Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ"

Transcript

1 Αριθμός 452 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 224 ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 151(Ι) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7 Αναγνωρίζονται τα πιο κάτω πτυχία/διπλώματα για σκοπούς της Περί ΕΤΕΚ Νομοθεσίας βάσει των προνοιών του Άρθρων 7(1)(α) και 7.1Α του Ν.224/90. Οι αναγνωρίσεις διενεργούνται με τις πιο κάτω προυποθέσεις: α. Η φοίτηση για απόκτηση των αντίστοιχων muxiwv ή διπλωμάτων πανεπιστημίου ήταν ολική, επι τόπου, διάρκειι:ις τουλάχιστον τριών ετών και στην περιπτωση που προηγείται μεταλυκειακή φοίτηση ανώτερου επιπέδου τουλάχιστον δύο ετών σε πανεπιστημιακό επίπεδο. β. Οι κάτοχοι τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους παρακολούθησαν με επιτυχία το βασικό κύκλο σπουδών στον κλάδο που αφορά η αίτηση τους, γ. Οι αναγνωρίσεις αφορούν μόνο τα προγράμματα σπουδών που το έτος αποφοίτησης είναι αυτό που αναφέρεται σε κάθε περιπτωση. δ. Ι<άθε άλλη προυπόθεση που αναφέρεται ειδιιcά στον κάθε τιτλο σπουδών >~ t?~ ~= ~~ '4... t? Νι-Ι ~ ι-ι ι-ι \C,-.. ι-ι Ν '-" C C ιι. ΚΛΑΔΟΣ Τ1ΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ χω ΡΑ Α Αρχιτεκτονική, περιλαμβανομένης της ΔΙπλωμα Αρχιτέκιονα Μηχανικού - ΕΘΝΙΙ<Ο Ελλάδα Το έτος αποφοιτησης να ειναι το αρχιτεκτονικής τοπιου ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΤΜΗΜΑ APXΙΤlΞKΤONΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α Αρχιτεκτονική, περιλαμβανομένης της Laurea Οί Dottore ίπ Architettura - lταλfα Το διπλωμα να επιτρέπει στον κάτοχο του να γίνει μέλος του αρχιτεκτονικής τοπίου POLITECNICO ΟΙ ΜΙΙΑΝΟ - FACOLTA' ΟL Order. Το έτος αποφοιτησης να ειναι το ΑRCΗΙΤΕΠURΑ Α Αρχιτεκτονική, περιλαμβανομένης της Bachelor of Science (Honours) ίπ Architecture Η.Β. Το πρώτο πτυχίο/διπλωμα να ειναι αναγνωρισμένο από το αρχιτεκτονικής τοπιου - POLYTECHNIC OF NORTH ΙΟΝΟΟΝ RIBA σε επίπεδο Part 1 και με έτος αποφοιτησης το 1978 Και και 10 δεύτερο πruχίο/δίπλωμα να ειναι αναγνωρισμένο από Diploma ίπ Architecture - ΡΟΙ YTECHNIC OF το RIBA σε επιπεδο Part 2 και με έιος αποφοιτησης 10 NORTH ΙΟΝΟΟΝ Α Αρχιτεκιονική, περιλαμβανομένης της Bachelor of Arts major ίπ Architecture - ΤΗΕ Η.Π.Α Το πρώιο πτυχίο ΙδΙπλωμα να ειναι με έιος αποφοιιησης το αρχιτεκτονικής τοπιου UNIVERSITY OF NORTH CAROLlNA at 2001 και το δεύτερο πruχιο/δίπλωμα να ειναι CΗΑRΙΟΠΕ αναγνωρισμένο από το ΝΑΑΒ και με έτος αποφοιτησης το Και Bachelor of Architecture (B.Arch.) - ΤΗΕ UNIVERSITY OF NORTH CAROLlNA at CΗΑRΙΟΠΕ Α Αρχιτεκτονική, περιλαμβανομένης lης B.Sc. Engineer ίπ Architecture and Ουγγαρία Το πρώτο πruχιο /διπλωμα να ειναι με έτος αποφοιτησης το αρχιτεκιονικής τοπιου Architectural EngineerIng - ΤΗΕ BUDAPEST 2003 και το μεταπιυχιακό να ειναι με έιος αποφοιιησης 10 UNIVERSITY OF TECHNOΙOGY ΑΝΟ Τα πruxιαlδιπλώμαrα να ειναι αναγνωρισμένα σε ECONOMICS - Faculty of Architecture, εθνικό επιπεδο. Και M.Sc. Engineer ίπ Architecture and Architectural Engineering - ΤΗΕ BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ΑΝD ECONOMICS - Faculty of Archltecture w C\ UΊ...:ι ~ ~ ~... ιι. Ν Ν c ιι.

2 ΚΛΑΔΟΣ ΤΙΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩΝ χωρα Α Αρχιτεκτονική, περιλαμβανομένης της DipIoma ίπ Architecture (Master's Degree) - Βουλγαρία αρχιτεκτονικής τοπίου UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY, FACUL ΤΥ OF ARCHITECTURE, SOFIA Β Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της BacheIor of Science ίπ Civil Engineering - Η.π.Α μηχανικής τοπίου University of South FIorida (CoIIege of Engineering) Β Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της Master of Engineering (Honours) ίπ CiviI μηχανικής τοπlου Engineering - UNIVERSITY OF LΟΝΟΟΝ - ImperiaI CoIIege of Science, Technology and Medicine Β Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της The Engineering Council Eχamination Part 11 μηχανικής τοπίου Β Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της BacheIor of Engineering (Honours) ίπ CiviI Η.Β. μηχανικής τοπlου Engineering - UNIVERSITY OF ΡL YMOUTH, Η.Β. Η.Β. Το έτος αποφοίτησης να είναι το Το πτυχιο/δlπλωμα να ειναι αναγνωρισμένο από το ΑΒΕΤ με έτος αποφοlτησης το 2004 και να συνοδεύεται από επιτυχή παρακολούθηση 6 μαθημάτων Πολιτικής Μηχανικής, μεταπτυχιακού επιπέδου, σε πανεπιστημιακό ίδρυμα. ΤΟ πτυχίο/δίπλωμα να είναι αναγνωρισμένο (accredited) από το Engineerfng CounciI σε επίπεδο Chartered Engineering (χωρις την προϋπόθεση της συμπλήρωσης φοίτησης με matching section) και με έτος αποφοlτησης το Το πτuxίo/δlπλωμα να είναι αναγνωρισμένο (accredited) από το Engineering CounciI σε επιπεδο Chartered Engineering, να ικανοποιεlται ο βασικός κύκλος σπουδών στην Πολιτική Μηχανική, το έτος εισαγωγής στο πρόγραμμα σπουδών να είναι το 1996 και το έτος αποφοιτησης να είναι το Το πτuxlo/δlπλωμα να ειναι αναγνωρισμένο (accredited) από το Engineering CounciI σε επίπεδο charteredl Engineering (χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης φοίτησης με matching section) και με έτος αποφοίτησης το l V..J 0\ UΊ 00 Β Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της Master of Engineering ίπ CiviI Engineering - Η.Β. μηχανικής τοπlου UNIVERSITY OF SURREY Β Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της Δlπλωμα Πολιτικού Μηχανικού - ΕΘΝΙΚΟ Ελλάδα μηχανικής τοπίου ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΙ<'ΩΝ Το πτυχίο/δίπλωμα να ειναι αναγνωρισμένο (accredited) από το Engineering Councίl σε επίπεδο Chartered Engineering (χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης φοlτησης με matching section) «αι με έτος αποφοίτησης το Το έτος αποφοίτησης να είναι το 2005.

3 i ΚΛΑΔΟΣ ΤΙΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑ Β Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού - Ελλάδα μηχανικής τοπίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Το έτος αποφοίτησης να είναι το Β Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της ΔΙπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (Ειδικότητα ΠολωνΙα μηχανικής τοπίου Οικοδομική Εδάφους) - ΠΟΛ ΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΥ ΒΡΟΤΣΛΑΒ Το έτος αποφοιτησης να ειναι το Β Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της Diploma ίπ Industrial Engineering and Civil Ουκρανία μηχανικής τοπlου Engineering - DMIPROPETROVSf< ENGINEERING - BUILDING INSTITUTE Το έτος αποφοιτησης να είναι το Β Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ προ Ε.Σ.Σ.Δ μηχανικής τοπίου ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ του ΒΟΛΓΟΓΚΡΑΝΤ Β Πολιτική μηχανικη, περιλαμβανομένης της Πτυχlο Πολιτικού Μηχανικού - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΡωσσΙα μηχανικης τοπίου ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Μ ΗΧΑΝ ΙΙ-<ΩΝ ΤΗΣ ΑΓιΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ Μηχανολογική μηχανική ΔΙπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, Ελλάδα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΜΟΝΙΙ-<ΗΣ - ΠΟΛ ΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ Μηχανολογική μηχανικη B.Sc. Ιπ Mechanical Engineering - ΤΗΕ Ουγγαρία BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ΑΝD ECONOMICS, Faculty. of Mechanical Engineering Γ Μηχανολογική μηχανικη Bachelor of Engineering (Honours) ίπ Η.Β. Automotive Engineering - COVENTRY UNIVERSITY Το διπλωμα να ειναι αναγνωρισμένο σε εθνικό επίπεδο και με έτος αποφοίτησης το Το διπλωμα να είναι αναγνωρισμένο σε εθνικό επιπεδο και με έτος αποφοίτησης το Το έτος αποφοιτησης να ειναι το Το δίπλωμα να ειναι αναγνωρισμένο σε εθνικό επίπεδο και με έτος αποφοlτησης το Το πτυχιο/διπλωμα να είναι αναγνωρισμένο (accredited) από το Engineering Council σε επίπεδο Chartered Engineering (χω ρις την προοπόθεση της συμπλήρωσης φοίτησης με matching section) και με έτος αποφοιτησης το VJ 0'\ υι \Ο "

4 Ι Ι ΚΛΑΔΟΣ Τ1ΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩ ΡΑ Γ Μηχανολογική μηχανική Bachelor of Engineering (Honours) ίπ Η.Β. Mechanical Engineering - BRUNEL UNIVERSITY Γ Μηχανολογική μηχανική ΔΙπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, ΕΘΝΙΚΟ Ελλάδα ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ Μηχανολογική μηχανική Bachelor of Science ίπ Mechanical Η.π.Α Engineering - ΝΕνν JERSEY INSTlTUTE OF TECHNOLOGY- NEWARK COLLEGE OF ENGINEERING Γ Μηχανολογική μηχανική Bacheior of Engineering (Major: MechanicaI ΛΙβανο Engineering) - ΤΗΕ AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT - The School of Engineering and Architecture Γ Μηχανολογική μηχανική ΠτυχΙο Μηχανολόγου Μηχανικού (<<Master ΡωσσΙα Τεχνικών Επιστημών» ) - MOSCOW ΑυΤΟΜΟΒILΕ ΑΝΟ ROAD CONSTRACTlON INSTlTUTE (TECHNICAL UNIVERSITY) Δ Ηλεκτρολογική μηχανική Bachelor of Engineering (Honours) ίπ Η.Β. Electrical and Electronic Engineering - UMIST and the VICTORIA UNIVERSITY of MANCHESTER Δ Ηλεκτρολογική μηχανική BacheIor of Engineering (Honours) ίπ Η.Β. EIectrical and EIectronic Engineering - UMIST Και Master of Science ίπ Electrical Power, UNIVERSITY OF NEWCASTLE υρον ΤΥΝΕ Δ Ηλεκτρολογική μηχανική ΔΙπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Ελλάδα Μηχανικού Υπολογιστών - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛ ΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ YΠOΛOΓlΣTΩN Δ Ηλεκτρολογική μηχανική Diploma of EIectrical Engineer (major ίπ Ρουμανία Electroenergy) - ΡΟL YTECHNIC ι UNIVERSITY ΙΝ IASI Το πτuχιο/διπλωμα να ειναι αναγνωρισμένο (accredited; από το Engineering CounciI σε επίπεδο Chartered Engineering (χω ρις την προϋπόθεση της συμπλήρωσης φοlτησης με matching section) και με έτος αποφοιτησης το Το έτος αποφοιτησης να ειναι το Το πτυχιο/διπλωμα να είναι αναγνωρισμένο από το ΑΒΕΤ, και με έτος αποφοlτησης το Το έτος αποφοlτησης να ειναι το Το δίπλωμα να είναι αναγνωρισμένο σε εθνικό επίπεδο και με έτος αποφοίτησης το Το πτυχιο/δίπλωμα να ειναι αναγνωρισμένο (accredited) από το Engineering Councίl σε επιπεδο Chartered Engineer, χωρίς επιπρόσθετη απαιτηση και με έτος αποφοlτησης το Το πρώτο πτυχιο /δίπλωμα να είναι να είναι αναγνωρισμένο (accredited) από το Engineering CounciI σε επίπεδο Chartered Engineering (χωρις την προϋπόθεση της συμπλήρωσης φοlτησης με matching section) με έτος αποφοlτησης το 2002 και το μεταπτυχιακό να είναι με έτος αποφοιτησης το Το έτος αποφοιτησης να είναι το Το έτος αποφοlτησης να είναι το UJ Ο

5 ΚΛΑΔΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑ Ε1 Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης Bachelor of Science ίπ EIectricaI Engineering Η.π.Α Το πτυχιο/δίπλωμα να είναι αναγνωρισμένο από το ΑΒΙ:ΞΤ της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην UNIVERSITY OF KANSAS, CoIIege of και με έτος αποφοιτησης το Ηλεκτρονική μηχανική Engineering Ε1 Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης BacheIor of Engineering (EIectricaI Η.π.Α Το πτυχιο/διπλωμα να είναι αναγνωρισμένο από το ΑΒΕΤ της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην Engineering) - ΤΗΕ CITY UNIVERSITY OF και με έως αποφοίτησης το Ηλεκτρονική μηχανική NEW YORK - ΤΗΕ CITY COLLEGE, SCHOOL OF ENGINEERING Ε1 Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης BacheIor of Science ίπ EIectricaI Engineering Η.Π.Α Το πτuxίo/διπλωμα να ειναι αναγνωρισμένο από το ΑΒΕΤ της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην ΟΙΟ ΟΟΜΙΝΙΟΝ UNIVERSITY και με έτος αποφοίτησης το Ηλεκτρονική μηχανική Ε1 Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης BacheIor of Engineering (Honours) ίπ Η.Β. Το πτuxιo/διπλωμα να ειναι αναγνωρισμένο (accredited) της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην ElectricaI and Electronic Engineering - UMIST από το Engineering Councίl σε επίπεδο Chartered Ηλεκτρονική μηχανική Engineering (χωρις την προϋπόθεση της συμπλήρωσης φοιτησης με matching section) και με έτος αποφοίτησης το Ε2 Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Ελλάδα Το έτος αποφοιτησης να είναι το της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην Τεχνολογίας Υπολογιστών - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πληροφορική Μηχανική ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤEXNOΛOΓlAΣ YΠOΛOΓlΣTΡN W 0\ 0\ Ε2 Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης BacheIor of Science (Honours) ίπ MUΙtimedia Η.Β. Το πρώτο πτυχίο/δίπλωμα να ειναι με έτος εισαγωγής στο της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην TechnoIogy and AppIications - UNIVERSITY πρόγραμμα σπουδών το 1999 και ημερομηνία αποφοίτησης Πληροφορική Μηχανική OF NORTH LONDON 04/07/2002 και το μεταπτυχιακό να είναι με έτος εισαγωγής Και το 2002 και ημερομηνfα αποφοίτησης 28/01/2004. Master of Science ίπ Computer NetworI<s - MIDDLESEX UNIVERSITY Ε2 Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης BacheIor of Science ίπ Computer Science - Η.π.Α Το πρώτο πτυχfο/δfπλωμα να είναι αναγνωρισμένο από το της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην UNIVERSITY OF TEXAS ΑΤ ΕΙ PASO ΑΒΕΤ με έτος αποφοlτησης το 1995 και το μεταπτυχιακό νσ Πληροφορική Μηχανική Και εfναι με έτος αποφοίτησης το Master of Science (major ίπ Computer Science) - UNIVERSITY OF TEXAS ΑΤ ΕΙ PASO ΣΤ Χημική Μηχανική Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού - ΕΘΝΙΚΟ Ελλάδα Το έτος αποφοιτησης να είναι το ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΤΜΗΜΑ ~ ~_----,~XHMΙKΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ~...

6 ΚΛΑΔΟΣ Τ1ΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑ Ζ Μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης Δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων - Ελλάδα γεωλογίας, στην μηχανική μεταλλείων Μεταλλουργού - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - -_.._-- ΜΕΤΜΛΕΙΩΝ - ΜΕΤ,Δ./\~QΥΡΓΩΝ Το έτος αποφοίτησης να είναι το W Ν

Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7

Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7 Αριθμός 197 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 224 ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 1S 1(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓνωΟΙ0ΠΟίηση nτυχίων, πιστοποιητικιόν και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7

ΓνωΟΙ0ΠΟίηση nτυχίων, πιστοποιητικιόν και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7 Αρθμός 30 Ο ΠΕΡ ΕΠΣΤΗΜΟΚΟΥ ΤΕΧΚΟΥ ΕΠΜΕΛΗΤΗΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΜΟΣ (ΟΜΟ224 ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡ 151(1) ΤΟΥ 2003) ΓνωΟ0ΠΟίηση nτυχίων, πστοποητκόν κα τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7 >~ '? ~ ~= C>~

Διαβάστε περισσότερα

^ (Β ΟΙ ΠΕΡΪ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011

^ (Β ΟΙ ΠΕΡΪ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011 Κ.Δ. Π. 162/2012 ^ ( HP tf If TO Αριθμό; 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1067 Αριθμός 162 ΟΙ ΠΕΡΪ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011 Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 83, 84 και 87 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

[ΣΧΕΔΙΟ] ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

[ΣΧΕΔΙΟ] ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ [ΣΧΕΔΙΟ] ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας για την νομοθετική αναγνώριση των Διπλωμάτων 5-ετούς φοιτήσεως Ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών, ως ισοδύναμων με την στάθμη Μάστερ του

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

*NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services

*NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services *ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (συγκεκριμένης ειδικότητας) *NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services *ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Περιεχόμενο: Το επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

για αποφοίτους και μαθητές Λυκείου σπουδές στην Αγγλία foundationcollege

για αποφοίτους και μαθητές Λυκείου σπουδές στην Αγγλία foundationcollege Foundation & GCE για αποφοίτους και μαθητές Λυκείου σπουδές στην Αγγλία foundationcollege καλωσορίσατε Οι περισσότεροι θα γνωρίζετε ότι τα Βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουν υψηλή ποιότητα σπουδών και διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Οµάδα εργασίας: Οικονοµοπούλου Αποστολία ΠΜ Παντελίδης Κωνσταντίνος ΠΜ Παραθυρά Χριστίνα ΑΤΜ Πέιου

Διαβάστε περισσότερα

Homo educandus- Αγωγή

Homo educandus- Αγωγή Homo educandus- Αγωγή Project B Λυκείου «Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας στις Ανεπτυγµένες και Αναπτυσσόµενες Χώρες» Κόρινθος, 2015 Γενικός αντικειµενικός σκοπός: - να έρθουν οι µαθητές σε επαφή

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Κοινοπολιτειακές Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο που πιθανό να παραχωρηθούν από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. Γενικές πληροφορίες για το ελληνικό σύστημα Ανώτατης εκπαίδευσης. Ανανεώσιμοι ενέργεια στην Ελλάδα

Ελλάδα. Γενικές πληροφορίες για το ελληνικό σύστημα Ανώτατης εκπαίδευσης. Ανανεώσιμοι ενέργεια στην Ελλάδα Ελλάδα Γενικές πληροφορίες για το ελληνικό σύστημα Ανώτατης εκπαίδευσης Ανανεώσιμοι ενέργεια στην Ελλάδα Γενικότερα οι μαθητές περνάνε στο ανώτερο εκπαιδευτικό σύστημα αφού τελειώσουν το Λύκειο. Η ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ Αίτηση για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (MA/MSc) ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Η αίτηση υποβάλλεται από υποψήφιους φοιτητές για τα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οι προϋποθέσεις εισαγωγής των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ, για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014, ειδικά για τους υποψηφίους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ «ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ» ΤΙΤΛΩΝ. - Διπλωματούχου Μηχανικού ΕΜΠ - M. Eng. («ενιαίου τίτλου στη Μ. Βρετανία και στη Γαλλία)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ «ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ» ΤΙΤΛΩΝ. - Διπλωματούχου Μηχανικού ΕΜΠ - M. Eng. («ενιαίου τίτλου στη Μ. Βρετανία και στη Γαλλία) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ «ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ» ΤΙΤΛΩΝ - Διπλωματούχου Μηχανικού ΕΜΠ - M. Eng. («ενιαίου τίτλου στη Μ. Βρετανία και στη Γαλλία) ΑΘΗΝΑ 2008 ΕΜΠ 2 η Έκδοση ΠΕΡΙ «ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ» ΤΙΤΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εγκεκριμένο και επιχορηγούμενο από την ΑνΑΔ

Πρόγραμμα εγκεκριμένο και επιχορηγούμενο από την ΑνΑΔ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης για Ευρωπαίους Διαχειριστές Ενέργειας (European Energy Manager EUREM) Πρόγραμμα εγκεκριμένο και επιχορηγούμενο από την ΑνΑΔ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Κωνσταντίνου Στέλλα Σουρμελή Μέλη Χρίστος Τσίγκης Στέλλα Αυλωνίτη Δημοτικού Μαρίνος Αθανασιάδης Δημήτρης Τσίγκης Συμβουλίου

Ανδρέας Κωνσταντίνου Στέλλα Σουρμελή Μέλη Χρίστος Τσίγκης Στέλλα Αυλωνίτη Δημοτικού Μαρίνος Αθανασιάδης Δημήτρης Τσίγκης Συμβουλίου Πρακτικά 502 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 28/07/2011 από τις 7:15μμ 8:30 μμ Αρ συνεδρίας: 8/2011 Παρόντες: κ.κ Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ) «Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» 29-30 Ιουνίου 2015, Διάρκειας 14 ωρών, Αίθουσα Διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθούν σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σας γνωρίζουμε ότι η Δ.Ε. στην υπ. αριθμ. 260 22/7/2014 Συνεδρίασή της, μετά από διεξοδική συζήτηση, όρισε τις προϋποθέσεις εισαγωγής των Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή εκπαιδευτικών συστηµάτων Ναυτικών Ακαδηµιών άλλων χωρών

Περιγραφή εκπαιδευτικών συστηµάτων Ναυτικών Ακαδηµιών άλλων χωρών Περιγραφή εκπαιδευτικών συστηµάτων Ναυτικών Ακαδηµιών άλλων χωρών Τα υφιστάµενα συστήµατα εκπαίδευσης στις Ναυτικές Ακαδηµίες των άλλων χωρών, είναι ως ακολούθως: α. Στο Βέλγιο υπάρχει η διακλαδική Στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 370

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 370 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 370 Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθεί σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΜΕΡΙΔΑ «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό» Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ... 4 3. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3411 Οι διάφορες μετρήσεις οργανισμών και ιδρυμάτων απασχόλησης έχουν δείξει ότι η εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔIKOΣ Σεμινάριο Ημερομηνία Έναρξης Περισσότερες Λεπτομέρειες Σελίδα... A1301 Μελέτη Ηλεκτρικής Εγκατάστασης με Βάση τους Κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 826 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Ο κ. Ιωάννης Τριανταφυλλίδης, μόνιμος Βοηθός Γραφείου Α', Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία,

Διαβάστε περισσότερα