Έκθεση δραστηριοτήτων καιέκθεσηπερί εταιρικής ευθύνης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση δραστηριοτήτων καιέκθεσηπερί εταιρικής ευθύνης"

Transcript

1 Ετήσια Έκθεση 2007 Ό μ ι λος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Τόμος I Έκθεση δραστηριοτήτων καιέκθεσηπερί εταιρικής ευθύνης

2

3 Ετήσια Έκθεση 2007 Ό μ ι λος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Τόμος I Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης Η Ετήσια έκθεση του Ομίλου ΕΤΕπ για το 2007 αποτελείται από τρεις τόμους: Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης, στην οποία παρουσιάζονταιοιδραστηριότητες του Ομίλου ΕΤΕπ κατά το παρελθόν έτος, και οι προοπτικές για το μέλλον Οικονομικήέκθεση,στην οποία παρουσιάζονταιοιοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΕΤΕπ, της ΕΤΕπ, της Επενδυτικής Διευκόλυνσης της Κοτονού, του χρηματοδοτικού ταμείου (Trust Fund) του FEMIP και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), με τα επεξηγηματικά προσαρτήματά τους Έκθεση στατιστικών στοιχείων, στην οποία παρουσιάζεται κατάλογος των επενδυτικών σχεδίων πουχρηματοδότησεηετεπ καιτων δανειοληπτικών πράξεων πουδιενέργησε κατά το 2007, καθώς και κατάλογος τωνπράξεωντου ΕΤΑΕ. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει επίσης συνοπτικούς πίνακες για το παρελθόν έτος και γιατατελευταίαπέντε έτη. Στο CD-Rom που εσωκλείεται στο παρόν έντυπο, ο αναγνώστης θα βρει πληροφορίες που περιέχονται στους τρεις τόμους, καθώς και τοέγγραφο «Εταιρική ευθύνη 2007» και τα κύρια φυλλάδια και άλλα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν το 2007, στις διάφορες γλώσσες στις οποίες διατίθενται. Η Ετήσια Έκθεση δημοσιεύεται επίσης στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας

4 Όμιλος ΕΤΕπ 2 Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης

5 Έκθεση δραστηριοτήτων καιέκθεσηπερί εταιρικής ευθύνης 3 Όμιλος ΕΤΕπ Περιεχόμενα Βασικά μεγέθητων καταστατικών οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου ΕΤΕπ 4 Συνοπτικόςενοποιημένοςισολογισμόςτου Ομίλου ΕΤΕπ 5 Μήνυμα του Προέδρου 6 Το Εταιρικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την περίοδο Δραστηριότητα τουομίλου ΕΤΕπ κατά το Ισόρροπη ανάπτυξη στοσύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13 Στήριξητης καινοτομίας 16 Περιβαλλοντική αειφορία 20 ΔΕΔ:δίκτυα μεταφορών για την Ευρώπη 25 Στήριξητωνμικρομεσαίων επιχειρήσεων 30 Αειφόρος,ανταγωνιστική και ασφαλής ενέργεια 33 Υποψήφιες καιενδυνάμει υποψήφιες χώρες 37 Γειτονικές χώρες και χώρεςεταίροι 39 Χώρεςεταίροιστις περιοχές ΑΚΕ και ΑΛΑ 43 Δανειοληπτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ 47 Εταιρική διακυβέρνηση 50 Συνεργασία 51 Διακυβέρνηση καιευθύνη 53 Άμεσο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υπευθυνότητα στην εργασία 57 Καταστατικά όργανα της ΕΤΕπ 59 ΗΔιευθύνουσαΕπιτροπήτης ΕΤΕπ 62 Οργανόγραμμα 63 Καταστατικά όργανα του ΕΤΑΕ 68 Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμα για χρηματοδότηση από τονόμιλο ΕΤΕπ 69 ΔιευθύνσειςτουΟμίλου ΕΤΕπ 70

6 Όμιλος ΕΤΕπ 4 Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης Βασικά μεγέθη των καταστατικών οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου ΕΤΕπ Ευρωπαϊκή ΤράπεζαΕπενδύσεων Δραστηριότητα κατά το 2007 (εκατ. ευρώ) Υπογραφείσες χρηματοδοτήσεις ΕυρωπαϊκήΈνωση Χώρεςεταίροι 6389 Εγκριθείσες χρηματοδοτήσεις ΕυρωπαϊκήΈνωση Χώρεςεταίροι 7791 Εκταμιεύσεις Από πόρους της Τράπεζας Από δημοσιονομικούς πόρους 4568 Αντληθέντες πόροι (πριναπό τις πράξεις ανταλλαγής) 54725* Σε κοινοτικάνομίσματα Σε μη κοινοτικάνομίσματα Κατάστασητης Υπόλοιπο Δανείων από πόρους της Τράπεζας Χορηγηθεισών εγγυήσεων 165 Χορηγήσεων από δημοσιονομικούς πόρους 1785 Μακροπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου καιβραχυπρόθεσμου δανεισμού Ίδια κεφάλαια Σύνολο ισολογισμού Καθαράαποτελέσματαχρήσης 1633 Αναληφθέν κεφάλαιο εκ του οποίουκαταβεβλημένο και καταβλητέο 8240 Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων Δραστηριότητα κατά το 2007 Υπογραφείσες πράξεις 1918 Επιχειρηματικά κεφάλαια 521 Εγγυήσεις 1397 Κατάστασητης (*) Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει τους πόρους που αντλήθηκαν βάσει της συνολικής έγκρισης δανεισμού τηνοποία χορήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο για το 2007, και συμπεριλαμβάνει ποσό 77 εκατ.ευρώ που αντλήθηκε προκαταβολικά το Χαρτοφυλάκιο Επιχειρηματικά κεφάλαια Εγγυήσεις Ίδια κεφάλαια 965 Σύνολο ισολογισμού 1074 Καθαράαποτελέσματαχρήσης 50 Αναληφθέν κεφάλαιο 2770 εκ του οποίουκαταβεβλημένο 554

7 Έκθεση δραστηριοτήτων καιέκθεσηπερί εταιρικής ευθύνης 5 Όμιλος ΕΤΕπ ΣυνοπτικόςενοποιημένοςισολογισμόςτουΟμίλου ΕΤΕπ στις 31 Δεκεμβρίου 2007 (σε χιλιάδες ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες και σε ταχυδρομικά ταμιευτήρια Κρατικά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση από τις κεντρικές τράπεζες Δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων α) όψεως β) λοιπά δάνεια και απαιτήσεις γ) δάνεια Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών α) δάνεια β) ειδικές προβλέψεις Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης α) τουδημοσίου β)άλλων εκδοτών Μετοχές και άλλοιτίτλοιμεταβλητής απόδοσης Άυλα στοιχεία ενεργητικού Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού Λοιπά στοιχεία ενεργητικού α) χρεώστες διάφοροι β)θετικές αξίες αντικατάστασης Τμήμα του αναληφθέντος κεφαλαίου καιτων προς είσπραξη αποθεματικώνπου έχει κληθεί προς καταβολή αλλά δεν έχει ακόμη καταβληθεί Προπληρωθέντα έξοδα καιέσοδα εισπρακτέα ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα α) προθεσμίαςήμεπροειδοποίηση Υποχρεώσεις απόπιστωτικούςτίτλους α) χρεόγραφα και ομολογίες σε κυκλοφορία β) λοιποί πιστωτικοί τίτλοι Λοιπές υποχρεώσεις α) πιστωτές διάφοροι β) διάφορες υποχρεώσεις γ)αρνητικές αξίες αντικατάστασης Πληρωτέα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα Προβλέψεις α) Συνταξιοδοτικά προγράμματα και πρόγραμμα ασφάλισης υγείας ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κεφάλαιο Αναληφθέν Κεφάλαιο που δεν έχει κληθεί προς καταβολή Ενοποιημένα αποθεματικά α) αποθεματικό κεφάλαιο β) συμπληρωματικόαποθεματικό Κεφάλαια διατιθέμενα στον Μηχανισμό δομημένων χρηματοδοτήσεων Κεφάλαια διατιθέμενα για πράξειςεπιχειρηματικού κεφαλαίου Αποτελέσματαχρήσης: Προ της μεταφοράς απότακεφάλαιαγια γενικούς τραπεζικούς κινδύνους Μεταφορά εντόςτης χρήσης απότακεφάλαιαγια γενικούςτραπεζικούς κινδύνους... 0 Αποτελέσματα προςδιάθεση ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

8 Όμιλος ΕΤΕπ 6 Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης Μήνυμα του Προέδρου Προλογίζοντας πέρυσι την ετήσια έκθεση για το2006, τόνιζαότι το 2007 θα ήταν κρίσιμο έτοςγιατηνευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, λόγω της έναρξης εφαρμογής της νέας στρατηγικής της, πουσυνίσταται στην ανάληψη περισσότερων κινδύνων με σκοπό την προσφορά υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Τράπεζας είχαν τεθεί φιλόδοξοι στόχοι, ιδίως όσον αφορά την χρήση τουμηχανισμού δομημένων χρηματοδοτήσεων (ΜΔΧ). Οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν και, σε μερικές περιπτώσεις, ξεπεράστηκαν. Παραδείγματος χάρη, το συνολικό ύψος των χρηματοδοτικών συμβάσεων πουυπεγράφησαν στο πλαίσιο του ΜΔΧ υπερέβη το 1,5 δισ. ευρώ, ήταν δηλαδή σχεδόν πενταπλάσιο σε σχέση με το2006. Παράλληλα, η ΕΤΕπ τετραπλασίασε τις χρηματοδοτήσεις της υπέρ των καθαρών πηγών ενέργειας, συνομολογώντας δανειακές συμβάσεις συνολικού ύψους άνω των 2 δισ.ευρώ για επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών. Επιπλέον, τέθηκαν σε εφαρμογή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διάφορες νέες πρωτοβουλίες, και ιδίως ομηχανισμός χρηματοδοτήσεων με επιμερισμό των κινδύνων, που προορίζεταιγιατην υποστήριξητουτομέα της έρευνας. Όσον αφορά τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εφαρμογή των νέων χρηματοδοτικών εντολών που ανέθεσε το Συμβούλιο της ΕΕ στην Τράπεζα για την περίοδο , ξεκίνησε μεεπιτυχία. Αν και ησχετική εγγυητική συμφωνία με την Επιτροπή υπεγράφη μόλις τον Αύγουστο, οι υπογραφές δανείων στις χώρες της διεύρυνσης, στις γειτονικές χώρες και στις χώρες εταίρους υπερέβησαν συνολικά τα 6 δισ. ευρώ. Στην Τουρκία, τα δυτικά Βαλκάνια και τις μεσογειακές χώρες εταίρους,η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι σήμερα ο πλέον δραστήριος διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός. Για τη χρηματοδότηση της δανειοδοτικής αυτής δραστηριότητας, η ΕΤΕπ άντλησε από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές σχεδόν 55 δισ. ευρώ ποσό σημαντικά υψηλότερο από τα 48 δισ. ευρώ που είχε αντλήσει το 2006 μέσω 236 εκδόσεων ομολογιακών δανείων σε 23 νομίσματα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεωνπαραμένει ένας από τους μεγαλύτερους εκδότες τίτλων στις κεφαλαιαγορές, και η δανειοληπτική δραστηριότητά της για την άντλησηκεφαλαίων από τις αγορές αυτές παρέμεινε ισχυρή, παρά τη χρηματοπιστωτική αναταραχή που επικρατεί από τα μέσα του Προφανώς, η συνετή πολιτική διαχείρισης των κινδύνων πουεφαρμόζει ητράπεζα, και η άριστη πιστοληπτική ικανότητά της, η οποία στηρίζεται στην ποιότητα των μετόχων της, πρόσφεραν αίσθημαασφάλειαςτουςεπενδυτές. Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν την εντατική εργασία και τον επαγγελματισμό του προσωπικού της Τράπεζας. Αντικατοπτρίζουν επίσης, την εμπιστοσύνη, τόσο των μετόχων της ΕΤΕπ όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ικανότητα της Τράπεζας να προάγει τις βασικές πολιτικές της ΕΕ και να προσφέρει προστιθέμενη αξία μέσω των δραστηριοτήτων της. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη των κρατών μελών και της Επιτροπής σημαίνει επίσης νέες ευθύνες και νέες προκλήσεις, όπως φαίνεται σαφώς στο Επιχειρησιακό Σχέδιο που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την περίοδο Η ΕΤΕπ καλείται να συνεχίσει τη δράση της στους τομείς της σύγκλισης, των μεταφορών (με ιδιαίτερη εστίαση στα διευρωπαϊκά δίκτυα προτεραιότητας), της ενέργειας (ιδίως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης), του περιβάλλοντος, της οικονομίας της γνώσης (Πρωτοβουλία «i2i») και της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όσον αφοράτις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ο Όμιλος ΕΤΕπ, ύστερα από διαβούλευση μετουςτραπεζικούς εταίρους του, τις δημόσιες αρχές και οργανώσεις ΜΜΕ, διερευνά επί του παρόντος τους τρόπους µε τους οποίους μπορεί να αυξήσει περαιτέρω την υποστήριξή τουπρος τον τομέα αυτόν. Εφέτος, στο πλαίσιο της προσπάθειας για πληρέστερη ενσωμάτωση της εταιρικής ευθύνης στη στρατηγική της ΕΤΕπ, αποφασίσαμε να ενοποιήσουμε τηνπληροφόρηση, σε ένα ενιαίο έγγραφο με τίτλο: «Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης».εκτενέστερες πληροφορίες σχετικά με τις κύριεςεξελίξεις κατά το 2007 περιέχονται στο CD-Rom και στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας. Σύμφωνα με τον στόχο της Τράπεζαςγιαενίσχυσητης διαφάνειας των δραστηριοτήτων της, δημιουργούμε επίσης στον διαδικτυακό τόπο της ΕΤΕπ ένα τμήμα αφιερωμένοστην εταιρική ευθύνη, τοοποίοθα περιέχει εκτενέστερες πληροφορίες

9 Έκθεση δραστηριοτήτων καιέκθεσηπερί εταιρικής ευθύνης 7 Όμιλος ΕΤΕπ σχετικά με την πολιτική και τις πρακτικές της Τράπεζας στον τομέα αυτόν. Η ΕΤΕπ αποφάσισε επίσης να εφαρμόζει, από τον Ιούνιο 2007 και εξής, τις διατάξεις τουκανονισμού «Aarhus» (1367/2006) για την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνηγιαπεριβαλλοντικάθέματα. Παράλληλα, ενημερώθηκε και δημοσιεύτηκε τοεγχειρίδιο περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρακτικών(«environmental and Social Practices Handbook»), στο οποίοπεριγράφονται οι εσωτερικές διαδικασίες και πρακτικές της ΕΤΕπ, ενώ συντάχθηκε επίσης μία αναθεωρημένη έκδοση της διακήρυξης της Τράπεζας σχετικά με την περιβαλλοντική και κοινωνική πολιτική της. Η αναθεωρημένη αυτή έκδοση αποτελεί επί του παρόντοςτοαντικείμενοδημόσιας διαβούλευσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα βοηθήσουν την Τράπεζα να βελτιώσει περαιτέρω τις διαδικασίες της για τηναξιολόγηση καιτον περιορισμό των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων που συνδέονταιμετηχρηματοδοτική της δραστηριότητα. Όσον αφοράτις δανειοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα αξιοσημείωτο γεγονός ήταν η τροποποίηση του Πλαισίου Εκτίμησης των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (Economic and Social ImpactAssessmentFramework- ESIAF), κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις καθεμίας από τις επιμέρους χρηματοδοτικές εντολές που έχουνανατεθεί στην Τράπεζα, και να επιτρέπει ακριβέστερη μέτρηση της προστιθέμενης αξίας που προσφέρει η ΕΤΕπ. Το πλαίσιο αυτό, το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλες τις εκτός ΕΕ δραστηριότητες που διεξάγει η ΕΤΕπ βάσει εντολής,θα βοηθήσει την Τράπεζα να κατανοεί και να αξιολογεί καλύτερα τις επιπτώσεις των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, τόσο πριν όσο και μετά τη χρηματοδότησή τους,με απώτερο σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της πολιτικής της και των πρακτικών της από την άποψη της εταιρικής ευθύνης. HΕυρωπαϊκή ΤράπεζαΕπενδύσεωνκλείνει εφέτος 50 χρόνια δραστηριότητας. Αφότου ιδρύθηκε, το 1958, με αποστολή να προάγει την ολοκλήρωση, την ισόρροπη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τράπεζα έχει αποκτήσει, μέσα από μισό αιώνα δραστηριοτήτων, σημαντική εμπειρία στη χρηματοδότηση επενδύσεων, σε ευρύτατοφάσμα τομέων. Η ΕΤΕπ στήριξε τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης αντιμετώπισε με επιτυχία τις προκλήσεις έξι διευρύνσεων της ΕΕ, και αύξησε το κεφάλαιό της, από ένα δισεκατομμύριο λογιστικές μονάδες σε 164,8 δισεκατομμύρια ευρώ τέλος, έπαιξε μείζονα ρόλο στην εγκαθίδρυσητουευρώ,αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που προετοίμασαν τον δρόμο για τη μετάβαση στο ενιαίο νόμισμα. Πενήντα χρόνια μετά την Συνθήκη της Ρώμης, η ευρωπαϊκή περιπέτεια έχει μόλις αρχίσει. Σήμερα, έχει ζωτική σημασία το να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του 21ου αιώνα: η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, η προώθηση της επιστήμης και της βιομηχανίας, για ναδιατηρήσει η Ευρώπη τη θέση της ως μείζονος οικονομικής δύναμης, η προαγωγή της παγκόσμιας αλληλεγγύης και η καταπολέμηση της φτώχειας στις άλλες περιοχές του κόσμου.ηετεπ θα προσφέρει πρόθυμα τη βοήθειά της στην Ευρώπη, για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Philippe Maystadt ΠρόεδροςτουΟμίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

10 Όμιλος ΕΤΕπ 8 Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης ΤοΕταιρικόΕπιχειρησιακό Σχέδιο για τηνπερίοδο Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΤΕπ για τα ερχόμενα έτη παρουσιάζεταισε ένα έγγραφο διαθέσιμο στο κοινό, με τίτλο «Corporate Operational Plan» (Εταιρικό Επιχειρησιακό Σχέδιο), το οποίο καλύπτει την τριετία Αφότου το Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ ενέκρινε, τον Ιούνιο 2005, την στρατηγική της «ανάληψης υψηλότερων κινδύνων με σκοπό την προσφορά αυξημένης προστιθέμενης αξίας για τη στήριξη της πολιτικής της ΕΕ», οι προσπάθειες της Τράπεζας έχουνσυγκεντρωθεί σε αυτόν τονπρωτεύοντα στόχο. Για ναεδραιώσει την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής απόφασης, η ΕΤΕπ απέφυγε να καθορίσει άλλους στρατηγικούς στόχους για την περίοδο Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τράπεζα εξακολουθεί να εστιάζει τη δραστηριότητά της σε έξι προτεραιότητες: οικονομική και κοινωνική συνοχή και σύγκλιση στη διευρυμένη Ένωση, εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Καινοτομία 2010», ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και τωνδικτύωνπροσπέλασής τους, στήριξη τωνμικρομεσαίων επιχειρήσεων, προστασία και βελτίωση τουπεριβάλλοντος, καιεξασφάλισηαειφόρου,ανταγωνιστικής και ασφαλούςενέργειας. Όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις νέες εντολές που ανατέθηκαν στηνετεπ γιαχρηματοδοτήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι οποίες καθορίζονται στη σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006, οι στόχοι των χρηματοδοτήσεων αυτών είναι οι εξής: προενταξιακή στήριξη,ανάπτυξητουιδιωτικού τομέα,ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, προστασία και βελτίωση τουπεριβάλλοντος, και υποστήριξη της παρουσίας της ΕΕ μέσω άμεσων ξένων επενδύσεων καιμέσω της μεταφοράςτεχνολογίας καιτεχνογνωσίας. Προκλήσεις και απαντήσεις Το 2007, η ΕΤΕπ αντιμετώπισε στο περιβάλλον δραστηριότητάς της μία σειρά προκλήσεων, οι οποίες θα παραμείνουν σημαντικές. Παρά την αστάθεια πουεπικράτησε πρόσφατα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η Τράπεζα εξακολούθησε να παρέχει σταθερή ροή χρηματοδοτήσεων για επενδύσεις στην Ευρώπη, ιδίως σε τομείς στους οποίους οι συμμετέχοντες στην αγοράδιστάζουνναδραστηριοποιηθούν. Παράλληλα με τη συνεχιζόμενη ζήτηση δανείων για έργα υποδομής, αυξάνεται η ζήτηση δανείων αλλά και επιχειρηματικών κεφαλαίων για καινοτόμους επενδύσεις. Από την άλλη, οι συνέπειες της σταδιακής διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν τον ρόλο της ΕΤΕπ σε εθνικό επίπεδο και σεεπίπεδο ΕΕ, ενισχύονταςτησυμβολή της Τράπεζας στην εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής. Παράλληλα, οι προσδοκίες των εταίρων της ΕΤΕπ είναι υψηλές, καιηδιατήρησηενός διαλόγουυψηλής ποιότητας με την κοινωνία των πολιτώναποτελεί διαρκή απαίτηση. ΗΤράπεζα ανταποκρίθηκε στους κύριους χρηματοδοτικούς στόχους της και στις εξωτερικές προκλήσεις, αφενός, εφαρμόζοντας υγιή πολιτική άντλησης πόρων και, αφετέρου, ακολουθώντας στη δραστηριότητά της τις κατάλληλες κατευθύνσεις, με τα κατάλληλα μέσα. Τα στοιχεία που χαρακτήρισαν τη δραστηριότητα της Τράπεζας ήταν η αύξησητης προστιθέμενης αξίαςτωνχρηματοδοτήσεών της, μία νέαπολιτική όσον αφοράτους κινδύνους, νέα χρηματοδοτικά μέσα, η ενίσχυση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους εταίρους,η χρηματοοικονομική αυτάρκεια, ο αποτελεσματικός χρηματοοικονομικός προγραμματισμός, η κατανομή των πόρωνμε βάση τους στόχους, και η αυξημένη αποτελεσματικότητα. Ανάληψη κινδύνων και νέα χρηματοπιστωτικά μέσα Η πολιτική ανάληψης υψηλότερων κινδύνων, όποτε αυτό απαιτείται για την επίτευξη στρατηγικών επιδιώξεων, θα παραμείνει μόνιμο χαρακτηριστικό των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ. Μέσααπό προσαρμογές της πιστωτικής πολιτικής της Τράπεζας και των συστημάτων βαθμολόγησης των δανείων της καιτιμολόγησης των κινδύνων της,θα ενισχυθεί η ικανότητά της για ανάληψη κινδύνων και θα αυξηθεί η

11 Έκθεση δραστηριοτήτων καιέκθεσηπερί εταιρικής ευθύνης 9 Όμιλος ΕΤΕπ προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων της. Παράλληλα, μέσα από τροποποιήσεις στην πολιτική της όσον αφορά τουςπιστωτικούς κινδύνους που συνδέονται μετις μη εξασφαλισμένες δανειοδοτήσεις προς τράπεζες και εταιρείες, τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και ταυποκατάστατα δανείων ιδίως τουςεξασφαλισμένους μεστοιχεία ενεργητικού τίτλους και τα καλυμμένα ομόλογα, η ΕΤΕπ θα ενισχύσει την ικανότητά της να προσφέρει καινοτόμαπροϊόντα και να διενεργεί πράξεις που ελαφρύνουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των δανειοληπτών της. Τέλος, μία νέα μέθοδος εσωτερικών διαβαθμίσεων πουανέπτυξε ηετεπ, η οποία είναι συμβατή με την Οδηγία 2006/48/EΚ της ΕΕ, επεκτάθηκε σε νέες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και προσαρμόστηκε, κατά τρόπο ώστε να βοηθήσει την Τράπεζα στην ανάληψη περισσότερων κινδύνων, όποτε αυτό απαιτείται γιαστρατηγικούς σκοπούς. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλότερου κινδύνου, με τη στήριξη αποθεματικών που έχουνσυσταθεί προς τονσκοπό αυτόν από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και από κεφάλαια πουπαρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θασυμβάλει σημαντικά στη μελλοντική εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΤΕπ. Τα εμπλεκόμενα ποσά είναι σημαντικά. Στο πλαίσιο του Μηχανισμού δομημένων χρηματοδοτήσεων (ΜΔΧ), αποθεματικά συνολικού ύψους3,75 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί ως κεφαλαιακή κάλυψη για: δάνεια και εγγυήσεις υψηλής εξασφάλισης (senior) που ενέχουν κινδύνους σχετικούς με την προτης περάτωσης φάση τωνχρηματοδοτούμενων έργων και την αρχικήπερίοδο λειτουργίας τους μειωμένης εξασφάλισης δάνεια και εγγυήσεις που προηγούνται, ως προς τα δικαιώματα, των δανείων μειωμένης εξασφάλισης των μετόχων ενδιάμεσες χρηματοδοτήσεις (mezzanine finance), συμπεριλαμβανομένων ομολογιακών δανείων υψηλής απόδοσης για ταχέως αναπτυσσόμενες ή υπό αναδιάρθρωσηβιομηχανικές επιχειρήσεις παράγωγαπροϊόντα συνδεδεμένα με επενδυτικά σχέδια, και προϊόντα με μετοχικά χαρακτηριστικά. Ο Μηχανισμός χρηματοδοτήσεων με επιμερισμό των κινδύνων (ΜΧΕΚ) διαθέτει κεφαλαιακή κάλυψη 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1 δισ. ευρώ έχει δεσμευθεί από την ΕΤΕπ προς τον σκοπό αυτόν από τους πόρους τουμδχ,ενώτοάλλο 1 δισ. ευρώ διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από πόρους του7ουπρογράμματος πλαισίου για την έρευνα. Ο συνδυασμός των πόρων αυτών με δάνεια πουστοχεύουν ειδικά στη χρηματοδότηση επενδύσεων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, επιτρέπει να επιτυγχάνεται πολλαπλή μόχλευση. 500 εκατ. ευρώ διατίθενται από την ΕΤΕπ, και άλλα τόσα από την Επιτροπή, στον Μηχανισμό εγγυήσεων δανείων για διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, με σκοπό την παροχή εγγυήσεων επί πιστώσεων stand-by πουχορηγούνται σε έργα ΔΕΔ, για την κάλυψη του κινδύνου ελλιπών εσόδων κατά την αρχική περίοδο λειτουργίαςτωνέργωναυτών. Στο πλαίσιο του ΜΔΧ, 500 εκατ. ευρώ προορίζονται για χρηματοδοτήσεις με επιμερισμό των κινδύνων, με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα στις μεσογειακές χώρες εταίρους. Το υπόλοιπο 1,75 δισ. ευρώ προορίζεται για τη προώθηση των στόχων που έχουν εγκριθεί για τους τομείς της Πρωτοβουλίας «Καινοτομία 2010», των διευρωπαϊκών δικτύων και της ενέργειας. Η ζήτηση από την αγορά αυξάνεται ταχέως. Στο τέλος του2007, οι υπογραφές δανείων στο πλαίσιο του ΜΔΧ είχαν αυξηθεί σε 2,8 δισ. ευρώ, έναντι 1,3 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

12 Όμιλος ΕΤΕπ 10 Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης Συνεργασία με τηνευρωπαϊκή Επιτροπή Η συνεργασία με την Επιτροπή δεν περιορίζεται σε μηχανισμούς χρηματοδοτήσεων με επιμερισμό των κινδύνων. Περιλαμβάνει επίσης, συχνότατα, προγραμματισμό από κοινού και συγχρηματοδοτήσεις. Στις πρόσφατες κοινές πρωτοβουλίες μεταξύ των δύοοργανισμώνπεριλαμβάνεται η πρωτοβουλία JASPERS, στο πλαίσιο της οποίας παρέχεται στις δικαιούχους χώρες τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία βιώσιμων έργων υποδομής που θα χρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης συμμετέχει επίσης στο JASPERS. Άλλη κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕπ, σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι τοπρόγραμμα JESSICA (Joint European Support forsustainable InvestmentinCityAreas Κοινήευρωπαϊκή υποστήριξη γιαβιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές), μέσω του οποίου προσφέρονται στα κράτη μέλη και στους διαχειριστές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης εξατομικευμένες λύσεις γιατη χρηματοδότηση μεγάλου φάσματοςέργων αστικής ανάπλασης και ανάπτυξης. Μέσω μίας τρίτης πρωτοβουλίας, με την ονομασία JEREMIE, Εκταμιεύσεις, υπογραφείσες χρηματοδοτικές συμβάσεις καιεγκριθείσες χρηματοδοτήσεις ( ) (δισ. ευρώ) 60 ο Όμιλος ΕΤΕπ και η Επιτροπή διευκολύνουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων πιστώσεων για νέουςεπιχειρηματίες και μικροπιστώσεων στις αναπτυσσόμενες περιοχές. Η Επιτροπή έχει επίσης αναθέσει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων την εφαρμογή του προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα καιτηνκαινοτομία, με ευρύτατο φάσμα χρηματοδοτικών μέσων και προικοδότηση 1,1 δισ. ευρώ. Τέλος, μέσω του ευρωπαϊκού κέντρου εμπειρογνωμοσύνης για τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (European PPP Expertise Centre EPEC), η Επιτροπή και ηετεπ θα παρέχουν ενημέρωση και θα διαδίδουν τις βέλτιστες πρακτικές, προςόφελος τωνομάδων εργασίας τουδημόσιου τομέα πουείναι υπεύθυνες για ΣΔΙΤ, ενώ θα προσφέρουν επίσης στους συμμετέχοντες δημόσιους φορείς αρωγή σε επίπεδο πολιτικής και προγραμμάτων για την ανάθεση συμβάσεων καιτηδιαχείρισητων ΣΔΙΤ. Εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιπλέον των εντολών που έχουν ανατεθεί στην ΕΤΕπ για χρηματοδοτήσεις μέχρι συνολικού ύψους 27,8 δισ. ευρώ κατά την περίοδο , η Τράπεζα και ηεπιτροπή χρηματοδοτούν από κοινού τον Μηχανισμό προετοιμασίας έργων στον τομέα των υδάτων στις χώρες ΑΚΕ. ΗΤράπεζα διαχειρίζεται επίσης το ταμείο (Trust Fund) για τα έργα υποδομής στο πλαίσιο της ευρωαφρικανικής εταιρικής σχέσης, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Επιτροπή και 10 κράτη μέλη. Σκοπός αυτού του καινοτόμουσχήματος είναι να συμβάλει στην αύξηση της παροχής χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για περιφερειακά και διασυνοριακά έργα υποδομής στην Αφρική, μέσω του συνδυασμού κρατικών επιχορηγήσεων με μακροπρόθεσμα δάνεια Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και χρηματοοικονομική αυτάρκεια Εκταμιεύσεις Υπογραφές Εγκρίσεις Η εφαρμογή της στρατηγικής πρέπει να συμβιβάζεται με τον στόχο της Τράπεζας να διατηρήσει τη χρηματοοικονομική της βιωσιμότητα σε μακροπρόθεσμη βάση. Λόγωτης φύσης και της αποστολής της ΕΤΕπ, σημαντικό μέρος των ωφελειών που παράγει η Τράπεζα απορρέει από τη δραστηριότητά της στην υπηρεσία της πολιτικής της ΕΕ. Τα καθαράπλεονάσματα της Τράπεζας προέρχονται από την απόδοση τωνεπενδύσεων

13 Έκθεση δραστηριοτήτων καιέκθεσηπερί εταιρικής ευθύνης 11 Όμιλος ΕΤΕπ των ιδίων κεφαλαίων της και από τα έσοδα της χρηματοδοτικής της διαμεσολάβησης, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη του κόστους των δανείων της. Η ΕΤΕπ, ως δημόσιος οργανισμός, δεν έχει σκοπό να προβαίνει σε κερδοσκοπικές κινήσεις που την εκθέτουν σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, καιθέτειτοόριο ανοχής της έναντι των κινδύνων αυτών σε επίπεδο που διασφαλίζει τηνχρηματοοικονομική της βιωσιμότητα σε μακροπρόθεσμη βάση. Λόγωδιαφόρων παραγόντων, η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων αναμένεται να ακολουθήσει ελαφρώς φθίνουσα πορεία την περίοδο Τα έσοδα διαμεσολάβησης ουσιαστικά περιορίζονται στην κάλυψη των διοικητικών εξόδων και στην τιμολόγηση του πιστωτικού κινδύνου. Αν και αναμένεται ότι η συμμετοχή της Τράπεζας σε πιοσύνθετες και υψηλότερουκινδύνου δραστηριότητες θα αποδώσει οφέλη σε όρους προστιθέμενης αξίας, η αύξηση τουκινδύνου μη εξυπηρέτησης οφειλών από πελάτες ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες όσοναφοράτην κάλυψη τουκόστους. Επιπλέον, η διαχείριση τωναυξημένωννομικών και λειτουργικών κινδύνων και κινδύνων φήμης απαιτεί σημαντικούς πόρους. Ομοίως, δραστηριότητες όπως ηπαροχή τεχνικής βοήθειας και άλλων συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι μεν σημαντικές από πλευράς πολιτικής, αλλά δεν συνεισφέρουνάμεσα στα λειτουργικά έσοδα. Ωστόσο, με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο και την παρούσακεφαλαιακήκατάσταση, ηετεπ, μέσα από την κατανομή των πόρων της σύμφωνα με συγκεκριμένους στόχους και τηνενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της, δεν θαχρειαστεί αύξηση του κεφαλαίου της πριν από το 2010, και θα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει την αύξηση αυτή από τα αποθεματικά πουέχει δημιουργήσει, χωρίς να απαιτηθούν χρηματικές καταβολές από τα κράτη μέλη. Τέλος, για ναενισχυθεί η κεφαλαιακή δομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων εν όψει της μελλοντικής του εξέλιξης, το εγκεκριμένο κεφάλαιο του Ταμείου αυξήθηκε το 2007 κατά 50%, σε 3 δισ. ευρώ. Η ΕΤΕπ άσκησε τοσύνολο των δικαιωμάτων της στην ανάληψη νέων μετοχών, ενώ η Επιτροπή θα ασκήσει τα δικά της σταδιακά, μέσα σε μία τετραετία, και οι συμμετέχοντες χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί άσκησαν περισσότερο από το 70% των δικαιωμάτων τους. Κατόπιναυτού, τα ίδια κεφάλαια του ΕΤΑΕανέρχονται σε 965 εκατ. ευρώ.εκτιμάταιέτσιότι η χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του ΕΤΑΕ είναι εξασφαλισμένη τουλάχιστον μέχρι το 2013, καθώς οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν σταδιακά στη διάρκεια της μεσολαβούσας περιόδου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ

14 Όμιλος ΕΤΕπ 12 Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης Δραστηριότητα τουομίλου ΕΤΕπ κατά το 2007

15 Έκθεση δραστηριοτήτων καιέκθεσηπερί εταιρικής ευθύνης 13 Όμιλος ΕΤΕπ Ισόρροπη ανάπτυξη στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήταν ανέκαθεν ητράπεζα των περιφερειών, ήτοι των ενισχυόμενων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πουλαμβάνουν επίσης μη επιστρεπτέες ενισχύσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία. Σύμφωνα με την ανανεωμένη Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο , η ΕΤΕπ εστίασε τις χρηματοδοτήσεις της υπέρ της περιφερειακής ανάπτυξης στις περιοχές που πρόσφατα καθορίστηκαν ως «περιοχές σύγκλισης», συμπεριλαμβανομένων των περιοχών πουεξέρχονται ή εισέρχονται σταδιακά στο καθεστώς αυτό. Πρόκειται για τις 113 φτωχότερες περιοχές στηνεετων27, οι οποίες συγκεντρώνουνπληθυσμό190 εκατομμυρίων. Εκτόςτωνπεριοχών σύγκλισης, η νέαπεριφερειακή πολιτική προάγειτους στόχους της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, τους οποίους η ΕΤΕπ προωθείκυρίως μέσω τωνχρηματοδοτήσεών της στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της «Καινοτομία 2010» και των δανείων που χορηγεί για την ανάπτυξη τωνδιευρωπαϊκών δικτύων, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τηνπεριβαλλοντική αειφορία. Η ΕΤΕπ έχει θέσει ως μεσοπρόθεσμο στόχο της να διαθέτει για την προαγωγή του στόχου της σύγκλισης το 40-45% του συνόλου των δανείων που χορηγεί στο εσωτερικό της ΕΕ. Το 2007, η Τράπεζα χορήγησε για τη χρηματοδότησηεπενδύσεωνστις περιοχές σύγκλισης 13,8 δισ. ευρώ,ποσόπουανταποκρίνεται στον στόχο της. Διαρθρωτικά δάνεια-προγράμματα στανέακράτη μέλη Σημαντικό μέρος των χρηματοδοτήσεων υπέρ της σύγκλισης κατευθύνθηκε στα δώδεκα κράτη μέλη που προσχώρησαν στηνεεαπό το 2004 καιμετά. Το 2007, τα δοςάνεια της ΕΤΕπ στα κράτη αυτά ανήλθαν συνολικά σε 5,75 δισ. ευρώ. Τα περισσότερα από τα δάνεια χορηγήθηκαν σε συνδυασμό με μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία. Οι συγχρηματοδοτήσειςτωνδιαρθρωτικών ταμείων καιτης ΕΤΕπ μπορούν να αφορούν μεμονωμένα επενδυτικά σχέδια ή ευρύτερα προγράμματα. Συμμετέχοντας στη χρηματοδότηση ενός συνόλου επενδύσεων μικρής ή μεγάλης κλίμακας, στο πλαίσιο ενός επενδυτικού προγράμματος σε ορισμένο τομέα ή περιοχή, η ΕΤΕπ μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών και παραγόντων πουευνοούν την ανάπτυξη και οδηγούν έτσι σε πραγματική σύγκλιση στα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη και περιοχές. Αυτό το προϊόν της ΕΤΕπ καλείται Διαρθρωτικό Δάνειο-Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό, το 2007, η Τράπεζα αποφάσισενα χορηγήσει 700 εκατ. ευρώ στη Βουλγαρία για να συγχρηματοδοτήσει, με το Ταμείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, τη συμμετοχήτουβουλγαρικού Δημοσίου στηνπραγματοποίηση επενδύσεων προτεραιότητας. Τα επενδυτικά σχέδια πουείναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση καθορίζονται στα επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της Βουλγαρίας και στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο Ο μηχανισμός συγχρηματοδότησης θα χρησιμοποιηθεί αρχικά για επενδύσεις στους τομείς τωνμεταφορών και τουπεριβάλλοντος, αλλά μπορεί, εφόσον ζητηθεί από τις βουλγαρικές αρχές, να επεκταθεί καισεάλλα προγράμματα των ταμείων της ΕΕ, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης, την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, την ανάπτυξη τουανθρώπινου δυναμικού και την γεωργία. Το συνολικό ύψος τωνπόρωνπουδιατίθενται στη Βουλγαρία από το Ταμείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο αυτή,ανέρχεται σε περίπου 6,8 δισ. ευρώ. Μέσω τουδανείου-προγράμματος της Τράπεζας μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν πολυάριθμα, σχετικά μικρά, υποέργα, τα οποία, λόγω του μικρού μεγέθους τους, δεν θα ήταν

16 Όμιλος ΕΤΕπ 14 Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης Σύγκλιση στηνεε Κατανομή τωναπευθείας(«ατομικών») δανείωνπου υπεγράφησαν το 2007, κατά τομέα δυνατόν να χρηματοδοτηθούν απευθείας από την ΕΤΕπ. Επιπλέον, μέσω αυτού του τύπου δανείου, η ΕΤΕπ μπορεί να χορηγεί προχρηματοδοτήσεις, εφόσον χρειαστεί, και να προτείνει μακροπρόθεσμες συγχρηματοδοτήσεις με εξαιρετικά ενδιαφέροντες όρους. Κάλυψη όλων των τομέων Ποσό % Υποδομέςεπικοινωνιών Ενέργεια Υγεία, παιδεία Ύδρευση,αποχέτευση,απόβλητα Αστική ανάπτυξη Βιομηχανία Άλλες υπηρεσίες Σύνολο«ατομικών» δανείων Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ στις περιοχές σύγκλισης καλύπτουν όλους τους τομείς της οικονομίας. Το 2007, αφορούσαν κυρίως τους τομείς των μεταφορών (32%), της ενέργειας (15%), της υγείας και της παιδείας (12%), και της ύδρευσης και αποχέτευσης (7%). Τα δάνεια για υποδομές επικοινωνιών ανήλθαν σε 5,5 δισ. ευρώ. Σημαντικό μέρος τουποσού αυτού αφορούσεένα μεγάλο δάνειο, ύψους1 δισ.ευρώ, για την κατασκευή του τμήματος Μιλάνο-Νάπολη του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας και υψηλής χωρητικότητας της Ιταλίας. Το έργο αποτελεί τμήμα του διαδρόμου που συνδέει το Βερολίνο με τη νότια Ιταλία και ανήκει στα ΔΕΔ προτεραιότητας. Πρόκειται για σημαντικό έργο, το οποίοπροάγει τις βιώσιμες μεταφορές και θα διευκολύνει την πρόσβαση σε περιοχές σύγκλισης στηννότια Ιταλία. Στον ενεργειακό τομέα, η ΕΤΕπ χορήγησεγιαεπενδύσεις σε περιοχές σύγκλισης δάνεια συνολικού ύψους 2 δισ.ευρώ. Στο Σίνες της Πορτογαλίας,χρηματοδότησε τηνκατασκευή μίας μονάδας συμπαραγωγής με ένα δάνειο ύψους 19 εκατ. ευρώ. Για το ίδιο έργο είχε προηγηθεί ένα δάνειο ύψους 39 εκατ. ευρώ. Η χορήγηση του επιπρόσθετου δανείου κατέστη δυνατή διότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ανώτατο όριο χρηματοδοτικής συμμετοχής της ΕΤΕπ μπορεί να αυξηθεί από το 50% στο 75% τουκόστουςτουέργου. Η νέα μονάδα θα παράγει τριπλάσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από τη μονάδα την οποία αντικαθιστά, αποφέρονταςέτσισημαντικό όφελος σε όρους ενεργειακής απόδοσης. Δεδομένου ότι η επιπρόσθετη ενέργεια πουθα παράγεται από τη μονάδα θα τροφοδοτεί το εθνικό δίκτυο, θα αντικαταστήσει ενέργειαπαραγόμενη απόάλλες μονάδες,πουχρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, και θα συμβάλει έτσι στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατάπερίπου 20%. Οι τομείς της υγείας και της παιδείας απορρόφησαν συνολικά 1,7 δισ. ευρώ, καταλαμβάνοντας σημαντική θέση στη δραστηριότητα της ΕΤΕπ. Ένα από τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτήθηκαν στον τομέα της υγείας στην Ισπανία, αφορούσε τηνκατασκευή ενός νέου γενικού νοσοκομείου και επτά κέντρων υγείας στην περιφέρεια Mieres (κεντρική Αστουρία), που ανήκει στις περιοχές σύγκλισης. Το έργο θα ενισχύσει τον ρόλο της περιφέρειας αυτής ως κέντρου παροχής ιατρικών υπηρεσιών, και θα συμβάλει στη βελτίωση, τόσο της ποιότητας των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, όσο και της πρόσβασης σε αυτές. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει ένα σκέλος νοσοκομειακής εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας και, ως εκτούτου, εμπίπτει στους στόχουςτης Πρωτοβουλίας «Καινοτομία2010»της ΕΤΕπ. Στον βιομηχανικό τομέα, οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ για επενδύσεις στις περιοχές σύγκλισης ανήλθαν το 2007 σε 1,6 δισ. ευρώ. Ένα δάνειο, ύψους 71 εκατ. ευρώ, που χορηγήθηκε στην Glaverbel Czech, αποτελεί παράδειγμα του κοινωνικούκαιοικονομικού αντίκτυπου που μπορούν να έχουν οι τοπικές βιομηχανικές μονάδες. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μίας νέας μονάδας παραγωγής γυαλιού επιπλεύσεως στηνteplice, και για την επέκταση εγκαταστάσεωνπαραγωγής υαλοπινάκωναυτοκινήτων στην γειτονική Chudeřice δύοπόλεις που ανήκουν στηνπεριφέρειαústí, περιοχή σύγκλισης στηντσεχία. Η Ústí έχει παράδοση αιώνων στη βιομηχανική και γεωργική παραγωγή, και ιδίως στους κλάδους της ηλεκτροπαραγωγής, της εξόρυξης άνθρακα και των χημικών προϊόντων. Η παρακμή αυτών των παραδοσιακών δραστηριοτήτων είχε ως αποτέλεσμα ναγνωρίσει η περιφέρεια αυτή τα υψηλότερα

17 Έκθεση δραστηριοτήτων καιέκθεσηπερί εταιρικής ευθύνης 15 Όμιλος ΕΤΕπ ποσοστά ανεργίας στην Τσεχική Δημοκρατία. Η επένδυση της Glaverbel θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας και θα προσφέρει νέες ευκαιρίες απασχόλησης, πέρα από τους παραδοσιακούς τομείς. Η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει 100 νέες θέσεις απασχόλησης στην Chudeřice και 70 στηνteplice. Προφανώς,πολλές από τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται στις περιοχές σύγκλισης προάγουν ταυτόχρονα και άλλους στόχους προτεραιότητας. Το 2007, το 23% των δανείων πουχορήγησε απευθείας ηετεπ («ατομικά» δάνεια) για τη στήριξη τουπρογράμματος της Λισσαβώνας του οποίου στόχος είναι ηανάπτυξη μίαςανταγωνιστικής, καινοτόμου και βασιζόμενης στη γνώση ευρωπαϊκής οικονομίας κατευθύνθηκε σε περιοχές σύγκλισης. Το ίδιο ίσχυσε για το 33% των χρηματοδοτήσεων με στόχο τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, το 33% των δανείων πουχορηγήθηκαν για διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, καιτο15% των δανείων για ενεργειακές επενδύσεις. Νέαχρηματοδοτικάπροϊόντα Η ΕΤΕπ προσέφερε επίσης στις περιφέρειες νέα χρηματοδοτικά προϊόντα. Στην Πολωνία, συμμετέσχε με200 εκατ. PLN (52 εκατ. ευρώ) στην έκδοση καλυμμένων κρατικών ομολόγων, για τη χρηματοδότησηέργων μικρής καιμεσαίαςκλίμακας που πραγματοποιούνται από δημόσιους φορείς στους τομείς τωνυποδομών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της υγείας και της παιδείας. Η πράξη αυτή, η οποίααποτελεί υποκατάστατο της κλασσικής γραμμής πιστώσεων της ΕΤΕπ, έχει ως εξασφάλιση απαιτήσεις από δάνεια της BRE Bank Hipoteczny S.A. Με τη συναλλαγή αυτή, πουήταν η πρώτη του είδους της, αυξάνεται ο αριθμός τωνχρηματοπιστωτικών οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται η ΕΤΕπ στην Πολωνία, και διευρύνονται οι δυνατότητες της Τράπεζας να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της χώρας. JASPERS Το JASPERS έχει καταστεί βασικό εργαλείο της συνεργασίας μετα κοινοτικά διαρθρωτικά ταμεία στο στάδιο πριν από την κατάρτιση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, δεδομένου ότι βοηθά τα 12νέακράτη μέλη να υποβάλουν βιώσιμα σχέδια και, συνεπώς, να λάβουν ταχύτερα και να αξιοποιήσουν καλύτερα τις σημαντικές ενισχύσεις που θα είναι διαθέσιμες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τοταμείο Συνοχής κατά τα ερχόμενα έτη. JASPERS είναι το ακρωνύμιο του «Joint Assistance in Supporting Projects for European Regions» («Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες»). Συγκεντρώνοντας τηντεχνογνωσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και της ΕΤΕπ, το JASPERS προσφέρει δωρεάν τεχνική βοήθεια. Στο τέλος του2007, η ομάδα του JASPERS περιλάμβανε 55 εμπειρογνώμονες, οι οποίοι εργάζονται όχι μόνον από το Λουξεμβούργο, αλλά επίσης από γραφεία που εγκαταστάθηκαν στη διάρκεια του έτους στο Βουκουρέστι, τη Βιέννη και τη Βαρσοβία. Το γραφείο του ΒουκουρεστίουκαλύπτειτηΒουλγαρίακαιτηΡουμανία, το γραφείο της Βιέννης καλύπτει τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, και το γραφείο της Βαρσοβίας, την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής. Το σχέδιο δράσης JASPERS σημείωσε σημαντική πρόοδο το 2007, στηρίζοντας στα 12νέακράτη μέλη τηνπροετοιμασία 261 σχεδίων και οριζόντιων ενεργειών με στόχο την προώθηση ή την επιτάχυνση κεφαλαιακών επενδύσεων ύψουςάνω των 32 δισ. ευρώ κατά τα ερχόμενα έτη, σε ευρύ φάσμα στρατηγικών τομέων, και κυρίως στουςτομείς του περιβάλλοντος (ύδρευση, υγρά και στερεά απόβλητα), των μεταφορών και της ενέργειας (ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές).

18 Όμιλος ΕΤΕπ 16 Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης Στήριξητης καινοτομίας Αφότου θεσπίστηκε το πρόγραμμα δράσης της Λισσαβώνας, το 2000, η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μίας ανταγωνιστικής, καινοτόμου και βασιζόμενης στη γνώση ευρωπαϊκής οικονομίας, ικανής για αειφόρο ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. ΗΤράπεζα είχε θέσει ως στόχο της να χορηγήσει στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας της «Καινοτομία 2010», δάνεια ύψους50 δισ. ευρώ κατά την περίοδο Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε ήδη στη διάρκεια του 2007, έτος κατά τοοποίοη ΕΤΕπ χορήγησε νέα δάνεια συνολικούύψους 10,3 δισ. ευρώ για επενδύσεις στους τομείς της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, της παιδείας και των τεχνολογιώνπληροφορικής καιεπικοινωνιών. Έρευνα,ανάπτυξη και καινοτομία Η έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (ΕΑΚ) είναι από ένας τους τρεις τομείς προτεραιότητας της χρηματοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Καινοτομία2010». Ο τομέας αυτός καλύπτειευρύτερο φάσμα από την απλή έρευνα και ανάπτυξη, καθότι περιλαμβάνει επίσης τη μετατροπή νέων γνώσεων σε παραγωγική οικονομική δραστηριότητα. Το 2007, η Τράπεζα χορήγησε για επενδύσεις ΕΑΚ6,7 δισ. ευρώ στο εσωτερικό της ΕΕ και άλλα 455 εκατ. ευρώ στην Τουρκία. Τα χρηματοδοτικά μέσα πουέχει αναπτύξει η ΕΤΕπ για τη στήριξη τωνεπενδύσεωνπουπροάγουντη Στρατηγική της Λισσαβώνας, είναι σημαντικά για τη χρηματοδότηση της ΕΑΚ. Ο Μηχανισμός χρηματοδοτήσεων με επιμερισμό των κινδύνων (ΜΧΕΚ), τον οποίο θέσπισαν από κοινού η ΕΤΕπ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οποίος έχει τεθεί σε λειτουργία από τα μέσα του 2007, είναι ιδιαίτερα πρόσφοροςγια τον τομέα αυτόν. Ο ΜΧΕΚ βασίζεται στην αρχήτου επιμερισμού των πιστωτικών κινδύνων μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, και ως εκτούτουπροσφέρει στην Τράπεζα αυξημένες δυνατότητες να χορηγεί δάνεια ή εγγυήσεις για σχέδια επενδυτών με πιστοληπτικήικανότηταχαμηλήήκαικατώτερη του επενδυτικού βαθμού. Αυτό συνεπάγεται την ανάληψη χρηματοοικονομικών κινδύνων υψηλότερων από αυτούς που συνήθως δέχονται να αναλάβουν οι επενδυτές. Ο μηχανισμός αυτός παρέχει πολυάριθμες δυνατότητες ανάπτυξης νέων και καινοτόμων χρηματοδοτικών λύσεων για τον Κοινή δράση ΕΤΕπ-πανεπιστημίων για την έρευνα Η παιδεία κατέχει υψηλή θέση μεταξύ των προτεραιοτήτων της δραστηριότητας της ΕΤΕπ. Είναι τομέας καίριας σημασίας γιατην προαγωγή της Στρατηγικής της Λισσαβώνας, και στηρίζει τηδράσητης Τράπεζας υπέρ της κοινωνικής συνοχής καιτης καινοτομίας. Η ΕΤΕπ, παράλληλα με τη χρηματοδοτική της δραστηριότητα στον τομέα αυτόν, έχει θεσπίσει τη «Δράση ΕΤΕπ-Πανεπιστήμια για την Έρευνα»,πουτης επιτρέπει να παρέχει ειδική υποστήριξη στην ανώτερη εκπαίδευση και στην ακαδημαϊκή έρευνα. Η δράση αυτή επιτρέπει στην Τράπεζα να ανταποκρίνεται με συνεκτικό τρόπο στα αιτήματα εκ μέρους ευρωπαϊκών πανεπιστημίων κυρίως για οικονομική αρωγή,αλλά επίσης για συνεισφορά σε ερευνητικές εργασίες. Διευκολύνει επίσης τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές εργασίες του προσωπικού της Τράπεζας.

19 Έκθεση δραστηριοτήτων καιέκθεσηπερί εταιρικής ευθύνης 17 Όμιλος ΕΤΕπ Υπογραφέντα δάνεια στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Καινοτομία 2010» (εκατ. ευρώ) Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών Εκπαίδευση και κατάρτιση Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Σύνολο ιδιωτικό τομέα και τον τομέα της έρευνας. Ο ΜΧΕΚ γνώρισε γρήγορη επιτυχία, με τη χορήγηση δανείων για επενδύσεις στουςτομείςτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της μηχανολογίας και της βιοτεχνολογίας. Σε συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ για τις ΥποδομέςΈρευνας (EΣΦΥΕ) καιτοφόρουμ Ευρωπαϊκών Διακυβερνητικών Ερευνητικών Οργανισμών, η ΕΤΕπ βρίσκεται σε διάλογο με τους φορείς που προωθούν επενδύσεις σε ερευνητικές υποδομές μεγάλης κλίμακας, και ιδίως τα35έργα πουσχεδιάζονταισεκλίμακαεε, και ταοποία έχουν συνολικό προβλεπόμενο κόστος 14 δισ. ευρώ. ΣτόχοςτουEΣΦΥΕ στοοποίοσυμμετέχουναντιπρόσωποιτων κρατών μελών της ΕΕ και τωνσυνδεδεμένων χωρών καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η ανάπτυξη μίας συνεκτικής προσέγγισης για τον σχεδιασμό της πολιτικής στον τομέα των ερευνητικών υποδομών στην Ευρώπη. Για τη χρηματοδότηση αυτών των ειδικής φύσης έργων τα οποία απαιτούν πολύ χρόνο για την πραγματοποίησή τους,ειδικό επιστημονικό εξοπλισμό, πολύπλοκες λειτουργικές ρυθμίσεις και, κυρίως, μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές δεσμεύσεις από τις δημόσιες αρχές που τα προωθούν χρειάζονται νέες, πρωτότυπες λύσεις, βασισμένες σε βιώσιμο επιμερισμό των κινδύνων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών. Εκπαίδευση και κατάρτιση Στον τομέα της παιδείας, η ΕΤΕπ χορήγησε το2007 δάνεια συνολικού ύψους 1δισ. ευρώ. Μέχρι πρόσφατα, το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεών της στον τομέα αυτόν αφορούσε την υποδομή κτήρια, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που απαιτείταιγιατηναπόκτησηγνώσεωνκαι δεξιοτήτων. Παραδείγματος χάρη, στηναυτόνομη κοινότητα της Βαλένθια, στην Ισπανία, η Τράπεζα χρηματοδότησε την κατασκευή, αποκατάστασηκαιεπέκταση,καθώς και την επίπλωση και τονεξοπλισμό, εγκαταστάσεων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης, και άλλες συναφείςεκπαιδευτικές υποδομές. Πιο πρόσφατα, σημαντική προσπάθεια καταβλήθηκε για την προαγωγή σχεδίων πουσυμβάλλουν αμεσότερα στη βελτίωσητης ποιότηταςτης εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι στοεξήςδίνεταιαυξημένοβάροςστιςεπενδύσειςπουέχουν σχέση με μέτρα υπαγορευόμενα από τη ζήτηση, και στις επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως π.χ. τα σπουδαστικά δάνεια ήηακαδημαϊκή έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, οι οποίες διευρύνουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση και βελτιώνουν την ποιότητά της. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα χορήγησε μίαχρηματοδότηση ύψους 150 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία, για ένα πρόγραμμα σπουδαστικών δανείων πουεντάσσεται σε μία ευρύτερη, εθνική στρατηγική με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης, την ενθάρρυν-

20 Όμιλος ΕΤΕπ 18 Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης Καινοτόμοι χρηματοδοτήσεις γιατη στήριξη της καινοτομίας Προσφέροντας έναν εύστοχο συμβολισμό, η συμφωνία για τη θέσπιση τουμηχανισμού χρηματοδοτήσεων με επιμερισμό των κινδύνων (ΜΧΕΚ) υπεγράφη στις 5 Ιουνίου 2007 ταυτόχρονα από τον Επίτροπο Potočnik στο Αμβούργο, στο πλαίσιο της 4ης Ευρωπαϊκής συνδιάσκεψης για τις υποδομές έρευνας, και από τον Πρόεδρο της ΕΤΕπ, κ. Philippe Maystadt, κατά την ετήσια σύνοδο του Συμβουλίου των Διοικητών της ΕΤΕπ, στο Λουξεμβούργο. Ο ΜΧΕΚ, οοποίοςδημιουργήθηκε γιατη χρηματοδοτική στήριξη της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΑΚ), είναι καρπός της γόνιμης συνεργασίας μεταξύ της ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαθέτοντας προικοδότηση 2 δισ. ευρώ 1 δισ.από το 7οΠρόγραμμαπλαίσιογια την έρευνα και 1 δισ.από τον Μηχανισμό δομημένων χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ ομχεκ αναμένεται να κινητοποιήσει επιπρόσθετα κεφάλαια ύψους 10 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της ΕΑΚ. Η ανταπόκριση υπήρξε σχεδόν άμεση. Τον Σεπτέμβριο, είχαν ήδη συναφθεί οκτώ χρηματοδοτικές συμβάσεις, συνολικού ύψους 359 εκατ. ευρώ, για επενδύσεις σχετικές με τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, την παραγωγή εξαρτημάτων αυτοκινήτων, τη μηχανολογία και τη βιοτεχνολογία. Ως το τέλος του έτους είχαν χορηγηθεί στο πλαίσιο του ΜΧΕΚ δάνεια συνολικού ύψους 459 εκατ. ευρώ, για επενδύσεις σετέσσερα κράτη μέλη. Μέσω του ΜΧΕΚ είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις μικρού και μεγάλου μεγέθους, με απευθείας δάνεια ή μέσω διαμεσολαβούντων οργανισμών. Στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, χορηγήθηκε μία γραμμή πιστώσεων πουθα βοηθήσει καινοτόμους μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν εξαρτήματα για την αυτοκινητοβιομηχανία, να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητες τους ΕΑΚ μέσω ενός συστήματος πώλησης και επανενοικίασης των δικαιωμάτων τους πνευματικής ιδιοκτησίας στην Deutsche Leasing, κορυφαία εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων. Μέσω του ΜΧΕΚ η Τράπεζα προτίθεται να αυξήσει το 2008 τις συνολικές χρηματοδοτήσεις της για τη στήριξη της καινοτομίας στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τον αριθμό των χρηματοδοτήσεών της για επενδύσεις μικρού μεγέθους. ση της προσέλευσης σπουδαστών και τη βελτίωση της παροχής ίσων ευκαιριών πρόσβασης. Το πρόγραμμα έχει ήδη αποδώσει θετικά αποτελέσματα, σε όρους ενίσχυσης της υπευθυνότητας των χρηματοδοτικών οργανισμών και προσέγγισης των σπουδαστών πουπροέρχονται από φτωχότερα κοινωνικά στρώματα, και έχει συμβάλει στη θέσπιση μηχανισμών και διαδικασιών για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και τηνεξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας τουσυστήματος σπουδαστικών δανείων. Στο μέλλον, η Τράπεζα ενδέχεται επίσης να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τηβελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας στα ευρωπαϊκά σχολεία και πανεπιστήμια.

21 Έκθεση δραστηριοτήτων καιέκθεσηπερί εταιρικής ευθύνης 19 Όμιλος ΕΤΕπ Τεχνολογίες πληροφορικής καιεπικοινωνιών Τα δάνεια στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), οοποίος είναι καίριας σημασίας για την εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισσαβώνας, ανήλθαν το 2007 σε 1,6 δισ. ευρώ. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές αφορούν επενδύσειςμεγάλου μεγέθους,πουαπαιτούν δάνεια σημαντικού ύψους όπως π.χ. η επένδυση της British Telecom στην επόμενη γενεά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η οποία χρηματοδοτήθηκεμε455 εκατ. ευρώ, ήηεπένδυση της Telefonica σε ένα νέο ευρυζωνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (UMTS) στην Ισπανία, για την οποία η Τράπεζα χορήγησε 375 εκατ. ευρώ. αποτελέσματα της έρευνας και ανάπτυξης μετατρέπονται σε εμπορεύσιμα αγαθά ή υπηρεσίες. Στο Ταμείο ανατέθηκε επίσης πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διαχείριση ενός κονδυλίου ύψους 1,1 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του κοινοτικού Προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και τηνκαινοτομία(πακ), το οποίοκαλύπτει την περίοδο Στόχος τουπακ είναι ηενίσχυσητης ανταγωνιστικότητας τωνευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η στήριξη της καινοτομίας και η βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης. Σημαντικοί πόροι θα διατεθούν για δραστηριότητες σχετικές με καθαρέςτεχνολογίες. Η ΕΤΕπ και η Επιτροπή υπέγραψαν το 2007 μνημόνιο συνεργασίας, για τη στήριξη τουκανονιστικού πλαισίουτης ΕΕ όσον αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και ιδίωςτης πολιτικής της ΕΕ που αποσκοπεί στην μείωση του ευρυζωνικού χάσματος. Οι ανάγκες σε επενδύσεις για τα δίκτυα επόμενης γενεάς είναι δυνητικά υψηλές, και η Τράπεζα αναμένεται να διαδραματίσει διαρκώς σημαντικότερο ρόλο όσον αφοράτην προσέλκυση επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα σε αυτού του είδους τις υποδομές. Επιπλέον, η ΕΤΕπ στηρίζει τη δημιουργία εναλλακτικών πλατφορμών ευρυζωνικής πρόσβασης (π.χ. με χρήση ασύρματων τεχνολογιών), οι οποίες απαιτούν νέους τύπους χρηματοδοτήσεων. Το ΕυρωπαϊκόΤαμείο Επενδύσεων καιηκαινοτομία Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), θυγατρική της ΕΤΕπ, συμβάλλει σημαντικά στην εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισσαβώνας, επενδύοντας σε σχήματα παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων πουπαρέχουν ίδια κεφάλαια σε καινοτόμους μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα τελευταία έτη, το ΕΤΑΕ διεύρυνε το φάσμα των επενδύσεών του στο χώρο των επιχειρηματικών κεφαλαίων: η δραστηριότητά του δεν περιορίζεται πλέον στα σχήματα πουπαρέχουν κεφάλαια σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, αλλά επεκτείνεται και στο ανάντη στάδιο, της μεταφοράς τεχνολογίας, πουείναι η διαδικασία χάρη στην οποία τα

22 Όμιλος ΕΤΕπ 20 Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης Περιβαλλοντική αειφορία Ηυπευθυνότητα της ΕΤΕπ όσον αφορά τοπεριβάλλον, έχει τρεις διαστάσεις. Πρώτον, η Τράπεζα, σε όλα τα επενδυτικά σχέδια πουχρηματοδοτεί, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της περιβαλλοντικής αειφορίας, θέτοντας έμφασηστην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτεινόμενων επενδύσεων και στην επάρκεια των μέτρωναντιμετώπισής τους, καθώς και σήμερα περισσότερο παράποτέ στην ενεργειακή αποδοτικότητα των προτεινόμενων τεχνολογιών καιμεθόδων. ΗΤράπεζα,κατ ελάχιστο, φροντίζει να βεβαιώνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτεί συνάδουν με τις περιβαλλοντικές αρχές και προδιαγραφές της ΕΕ. Δεύτερον, σημαντικό μέρος τωνδανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ στοχεύει ειδικά στην προστασία και βελτίωση του φυσικούκαι του κτισμένου περιβάλλοντος και στην προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας, προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης. Η Τράπεζα στηρίζει επενδύσεις που εστιάζονται στις κλιματικές αλλαγές, στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, στους δεσμούς μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας, στην προώθησητης αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων καιστη διαχείριση αποβλήτων. Η τρίτη διάσταση είναι η ευθύνη της Τράπεζας όσον αφορά τοπεριβαλλοντικό «αποτύπωμά»της ως οργανισμού. Αν και τοαποτύπωμα της ΕΤΕπ με αυτή την έννοια δεν είναι της ίδιας κλίμακας μετοαποτύπωμά της που προκύπτει από τη χρηματοδότηση επενδύσεων, η Τράπεζα καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για να βελτιώνει τις περιβαλλοντικές επιδόσειςτωνκτηρίων της και να προάγειτημέριμνα για το περιβάλλον στη διαχείρισητωνγραφείων της (βλ. κεφάλαιο με τίτλο «Άμεσο περιβαλλοντικόαποτύπωμα και υπευθυνότητα στην εργασία»). Η ΕΤΕπ έχει θέσει ως στόχο της να διαθέτει γιατην προστασία του περιβάλλοντος και την προαγωγή αειφόρων κοινοτήτων, μεταξύ 30% και 35% του συνόλου των δανείων που χορηγεί, τόσο εντός, όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανταποκρινόμενες στον στόχο αυτόν, το 2007 οι περιβαλλοντικές χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες της ΕΖΕΣ υπερέβησαν τα 13 δισ.ευρώ, ενώεκτόςεε ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ,αντιπροσωπεύοντας συνολικά το 30,5% του συνόλου των χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας. Φυσικόπεριβάλλον Όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον, προτεραιότητα δίδεται στις επενδύσεις και τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην καταπολέμηση τωνκλιματικών αλλαγών, καθώς και στα έργα στους τομείς της ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων και στερεών αποβλήτων, και στις επενδύσεις για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στον τομέα των κλιματικών αλλαγών, η Τράπεζα, με οδηγό τοπρωτόκολλο του Κιότο, στηρίζει τις προσπάθειες για μείωση τωνεκπομπώνάνθρακα χρηματοδοτώντας επενδύσεις για την υποκατάσταση καυσίμων, την ανάπτυξη εναλλακτικώνπηγών ενέργειας καιτηναύξησητης ενεργειακής απόδοσης. Η χρηματοδότηση επενδύσεωνστοντομέα της ενέργειαςείναιένας από τους αυτοτελείς στόχουςτης δραστηριότητας της ΕΤΕπ, ενώ τοθέμα των κλιματικών αλλαγών επηρεάζει επίσης ισχυρά την πολιτική της Τράπεζας στον τομέα των μεταφορών (βλ. επίσης κεφάλαια με τίτλο «ΔΕΔ: δίκτυα μεταφορών για την Ευρώπη» και «Αειφόρος, ανταγωνιστική και ασφαλής ενέργεια»).

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων;

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία σε υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια,

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

13 Νοεμβρίου Η Έξοδος των Χωρών της Περιοχής των Βαλκανίων από την Οικονομική Κρίση

13 Νοεμβρίου Η Έξοδος των Χωρών της Περιοχής των Βαλκανίων από την Οικονομική Κρίση Ομιλία του κ. Πλούταρχου Σακελλάρη Αντιπροέδρου Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 13 Νοεμβρίου 2009 SEE: Crisis & Perspectives Η Έξοδος των Χωρών της Περιοχής των Βαλκανίων από την Οικονομική Κρίση Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 50 χρόνια στην υπηρεσία της Ευρώπης ισχυρός εταίρος της Ελλάδας επί 45 χρόνια Μήνυμα Το 2008, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εορτάζει 50 χρόνια στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ως η τράπεζα της ΕΕ, παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για την υλοποίηση υγιών και βιώσιμων επενδύσεων στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

" Ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών και το πλαίσιο αξιολόγησης της"

 Ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών και το πλαίσιο αξιολόγησης της " Ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών και το πλαίσιο αξιολόγησης της" Αλέξανδρος Σωτηρίου Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Θεσσαλονίκη 24 Νοεμβρίου 2015 Παρατηρητήριο Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης

Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης Ετήσια Έκθεση 2008 Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Τόμος I Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ταμείο Συνοχής Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ταμείο Συνοχής Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ταμείο Συνοχής 2 Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής αποτελούν ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Το 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε συνολικά στην Κύπρο 265 εκατ. ευρώ. Ανέπτυξε συνεργασία με τα δυναμικότερα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA της ΕΤΕΠ για τα Έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα Ημερίδα ΕΕΔΣΑ - Έκθεση ECOTEC 2010 24 η Απριλίου 2010 Π. Κοκορότσικος, Ευρωσύμβουλοι Γ. Ηλιόπουλος, ΕΠΤΑ Γ. Κωνστάντζος, ΕΠΤΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs»

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» 20 06 2014 «Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας έχει σταθεροποιηθεί. Η εμπιστοσύνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 353 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2012 COM(2012) 581 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΜΠΒ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων

Έκθεση δραστηριοτήτων Ετήσια Έκθεση 2006 Τόμος I Έκθεση δραστηριοτήτων Η Ετήσια έκθεση του Ομίλου ΕΤΕπ για το 2006 αποτελείται από τρεις τόμους: Έκθεση δραστηριοτήτων, στην οποία παρουσιάζονται οι δραστηριότητες του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τελική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1080/2011/EΕ, της 25ης Οκτωβρίου 2011, που καλύπτει τις πράξεις χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης

Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης Ετήσια Έκθεση 2009 Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Τόμος I Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης με σκοπό τη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζόμενων και των ευκαιριών απασχόλησης στην κοινή αγορά.

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

ΝΕΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΝΕΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη μετάβαση δηλαδή από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην παροχή δανεισμού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους αλλά και την

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. 2. Έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. 2. Έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού 185 31 Πειραιάς Τηλ : 2104170529 Φαξ : 2104174601 E-mail:bic@pcci.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Πειραιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ένας βιώσιμος τρόπος για την επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων της ΕΕ

Ένας βιώσιμος τρόπος για την επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων της ΕΕ Ένας βιώσιμος τρόπος για την επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων της ΕΕ Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2015 Ανδρέας Τσάλας, Οικονομολόγος, ΜΑ, ΜΒΑ, PhD Cand. Τμήμα Χορήγησης Δανείων Ο.Τ.Α. Τ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων

Έκθεση δραστηριοτήτων Ετήσια Έκθεση 2005 Τόμος Ι Έκθεση δραστηριοτήτων Η Ετήσια Έκθεση του Ομίλου ΕΤΕπ για το 2005 αποτελείται από τρεις τόμους: Έκθεση δραστηριοτήτων, στην οποία παρουσιάζονται οι δραστηριότητες του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτελούν ένα βιώσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Περίληψη Το «Balkan-Med Programme 2014-2020» είναι ένα νέο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας, που απορρέει από τη διάσπαση του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση. Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EUROPEAN COMMISSION Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 145 final 2011/0268 (COD) Πρόταση Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) διατήρησε την διάρθρωση σε δύο πυλώνες της εν λόγω πολιτικής ενώ η αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ενηµερωτικό Σηµείωµα Αθήνα, 28/9/2010 Το ΥΠΑΑΝ και το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία και µε άλλα Υπουργεία, όπως το ΥΠΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.7.2013 SWD(2013) 261 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα