Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού"

Transcript

1 Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου

2 Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C

3 Αλφάβητο της C Κώδικας σε 96 ASCII χαρακτήρες Γράμματα, αριθμητικά ψηφία, άλλοι χαρακτήρες Ειδικοί χαρακτήρες γράφονται με τη βοήθεια του \ Συμβολοσειρές και σχόλια με οποιουσδήποτε χαρακτήρες Δεσμευμένες λέξεις, αναγνωριστικά, σταθερές τιμές, τελεστές, διαχωριστικά

4 Συμβολοσειρές (Strings) Ή αλλιώς αλφαριθμητικά Οποιοιδήποτε χαρακτήρες εντός διπλών εισαγωγικών ( ) Χρήσιμες για επικοινωνία με το χρήστη (είσοδο/έξοδο) Περισσότερα σε επόμενο μάθημα

5 Δεσμευμένες Λέξεις Ή αλλιώς λέξεις-κλειδιά (keywords) char, int, if, else, while, και πολλές άλλες Δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ονόματα μεταβλητών

6 Σχόλια Οποιοιδήποτε χαρακτήρες μεταξύ /* και του επόμενου */ Μετά από // μέχρι το τέλος της γραμμής Τα σχόλια είναι απολύτως απαραίτητα για την κατανόηση ενός προγράμματος!

7 Κενά Ως κενά νοούνται ο χαρακτήρας, ο χαρακτήρας στηλοθέτη ( \t ), και ο χαρακτήρας αλλαγής γραμμής ( \n ) Η χρήση κενών είναι ελεύθερη μεταξύ λέξεων και συμβόλων της C Συνιστάται η καλή χρήση κενών για πιο ευανάγνωστα προγράμματα!

8 Αναγνωριστικά Ονόματα μεταβλητών, συναρτήσεων και τύπων (και σταθερών ίσως ) Αλφαριθμητικοί χαρακτήρες και ο χαρακτήρας _ Τα κεφαλαία θεωρούνται διαφορετικά από τα μικρά γράμματα! Συνιστάται η χρήση αναγνωριστικών με νόημα!

9 Σταθερές Τιμές Οι τιμές που γράφονται στον κώδικα μη προσημασμένες ακέραιες και πραγματικές, χαρακτήρες, συμβολοσειρές και όχι οι μεταβλητές που δηλώνονται σταθερές (όπως θα δούμε παρακάτω)

10 Τελεστές και Διαχωριστικά Τελεστές είναι σύμβολα λειτουργιών, πχ αριθμητικών πράξεων Αριθμητικοί, σχεσιακοί, λογικοί, κλπ Μοναδιαίοι, δυαδικοί, τριαδικοί Τα διαχωριστικά είναι σύμβολα που απλά διαχωρίζουν τμήματα του κώδικα, πχ εντολές

11 Οι Βασικοί Τύποι της C Ακέραιοι τύποι πολλοί ακέραιοι τύποι, ή πιο σωστά πολλές παραλλαγές των ακέραιων τύπων Τύποι πραγματικών (κινητής υποδιαστολής) λιγότεροι!

12 Ακέραιοι Τύποι Δύο τύποι : char και int Δημιουργία πολλών παραλλαγών με τη βοήθεια προσδιοριστών Διαφόρων μεγεθών (από πολύ λίγα έως πάρα πολλά bits) Προσημασμένοι ή μη προσημασμένοι

13 Μέγεθος Ακεραίου Διαφοροποίηση μεταξύ συστημάτων και μεταγλωττιστών! Κοινοί τύποι: char (8 bits!), short int(16 bits?), int (32 bits?), long int (32 bits?!) Λιγότερο κοινοί τύποι: long long int(πχ σε συστήματα linux με μεταγλωττιστές gnu), int64 (πχ σε συστήματα της microsoft) Όταν υπάρχει προσδιοριστής, το int συνήθως παραλείπεται

14 Πρόσημο Προσημασμένοι ακέραιοι με τον προσδιοριστή signed ο προσδιοριστής signed μπορεί να παραληφθεί Μη προσημασμένοι ακέραιοι με τον προσδιοριστή unsigned

15 Χαρακτήρες Δεν υπάρχει ειδικός τύπος χαρακτήρα Οι χαρακτήρες υποστηρίζονται ως ακέραιοι με τον τύπο char (κωδικοποίηση σε 8 bits) άσχετα αν συνήθως γράφονται ως σταθερές μέσα σε απλά εισαγωγικά μπορούν εξίσου καλά να γραφούν ως αριθμοί (που να χωράνε σε 8 bits!) Υποστήριξη και για κωδικοποίηση 16 bits με τη μη τυποποιημένη παραλλαγή του char wchar_t

16 Λογικές Τιμές Και εδώ δεν υπάρχει ειδικός λογικός τύπος Οι τιμές κάθε ακέραιου τύπου μπορούν να νοηθούν ως λογικές 0 = ψευδής 0 = αληθής

17 Μη Τυποποιημένοι Ακέραιοι Μην εκπλαγείτε αν δείτε και άλλους ακέραιους τύπους στον υπολογιστή σας Ο τύπος long long είναι τυποποιημένος από το 1999 (λόγω της ανάγκης χρήσης αριθμών 64 bits) Άλλοι μη τυποποιημένοι ακέραιοι τύποι συνήθως είναι συνώνυμοι των τυποποιημένων

18 Τύποι Κινητής Υποδιαστολής Απλής και διπλής ακρίβειας: float (32 bits) και double (64 bits) Και εδώ μπορούμε συχνά να συναντήσουμε το μη τυποποιημένο τύπο long double (80 bits?)

19 Δηλώσεις Μεταβλητών Η βασική μορφή δήλωσης: type name; type name1, name2, ; γενικά ένα όνομα τύπου ακολουθούμενο από μια λίστα ονομάτων, διαχωρισμένα με, που τερματίζεται με ; Οι δηλώσεις δέχονται προσδιοριστές ή και αρχικές τιμές

20 Προσδιοριστές Δηλώσεων Κατηγορία αποθήκευσης Απαγόρευση αλλαγής τιμής Δημιουργία πινάκων και δεικτών

21 Αρχικές Τιμές Μια μεταβλητή δέχεται αρχική τιμή στη δήλωσή της: type name = value; type name1, name2 = value, name3, ; όπου value κάποια σταθερά αντίστοιχου τύπου Συμβατότητα τύπων και αρχικών τιμών

22 Σταθερές Μεταβλητές μόνο για ανάγνωση Χρήση προσδιοριστή const για απαγόρευση αλλαγής τιμής, οπότε η μεταβλητή μετατρέπεται σε σταθερά

23 Βιβλιοθήκες της C Χρήση έτοιμου κώδικα για ειδικές λειτουργίες Είσοδος/Έξοδος Επεξεργασία συμβολοσειρών Διαχείριση μνήμης κλπ Οι δηλώσεις μιας βιβλιοθήκης πρέπει να είναι ορατές στον κώδικα που τις χρησιμοποιεί!

24 Συναρτήσεις Ε/Ε Βιβλιοθήκη stdio Ενσωμάτωση δηλώσεων με την οδηγία: #include <stdio.h> Το αρχείο stdio.h υπάρχει κάπου στο σύστημα Οι οδηγίες είναι ειδικές εντολές που αρχίζουν με # και απευθύνονται στον προεπεξεργαστή της C

25 Η συνάρτηση printf() Η πρώτη παράμετρος είναι μια συμβολοσειρά μορφοποίησης που μπορεί να περιέχει μορφότυπους εξόδου Για κάθε μορφότυπο εξόδου πρέπει να ακολουθεί αντίστοιχη παράμετρος με τη σειρά που αναγράφονται οι μορφότυποι Μεταβλητό πλήθος παραμέτρων?

26 Μορφότυποι Εξόδου %d για εκτύπωση προσημασμένου ακεραίου %s για εκτύπωση συμβολοσειράς %c για εκτύπωση απλού χαρακτήρα %f για εκτύπωση πραγματικού αριθμού κλπ Προσδιοριστές εύρους πχ %3d, %8.3f, %03d, %10s, %-10s, %.10s

27 Η συνάρτηση scanf() Η πρώτη παράμετρος είναι μια συμβολοσειρά μορφοποίησης που πρέπει να περιέχει μορφότυπους εισόδου Για κάθε μορφότυπο εισόδου πρέπει να ακολουθεί αντίστοιχη παράμετρος με τη σειρά που αναγράφονται οι μορφότυποι Μια παράμετρος εισόδου πρέπει να είναι η διεύθυνση μνήμης όπου θα τοποθετηθεί η αντίστοιχη τιμή εισόδου Οι τιμές εισόδου διαχωρίζονται με κενά ή χαρακτήρες που αναγράφονται στη συμβολοσειρά μορφοποίησης

28 Μορφότυποι Εισόδου %d για ανάγνωση προσημασμένου ακεραίου %s για ανάγνωση συμβολοσειράς %c για ανάγνωση απλού χαρακτήρα %f για ανάγνωση πραγματικού αριθμού κλπ Προσδιοριστές εύρους και αποδεκτών χαρακτήρων πχ %3d, %[a-z]s

29 Άλλες Συναρτήσεις Ε/Ε Συνάρτηση getchar() Χωρίς παραμέτρους, επιστρέφει τον επόμενο χαρακτήρα Συνάρτηση putchar() Με παράμετρο ένα χαρακτήρα, τον εκτυπώνει

30 Άλλες Οδηγίες Η οδηγία ορισμού σταθερής τιμής #define X 10 Ο προεπεξεργαστής αντικαθιστά όλους τους χαρακτήρες Χ με τη συμβολοσειρά 10 Όλους τους χαρακτήρες Χ!!! Στην ουσία αυτή η οδηγία δεν είναι μόνο για σταθερές τιμές, αλλά πιο γενικής αντικατάστασης

31 Εντολές της C Απλές και σύνθετες (= ακολουθίες εντολών μέσα σε άγκιστρα) Προς το παρόν θα δούμε μόνο μιάμιση εντολή της C: Η κλήση συναρτήσεων είναι μέρος της εντολής έκφρασης (την οποία θα δούμε την επόμενη εβδομάδα!) τερματισμός κάθε εντολής έκφρασης με ; Η εντολή if-else

32 Η εντολή ελέγχου if-else Η λέξη-κλειδί if ακολουθούμενη από μια έκφραση συνθήκης σε παρενθέσεις ακολουθούμενη από μια εντολή πιθανά σύνθετη προαιρετικά ακολουθούμενη από τη λέξηκλειδί else ακολουθούμενη από μια εντολή πιθανά σύνθετη

33 Έκφραση Συνθήκης Λογική έκφραση, που ουσιαστικά είναι οποιαδήποτε ακέραια έκφραση απλή ακέραια (ή συμβατή) μεταβλητή ή σταθερά λογική παράσταση λογικές εκφράσεις συνδυασμένες με λογικούς τελεστές έκφραση σύγκρισης άλλη ακέραια έκφραση

34 Τι μάθαμε σήμερα Αλφάβητο της C Βασικοί τύποι της C Απλές δηλώσεις μεταβλητών της C Βασική είσοδος/έξοδος Μιάμιση εντολή της C

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Εισαγωγή. Ενδεικτικές. σελίδες

Κεφάλαιο. Εισαγωγή. Ενδεικτικές. σελίδες Κεφάλαιο Εισαγωγή Η γλώσσα C σε βάθος Εισαγωγή Οκτώβριος του 1983. Ως µεταπτυχιακός φοιτητής, γνώρισα µια δεκαοχτάχρονη αµερικανιδούλα που την έλεγαν BCPL. H σχέση µας κράτησε ένα χρόνο περίπου. Ευέλικτη

Διαβάστε περισσότερα

C# (Sharp) ΤΕΙ Λάρισας. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. βιβλίο μελέτης εργαστηρίου. προγραμματισμός ΙΙ. έκδοση 1.0.

C# (Sharp) ΤΕΙ Λάρισας. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. βιβλίο μελέτης εργαστηρίου. προγραμματισμός ΙΙ. έκδοση 1.0. ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών προγραμματισμός ΙΙ C# (Sharp) βιβλίο μελέτης εργαστηρίου έκδοση 1.0.1 Νεβράντζας Βάιος-Γερμανός Λάρισα Φεβρουάριος 2011 σελίδα 2 από 39 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Τµηµα Επιστηµης και Τεχνολογιας Υλικων Πανεπιστηµιο Κρητης Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Σταµατης Σταµατιαδης Copyright c 2004 2015 Σταµάτης Σταµατιάδης, stamatis@materials. uoc.gr Η στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ( Γλώσσα Προγραμματισμού C ) Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι» ΓΛΩΣΣΑ C Δρ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Τεχνικές και μέθοδοι προγραμματισμού με τη γλώσσα προγραμματισμού C++ Θεωρία και ασκήσεις» 2011 Ζαχαρούλα Σ.Ανδρεοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΠΘ Ανδρεοπούλου Ζ. 2011

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές Η έννοια της μεταβλητής Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η έννοια της μεταβλητής στον προγραμματισμό είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια που αυτή έχει σε μαθηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 27 Μαρτίου 2013 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξοικείωσή σας με τις θεμελιώδεις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού έκαναν την εµφάνιση τους κατά την διάρκεια του ου παγκόσµιου πολέµου σε αριθµητικά προβλήµατα του πυροβολικού (υπολογισµό καµπυλών βολών). Εκείνες τις µέρες χρησιµοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17. Κεφάλαιο 2: Μια πρώτη ματιά στη C++...49

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17. Κεφάλαιο 2: Μια πρώτη ματιά στη C++...49 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται...19 Πως να διαβάσετε αυτό το βιβλίο...20 Η γλώσσα C++ Ιστορική αναδρομή...21 Τα χαρακτηριστικά της C++...22 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Σηµειώσεις Θεωρίας)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Σηµειώσεις Θεωρίας) TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Σηµειώσεις Θεωρίας) Ευάγγελος Γ. Ούτσιος Σέρρες 2004 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. 1.2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1.2.1 Αριθμητικές σταθερές. 1.2.2 Αλφαριθμητικές σταθερές.

Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. 1.2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1.2.1 Αριθμητικές σταθερές. 1.2.2 Αλφαριθμητικές σταθερές. Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Το σύνολο των χαρακτήρων της QuickBASIC (QB) απαρτίζεται από τους αριθμητικούς χαρακτήρες (0 9), τους αλφαβητικούς, κεφαλαία (Α Ζ) και πεζά (a z),

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Email: liliadis@fmenr.duth.gr 1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Τα προγράµµατα αποτελούνται από εντολές οι οποίες γράφονται σε έναν απλό επεξεργαστή που προσφέρει και το Περιβάλλον της Visual C++. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 13 Αρχεία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αρχεία Συλλογές δεδομένων Αποθηκεύονται στην περιφερειακή μνήμη π.χ. σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας Προγραμματισμός ΙI

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας Προγραμματισμός ΙI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ( Γλώσσα Προγραμματισμού C ) Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα