Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008"

Transcript

1 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ , ΦΑΞ Μ.Α.Ε /06/Β/86/22

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ...4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ NΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΤΥΠΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ) ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΙΚΕΣ Η ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ...16 Σελ. Σελίδα 2 από 17

3 Ισολογισμός Σημ. 31-Δεκ-07 ΕΝΕΡΓ ΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα Εμπορικές και άλλες απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Ταμ ειακά Δ ιαθέσ ιμα και Ισ οδύναμα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά Μετοχικό Κ εφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις ν έον ( ) ( ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Δανεισ μός - μακροπρόθεσμος Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Επιχορηγήσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Εμ πορικές και λοιπές Υποχρεώσ εις Δανεισ μός - βραχυπρόθεσμος Σύνολο Υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ορισμένα συγκριτικά κονδύλια του ισολογισμού ανακατατάχθηκαν για λόγους συγκρισιμότητας. Οι Γνωστοποιήσεις στις σελίδες 7 έως 16 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών. Σελίδα 3 από 17

4 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την Για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την Σημ. 30-Σεπ Σεπ-07 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό Περιθώριο Κέρδους ( ) ( ) Έξοδα διάθεσης & διανομής ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (97.320) (95.168) (32.880) (26.208) Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 13 (22.801) Ζημιά από πώληση επένδυσης σε συνδεδεμένη επιχείρηση - (55.253) - - Λειτουργική ζημία ( ) ( ) ( ) ( ) Χρηματοοικονομικά έξοδα και έσοδα 14 ( ) ( ) ( ) ( ) Ζημία Προ Φόρου Εισοδήματος ( ) ( ) ( ) ( ) Φόρος Εισοδήματος ( ) ( ) - (98.129) Ζημία Χρήσης ( ) ( ) ( ) ( ) Ζημίες περιόδου ανά μετοχή - βασικές (0,45) (0,19) (0,20) (0,07) Οι Γνωστοποιήσεις στις σελίδες 7 έως 16 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών. Σελίδα 4 από 17

5 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον ΣΥΝΟΛΟ Υπόλοιπο ( ) Ζημία χρήσης ( ) ( ) Υπόλοιπο ( ) Υπόλοιπο ( ) Ζημία χρήσης ( ) ( ) Υπόλοιπο ( ) Υπόλοιπο ( ) Ζημία χρήσης ( ) ( ) Υπόλοιπο ( ) Οι Γνωστοποιήσεις στις σελίδες 7 έως 16 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών. Σελίδα 5 από 17

6 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την Σημ. 30-Σεπ-07 Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες Ζημία προ φόρου εισοδήματος ( ) ( ) Προσαρμογές για: Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων χρήσης (88.525) (79.922) Πρόβλεψη αποζημίωσης εξόδου από την υπηρεσία Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων Απομείωση συμμετοχών και χρηματοοικονομικών στοιχείων εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων Έσοδα επενδύσεων ( ) ( ) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ταμειακές Ροές πριν τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης ( ) Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων Μείωση / (Αύξηση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων ( ) ( ) Αύξηση / (Μείωση) εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων ( ) Μείωση / (Αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων Ταμειακές Ροές μετά τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης ( ) Τόκοι πληρωθέντες ( ) ( ) Καθαρό Αποτέλεσμα Ταμειακών Ροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες ( ) ( ) Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες Αγορά ενσώματων παγίων 5 (9.715) (15.363) Εισπράξεις από πώληση ενσώματων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες Εισπράξεις από πώληση συνδεδεμένης επιχείρησης Εισπραχθέντα μερίσματα - 29 Καθαρό Αποτέλεσμα Ταμειακών Ροών από Επενδυτικές Δραστηριότητες (2.852 ) Λήψη/ (Αποπληρωμή) δανεισμού Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις ( ) ( ) Καθαρό Αποτέλεσμα Ταμειακών Ροών από Χρηματ/κές Δραστηριότητες ( ) ( Μείωση) / αύξηση ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων ( ) ( ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους Οι Γνωστοποιήσεις στις σελίδες 7 έως 16 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών. Σελίδα 6 από 17

7 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η εταιρεία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία η οποία θα αναφέρεται πλέον ως ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε ή Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία νημάτων βαμβακερών και σύμμικτων. Οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας βρίσκονται στην Ελλάδα. Η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. έχει τη μορφή της Ανωνύμου Εταιρίας και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Έχει την έδρα της στη Νάουσα, Δ.Δ. Στενημάχου και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές πληροφορίες της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. για την εννεάμηνη περίοδο, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ΔΛΠ 34) «Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση» και εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27 Νοεμβρίου Αυτές οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές πληροφορίες θα πρέπει να διαβαστούν μαζί με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση των χρηστών στην ιστοσελίδα Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε., για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007, συνέταξε ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, λόγω του ότι συμμετείχε άμεσα, με ποσοστό 57% στην θυγατρική εταιρεία «ΕΚΚΟΚKΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.». Στις 8 Ιανουαρίου 2007, η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. πούλησε το σύνολο της συμμετοχής της στην θυγατρική εταιρεία. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση σύνταξης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. 2. ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες του εννεάμηνου 2008 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση). Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό µε τις οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου του Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την, είναι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 και περιγράφονται σε αυτές, αφού ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες οι οποίες παρατίθενται παρακάτω. Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινομηθεί για να συμφωνούν με τυχόν αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσης περιόδου. Διαφορές που τυχόν παρουσιάζονται μεταξύ των κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων κονδυλίων στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 2.2 Nέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης, η μεταγενέστερα, και η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται Σελίδα 7 από 17

8 παρακάτω. Πρότυπα υποχρεωτικά για την χρήση 31 Δεκεμβρίου 2008 Δεν έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα ή τροποποιήσεις προτύπων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης. Διερμηνείες υποχρεωτικές για την χρήση 31 Δεκεμβρίου 2008 ΔΕΕΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον λογιστικό χειρισμό στις περιπτώσεις όπου οι υπάλληλοι μίας θυγατρικής εταιρείας λαμβάνουν μετοχές της μητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισμένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να απεικονίζονται ως συναλλαγές με διακανονισμό σε συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με διακανονισμό τοις μετρητοίς. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. ΔΕΕΧΠ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης Υπηρεσιών Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης υπηρεσιών. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. ΔΕΕΧΠ 14 Όρια περιουσιακών στοιχείων προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, ελάχιστη απαιτούμενη χρηματοδότηση (κεφάλαιο) και η αλληλεπίδρασή τους Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία και άλλα μακροχρόνια προγράμματα καθορισμένων παροχών προς τους εργαζόμενους. Η διερμηνεία διασαφηνίζει πότε τα οικονομικά οφέλη με τη μορφή επιστροφών από το πρόγραμμα ή μειώσεων των μελλοντικών εισφορών στο πρόγραμμα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιμα, πώς η ύπαρξη ελάχιστης χρηματοδότησης ενδεχομένως θα επηρέαζε τις μειώσεις των μελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελάχιστης χρηματοδότησης θα δημιουργούσε υποχρέωση. Εφόσον η Εταιρεία δεν έχει τέτοια προγράμματα παροχών για τους εργαζόμενους, η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. Πρότυπα υποχρεωτικά μετά από την χρήση 31 Δεκεμβρίου 2008 ΔΠΧΠ 8 - Τομείς Δραστηριοτήτων Το πρότυπο έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, σύμφωνα με το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής μονάδας που εξετάζονται τακτικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής μονάδας και παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23 Κόστος Δανεισμού Η αναθεωρημένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου Η βασική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισμού που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν, ως έξοδο. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων Το ΔΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που Σελίδα 8 από 17

9 παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις και εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την, ή μετά την, 1 Ιανουαρίου Οι πιο σημαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με μετόχους, η εισαγωγή μιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήματος ( comprehensive income ) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με «λοιπά εισοδήματα» ( other comprehensive income ) και η απαίτηση όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονομικές καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές νέων λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της συγκριτικής περιόδου που παρουσιάζεται. Η Εταιρεία θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονομικών του καταστάσεων για το Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 2 Παροχές με βάση Μετοχές Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την, ή μετά την, 1 Ιανουαρίου 2009 και δίνει διευκρινίσεις για τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης του δικαιώματος», με την εισαγωγή του όρου «προϋπόθεση μη κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οικονομική μονάδα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. Η Εταιρεία δεν αναμένει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις από αυτή τη Διερμηνεία. Αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις Το αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις εφαρμόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιουλίου 2009, ή μεταγενέστερα. Το αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την καταχώρηση των δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση στα αποτελέσματα και την αναγνώριση μελλοντικών μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί οι συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρμοστούν από την ημερομηνία εφαρμογής τους και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας από την ημερομηνία εκείνη και μετά. Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο ( puttable financial instruments ) Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο («puttable») και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση μιας οικονομικής μονάδας να παρουσιασθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τα «puttable» μέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2009 και μετά. Η Εταιρεία αναμένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονομικές της καταστάσεις. Διερμηνείες υποχρεωτικές μετά από την χρήση 31 Δεκεμβρίου 2008 ΔΕΕΧΠ 13 Προγράμματα Πίστης Πελατών Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον λογιστικό χειρισμό σε περιπτώσεις χορήγησης κάποιας μορφής επιβράβευσης πίστης σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες, όπως πόντοι ή ταξιδιωτικά μίλια. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. Σελίδα 9 από 17

10 ΔΕΕΧΠ 15 Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αναφέρεται στους υφιστάμενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς αναφορικά με πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονομικές μονάδες αναγνωρίζουν το έσοδο σύμφωνα με το ΔΛΠ 18 (δηλ. όταν μεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 11. Η διερμηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. ΔΕΕΧΠ 16 - Αντισταθμίσεις καθαρής επένδυσης σε επιχείρηση στο εξωτερικό Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2008 και έχει εφαρμογή σε μία οικονομική μονάδα η οποία αντισταθμίζει τον συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από μια επένδυση σε επιχείρηση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η διερμηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μία οικονομική μονάδα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινομούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα τόσο για το μέσο αντιστάθμισης όσο και για το αντισταθμισμένο στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία, εφόσον η Εταιρεία δεν έχει τέτοιου είδους επενδύσεις. 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 3.1 Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης γεωγραφικοί τομείς Η παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρείας λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στα εργοστάσια της στην περιοχή της Νάουσας. Οι πωλήσεις της Εταιρείας διαχωρίζονται σε τρείς γεωγραφικές περιοχές, δηλαδή Ελλάδα, λοιπές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λοιπές τρίτες χώρες. Τα αποτελέσματα κατά τομέα αναλύονται ως εξής: Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την Λοιπές χώρες Ελλάδα Ε.Ε. Τρίτες χώρες Σύνολο Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό κέρδος ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα διάθεσης & διανομής ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (36.369) (58.855) (2.096) (97.320) Λοιπά έσοδα / (έξοδα) (22.801) Λειτουργική ζημία ( ) Χρηματοοικονομικά έξοδα και έσοδα ( ) Ζημία προ φόρου εισοδήματος ( ) Φόρος Εισοδήματος ( ) Καθαρή ζημία χρήσης ( ) Σελίδα 10 από 17

11 Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30-Σεπ-07 Ελλάδα Λοιπές χώρες Ε.Ε. Τρίτες χώρες Σύνολο Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό κέρδος Έξοδα διάθεσης & διανομής ( ) ( ) (10.522) ( ) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ( ) ( ) (4.054) ( ) Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (30.085) (64.482) (600) (95.168) Λοιπά έσοδα / (έξοδα) Λειτουργική ζημία ( ) Χρηματοοικονομικά έξοδα και έσοδα ( ) Ζημία προ φόρου εισοδήματος ( ) Φόρος Εισοδήματος ( ) Καθαρή ζημία χρήσης ( ) 4. ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ Η Εταιρεία δεν παρουσιάζει εποχικότητα στον κύκλο δραστηριότητας της σε σχέση με τις ενδιάμεσες περιόδους. 5. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γήπεδα- Οικόπεδα Κτίρια και Εγκαταστάσεις Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις & Λοιπός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ποσά σε Ευρώ Σύνολο Κόστος Αγοράς-Αρχική Αξία Υπόλοιπο από μεταφορά Προσθήκες Μειώσεις Υπόλοιπο στις Αποσβέσεις Υπόλοιπο από μεταφορά Αποσβέσεις χρήσης Μειώσεις Υπόλοιπο στις Καθαρή αναπόσβεστη αξία Σελίδα 11 από 17

12 Γήπεδα- Οικόπεδα Κτίρια και Εγκαταστάσεις Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις & Λοιπός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ποσά σε Ευρώ Σύνολο Κόστος Αγοράς-Αρχική Αξία Υπόλοιπο από μεταφορά Προσθήκες Μειώσεις (135) (135) Υπόλοιπο στις Αποσβέσεις Υπόλοιπο από μεταφορά Αποσβέσεις χρήσης Μειώσεις (122) (122) Υπόλοιπο στις Καθαρή αναπόσβεστη αξία Στα «Μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμός» περιλαμβάνονται μηχανήματα συνολικής αναπόσβεστης αξίας ( : ) που προέρχονται από χρηματοδοτική μίσθωση. Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού και υποθήκη για για την εξασφάλιση δανειακών της υποχρεώσεων. 6. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31-Δεκ-07 Δοσμένες εγγυήσεις Επιταγές εισπρακτέες Στις επιταγές εισπρακτέες περιλαμβάνεται ποσό , το οποίο αφορά μέρος του διακανονισμού της οφειλής της «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΘΗΒΩΝ Α.Β.Ε.Ε.», μετά την πώληση της, την 8 Ιανουαρίου ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 31-Δεκ-07 Εμπορεύματα Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή Υποπροϊόντα Παραγωγή σε εξέλιξη Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα-ανταλλακτικά Παραγγελίες αποθεμάτων Σύνολο Σελίδα 12 από 17

13 8. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31-Δεκ-07 Εμπορικές απαιτήσεις Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες Γραμμάτια εισπρακτέα Μ είον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ( ) ( ) Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων Προκαταβολές Χρεώστες Διάφοροι Σύνολο Η μεταβολή της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων έχει ως εξής: 31-Δεκ-07 Υπόλοιπο αρχής περιόδου Χρέωση αποτελεσμάτων χρήσης Αντιστροφή αχρησιμοποιήτων ποσών (28.112) (81.259) Υπόλοιπο τέλους περιόδου ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31-Δεκ-07 Υπόλοιπο αρχής χρήσης Πωλήσεις - (15.409) Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας (2.663) Υπόλοιπο τέλους χρήσεως Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αποτελούνται από μετοχές εταιρειών εισηγμένες στο χρηματιστήριο και αμοιβαία κεφάλαια. Σελίδα 13 από 17

14 10. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 31-Δεκ-07 Ταμειακά διαθέσιμα Καταθέσεις όψεως Καταθέσεις προθεσμίας Σύνολο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 31-Δεκ-07 Κοινοπρακτικό δάνειο Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/μων δανείων Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων Βραχυπρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/μων δανείων Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων Σύμφωνα με την απόφαση 2/75172/0025/ του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα για τις υφιστάμενες μέχρι και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στον νομό Ημαθίας. Με την υπ αριθμόν 2/71771/0025/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τις οφειλές της Εταιρείας προς τα πιστωτικά ιδρύματα ύψους Οι οφειλές αυτές είναι έντοκες με επιτόκιο EURIBOR+1,35% και EURIBOR+1,50%, και θα αποπληρωθούν μέχρι την 30 Ιουνίου 2017, σε 18 εξαμηνιαίες δόσεις. Οι οφειλές της Εταιρείας προς τα πιστωτικά ιδρύματα είναι εξασφαλισμένες με προσημειώσεις επί των οικοπέδων και κτιρίων της Εταιρείας (βλέπε σημ. 5). Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοφλήθηκαν πλήρως κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Σελίδα 14 από 17

15 12. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31-Δεκ-07 Προμηθευτές Φόροι-Τέλη Ασφαλιστικά Ταμεία Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων Δεδουλευμένα έξοδα Προκαταβολές πελατών Λοιποί πιστωτές Σύνολο ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ) Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30-Σεπ-07 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων Λοιπά έσοδα Σύνολο λοιπών εσόδων Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (26.270) - Λοιπά έξοδα ( ) (43.503) Σύνολο λοιπών εξόδων ( ) (43.503) Σύνολο (22.801) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ) Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30-Σεπ-07 Χρηματοοικονομικά έσοδα Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Σύνολο Χρηματοοικονομικά έξοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ( ) ( ) Σύνολο ( ) ( ) Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ( ) ( ) Σελίδα 15 από 17

16 15. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 16. ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ Οι φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία της Εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2003 έως και την παρούσα, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που οι χρήσεις αυτές ελεγχθούν και οριστικοποιηθούν. Η Εταιρεία εκτιμά ότι τυχόν φορολογικές διαφορές που πιθανόν να προκύψουν με την έκβαση ενδεχόμενου φορολογικού ελέγχου θα συμψηφιστούν με μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές οι οποίες ανέρχονταν την 31 Δεκεμβρίου 2007 σε χιλιάδες περίπου, και ως εκ τούτου, δεν σχηματίστηκε οποιαδήποτε πρόβλεψη στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές πληροφορίες σε σχέση με το θέμα αυτό. 17. ΕΠΙΔΙΚΕΣ Η ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Δεν υπάρχουν επίδικες η υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 18. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την Ποσά σε Ευρώ 30-Σεπ-07 Αμοιβές Διοίκησης Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Στις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ενίσχυση 2,4 εκ ευρώ υπό μορφή Δανείου με Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης. Πέραν αυτού, δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας ισολογισμού τα οποία θα είχαν επίδραση στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Αναστάσιος Βαλσαμίδης Κων/νος Βαρβαρέσος Νικόλαος Σούρδης Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Προϊστάμενος Λογιστηρίου Διοικητικού Συμβουλίου Σελίδα 16 από 17

17 Σελίδα 17 από 17

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου ) Σελίδα 1 από 32 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ»

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες 30 ης Σεπτεμβρίου 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Α θήνα, 5 η Νοεμβρίου 2008 Περιεχόμενα των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Ενοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 (σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Ανώνυµη Βιοµηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου 2009 30 Ιουνίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 163 171 21, Ν. ΣΜΥΡΝΗ - ΤΗΛ. 210 9379100 ΑΡ.Μ.Α.Ε. :12821/05/Β/86/1

Διαβάστε περισσότερα

Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε. Περιεχόμενα

Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε. Περιεχόμενα Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 Περιεχόμενα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης... 3 Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑLTIUS ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν. 3371/05 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 4/186/7.3.

ΑLTIUS ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν. 3371/05 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 4/186/7.3. ΑLTIUS ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Εταιρεία Ν. 3371/05 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 4/186/7.3.2000 Έδρα Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45928/06/Β/00/39 Πατριάρχου Ιωακείµ 1 Κολωνάκι

Διαβάστε περισσότερα

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ της 31 ης Δεκεμβρίου 2008 (περίοδος 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου 2008) Αρ.Μ.Α.Ε. 39231/67/Β/97/007

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2009 (01.01.2009 31.12.2009) Σε ενοποιημένη και εταιρική βάση Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 000263901000 ΑΡ. Μ.Α. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε.

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη δεύτερη εταιρική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Y-PHARMA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E

Y-PHARMA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E Y-PHARMA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») για τη χρήση Υ-PHARMA Α.Ε AP.M.A.E.: 63002/01AT/B/07/188

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2008 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Σελίδα 1 από 40 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 ης Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα

Διαβάστε περισσότερα

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) Αρ.Μ.Α.Ε. 39231/67/Β/97/007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31ης Δεκεμβρίου 2007 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Ο Γενικός Ο Οικονομικός του Δ.Σ. Διευθυντής Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 2 Περιεχόμενα Σελίδα Ισολογισμός.................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (Δ.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της 30 ης Ιουνίου 2008. (1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της 30 ης Ιουνίου 2008. (1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 30 ης Ιουνίου 2008 (1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (περίοδος 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα