ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : Τηλέφωνο : Telefax :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ /3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400 Τηλέφωνο : Telefax : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Τακτικού Ανοιχτού Διαγωνισμού γ ια την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (6%) Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν:. Του Ν.407 (ΦΕΚ 85/Α/0) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 009/50/ΕΚ». Του Ν.385/00 (ΦΕΚ 87/Α/00) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Του Ν.386/00 (ΦΕΚ /Α/00) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 4. Το Ν.3886/00 «Περί Δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων, δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/605 ΕΟΚ» 5. Του Ν.3548/007(ΦΕΚ 68/ Α/ ), όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του Ν. 380/009 «Καταχώρηση δημοσιευμάτων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», επισημαίνοντας τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 380/009 (ΦΕΚ 63/Α/009) «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης». 6. Τις διατάξεις του Ν.67/998 (Α 90) άρθρο 4 «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)». 7. Του Ν.36/995 (ΦΕΚ 47/Α/995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ. και 3 του ν.387/00 (ΦΕΚ 4/Α/00), καθώς και με την αριθμ.3530/739/00 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 8. Του Ν. 86/995 (ΦΕΚ 9/Α/995) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 9. Του άρθρου 4 του Ν.98/994 (ΦΕΚ 43/Α/994) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις» 0.Το άρθρο παρ. του Ν.403/ «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. του άρθρ. 0 του Ν. 4038/ (ΦΕΚ 4/Α/0)..Το N. 403/ (ΦΕΚ 04/Α/0) άρθρο «Σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Σκοπός» και το άρθρο 4 παρ.3 «Λειτουργική ανεξαρτησία» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. β του άρθρου 38 του Ν. 407/ (ΦΕΚ 86/Α/0). Το Π.Δ. 30/00 (ΦΕΚ 3/τ.Α/7--00 ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». 3.Του Π.Δ. 3/00 (ΦΕΚ 94/Α/00) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 4.Του Π.Δ.8/007 (ΦΕΚ 50/Α/007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 5.Του Π.Δ. 66/003 (ΦΕΚ 38/Α/003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές Συναλλαγές». Β) Τις αποφάσεις, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

2 . Την υπ αριθμ.3530/739/00 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. του Ν.36/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.. Την αριθμ.37/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού75.000,00( ) για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης. 3. Την αριθμ. 68/πρακτικό 7 ο / απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκαν η διενέργεια και οι όροι δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Προκηρύσσουμε Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά Τμήμα και ανά Ομάδα ειδών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τους ειδικούς Φορείς των υπηρεσιών και ΚΑΕ -Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης του οικονομικού έτους 04. Η περίληψη των όρων της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, α) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β) στον Ελληνικό Τύπο (σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας) γ) σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. δ) θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ε) επίσης θα αποσταλεί και στο Επιμελητήριο Κυκλάδων. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων Εφημερίδα της Κυβερνήσεων και στον ημερήσιο και τοπικό ελληνικό τύπο. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ 8400 ΣΥΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ.00 π.μ. Προϋπολογισµός απάνης ,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.6%) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι τις , ημέρα Τετάρτη έως τις 5:00. Προσφορές που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης παρουσία (εφόσον το επιθυμούν) των εκπροσώπων αυτών που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά (με βάση τους ορισμούς της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας). β) Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ) Συνεταιρισμοί

3 δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πληροφορίες θα παρέχονται καθημερινά (8.30' έως 4.30') από τον κ.πρόδρομο Σατσάνη (τηλ ) και κ. Ευάγγελο Μαούτσο (τηλ ),Fax: , χωρίς να μπορεί κανένας προσφέρων σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση που ζητηθούν εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 5 παρ. περ. α του Π.Δ. 8/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 5. παρ. περ. α του ΠΔ 8/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ο (Π.Ε.ΣΥΡΟΥ - ΕΔΡΑ) ΤΜΗΜΑ Ο (Π.Ε. ΣΥΡΟΥ- ΕΔΡΑ) - ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX,Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ Προϋπολογισμός ,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 4.000,00 Είδος Μοντέλο Τύπος Αναλώσιμου Τεμάχια CANON LBP 80 CANON L8P800 EP- TON CRTR EPSON ACULASER M000 EPSON EPSON EPL 5800L S EPSON EPL 600 C3S05067 EPSON EPL 600L C3S EPSON EPL N550 EPL-N550 Imaging Cartridge 5k 6 EPSON EPLN 7000 Unit Laser C3S0500 Imaging - 5K Pg 5 HP 5550dn color :Black C9730A (Black) 3 HP 5550dn color :Blue C973A (Blue) 3 HP 5550dn color :Magenta C9733A (Mag.) 3 HP 5550dn color :Yellow C973A (Yel.) 3 HP DESKJET 0C HP 45 HP 78 HP DESKJET 0C :Black HP 45 HP DESKJET 0C :Color HP 78 HP LASERJET 000 C75A HP LASERJET 005 C75A HP LASERJET 0 Q6A 5 HP LASERJET 05 Q6A HP LASERJET 00 A Q6A HP LASERJET 00 C75A HP LASERJET 00 SERIES HP 5A HP LASERJET 30 49A Q5949A 4 HP LASERJET 30nw TONER 49A HP LASERJET 500 KX-FAT88 HP LASERJET M 005MFP HP TONER CRTR LJ P005 BLK HP LASERJET P006 CONSUM HP TONER 00 BLACK K PGS HP LASERJET P05DN 53x Q7553x 5 HP LASERJET P055DN HP 05A HP LASERJET P3005dn Q755A 7 HP OFFICEJET PRO K5400 :Black C9396AE 5 HP OFFICEJET PRO K5400 :Cyan C939AE 3 HP OFFICEJET PRO K5400 C939AE :Magenta HP OFFICEJET PRO K5400 :Yellow C9393AE 3 HP OFFICEJET PRO8000 WIRELESS C4906AE 3 HP PSC 50 ALL-IN-ONE :Black C8765EE HP PSC 50 ALL-IN-ONE :Color C9363EE LEXMARK E0 06SE 3 LEXMARK E3 406SE LEXMARK E40 406SE 45 LEXMARK E50dn E50AE 3 LEXMARK E5dn E50AE 3 LEXMARK E35dn E50A3E 5 LEXMARK X 4550 :Black 8C53E LEXMARK X 4550 :Color 8C54E 4

5 LEXMARK X64dn x64ag 6 LEXMARK X544 :Black C544XKG (Black) 7 LEXMARK X544 :Cyan C544XCG (Cyan) 7 LEXMARK X544 :Magenta C544XMG (Magenta) 7 LEXMARK X544 :Yellow C544XYG (Yellow) 7 OKI B650 p/n RICOH AFICIO MP000 RICOH 30 D 6 SAMSUNG CLX-60N :Black CLP-K300A SAMSUNG CLX-60N :Cyan CLP-C300A SAMSUNG CLX-60N :Magenta CLP-M300A SAMSUNG CLX-60N :Yellow CLP-Y300A XEROX COPYCENTER C3 BLACK TONER XEROX C 3 XEROX PHASER 350 LEXMARK X544 XEROX PHASER R XEROX PHASER 680 :Black 06R039 (Black) XEROX PHASER 680 :Cyan 06R0388 (Cyan) XEROX PHASER 680 :Magenta 06R0389 (Magenta) XEROX PHASER 680 :Yellow 06R0390 (Yellow) XEROX WORKCENTRE 5638 PS 006R φαξ CANON FAX L 0 CANON L60/90/300 FX-3 3 φαξ CANON L 40 CANON BX 3 MULTIPASS ( FX 0 ) φαξ HP OFFICEJET C935AE 4 φαξ LEXMARK E64 DN E50AE E50XG (DRUM) 5 φαξ OKI MB φαξ PANASONIC KX-FL40 KX-FAT88X φαξ PHILIPS FAXJET 55 PFA44 4 φαξ RICOH MAX 330L 60D - FTHM 3 φαξ SAMSUNG CLX-60FX :Black CLT-K508L (Black) 5 φαξ SAMSUNG CLX-60FX :Cyan CLT-C508S (Cyan) φαξ SAMSUNG CLX-60FX :Magenta CLT-M508S (Magenta) φαξ SAMSUNG CLX-60FX :Yellow CLT-Y508S (Yellow) φαξ SAMSUNG FX 340 BLACK INK-M40 7ml φαξ SAMSUNG SF 650 MLT-D055/ELS 4 φαξ SAMSUNG SF55 500D3 φαξ XEROX PHASER 3300 MFP 06R04 φαξ XEROX PHASER 6 MFP TONER 6 φαξ XEROX WORKCENTRE 30 06R φαξ XEROX WORKCENTRE 30 Toner XEROX 06R K Pgs φωτοτυπικό COPYCENTRE C55 006R φωτοτυπικό Gestetner MP 7500 AFICIO 60D/60D 6 φωτοτυπικό RICOH AFICIO MP600 30D ή 30D 6 φωτοτυπικό RICOH AFICIO MP5000B TONER 4500E 3 φωτοτυπικό XEROX COPYCENTRE 45 6R046, 006R0046 φωτοτυπικό XEROX COPYCENTRE C8 006R084 6 φωτοτυπικό XEROX WC R046 φωτοτυπικό XEROX WORKCENTRE 55 06R0306 φωτοτυπικό XEROX WORKCENTRE R0046 φωτοτυπικό XEROX WORKCENTRE R046 6 ΔΙΠΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 4cm X8 ΚΟΥΤΕΣ 30 ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΔΙΠΛΟ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ BULL 8X9,5 ΚΟΥΤΕΣ 000 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α3 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 30 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α4 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 350 5

6 ΤΜΗΜΑ Ο (Π.Ε.ΣΥΡΟΥ-ΕΔΡΑ) - ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισμός 8.570,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%).48,50 Είδος Κατασκευαστής Τύπος Τεμάχια CD 700ΜΒ ΤΕΜ 80 DVD disk R VERBATIM 4,7GB ΠΑΚ 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο 6 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 870 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 3/0 (000 ΤΕΜ) ΚΟΥΤΑΚΙ 00 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 3/3 S KOYTAKI 0 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 3683 ΚΟΥΤΑΚΙ 30 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο64 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 35 ΑΠΟΣΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ. 9 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ ΤΕΜ 5 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΠΕΛΙΚΑΝ ΛΕΥΚΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ) ΤΕΜ. 83 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΕΜ. 7 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΕΣΑΙΟΙ ΤΕΜ ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ ΤΕΜ. 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΚ 47 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4 ΤΕΜ 50 ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΑ ΤΕΜ 3 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΜ 30 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ROLLER 4.mm ΤΕΜ. 97 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤ. 70x37 ΚΟΥΤ. 55 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΔΙΑΣΤ. 05x 48,50 KOYT. 3 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ Η/Υ 05Χ4,4 mm ΚΟΥΤ. 85 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΤΕΜ 35 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΤΟΣ 04 ΤΕΜ 96 ΚΟΛΛΑ STICK 0gr. ΤΕΜ 95 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ-ΡΕΥΣΤΗ 33ml ΣΩΛ. 45 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΚ 5 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΚ. 30 ΜΑΡΚΑΔ. ARTLINE 70 (ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 50 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ PILOTV5 EXTRA FINE TEM 4 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 9 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΠΛΟΙ TEM 79 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΕΝΑΚΙ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 09 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΤΕΜ 39 ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΜ 57 ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ 30ml ΤΕΜ 78 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,5mm ΤΕΜ 7 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,7mm ΤΕΜ 6 ΜΟΛΥΒΙΑ FABER ΗΒ & Η ΠΑΚ 03 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ ΠΑΚ (ΤΕΤΡΑΔΑ) ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΠΙΡΑΛ Νο 4 ΤΕΜ 7 ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,7mm ΤΕΜ 4 ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΕΜ 765 ΞΥΣΤΡΕΣ ΤΕΜ 36 ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ Α4 ΤΕΜ 85 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΟΡΑΤΗ ΜΑΤ 9x33mm ΤΕΜ 08 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΠΕΛΙΚΑΝ 9Χ33 mm ΤΕΜ 00 ΣΠΑΓΓΟΣ ΤΕΜ 5 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΑΥΡΟ ΤΕΜ 78 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ KOKKINO TEM 80 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 388 ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΤΕΜ 3 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ BINDER CLIPS No mm KOYT. 0 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ BINDER CLIPS No mm KOYT. 0 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Νο ΠΑΚ 7 6

7 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΙΟΙ Νο3 ΠΑΚ 0 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΙ Νο4 ΠΑΚ 96 ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ ( Νο64) TEM 5 ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ (No6) TEM ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ TEM 4 ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 5,5 ΤΕΜ 30 ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 5,5 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΤΕΜ 30 ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΑ ΤΕΜ 0 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΕΓΑΛΑ) ΤΕΜ 6 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΙΚΡΑ) ΤΕΜ 5 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ 00 Α4 ΤΕΜ 0 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓ. ΜΠΕΖ ΜΕΓΑΛΟΙ 30 Χ 40 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 7905 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ Α4 3 Χ 3 (N.57) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛΟΙ 3Χ,5 (N 3/70) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ 3Χ,5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 3Χ7 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 900 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 545 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-3 εκ. (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ) ΦΑΚΕΛΟΙ TEM. 0 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-34 εκ. (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 750 ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΤΕΜ 35 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 040 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 50 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΑ 76 mm x 76mm ΠΑΚ 95 ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡ 790 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (διαμετρος ΤΕΜ (x 4 : ΣΕ ΟΛΕΣ 5mm,0mm,5mm & 30mm ΤΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ) 6 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΑ ΤΕΜ 9 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 5 cm ΤΕΜ 33 ΤΜΗΜΑ ο (Π.Ε.ΑΝΔΡΟΥ) ΤΜΗΜΑ Ο (Π.Ε. ΑΝΔΡΟΥ) - ΟΜΑΔΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX,Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ Προϋπολογισμός 4.50,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%),50 Είδος Μοντέλο Τύπος Αναλώσιμου Τεμάχια LEXMARK X544 :Magenta C544XMG (Magenta) LEXMARK X544 :Yellow C544XYG (Yellow) LEXMARK X544 :Black C544XKG (Black) HP LASERJET 500 9x 49a HP COLOR LASERJET 600 Q6000A LEXMARK E3 A7400 SAMSUNG ML00 ML00D3 EPSON EPL 600 C3S05067 φαξ PANASONIC KX-F80 KX-FA36X φαξ OLIVETTI OFX8400 B033 φαξ XEROX WORKCENTRE 30 06R0485 φωτοτυπικό UTAX CD φωτοτυπικό NASHUATEC MP600 Aficio 30D ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ COMPUPRINT 4/43 (4x0,5) ΚΟΥΤΕΣ 3 ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΔΙΠΛΟ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ BULL 8X9,5 ΚΟΥΤΕΣ 500 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α4 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 4 7

8 ΤΜΗΜΑ 0 (Π.Ε. ΑΝΔΡΟΥ) - ΟΜΑΔΑ - ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισμός.850,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 9,50 Είδος Κατασκευαστής Τύπος Τεμάχια CD 700ΜΒ ΤΕΜ 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο 6 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 95 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 3/0 (000 ΤΕΜ) ΚΟΥΤΑΚΙ 50 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 3683 ΚΟΥΤΑΚΙ 0 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ ΤΕΜ ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ ΤΕΜ. 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4 ΤΕΜ 5 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ROLLER 4.mm ΤΕΜ. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤ. 70x37 ΚΟΥΤ. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΔΙΑΣΤ. 05x 48,50 KOYT. 4 ΚΟΛΛΑ STICK 0gr. ΤΕΜ 7 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΚ 3 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΚ. 7 ΜΑΡΚΑΔ. ARTLINE 70 (ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 4 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ PILOTV5 EXTRA FINE TEM 3 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 5 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΠΛΟΙ TEM 0 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΕΝΑΚΙ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 5 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΤΕΜ 6 ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΜ ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ 30ml ΤΕΜ 6 ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ 30ml ΤΕΜ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,7mm ΤΕΜ 6 ΜΟΛΥΒΙΑ FABER ΗΒ & Η ΠΑΚ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΟΡΑΤΗ ΜΑΤ 9x33mm ΤΕΜ 8 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΠΕΛΙΚΑΝ 9Χ33 mm ΤΕΜ ΣΠΑΓΓΟΣ ΤΕΜ 4 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΑΥΡΟ ΤΕΜ 6 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ KOKKINO TEM 0 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 0 ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΤΕΜ 46 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Νο ΠΑΚ 4 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΙΟΙ Νο3 ΠΑΚ 4 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΙ Νο4 ΠΑΚ 4 ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ ( Νο64) TEM ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ (No6) TEM 5 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΕΓΑΛΑ) ΤΕΜ ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΙΚΡΑ) ΤΕΜ 3 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓ. ΜΠΕΖ ΜΕΓΑΛΟΙ 30 Χ 40 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ Α4 3 Χ 3 (N.57) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛΟΙ 3Χ,5 (N 3/70) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 50 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ 3Χ,5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 600 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 3Χ7 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 50 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-3 εκ. (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ) ΦΑΚΕΛΟΙ TEM. 70 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 0 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΑ 76 mm x 76mm ΠΑΚ 6 ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡ 6 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 5 cm ΤΕΜ 75 8

9 ΤΜΗΜΑ 3 ο (Π.Ε. ΘΗΡΑΣ) ΤΜΗΜΑ 3 Ο (Π.Ε. ΘΗΡΑΣ) - ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX,Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ Προϋπολογισμός 5.950,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 97,50 Είδος Μοντέλο Τύπος Αναλώσιμου Τεμάχια LEXMARK E40 406SE 4 EPSON EPL N550 EPL-N550 Imaging Cartridge 5k HP LASERJET 000 SERIES: CE3A Yellow HP LASERJET 000 SERIES: CE33A Magenta HP LASERJET 000 SERIES: Cyan CE3A HP LASERJET 000 SERIES: Black C75A CANON PIXMA ip Βlack CANON PIXMA ip M (CLI-5M) XEROX DOCU PRINT P8e XEROX P8E (BLACK) HP LASERJET P3005dn Q755A HP LASERJET 00 SERIES HP 5A BULL COMPUPRINT 4/43 Μελανοταινίες PRK EPSON EPL 600 C3S05067 XEROX PHASER 350 LEXMARK X544 HP LASERJET 500 9x 49a HP LASERJET P0W HP 85A Black Noir CE85A Print Cartridge 3 φαξ PHILIPS MAGIC 5 eco PRIMO PFA35 φαξ PANAFAX UF PANAFAX UF (TONER) φαξ PANASONIC KX-FL6 PANASONIC KX-FA55X 6 φαξ PANASONIC KX-FL40 KX-FAT88X 3 φαξ PANASONIC KX-FP45 KX-FA54X 6 φαξ HP LASERJET 00 A Q6A φαξ PANASONIC KX-FL40 KX-FAT88X φωτοτυπικό PANASONIC DP-50P DQ-TU0J φωτοτυπικό CANON IR 3530 CANON C-EXV TONER φωτοτυπικό PANASONIC FP PANASONIC FP- 73 TONER (BLACK) 3 φωτοτυπικό PANASONIC WORKIO 50 TONER DQ-TU0J 6 φωτοτυπικό PANASONIC DP-80P WORKIO DQ-TU0C PANASONIC Dry Toner 80 3 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ χ 9,5 λευκο για Compuprint 4/43 ΚΟΥΤΕΣ 5 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α3 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 0 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α4 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 00 ΤΜΗΜΑ 3 Ο (Π.Ε ΘΗΡΑΣ) - ΟΜΑΔΑ -ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισμός.50,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 07,50 Είδος Κατασκευαστής Τύπος Τεμάχια CD 700ΜΒ ΤΕΜ 50 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο 6 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 50 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 3/0 (000 ΤΕΜ) ΚΟΥΤΑΚΙ 0 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο64 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 50 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΠΕΛΙΚΑΝ ΛΕΥΚΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ) ΤΕΜ. 7 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΕΜ. 3 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ ΤΕΜ. 0 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4 ΤΕΜ 50 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ROLLER 4.mm ΤΕΜ. 40 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤ. 70x37 ΚΟΥΤ. ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΤΕΜ 300 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΤΟΣ 04 ΤΕΜ 0 9

10 ΚΟΛΛΑ STICK 0gr. ΤΕΜ 0 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ-ΡΕΥΣΤΗ 33ml ΣΩΛ. 0 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΚ 6 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΚ. 4 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ PILOTV5 EXTRA FINE TEM ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 5 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΠΛΟΙ TEM ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΤΕΜ 5 ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΜ 5 ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ 30ml ΤΕΜ 0 ΜΟΛΥΒΙΑ FABER ΗΒ & Η ΠΑΚ 5 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ ΠΑΚ (ΤΕΤΡΑΔΑ) 5 ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΕΜ 800 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΟΡΑΤΗ ΜΑΤ 9x33mm ΤΕΜ 5 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΠΕΛΙΚΑΝ 9Χ33 mm ΤΕΜ 30 ΣΠΑΓΓΟΣ ΤΕΜ 0 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΑΥΡΟ ΤΕΜ 50 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ KOKKINO TEM 50 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 00 ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΤΕΜ 30 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Νο ΠΑΚ 30 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΙΟΙ Νο3 ΠΑΚ 30 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΙ Νο4 ΠΑΚ 50 ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ ( Νο64) TEM 5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓ. ΜΠΕΖ ΜΕΓΑΛΟΙ 30 Χ 40 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ Α4 3 Χ 3 (N.57) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛΟΙ 3Χ,5 (N 3/70) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ 3Χ,5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 3Χ7 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 40 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-3 εκ. (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ) ΦΑΚΕΛΟΙ TEM. 0 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 500 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 500 ΤΜΗΜΑ 4 Ο (Π.Ε. ΚΕΑΣ- ΚΥΘΝΟΥ) ΤΜΗΜΑ 4 Ο (Π.Ε. ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ) - ΟΜΑΔΑ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX,Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ Προϋπολογισμός.860,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 43,00 Είδος Μοντέλο Τύπος Αναλώσιμου Τεμάχια LEXMARK E40 406SE 6 HP LASERJET 500 9x 49a 6 EPSON EPL 600 C3S05067 HP OFFICEJET PRO L7780: Magenta magenta c9387ae φαξ 4 HP OFFICEJET PRO L7780: Yellow yellow c9388ae φαξ 4 HP OFFICEJET PRO L7780: Cyan cyan c9386ae φαξ 4 HP OFFICEJET PRO L7780: Black black c9385ae φαξ 4 HP LASERJET 3050 a toner black(q6a) φαξ XEROX WORKCENTRE R077 φωτοτυπικό ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α3 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 5 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α4 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 50 0

11 ΤΜΗΜΑ 4 Ο (Π.Ε. ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ) - ΟΜΑΔΑ -ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισμός 300,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 5,00 Είδος Κατασκευαστής Τύπος Τεμάχια ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΚ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΤΟΣ 04 ΤΕΜ 0 ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΕΜ 5 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Νο ΠΑΚ 5 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΙΟΙ Νο3 ΠΑΚ 5 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΙ Νο4 ΠΑΚ 5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓ. ΜΠΕΖ ΜΕΓΑΛΟΙ 30 Χ 40 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ Α4 3 Χ 3 (N.57) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛΟΙ 3Χ,5 (N 3/70) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ 3Χ,5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 3Χ7 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 30 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 5 cm ΤΕΜ ΤΜΗΜΑ 5 Ο (Π.Ε. ΜΗΛΟΥ) ΤΜΗΜΑ 5 Ο (Π.Ε. ΜΗΛΟΥ) - ΟΜΑΔΑ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX,Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ Προϋπολογισμός 4.600,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 30,00 Είδος Μοντέλο Τύπος Αναλώσιμου Τεμάχια LEXMARK E40 406SE 4 HP LASERJET 300 Q60A 4 HP LASERJET 500 9x 49a HP OFFICEJET PRO K8600 :Cyan Cyan C939AE TOSHIBA E STUDIO 83 T840E 4 TOSHIBA E STUDIO 8 T-340E 3 TOSHIBA E STUDIO 67 T-640E 3 HP OFFICEJET PRO K8600 :Magenta Magenta C939AE HP OFFICEJET PRO K8600 :Yellow Yellow C9393AE HP OFFICEJET PRO K8600 :Black Black C9396AE φαξ TOSHIBA DP80F ΤK-8 φαξ TOSHIBA E STUDIO 70F T-70F ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΣΥΝΕΧΕΣ 8"Χ9,5" ΚΟΥΤΕΣ 3 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α3 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 0 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α4 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 00 ΤΜΗΜΑ 5 Ο (Π.Ε. ΜΗΛΟΥ) - ΟΜΑΔΑ -ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισμός.00,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 55,00 Είδος Κατασκευαστής Τύπος Τεμάχια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο 6 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 70 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 3/0 (000 ΤΕΜ) ΚΟΥΤΑΚΙ 0 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο64 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 50 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΠΕΛΙΚΑΝ ΛΕΥΚΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ) ΤΕΜ. 0 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ROLLER 4.mm ΤΕΜ. 4 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ Η/Υ 05Χ4,4 mm ΚΟΥΤ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΤΟΣ 04 ΤΕΜ 7 ΚΟΛΛΑ STICK 0gr. ΤΕΜ 9

12 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ-ΡΕΥΣΤΗ 33ml ΣΩΛ. 7 ΜΑΡΚΑΔ. ARTLINE 70 (ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ PILOTV5 EXTRA FINE TEM 9 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 0 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΕΝΑΚΙ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 5 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΤΕΜ 0 ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΜ 3 ΜΟΛΥΒΙΑ FABER ΗΒ & Η ΠΑΚ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ ΠΑΚ (ΤΕΤΡΑΔΑ) 35 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΟΡΑΤΗ ΜΑΤ 9x33mm ΤΕΜ 3 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΠΕΛΙΚΑΝ 9Χ33 mm ΤΕΜ 5 ΣΠΑΓΓΟΣ ΤΕΜ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΑΥΡΟ ΤΕΜ 90 ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΤΕΜ 0 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Νο ΠΑΚ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΙΟΙ Νο3 ΠΑΚ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΙ Νο4 ΠΑΚ ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ ( Νο64) TEM 5 ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΑ ΤΕΜ 4 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΕΓΑΛΑ) ΤΕΜ ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΙΚΡΑ) ΤΕΜ 3 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓ. ΜΠΕΖ ΜΕΓΑΛΟΙ 30 Χ 40 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 50 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ Α4 3 Χ 3 (N.57) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 600 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛΟΙ 3Χ,5 (N 3/70) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 50 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 3Χ7 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 300 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 55 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-34 εκ. (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 75 ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΤΕΜ 50 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 0 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 80 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 5 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΑ 76 mm x 76mm ΠΑΚ ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡ 5 ΤΜΗΜΑ 6 Ο (Π.Ε. ΝΑΞΟΥ) ΤΜΗΜΑ 6 Ο (Π.Ε. ΝΑΞΟΥ) ΟΜΑΔΑ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX,Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ Προϋπολογισμός.350,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 567,50 Είδος Μοντέλο Τύπος Αναλώσιμου Τεμάχια HP BUSINESS INKJET 800: Cyan C48A HP BUSINESS INKJET 800: Yellow C480A HP BUSINESS INKJET 800: Magenta C48A HP BUSINESS INKJET 800: Black C483A LEXMARK E40 406SE 7 EPSON EPLN 7000 Unit Laser C3S0500 Imaging - 5K Pg HP LASERJET P3005dn Q755A 4 HP LASERJET 000 C75A SAMSUNG SCX-488FN Toner (MLT-D09S Black) EPSON EPL 600 C3S05067

13 BULL COMPUPRINT MDP 30FB PRK SAMSUNG ML90 MLT-D05S/ELS HP DESKJET D560 :Black HP XL 6 HP DESKJET D560 :Color HP XL 6 SAMSUNG SCX-45F (ΑΙΘΟΥΣΑ ) SCX-45D3/ELS SAMSUNG SCX-45F (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦ. SCX-45D3/ELS ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) HP LASERJET 500 9x 49a LEXMARK Z67 0N006 6 EPSON EPL 5700 C3S05000 SAMSUNG SCX-478FD MLT-D 03S/ELS φαξ OLIVETTI OFX 80 FPJ 0 φαξ 4 SAGEM MF 546 ctr 365 φαξ 3 HP OFFICEJET V30 :Black HP 5 φαξ 6 SAMSUNG INKJET FAX SF-370 (ΑΙΘΟΥΣΑ ) black ink-m4 φαξ SAMSUNG SCX 45F SCX045D3/ELS φαξ CANON FAX-B60 BX-0 φαξ 4 HP OFFICEJET V30 :Color HP 78 φαξ 6 RICOH AFICIO MP φωτοτυπικό KONICA MINOLTA BIZHUB KONICA MINOLTA TN-4 φωτοτυπικό 0 RICOH AFICIO MP000 RICOH 30 D φωτοτυπικό 3 SHARP AR536 S B φωτοτυπικό CANON IR 000 C-EXV5 φωτοτυπικό SAMSUNG SCX-4655f MLT-D7S φωτοτυπικό ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α3 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 60 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α4 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 800 ΤΜΗΜΑ 6 Ο (Π.Ε. ΝΑΞΟΥ) ΟΜΑΔΑ -ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισμός 3.350,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 67,50 Είδος Κατασκευαστής Τύπος Τεμάχια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο 6 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 80 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 3/0 (000 ΤΕΜ) ΚΟΥΤΑΚΙ 0 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο64 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 00 ΑΠΟΣΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ. 3 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΠΕΛΙΚΑΝ ΛΕΥΚΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ) ΤΕΜ. 4 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΕΜ. ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΕΣΑΙΟΙ ΤΕΜ 4 3

14 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ ΤΕΜ. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ROLLER 4.mm ΤΕΜ. 5 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤ. 70x37 ΚΟΥΤ. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΔΙΑΣΤ. 05x 48,50 KOYT. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ Η/Υ 05Χ4,4 mm ΚΟΥΤ. 3 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΤΟΣ 04 ΤΕΜ 8 ΚΟΛΛΑ STICK 0gr. ΤΕΜ ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ-ΡΕΥΣΤΗ 33ml ΣΩΛ. 3 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΚ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΚ. 7 ΜΑΡΚΑΔ. ARTLINE 70 (ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ PILOTV5 EXTRA FINE TEM 5 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 53 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΠΛΟΙ TEM 5 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΕΝΑΚΙ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 5 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΤΕΜ 0 ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΜ 4 ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ 30ml ΤΕΜ 0 ΜΟΛΥΒΙΑ FABER ΗΒ & Η ΠΑΚ 6 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 9V ΤΕΜ 5 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ ΠΑΚ (ΤΕΤΡΑΔΑ) 54 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ 3V ΤΕΜ 7 ΞΥΣΤΡΕΣ ΤΕΜ 5 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΟΡΑΤΗ ΜΑΤ 9x33mm ΤΕΜ 0 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΠΕΛΙΚΑΝ 9Χ33 mm ΤΕΜ 3 ΣΠΑΓΓΟΣ ΤΕΜ 0 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 55 ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΤΕΜ 60 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Νο ΠΑΚ 36 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΙΟΙ Νο3 ΠΑΚ 4 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΙ Νο4 ΠΑΚ 65 ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ ( Νο64) TEM 4 ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ (No6) TEM 45 ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΑ ΤΕΜ 30 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΕΓΑΛΑ) ΤΕΜ 6 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΙΚΡΑ) ΤΕΜ 4 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓ. ΜΠΕΖ ΜΕΓΑΛΟΙ 30 Χ 40 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 600 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ Α4 3 Χ 3 (N.57) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 560 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛΟΙ 3Χ,5 (N 3/70) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 30 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ 3Χ,5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 500 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 3Χ7 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 400 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 80 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-34 εκ. (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 30 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 05 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 330 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΑ 76 mm x 76mm ΠΑΚ 35 ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡ 00 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 5 cm ΤΕΜ ΤΜΗΜΑ 7 Ο (Π.Ε. ΠΑΡΟΥ) ΤΜΗΜΑ 7 Ο (Π.Ε. ΠΑΡΟΥ) - ΟΜΑΔΑ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX,Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ Προϋπολογισμός 4.700,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 35,00 Είδος Μοντέλο Τύπος Αναλώσιμου Τεμάχια EPSON EPL N550 EPL-N550 Imaging Cartridge 5k 3 HP PSC 50 ALL-IN-ONE :Black C8765EE HP PSC 50 ALL-IN-ONE C9363EE :Color 4

15 EPSON ACULASER M000 EPSON 0438 HP LASERJET 500 9x 49a LEXMARK E40 406SE 6 BULL COMPUPRINT 4/43 Μελανοταινίες PRK KONICA MINOLTA BIZHUB 50 TN Black φαξ PANASONIC KX-FP300 PANASONIC Μελανοταινία KX-FΑ36X φαξ PANASONIC KX-FP4 PANASONIC Μελανοταινία KX-FA54X 7 φαξ CANON B0C CANON BX0 BLACK φωτοτυπικό SHARP MX-M354N Sharp Toner MX-3GT φωτοτυπικό KONICA MINOLTA DIALTA DI Konica Minolta Laser Toner 0 Cartridge φωτοτυπικό KYOCERA FS 6 MFP TONER KYOCERA TK-0E 3 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ COMPUPRINT 4/43 (4x0,5) ΚΟΥΤΕΣ 0 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α3 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 0 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α4 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 350 ΤΜΗΜΑ 7 Ο (Π.Ε. ΠΑΡΟΥ) - ΟΜΑΔΑ -ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισμός.750,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 87,50 Είδος Κατασκευαστής Τύπος Τεμάχια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο 6 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 0 ΑΠΟΣΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ. ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΠΕΛΙΚΑΝ ΛΕΥΚΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ) ΤΕΜ. ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΕΣΑΙΟΙ ΤΕΜ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΜ 5 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ROLLER 4.mm ΤΕΜ. 5 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤ. 70x37 ΚΟΥΤ. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΔΙΑΣΤ. 05x 48,50 KOYT. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ Η/Υ 05Χ4,4 mm ΚΟΥΤ. 5 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΤΟΣ 04 ΤΕΜ 5 ΚΟΛΛΑ STICK 0gr. ΤΕΜ ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ-ΡΕΥΣΤΗ 33ml ΣΩΛ. 7 ΚΟΥΤΙ ΧΑΡΤΙΝΟ BOXFILE ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΛΟΞΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΕΜ 00 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΚ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΚ. ΜΑΡΚΑΔ. ARTLINE 70 (ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 6 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ PILOTV5 EXTRA FINE TEM 4 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 8 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΠΛΟΙ TEM 4 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΕΝΑΚΙ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 4 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΤΕΜ 4 ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΜ 4 ΜΟΛΥΒΙΑ FABER ΗΒ & Η ΠΑΚ 36 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ ΠΑΚ (ΤΕΤΡΑΔΑ) 0 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΠΙΡΑΛ Νο 4 ΤΕΜ 3 ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΕΜ 500 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΟΡΑΤΗ ΜΑΤ 9x33mm ΤΕΜ 4 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΠΕΛΙΚΑΝ 9Χ33 mm ΤΕΜ 37 ΣΠΑΓΓΟΣ ΤΕΜ 5 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ KOKKINO TEM 4 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 8 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΑΥΡΟ ΤΕΜ 84 ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΤΕΜ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Νο ΠΑΚ 7 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΙΟΙ Νο3 ΠΑΚ 4 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΙ Νο4 ΠΑΚ 0 ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ ( Νο64) TEM ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ (No6) TEM 0 5

16 ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΑ ΤΕΜ 9 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΕΓΑΛΑ) ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓ. ΜΠΕΖ ΜΕΓΑΛΟΙ 30 Χ 40 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 350 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ Α4 3 Χ 3 (N.57) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛΟΙ 3Χ,5 (N 3/70) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 3Χ7 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 50 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 60 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-34 εκ. (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 80 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 60 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΑ 76 mm x 76mm ΠΑΚ 0 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 5 cm ΤΕΜ ΤΜΗΜΑ 8 Ο (Π.Ε. ΤΗΝΟΥ) ΤΜΗΜΑ 8 Ο (Π.Ε. ΤΗΝΟΥ) - ΟΜΑΔΑ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX,Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ Προϋπολογισμός.650,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 3,50 Είδος Μοντέλο Τύπος Αναλώσιμου Τεμάχια EPSON EPLN 7000 Unit Laser C3S0500 Imaging - 5K Pg LEXMARK E40 406SE 6 HP LASERJET P006 CONSUM HP TONER 00 BLACK K PGS LEXMARK E SE BULL COMPUPRINT Μελανοταινίες PRK 440 4/43 4 BULL COMPUPRINT SP AA 3560AN PRK HP LASERJET 00 A Q6A φωτοτυπικό PANASONIC DP800P DQ - TU0J-PB φωτοτυπικό PANASONIC DP-806P DQ-TU0J ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 4Χ cm ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΚΟΥΤΕΣ 8 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΣΥΝΕΧΕΣ 8"Χ9,5" ΚΟΥΤΕΣ 8 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α3 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) γρ 0 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α4 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) γρ 50 ΤΜΗΜΑ 8 Ο (Π.Ε. ΤΗΝΟΥ) - ΟΜΑΔΑ -ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισμός.500,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 75,00 Είδος Κατασκευαστής Τύπος Τεμάχια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο 6 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 80 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο64 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 50 ΑΠΟΣΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ. 3 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΠΕΛΙΚΑΝ ΛΕΥΚΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ) ΤΕΜ. 9 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΕΣΑΙΟΙ ΤΕΜ ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ ΤΕΜ. ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4 ΤΕΜ 00 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ROLLER 4.mm ΤΕΜ. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΔΙΑΣΤ. 05x 48,50 KOYT. 0 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΤΟΣ 04 ΤΕΜ 7 ΚΟΛΛΑ STICK 0gr. ΤΕΜ ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ-ΡΕΥΣΤΗ 33ml ΣΩΛ. ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΚ 3 6

17 ΜΑΡΚΑΔ. ARTLINE 70 (ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 5 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ PILOTV5 EXTRA FINE TEM 7 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 5 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΕΝΑΚΙ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 3 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΤΕΜ 0 ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΜ 6 ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ 30ml ΤΕΜ ΜΟΛΥΒΙΑ FABER ΗΒ & Η ΠΑΚ 6 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ ΠΑΚ (ΤΕΤΡΑΔΑ) 6 ΞΥΣΤΡΕΣ ΤΕΜ 3 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΟΡΑΤΗ ΜΑΤ 9x33mm ΤΕΜ 0 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΠΕΛΙΚΑΝ 9Χ33 mm ΤΕΜ 0 ΣΠΑΓΓΟΣ ΤΕΜ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΑΥΡΟ ΤΕΜ 60 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ KOKKINO TEM 60 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 0 ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΤΕΜ 00 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Νο ΠΑΚ 5 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΙΟΙ Νο3 ΠΑΚ 6 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΙ Νο4 ΠΑΚ 5 ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΑ ΤΕΜ 6 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΕΓΑΛΑ) ΤΕΜ ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΙΚΡΑ) ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ Α4 3 Χ 3 (N.57) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 50 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛΟΙ 3Χ,5 (N 3/70) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 50 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ 3Χ,5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 0 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 3Χ7 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 0 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 0 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-34 εκ. (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 30 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 60 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 600 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΑ 76 mm x 76mm ΠΑΚ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 5 cm ΤΕΜ 4 ΤΜΗΜΑ 9 Ο (ΚΕΔΔΥ-ΣΥΡΟΣ) ΤΜΗΜΑ 9 Ο (ΚΕΔΔΥ-ΣΥΡΟΣ) - ΟΜΑΔΑ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX,Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ Προϋπολογισμός.700,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 85,00 Είδος Μοντέλο Τύπος Αναλώσιμου Τεμάχια HP LASERJET P0 CE85A 4 LEXMARK X64dn x64ag 6 φαξ SAMSUNG SL-M070f MLT-DS CANON IR 30 C-EXV φωτοτυπικό ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α4 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 00 ΤΜΗΜΑ 9 Ο (ΚΕΔΔΥ-ΣΥΡΟΣ) - ΟΜΑΔΑ -ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισμός 570,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 8,50 Είδος Κατασκευαστής Τύπος Τεμάχια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο 6 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 50 ΑΠΟΣΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ. ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΠΕΛΙΚΑΝ ΛΕΥΚΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ) ΤΕΜ. 6 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ROLLER 4.mm ΤΕΜ. 3 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΤΟΣ 04 ΤΕΜ 7

18 ΚΟΛΛΑ STICK 0gr. ΤΕΜ 4 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ-ΡΕΥΣΤΗ 33ml ΣΩΛ. ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 6 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΠΛΟΙ TEM 6 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΕΝΑΚΙ ΜΠΛΕ ΤΕΜ ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΜ ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ 30ml ΤΕΜ ΞΥΣΤΡΕΣ ΤΕΜ 4 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΟΡΑΤΗ ΜΑΤ 9x33mm ΤΕΜ 6 ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΤΕΜ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Νο ΠΑΚ 6 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΙ Νο4 ΠΑΚ 6 ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ (No6) TEM 5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ Α4 3 Χ 3 (N.57) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 50 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 00 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΑ 76 mm x 76mm ΠΑΚ 6 ΤΜΗΜΑ 0 Ο (Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ-ΣΥΡΟΣ) ΤΜΗΜΑ 0 Ο (Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ-ΣΥΡΟΣ) - ΟΜΑΔΑ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX,Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ Προϋπολογισμός 7.400,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 370,00 Τύπος Είδος Μοντέλο Τεμάχια Αναλώσιμου LEXMARK E35dn E50A3E 5 HP LASERJET 00A Q6A EPSON EPL 600L C3S HP LASERJET P505n CB436A 3 LEXMARK CS30n (Πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α) :Cyan 70C Cyan k 6 LEXMARK CS30n (Πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α) :Magenta 70M Magenta k 6 LEXMARK CS30n (Πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α) :Black 70K Black k 6 LEXMARK CS30n (Πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α) :Yellow 70Y Yellow k 6 HP DESKJET 5940 :Black C8767EE HP DESKJET 5940 :Color C9363EE CANON FAX L0 FX0 φαξ 6 PANASONIC KX-FL4GR KXFAD89 Drum φαξ 3 KONIKA MINOLTA 70 TN30K φωτοτυπικό 3 ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α4 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ 00 ΦΥΛ.) 8

19 ΤΜΗΜΑ 0 Ο (Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ-ΣΥΡΟΣ) - ΟΜΑΔΑ -ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισμός.50,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 6,50 Είδος Κατασκευαστής Τύπος Τεμάχια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο 6 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 50 ΑΠΟΣΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ. 3 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΠΕΛΙΚΑΝ ΛΕΥΚΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ) ΤΕΜ. 5 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΕΜ. ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΚ 6 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ROLLER 4.mm ΤΕΜ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΤΟΣ 04 ΤΕΜ 6 ΚΟΛΛΑ STICK 0gr. ΤΕΜ 3 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 0 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΤΕΜ ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΜ 3 ΜΟΛΥΒΙΑ FABER ΗΒ & Η ΠΑΚ ΞΥΣΤΡΕΣ ΤΕΜ 3 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΟΡΑΤΗ ΜΑΤ 9x33mm ΤΕΜ 3 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΠΕΛΙΚΑΝ 9Χ33 mm ΤΕΜ 3 ΣΠΑΓΓΟΣ ΤΕΜ 3 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΑΥΡΟ ΤΕΜ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ KOKKINO TEM ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 3 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΙ Νο4 ΠΑΚ 0 ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ (No6) TEM 0 ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΑ ΤΕΜ 6 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΕΓΑΛΑ) ΤΕΜ ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΙΚΡΑ) ΤΕΜ 3 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ Α4 3 Χ 3 (N.57) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛΟΙ 3Χ,5 (N 3/70) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 3Χ7 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 0 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-34 εκ. (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 60 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 30 ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡ 00 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 5 cm ΤΕΜ 3 ΤΜΗΜΑ Ο (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΣΥΡΟΣ) ΤΜΗΜΑ Ο (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΣΥΡΟΣ) - ΟΜΑΔΑ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX,Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ Προϋπολογισμός 6.700,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 335,00 Είδος Μοντέλο Τύπος Αναλώσιμου Τεμάχια SAMSUNG ML950-ND MLT-D03L/ELS 3 SAMSUNG SCX 3400F ML 60 / ML 60 4 XEROX PHASER 300MFP 06R0379 Q63A,5k HP LASERJET 300 Q63X 4,k HP LASERJET P0 CE85A 4 HP PHOTOSMART C580 :Magenta C877EE HP PHOTOSMART C580 :Cyan C877EE HP PHOTOSMART C580 :Black C879EE 9

20 SHARP MX-C3 :Yellow MX-C38GVY YELLOW SHARP MX-C3 :Magenta MX-C38GVM MAGENTA SHARP MX-C3 :Cyan MX-C38GVC CYAN SHARP MX-C3 :Black MX-C38GVB BLACK HP LASERJET P505 CB436A HP OFFICEJET 550 :Black C950AE HP OFFICEJET 550 :Color C6657AE XEROX PHASER 65 :Magenta 06R033 Magenta XEROX PHASER 65 :Yellow 06R0333 Yellow XEROX PHASER 65 :Black 06R0334 Black RICOH FAX 40L SP 000 φαξ CANON FAX MG40 065B00 φαξ 4 PANASONIC KX FL-5 KX-FA83X φαξ BROTHER 90 TN-000 φαξ RICOH AFICIO 07 0D φωτοτυπικό 3 NRG NASHUATEC DSM67 AFICIO DT43BLK φωτοτυπικό 3 KONIKA MINOLTA MT-303B DI300/350 MT303B ( τεμ) φωτοτυπικό 6 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α3 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 0 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α4 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 00 ΤΜΗΜΑ Ο (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΣΥΡΟΣ) - ΟΜΑΔΑ -ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισμός 450,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%),50 Είδος Κατασκευαστής Τύπος Τεμάχια ΑΠΟΣΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ. ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ ΤΕΜ. 5 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΔΙΑΣΤ. 05x 48,50 KOYT. ΚΟΛΛΑ STICK 0gr. ΤΕΜ 5 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ-ΡΕΥΣΤΗ 33ml ΣΩΛ. 5 ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΜ 0 ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ 30ml ΤΕΜ 5 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ ΠΑΚ (ΤΕΤΡΑΔΑ) 0 ΞΥΣΤΡΕΣ ΤΕΜ 5 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Νο ΠΑΚ 5 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΙΟΙ Νο3 ΠΑΚ 5 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΙ Νο4 ΠΑΚ 5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓ. ΜΠΕΖ ΜΕΓΑΛΟΙ 30 Χ 40 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 500 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ Α4 3 Χ 3 (N.57) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛΟΙ 3Χ,5 (N 3/70) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 500 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 3Χ7 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 500 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 0 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-34 εκ. (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 0 0

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. 219 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590975 2015-02-20

15PROC002590975 2015-02-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Μαυροφρύδης Κων. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα:3.8.12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα