ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού, οι οποίες επιλύουν, όπως αναφέρθηκε, ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. 2 Αλφάβητο γλώσσας Το αλφάβητο της γλώσσας C περιλαμβάνει τους ακόλουθους χαρακτήρες: οριζόντιος στηλοθέτης (αναπαριστάνεται με το σύμβολο \t) κατακόρυφος στηλοθέτης (αναπαριστάνεται με το σύμβολο \v) αλλαγής σελίδας νέας γραμμής (αναπαριστάνεται με το σύμβολο \n) γράμματα αγγλικής αλφαβήτου κεφαλαία και πεζά αριθμοί σύμβολα πράξεων + - * / % σύμβολα στίξης ( ) & [ ],. κ.τ.λ. 3 Λεξιλόγιο γλώσσας Το λεξιλόγιο της C περιλαμβάνει τα ακόλουθα: δεσμευμένες λέξεις (reserved words) τελεστές (operators) αναγνωριστές (identifiers) 3.1 Δεσμευμένες λέξεις Η C δεσμεύει ένα μικρό σύνολο λέξεων για δική της χρήση. Οι λέξεις αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το χρήστη. Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές δεσμευμένες λέξεις είναι οι εξής: int, float, do, if, for, sizeof κ.τ.λ. 3.2 Αναγνωριστές (identifiers) Στην κατηγορία των αναγνωριστών ανήκουν λέξεις που «κατασκευάζει» ο προγραμματιστής. Τέτοιες λέξεις δίνει ο προγραμματιστής σε μεταβλητές, σταθερές, συναρτήσεις και δικούς του τύπους δεδομένων. Η δημιουργία ονομάτων στη C διέπεται από ένα σύνολο κανόνων οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τον τύπου του αντικειμένου στον οποίο αναφέρεται το όνομα. Το όνομα πρέπει να περιλαμβάνει το πολύ 31 χαρακτήρες. 4 Μεταβλητές-Σταθερές Μεταβλητή (variable) είναι ένα όνομα που αντιστοιχεί σε μια θέση στη μνήμης του υπολογιστή. Στην μεταβλητή μπορούμε να αποθηκεύσουμε μια τιμή (αντίστοιχη του τύπου της) η οποία μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράμματος Σταθερά (constant) είναι κάτι αντίστοιχο της μεταβλητής, με τη διαφορά ότι έχει σταθερή τιμή σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος. Μεταβλητές χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε πρόγραμμα (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) και είναι θέσεις μνήμης στις οποίες: εισάγουμε δεδομένα από το πληκτρολόγιο καταχωρούμε αποτελέσματα που υπολογίζουμε από το πρόγραμμα Τα ονόματα των μεταβλητών επιλέγονται ελεύθερα από τον προγραμματιστή (προσέχοντας πάντα να έχουν σχέση με το περιεχόμενο ώστε ο κώσδικας να είναι ευανάγνωστος) πρέπει όμως υποχρεωτικά να υπακούουν στους ακόλουθους κανόνες: i. Ο αρχικός χαρακτήρας πρέπει να είναι λατινικό γράμμα ή underscore (_) ii. Οι υπόλοιποι χαρακτήρες μπορεί να είναι λατινικά γράμματα, αριθμοί ή underscore(_) iii. Το μέγιστο μέγεθος μιας μεταβλητής μπορεί να είναι 32 χαρακτήρες iv. Παίζει ρόλο ο τρόπος γραφής: υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ πεζών-κεφαλαίων. Έτσι τα ονόματα rate, RATE και Rate είναι 3 διαφορετικές μεταβλητές v. Δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται δεσμευμένες λέξεις της γλώσσας ως μεταβλητές. Όλες οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε ένα πρόγραμμα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται πριν τη χρήση τους. Η δήλωσή τους γίνεται ως εξής: τύπος όνομα μεταβλητής; Παραδείγματα δηλώσεων int x float y char z double k η μεταβλητή x δηλώνεται ακέραιου τύπου η μεταβλητή y δηλώνεται πραγματικού τύπου η μεταβλητή z δηλώνεται τύπου χαρακτήρα η μεταβλητή k δηλώνεται τύπου double Ο τύπος δεδομένων μιας μεταβλητής καθορίζει το σύνολο τιμών από το οποίο μπορεί να πάρει τιμές. Οι τύποι δεδομένων διακρίνονται σε 1 απλούς ή ενσωματωμένους και σε σύνθετους. Οι απλοί τύποι δεδομένων στη C περιγράφονται στο κεφάλαιο Τύποι Δεδομένων στη C Στη γλώσσα C υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι: Τύπος Μνήμη Περιγραφή int 4 bytes τιμές από έως short int ή short 2 byte τιμές από έως long int ή long 4 bytes τιμές από έως Μη προσημασμένες ακέραιες unsigned int ή 4 bytes τιμές από 0 έως unsigned Το σύνολο των χαρακτήρων. char 1 byte Ο χαρακτήρας μπαίνει μέσα σε αποστρόφους π.χ. 'Α', '!' κ.τ.λ. signed char 1 byte Ένας χαρακτήρας με τιμές από 128 έως 127 unsigned char 1 byte Ένας χαρακτήρας με τιμές από 0 έως 255 float 4 bytes Δεκαδικές τιμές από 3.4Ε-38 έως 3.4Ε+38 και 3.4Ε-38 double 8 bytes έως -3.4Ε+38 Δεκαδικές τιμές από 1.7Ε-308 έως 1.7Ε+308 και 1.7Ε-308 έως -1.7Ε+308 : Το μέγεθος ορισμένων τύπων δεδομένων (π.χ. int) μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τον μεταγλωττιστή της γλώσσας C που χρησιμοποιούμε. 5 Δομή προγράμματος σε C Ένα πρόγραμμα σε C γράφεται με την ακόλουθη σειρά: #include <stdio.h> ενσωματώνει στο πρόγραμμα μας το αρχείο επικεφαλίδας stdio.h void main() δήλωση προγράμματος (επικεφαλίδα προγράμματος) έναρξη προγράμματος δήλωση μεταβλητών εντολή 1; εντολή 2; εντολή n; τέλος προγράμματος 5.1 Βασικοί Κανόνες της Γλώσσας Στη γλώσσα C ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: Κάθε πρόγραμμα στη γλώσσα C ξεκινά με τη συνάρτηση main(). Η συνάρτηση αυτή είναι μοναδική και μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε μέσα σε ένα πρόγραμμα. Κάθε πρόγραμμα ξεκινά και τελειώνει με τα σύμβολα και. Κάθε εντολή τελειώνει με ένα ελληνικό ερωτηματικό «;». Η συνάρτηση main() πρέπει να επιστρέφει μια τιμή που να αντανακλά την κατάσταση του προγράμματος. Όταν επιστρέφεται η τιμή 0 στο λειτουργικό σύστημα τότε αυτό είναι ένδειξη ότι το πρόγραμμα τερματίζεται κανονικά χωρίς λάθη 6 Συναρτήσεις Εισόδου Εξόδου 6.1 Συνάρτηση Εισόδου Με την συνάρτηση εισόδου scanf() μπορούμε να εισάγουμε τιμές σε μεταβλητές. Έχει την ακόλουθη μορφή: scanf("προσδιοριστής", &μεταβλητή); Το σύμβολο & συμβολίζει τη διεύθυνση της μεταβλητής. Ο προσδιοριστής δηλώνει τι είδους περιεχόμενο μπορούμε να εισάγουμε στη μεταβλητή.

2 6.2 Προσδιοριστές της C για την scanf Προσδιοριστής Έξοδος %c ερμηνεύει την είσοδο ως χαρακτήρα ερμηνεύει την είσοδο ως συμβολοσειρά. Η είσοδος αρχίζει με %s τον πρώτο χαρακτήρα που δεν είναι κενό διάστημα και τελειώνει στον πρώτο κενό χαρακτήρα ερμηνεύει την είσοδο ως %d προσημασμένο δεκαδικό ακέραιο ερμηνεύει την είσοδο ως μη %u προσημασμένο δεκαδικό ακέραιο ερμηνεύει την είσοδο ως αριθμό %f ή %e κινητής υποδιαστολής ερμηνεύει την είσοδο ως δεκαεξαδικό %x ακέραιο 6.3 Συνάρτηση Εξόδου Με την συνάρτηση εξόδου printf() μπορούμε να εμφανίσουμε στην οθόνη τις τιμές των μεταβλητών και σχόλια. Έχει την ακόλουθη μορφή: printf ("σχόλιο"); ή printf ("προσδιοριστής", μεταβλητή); Ο προσδιοριστής καθορίζει το πώς θα εμφανιστούν τα δεδομένα σε αναγνώσιμη μορφή. 6.4 Προσδιοριστές της C για την printf Παραδείγματα Προσδιοριστής Έξοδος %c απλός χαρακτήρας (character) %s συμβολοσειρά (string) %d δεκαδικός ακέραιος με πρόσημο (decimal) %u δεκαδικός ακέραιος χωρίς πρόσημο %f αριθμός κινητής υποδιαστολής με δεκαδικό συμβολισμό %e αριθμός κινητής υποδιαστολής με εκθετικό συμβολισμό %x δεκαεξαδικός αριθμός χωρίς πρόσημο %hu short integer χωρίς πρόσημο (short integer) %hd integer με πρόσημο printf ("The result is") printf ("The sum is %d", sum) printf ("The difference is %4d",dif) printf("the average is %5.2f",aver) σχόλιο μεταβλητής sum σαν ακέραια τιμή μεταβλητής dif σαν ακέραια τιμή με πλάτος 4 θέσεις μεταβλητής aver σαν πραγματική τιμή με πλάτος 5 θέσεις για το ακέραιο μέρος και 2 θέσεις για το δεκαδικό μέρος 6.5 Εντολή #include Γράφοντας την εντολή: #include <filename> ψάχνει για το αρχείο που καθορίζουμε μόνο στον ειδικό κατάλογο για include files #include "filename" ψάχνει για το αρχείο που καθορίζουμε και στον τρέχοντα κατάλογο αλλά και στο include directory Εντολή #define και const Γράφοντας την εντολή: #define DAYS_IN_WEEK 7 ορίζουμε τη σταθερά DAYS_IN_WEEK να παίρνει την τιμή 7. Οι σταθερές αυτές δηλώνονται πάντα έξω από το main() const int DAYS_IN_WEEK=7; ορίζουμε μια formal constant. Ορίζοντας μια formal constant μέσα στο main() έχει διαφορά από το να δηλωθεί έξω από το main() διότι στην πρώτη περίπτωση η σταθερά αυτή είναι τοπική (local) για τη συνάρτηση main() ενώ στη δεύτερη περίπτωση η σταθερά είναι γενική (global) δηλαδή διαθέσιμη σε οποιαδήποτε άλλη συνάρτηση του προγράμματος. Αυτή δήλωση γίνεται μόνο στη C++. 7 Εντολές Επιλογής 7.1 Απλή επιλογή Στην απλή επιλογή ελέγχεται μια συνθήκη και εφόσον είναι αληθής τότε εκτελείται μια ομάδα εντολών 1, ενώ αν είναι ψευδής τότε εκτελείται μια ομάδα εντολών 2. Έχει την ακόλουθη σύνταξη: if (συνθήκη) ομάδα εντολών 2; 7.2 Περιορισμένη επιλογή Στην περιορισμένη επιλογή ελέγχεται μια συνθήκη και εφόσον είναι αληθής τότε εκτελείται μια ομάδα εντολών 1 ενώ αν είναι ψευδής τότε δεν εκτελείται τίποτα και το πρόγραμμα συνεχίζει απλώς στην επόμενη εντολή μετά το if. Έχει την ακόλουθη σύνταξη: if (συνθήκη) 7.3 Εμφωλευμένη επιλογή Στην εμφωλευμένη επιλογή ελέγχεται μια συνθήκη 1 και εφόσον είναι αληθής τότε εκτελείται μια ομάδα εντολών 1. Αν είναι ψευδής τότε ελέγχεται μια συνθήκη 2 και εφόσον είναι αληθής τότε εκτελείται μια ομάδα εντολών 2. Αν είναι ψευδής τότε ελέγχεται μια συνθήκη 3 κ.ο.κ. Συνολικά ελέγχονται n συνθήκες και εκτελείται μόνο μια ομάδα εντολών. Αν δεν είναι καμία συνθήκη αληθής τότε εκτελείται μια ομάδα εντολών n+1. Έχει την ακόλουθη σύνταξη: if (συνθήκη 1) if (συνθήκη 2) ομάδα εντολών 2;.. if (συνθήκη n) ομάδα εντολών n; ομάδα εντολών n+1; Σημειώσεις 1. Σε κάθε εντολή επιλογής η συνθήκη είναι μια λογική παράσταση η οποία παίρνει είτε την τιμή αλήθεια (true) είτε την τιμή ψέμα (false). Το 0 αντιστοιχεί στη λογική τιμή αλήθεια και ένας αριθμός 0 αντιστοιχεί στην λογική τιμή ψέμα. 2. Κάθε ομάδα εντολών μπορεί να είναι είτε μια μόνο εντολή ή ένα μπλοκ από εντολές μέσα σε άγκιστρα. Αν είναι μόνο μια εντολή τότε μπορούμε να παραλείψουμε τα άγκιστρα. 7.4 Τριαδικός τελεστής Ο τριαδικός τελεστής είναι ουσιαστικά μια πράξη: παράγει δηλαδή μια τιμή σαν αποτέλεσμα. Ο τριαδικός τελεστής επιλέγει (ως αποτέλεσμα) μια από δύο δυνατές τιμές ανάλογα με την τιμή μιας λογικής συνθήκης: συνθήκη?τιμή1:τιμή2 Αν η συνθήκη είναι αληθής επιλέγεται η τιμή1 αλλιώς επιλέγεται η τιμή2. Ο τριαδικός τελεστής αντικαθιστά ουσιαστικά εντολές if.

3 Παράδειγμα z=(x>y)?5:10 δηλαδή αν το x>y τότε στο z καταχωρείται η τιμή 10 αλλιώς καταχωρείται η τιμή Εντολή πολλαπλής επιλογής switch Η εντολή πολλαπλής επιλογής χρησιμοποιείται όταν ελέγχουμε την τιμή μιας μεταβλητής (όχι συνθήκης) και ανάλογα με την τιμή αυτή εκτελούμε είτε μια ομάδα εντολών 1 είτε μια ομάδα εντολών 2 είτε μια εντολών n. Αν η μεταβλητή δεν πάρει καμία από τις τιμές 1, 2, n τότε εκτελείται η ομάδα εντολών που βρίσκεται στο default. Η εντολή switch γενικά έχει την ακόλουθη μορφή: switch (μεταβλητή) case τιμή 1: case τιμή 2: ομάδα εντολών 2;.. case τιμή n: ομάδα εντολών n; default: ομάδα εντολών n+1; Η εντολή break είναι προαιρετική. Όμως ουσιαστικά είναι επιβεβλημένη η χρησιμοποίηση της γιατί αν απουσιάζει από το τέλος εντολών μιας ομάδας τότε εκτελούνται οι εντολές και της επόμενης ομάδας γεγονός βέβαια που δεν έχει νόημα. Συνεπώς η break στην εντολή switch απαγορεύει την εκτέλεση των εντολών των υπολοίπων ομάδων πέρα της ομάδας εντολών που θα εκτελεστεί. do while (συνθήκη); 9 Εντολή break Στις εντολές επανάληψης for, while και do while μπορούμε να παρεμβάλουμε μέσα στην ομάδα εντολών την εντολή break η οποία προκαλεί τη διακοπή της εκτέλεσης των υπολοίπων εντολών της ομάδας και κάνει άμεση έξοδο από την επανάληψη. Έχει την ακόλουθη σύνταξη: εντολή επανάληψης 9.1 Εντολή continue Η εντολή continue τοποθετείται επίσης μέσα σε μια επανάληψη και προκαλεί τη διακοπή της εκτέλεσης των υπολοίπων εντολών της ομάδας αλλά δεν κάνει έξοδο από το βρόχο, απλώς επιβάλλει επανέλεγχο της συνθήκης. Έχει την ακόλουθη σύνταξη: εντολή επανάληψης continue; 9.2 Τελεστές Αριθμητικοί Τελεστές Οι αριθμητικοί τελεστές χρησιμοποιούνται για τις αριθμητικές πράξεις. Στη γλώσσα C είναι οι ακόλουθοι: 8 Βρόχοι Επανάληψης Οι βρόχοι επανάληψης (ανακύκλωσης) προκαλούν την εκτέλεση μιας εντολής ή μιας ομάδας εντολών μέσα σε άγκιστρα είτε για ένα προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων είτε για όσο χρόνο μια συνθήκη είναι αληθής. Στη C χρησιμοποιούμε 3 βρόχους επανάληψης: Αριθμητικοί Τελεστές + (πρόσθεση - (αφαίρεση) * (πολλαπλασιασμός) / (διαίρεση) % (ακέραιο υπόλοιπο) 8.1 Βρόχος επανάληψης for Ο βρόχος επανάληψης for επαναλαμβάνει μια ομάδα εντολών συνήθως ένα συγκεκριμένο αριθμό φορών αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για την επανάληψη μιας ομάδας εντολών για όσο χρόνο μια συνθήκη είναι αληθής. Έχει την ακόλουθη σύνταξη: for (αρχικές τιμές; συνθήκη; μεταβολές) Οι αρχικές τιμές μπορεί να είναι μια ή περισσότερες εντολές που διαχωρίζονται με κόμμα και έχουν στόχο να εκτελεστούν κάποιες εντολές πριν αρχίσει η επανάληψη. Η συνθήκη μπορεί να είναι απλή είτε να συγκροτείται από επιμέρους συνθήκες χωριζόμενες με κόμμα (σύνθετη) και για όσο χρόνο είναι αληθής εκτελείται η ομάδα εντολών ανάμεσα στα άγκιστρα. Μετά από κάθε επανάληψη εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται στο τμήμα μεταβολές οι οποίες έχουν σαν σκοπό να μεταβάλλουν την τιμή της συνθήκης. Στη συνέχεια ελέγχεται πάλι η νέα τιμή της συνθήκης και εφόσον εξακολουθεί να είναι αληθής επαναλαμβάνεται η εκτέλεση της ομάδας εντολών. Όταν η συνθήκη γίνει ψευδής τότε ο βρόχος for τερματίζεται και το πρόγραμμα συνεχίζει στην επόμενη εντολή μετά την for. 8.2 Βρόχος Επανάληψης while Ο βρόχος επανάληψης while χρησιμοποιείται όπως και ο for για να επαναλάβουμε την εκτέλεση μιας εντολής ή μιας ομάδας εντολών μέσα σε άγκιστρα είτε ένα συγκεκριμένο αριθμό φορών είτε για όσο χρόνο μια συνθήκη είναι αληθής. Πρώτα ελέγχεται η συνθήκη και εφόσον είναι αληθής τότε εκτελείται η ομάδα εντολών. Για όσο χρόνο η συνθήκη (απλή ή σύνθετη) είναι αληθής (true) τότε επαναλαμβάνεται η εκτέλεση της ομάδας εντολών. Όταν η συνθήκη γίνει ψευδής ο βρόχος while τερματίζεται και το πρόγραμμα συνεχίζει στην επόμενη εντολή μετά το while. Έχει την ακόλουθη σύνταξη: while (συνθήκη) 8.3 Βρόχος επανάληψης do..while Ο βρόχος επανάληψης do while είναι αντίστοιχος με τον βρόχο while με τη διαφορά ότι πρώτα εκτελείται η ομάδα εντολών και μετά ελέγχεται η συνθήκη, δηλαδή η ομάδα εντολών θα εκτελεστεί τουλάχιστον μια φορά ακόμα και αν η συνθήκη είναι ψευδής. Έχει την ακόλουθη σύνταξη: Τελεστές μοναδιαίας αύξησης και μείωσης Οι τελεστές (μοναδιαίας) αύξησης έχουν τη μορφή: μεταβλητή++ όπου πρώτα χρησιμοποιείται η τιμή της μεταβλητής στην έκφραση και μετά αυξάνεται. Ο τελεστής αυτός ονομάζεται επιθεματικός. ++μεταβλητή όπου πρώτα αυξάνεται η τιμή της μεταβλητής και μετά χρησιμοποιείται στην έκφραση. Ο τελεστής αυτός ονομάζεται προθεματικός μεταβλητή-- όπου πρώτα χρησιμοποιείται η τιμή της μεταβλητής στην έκφραση και μετά μειώνεται. Ο τελεστής αυτός ονομάζεται επιθεματικός --μεταβλητή όπου πρώτα μειώνεται η τιμή της μεταβλητής και μετά χρησιμοποιείται στην έκφραση. Ο τελεστής αυτός ονομάζεται προθεματικός Τελεστές αύξησης και μείωσης Οι τελεστές αύξησης και μείωσης έχουν τη μορφή: μεταβλητή+=τιμή η μεταβλητή αυξάνεται κατά μια συγκεκριμένη τιμή. Η εντολή αυτή μπορεί να γραφεί ισοδύναμα ως εξής: μεταβλητή= μεταβλητή + τιμή; μεταβλητή-=τιμή η μεταβλητή μειώνεται κατά μια συγκεκριμένη τιμή. Η εντολή αυτή μπορεί να γραφεί ισοδύναμα ως εξής: μεταβλητή= μεταβλητή - τιμή; μεταβλητή*=τιμή η μεταβλητή πολλαπλασιάζεται με μια συγκεκριμένη τιμή. Η εντολή αυτή μπορεί να γραφεί ισοδύναμα ως εξής: μεταβλητή= μεταβλητή * τιμή; μεταβλητή/=τιμή η μεταβλητή διαιρείται με μια συγκεκριμένη τιμή. Η εντολή αυτή μπορεί να γραφεί ισοδύναμα ως εξής: μεταβλητή= μεταβλητή / τιμή; Παραδείγματα y= x++; Η εντολή αυτή είναι ισοδύναμη με τις εντολές y=x; x=x+1; y= ++x; Η εντολή αυτή είναι ισοδύναμη με τις εντολές x=x+1; y=x; y= x--; Η εντολή αυτή είναι ισοδύναμη με τις εντολές y=x; x=x-1; y=--x; Η εντολή αυτή είναι ισοδύναμη με τις εντολές x=x-1; y=x; x+=2; Η εντολή αυτή είναι ισοδύναμη με την x=x+2; x-=3; Η εντολή αυτή είναι ισοδύναμη με την x=x-3; x*=4; Η εντολή αυτή είναι ισοδύναμη με την x=x*4; x/=5; Η εντολή αυτή είναι ισοδύναμη με την x=x/5;

4 9.2.4 Σχεσιακοί Τελεστές Οι σχεσιακοί τελεστές χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν συνθήκες. Στη γλώσσα C είναι οι ακόλουθοι: Σχεσιακοί Τελεστές < (μικρότερο) <=(μικρότερο ή ίσο) > (μεγαλύτερο) >=(μεγαλύτερο ή ίσο) == (ισότητα)!= (διάφορο) Παραδείγματα χρήσης σχεσιακών τελεστών x==3 y>=10 z!=0 a>0 b<20 Πρέπει να τονίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στην εντολή καταχώρισης η οποία συμβολίζεται με το = και τον τελεστή της ισότητας ο οποίος συμβολίζεται με == Λογικοί Τελεστές Οι λογικοί τελεστές χρησιμοποιούνται προκειμένου να συνδυάσουν πολλές απλές συνθήκες μέσα σε μια σύνθετη συνθήκη. Η τιμή μιας συνθήκης απλής ή σύνθετης είναι είτε true (αληθής) είτε false (ψευδής). Στη γλώσσα C οι λογικοί τελεστές είναι οι ακόλουθοι είναι οι ακόλουθοι: Λογικοί Τελεστές && (AND) (OR)! (ΝΟΤ) α) λογικός τελεστής && (and) Ο λογικός τελεστής && δίνει την τιμή true όταν όλες οι συνθήκες που ελέγχει είναι ταυτόχρονα αληθείς. Αν έστω και μια από τις συνθήκες που ελέγχει είναι ψευδής τότε δίνει την τιμή false. H σύνταξη του είναι η ακόλουθη:(συνθήκη1 && συνθήκη2 && συνθήκη3..) Ο πίνακας αλήθειας του λογικού τελεστή && για 2 συνθήκες φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας Αλήθειας && Σ1 Σ2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α Α Α Α Ψ Ψ Ψ Α Ψ Ψ Ψ Ψ β) λογικός τελεστής (or) Ο λογικός τελεστής δίνει την τιμή true όταν έστω και μια από τις συνθήκες συνθήκη που ελέγχει είναι αληθής αλλιώς δίνει την τιμή false. H σύνταξη του είναι η ακόλουθη: (συνθήκη1 συνθήκη2 συνθήκη3..) Ο πίνακας αλήθειας του λογικού τελεστή για 2 συνθήκες φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας Αλήθειας Σ1 Σ2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α Α Α Α Ψ Α Ψ Α Α Ψ Ψ Ψ γ) λογικός τελεστής! (not) Ο λογικός τελεστής! εφαρμόζεται σε μια μόνο συνθήκη και αντιστρέφει την τιμή της δηλαδή αν η συνθήκη είναι αληθής τότε δίνει την τιμή ψευδής (false) ενώ αν είναι ψευδής τότε δίνει την τιμή αληθής (true). H σύνταξη του είναι η ακόλουθη:!(συνθήκη) Ο πίνακας αλήθειας του λογικού τελεστή! φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας Αλήθειας! Σ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Οι λογικοί τελεστές && και μπορούν γενικά να εφαρμοστούν σε 2 ή περισσότερες συνθήκες. H προτεραιότητα των λογικών τελεστών είναι κατά σειρά! (not) μετά && (and) και τέλος (or). Παραδείγματα απλών και σύνθετων συνθηκών Συνθήκη Χαρακτηρισμός if (x!=0) Απλή συνθήκη. Έχει τιμή true αν το x είναι διάφορο του 0. Σύνθετη συνθήκη. Έχει τιμή true if (x>=0 && x<5) μόνο αν ικανοποιούνται και οι 2 συνθήκες. Σύνθετη συνθήκη. Έχει τιμή true αν if (x==9 x==10) ικανοποιείται είτε η μια είτε η άλλη είτε και οι δύο συνθήκες. if!(x<0) Απλή συνθήκη. Έχει τιμή true αν το x είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 0. Βρόχος επανάληψης που ελέγχει μια σύνθετη συνθήκη. Η επανάληψη εκτελείται αν η σύνθετη συνθήκη έχει την τιμή true ενώ while (x>=0 && x<=10) (x>=20 && x<=30) σταματά η εκτέλεση της αν η σύνθετη συνθήκη έχει την τιμή false. H σύνθετη συνθήκη έχει την τιμή true αν έστω και μια από τις 2 συνθήκες στην παρένθεση είναι true. for (i=0; x!=-1; i++) Βρόχος επανάληψης που ελέγχει μια απλή συνθήκη. Η επανάληψη εκτελείται αν η συνθήκη είναι αληθής. 10 Πίνακες Οι πίνακες είναι μια συλλογή μεταβλητών, οι οποίες καταλαμβάνουν διαδοχικές θέσεις μνήμης και στις οποίες τοποθετούνται δεδομένα του ιδίου τύπου. Στα δεδομένα ενός πίνακα αναφερόμαστε με ένα δείκτη θέσης (μονοδιάστατος πίνακας) ή με ένα ζεύγος δεικτών θέσης (δισδιάστατος πίνακας) Μονοδιάστατοι πίνακες Τα στοιχεία του πίνακα είναι όπως αναφέραμε του ιδίου τύπου και τοποθετούνται σε διαδοχικές θέσεις μνήμης. Λέγεται μονοδιάστατος ή γραμμικός πίνακας γιατί όλα τα στοιχεία του είναι τοποθετημένα σε μια γραμμή όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα: Με τα έντονα γράμματα φαίνονται οι θέσεις του πίνακα. Παρατηρούμε ότι οι θέσεις ενός μονοδιάστατου πίνακα αριθμούνται αρχίζοντας από το Δήλωση μονοδιάστατου πίνακα Η δήλωση ενός μονοδιάστατου πίνακα γίνεται με την ακόλουθη εντολή: τύπος όνομα_πίνακα [πλήθος στοιχείων]; Για παράδειγμα γράφοντας σε ένα πρόγραμμα τη δήλωση int grades[5]; ορίζουμε ένα πίνακα με όνομα grades που συγκροτείται από 5 ακεραίους σε διαδοχικές θέσεις μνήμης. grades[0] grades[1] grades[2] grades[3] grades[4] Γενικά το στοιχείο ενός μονοδιάστατου πίνακα στη θέση i συμβολίζεται σαν Πίνακας[i]. Κάθε μία από τις διαδοχικές θέσεις μνήμης που συγκροτούν ένα πίνακα αποτελούν ένα στοιχείο του πίνακα Αρχικές τιμές μονοδιάστατου πίνακα Μαζί με την δήλωση ενός πίνακα μπορούμε να δώσουμε και αρχικές τιμές στα στοιχεία του πίνακα με εντολή της μορφής: int num[5]= 10, 25, 15, 35,5; Τότε ο πίνακας num θα έχει τα ακόλουθα στοιχεία: Δηλαδή θα ισχύουν: num[0]=10, num[1]=25, num[2]=15, num[3]=35, num[4]=5. Δηλώνοντας κάποιο πίνακα χωρίς αρχικές τιμές τα στοιχεία του έχουν τιμές απροσδιόριστες. Α Ψ Ψ Α 4

5 Προσαρμοζόμενη διάσταση μονοδιάστατου πίνακα Όταν δηλώνουμε ένα πίνακα με αρχικές τιμές μπορούμε να μην προσδιορίζουμε το πλήθος των στοιχείων του αλλά να αφήνουμε την C να προσαρμόζει ανάλογα με το πλήθος των αρχικών τιμών και το πλήθος των στοιχείων του πίνακα. Τότε λέμε ότι ορίζουμε τον πίνακα με προσαρμοζόμενη διάσταση. Για παράδειγμα επιτρέπεται να δηλώσουμε ένα πίνακα με 5 στοιχεία γράφοντας: int num[] = 10,25,15,35,5; Εκχώρηση τιμών στα στοιχεία μονοδιάστατου πίνακα Από τη στιγμή που έχουμε δηλώσει έναν πίνακα (με αρχικές τιμές ή χωρίς αρχικές τιμές) δεν υπάρχει τρόπος να εκχωρήσουμε, με μια εντολή, τιμές σε όλα τα στοιχεία του. Δηλαδή είναι λάθος να γράψουμε: num =4, 8 12, 5, 20; Οι τιμές καταχωρούνται μόνο σε μεμονωμένα στοιχεία του πίνακα κάθε φορά. Για παράδειγμα δίνοντας τις εντολές: num[0]=4; num[1]=8; num[2]=12; num[3]=5; num[4]=20; ο πίνακας num θα έχει τα ακόλουθα στοιχεία: Δισδιάστατοι πίνακες Τα στοιχεία του πίνακα είναι και πάλι του ιδίου τύπου και βρίσκονται επίσης σε διαδοχικές θέσεις μνήμης. Λέγεται δισδιάστατος ή ορθογώνιος πίνακας γιατί όλα τα στοιχεία του είναι τοποθετημένα σε γραμμές και στήλες όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα: Δήλωση δισδιάστατου πίνακα Η δήλωση ενός μονοδιάστατου πίνακα γίνεται με την ακόλουθη εντολή: τύπος όνομα_πίνακα [πλήθος γραμμών][πλήθος στηλών]; Με τη δήλωση αφιερώνεται χώρος μνήμης σε διαδοχικές θέσεις κατάλληλος για να δεχθεί δεδομένα του περιγραφόμενου τύπου και σε πλήθος όσο το γινόμενο των διαφορετικών πληθών των δεικτών. Για παράδειγμα γράφοντας σε ένα πρόγραμμα τη δήλωση int grades[3][5]; ορίζουμε ένα πίνακα με όνομα grades που αποτελείται από 3 γραμμές και 5 στήλες και συνολικά από 15 στοιχεία τύπου int: grades[0,0] grades[0,1] grades[0,2] grades[0,3] grades[0,4] grades[1,0] grades[1,1] grades[1,2] grades[1,3] grades[1,4] grades[2,0] grades[2,1] grades[2,2] grades[2,3] grades[2,4] Γενικά το στοιχείο ενός διδιάστατου πίνακα στη γραμμή i και στη στήλη j συμβολίζεται σαν Πίνακας[i,j] Αρχικές τιμές δισδιάστατου πίνακα Μαζί με την δήλωση ενός δισδιάστατου πίνακα μπορούμε να δώσουμε και αρχικές τιμές στα στοιχεία του πίνακα με εντολή της μορφής: int grades[2][5]=100,90,80,70,60,50,40,30,20,10; Τότε στον πίνακα grades οι ακέραιοι μέσα στις αγκύλες τοποθετούνται κατά γραμμές επομένως θα έχουμε τα στοιχεία: Προσαρμοζόμενη διάσταση δισδιάστατου πίνακα Όταν δηλώνουμε ένα δισδιάστατο πίνακα με αρχικές τιμές επιτρέπεται να μη προσδιορίζουμε το μέγιστο πλήθος τιμών του πρώτου (και μόνο) δείκτη. Η C αυτόματα προσαρμόζει το μέγιστο πλήθος τιμών του πρώτου δείκτη από το πλήθος των αρχικών τιμών και το μέγιστο πλήθος τιμών που καθορίζουμε για τον δεύτερο δείκτη. Μια δήλωση πίνακα grades ακεραίων με 2 γραμμές και 5 στήλες, θα μπορούσε να γίνει με προσαρμοζόμενη διάσταση και ως εξής: int grades[ ] [5] =100,90,80,70,60,50,40,30,20,10; Βασικότερες συναρτήσεις βιβλιοθήκης Dev C++ Compiler Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι βασικότερες συναρτήσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα που γράφονται για τον Dev C++ compiler. Βιβλιοθήκη Συνάρτηση Λειτουργία stdlib.h atof Συνάρτηση μετατροπής αλφαριθμητικού σε πραγματικό stdlib.h atoi Συνάρτηση μετατροπής αλφαριθμητικού σε ακέραιο stdlib.h malloc Συνάρτηση δυναμικής δέσμευσης μνήμης κατά την εκτέλεση του προγράμματος stdlib.h free Συνάρτηση δυναμικής αποδέσμευσης μνήμης κατά την εκτέλεση του προγράμματος stdlib.h srand Συνάρτηση αρχικοποίησης της γεννήτριας παραγωγής τυχαίων αριθμών συνήθως με 0 ή με την τρέχουσα ώρα, ώστε να παράγονται διαφορετικές τυχαίες τιμές σε κάθε εκτέλεση του προγράμματος stdlib.h rand Συνάρτηση παραγωγής τυχαίων αριθμών stdlib.h abs Συνάρτηση υπολογισμού απόλυτης τιμής ενός ακεραίου stdlib.h bsearch Συνάρτηση υλοποίησης αλγορίθμου δυαδικής αναζήτησης stdlib.h qsort Συνάρτηση υλοποίησης αλγορίθμου quick sort string.h strlen Συνάρτηση που λαμβάνει ένα αλφαριθμητικό και υπολογίζει το μήκος του string.h strcpy Συνάρτηση που λαμβάνει που λαμβάνει 2 αλφαριθμητικά και καταχωρεί το 2 ο στο 1 ο string.h strcat Συνάρτηση που λαμβάνει 2 αλφαριθμητικά και συνενώνει το 2 ο αλφαριθμητικό στο τέλος του 1 ου αλφαριθμητικού string.h strcmp Συνάρτηση που λαμβάνει 2 αλφαριθμητικά και τα συγκρίνει αλφαβητικά χαρακτήραχαρακτήρα stdio.h printf Συνάρτηση εκτύπωσης αποτελεσμάτων και μηνυμάτων στην οθόνη stdio.h scanf Συνάρτηση εισαγωγής δεδομένων από πληκτρολόγιο stdio.h getchar Συνάρτηση εισαγωγής χαρακτήρα από πληκτρολόγιο stdio.h putchar Συνάρτηση εκτύπωσης χαρακτήρα στην οθόνη stdio.h fgetc Συνάρτηση ανάγνωσης χαρακτήρα από αρχείο stdio.h fputc Συνάρτηση καταχώρισης χαρακτήρα σε αρχείο stdio.h fgets Συνάρτηση ανάγνωσης αλφαριθμητικού από αρχείο stdio.h fputs Συνάρτηση ανάγνωσης αλφαριθμητικού σε αρχείο math.h fabs Συνάρτηση υπολογισμού απόλυτης τιμής ενός πραγματικού math.h pow Συνάρτηση που λαμβάνει 2 ορίσματα x και y και υπολογίζει το x y math.h sqrt Συνάρτηση που λαμβάνει έναν θετικό αριθμό ή μηδέν και υπολογίζει την τετραγωνική του ρίζα math.h log Συνάρτηση υπολογισμού λογαρίθμου με βάση το 2 math.h log10 Συνάρτηση υπολογισμού λογαρίθμου με βάση το 10 5

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Εκφράσεις και Λίγες Εντολές Οι εκφράσεις της C Τελεστές Απλές και σύνθετες εντολές Εντολές ελέγχου (επιλογής) Εισαγωγή σε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Μορφές Εντολών Είδη εντολών Απλές εντολές Εκτελούν κάποια ενέργεια Εντολές ελέγχου Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Εντολές και παραστάσεις Μιαεντολήείναιμιαπαράστασηπου ακολουθείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο. Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο. Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1 Εισαγωγή Οι αριθμητικές πράξεις που εκτελούνται στον υπολογιστή αποτελούν το

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα

Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) 10-1 Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα Διάλεξη 9 - Δευτέρα while() τελεστές postfix/prefix (++, --,...) και σύνθετοι τελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 27 Μαρτίου 2013 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξοικείωσή σας με τις θεμελιώδεις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Βασικές Έννοιες

Visual Basic Βασικές Έννοιες Visual Basi Βασικές Έννοιες «Είδα στον ύπνο µου ότι η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα ότι είναι χρέος. Αγωνίστηκα και είδα ότι τo χρέος είναι χαρά.» Ραµπριτανάθ Ταγκόρ Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες

Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες (Κεφάλαιο 12, KNK-2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 6-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Ιανουάριος 2013 Τι είναι ένα πρόγραμμα; Πρόγραμμα είναι μία σειρά από οδηγίες που δίνουμε στον υπολογιστή προκειμένου αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία Πώς

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 14 Δυναμική διαχείριση μνήμης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Στατική δέσμευση μνήμης Με τη δήλωση απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008 Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια 2 Ορισμός Κλάσεων Σύνταξη κλάσης: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι Ένας αυτόματος εκδότης εισιτηρίων είναι μια μηχανή που δέχεται χρήματα και εκδίδει ένα εισιτήριο. Εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Email: liliadis@fmenr.duth.gr 1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Τα προγράµµατα αποτελούνται από εντολές οι οποίες γράφονται σε έναν απλό επεξεργαστή που προσφέρει και το Περιβάλλον της Visual C++. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Απλά Προγράμματα Βήματα: 1. Καθορισμός παράστασης δεδομένων στη μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Οι Βασικοί κανόνες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση της εντολής1 και στη συνέχεια εκτέλεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της εντολής2 όσο η ΣΥΝΘΗΚΗ είναι αληθής.

Εκτέλεση της εντολής1 και στη συνέχεια εκτέλεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της εντολής2 όσο η ΣΥΝΘΗΚΗ είναι αληθής. ΟΙ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ C Η εντολή for: Η γενικευμένη σύνταξη της εντολής είναι: for (εντολή1; ; εντολή2) ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ μπορεί να είναι μία ή περισσότερες εντολές (block) μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές Η έννοια της μεταβλητής Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η έννοια της μεταβλητής στον προγραμματισμό είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια που αυτή έχει σε μαθηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C. ( ιαλέξεις 3-4) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C. ( ιαλέξεις 3-4) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C ( ιαλέξεις 3-4) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγή στην C: Σύνταξη και Σηµασιολογία σχόλια µεταβλητές και σταθερές τύποι δεδοµένων Μετά αυτές τις δυο διαλέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Pascal Βασικοί τύποι δεδοµένων

Pascal Βασικοί τύποι δεδοµένων Pasal Βασικοί τύποι δεδοµένων «ΜΗ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΟΛΙΓΑ ΛΕΓΕ, ΑΛΛ ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ ΠΟΛΛΑ» Σηµαίνει: "Μη λες πολλά χωρίς ουσία, αλλά λίγα που να αξίζουν πολλά" (Πυθαγόρας) Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 13 Αρχεία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αρχεία Συλλογές δεδομένων Αποθηκεύονται στην περιφερειακή μνήμη π.χ. σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση:

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: int b_to_d(int dyad[16]) που δέχεται ως είσοδο έναν θετικό ακέραιο δυαδικό αριθμό με τη μορφή πίνακα δυαδικών ψηφίων και επιστρέφει τον

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 18η: Διαχείρηση Αρχείων

Διάλεξη 18η: Διαχείρηση Αρχείων Διάλεξη 18η: Διαχείρηση Αρχείων Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, 2015-2016 1 / 24 Η βιβλιοθήκη Εισόδου/Εξόδου Στο stdioh

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1 Είσοδος/ Έξοδος Σε σχεδόν όλα τα προγράµµατα πρέπει να πάρουµε κάποια δεδοµένα και να δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 6 Πίνακες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Τύπος πίνακα (array) Σύνθετος τύπος δεδομένων Αναπαριστά ένα σύνολο ομοειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Βασικές Αλγοριθμικές Δομές 2 Εισαγωγή Οι αλγοριθμικές δομές εκφράζουν διαφορετικούς τρόπους γραφής ενός αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 4 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές συναρτήσεις που έχει το σύστημα, όπως είναι οι printf(), scanf(),αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Βιβλιογραφία "C Προγραμματισμός", Deitel & Deitel, Πέμπτη Έκδοση, Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

TEI Σερρών - Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών

TEI Σερρών - Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Διαδικαστικός Προγραμματισμός Δρ. Πάρις Μαστοροκώστας Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα i Κεφάλαιο 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.1 ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στη παράγραφο αυτή θα γνωρίσουμε μερικές βασικές έννοιες της Λογικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για τη σαφέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στην FORTRAN Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Fortran FORmula TRANslation: (Μία από τις πρώτες γλώσσες τρίτης γενιάς) Εκδόσεις FORTRAN (1957) FORTRAN II (1958) FORTRAN III

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No 05 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Χαράλαµπος Σκόκος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Πρόγραµµα 1 (Βασική χρήση της συνάρτησης printf) /* Βασική χρήση της συνάρτησης printf */ /* Το \n αλλάζει γραµµή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να αναπτύξετε τις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Τι καλείται βρόγχος; 2. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα προβλήματα ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II

Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II (Κεφάλαια 25.2, KNK-2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Η σύνταξη μιας συνάρτησης σ ένα κελί έχει την γενική μορφή: =όνομα_συνάρτησης(όρισμα1; όρισμα2;.)

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Η σύνταξη μιας συνάρτησης σ ένα κελί έχει την γενική μορφή: =όνομα_συνάρτησης(όρισμα1; όρισμα2;.) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Συνάρτηση είναι ένας έτοιμος τύπος ο οποίος δέχεται σαν είσοδο τιμές ή συνθήκες και επιστρέφει ένα αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να είναι μια τιμή αριθμητική, αλφαριθμητική, λογική, ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATHLAB Α ΜΕΡΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATHLAB Α ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATHLAB Α ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ MATHLAB Αν θέλουμε να εισάγουμε έναν πίνακα στο mathlab και να προβληθεί στην οθόνη βάζουμε τις τιμές του σε άγκιστρα χωρίζοντάς τις με κόμματα ή κενό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C

Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C Ελευθέριος. Πολυχρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΤΡΑ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 12 Δομές (Structures) Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αφαιρετικότητα Με τις συναρτήσεις επιτυγχάνουμε αφαιρετικότητα

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εξάμηνο Α' Φύλλο Ασκήσεων 3 ΔΟΜΕΣ ΕΠAΝΑΛΗΨΗΣ Διδάσκοντες: Μάγια Σατρατζέμη, Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Ηλίας Σακελλαρίου, Στέλιος Ξυνόγαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΗ 2η από 5 Παράδοση: Πέμπτη 10 Απριλίου 2008, 24:00 (μεσάνυχτα)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Δομημένου προγραμματισμού; (Μονάδες 10)

Α3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Δομημένου προγραμματισμού; (Μονάδες 10) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 02 / 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ Γ.ΝΙΤΟΔΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Από την πρώτη στην τέταρτη έκδοση...

Από την πρώτη στην τέταρτη έκδοση... Από την πρώτη στην τέταρτη έκδοση... Όταν το Φεβρουάριο του 2004 έστειλα την πρότασή μου στον ΚΛΕΙΔΑΡΙΘ- ΜΟ για την έκδοση ενός βιβλίου για τη γλώσσα C, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι οχτώ χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ) Γενικός Σκοπός Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό να δώσει στους μαθητές τις απαιτούμενες γνωστικές, κριτικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Δρ. Γ. Σ. Τσελίκης Δρ. Ν. Δ. Τσελίκας C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Ενδεικτικές Ασκήσεις από το Βιβλίο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή (Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας) Ενδεικτικές Ασκήσεις του Βιβλίου Ε.Α.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C. Χρήστος Αρβανίτης

ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C. Χρήστος Αρβανίτης ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Χρήστος Αρβανίτης 1 Εισαγωγή Στις σηµειώσεις αυτές καταγράφεται το περιεχόµενο των διαλέξεων που δόθηκαν κατα το ακαδ. έτος 2008 στο Πανεπιστήµιο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 2.1 Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 1) Η τιμή του χ είναι,χ Ητιμή του χ είναι 5 Ηεντολή εμφανίζει ότι υπάρχει στα διπλά εισαγωγικά ως έχει.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες -

Διαβάστε περισσότερα

C# (Sharp) ΤΕΙ Λάρισας. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. βιβλίο μελέτης εργαστηρίου. προγραμματισμός ΙΙ. έκδοση 1.0.

C# (Sharp) ΤΕΙ Λάρισας. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. βιβλίο μελέτης εργαστηρίου. προγραμματισμός ΙΙ. έκδοση 1.0. ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών προγραμματισμός ΙΙ C# (Sharp) βιβλίο μελέτης εργαστηρίου έκδοση 1.0.1 Νεβράντζας Βάιος-Γερμανός Λάρισα Φεβρουάριος 2011 σελίδα 2 από 39 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. 1. Αν το Α έχει την τιµή 10 και το Β την τιµή 20 τότε η έκφραση (Α > 8 ΚΑΙ Β < 20) Ή (Α > 10 Ή Β = 10) είναι αληθής 2. Σε περίπτωση εµφωλευµένων βρόχων, ο εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Ο κώδικας Nemeth για τα Μαθηματικά Λυκείου (σύμβολα και σύνταξη)

Ο κώδικας Nemeth για τα Μαθηματικά Λυκείου (σύμβολα και σύνταξη) Ο κώδικας Nemeth για τα Μαθηματικά Λυκείου (σύμβολα και σύνταξη) Δείτε αυτό http://access.uoa.gr/nemeth/nemethlyceummath.htm και αυτό http://www.gh-mathspeak.com/examples/nemethbook/ Βασικοί χαρακτήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΛΥΣΕΩΝ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΛΥΣΕΩΝ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 2 oς Τόµος ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΛΥΣΕΩΝ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 i. υναµική τεχνική επικύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Εισαγωγή. Ενδεικτικές. σελίδες

Κεφάλαιο. Εισαγωγή. Ενδεικτικές. σελίδες Κεφάλαιο Εισαγωγή Η γλώσσα C σε βάθος Εισαγωγή Οκτώβριος του 1983. Ως µεταπτυχιακός φοιτητής, γνώρισα µια δεκαοχτάχρονη αµερικανιδούλα που την έλεγαν BCPL. H σχέση µας κράτησε ένα χρόνο περίπου. Ευέλικτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Α Β (ΟΧΙ Α) Η Β Α ΚΑΙ Β Α Η Β ΨΕΥ ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ

Α Β (ΟΧΙ Α) Η Β Α ΚΑΙ Β Α Η Β ΨΕΥ ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής (Compiler)

Μεταφραστής (Compiler) Windows Καθαρισµος οθονης cls Unix clear Τελεστες ανακατευθυνσης > > >> >> < < Εντολες σε αρχεια * * (wild card) del Α rm Α ιαγραφη type Α cat Α Εµφανιση copy Α Β cp Α Β Αντιγραφη ren Α Β mv Α Β Αλλαγη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λαμίας. Διδακτικό βοήθημα γρήγορης μελέτης για τον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή MIPS 32bit

Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λαμίας. Διδακτικό βοήθημα γρήγορης μελέτης για τον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή MIPS 32bit Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λαμίας Διδακτικό βοήθημα γρήγορης μελέτης για τον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή MIPS 32bit Το υλικό του οδηγού έχει αντικατασταθεί από το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Καθηγητής. Γουνόπουλος Άσκηση 1 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα