Έκθεση δραστηριοτήτων καιέκθεσηπερί εταιρικής ευθύνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση δραστηριοτήτων καιέκθεσηπερί εταιρικής ευθύνης"

Transcript

1 Ετήσια Έκθεση 2007 Ό μ ι λος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Τόμος I Έκθεση δραστηριοτήτων καιέκθεσηπερί εταιρικής ευθύνης

2

3 Ετήσια Έκθεση 2007 Ό μ ι λος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Τόμος I Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης Η Ετήσια έκθεση του Ομίλου ΕΤΕπ για το 2007 αποτελείται από τρεις τόμους: Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης, στην οποία παρουσιάζονταιοιδραστηριότητες του Ομίλου ΕΤΕπ κατά το παρελθόν έτος, και οι προοπτικές για το μέλλον Οικονομικήέκθεση,στην οποία παρουσιάζονταιοιοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΕΤΕπ, της ΕΤΕπ, της Επενδυτικής Διευκόλυνσης της Κοτονού, του χρηματοδοτικού ταμείου (Trust Fund) του FEMIP και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), με τα επεξηγηματικά προσαρτήματά τους Έκθεση στατιστικών στοιχείων, στην οποία παρουσιάζεται κατάλογος των επενδυτικών σχεδίων πουχρηματοδότησεηετεπ καιτων δανειοληπτικών πράξεων πουδιενέργησε κατά το 2007, καθώς και κατάλογος τωνπράξεωντου ΕΤΑΕ. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει επίσης συνοπτικούς πίνακες για το παρελθόν έτος και γιατατελευταίαπέντε έτη. Στο CD-Rom που εσωκλείεται στο παρόν έντυπο, ο αναγνώστης θα βρει πληροφορίες που περιέχονται στους τρεις τόμους, καθώς και τοέγγραφο «Εταιρική ευθύνη 2007» και τα κύρια φυλλάδια και άλλα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν το 2007, στις διάφορες γλώσσες στις οποίες διατίθενται. Η Ετήσια Έκθεση δημοσιεύεται επίσης στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας

4 Όμιλος ΕΤΕπ 2 Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης

5 Έκθεση δραστηριοτήτων καιέκθεσηπερί εταιρικής ευθύνης 3 Όμιλος ΕΤΕπ Περιεχόμενα Βασικά μεγέθητων καταστατικών οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου ΕΤΕπ 4 Συνοπτικόςενοποιημένοςισολογισμόςτου Ομίλου ΕΤΕπ 5 Μήνυμα του Προέδρου 6 Το Εταιρικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την περίοδο Δραστηριότητα τουομίλου ΕΤΕπ κατά το Ισόρροπη ανάπτυξη στοσύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13 Στήριξητης καινοτομίας 16 Περιβαλλοντική αειφορία 20 ΔΕΔ:δίκτυα μεταφορών για την Ευρώπη 25 Στήριξητωνμικρομεσαίων επιχειρήσεων 30 Αειφόρος,ανταγωνιστική και ασφαλής ενέργεια 33 Υποψήφιες καιενδυνάμει υποψήφιες χώρες 37 Γειτονικές χώρες και χώρεςεταίροι 39 Χώρεςεταίροιστις περιοχές ΑΚΕ και ΑΛΑ 43 Δανειοληπτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ 47 Εταιρική διακυβέρνηση 50 Συνεργασία 51 Διακυβέρνηση καιευθύνη 53 Άμεσο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υπευθυνότητα στην εργασία 57 Καταστατικά όργανα της ΕΤΕπ 59 ΗΔιευθύνουσαΕπιτροπήτης ΕΤΕπ 62 Οργανόγραμμα 63 Καταστατικά όργανα του ΕΤΑΕ 68 Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμα για χρηματοδότηση από τονόμιλο ΕΤΕπ 69 ΔιευθύνσειςτουΟμίλου ΕΤΕπ 70

6 Όμιλος ΕΤΕπ 4 Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης Βασικά μεγέθη των καταστατικών οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου ΕΤΕπ Ευρωπαϊκή ΤράπεζαΕπενδύσεων Δραστηριότητα κατά το 2007 (εκατ. ευρώ) Υπογραφείσες χρηματοδοτήσεις ΕυρωπαϊκήΈνωση Χώρεςεταίροι 6389 Εγκριθείσες χρηματοδοτήσεις ΕυρωπαϊκήΈνωση Χώρεςεταίροι 7791 Εκταμιεύσεις Από πόρους της Τράπεζας Από δημοσιονομικούς πόρους 4568 Αντληθέντες πόροι (πριναπό τις πράξεις ανταλλαγής) 54725* Σε κοινοτικάνομίσματα Σε μη κοινοτικάνομίσματα Κατάστασητης Υπόλοιπο Δανείων από πόρους της Τράπεζας Χορηγηθεισών εγγυήσεων 165 Χορηγήσεων από δημοσιονομικούς πόρους 1785 Μακροπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου καιβραχυπρόθεσμου δανεισμού Ίδια κεφάλαια Σύνολο ισολογισμού Καθαράαποτελέσματαχρήσης 1633 Αναληφθέν κεφάλαιο εκ του οποίουκαταβεβλημένο και καταβλητέο 8240 Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων Δραστηριότητα κατά το 2007 Υπογραφείσες πράξεις 1918 Επιχειρηματικά κεφάλαια 521 Εγγυήσεις 1397 Κατάστασητης (*) Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει τους πόρους που αντλήθηκαν βάσει της συνολικής έγκρισης δανεισμού τηνοποία χορήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο για το 2007, και συμπεριλαμβάνει ποσό 77 εκατ.ευρώ που αντλήθηκε προκαταβολικά το Χαρτοφυλάκιο Επιχειρηματικά κεφάλαια Εγγυήσεις Ίδια κεφάλαια 965 Σύνολο ισολογισμού 1074 Καθαράαποτελέσματαχρήσης 50 Αναληφθέν κεφάλαιο 2770 εκ του οποίουκαταβεβλημένο 554

7 Έκθεση δραστηριοτήτων καιέκθεσηπερί εταιρικής ευθύνης 5 Όμιλος ΕΤΕπ ΣυνοπτικόςενοποιημένοςισολογισμόςτουΟμίλου ΕΤΕπ στις 31 Δεκεμβρίου 2007 (σε χιλιάδες ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες και σε ταχυδρομικά ταμιευτήρια Κρατικά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση από τις κεντρικές τράπεζες Δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων α) όψεως β) λοιπά δάνεια και απαιτήσεις γ) δάνεια Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών α) δάνεια β) ειδικές προβλέψεις Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης α) τουδημοσίου β)άλλων εκδοτών Μετοχές και άλλοιτίτλοιμεταβλητής απόδοσης Άυλα στοιχεία ενεργητικού Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού Λοιπά στοιχεία ενεργητικού α) χρεώστες διάφοροι β)θετικές αξίες αντικατάστασης Τμήμα του αναληφθέντος κεφαλαίου καιτων προς είσπραξη αποθεματικώνπου έχει κληθεί προς καταβολή αλλά δεν έχει ακόμη καταβληθεί Προπληρωθέντα έξοδα καιέσοδα εισπρακτέα ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα α) προθεσμίαςήμεπροειδοποίηση Υποχρεώσεις απόπιστωτικούςτίτλους α) χρεόγραφα και ομολογίες σε κυκλοφορία β) λοιποί πιστωτικοί τίτλοι Λοιπές υποχρεώσεις α) πιστωτές διάφοροι β) διάφορες υποχρεώσεις γ)αρνητικές αξίες αντικατάστασης Πληρωτέα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα Προβλέψεις α) Συνταξιοδοτικά προγράμματα και πρόγραμμα ασφάλισης υγείας ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κεφάλαιο Αναληφθέν Κεφάλαιο που δεν έχει κληθεί προς καταβολή Ενοποιημένα αποθεματικά α) αποθεματικό κεφάλαιο β) συμπληρωματικόαποθεματικό Κεφάλαια διατιθέμενα στον Μηχανισμό δομημένων χρηματοδοτήσεων Κεφάλαια διατιθέμενα για πράξειςεπιχειρηματικού κεφαλαίου Αποτελέσματαχρήσης: Προ της μεταφοράς απότακεφάλαιαγια γενικούς τραπεζικούς κινδύνους Μεταφορά εντόςτης χρήσης απότακεφάλαιαγια γενικούςτραπεζικούς κινδύνους... 0 Αποτελέσματα προςδιάθεση ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

8 Όμιλος ΕΤΕπ 6 Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης Μήνυμα του Προέδρου Προλογίζοντας πέρυσι την ετήσια έκθεση για το2006, τόνιζαότι το 2007 θα ήταν κρίσιμο έτοςγιατηνευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, λόγω της έναρξης εφαρμογής της νέας στρατηγικής της, πουσυνίσταται στην ανάληψη περισσότερων κινδύνων με σκοπό την προσφορά υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Τράπεζας είχαν τεθεί φιλόδοξοι στόχοι, ιδίως όσον αφορά την χρήση τουμηχανισμού δομημένων χρηματοδοτήσεων (ΜΔΧ). Οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν και, σε μερικές περιπτώσεις, ξεπεράστηκαν. Παραδείγματος χάρη, το συνολικό ύψος των χρηματοδοτικών συμβάσεων πουυπεγράφησαν στο πλαίσιο του ΜΔΧ υπερέβη το 1,5 δισ. ευρώ, ήταν δηλαδή σχεδόν πενταπλάσιο σε σχέση με το2006. Παράλληλα, η ΕΤΕπ τετραπλασίασε τις χρηματοδοτήσεις της υπέρ των καθαρών πηγών ενέργειας, συνομολογώντας δανειακές συμβάσεις συνολικού ύψους άνω των 2 δισ.ευρώ για επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών. Επιπλέον, τέθηκαν σε εφαρμογή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διάφορες νέες πρωτοβουλίες, και ιδίως ομηχανισμός χρηματοδοτήσεων με επιμερισμό των κινδύνων, που προορίζεταιγιατην υποστήριξητουτομέα της έρευνας. Όσον αφορά τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εφαρμογή των νέων χρηματοδοτικών εντολών που ανέθεσε το Συμβούλιο της ΕΕ στην Τράπεζα για την περίοδο , ξεκίνησε μεεπιτυχία. Αν και ησχετική εγγυητική συμφωνία με την Επιτροπή υπεγράφη μόλις τον Αύγουστο, οι υπογραφές δανείων στις χώρες της διεύρυνσης, στις γειτονικές χώρες και στις χώρες εταίρους υπερέβησαν συνολικά τα 6 δισ. ευρώ. Στην Τουρκία, τα δυτικά Βαλκάνια και τις μεσογειακές χώρες εταίρους,η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι σήμερα ο πλέον δραστήριος διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός. Για τη χρηματοδότηση της δανειοδοτικής αυτής δραστηριότητας, η ΕΤΕπ άντλησε από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές σχεδόν 55 δισ. ευρώ ποσό σημαντικά υψηλότερο από τα 48 δισ. ευρώ που είχε αντλήσει το 2006 μέσω 236 εκδόσεων ομολογιακών δανείων σε 23 νομίσματα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεωνπαραμένει ένας από τους μεγαλύτερους εκδότες τίτλων στις κεφαλαιαγορές, και η δανειοληπτική δραστηριότητά της για την άντλησηκεφαλαίων από τις αγορές αυτές παρέμεινε ισχυρή, παρά τη χρηματοπιστωτική αναταραχή που επικρατεί από τα μέσα του Προφανώς, η συνετή πολιτική διαχείρισης των κινδύνων πουεφαρμόζει ητράπεζα, και η άριστη πιστοληπτική ικανότητά της, η οποία στηρίζεται στην ποιότητα των μετόχων της, πρόσφεραν αίσθημαασφάλειαςτουςεπενδυτές. Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν την εντατική εργασία και τον επαγγελματισμό του προσωπικού της Τράπεζας. Αντικατοπτρίζουν επίσης, την εμπιστοσύνη, τόσο των μετόχων της ΕΤΕπ όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ικανότητα της Τράπεζας να προάγει τις βασικές πολιτικές της ΕΕ και να προσφέρει προστιθέμενη αξία μέσω των δραστηριοτήτων της. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη των κρατών μελών και της Επιτροπής σημαίνει επίσης νέες ευθύνες και νέες προκλήσεις, όπως φαίνεται σαφώς στο Επιχειρησιακό Σχέδιο που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την περίοδο Η ΕΤΕπ καλείται να συνεχίσει τη δράση της στους τομείς της σύγκλισης, των μεταφορών (με ιδιαίτερη εστίαση στα διευρωπαϊκά δίκτυα προτεραιότητας), της ενέργειας (ιδίως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης), του περιβάλλοντος, της οικονομίας της γνώσης (Πρωτοβουλία «i2i») και της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όσον αφοράτις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ο Όμιλος ΕΤΕπ, ύστερα από διαβούλευση μετουςτραπεζικούς εταίρους του, τις δημόσιες αρχές και οργανώσεις ΜΜΕ, διερευνά επί του παρόντος τους τρόπους µε τους οποίους μπορεί να αυξήσει περαιτέρω την υποστήριξή τουπρος τον τομέα αυτόν. Εφέτος, στο πλαίσιο της προσπάθειας για πληρέστερη ενσωμάτωση της εταιρικής ευθύνης στη στρατηγική της ΕΤΕπ, αποφασίσαμε να ενοποιήσουμε τηνπληροφόρηση, σε ένα ενιαίο έγγραφο με τίτλο: «Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης».εκτενέστερες πληροφορίες σχετικά με τις κύριεςεξελίξεις κατά το 2007 περιέχονται στο CD-Rom και στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας. Σύμφωνα με τον στόχο της Τράπεζαςγιαενίσχυσητης διαφάνειας των δραστηριοτήτων της, δημιουργούμε επίσης στον διαδικτυακό τόπο της ΕΤΕπ ένα τμήμα αφιερωμένοστην εταιρική ευθύνη, τοοποίοθα περιέχει εκτενέστερες πληροφορίες

9 Έκθεση δραστηριοτήτων καιέκθεσηπερί εταιρικής ευθύνης 7 Όμιλος ΕΤΕπ σχετικά με την πολιτική και τις πρακτικές της Τράπεζας στον τομέα αυτόν. Η ΕΤΕπ αποφάσισε επίσης να εφαρμόζει, από τον Ιούνιο 2007 και εξής, τις διατάξεις τουκανονισμού «Aarhus» (1367/2006) για την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνηγιαπεριβαλλοντικάθέματα. Παράλληλα, ενημερώθηκε και δημοσιεύτηκε τοεγχειρίδιο περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρακτικών(«environmental and Social Practices Handbook»), στο οποίοπεριγράφονται οι εσωτερικές διαδικασίες και πρακτικές της ΕΤΕπ, ενώ συντάχθηκε επίσης μία αναθεωρημένη έκδοση της διακήρυξης της Τράπεζας σχετικά με την περιβαλλοντική και κοινωνική πολιτική της. Η αναθεωρημένη αυτή έκδοση αποτελεί επί του παρόντοςτοαντικείμενοδημόσιας διαβούλευσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα βοηθήσουν την Τράπεζα να βελτιώσει περαιτέρω τις διαδικασίες της για τηναξιολόγηση καιτον περιορισμό των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων που συνδέονταιμετηχρηματοδοτική της δραστηριότητα. Όσον αφοράτις δανειοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα αξιοσημείωτο γεγονός ήταν η τροποποίηση του Πλαισίου Εκτίμησης των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (Economic and Social ImpactAssessmentFramework- ESIAF), κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις καθεμίας από τις επιμέρους χρηματοδοτικές εντολές που έχουνανατεθεί στην Τράπεζα, και να επιτρέπει ακριβέστερη μέτρηση της προστιθέμενης αξίας που προσφέρει η ΕΤΕπ. Το πλαίσιο αυτό, το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλες τις εκτός ΕΕ δραστηριότητες που διεξάγει η ΕΤΕπ βάσει εντολής,θα βοηθήσει την Τράπεζα να κατανοεί και να αξιολογεί καλύτερα τις επιπτώσεις των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, τόσο πριν όσο και μετά τη χρηματοδότησή τους,με απώτερο σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της πολιτικής της και των πρακτικών της από την άποψη της εταιρικής ευθύνης. HΕυρωπαϊκή ΤράπεζαΕπενδύσεωνκλείνει εφέτος 50 χρόνια δραστηριότητας. Αφότου ιδρύθηκε, το 1958, με αποστολή να προάγει την ολοκλήρωση, την ισόρροπη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τράπεζα έχει αποκτήσει, μέσα από μισό αιώνα δραστηριοτήτων, σημαντική εμπειρία στη χρηματοδότηση επενδύσεων, σε ευρύτατοφάσμα τομέων. Η ΕΤΕπ στήριξε τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης αντιμετώπισε με επιτυχία τις προκλήσεις έξι διευρύνσεων της ΕΕ, και αύξησε το κεφάλαιό της, από ένα δισεκατομμύριο λογιστικές μονάδες σε 164,8 δισεκατομμύρια ευρώ τέλος, έπαιξε μείζονα ρόλο στην εγκαθίδρυσητουευρώ,αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που προετοίμασαν τον δρόμο για τη μετάβαση στο ενιαίο νόμισμα. Πενήντα χρόνια μετά την Συνθήκη της Ρώμης, η ευρωπαϊκή περιπέτεια έχει μόλις αρχίσει. Σήμερα, έχει ζωτική σημασία το να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του 21ου αιώνα: η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, η προώθηση της επιστήμης και της βιομηχανίας, για ναδιατηρήσει η Ευρώπη τη θέση της ως μείζονος οικονομικής δύναμης, η προαγωγή της παγκόσμιας αλληλεγγύης και η καταπολέμηση της φτώχειας στις άλλες περιοχές του κόσμου.ηετεπ θα προσφέρει πρόθυμα τη βοήθειά της στην Ευρώπη, για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Philippe Maystadt ΠρόεδροςτουΟμίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

10 Όμιλος ΕΤΕπ 8 Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης ΤοΕταιρικόΕπιχειρησιακό Σχέδιο για τηνπερίοδο Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΤΕπ για τα ερχόμενα έτη παρουσιάζεταισε ένα έγγραφο διαθέσιμο στο κοινό, με τίτλο «Corporate Operational Plan» (Εταιρικό Επιχειρησιακό Σχέδιο), το οποίο καλύπτει την τριετία Αφότου το Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ ενέκρινε, τον Ιούνιο 2005, την στρατηγική της «ανάληψης υψηλότερων κινδύνων με σκοπό την προσφορά αυξημένης προστιθέμενης αξίας για τη στήριξη της πολιτικής της ΕΕ», οι προσπάθειες της Τράπεζας έχουνσυγκεντρωθεί σε αυτόν τονπρωτεύοντα στόχο. Για ναεδραιώσει την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής απόφασης, η ΕΤΕπ απέφυγε να καθορίσει άλλους στρατηγικούς στόχους για την περίοδο Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τράπεζα εξακολουθεί να εστιάζει τη δραστηριότητά της σε έξι προτεραιότητες: οικονομική και κοινωνική συνοχή και σύγκλιση στη διευρυμένη Ένωση, εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Καινοτομία 2010», ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και τωνδικτύωνπροσπέλασής τους, στήριξη τωνμικρομεσαίων επιχειρήσεων, προστασία και βελτίωση τουπεριβάλλοντος, καιεξασφάλισηαειφόρου,ανταγωνιστικής και ασφαλούςενέργειας. Όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις νέες εντολές που ανατέθηκαν στηνετεπ γιαχρηματοδοτήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι οποίες καθορίζονται στη σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006, οι στόχοι των χρηματοδοτήσεων αυτών είναι οι εξής: προενταξιακή στήριξη,ανάπτυξητουιδιωτικού τομέα,ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, προστασία και βελτίωση τουπεριβάλλοντος, και υποστήριξη της παρουσίας της ΕΕ μέσω άμεσων ξένων επενδύσεων καιμέσω της μεταφοράςτεχνολογίας καιτεχνογνωσίας. Προκλήσεις και απαντήσεις Το 2007, η ΕΤΕπ αντιμετώπισε στο περιβάλλον δραστηριότητάς της μία σειρά προκλήσεων, οι οποίες θα παραμείνουν σημαντικές. Παρά την αστάθεια πουεπικράτησε πρόσφατα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η Τράπεζα εξακολούθησε να παρέχει σταθερή ροή χρηματοδοτήσεων για επενδύσεις στην Ευρώπη, ιδίως σε τομείς στους οποίους οι συμμετέχοντες στην αγοράδιστάζουνναδραστηριοποιηθούν. Παράλληλα με τη συνεχιζόμενη ζήτηση δανείων για έργα υποδομής, αυξάνεται η ζήτηση δανείων αλλά και επιχειρηματικών κεφαλαίων για καινοτόμους επενδύσεις. Από την άλλη, οι συνέπειες της σταδιακής διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν τον ρόλο της ΕΤΕπ σε εθνικό επίπεδο και σεεπίπεδο ΕΕ, ενισχύονταςτησυμβολή της Τράπεζας στην εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής. Παράλληλα, οι προσδοκίες των εταίρων της ΕΤΕπ είναι υψηλές, καιηδιατήρησηενός διαλόγουυψηλής ποιότητας με την κοινωνία των πολιτώναποτελεί διαρκή απαίτηση. ΗΤράπεζα ανταποκρίθηκε στους κύριους χρηματοδοτικούς στόχους της και στις εξωτερικές προκλήσεις, αφενός, εφαρμόζοντας υγιή πολιτική άντλησης πόρων και, αφετέρου, ακολουθώντας στη δραστηριότητά της τις κατάλληλες κατευθύνσεις, με τα κατάλληλα μέσα. Τα στοιχεία που χαρακτήρισαν τη δραστηριότητα της Τράπεζας ήταν η αύξησητης προστιθέμενης αξίαςτωνχρηματοδοτήσεών της, μία νέαπολιτική όσον αφοράτους κινδύνους, νέα χρηματοδοτικά μέσα, η ενίσχυση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους εταίρους,η χρηματοοικονομική αυτάρκεια, ο αποτελεσματικός χρηματοοικονομικός προγραμματισμός, η κατανομή των πόρωνμε βάση τους στόχους, και η αυξημένη αποτελεσματικότητα. Ανάληψη κινδύνων και νέα χρηματοπιστωτικά μέσα Η πολιτική ανάληψης υψηλότερων κινδύνων, όποτε αυτό απαιτείται για την επίτευξη στρατηγικών επιδιώξεων, θα παραμείνει μόνιμο χαρακτηριστικό των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ. Μέσααπό προσαρμογές της πιστωτικής πολιτικής της Τράπεζας και των συστημάτων βαθμολόγησης των δανείων της καιτιμολόγησης των κινδύνων της,θα ενισχυθεί η ικανότητά της για ανάληψη κινδύνων και θα αυξηθεί η

11 Έκθεση δραστηριοτήτων καιέκθεσηπερί εταιρικής ευθύνης 9 Όμιλος ΕΤΕπ προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων της. Παράλληλα, μέσα από τροποποιήσεις στην πολιτική της όσον αφορά τουςπιστωτικούς κινδύνους που συνδέονται μετις μη εξασφαλισμένες δανειοδοτήσεις προς τράπεζες και εταιρείες, τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και ταυποκατάστατα δανείων ιδίως τουςεξασφαλισμένους μεστοιχεία ενεργητικού τίτλους και τα καλυμμένα ομόλογα, η ΕΤΕπ θα ενισχύσει την ικανότητά της να προσφέρει καινοτόμαπροϊόντα και να διενεργεί πράξεις που ελαφρύνουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των δανειοληπτών της. Τέλος, μία νέα μέθοδος εσωτερικών διαβαθμίσεων πουανέπτυξε ηετεπ, η οποία είναι συμβατή με την Οδηγία 2006/48/EΚ της ΕΕ, επεκτάθηκε σε νέες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και προσαρμόστηκε, κατά τρόπο ώστε να βοηθήσει την Τράπεζα στην ανάληψη περισσότερων κινδύνων, όποτε αυτό απαιτείται γιαστρατηγικούς σκοπούς. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλότερου κινδύνου, με τη στήριξη αποθεματικών που έχουνσυσταθεί προς τονσκοπό αυτόν από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και από κεφάλαια πουπαρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θασυμβάλει σημαντικά στη μελλοντική εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΤΕπ. Τα εμπλεκόμενα ποσά είναι σημαντικά. Στο πλαίσιο του Μηχανισμού δομημένων χρηματοδοτήσεων (ΜΔΧ), αποθεματικά συνολικού ύψους3,75 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί ως κεφαλαιακή κάλυψη για: δάνεια και εγγυήσεις υψηλής εξασφάλισης (senior) που ενέχουν κινδύνους σχετικούς με την προτης περάτωσης φάση τωνχρηματοδοτούμενων έργων και την αρχικήπερίοδο λειτουργίας τους μειωμένης εξασφάλισης δάνεια και εγγυήσεις που προηγούνται, ως προς τα δικαιώματα, των δανείων μειωμένης εξασφάλισης των μετόχων ενδιάμεσες χρηματοδοτήσεις (mezzanine finance), συμπεριλαμβανομένων ομολογιακών δανείων υψηλής απόδοσης για ταχέως αναπτυσσόμενες ή υπό αναδιάρθρωσηβιομηχανικές επιχειρήσεις παράγωγαπροϊόντα συνδεδεμένα με επενδυτικά σχέδια, και προϊόντα με μετοχικά χαρακτηριστικά. Ο Μηχανισμός χρηματοδοτήσεων με επιμερισμό των κινδύνων (ΜΧΕΚ) διαθέτει κεφαλαιακή κάλυψη 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1 δισ. ευρώ έχει δεσμευθεί από την ΕΤΕπ προς τον σκοπό αυτόν από τους πόρους τουμδχ,ενώτοάλλο 1 δισ. ευρώ διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από πόρους του7ουπρογράμματος πλαισίου για την έρευνα. Ο συνδυασμός των πόρων αυτών με δάνεια πουστοχεύουν ειδικά στη χρηματοδότηση επενδύσεων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, επιτρέπει να επιτυγχάνεται πολλαπλή μόχλευση. 500 εκατ. ευρώ διατίθενται από την ΕΤΕπ, και άλλα τόσα από την Επιτροπή, στον Μηχανισμό εγγυήσεων δανείων για διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, με σκοπό την παροχή εγγυήσεων επί πιστώσεων stand-by πουχορηγούνται σε έργα ΔΕΔ, για την κάλυψη του κινδύνου ελλιπών εσόδων κατά την αρχική περίοδο λειτουργίαςτωνέργωναυτών. Στο πλαίσιο του ΜΔΧ, 500 εκατ. ευρώ προορίζονται για χρηματοδοτήσεις με επιμερισμό των κινδύνων, με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα στις μεσογειακές χώρες εταίρους. Το υπόλοιπο 1,75 δισ. ευρώ προορίζεται για τη προώθηση των στόχων που έχουν εγκριθεί για τους τομείς της Πρωτοβουλίας «Καινοτομία 2010», των διευρωπαϊκών δικτύων και της ενέργειας. Η ζήτηση από την αγορά αυξάνεται ταχέως. Στο τέλος του2007, οι υπογραφές δανείων στο πλαίσιο του ΜΔΧ είχαν αυξηθεί σε 2,8 δισ. ευρώ, έναντι 1,3 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

12 Όμιλος ΕΤΕπ 10 Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης Συνεργασία με τηνευρωπαϊκή Επιτροπή Η συνεργασία με την Επιτροπή δεν περιορίζεται σε μηχανισμούς χρηματοδοτήσεων με επιμερισμό των κινδύνων. Περιλαμβάνει επίσης, συχνότατα, προγραμματισμό από κοινού και συγχρηματοδοτήσεις. Στις πρόσφατες κοινές πρωτοβουλίες μεταξύ των δύοοργανισμώνπεριλαμβάνεται η πρωτοβουλία JASPERS, στο πλαίσιο της οποίας παρέχεται στις δικαιούχους χώρες τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία βιώσιμων έργων υποδομής που θα χρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης συμμετέχει επίσης στο JASPERS. Άλλη κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕπ, σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι τοπρόγραμμα JESSICA (Joint European Support forsustainable InvestmentinCityAreas Κοινήευρωπαϊκή υποστήριξη γιαβιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές), μέσω του οποίου προσφέρονται στα κράτη μέλη και στους διαχειριστές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης εξατομικευμένες λύσεις γιατη χρηματοδότηση μεγάλου φάσματοςέργων αστικής ανάπλασης και ανάπτυξης. Μέσω μίας τρίτης πρωτοβουλίας, με την ονομασία JEREMIE, Εκταμιεύσεις, υπογραφείσες χρηματοδοτικές συμβάσεις καιεγκριθείσες χρηματοδοτήσεις ( ) (δισ. ευρώ) 60 ο Όμιλος ΕΤΕπ και η Επιτροπή διευκολύνουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων πιστώσεων για νέουςεπιχειρηματίες και μικροπιστώσεων στις αναπτυσσόμενες περιοχές. Η Επιτροπή έχει επίσης αναθέσει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων την εφαρμογή του προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα καιτηνκαινοτομία, με ευρύτατο φάσμα χρηματοδοτικών μέσων και προικοδότηση 1,1 δισ. ευρώ. Τέλος, μέσω του ευρωπαϊκού κέντρου εμπειρογνωμοσύνης για τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (European PPP Expertise Centre EPEC), η Επιτροπή και ηετεπ θα παρέχουν ενημέρωση και θα διαδίδουν τις βέλτιστες πρακτικές, προςόφελος τωνομάδων εργασίας τουδημόσιου τομέα πουείναι υπεύθυνες για ΣΔΙΤ, ενώ θα προσφέρουν επίσης στους συμμετέχοντες δημόσιους φορείς αρωγή σε επίπεδο πολιτικής και προγραμμάτων για την ανάθεση συμβάσεων καιτηδιαχείρισητων ΣΔΙΤ. Εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιπλέον των εντολών που έχουν ανατεθεί στην ΕΤΕπ για χρηματοδοτήσεις μέχρι συνολικού ύψους 27,8 δισ. ευρώ κατά την περίοδο , η Τράπεζα και ηεπιτροπή χρηματοδοτούν από κοινού τον Μηχανισμό προετοιμασίας έργων στον τομέα των υδάτων στις χώρες ΑΚΕ. ΗΤράπεζα διαχειρίζεται επίσης το ταμείο (Trust Fund) για τα έργα υποδομής στο πλαίσιο της ευρωαφρικανικής εταιρικής σχέσης, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Επιτροπή και 10 κράτη μέλη. Σκοπός αυτού του καινοτόμουσχήματος είναι να συμβάλει στην αύξηση της παροχής χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για περιφερειακά και διασυνοριακά έργα υποδομής στην Αφρική, μέσω του συνδυασμού κρατικών επιχορηγήσεων με μακροπρόθεσμα δάνεια Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και χρηματοοικονομική αυτάρκεια Εκταμιεύσεις Υπογραφές Εγκρίσεις Η εφαρμογή της στρατηγικής πρέπει να συμβιβάζεται με τον στόχο της Τράπεζας να διατηρήσει τη χρηματοοικονομική της βιωσιμότητα σε μακροπρόθεσμη βάση. Λόγωτης φύσης και της αποστολής της ΕΤΕπ, σημαντικό μέρος των ωφελειών που παράγει η Τράπεζα απορρέει από τη δραστηριότητά της στην υπηρεσία της πολιτικής της ΕΕ. Τα καθαράπλεονάσματα της Τράπεζας προέρχονται από την απόδοση τωνεπενδύσεων

13 Έκθεση δραστηριοτήτων καιέκθεσηπερί εταιρικής ευθύνης 11 Όμιλος ΕΤΕπ των ιδίων κεφαλαίων της και από τα έσοδα της χρηματοδοτικής της διαμεσολάβησης, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη του κόστους των δανείων της. Η ΕΤΕπ, ως δημόσιος οργανισμός, δεν έχει σκοπό να προβαίνει σε κερδοσκοπικές κινήσεις που την εκθέτουν σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, καιθέτειτοόριο ανοχής της έναντι των κινδύνων αυτών σε επίπεδο που διασφαλίζει τηνχρηματοοικονομική της βιωσιμότητα σε μακροπρόθεσμη βάση. Λόγωδιαφόρων παραγόντων, η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων αναμένεται να ακολουθήσει ελαφρώς φθίνουσα πορεία την περίοδο Τα έσοδα διαμεσολάβησης ουσιαστικά περιορίζονται στην κάλυψη των διοικητικών εξόδων και στην τιμολόγηση του πιστωτικού κινδύνου. Αν και αναμένεται ότι η συμμετοχή της Τράπεζας σε πιοσύνθετες και υψηλότερουκινδύνου δραστηριότητες θα αποδώσει οφέλη σε όρους προστιθέμενης αξίας, η αύξηση τουκινδύνου μη εξυπηρέτησης οφειλών από πελάτες ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες όσοναφοράτην κάλυψη τουκόστους. Επιπλέον, η διαχείριση τωναυξημένωννομικών και λειτουργικών κινδύνων και κινδύνων φήμης απαιτεί σημαντικούς πόρους. Ομοίως, δραστηριότητες όπως ηπαροχή τεχνικής βοήθειας και άλλων συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι μεν σημαντικές από πλευράς πολιτικής, αλλά δεν συνεισφέρουνάμεσα στα λειτουργικά έσοδα. Ωστόσο, με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο και την παρούσακεφαλαιακήκατάσταση, ηετεπ, μέσα από την κατανομή των πόρων της σύμφωνα με συγκεκριμένους στόχους και τηνενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της, δεν θαχρειαστεί αύξηση του κεφαλαίου της πριν από το 2010, και θα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει την αύξηση αυτή από τα αποθεματικά πουέχει δημιουργήσει, χωρίς να απαιτηθούν χρηματικές καταβολές από τα κράτη μέλη. Τέλος, για ναενισχυθεί η κεφαλαιακή δομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων εν όψει της μελλοντικής του εξέλιξης, το εγκεκριμένο κεφάλαιο του Ταμείου αυξήθηκε το 2007 κατά 50%, σε 3 δισ. ευρώ. Η ΕΤΕπ άσκησε τοσύνολο των δικαιωμάτων της στην ανάληψη νέων μετοχών, ενώ η Επιτροπή θα ασκήσει τα δικά της σταδιακά, μέσα σε μία τετραετία, και οι συμμετέχοντες χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί άσκησαν περισσότερο από το 70% των δικαιωμάτων τους. Κατόπιναυτού, τα ίδια κεφάλαια του ΕΤΑΕανέρχονται σε 965 εκατ. ευρώ.εκτιμάταιέτσιότι η χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του ΕΤΑΕ είναι εξασφαλισμένη τουλάχιστον μέχρι το 2013, καθώς οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν σταδιακά στη διάρκεια της μεσολαβούσας περιόδου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ

14 Όμιλος ΕΤΕπ 12 Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης Δραστηριότητα τουομίλου ΕΤΕπ κατά το 2007

15 Έκθεση δραστηριοτήτων καιέκθεσηπερί εταιρικής ευθύνης 13 Όμιλος ΕΤΕπ Ισόρροπη ανάπτυξη στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήταν ανέκαθεν ητράπεζα των περιφερειών, ήτοι των ενισχυόμενων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πουλαμβάνουν επίσης μη επιστρεπτέες ενισχύσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία. Σύμφωνα με την ανανεωμένη Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο , η ΕΤΕπ εστίασε τις χρηματοδοτήσεις της υπέρ της περιφερειακής ανάπτυξης στις περιοχές που πρόσφατα καθορίστηκαν ως «περιοχές σύγκλισης», συμπεριλαμβανομένων των περιοχών πουεξέρχονται ή εισέρχονται σταδιακά στο καθεστώς αυτό. Πρόκειται για τις 113 φτωχότερες περιοχές στηνεετων27, οι οποίες συγκεντρώνουνπληθυσμό190 εκατομμυρίων. Εκτόςτωνπεριοχών σύγκλισης, η νέαπεριφερειακή πολιτική προάγειτους στόχους της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, τους οποίους η ΕΤΕπ προωθείκυρίως μέσω τωνχρηματοδοτήσεών της στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της «Καινοτομία 2010» και των δανείων που χορηγεί για την ανάπτυξη τωνδιευρωπαϊκών δικτύων, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τηνπεριβαλλοντική αειφορία. Η ΕΤΕπ έχει θέσει ως μεσοπρόθεσμο στόχο της να διαθέτει για την προαγωγή του στόχου της σύγκλισης το 40-45% του συνόλου των δανείων που χορηγεί στο εσωτερικό της ΕΕ. Το 2007, η Τράπεζα χορήγησε για τη χρηματοδότησηεπενδύσεωνστις περιοχές σύγκλισης 13,8 δισ. ευρώ,ποσόπουανταποκρίνεται στον στόχο της. Διαρθρωτικά δάνεια-προγράμματα στανέακράτη μέλη Σημαντικό μέρος των χρηματοδοτήσεων υπέρ της σύγκλισης κατευθύνθηκε στα δώδεκα κράτη μέλη που προσχώρησαν στηνεεαπό το 2004 καιμετά. Το 2007, τα δοςάνεια της ΕΤΕπ στα κράτη αυτά ανήλθαν συνολικά σε 5,75 δισ. ευρώ. Τα περισσότερα από τα δάνεια χορηγήθηκαν σε συνδυασμό με μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία. Οι συγχρηματοδοτήσειςτωνδιαρθρωτικών ταμείων καιτης ΕΤΕπ μπορούν να αφορούν μεμονωμένα επενδυτικά σχέδια ή ευρύτερα προγράμματα. Συμμετέχοντας στη χρηματοδότηση ενός συνόλου επενδύσεων μικρής ή μεγάλης κλίμακας, στο πλαίσιο ενός επενδυτικού προγράμματος σε ορισμένο τομέα ή περιοχή, η ΕΤΕπ μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών και παραγόντων πουευνοούν την ανάπτυξη και οδηγούν έτσι σε πραγματική σύγκλιση στα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη και περιοχές. Αυτό το προϊόν της ΕΤΕπ καλείται Διαρθρωτικό Δάνειο-Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό, το 2007, η Τράπεζα αποφάσισενα χορηγήσει 700 εκατ. ευρώ στη Βουλγαρία για να συγχρηματοδοτήσει, με το Ταμείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, τη συμμετοχήτουβουλγαρικού Δημοσίου στηνπραγματοποίηση επενδύσεων προτεραιότητας. Τα επενδυτικά σχέδια πουείναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση καθορίζονται στα επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της Βουλγαρίας και στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο Ο μηχανισμός συγχρηματοδότησης θα χρησιμοποιηθεί αρχικά για επενδύσεις στους τομείς τωνμεταφορών και τουπεριβάλλοντος, αλλά μπορεί, εφόσον ζητηθεί από τις βουλγαρικές αρχές, να επεκταθεί καισεάλλα προγράμματα των ταμείων της ΕΕ, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης, την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, την ανάπτυξη τουανθρώπινου δυναμικού και την γεωργία. Το συνολικό ύψος τωνπόρωνπουδιατίθενται στη Βουλγαρία από το Ταμείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο αυτή,ανέρχεται σε περίπου 6,8 δισ. ευρώ. Μέσω τουδανείου-προγράμματος της Τράπεζας μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν πολυάριθμα, σχετικά μικρά, υποέργα, τα οποία, λόγω του μικρού μεγέθους τους, δεν θα ήταν

16 Όμιλος ΕΤΕπ 14 Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης Σύγκλιση στηνεε Κατανομή τωναπευθείας(«ατομικών») δανείωνπου υπεγράφησαν το 2007, κατά τομέα δυνατόν να χρηματοδοτηθούν απευθείας από την ΕΤΕπ. Επιπλέον, μέσω αυτού του τύπου δανείου, η ΕΤΕπ μπορεί να χορηγεί προχρηματοδοτήσεις, εφόσον χρειαστεί, και να προτείνει μακροπρόθεσμες συγχρηματοδοτήσεις με εξαιρετικά ενδιαφέροντες όρους. Κάλυψη όλων των τομέων Ποσό % Υποδομέςεπικοινωνιών Ενέργεια Υγεία, παιδεία Ύδρευση,αποχέτευση,απόβλητα Αστική ανάπτυξη Βιομηχανία Άλλες υπηρεσίες Σύνολο«ατομικών» δανείων Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ στις περιοχές σύγκλισης καλύπτουν όλους τους τομείς της οικονομίας. Το 2007, αφορούσαν κυρίως τους τομείς των μεταφορών (32%), της ενέργειας (15%), της υγείας και της παιδείας (12%), και της ύδρευσης και αποχέτευσης (7%). Τα δάνεια για υποδομές επικοινωνιών ανήλθαν σε 5,5 δισ. ευρώ. Σημαντικό μέρος τουποσού αυτού αφορούσεένα μεγάλο δάνειο, ύψους1 δισ.ευρώ, για την κατασκευή του τμήματος Μιλάνο-Νάπολη του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας και υψηλής χωρητικότητας της Ιταλίας. Το έργο αποτελεί τμήμα του διαδρόμου που συνδέει το Βερολίνο με τη νότια Ιταλία και ανήκει στα ΔΕΔ προτεραιότητας. Πρόκειται για σημαντικό έργο, το οποίοπροάγει τις βιώσιμες μεταφορές και θα διευκολύνει την πρόσβαση σε περιοχές σύγκλισης στηννότια Ιταλία. Στον ενεργειακό τομέα, η ΕΤΕπ χορήγησεγιαεπενδύσεις σε περιοχές σύγκλισης δάνεια συνολικού ύψους 2 δισ.ευρώ. Στο Σίνες της Πορτογαλίας,χρηματοδότησε τηνκατασκευή μίας μονάδας συμπαραγωγής με ένα δάνειο ύψους 19 εκατ. ευρώ. Για το ίδιο έργο είχε προηγηθεί ένα δάνειο ύψους 39 εκατ. ευρώ. Η χορήγηση του επιπρόσθετου δανείου κατέστη δυνατή διότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ανώτατο όριο χρηματοδοτικής συμμετοχής της ΕΤΕπ μπορεί να αυξηθεί από το 50% στο 75% τουκόστουςτουέργου. Η νέα μονάδα θα παράγει τριπλάσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από τη μονάδα την οποία αντικαθιστά, αποφέρονταςέτσισημαντικό όφελος σε όρους ενεργειακής απόδοσης. Δεδομένου ότι η επιπρόσθετη ενέργεια πουθα παράγεται από τη μονάδα θα τροφοδοτεί το εθνικό δίκτυο, θα αντικαταστήσει ενέργειαπαραγόμενη απόάλλες μονάδες,πουχρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, και θα συμβάλει έτσι στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατάπερίπου 20%. Οι τομείς της υγείας και της παιδείας απορρόφησαν συνολικά 1,7 δισ. ευρώ, καταλαμβάνοντας σημαντική θέση στη δραστηριότητα της ΕΤΕπ. Ένα από τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτήθηκαν στον τομέα της υγείας στην Ισπανία, αφορούσε τηνκατασκευή ενός νέου γενικού νοσοκομείου και επτά κέντρων υγείας στην περιφέρεια Mieres (κεντρική Αστουρία), που ανήκει στις περιοχές σύγκλισης. Το έργο θα ενισχύσει τον ρόλο της περιφέρειας αυτής ως κέντρου παροχής ιατρικών υπηρεσιών, και θα συμβάλει στη βελτίωση, τόσο της ποιότητας των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, όσο και της πρόσβασης σε αυτές. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει ένα σκέλος νοσοκομειακής εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας και, ως εκτούτου, εμπίπτει στους στόχουςτης Πρωτοβουλίας «Καινοτομία2010»της ΕΤΕπ. Στον βιομηχανικό τομέα, οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ για επενδύσεις στις περιοχές σύγκλισης ανήλθαν το 2007 σε 1,6 δισ. ευρώ. Ένα δάνειο, ύψους 71 εκατ. ευρώ, που χορηγήθηκε στην Glaverbel Czech, αποτελεί παράδειγμα του κοινωνικούκαιοικονομικού αντίκτυπου που μπορούν να έχουν οι τοπικές βιομηχανικές μονάδες. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μίας νέας μονάδας παραγωγής γυαλιού επιπλεύσεως στηνteplice, και για την επέκταση εγκαταστάσεωνπαραγωγής υαλοπινάκωναυτοκινήτων στην γειτονική Chudeřice δύοπόλεις που ανήκουν στηνπεριφέρειαústí, περιοχή σύγκλισης στηντσεχία. Η Ústí έχει παράδοση αιώνων στη βιομηχανική και γεωργική παραγωγή, και ιδίως στους κλάδους της ηλεκτροπαραγωγής, της εξόρυξης άνθρακα και των χημικών προϊόντων. Η παρακμή αυτών των παραδοσιακών δραστηριοτήτων είχε ως αποτέλεσμα ναγνωρίσει η περιφέρεια αυτή τα υψηλότερα

17 Έκθεση δραστηριοτήτων καιέκθεσηπερί εταιρικής ευθύνης 15 Όμιλος ΕΤΕπ ποσοστά ανεργίας στην Τσεχική Δημοκρατία. Η επένδυση της Glaverbel θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας και θα προσφέρει νέες ευκαιρίες απασχόλησης, πέρα από τους παραδοσιακούς τομείς. Η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει 100 νέες θέσεις απασχόλησης στην Chudeřice και 70 στηνteplice. Προφανώς,πολλές από τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται στις περιοχές σύγκλισης προάγουν ταυτόχρονα και άλλους στόχους προτεραιότητας. Το 2007, το 23% των δανείων πουχορήγησε απευθείας ηετεπ («ατομικά» δάνεια) για τη στήριξη τουπρογράμματος της Λισσαβώνας του οποίου στόχος είναι ηανάπτυξη μίαςανταγωνιστικής, καινοτόμου και βασιζόμενης στη γνώση ευρωπαϊκής οικονομίας κατευθύνθηκε σε περιοχές σύγκλισης. Το ίδιο ίσχυσε για το 33% των χρηματοδοτήσεων με στόχο τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, το 33% των δανείων πουχορηγήθηκαν για διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, καιτο15% των δανείων για ενεργειακές επενδύσεις. Νέαχρηματοδοτικάπροϊόντα Η ΕΤΕπ προσέφερε επίσης στις περιφέρειες νέα χρηματοδοτικά προϊόντα. Στην Πολωνία, συμμετέσχε με200 εκατ. PLN (52 εκατ. ευρώ) στην έκδοση καλυμμένων κρατικών ομολόγων, για τη χρηματοδότησηέργων μικρής καιμεσαίαςκλίμακας που πραγματοποιούνται από δημόσιους φορείς στους τομείς τωνυποδομών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της υγείας και της παιδείας. Η πράξη αυτή, η οποίααποτελεί υποκατάστατο της κλασσικής γραμμής πιστώσεων της ΕΤΕπ, έχει ως εξασφάλιση απαιτήσεις από δάνεια της BRE Bank Hipoteczny S.A. Με τη συναλλαγή αυτή, πουήταν η πρώτη του είδους της, αυξάνεται ο αριθμός τωνχρηματοπιστωτικών οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται η ΕΤΕπ στην Πολωνία, και διευρύνονται οι δυνατότητες της Τράπεζας να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της χώρας. JASPERS Το JASPERS έχει καταστεί βασικό εργαλείο της συνεργασίας μετα κοινοτικά διαρθρωτικά ταμεία στο στάδιο πριν από την κατάρτιση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, δεδομένου ότι βοηθά τα 12νέακράτη μέλη να υποβάλουν βιώσιμα σχέδια και, συνεπώς, να λάβουν ταχύτερα και να αξιοποιήσουν καλύτερα τις σημαντικές ενισχύσεις που θα είναι διαθέσιμες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τοταμείο Συνοχής κατά τα ερχόμενα έτη. JASPERS είναι το ακρωνύμιο του «Joint Assistance in Supporting Projects for European Regions» («Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες»). Συγκεντρώνοντας τηντεχνογνωσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και της ΕΤΕπ, το JASPERS προσφέρει δωρεάν τεχνική βοήθεια. Στο τέλος του2007, η ομάδα του JASPERS περιλάμβανε 55 εμπειρογνώμονες, οι οποίοι εργάζονται όχι μόνον από το Λουξεμβούργο, αλλά επίσης από γραφεία που εγκαταστάθηκαν στη διάρκεια του έτους στο Βουκουρέστι, τη Βιέννη και τη Βαρσοβία. Το γραφείο του ΒουκουρεστίουκαλύπτειτηΒουλγαρίακαιτηΡουμανία, το γραφείο της Βιέννης καλύπτει τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, και το γραφείο της Βαρσοβίας, την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής. Το σχέδιο δράσης JASPERS σημείωσε σημαντική πρόοδο το 2007, στηρίζοντας στα 12νέακράτη μέλη τηνπροετοιμασία 261 σχεδίων και οριζόντιων ενεργειών με στόχο την προώθηση ή την επιτάχυνση κεφαλαιακών επενδύσεων ύψουςάνω των 32 δισ. ευρώ κατά τα ερχόμενα έτη, σε ευρύ φάσμα στρατηγικών τομέων, και κυρίως στουςτομείς του περιβάλλοντος (ύδρευση, υγρά και στερεά απόβλητα), των μεταφορών και της ενέργειας (ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές).

18 Όμιλος ΕΤΕπ 16 Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης Στήριξητης καινοτομίας Αφότου θεσπίστηκε το πρόγραμμα δράσης της Λισσαβώνας, το 2000, η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μίας ανταγωνιστικής, καινοτόμου και βασιζόμενης στη γνώση ευρωπαϊκής οικονομίας, ικανής για αειφόρο ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. ΗΤράπεζα είχε θέσει ως στόχο της να χορηγήσει στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας της «Καινοτομία 2010», δάνεια ύψους50 δισ. ευρώ κατά την περίοδο Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε ήδη στη διάρκεια του 2007, έτος κατά τοοποίοη ΕΤΕπ χορήγησε νέα δάνεια συνολικούύψους 10,3 δισ. ευρώ για επενδύσεις στους τομείς της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, της παιδείας και των τεχνολογιώνπληροφορικής καιεπικοινωνιών. Έρευνα,ανάπτυξη και καινοτομία Η έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (ΕΑΚ) είναι από ένας τους τρεις τομείς προτεραιότητας της χρηματοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Καινοτομία2010». Ο τομέας αυτός καλύπτειευρύτερο φάσμα από την απλή έρευνα και ανάπτυξη, καθότι περιλαμβάνει επίσης τη μετατροπή νέων γνώσεων σε παραγωγική οικονομική δραστηριότητα. Το 2007, η Τράπεζα χορήγησε για επενδύσεις ΕΑΚ6,7 δισ. ευρώ στο εσωτερικό της ΕΕ και άλλα 455 εκατ. ευρώ στην Τουρκία. Τα χρηματοδοτικά μέσα πουέχει αναπτύξει η ΕΤΕπ για τη στήριξη τωνεπενδύσεωνπουπροάγουντη Στρατηγική της Λισσαβώνας, είναι σημαντικά για τη χρηματοδότηση της ΕΑΚ. Ο Μηχανισμός χρηματοδοτήσεων με επιμερισμό των κινδύνων (ΜΧΕΚ), τον οποίο θέσπισαν από κοινού η ΕΤΕπ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οποίος έχει τεθεί σε λειτουργία από τα μέσα του 2007, είναι ιδιαίτερα πρόσφοροςγια τον τομέα αυτόν. Ο ΜΧΕΚ βασίζεται στην αρχήτου επιμερισμού των πιστωτικών κινδύνων μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, και ως εκτούτουπροσφέρει στην Τράπεζα αυξημένες δυνατότητες να χορηγεί δάνεια ή εγγυήσεις για σχέδια επενδυτών με πιστοληπτικήικανότηταχαμηλήήκαικατώτερη του επενδυτικού βαθμού. Αυτό συνεπάγεται την ανάληψη χρηματοοικονομικών κινδύνων υψηλότερων από αυτούς που συνήθως δέχονται να αναλάβουν οι επενδυτές. Ο μηχανισμός αυτός παρέχει πολυάριθμες δυνατότητες ανάπτυξης νέων και καινοτόμων χρηματοδοτικών λύσεων για τον Κοινή δράση ΕΤΕπ-πανεπιστημίων για την έρευνα Η παιδεία κατέχει υψηλή θέση μεταξύ των προτεραιοτήτων της δραστηριότητας της ΕΤΕπ. Είναι τομέας καίριας σημασίας γιατην προαγωγή της Στρατηγικής της Λισσαβώνας, και στηρίζει τηδράσητης Τράπεζας υπέρ της κοινωνικής συνοχής καιτης καινοτομίας. Η ΕΤΕπ, παράλληλα με τη χρηματοδοτική της δραστηριότητα στον τομέα αυτόν, έχει θεσπίσει τη «Δράση ΕΤΕπ-Πανεπιστήμια για την Έρευνα»,πουτης επιτρέπει να παρέχει ειδική υποστήριξη στην ανώτερη εκπαίδευση και στην ακαδημαϊκή έρευνα. Η δράση αυτή επιτρέπει στην Τράπεζα να ανταποκρίνεται με συνεκτικό τρόπο στα αιτήματα εκ μέρους ευρωπαϊκών πανεπιστημίων κυρίως για οικονομική αρωγή,αλλά επίσης για συνεισφορά σε ερευνητικές εργασίες. Διευκολύνει επίσης τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές εργασίες του προσωπικού της Τράπεζας.

19 Έκθεση δραστηριοτήτων καιέκθεσηπερί εταιρικής ευθύνης 17 Όμιλος ΕΤΕπ Υπογραφέντα δάνεια στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Καινοτομία 2010» (εκατ. ευρώ) Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών Εκπαίδευση και κατάρτιση Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Σύνολο ιδιωτικό τομέα και τον τομέα της έρευνας. Ο ΜΧΕΚ γνώρισε γρήγορη επιτυχία, με τη χορήγηση δανείων για επενδύσεις στουςτομείςτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της μηχανολογίας και της βιοτεχνολογίας. Σε συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ για τις ΥποδομέςΈρευνας (EΣΦΥΕ) καιτοφόρουμ Ευρωπαϊκών Διακυβερνητικών Ερευνητικών Οργανισμών, η ΕΤΕπ βρίσκεται σε διάλογο με τους φορείς που προωθούν επενδύσεις σε ερευνητικές υποδομές μεγάλης κλίμακας, και ιδίως τα35έργα πουσχεδιάζονταισεκλίμακαεε, και ταοποία έχουν συνολικό προβλεπόμενο κόστος 14 δισ. ευρώ. ΣτόχοςτουEΣΦΥΕ στοοποίοσυμμετέχουναντιπρόσωποιτων κρατών μελών της ΕΕ και τωνσυνδεδεμένων χωρών καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η ανάπτυξη μίας συνεκτικής προσέγγισης για τον σχεδιασμό της πολιτικής στον τομέα των ερευνητικών υποδομών στην Ευρώπη. Για τη χρηματοδότηση αυτών των ειδικής φύσης έργων τα οποία απαιτούν πολύ χρόνο για την πραγματοποίησή τους,ειδικό επιστημονικό εξοπλισμό, πολύπλοκες λειτουργικές ρυθμίσεις και, κυρίως, μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές δεσμεύσεις από τις δημόσιες αρχές που τα προωθούν χρειάζονται νέες, πρωτότυπες λύσεις, βασισμένες σε βιώσιμο επιμερισμό των κινδύνων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών. Εκπαίδευση και κατάρτιση Στον τομέα της παιδείας, η ΕΤΕπ χορήγησε το2007 δάνεια συνολικού ύψους 1δισ. ευρώ. Μέχρι πρόσφατα, το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεών της στον τομέα αυτόν αφορούσε την υποδομή κτήρια, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που απαιτείταιγιατηναπόκτησηγνώσεωνκαι δεξιοτήτων. Παραδείγματος χάρη, στηναυτόνομη κοινότητα της Βαλένθια, στην Ισπανία, η Τράπεζα χρηματοδότησε την κατασκευή, αποκατάστασηκαιεπέκταση,καθώς και την επίπλωση και τονεξοπλισμό, εγκαταστάσεων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης, και άλλες συναφείςεκπαιδευτικές υποδομές. Πιο πρόσφατα, σημαντική προσπάθεια καταβλήθηκε για την προαγωγή σχεδίων πουσυμβάλλουν αμεσότερα στη βελτίωσητης ποιότηταςτης εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι στοεξήςδίνεταιαυξημένοβάροςστιςεπενδύσειςπουέχουν σχέση με μέτρα υπαγορευόμενα από τη ζήτηση, και στις επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως π.χ. τα σπουδαστικά δάνεια ήηακαδημαϊκή έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, οι οποίες διευρύνουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση και βελτιώνουν την ποιότητά της. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα χορήγησε μίαχρηματοδότηση ύψους 150 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία, για ένα πρόγραμμα σπουδαστικών δανείων πουεντάσσεται σε μία ευρύτερη, εθνική στρατηγική με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης, την ενθάρρυν-

20 Όμιλος ΕΤΕπ 18 Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης Καινοτόμοι χρηματοδοτήσεις γιατη στήριξη της καινοτομίας Προσφέροντας έναν εύστοχο συμβολισμό, η συμφωνία για τη θέσπιση τουμηχανισμού χρηματοδοτήσεων με επιμερισμό των κινδύνων (ΜΧΕΚ) υπεγράφη στις 5 Ιουνίου 2007 ταυτόχρονα από τον Επίτροπο Potočnik στο Αμβούργο, στο πλαίσιο της 4ης Ευρωπαϊκής συνδιάσκεψης για τις υποδομές έρευνας, και από τον Πρόεδρο της ΕΤΕπ, κ. Philippe Maystadt, κατά την ετήσια σύνοδο του Συμβουλίου των Διοικητών της ΕΤΕπ, στο Λουξεμβούργο. Ο ΜΧΕΚ, οοποίοςδημιουργήθηκε γιατη χρηματοδοτική στήριξη της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΑΚ), είναι καρπός της γόνιμης συνεργασίας μεταξύ της ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαθέτοντας προικοδότηση 2 δισ. ευρώ 1 δισ.από το 7οΠρόγραμμαπλαίσιογια την έρευνα και 1 δισ.από τον Μηχανισμό δομημένων χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ ομχεκ αναμένεται να κινητοποιήσει επιπρόσθετα κεφάλαια ύψους 10 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της ΕΑΚ. Η ανταπόκριση υπήρξε σχεδόν άμεση. Τον Σεπτέμβριο, είχαν ήδη συναφθεί οκτώ χρηματοδοτικές συμβάσεις, συνολικού ύψους 359 εκατ. ευρώ, για επενδύσεις σχετικές με τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, την παραγωγή εξαρτημάτων αυτοκινήτων, τη μηχανολογία και τη βιοτεχνολογία. Ως το τέλος του έτους είχαν χορηγηθεί στο πλαίσιο του ΜΧΕΚ δάνεια συνολικού ύψους 459 εκατ. ευρώ, για επενδύσεις σετέσσερα κράτη μέλη. Μέσω του ΜΧΕΚ είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις μικρού και μεγάλου μεγέθους, με απευθείας δάνεια ή μέσω διαμεσολαβούντων οργανισμών. Στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, χορηγήθηκε μία γραμμή πιστώσεων πουθα βοηθήσει καινοτόμους μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν εξαρτήματα για την αυτοκινητοβιομηχανία, να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητες τους ΕΑΚ μέσω ενός συστήματος πώλησης και επανενοικίασης των δικαιωμάτων τους πνευματικής ιδιοκτησίας στην Deutsche Leasing, κορυφαία εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων. Μέσω του ΜΧΕΚ η Τράπεζα προτίθεται να αυξήσει το 2008 τις συνολικές χρηματοδοτήσεις της για τη στήριξη της καινοτομίας στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τον αριθμό των χρηματοδοτήσεών της για επενδύσεις μικρού μεγέθους. ση της προσέλευσης σπουδαστών και τη βελτίωση της παροχής ίσων ευκαιριών πρόσβασης. Το πρόγραμμα έχει ήδη αποδώσει θετικά αποτελέσματα, σε όρους ενίσχυσης της υπευθυνότητας των χρηματοδοτικών οργανισμών και προσέγγισης των σπουδαστών πουπροέρχονται από φτωχότερα κοινωνικά στρώματα, και έχει συμβάλει στη θέσπιση μηχανισμών και διαδικασιών για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και τηνεξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας τουσυστήματος σπουδαστικών δανείων. Στο μέλλον, η Τράπεζα ενδέχεται επίσης να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τηβελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας στα ευρωπαϊκά σχολεία και πανεπιστήμια.

21 Έκθεση δραστηριοτήτων καιέκθεσηπερί εταιρικής ευθύνης 19 Όμιλος ΕΤΕπ Τεχνολογίες πληροφορικής καιεπικοινωνιών Τα δάνεια στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), οοποίος είναι καίριας σημασίας για την εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισσαβώνας, ανήλθαν το 2007 σε 1,6 δισ. ευρώ. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές αφορούν επενδύσειςμεγάλου μεγέθους,πουαπαιτούν δάνεια σημαντικού ύψους όπως π.χ. η επένδυση της British Telecom στην επόμενη γενεά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η οποία χρηματοδοτήθηκεμε455 εκατ. ευρώ, ήηεπένδυση της Telefonica σε ένα νέο ευρυζωνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (UMTS) στην Ισπανία, για την οποία η Τράπεζα χορήγησε 375 εκατ. ευρώ. αποτελέσματα της έρευνας και ανάπτυξης μετατρέπονται σε εμπορεύσιμα αγαθά ή υπηρεσίες. Στο Ταμείο ανατέθηκε επίσης πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διαχείριση ενός κονδυλίου ύψους 1,1 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του κοινοτικού Προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και τηνκαινοτομία(πακ), το οποίοκαλύπτει την περίοδο Στόχος τουπακ είναι ηενίσχυσητης ανταγωνιστικότητας τωνευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η στήριξη της καινοτομίας και η βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης. Σημαντικοί πόροι θα διατεθούν για δραστηριότητες σχετικές με καθαρέςτεχνολογίες. Η ΕΤΕπ και η Επιτροπή υπέγραψαν το 2007 μνημόνιο συνεργασίας, για τη στήριξη τουκανονιστικού πλαισίουτης ΕΕ όσον αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και ιδίωςτης πολιτικής της ΕΕ που αποσκοπεί στην μείωση του ευρυζωνικού χάσματος. Οι ανάγκες σε επενδύσεις για τα δίκτυα επόμενης γενεάς είναι δυνητικά υψηλές, και η Τράπεζα αναμένεται να διαδραματίσει διαρκώς σημαντικότερο ρόλο όσον αφοράτην προσέλκυση επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα σε αυτού του είδους τις υποδομές. Επιπλέον, η ΕΤΕπ στηρίζει τη δημιουργία εναλλακτικών πλατφορμών ευρυζωνικής πρόσβασης (π.χ. με χρήση ασύρματων τεχνολογιών), οι οποίες απαιτούν νέους τύπους χρηματοδοτήσεων. Το ΕυρωπαϊκόΤαμείο Επενδύσεων καιηκαινοτομία Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), θυγατρική της ΕΤΕπ, συμβάλλει σημαντικά στην εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισσαβώνας, επενδύοντας σε σχήματα παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων πουπαρέχουν ίδια κεφάλαια σε καινοτόμους μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα τελευταία έτη, το ΕΤΑΕ διεύρυνε το φάσμα των επενδύσεών του στο χώρο των επιχειρηματικών κεφαλαίων: η δραστηριότητά του δεν περιορίζεται πλέον στα σχήματα πουπαρέχουν κεφάλαια σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, αλλά επεκτείνεται και στο ανάντη στάδιο, της μεταφοράς τεχνολογίας, πουείναι η διαδικασία χάρη στην οποία τα

22 Όμιλος ΕΤΕπ 20 Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης Περιβαλλοντική αειφορία Ηυπευθυνότητα της ΕΤΕπ όσον αφορά τοπεριβάλλον, έχει τρεις διαστάσεις. Πρώτον, η Τράπεζα, σε όλα τα επενδυτικά σχέδια πουχρηματοδοτεί, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της περιβαλλοντικής αειφορίας, θέτοντας έμφασηστην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτεινόμενων επενδύσεων και στην επάρκεια των μέτρωναντιμετώπισής τους, καθώς και σήμερα περισσότερο παράποτέ στην ενεργειακή αποδοτικότητα των προτεινόμενων τεχνολογιών καιμεθόδων. ΗΤράπεζα,κατ ελάχιστο, φροντίζει να βεβαιώνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτεί συνάδουν με τις περιβαλλοντικές αρχές και προδιαγραφές της ΕΕ. Δεύτερον, σημαντικό μέρος τωνδανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ στοχεύει ειδικά στην προστασία και βελτίωση του φυσικούκαι του κτισμένου περιβάλλοντος και στην προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας, προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης. Η Τράπεζα στηρίζει επενδύσεις που εστιάζονται στις κλιματικές αλλαγές, στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, στους δεσμούς μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας, στην προώθησητης αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων καιστη διαχείριση αποβλήτων. Η τρίτη διάσταση είναι η ευθύνη της Τράπεζας όσον αφορά τοπεριβαλλοντικό «αποτύπωμά»της ως οργανισμού. Αν και τοαποτύπωμα της ΕΤΕπ με αυτή την έννοια δεν είναι της ίδιας κλίμακας μετοαποτύπωμά της που προκύπτει από τη χρηματοδότηση επενδύσεων, η Τράπεζα καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για να βελτιώνει τις περιβαλλοντικές επιδόσειςτωνκτηρίων της και να προάγειτημέριμνα για το περιβάλλον στη διαχείρισητωνγραφείων της (βλ. κεφάλαιο με τίτλο «Άμεσο περιβαλλοντικόαποτύπωμα και υπευθυνότητα στην εργασία»). Η ΕΤΕπ έχει θέσει ως στόχο της να διαθέτει γιατην προστασία του περιβάλλοντος και την προαγωγή αειφόρων κοινοτήτων, μεταξύ 30% και 35% του συνόλου των δανείων που χορηγεί, τόσο εντός, όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανταποκρινόμενες στον στόχο αυτόν, το 2007 οι περιβαλλοντικές χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες της ΕΖΕΣ υπερέβησαν τα 13 δισ.ευρώ, ενώεκτόςεε ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ,αντιπροσωπεύοντας συνολικά το 30,5% του συνόλου των χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας. Φυσικόπεριβάλλον Όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον, προτεραιότητα δίδεται στις επενδύσεις και τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην καταπολέμηση τωνκλιματικών αλλαγών, καθώς και στα έργα στους τομείς της ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων και στερεών αποβλήτων, και στις επενδύσεις για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στον τομέα των κλιματικών αλλαγών, η Τράπεζα, με οδηγό τοπρωτόκολλο του Κιότο, στηρίζει τις προσπάθειες για μείωση τωνεκπομπώνάνθρακα χρηματοδοτώντας επενδύσεις για την υποκατάσταση καυσίμων, την ανάπτυξη εναλλακτικώνπηγών ενέργειας καιτηναύξησητης ενεργειακής απόδοσης. Η χρηματοδότηση επενδύσεωνστοντομέα της ενέργειαςείναιένας από τους αυτοτελείς στόχουςτης δραστηριότητας της ΕΤΕπ, ενώ τοθέμα των κλιματικών αλλαγών επηρεάζει επίσης ισχυρά την πολιτική της Τράπεζας στον τομέα των μεταφορών (βλ. επίσης κεφάλαια με τίτλο «ΔΕΔ: δίκτυα μεταφορών για την Ευρώπη» και «Αειφόρος, ανταγωνιστική και ασφαλής ενέργεια»).

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων;

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία σε υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 50 χρόνια στην υπηρεσία της Ευρώπης ισχυρός εταίρος της Ελλάδας επί 45 χρόνια Μήνυμα Το 2008, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εορτάζει 50 χρόνια στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Το 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε συνολικά στην Κύπρο 265 εκατ. ευρώ. Ανέπτυξε συνεργασία με τα δυναμικότερα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA της ΕΤΕΠ για τα Έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα Ημερίδα ΕΕΔΣΑ - Έκθεση ECOTEC 2010 24 η Απριλίου 2010 Π. Κοκορότσικος, Ευρωσύμβουλοι Γ. Ηλιόπουλος, ΕΠΤΑ Γ. Κωνστάντζος, ΕΠΤΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2015 Ανδρέας Τσάλας, Οικονομολόγος, ΜΑ, ΜΒΑ, PhD Cand. Τμήμα Χορήγησης Δανείων Ο.Τ.Α. Τ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Βορείου Αιγαίου Παρουσίαση JESSICA και Πρόσκλησης Υποβολής Έργων Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Agenda Βασική περιγραφή της πρωτοβουλίας JESSICA και επιλεξιμότητα έργων Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά «Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ «Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων

Έκθεση δραστηριοτήτων Ετήσια Έκθεση 2010 Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Τόμος I Έκθεση δραστηριοτήτων Ετήσια Έκθεση 2010 Όμιλος Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ενηµερωτικό Σηµείωµα Αθήνα, 28/9/2010 Το ΥΠΑΑΝ και το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία και µε άλλα Υπουργεία, όπως το ΥΠΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων

Έκθεση δραστηριοτήτων 2 012 Έ κ θ ε σ η δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν Ο Όμιλος ΕΤΕπ αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 98-100, boulevard Konrad Adenauer

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Συνέδριο ΤΕΕ, 12-14/12/2012: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2014

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2014 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2014 Στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανάπτυξης, οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ το 2014 στήριξαν πολύ σημαντικά την ελληνική οικονομία κατά την περίοδο της

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 25 Ιουνίου 2014 / 2 Η Τράπεζα Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544)

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) Θέµα: 'Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε." σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΚΕΔΕ Ιωάννινα - Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 Χιωτάκης Νίκος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Η εταιρεία Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό Λευκωσία, 17 Ιουλίου 2014 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Θέμα: Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Τράπεζας Κύπρου Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας επισυνάπτονται οι σχετικές πληροφορίες για τα Σχέδια JEREMIE και Trade Finance

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΣΥΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ Λεωφόρος Λεμεσού 23, Γραφείο 204, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία Τηλ: 22522229, Φαξ:22522259 Email: symeainfo@cytanet.com.cy Website: www.symea.org 7 Απριλίου 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Re-engineering Greece, Διεθνές Συνέδριο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 25 & 26/05/2013

Re-engineering Greece, Διεθνές Συνέδριο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 25 & 26/05/2013 Re-engineering Greece, Διεθνές Συνέδριο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 25 & 26/05/2013 Η ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ομιλητής: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Η τράπεζα της ΕE. Έκθεση δραστηριοτήτων

Η τράπεζα της ΕE. Έκθεση δραστηριοτήτων Η τράπεζα της ΕE Έκθεση δραστηριοτήτων 2011 Με 55 ανεμογεννήτριες στη Βόρεια Θάλασσα, το Belwind είναι το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο στο Βέλγιο. Η ΕΤΕπ είναι ο κυριότερος χρηματοδότης του τομέα της αιολικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα