ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1

2 Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 I. Ισολογισμός 4 II. Κατάσταση Αποτελεσμάτων 5 III. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 6 IV. Κατάσταση ταμειακών ροών 7 Σημειώσεις στις Οικονομικές Πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες 8 2. Βασικό πλαίσιο κατάρτισης και λογιστικές αρχές Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Δανεισμός Αναβαλλόμενο Έσοδο 13&14 8. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Λειτουργικά αποτελέσματα Φόρος Εισοδήματος Εποχικότητα Δεσμεύσεις, ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και λοιπές υποχρεώσεις 14& Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 16 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες της Εξάμηνης Περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου

3 Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Εισαγωγή Επισκοπήσαμε το συνημμένο συνοπτικό ισολογισμό της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. (η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2008 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αριθμός 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση». Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος της εργασίας επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπηση μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο παραπέμπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και κατά συνέπεια, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψη μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. Βάση για συμπέρασμα με επιφύλαξη Όπως γνωστοποιείται στη Σημ. 11 των οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση της Εταιρείας αμφισβητεί υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων για τις χρήσεις 2004 μέχρι 2007 που ανέρχονται σε 5.0 εκατ. περίπου με βάση τη σύμβαση παροχής αερίου. Η Εταιρεία δεν σχημάτισε πρόβλεψη για το παραπάνω ποσό αφού η Διοίκηση εκτιμά ότι η Εταιρεία θα καταλήξει σε φιλικό διακανονισμό με τον προμηθευτή. Αν η Εταιρεία σχημάτιζε πρόβλεψη για τα 5.0 εκατ. περίπου που απορρέουν από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων τότε η καθαρή της θέση θα είχε μειωθεί κατά αυτό το ποσό και οι τρέχουσες της υποχρεώσεις θα είχαν αυξηθεί. Συμπέρασμα επισκόπησης με επιφύλαξη Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές πληροφορίες δεν έχουν καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αριθμός 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση». Έμφαση θέματος Χωρίς να διατυπώνουμε επιπλέον επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου κατά χιλ.. Αναμένεται να δοθεί παράταση της περιόδου από το Υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2009, έχοντας υπόψη ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται σε παράγοντες εξωτερικούς, αφού διευθετηθεί το θέμα της χρηματοδότησης. Το θέμα αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας η οποία μπορεί να επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις προβούν άκαρπες. Αθήνα, 29 Ιουλίου 2008 Δημήτρης Σούρμπης Αρ Μ ΣΟΕΛ Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία Λεωφ Κηφισίας Χαλάνδρι ΑΜ ΣΟΕΛ 113 3

4 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στις Σημειώσεις 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου 2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Δίκτυο υπό κατασκευή Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Αναβαλλόμενη Φορολογία Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού Σύνολο παγίου ενεργητικού ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέματα Πελάτες Λοιπές Απαιτήσεις Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο Κόστος Έκδοσης Μετοχών ( ) ( ) Συσσωρευμένες Ζημιές ( ) ( ) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ομολογιακό Δάνειο Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές προβλέψεις Εγγυήσεις Πελατών Αναβαλλόμενο έσοδο Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τράπεζες λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Προμηθευτές Λοιπές Υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αθήνα, 29 Ιουλίου 2008 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ CHIEF FINANCIAL OFFICER O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ JOHN BRYANT ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ Α.Δ.Τ X Α.Δ UK ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ. A' Τάξης ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ. A' Τάξης ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ. A' Τάξης A A A Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες της Εξάμηνης Περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου

5 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Περίοδος που έληξε Σημειώσεις 30 Ιουνίου Ιουνίου 2007 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων ( ) ( ) ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ Λοιπά λειτουργικά έσοδα Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ( ) ( ) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ( ) ( ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ / (ΖΗΜΙΑ) ( ) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα ( ) ( ) ΚΕΡΔΟΣ / (ΖΗΜΙΑ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ( ) Φόρος εισοδήματος 10 ( ) ( ) ΚΕΡΔΟΣ / (ΖΗΜΙΑ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ) Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 ως 16 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών πληροφοριών 5

6 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε Κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2008 Κόστος Έκδοσης Συσσωρευμένες Σύνολο Καθαρής Μετοχικό Κεφαλαίο Μετοχών Ζημιές Θέσης Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) Καθαρή ζημιά περιόδου ( ) ( ) Υπόλοιπο, 30 Ιουνίου ( ) ( ) Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) Καθαρό κέρδος περιόδου Υπόλοιπο, 30 Ιουνίου ( ) ( ) Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 ως 16 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών πληροφοριών Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες της Εξάμηνης Περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου

7 30 Ιουνίου Ιουνίου 2007 ( ) ( ) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες [Σημείωση 14] Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Κεφαλαιουχικές δαπάνες για την επέκταση του δικτύου ( ) ( ) Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανόμενων των πωλήσεων) ( ) ( ) Άυλα περιουσιακά στοιχεία ( ) ( ) Είσπραξη τόκων Καθαρές ταμειακές ροές προς επενδυτικές δραστ/τες ( ) ( ) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Περίοδος που έληξε Ομολογιακό δάνειο Πληρωμή ομολογιακού δανείου ( ) Είσπραξη επιχορηγήσεων Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματ/κές δραστηριότητες Αύξηση / (Μείωση) χρηματικών διαθεσίμων ( ) Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, έναρξη χρήσης ( ) Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 ως 16 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών πληροφοριών 7

8 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Α.Ε. (εφεξής καλούμενη ως ΕΠΑ Αττικής ή Εταιρεία») είναι ο αποκλειστικός διανομέας Φυσικού Αερίου στην Αττική στο πλαίσιο της τριακονταετούς άδειας που παραχωρήθηκε στην Εταιρεία κατά την ίδρυσή της το 2001 βάσει του Νόμου 2528/97. Η εταιρεία ελέγχεται από κοινού από την ΕΔΑ Α.Ε. και την Attiki Denmark. Η ΕΔΑ Α.Ε. (πλήρους κυριότητας της ΔΕΠΑ Α.Ε.) κατέχει το 51% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ενώ το 49% ανήκει στην ATTIKI DENMARK (κοινοπραξία της SHELL GAS BV κατά 49% και της DUKE ENERGY CORPORATION κατά 51%) Στις 29 Ιουλίου 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την έκδοση των Οικονομικών Καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ΔΛΠ 34) Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση. Οι εν λόγω ενδιάμεσες οικονομικές πληροφορίες πρέπει να αντιπαραβληθούν με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Όλα τα οικονομικά στοιχεία παρουσιάζονται σε ΕΥΡΩ καθώς αποτελεί το ισχύον για την Εταιρεία νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης Λογιστικές Αρχές Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν κατά την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2008 είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των δημοσιευμένων ισολογισμών της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα, τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων και ερμηνείες τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν στην παρούσα περίοδο αναφοράς και τις μεταγενέστερες αυτής. Η εκτίμηση της Διοίκησης της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση αυτών των νέων προτύπων, των τροποποιήσεων των υφιστάμενων προτύπων και των ερμηνειών παρατίθεται ακολούθως: ΔΠΧΠ 8 Τομείς δραστηριότητας Το πρότυπο αυτό ισχύει για τις περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, σύμφωνα με το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονται και παρουσιάζονται με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 οι τομείς λειτουργίας της εταιρείας αξιολογούνται τακτικά από τον υπεύθυνο λήψης λειτουργικών αποφάσεων της εταιρείας και παρουσιάζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με την συγκεκριμένη εσωτερική κατηγοριοποίηση. Το παρόν δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία καθώς δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο. ΔΕΕΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισμό όπου οι υπάλληλοι μίας θυγατρικής εταιρείας λαμβάνουν μετοχές της μητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισμένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές με διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με διακανονισμό τοις μετρητοίς. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες της Εξάμηνης Περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου

9 Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009 και διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», με την εισαγωγή του όρου «μη-προϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η Διερμηνεία θα έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις. ΔΛΠ 23 (Τροποποίηση) Έξοδα δανεισμού Η τροποποίηση του προτύπου είναι υπό συζήτηση για εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτεί την κεφαλαιοποίηση των εξόδων δανεισμού τα οποία σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός κατάλληλου παγίου ως μέρος του κόστους αυτού του παγίου. Η επιλογή της άμεσης αναγνώρισης αυτών των εξόδων πρόκειται να αναιρεθεί. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει αυτό το πρότυπο από την 1η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμο καθώς δεν υπάρχουν πάγια που να πληρούν τις προϋποθέσεις. Τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Το ΔΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθμίσει την χρησιμότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις και εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου Οι πιο σημαντικές τροποποιήσεις είναι : η απαίτηση όπως η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με μετόχους, η εισαγωγή μιας καινούριας κατάστασης συνολικού εισοδήματος ( comprehensive income ) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με «λοιπά εισοδήματα» ( other comprehensive income ) και της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονομικές καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές νέων λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Η Εταιρεία θα κάνει της απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων για το ΔΕΕΧΠ 12 Συμβάσεις Παραχώρησης Το πρότυπο αυτό ισχύει για τις περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 και εφαρμόζεται σε εταιρείες που συμμετέχουν σε συμβάσεις παραχώρησης. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση του προτύπου και θα αποφασίσει για την εφαρμογή του ΔΕΕΧΠ 12. Η διερμηνεία δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία δεν θα εφαρμόσει πρόωρα την διερμηνεία και θα εξετάσει τις αλλαγές που απαιτούνται στις Οικονομικές καταστάσεις. ΔΕΕΧΠ 13 Προγράμματα Πιστότητας Πελατών Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισμό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας μορφής επιβράβευση πιστότητας όπως πόντους ή ταξιδιωτικά μίλια σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες Η εταιρεία θα μελετήσει την επίπτωση της ερμηνείας και θα αποφασίσει για την εφαρμογή της. ΔΕΕΧΠ 14 Το Όριο του ενεργητικού ασφαλιστικών ταμείων καθορισμένων παροχών, Χρηματοδότηση Ελάχιστων Απαιτήσεων και των Αλληλεπιδράσεων Σε εφαρμογή μετά την 1 η Ιανουαρίου Το ΔΕΕΧΠ 14 περιλαμβάνει γενικές κατευθύνσεις για τον τρόπο υπολογισμού του ορίου στο ΔΛΠ 19 Παροχές Εργαζομένων ως προς το πλεόνασμα που μπορεί να αναγνωριστεί σαν στοιχείο ενεργητικού. Ακόμα εξηγεί την επίδραση του συνταξιοδοτικού ενεργητικού ή παθητικού όταν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης που απορρέουν από το καταστατικό ή άλλη σύμβαση. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να έχει επίδραση στα Οικονομικά Αποτελέσματα της Εταιρείας. ΔΕΕΧΠ 15 Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες της Εξάμηνης Περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου

10 Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αναφέρεται στους υφιστάμενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς αναφορικά με πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύμφωνα με το ΔΛΠ 18 (δηλ. όταν μεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 11. Η διερμηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. ΔΕΕΧΠ 16 - Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2008 και έχει εφαρμογή σε μία οικονομική οντότητα που αντισταθμίζει τον κίνδυνο ξένου νομίσματος που προκύπτει από καθαρή επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η διερμηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μία οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινομούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα τόσο για το μέσο αντιστάθμισης όσο και για το αντισταθμισμένο στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο, εφόσον ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί το λογιστικό χειρισμό της αντιστάθμισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό. 3. ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το σύνολο των πάγιων περιουσιακών στοιχείων αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες της Εξάμηνης Περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου

11 Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου Προσθήκες Μειώσεις Μεταφορά σε ασώματα πάγια Μεταφορά σε ενσώματα πάγια & λοιπούς χρεώστες Βελτιώσεις Μισθωμένων Κτιρίων Μηχανήματα & μηχ/κός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Λοιπά έργα υπό εκτέλεση Αποσβέσεις Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου Σύνολο Κόστος Δικτύου υπό κατασκευή Υπόλοιπο την 1η Ιουλίου Προσθήκες Μειώσεις Μεταφορά σε ασώματα πάγια Μεταφορά σε ενσώματα πάγια & λοιπούς χρεώστες Αποσβέσεις Υπόλοιπο στις 31 Δεκμβρίου Βελτιώσεις Μισθωμένων Κτιρίων Μηχανήματα & μηχ/κός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Λοιπά έργα υπό εκτέλεση Σύνολο Κόστος Δικτύου υπό κατασκευή Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου Προσθήκες Μειώσεις Μεταφορά σε ασώματα πάγια Μεταφορά σε ενσώματα πάγια & λοιπούς χρεώστες Αποσβέσεις Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες της Εξάμηνης Περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου

12 Δικαιώματα χρήσης δικτύου Λογισμικό Σύνολο Κόστος Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Κεφαλαιουχικές δαπάνες Μεταφορά από έργα υπό κατασκευή Αποσβέσεις Υπόλοιπο 30 Ιουνίου Υπόλοιπο 1 Ιουλίου Κεφαλαιουχικές δαπάνες Μεταφορά από έργα υπό κατασκευή Αποσβέσεις Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Δικαιώματα χρήσης δικτύου Λογισμικό Σύνολο Κόστος Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Κεφαλαιουχικές δαπάνες Μεταφορά από έργα υπό κατασκευή Αποσβέσεις Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Στις 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου 2007 ( ) ( ) Πελάτες Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Σύνολο πελατών Λοιπές απαιτήσεις Γενικό Σύνολο Οι λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνουν πρόβλεψη εσόδου που δεν έχει τιμολογηθεί σε Λιανικούς, Μεγάλους Εμπορικούς και Μεγάλους Βιομηχανικούς Πελάτες της Εταιρείας (Δεκέμβριος 2007: ). 6. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες της Εξάμηνης Περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου

13 Μακροπρόθεσμος Δανεισμός Στις 30 Ιουνίου Δεκεμβριου 2007 ( ) ( ) Τραπεζικός Δανεισμός - - Ομολογιακό Δάνειο Σύνολο δανείων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τράπεζες λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο δανεισμού Οι κινήσεις στην διάρκεια της περιόδου αναλύονται ως εξής: Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007 ( ) Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου Ομολογιακό Δάνειο Αλληλόχρεος λογαριασμός Τελικό υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2008 ( ) Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου Ομολογιακό Δάνειο Αλληλόχρεος λογαριασμός Αποπληρωμή δανείων Τελικό υπόλοιπο 30 Ιουνίου Στις 27/2/2008 υπογράφηκε νέα σύμβαση ομολογιακού δανείου με την ALPHA BANK (ομολογιούχος) για το ποσό των Το νέο ανακυκλούμενο Ομολογιακό Δάνειο εκδόθηκε με σκοπό την χρηματοδότηση των έργων επέκτασης δικτύου. Το ανακυκλούμενο Ομολογιακό Δάνειο των αρχικά αποτιμήθηκε στην εύλογη αξία. Συνολικά κόστη που αφορούν την έκδοση του δανείου μειώθηκαν από το αρχικό ποσό. Τα έξοδα αυτά αποσβένονται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του δανείου με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου και αποτελούν χρηματοοικονομικό έξοδο της περιόδου. Στις 18 Απριλίου 2008 η προηγούμενη σύμβαση Ομολογιακού Δανείου των που εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2006 με ανεξόφλητο υπόλοιπο αποπληρώθηκε πλήρως. 7. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΣΟΔΟ Αναβαλλόμενο έσοδο Επιχορηγήσεις Τέλη σύνδεσης Σύνολο Υπόλοιπο Είσπραξη επιχορηγήσεων κατά την διάρκεια της χρήσης Απόσβεσεις επιχορηγήσεων κατά την διάρκεια της χρήσης Τέλη σύνδεσης εισπρακτέα κατά την διάρκεια της χρήσης Αναγνωρισθέν έσοδο από τέλη σύνδεσης κατά τη διάρκεια της χρήσης Υπόλοιπο Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες της Εξάμηνης Περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου

14 Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008, η Εταιρεία εισέπραξε επιχορηγήσεις συνολικού ποσού για το κόστος εργασιών κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου. 8. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30 Ιουνίου Δεκεμβριου 2007 ( ) ( ) Προμηθευτές Λοιπές υποχρεώσεις Στις Οι λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ποσά προς την ΔΕΠΑ για μη τιμολογημένες πωλήσεις αερίου για τον Ιούνιο του 2008 συνολικής αξίας (Δεκέμβριος 2007: ) 9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα λειτουργικά αποτελέσματα για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2008 δείχνουν λειτουργικό κέρδος ως αποτέλεσμα των αυξημένων καταναλώσεων φυσικού αερίου και την υψηλή κερδοφορία. Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2008, η Εταιρεία αναγνώρισε έσοδο (Ιούνιος 2007: έξοδο ) από την χρησιμοποίηση προβλέψεων προηγούμενης χρήσης για υλικά προς καταστροφή και έξοδο ως πρόβλεψη επισφαλών πελατών (Ιούνιος 2007: ). Στα πλαίσια της διαχείρισης κινδύνων από τις μεταβολές της αξίας του αργού πετρελαίου, η Εταιρεία διενέργησε πράξεις παραγώγων. Η μεταβολή της εύλογης αξίας των παραγώγων αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα. Συνολικό ποσό αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσματα της Εξάμηνης Περιόδου επιβαρύνοντας το Κόστος πωληθέντων (Ιούνιος 07: δεν υπήρχε επιβάρυνση των αποτελεσμάτων). 10. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται σύμφωνα με την εκτίμηση της Εταιρείας για το μέσο σταθμικό συντελεστή φορολογίας για την οικονομική χρήση του Ο μέσος εκτιμώμενος συντελεστής που χρησιμοποιήθηκε για την χρήση του 2008 είναι 25% (αντίστοιχα ο εκτιμώμενος συντελεστής για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2007 ανερχόταν σε 25%). 11. ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ Η κατανάλωση φυσικού αερίου από τους λιανικούς πελάτες με κεντρική θέρμανση επηρεάζεται από εποχικές διακυμάνσεις, με αυξημένη ζήτηση κατά τη διάρκεια του πρώτου και τετάρτου τριμήνου του έτους. Αυτό οφείλεται κυρίως στις εποχικές καιρικές συνθήκες. Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου του 2008, το ετήσιο ποσοστό κατανάλωσης λιανικών πελατών αποτελούσε το 52% (για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2007: 36%) των συνολικών εταιρικών πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν την χρήση που έληξε τον Δεκέμβριο του Η κατανάλωση φυσικού αερίου από τους λιανικούς πελάτες ήταν 12% υψηλότερη σε σύγκριση με την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προσφυγές, αξιώσεις και λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις Η εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις από νομικές απαιτήσεις. Δεν αναμένονται άλλες σημαντικές υποχρεώσεις εκτός από αυτή που αφορά το πρόστιμο των 5.0 εκ που απαιτείται από την ΔΕΠΑ για υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μην εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων για τις χρήσεις από το 2004 έως το Κεφαλαιακές Δεσμεύσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες της Εξάμηνης Περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου

15 Οι κεφαλαιακές δαπάνες για την κατασκευή δικτύου που προκύπτουν από τις υπογεγραμμένες συμβάσεις αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού έχουν ως ακολούθως: Στις 30 Ιουνίου Δεκεμβριου 2007 ( '000) Δίκτυο υπό κατασκευή ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Η κατάσταση αποτελεσμάτων περιλαμβάνει έσοδα πωλήσεων, κόστη και δαπάνες που απορρέουν από συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών. Τέτοιου είδους συναλλαγές περιλαμβάνουν κυρίως πωλήσεις και αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στα συνήθη πλαίσια των λειτουργιών της Εταιρείας και ανέρχονται στο συνολικό ποσό των: Στις 30 Ιουνίου Δεκεμβριου 2007 ( ) ( ) Υπόλοιπα με συνδεόμενα μέρη (α) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (β) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη Περίοδος που έληξε 30 Ιουνίου Ιουνίου 2007 Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη ( ) ( ) α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών -Κόστος αερίου ΔΕΠΑ Λοιπές Υπηρεσίες β) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών -Τέλη διέλευσης ΔΕΠΑ Τέλη σύνδεσης ΔΕΠΑ γ) Απολαβές διευθυντικών στελεχών -Τακτικές αποδοχές Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών διευθυντικών στελεχών -Εργοδοτικές εισφορές Προγράμματα καθορισμένων παροχών Αμοιβές Διοικητικού συμβουλίου Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες της Εξάμηνης Περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου

16 14. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Περίοδος που έληξε 30 Ιουνίου Ιουνίου 2007 ( ) ( ) Κέρδη/ζημίες πρό φόρων ( ) Προσαρμογές για : Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Αποσβέσεις άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Αποσβέσεις επιχορηγήσεων ( ) ( ) Προβλέψεις εσόδων εισπρακτέων ( ) ( ) Προβλέψεις εξόδων χρήσης πληρωτέων Λοιπές μη ταμειακές κινήσεις Απόσβεση τελών σύνδεσης ( ) (93.504) Χρηματοοικονομικά έξοδα Χρηματοοικονομικά έσοδα ( ) ( ) Λειτουργικό κέρδος / (ζημιά) προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης ( ) (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (Αύξηση) / μείωση πελατών και λοιπών απαιτήσεων Αύξηση / (μείωση) αναβαλλόμενου εσόδου Αύξηση / (μείωση) προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων ( ) ( ) Αύξηση / (μείωση) εγγυήσεων πελατών Καθαρές ταμειακές ροές από / (προς) δραστηριότητες Τόκοι πληρωθέντες ( ) ( ) Καθαρές ταμειακές ροές από / (προς) λειτουργικές δραστηριότητες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες της Εξάμηνης Περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ) Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012 Περιεχόμενα ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της 30 ης Ιουνίου 2008. (1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της 30 ης Ιουνίου 2008. (1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 30 ης Ιουνίου 2008 (1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε.

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη δεύτερη εταιρική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525 Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου 2009 30 Ιουνίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 163 171 21, Ν. ΣΜΥΡΝΗ - ΤΗΛ. 210 9379100 ΑΡ.Μ.Α.Ε. :12821/05/Β/86/1

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 10357/06/Β/86/113 ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 11 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2008) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 Η παρούσα Εξαμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Y-PHARMA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E

Y-PHARMA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E Y-PHARMA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») για τη χρήση Υ-PHARMA Α.Ε AP.M.A.E.: 63002/01AT/B/07/188

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31ης Δεκεμβρίου 2007 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Ο Γενικός Ο Οικονομικός του Δ.Σ. Διευθυντής Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΕ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΕ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΕ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για την περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ 34) Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Διεύθυνση έδρας Εταιρίας Ακτή Μιαούλη 93, Πειραιάς Κακογιάννης Ευστάθιος : Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΖΑΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 3 ο Χιλ. Π.Ε.Ο Λάρισας - Θεσσαλονίκης ΑΡ.Μ.Α.Ε: 25002/31/B/91/24

ΜΟΖΑΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 3 ο Χιλ. Π.Ε.Ο Λάρισας - Θεσσαλονίκης ΑΡ.Μ.Α.Ε: 25002/31/B/91/24 ΜΟΖΑΣ Α.Ε- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΜΟΖΑΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 3 ο Χιλ. Π.Ε.Ο Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. I. Στοιχεία Επιχείρησης 3 II. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2008 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Σελίδα 1 από 40 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 ης Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διακριτικός Τίτλος : ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ A.E. Λ.Βουλιαγμένης 128 166 74 Γλυφάδα Αττικής ΑΡ. ΜΑΕ:61344/01ΝΤ/Β/06/168 Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ της 31 ης Δεκεμβρίου 2008 (περίοδος 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου 2008) Αρ.Μ.Α.Ε. 39231/67/Β/97/007

Διαβάστε περισσότερα