ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή και υποχρεώσεις της Επιτροπής Η Επιτροπή Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε στις 23/12/2014 ως τριμελές όργανο με ρόλο αποκλειστικά συμβουλευτικό και επικουρικό του διδακτικού, ερευνητικού, τεχνικού και λοιπού εμπλεκόμενου με τη χρήση ζώων προσωπικού του Τμήματος Κτηνιατρικής καθώς και των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του. Αποστολή της ΕΔΕΧΖΩ είναι η μέριμνα για την εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων και αποδεκτών κανόνων δεοντολογίας κατά τη χρήση ζώων στο πλαίσιο αφενός της ερευνητικής διαδικασίας και αφετέρου της διδασκαλίας και εκπαίδευσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Στο πλαίσιο της αποστολής της η ΕΔΕΧΖΩ, ή κατά περίπτωση τα μέλη της, έχει τις εξής υποχρεώσεις: (α) Να ενημερώνεται σχετικά με τη θέσπιση νομοθεσίας ή τη λήψη άλλων μέτρων πολιτικής από τους αρμόδιους φορείς, σχετικών με τη χρήση ζώων για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. (β) Να ενημερώνει το ως άνω προσωπικό και τους φοιτητές του Τμήματος για τις εξελίξεις που αφορούν το αντικείμενο της ορθής χρήσης των ζώων για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. (γ) Να μεριμνά για την καλλιέργεια και την εμπέδωση, στο ως άνω προσωπικό και στους φοιτητές του Τμήματος, των θεμελιωδών αρχών ευζωίας των ζώων, καθώς και για την ενίσχυση της κατανόησης της συμπεριφοράς των ζώων και της επικοινωνίας και, γενικότερα, του δεσμού μεταξύ ανθρώπου και ζώων. (δ) Να επικουρεί το ως άνω προσωπικό του Τμήματος προτείνοντας, όταν απαιτείται χρήση ζώων για διδακτικούς σκοπούς, εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας και εκπαίδευσης των φοιτητών και προάγοντας την αρχή της αντικατάστασης σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά πρότυπα. (ε) Να εξετάζει, κατόπιν σχετικής αίτησης των ενδιαφερόμενων επιστημονικών υπεύθυνων, ερευνητικά πρωτόκολλα που διεξάγονται σε ζώα ή βιολογικά υλικά αυτών και να (ι) αποφαίνεται αν ακολουθούν τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ορθής πρακτικής και δεοντολογίας, (ιι) προτείνει τυχόν αναγκαίες αλλαγές και (ιιι) χορηγεί, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, έγκριση για την εκτέλεσή τους. Τόσο η χορήγηση έγκρισης για την εκτέλεση ερευνητικού πρωτοκόλλου από την ΕΔΕΧΖΩ, όσο και οι λοιπές ως άνω ενέργειές της δεν καταργούν την υποχρέωση των 1

2 ενδιαφερόμενων να ζητήσουν την αδειοδότηση του ερευνητικού πρωτοκόλλου από την αρμόδια Περιφερειακή Κτηνιατρική Αρχή και την σχετική Επιτροπή Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων στις περιπτώσεις που ορίζονται από το ΠΔ 56/ Σύνθεση και λειτουργία της Επιτροπής Η ΕΔΕΧΖΩ απαρτίζεται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, τα οποία είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Τα αναπληρωματικά μέλη αντικαθιστούν, μετά από κλήρωση, τα τακτικά σε περίπτωση απουσίας τους ή σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής τους στην ΕΔΕΧΖΩ λόγω αξιολόγησης ερευνητικού πρωτοκόλλου, το οποίο υποβλήθηκε από ερευνητική ομάδα στην οποία συμμετέχουν. Στην τελευταία περίπτωση, τα μέλη της ΕΔΕΧΖΩ τα οποία συμμετέχουν στο υπό αξιολόγηση ερευνητικό πρωτόκολλο, απέχουν από όλη τη διαδικασία έγκρισής του. Εάν, στην περίπτωση αυτή, δεν επαρκεί ο αριθμός των μελών της ΕΔΕΧΖΩ για την επιτέλεση του έργου της, ορίζονται, προσωρινώς, μετά από κλήρωση, η οποία πραγματοποιείται παρουσία των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών της ΕΔΕΧΖΩ και του Προέδρου του Τμήματος, όσα άλλα προσωρινά μέλη απαιτούνται. Η αντικατάσταση μέλους της ΕΔΕΧΖΩ με αναπληρωματικό του, μετά από αίτηση τρίτου, σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται. Τα 6 μέλη της ΕΔΕΧΖΩ επιλέγουν ένα εκ των τακτικών μελών της, το οποίο εκτελεί χρέη Προέδρου καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας συμμετοχής του Προέδρου σε συνεδρίαση της ΕΔΕΧΖΩ, χρέη Προέδρου αναλαμβάνει προσωρινώς, μετά από κλήρωση, ένα εκ των δύο άλλων τακτικών και, αν αυτό δεν είναι εφικτό, ένα εκ των αναπληρωματικών μελών. Η θητεία των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών της ΕΔΕΧΖΩ είναι τριετής, αλλά μπορεί να ανανεωθεί μετά από κάθε τριετία. Ωστόσο, ανά τριετία πρέπει να αντικαθίστανται τουλάχιστον τα 3 εκ των 6 μελών και τουλάχιστον το 1 εκ των 3 τακτικών μελών της ΕΔΕΧΖΩ. Δύο μήνες προ της λήξης της θητείας τους τα μέλη προτείνουν τη νέα σύνθεση της ΕΔΕΧΖΩ, η οποία επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ωστόσο, η Συνέλευση, εφόσον κρίνει, κατά σχετική πλειοψηφία, ότι συντρέχει ουσιώδης λόγος, μπορεί να μην αποδεχτεί, εν μέρει, τη νέα σύνθεση της ΕΔΕΧΖΩ. Στην περίπτωση αυτή συστήνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος τριμελής επιτροπή, η οποία αξιολογεί αιτήσεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν στη νέα ΕΔΕΧΖΩ και υποβάλει σχετική εισήγηση. Στην τριμελή επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετέχει ο Πρόεδρος της ΕΔΕΧΖΩ, ο οποίος και προεδρεύει, και τουλάχιστον ένα μέλος ΔΕΠ, το οποίο είχε διατελέσει κατά το παρελθόν τακτικό μέλος της ΕΔΕΧΖΩ. Η εκλογή των μελών της ΕΔΕΧΖΩ γίνεται από τη Συνέλευση, η οποία οφείλει να λάβει υπ' όψη της την εισήγηση. Ωστόσο, τόσο η τριμελής επιτροπή όσο και η Συνέλευση δεν μπορούν να παραβλέψουν το γεγονός ότι στη νέα ΕΔΕΧΖΩ θα πρέπει να μετέχουν τουλάχιστον τα 2 εκ των 6 παλαιών μελών και τουλάχιστον το 1 εκ των 3 τακτικών μελών της. Σε περίπτωση που η ως 2

3 άνω διαδικασία παραταθεί πέραν της ημερομηνίας λήξης της θητείας των παλαιών μελών της ΕΔΕΧΖΩ, η θητεία τους παρατείνεται αυτόματα μέχρι τον ορισμό της νέας σύνθεσης της ΕΔΕΧΖΩ. Τόσο τα μέλη της ΕΔΕΧΖΩ κατά την πρόταση της νέας σύνθεσής της όσο και η Συνέλευση του Τμήματος πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι, κατά προτίμηση, τα μέλη της ΕΔΕΧΖΩ, πρέπει να (α) είναι διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου, (β) αντιπροσωπεύουν όλες τις βαθμίδες των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και (γ) έχουν, δυνητικά αλλά όχι απαραίτητα αθροιστικώς, μακρά ερευνητική, κλινική, διδακτική και διοικητική εμπειρία, η οποία θα αποδεικνύεται από π.χ. συμμετοχή στη σύνταξη ερευνητικών πρωτοκόλλων, τα οποία αδειοδοτήθηκαν, ολοκληρώθηκαν και απέδωσαν δημοσιεύσιμα ευρήματα, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με ανάλογη εξέλιξη, πανεπιστημιακού επιπέδου κλινική και ερευνητική ενασχόληση με ζώα γενικότερα και πειραματόζωα ειδικότερα, δημοσιεύσεις κ.λπ. Η ΕΔΕΧΖΩ συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, ιδανικά μία φορά το μήνα και οπωσδήποτε τουλάχιστον μία φορά το δίμηνο, και κατά προτίμηση την πρώτη ή την δεύτερη εβδομάδα του μηνός, ή εκτάκτως, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της. Η ΕΔΕΧΖΩ έχει απαρτία όταν παρίστανται και τα 3 μέλη της, οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση που ένα εκ των μελών ψηφίσει "λευκό" και μεταξύ των άλλων δύο υπάρξει ισοψηφία, η ψήφος του προέδρου μετρά ως διπλή. Για κάθε απόφαση καταγράφονται οι απόψεις των μελών, τα δε πρακτικά των συνεδριάσεων τηρούνται σε γραπτό και ηλεκτρονικό αρχείο από ένα εκ των τακτικών μελών και εγκρίνονται και υπογράφονται από όλα τα τακτικά μέλη. 3. Διαδικασία έγκρισης ερευνητικών προτάσεων Προκειμένου η ΕΔΕΧΖΩ να εξετάσει αίτηση έγκρισης ερευνητικού πρωτοκόλλου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά [αίτηση, έντυπο περιγραφής του ερευνητικού πρωτοκόλλου, βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερομένου και του τυχόν επιβλέποντος, έντυπο συγκατάθεσης ιδιοκτήτη (εάν η έρευνα γίνει σε κλινικά περιστατικά) ή ενυπόγραφες επιστολές του υπεύθυνου της εγκατάστασης προμήθειας πειραματοζώων και του υπεύθυνου της εγκατάστασης πειραματισμού όπου θα γίνει το πείραμα (εάν η έρευνα γίνει σε πειραματόζωα), πλήρεις βιβλιογραφικές πηγές (αν ζητηθούν) κ.λπ.] προ της έναρξης της προτεινόμενης έρευνας, η οποία εξάλλου δεν μπορεί να αρχίσει προ της έκδοσης της απόφασης της ΕΔΕΧΖΩ. Ο ενδιαφερόμενος χρησιμοποιεί τα υποδείγματα των αιτήσεων, της συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη, του εντύπου περιγραφής του ερευνητικού πρωτοκόλλου κ.λπ., τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η ΕΔΕΧΖΩ χειρίζεται κάθε αίτηση και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα με απόλυτη εχεμύθεια. Ωστόσο, στην εξαιρετική περίπτωση που έχει ήδη εγκρίνει κατά το παρελθόν πανομοιότυπο ερευνητικό πρωτόκολλο ή γνωρίζει ότι είναι σε εξέλιξη η ίδια έρευνα, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για αυτό χωρίς όμως να του δώσει 3

4 άλλα στοιχεία. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί ούτως ή άλλως να λάβει την έγκριση, η ΕΔΕΧΖΩ ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους. Πάντως, το γεγονός ότι ερευνητικό πρωτόκολλο είναι ήδη σε εξέλιξη από άλλη ερευνητική ομάδα, ιδίως εάν αυτό έχει λάβει έγκριση από την ΕΔΕΧΖΩ, συνιστά ουσιώδη λόγω μη έγκρισης ενός νέου πανομοιότυπου ερευνητικού πρωτοκόλλου. Η ΕΔΕΧΖΩ αποφασίζει επί της αίτησης κατά τη διάρκεια τακτικής ή, αν κριθεί απαραίτητο, έκτακτης συνεδρίασής της. Αν υπάρχουν παρατηρήσεις ή ζητούνται διευκρινίσεις ή πρόσθετα στοιχεία εκ μέρους της ΕΔΕΧΖΩ, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης της ΕΔΕΧΖΩ ή, εάν αυτό είναι εφικτό, της υποβολής της αίτησής του. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να απαντήσει μία μόνο φορά, εντός 10 εργάσιμων ημερών, οπότε η ΕΔΕΧΖΩ εκδίδει κατά την επόμενη συνεδρίασή της την απόφασή της. Η ΕΔΕΧΖΩ ανακοινώνει εγγράφως στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την έγκριση ή μη του ερευνητικού πρωτοκόλλου. Η έγκριση ισχύει για δύο έτη και ανανεώνεται μετά από σχετική αίτηση. Για την ανανέωση εφαρμόζεται και πάλι η ως άνω διαδικασία, ενώ επιπλέον ο ενδιαφερόμενος συνυποβάλλει έκθεση πεπραγμένων έκτασης 1-3 σελίδων. Κατά την πορεία της έρευνας, τυχόν ανάγκη μικρότερης ή μεγαλύτερης αλλαγής του ερευνητικού πρωτοκόλλου πρέπει να δηλώνεται άμεσα και εγγράφως στην ΕΔΕΧΖΩ, η οποία, τηρώντας την άνω διαδικασία, δίνει ή όχι τη σχετική έγκριση. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο κύριος υπεύθυνος υποβάλλει τελική έκθεση πεπραγμένων. Σε περίπτωση μη έγκρισης του αρχικού ερευνητικού πρωτοκόλλου ή της τυχόν αλλαγής επ' αυτού ή της αίτησης ανανέωσης της αρχικής έγκρισης η ΕΔΕΧΖΩ αιτιολογεί εγγράφως και με σαφήνεια το λόγο. Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει για μία μόνο φορά ανά περίπτωση νέα αίτηση διά της οποίας ζητάει την εκ νέου εξέταση του αιτήματός του, εξηγώντας με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι πρέπει να γίνει αυτό καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν αποδέχεται τη σχετική αιτιολόγηση της απόφασης της ΕΔΕΧΖΩ, και καταθέτοντας τυχόν πρόσθετα στοιχεία που υποστηρίζουν τη νέα αίτησή του. Η ΕΔΕΧΖΩ εφαρμόζει και πάλι την ως άνω διαδικασία και σε περίπτωση νέας αρνητικής απόφασής της, αυτή είναι τελειωτική και αμετάκλητη. Οι έγγραφες αποφάσεις της ΕΔΕΧΖΩ υπογράφονται από όλα τα τακτικά μέλη της, τα οποία ωστόσο έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν εντός αυτών τυχόν διαφωνία τους με κάποιο εδάφιο και να προσθέσουν την προσωπική άποψή τους. 4. Τροποποίηση του παρόντος κανονισμού Ο παρών κανονισμός τροποποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από επεξεργασία των σχετικών προτάσεων τροποποίησης, η οποία ανατίθεται σε ειδικά 4

5 για το σκοπό αυτό οριζόμενη τριμελή επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ο Πρόεδρος της ΕΔΕΧΖΩ, ο οποίος και προεδρεύει, και τουλάχιστον ένα μέλος ΔΕΠ, το οποίο είχε διατελέσει κατά το παρελθόν τακτικό μέλος της ΕΔΕΧΖΩ. Για να εισαχθεί προς επεξεργασία και συζήτηση, η πρόταση τροποποίησης οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος κανονισμού πρέπει να υπογράφεται από το ένα τρίτο των μελών της Συνέλευσης. Η απόφαση τροποποίησης λαμβάνεται με σχετική πλειοψηφία. 5. Μεταβατικές διατάξεις Κατ' εξαίρεση των αναγραφόμενων στην πρώτη παράγραφο της ενότητας 3 του παρόντος Κανονισμού, η ΕΔΕΧΖΩ θα εξετάσει όλες τις αιτήσεις έγκρισης ερευνητικών πρωτοκόλλων, τα οποία θα βρίσκονται υπό εξέλιξη κατά την έγκριση του παρόντος κανονισμού από τη Συνέλευση του Τμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτήσεις αυτές θα υποβληθούν εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Το αυτό θα ισχύσει, μετά από σχετική αίτηση εντός της ίδιας προθεσμίας, και για τα ερευνητικά πρωτόκολλα, τα οποία ολοκληρώθηκαν εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, οπότε η ΕΔΕΧΖΩ θα αποφασίσει εάν εφαρμόστηκαν ορθώς η όχι, μετά από υποβολή έκθεσης πεπραγμένων από τους ενδιαφερόμενους. Στις παραπάνω περιπτώσεις θα εφαρμοστεί η διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 3 του παρόντος Κανονισμού. Το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έγκριση του παρόντος κανονισμού, τα μέλη της ΕΔΕΧΖΩ θα προτείνουν 3 αναπληρωματικά μέλη, και η πρότασή τους θα επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. Αν η Συνέλευση κρίνει, κατά σχετική πλειοψηφία, ότι συντρέχει ουσιώδης λόγος, μπορεί να μην αποδεχτεί, εν μέρει, την πρόταση των μελών της ΕΔΕΧΖΩ. Σε αυτή την περίπτωση θα εφαρμοστεί, όσον αφορά τον ορισμό αναπληρωματικού/ών μέλους/ών η διαδικασία της παραγράφου 4 της ενότητας 2 του παρόντος Κανονισμού. Ως ημερομηνία έναρξης της τριετούς θητείας των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών της ΕΔΕΧΖΩ θα θεωρηθεί η ημερομηνία ορισμού όλων των αναπληρωματικών μελών της. 5

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ]

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] Θεσσαλονίκη 2012-2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] 1. Εισαγωγή Η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ . 2009 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ. με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ. με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 1. Εισαγωγή... 5 2. Δομή και αντικείμενο τυπικού Οργανισμού ΑΕΙ... 5 2.1 Δομή τυπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1 Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Το

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣMOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

KANONIΣMOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 KANONIΣMOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρθρο 1: Γενικές αρχές.. Αρθρο 2: Αρμοδιότητα. Αρθρο 3: Συγκρότηση της Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Άρθρο 1. Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης

Σχέδιο Νόμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Άρθρο 1. Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Σχέδιο Νόμου ΤΕΛΙΚΟ έκδοση 7.1 «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1 Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α 195)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΕΣΥΔ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ.

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΕΣΥΔ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΕΣΥΔ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών (Technologies and Infrastructures

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Κομοτηνή, Μάρτιος 2014 Συγγραφή - Επιμέλεια: Αυγερινός Ανδρέας, Καζαντζή Μάρθα & Μαυρομμάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) στην «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» M.Sc. in Advanced Physiotherapy Αναλυτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ 1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 207 KB N.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Η Σύγκλητος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στην 9 η συνεδρίαση της 07.07.2000, αφού έλαβε υπόψη της: α) Τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ] ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΜΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από τη ΓΣΕΣ αριθ 18/24-7-2013 Ισχύει για Διδακτορικές

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - Π.Δ. 432/81 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...... 4 Θεσμικό Πλαίσιο.. 5 Ι. Γενικές Αρχές...... 16 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ (κατηγορίες μεταπτυχιακών σπουδαστών Ε.Ι.Π. κατανομή μεταπτυχιακών σπουδαστών με υποτροφία Ε.Ι.Π. στα εργαστήρια του Ε.Ι.Π. διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Γενικά Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Οπτική και Όραση» οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341, Fax : 23210 49128 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα