ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος"

Transcript

1 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» την 23/11/2007 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο Στοιχεία και πληροφορίες έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. O Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεωργάτος Β. Γρηγόριος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1α. Ισολογισμός β Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων α. Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων β Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Κατάσταση ταμειακών ροών Πληροφορίες για τον Όμιλο Γενικές Πληροφορίες Λογιστικές αρχές και βάση προετοιμασίας των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις & απαιτήσεις Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Αποτελέσματα ανά μετοχή Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις και Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις κατά Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού απο 1 η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου

3 1Α. Ισολογισμός Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία , , , ,04 Άυλα περιουσιακά στοιχεία - υπεραξία , , , ,52 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , , , ,16 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία , , , ,72 Αποθέματα , , , ,21 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις , , , ,82 Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου , , , ,57 Λοιπές Απαιτήσεις , , , ,67 Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού , , , ,78 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , , , , , ,79 Σύνολο Ενεργητικού , , , ,51 Ίδια Κεφάλαια ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,80 Υπερ Το Άρτιο , , , ,19 Λοιπά αποθεματικά , , , ,02 Αποτελέσματα Εις Νέον , , , ,70 Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή θυγατρικών του εξωτερικού , ,00 0,00 Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής , , , ,31 Δικαιώματα Μειοψηφίας , ,74 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , , ,31 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις /απαιτήσεις και προβλέψεις φόρων , , , ,02 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , , , ,68 Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις σε Τράπεζες , , , ,10 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις σε Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης , , , ,29 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις , , , ,07 Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων , , , ,16 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , , , ,84 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις , , , ,77 Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις , , , ,22 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση , , , ,44 Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου 0,00 0,00 0, ,62 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις , , , ,26 Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις , , , ,89 Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων , , , ,04 Σύνολο Υποχρεώσεων , , , ,20 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων , , , ,51 Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αναφέρονται στις σελίδες 4 έως 8. απο 1 η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου

4 1Β. Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πωλήσεις , , , , , , , ,91 Κόστος Πωληθέντων , , , , , , , ,53 Μικτό Κέρδος , , , , , , , ,38 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης , , , , , , , ,27 Έξοδα διοίκησης , , , , , , , ,49 Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης , , , , , , , ,13 Έξοδα διάθεσης , , , , , , , ,14 Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης , , , , , , , Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων , , , , , , , ,20 Χρηματοοικονομικά Έσοδα , , , , , , , ,42 Χρηματοοικονομικά Έξοδα , , , , , , , ,25 Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Κέρδη προ φόρων , , , , , , , ,37 Φόρος εισοδήματος , , , , , , , ,49 Κέρδη/ Ζημιές μετά από φόρους , , , , , , , ,88 Κατανεμημένα σε : Μετόχους της μητρικής , , , , , , , ,88 Δικαιώματα μειοψηφίας , , , ,95 Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 0,06 0,03 0,02 0,01 0,08 0,04 0,03 0,02 Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών (βασικός) Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων , , , , , , , ,32 Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων , , , , , , , ,20 Κέρδη Προ φόρων , , , , , , , ,37 Κέρδη μετά από Φόρους , , , , , , , ,88 Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αναφέρονται στις σελίδες 4 έως 8.

5 2. Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Τακτικό αποθεματικό Κόστος κτήσης Ιδίων Μετοχών Αποθεματικά Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμών εξωτερικού Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Δικαιώματα Μειοψηφίας Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ , , , , , , , , , ,75 (Αγορές)/Πωλήσεις Ιδίων Μετοχών , , , ,06 Αποτέλεσμα καταχωρημένο κατευθείαν στην καθαρή θέση 9.459, , ,00 Μεταφορά δικαιωμάτων μειοψηφίας λόγω αλλαγής ποσοστών , , , ,08 Καθαρά Αποτελέσματα χρήσης 01/01-30/09/ , , , ,59 Συνολικό αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά περιόδου 0,00 0,00 0, ,55 0, , , , , ,73 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεμβρίου , , ,20 0, , , , , , ,98 Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ , , ,20 0, , , , , , ,20 Αποτέλεσμα καταχωρημένο κατευθείαν στην καθαρή θέση , , , , ,11 Καθαρά Αποτελέσματα χρήσης 01/01-30/09/ , , , ,79 Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,90 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεμβρίου , , ,00 0, , , , , , ,10 Σύνολο Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αναφέρονται στις σελίδες 4 έως 8. 5

6 Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Τακτικό αποθεματικό Κόστος κτήσης Ιδίων Μετοχών Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Μεταβολή κεφαλαίων από πώληση Ιδίων Μετοχών Καθαρά Αποτελέσματα χρήσης 01/01-30/09/2006 Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά περιόδου Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2006 Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Καθαρά Αποτελέσματα χρήσης 01/01-30/09/2007 Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά περιόδου Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεμβρίου , , , , , , , , , , , ,26 0,00 0,00 0, ,55 0, , , , , ,66 0, , , , , , ,66 0, , , , , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,66 0, , , ,93 Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αναφέρονται στις σελίδες 4 έως 8. 6

7 3. Κατάσταση ταμειακών ροών Ο Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η Ε T Α Ι Ρ Ε Ι Α Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων , , , ,28 Πλέον/μείον προσαρμογές για : Αποσβέσεις , , , ,20 Προβλέψεις , , ,00 0,00 Συναλλαγματικές διαφορές (34.602,00) (52.216,00) 0,00 0,00 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας ( ,11) ( ,96) ( ,11) ( ,96) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , ,67 Πλέον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: (Αύξηση) αποθεμάτων ( ,55) (74.346,42) ( ,61) (41.903,45) (Αύξηση) απαιτήσεων ( ,55) ( ,47) ( ,14) ( ,69) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ,28) ,13 ( ,30) ,71 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα ( ,68) ( ,53) ( ,45) ( ,66) Καταβεβλημένοι φόροι (3.000,00) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , , , ,10 Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 ( ,00) ( ,89) ( ,18) Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων ( ,64) ( ,44) ( ,16) ( ,60) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων , , , ,27 Τόκοι εισπραχθέντες ,00 (27.655,32) , ,99 Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ,34) ( ,49) ( ,66) ( ,52) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0, ,92 0,00 0,00 Εισπράξεις από πώληση Ιδίων Μετοχών 0, ,06 0, ,06 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια , , , ,23 Εξοφλήσεις δανείων ( ,97) ( ,15) ( ,67) ( ,29) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) ( ,38) ( ,42) (12.233,95) ( ,87) Σύνολα εισροών/ ( εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ,71 ( ,36) ,44 ( ,87) Καθαρή (μείωση) /αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) (91.000,92) ,09 ( ,90) ,71 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου , , , ,42 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , , , ,13 Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αναφέρονται στις σελίδες 4 έως 8. 7

8 4. Πληροφορίες για τον Όμιλο 4.1 Γενικές Πληροφορίες Η «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» είναι Ελληνική ανώνυμη εταιρεία, ιδρύθηκε το 1991 και υπόκειται στο Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. Η εταιρεία προέρχεται από μετατροπή σε ανώνυμη εταιρεία της ετερόρρυθμης εταιρείας με επωνυμία «Γεωργάτος Γρηγόριος και ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 4404/ ), η οποία προϋπήρχε από το Η δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε το 1972 υπό τη μορφή ατομικής επιχείρησης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γρηγόρη Γεωργάτο. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Αλίμου, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου 8, ΤΚ , τηλ , όπου βρίσκονται και τα γραφεία της. Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί σε ενενήντα (90) χρόνια, αρχής γενομένης από το έτος Κατά το άρθρο 3 του καταστατικού, ο σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή ειδών διατροφής και τυποποιημένων γευμάτων γενικώς, όπως τυρόπιτες, σπανακόπιτες, σάντουιτς και συναφή είδη, σε εργαστήρια της εταιρείας, ή τρίτων, και η εμπορία αυτών λιανικώς ή χονδρικώς. Επίσης σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία ποτών αναψυκτικών, η εμπορία λιανικώς ή χονδρικώς σιγαρέτων και λοιπών καπνοβιομηχανικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, η εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά της γρήγορης εστίασης. Οι μετοχές της μητρικής εταιρείας διαπραγματεύονται στην κατηγορία μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 4.2 Λογιστικές αρχές και βάση προετοιμασίας των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Βάση Προετοιμασίας των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Οι ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ, με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2007 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (Δ.Λ.Π. 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις). Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις 8

9 Διερμηνείες που εκδόθηκαν από τη Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι λογιστικές αρχές και μέθοδοι αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των συνημμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων καταστάσεων είναι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των τελευταίων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και παρατίθενται αναλυτικά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2006 που έχουν αναρτηθεί ήδη στην ιστοσελίδα Η προετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και παραδοχών. Οι σημαντικές εκτιμήσεις και παραδοχές έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ ενέκρινε τις απλές και τις ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου στις 23 Νοεμβρίου Βάση Ενοποίησης Οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ και όλων των θυγατρικών εταιρειών στις οποίες η μητρική ασκεί έλεγχο. Θυγατρικές είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από άλλη μητρική εταιρεία, είτε μέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση, είτε μέσω της εξάρτησης της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο όμιλος. Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τη μητρική. Όλες οι διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου έχουν απαλειφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Τα δικαιώματα μειοψηφίας έχουν υπολογισθεί με βάση το ποσοστό μειοψηφίας στις εύλογες αξίες των αναγνωρίσιμων στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού κατά την ημερομηνία κτήσης. 9

10 4.3 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, έχουν εκδοθεί νέα ΔΠΧΠ, διερμηνείες και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων και, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2007 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Διοίκησης του Ομίλου και της Εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: ΔΠΧΠ 7, Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική προσαρμογή στο ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων -Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2007) Το ΔΠΧΠ 7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης και συγκεκριμένα απαιτεί τη γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με την έκθεση σε κινδύνους προερχόμενους από χρηματοοικονομικά μέσα. Ειδικότερα, προκαθορίζει ελάχιστες απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σε σχέση με τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς (επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς). Το ΔΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ΔΛΠ 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων) και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32, (Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση). Έχει εφαρμογή σε όλες τις εταιρίες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Η σχετική προσαρμογή του ΔΛΠ 1 αφορά σε γνωστοποιήσεις σχετικά με το ύψος των κεφαλαίων μίας επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. Η Εταιρεία εξετάζει την επίδραση του ΔΠΧΠ 7 και της προσαρμογής του ΔΛΠ 1 στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. ΔΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τομείς (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 Οικονομικές Πληροφορίες κατά τομέα και υιοθετεί μια διοικητική προσέγγιση αναφορικά με τις οικονομικές πληροφορίες που δίνονται κατά τομέα. Η πληροφόρηση που θα παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιμοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τομέων και την κατανομή πόρων σε αυτούς τους τομείς. Αυτή η πληροφόρηση μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται στον ισολογισμό και κατάσταση αποτελεσμάτων και οι εταιρίες θα πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και συμφωνίες αναφορικά με τις εν λόγω διαφορές. Το ΔΠΧΠ 8 δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την ΕΕ. Διερμηνεία 7, Εφαρμογή της προσέγγισης αναμόρφωσης του ΔΛΠ 29- Οικονομικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονομίες (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Μαρτίου 2006) 10

11 Η Διερμηνεία 7 απαιτεί όπως στην περίοδο κατά την οποία μια εταιρία διαπιστώνει την ύπαρξη υπερπληθωρισμού στην οικονομία του νομίσματος λειτουργίας της, χωρίς να υπήρξε υπερπληθωρισμός την προηγούμενη περίοδο, να εφαρμόζει τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 29 σαν να ήταν πάντοτε οικονομία σε κατάσταση υπερπληθωρισμού. Η Διερμηνεία 7 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. Διερμηνεία 8, Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2 (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Μαΐου 2006) Η Διερμηνεία 8 διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΠ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών εφαρμόζεται σε συναλλαγές στις οποίες μια εταιρία παραχωρεί συμμετοχικούς τίτλους ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει μετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία (που βασίζονται στην τιμή των μετοχών της), όταν το προσδιορίσιμο αντάλλαγμα που έχει ληφθεί φαίνεται να είναι χαμηλότερο από την εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων που παραχωρούνται ή των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται. Η Διερμηνεία 8 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. Διερμηνεία 9, Επανεκτίμηση ενσωματωμένων παραγώγων (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιουνίου 2006). Η Διερμηνεία 9 απαιτεί όπως μια εταιρία εκτιμά κατά πόσο ένα συμβόλαιο περιέχει ένα ενσωματωμένο παράγωγο κατά τη στιγμή σύναψης του συμβολαίου, περίπτωση κατά την οποία απαγορεύει μεταγενέστερη επανεκτίμηση εκτός εάν υπάρχει μεταβολή στους όρους του συμβολαίου που μεταβάλλουν ουσιαστικά τις ταμιακές ροές. Η Διερμηνεία 9 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. Διερμηνεία 10, Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση και Απομείωση (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Νοεμβρίου 2006) Η Διερμηνεία 10 μπορεί να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις, σε περίπτωση που αναγνωριστεί ζημία απομείωσης σε ενδιάμεση περίοδο αναφορικά με υπεραξία ή επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους διαθέσιμους προς πώληση ή μη εισηγμένους συμμετοχικούς τίτλους που τηρούνται στο κόστος, καθώς αυτή η απομείωση δεν μπορεί να αντιλογιστεί σε επόμενες ενδιάμεσες ή ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η Διερμηνεία 10 δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την ΕΕ. Διερμηνεία 11, ΔΠΧΠ 2 Συναλλαγές με Ίδιες Μετοχές και μεταξύ εταιριών ιδίου Ομίλου (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Μαρτίου 2007) Αυτή η Διερμηνεία απαιτεί όπως συναλλαγές στις οποίες παραχωρείται σε εργαζόμενο δικαίωμα επί συμμετοχικών τίτλων, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής αντιμετώπισης ως αμοιβές που καθορίζονται από την αξία της μετοχής και διακανονίζονται με συμμετοχικούς τίτλους, ακόμη και στην περίπτωση όπου η εταιρία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους συμμετοχικούς τίτλους από τρίτους ή οι μέτοχοι της εταιρίας παρέχουν τους προς παραχώρηση τίτλους. Η Διερμηνεία επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο που οι θυγατρικές χειρίζονται, στις απλές τους οικονομικές καταστάσεις, προγράμματα όπου οι 11

12 εργαζόμενοι τους λαμβάνουν δικαιώματα επί συμμετοχικών τίτλων της μητρικής εταιρίας. Η Διερμηνεία 11 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. Η Διερμηνεία 11 δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την ΕΕ. Διερμηνεία 12, Συμβάσεις Παραχώρησης (Service Concession Arrangements) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008) Η Διερμηνεία 12 πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο οι παραχωρησιούχοι θα πρέπει να εφαρμόζουν τα υπάρχοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για να καταχωρήσουν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και τα δικαιώματα που τους παραχωρούνται στις σχετικές συμβάσεις παραχώρησης. Με βάση τη Διερμηνεία οι παραχωρησιούχοι δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδομή ως ενσώματα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού κατά ή ένα ασώματο περιουσιακό στοιχείο. Η Διερμηνεία 12 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. Η Διερμηνεία 12 δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 5. Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών Ο όμιλος ενοποιεί τις παρακάτω εταιρείες με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΑ 1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ Μητρική ΕΛΛΑΔΑ 2. ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε. 100,00% ΕΛΛΑΔΑ 3. ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. 100,00% ΕΛΛΑΔΑ 4. GREGORYS MICROMEALS INTERNATIONAL LTD.(Ενοποιημένος Ισολογισμός) 99,99% ΚΥΠΡΟΣ 5. GREGORY S ROMANIA SA (άμεσο ποσοστό) (*) 27,12% ΡΟΥΜΑΝΙΑ 6. ΑΛΑΣ Α.Ε. 90,00% ΕΛΛΑΔΑ 7. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε. 51,00% ΕΛΛΑΔΑ 8. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ Α.Ε 89,60% ΕΛΛΑΔΑ (*) Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία GREGORY S ROMANIA (άμεσο και έμμεσο) είναι 50,29%. Το έμμεσο ποσοστό προέρχεται από την εταιρεία GREGORYS MICROMEALS INTERNATIONAL LTD (ποσοστό συμμετοχής 23,17%) στην οποία η ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ συμμετέχει με ποσοστό 99,99%. 12

13 6. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 6.1 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη Δεν υπήρχαν εμπράγματα βάρη κατά την Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου έχουν ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ 2. ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε. 3. ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. 4. ΑΛΑΣ Α.Ε. 5. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε 6. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ Α.Ε ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ GREGORYS MICROMEALS INTERNATIONAL LTD GREGORY S ROMANIA SA BLUE RIVER MANAGEMENT LTD Ήδη κατά την περίοδο συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη τακτικός φορολογικός έλεγχος στην Εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ. 6.3 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις & απαιτήσεις Πλην των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων και των επίδικων διαφορών (βλ. παράγραφο 6.6), όπου αναφέρονται πιο πάνω, κατά την δεν υπήρχαν άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις. 6.4 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Το προσωπικό που απασχολούσε η εταιρεία και ο όμιλος κατά την αναλύεται ως κάτωθι: Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθμός Προσωπικού Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 13

14 Ο πίνακας των γνωστοποιήσεων προς τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, που εμφανίζεται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου είναι ο κάτωθι: Όμιλος Εταιρία α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών , ,57 β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών , ,05 γ) Απαιτήσεις , ,01 δ) Υποχρεώσεις ,14 0,00 ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης 0,00 0,00 ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης , ,00 Οι αγορές, τα έξοδα και οι πωλήσεις της μητρικής με τα συνδεδεμένα μέρη την περίοδο παρατίθενται στους πίνακες που ακολουθούν: Πωλήσεις της μητρικής σε συνδεδεμένα μέρη 1/1-30/09/2007 Έσοδα της μητρικής από συνδεδεμένα μέρη Τύπος συνδεδεμένου μέρους GREGORY S ROMANIA S.A ,70 Θυγατρική ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ Α.Ε ,00 Θυγατρική ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε ,04 Θυγατρική ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε ,03 Θυγατρική ΑΛΑΣ Α.Ε ,80 Θυγατρική ,57 Αγορές της μητρικής από τα συνδεδεμένα μέρη 1/1-30/09/2007 Αγορές της μητρικής από τα συνδεδεμένα μέρη Τύπος συνδεδεμένου μέρους ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ,00 Θυγατρική ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε ,94 Θυγατρική ΑΛΑΣ Α.Ε 5.809,11 Θυγατρική ,05 Οι απαιτήσεις της μητρικής με τα συνδεδεμένα μέρη την παρατίθενται στους πίνακες που ακολουθούν: 14

15 Απαιτήσεις 30/09/2007 Απαιτήσεις της μητρικής από συνδεδεμένα μέρη Τύπος συνδεδεμένου μέρους ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε ,69 Θυγατρική GREGORY S ROMANIA S.A ,29 Θυγατρική FOOD QUALITY MANAGEMENT Ε.Π.Ε ,60 Θυγατρική BLUE RIVER MANAGMENT LTD 2.832,45 Θυγατρική ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΕ ,80 Θυγατρική ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε ,72 Θυγατρική ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε ,39 Θυγατρική ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΠΕ 4.293,18 Θυγατρική Α.Λ.Α.Σ. Α.Ε ,04 Θυγατρική GREGORY S MICROMEALS INTERNATIONAL LTD 7.207,85 Θυγατρική , Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Η θυγατρική εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. βρίσκεται σε δικαστικό αγώνα κατά των πρώην μελών της διοίκησης της για ποσό απαίτησης περίπου. Η εκδίκαση όλων των αγωγών που έχουν κατατεθεί πραγματοποιήθηκε και αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις από τα αρμόδια δικαστήρια. 15

16 6.7 Αποτελέσματα ανά μετοχή Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (εκφρασμένα σε ευρώ ανά μετοχή) για τον Όμιλο και την εταιρεία έχουν ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ Κέρδη προ φόρων , , , ,23 Φόρος εισοδήματος , , , ,49 Κέρδη/ Ζημιές μετά από φόρους , , , ,74 Κατανεμημένα σε : Μετόχους της μητρικής , , , ,69 Δικαιώματα μειοψηφίας , , , ,95 Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 0,06 0,03 0,02 0,01 Σημειώνεται ότι τα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση τον σταθμισμένο αριθμό των κοινών ονομαστικών μετοχών σε κυκλοφορία. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κέρδη προ φόρων , , , ,37 Φόρος εισοδήματος , , , ,49 Κέρδη/ Ζημιές μετά από φόρους , , , ,88 Κατανεμημένα σε : Μετόχους της μητρικής , , , ,88 Δικαιώματα μειοψηφίας Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 0,08 0,04 0,03 0,02 16

17 6.8 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως κάτωθι: Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πελάτες , , , ,02 Γραμμάτια Εισπρακτέα , , , ,77 Επιταγές Εισπρακτέες , , , ,03 Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις , , , , Λοιπές Απαιτήσεις Οι λοιπές απαιτήσεις και οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων αναλύονται ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χρεώστες διάφοροι , , , ,67 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων , ,40 0,00 0,00 Σύνολο , , , , Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έξοδα επομένων χρήσεων , , , ,24 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , , , , , , , ,78 17

18 6.11 Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα Τα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διαθέσιμα στο ταμείο , , , ,21 Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις , , , ,53 Σύνολο , , , , Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού Πέρα τον ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά 18

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 2147/06/Β/86/06 Νίκης 15, 105 57 Αθήνα (ποσά σε ευρώ) 1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΕΚΤΕΡ Α.Ε. Περιόδου από

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ 34) Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 13/6/2007. Κύριοι Μέτοχοι,

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 13/6/2007. Κύριοι Μέτοχοι, Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ 34)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 ENVITEC A.E. ΤΕΧΝΙΙΚΑ ΚΑΙΙ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΙΙΚΑ ΕΡΓΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.»

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2008 ΕΩΣ 31/03/2008 Oι παρούσες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης . σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ.» την 20 Μαρτίου 2007 και

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 6 Μαρτίου 2007 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 2147/06/Β/86/06 Νίκης 15, 105 57 Αθήνα (ποσά σε ευρώ) 1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΕΚΤΕΡ Α.Ε. Περιόδου από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.)

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ( Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ) Άγιος Νικόλαος Κρήτης : Κ. Σφακιανάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/03/2007 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 14 Μαρτίου 2008 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης)

ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) 30 Μαρτίου 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... ΣΕΛ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ... 4 2. Περιγραφή του Ομίλου... 9 3. Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων... 10 3.1. Γενικά... 10 3.2. Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα