ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού, οι οποίες επιλύουν, όπως αναφέρθηκε, ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. 2 Αλφάβητο γλώσσας Το αλφάβητο της γλώσσας C περιλαμβάνει τους ακόλουθους χαρακτήρες: οριζόντιος στηλοθέτης (αναπαριστάνεται με το σύμβολο \t) κατακόρυφος στηλοθέτης (αναπαριστάνεται με το σύμβολο \v) αλλαγής σελίδας νέας γραμμής (αναπαριστάνεται με το σύμβολο \n) γράμματα αγγλικής αλφαβήτου κεφαλαία και πεζά αριθμοί σύμβολα πράξεων + - * / % σύμβολα στίξης ( ) & [ ],. κ.τ.λ. 3 Λεξιλόγιο γλώσσας Το λεξιλόγιο της C περιλαμβάνει τα ακόλουθα: δεσμευμένες λέξεις (reserved words) τελεστές (operators) αναγνωριστές (identifiers) 3.1 Δεσμευμένες λέξεις Η C δεσμεύει ένα μικρό σύνολο λέξεων για δική της χρήση. Οι λέξεις αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το χρήστη. Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές δεσμευμένες λέξεις είναι οι εξής: int, float, do, if, for, sizeof κ.τ.λ. 3.2 Αναγνωριστές (identifiers) Στην κατηγορία των αναγνωριστών ανήκουν λέξεις που «κατασκευάζει» ο προγραμματιστής. Τέτοιες λέξεις δίνει ο προγραμματιστής σε μεταβλητές, σταθερές, συναρτήσεις και δικούς του τύπους δεδομένων. Η δημιουργία ονομάτων στη C διέπεται από ένα σύνολο κανόνων οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τον τύπου του αντικειμένου στον οποίο αναφέρεται το όνομα. Το όνομα πρέπει να περιλαμβάνει το πολύ 31 χαρακτήρες. 4 Μεταβλητές-Σταθερές Μεταβλητή (variable) είναι ένα όνομα που αντιστοιχεί σε μια θέση στη μνήμης του υπολογιστή. Στην μεταβλητή μπορούμε να αποθηκεύσουμε μια τιμή (αντίστοιχη του τύπου της) η οποία μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράμματος Σταθερά (constant) είναι κάτι αντίστοιχο της μεταβλητής, με τη διαφορά ότι έχει σταθερή τιμή σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος. Μεταβλητές χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε πρόγραμμα (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) και είναι θέσεις μνήμης στις οποίες: εισάγουμε δεδομένα από το πληκτρολόγιο καταχωρούμε αποτελέσματα που υπολογίζουμε από το πρόγραμμα Τα ονόματα των μεταβλητών επιλέγονται ελεύθερα από τον προγραμματιστή (προσέχοντας πάντα να έχουν σχέση με το περιεχόμενο ώστε ο κώσδικας να είναι ευανάγνωστος) πρέπει όμως υποχρεωτικά να υπακούουν στους ακόλουθους κανόνες: i. Ο αρχικός χαρακτήρας πρέπει να είναι λατινικό γράμμα ή underscore (_) ii. Οι υπόλοιποι χαρακτήρες μπορεί να είναι λατινικά γράμματα, αριθμοί ή underscore(_) iii. Το μέγιστο μέγεθος μιας μεταβλητής μπορεί να είναι 32 χαρακτήρες iv. Παίζει ρόλο ο τρόπος γραφής: υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ πεζών-κεφαλαίων. Έτσι τα ονόματα rate, RATE και Rate είναι 3 διαφορετικές μεταβλητές v. Δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται δεσμευμένες λέξεις της γλώσσας ως μεταβλητές. Όλες οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε ένα πρόγραμμα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται πριν τη χρήση τους. Η δήλωσή τους γίνεται ως εξής: τύπος όνομα μεταβλητής; Παραδείγματα δηλώσεων int x float y char z double k η μεταβλητή x δηλώνεται ακέραιου τύπου η μεταβλητή y δηλώνεται πραγματικού τύπου η μεταβλητή z δηλώνεται τύπου χαρακτήρα η μεταβλητή k δηλώνεται τύπου double Ο τύπος δεδομένων μιας μεταβλητής καθορίζει το σύνολο τιμών από το οποίο μπορεί να πάρει τιμές. Οι τύποι δεδομένων διακρίνονται σε 1 απλούς ή ενσωματωμένους και σε σύνθετους. Οι απλοί τύποι δεδομένων στη C περιγράφονται στο κεφάλαιο Τύποι Δεδομένων στη C Στη γλώσσα C υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι: Τύπος Μνήμη Περιγραφή int 4 bytes τιμές από έως short int ή short 2 byte τιμές από έως long int ή long 4 bytes τιμές από έως Μη προσημασμένες ακέραιες unsigned int ή 4 bytes τιμές από 0 έως unsigned Το σύνολο των χαρακτήρων. char 1 byte Ο χαρακτήρας μπαίνει μέσα σε αποστρόφους π.χ. 'Α', '!' κ.τ.λ. signed char 1 byte Ένας χαρακτήρας με τιμές από 128 έως 127 unsigned char 1 byte Ένας χαρακτήρας με τιμές από 0 έως 255 float 4 bytes Δεκαδικές τιμές από 3.4Ε-38 έως 3.4Ε+38 και 3.4Ε-38 double 8 bytes έως -3.4Ε+38 Δεκαδικές τιμές από 1.7Ε-308 έως 1.7Ε+308 και 1.7Ε-308 έως -1.7Ε+308 : Το μέγεθος ορισμένων τύπων δεδομένων (π.χ. int) μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τον μεταγλωττιστή της γλώσσας C που χρησιμοποιούμε. 5 Δομή προγράμματος σε C Ένα πρόγραμμα σε C γράφεται με την ακόλουθη σειρά: #include <stdio.h> ενσωματώνει στο πρόγραμμα μας το αρχείο επικεφαλίδας stdio.h void main() δήλωση προγράμματος (επικεφαλίδα προγράμματος) έναρξη προγράμματος δήλωση μεταβλητών εντολή 1; εντολή 2; εντολή n; τέλος προγράμματος 5.1 Βασικοί Κανόνες της Γλώσσας Στη γλώσσα C ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: Κάθε πρόγραμμα στη γλώσσα C ξεκινά με τη συνάρτηση main(). Η συνάρτηση αυτή είναι μοναδική και μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε μέσα σε ένα πρόγραμμα. Κάθε πρόγραμμα ξεκινά και τελειώνει με τα σύμβολα και. Κάθε εντολή τελειώνει με ένα ελληνικό ερωτηματικό «;». Η συνάρτηση main() πρέπει να επιστρέφει μια τιμή που να αντανακλά την κατάσταση του προγράμματος. Όταν επιστρέφεται η τιμή 0 στο λειτουργικό σύστημα τότε αυτό είναι ένδειξη ότι το πρόγραμμα τερματίζεται κανονικά χωρίς λάθη 6 Συναρτήσεις Εισόδου Εξόδου 6.1 Συνάρτηση Εισόδου Με την συνάρτηση εισόδου scanf() μπορούμε να εισάγουμε τιμές σε μεταβλητές. Έχει την ακόλουθη μορφή: scanf("προσδιοριστής", &μεταβλητή); Το σύμβολο & συμβολίζει τη διεύθυνση της μεταβλητής. Ο προσδιοριστής δηλώνει τι είδους περιεχόμενο μπορούμε να εισάγουμε στη μεταβλητή.

2 6.2 Προσδιοριστές της C για την scanf Προσδιοριστής Έξοδος %c ερμηνεύει την είσοδο ως χαρακτήρα ερμηνεύει την είσοδο ως συμβολοσειρά. Η είσοδος αρχίζει με %s τον πρώτο χαρακτήρα που δεν είναι κενό διάστημα και τελειώνει στον πρώτο κενό χαρακτήρα ερμηνεύει την είσοδο ως %d προσημασμένο δεκαδικό ακέραιο ερμηνεύει την είσοδο ως μη %u προσημασμένο δεκαδικό ακέραιο ερμηνεύει την είσοδο ως αριθμό %f ή %e κινητής υποδιαστολής ερμηνεύει την είσοδο ως δεκαεξαδικό %x ακέραιο 6.3 Συνάρτηση Εξόδου Με την συνάρτηση εξόδου printf() μπορούμε να εμφανίσουμε στην οθόνη τις τιμές των μεταβλητών και σχόλια. Έχει την ακόλουθη μορφή: printf ("σχόλιο"); ή printf ("προσδιοριστής", μεταβλητή); Ο προσδιοριστής καθορίζει το πώς θα εμφανιστούν τα δεδομένα σε αναγνώσιμη μορφή. 6.4 Προσδιοριστές της C για την printf Παραδείγματα Προσδιοριστής Έξοδος %c απλός χαρακτήρας (character) %s συμβολοσειρά (string) %d δεκαδικός ακέραιος με πρόσημο (decimal) %u δεκαδικός ακέραιος χωρίς πρόσημο %f αριθμός κινητής υποδιαστολής με δεκαδικό συμβολισμό %e αριθμός κινητής υποδιαστολής με εκθετικό συμβολισμό %x δεκαεξαδικός αριθμός χωρίς πρόσημο %hu short integer χωρίς πρόσημο (short integer) %hd integer με πρόσημο printf ("The result is") printf ("The sum is %d", sum) printf ("The difference is %4d",dif) printf("the average is %5.2f",aver) σχόλιο μεταβλητής sum σαν ακέραια τιμή μεταβλητής dif σαν ακέραια τιμή με πλάτος 4 θέσεις μεταβλητής aver σαν πραγματική τιμή με πλάτος 5 θέσεις για το ακέραιο μέρος και 2 θέσεις για το δεκαδικό μέρος 6.5 Εντολή #include Γράφοντας την εντολή: #include <filename> ψάχνει για το αρχείο που καθορίζουμε μόνο στον ειδικό κατάλογο για include files #include "filename" ψάχνει για το αρχείο που καθορίζουμε και στον τρέχοντα κατάλογο αλλά και στο include directory Εντολή #define και const Γράφοντας την εντολή: #define DAYS_IN_WEEK 7 ορίζουμε τη σταθερά DAYS_IN_WEEK να παίρνει την τιμή 7. Οι σταθερές αυτές δηλώνονται πάντα έξω από το main() const int DAYS_IN_WEEK=7; ορίζουμε μια formal constant. Ορίζοντας μια formal constant μέσα στο main() έχει διαφορά από το να δηλωθεί έξω από το main() διότι στην πρώτη περίπτωση η σταθερά αυτή είναι τοπική (local) για τη συνάρτηση main() ενώ στη δεύτερη περίπτωση η σταθερά είναι γενική (global) δηλαδή διαθέσιμη σε οποιαδήποτε άλλη συνάρτηση του προγράμματος. Αυτή δήλωση γίνεται μόνο στη C++. 7 Εντολές Επιλογής 7.1 Απλή επιλογή Στην απλή επιλογή ελέγχεται μια συνθήκη και εφόσον είναι αληθής τότε εκτελείται μια ομάδα εντολών 1, ενώ αν είναι ψευδής τότε εκτελείται μια ομάδα εντολών 2. Έχει την ακόλουθη σύνταξη: if (συνθήκη) ομάδα εντολών 2; 7.2 Περιορισμένη επιλογή Στην περιορισμένη επιλογή ελέγχεται μια συνθήκη και εφόσον είναι αληθής τότε εκτελείται μια ομάδα εντολών 1 ενώ αν είναι ψευδής τότε δεν εκτελείται τίποτα και το πρόγραμμα συνεχίζει απλώς στην επόμενη εντολή μετά το if. Έχει την ακόλουθη σύνταξη: if (συνθήκη) 7.3 Εμφωλευμένη επιλογή Στην εμφωλευμένη επιλογή ελέγχεται μια συνθήκη 1 και εφόσον είναι αληθής τότε εκτελείται μια ομάδα εντολών 1. Αν είναι ψευδής τότε ελέγχεται μια συνθήκη 2 και εφόσον είναι αληθής τότε εκτελείται μια ομάδα εντολών 2. Αν είναι ψευδής τότε ελέγχεται μια συνθήκη 3 κ.ο.κ. Συνολικά ελέγχονται n συνθήκες και εκτελείται μόνο μια ομάδα εντολών. Αν δεν είναι καμία συνθήκη αληθής τότε εκτελείται μια ομάδα εντολών n+1. Έχει την ακόλουθη σύνταξη: if (συνθήκη 1) if (συνθήκη 2) ομάδα εντολών 2;.. if (συνθήκη n) ομάδα εντολών n; ομάδα εντολών n+1; Σημειώσεις 1. Σε κάθε εντολή επιλογής η συνθήκη είναι μια λογική παράσταση η οποία παίρνει είτε την τιμή αλήθεια (true) είτε την τιμή ψέμα (false). Το 0 αντιστοιχεί στη λογική τιμή αλήθεια και ένας αριθμός 0 αντιστοιχεί στην λογική τιμή ψέμα. 2. Κάθε ομάδα εντολών μπορεί να είναι είτε μια μόνο εντολή ή ένα μπλοκ από εντολές μέσα σε άγκιστρα. Αν είναι μόνο μια εντολή τότε μπορούμε να παραλείψουμε τα άγκιστρα. 7.4 Τριαδικός τελεστής Ο τριαδικός τελεστής είναι ουσιαστικά μια πράξη: παράγει δηλαδή μια τιμή σαν αποτέλεσμα. Ο τριαδικός τελεστής επιλέγει (ως αποτέλεσμα) μια από δύο δυνατές τιμές ανάλογα με την τιμή μιας λογικής συνθήκης: συνθήκη?τιμή1:τιμή2 Αν η συνθήκη είναι αληθής επιλέγεται η τιμή1 αλλιώς επιλέγεται η τιμή2. Ο τριαδικός τελεστής αντικαθιστά ουσιαστικά εντολές if.

3 Παράδειγμα z=(x>y)?5:10 δηλαδή αν το x>y τότε στο z καταχωρείται η τιμή 10 αλλιώς καταχωρείται η τιμή Εντολή πολλαπλής επιλογής switch Η εντολή πολλαπλής επιλογής χρησιμοποιείται όταν ελέγχουμε την τιμή μιας μεταβλητής (όχι συνθήκης) και ανάλογα με την τιμή αυτή εκτελούμε είτε μια ομάδα εντολών 1 είτε μια ομάδα εντολών 2 είτε μια εντολών n. Αν η μεταβλητή δεν πάρει καμία από τις τιμές 1, 2, n τότε εκτελείται η ομάδα εντολών που βρίσκεται στο default. Η εντολή switch γενικά έχει την ακόλουθη μορφή: switch (μεταβλητή) case τιμή 1: case τιμή 2: ομάδα εντολών 2;.. case τιμή n: ομάδα εντολών n; default: ομάδα εντολών n+1; Η εντολή break είναι προαιρετική. Όμως ουσιαστικά είναι επιβεβλημένη η χρησιμοποίηση της γιατί αν απουσιάζει από το τέλος εντολών μιας ομάδας τότε εκτελούνται οι εντολές και της επόμενης ομάδας γεγονός βέβαια που δεν έχει νόημα. Συνεπώς η break στην εντολή switch απαγορεύει την εκτέλεση των εντολών των υπολοίπων ομάδων πέρα της ομάδας εντολών που θα εκτελεστεί. do while (συνθήκη); 9 Εντολή break Στις εντολές επανάληψης for, while και do while μπορούμε να παρεμβάλουμε μέσα στην ομάδα εντολών την εντολή break η οποία προκαλεί τη διακοπή της εκτέλεσης των υπολοίπων εντολών της ομάδας και κάνει άμεση έξοδο από την επανάληψη. Έχει την ακόλουθη σύνταξη: εντολή επανάληψης 9.1 Εντολή continue Η εντολή continue τοποθετείται επίσης μέσα σε μια επανάληψη και προκαλεί τη διακοπή της εκτέλεσης των υπολοίπων εντολών της ομάδας αλλά δεν κάνει έξοδο από το βρόχο, απλώς επιβάλλει επανέλεγχο της συνθήκης. Έχει την ακόλουθη σύνταξη: εντολή επανάληψης continue; 9.2 Τελεστές Αριθμητικοί Τελεστές Οι αριθμητικοί τελεστές χρησιμοποιούνται για τις αριθμητικές πράξεις. Στη γλώσσα C είναι οι ακόλουθοι: 8 Βρόχοι Επανάληψης Οι βρόχοι επανάληψης (ανακύκλωσης) προκαλούν την εκτέλεση μιας εντολής ή μιας ομάδας εντολών μέσα σε άγκιστρα είτε για ένα προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων είτε για όσο χρόνο μια συνθήκη είναι αληθής. Στη C χρησιμοποιούμε 3 βρόχους επανάληψης: Αριθμητικοί Τελεστές + (πρόσθεση - (αφαίρεση) * (πολλαπλασιασμός) / (διαίρεση) % (ακέραιο υπόλοιπο) 8.1 Βρόχος επανάληψης for Ο βρόχος επανάληψης for επαναλαμβάνει μια ομάδα εντολών συνήθως ένα συγκεκριμένο αριθμό φορών αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για την επανάληψη μιας ομάδας εντολών για όσο χρόνο μια συνθήκη είναι αληθής. Έχει την ακόλουθη σύνταξη: for (αρχικές τιμές; συνθήκη; μεταβολές) Οι αρχικές τιμές μπορεί να είναι μια ή περισσότερες εντολές που διαχωρίζονται με κόμμα και έχουν στόχο να εκτελεστούν κάποιες εντολές πριν αρχίσει η επανάληψη. Η συνθήκη μπορεί να είναι απλή είτε να συγκροτείται από επιμέρους συνθήκες χωριζόμενες με κόμμα (σύνθετη) και για όσο χρόνο είναι αληθής εκτελείται η ομάδα εντολών ανάμεσα στα άγκιστρα. Μετά από κάθε επανάληψη εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται στο τμήμα μεταβολές οι οποίες έχουν σαν σκοπό να μεταβάλλουν την τιμή της συνθήκης. Στη συνέχεια ελέγχεται πάλι η νέα τιμή της συνθήκης και εφόσον εξακολουθεί να είναι αληθής επαναλαμβάνεται η εκτέλεση της ομάδας εντολών. Όταν η συνθήκη γίνει ψευδής τότε ο βρόχος for τερματίζεται και το πρόγραμμα συνεχίζει στην επόμενη εντολή μετά την for. 8.2 Βρόχος Επανάληψης while Ο βρόχος επανάληψης while χρησιμοποιείται όπως και ο for για να επαναλάβουμε την εκτέλεση μιας εντολής ή μιας ομάδας εντολών μέσα σε άγκιστρα είτε ένα συγκεκριμένο αριθμό φορών είτε για όσο χρόνο μια συνθήκη είναι αληθής. Πρώτα ελέγχεται η συνθήκη και εφόσον είναι αληθής τότε εκτελείται η ομάδα εντολών. Για όσο χρόνο η συνθήκη (απλή ή σύνθετη) είναι αληθής (true) τότε επαναλαμβάνεται η εκτέλεση της ομάδας εντολών. Όταν η συνθήκη γίνει ψευδής ο βρόχος while τερματίζεται και το πρόγραμμα συνεχίζει στην επόμενη εντολή μετά το while. Έχει την ακόλουθη σύνταξη: while (συνθήκη) 8.3 Βρόχος επανάληψης do..while Ο βρόχος επανάληψης do while είναι αντίστοιχος με τον βρόχο while με τη διαφορά ότι πρώτα εκτελείται η ομάδα εντολών και μετά ελέγχεται η συνθήκη, δηλαδή η ομάδα εντολών θα εκτελεστεί τουλάχιστον μια φορά ακόμα και αν η συνθήκη είναι ψευδής. Έχει την ακόλουθη σύνταξη: Τελεστές μοναδιαίας αύξησης και μείωσης Οι τελεστές (μοναδιαίας) αύξησης έχουν τη μορφή: μεταβλητή++ όπου πρώτα χρησιμοποιείται η τιμή της μεταβλητής στην έκφραση και μετά αυξάνεται. Ο τελεστής αυτός ονομάζεται επιθεματικός. ++μεταβλητή όπου πρώτα αυξάνεται η τιμή της μεταβλητής και μετά χρησιμοποιείται στην έκφραση. Ο τελεστής αυτός ονομάζεται προθεματικός μεταβλητή-- όπου πρώτα χρησιμοποιείται η τιμή της μεταβλητής στην έκφραση και μετά μειώνεται. Ο τελεστής αυτός ονομάζεται επιθεματικός --μεταβλητή όπου πρώτα μειώνεται η τιμή της μεταβλητής και μετά χρησιμοποιείται στην έκφραση. Ο τελεστής αυτός ονομάζεται προθεματικός Τελεστές αύξησης και μείωσης Οι τελεστές αύξησης και μείωσης έχουν τη μορφή: μεταβλητή+=τιμή η μεταβλητή αυξάνεται κατά μια συγκεκριμένη τιμή. Η εντολή αυτή μπορεί να γραφεί ισοδύναμα ως εξής: μεταβλητή= μεταβλητή + τιμή; μεταβλητή-=τιμή η μεταβλητή μειώνεται κατά μια συγκεκριμένη τιμή. Η εντολή αυτή μπορεί να γραφεί ισοδύναμα ως εξής: μεταβλητή= μεταβλητή - τιμή; μεταβλητή*=τιμή η μεταβλητή πολλαπλασιάζεται με μια συγκεκριμένη τιμή. Η εντολή αυτή μπορεί να γραφεί ισοδύναμα ως εξής: μεταβλητή= μεταβλητή * τιμή; μεταβλητή/=τιμή η μεταβλητή διαιρείται με μια συγκεκριμένη τιμή. Η εντολή αυτή μπορεί να γραφεί ισοδύναμα ως εξής: μεταβλητή= μεταβλητή / τιμή; Παραδείγματα y= x++; Η εντολή αυτή είναι ισοδύναμη με τις εντολές y=x; x=x+1; y= ++x; Η εντολή αυτή είναι ισοδύναμη με τις εντολές x=x+1; y=x; y= x--; Η εντολή αυτή είναι ισοδύναμη με τις εντολές y=x; x=x-1; y=--x; Η εντολή αυτή είναι ισοδύναμη με τις εντολές x=x-1; y=x; x+=2; Η εντολή αυτή είναι ισοδύναμη με την x=x+2; x-=3; Η εντολή αυτή είναι ισοδύναμη με την x=x-3; x*=4; Η εντολή αυτή είναι ισοδύναμη με την x=x*4; x/=5; Η εντολή αυτή είναι ισοδύναμη με την x=x/5;

4 9.2.4 Σχεσιακοί Τελεστές Οι σχεσιακοί τελεστές χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν συνθήκες. Στη γλώσσα C είναι οι ακόλουθοι: Σχεσιακοί Τελεστές < (μικρότερο) <=(μικρότερο ή ίσο) > (μεγαλύτερο) >=(μεγαλύτερο ή ίσο) == (ισότητα)!= (διάφορο) Παραδείγματα χρήσης σχεσιακών τελεστών x==3 y>=10 z!=0 a>0 b<20 Πρέπει να τονίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στην εντολή καταχώρισης η οποία συμβολίζεται με το = και τον τελεστή της ισότητας ο οποίος συμβολίζεται με == Λογικοί Τελεστές Οι λογικοί τελεστές χρησιμοποιούνται προκειμένου να συνδυάσουν πολλές απλές συνθήκες μέσα σε μια σύνθετη συνθήκη. Η τιμή μιας συνθήκης απλής ή σύνθετης είναι είτε true (αληθής) είτε false (ψευδής). Στη γλώσσα C οι λογικοί τελεστές είναι οι ακόλουθοι είναι οι ακόλουθοι: Λογικοί Τελεστές && (AND) (OR)! (ΝΟΤ) α) λογικός τελεστής && (and) Ο λογικός τελεστής && δίνει την τιμή true όταν όλες οι συνθήκες που ελέγχει είναι ταυτόχρονα αληθείς. Αν έστω και μια από τις συνθήκες που ελέγχει είναι ψευδής τότε δίνει την τιμή false. H σύνταξη του είναι η ακόλουθη:(συνθήκη1 && συνθήκη2 && συνθήκη3..) Ο πίνακας αλήθειας του λογικού τελεστή && για 2 συνθήκες φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας Αλήθειας && Σ1 Σ2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α Α Α Α Ψ Ψ Ψ Α Ψ Ψ Ψ Ψ β) λογικός τελεστής (or) Ο λογικός τελεστής δίνει την τιμή true όταν έστω και μια από τις συνθήκες συνθήκη που ελέγχει είναι αληθής αλλιώς δίνει την τιμή false. H σύνταξη του είναι η ακόλουθη: (συνθήκη1 συνθήκη2 συνθήκη3..) Ο πίνακας αλήθειας του λογικού τελεστή για 2 συνθήκες φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας Αλήθειας Σ1 Σ2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α Α Α Α Ψ Α Ψ Α Α Ψ Ψ Ψ γ) λογικός τελεστής! (not) Ο λογικός τελεστής! εφαρμόζεται σε μια μόνο συνθήκη και αντιστρέφει την τιμή της δηλαδή αν η συνθήκη είναι αληθής τότε δίνει την τιμή ψευδής (false) ενώ αν είναι ψευδής τότε δίνει την τιμή αληθής (true). H σύνταξη του είναι η ακόλουθη:!(συνθήκη) Ο πίνακας αλήθειας του λογικού τελεστή! φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας Αλήθειας! Σ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Οι λογικοί τελεστές && και μπορούν γενικά να εφαρμοστούν σε 2 ή περισσότερες συνθήκες. H προτεραιότητα των λογικών τελεστών είναι κατά σειρά! (not) μετά && (and) και τέλος (or). Παραδείγματα απλών και σύνθετων συνθηκών Συνθήκη Χαρακτηρισμός if (x!=0) Απλή συνθήκη. Έχει τιμή true αν το x είναι διάφορο του 0. Σύνθετη συνθήκη. Έχει τιμή true if (x>=0 && x<5) μόνο αν ικανοποιούνται και οι 2 συνθήκες. Σύνθετη συνθήκη. Έχει τιμή true αν if (x==9 x==10) ικανοποιείται είτε η μια είτε η άλλη είτε και οι δύο συνθήκες. if!(x<0) Απλή συνθήκη. Έχει τιμή true αν το x είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 0. Βρόχος επανάληψης που ελέγχει μια σύνθετη συνθήκη. Η επανάληψη εκτελείται αν η σύνθετη συνθήκη έχει την τιμή true ενώ while (x>=0 && x<=10) (x>=20 && x<=30) σταματά η εκτέλεση της αν η σύνθετη συνθήκη έχει την τιμή false. H σύνθετη συνθήκη έχει την τιμή true αν έστω και μια από τις 2 συνθήκες στην παρένθεση είναι true. for (i=0; x!=-1; i++) Βρόχος επανάληψης που ελέγχει μια απλή συνθήκη. Η επανάληψη εκτελείται αν η συνθήκη είναι αληθής. 10 Πίνακες Οι πίνακες είναι μια συλλογή μεταβλητών, οι οποίες καταλαμβάνουν διαδοχικές θέσεις μνήμης και στις οποίες τοποθετούνται δεδομένα του ιδίου τύπου. Στα δεδομένα ενός πίνακα αναφερόμαστε με ένα δείκτη θέσης (μονοδιάστατος πίνακας) ή με ένα ζεύγος δεικτών θέσης (δισδιάστατος πίνακας) Μονοδιάστατοι πίνακες Τα στοιχεία του πίνακα είναι όπως αναφέραμε του ιδίου τύπου και τοποθετούνται σε διαδοχικές θέσεις μνήμης. Λέγεται μονοδιάστατος ή γραμμικός πίνακας γιατί όλα τα στοιχεία του είναι τοποθετημένα σε μια γραμμή όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα: Με τα έντονα γράμματα φαίνονται οι θέσεις του πίνακα. Παρατηρούμε ότι οι θέσεις ενός μονοδιάστατου πίνακα αριθμούνται αρχίζοντας από το Δήλωση μονοδιάστατου πίνακα Η δήλωση ενός μονοδιάστατου πίνακα γίνεται με την ακόλουθη εντολή: τύπος όνομα_πίνακα [πλήθος στοιχείων]; Για παράδειγμα γράφοντας σε ένα πρόγραμμα τη δήλωση int grades[5]; ορίζουμε ένα πίνακα με όνομα grades που συγκροτείται από 5 ακεραίους σε διαδοχικές θέσεις μνήμης. grades[0] grades[1] grades[2] grades[3] grades[4] Γενικά το στοιχείο ενός μονοδιάστατου πίνακα στη θέση i συμβολίζεται σαν Πίνακας[i]. Κάθε μία από τις διαδοχικές θέσεις μνήμης που συγκροτούν ένα πίνακα αποτελούν ένα στοιχείο του πίνακα Αρχικές τιμές μονοδιάστατου πίνακα Μαζί με την δήλωση ενός πίνακα μπορούμε να δώσουμε και αρχικές τιμές στα στοιχεία του πίνακα με εντολή της μορφής: int num[5]= 10, 25, 15, 35,5; Τότε ο πίνακας num θα έχει τα ακόλουθα στοιχεία: Δηλαδή θα ισχύουν: num[0]=10, num[1]=25, num[2]=15, num[3]=35, num[4]=5. Δηλώνοντας κάποιο πίνακα χωρίς αρχικές τιμές τα στοιχεία του έχουν τιμές απροσδιόριστες. Α Ψ Ψ Α 4

5 Προσαρμοζόμενη διάσταση μονοδιάστατου πίνακα Όταν δηλώνουμε ένα πίνακα με αρχικές τιμές μπορούμε να μην προσδιορίζουμε το πλήθος των στοιχείων του αλλά να αφήνουμε την C να προσαρμόζει ανάλογα με το πλήθος των αρχικών τιμών και το πλήθος των στοιχείων του πίνακα. Τότε λέμε ότι ορίζουμε τον πίνακα με προσαρμοζόμενη διάσταση. Για παράδειγμα επιτρέπεται να δηλώσουμε ένα πίνακα με 5 στοιχεία γράφοντας: int num[] = 10,25,15,35,5; Εκχώρηση τιμών στα στοιχεία μονοδιάστατου πίνακα Από τη στιγμή που έχουμε δηλώσει έναν πίνακα (με αρχικές τιμές ή χωρίς αρχικές τιμές) δεν υπάρχει τρόπος να εκχωρήσουμε, με μια εντολή, τιμές σε όλα τα στοιχεία του. Δηλαδή είναι λάθος να γράψουμε: num =4, 8 12, 5, 20; Οι τιμές καταχωρούνται μόνο σε μεμονωμένα στοιχεία του πίνακα κάθε φορά. Για παράδειγμα δίνοντας τις εντολές: num[0]=4; num[1]=8; num[2]=12; num[3]=5; num[4]=20; ο πίνακας num θα έχει τα ακόλουθα στοιχεία: Δισδιάστατοι πίνακες Τα στοιχεία του πίνακα είναι και πάλι του ιδίου τύπου και βρίσκονται επίσης σε διαδοχικές θέσεις μνήμης. Λέγεται δισδιάστατος ή ορθογώνιος πίνακας γιατί όλα τα στοιχεία του είναι τοποθετημένα σε γραμμές και στήλες όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα: Δήλωση δισδιάστατου πίνακα Η δήλωση ενός μονοδιάστατου πίνακα γίνεται με την ακόλουθη εντολή: τύπος όνομα_πίνακα [πλήθος γραμμών][πλήθος στηλών]; Με τη δήλωση αφιερώνεται χώρος μνήμης σε διαδοχικές θέσεις κατάλληλος για να δεχθεί δεδομένα του περιγραφόμενου τύπου και σε πλήθος όσο το γινόμενο των διαφορετικών πληθών των δεικτών. Για παράδειγμα γράφοντας σε ένα πρόγραμμα τη δήλωση int grades[3][5]; ορίζουμε ένα πίνακα με όνομα grades που αποτελείται από 3 γραμμές και 5 στήλες και συνολικά από 15 στοιχεία τύπου int: grades[0,0] grades[0,1] grades[0,2] grades[0,3] grades[0,4] grades[1,0] grades[1,1] grades[1,2] grades[1,3] grades[1,4] grades[2,0] grades[2,1] grades[2,2] grades[2,3] grades[2,4] Γενικά το στοιχείο ενός διδιάστατου πίνακα στη γραμμή i και στη στήλη j συμβολίζεται σαν Πίνακας[i,j] Αρχικές τιμές δισδιάστατου πίνακα Μαζί με την δήλωση ενός δισδιάστατου πίνακα μπορούμε να δώσουμε και αρχικές τιμές στα στοιχεία του πίνακα με εντολή της μορφής: int grades[2][5]=100,90,80,70,60,50,40,30,20,10; Τότε στον πίνακα grades οι ακέραιοι μέσα στις αγκύλες τοποθετούνται κατά γραμμές επομένως θα έχουμε τα στοιχεία: Προσαρμοζόμενη διάσταση δισδιάστατου πίνακα Όταν δηλώνουμε ένα δισδιάστατο πίνακα με αρχικές τιμές επιτρέπεται να μη προσδιορίζουμε το μέγιστο πλήθος τιμών του πρώτου (και μόνο) δείκτη. Η C αυτόματα προσαρμόζει το μέγιστο πλήθος τιμών του πρώτου δείκτη από το πλήθος των αρχικών τιμών και το μέγιστο πλήθος τιμών που καθορίζουμε για τον δεύτερο δείκτη. Μια δήλωση πίνακα grades ακεραίων με 2 γραμμές και 5 στήλες, θα μπορούσε να γίνει με προσαρμοζόμενη διάσταση και ως εξής: int grades[ ] [5] =100,90,80,70,60,50,40,30,20,10; Βασικότερες συναρτήσεις βιβλιοθήκης Dev C++ Compiler Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι βασικότερες συναρτήσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα που γράφονται για τον Dev C++ compiler. Βιβλιοθήκη Συνάρτηση Λειτουργία stdlib.h atof Συνάρτηση μετατροπής αλφαριθμητικού σε πραγματικό stdlib.h atoi Συνάρτηση μετατροπής αλφαριθμητικού σε ακέραιο stdlib.h malloc Συνάρτηση δυναμικής δέσμευσης μνήμης κατά την εκτέλεση του προγράμματος stdlib.h free Συνάρτηση δυναμικής αποδέσμευσης μνήμης κατά την εκτέλεση του προγράμματος stdlib.h srand Συνάρτηση αρχικοποίησης της γεννήτριας παραγωγής τυχαίων αριθμών συνήθως με 0 ή με την τρέχουσα ώρα, ώστε να παράγονται διαφορετικές τυχαίες τιμές σε κάθε εκτέλεση του προγράμματος stdlib.h rand Συνάρτηση παραγωγής τυχαίων αριθμών stdlib.h abs Συνάρτηση υπολογισμού απόλυτης τιμής ενός ακεραίου stdlib.h bsearch Συνάρτηση υλοποίησης αλγορίθμου δυαδικής αναζήτησης stdlib.h qsort Συνάρτηση υλοποίησης αλγορίθμου quick sort string.h strlen Συνάρτηση που λαμβάνει ένα αλφαριθμητικό και υπολογίζει το μήκος του string.h strcpy Συνάρτηση που λαμβάνει που λαμβάνει 2 αλφαριθμητικά και καταχωρεί το 2 ο στο 1 ο string.h strcat Συνάρτηση που λαμβάνει 2 αλφαριθμητικά και συνενώνει το 2 ο αλφαριθμητικό στο τέλος του 1 ου αλφαριθμητικού string.h strcmp Συνάρτηση που λαμβάνει 2 αλφαριθμητικά και τα συγκρίνει αλφαβητικά χαρακτήραχαρακτήρα stdio.h printf Συνάρτηση εκτύπωσης αποτελεσμάτων και μηνυμάτων στην οθόνη stdio.h scanf Συνάρτηση εισαγωγής δεδομένων από πληκτρολόγιο stdio.h getchar Συνάρτηση εισαγωγής χαρακτήρα από πληκτρολόγιο stdio.h putchar Συνάρτηση εκτύπωσης χαρακτήρα στην οθόνη stdio.h fgetc Συνάρτηση ανάγνωσης χαρακτήρα από αρχείο stdio.h fputc Συνάρτηση καταχώρισης χαρακτήρα σε αρχείο stdio.h fgets Συνάρτηση ανάγνωσης αλφαριθμητικού από αρχείο stdio.h fputs Συνάρτηση ανάγνωσης αλφαριθμητικού σε αρχείο math.h fabs Συνάρτηση υπολογισμού απόλυτης τιμής ενός πραγματικού math.h pow Συνάρτηση που λαμβάνει 2 ορίσματα x και y και υπολογίζει το x y math.h sqrt Συνάρτηση που λαμβάνει έναν θετικό αριθμό ή μηδέν και υπολογίζει την τετραγωνική του ρίζα math.h log Συνάρτηση υπολογισμού λογαρίθμου με βάση το 2 math.h log10 Συνάρτηση υπολογισμού λογαρίθμου με βάση το 10 5

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητική Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Δεύτερο Πρόγραμμα 1 / * Second Simple Program : add 2 numbers * / 2

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Εκφράσεις και Λίγες Εντολές Οι εκφράσεις της C Τελεστές Απλές και σύνθετες εντολές Εντολές ελέγχου (επιλογής) Εισαγωγή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική περιγραφή μαθήματος

Ενδεικτική περιγραφή μαθήματος ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΤΜΗΜΑ: Προγραμματισμός Η/Υ Συνδουκάς Δημήτριος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ενδεικτική περιγραφή μαθήματος 1. Εισαγωγή: Εισαγωγή στον προγραμματισμό, γλώσσες προγραμματισμού, μεταγλωτιστές.

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 2 ο Τύποι Δεδοµένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδοµένων Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Μνήµη και Μεταβλητές Σχέση Μνήµης Υπολογιστή και Μεταβλητών Η µνήµη (RAM) ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 17

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 17 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 19 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 20 Η γλώσσα C Ιστορική αναδρομή... 22 Τα χαρακτηριστικά της C... 23 C Μια δομημένη γλώσσα... 23 C Μια γλώσσα για

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 4: Τύποι Δεδομένων και τελεστές Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 2ο. Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης

Εργαστήριο 2ο. Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Γλώσσες Προγραμματισμού Εργαστήριο 2ο Τύποι Δεδομένων - Είσοδος / Έξοδος Εργαστήριο 2ο Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Εργαστήριο 2ο...1 Θεωρία εργαστηρίου...2 Τύποι δεδομένων...2 Η συνάρτηση printf()...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #4 2 Γενικά Στο Τετράδιο #4 του Εργαστηρίου θα αναφερθούμε σε θέματα διαχείρισης πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Τρίτη Διάλεξη Εντολές Επιλογής και Επανάληψης Εντολές επιλογής Εντολή if Η πιο απλή μορφή της if συντάσσεται ως εξής: if ( συνθήκη ) Οι εντολές μέσα στα άγκιστρα αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 10 η Αλφαριθμητικά Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II. ( ιάλεξη 12) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II. ( ιάλεξη 12) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II ( ιάλεξη 12) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 12-1 Ανασκόπηση οµής Προγράµµατος µε Συναρτήσεις #include 1 void PrintMessage (); Πρότυπο ( ήλωση) Συνάρτησης (

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου, τελεστές Η συνάρτηση scanf() είσοδος δεδομένων Διαβάζει από το πληκτρολόγιο (stdin) μορφοποιημένες τιμές μεταβλητών. scanf (ΣΕΙΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ, δείκτης_μεταβλητής-1,

Διαβάστε περισσότερα

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10;

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10; C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 4 ο Τελεστές Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Ο τελεστής εκχώρησης = Ο τελεστής = χρησιµοποιείται για την απόδοση τιµής (ή αλλιώς ανάθεση τιµής) σε µία µεταβλητή Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πίνακες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Πίνακες Πολλές φορές θέλουμε να κρατήσουμε στην μνήμη πολλά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: ΕΠΛ 131 Αρχές Προγραµµατισµού I 3-2

Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: ΕΠΛ 131 Αρχές Προγραµµατισµού I 3-2 Εισαγωγή στην C Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Σύνταξη και Σηµασιολογία της C Σχολιασµός Μεταβλητές / Σταθερές Τύποι εδοµένων και Τελεστές Βιβλίο µαθήµατος: Chapter 2,, Sec.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: - Στοιχειώδης Προγραμματισμός - Προγραμματισμός με Συνθήκες - Προγραμματισμός με Βρόγχους

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Δυναμική Διαχείριση Μνήμης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2011-2012 Ανάγκη για Δυναμική Μνήμη Στατική Μνήμη Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις

Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις ( ιάλεξη 21) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Εισαγωγή Το µάθηµα EPL032 έχει ως βασικό στόχο την επίλυση προβληµάτων πληροφορικής µε την χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Χαρακτηριστικά της C Ιδιαίτερα δημοφιλής Έχει χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό ευρέος φάσματος συστημάτων και εφαρμογών Γλώσσα μετρίου επιπέδου Φιλοσοφία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 5η: Εντολές Επανάληψης

Διάλεξη 5η: Εντολές Επανάληψης Διάλεξη 5η: Εντολές Επανάληψης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Εντολές Επανάληψης CS100, 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απλοί ή στοιχειώδης Τ.Δ. Ακέραιος τύπος Πραγματικός τύπος Λογικός τύπος Χαρακτήρας Σύνθετοι Τ.Δ. Αλφαριθμητικός 1. Ακέραιος (integer) Εύρος: -32768 έως 32767 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Διαμόρφωση Ελέγχου Ροής Προγράμματος Δομημένος Προγραμματισμός Ο πιο απλός και συνηθισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 5 Δομές Ελέγχου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Δομές Ελέγχου Οι Boehm και Jacopini απέδειξαν ότι οποιοσδήποτε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Μορφές Εντολών Είδη εντολών Απλές εντολές Εκτελούν κάποια ενέργεια Εντολές ελέγχου Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Εντολές και παραστάσεις Μιαεντολήείναιμιαπαράστασηπου ακολουθείται

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο. Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο. Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1 Εισαγωγή Οι αριθμητικές πράξεις που εκτελούνται στον υπολογιστή αποτελούν το

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 2 - Οι Bασικές Εντολές της C) Οι Βασικοί Τελεστές της C

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 2 - Οι Bασικές Εντολές της C) Οι Βασικοί Τελεστές της C Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 2 - Οι Bασικές Εντολές της C) Οι Βασικοί Τελεστές της C Η C, όπως όλες οι γλώσσες προγραμμστισμού, χρησιμοποιεί τελεστές για να εκτελέσει τις αριθμητικές λειτουργίες.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8.7. Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διάλεξη 19)

Κεφάλαιο 8.7. Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διάλεξη 19) Κεφάλαιο 8.7 Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διάλεξη 19) Πολυδιάστατοι πίνακες Μέχρι τώρα μιλούσαμε για Μονοδιάστατους Πίνακες. ή π.χ. int age[5]= {31,28,31,30,31; για Παράλληλους πίνακες, π.χ. int id[5] = {1029,1132,1031,9991,1513;

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστής - Λογισμικό

Υπολογιστής - Λογισμικό 1 2 Υπολογιστής - Λογισμικό Ο υπολογιστής είναι μία μηχανή η οποία επεξεργάζεται δεδομένα με ένα σύνολο εντολών που λέγονται προγράμματα. Ο υπολογιστής αποτελείται από διάφορα τμήματα (πληκτρολόγιο, μνήμη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ. ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Με τις Γλώσσες Προγραμματισμού Pascal, C, C++, Java

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ. ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Με τις Γλώσσες Προγραμματισμού Pascal, C, C++, Java ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Με τις Γλώσσες Προγραμματισμού Pascal, C, C++, Java 1 ο & 2 o ΕΠΙΠΕΔΟ Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Σελίδα: 1/20 Απρίλιος 2011 Γλωσσών Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή

Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή Δημιουργία Νέου αρχείου Από το μενού προγραμμάτων ανοίγετε το DEV C++ Επιλέγετε File-> New-> Source File (συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+N)

Διαβάστε περισσότερα

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit!

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit! Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (αριθμητικές ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Αριθμοί Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Βασικές Έννοιες

Visual Basic Βασικές Έννοιες Visual Basi Βασικές Έννοιες «Είδα στον ύπνο µου ότι η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα ότι είναι χρέος. Αγωνίστηκα και είδα ότι τo χρέος είναι χαρά.» Ραµπριτανάθ Ταγκόρ Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα

Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) 10-1 Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα Διάλεξη 9 - Δευτέρα while() τελεστές postfix/prefix (++, --,...) και σύνθετοι τελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Λογικό "και" (AND) μας επιστρέφει 1 αν και οι δύο operands είναι όχι μηδέν, διαφορετικά 0)

Λογικό και (AND) μας επιστρέφει 1 αν και οι δύο operands είναι όχι μηδέν, διαφορετικά 0) 0ι Λογικοί Τελεστές: Πρόκειται για τελεστές που μας επιτρέπουν να συνδυάσουμε απλές εκφράσεις συσχετισμού και να δημιουργήσουμε πιό πολύπλοκες λογικές εκφράσεις. Εχουμε λοιπόν: && Λογικό "και" (AND) μας

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2)

Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2) Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2) Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Οργάνωση Προγράµµατος Header Files Μετάφραση και σύνδεση αρχείων προγράµµατος ΕΠΛ 132 Αρχές Προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C: (Διαλέξεις 3-4)

Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C: (Διαλέξεις 3-4) Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C (Διαλέξεις 3-4) Περιεχόμενα Εισαγωγή στην C: Σύνταξη και Σημασιολογία σχόλια μεταβλητές και σταθερές τύποι δεδομένων Μετά αυτές τις δυο διαλέξεις θα μπορείτε να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr Εντολές ελέγχου συγκρίσεων επιλογής ή διακλαδώσεων ( if switch) Μία από τις σημαντικότερες

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κεφάλαιο 2 Επιμέλεια: Βασίλης Παλιουράς, Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Δερματάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Νούσιας, Βοηθός Ερευνητή Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες

Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες (Κεφάλαιο 12, KNK-2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 6-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Απλά Προγράμματα Βήματα: 1. Καθορισμός παράστασης δεδομένων στη μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Οι Βασικοί κανόνες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η μέθοδος main(), εμφάνιση μηνυμάτων, Java προγράμματα που εκτελούν αριθμητικές πράξεις Γαβαλάς Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα

if(συνθήκη) {... // οµάδα εντολών } C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 5 ο Κεφάλαιο

if(συνθήκη) {... // οµάδα εντολών } C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 5 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 5 ο Έλεγχος Προγράµµατος Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Η εντολή if (Ι) Η εντολή if είναι µία από τις βασικότερες δοµές ελέγχου ροής στη C, αλλά και στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Είσοδος/Έξοδος. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2009-2010. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Είσοδος/Έξοδος. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2009-2010. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Είσοδος/Έξοδος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2009-2010 Είσοδος/Έξοδος Μέχρι τώρα όποτε θέλαμε να διαβάσουμε χρησιμοποιούσαμε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 27 Μαρτίου 2013 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξοικείωσή σας με τις θεμελιώδεις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Αριθμητικοί τελεστές Οι αριθμητικοί τελεστές είναι: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση +,-,*,/ ύψωση σε δύναμη ^ πηλίκο ακέραιης διαίρεσης δύο ακεραίων αριθμών div υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

32-bit signed υποδιαστολής) Double διπλής ακρίβειας 64-bit signed Char unicode character 16-bit Boolean Boolean true or false

32-bit signed υποδιαστολής) Double διπλής ακρίβειας 64-bit signed Char unicode character 16-bit Boolean Boolean true or false 3. Τύποι δεδομένων - εντολές - τελεστές 3.1 Τύποι δεδομένων στην JAVA Οι τύποι δεδομένων στην JAVA είναι σαν αυτούς της C με μόνη διαφορά ότι το μέγεθός τους (σε bytes) είναι γνωστό και ίδιο σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Προεπεξεργαστής. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Προεπεξεργαστής. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Προεπεξεργαστής Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Διαδικασία Μεταγλώττισης πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου if a

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

2 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Ακαδ. έτος 2015-2016 Τομέας Συστημάτων Παραγωγής Εξάμηνο A Αναπληρωτής Καθηγητής Στέφανος Δ. Κατσαβούνης 20 ΟΚΤ 2015

Διαβάστε περισσότερα

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008 Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια 2 Ορισμός Κλάσεων Σύνταξη κλάσης: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι Ένας αυτόματος εκδότης εισιτηρίων είναι μια μηχανή που δέχεται χρήματα και εκδίδει ένα εισιτήριο. Εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Προχωρημένα Θέματα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Προχωρημένα Θέματα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Προχωρημένα Θέματα Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ανακατεύθυνση Εισόδου/Εξόδου Συνήθως η τυπική είσοδος ενός προγράμματος (stdin) προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση πού δηµιουργεί αποθήκευση τών δεδοµένων ονοµαζεται ορισµός τής µεταβλητής.

Η δήλωση πού δηµιουργεί αποθήκευση τών δεδοµένων ονοµαζεται ορισµός τής µεταβλητής. Από το βιβλίο C: Βήµα-Πρός-Βήµα, Κεφάλαιο 3ο Συγγραφείς: Οµάδα Waite, Mitchell Waite και Stephen Prata Εκδότης: Μ. Γκιούρδας Ανατύπωση σε ηλεκτρονική µορφή: Αλέξανδρος Στεφανίδης 3.4 Τύποι εδοµένων τής

Διαβάστε περισσότερα

Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εργαστήριο 9η εβδομάδα. Κοζάνη, 2 Δεκεμβρίου 2008. Δίνονται παραδείγματα που αποσαφηνίζουν και συμπληρώνουν όσα αναφέρθηκαν στο μάθημα σχετικά με τις δομές

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1. Πράξεις Τελεστές Έλεγχος Ροής

Διάλεξη 1. Πράξεις Τελεστές Έλεγχος Ροής Διάλεξη 1 Πράξεις Τελεστές Έλεγχος Ροής Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διαφάνειες: Skaros, MadAGu Παρουσίαση: MadAGu Άδεια: Creative Commons 3.0 Αριθμητικοί Τελεστές- Αριθμητικές Πράξεις 2 Internal use only Αριθμητικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Ιανουάριος 2013 Τι είναι ένα πρόγραμμα; Πρόγραμμα είναι μία σειρά από οδηγίες που δίνουμε στον υπολογιστή προκειμένου αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Μέχρι τώρα παρατηρήσαµε ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε είχαν σειριακή κίνηση, δηλαδή η µία εντολή

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1) Ποιοι είναι οι τελεστές σύγκρισης και

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη Επιλογή και επανάληψη Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως, ότι στο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr 1 Βρόχοι Επανάληψη (Loop) Η επανάληψη ενός συνόλου εντολών για όσες φορές επιθυμούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Email: liliadis@fmenr.duth.gr 1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Τα προγράµµατα αποτελούνται από εντολές οι οποίες γράφονται σε έναν απλό επεξεργαστή που προσφέρει και το Περιβάλλον της Visual C++. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 14 Δυναμική διαχείριση μνήμης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Στατική δέσμευση μνήμης Με τη δήλωση απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2014 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Τεχνολογική Κατεύθυνση

Γενικές εξετάσεις 2014 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Τεχνολογική Κατεύθυνση Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2014 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Τεχνολογική Κατεύθυνση Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό»

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Δομή Επιλογής. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Δομή Επιλογής. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Δομή Επιλογής Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Δομή Επιλογής (Απόφασης) Εκτέλεση υπό συνθήκη IF THEN IF THEN ELSE IF THEN

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Αλφαριθμητικά και Αρχεία Αλφαριθμητικά (strings) Αρχεία (files) τα βασικά στοιχεία Αλφαριθμητικά της C Συμβολοσειρές (= ακολουθίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1. 1. Συμβολική γλώσσα 2. Γλώσσες υψηλού επιπέδου 3. Γλώσσες τέταρτής γενιάς 4. Γλώσσα μηχανής

ΘΕΜΑ 1. 1. Συμβολική γλώσσα 2. Γλώσσες υψηλού επιπέδου 3. Γλώσσες τέταρτής γενιάς 4. Γλώσσα μηχανής ΘΕΜΑ 1 Α1Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σώστο,αν είναι σωστή και τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 1.ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού αλά

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση της εντολής1 και στη συνέχεια εκτέλεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της εντολής2 όσο η ΣΥΝΘΗΚΗ είναι αληθής.

Εκτέλεση της εντολής1 και στη συνέχεια εκτέλεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της εντολής2 όσο η ΣΥΝΘΗΚΗ είναι αληθής. ΟΙ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ C Η εντολή for: Η γενικευμένη σύνταξη της εντολής είναι: for (εντολή1; ; εντολή2) ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ μπορεί να είναι μία ή περισσότερες εντολές (block) μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα

Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Αλγόριθμοι και Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 6 Πίνακες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Τύπος πίνακα (array) Σύνθετος τύπος δεδομένων Αναπαριστά ένα σύνολο ομοειδών

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Τι θα μάθουμε σήμερα: -AND, OR, NOT. -Ενσωματωμένες συναρτήσεις. -Μαθηματικοί τελεστές -ΤΕΛΕΣΤΕΣ DIV ΚΑΙ MOD. -Προτεραιότητα πράξεων

Κεφάλαιο 1. Τι θα μάθουμε σήμερα: -AND, OR, NOT. -Ενσωματωμένες συναρτήσεις. -Μαθηματικοί τελεστές -ΤΕΛΕΣΤΕΣ DIV ΚΑΙ MOD. -Προτεραιότητα πράξεων Κεφάλαιο 1 Αρχή ήμισυ παντός. Πλάτων, 427-347 π.χ., Φιλόσοφος Τι θα μάθουμε σήμερα: -AND, OR, NOT -Ενσωματωμένες συναρτήσεις -Μαθηματικοί τελεστές -ΤΕΛΕΣΤΕΣ DIV ΚΑΙ MOD -Προτεραιότητα πράξεων 1 Λογικές

Διαβάστε περισσότερα

Κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Γ. ΛΕΠΟΥΡΑΣ

Κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Γ. ΛΕΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ C Κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Γ. ΛΕΠΟΥΡΑΣ - 1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C 1 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C. ( ιαλέξεις 3-4) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C. ( ιαλέξεις 3-4) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C ( ιαλέξεις 3-4) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγή στην C: Σύνταξη και Σηµασιολογία σχόλια µεταβλητές και σταθερές τύποι δεδοµένων Μετά αυτές τις δυο διαλέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών TINΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ www.ma8eno.gr www.ma8eno.gr Σελίδα 1 Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Στους πραγματικούς αριθμούς ορίστηκαν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. JavaScripts

ΕΠΛ 012. JavaScripts ΕΠΛ 012 JavaScripts Γλώσσα JavaScript (JS) ηµιουργεί δυναµικές ιστοσελίδες και αλληλεπιδράσεις µε το χρήστη εν είναι Java, αλλά είναι αντικειµενοστραφής (απλό µοντέλο υποκειµένων) Objects, properties (τιµές

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές χρήσεις της Matlab

Τυπικές χρήσεις της Matlab Matlab Μάθημα 1 Τι είναι η Matlab Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Περιβάλλον ανάπτυξης Διερμηνευμένη γλώσσα Υψηλή επίδοση Ευρύτητα εφαρμογών Ευκολία διατύπωσης Cross platform (Wintel, Unix, Mac) Τυπικές χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Χpήσιµες Βιβλιοθήκες της γλώσσας C

Χpήσιµες Βιβλιοθήκες της γλώσσας C Χpήσιµες Βιβλιοθήκες της γλώσσας C Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Συναρτήσεις Επεξεργασίας Συµβολοσειρών (strings) που Παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη Συναρτήσεις Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα