EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 09735/2011 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών γραφείου Αριθμός ονοματολογίας : Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών γραφείου, ανώτατης προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», με Άξονα Προτεραιότητας 05 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» (κωδικός MIS , ΣΑΕ 2010ΣΕ ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα και την ΚΥΑ 679/ΦΕΚ Β 826/ , που κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156), τον Οδηγό Χρηματοδότησης που εκδόθηκε με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. α, του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α 152) καθώς και την αυθεντική ερμηνεία των εξουσιοδοτικών διατάξεων της πιο πάνω ΚΥΑ που πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α ) 1

2 Στο πλαίσιο διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών γραφείου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσας, ανώτατης προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, παρακαλούμε όπως υποβάλετε κλειστές προσφορές. 1. Κατάθεση προσφοράς : 1.1.Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά ανά είδος, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α Στον φάκελο της προσφοράς σας θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής : Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΛΚΕ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ιδρυματικός Υπεύθυνος : Δ. Κουτσούκη Διεύθυνση :oδός Χρ. Λαδά 6 Αθήνα, Τ.Κ Αριθμ. Προκήρυξης 09735/ Οι προσφορές σας να σταλούν στην ως άνω διεύθυνση, Χρ. Λαδά 6 Αθήνα, Τ.Κ ος όροφος, πρωτόκολλο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , μέχρι και την Δευτέρα 4 Απριλίου Ισχύς προσφοράς : Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για 18 μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους, ήτοι Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Σύνταξη προσφοράς : Οι προσφορές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να έχουν ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτικό να τηρήσετε τη σειρά της αρίθμησης και την περιγραφή των προϊόντων σύμφωνα με το Παράρτημα Α. Στην περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν το προσφέρετε να γράφετε στην προσφορά σας ότι δεν διατίθεται ή να βάζετε μια παύλα (-) Ειδικότερα, 3.1.Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. 3.2.Θα δοθεί τιμή ανά είδος όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας πρόσκλησης και για τις συσκευασίες που αναγράφονται (όπου δεν αναγράφεται συσκευασία δίνεται τιμή ανά τεμάχιο). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προμηθευτής δεν διαθέτει την συγκεκριμένη συσκευασία, κάνει αναγωγή τιμής στην συσκευασία που αναγράφεται στον Πίνακα Α και στην στήλη συσκευασία περιγράφει την πιο κοντινή στην αιτούμενη συσκευασία που διαθέτει. 3.3.Στην προσφορά θα αναγράφεται η τιμή του προϊόντος πλέον ΦΠΑ. 2

3 3.4.Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς του αναδόχου. 3.5 Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη προμήθειας ειδών που δεν περιγράφονται στο Παράρτημα Α θα γίνεται έκπτωση επί του ισχύοντος κατά την υποβολή της προσφοράς τιμοκαταλόγου, το ύψος της οποίας θα δηλωθεί από τον υποψήφιο στην οικονομική του προσφορά. Για τα είδη που δεν περιγράφονται στο Παράρτημα Α, η έκπτωση θα εφαρμόζεται επί του τιμοκαταλόγου των εταιρειών που θα ανακηρυχθούν Ανάδοχοι για τα είδη του Παραρτήματος Α στο πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού και θα υπογράψουν σύμβαση με το ΕΚΠΑ. 3.6 Όπου γίνεται αναφορά σε εμπορικά σήματα ή συγκεκριμένους εμπορικούς τύπους μπορεί να δοθεί προσφορά και για ισοδύναμο ή αντίστοιχό τους. Τα μελάνια και τα τόνερ θα είναι τα αυθεντικά των αντίστοιχων εταιρειών. 3.7 Η Αναθέτουσα Αρχή θα δίνει τμηματικές παραγγελίες για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών γραφείου ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Ειδικότερα, οι παραγγελίες θα δίνονται στον/ους αναδόχο/ους αποκλειστικά από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Σταδίου 5, Αθήνα, αρμόδιο πρόσωπο κ. Παρασκευοπούλου Βενετία ή κα Στροφύλλα Γεωργία οι οποίες θα δηλώνουν στον ανάδοχο τον τόπο παράδοσης της παραγγελίας ο οποίος μπορεί να ποικίλει (Αθήνα κέντρο ή Πανεπιστημιόπολη). Ο χρόνος παράδοσης των αναλωσίμων ειδών θα ορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του έργου μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. 3.8 Το συνολικό κόστος των ειδών δε θα ξεπεράσει τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου, ήτοι ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και η πληρωμή θα καθοριστεί από την ποσότητα των αναλωσίμων ειδών που θα παραγγελθούν. 4. Διαδικασία αξιολόγησης : Η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού η οποία θα οριστεί από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο θα αποσφραγίσει τις προσφορές και θα εισηγηθεί στην Επιτροπή Ερευνών τον/ους ανάδοχο/ους. 5. Σύμβαση : Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης, θα υπογράψει σύμβαση στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να καταθέσει: - Εγγύηση καλής εκτέλεσης η οποία να καλύπτει ποσοστό 10% επί της συνολικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/ Διάρκεια σύμβασης : Δέκα οκτώ μήνες (18) από την ημερομηνία υπογραφή της, ήτοι έως με δικαίωμα μονομερούς παράτασης, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος από τον Φορέα Χρηματοδότησης, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού. 7. Πληρωμή : Η πληρωμή του προμηθευτή θα ακολουθήσει τη χρηματορροή από τον Φορέα Χρηματοδότησης και θα γίνεται μετά την τμηματική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μετά από έκδοση Χρηματικού Εντάλματος και εφόσον προσκομιστούν, πλέον των καθορισμένων από τις 3

4 Οδηγίες Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εντύπων εντολής και κατάστασης πραγματοποιηθεισών δαπανών : Α) Δελτίο Αποστολής / Τιμολόγιο Β) Πρακτικό παραλαβής από Επιτροπή από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν ποιοτικά και ποσοτικά τα είδη που ζητήθηκαν. Γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Δ) Απόδειξη είσπραξης και Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 8:30-16:00 στους Αδάμο Δημήτριο , Παρασκευοπούλου Βενετία , Στροφύλλα Γεωργία , Σωτηριάδη Αλέξανδρο Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθ. Θωμάς Σφηκόπουλος Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Κοινοποίηση : - Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Συνημμένα: - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, /../2011 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (για την αιτούμενη συσκευασία) ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ / TONERS 1 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET 96A ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP Q2670A BLACK 2 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP Q2670A CYAN 3 4 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP Q2672A YELLOW 5 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP Q2673Α MAGENTA 6 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 88 ΒLACK 20,5 7 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 88 CYAN 8 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 88 ΜΑGENTA 9 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΗP 88 YELLOW 10 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ CANON PIXMA 41 COLOR 11 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ CANON PIXMA 40 COLOR 5

6 12 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ CANON PG-40 BLACK & CL ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER LEXMARK E ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ EPSON ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER JET HP, 1320N 16 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER JET ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP Photosmart C ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP OfficeJet ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Lexmark X1130 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Lexmark X1131 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Lexmark X203A11 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Epson Stylus SX218 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Hp Deskjet 5940 χρωματιστό 344 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP Laser jet P1505 n ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Hp Deskjet 5940 Μαύρο Χρώμα ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP 36A (CB436A) 27 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP 53A (Q7553A) 6

7 28 29 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ EPSON ACULASER M2000 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LaserJet ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET NO. 12A 31 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP Color Laserjet 2600n 32 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Lexmark Photoconductor C53034X 4 Colours Σελίδες 33 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Lexmark C5240CH Black 5000 Σελίδες 34 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Lexmark C5240MH Magenta 5000 Σελίδες 35 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Lexmark C5240YH Yellow 5000 Σελίδες 36 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Lexmark C5240KH Black 8000 Σελίδες 37 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP C7115A Black 2500 Σελίδες 38 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP 1200 series, μαυρο μελάνι 39 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP laserjet ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP 6100 το ΤΜΧ 41 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP C4096A Black 7

8 42 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP Q2670A Black 43 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP Q2671A Cyan 44 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP Q2673A 45 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP Q2672A ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP PSC 950 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP DESKJET 3650 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP OFFICEJET ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP DESKJET ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Epson EPL N5800L Qconnect S ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP Q2612A για HP3015 Laserjet ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 12 Α 7405 Lexmark E ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP Q 6470A 54 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP Q6470A black 55 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP CB435A Black 8

9 56 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LAZERJET P1006 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 57 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΤΑΝΑΛΙΑ ΑΝΤ/ΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ(μικρά) Νο 64 ROMA (ΣΥΣΚ τεμ.) ή ισοδύναμο. ΑΝΤ/ΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ(μεγάλα) Νο 126(24/6) 59 ROMA (ΣΥΣΚ τεμ.) ή ισοδύναμο. 60 ΣΤΥΛΟ ΠΑΓΚΟΥ 61 BLANCO ΣΤΥΛΟ 9mm ή ισοδύναμο. 62 BLANCO ROLLER 4,2 mm ή ισοδύναμο. 63 BLANCO ROLLER ΑΝΤ/ΚΑ 4,2 mm ή ισοδύναμο. 64 ΓΟΜΑ ΑΣΠΡΗ 65 ΓΟΜΑ KOK.MΠΛΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΟ 66 ΠΑΝΩ (ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.) ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙ 67 (ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.) 68 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ Α-Ω 70 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 71 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 9

10 72 ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 73 ΚΟΛΛΑ UHU SticΚ ή ισοδύναμο. 74 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ(10/αδες) Α4 75 ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΡΙΓΙΕ(10/αδες) Α4 76 ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 16 lt 77 ΚΛΙΠΣ 24 mm (ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ.) 78 ΚΛΙΠΣ 32 mm (ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ.) 79 ΚΛΙΠΣ 42 mm (ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ.) 80 ΚΛΙΠΣ 51 mm (ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ.) 81 ΚΛΑΣΕΡ LEITZ (κοντό) ή ισοδύναμο. 82 ΚΛΑΣΕΡ LEITZ 4 Χ 32 mm ή ισοδύναμο. 83 ΚΛΑΣΕΡ LEITZ 8 Χ 32 mm ή ισοδύναμο. 84 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ 50 mm/ 500gr 85 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ 80 mm/ 500gr 86 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ 115 mm/ 500gr 87 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ 150 mm/ 500gr 88 ΜΟΛΥΒΙΑ FABER Νο 2 ΜΑΥΡΟ ή ισοδύναμο. 89 MOLYBIA FABER ME ΓΟΜΑ 2B ή ισοδύναμο. 90 ΞΥΣΤΡΑ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ POST-ΙΤ 40 Χ 50 mm (ΣΥΣΚ. 3 TEM.χ100 Φ.) ή 91 ισοδύναμο. 10

11 92 93 POST IT Αυτοκόλλητα Χαρτάκια (ΣΥΣΚ. 76X φυλ.) ή ισοδύναμο. ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 3M Φιλμ 25,4Χ43,2mm 50 σελ. 94 ΣΕΛΟΤΕΙΠ 95 ΣΕΛΟΤΕΙΠ - ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΙΚΗ 96 ΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΙ 97 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ (μικρό) 98 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ (μεγάλο) 99 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 26 mm (100 ΤΕΜ.) 100 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 28 mm (100 ΤΕΜ.) 101 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 32 mm (100 ΤΕΜ.) 102 ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1 mm 103 ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1 mm 104 ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1 mm 105 ΥΠΟΠΟΔΙΟ 106 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 107 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 108 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜ/ΝΗΣ 109 ΧΑΡΑΚΑΣ 0-30 mm ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 110 ΧΑΡΑΚΑΣ 0-50 mm ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 111 ΧΑΡΤΙ ΚΥΒΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 11

12 112 ΨΑΛΙΔΙ ΜΙΚΡΟ 113 ΨΑΛΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ 114 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ (105X42 14 ετ. ανά φύλλο) 115 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΟΥΤΕΣ 116 ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΗΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ 117 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ(μικροί) 118 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ(μεγάλοι) 119 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 120 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 80 ΦΥΛΛΩΝ. 121 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 122 ΜΕΛΑΝΙ ΣΦΡΑΓΙΔΟΣ 123 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ DVD CD 124 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ Α4 125 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 1/2 Α4 126 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ 127 BLU TACK 128 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΦΕΛΟ 129 ΜΠΛΟΚ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 12

13 ΝΤΟΣΙΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΠΙΝΕΖΕΣ 134 ΧΑΡΤΟΝΕΝΙΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ, ΠΑΧΟΥΣ 10CM, ΓΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 135 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 1ΤΒ USB STICKS 4 GB USB STICKS 8 GB USB STICKS 16 GB MOUSE ΓΙΑ Η/Υ CD / DVD 140 DVD+R Εκτυπώσιμο 4,7GB 16x Cake 10 τεμ. 141 CD-ROM CD-R 700MB 48x Slim Case 10 τεμ. 142 ΚΕΝΕΣ ΘΗΚΕΣ DVD ΦΑΚΕΛΛΟΙ 143 ΚΕΝΕΣ ΘΗΚΕΣ DVD CD-ROM ΧΑΡΤΙ 144 ΧΑΡΤΙ Α4 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΟ (ΣΥΣΚ. 80 gr. 500 φύλλα) 13

14 145 ΧΑΡΤΙ Α4 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΟ (ΣΥΣΚ. 160 gr. 250 φύλλα) 146 ΧΑΡΤΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ Α4 (ΣΥΣΚ. 80 gr. 500 φύλλα) 147 ΧΑΡΤΙ ΑΠΛΟ (ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ) 148 ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΝΣΟΝ 50Χ ΧΑΡΤΙ FAX (thermographic) για Panasonic UF-S2 (διαστασεις 210mmX15met) 150 ΧΑΡΤΙ ΜΠΕΖ (IVORY) (ΣΥΣΚ. 160 gr. 250 φύλλα) 151 ΧΑΡΤΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΤΟΥΛΕ Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη προμήθειας ειδών που δεν περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα θα γίνεται έκπτωση.% επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου. Όνομα Επωνυμία Σφραγίδα - Υπογραφή 14

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1364/24.01.2011

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002693079 Αριθμ. Πρωτ.: 15556/2015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002712899 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΘΦ6ΨΖΝ-Χ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 0550/0 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Με την συγχρηματοδότηση www.ygeia-pronoia.gr της Ευρωπαϊκής Ενωσης www.epanad.gov.gr www.espa.gr EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 599/05 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46914Γ-9ΜΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 5-3-2014. Αριθμ. Πρωτ. 8893

ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46914Γ-9ΜΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 5-3-2014. Αριθμ. Πρωτ. 8893 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 75558/202 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 3-12-2014. Αριθμ. Πρωτ. 56763

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 3-12-2014. Αριθμ. Πρωτ. 56763 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 21-7-2014 Αριθμ. Πρωτ. 34380

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 21-7-2014 Αριθμ. Πρωτ. 34380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την Σελίδα 1 / 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1178 Αθήνα: 28/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 33029/2012 στο πλαίσιο διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 25630 / 2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 25630

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 367 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 7-0-0 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 63.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.:32117/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 49597/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 50479/2012 στο πλαίσιο διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1246ΨΖ2Ν-Η4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

ΑΔΑ: 4Α1246ΨΖ2Ν-Η4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) Ταχ. Δν/ση Iπποκράτους 35, 5 ος όροφος, Αθήνα Ταχ. 10680 Κώδικας Πληροφορί Φραντζέσκα

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με την συγχρηματοδότηση www.ygeia-pronoia.gr της Ευρωπαϊκής Ενωσης www.epanad.gov.gr www.espa.gr EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης.

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 2-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 90809/2632 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Φ4 785 / 13.06.2012) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Φ4 785 / 13.06.2012) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 03/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 03/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 03/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟNΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟNΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΘΝΙΚΟNΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.:34143/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Στο πλαίσιο διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΧ46914Υ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΑΔΑ: 45ΠΧ46914Υ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 Αιγάλεω ΑΦΜ: 090197199

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002039727 2014-05-12

14PROC002039727 2014-05-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 12.5.2014 ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 10826 ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 14PROC002039727 2014-05-12 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 73ΒΙ46ΨΖ2Ν-ΑΧΧ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΔΑ : 73ΒΙ46ΨΖ2Ν-ΑΧΧ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 68054/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΖ246ΨΖ2Ν-ΞΦ5 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα