ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ Ημ/νία: 30 Ιουλίου 2012 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 11:00 π.μ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012. Ημ/νία: 30 Ιουλίου 2012 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 11:00 π.μ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη: Αρ. Πρωτ.: οικ /5587 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Τσιροπινά Ταχ. Κώδικας: ΣΥΡΟΣ Πληροφορίες: Γ. Βιδάλης Τηλέφωνο: FAX : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Κριτήριο Αξιολόγησης Χαμηλότερη Τιμή Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού Προϋπολογισμός Δαπάνης Ημ/νία: 30 Ιουλίου 2012 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 11:00 π.μ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ(έδρα), Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη, Σύρος 90,000 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.16%) Ημερομηνία δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στο Τ.Δ.Δ.Σ. του Εθνικού Τυπογραφείου, στον Ημερήσιο και Τοπικό Τύπο. 29/06/2012 Έχοντας Υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ87/ΤΑ/ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/ΤΑ/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». 3.Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 1

2 4.Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 5.Tην αρ.35130/739/ (Φ.Ε.Κ. 1291/10) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του αρ.83 παρ.1 του Ν.2362/95 όπως εκάστοτε ισχύει. 6. Το Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ290Α/ ) άρθρο 14 «Οικονομικοί πόροι ΟΤΑ και άλλες διατάξεις». 7. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150A/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως ισχύει. 8. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112Α/13/07/10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 9. Το Ν. 4024/2011 άρθρο 26 (ΦΕΚ 226 Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιοβαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 10. Την υπ. Αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4/11/2011 (ΦΕΚ 2540Β/7/11/2011) απόφαση υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Διενέργεια της διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων». 11. Την υπ. Αριθμ 330/ (ΦΕΚ 408Β/ ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.» 12. Το γεγονός ότι η διαδικασία της υπ. αριθμ /3837/ διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης έτους 2012 απέβη άγονη. 13-Το υπ αριθμ. 10 ο πρακτικό και την υπ αριθμ. 235/2012 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έγκριση του από 19/6/2012 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών καθώς και για την έγκριση επαναδημοπράτησης του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και τις ίδιες επιτροπές της με αριθμ /3837/ αρχικής διακήρυξης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ προκηρύσσει επαναληπτικό Aνοικτό Τακτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου/χων για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Νομό Κυκλάδων (έδρα και Περιφερειακές Ενότητες), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, προϋπολογισμού ενενήντα χιλιάδων ευρώ ( ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 και θα καλυφθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), Λειτουργικές Δαπάνες ΚΑΕ 1111-Προμήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης. Τα υπό προμήθεια είδη αναφέρονται στο Παράρτημα Α, το οποίο είναι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, και θα παραδίδονται μετά από κάθε έγγραφη παραγγελία εντός (15) δεκαπέντε ημερών αναλόγως των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Νομό Κυκλάδων (έδρα και Περιφερειακές Ενότητες). Τόπος παράδοσης τα γραφεία της έδρας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. 2

3 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν από κοινού προσφορά, που είναι γραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη διακήρυξη. Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του Διαγωνισμού και μετά από παρέλευση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Εθνικού Τυπογραφείου και στον Ελληνικό Τύπο (Π.Δ. 118/2007, άρθρο 10). Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε μια τοπική. Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στην ιστοσελίδα της στην ηλεκτρονική διεύθυνση και θα σταλεί στο Επιμελητήριο Κυκλάδων και στον ΕΟΜΜΕΧ. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές για τον διαγωνισμό αποστέλλονται/κατατίθενται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη, Τ.Κ Σύρος, με την ένδειξη «Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης έτους 2012». Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 30 Ιουλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (έδρα) Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη, Τ.Κ Σύρος. Ως ημερομηνία λήξης αποστολής/κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 27 Ιουλίου 2012 ημέρα Παρασκευή έως ώρα 14:00μ.μ. ήτοι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Η Αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, οι προσφορές που θα κατατεθούν μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής τους δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται από το Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30π.μ.-15:30μ.μ. Άρθρο 1- Γενικοί Όροι Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου/χων για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης έτους 2012 όπως αυτά ορίζονται και περιγράφονται στο Παράρτημα A για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στο Νομό Κυκλάδων (έδρα και Περιφερειακές Ενότητες). Αναθέτουσα Αρχή: Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Η διεύθυνση της είναι: Έδρα: Πλατεία Τσιροπινά Ερμούπολη Σύρος 3

4 Ανάδοχος/ Προμηθευτής : Ο όρος Ανάδοχος ή Προμηθευτής εννοεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση της συγκεκριμένης προμήθειας. Σύμβαση : Με τον όρο Σύμβαση εννοείται κάθε συμφωνητικό που θα υπογραφεί από τον επίσημο εκπρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής και τον Ανάδοχο της συγκεκριμένης προμήθειας. Συμβατικά τεύχη: Είναι η παρούσα προκήρυξη, το σχέδιο σύμβασης της συγκεκριμένης προμήθειας, καθώς και η προσφορά του Αναδόχου (δηλαδή τα σχετικά δικαιολογητικά, η τεχνική του προσφορά και η οικονομική του προσφορά). Φάκελος: Ο όρος Φάκελος, που χρησιμοποιείται στο παρόν έγγραφο σε σχέση με το πακετάρισμα των προσφορών, σημαίνει Πακέτο Στοιχείων. Επίσημη γλώσσα : Η επίσημη γλώσσα του παρόντος διαγωνισμού είναι η Eλληνική. Ως εκ τούτου, κάθε συμβατικό έγγραφο πρέπει να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που κάποιο δικαιολογητικό ή άλλο έντυπο υλικό, που περιληφθεί σε προσφορά, θα είναι συντεταγμένο σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. ΑΡΘΡΟ 2 Προϋπολογισμός Ο συνολικός προϋπολογισμός της συγκεκριμένης προμήθειας είναι ενενήντα χιλιάδες ευρώ ( ) συμπεριλαμβανομένου 16% ΦΠΑ και περιλαμβάνει κάθε νόμιμη κράτηση η οποία βαρύνει τον ανάδοχο. Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν και κάθε κόστος που μπορεί να υπάρξει για την παράδοση (από τον εκάστοτε αρμόδιο προμηθευτή) στα γραφεία της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (έδρα) Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη Σύρος. ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα Συμμετοχής Γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό : - Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, - Συνεταιρισμοί, - Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. Οι συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τους όρους της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 4 - Διαδικασία Συμμετοχής Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές έως την ημερομηνία λήξης που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ήτοι 27 Ιουλίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη (εργάσιμη) της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου της διακήρυξης δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Προσφορές που αποστέλλονται ή κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 4

5 Κάθε διαγωνιζόμενος θα συμμετέχει με μία και μοναδική προσφορά. Εναλλακτικές προσφορές ή Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η δε Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση, την μονογράφει και την σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους της διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό μπορούν να ζητούν σχετικές διευκρινήσεις, από το Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι 20 Ιουλίου Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 5 - Δικαιολογητικά Συμμετοχής 1. Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος σε διαγωνισμό θα υποβάλλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά : α. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό που εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με ΦΠΑ 16% και ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500 ) και βεβαιώνεται με προσκόμιση ισόποσου γραμματίου εισπράξεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας (αρθρ.6 παρ. 1 περιπ. α του Π.Δ. 118/07). β. Υπεύθυνη δήλωση (αρθρ.6 παρ.1 περιπ. β του Π.Δ. 118/07) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία: I. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. II. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: -δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεωκοπίας, ή για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. -δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. -είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. -είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, και για αλλοδαπούς ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. 5

6 -δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 (Α 101) ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. III. Ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007 σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007. γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Όταν πρόκειται για Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε, Φ.Ε.Κ. σύστασης, καταστατικό της εταιρίας με πιθανές τροποποιήσεις, ώστε να φαίνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. Άρθρο 6 Δικαιολογητικά που προσκομίζονται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης. α. Οι Έλληνες πολίτες (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 2 και 3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 6

7 (4)Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. β. Οι αλλοδαποί (1)Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 1 του εδ.α της παρ 2 του παρόντος άρθρου. (2)Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούσε κάποια από τις καταστάσεις της περ.2 του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ.3 του εδ. α της παρ.2 του παρόντος άρθρου. (3)Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την παράδοση της άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά (1)Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ.2 του παρόντος άρθρου αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του 7

8 ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. δ. Οι Συνεταιρισμοί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. β) Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. γ) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 394/96. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προηγούμενο διαγωνισμό στην υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους και με την προϋπόθεση ότι θα γίνεται ρητή περί τούτου μνεία στην προσφορά. δ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης. ε) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 8

9 Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Άρθρο 7 - Εγγυήσεις 1. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. και κατατίθεται σε εγγυητική επιστολή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης τράπεζας ή σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και απευθύνεται προς τη Δ/νση Οικονομικού της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. 2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 4. Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών αναφέρονται κατωτέρω στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Άρθρο 8- Διάρκεια Ισχύος και Τρόπος Υποβολής των Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους προμηθευτές επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : - η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, - ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, - ο αριθμός της διακήρυξης, - η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, - τα στοιχεία του αποστολέα. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο ακόμη κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο κυρίως φάκελο προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής : 9

10 α. Μέσα στον Κυρίως Φάκελο θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής και πρέπει να περιέχει ένα (1) πακέτο με τα πρωτότυπα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και ένα (1) πακέτο με αντίγραφα όλων των πρωτότυπων δικαιολογητικών. β. Τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και πρέπει να περιέχει ένα (1) πακέτο με τα πρωτότυπα των εγγράφων της Τεχνικής Προσφοράς και ένα (1) αντίγραφο όλων των εγγράφων της Τεχνικής Προσφοράς. γ. Τα Οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και πρέπει να περιέχει ένα (1) πακέτο με το πρωτότυπο της οικονομικής προσφοράς, καθώς και ένα (1) αντίγραφό της. δ. Οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Άρθρο 9 - Τιμές Προσφορών Όλες οι τιμές των προσφορών θα πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ ( ). Η τιμή που θα δοθεί για κάθε ζητούμενο είδος θα είναι σταθερή, χωρίς το Φ.Π.Α., ανά τεμάχιο, συσκευασία, πακέτο μέχρι 31/12/2012. Για κάθε προσφερόμενο είδος θα πρέπει να αναφέρεται χωριστά η τιμή του χωρίς Φ.Π.Α, ακόμα και αν είναι μηδενική (οπότε θα σημειώνεται η ένδειξη ΜΗΔΕΝ ), το αναλογούν ποσοστό του Φ.Π.Α και η τιμή του περιλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Αν σε κάποια προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή ο αναλογούν Φ.Π.Α, η προσφορά θα απορρίπτεται ως μη αποδεκτή. Κάθε προσφορά που θέτει θέμα αναπροσαρμογής τιμών θα απορρίπτεται ως μη αποδεκτή. Άρθρο 10 - Αποσφράγιση Αξιολόγηση Προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Εφόσον ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την πρόσκληση. Αποσφράγιση των προσφορών στην περίπτωση του ανοικτού διαγωνισμού γίνεται δημόσια. 10

11 Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται σε υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που δεν παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους καθοριζόμενους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε προσφορά στο στάδιο ελέγχου του φακέλου της τεχνικής προσφοράς και στο στάδιο ελέγχου του φακέλου της οικονομικής προσφοράς η οποία αντίκειται στα εξής: -- Είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. -- Παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης καθώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. -- H τιμή προσφοράς με Φ.Π.Α. υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του υπό προμήθεια υλικού. Οι Oικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την τεχνική αξιολόγηση δεν αξιολογούνται. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού/αυτών στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το αρμόδιο όργανο διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή: Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω, (περ.1) η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 1.Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή δικαιολογητικά τα 11

12 οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις όσων αναφέρονται ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της περ. 1β του άρθρου 5 της παρούσας διακήρυξης ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Άρθρο 11 Διοικητικές Προσφυγές 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της προμήθειας. 2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: στον ανοικτό διαγωνισμό, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια του ίδιου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 12

13 γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού (ανοικτού ή κλειστού) έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8α του ΠΔ 118/2007 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του π.δ/τος 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ήτοι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, ήτοι την Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών των διαγωνισμών. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ( παράβολα από κάθε αιτία ). Άρθρο 12 - Κατακύρωση Κατάρτιση Σύμβασης Στον Προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α. Το προς προμήθεια είδος. β. Την ποσότητα. 13

14 γ. Την τιμή. δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς και το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, άλλως κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου. Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση ή δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που αναφέρονται ανωτέρω μετά την αξιολόγηση των προσφορών, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη και η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Άρθρο 13 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις Η προμήθεια των ειδών γραφικής ύλης θα γίνεται μετά από κάθε έγγραφη παραγγελία τμηματικά και αναλόγως των αναγκών και των διατιθεμένων πιστώσεων εκάστης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Νομό Κυκλάδων (έδρα και Περιφερειακές Ενότητες) και εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Το τιμολόγιο θα εκδίδεται υποχρεωτικά την ίδια με την παραλαβή των ειδών ημέρα και θα περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τα είδη που θα παραλαμβάνονται. Οι υπηρεσίες θα ελέγχουν τα είδη, την ποσότητα και τις τιμές των ειδών και με πράξη του προϊσταμένου της κάθε υπηρεσίας (στο οπίσθιο μέρος του δελτίου αποστολής, πέρα του πρακτικού της επιτροπής παραλαβής που προβλέπεται), θα βεβαιώνεται η αντιστοιχία της παραγγελθείσης και αναφερόμενης στο δελτίο ποσότητας. Η εξόφληση της αξίας των ειδών γραφικής ύλης θα γίνει σε ευρώ, με την έκδοση εντάλματος πληρωμής στο όνομα του προμηθευτή από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού ελέγχου (ΥΔΕ). Για το λόγο αυτό ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει εξοφλημένο τιμολόγιο, καθώς και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας του Δημόσιου Ταμείου της περιφέρειας του επαγγέλματός του. Oι προμηθευτές υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τους προμηθευτές: 1. Κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ επί αξίας προ ΦΠΑ., 2. Κράτηση 2,% για χαρτόσημο επί αξίας προ ΦΠΑ, 3. Κράτηση για ΟΓΑ χαρτόσημο 20% επί χαρτοσήμου. 4. Κράτηση 4% φόρος επί αξίας προ ΦΠΑ αφού αφαιρεθούν τα 1,2 και 3. 14

15 Άρθρο 14 Λοιποί Όροι Η συμμετοχή διαγωνιζόμενου στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, είναι απόδειξη ότι έλαβε υπόψη του τις συνθήκες της προμήθειας καθώς και τα συμβατικά τεύχη της μελέτης. Ο προμηθευτής θα πρέπει : Να έχει την δυνατότητα μεταφοράς και παράδοσης των ειδών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (έδρα), σε ημέρες και ώρες, που θα του ορίζονται από την Υπηρεσία εγγράφως με την παραγγελία, να προσφέρει όλα τα είδη άλλως θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό, επίσης τα χορηγούμενα είδη να είναι των κατασκευαστικών εταιρειών και καλής ποιότητας. Για τις Διοικητικές προσφυγές έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ.118/2007 και για την άσκηση των ενδίκων μέσων τα Δικαστήρια της Ερμούπολης Πρωτεύουσας των Κυκλάδων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ακολουθεί πίνακας ειδών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΑΝΙΑ/ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ CANON CANON PIXMA ip 4200(5ΤΕΜΑΧΙΑ) PGBK 5 BLACK 5 CANON CANON PIXMA ip 4200 BK 8 BLACK 5 CANON CANON PIXMA ip 4200 C 8 CYAN 3 CANON CANON PIXMA ip 4200 M 8 MAGENTA 3 CANON CANON PIXMA ip 4200 Y 8 YELLOW 3 CANON CANON PIXMA ip 4600 R PGBK520 BLACK 5 CANON CANON PIXMA ip 4600R BK 52L BLACK 5 CANON CANON PIXMA ip 4600R C 52L CYAN 3 CANON CANON PIXMA ip 4600R M 52L MAGENTA 3 CANON CANON PIXMA ip 4600R Y 52L YELLOW 3 CANON CANON IP 1500 BCI 2 BLACK 5 CANON CANON IP 1500 BCI 24 COLOR 3 BULL BULL COMPUPRINT 4/43 4 LEXMARK LEXMARK E120 5 LEXMARK LEXMARK E HW 3 LEXMARK LEXMARK E LEXMARK LEXMARK Ε 250dN 1 LEXMARK LEXMARK LASER E322 3 LEXMARK LEXMARK E3520N 2 LEXMARK LEXMARK Χ 4550 ΜΑΥΡΟ 3 LEXMARK LEXMARK Χ4550 ΕΓΧΡΩΜΟ 2 LEXMARK LEXMARK X544 C544X1KG ΜΑΥΡΟ 2 15

16 LEXMARK LEXMARK X544 C544X1CG ΜΠΛΕ 1 LEXMARK LEXMARK X544 C544X1MG ΚΟΚΚΙΝΟ 1 LEXMARK LEXMARK X544 C544X1YG ΚΙΤΡΙΝΟ 1 LEXMARK LEXMARK E352DN KAI E250DN E250A21A 2 OKI Ο.Κ.Ι. Β SAMSUNG SAMSUNG CLX-2160N (ΤΕΤΡΑΔΕΣ) 2 SAMSUNG SAMSUNG CLX FN (CPL 300) 3 SAMSUNG SAMSUNG ML XEROX ΧΕRΟΧ Docu Print P8EX 2 XEROX XEROX Phaser laser 6180 MFP 1 XEROX XEROX Phaser HEWLETT PACKARD HP (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) G 85 ΜΑΥΡΟ 1 HEWLETT PACKARD HP (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) G 85 ΕΓΧΡΩΜΟ 1 HEWLETT PACKARD HP (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) V30 ΜΑΥΡΟ 78 5 HEWLETT PACKARD HP (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) V30 ΕΓΧΡΩΜΟ 15 3 HEWLETT PACKARD HP PSC 1315 OLL IN ONE HP 56 BLACK 5 HEWLETT PACKARD HP PSC 1315 OLL IN ONE HP 57 COLOR 2 HEWLETT PACKARD HP PSC 1510 HP BLACK HEWLETT PACKARD HP PSC 950 ΜΑΥΡΟ 4 HEWLETT PACKARD HP PSC 950 ΕΓΧΡΩΜΟ 3 HEWLETT PACKARD HP PSC 1510 HP TRO COLOUR HEWLETT PACKARD HP DESKJET 990cxi HP 45 BLACK 3 HEWLETT PACKARD HP DESKJET 990cxi HP 78 TRICOLOR 2 HEWLETT PACKARD HP DESKJET D BLACK 5 HEWLETT PACKARD HP DESKJET D XL ΕΓΧΡΩΜΟ 3 HEWLETT PACKARD HP Laserjet 1000 series 6 HEWLETT PACKARD HP Laserjet Α 3 HEWLETT PACKARD HP Laserjet cartridge A 7 HEWLETT PACKARD HP M 1005MFP 12a 2 HEWLETT PACKARD HP Laserjet P a 1 HEWLETT PACKARD HP Laserjet HEWLETT PACKARD HP Laserjet HEWLETT PACKARD HP Laserjet HEWLETT PACKARD HP Laserjet 1018 series 2 HEWLETT PACKARD HP Laserjet P HEWLETT PACKARD HP Laserjet P 1006 series 7 HEWLETT PACKARD HP Laserjet P 1102W 1 HEWLETT PACKARD HP Laserjet 1200 SERIES 5 HEWLETT PACKARD HP DESKJET 1220C 2 HEWLETT PACKARD HP DESK JET 1280 HP 45 ΜΑΥΡΟ 2 HEWLETT PACKARD HP DESK JET 1280 HP 78 ΕΓΧΡΩΜΟ 1 HEWLETT PACKARD HP Laserjet HEWLETT PACKARD HP Laserjet 1320ΝW 49A 1 HEWLETT PACKARD HP Laserjet P2015dn 2 HEWLETT PACKARD HP Laserjet P2055dN 1 HEWLETT PACKARD HP Laserjet HEWLETT PACKARD HP Laserjet Ρ HEWLETT PACKARD HP Laserjet 3005dn 2 HEWLETT PACKARD HP Laserjet P3005N 1 HEWLETT PACKARD HP Laserjet P3005DN 17 HEWLETT PACKARD HP Laserjet HEWLETT PACKARD HP Laserjet HEWLETT PACKARD HP DESK JET HEWLETT PACKARD HP Laserjet P3005 d 51a 3 HEWLETT PACKARD HP DESK JET 3005dn 3 16

17 HEWLETT PACKARD HP Laserjet HEWLETT PACKARD HP Laserjet Χ 4 HEWLETT PACKARD HP Laserjet 5100 BLACK C 4129X 2 HEWLETT PACKARD HP COLOUR LASERJET 5550DN C9730A ΜΑΥΡΟ 2 HEWLETT PACKARD HP COLOUR LASERJET 5550DN C9731A ΜΠΛΕ 1 HEWLETT PACKARD HP COLOUR LASERJET 5550DN C9732A ΚΟΚΚΙΝΟ 1 HEWLETT PACKARD HP COLOUR LASERJET 5550DN C9733A ΚΙΤΡΙΝΟ 1 HEWLETT PACKARD HP BUSINESS INKJET 2800 BLACK 1 HEWLETT PACKARD HP BUSINESS INKJET 2800 MAGENTA 1 HEWLETT PACKARD HP BUSINESS INKJET 2800 YELLOW 1 HEWLETT PACKARD HP Laserjet P 300 sdn 2 HEWLETT PACKARD HP OFFICEJET G85 ΜΑΥΡΟ HP 45 2 HEWLETT PACKARD HP OFFICEJET G85 ΕΓΧΡΩΜΟ HP 78 2 HEWLETT PACKARD HP OFFICEJET Pro K HEWLETT PACKARD HP OFFICEJET Prο 8000 ΕΓΧΡΩΜΑ 2 HEWLETT PACKARD HP OFFICEJET Prο 8000 ΜΑΥΡΟ 4 HEWLETT PACKARD HP OFFICEJET Pro K8600 BLACK 2 HEWLETT PACKARD HP OFFICEJET Pro K8600 YELLOW 2 HEWLETT PACKARD HP OFFICEJET Pro K8600 MAGENTA 2 HEWLETT PACKARD HP OFFICEJET Pro K8600 CYAN 2 HEWLETT PACKARD HP OFFICEJET Κ magenta 2 HEWLETT PACKARD HP OFFICEJET Κ yellow 1 HEWLETT PACKARD HP OFFICEJET Κ cyan 2 HEWLETT PACKARD HP OFFICEJET Κ black 3 HEWLETT PACKARD ΗΡ 3325 ΕΓΧΡΩΜΟ 1 HEWLETT PACKARD ΗΡ 3325 ΜΑΥΡΟ 1 HEWLETT PACKARD HP c XL BLACK 8 HEWLETT PACKARD HP c XL COLOR 3 HEWLETT PACKARD HP C BLACK 2 HEWLETT PACKARD HP C COLOR 2 EPSON EPSON BX305FW BLACK 2 EPSON EPSON BX305FW YELLOW 2 EPSON EPSON BX305FW CYAN 2 EPSON EPSON BX305FW MEGENTA 2 EPSON EPSON EPL5800L 3 EPSON EPSON EPL6200L 5 EPSON EPSON EPL EPSON EPSON cartridge EPL 6200/6200L 2 EPSON EPSON cartridge MODEL 4518 EPL EPSON EPSON EPL - N EPSON EPSON Ν EPSON EPSON M2000Dn 8 PANASONIC PANASONIC DP PANASONIC PANASONIC Laser KX-MB771 3 ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ CANON CANON IR GESTETNER GESTETNER MP7500 Aficio 4 HEWLETT PACKARD HP LASERJET C 4129 X 2 KONICA-MINOLTA KONICA-MINOLTA Di KONICA-MINOLTA KONICA-MINOLTA BIZHUB KONICA-MINOLTA KONICA-MINOLTA KYOCERA KYOCERA TK-18 3 LEXMARK LEXMARK X

18 RICOH RICOH TONER AFICIO MP RICOH RICOH TONER ATICIO MP 4000B 2 RICOH RICOH TONER AFICIO MP 5000B 1 RICOH RICOH TONER AFICIO MP2510 RICOH TONER 2220D 2 RICOH RICOH TONER 1230D black 2 RICOH RICOH TONER FT PANASONIC PANASONIC DP 1520P 5 PANASONIC PANASONIC workio DP 8020E 3 PANASONIC PANASONIC DP 1810P 3 PANASONIC PANASONIC DP8016P 2 PANASONIC PANASONIC FP 7813P 3 SAGEM SAGEM MF SHARP SHARP AR - 153EN DIGITAL 2 SHARP SHARP AR SAMSUNG SAMSUNG ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ SCX 4521 F 2 SAMSUNG SAMSUNG ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ SCX 4728 FD 2 SAMSUNG SAMSUNG ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ SCX 4828 FN 2 SAMSUNG SAMSUNG ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ SCX 4833 FD 2 UTAX UTAX 2 TOSHIBA TOSHIBA E STUDIO 200S 2 TOSHIBA TOSHIBA STUDIO 182: T-181OE 2 TOSHIBA TOSHIBA E STUDIO TOSHIBA TOSHIBA E STUDIO XEROX XEROX COPYCENTER C R XEROX XEROX WORKCENTER XEROX XEROX GR XEROX XEROX Work Center XEROX XEROX Work Center XEROX XEROX XEROX XEROX Work Center MI5i 3 XEROX XEROX COPYCENTER 123 No (6r1182) 1 XEROX XEROX Phaser 6180 mfp 3 XEROX XEROX COPYCENTRE C ΤΟΝΕΡ ΦΑΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ BROTHER BROTHER FAX 8070p TN CANON CANON B210 C ΜΑΥΡΟ 2 CANON CANON L 140 CX 10 ΚΑΣΕΤΑ 2 EPSON EPSON EPL HEWLETT PACKARD HP OFFICEJET 4355 ALL IN ONE 3 HEWLETT PACKARD HP OFFICESJET HEWLETT PACKARD HP OFFICEJET HEWLETT PACKARD HP Color laser jet HEWLETT PACKARD HP T65 4 LEXMARK LEXMARK X264X 5 LEXMARK LEXMARK F PANASONIC PANASONIC KX-FA 54X 3 PANASONIC PANASONIC KX-FA136X (film) 3 PANASONIC PANASONIC KX FC225 3 PANASONIC PANASONIC KX-FP PANASONIC PANASONIC KX-FP PANASONIC PANASONIC KX - FL PANASONIC PANASONIC KX - FL 401 LASER 2 PANASONIC PANASONIC KX-FL 421 (film) 2 18

19 PANASONIC PANASONIC KX-FL 611 LASER 5 PANASONIC PANASONIC FM PANASONIC PANASONIC PANAFAX PC-20Bc 3 PANASONIC PANASONIC UF PHILIPS PHILIPS Laser fax RICOH RICOH FAX 1180L HD 30 2 RICOH RICOH 3320L 3 OLIVETTI OLLIVETI OFX180 FP W 2 OLIVETTI OLLIVETI OFX OLIVETTI OLLIVETI FPJ 20 2 TOSHIBA TOSHIBA E STUDIO 170F 1 TOSHIBA TOSHIBA E STUDIO 200S 2 TOSHIBA TOSHIBA DP80F 2 XEROX XEROX Work Center 665 Pro 6 XEROX XEROX Work Center XEROX XEROX PHASER 3300MFP 2 SAMSUNG SAMSUNG INKJET SF SAMSUNG SAMSUNG SF650 4 SAMSUNG SAMSUNG SF SAMSUNG SAMSUNG INKJET SF COMPUPRINT MUP 30FR 10 FUJITSU FUJITSU LIMITED D30L PELIKAN PELIKAN order ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΣΥΝΕΧΕΣ 8"Χ9,5" ΚΟΥΤΙ 2 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 24Χ21 cm ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΚΟΥΤΕΣ 3 ΡΙΖΟΧΑΡΤΟ 50 ΕΚ ΡΟΛΑ 2 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α3 80ΓΡ ΠΑΚ 126 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α4 80ΓΡ ΠΑΚ 3753 ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΔΙΠΛΟ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ ΠAK (2000 ΦΥΛΛΑ) 10 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛΟΙ 23Χ11,5 (N 123/70) ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ 23Χ11,5 ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 26Χ19 ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ Α4 23 Χ 32 (N.57) ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓ. ΜΠΕΖ ΜΕΓΑΛΟΙ 30 Χ 40 ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 8X 25X35 ΤΕΜ 1477 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-34 εκ. (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ) ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜ 2222 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΤΕΜ 1200 ΑΠΟΣΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ. 71 ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΜ. 12 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΠΕΛΙΚΑΝ ΛΕΥΚΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ) ΤΕΜ. 215 ΓΟΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ ΤΕΜ 10 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ ΤΕΜ. 27 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΕΣΑΙΟΙ ΤΕΜ 17 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΕΜ. 19 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ (P 308) ΤΕΜ 2 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕ ΡΑΒΔΟ ΤΕΜ 2 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ BLANCO ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ ΤΕΜ. 140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ BLANCO ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΜ 40 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ROLLER 4.2mm ΤΕΜ

20 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΟΥΤ. 66 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ-ΡΕΥΣΤΗ 33ml ΣΩΛ. 109 ΚΟΛΛΑ STICK 20gr. ΤΕΜ 149 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΚ. 84 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΚ 117 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ PILOTV5 EXTRA FINE TEM 195 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΠΛΟΙ TEM 142 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΤΕΜ 271 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΕΝΑΚΙ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 170 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΔΙΑΦ.ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 377 ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΜ 94 ΜΟΛΥΒΙΑ FABER ΗΒ & Η ΠΑΚ (12ΑΔΑ) 77 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,7mm ΤΕΜ 5 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,5mm ΤΕΜ 5 ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,7mm ΤΕΜ 5 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑ ΠΑΚ. (ΤΕΤΡΑΔΑ) 101 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ ΠΑΚ (ΤΕΤΡΑΔΑ) 104 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 9V ΤΕΜ 10 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ 3V ΤΕΜ 4 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α4 ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΕΜ 137 ΞΥΣΤΡΕΣ ΤΕΜ 103 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΠΕΛΙΚΑΝ 19Χ33 mm ΤΕΜ 161 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΟΡΑΤΗ ΜΑΤ 19x33mm ΤΕΜ 372 ΣΠΑΓΓΟΣ ΤΕΜ 70 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΤΕΜ 855 ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΤΕΜ 517 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΥΛΟ PILOT ΤΕΜ 165 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΙ Νο4 ΠΑΚ 293 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΙΟΙ Νο3 ΠΑΚ 276 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Νο 2 ΠΑΚ 205 ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ (ΓΙΑ Νο64) TEM 61 ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ (ΓΙΑ Νο126) ΤΕΜ 14 ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΕΜ 3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο64 (2000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 275 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο 126 (1000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 402 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 23/10 (1000 ΤΕΜ) ΚΟΥΤΑΚΙ 14 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 3683 ΚΟΥΤΑΚΙ 10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ COMIX KOYTAKI 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 23/13 S KOYTAKI 4 ΑΝΤΑΛ.ΣΥΡΡΑΠΤ. ROMA ROCANA 10 JUNIOR 53/6,53/8,53/10 ΚΟΥΤΑΚΙ 40 ΑΝΤΑΛ.ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Φ/Α XEROX STAPLE 108R KOYTAKI 10 ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 5,5 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΤΕΜ 10 ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΑ ΤΕΜ 197 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο 2 (ΜΙΚΡΑ) ΤΕΜ 60 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο 1 (ΜΕΓΑΛΑ) ΤΕΜ 77 ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ 30ml ΤΕΜ 189 ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ 30ml ΤΕΜ 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΠΛΑ ΠΑΚ 298 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΑ 76 mm x 76mm ΠΑΚ

21 ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡ 585 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 15 cm ΤΕΜ 81 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΕΜ 153 ΜΑΡΚΑΔ. ARTLINE 70 (ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 147 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4 ΤΕΜ 1450 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΕΜ 210 ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΕΜ 465 ΚΟΥΤΙ ΧΑΡΤΙΝΟ BOXFILE ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΛΟΞΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΕΜ 130 ΤΑΙΝΙΕΣ COMPUPRINT 443 TEM 3 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ COMPUPRINT 443 ΚΟΥΤΕΣ 5 CD 700ΜΒ ΤΕΜ 170 DVD disk R VERBATIM 4,7GB TEM 300 ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ Α4 ΤΕΜ 50 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ 50 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ 2 ΜΠΛΟΚ ΡΙΖΟΧΑΡΤΩΝ 50Χ70 ΤΕΜ 2 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ BINDER CLIPS No mm KOYT. 46 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ BINDER CLIPS No mm KOYT. 33 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ 200 Α4 ΤΕΜ 20 ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΚΟΥΤΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΕΜ 50 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 8/Α4 (105Χ41mm) ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΥΤ. 2 ΕΤΙΚΕΤΕΣ PITNEY BOWES (1000ΤΕΜ ΑΝΑ ΚΟΥΤΙ) (15cm x 10cm) KYT. 5 Τα μελάνια των εκτυπωτών καθώς και τα TONER των φωτοτυπικών μηχανημάτων και των μηχανημάτων φαξ, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα και αυθεντικά των κατασκευαστικών εταιρειών και όχι τρίτων (συμβατά). Τα είδη γραφικής ύλης θα πρέπει να είναι αυθεντικά και να μην αποκλίνουν από τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 1. Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής 21

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 28-08-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ.οικ. 81291/7307 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 17 ο ΧΙΛ.Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Τ.Κ.: 153

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 31/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2279 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης.

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 2-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 90809/2632 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 4/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 4/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 65314/5500

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 65314/5500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ερμούπολη: 04/07/2013 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 65314/5500 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Πληροφορίες : Πρόδροµος Σατσάνης FAX : 22810 88877 Email : do@1730.syzefxis.gov.

Ταχ. /νση : Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Πληροφορίες : Πρόδροµος Σατσάνης FAX : 22810 88877 Email : do@1730.syzefxis.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 1-01-201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. οικ. 0/2 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 8100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 29/07/2015. Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα Τόπος διαγωνισµού Κατάθεσης. ιοικητήριο 02-09-2015 Τετάρτη 12:00 προσφορών έως την

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 29/07/2015. Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα Τόπος διαγωνισµού Κατάθεσης. ιοικητήριο 02-09-2015 Τετάρτη 12:00 προσφορών έως την ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 29/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 4669 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 29/10/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 60694/22986 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 04/10/2010 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 04/10/2010 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 04/10/2010 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ.: 58200, Έδεσσα FAX : 23810 23624 Πληροφορίες: Γ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 23810 37233

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 145067/2014(1257) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 145067/2014(1257) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας.

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002867049 2015-06-23

15PROC002867049 2015-06-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1131/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 25-7-2012 Τετάρτη 12:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 25-7-2012 Τετάρτη 12:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: Β41Ρ7Λ1-ΩΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 9-7-2012 Αρ.Πρωτ.:43390/16374 Προκήρυξη Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με κλειστές

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

Ιουλίου ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9385 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Ιουλίου ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9385 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΚ. ΔΙΟΚ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 14PROC002213282 Γουμένισσα, 2014-07-31 Ιουλίου ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9385 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΘΗΝΑ, 18/03/2014 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5609 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003007421 2015-09-01

15PROC003007421 2015-09-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 Η Υ. ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ Τ.Κ. 43100,

Διαβάστε περισσότερα