ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου Διάρκεια Περιόδου Προληπτική Συντήρηση Πρόγραμμα Προληπτικής Έντυπο αναφοράς Προληπτικής Κοστολόγηση Προληπτικής Διορθωτική συντήρηση Έντυπο Κλήσης για Διορθωτική Συντήρηση Αναφορά ολοκλήρωσης εργασιών Διορθωτικής Έκθεση και Εκτίμηση κόστους Διορθωτικής Κοστολόγηση Διορθωτικής Διαφωνία μεταξύ Αναδόχου και Εργοδότη 2 4. Χρόνοι Ανταπόκρισης για Προληπτική και Διορθωτική Συντήρηση Υλικά Υλικά που αντικαθίστανται Υλικά που προμηθεύει ο Ανάδοχος 2 6. Παράδοση και Παραλαβή Οχήματος 3 7. Χρόνος Λειτουργήσιμης Κατάστασης του Εξοπλισμού 3 8. Αποζημιώσεις 3 9. Φάκελος Μητρώου Όροι Πληρωμής Συνεργεία Τεχνικό Προσωπικό Ποιότητα Εργασιών Ευθύνη Ανάδοχου για Οχήματα 4 Έντυπο Σ1: Αναφορά σε άρθρα των Όρων 5 Έντυπο Σ2: Πρόγραμμα Προληπτικής 6 Έντυπο Σ3: Χρόνοι Ανταπόκρισης για Προληπτική Συντήρηση 7 Έντυπο Σ4: Χρόνοι Ανταπόκρισης για Διορθωτική Συντήρηση 8 Έντυπο Σ5: Έντυπο Αναφοράς Προληπτικής 9 Έντυπο Σ6: Έντυπο Κλήσης για βλάβη 11 Έντυπο Σ7: Έντυπο Αναφοράς Διορθωτικής 12 Έντυπο Σ8: Έντυπο Αποδοχής Όρων 14 Έντυπο Σ9: Παραχωρούμενες Εκπτώσεις 15 Έντυπο Σ10: Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία 16

2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Έκταση Εργασιών Διάρκεια Περιόδου Προληπτική Συντήρηση Πρόγραμμα Προληπτικής 1.1 Οι εργασίες καλύπτουν την Προληπτική και Διορθωτική Συντήρηση των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των υλικών, συσκευών, συστημάτων, εγκαταστάσεων), που στο εξής θα αναφέρεται ως ο Εξοπλισμός. 1.2 Το κάθε όχημα, θα συντηρείται για περίοδο όπως καθορίζεται στο Έντυπο Σ1. Το Τμήμα Δασών θα έχει το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να τερματίσει τη σύμβαση συντήρησης οποιουδήποτε οχήματος, εάν και εφόσον η επιδιόρθωση ή η συνέχιση της λειτουργίας του κρίνεται αντιοικονομική, χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση ή υποχρέωση έναντι του Ανάδοχου. 2.1 Είναι οι εργασίες, περιοδικού έλεγχου, ρύθμισης, καθαρισμού του εξοπλισμού, λίπανσης μηχανικών μερών, αντικατάστασης υλικών/ μερών και συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες/ απαιτήσεις του Κατασκευαστή, με κατ ελάχιστον τις εργασίες όπως περιγράφονται στο Έντυπο Σ2, με σκοπό την εξασφάλιση της ασφαλούς και σωστής λειτουργίας του Εξοπλισμού. 2.2 Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη Συντήρηση του Εξοπλισμού και θα εκτελεί τις εργασίες Προληπτικής του σύμφωνα με το πρόγραμμα του Έντυπο Σ2 Πρόγραμμα Προληπτικής, το οποίο θα συμπληρώνεται πιστά με βάση τις οδηγίες και εισηγήσεις του Κατασκευαστή. Με συμφωνία, μεταξύ του Τμήματος Δασών και του Αναδόχου, θα διαμορφωθεί το τελικό πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών της Προληπτικής του Εξοπλισμού. Έντυπο αναφοράς Προληπτικής Κοστολόγηση Προληπτικής Διορθωτική Συντήρηση 2.3 Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στο Τμήμα Δασών εντός μίας εβδομάδας, μετά από κάθε εργασία προληπτικής συντήρησης, αναφορά/έκθεση, στη μορφή του εντύπου του Έντυπου Σ5 Έντυπο Αναφοράς Προληπτικής, στην οποία θα αναγράφονται σε λεπτομέρεια όλες οι σχετικές εργασίες που εκτελέστηκαν και τα υλικά/ εξαρτήματα που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν ή/και αντικαταστάθηκαν. 2.4 Η κοστολόγηση για την προληπτική συντήρηση θα γίνεται με βάση το ολικό κόστος στο υποβαλλόμενο πρόγραμμα συντήρησης, Έντυπο Σ2, για το σύνολο των εργασιών που εκτελούνται κατά την αντίστοιχη χιλιομετρική ή χρονική ένδειξη. 3.1 Είναι, η μετά την εξουσιοδότηση και έκδοση οδηγιών από το Τμήμα Δασών, διερεύνηση, αποκατάσταση/ επιδιόρθωση βλαβών και ζημιών, αντικατάσταση καταστραμμένων μερών, υλικών και εξαρτημάτων και η παράδοση του Εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

3 Οποιαδήποτε διορθωτική εργασία/ επιδιόρθωση, που κατά την εκτίμηση του Ανάδοχου θα έχει κόστος (εξαρ τημάτων/ ανταλλακτικών) μέχρι 170, θα πραγματοποιείται αφού προηγουμένως τύχει έγκρισης εκπροσώπου του Τμήματος Δασών, ενώ για κόστος μεγαλύτερο των 170, θα πραγματοποιείται αφού προηγουμένως τύχει της έγκρισης εκπροσώπου του Τμήματος Δασών. Έντυπο Κλήσης για Διορθωτική Συντήρηση Αναφορά ολοκλήρωσης εργασιών Διορθωτικής Κοστολόγηση Διορθωτικής Διαφωνία μεταξύ Ανάδοχου και Εργοδότη 3.2 Ο Ανάδοχος θα ανταποκρίνεται σε κλήση, στη μορφή του Έντυπο Σ6 Έντυπο Κλήσης για Βλάβη, για ζημιές/ βλάβες του Εξοπλισμού. 3.3 Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στο Τμήμα Δασών αναφορά, εντός μίας εβδομάδας (εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ Τμήματος Δασών και Αναδόχου), μετά από κάθε εργασία Διορθωτικής, στη μορφή του εντύπου του Έντυπο Σ7 Έντυπο Αναφοράς Διορθωτικής, στο οποίο θα αναγράφονται με λεπτομέρεια όλες οι σχετικές εργασίες που εκτελέστηκαν και τα υλικά / εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, εάν χρησιμοποιήθηκαν, ή αντικαταστάθηκαν, με πλήρη τιμολόγηση όλων των εργασιών, σύμφωνα με τις τιμές/ποσά που προβλέπονται στη Σύμβαση και/ή όπως έχουν συμφωνηθεί με το Τμήμα Δασών. 3.4 Νοουμένου ότι οι ζημιές/ βλάβες δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε εγγύηση, η κοστολόγηση για τη διορθωτική συντήρηση, θα γίνεται με βάση το κόστος των εξαρτημάτων/ ανταλλακτικών και το κόστος εργατικών (ώρες εργασίας Χ εργατοώρα), σύμφωνα με τον σε ισχύ τιμοκατάλογο του επίσημου/ εξουσιοδοτημένου, στην Κύπρο, αντιπρόσωπου/ διανομέα (όχι των ε ξουσιοδοτημένων συνεργείων), αφαιρουμένων των προσφερόμενων εκπτώσεων στο Έντυπο Σ Για εργασίες Διορθωτικής, που οφείλονται σε ζημιές/ βλάβες για τις οποίες υπάρχει διαφωνία μεταξύ Τμήματος Δασών και Αναδόχου για το ποια πλευρά είναι υπεύθυνη, η κάθε πλευρά θα υποβάλει δική της έκθεση με τις θέσεις της. Σε περίπτωση που μετά την ενέργεια αυτή εξακολουθεί να υφίσταται η διαφωνία, τότε θα εφαρμόζεται το Άρθρο 32 των Γενικών Όρων του Συμβολαίου. Νοείται ότι Ανάδοχος είναι υπόχρεος να προχωρήσει στις αναγκαίες διορθωτικές εργασίες εφόσον το Τμήμα Δασών έχει εκδώσει προς αυτόν γραπτή σχετική οδηγία. Χρόνοι Ανταπόκρισης και ολοκλήρωσης των εργασιών 4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε κλήσεις και να ολοκληρώνει τις οποιεσδήποτε εργασίες, που αφορούν είτε Προληπτική ή Διορθωτική Συντήρηση, μέσα στα χρονικά πλαίσια, που καθορίζονται στα Έντυπα Σ3 και Σ4, αντιστοίχως. Υλικά 5.1 Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο, για τη Συντήρηση του Εξοπλισμού θα είναι γνήσια ανταλλακτικά του Τμήματος Δασών

4 Υλικά που αντικαθίστανται Υλικά που προμηθεύει ο Ανάδοχος Παράδοση και Παραλαβή Οχήματος 5.2 Υλικά που αντικαθίστανται κόστους μεγαλύτερο των 170, θα πρέπει να παραδίδονται σε εκπροσώπους του κατά περίπτωση Ιδιοκτήτη. 5.3 Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της Προληπτικής συντήρησης του Εξοπλισμού, θα παρέχει όλα τα υλικά που απαιτούνται για τις εργασίες που περιγράφονται στο Έντυπο Σ2 (λάδια, ρευστά, φίλτρα, κολάνι συγχρονισμού βαλβίδων, κ.α.). 6. Η παράδοση και η παραλαβή οχήματος, προς και από τα συνεργεία συντήρησης, θα γίνεται από εκπροσώπους του Τμήματος Δασών. Χρόνος Λειτουργήσιμης Κατάστασης του Εξοπλισμού 7. Είναι η χρονική περίοδος που καθορίζεται στο Έντυπο Σ1 κατά τη διάρκεια της οποίας ο Εξοπλισμός πρέπει να είναι διαθέσιμος για χρήση ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες που δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις λειτουργικές απαιτήσεις, αλλά η αξιοπιστία του για χρήση δεν επηρεάζεται και μπορεί εξακολουθεί ακόμη να χρησιμοποιείται ικανοποιητικά και με ασφάλεια. Αποζημιώσεις 8. Εάν ο Ανάδοχος δεν ανταποκριθεί, όσον αφορά τη συντήρηση μέσα στα χρονικά πλαίσια, που καθορίζονται στα Έντυπα Σ3 και Σ4, ή o Χρόνος Λειτουργήσιμης Κατάστασης του Εξοπλισμού είναι λιγότερος από αυτόν που καθορίζεται στο Έντυπο Σ1, τότε ο Ανάδοχος θα πληρώσει το Τμήμα Δασών ως αποζημίωση το ποσό όπως αυτό επίσης καθορίζεται στο Έντυπο Σ1 Φάκελος Μητρώου 9.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να δημιουργήσει, για το κάθε είδος εξοπλισμού, φάκελο μητρώου, τον οποίο θα παραδώσει για φύλαξη στον ιδιοκτήτη/ χρήστη του Εξοπλισμού και θα είναι στη διάθεση του Τμήματος Δασών για έλεγχο και επιθεώρηση. 9.2 Ο φάκελος θα ενημερώνεται ανελλιπώς από τον Ανάδοχο, με όλα τα έντυπα, εκθέσεις και αναφορές των εργασιών της προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και ελέγχου του εξοπλισμού. Όροι Πληρωμής 10.1 Μετά το πέρας οποιασδήποτε προληπτικής ή διορθωτικής συντήρησης, θα εκδίδεται τιμολόγιο, το οποίο θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο Έντυπο αναφοράς τα οποία θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί πλήρως από τον Ανάδοχο και υπογραφεί από εκπρόσωπό του Τμήματος Δασών. Τιμολόγια διορθωτικής συντήρησης αξίας πέραν των 170 θα πρέπει να συνοδεύονται με την, εκ των προτέρων, έγκριση του Τμήματος Δασών. Συνεργεία 10.2 Οι πληρωμές στον Ανάδοχο, θα γίνονται με βάση το Έντυπο Σ Η συντήρηση των οχήματων, θα γίνεται σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Τα συνεργεία, πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένα, από τον κατασκευαστή του προσφερόμενου οχήματος ή τον εξουσιοδοτημένο, από αυτόν, αντιπρόσωπο/ διανομέα του, στην Κύπρο

5 11.2 Χωρίς να επηρεάζεται η εγγύηση του κατασκευαστή, η διορθωτική συντήρηση αμαξώματος (μπογιατίσματα, ισιώματα, κ.α.), κατά την κρίση του Ιδιοκτήτη και με δική του ευθύνη, θα μπορεί να γίνεται και σε συνεργεία εκτός των πιο πάνω Από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία, θα παρέχεται κάθε διευκόλυνση σε εκπρόσωπους του Τμήματος Δασών, προκειμένου αυτοί να μπορούν να παρακολουθούν τη συντήρηση του οχήματος (προληπτική και διορθωτική). Τεχνικό Προσωπικό Ποιότητα Εργασιών 12. Το τεχνικό προσωπικό που θα εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στη συντήρηση των οχημάτων, θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει άδεια τεχνίτη οχημάτων, εκδοθείσα από το Τμήμα Δασών, με βάσει τις ειδικότητες που καθορίζονται από τους περί τεχνιτών οχημάτων σχετικούς νόμους Όλες οι εργασίες συντήρησης, που θα γίνονται, θα καλύπτονται από 12 μηνών εγγύηση Οποιεσδήποτε κακοτεχνίες ή λάθη συντήρησης θα επιδιορθώνονται από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία, με δικά τους έξοδα. Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται και τυχόν μεταφορικά από ρυμουλκό. Ευθύνη Ανάδοχου έναντι Απώλειας ή Ζημιάς 14.1 Ο ανάδοχος ή/και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία, θα φέρουν ακέραια την ευθύνη για το κάθε όχημα, από τη στιγμή παραλαβής του μέχρι τη στιγμή παράδοσής του σε εκπρόσωπο του Τμήματος Δασών. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να διαθέτουν περιεκτική (comprehensive) ασφάλεια, που να καλύπτει πλήρως τα οχήματα: όταν αυτά βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων τους (έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς συμπεριλαμβανομένων ζημιάς από φωτιά, κακόβουλης ζημίας, κ.α.), και όταν αυτά οδηγούνται ή βρίσκονται στην κατοχή, οποιουδήποτε από το προσωπικό του συνεργείου Οχήματα που θα παραμένουν κατά τη διάρκεια της νύκτας ή /και σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις του Ανάδοχου, θα τοποθετούνται σε κλειστό και ασφαλή χώρο

6 ΕΝΤΥΠΟ Σ1 Αναφορά σε άρθρα των Όρων των Εργασιών Περιγραφή Άρθρου Αριθμός Άρθρου Περιγραφή Διάρκεια Περιόδου 1.2 Το κάθε όχημα ξεχωριστά, θα συντηρείται είτε για περίοδο τεσσάρων χρόνων ή για τα πρώτα χλμ., λειτουργίας του, όποιο από τα δύο έρθει πρώτο. Χρόνος Αποδοχής Κλήσεων 4. Εντός 24 ωρών Χρόνοι Ολοκλήρωσης α) Προληπτικής 4. Σύμφωνα με το Έντυπο Σ3 β) Διορθωτικής 4. Σύμφωνα με το Έντυπο Σ4 Χρόνος Λειτουργήσιμης Κατάστασης Εξοπλισμού 7.1 Ετήσιες ημερολογιακές ημέρες, μείον το χρόνο που προβλέπεται για την προληπτική και διορθωτική συντήρηση. Νοείται ότι οι εργασίες συντήρησης έχουν εγγύηση τουλάχιστον 1 χρόνο και ως εκ τούτου ο χρόνος για επαναλαμβανόμενες εργασίες συντήρησης εντός του ιδίου έτους θα αφαιρούνται μόνο μία φορά. Αποζημιώσεις α) Για καθυστέρηση στην έναρξη Προληπτικής β) Για καθυστέρηση στην ολοκλήρωση Προληπτικής γ) Για καθυστέρηση στην ολοκλήρωση Διορθωτικής δ) Μη τήρηση του Χρόνου Λειτουργήσιμης Κατάστασης ανά ημέρα 50 ανά ημέρα 50 ανά ημέρα 20 ανά ημέρα Όροι πληρωμής 10.2 Εντός ενός (1) μηνός από την έκδοσης τιμολογίου - 5 -

7 ΕΝΤΥΠΟ Σ2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑ) Περιγραφή Συχνότητα Κωδικός Km x 1000 Μήνες Αλλαγή λαδιού κινητήρα Αλλαγή λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων Αλλαγή λαδιού διαφορικού Αλλαγή υγρού φρένων Αλλαγή αντιπηκτικού κινητήρα Αλλαγή υγρού υδραυλικού τιμονιού Αλλαγή κολανιού συγχρονισμού Αλλαγή φίλτρου λαδιού Αλλαγή φίλτρου αέρα Αλλαγή φίλτρου καυσίμου.( άλλα να αναφερθούν).( άλλα να αναφερθούν).( άλλα να αναφερθούν) Ολικό διάστημα συντήρησης Σημειώσεις: Στις γραμμές, από την αλλαγή λαδιού κινητήρα συμπεριλαμβανομένης και μετά, στο τετράγωνο κάτω από τον αντίστοιχο κωδικό συντήρησης, θα συμπληρώνεται το αντίστοιχο ποσό/κόστος σε ευρώ ( ) όλων των εργασιών συντήρησης που περιλαμβάνονται για το συγκεκριμένο κωδικό. Ο κάθε κωδικός συντήρησης πρέπει να είναι ενδεικτικός και θα πρέπει να επαναχρησιμοποιείται για το ίδιο σύνολο εργασιών ενώ για διαφορετικό σύνολο εργασιών θα πρέπει να χρησιμοποιείται διαφορετικός κωδικός συντήρησης

8 ΕΝΤΥΠΟ Σ3 ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Χρόνος Αποδοχής Κλήσης Ανταπόκριση του Ανάδοχου ή/και των εξουσιοδοτημένων συνεργείων Αποπεράτωση εργασιών προληπτικής συντήρησης Εντός 24 ωρών Η προληπτική συντήρηση των οχημάτων, πρέπει να αρχίζει εντός πέντε εργασίμων ημερών από τη λήψη σχετικού αιτήματος, από τους εκπροσώπους του Τμήματος Δασών. Οι εργασίες συντήρησης και η παράδοση του κάθε οχήματος, σε εκπρόσωπο του Τμήματος Δασών, πρέπει να ολοκληρώνονται, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας

9 ΕΝΤΥΠΟ Σ4 ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Χρόνος Αποδοχής Κλήσης Χρόνος Αποκατάστασης Λειτουργίας Εντός 24 ωρών Οι εργασίες συντήρησης για διορθωτική συντήρηση θα πρέπει να αρχίζουν εντός 48 ωρών από την αποδοχή της κλήσης. Οι εργασίες συντήρησης, πρέπει να ολοκληρώνονται, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την παράδοση του οχήματος, εκτός: από τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες χρειάζονται ανταλλακτικά από το εξωτερικό, τα οποία θα προμηθεύονται αεροπορικώς εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής οδηγίας από εκπρόσωπο του Τμήματος Δασών, οπόταν η επιδιόρθωση πρέπει επίσης να συμπληρώνεται μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες μετά την εξασφάλιση των ανταλλακτικών, και στις περιπτώσεις που η διορθωτική συντήρηση, αφορά επισκευές κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών, εργασίες αμαξώματος και μπογιαντίσματα, όπου ο χρόνος θα συμφωνείται μεταξύ εκπροσώπων του Τμήματος Δασών και του Ανάδοχου ή/και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του. Αναφορά ολοκλήρωσης εργασιών Διορθωτικής Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στο Τμήμα Δασών αναφορά, εντός μίας εβδομάδας (εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ Τμήματος Δασών και Αναδόχου), μετά από κάθε εργασία Διορθωτικής, στη μορφή του εντύπου του Έντυπο Σ7 Έντυπο Αναφοράς Διορθωτικής, στο οποίο θα αναγράφονται με λεπτομέρεια όλες οι σχετικές εργασίες που εκτελέστηκαν και τα υλικά/ εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, εάν χρησιμοποιήθηκαν, ή αντικαταστάθηκαν, με πλήρη τιμολόγηση όλων των εργασιών, σύμφωνα με τις τιμές/ποσά που προβλέπονται στη Σύμβαση και/ή όπως έχουν συμφωνηθεί με το Τμήμα Δασών

10 ΕΝΤΥΠΟ Σ5 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Ανάδοχος: Αρ. Σύμβασης: Περιγραφή Σύμβασης: Τοποθεσία /Χώρος:. Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. Είδος:.. 2. Κατασκευαστής: 3. Μοντέλο:. 4. Αριθμός Σειράς:. Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1. Ημερομηνία Επίσκεψης:.../.../ Ώρα Επίσκεψης: 3. Ημερομηνία Αποπεράτωσης:.../.../ Ώρα Αποπεράτωσης: Συνολικός χρόνος: Δ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

11 Ε. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ... α/α Περιγραφή Κωδικός Τιμή Στ. Όνομα(τα) τεχνικών συντήρησης: Για Ανάδοχο (όνομα):... Υπογραφή:... Ημερομηνία:.../.../

12 ΕΝΤΥΠΟ Σ6 ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΗ Προς:... Αρ. Τηλεομοιότυπου... Κοιν.: Διευθυντή Τμήματος.... Αρ. Τηλεομοιότυπου... Α/Α ΚΛΗΣΗΣ:.. A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1. Ανάδοχος: Αρ. Σύμβασης: Περιγραφή Σύμβασης:... Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 1. Είδος Μηχανήματος: Κατασκευαστής Μηχανήματος: Μοντέλο Μηχανήματος:... Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΛΑΒΗΣ: 1. Τοποθεσία/χώρος: Περιγραφή Βλάβης: Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Από: Διευθυντή Τμήματος Δασών (ή εκπρόσωπό του)..... Όνομα:...Υπογραφή:... Ημερομηνία:.../.../

13 ΕΝΤΥΠΟ Σ7 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Ανάδοχος: Αρ. Σύμβασης: Περιγραφή Σύμβασης: Τοποθεσία /Χώρος:... Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. Είδος:.. 2. Κατασκευαστής: 3. Μοντέλο:. 4. Αριθμός Σειράς:. Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1. Ημερομηνία Επίσκεψης:.../.../ Ώρα Επίσκεψης: Ημερομηνία Αποπεράτωσης:.../.../ Ώρα Αποπεράτωσης: Συνολικός χρόνος:. Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ /ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

14 ΣΤ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Α/Α Περιγραφή Τιμή Τιμή ΟΛΙΚΟ Ζ. ΕΡΓΑΤΙΚΑ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΩΡΕΣ ΧΡΕΩΣΗ ΟΛΙΚΟ Η. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ Για Ανάδοχο (όνομα):... Υπογραφή:... Ημερομηνία:.../.../

15 ΕΝΤΥΠΟ Σ8 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Σας διαβεβαιώ/νουμε ότι εμείς...(όνομα οικονομικού φορέα), αποδέχομαι/μαστε πλήρως τους όρους συντήρησης των εγγράφων του διαγωνισμού. Υπογραφή Προσφέροντος ή Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων του*: Όνομα Υπογράφοντος: Αρ. Δελτίου Ταυτότητας Υπογράφοντος: Σας διαβεβαιώ/νουμε ότι εμείς...(όνομα οικονομικού φορέα), αποδέχομαι/μαστε πλήρως τους όρους συντήρησης των εγγράφων του διαγωνισμού. Υπογραφή Προσφέροντος ή Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων του*: Όνομα Υπογράφοντος: Αρ. Δελτίου Ταυτότητας Υπογράφοντος: Σας διαβεβαιώ/νουμε ότι εμείς...(όνομα οικονομικού φορέα), αποδέχομαι/μαστε πλήρως τους όρους συντήρησης των εγγράφων του διαγωνισμού. Υπογραφή Προσφέροντος ή Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων του*: Όνομα Υπογράφοντος: Αρ. Δελτίου Ταυτότητας Υπογράφοντος: Σας διαβεβαιώ/νουμε ότι εμείς...(όνομα οικονομικού φορέα), αποδέχομαι/μαστε πλήρως τους όρους συντήρησης των εγγράφων του διαγωνισμού. Υπογραφή Προσφέροντος ή Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων του*: Όνομα Υπογράφοντος: Αρ. Δελτίου Ταυτότητας Υπογράφοντος: * Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι και επίσημος/ εξουσιοδοτημένος, στην Κύπρο, αντιπρόσωπος/ διανομέας, του κατασκευαστή του προσφερόμενου τύπου οχήματος, υπογράφει μόνο μία φορά. διαφορετικά υπογράφουν, οι υπεύθυνοι των εξουσιοδοτημένων συνεργείων

16 ΕΝΤΥΠΟ Σ9 ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/Α Περιγραφή Τιμή* Προσφερόμενη Έκπτωση % 1 Ανταλλακτικά Αμαξώματος (όλα, ανεξαιρέτως, που πιθανόν θα χρειαστούν για διορθωτική συντήρηση) 2 Μηχανικά Ανταλλακτικά (όλα, ανεξαιρέτως, που πιθανόν θα χρειαστούν για διορθωτική συντήρηση) 3 Εργατικά (Εργατοώρα), για προληπτική και διορθωτική συντήρηση * * ανάλογα με τον σε ισχύ κατάλογο του εξουσιοδοτημένου από τον κατασκευαστή αντιπροσώπου

17 ΕΝΤΥΠΟ Σ10 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Όνομα επαφής, διεύθυνση, τηλέφωνο και φαξ των εξουσιοδοτημένων Συνεργείων. Επαρχία Όνομα Επαφής Διεύθυνση Τηλέφωνα Φαξ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ. Φ. 604.4 /01/0026 Σ. 019 Πειραιάς,14 Ιανουαρίου 2015

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ. Φ. 604.4 /01/0026 Σ. 019 Πειραιάς,14 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τηλ.:210-4581321 Φ. 604.4 /01/0026 Σ. 019 Πειραιάς,14 Ιανουαρίου 2015 ΘΕΜΑ: Διαγωνιστική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστημάτων εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστημάτων εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥOY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ. Σύμβαση:. ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστημάτων εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 ΚΕΝΤΡ.ΠΡΩΤΟΚ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. (ως προς τον Α.Π.- σημείο 6- Παραλαβή έργου- Μέρος Β Παράρτημα Β)

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. (ως προς τον Α.Π.- σημείο 6- Παραλαβή έργου- Μέρος Β Παράρτημα Β) OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον Α.Π.- σημείο 6- Παραλαβή έργου- Μέρος Β Παράρτημα Β) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. ΟΙΚ. 7015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 68 /2015 Α.Π. 52212 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τί να κάνετε σε περίπτωση βλάβης;

Τί να κάνετε σε περίπτωση βλάβης; Τί να κάνετε σε περίπτωση βλάβης; Αν έχετε Μηχανική ή Ηλεκτρική Βλάβη: Σταματήστε το αυτοκίνητο αμέσως για να αποφύγετε επιδείνωση της βλάβης (όποιες και αν είναι οι ενδείξεις) Καλέστε την MAPFRE ASISTENCIA

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2012

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2012 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2012 Λευκωσία, Αύγουστος 2012 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002364707 2014-10-27

14PROC002364707 2014-10-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. ΟΙΚ. 41739 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Ο συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β. Σωτήρογλου Τηλ.: 210-8110971 Fax: 210-8110985 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι E-mail: vsotiroglou@eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002542019 2015-01-26

15PROC002542019 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΓΙΑ Ο ΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ» Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002886993 2015-07-02

15PROC002886993 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΛ. : 213 2007 185 Κηφισιά : 30-06-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 1/27 ΕΚΔΟΣΗ 2015-1 21/07/2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

11.808,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

11.808,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 18/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 117648 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 127.955,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΓΕ.ΜΗ. 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7Π/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7Π/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (7 η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑ.Γ.N.H. Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tηλέφωνο : 2810 392 999 Telefax : 2810 542 093 e-mail: mprom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 77/2015. 2. Την υπ αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/τ. Β'/31-12-2014) Απόφαση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 77/2015. 2. Την υπ αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/τ. Β'/31-12-2014) Απόφαση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001640280 2013-09-30

13PROC001640280 2013-09-30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ.: 210-82.03.911 82.26.204 FAX: 210-82.15.909 http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 115/2013 13PROC001640280 2013-09-30 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα