Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2010)0462),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2010)0462),"

Transcript

1 P7_TA-PROV(2011)0332 Ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) (COM(2010)0462 C7-0253/ /0242(COD)) (Συνήθης νοµοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2010)0462), έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 153, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0253/2010), έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισµών σχετικά µε τη δηµοσιονοµική συµβατότητα της πρότασης, έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής που εκδόθηκε στις 21 Οκτωβρίου , κατόπιν διαβούλευσης µε την Επιτροπή των Περιφερειών, έχοντας υπόψη τη δέσµευση του εκπροσώπου του Συµβουλίου µε επιστολή της 18ης Μαΐου 2011 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 294, παράγραφος 4, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 38 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Πολιτισµού και Παιδείας (A7-0061/2011), 1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω 2. εγκρίνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισµα 3. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σηµαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει µε νέο κείµενο 1 EE C 51 της , σ. 55.

2 4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

3 P7_TC1-COD(2010)0242 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουλίου 2011 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ..../2011/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών (2012) (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 153 παράγραφος 2, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1, Αφού ζήτησαν τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών, Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία 2, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Σύµφωνα µε το άρθρο 147 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ένωση συµβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης ενθαρρύνοντας τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών, υποστηρίζοντας και, εάν χρειάζεται, συµπληρώνοντας τη δράση τους. (2) Σύµφωνα µε το άρθρο 153 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, η Ένωση υποστηρίζει και συµπληρώνει τη δράση των κρατών µελών όσον αφορά τους όρους εργασίας, την αφοµοίωση των αποκλειοµένων από την αγορά εργασίας προσώπων και την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού. (2α) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σκοπός της Ένωσης είναι, µεταξύ άλλων, να καταπολεµά τον κοινωνικό αποκλεισµό και τις διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών και την αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών. (2β) Το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ αναγνωρίζει ότι ορισµένες περιοχές της Ένωσης πλήττονται από σοβαρά και µόνιµα δηµογραφικά προβλήµατα που ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά το επίπεδο ανάπτυξής τους και να απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή προκειµένου η Ένωση να επιτύχει το στόχο της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. 1 2 ΕΕ C 51 της , σ. 55. Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2011.

4 (3) Σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα των ηλικιωµένων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συµµετέχουν στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο. (3α) Η γήρανση συνιστά αδιαµφισβήτητα πρόκληση για ολόκληρη την κοινωνία και για όλες τις γενεές στην Ευρώπη και αποτελεί επίσης ζήτηµα αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών και οικογένειας. (3β) Το τµήµα του πληθυσµού της Ένωσης που αποτελείται από άτοµα που πλησιάζουν ή έχουν ξεπεράσει την ηλικία των 60 ετών θα αυξάνεται µε πολύ ταχύτερο ρυθµό από ό,τι στο παρελθόν. Τούτο είναι ιδιαίτερα θετικό διότι αποτελεί λογική συνέπεια της βελτίωσης της υγείας και της ποιότητας ζωής. Ωστόσο, λόγω αυτής της δηµογραφικής αλλαγής, η Ένωση αντιµετωπίζει µια σειρά προκλήσεων. (4) ιαδοχικά Ευρωπαϊκά Συµβούλια έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις που έχει η γήρανση του πληθυσµού στα ευρωπαϊκά κοινωνικά µοντέλα. Η καίρια απάντηση σε αυτήν την ταχεία αλλαγή της ηλικιακής διάρθρωσης του πληθυσµού συνίσταται στην προαγωγή της δηµιουργίας µιας κουλτούρας ενεργού γήρανσης ως µιας διά βίου διεργασίας και, κατά συνέπεια, στη διασφάλιση ότι ο ταχέως αυξανόµενος πληθυσµός που αποτελείται από άτοµα ηλικίας πλησίον ή άνω των 60 ετών, ο οποίος είναι εν γένει υγιέστερος και διαθέτει καλύτερη µόρφωση από οποιαδήποτε προηγούµενη ηλικιακή οµάδα, έχει κατάλληλες ευκαιρίες για απασχόληση και ενεργό συµµετοχή στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή, µεταξύ άλλων µέσω του εθελοντισµού, της διά βίου µάθησης, της πολιτισµικής έκφρασης και του αθλητισµού. (4α) Κατά την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, η ενεργός γήρανση είναι η διεργασία για τη βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων υγείας, της συµµετοχής και της ασφάλειας, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων κατά τη γήρανση. Η ενεργός γήρανση επιτρέπει στα άτοµα να υλοποιούν τις δυνατότητές τους για σωµατική, κοινωνική και πνευµατική ευεξία καθ όλη τη διάρκεια της ζωής τους και να συµµετέχουν στην κοινωνία, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα κατάλληλη προστασία, ασφάλεια και φροντίδα όταν τη χρειάζονται. Συνεπώς, η προαγωγή της ενεργού γήρανσης απαιτεί µια πολυδιάστατη προσέγγιση και αίσθηµα πολύτιµης κληρονοµιάς και διαρκή στήριξη από όλες τις γενεές. (4β) Το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών (2012) θα πρέπει να οικοδοµηθεί µε βάση την κληρονοµιά του ευρωπαϊκού έτους για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού (2010) και του ευρωπαϊκού έτους εθελοντικών δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συµµετοχή του πολίτη (2011) και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να προωθηθούν οι συνέργιες µεταξύ των εν λόγω ευρωπαϊκών ετών και του ευρωπαϊκού έτους ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών (2012) («ευρωπαϊκό έτος»). (5) Το αυξανόµενο ποσοστό ηλικιωµένων στην Ευρώπη και η αύξηση των χρόνιων παθήσεων καθιστούν σηµαντικότερη από ποτέ την προαγωγή της ενεργού γήρανσης όλων, ιδίως των ηλικιωµένων, µε την υποστήριξη της ζωτικότητας και της αξιοπρέπειάς τους, µεταξύ άλλων µε τη διασφάλιση πρόσβασης σε κατάλληλη περίθαλψη υψηλού επιπέδου, µακροχρόνια φροντίδα και κοινωνικές υπηρεσίες και µε την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προώθηση της πρόληψης των κινδύνων υγείας που συνδέονται µε τη διαδικασία γήρανσης. Η υγιής γήρανση µπορεί να συµβάλει στην αύξηση της συµµετοχής των ηλικιωµένων στην αγορά εργασίας, να τους επιτρέψει να

5 παραµένουν ενεργοί στην κοινωνία για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, να βελτιώσει την ατοµική ποιότητα της ζωής τους και να αµβλύνει τις πιέσεις που ασκούνται στα συστήµατα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και συντάξεων. (6) Η Επιτροπή παρουσίασε τις απόψεις της σχετικά µε τις δηµογραφικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ένωση και τις ευκαιρίες αντιµετώπισής τους στις ανακοινώσεις της «Το δηµογραφικό µέλλον της Ευρώπης, µετατροπή µιας πρόκλησης σε ευκαιρία», της 12ης Οκτωβρίου 2006, «Προώθηση της αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών» της 10ης Μαΐου 2007 και «Η αντιµετώπιση των επιπτώσεων της δηµογραφικής γήρανσης στην ΕΕ (Έκθεση για τη δηµογραφική γήρανση 2009)» της 29ης Απριλίου (6α) Η ποικιλοµορφία των γηραιότερων γενεών στην Ευρώπη θα αυξηθεί περαιτέρω. Είναι εποµένως αναγκαία η ενεργός προαγωγή ίσων ευκαιριών και η ενθάρρυνση της συµµετοχής. Ενεργοί πολίτες µε διαφορετικές καταβολές έχουν σηµαντική γεφυροποιό λειτουργία µέσα στην κοινωνία, προωθούν την ενσωµάτωση και συνεισφέρουν στην οικονοµία. (7) Στις 22 Φεβρουαρίου 2007, το Συµβούλιο και οι αντιπρόσωποι των κρατών µελών, συνερχόµενοι στο πλαίσιο του Συµβουλίου, εξέδωσε ψήφισµα για τις «Ευκαιρίες και προκλήσεις της δηµογραφικής µεταβολής στην Ευρώπη: η συµβολή των ηλικιωµένων στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη», όπου τονίζονται τόσο η ανάγκη για αύξηση των δυνατοτήτων ενεργού συµµετοχής των ηλικιωµένων, µεταξύ άλλων µέσω της εθελοντικής εργασίας, όσο και οι νέες οικονοµικές ευκαιρίες («η πολιά οικονοµία») που προκύπτουν από την αυξανόµενη ζήτηση συγκεκριµένων αγαθών και υπηρεσιών από τους ηλικιωµένους, καθώς και η σηµασία της θετικής δηµόσιας εικόνας των ηλικιωµένων. (8) Στις 8 Ιουνίου 2009, το Συµβούλιο ενέκρινε συµπεράσµατα µε θέµα «Ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών: ενεργός και αξιοπρεπής γήρανση», στα οποία αναγνωρίζεται ότι, σε όλη την Ένωση, οι ηλικιωµένοι αντιµετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις στην προσπάθειά τους να διάγουν µια ενεργό ζωή και να γεράσουν µε αξιοπρέπεια και πρότεινε στα κράτη µέλη και στην Επιτροπή µια σειρά από µέτρα που περιλαµβάνουν την προώθηση πολιτικών για την ενεργό γήρανση, λαµβανοµένων υπόψη των διαφορετικών καταστάσεων στα επιµέρους κράτη µέλη και των διαφορετικών προκλήσεων που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες και οι άνδρες. (9) Το Συµβούλιο ενέκρινε στις 30 Νοεµβρίου 2009 συµπεράσµατα µε θέµα την υγιή και αξιοπρεπή γήρανση, στα οποία καλεί την Επιτροπή, µεταξύ άλλων, «να αναπτύξει δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης για την προώθηση της δραστήριας γήρανσης, µεταξύ άλλων ενδεχοµένως µε τη θέσπιση ευρωπαϊκού έτους για τη δραστήρια γήρανση και την αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών το 2012». (10) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της µε τίτλο «Ευρώπη 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη» της 3ης Μαρτίου 2010, τονίζει τη σηµασία που έχει για την Ένωση η εξασφάλιση ενός υγιούς και ενεργά γηράσκοντος πληθυσµού προς όφελος της κοινωνικής συνοχής και της υψηλότερης παραγωγικότητας. Στις 23 Νοεµβρίου 2010, ως µέρος της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η Επιτροπή ενέκρινε µια εµβληµατική πρωτοβουλία µε τίτλο «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: Η Ευρωπαϊκή συµβολή για την πλήρη απασχόληση», σύµφωνα µε την οποία τα κράτη µέλη θα πρέπει κυρίως να προωθούν τις πολιτικές ενεργού γήρανσης. Στις 16 εκεµβρίου 2010 η Επιτροπή ενέκρινε επίσης µια εµβληµατική πρωτοβουλία µε τίτλο

6 «Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού: Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή». Η επίτευξη αυτών των στόχων πολιτικής απαιτεί τη συµµετοχή όλων των κυβερνητικών επιπέδων και διάφορων µη κυβερνητικών ενδιαφερόµενων µερών οι εν λόγω στόχοι µε τη σειρά τους µπορούν να υποστηριχθούν, σε επίπεδο Ένωσης, από τις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού έτους που στοχεύουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και την ενθάρρυνση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών. Οι εθνικοί συντελεστές θα πρέπει να µεριµνούν για το συντονισµό των εθνικών µέτρων και τη συµµόρφωσή τους µε τους στόχους του ευρωπαϊκού έτους. Θα πρέπει να προγραµµατιστεί επίσης η συµµετοχή άλλων οργάνων και ενδιαφερόµενων µερών. (11) Το Συµβούλιο ενέκρινε στις 7 Ιουνίου 2010, συµπεράσµατα µε θέµα την ενεργό γήρανση στα οποία καλεί την Επιτροπή «να δροµολογήσει την προετοιµασία ενός ευρωπαϊκού έτους για την ενεργό γήρανση το 2012, κατά τη διάρκεια του οποίου θα µπορούν να προβληθούν τα οφέλη της ενεργού γήρανσης και η συµβολή της στην αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών και θα µπορούν να δηµοσιοποιηθούν ελπιδοφόρες πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την ενεργό γήρανση σε κάθε επίπεδο». (11α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, στις 11 Νοεµβρίου 2010, ψήφισµα µε τίτλο «ηµογραφική πρόκληση και αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών», καλώντας τα κράτη µέλη να συµπεριλάβουν την ενεργό γήρανση στις προτεραιότητες των προσεχών ετών. Στο ψήφισµα τονίζεται επίσης ότι το ευρωπαϊκό έτος θα πρέπει, ειδικότερα, να τονίζει την συµβολή των ηλικιωµένων στην κοινωνία και να παρέχει ευκαιρίες για την προαγωγή της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ των γενεών και να επιτυγχάνει τη συνεργασία µεταξύ των νέων και των ηλικιωµένων. (11β) Σε γνωµοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών τονίζεται επίσης η σηµασία που έχει για την Ευρώπη η ενεργός γήρανση και επισηµαίνεται, µεταξύ άλλων, η αξία που έχει η υγειονοµική περίθαλψη για όλες τις γενεές. (12) Στην απόφαση 2010/707/ΕΕ του Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών 1 καλούνται τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές 7 και 8, να αυξήσουν τη συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό µέσω πολιτικών προώθησης της ενεργού γήρανσης, να αυξήσουν τα ποσοστά απασχόλησης των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων µε την προαγωγή της καινοτοµίας στην οργάνωση της εργασίας και να αυξήσουν την ικανότητα απασχόλησής τους µέσω αναβάθµισης των δεξιοτήτων τους και συµµετοχής σε προγράµµατα διά βίου µάθησης. Η κατευθυντήρια γραµµή 10 τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, της διά βίου µάθησης και των πολιτικών ενεργού ένταξης µε στόχο τη δηµιουργία ευκαιριών σε διάφορα στάδια της ζωής των ανθρώπων, την προστασία τους από τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού και την ενίσχυση της ενεργού συµµετοχής τους στην κοινωνία. (13) Στην ανακοίνωσή της «Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη», την πρώτη εµβληµατική πρωτοβουλία της Ευρώπης 2020, που εγκρίθηκε στις 19 Μαΐου 2010, η Επιτροπή τονίζει τη σηµασία των εφαρµογών και υπηρεσιών των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ευγηρία, προτείνοντας συγκεκριµένα την ενίσχυση του 1 ΕΕ L 308 της , σ. 46.

7 κοινού προγράµµατος «αυτόνοµη διαβίωση υποβοηθούµενη από το περιβάλλον (AAL)». Το ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη συνιστά επίσης τη λήψη συντονισµένων µέτρων για την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των Ευρωπαίων, συµπεριλαµβανοµένων των ηλικιωµένων, µιας οµάδας που υπερεκπροσωπείται µεταξύ των 150 εκατοµµυρίων πολιτών, ήτοι περίπου 30% του συνολικού αριθµού των πολιτών, οι οποίοι δεν έχουν χρησιµοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες και η παροχή κατάρτισης σε αυτές αναµένεται ότι θα αυξήσουν σηµαντικά τις ευκαιρίες των ηλικιωµένων. (13α) Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρώπης 2020, η Επιτροπή έχει προτείνει τη δροµολόγηση ευρωπαϊκής σύµπραξης καινοτοµίας για την ενεργό και υγιή γήρανση (AHAIP) στο πλαίσιο της εµβληµατικής πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτοµίας». Επιδίωξή της AHAIP θα είναι να µπορούν οι πολίτες να ζουν ανεξάρτητα και σε καλή υγεία για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και να αυξηθεί κατά δύο χρόνια ο µέσος αριθµός ετών υγιούς ζωής έως το (14) Η Επιτροπή υλοποιεί την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία , η οποία, δεδοµένης της συχνής συσχέτισης µεταξύ αναπηρίας και γήρανσης, περιέχει σχετικές δράσεις για ηλικιωµένους. Ειδικότερα, είναι κατάλληλο να αναληφθούν δράσεις για την προσβασιµότητα που να βασίζονται σε προσεγγίσεις «Σχεδιασµός για όλους». Είναι επίσης κατάλληλες δράσεις για να υποστηριχθεί η ανεξάρτητη διαβίωση και η ένταξη στην κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένων των δράσεων που απευθύνονται σε ηλικιωµένους µε αναπηρία, οι οποίοι χρειάζονται αυξηµένη στήριξη και έχουν σύνθετες ανάγκες, είναι δε ιδιαίτερα ευάλωτοι και εκτεθειµένοι στον κοινωνικό αποκλεισµό. Επιπρόσθετα, η Ένωση και όλα τα κράτη µέλη έχουν υπογράψει τη σύµβαση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία, που περιέχει, µεταξύ άλλων, διατάξεις σχετικές µε τους ηλικιωµένους. (14α) Η Ευρωπαϊκή Ηµέρα Αλληλεγγύης µεταξύ των Γενεών εορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Απριλίου. Η ηµέρα αυτή αποτελεί µια καλή ευκαιρία για την Ένωση να ανανεώσει τη δέσµευσή της για την ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συνεργασίας µεταξύ των γενεών µε στόχο την προαγωγή µιας δίκαιης και βιώσιµης κοινωνίας. (14β) Η παρούσα απόφαση θεσπίζει ένα χρηµατοδοτικό κονδύλιο, που αποτελεί προνοµιακή αναφορά για την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, κατά την έννοια του σηµείου 37 της διοργανικής συµφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για δηµοσιονοµική πειθαρχία και χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση 1. 1 ΕΕ C 139 της , σ. 1.

8 (15) Η ενεργός γήρανση αποτελεί επίσης αντικείµενο πολλών ταµείων, προγραµµάτων και σχεδίων δράσης της Ένωσης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 1, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2, το πρόγραµµα PROGRESS 3, το πρόγραµµα διά βίου µάθησης 4 και, ιδίως, το Πρόγραµµα Grundtvig αυτού, το πρόγραµµα υγείας 5, τα ειδικά προγράµµατα ΤΠΕ και κοινωνικοοικονοµικών και ανθρωπιστικών επιστηµών του έβδοµου προγράµµατος-πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης 6, το σχέδιο δράσης «Η ευγηρία στην κοινωνία της πληροφορίας», το κοινό πρόγραµµα AAL 7, το πρόγραµµα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία 8 µε πιλοτικά σχέδια προς άµεση υλοποίηση µε θέµα τις ΤΠΕ για την ευγηρία, η προπαρασκευαστική δράση CALYPSO για τον κοινωνικό τουρισµό και το σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα. (15α) Για να διασφαλιστεί η συµµετοχή ποικίλου φάσµατος οργανώσεων, κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού έτους θα πρέπει να υποστηρίζονται κατά το δυνατόν εκδηλώσεις και ενέργειες µικρότερης κλίµακας. (15β) Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχθεί η συµµετοχή στο ευρωπαϊκό έτος σηµαντικών, σε ενωσιακό επίπεδο, δικτύων µε την κατάλληλη χρηµατοδότηση. (16) εδοµένου ότι οι στόχοι του ευρωπαϊκού έτους δεν µπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη λόγω της ανάγκης για διακρατική ανταλλαγή πληροφοριών και διάδοση ορθών πρακτικών σε όλη την Ένωση και µπορούν συνεπώς, λόγω της κλίµακας της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΕ L 210 της , σ. 12). Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 210 της , σ. 1). Απόφαση αριθ. 1672/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη Progress (ΕΕ L 315 της , σ. 1). Απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Νοεµβρίου 2006, για τη θέσπιση προγράµµατος δράσης στον τοµέα της διά βίου µάθησης (ΕΕ L 327, , σ. 45). Απόφαση αριθ. 1350/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, που αφορά τη θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της υγείας για την περίοδο (ΕΕ L 301, , σ. 3). Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης εκεµβρίου 2006, σχετικά µε το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ( ) (ΕΕ L 412, , σ. 1). Απόφαση αριθ. 742/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά µε τη συµµετοχή της Κοινότητας σε πρόγραµµα έρευνας και ανάπτυξης που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων ατόµων µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, το οποίο έχουν αναλάβει διάφορα κράτη µέλη (ΕΕ L 201, , σ. 49). Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία ( ) (ΕΕ L 310, , σ. 15).

9 ιδίου άρθρου, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Αντικείµενο Το έτος 2012 ανακηρύσσεται «Ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών» («ευρωπαϊκό έτος»). Προάγει τη ζωτικότητα και την αξιοπρέπεια όλων. Άρθρο 2 Στόχοι Γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους είναι να διευκολύνει τη δηµιουργία µιας κουλτούρας ενεργού γήρανσης στην Ευρώπη που θα βασίζεται σε µια κοινωνία για όλες τις ηλικίες. Στο πλαίσιο αυτό, το ευρωπαϊκό έτος ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη µέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές τους, οι κοινωνικοί εταίροι, η κοινωνία των πολιτών και η επιχειρηµατική κοινότητα, περιλαµβανοµένων των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, για να προωθήσουν την ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν αποτελεσµατικότερα το δυναµικό του ταχέως αυξανόµενου πληθυσµού ηλικίας πλησίον ή άνω των 60 ετών. Με αυτό τον τρόπο ενισχύει την αλληλεγγύη και τη συνεργασία µεταξύ των γενεών, λαµβάνοντας υπόψη την πολυµορφία και την ισότητα των φύλων. Η προώθηση της ενεργού γήρανσης συνεπάγεται τη δηµιουργία καλύτερων ευκαιριών ώστε οι ηλικιωµένοι, γυναίκες και άνδρες, να µπορούν να διαδραµατίσουν το ρόλο που τους αναλογεί στην αγορά εργασίας, καταπολεµώντας τη φτώχεια, ιδίως τη φτώχεια των γυναικών, και τον κοινωνικό αποκλεισµό, προάγοντας τον εθελοντισµό και την ενεργό συµµετοχή στην οικογενειακή ζωή και την κοινωνία και ενθαρρύνοντας την υγιή και αξιοπρεπή γήρανση. Τούτο προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, την προσαρµογή των συνθηκών εργασίας, την καταπολέµηση των αρνητικών στερεοτύπων και διακρίσεων λόγω ηλικίας, τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, τον προσανατολισµό των προγραµµάτων διά βίου µάθησης στις ανάγκες ενός γηράσκοντος εργατικού δυναµικού και την εξασφάλιση της επάρκειας των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας και της παροχής των κατάλληλων κινήτρων. Στη βάση του πρώτου εδαφίου, οι στόχοι του ευρωπαϊκού έτους είναι οι ακόλουθοι: α) αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά µε την αξία της ενεργού γήρανσης και τις ποικίλες διαστάσεις της και διασφάλιση απόδοσης προτεραιότητας στο θέµα αυτό στην πολιτική ατζέντα των ενδιαφεροµένων µερών σε όλα τα επίπεδα, προκειµένου να τονιστεί η χρήσιµη συµβολή των ηλικιωµένων στην κοινωνία και την οικονοµία, να ανυψωθεί η εκτίµηση της οποίας χαίρουν, να προωθηθούν η ενεργός γήρανση, η αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών και η ζωτικότητα και η αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων και να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικότερα το δυναµικό των ηλικιωµένων, ανεξαρτήτως προέλευσης, και να τους δοθεί η δυνατότητα να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητο βίο

10 β) ενίσχυση του διαλόγου, ανταλλαγή πληροφοριών και ανάπτυξη της αµοιβαίας µάθησης µεταξύ των κρατών µελών και των ενδιαφερόµενων µερών σε όλα τα επίπεδα, προκειµένου να προωθηθούν οι πολιτικές για την ενεργό γήρανση, να προσδιοριστούν και να διαδοθούν ορθές πρακτικές και να ενθαρρυνθούν η συνεργασία και οι συµπράξεις γ) διαµόρφωση ενός πλαισίου για ανάληψη δεσµεύσεων και συγκεκριµένων δράσεων, ώστε να είναι σε θέση η Ένωση, τα κράτη µέλη και τα ενδιαφερόµενα µέρη σε όλα τα επίπεδα, µε τη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και των επιχειρήσεων και µε ιδιαίτερη έµφαση στην προώθηση στρατηγικών πληροφόρησης, να διαµορφώσουν καινοτόµες λύσεις, πολιτικές και µακρόπνοες στρατηγικές, περιλαµβανοµένων συνολικών στρατηγικών διαχείρισης της ηλικίας για τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την απασχόληση και την εργασία, µέσω συγκεκριµένων δραστηριοτήτων και να επιδιώξουν την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων σχετικά µε την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών γα) προαγωγή δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν να καταπολεµηθούν οι διακρίσεις λόγω ηλικίας, να ξεπεραστούν τα σχετικά µε την ηλικία στερεότυπα και να αρθούν τα εµπόδια, ιδίως όσον αφορά την ικανότητα απασχόλησης. Άρθρο 3 Περιεχόµενο των µέτρων 1. Τα µέτρα που λαµβάνονται για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 2 περιλαµβάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο: α) συνέδρια, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες, µε την ενεργό συµµετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερόµενων µερών, για την προώθηση του διαλόγου, την ευαισθητοποίηση και την ενθάρρυνση της δέσµευσης για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων που συµβάλλουν σε συνεχή και µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα β) εκστρατείες ενηµέρωσης, προβολής και εκπαίδευσης, µε τη χρήση πολυµέσων γ) ανταλλαγή πληροφοριών, εµπειριών και ορθών πρακτικών, µε τη χρήση, µεταξύ άλλων, της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού και δικτύων των ενδιαφερόµενων µερών που εργάζονται την υλοποίηση των στόχων του ευρωπαϊκού έτους δ) έρευνα και µελέτες σε ενωσιακή, εθνική ή περιφερειακή κλίµακα και διάδοση των αποτελεσµάτων, µε επίκεντρο τον οικονοµικό και κοινωνικό αντίκτυπο της προαγωγής µιας πολιτικής για την ενεργό γήρανση και φιλικών προς την ενεργό γήρανση πολιτικών. 1α. Κατά την εφαρµογή των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δίνεται προσοχή στη συµµετοχή όλων των γενεών στην επιδίωξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους, ιδίως µε την επιδίωξη της ανάπτυξης συµµετοχικής προσέγγισης και µε την ενθάρρυνση της συµµετοχής ηλικιωµένων και νεότερων ανθρώπων σε κοινές πρωτοβουλίες. 2. Η Επιτροπή ή τα κράτη µέλη µπορούν να προσδιορίσουν περαιτέρω δραστηριότητες που συµβάλλουν στους στόχους του ευρωπαϊκού έτους και µπορούν να επιτρέψουν τη

11 χρησιµοποίηση της ονοµασίας του ευρωπαϊκού έτους για την προώθηση των δραστηριοτήτων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη, κατά την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έτους, λαµβάνουν υπόψη τους την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριότητές τους. 3α. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη το δυναµικό των διασυνοριακών δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2. 3β. Καταβάλλονται οι δέουσες προσπάθειες ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλες οι δραστηριότητες του ευρωπαϊκού έτους που απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό είναι προσιτές σε όλους, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρία. Άρθρο 4 Συντονισµός µε τα κράτη µέλη 1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει έναν εθνικό συντονιστή επιφορτισµένο µε την οργάνωση της συµµετοχής του στο ευρωπαϊκό έτος και ενηµερώνει την Επιτροπή σχετικά µε τον εν λόγω ορισµό. 2. Οι εθνικοί συντονιστές οφείλουν επίσης να µεριµνούν για τον κατάλληλο συντονισµό των εθνικών δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού έτους και µπορούν επίσης σε αυτό το πλαίσιο να προωθούν και να διευκολύνουν τις δραστηριότητες που αναλαµβάνονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι εθνικοί συντονιστές προάγουν επίσης την πλήρη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων µερών, περιλαµβανοµένης της κοινωνίας των πολιτών, στις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού έτους. 3. Έως τις *, τα κράτη µέλη καλούνται να ενηµερώσουν την Επιτροπή σχετικά µε το πρόγραµµα εργασίας τους, το οποίο περιγράφει λεπτοµερώς τις εθνικές δραστηριότητες που έχουν προγραµµατισθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους. Άρθρο 4α Συµµετέχουσες χώρες Η συµµετοχή στο ευρωπαϊκό έτος είναι ανοιχτή: α) σε κράτη µέλη, β) σε υποψήφιες χώρες, γ) στις χώρες των υτικών Βαλκανίων, και δ) στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών που είναι µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο. * ύο µήνες µετά την έναρξη της ισχύος της παρούσας απόφασης.

12 Άρθρο 5 Συντονισµός σε επίπεδο Ένωσης 1. Η Επιτροπή υλοποιεί το ευρωπαϊκό έτος σε επίπεδο Ένωσης. 2. Η Επιτροπή συγκαλεί συνεδριάσεις των εθνικών συντονιστών µε σκοπό τον συντονισµό των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού έτους σε επίπεδο Ένωσης και την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων, µεταξύ άλλων, και όσον αφορά ενδεχόµενες δεσµεύσεις και την υλοποίησή τους στα κράτη µέλη. 3. Η Επιτροπή διευκολύνει και παρακολουθεί τις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού έτους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µεταξύ άλλων προτείνοντας, όπου ενδείκνυται, νέους τρόπους και εργαλεία για την επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους και την αξιολόγησή τους. 4. Ο συντονισµός των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού έτους σε επίπεδο Ένωσης αποτελεί επίσης αντικείµενο των υφιστάµενων επιτροπών διαµόρφωσης πολιτικής και των συµβουλευτικών οµάδων. 5. Η Επιτροπή συγκαλεί, επίσης, συνεδριάσεις των εκπροσώπων των ευρωπαϊκών οργανώσεων ή φορέων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ενεργού γήρανσης, προκειµένου να συµβάλουν στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού έτους. 6. Το θέµα του ευρωπαϊκού έτους καθίσταται προτεραιότητα από την Επιτροπή στις δραστηριότητες επικοινωνίας των αντιπροσωπειών της στα κράτη µέλη και από τα συναφή, κρίσιµης σηµασίας και ενωσιακού επιπέδου, δίκτυα που λαµβάνουν ενίσχυση για τις δαπάνες λειτουργίας τους από τον γενικό προϋπολογισµό της Ένωσης στα προγράµµατα εργασίας τους. 7. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη µέλη, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών συµµετέχουν στις εν λόγω δραστηριότητες του ευρωπαϊκού έτους. Άρθρο 5α Χρηµατοδοτική και µη στήριξη 1. Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και λαµβάνουν χώρα σε επίπεδο Ένωσης µπορούν να οδηγήσουν στη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων ή στη χορήγηση δανείων που χρηµατοδοτούνται από τον γενικό προϋπολογισµό της Ένωσης. 2. Όπου κρίνεται σκόπιµο, προγράµµατα και πολιτικές που εφαρµόζονται σε τοµείς που συµβάλλουν στην προώθηση της ενεργού γήρανσης, όπως στην απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και τις ίσες ευκαιρίες, την εκπαίδευση και τον πολιτισµό, την υγεία, την έρευνα, την κοινωνία της πληροφορίας, την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική µεταφορών, είναι δυνατόν να στηρίζουν το ευρωπαϊκό έτος σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες και στο πλαίσιο των υφιστάµενων δυνατοτήτων θέσπισης προτεραιοτήτων στα προγράµµατα αυτά.

13 3. Η Ένωση µπορεί να χορηγεί στήριξη µη χρηµατοδοτικού χαρακτήρα για δραστηριότητες που αναλαµβάνονται από δηµόσιες και ιδιωτικές οργανώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3. Άρθρο 5β Προϋπολογισµός 1. Το χρηµατοδοτικό κονδύλιο για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης, σε επίπεδο Ένωσης, και ιδίως σε σχέση µε τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως τις 31 εκεµβρίου 2012 ανέρχεται σε EUR. 2. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει ετήσιες πιστώσεις εντός των ορίων του δηµοσιονοµικού πλαισίου. Άρθρο 6 Συνοχή Η Επιτροπή από κοινού µε τα κράτη µέλη εξασφαλίζει τη συνοχή των µέτρων που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση µε άλλα ενωσιακά, εθνικά και περιφερειακά προγράµµατα και πρωτοβουλίες που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους. Άρθρο 6α ιεθνής συνεργασία Για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έτους, η Επιτροπή µπορεί να συνεργαστεί µε αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς, ιδίως µε τα Ηνωµένα Έθνη και το Συµβούλιο της Ευρώπης, φροντίζοντας παράλληλα να εξασφαλιστεί η προβολή των προσπαθειών της Ένωσης για την προώθηση της ενεργού γήρανσης. Άρθρο 7 Αξιολόγηση 1. Έως τις 30 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση γενικής αξιολόγησης των πρωτοβουλιών που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, η οποία περιέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε την εφαρµογή και τα αποτελέσµατα που θα χρησιµεύσει ως βάση για µελλοντικές πολιτικές, µέτρα και δράσεις της Ένωσης στον τοµέα αυτό. 2. Η έκθεση της παραγράφου 1 παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο ενσωµάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων στις δραστηριότητες του

14 ευρωπαϊκού έτους και τον τρόπο διασφάλισης της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία στις εν λόγω δραστηριότητες. 3. Η έκθεση της παραγράφου 1 επισηµαίνει επίσης µε ποιο τρόπο το ευρωπαϊκό έτος παρήγαγε διαρκή αποτελέσµατα για την προώθηση της ενεργού γήρανσης σε ολόκληρη την Ένωση. Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 9 Αποδέκτες Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε τον προϋπολογισµό Σύµφωνα µε το άρθρο 5β, το χρηµατοδοτικό ποσό για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού έτους ανέρχεται σε ευρώ τουλάχιστον. Ποσό ευρώ θα διατεθεί από τον προϋπολογισµό 2011 χωρίς να γίνει χρήση των διαθέσιµων περιθωρίων κυρίως για τη χρηµατοδότηση επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και διασκέψεων της ΕΕ για το ευρωπαϊκό έτος και θα προβλεφθούν τουλάχιστον ευρώ, µε νέα ιεράρχηση µεταξύ υφιστάµενων πόρων χωρίς χρήση των υφιστάµενων περιθωρίων, τα οποία και θα εµφαίνονται σε κονδύλιο του προϋπολογισµού στο σχέδιο προϋπολογισµού του 2012.

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2010 COM(2010) 462 τελικό 2010/0242 (COD) C7-0253/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) (κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (06.10) (OR.en) 14552/11 SOC 804 JEUN 53 CULT 66 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2255(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2255(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2014/2255(INI) 5.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483),

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483), P7_TA-PROV(20)0526 Επιστρεπτέα ενίσχυση και χρηµατοοικονοµική τεχνική ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης εκεµβρίου 20 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020 Η "Ευρώπη 2020" είναι μια πολυδιάστατη στρατηγική για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση την επόμενη δεκαετία, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπείες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10535/11

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0051 (NLE) 6144/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156

PUBLIC. Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου τιςαντιπροσωπίες ΣχέδιοσυμπερασμάτωντουΣυμβουλίουκαιτωναντιπροσώπωντων

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( )

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) ή στο δρόμο για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Κατερίνα Θεμελή ΕΥΣΕΚΤ, Μονάδα Α Βασικά Σημεία Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ΕCOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Bρυξέλλες, 30Νοεµβρίου 2000 (1.12) (OR. fr) 14110/00 LIMITE SOC 470

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Bρυξέλλες, 30Νοεµβρίου 2000 (1.12) (OR. fr) 14110/00 LIMITE SOC 470 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 30Νοεµβρίου 2000 (1.12) (OR. fr) 14110/00 LIMITE SOC 470 ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ του : Συµβουλίου (Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική) προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

14553/11 ΘΚ/γπ 1 DG G 2B

14553/11 ΘΚ/γπ 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (OR. en) 14553/11 SOC 805 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ. : 14064/11 SOC 760 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL. Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2008 (24.09) (OR. fr) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 13070/08 LIMITE CULT 99

PUBLIC LIMITE EL. Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2008 (24.09) (OR. fr) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 13070/08 LIMITE CULT 99 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2008 (24.09) (OR. fr) 13070/08 LIMITE PUBLIC CULT 99 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0838),

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0838), P7_TA(2013)0568 Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(207)0325 Κατάργηση παρωχημένων κανονισμών στους τομείς της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των οδικών εμπορευματικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 CORLX 492 CFSP/PESC 935 DEVGEN 239 FIN 665 ACP 121 CADREFIN 107 CODUN 41 CIVCOM

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 10/1/17 REV 1 DGE 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2017 (OR. en) 2016/0259 (COD) PE-CONS 10/1/17 REV 1

PE-CONS 10/1/17 REV 1 DGE 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2017 (OR. en) 2016/0259 (COD) PE-CONS 10/1/17 REV 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2017 (OR. en) 2016/0259 (COD) PE-CONS 10/1/17 REV 1 CULT 20 EDUC 89 RECH 79 REX 167 CODEC 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0072(CNS) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0072(CNS) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 14.10.2009 2009/0072(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Στις 16 Οκτωβρίου 2014 η Προεδρία διένειμε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών (έγγρ /14).

Στις 16 Οκτωβρίου 2014 η Προεδρία διένειμε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών (έγγρ /14). Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 16142/14 JAI 962 JUSTPEN 6 JUSTCIV 312 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισµός της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό ***I

Περιορισµός της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό ***I P7_TA(2010)0431 Περιορισµός της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ)

(Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) 22.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/43 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (2012/2669(RSP))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (2012/2669(RSP)) P7_TA(0)059 Το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης Ιουνίου 0 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (0/669(RSP)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10667/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 21.12.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (104/2011) Θέµα : Αιτιολογηµένη γνώµη της Βουλής των Αντιπροσώπων του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς τις : αντιπροσωπείες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 072 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2011 (31.05) (OR. en) 10405/11 SOC 418 ECOFIN 276 SAN 105

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2011 (31.05) (OR. en) 10405/11 SOC 418 ECOFIN 276 SAN 105 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2011 (31.05) (OR. en) 10405/11 SOC 418 ECOFIN 276 SAN 105 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας Αποδέκτης : Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 335 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

15520/08 ΣΜ/νμ 1 DGH4

15520/08 ΣΜ/νμ 1 DGH4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2008 (19.11) (OR. en) 15520/08 PROCIV 169 COCON 33 COSDP 1016 DEVGEN 217 ENV 799 FORETS 64 ONU 97 RECH 346 RELEX 887 SAN 256 TELECOM 188 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

17468/12 ΔΑ/μκρ 1 DG B 4A

17468/12 ΔΑ/μκρ 1 DG B 4A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2012 (10.12) (OR. en) 17468/12 SOC 992 SAN 322 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» προς : τις αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.7.2010 COM(2010) 403 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0238/2017 30.3.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/0265(COD) 11.1.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου 2000, η Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων ολοκλήρωσε την εξέταση του ανωτέρω σχεδίου ψηφίσµατος.

Κατά τη συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου 2000, η Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων ολοκλήρωσε την εξέταση του ανωτέρω σχεδίου ψηφίσµατος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2000 (3.0) (OR. fr) 2753/00 LIMITE CULTURE 69 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της : Επιτροπής Πολιτιστικών Υποθέσεων συνεδρίαση : της 23.0.2000 αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 29.9.2015 A8-0260/2015/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2014 (17.02) (OR. en) 6285/14 EDUC 44 SΟC 98 ΕCOFIN 129 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς αριθ. προηγ. εγγρ. Θέμα: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου P7_TA(204)0334 Απαλλαγή 202: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 204 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2011 (10.05) (OR. en) 9424/11 EDUC 85 SOC 368 SAN 83

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2011 (10.05) (OR. en) 9424/11 EDUC 85 SOC 368 SAN 83 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2011 (10.05) (OR. en) 9424/11 EDUC 85 SOC 368 SAN 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα) προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2015 (OR. en) 8407/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: JEUN 34 EDUC 114 SOC 269 EMPL 158 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα