ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : Τηλέφωνο : Telefax :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ /3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400 Τηλέφωνο : Telefax : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Τακτικού Ανοιχτού Διαγωνισμού γ ια την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (6%) Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν:. Του Ν.407 (ΦΕΚ 85/Α/0) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 009/50/ΕΚ». Του Ν.385/00 (ΦΕΚ 87/Α/00) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Του Ν.386/00 (ΦΕΚ /Α/00) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 4. Το Ν.3886/00 «Περί Δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων, δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/605 ΕΟΚ» 5. Του Ν.3548/007(ΦΕΚ 68/ Α/ ), όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του Ν. 380/009 «Καταχώρηση δημοσιευμάτων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», επισημαίνοντας τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 380/009 (ΦΕΚ 63/Α/009) «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης». 6. Τις διατάξεις του Ν.67/998 (Α 90) άρθρο 4 «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)». 7. Του Ν.36/995 (ΦΕΚ 47/Α/995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ. και 3 του ν.387/00 (ΦΕΚ 4/Α/00), καθώς και με την αριθμ.3530/739/00 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 8. Του Ν. 86/995 (ΦΕΚ 9/Α/995) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 9. Του άρθρου 4 του Ν.98/994 (ΦΕΚ 43/Α/994) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις» 0.Το άρθρο παρ. του Ν.403/ «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. του άρθρ. 0 του Ν. 4038/ (ΦΕΚ 4/Α/0)..Το N. 403/ (ΦΕΚ 04/Α/0) άρθρο «Σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Σκοπός» και το άρθρο 4 παρ.3 «Λειτουργική ανεξαρτησία» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. β του άρθρου 38 του Ν. 407/ (ΦΕΚ 86/Α/0). Το Π.Δ. 30/00 (ΦΕΚ 3/τ.Α/7--00 ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». 3.Του Π.Δ. 3/00 (ΦΕΚ 94/Α/00) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 4.Του Π.Δ.8/007 (ΦΕΚ 50/Α/007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 5.Του Π.Δ. 66/003 (ΦΕΚ 38/Α/003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές Συναλλαγές». Β) Τις αποφάσεις, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

2 . Την υπ αριθμ.3530/739/00 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. του Ν.36/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.. Την αριθμ.37/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού75.000,00( ) για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης. 3. Την αριθμ. 68/πρακτικό 7 ο / απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκαν η διενέργεια και οι όροι δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Προκηρύσσουμε Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά Τμήμα και ανά Ομάδα ειδών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τους ειδικούς Φορείς των υπηρεσιών και ΚΑΕ -Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης του οικονομικού έτους 04. Η περίληψη των όρων της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, α) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β) στον Ελληνικό Τύπο (σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας) γ) σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. δ) θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ε) επίσης θα αποσταλεί και στο Επιμελητήριο Κυκλάδων. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων Εφημερίδα της Κυβερνήσεων και στον ημερήσιο και τοπικό ελληνικό τύπο. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ 8400 ΣΥΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ.00 π.μ. Προϋπολογισµός απάνης ,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.6%) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι τις , ημέρα Τετάρτη έως τις 5:00. Προσφορές που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης παρουσία (εφόσον το επιθυμούν) των εκπροσώπων αυτών που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά (με βάση τους ορισμούς της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας). β) Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ) Συνεταιρισμοί

3 δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πληροφορίες θα παρέχονται καθημερινά (8.30' έως 4.30') από τον κ.πρόδρομο Σατσάνη (τηλ ) και κ. Ευάγγελο Μαούτσο (τηλ ),Fax: , χωρίς να μπορεί κανένας προσφέρων σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση που ζητηθούν εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 5 παρ. περ. α του Π.Δ. 8/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 5. παρ. περ. α του ΠΔ 8/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ο (Π.Ε.ΣΥΡΟΥ - ΕΔΡΑ) ΤΜΗΜΑ Ο (Π.Ε. ΣΥΡΟΥ- ΕΔΡΑ) - ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX,Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ Προϋπολογισμός ,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 4.000,00 Είδος Μοντέλο Τύπος Αναλώσιμου Τεμάχια CANON LBP 80 CANON L8P800 EP- TON CRTR EPSON ACULASER M000 EPSON EPSON EPL 5800L S EPSON EPL 600 C3S05067 EPSON EPL 600L C3S EPSON EPL N550 EPL-N550 Imaging Cartridge 5k 6 EPSON EPLN 7000 Unit Laser C3S0500 Imaging - 5K Pg 5 HP 5550dn color :Black C9730A (Black) 3 HP 5550dn color :Blue C973A (Blue) 3 HP 5550dn color :Magenta C9733A (Mag.) 3 HP 5550dn color :Yellow C973A (Yel.) 3 HP DESKJET 0C HP 45 HP 78 HP DESKJET 0C :Black HP 45 HP DESKJET 0C :Color HP 78 HP LASERJET 000 C75A HP LASERJET 005 C75A HP LASERJET 0 Q6A 5 HP LASERJET 05 Q6A HP LASERJET 00 A Q6A HP LASERJET 00 C75A HP LASERJET 00 SERIES HP 5A HP LASERJET 30 49A Q5949A 4 HP LASERJET 30nw TONER 49A HP LASERJET 500 KX-FAT88 HP LASERJET M 005MFP HP TONER CRTR LJ P005 BLK HP LASERJET P006 CONSUM HP TONER 00 BLACK K PGS HP LASERJET P05DN 53x Q7553x 5 HP LASERJET P055DN HP 05A HP LASERJET P3005dn Q755A 7 HP OFFICEJET PRO K5400 :Black C9396AE 5 HP OFFICEJET PRO K5400 :Cyan C939AE 3 HP OFFICEJET PRO K5400 C939AE :Magenta HP OFFICEJET PRO K5400 :Yellow C9393AE 3 HP OFFICEJET PRO8000 WIRELESS C4906AE 3 HP PSC 50 ALL-IN-ONE :Black C8765EE HP PSC 50 ALL-IN-ONE :Color C9363EE LEXMARK E0 06SE 3 LEXMARK E3 406SE LEXMARK E40 406SE 45 LEXMARK E50dn E50AE 3 LEXMARK E5dn E50AE 3 LEXMARK E35dn E50A3E 5 LEXMARK X 4550 :Black 8C53E LEXMARK X 4550 :Color 8C54E 4

5 LEXMARK X64dn x64ag 6 LEXMARK X544 :Black C544XKG (Black) 7 LEXMARK X544 :Cyan C544XCG (Cyan) 7 LEXMARK X544 :Magenta C544XMG (Magenta) 7 LEXMARK X544 :Yellow C544XYG (Yellow) 7 OKI B650 p/n RICOH AFICIO MP000 RICOH 30 D 6 SAMSUNG CLX-60N :Black CLP-K300A SAMSUNG CLX-60N :Cyan CLP-C300A SAMSUNG CLX-60N :Magenta CLP-M300A SAMSUNG CLX-60N :Yellow CLP-Y300A XEROX COPYCENTER C3 BLACK TONER XEROX C 3 XEROX PHASER 350 LEXMARK X544 XEROX PHASER R XEROX PHASER 680 :Black 06R039 (Black) XEROX PHASER 680 :Cyan 06R0388 (Cyan) XEROX PHASER 680 :Magenta 06R0389 (Magenta) XEROX PHASER 680 :Yellow 06R0390 (Yellow) XEROX WORKCENTRE 5638 PS 006R φαξ CANON FAX L 0 CANON L60/90/300 FX-3 3 φαξ CANON L 40 CANON BX 3 MULTIPASS ( FX 0 ) φαξ HP OFFICEJET C935AE 4 φαξ LEXMARK E64 DN E50AE E50XG (DRUM) 5 φαξ OKI MB φαξ PANASONIC KX-FL40 KX-FAT88X φαξ PHILIPS FAXJET 55 PFA44 4 φαξ RICOH MAX 330L 60D - FTHM 3 φαξ SAMSUNG CLX-60FX :Black CLT-K508L (Black) 5 φαξ SAMSUNG CLX-60FX :Cyan CLT-C508S (Cyan) φαξ SAMSUNG CLX-60FX :Magenta CLT-M508S (Magenta) φαξ SAMSUNG CLX-60FX :Yellow CLT-Y508S (Yellow) φαξ SAMSUNG FX 340 BLACK INK-M40 7ml φαξ SAMSUNG SF 650 MLT-D055/ELS 4 φαξ SAMSUNG SF55 500D3 φαξ XEROX PHASER 3300 MFP 06R04 φαξ XEROX PHASER 6 MFP TONER 6 φαξ XEROX WORKCENTRE 30 06R φαξ XEROX WORKCENTRE 30 Toner XEROX 06R K Pgs φωτοτυπικό COPYCENTRE C55 006R φωτοτυπικό Gestetner MP 7500 AFICIO 60D/60D 6 φωτοτυπικό RICOH AFICIO MP600 30D ή 30D 6 φωτοτυπικό RICOH AFICIO MP5000B TONER 4500E 3 φωτοτυπικό XEROX COPYCENTRE 45 6R046, 006R0046 φωτοτυπικό XEROX COPYCENTRE C8 006R084 6 φωτοτυπικό XEROX WC R046 φωτοτυπικό XEROX WORKCENTRE 55 06R0306 φωτοτυπικό XEROX WORKCENTRE R0046 φωτοτυπικό XEROX WORKCENTRE R046 6 ΔΙΠΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 4cm X8 ΚΟΥΤΕΣ 30 ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΔΙΠΛΟ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ BULL 8X9,5 ΚΟΥΤΕΣ 000 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α3 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 30 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α4 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 350 5

6 ΤΜΗΜΑ Ο (Π.Ε.ΣΥΡΟΥ-ΕΔΡΑ) - ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισμός 8.570,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%).48,50 Είδος Κατασκευαστής Τύπος Τεμάχια CD 700ΜΒ ΤΕΜ 80 DVD disk R VERBATIM 4,7GB ΠΑΚ 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο 6 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 870 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 3/0 (000 ΤΕΜ) ΚΟΥΤΑΚΙ 00 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 3/3 S KOYTAKI 0 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 3683 ΚΟΥΤΑΚΙ 30 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο64 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 35 ΑΠΟΣΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ. 9 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ ΤΕΜ 5 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΠΕΛΙΚΑΝ ΛΕΥΚΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ) ΤΕΜ. 83 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΕΜ. 7 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΕΣΑΙΟΙ ΤΕΜ ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ ΤΕΜ. 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΚ 47 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4 ΤΕΜ 50 ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΑ ΤΕΜ 3 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΜ 30 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ROLLER 4.mm ΤΕΜ. 97 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤ. 70x37 ΚΟΥΤ. 55 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΔΙΑΣΤ. 05x 48,50 KOYT. 3 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ Η/Υ 05Χ4,4 mm ΚΟΥΤ. 85 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΤΕΜ 35 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΤΟΣ 04 ΤΕΜ 96 ΚΟΛΛΑ STICK 0gr. ΤΕΜ 95 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ-ΡΕΥΣΤΗ 33ml ΣΩΛ. 45 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΚ 5 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΚ. 30 ΜΑΡΚΑΔ. ARTLINE 70 (ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 50 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ PILOTV5 EXTRA FINE TEM 4 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 9 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΠΛΟΙ TEM 79 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΕΝΑΚΙ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 09 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΤΕΜ 39 ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΜ 57 ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ 30ml ΤΕΜ 78 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,5mm ΤΕΜ 7 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,7mm ΤΕΜ 6 ΜΟΛΥΒΙΑ FABER ΗΒ & Η ΠΑΚ 03 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ ΠΑΚ (ΤΕΤΡΑΔΑ) ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΠΙΡΑΛ Νο 4 ΤΕΜ 7 ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,7mm ΤΕΜ 4 ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΕΜ 765 ΞΥΣΤΡΕΣ ΤΕΜ 36 ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ Α4 ΤΕΜ 85 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΟΡΑΤΗ ΜΑΤ 9x33mm ΤΕΜ 08 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΠΕΛΙΚΑΝ 9Χ33 mm ΤΕΜ 00 ΣΠΑΓΓΟΣ ΤΕΜ 5 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΑΥΡΟ ΤΕΜ 78 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ KOKKINO TEM 80 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 388 ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΤΕΜ 3 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ BINDER CLIPS No mm KOYT. 0 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ BINDER CLIPS No mm KOYT. 0 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Νο ΠΑΚ 7 6

7 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΙΟΙ Νο3 ΠΑΚ 0 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΙ Νο4 ΠΑΚ 96 ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ ( Νο64) TEM 5 ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ (No6) TEM ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ TEM 4 ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 5,5 ΤΕΜ 30 ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 5,5 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΤΕΜ 30 ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΑ ΤΕΜ 0 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΕΓΑΛΑ) ΤΕΜ 6 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΙΚΡΑ) ΤΕΜ 5 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ 00 Α4 ΤΕΜ 0 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓ. ΜΠΕΖ ΜΕΓΑΛΟΙ 30 Χ 40 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 7905 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ Α4 3 Χ 3 (N.57) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛΟΙ 3Χ,5 (N 3/70) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ 3Χ,5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 3Χ7 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 900 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 545 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-3 εκ. (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ) ΦΑΚΕΛΟΙ TEM. 0 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-34 εκ. (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 750 ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΤΕΜ 35 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 040 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 50 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΑ 76 mm x 76mm ΠΑΚ 95 ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡ 790 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (διαμετρος ΤΕΜ (x 4 : ΣΕ ΟΛΕΣ 5mm,0mm,5mm & 30mm ΤΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ) 6 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΑ ΤΕΜ 9 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 5 cm ΤΕΜ 33 ΤΜΗΜΑ ο (Π.Ε.ΑΝΔΡΟΥ) ΤΜΗΜΑ Ο (Π.Ε. ΑΝΔΡΟΥ) - ΟΜΑΔΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX,Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ Προϋπολογισμός 4.50,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%),50 Είδος Μοντέλο Τύπος Αναλώσιμου Τεμάχια LEXMARK X544 :Magenta C544XMG (Magenta) LEXMARK X544 :Yellow C544XYG (Yellow) LEXMARK X544 :Black C544XKG (Black) HP LASERJET 500 9x 49a HP COLOR LASERJET 600 Q6000A LEXMARK E3 A7400 SAMSUNG ML00 ML00D3 EPSON EPL 600 C3S05067 φαξ PANASONIC KX-F80 KX-FA36X φαξ OLIVETTI OFX8400 B033 φαξ XEROX WORKCENTRE 30 06R0485 φωτοτυπικό UTAX CD φωτοτυπικό NASHUATEC MP600 Aficio 30D ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ COMPUPRINT 4/43 (4x0,5) ΚΟΥΤΕΣ 3 ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΔΙΠΛΟ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ BULL 8X9,5 ΚΟΥΤΕΣ 500 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α4 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 4 7

8 ΤΜΗΜΑ 0 (Π.Ε. ΑΝΔΡΟΥ) - ΟΜΑΔΑ - ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισμός.850,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 9,50 Είδος Κατασκευαστής Τύπος Τεμάχια CD 700ΜΒ ΤΕΜ 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο 6 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 95 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 3/0 (000 ΤΕΜ) ΚΟΥΤΑΚΙ 50 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 3683 ΚΟΥΤΑΚΙ 0 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ ΤΕΜ ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ ΤΕΜ. 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4 ΤΕΜ 5 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ROLLER 4.mm ΤΕΜ. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤ. 70x37 ΚΟΥΤ. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΔΙΑΣΤ. 05x 48,50 KOYT. 4 ΚΟΛΛΑ STICK 0gr. ΤΕΜ 7 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΚ 3 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΚ. 7 ΜΑΡΚΑΔ. ARTLINE 70 (ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 4 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ PILOTV5 EXTRA FINE TEM 3 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 5 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΠΛΟΙ TEM 0 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΕΝΑΚΙ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 5 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΤΕΜ 6 ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΜ ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ 30ml ΤΕΜ 6 ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ 30ml ΤΕΜ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,7mm ΤΕΜ 6 ΜΟΛΥΒΙΑ FABER ΗΒ & Η ΠΑΚ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΟΡΑΤΗ ΜΑΤ 9x33mm ΤΕΜ 8 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΠΕΛΙΚΑΝ 9Χ33 mm ΤΕΜ ΣΠΑΓΓΟΣ ΤΕΜ 4 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΑΥΡΟ ΤΕΜ 6 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ KOKKINO TEM 0 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 0 ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΤΕΜ 46 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Νο ΠΑΚ 4 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΙΟΙ Νο3 ΠΑΚ 4 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΙ Νο4 ΠΑΚ 4 ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ ( Νο64) TEM ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ (No6) TEM 5 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΕΓΑΛΑ) ΤΕΜ ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΙΚΡΑ) ΤΕΜ 3 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓ. ΜΠΕΖ ΜΕΓΑΛΟΙ 30 Χ 40 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ Α4 3 Χ 3 (N.57) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛΟΙ 3Χ,5 (N 3/70) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 50 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ 3Χ,5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 600 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 3Χ7 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 50 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-3 εκ. (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ) ΦΑΚΕΛΟΙ TEM. 70 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 0 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΑ 76 mm x 76mm ΠΑΚ 6 ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡ 6 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 5 cm ΤΕΜ 75 8

9 ΤΜΗΜΑ 3 ο (Π.Ε. ΘΗΡΑΣ) ΤΜΗΜΑ 3 Ο (Π.Ε. ΘΗΡΑΣ) - ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX,Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ Προϋπολογισμός 5.950,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 97,50 Είδος Μοντέλο Τύπος Αναλώσιμου Τεμάχια LEXMARK E40 406SE 4 EPSON EPL N550 EPL-N550 Imaging Cartridge 5k HP LASERJET 000 SERIES: CE3A Yellow HP LASERJET 000 SERIES: CE33A Magenta HP LASERJET 000 SERIES: Cyan CE3A HP LASERJET 000 SERIES: Black C75A CANON PIXMA ip Βlack CANON PIXMA ip M (CLI-5M) XEROX DOCU PRINT P8e XEROX P8E (BLACK) HP LASERJET P3005dn Q755A HP LASERJET 00 SERIES HP 5A BULL COMPUPRINT 4/43 Μελανοταινίες PRK EPSON EPL 600 C3S05067 XEROX PHASER 350 LEXMARK X544 HP LASERJET 500 9x 49a HP LASERJET P0W HP 85A Black Noir CE85A Print Cartridge 3 φαξ PHILIPS MAGIC 5 eco PRIMO PFA35 φαξ PANAFAX UF PANAFAX UF (TONER) φαξ PANASONIC KX-FL6 PANASONIC KX-FA55X 6 φαξ PANASONIC KX-FL40 KX-FAT88X 3 φαξ PANASONIC KX-FP45 KX-FA54X 6 φαξ HP LASERJET 00 A Q6A φαξ PANASONIC KX-FL40 KX-FAT88X φωτοτυπικό PANASONIC DP-50P DQ-TU0J φωτοτυπικό CANON IR 3530 CANON C-EXV TONER φωτοτυπικό PANASONIC FP PANASONIC FP- 73 TONER (BLACK) 3 φωτοτυπικό PANASONIC WORKIO 50 TONER DQ-TU0J 6 φωτοτυπικό PANASONIC DP-80P WORKIO DQ-TU0C PANASONIC Dry Toner 80 3 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ χ 9,5 λευκο για Compuprint 4/43 ΚΟΥΤΕΣ 5 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α3 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 0 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α4 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 00 ΤΜΗΜΑ 3 Ο (Π.Ε ΘΗΡΑΣ) - ΟΜΑΔΑ -ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισμός.50,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 07,50 Είδος Κατασκευαστής Τύπος Τεμάχια CD 700ΜΒ ΤΕΜ 50 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο 6 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 50 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 3/0 (000 ΤΕΜ) ΚΟΥΤΑΚΙ 0 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο64 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 50 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΠΕΛΙΚΑΝ ΛΕΥΚΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ) ΤΕΜ. 7 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΕΜ. 3 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ ΤΕΜ. 0 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4 ΤΕΜ 50 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ROLLER 4.mm ΤΕΜ. 40 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤ. 70x37 ΚΟΥΤ. ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΤΕΜ 300 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΤΟΣ 04 ΤΕΜ 0 9

10 ΚΟΛΛΑ STICK 0gr. ΤΕΜ 0 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ-ΡΕΥΣΤΗ 33ml ΣΩΛ. 0 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΚ 6 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΚ. 4 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ PILOTV5 EXTRA FINE TEM ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 5 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΠΛΟΙ TEM ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΤΕΜ 5 ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΜ 5 ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ 30ml ΤΕΜ 0 ΜΟΛΥΒΙΑ FABER ΗΒ & Η ΠΑΚ 5 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ ΠΑΚ (ΤΕΤΡΑΔΑ) 5 ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΕΜ 800 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΟΡΑΤΗ ΜΑΤ 9x33mm ΤΕΜ 5 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΠΕΛΙΚΑΝ 9Χ33 mm ΤΕΜ 30 ΣΠΑΓΓΟΣ ΤΕΜ 0 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΑΥΡΟ ΤΕΜ 50 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ KOKKINO TEM 50 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 00 ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΤΕΜ 30 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Νο ΠΑΚ 30 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΙΟΙ Νο3 ΠΑΚ 30 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΙ Νο4 ΠΑΚ 50 ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ ( Νο64) TEM 5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓ. ΜΠΕΖ ΜΕΓΑΛΟΙ 30 Χ 40 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ Α4 3 Χ 3 (N.57) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛΟΙ 3Χ,5 (N 3/70) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ 3Χ,5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 3Χ7 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 40 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-3 εκ. (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ) ΦΑΚΕΛΟΙ TEM. 0 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 500 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 500 ΤΜΗΜΑ 4 Ο (Π.Ε. ΚΕΑΣ- ΚΥΘΝΟΥ) ΤΜΗΜΑ 4 Ο (Π.Ε. ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ) - ΟΜΑΔΑ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX,Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ Προϋπολογισμός.860,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 43,00 Είδος Μοντέλο Τύπος Αναλώσιμου Τεμάχια LEXMARK E40 406SE 6 HP LASERJET 500 9x 49a 6 EPSON EPL 600 C3S05067 HP OFFICEJET PRO L7780: Magenta magenta c9387ae φαξ 4 HP OFFICEJET PRO L7780: Yellow yellow c9388ae φαξ 4 HP OFFICEJET PRO L7780: Cyan cyan c9386ae φαξ 4 HP OFFICEJET PRO L7780: Black black c9385ae φαξ 4 HP LASERJET 3050 a toner black(q6a) φαξ XEROX WORKCENTRE R077 φωτοτυπικό ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α3 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 5 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α4 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 50 0

11 ΤΜΗΜΑ 4 Ο (Π.Ε. ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ) - ΟΜΑΔΑ -ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισμός 300,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 5,00 Είδος Κατασκευαστής Τύπος Τεμάχια ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΚ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΤΟΣ 04 ΤΕΜ 0 ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΕΜ 5 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Νο ΠΑΚ 5 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΙΟΙ Νο3 ΠΑΚ 5 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΙ Νο4 ΠΑΚ 5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓ. ΜΠΕΖ ΜΕΓΑΛΟΙ 30 Χ 40 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ Α4 3 Χ 3 (N.57) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛΟΙ 3Χ,5 (N 3/70) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ 3Χ,5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 3Χ7 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 30 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 5 cm ΤΕΜ ΤΜΗΜΑ 5 Ο (Π.Ε. ΜΗΛΟΥ) ΤΜΗΜΑ 5 Ο (Π.Ε. ΜΗΛΟΥ) - ΟΜΑΔΑ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX,Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ Προϋπολογισμός 4.600,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 30,00 Είδος Μοντέλο Τύπος Αναλώσιμου Τεμάχια LEXMARK E40 406SE 4 HP LASERJET 300 Q60A 4 HP LASERJET 500 9x 49a HP OFFICEJET PRO K8600 :Cyan Cyan C939AE TOSHIBA E STUDIO 83 T840E 4 TOSHIBA E STUDIO 8 T-340E 3 TOSHIBA E STUDIO 67 T-640E 3 HP OFFICEJET PRO K8600 :Magenta Magenta C939AE HP OFFICEJET PRO K8600 :Yellow Yellow C9393AE HP OFFICEJET PRO K8600 :Black Black C9396AE φαξ TOSHIBA DP80F ΤK-8 φαξ TOSHIBA E STUDIO 70F T-70F ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΣΥΝΕΧΕΣ 8"Χ9,5" ΚΟΥΤΕΣ 3 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α3 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 0 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α4 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 00 ΤΜΗΜΑ 5 Ο (Π.Ε. ΜΗΛΟΥ) - ΟΜΑΔΑ -ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισμός.00,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 55,00 Είδος Κατασκευαστής Τύπος Τεμάχια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο 6 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 70 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 3/0 (000 ΤΕΜ) ΚΟΥΤΑΚΙ 0 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο64 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 50 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΠΕΛΙΚΑΝ ΛΕΥΚΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ) ΤΕΜ. 0 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ROLLER 4.mm ΤΕΜ. 4 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ Η/Υ 05Χ4,4 mm ΚΟΥΤ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΤΟΣ 04 ΤΕΜ 7 ΚΟΛΛΑ STICK 0gr. ΤΕΜ 9

12 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ-ΡΕΥΣΤΗ 33ml ΣΩΛ. 7 ΜΑΡΚΑΔ. ARTLINE 70 (ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ PILOTV5 EXTRA FINE TEM 9 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 0 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΕΝΑΚΙ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 5 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΤΕΜ 0 ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΜ 3 ΜΟΛΥΒΙΑ FABER ΗΒ & Η ΠΑΚ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ ΠΑΚ (ΤΕΤΡΑΔΑ) 35 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΟΡΑΤΗ ΜΑΤ 9x33mm ΤΕΜ 3 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΠΕΛΙΚΑΝ 9Χ33 mm ΤΕΜ 5 ΣΠΑΓΓΟΣ ΤΕΜ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΑΥΡΟ ΤΕΜ 90 ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΤΕΜ 0 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Νο ΠΑΚ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΙΟΙ Νο3 ΠΑΚ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΙ Νο4 ΠΑΚ ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ ( Νο64) TEM 5 ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΑ ΤΕΜ 4 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΕΓΑΛΑ) ΤΕΜ ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΙΚΡΑ) ΤΕΜ 3 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓ. ΜΠΕΖ ΜΕΓΑΛΟΙ 30 Χ 40 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 50 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ Α4 3 Χ 3 (N.57) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 600 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛΟΙ 3Χ,5 (N 3/70) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 50 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 3Χ7 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 300 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 55 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-34 εκ. (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 75 ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΤΕΜ 50 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 0 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 80 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 5 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΑ 76 mm x 76mm ΠΑΚ ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡ 5 ΤΜΗΜΑ 6 Ο (Π.Ε. ΝΑΞΟΥ) ΤΜΗΜΑ 6 Ο (Π.Ε. ΝΑΞΟΥ) ΟΜΑΔΑ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX,Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ Προϋπολογισμός.350,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 567,50 Είδος Μοντέλο Τύπος Αναλώσιμου Τεμάχια HP BUSINESS INKJET 800: Cyan C48A HP BUSINESS INKJET 800: Yellow C480A HP BUSINESS INKJET 800: Magenta C48A HP BUSINESS INKJET 800: Black C483A LEXMARK E40 406SE 7 EPSON EPLN 7000 Unit Laser C3S0500 Imaging - 5K Pg HP LASERJET P3005dn Q755A 4 HP LASERJET 000 C75A SAMSUNG SCX-488FN Toner (MLT-D09S Black) EPSON EPL 600 C3S05067

13 BULL COMPUPRINT MDP 30FB PRK SAMSUNG ML90 MLT-D05S/ELS HP DESKJET D560 :Black HP XL 6 HP DESKJET D560 :Color HP XL 6 SAMSUNG SCX-45F (ΑΙΘΟΥΣΑ ) SCX-45D3/ELS SAMSUNG SCX-45F (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦ. SCX-45D3/ELS ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) HP LASERJET 500 9x 49a LEXMARK Z67 0N006 6 EPSON EPL 5700 C3S05000 SAMSUNG SCX-478FD MLT-D 03S/ELS φαξ OLIVETTI OFX 80 FPJ 0 φαξ 4 SAGEM MF 546 ctr 365 φαξ 3 HP OFFICEJET V30 :Black HP 5 φαξ 6 SAMSUNG INKJET FAX SF-370 (ΑΙΘΟΥΣΑ ) black ink-m4 φαξ SAMSUNG SCX 45F SCX045D3/ELS φαξ CANON FAX-B60 BX-0 φαξ 4 HP OFFICEJET V30 :Color HP 78 φαξ 6 RICOH AFICIO MP φωτοτυπικό KONICA MINOLTA BIZHUB KONICA MINOLTA TN-4 φωτοτυπικό 0 RICOH AFICIO MP000 RICOH 30 D φωτοτυπικό 3 SHARP AR536 S B φωτοτυπικό CANON IR 000 C-EXV5 φωτοτυπικό SAMSUNG SCX-4655f MLT-D7S φωτοτυπικό ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α3 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 60 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α4 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 800 ΤΜΗΜΑ 6 Ο (Π.Ε. ΝΑΞΟΥ) ΟΜΑΔΑ -ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισμός 3.350,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 67,50 Είδος Κατασκευαστής Τύπος Τεμάχια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο 6 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 80 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 3/0 (000 ΤΕΜ) ΚΟΥΤΑΚΙ 0 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο64 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 00 ΑΠΟΣΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ. 3 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΠΕΛΙΚΑΝ ΛΕΥΚΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ) ΤΕΜ. 4 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΕΜ. ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΕΣΑΙΟΙ ΤΕΜ 4 3

14 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ ΤΕΜ. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ROLLER 4.mm ΤΕΜ. 5 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤ. 70x37 ΚΟΥΤ. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΔΙΑΣΤ. 05x 48,50 KOYT. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ Η/Υ 05Χ4,4 mm ΚΟΥΤ. 3 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΤΟΣ 04 ΤΕΜ 8 ΚΟΛΛΑ STICK 0gr. ΤΕΜ ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ-ΡΕΥΣΤΗ 33ml ΣΩΛ. 3 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΚ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΚ. 7 ΜΑΡΚΑΔ. ARTLINE 70 (ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ PILOTV5 EXTRA FINE TEM 5 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 53 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΠΛΟΙ TEM 5 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΕΝΑΚΙ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 5 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΤΕΜ 0 ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΜ 4 ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ 30ml ΤΕΜ 0 ΜΟΛΥΒΙΑ FABER ΗΒ & Η ΠΑΚ 6 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 9V ΤΕΜ 5 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ ΠΑΚ (ΤΕΤΡΑΔΑ) 54 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ 3V ΤΕΜ 7 ΞΥΣΤΡΕΣ ΤΕΜ 5 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΟΡΑΤΗ ΜΑΤ 9x33mm ΤΕΜ 0 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΠΕΛΙΚΑΝ 9Χ33 mm ΤΕΜ 3 ΣΠΑΓΓΟΣ ΤΕΜ 0 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 55 ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΤΕΜ 60 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Νο ΠΑΚ 36 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΙΟΙ Νο3 ΠΑΚ 4 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΙ Νο4 ΠΑΚ 65 ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ ( Νο64) TEM 4 ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ (No6) TEM 45 ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΑ ΤΕΜ 30 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΕΓΑΛΑ) ΤΕΜ 6 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΙΚΡΑ) ΤΕΜ 4 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓ. ΜΠΕΖ ΜΕΓΑΛΟΙ 30 Χ 40 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 600 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ Α4 3 Χ 3 (N.57) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 560 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛΟΙ 3Χ,5 (N 3/70) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 30 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ 3Χ,5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 500 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 3Χ7 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 400 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 80 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-34 εκ. (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 30 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 05 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 330 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΑ 76 mm x 76mm ΠΑΚ 35 ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡ 00 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 5 cm ΤΕΜ ΤΜΗΜΑ 7 Ο (Π.Ε. ΠΑΡΟΥ) ΤΜΗΜΑ 7 Ο (Π.Ε. ΠΑΡΟΥ) - ΟΜΑΔΑ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX,Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ Προϋπολογισμός 4.700,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 35,00 Είδος Μοντέλο Τύπος Αναλώσιμου Τεμάχια EPSON EPL N550 EPL-N550 Imaging Cartridge 5k 3 HP PSC 50 ALL-IN-ONE :Black C8765EE HP PSC 50 ALL-IN-ONE C9363EE :Color 4

15 EPSON ACULASER M000 EPSON 0438 HP LASERJET 500 9x 49a LEXMARK E40 406SE 6 BULL COMPUPRINT 4/43 Μελανοταινίες PRK KONICA MINOLTA BIZHUB 50 TN Black φαξ PANASONIC KX-FP300 PANASONIC Μελανοταινία KX-FΑ36X φαξ PANASONIC KX-FP4 PANASONIC Μελανοταινία KX-FA54X 7 φαξ CANON B0C CANON BX0 BLACK φωτοτυπικό SHARP MX-M354N Sharp Toner MX-3GT φωτοτυπικό KONICA MINOLTA DIALTA DI Konica Minolta Laser Toner 0 Cartridge φωτοτυπικό KYOCERA FS 6 MFP TONER KYOCERA TK-0E 3 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ COMPUPRINT 4/43 (4x0,5) ΚΟΥΤΕΣ 0 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α3 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 0 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α4 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 350 ΤΜΗΜΑ 7 Ο (Π.Ε. ΠΑΡΟΥ) - ΟΜΑΔΑ -ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισμός.750,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 87,50 Είδος Κατασκευαστής Τύπος Τεμάχια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο 6 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 0 ΑΠΟΣΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ. ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΠΕΛΙΚΑΝ ΛΕΥΚΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ) ΤΕΜ. ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΕΣΑΙΟΙ ΤΕΜ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΜ 5 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ROLLER 4.mm ΤΕΜ. 5 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤ. 70x37 ΚΟΥΤ. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΔΙΑΣΤ. 05x 48,50 KOYT. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ Η/Υ 05Χ4,4 mm ΚΟΥΤ. 5 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΤΟΣ 04 ΤΕΜ 5 ΚΟΛΛΑ STICK 0gr. ΤΕΜ ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ-ΡΕΥΣΤΗ 33ml ΣΩΛ. 7 ΚΟΥΤΙ ΧΑΡΤΙΝΟ BOXFILE ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΛΟΞΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΕΜ 00 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΚ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΚ. ΜΑΡΚΑΔ. ARTLINE 70 (ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 6 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ PILOTV5 EXTRA FINE TEM 4 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 8 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΠΛΟΙ TEM 4 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΕΝΑΚΙ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 4 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΤΕΜ 4 ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΜ 4 ΜΟΛΥΒΙΑ FABER ΗΒ & Η ΠΑΚ 36 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ ΠΑΚ (ΤΕΤΡΑΔΑ) 0 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΠΙΡΑΛ Νο 4 ΤΕΜ 3 ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΕΜ 500 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΟΡΑΤΗ ΜΑΤ 9x33mm ΤΕΜ 4 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΠΕΛΙΚΑΝ 9Χ33 mm ΤΕΜ 37 ΣΠΑΓΓΟΣ ΤΕΜ 5 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ KOKKINO TEM 4 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 8 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΑΥΡΟ ΤΕΜ 84 ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΤΕΜ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Νο ΠΑΚ 7 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΙΟΙ Νο3 ΠΑΚ 4 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΙ Νο4 ΠΑΚ 0 ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ ( Νο64) TEM ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ (No6) TEM 0 5

16 ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΑ ΤΕΜ 9 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΕΓΑΛΑ) ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓ. ΜΠΕΖ ΜΕΓΑΛΟΙ 30 Χ 40 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 350 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ Α4 3 Χ 3 (N.57) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛΟΙ 3Χ,5 (N 3/70) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 3Χ7 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 50 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 60 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-34 εκ. (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 80 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 60 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΑ 76 mm x 76mm ΠΑΚ 0 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 5 cm ΤΕΜ ΤΜΗΜΑ 8 Ο (Π.Ε. ΤΗΝΟΥ) ΤΜΗΜΑ 8 Ο (Π.Ε. ΤΗΝΟΥ) - ΟΜΑΔΑ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX,Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ Προϋπολογισμός.650,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 3,50 Είδος Μοντέλο Τύπος Αναλώσιμου Τεμάχια EPSON EPLN 7000 Unit Laser C3S0500 Imaging - 5K Pg LEXMARK E40 406SE 6 HP LASERJET P006 CONSUM HP TONER 00 BLACK K PGS LEXMARK E SE BULL COMPUPRINT Μελανοταινίες PRK 440 4/43 4 BULL COMPUPRINT SP AA 3560AN PRK HP LASERJET 00 A Q6A φωτοτυπικό PANASONIC DP800P DQ - TU0J-PB φωτοτυπικό PANASONIC DP-806P DQ-TU0J ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 4Χ cm ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΚΟΥΤΕΣ 8 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΣΥΝΕΧΕΣ 8"Χ9,5" ΚΟΥΤΕΣ 8 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α3 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) γρ 0 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α4 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) γρ 50 ΤΜΗΜΑ 8 Ο (Π.Ε. ΤΗΝΟΥ) - ΟΜΑΔΑ -ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισμός.500,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 75,00 Είδος Κατασκευαστής Τύπος Τεμάχια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο 6 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 80 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο64 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 50 ΑΠΟΣΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ. 3 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΠΕΛΙΚΑΝ ΛΕΥΚΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ) ΤΕΜ. 9 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΕΣΑΙΟΙ ΤΕΜ ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ ΤΕΜ. ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4 ΤΕΜ 00 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ROLLER 4.mm ΤΕΜ. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΔΙΑΣΤ. 05x 48,50 KOYT. 0 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΤΟΣ 04 ΤΕΜ 7 ΚΟΛΛΑ STICK 0gr. ΤΕΜ ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ-ΡΕΥΣΤΗ 33ml ΣΩΛ. ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΚ 3 6

17 ΜΑΡΚΑΔ. ARTLINE 70 (ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 5 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ PILOTV5 EXTRA FINE TEM 7 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 5 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΕΝΑΚΙ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 3 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΤΕΜ 0 ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΜ 6 ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ 30ml ΤΕΜ ΜΟΛΥΒΙΑ FABER ΗΒ & Η ΠΑΚ 6 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ ΠΑΚ (ΤΕΤΡΑΔΑ) 6 ΞΥΣΤΡΕΣ ΤΕΜ 3 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΟΡΑΤΗ ΜΑΤ 9x33mm ΤΕΜ 0 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΠΕΛΙΚΑΝ 9Χ33 mm ΤΕΜ 0 ΣΠΑΓΓΟΣ ΤΕΜ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΑΥΡΟ ΤΕΜ 60 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ KOKKINO TEM 60 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 0 ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΤΕΜ 00 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Νο ΠΑΚ 5 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΙΟΙ Νο3 ΠΑΚ 6 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΙ Νο4 ΠΑΚ 5 ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΑ ΤΕΜ 6 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΕΓΑΛΑ) ΤΕΜ ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΙΚΡΑ) ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ Α4 3 Χ 3 (N.57) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 50 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛΟΙ 3Χ,5 (N 3/70) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 50 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ 3Χ,5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 0 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 3Χ7 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 0 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 0 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-34 εκ. (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 30 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 60 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 600 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΑ 76 mm x 76mm ΠΑΚ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 5 cm ΤΕΜ 4 ΤΜΗΜΑ 9 Ο (ΚΕΔΔΥ-ΣΥΡΟΣ) ΤΜΗΜΑ 9 Ο (ΚΕΔΔΥ-ΣΥΡΟΣ) - ΟΜΑΔΑ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX,Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ Προϋπολογισμός.700,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 85,00 Είδος Μοντέλο Τύπος Αναλώσιμου Τεμάχια HP LASERJET P0 CE85A 4 LEXMARK X64dn x64ag 6 φαξ SAMSUNG SL-M070f MLT-DS CANON IR 30 C-EXV φωτοτυπικό ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α4 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 00 ΤΜΗΜΑ 9 Ο (ΚΕΔΔΥ-ΣΥΡΟΣ) - ΟΜΑΔΑ -ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισμός 570,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 8,50 Είδος Κατασκευαστής Τύπος Τεμάχια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο 6 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 50 ΑΠΟΣΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ. ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΠΕΛΙΚΑΝ ΛΕΥΚΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ) ΤΕΜ. 6 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ROLLER 4.mm ΤΕΜ. 3 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΤΟΣ 04 ΤΕΜ 7

18 ΚΟΛΛΑ STICK 0gr. ΤΕΜ 4 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ-ΡΕΥΣΤΗ 33ml ΣΩΛ. ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 6 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΠΛΟΙ TEM 6 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΕΝΑΚΙ ΜΠΛΕ ΤΕΜ ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΜ ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ 30ml ΤΕΜ ΞΥΣΤΡΕΣ ΤΕΜ 4 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΟΡΑΤΗ ΜΑΤ 9x33mm ΤΕΜ 6 ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΤΕΜ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Νο ΠΑΚ 6 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΙ Νο4 ΠΑΚ 6 ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ (No6) TEM 5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ Α4 3 Χ 3 (N.57) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 50 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 00 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΑ 76 mm x 76mm ΠΑΚ 6 ΤΜΗΜΑ 0 Ο (Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ-ΣΥΡΟΣ) ΤΜΗΜΑ 0 Ο (Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ-ΣΥΡΟΣ) - ΟΜΑΔΑ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX,Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ Προϋπολογισμός 7.400,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 370,00 Τύπος Είδος Μοντέλο Τεμάχια Αναλώσιμου LEXMARK E35dn E50A3E 5 HP LASERJET 00A Q6A EPSON EPL 600L C3S HP LASERJET P505n CB436A 3 LEXMARK CS30n (Πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α) :Cyan 70C Cyan k 6 LEXMARK CS30n (Πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α) :Magenta 70M Magenta k 6 LEXMARK CS30n (Πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α) :Black 70K Black k 6 LEXMARK CS30n (Πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α) :Yellow 70Y Yellow k 6 HP DESKJET 5940 :Black C8767EE HP DESKJET 5940 :Color C9363EE CANON FAX L0 FX0 φαξ 6 PANASONIC KX-FL4GR KXFAD89 Drum φαξ 3 KONIKA MINOLTA 70 TN30K φωτοτυπικό 3 ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α4 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ 00 ΦΥΛ.) 8

19 ΤΜΗΜΑ 0 Ο (Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ-ΣΥΡΟΣ) - ΟΜΑΔΑ -ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισμός.50,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 6,50 Είδος Κατασκευαστής Τύπος Τεμάχια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤ. Νο 6 (000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑΚΙ) ΚΟΥΤΑΚΙ 50 ΑΠΟΣΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ. 3 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΠΕΛΙΚΑΝ ΛΕΥΚΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ) ΤΕΜ. 5 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΕΜ. ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΚ 6 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ROLLER 4.mm ΤΕΜ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΤΟΣ 04 ΤΕΜ 6 ΚΟΛΛΑ STICK 0gr. ΤΕΜ 3 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜ 0 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΤΕΜ ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΜ 3 ΜΟΛΥΒΙΑ FABER ΗΒ & Η ΠΑΚ ΞΥΣΤΡΕΣ ΤΕΜ 3 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΟΡΑΤΗ ΜΑΤ 9x33mm ΤΕΜ 3 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΠΕΛΙΚΑΝ 9Χ33 mm ΤΕΜ 3 ΣΠΑΓΓΟΣ ΤΕΜ 3 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΑΥΡΟ ΤΕΜ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ KOKKINO TEM ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΙΚ ΜΠΛΕ ΤΕΜ 3 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΙ Νο4 ΠΑΚ 0 ΣΥΡΡΑΠ. ΜΗΧΑΝΗ (No6) TEM 0 ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΑ ΤΕΜ 6 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΕΓΑΛΑ) ΤΕΜ ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Νο (ΜΙΚΡΑ) ΤΕΜ 3 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ Α4 3 Χ 3 (N.57) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛΟΙ 3Χ,5 (N 3/70) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 3Χ7 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 0 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-34 εκ. (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 60 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 30 ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡ 00 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 5 cm ΤΕΜ 3 ΤΜΗΜΑ Ο (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΣΥΡΟΣ) ΤΜΗΜΑ Ο (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΣΥΡΟΣ) - ΟΜΑΔΑ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX,Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ Προϋπολογισμός 6.700,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) 335,00 Είδος Μοντέλο Τύπος Αναλώσιμου Τεμάχια SAMSUNG ML950-ND MLT-D03L/ELS 3 SAMSUNG SCX 3400F ML 60 / ML 60 4 XEROX PHASER 300MFP 06R0379 Q63A,5k HP LASERJET 300 Q63X 4,k HP LASERJET P0 CE85A 4 HP PHOTOSMART C580 :Magenta C877EE HP PHOTOSMART C580 :Cyan C877EE HP PHOTOSMART C580 :Black C879EE 9

20 SHARP MX-C3 :Yellow MX-C38GVY YELLOW SHARP MX-C3 :Magenta MX-C38GVM MAGENTA SHARP MX-C3 :Cyan MX-C38GVC CYAN SHARP MX-C3 :Black MX-C38GVB BLACK HP LASERJET P505 CB436A HP OFFICEJET 550 :Black C950AE HP OFFICEJET 550 :Color C6657AE XEROX PHASER 65 :Magenta 06R033 Magenta XEROX PHASER 65 :Yellow 06R0333 Yellow XEROX PHASER 65 :Black 06R0334 Black RICOH FAX 40L SP 000 φαξ CANON FAX MG40 065B00 φαξ 4 PANASONIC KX FL-5 KX-FA83X φαξ BROTHER 90 TN-000 φαξ RICOH AFICIO 07 0D φωτοτυπικό 3 NRG NASHUATEC DSM67 AFICIO DT43BLK φωτοτυπικό 3 KONIKA MINOLTA MT-303B DI300/350 MT303B ( τεμ) φωτοτυπικό 6 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α3 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 0 ΧΑΡΤΙ Φ/Α Α4 ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ ΔΕΣΜΙΔΑ (500 ΦΥΛ.) 00 ΤΜΗΜΑ Ο (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΣΥΡΟΣ) - ΟΜΑΔΑ -ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισμός 450,00 με ΦΠΑ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%),50 Είδος Κατασκευαστής Τύπος Τεμάχια ΑΠΟΣΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ. ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ ΤΕΜ. 5 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚ/ΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΔΙΑΣΤ. 05x 48,50 KOYT. ΚΟΛΛΑ STICK 0gr. ΤΕΜ 5 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ-ΡΕΥΣΤΗ 33ml ΣΩΛ. 5 ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΜ 0 ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ 30ml ΤΕΜ 5 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ ΠΑΚ (ΤΕΤΡΑΔΑ) 0 ΞΥΣΤΡΕΣ ΤΕΜ 5 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Νο ΠΑΚ 5 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΙΟΙ Νο3 ΠΑΚ 5 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΙ Νο4 ΠΑΚ 5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓ. ΜΠΕΖ ΜΕΓΑΛΟΙ 30 Χ 40 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ 500 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ Α4 3 Χ 3 (N.57) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛΟΙ 3Χ,5 (N 3/70) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 500 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 3Χ7 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 500 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 0 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ 8-34 εκ. (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ) ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΜ. 0 0

Ταχ. /νση : Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Πληροφορίες : Πρόδροµος Σατσάνης FAX : 22810 88877 Email : do@1730.syzefxis.gov.

Ταχ. /νση : Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Πληροφορίες : Πρόδροµος Σατσάνης FAX : 22810 88877 Email : do@1730.syzefxis.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 1-01-201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. οικ. 0/2 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 8100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 28-08-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ.οικ. 81291/7307 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) 1 Toner Xerox 106R1306 WC5230 2 Toner LEXMARK 250d A11E 3 Toner LEXMARK E34016HE 4 Toner LEXMARK 12016SE 5 Toner for HP Laserjet 1018 6 Toner for HP Laserjet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 23/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1046 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύληςλοιπών υλικών γραφείου - υλικών μηχανογράφησης Αρ. Διακήρυξης 22272/23-12-2015 Ημερομηνία Διαγωνισμού 29/12/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης.....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 1 Η ΟΜΑΔΑ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 1 Η ΟΜΑΔΑ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 1/2013 «Προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων, υλικού εκτυπώσεων & λοιπών ειδών γραφείου» για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX για κάλυψη αναγκών του Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX για κάλυψη αναγκών του Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λέρος 8-11-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. πρωτ.12783 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 8 Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ποσότητα BLACK ποσότητα YELLOW ποσότητα MAGENTA ποσότητα CYAN ποσότητ α color BROTHER 1 Brother dcb -7010L Fax 1 2 Brother

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπά υλικά & Υλικών Μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια TONERS για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια TONERS για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΝΧ6ΣΙ-ΝΘΞ Πειραιάς, 23 Μαΐου 2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ 45Ψ4469Η25-ΑΕΗ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 15-12-2011 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694243 2015-04-07

15PROC002694243 2015-04-07 15PROC0694243 25-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453370 2014-12-05

14PROC002453370 2014-12-05 / / / &..: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr, 05/12/2014.. 25939 : «...... 2015» &,...... 2015, ( ),. 153/05-09-2014........ /3 19134/10-09-2014 ( : 8 46 34-8 ),, &, 17/12/2014 13:00....... (2

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 4 Ιουνίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 4 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 4 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθµ. πρωτ. : οικ.2508 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10 η /2012

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10 η /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10 η /2012 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 253/2012 ΘΕΜΑ. Κατακύρωση διαγωνισµού προµήθειας αναλωσίµων υλικών µηχανοργάνωσης έτους 2012 και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 253/2012 ΘΕΜΑ. Κατακύρωση διαγωνισµού προµήθειας αναλωσίµων υλικών µηχανοργάνωσης έτους 2012 και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 253/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 4-04-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 7 4 Αθήνα Πληροφορίες: Ν. Πάνου Τηλ. 3 06535 Φαξ 0 69843

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:1198/716626

Διαβάστε περισσότερα

19 EPSON SX-105 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 9 20 EPSON STYLUS SX235W ΝΑΙ 5 ΝΑΙ 15 21 EPSON WORKFORCE WF-7015 ΝΑΙ 13 ΝΑΙ 39 22 EPSON STYLUS D-88 ΝΑΙ 4 ΝΑΙ 12 23 EPSON

19 EPSON SX-105 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 9 20 EPSON STYLUS SX235W ΝΑΙ 5 ΝΑΙ 15 21 EPSON WORKFORCE WF-7015 ΝΑΙ 13 ΝΑΙ 39 22 EPSON STYLUS D-88 ΝΑΙ 4 ΝΑΙ 12 23 EPSON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 01/12/2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. :Δ.Υ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: 153 42 Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου

Διαβάστε περισσότερα

9) Tον νόμο Ν. 3801/2009(ΦΕΚ 163/4-9-2009) άρθρο 46 Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

9) Tον νόμο Ν. 3801/2009(ΦΕΚ 163/4-9-2009) άρθρο 46 Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6 η /2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 78 / 2012

Αριθμός Μελέτης: 78 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ «Προμήθεια μελανοταινιών, αναλωσίμων Η/Υ κ.λπ.» Αριθ. μελέτης: 78/2012 Αριθμός Μελέτης: 78 / 2012 ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια μελανοταινιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.03.2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.03.2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ («ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKH EΚΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

TEXNIKH EΚΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΜΕΛΑΝΙΑ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ TEXNIKH EΚΘΕΣΗ Αυτή η μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21-05-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11989 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ Διεύθυνση: Ταχυδρομικό Γραφείο Δικ. Μεγάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ελ.Βενιζέλου 273 Ταχ. Κώδικας: 17674 Πληροφορίες: Δάγλα Α Τηλέφωνο: 213-2101239

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012. Ημ/νία: 30 Ιουλίου 2012 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 11:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012. Ημ/νία: 30 Ιουλίου 2012 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 11:00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη: 27-06-2012 Αρ. Πρωτ.: οικ. 60811/5587 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Τσιροπινά Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 843 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ημερομηνία: 26-1-2016 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Απ. Ζήσης. ΤΗΛ.: 2421006401 FAX: 2421006464 e-mail: azisis@uth.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002002203 2014-04-22

14PROC002002203 2014-04-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 16/02/2015 Αρ. πρωτ. 181 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.895,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447566 2014-12-03

14PROC002447566 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr research.upatras.gr Πάτρα, 19/11/12 Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002625091 2015-03-09

15PROC002625091 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 51.950,06 µε Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια

Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 51.950,06 µε Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 40/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΕTOYΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡ. 6-9 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 37055 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΙΔΟΣ: ΤΟΝΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 33 η /2010

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 33 η /2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 33 η /2010 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Τα προαναφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη 26/04/2016 Αριθ. πρωτ. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Α.: 10-6613.105 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 89.992,67 ΤEXΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30.12.2010 Αρ.Πρωτ.: 24811 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 30.12.2010 Αρ.Πρωτ.: 24811 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πληροφορίες: κ. Φίλιππος Χατζηδάκης Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου (2 ος όροφος), Αθήνα Τ.Κ. 106 81 Τηλέφωνα: 210-3898050, 210-3898022 Fax: 210-3898055 Αθήνα, 30.12.2010 Αρ.Πρωτ.: 24811

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560 Ηράκλειο: 22-12-2014 Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη 10-07-2014 Αριθμ. Πρωτ. 43233 Αριθ. Μελέτης: 47/2014 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ Α/Α Περιγραφή είδους EPSON toner cartridge CS00 για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ Ο ΟΣ 343 ΧΑΪ ΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:10303/714969 ΧΑΙ ΑΡΙ 13/08/2013 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία Ορθή επανάληψη: Διευκρινίσεις επί των προδιαγραφών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α. ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙ A/A Περιγραφή Είδους Α ΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α. ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙ A/A Περιγραφή Είδους Α ΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙ A/A Περιγραφή Είδους Α ΚΗ ΤΙΜΗ 1 MEΛANI INKJET SAMSUNG M40 ORIGINAL 2 2 MEΛANI INKJET HP 28 COLOR 8ml 2 3 MEΛANI TONER HP 96A LASERJET 2 4 MEΛANI TONER HP 12A

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη ως προς τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών (19/3/15) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ορθή επανάληψη ως προς τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών (19/3/15) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ορθή επανάληψη ως προς τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών (19/3/15) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ναύπλιο, 5/3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ ΒΟΧΒ469Η25-6Θ4 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 25-1-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 2/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &ΤΠΕ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /05 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ Η ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ:

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ Η ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ Η ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ: Α. Για το Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελεήµων" ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ/ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ/FAX HP DESKJET 940c HP DESKJET 720c LEXMARK E260 dn LEXMARK E360 dn HP DESKJET 6940 OKI MB471 (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Kέρκυρα 27/02/2014. Αρ. πρωτ.:οικ. 20726/8491

Kέρκυρα 27/02/2014. Αρ. πρωτ.:οικ. 20726/8491 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Ρούτση Τηλ: 26613-62257 Φαξ. 26610-33632 e-mail: eroutsi@pin.gov.gr Kέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΟΝΕΡ, ΚΛΠ.) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 12.000,00 με το Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΟΝΕΡ, ΚΛΠ.) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 12.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ «Προμήθεια Αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Δήμου Ζηρού για το έτος 2015» Αρ. Πρωτ.: 1805/18-2-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11957/716625

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσ/νίκη, 18-9-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. 219 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο Πληροφορίες : Ε. Παπαϊωάννου Τηλ. : 26413-61229

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο Πληροφορίες : Ε. Παπαϊωάννου Τηλ. : 26413-61229 Αγρίνιο, 16 Δεκεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 17556 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα, 07/05/2015 ΠΡΟΣ όλους τους ενδιαφερόμενους Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.03.2014 Αρ. πρωτ. 3070 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2 CD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: ,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: , ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087603-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ημ/νία : 25/04/2013 Μονάδ : Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 17 η Απόφαση υπ αριθ. 804/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 144566/1653 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 6-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3160 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : N. Γουβέλη Τηλ: 213 2100516 FAX: 213 2100602

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Η συνολική προσφερόμενη αξία της ομάδας/ομάδων στο παρόν έντυπο, θα πρέπει να ταυτίζεται, επί ποινή αποκλεισμού, με τη συνολική προσφερόμενη αξία της

Διαβάστε περισσότερα