ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2008"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)

2 Περιεχόμενα ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ...26 IFRS Οικονομικές Καταστάσεις

3 14 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΣΟΔΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ...35 IFRS Οικονομικές Καταστάσεις

4 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρίας ΕΠΑ Αττικής Α.Ε (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2008 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου που αφορά στην κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων, που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την αποκόμιση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που αφορά στην κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις, αλλά όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Το κυκλοφορούν ενεργητικό και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα στις 31 Δεκεμβρίου 2008 συνολικού ποσού 3.1 εκατ. και 1.5 εκατ. αντίστοιχα. Η πραγματική αξία αυτών των προϊόντων περιλαμβάνει μία προσαρμογή των 3.9 εκατ. και 0.2 εκατ. πάνω στα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές ώστε να απεικονίσουν τα αποτελέσματα την υψηλή διακύμανση στις τιμές του πετρελαίου και τις χαμηλές ποσότητες συναλλαγών για αυτά τα παράγωγα προϊόντα για τη χρήση που έληξε. Πιστεύουμε ότι η προσαρμογή που έγινε από τη διοίκηση για το αποτέλεσμα της υψηλής διακύμανσης στις τιμές του πετρελαίου και τις χαμηλές ποσότητες συναλλαγών για αυτά τα παράγωγα προϊόντα είναι πολύ συντηρητική αφού τα βασικά δεδομένα και παραδοχές για την εκτίμηση αυτών των προϊόντων απεικονίζουν επαρκώς τις συνθήκες αγοράς την ημερομηνία αυτή, και ότι όποια επιπλέον υποτίμηση θεωρείται υπέρμετρη. Επομένως, στις 31 Δεκεμβρίου 2008 τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα ενεργητικού είναι μειωμένα και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα παθητικού είναι αυξημένα κατά 0.9 εκατ. και 1.3 εκατ. αντίστοιχα και το καθαρό κέρδος της χρήσης που έληξε είναι μειωμένο κατά 2.2 εκατ. Γνώμη με επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του θέματος που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008, τη χρηματοοικονομική της επίδοση IFRS Οικονομικές Καταστάσεις

5 και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Ρυθμίσεων Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 43α παράγραφος 3 και το άρθρο 16 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/20 και το περιεχόμενό της είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. Αθήνα, 03 Φεβρουαρίου 2009 Δημήτρης Σούρμπης ΑΜ ΣΟΕΛ Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία Λεωφ Κηφισίας Χαλάνδρι ΑΜ ΣΟΕΛ 113 Οικονομικές Καταστάσεις IFRS Οικονομικές Καταστάσεις

6 Στις Σημειώσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (Αναμορφωμένα) 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Δίκτυο υπό κατασκευή Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Αναβαλλόμενη Φορολογία Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέματα Πελάτες Λοιπές Απαιτήσεις Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο Κόστος Έκδοσης Μετοχών ( ) ( ) Συσσωρευμένες Ζημιές ( ) ( ) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ομολογιακό Δάνειο Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές προβλέψεις Εγγυήσεις Πελατών Αναβαλλόμενο έσοδο ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τράπεζες λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ,98 Προμηθευτές Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα Λοιπές Υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 ως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών πληροφοριών Αθήνα, 03 Φεβρουαρίου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ CHIEF FINANCIAL OFFICER O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ JOHN BRYANT ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ Α.Δ.Τ X Α.Δ UK ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ. A' Τάξης ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ. A' Τάξης ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ. A' Τάξης A A A IFRS Οικονομικές Καταστάσεις

7 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Περίοδος που έληξε Σημειώσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (Αναμορφωμένα) 31 Δεκεμβρίου 2007 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων 21 ( ) ( ) ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ Λοιπά έσοδα Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 21 ( ) ( ) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 21 ( ) ( ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ / (ΖΗΜΙΑ) ( ) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 24 ( ) ( ) ΚΕΡΔΟΣ / (ΖΗΜΙΑ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ( ) Φόρος εισοδήματος 25 ( ) ( ) ΚΕΡΔΟΣ / (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ( ) Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 ως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών πληροφοριών IFRS Οικονομικές Καταστάσεις

8 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε Κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης Για την περίοδο που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008 Μετοχικό Κεφαλαίο Κόστος Έκδοσης Μετοχών Συσσωρευμένες Ζημιές Σύνολο Καθαρής Θέσης Υπόλοιπο, 1 η Ιανουαρίου ( ) ( ) Αλλαγή στην λογιστική αρχή ( ) ( ) Αναμορφωμένο Υπόλοιπο, 1 η Ιανουαρίου ( ) ( ) Καθαρή ζημιά χρήσεως ( ) ( ) Υπόλοιπο, 31 η Δεκεμβρίου ( ) ( ) Υπόλοιπο, 1 η Ιανουαρίου ( ) ( ) Καθαρό Κέρδος Χρήσεως Υπόλοιπο, 31 η Δεκεμβρίου ( ) ( ) Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 ως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών πληροφοριών

9 Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ανέλεγκτη) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Περίοδος που έληξε 2008 (Αναμορφωμένα) 2007 ( ) ( ) Κέρδη/(ζημιά) πρό φόρων ( ) Προσαρμογές για : Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Αποσβέσεις άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Αποσβέσεις επιχορηγήσεων ( ) ( ) Προβλέψεις εσόδων εισπρακτέων ( ) ( ) Προβλέψεις εξόδων χρήσης πληρωτέων Λοιπές μη ταμειακές κινήσεις ( ) Απόσβεση τελών σύνδεσης ( ) ( ) Χρηματοοικονομικά έξοδα Χρηματοοικονομικά έσοδα ( ) ( ) Λειτουργικό κέρδος / (ζημιά) προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης ( ) (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων ( ) (Αύξηση) / μείωση πελατών και λοιπών απαιτήσεων Αύξηση / (μείωση) αναβαλλόμενου εσόδου Αύξηση / (μείωση) προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων ( ) ( ) Αύξηση / (μείωση) εγγυήσεων πελατών Καθαρές ταμειακές ροές από / (προς) δραστηριότητες Τόκοι πληρωθέντες ( ) ( ) Καθαρές ταμειακές ροές από / (προς) λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Κεφαλαιουχικές δαπάνες για την επέκταση του δικτύου ( ) ( ) Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων ( ) ( ) Aγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων ( ) ( ) Είσπραξη τόκων Καθαρές ταμειακές ροές από / (προς) επενδυτικές δραστ/τες ( ) ( ) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Ομολογιακό δάνειο Αλληλόχρεος λογαριασμός ( ) 0 Είσπραξη επιχορηγήσεων Καθαρές ταμειακές ροές από / (προς) χρηματ/κές δραστηριότητες Αύξηση / (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων ( ) Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, έναρξη χρήσης ( ) Χρηματικά διαθέσιμα, ισοδύναμα και υπερανάληψη στο τέλος της περιόδου [σημείωση 11] ( ) =========== =========== Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 ως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών πληροφοριών IFRS Οικονομικές Καταστάσεις

10 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Εταιρία Παροχής Αερίου Α.Ε. (εφεξής καλούμενη ως ΕΠΑ Αττικής ή Εταιρία») είναι ο αποκλειστικός διανομέας Φυσικού Αερίου στην Αττική στο πλαίσιο της τριακονταετούς άδειας που παραχωρήθηκε στην Εταιρία κατά την ίδρυσή της το 2001 βάσει του Νόμου 2528/97. Η Εταιρία συστήθηκε στην Ελλάδα βάσει Εταιρικού Δικαίου και έχει έδρα την Αθήνα επί της οδού Λεωφόρος Αθηνών & Σπύρου Πάτση, Τ.Κ , Αθήνα, Ελλάδα. Η εταιρεία ελέγχεται από κοινού από την ΕΔΑ Α.Ε. και την Attiki Denmark. Η ΕΔΑ Α.Ε. (πλήρους κυριότητας της ΔΕΠΑ Α.Ε.) κατέχει το 51% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας ενώ το 49% ανήκει στην ATTIKI DENMARK (κοινοπραξία της SHELL GAS BV κατά 49% και της DUKE ENERGY CORPORATION κατά 51%) Βάσει της άδειας λειτουργίας της, η Εταιρία έχει την υποχρέωση για την κατασκευή δικτύου χλμ έως την 31 η Δεκεμβρίου 2008, ενώ έχει αναλάβει πλήρως το κόστος συντήρησης και ασφάλισης του δικτύου. Η τιμή πώλησης του αερίου ρυθμίζεται από την ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με την υποχρέωση να διατηρεί την τιμή τουλάχιστον 20% χαμηλότερη από την ισχύουσα τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Επιπλέον, η Εταιρία υποχρεούται στην προμήθεια ελάχιστης ποσότητας αερίου από την ΔΕΠΑ σύμφωνα με τη Σύμβαση Πώλησης Αερίου που έχει υπογραφεί. Το δικαίωμα άδειας εκχωρήθηκε στην ΕΠΑ Αττικής από την ΕΔΑ Α.Ε. το Η εύλογη αξία των δικαιωμάτων του δικτύου που μεταβίβασε η ΕΔΑ Α.Ε καταβλήθηκε της μετρητοίς ως Μετοχικό Κεφάλαιο από τον επενδυτή Attiki Denmark. Η ΕΠΑ Αττικής κατέχει άδεια αποκλειστικής χρήσης του δικτύου για 30 έτη από την ίδρυσή της. Το σύνολο του νεοκατασκευασθέντος δικτύου μεταβιβάζεται ως ενσώματο πάγιο στην ΕΔΑ A.Ε. με αντάλλαγμα το δικαίωμα για την χρήση του δικτύου για την εναπομένουσα περίοδο παραχώρησης και θεωρείται λειτουργική μίσθωση. Δεν προκύπτουν συναλλαγές μετρητών κατά τις μεταβιβάσεις αυτές. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε την έκδοση των Οικονομικών Καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για το έτος που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008, στις 3 Φεβρουαρίου ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι Βασικές Λογιστικές Αρχές που εφαρμόσθηκαν για την σύνταξη των εν λόγω Οικονομικών Καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Οι Αρχές αυτές εφαρμόστηκαν με συνέπεια για όλες τις οικονομικές χρήσεις που παρουσιάζονται εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά. 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και συγκεκριμένα με εκείνα τα Πρότυπα και τις ερμηνείες που έχουν εκδοθεί και είναι σε ισχύ ή έχουν εκδοθεί και έχουν υιοθετηθεί κατά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους όπως τροποποιήθηκε με την επανεκτίμηση των παραγώγων προϊόντων. Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με την παραδοχή της συνέχισης της επιχειρησιακής δραστηριότητας της Εταιρίας, υποθέτοντας ότι η υπάρχουσα άδεια λειτουργίας θα παραμείνει σε ισχύ. Κατά την διάρκεια της χρονιάς με την Υπουργική απόφαση Δ1/Γ/20723 η άδεια της εταιρείας τροποποιήθηκε. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κατασκευάσει 1,500 χλμ ως το τέλος του 2008, αντί των αρχικών προγραμματισθέντων 2,000 χλμ. Στις 31 Δεκεμβρίου 2008, η Εταιρία είχε πλήρως συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου με επιπλέον 1.500χλμ. έως 31 η Δεκεμβρίου Όλα τα οικονομικά στοιχεία παρουσιάζονται σε ΕΥΡΩ καθώς αποτελεί το ισχύον για την Εταιρία νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης. 2.2 Βασικές Λογιστικές Αρχές IFRS Οικονομικές Καταστάσεις

11 2.2.1 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και ερμηνείες: Έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα, τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων και ερμηνείες τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν στην παρούσα περίοδο αναφοράς και τις μεταγενέστερες αυτής. Η εκτίμηση της Διοίκησης της Εταιρίας σχετικά με την επίδραση αυτών των νέων προτύπων, των τροποποιήσεων των υφιστάμενων προτύπων και των ερμηνειών παρατίθεται ακολούθως: Πρότυπα, τροποποιήσεις και ερμηνείες υποχρεωτικά για την χρήση που ολοκληρώθηκε ΔΕΕΧΠ 12 Συμβάσεις Παραχώρησης (δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την ΕΕ) Η διερμηνεία αυτή έχει εφαρμογή από την 1 η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρίες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Κατά τη σύνταξη των παρόντων Καταστάσεων η συγκεκριμένη διερμηνεία δεν είχε ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως δεν ήταν δυνατή η εφαρμογή της. Η Εταιρεία εξετάζει την επίδραση της συγκεκριμένης διερμηνείας και δεν έχει αποφασίσει για την εφαρμογή της Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες υποχρεωτικά για την χρήση που ολοκληρώθηκε αλλά μη σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρίας Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και ερμηνείες δημοσιευμένων προτύπων είναι υποχρεωτικά για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 η Ιανουαρίου 2008 ή είναι μεταγενέστερες αλλά δεν σχετίζονται με τη λειτουργία της Εταιρίας: ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) : Χρηματοοικονομικά εργαλεία : Αναγνώριση και επιμέτρηση και ΔΠΧΠ 7 (Τροποποίηση) : Χρηματοοικονομικά εργαλεία : Γνωστοποιήσεις Αναταξινόμηση χρηματοοικονομικών εργαλείων (δυνατότητα εφαρμογής από 1 η Ιουλίου 2008). ΔΕΕΧΠ 14 Το Όριο του ενεργητικού ασφαλιστικών ταμείων καθορισμένων παροχών, Χρηματοδότηση Ελάχιστων Απαιτήσεων και των Αλληλεπιδράσεων ΔΕΕΧΠ 11 ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές ιδίων μετοχών Ομίλου Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες υποχρεωτικά μετά την χρήση που ολοκληρώθηκε 31 Δεκεμβρίου 2009 ΔΛΠ 23 (Τροποποίηση) Έξοδα δανεισμού Η τροποποίηση του προτύπου είναι υπό συζήτηση για εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτεί την κεφαλαιοποίηση των εξόδων δανεισμού τα οποία σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός κατάλληλου παγίου ως μέρος του κόστους αυτού του παγίου. Η επιλογή της άμεσης αναγνώρισης αυτών των εξόδων πρόκειται να αναιρεθεί. Η Εταιρία θα εφαρμόσει από την 1 η Ιανουαρίου 2009 την τροποποίηση του προτύπου από την 1 η Ιανουαρίου 2009 κεφαλαιοποιώντας τα έξοδα δανεισμού των κατάλληλων παγίων. Τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων Το ΔΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθμίσει την χρησιμότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις και εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου Οι πιο σημαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με μετόχους, η προσθήκη μιας καινούριας κατάστασης συνολικού εισοδήματος ( comprehensive income ) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με «λοιπά εισοδήματα» ( other comprehensive income ) και η απαίτηση όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονομικές καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές νέων λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Η Εταιρεία θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων για το ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) Χρηματοοικονομικά εργαλεία: αναγνώριση και επιμέτρηση (εφαρμογή από 1 η Ιανουαρίου 2009). Η τροποποίηση αποσαφηνίζει πως οι αρχές που καθορίζουν πότε ο κίνδυνος αντιστάθμισης ή μέρος των ταμειακών ροών είναι πρέπει να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. δυνατόν να υπάρχουν κινήσεις της εύλογης IFRS Οικονομικές Καταστάσεις

12 αξίας στα κέρδη ή ζημιές όπου το παράγωγο. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία καθώς δεν εφαρμόζει τις αρχές της αντισταθμιστικής λογιστικής. ΔΠΧΠ 1 (Τροποποίηση) Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις ισχύουν για οικονομικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 1 επιτρέπουν στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΠ, προκειμένου να αποτιμήσουν το αρχικό κόστος επένδυσης σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις στις οικονομικές καταστάσεις τους πριν την ενοποίηση, να χρησιμοποιήσουν ή την εύλογη αξία ή την λογιστική αξία σύμφωνα με τις μέχρι πρότινος χρησιμοποιούμενες λογιστικές αρχές. Με την τροποποίηση επίσης αφαιρείται ο ορισμός του κόστους σύμφωνα με το ΔΛΠ 27 και αντικαθίσταται με την υποχρέωση παρουσίασης των μερισμάτων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ως έσοδο στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής. Η Εταιρεία έχει ήδη εφαρμόσει τα ΔΠΧΠ και η τροποποίηση αυτή δεν θα έχει καμία επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις. Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009 και διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», με την εισαγωγή του όρου «μη-προϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι αυτή η Διερμηνεία θα έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις. Αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιημένο ΔΛΠ Ενοποιημένες και Ιδιαιτέρες Οικονομικές Καταστάσεις. Το αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας αξίας, τα αποτελέσματα περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση μελλοντικών μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί οι συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπρόσθετα, το τροποποιημένο πρότυπο διαφοροποιεί τον λογιστικό χειρισμό των ζημιών της θυγατρικής καθώς και της απώλειας ελέγχου μιας θυγατρικής εταιρείας. Οι αλλαγές των συγκεκριμένων προτύπων εφαρμόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009 και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας από την ημερομηνία αυτή και μετά. Η Εταιρεία δεν έχει συμμετοχές σε θυγατρικές Εταιρείες και οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων δεν θα επηρεάσουν τις Οικονομικές της Καταστάσεις. ΔΠΧΠ 8 Λειτουργικοί τομείς Το πρότυπο αυτό έχει εφαρμογή από την 1 η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, βάσει του οποίου οι τομείς αναγνωρίζονταν και αναφέρονταν βάσει ανάλυσης ρίσκου και απόδοσης. Βάσει του ΔΠΧΠ 8, οι τομείς αποτελούν τμήματα μιας οντότητας η οποία επιθεωρείται τακτικά από την Διοίκηση της εταιρείας και αναφέρονται στις οικονομικές εκθέσεις οι οποίες βασίζονται σε αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η διερμηνεία αυτή δεν είναι σχετική με την Εταιρία καθώς δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο. ΔΕΕΧΠ 13 Προγράμματα αφοσίωσης πελατών Η ερμηνεία εφαρμόζεται για τις περιόδους από την 1 η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισμό των εταιριών που χορηγούν κάποιας μορφής επιβράβευσης αφοσίωσης στους πελάτες τους (συνήθως είναι "πόντοι" ή «ταξιδιωτικά μίλια») κατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, εάν και όταν οι πελάτες τα εξαργυρώνουν. Η συγκεκριμένη ερμηνεία δεν επηρεάζει τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. ΔΕΕΧΠ 15 Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αναφέρεται στους υφιστάμενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς αναφορικά με πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύμφωνα με το ΔΛΠ 18 (δηλ. όταν μεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο IFRS Οικονομικές Καταστάσεις

13 ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 11. Η διερμηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. ΔΕΕΧΠ 16 - Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό 2.3 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρεμένες αποσβέσεις και τυχόν απομείωσεις. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία του παγίου στοιχείου, μόνο όταν θεωρείται πιθανό να προκύψουν μελλοντικές οικονομικές ωφέλειες για την Εταιρία και το κόστος του παγίου μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή των παγίων επανεξετάζονται και προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης ισολογισμού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Η απόσβεση υπολογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου κατά την εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των παγίων. Η απόσβεση των ενσώματων ακινητοποιήσεων γίνεται ως ακολούθως: Βελτιώσεις μισθωμένων κτιρίων : σύμφωνα με την διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης ή την ωφέλιμη ζωή του παγίου εφόσον αυτή είναι μικρότερη Κτίρια, μηχανήματα και εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3-7 έτη 5 έτη 3-5 έτη Οι αναπόσβεστες αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων επανεξετάζονται για το ενδεχόμενο απομείωσης της αξίας τους όταν γεγονότα ή τροποποιήσεις υποδεικνύουν ότι η αναπόσβεστη αξία ενός παγίου ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Εάν υπάρχει τέτοια ένδειξη, και η αναπόσβεστη αξία υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία τότε η αξία του παγίου αναπροσαρμόζεται στο ύψος της ανακτήσιμης αξίας. Κέρδη και ζημίες από την πώληση των παγίων προσδιορίζονται από την διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τιμήματος και της λογιστικής τους αξίας και αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 2.4 Δίκτυο υπό κατασκευή Περιλαμβάνει ποσά που αντιπροσωπεύουν κόστος παγίων υπό κατασκευή για τα οποία υπάρχει σαφή εκτίμηση ότι θα αποδώσουν οικονομικά οφέλη στην Εταιρία εντός του επόμενου χρόνου εμφανίζονται επίσης ως ενσώματες ακινητοποιήσεις στην κατηγορία του Δικτύου υπό Κατασκευή. 2.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία Εκχωρημένα δικαιώματα χρήσης δικτύου Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αφορούν κυρίως τα δικαιώματα που έχει η ΕΠΑ Αττικής για την χρήση του δικτύου φυσικού αερίου. Τα δικαιώματα που αφορούν τμήμα του εν λόγω δικτύου εκχωρήθηκαν από την ΕΔΑ Α.Ε ως δικαίωμα χρήσης κατά την σύσταση της εταιρείας ενώ το υπόλοιπο τμήμα κατασκευάζεται από την Εταιρία και μεταβιβάζεται στην ΕΔΑ Α.Ε η οποία με την σειρά της εκχωρεί τα δικαιώματα χρήσης στην αξία του κόστους του. Τα δικαιώματα αυτά ανήκουν στην ΕΠΑ Αττικής βάσει της Αδείας, για 30 έτη από την ημερομηνία ίδρυσής της και αποσβένονται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης στην διάρκεια αυτής της περιόδου. Τα κόστη των δικαιωμάτων που μεταβιβάστηκαν κατά την ίδρυση παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης. Τα δικαιώματα που μεταβιβάζονται μετέπειτα αποτελούν λειτουργική μίσθωση και καταχωρούνται βάσει της σχετικής λογιστικής αρχής όπως αυτή ορίζεται από το ΔΛΠ 17. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφάσισε αποκλειστικά για λόγους ομοιομορφίας και τάξης για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και την εναρμόνιση τρόπου σύνταξης των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας όπως το ποσό της υποχρέωσης αποζημίωσης του αναληφθέντος IFRS Οικονομικές Καταστάσεις

14 προσωπικού κατά την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας επιβαρύνει τα αποτελέσματα της εταιρείας. Το ποσό της αποζημίωσης προσωπικού για τα προηγούμενα έτη εκλαμβανόταν ως δικαίωμα εκχώρησης και αποσβενόταν στην τριακονταετή περίοδο αδειοδότησης. Η αλλαγή της συγκεκριμένης λογιστικής πολιτικής διαφοροποιείται από τις αρχές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης βάσει των οποίων απαιτείται οι οντότητες να παρουσιάζουν τις συναλλαγές σύμφωνα με την οικονομική τους και όχι την νομική τους υπόσταση. Ωστόσο, αυτή η διαφοροποίηση και η υιοθέτησή της δεν επηρεάζει την ακριβοδίκαιη παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας δεδομένου ότι βασίζεται στην αρχή της «μη σημαντικότητας» της συγκεκριμένης συναλλαγής Λογισμικά Προγράμματα Τα κόστη για αγορά και ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων και για τις αντίστοιχες άδειές τους κεφαλαιοποιούνται. Τα κόστη αυτά αποσβένονται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία κυμαίνεται γύρω στα 3 χρόνια. 2.6 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού Τα στοιχεία ενεργητικού υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται στην περίπτωση όπου η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως. Η αξία χρήσεως προκύπτει από τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές που υπολογίζονται στην σημερινή τους καθαρή αξία χρησιμοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο προ φόρων το οποίο αποτυπώνει την τρέχουσα εκτίμηση της αγοράς για την αξία και τους συγκεκριμένους κινδύνους που ενέχει το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού. Οι ζημίες απομείωσης καταχωρούνται άμεσα στα αποτελέσματα χρήσεως. 2.7 Αποθέματα Αποθέματα θεωρούνται τα υλικά για την κατασκευή του δικτύου διανομής φυσικού αερίου και τα εξαρτήματα για την συντήρησή του. Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, μείον τυχόν εξόδων πώλησης. 2.8 Εμπορικές απαιτήσεις Οι απαιτήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία (αρχικά τιμολογημένο ποσό) και ύστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου μείον την εκτίμηση για τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά. Εκτίμηση για επισφαλείς απαιτήσεις πραγματοποιείται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι δεν είναι πλέον εφικτή η είσπραξη όλου του ποσού. Οι ανείσπρακτες οφειλές διαγράφονται όταν εξακριβωθούν. 2.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα εντός περιόδου περιλαμβάνουν προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας με λήξη τριών μηνών ή και λιγότερο. Για τους σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ορίζονται ως ανωτέρω Χρηματοοικονομικά εργαλεία παραγώγων Τα παράγωγα αρχικά (την ημέρα σύναψης του συμβολαίου των παραγώγων) και μεταγενέστερα αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους. Όλα τα παράγωγα είναι κατηγοριοποιημένα ως κατεχόμενα για εμπορία. Αλλαγές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. Η εύλογη αξία των παραγώγων βασίζεται στις τρέχουσες δημοπρατημένες τιμές. Αν η αγορά παραγώγου δεν είναι ενεργή, η εταιρεία αποτιμά την εύλογη αξία χρησιμοποιώντας ειδικές τεχνικές αποτίμησης. Αυτές περιλαμβάνουν πρόσφατες συναλλαγές με ίσους όρους, αναφορά σε άλλα εργαλεία που κατ ουσία είναι παρόμοια, ανάλυση προεξοφλημένων χρηματοοικονομικών ροών και μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων προαιρέσεως αξιοποιώντας τα δεδομένα και τις συνθήκες της αγοράς και υπολογίζοντας όσο το δυνατόν λιγότερο τα δεδομένα συγκεκριμένων οντοτήτων Μετοχικό Κεφάλαιο Η Εταιρία έχει εκδώσει μόνο ονομαστικές μετοχές οι οποίες παρουσιάζονται στην Καθαρή Θέση. Πρόσθετες δαπάνες (δαπάνες έκδοσης μετοχών) που έχουν άμεση σχέση με την έκδοση του IFRS Οικονομικές Καταστάσεις

15 μετοχικού κεφαλαίου απεικονίζονται αφαιρετικά στην Καθαρή Θέση ως Δαπάνες Έκδοσης Μετοχών μετά φόρου Προγράμματα συνταξιοδότησης και μετά-συνταξιοδοτικές παροχές Η Εταιρία συμμετέχει στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων και καταβάλλει εισφορές στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ελέγχεται από το Κράτος. Αποτελεί πρόγραμμα καθορισμένης εισφοράς χωρίς πρόσθετη υποχρέωση της Εταιρίας εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες εισφορές. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Εργατικό Δίκαιο οι εργαζόμενοι δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωση ως παροχή συνταξιοδότησης. Η υποχρέωση αυτή εμφανίζεται στον Ισολογισμό, σαν πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Η συγκεκριμένη υποχρέωση υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των καθορισμένων παροχών στην ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού μαζί με οποιεσδήποτε διορθώσεις για μη αναγνωριζόμενες αναλογιστικές ζημιές ή κέρδη καθώς και για τις υπηρεσίες που οι εργαζόμενοι έχουν εισφέρει σε προηγούμενες χρήσεις. Η υποχρέωση υπολογίζεται σε ετήσια βάση χρησιμοποιώντας την μέθοδο της Προβεβλημένης Πιστωτικής Μονάδας. Η παρούσα αξία της υποχρέωσης υπολογίζεται προεξοφλώντας τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές εκροές με την χρήση επιτοκίων κρατικών ομολόγων στο ίδιο νόμισμα που οι παροχές θα πληρωθούν και έχουν διάρκεια που πλησιάζει την διάρκεια της σχετικής υποχρέωσης για συνταξιοδότηση. Οι αναλογιστικές ζημιές ή τα αναλογιστικά κέρδη χρεώνονται ή πιστώνονται ανάλογα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως Προβλέψεις Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει μια παρούσα υποχρέωση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος, είναι προφανές ότι θα απαιτηθεί χρηματική εκροή για την τακτοποίηση αυτής της υποχρέωσης και το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα Δανειακές Υποχρεώσεις Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία αποτελείται από το εισπραχθέν ποσό μειωμένο με τις σχετικές δαπάνες σύναψης του δανείου, ενώ μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου Επιχορηγήσεις Παγίων στοιχείων Η Εταιρία λαμβάνει επιχορηγήσεις για το κόστος κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου. Αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους μόνο όταν υπάρχει βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρία θα συμμορφωθεί με όλους τους σχετικούς όρους. Εφόσον οι επιχορηγήσεις που λαμβάνονται τελικά σχετίζονται με τα δικαιώματα χρήσης του δικτύου, αναγνωρίζεται έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων στην περίοδο στην οποία η Εταιρία θα χρησιμοποιεί το δίκτυο Φυσικού Αερίου στην Αττική. Η απόσβεσή τους αναγνωρίζεται ως μείωση των αποσβέσεων των δικαιωμάτων χρήσης του δικτύου, μειώνοντας επομένως το κόστος πωληθέντων Μετατροπή ξένου νομίσματος και συναλλαγές Το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρίας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ήταν σε ισχύ κατά την ημέρα των συναλλαγών. Τα χρηματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού. Οι απορρέουσες συναλλαγματικές διαφορές κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού καταχωρούνται χωριστά στα αποτελέσματα χρήσεως Προμηθευτές και λοιπές Υποχρεώσεις Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη τους αξία, ενώ μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει του φορολογικού νόμου που ισχύει ή που κατά βάση ισχύει την ημερομηνία κατάρτισης του Ισολογισμού. IFRS Οικονομικές Καταστάσεις

16 O Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης των υποχρεώσεων και απαιτήσεων και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτώμενες προσωρινές διαφορές, μεταφερόμενα αχρησιμοποίητα φορολογικά στοιχεία ενεργητικού και φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτώμενων προσωρινών διαφορών, των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών στοιχείων ενεργητικού και αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επανεξετάζονται σε κάθε κλείσιμο χρήσης και μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πλέον πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ κατά την περίοδο που θα χρησιμοποιηθεί η απαίτηση ή θα τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού Αναγνώριση εσόδων (α) Πώληση αερίου Η Εταιρία τιμολογεί βιομηχανικούς και μεγάλους εμπορικούς πελάτες σε μηνιαία βάση και οικιακούς, μικρούς βιομηχανικούς και μικρούς εμπορικούς καταναλωτές ανά δίμηνο, για παροχή αερίου μέχρι το τέλος κάθε περιόδου, βάσει των πραγματικών καταμετρήσεων κατανάλωσης φυσικού αερίου. Στο τέλος του έτους, δημιουργείται πρόβλεψη εσόδου εισπρακτέου, απεικονίζοντας την ποσότητα του παρεχόμενου αερίου για την οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμα τιμολόγιο στους πελάτες. Η πρόβλεψη εσόδου εισπρακτέου για βιομηχανικούς και μεγάλους εμπορικούς πελάτες υπολογίζεται βάσει των πραγματικών καταμετρήσεων κατανάλωσης που πραγματοποιούνται τις πρώτες ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα. Η πρόβλεψη εσόδου εισπρακτέου για τις υπόλοιπες κατηγορίες πελατών υπολογίζεται βάσει της ιστορικής κατανάλωσης ανά κατηγορία πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ενεργοποιημένων πελατών και το υπόλοιπο της περιόδου για την οποία δεν έχουν τιμολογηθεί. Το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα του Ισολογισμού. (β) Τέλη σύνδεσης Η ΕΠΑ Αττικής εισπράττει τέλη σύνδεσης από όλες τις κατηγορίες καταναλωτών κατά την σύναψη της σύμβασης σύνδεσης. Τα εν λόγω τέλη αφορούν στο ποσό που καταβάλλει ο πελάτης προκειμένου να αποκτήσει δικαίωμα πρόσβασης στο δίκτυό Φυσικού Αερίου. Οι μικροί εμπορικοί και οικιακοί καταναλωτές υπογράφουν σύμβαση ανοιχτής διάρκειας. Υπάρχουν σημαντικά άμεσα σχετιζόμενα και καταβαλλόμενα κόστη που βαρύνουν την Εταιρία (αφορούν κυρίως σε προμήθειες των dealers που καταβάλλονται για την σύναψη κάθε σύμβασης) και επομένως τα έσοδα από τα τέλη σύνδεσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως κατά την σύναψη της σύμβασης. Οι μεγάλοι βιομηχανικοί και μεγάλοι εμπορικοί πελάτες υπογράφουν συμβάσεις διάρκειας τριών ετών από την ημερομηνία σύναψης. Από την στιγμή που άμεσα σχετιζόμενα και καταβαλλόμενα κόστη αποτελούν μικρή αναλογία των τελών σύνδεσης που καταβάλλονται από τους πελάτες, τα έσοδα αναγνωρίζονται κατά την διάρκεια της σύμβασης. Τα ποσά που τιμολογούνται αλλά δεν αναγνωρίζονται ως έσοδα καταχωρούνται στον Ισολογισμό ως έσοδα επόμενων χρήσεων Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Όλες οι μισθώσεις της Εταιρίας καταχωρούνται ως λειτουργικές μισθώσεις στις οποίες ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των παγίων. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης Συγκρισιμότητα Όπου απαιτείται, έχουν προσαρμοστεί τα συγκριτικά στοιχεία προκειμένου να συμφωνούν με την παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων του τρέχοντος έτους. IFRS Οικονομικές Καταστάσεις

17 3 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι δραστηριότητες της εταιρείας την εκθέτουν σε ποικίλα χρηματοοικονομικά ρίσκα: Ρίσκο αγοράς (συμπεριλαμβανομένου συναλλαγματικού κινδύνου, κίνδυνος εύλογης αξίας, κίνδυνος επιτοκίου ρευστότητας και κίνδυνος τιμών), πιστωτικό ρίσκο και ρίσκο ρευστοποίησης. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας στοχεύει στο απρόβλεπτο των χρηματοοικονομικών αγορών και στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των πιθανών αρνητικών συγκυριών στην χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας. 3.1 Κίνδυνος αγορών Κίνδυνος Επιτοκίου Η έκθεση της Εταιρίας σε κίνδυνο αναφορικά με τις αλλαγές στις τιμές των επιτοκίων συνδέεται κατά κύριο λόγο με τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις της καθώς και με τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες οφειλές της. Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως σε προθεσμιακές καταθέσεις ή καταθέσεις όψεως προκειμένου να διασφαλιστεί η ρευστότητα. Η Εταιρία δεν αντισταθμίζει τους κινδύνους από τις επενδύσεις της ή από τα δάνειά της. Η έκθεση της Εταιρίας σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με τις υποχρεώσεις της παρακολουθείται εκ των προτέρων. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος επιτοκίου, η χρηματοδότηση της Εταιρίας έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο συνδυασμό σταθερών και κυμαινόμενων επιτοκίων. Πολιτική της Εταιρίας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές ανάγκες που προκύπτουν Συναλλαγματικός κίνδυνος Η Εταιρία λειτουργεί και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Η έκθεση της Εταιρίας σε συναλλαγματικό κίνδυνο περιορίζεται μόνο στην προμήθεια υλικών και κάποιων υπηρεσιών. Οι συναλλαγές αυτές δεν είναι ουσιαστικές για την λειτουργία της εταιρίας; επομένως δεν χρησιμοποιείται κάποιο χρηματοοικονομικό εργαλείο για την μείωση αυτού του κινδύνου. Τυχόν επιπτώσεις από διακυμάνσεις των τιμών συναλλάγματος ενσωματώνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων Κίνδυνος χρηματιστηριακής τιμής αγαθού Η Εταιρία αγοράζει και διανέμει αέριο μόνο σε Ευρώ, αλλά εκτίθεται στις τιμές του φυσικού αερίου καθώς το κόστος του επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου και οι τιμές πώλησής του διαμορφώνονται από τις αντίστοιχες των ανταγωνιστικών καυσίμων. Το 2008 η εταιρεία σύναψε διάφορες συμβάσεις για αντισταθμιστικά προϊόντα και εργαλεία για τους κινδύνους των αυξομειώσεων της τιμής του πετρελαίου. Οι αλλαγές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα Αποτελέσματα Χρήσεως στα «Λοιπά Έσοδα». 3.2 Πιστωτικός Κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει στα χρηματικά διαθέσιμα, στα χρηματοοικονομικά παράγωγα και στις καταθέσεις τραπεζών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, καθώς και σε πιστωτική έκθεση σε μεγάλους και οικιακούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων ανείσπρακτων απαιτήσεων και συμβολαιοποιημένων συναλλαγών. Η μέγιστη έκθεση της Εταιρίας σε πιστωτικό κίνδυνο (καθαρό από την αξία των ενεχύρων ή άλλων εγγυήσεων) σε περίπτωση που τα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν δύνανται να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με κάθε κατηγορία αναγνωρισμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, είναι η τρέχουσα αξία των εν λόγω απαιτήσεων όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μείον την αξία των εγγυήσεων / ενεχύρων. 3.3 Κίνδυνος Ρευστότητας Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την διαθεσιμότητα επαρκών χρηματικών διαθεσίμων και πιστώσεων από έναν ικανό αριθμό πιστωτικών γραφείων. Η Εταιρία είναι πιστωτικά ευέλικτη με ανοικτές πιστωτικές γραμμές από πιστωτικά ιδρύματα. Ο πίνακας που παρατίθεται αναλύει τις χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και τα χρηματοοικονομικά παράγωγα σε συναφείς ομάδες λήξεις σύμφωνα με την υπολειπόμενη περίοδο βασισμένες στην IFRS Οικονομικές Καταστάσεις

18 υπόλοιπη περίοδο από την ημερομηνία ισολογισμού ως την συμβατική ημερομηνία λήξης. Τα ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα είναι οι συμβατικές μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Εντός 1 έτους Από 1 έως 2 έτη Μετά από 2 έτη 31 Δεκεμβρίου 2008 Δανεισμός Παράγωγα Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Εντός 1 έτους Από 1 έως 2 έτη Μετά από 2 έτη 31 Δεκεμβρίου 2007 Δανεισμός Παράγωγα Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου Οι στόχοι της εταιρείας στην διαχείριση κεφαλαίου είναι η διασφάλιση συνέχειας προκειμένου να εξασφαλίσει απόδοση στους μετόχους και προνόμια στους εμπλεκομένους φορείς και να τηρήσει βέλτιστη κεφαλαιουχική δομή μειώνοντας τα κεφαλαιουχικά κόστη. Η εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στην βάση δανειακής εξάρτησης. Ο δείκτης είναι ο καθαρός δανεισμός δια τα συνολικά κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός εκτιμάται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβανομένων τρέχοντα και μη-τρέχοντα δάνεια όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό) μείον ταμείου και ταμειακών διαθεσίμων. Το συνολικό κεφάλαιο εκτιμάται ως καθαρή αξία όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό. Οι αντίστοιχοι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης τον Δεκέμβριο 2008 και 2007 ήταν οι ακόλουθοι: Σύνολο δανεισμού [σημείωση 13] Μείον:Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα [σημείωση 11] Σύνολο Δανεισμού Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο κεφαλαίων Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης 11% 6% Η αύξηση του δείκτη το 2008 προέρχεται κυρίως από την έκδοση του ομολογιακού δανείου για την κεφαλαιουχική δαπάνη της επέκτασης του δικτύου για την περίοδο 2008 ως 2010 καθώς και της αυξημένης κερδοφορίας για το Εκτίμηση εύλογης αξίας Η εταιρία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά προϊόντα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές (όπως χρηματοοικονομικά παράγωγα διαπραγματεύσιμα, και συναλλαγές χρεογράφων και χρεογράφων διαθέσιμων προς πώληση). Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών προϊόντων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές καθορίζεται από τεχνικές αξιολόγησης. Η Εταιρεία χρησιμοποίησε ποικιλία μεθόδων και κάνει παραδοχές που βασίζονται στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς κατά την ημερομηνία σύναψης του ισολογισμού. Η αναφορά τιμών αγοράς ή αντιπροσώπων για παρόμοια εργαλεία χρησιμοποιούνται σε μακροπρόθεσμα δάνεια. Άλλες IFRS Οικονομικές Καταστάσεις

19 τεχνικές, όπως προεξοφλητικές ταμειακές ροές, χρησιμοποιούνται για την εύλογη αξία για τα υπολειπόμενα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Η υπολειπόμενη αξία μείον την πρόβλεψη απομείωσης των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζουν την εύλογη τους αξία λόγω της βραχυπρόθεσμης φύσης αυτών των λογαριασμών. 4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Οι εκτιμήσεις και παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που υπό τις παρούσες συνθήκες αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 4.1 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές Η Εταιρία πραγματοποιεί εκτιμήσεις και παραδοχές όσον αφορά στο μέλλον. Οι απορρέουσες λογιστικές εκτιμήσεις, εξορισμού, θα είναι σπάνια ίσες με τα αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές οι οποίες ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν υλική προσαρμογή στην λογιστική αξία των παγίων καθώς και στις υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της επόμενης οικονομικής χρήσης, αναλύονται παρακάτω. 4.2 Αναγνώριση εσόδων και προβλέψεις εσόδων Η Εταιρία προβαίνει σε εκτίμηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου η οποία δεν έχει τιμολογηθεί ακόμα για τους πελάτες λιανικής. Η ανάγκη της εκτίμησης αυτής προκύπτει από τις λειτουργίες της Εταιρίας καθώς οι πελάτες λιανικής τιμολογούνται ανά δίμηνο. Κατά την εκτίμηση των προβλέψεων εσόδων, η Εταιρία κάνει χρήση ιστορικών δεδομένων για την μέση ετήσια κατανάλωση ανά κατηγορία πελάτη και για την εποχικότητα των πωλήσεων. Οι προβλέψεις εσόδων προκύπτουν όταν συνδυαστούν τα ως άνω δεδομένα με τον πραγματικό αριθμό πελατών που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Στο τέλος του έτους εκτιμάται το αναμενόμενο μεικτό περιθώριο κέρδους (όπως αυτό προσδιορίζεται από το μεικτό περιθώριο ανά μονάδα) σε σχέση με το πραγματικό, όπως αυτό προκύπτει όταν αφαιρεθεί το κόστος αερίου από τις πωλήσεις φυσικού αερίου και το αποτέλεσμα θεωρείται από την Εταιρία λογικό. Η μέθοδος υπολογισμού αναθεωρείται συνεχώς ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια των λογιστικών εκτιμήσεων που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 4.3 Φόρος Εισοδήματος Η Εταιρία φορολογείται βάσει της Ελληνικής Φορολογικής νομοθεσίας. Κατά τα πρώτα 4 έτη λειτουργίας η Εταιρία συνέταξε οικονομικές καταστάσεις για φορολογικούς σκοπούς με αρνητικά αποτελέσματα, και αναγνώρισε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στις προηγούμενες χρήσεις ενώ αναγνώρισε αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση για το Βάσει του Φορολογικού Νόμου η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αντισταθμίσει μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις με φορολογική ελάφρυνση για τα πρώτα τέσσερα χρόνια λειτουργίας σε διάστημα πέντε ετών. Η Εταιρία εκτιμά σε ετήσια βάση τις μελλοντικές φορολογικές ελαφρύνσεις που θα πραγματοποιηθούν. Για τους σκοπούς της εκτίμησης αυτής εφαρμόστηκαν τα αποτελέσματα και οι προβλέψεις του εγκεκριμένου 5ετούς επιχειρηματικού πλάνου και αναγνωρίστηκε απομείωση του αναβαλλόμενου στοιχείου ενεργητικού στα αποτελέσματα χρήσης για το Εκτιμώμενη απομείωση μη χρηματοοικονομικών πάγιων Η εταιρεία ελέγχει σε ετήσια βάση εάν τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού έχουν απομειωθεί βάσει της λογιστικής αρχής που αναφέρεται στην σημείωση 2.6. Οι ανακτήσιμες αξίες των στοιχείων ενεργητικού που δημιουργούν χρηματικές εισροές προσδιορίζονται από τον υπολογισμό της αξίας χρήσης. Αυτοί οι υπολογισμοί απαιτούν την χρήση εκτιμήσεων (σημείωση 6). Η Εταιρία διενέργησε ανάλυση ευαισθησίας στους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση και τα χρηματοοικονομικά μεγέθη της (αύξηση 5% στον συντελεστή προεξόφλησης, και μείωση 5% στην αύξηση των πωλήσεων φυσικού αερίου) και δεν προκύπτει ένδειξη για απομείωση της αξίας της εταιρείας. 4.5 Εύλογη αξία παραγώγων και άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών εργαλείων για τα οποία δεν γίνονται συναλλαγές σε ενεργές αγορές (για παράδειγμα, παράγωγα) υπολογίζεται αξιοποιώντας τεχνικές αξιολόγησης. Η IFRS Οικονομικές Καταστάσεις

20 εταιρεία βασίζεται στην κρίση της για να επιλέξει μεθόδους και να κάνει παραδοχές σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς την στιγμή του ισολογισμού Στις 31 Δεκεμβρίου 2008, η εύλογη αξία των παραγώγων προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου. Η εύλογη αξία των παραγώγων χρηματιστηριακών προϊόντων αναγνωρίζεται στον ισολογισμό στο «Κυκλοφορούν ενεργητικό» και «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» στην κατηγορία παράγωγα χρηματιστηριακά προϊόντα εάν η λήξη τους είναι μικρότερη των 12 μηνών. Η καθαρή αξία των κερδών από αυτές της αλλαγές των παραγώγων στην εύλογη αξία ήταν στις 31 Δεκεμβρίου και συμπεριλαμβάνονται στα «άλλα έσοδα». IFRS Οικονομικές Καταστάσεις

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ) Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015 Περιεχόμενα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ) Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ) Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012 Περιεχόμενα ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ) Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 23.02.2009 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. (ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. (ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. (ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Σελ. ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) 1 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο των διαχειριστών της «Κοινοπραξίας PC SYSTEMS και QUALITY & RELIABILITY

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ)

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελ. Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Περιεχόμενα. Σελ. Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Eurobank EFG Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Σελ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα. Σελ.

Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα. Σελ. Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε την 2008 Περιεχόμενα Σελ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 4

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31ης Δεκεμβρίου 2007 2 Περιεχόμενα Σελίδα Ισολογισμός.................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

CNL CAPITAL Ανώνυμη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ν.2367/1995)

CNL CAPITAL Ανώνυμη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ν.2367/1995) CNL CAPITAL Ανώνυμη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ν.2367/1995) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 131359701000 Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

PROFUND A.EΔ.Α.Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Αθήνα, Μάρτιος 2008

PROFUND A.EΔ.Α.Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Αθήνα, Μάρτιος 2008 PROFUND A.EΔ.Α.Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μάρτιος 2008 Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 4 ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ)

Οικονομικές Καταστάσεις της 4 ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ) ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ Α.Ε AΡ.M.A.E.: 55790/01/Β/03/621 ΕΔΡΑ: 13 ΧΛΜ Ε.ΟΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») της 4 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2015 (ποσά σε Ευρώ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 058207304000 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

AΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ AΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κολοκοτρώνη 8, Αθήνα, 10561 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12194870100 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα