φροντιστές µπορούν επίσης να βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισµό ως απόρροια των συνεπειών της άνοιας των αγαπηµένων τους προσώπων. Ωστόσο, η διατήρηση των κοινωνικών επαφών και της κινητικότητας βοηθά στη διατήρηση της αυτονοµίας και της σωµατικής και ψυχικής ευεξίας για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, στην ελαχιστοποίηση της ανάγκης για βοήθεια και στην αποτροπή της κοινωνικής αποµόνωσης και κατάθλιψης. Η ανακοίνωση της διάγνωσης της νόσου στα ανοϊκά άτοµα έχει µεγάλη σηµασία, διότι τους επιτρέπει να λάβουν ενεργητικό µέρος στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους. υστυχώς, οι γνωστικές λειτουργίες φθίνουν σταδιακά και φθάνει µια στιγµή που το ανοϊκό άτοµο δεν µπορεί πλέον να διαχειριστεί τη ζωή του µόνο του και χρειάζεται βοήθεια για τη λήψη αποφάσεων λίγο ή πολύ σηµαντικών, όπως οικονοµικά θέµατα ή ιατρικές αποφάσεις. Βοήθεια στο ανοϊκό άτοµο µπορεί να παρασχεθεί από έναν κηδεµόνα ή νόµιµο εκπρόσωπο, αλλά οι εθνικοί νόµοι διαφέρουν στο θέµα αυτό ευρέως, όπως διαπίστωσε η µελέτη της«alzheimer Europe» κατά τη διεξαγωγή των σχεδίων της Lawnet 27. Πάντως, είναι πολύ σηµαντικό να δίνεται η δυνατότητα στον ανοϊκό ασθενή να εκφράσει τις επιθυµίες του, στο βαθµό που είναι σε θέση να το κάνει. Η Επιτροπή µπορεί να συµβάλει στην ανάληψη ηγετικού ρόλου σε ό,τι αφορά τη χάραξη πολιτικής για την αναγνώριση των δικαιωµάτων των ηλικιωµένων µε γνωστικές διαταραχές. Έχει µάλιστα διοργανώσει την πρώτη ευρωπαϊκή διάσκεψη για την πρόληψη της παραµέλησης και της κακοποίησης των ηλικιωµένων (2008). Σχεδιάζει επίσης να δηµιουργήσει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο στο οποίο θα συµµετέχουν οι παράγοντες του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα που έχουν άµεση σχέση µε τα δικαιώµατα και την αξιοπρέπεια των ατόµων µε άνοια, οι οποίοι θα διατυπώσουν συστάσεις για την αξιοπρέπεια, την αυτονοµία και την κοινωνική ένταξη ως µέσο διατήρησης της σωµατικής και ψυχικής υγείας των ατόµων αυτών. Αυτό θα συµβάλει στην απόδοση ηγετικού ρόλου στην ΕΕ για τη µείωση του στιγµατισµού λόγω της νόσου του Αλτσχάιµερ και άλλων µορφών άνοιας και θα συµβάλλει 27 Alzheimer Europe (2002): Comparative analysis of legislation in Europe relating to the rights of people with dementia (Συγκριτική ανάλυση της νοµοθεσίας στην Ευρώπη για τα δικαιώµατα των ατόµων µε άνοια) στη διεύθυνση: EL 10 EL

11 στην καλή διαβίωση των ασθενών αυτών. Το προτεινόµενο ευρωπαϊκό δίκτυο θα συνεισφέρει επίσης στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για το σεβασµό των δικαιωµάτων των ευπαθών ενηλίκων και στην πάταξη της κακοποίησης των ασθενών. Ενέργειες: Να δηµιουργηθεί, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχει το πρόγραµµα «Υγεία» ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για τα δικαιώµατα και την αξιοπρέπεια των ανοϊκών ασθενών, το οποίο θα διατυπώσει συστάσεις για την αξιοπρέπεια, την αυτονοµία και την κοινωνική ένταξη και θα προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για το σεβασµό των δικαιωµάτων των ευπαθών ενηλίκων και την πάταξη της κακοποίησης των ασθενών. 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Η δηµόσια υγεία, η έρευνα, η κοινωνική προστασία και τα δικαιώµατα και η αυτονοµία συνιστούν τις τέσσερις συνιστώσες των ενεργειών που πρέπει να γίνουν για την αντιµετώπιση µιας πραγµατικότητας στις κοινωνίες µας. Ο πληθυσµός της Ευρώπης γερνάει και είναι ευθύνη όλων να εξασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι γερνούν µε αξιοπρέπεια, διατηρούν όσο είναι δυνατόν την υγεία τους και απολαµβάνουν τα ίδια δικαιώµατα µε κάθε άλλο άνθρωπο. Η Επιτροπή προτίθεται να χρησιµοποιήσει, για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης, τα διάφορα νοµικά µέσα που έχει στη διάθεσή της (πρόγραµµα «Υγεία», έβδοµο πρόγραµµαπλαίσιο, δράση της ΕΕ για την αναπηρία, ανοικτή µέθοδος συντονισµού και στατιστικό πρόγραµµα) µε ολοκληρωµένο τρόπο για να εξασφαλίσει αποτελεσµατικότητα και συντονισµό υψηλού επιπέδου και τη βέλτιστη χρήση των πόρων. Η κοινοτική δράση µπορεί να συνεισφέρει στηρίζοντας τα κράτη µέλη στην αντιµετώπιση του προβλήµατος των διαφόρων µορφών άνοιας µε δεδοµένη τη δηµογραφική γήρανση. Τέλος, η Κοινότητα µπορεί να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, αλλά η επιτυχία του εγχειρήµατος θα εξαρτηθεί κατά κύριο λόγο από τον πρωταγωνιστικό ρόλο των κρατών µελών και της κοινωνίας των πολιτών. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα υποστηρίξει τη διοργάνωση της παγκόσµιας ηµέρας Αλτσχάιµερ (21 Σεπτεµβρίου) µέσω ευρωπαϊκών και εθνικών πρωτοβουλιών. Η Επιτροπή, εργαζόµενη µε γνώµονα τα µέτρα που προωθεί η παρούσα ανακοίνωση και σε συνεργατικό πλαίσιο, θα συµµετέχει στις συλλογικές προσπάθειες για τη µεγιστοποίηση της υγείας σε µια γηράσκουσα κοινωνία σε όλη την Ευρώπη. Η πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη νόσο του Αλτσχάιµερ και τις άλλες µορφές άνοιας πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο µε όλες τις ενδιαφερόµενες χώρες και σε στενή συνεργασία µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας. Η διεθνής συνεργασία είναι ήδη αναπόσπαστο τµήµα του περιοδικού προγράµµατος-πλαισίου για την έρευνα. Η Επιτροπή θα ετοιµάσει έως το 2013 έκθεση για την εφαρµογή της παρούσας ανακοίνωσης την οποία θα απευθύνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο στο τέλος της κοινής δράσης που θα αναλάβουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη µέλη για την εφαρµογή των ενεργειών που προτείνονται στην παρούσα ανακοίνωση. EL 11 EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Ομάδα «Δημόσια Υγεία» συζήτησε και συμφώνησε σχετικά με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως έχει στο Παράρτημα.

1. Η Ομάδα «Δημόσια Υγεία» συζήτησε και συμφώνησε σχετικά με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως έχει στο Παράρτημα. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14395/15 SAN 391 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2084(INI) 30.9.2010

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2084(INI) 30.9.2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 30.9.2010 2010/2084(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την Νόσο του Αλτσχάιμερ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020 Η "Ευρώπη 2020" είναι μια πολυδιάστατη στρατηγική για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση την επόμενη δεκαετία, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

2. Επιστημονικές προτεραιότητες και υποστηρικτικές-ενισχυτικές δράσεις

2. Επιστημονικές προτεραιότητες και υποστηρικτικές-ενισχυτικές δράσεις Περίληψη 1. Ιστορικό και σκοπός της ερευνητικής στρατηγικής Οι Νευροεκφυλιστικές Νόσοι (ND) είναι σε μεγάλο βαθμό ανίατες καταστάσεις που εξασθενούν τον ασθενή και συνδέονται στενά με την ηλικία. Μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14182/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ECOFIN 1017 BUDGET 37

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ. : 9181/05 SAN 67 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2010)0462),

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2010)0462), P7_TA-PROV(2011)0332 Ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.11.2008 COM(2008) 726 τελικό/3 2008/0218 (CNS) CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2008) 726 final/2 du 12/11/2008 Concerne toutes

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2010 COM(2010) 462 τελικό 2010/0242 (COD) C7-0253/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) (κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε σχετικά με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως έχει στο παράρτημα.

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε σχετικά με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως έχει στο παράρτημα. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 16708/11 SAN 238 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέμα : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Cities E-services for Inclusion

Cities E-services for Inclusion Cities E-services for Inclusion Η Ευγηρία στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ageing Well in the Information Society EU Action Plan EUROPEAN KNOWLEDGE SOCIETY FORUM 23 rd 25 th October 2008 AMAROUSSION - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συνήγορος του Πολίτη και η συμβολή του για την ευημερία και αξιοπρέπεια των ατόμων με άνοια

Ο Συνήγορος του Πολίτη και η συμβολή του για την ευημερία και αξιοπρέπεια των ατόμων με άνοια Ο Συνήγορος του Πολίτη και η συμβολή του για την ευημερία και αξιοπρέπεια των ατόμων με άνοια Τριανταφύλλου Καλλιόπη Αικατερίνη Ειδική Επιστήμονας Συνήγορος του Πολίτη Νευρογνωστικές διαταραχές (neurocognitive

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπείες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10535/11

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

10406/14 ΜΧΡ/γομ/ΑΒ 1 DG B 4A

10406/14 ΜΧΡ/γομ/ΑΒ 1 DG B 4A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2014 (10.06) (OR. en) 10406/14 SOC 403 ECOFIN 525 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15015/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 755 EMPL 505 ECOFIN 1136 EDUC 409 JEUN 104 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (06.10) (OR.en) 14552/11 SOC 804 JEUN 53 CULT 66 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 6 ο - Άρθρο 2 α

Τεύχος 6 ο - Άρθρο 2 α Τεύχος 6 ο - Άρθρο 2 α ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ALZHEIMER Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2008 (27.05) 9636/08 SAN 87

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2008 (27.05) 9636/08 SAN 87 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2008 (27.05) 9636/08 SAN 87 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ. : 8770/08 SAN 64 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ. Δρ Σταύρου Μαλά

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ. Δρ Σταύρου Μαλά ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Δρ Σταύρου Μαλά 3/9/2012, 10.30 π.μ., Αίθουσα Δημοσιογραφικών Διασκέψεων Υπουργείου Υγείας «Υγιής Γήρανση: μια συνεχής διαδικασία καθ όλη τη διάρκεια της ζωής»,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου A lzheimer και Συγγενών Διαταραχών

9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου A lzheimer και Συγγενών Διαταραχών Στρογγυλό Τραπέζι Σωματική άσκηση και Άνοια. Από τη Γενική Ιατρική και την κοινότητα στο νοσοκομείο και στις εξειδικευμένες υπηρεσίες: Παρέμβαση στην Ελλάδα του σήμερα 9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου A lzheimer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βραβεία για το Ευρωπαϊκός Έτος για την Ενεργό Γήρανση και Αλληλεγγύη μεταξύ Γενεών (2012)

ΘΕΜΑ: Βραβεία για το Ευρωπαϊκός Έτος για την Ενεργό Γήρανση και Αλληλεγγύη μεταξύ Γενεών (2012) Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες και Υγεία. Πίνακας 1: Προσδόκιμο ζωής ανά φύλο κατά τη στιγμή της γέννησης για τα έτη

Γυναίκες και Υγεία. Πίνακας 1: Προσδόκιμο ζωής ανά φύλο κατά τη στιγμή της γέννησης για τα έτη Απρίλιος 2017 8 Ενημερωτικό Σημείωμα ο Γυναίκες και Υγεία Το 8ο ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) εντάσσεται στο θεματικό πεδίο Γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2014 (17.02) (OR. en) 6285/14 EDUC 44 SΟC 98 ΕCOFIN 129 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς αριθ. προηγ. εγγρ. Θέμα: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.10.2008 2008/2209(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ψυχική υγεία (2008/2209(INI)) Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση & Συνηγορία των ατόμων που πάσχουν από Άνοια και των φροντιστών τους.

Ενδυνάμωση & Συνηγορία των ατόμων που πάσχουν από Άνοια και των φροντιστών τους. Ενδυνάμωση & Συνηγορία των ατόμων που πάσχουν από Άνοια και των φροντιστών τους. Ελένη Μαργιώτη Κλινική Νευροψυχολόγος, M.Sc., PhDs Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών 10th Panhellenic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

10381/17 ΔΑ/ακι 1 DGB 2C

10381/17 ΔΑ/ακι 1 DGB 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10381/17 SAN 254 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 16 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian-Silviu Buşoi

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian-Silviu Buşoi Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 14.7.2016 2015/2103(INL) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Β Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η στεφανιαία µονάδα είναι ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Η αποκάλυψη της διάγνωσης: ελληνικές και ευρωπαϊκές απόψεις και πρακτικές

Η αποκάλυψη της διάγνωσης: ελληνικές και ευρωπαϊκές απόψεις και πρακτικές Η αποκάλυψη της διάγνωσης: ελληνικές και ευρωπαϊκές απόψεις και πρακτικές Δρ. Παρασκευή Σακκά Νευρολόγος - Ψυχίατρος Πρόεδρος Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών Διευθύντρια Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Εντάσσεται στο Μέτρο 2.3 «Ενέργειες Πρόληψης Ενίσχυσης της Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.10.2009 SEC(2009) 1433 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 σχετικά µε την αντιµετώπιση της επιδηµίας διαβήτη στην ΕΕ (2011/2911(RSP))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 σχετικά µε την αντιµετώπιση της επιδηµίας διαβήτη στην ΕΕ (2011/2911(RSP)) P7_TA(0)008 Καταπολέµηση της επιδηµίας διαβήτη στην ΕΕ Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης Μαρτίου 0 σχετικά µε την αντιµετώπιση της επιδηµίας διαβήτη στην ΕΕ (0/9(RSP)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία ( )

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία ( ) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.5.2017 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (2010-2020) Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ΕCOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Προοίµιο Ο Οργανισµός Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), καλούµενα εφεξής

Προοίµιο Ο Οργανισµός Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), καλούµενα εφεξής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩ ΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Συµφωνία συνεργασίας Προοίµιο Ο Οργανισµός Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 264 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ ΣΕ ΦΟΡΜΑ!

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ ΣΕ ΦΟΡΜΑ! > της Νεκταρίας Καρακώστα ΟΛΓΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ ΣΕ ΦΟΡΜΑ! 16 Άνοια/Alzheimer: Γιατί λαμβάνουν επιδημικές διαστάσεις; Η άνοια και το Alzheimer είναι δύο όροι αλληλένδετοι, αλλά όχι ταυτόσημοι,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

διοτι ολος ο νομος εις εναν λογο συμπληρουται εις τον θελεις αγαπα τον πλησιον σου ως σεαυτον Γαλάτας, κεφ. Ε, εδ. 14

διοτι ολος ο νομος εις εναν λογο συμπληρουται εις τον θελεις αγαπα τον πλησιον σου ως σεαυτον Γαλάτας, κεφ. Ε, εδ. 14 διοτι ολος ο νομος εις εναν λογο συμπληρουται εις τον θελεις αγαπα τον πλησιον σου ως σεαυτον Γαλάτας, κεφ. Ε, εδ. 14 το όραμα φιλοδοξούμε σε ένα κόσμο που η ανθρωπότητα πλήγεται καθημερινά από ασθένειες,

Διαβάστε περισσότερα

H νόσος Αλτσχάιμερ. Για να τη θεραπεύσουμε, δεν υπάρχει φάρμακο. Μόνο πολλή αγάπη... Κοινωνική Οργάνωση

H νόσος Αλτσχάιμερ. Για να τη θεραπεύσουμε, δεν υπάρχει φάρμακο. Μόνο πολλή αγάπη... Κοινωνική Οργάνωση H νόσος Αλτσχάιμερ Για να τη θεραπεύσουμε, δεν υπάρχει φάρμακο. Μόνο πολλή αγάπη... Κοινωνική Οργάνωση Τι είναι η νόσος του Αλτσχάιμερ; Η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι μια εκφυλιστική νόσος, η οποία αργά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.10.2006 SEC(2006) 1314 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 335 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσειςτουνέουθεσμικούπλαισίουγιατημη διάκριση λόγω αναπηρίας και την προσβασιμότητα: Βασικό εργαλείο για την αναστροφή της εικόνας

Απαιτήσειςτουνέουθεσμικούπλαισίουγιατημη διάκριση λόγω αναπηρίας και την προσβασιμότητα: Βασικό εργαλείο για την αναστροφή της εικόνας Απαιτήσειςτουνέουθεσμικούπλαισίουγιατημη διάκριση λόγω αναπηρίας και την προσβασιμότητα: Βασικό εργαλείο για την αναστροφή της εικόνας Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγήτρια: Χριστοφή Μαρίλυ, Εμπειρογνώμων προσβασιμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «e-πιμενω» Θέµα ηµερίδας:

Διαβάστε περισσότερα

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10668/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 36 FC 30 REGIO 43 SOC 435

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.7.2013 SWD(2013) 250 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη «Λειτουργία Ολοκληρωµένης Μονάδας Αντιµετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα