ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 65 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 65 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2011"

Transcript

1 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 65 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης 65/ΔΕ/ /ΔΕ/2.1.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η ΔΕ έλαβε γνώση σημειώματος του Υπουργείου Υγείας με την οποία ενημερώνει ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επανένταξης αριθμού νοσηλευτών στη Δημόσια Υπηρεσία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρά μόνο αν διεκδικήσουν εκ νέου θέση, ακολουθώντας τις νενομισμένες διαδικασίες του δημοσίου. Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 65/ΔΕ/2.1.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως αναθέσει στο ΔΔΟ να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να υλοποιηθούν όλα όσα αναφέρονται στην απαντητική επιστολή του Πανεπιστημίου προς την Ελεγκτική Υπηρεσία, αναφορικά με την έκθεσή της για τις οικονομικές καταστάσεις του Πανεπιστημίου για τα έτη ΔΔΟ 65/ΔΕ/3.2 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 7 ης και 8 ης συνεδρίας της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Απόφαση (α) Ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών για την προσφορά ενός μεταπτυχιακού προγράμματος μάστερ είναι πέντε. (β) Το Πανεπιστήμιο αποζημιώνει τα εξωτερικά μέλη που συμμετέχουν στις επιτροπές για τους υποψήφιους διδάκτορες καλύπτοντας τα έξοδα ταξιδιού, διαμονής και μετακινήσεων τους καθώς και παραχωρώντας τους τιμητικό επίδομα ύψους 100. (γ) Κατ αναλογία με τους Κανόνες και Κανονισμούς που ισχύουν για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όλοι οι μεταπτυχιακοί/ερευνητικοί συνεργάτες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων για μεταπτυχιακές σπουδές, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 65/ΔΕ/3.4 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 29 ης συνεδρίας της Επιτροπής Έρευνας. Απόφαση Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει: (α) Ποσό ύψους 40,000 ως Εναρκτήρια Χρηματοδότηση της Επίκουρης Καθ. Κορίννας Πατέλη. Η ΔΕ σημειώνει ότι η κ. Πατέλη εργοδοτείται στο Πανεπιστήμιο από την 1 η Σεπτεμβρίου 2009 και ότι τότε δικαιούτο να διεκδικήσει Εναρκτήρια Χρηματοδότηση ύψους μέχρι 85,000. Εν τούτοις, λόγω του ότι έχουν παρέλθει δύο και πλέον χρόνια από την έναρξη της εργοδότησης της, ύστερα από απόφαση που λήφθηκε από τη ΔΕ κατά την 49 η συνεδρία της, το ανώτατο ποσό Εναρκτήριας Χρηματοδότησης που μπορεί να κατανεμηθεί στο παρόν στάδιο είναι 40,000. Χ.Χρυσοστόμου 1/7

2 65/ΔΕ/3.5 (β) Τα αιτήματα Εναρκτήριας Χρηματοδότησης (Πίνακας 1β). (γ) Την κάλυψη των δαπανών που αφορούν σε Ερευνητικές Δραστηριότητες και Εναρκτήριες Χρηματοδοτήσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν εντός του 2010, από τον προϋπολογισμό του 2011 (Πίνακας 2). (δ) Τα αιτήματα Ερευνητικής Δραστηριότητας 2011 (Πίνακας 3). (ε) Την κατανομή κονδυλίου Ερευνητικής Δραστηριότητας στο Κέντρο Γλωσσών ύψους 24,500 ως εξής: (ι) 4,500 για τη Διευθύντρια του Κέντρου Γλωσσών, και (ιι) 20,000 για το υπόλοιπο προσωπικό (την ευθύνη κατανομής θα έχει η Διευθύντρια του Κέντρου). (στ) Τα Διάφορα Αιτήματα που περιέχονται στον Πίνακα 4. (ζ) Την αναθεωρημένη διαδικασία πρόσληψης ερευνητών και φοιτητών και ανάθεσης υπηρεσιών στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και τα σχετικά έντυπα. (η) Τα αιτήματα για συμβουλευτικές υπηρεσίες που περιέχονται στον πίνακα. Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 6 ης συνεδρίας της Συντονιστικής Επιτροπής Ελέγχου Λειτουργιών του Πανεπιστημίου. Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου Λειτουργιών του Πανεπιστημίου για την δημιουργία εσωτερικής ομάδας εργασίας, με πρόεδρο τον Καθ. Δ. Τζιαλλή, για την ανάλυση των διαδικασιών που ακολουθούνται για την απόκτηση κτηρίων και η οποία θα έχει τη δυνατότητα αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες, όπου αυτό θα κρίνεται αναγκαίο. Δ. Τζιαλλής 65/ΔΕ/4.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις πιο κάτω μεταφορές κονδυλίων: (α) Την αύξηση του άρθρου 3/341 «Ελεγκτικά Δικαιώματα» με ποσό ύψους 2,000 για την κάλυψη τιμολογίου από την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. (β) Την κατανομή ποσού ύψους 39,282 στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών για κάλυψη ειλημμένων συμφωνιών για τη συντήρηση εξοπλισμού. (γ) Την κάλυψη επιπρόσθετων δαπανών ύψους 50,000 από το κονδύλι 4/414 «Εξοπλισμός Εργαστηρίων» για κάλυψη εργαστηριακών αναγκών του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος. 65/ΔΕ/4.2 (α) Εγκρίνει τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για το 2012, με μικρές τροποποιήσεις σε ότι αφορά στην κατανομή των ακαδημαϊκών και διοικητικών θέσεων. (β) Εξουσιοδοτήσει τον ΔΔΟ και τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού να προβούν σε τυχόν μικρές τροποποιήσεις στον Προϋπολογισμό πριν την υποβολή του στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. ΔΔΟ/ 65/ΔΕ/4.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως το σημείωμα του κ. Χόππα αναφορικά με τη Διαδικασία Αγορών και Ενοικιάσεων άνω 15,000 και τη Διαδικασία Αγορών για Σκοπούς Έρευνας, κατατεθεί στην Επιτροπή Αγορών και Ενοικιάσεων για τα δικά της σχόλια και εισηγήσεις. Tο θέμα να επανέλθει σε επόμενη συνεδρία της ΔΕ. 65/ΔΕ/4.4 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ο κ. Χόππας παρουσιάσει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας στις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου στα μέλη της ΔΕ, σε ειδική συνάντηση στις 24 Ιουνίου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα έκφρασης τυχόν σχολίων και εισηγήσεων. 2/7

3 65/ΔΕ/4.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως το θέμα αποζημίωσης ελεύθερου χρόνου από υπερωρίες του 2010 επανέλθει σε επόμενη συνεδρίας της ΔΕ αφού πρώτα: (ι) οι Προϊστάμενοι των Διοικητικών Υπηρεσιών υποβάλουν στο ΔΔΟ αναλυτική κατάσταση και επεξηγήσεις για τις υπερωρίες του προσωπικού τους, και (ιι) διευκρινιστεί πόσες υπερωρίες καλύφθηκαν με παραχωρήσεις ελεύθερου χρόνου. ΔΔΟ 65/ΔΕ/4.6 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση του: 1. Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Οικονομικών 2. Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού 3. Αρχιτέκτονα 4. Βιβλιοθηκονόμου 5. Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού 6. Βοηθού Μηχανογράφησης 7. Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού 8. Τεχνικού 9. Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Φοιτητικής Ζωής) 10. Ωρομίσθιου Προσωπικού στη Βιβλιοθήκη 11. Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου Ταυτόχρονα η ΔΕ αποφάσισε να προκηρύξει τις θέσεις που αναφέρονται στα σημεία 3 μέχρι 8 και 10, /ΔΕ/4.7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως προβεί στην πρόσληψη Τεχνικού Σχεδιαστηρίου, στην Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας, με σύμβαση και κατ εξαίρεση από την υφιστάμενη διαδικασία πρόσληψης για την αντίστοιχη μόνιμη θέση. 65/ΔΕ/5.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ενεργοποιήσει αναδρομικά τη διαδικασία αξιολόγησης της Λέκτορος Δέσποινας Σεργίδου. Ως Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζεται η Επιτροπή Αξιολόγησης, για τα ενταγμένα μέλη, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών. Α.Αναγιωτός 65/ΔΕ/5.2 Η ΔΕ με ομόφωνη απόφαση της καθόρισε τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθ. Ανδρέα Λανίτη, του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών. 65/ΔΕ/5.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως στην τελετή αποφοίτησης απονεμηθεί στην οικογένεια της αποθανούσας φοιτήτριας Νίκης Βαλανίδου τιμητικό δίπλωμα. Χ.Χρυσοστόμου 65/ΔΕ/5.4 Η ΔΕ αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, όπως αποδεκτεί την παραίτηση της Αναπλ. Καθ. Μ. Καπαρδή από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επίσης, επειδή η Επιτροπή είναι πολυμελής και επειδή το Πανεπιστήμιο βρίσκεται στα πρόθυρα της αυτονόμησής του, η ΔΕ αποφάσισε να μην αντικαταστήσει την κ. Καπαρδή στην Επιτροπή. 65/ΔΕ/5.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως συστήσει επιτροπή αποτελούμενη από τους Καθ. Τ. Χριστοφίδη, Ν. Ιωάννου και Τ. Κασπαρή για να μελετήσει το αίτημα του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού για ακύρωση της διαδικασίας για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στην ειδικότητα «Κοινωνιολογία του Τουρισμού και του Ελεύθερου Χρόνου ή Κοινωνική Ψυχολογία». Το θέμα να επανέλθει σε επόμενη συνεδρία της ΔΕ. ΑΑΥ 65/ΔΕ/5.7 3/7

4 βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, στο Τμήμα Νοσηλευτικής, στην ειδικότητα «Βιολογία με έμφαση στις εφαρμογές στην Ιατρική». Η εισήγηση του Τμήματος για τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος θα υποβληθεί σε επόμενη συνεδρία της ΔΕ. 65/ΔΕ/5.9 βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, στην ειδικότητα «Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Τεχνολογιών Ψυχαγωγίας» («Computer Game Design and Entertainment Technology») και προχώρησε στη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος. βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, στην ειδικότητα «Οπτικός Πολιτισμός, Νέα Μέσα και Σύγχρονη Θεωρία» («Visual Culture, New Media and Contemporary Theory») και προχώρησε στη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος. Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, στην ειδικότητα «Γραφιστική/Οπτική Επικοινωνία», («Graphic Design/Graphic Communication») και προχώρησε στη σύσταση της Επιτροπής Επιλογής. Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, στην ειδικότητα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Ιστότοπων» («Web Design and Development»), και προχώρησε στη σύσταση της Επιτροπής Επιλογής. 65/ΔΕ/5.10 Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, στην ειδικότητα «Χημεία και Ανάλυση Τροφίμων, και προχώρησε στη σύσταση της Επιτροπής Επιλογής. Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, στην ειδικότητα «Γεωπονική Βιοτεχνολογία, και προχώρησε στη σύσταση της Επιτροπής Επιλογής. 65/ΔΕ/5.11 βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, στην ειδικότητα «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης με εξειδίκευση σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιοχές: Οινολογία, Τεχνολογία Σιτηρών, Τεχνολογία Ελαιοκομικών Προϊόντων, Τεχνολογία Οπωροκηπευτικών Προϊόντων» («Science and Technology of Food of Plant Origin with specialization in one or more of the following areas: Enology, Cereal Technology, Olive and Oil Technology, Fruit and Vegetable Technology») και προχώρησε στη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος. βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, στην ειδικότητα «Επιστήμες Φυτικής Παραγωγής με εξειδίκευση σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιοχές: Αξιοποίηση Εδαφικών και 4/7

5 Υδατικών Πόρων στη Φυτική Παραγωγή, Γενετική Βελτίωση Φυτών, Αγροοικολογία Φυτών» («Crop Science with specialization in one or more of the following areas: Utilization of Soil and Water Resources in Plant Production, Plant Breeding, Plant Agroecology») και προχώρησε στη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος. 65/ΔΕ/5.13 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως η Υπηρεσία Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού επικοινωνήσει για τελευταία φορά, με τα μέλη ΔΕΠ που δεν έχουν υποβάλει υπεύθυνη δήλωση εξωαπανεπιστημιακών δραστηριοτήτων για την ακαδημαϊκή χρονιά και τους ζητήσει όπως την καταθέσουν άμεσα. Το θέμα να επανέλθει στην επόμενη συνεδρία της ΔΕ. 65/ΔΕ/5.14 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως μη εγκρίνει την εισήγηση του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου για αντικατάσταση του εκπροσώπου του στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών. Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να αποχωρήσει από οποιαδήποτε Επιτροπή πρέπει να υποβάλει την παραίτηση του στη ΔΕ. Ακολούθως η ΔΕ θα αποφασίζει για την αντικατάσταση του. 65/ΔΕ/5.15 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα, όπως καθορίσει τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη της Λέκτορος Ελένης Κύζα, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. 65/ΔΕ/5.16 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη μιας θέσης ΕΕΠ, στο Κέντρο Γλωσσών, στην ειδικότητα «Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας, και τη σύσταση της Επιτροπής Επιλογής. 65/ΔΕ/5.17 (α) Ανακαλέσει την απόφαση της για τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Λέκτορα Γιώργου Κωνσταντινίδη, που έλαβε κατά την 63η συνεδρία της, λόγω του ότι μέλος της Ειδικής Επιτροπής, ζήτησε την αντικατάσταση του λόγω ερευνητικής συνεργασίας που έχει με τον κρινόμενο. (β) Καθορίσει τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Λέκτορα Γιώργου Κωνσταντινίδη, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών. 65/ΔΕ/5.18 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως αντικαταστήσει τον Καθ. Μ. Δημητρίου, που είχε οριστεί ως μέλος της Επιτροπή για την ανέλιξη των Ενταγμένων Λεκτόρων και Ανώτερων Λεκτόρων, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, με τον Καθ. Π. Κελίρη. Α.Αναγιωτός 65/ΔΕ/5.19 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως κάθε Συντονιστής Εκλεκτορικού Σώματος ή Ειδικής Επιτροπής που συνέρχεται για σκοπούς αξιολόγησης και επιλογής στο Πανεπιστήμιο, διευθετεί σύντομη συνάντηση του Εκλεκτορικού Σώματος ή της Ειδικής Επιτροπής (πριν την έναρξη των εργασιών) με τον Πρύτανη/Πρόεδρο ΔΕ ή σε περίπτωση απουσίας του Πρύτανη/Προέδρου ΔΕ με τον αρμόδιο Αντιπρύτανη/Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Συντονιστές Ειδικών Επιτροπών/Εκλ εκτορικών Σωμάτων 65/ΔΕ/6.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση που έχει κατατεθεί από τους κ. Β. Πρωτοπαπά και Χ. Χρυσοστόμου αναφορικά με την τελετή αποφοίτησης των προπτυχιακών φοιτητών τον Ιούνιο του Β. Πρωτοπαπάς/Χ. Χρυσοστόμου 5/7

6 65/ΔΕ/6.2 (α) Ορίσει την Επιτροπή Ιατρών για τη διαδικασία του 2011 ως εξής: A/A Όνομα Ειδικότητα 1 Δρ. Χρίστος Παστελλάς Παθολόγος- Διαβητολόγος 2 Δρ. Ρουμιάνα Κακουλλή Νευρολόγος 3 Δρ. Χριστόδουλος Γαλατόπουλος Ψυχίατρος 4 Δρ. Νικόλας Χριστοδούλου Φυσίατρος (β) Εγκρίνει την καταβολή συμβολικής αμοιβής ύψους 170 σε κάθε μέλος της Επιτροπής. (γ) Εξουσιοδοτήσει τον Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας να εξεύρει αντικαταστάτη σε περίπτωση που χρειαστεί. Β. Πρωτοπαπάς 65/ΔΕ/6.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως προχωρήσουν τάχιστα οι διαδικασίες για μετατροπή του κτηρίου Eastland σε φοιτητικές εστίες. 65/ΔΕ/6.4 Σχετικά με την Γενική Ασφάλιση Φοιτητών Έναντι Ατυχημάτων, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) Η Επιτροπή Προσφορών προχωρήσει με την κατακύρωση της προσφοράς για τη γενική ασφάλιση των φοιτητών έναντι ατυχημάτων. (β) Η εφαρμογή του σχεδίου ξεκινήσει από την 1 η Σεπτεμβρίου 2011 ώστε να καλύψει όλους τους εγγεγραμμένους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι τον Αύγουστο του (γ) Η απαιτούμενη ετήσια δαπάνη καλυφθεί κατά 75% από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου και κατά 25% από τον κάθε φοιτητή. (δ) Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του καταβάλλει στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας το ποσό που θα του αναλογεί για τη γενική ασφάλιση. (ε) Το μέρος της δαπάνης του Πανεπιστημίου που αφορά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2011 καλυφθεί από το άρθρο 3/317 «Στήριξη Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες και Προβλήματα». (στ) Για το 2012 προβλεφθεί είτε χωριστό άρθρο στον προϋπολογισμό ή ενισχυθούν οι πιστώσεις του άρθρου 3/317, με σχετική αναφορά στο επεξηγηματικό μνημόνιο. Επιτροπή Προσφορών / 65/ΔΕ/6.7 (α) Εγκρίνει την προτεινόμενη προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου για το χειμερινό εξάμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς (β) Για αποφυγή προσφοράς παρόμοιου μεγάλου αριθμού διδακτορικών θέσεων στο μέλλον, ζητήσει από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών να επεξεργαστεί αυστηρά κριτήρια βάσει των οποίων θα καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται. Κ.Βαρώτσης 65/ΔΕ/9 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως το Πανεπιστήμιο εκπροσωπηθεί με δύο Λειτουργούς στην 14 η Διημερίδα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων που θα πραγματοποιηθεί στις Ιουνίου 2011 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τα έξοδα της εκπροσώπησης θα καλυφθούν από το κονδύλι 3/316 «Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα». Χ. Χρυσοστόμου 6/7

7 65/ΔΕ/10 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως το Πανεπιστήμιο εκπροσωπηθεί με δύο Λειτουργούς στην Αποστολή Ενημέρωσης για τα Κυπριακά Πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Τα έξοδα της εκπροσώπησης θα καλυφθούν από το κονδύλι 3/345 «Πολιτιστικές και Άλλες Εκδηλώσεις». Χ. Χρυσοστόμου 65/ΔΕ/11 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ζητήσει από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας την υποβολή κατάστασης του κόστους των ζημιών που έχουν προκαλέσει οι βανδαλισμοί στο Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο ΓΣΟ. Το θέμα να επανέλθει στην επόμενη συνεδρία της ΔΕ. Β. Πρωτοπαπάς 65/ΔΕ/13.1 Η ΔΕ εξουσιοδότησε τον Μάριο Ζέρβα, Προϊστάμενο Βιβλιοθήκης, να υπογράψει, ως εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου, τη σύμβαση συνδρομής με την εταιρεία SWETS για την ανανέωση των συνδρομών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Με βάση τις τιμές του συμβολαίου το συνολικό ποσό που απαιτείται να καταβάλει η Βιβλιοθήκη για την ανανέωση των συνδρομών για το 2012 ανέρχεται στις 404, Μ. Ζέρβας 65/ΔΕ/13.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα των δευτεροετών φοιτητών της κατεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής για εισαγωγή τους στο νέο πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης το οποίο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από το χειμερινό εξάμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς Τ.Κασπαρής 65/ΔΕ/13.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει τα θέματα σχετικά με: (ι) τη μεταφορά της έδρας της Εθνικής Επιτροπής IAESTE Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και (ιι) την πιθανότητα συνέχισης της συνεργασίας με τη Διεθνή Επιτροπή IAESTE, στην Επιτροπή Διεθνούς Συνεργασίας του Πανεπιστημίου, για μελέτη και υποβολή σχετικής εισήγησης. Τ. Ονουφρίου 65/ΔΕ/13.4 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εγγραφή των δύο Marie Curie Fellows-Early Stage Researchers, Rohan Soman και Luthfi Mauludin, για διδακτορικές σπουδές σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του Πανεπιστημίου αναφορικά με το πρόγραμμα SmartEN Marie Curie, με αναδρομική ισχύ από την 1 η Δεκεμβρίου /7

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑΚΗΣ ΒΟΪΛΑΣ Λειτουργός του Σπιτιού της Κύπρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Tηλ.: 210 37 34 934 E-m: spiticy@otenet.gr 1 H εκπαιδευτική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 2 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΑΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ Δείτε τί κρύβεί το εξώφύλλο & κατεβαστε εκδοσείσ τού ΠανεΠίστήμίού στο κίνήτο σασ Κατεβάστε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΜΕΡΙΔΑ «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό» Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: +357-22892700 Τηλεμ: +357-22892701

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems»

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Λευκωσία, 5 Φεβρουαρίου 2015 Προς: Όλα τα Μέλη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Κυρία/ε, Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει την αποστολή του ΕΕΥΕΜ, στο πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 7 του νόμου 2552/97, ορίζει την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός Πρόσκλησης: 02 Θεματική Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 ΑΔΑ: ΒΛ9Θ4691Ο8-ΡΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 0/09/013 Αριθμ.πρωτ. Α 487 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα