ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναµόρφωση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναµόρφωση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναµόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστηµονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναµόρφωση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας Το άρθρο 1 του νόµου 1278/1982 (Α 105), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Συστήνεται Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας, νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 ιοίκηση ΚΕ.Σ.Υ. Το άρθρο 2 του νόµου 1278/1982, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Το ΚΕ.Σ.Υ. διοικείται από ιοικητικό Συµβούλιο ( Σ) που αποτελείται από εικοσιένα µέλη, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και ακόµα: Α. Ένα άτοµο που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Β. και Γ. ύο εκπροσώπους του Εθνικού Οργανισµού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).. Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκου (ΕΟΦ). Ε. Έναν εκπρόσωπο του Οργανισµού Καταπολέµησης των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). ΣΤ. Έναν εκπρόσωπο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Ζ. Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας (ΕΣ Υ). Η. και Θ. ύο εκπροσώπους του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ). Ι. Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας ΙΑ. Έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου ΙΒ. Έναν εκπρόσωπο των νοσοκοµειακών ιατρών που ορίζεται από τη διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Εάν δεν υπάρχει τέτοια, ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από υποψήφιους που προτείνονται ένας από κάθε δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση του προσωπικού αυτού. ΙΓ. Έναν εκπρόσωπο του νοσηλευτικού προσωπικού όλων των νοσοκοµείων της χώρας, που ορίζεται από τη διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης αυτού. Εάν δεν υπάρχει τέτοια, ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από υποψήφιους που προτείνονται ένας από κάθε δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση του προσωπικού αυτού. Ι. Έναν εκπρόσωπο των Ιατρικών Τµηµάτων των Α.Ε.Ι.. ΙΕ. Έναν εκπρόσωπο των Οδοντιατρικών Τµηµάτων των Α.Ε.Ι. ΙΣΤ. Έναν εκπρόσωπο των Φαρµακευτικών Τµηµάτων των Α.Ε.Ι. ΙΖ. Έναν εκπρόσωπο που επιλέγεται µεταξύ των εκπροσώπων της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών, της Ένωσης Ελλήνων Βιολόγων, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. ΙΗ. Έναν εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ ΙΘ. Έναν εκπρόσωπο της Α Ε Υ 2. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και οι αναπληρωτές τους διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και πρέπει να είναι επιστήµονες των υπηρεσιών υγείας µε σηµαντική επιστηµονική προσφορά και διοικητική εµπειρία. Η επιλογή τους εγκρίνεται από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Οι εκπρόσωποι των κατά την προηγούµενη παράγραφο φορέων ορίζονται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι ελεύθερα ανακλητοί. Αν κάποιος φορέας δεν ορίζει εµπρόθεσµα τον εκπρόσωπό του, τον ορίζει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 3. Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου είναι τριετής και δεν ανανεώνεται και των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται µία φορά. Άρθρο 3 Αρµοδιότητες ΚΕ.Σ.Υ. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 1278/1982, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ιατυπώνει προτάσεις προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο ή σε άλλες περιπτώσεις που νόµος ορίζει. Οι προτάσεις του ΚΕ.Σ.Υ. υποχρεωτικά 1

2 αναρτώνται σε ειδικό τµήµα του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και φυλάσσονται εκεί σε ηλεκτρονικό αρχείο.». Άρθρο 4 Μόνιµες Επιτροπές ΚΕ.Σ.Υ. Στο ΚΕ.Σ.Υ. λειτουργούν οι εξής µόνιµες Επιτροπές: 1. Επιτροπή Εκπαίδευσης και Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης Επιστηµών Υγείας (εφεξής Επιτροπή Εκπαίδευσης). Τα µέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από πρόταση της Ολοµέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.. Πρόεδρος ορίζεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του ΚΕ.Σ.Υ.. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Εκπαίδευσης είναι: Α. Η πρόταση σχετικά µε τα κριτήρια αναγνώρισης των Εκπαιδευτικών Κέντρων και των Μονάδων τους που παρέχουν ειδίκευση σε κύρια ιατρική ειδικότητα ή εξειδίκευση αυτής. Β. Η πρόταση προς το ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. σύστασης, αξιολόγησης και κατάργησης των Εκπαιδευτικών Κέντρων και των Μονάδων τους. Γ. Η πρόταση προς το ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. των εξεταστών, αξιολογητών, κριτών, θεµατοδοτών κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας των επιστηµών υγείας που υπάγεται στις αρµοδιότητές του.. Όλες οι αρµοδιότητες των υπαρχουσών κατά την ψήφιση του παρόντος νόµου επιτροπών του ΚΕ.Σ.Υ. σχετικά µε αναγνώριση χρόνου ειδίκευσης, έγκριση εκπαιδευτικών αδειών, αναγνώριση άλλων επαγγελµάτων υγείας, εξειδικεύσεων σε υγειονοµικές επιστήµες, νέες βιοιατρικές επιστήµες και κάθε συναφές θέµα. Ε. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η πρόταση προς το ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. για την έγκριση ή µη διεξαγωγής επιστηµονικών εκδηλώσεων κάθε µορφής όλων των επιστηµόνων υγείας, εφόσον επιχορηγούνται από φαρµακευτικές εταιρίες και από εταιρίες παροχής εξοπλισµού, υλικών ή υπηρεσιών υγείας. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και κάθε συναφές θέµα για την έγκριση και αξιολόγηση των ως άνω επιστηµονικών εκδηλώσεων. Οι εν λόγω διοργανωτές ή νόµιµοι εκπρόσωποί τους καταβάλλουν παράβολο αξίας ίσης µε το 2% του υποβληθέντος προϋπολογισµού το οποίο κατατίθεται σε ειδικό λογαριασµό που τηρείται στο ΚΕ.Σ.Υ.. ΣΤ. Η πρόταση προς το ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. σχετικά µε τα δικαιώµατα των επαγγελµατιών υγείας. Ζ. Η εκτίµηση των αναγκών και η πρόταση προς το ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. των ιατρών που απαιτούνται ανά ειδικότητα. Η. Η πρόταση προς το ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. για τον καθορισµό, διαχωρισµό, συγχώνευση και κατάργηση ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων. Θ. Κάθε άλλο θέµα που της ανατίθεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΕ.Σ.Υ. Η Επιτροπή Εκπαίδευσης µπορεί να αναθέτει µελέτες και κάθε άλλο έργο σε εξωτερικούς συνεργάτες. Επίσης µπορεί να προτείνει στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. τη σύσταση υποεπιτροπών µε σκοπό την υποβοήθηση του έργου της. Στις υποεπιτροπές πρόεδρος ορίζεται µέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης. 2. Επιτροπή Ονοµατολογίας, Κωδικοποίησης και Κοστολόγησης Ιατρικών Πράξεων (εφεξής Επιτροπή Ονοµατολογίας). Τα µέλη της Επιτροπής Ονοµατολογίας είναι δέκα (10) και ο Πρόεδρός της. Ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από πρόταση του.σ. του ΚΕ.Σ.Υ. Πρόεδρος ορίζεται µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ.. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ονοµατολογίας είναι: Α. Η παρακολούθηση εφαρµογής και η επικαιροποίηση της Ελληνικής Ονοµατολογίας και Κωδικοποίησης των Ιατρικών Πράξεων (ΕΛΟΚΙΠ). Β. Η παρακολούθηση εφαρµογής των Κλειστών Ενοποιηµένων Νοσηλίων (ΚΕΝ). Γ. Η διαµόρφωση και εφαρµογή της Ελληνικής Ονοµατολογίας και Κωδικοποίησης των Πράξεων κάθε επιστήµης που σχετίζεται µε την υγεία.. Η πρόταση προς το ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. κοστολόγησης και αναθεώρησης της κοστολόγησης των πράξεων όλων των επαγγελµάτων υγείας. Ε. Κάθε άλλο θέµα που της ανατίθεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΕ.Σ.Υ.. Η Επιτροπή Ονοµατολογίας µπορεί να συγκροτεί υποεπιτροπές για την υποβοήθηση του έργου της ονοµατολογίας και της κωδικοποίησης των πράξεων. Επίσης µπορεί να επιλέγει ως εξωτερικούς συνεργάτες εµπειρογνώµονες κοστολόγους ή άλλους ειδικούς επιστήµονες ή εκπροσώπους των συναφών επιστηµονικών φορέων και να τους ορίζει εισηγητές για την κοστολόγηση µεµονωµένων πράξεων ή οµάδων πράξεων υγειονοµικών επαγγελµάτων. 3. Επιτροπή Ογκολογίας Τα µέλη της Επιτροπής Ογκολογίας είναι δέκα (10) και ο Πρόεδρός της. Ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από πρόταση της Ολοµέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.. Πρόεδρος ορίζεται µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ. ή Καθηγητής Πανεπιστηµίου. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ογκολογίας είναι: 2

3 Α. Η πρόταση στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. σχετικά µε την οργάνωση προγραµµάτων ενηµέρωσης του κοινού για την πρόληψη των νεοπλασιών. Β. Η πρόταση στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. για την οργάνωση Μονάδων διάγνωσης και θεραπείας των νεοπλασιών. Γ. Η πρόταση µέτρων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης όλων των επιστηµόνων και επαγγελµατιών που απασχολούνται σε αντικείµενα συναφή µε την ογκολογία.. Η καταγραφή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση της δραστηριότητας όλων των Ογκολογικών Μονάδων. Ε. Η πρόταση προς το Σ του ΚΕ.Σ.Υ. για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Ογκολογικών Συµβουλίων των νοσοκοµείων και η παρακολούθηση της λειτουργίας τους. ΣΤ. Η παρακολούθηση των πληροφοριών που καταγράφονται στο Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών από το ΚΕ.Ε.Λ.Π.Ν.Ο. σύµφωνα µε το νόµο 3370/2005, όπως και των αρχείων, των στατιστικών και επιδηµιολογικών δεδοµένων του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών. Για το σκοπό αυτό το ΚΕ.Ε.Λ.Π.Ν.Ο. συνεργάζεται υποχρεωτικά µε την Επιτροπή Ογκολογίας και κοινοποιεί σε αυτήν περιοδικά τα σχετικά αρχεία, κατόπιν άδειας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επίσης το ΚΕ.Ε.Λ.Π.Ν.Ο. συνεργάζεται µε την Επιτροπή Ογκολογίας για την εκπόνηση µελετών σχετικά µε την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια περίθαλψη ασθενών µε νεοπλασίες. Ζ. Κάθε άλλο θέµα που ανατίθεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΕ.Σ.Υ.. Η Επιτροπή Ογκολογίας µπορεί να αναθέτει µελέτες και κάθε άλλο έργο σε εξωτερικούς συνεργάτες εµπειρογνώµονες ή εκπροσώπους των συναφών επιστηµονικών φορέων και να τους ορίζει εισηγητές σε ειδικά αντικείµενα. Επίσης µπορεί να προτείνει στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. τη σύσταση υποεπιτροπών µε σκοπό την υποβοήθηση του έργου της. Στις υποεπιτροπές πρόεδρος ορίζεται µέλος της Επιτροπής Ογκολογίας. 4. Επιτροπή Χρονίων Παθήσεων Τα µέλη της Επιτροπής Χρονίων Παθήσεων είναι δέκα (10) και ο πρόεδρός της. Ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από πρόταση της Ολοµέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.. Πρόεδρος ορίζεται µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ. ή Καθηγητής Πανεπιστηµίου. Στο πεδίο αρµοδιότητας δεν συµπεριλαµβάνονται τα µεταδοτικά νοσήµατα, οι ψυχιατρικές παθήσεις, οι νεοπλασίες και οι παθήσεις από εξαρτησιογόνες ουσίες. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Χρονίων Παθήσεων είναι:: Α. Η πρόταση στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. σχετικά µε την οργάνωση προγραµµάτων ενηµέρωσης του κοινού για την πρόληψη χρονίων παθήσεων. Β. Η πρόταση στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. για την ίδρυση και οργάνωση Ειδικών Μονάδων διάγνωσης και θεραπείας χρονίων παθήσεων στη πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια περίθαλψη. Γ. Η πρόταση στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. για την ίδρυση και λειτουργία ειδικών κέντρων αναφοράς που αφορούν τη διάγνωση και θεραπεία χρονίων νόσων.. Η λήψη µέτρων για την βελτίωση της εκπαίδευσης όλων των επιστηµόνων και επαγγελµατιών που απασχολούνται σε σχετικά αντικείµενα. Ε. Η καταγραφή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση όλων των Μονάδων Χρονίων παθήσεων. ΣΤ. Κάθε άλλο θέµα που ανατίθεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΕ.Σ.Υ.. Η Επιτροπή Χρονίων Παθήσεων µπορεί να αναθέτει µελέτες και κάθε άλλο έργο σε εξωτερικούς συνεργάτες εµπειρογνώµονες ή εκπροσώπους των συναφών επιστηµονικών φορέων και να τους ορίζει εισηγητές σε ειδικά αντικείµενα. Επίσης µπορεί να προτείνει στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. τη σύσταση υποεπιτροπών µε σκοπό την υποβοήθηση του έργου της. Στις υποεπιτροπές Πρόεδρος ορίζεται µέλος της Επιτροπής Χρονίων Παθήσεων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από εισήγηση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΕ.Σ.Υ. µπορούν να συσταθούν και άλλες µόνιµες Επιτροπές. Άρθρο 5 ιοικητική και επιστηµονική υποστήριξη ΚΕ.Σ.Υ. 1. Η ιεύθυνση Γραµµατείας του ΚΕ.Σ.Υ. που προβλέπεται στο άρθρο 5 του νόµου 1278/1982, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 13 του ν. 3309/2003 (304 Α) µεταφέρεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο ΚΕ.Σ.Υ.. Στο Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης ανατίθεται και η οικονοµική διαχείριση, ο έλεγχος των εσόδων και δαπανών, η κατάρτιση προϋπολογισµού και απολογισµού. 2. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου στη ιεύθυνση Γραµµατείας του ΚΕ.Σ.Υ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του νόµου 1278/1982, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 13 του ν. 3309/2003 (304 Α), µεταφέρεται στο ΚΕ.Σ.Υ. µε την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθµό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχει. Ο ιευθυντής και οι προϊστάµενοι των τµηµάτων εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως ιευθυντής και προϊστάµενοι της ιεύθυνσης Γραµµατείας και των τµηµάτων αντίστοιχα. ιαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για πλήρωση θέσεων προσωπικού συνεχίζονται για λογαριασµό του ΚΕ.Σ.Υ.. Το προσλαµβανόµενο προσωπικό και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις µεταφέρονται στο ΚΕ.Σ.Υ.. Οι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, τη 3

4 µισθοδοσία, το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του µεταφερόµενου προσωπικού εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την ένταξή του στο ΚΕ.Σ.Υ.. Η µισθοδοσία του µεταφερόµενου προσωπικού στο ΚΕ.Σ.Υ. θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του. Άρθρο 6 Προσωπικό ΚΕ.Σ.Υ. Το άρθρο 9 του νόµου 1278/1982, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με Προεδρικό ιάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστώνται θέσεις ειδικών επιστηµόνων, που απασχολούνται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε ετών, που µπορεί να ανανεώνεται. Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού αυτού καθορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας του ΚΕ.Σ.Υ. κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται κατά τις διατάξεις του νόµου 3812/2009 (Α' 234). 2. Με Προεδρικό ιάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστώνται θέσεις διοικητικού προσωπικού, που απασχολείται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 2190/ Για την κάλυψη των θέσεων των παραγράφων 1 και 2 επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων, µόνιµων ή απασχολούµενων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή των εποπτευόµενων φορέων του, των Υγειονοµικών Περιφερειών και των νοσοκοµείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από σύµφωνη γνώµη του.σ. του ΚΕ.Σ.Υ. και του φορέα που ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, έχει διάρκεια έως τρία έτη και δύναται να ανανεώνεται. 4. Για την πρόσληψη προσωπικού στις θέσεις των προηγούµενων παραγράφων προσόντα διορισµού ορίζονται: α. για τις θέσεις της παραγράφου 1, αυτά που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του νόµου 1943/1991 (Α' 50), β. για τις θέσεις της παραγράφου 2 αυτά που προβλέπονται για κάθε κλάδο ή ειδικότητα από το π.δ. 50/2001 (Α' 39). 5. Η αµοιβή του προσωπικού αυτού γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 3205/2003 (Α' 297) και του νόµου 3833/2010 (Α' 40).». Άρθρο 7 Κανονισµός Λειτουργίας Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του νόµου 1278/1982 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνεται Κανονισµός Λειτουργίας του ΚΕ.Σ.Υ., µε τον οποίο ρυθµίζονται ιδίως: α) η απαρτία του ιοικητικού Συµβουλίου, η διαδικασία λήψης των αποφάσεων, η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων, η νόµιµη αναπλήρωση του Προέδρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, η κατάρτιση της ηµερήσιας διάταξης και της µορφής των εισηγήσεων, β) η κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, γ) ο τρόπος δηµιουργίας ειδικών Επιτροπών από την Εκτελεστική Επιτροπή, δ) οι λεπτοµέρειες λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής, ε) η υπηρεσιακή κατάσταση και ο πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού, στ) ο τρόπος λειτουργίας της ιεύθυνσης Γραµµατείας, τα καθήκοντα των προϊσταµένων των Τµηµάτων, τα καθήκοντα των ειδικών επιστηµόνων και του διοικητικού προσωπικού, η γραµµατειακή υποστήριξη των µόνιµων Επιτροπών, ζ) ο έλεγχος οικονοµικής διαχείρισης και κάθε άλλο θέµα οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΕ.Σ.Υ.». Άρθρο 8 Πόροι του ΚΕ.Σ.Υ. α) Πάγια ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την κάλυψη µισθολογικών και λειτουργικών δαπανών. β) Είσπραξη παραβόλου από τους διοργανωτές επιστηµονικών εκδηλώσεων κάθε µορφής εφ όσον τις επιχορηγούν, το οποίο κατατίθεται σε ειδικό λογαριασµό του ΚΕ.Σ.Υ. και χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση σκοπών συνδεόµενων µε την αρµοδιότητά του. Στο τέλος κάθε χρόνου το αδιάθετο ποσό του ειδικού λογαριασµού αφαιρείται µε την τακτική επιχορήγηση του επόµενου έτους. γ)από καταβολή δωρεών, κληροδοσιών, χορηγιών και επιχορηγήσεων από τρίτους, υπό την προϋπόθεση ανάρτησης των πράξεων και των ποσών στο διαδίκτυο. Άρθρο 9 Αποζηµίωση µελών 4

5 Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόµου 1278/1982 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου ανά συνεδρίαση, όπως και η αποζηµίωση των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και των µελών των µόνιµων επιτροπών ανά συνεδρίαση. Η συµµετοχή σε έκτακτη συνεδρίαση δεν αποζηµιώνεται. Άρθρο 10 Σύσταση Επιστηµονικών Ιατρικών Κοινοτήτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιστηµονικές Ιατρικές Κοινότητες 1. Για κάθε ιατρική ειδικότητα από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 3 συστήνεται «Επιστηµονική Ιατρική Κοινότητα». Εάν αναγνωριστεί κάποια νέα ιατρική ειδικότητα συστήνεται αντίστοιχη Επιστηµονική Κοινότητα. Εάν διαγραφεί κάποια ειδικότητα, η υπάρχουσα Επιστηµονική Κοινότητα καταργείται. Οι Επιστηµονικές Ιατρικές Κοινότητες είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που υπάγονται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο Τµήµα Ιατρικού και λοιπού Επιστηµονικού Προσωπικού της ιεύθυνσης Επαγγελµάτων Υγείας της Γενικής ιεύθυνσης Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τηρείται µητρώο των Επιστηµονικών Κοινοτήτων, οι οποίες εγγράφονται προσωρινά, κατόπιν αιτήσεως δέκα (10) τουλάχιστον ιατρών της κάθε ειδικότητας και οριστικά µε την κατάθεση ονοµαστικής λίστας όλων των µελών τους και του εκλεγµένου ιοικητικού Συµβουλίου, όπως ορίζεται κατωτέρω. Η οριστική συµπερίληψη στο µητρώο µιας Επιστηµονικής Κοινότητας, µετά από έλεγχο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόµου, ισοδυναµεί µε αναγνώρισή της. Επικαιροποιηµένος κατάλογος µε τις αναγνωρισµένες Επιστηµονικές Κοινότητες κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ιαγραφή µιας Επιστηµονικής Κοινότητας από το µητρώο πραγµατοποιείται υποχρεωτικά εάν καταργηθεί και δυνητικά εάν για οποιαδήποτε αιτία αδρανεί η λειτουργία της και δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο συστήθηκε. Η διαγραφή πραγµατοποιείται κατόπιν αιτήσεως δέκα (10) τουλάχιστον ιατρών της ίδιας ή άλλης ειδικότητας και προσκόµισης αρκούντων αποδεικτικών στοιχείων. Η απόφαση της υπηρεσίας περί διαγραφής κάποιας Επιστηµονικής Κοινότητας από το µητρώο κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ικαίωµα συµµετοχής στις Επιστηµονικές Κοινότητες αναγνωρίζεται στους ιατρούς που έχουν άδεια άσκησης του επαγγέλµατος στην Ελλάδα και κατέχουν τίτλο της κάθε ιατρικής ειδικότητας. Προϋπόθεση για την αναγνώριση µιας Επιστηµονικής Ιατρικής Κοινότητας είναι η συµµετοχή σε αυτήν αριθµού µελών ίσου µε το ήµισυ του αριθµού των ιατρών κάθε ειδικότητας πανελληνίως, όπως αυτός δηλώνεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Κατ εξαίρεση ιατροί µέλη ΕΠ που το γνωστικό αντικείµενο το οποίο υπηρετούν στο Πανεπιστήµιο είναι διαφορετικό από την ειδικότητα που έχουν δύνανται να εγγραφούν στην Ιατρική Κοινότητα που αντιστοιχεί στο γνωστικό τους αντικείµενο αντί της Ιατρικής Κοινότητας της ειδικότητας που έχουν. Η εγγραφή γίνεται µε δήλωση, που κατατίθεται άπαξ στον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραµµένοι, για µεν τα υπηρετούντα µέλη ΕΠ σε διάστηµα δυο µηνών από την ισχύ του νόµου, για δε τα µέλη ΕΠ που θα διοριστούν σε µεταγενέστερο χρόνο, σε δύο µήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Πανεπιστήµιο. Οι ιατροί αυτοί έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις των υπολοίπων µελών της Ιατρικής Κοινότητας. Η εγγραφή των µελών ανανεώνεται ετησίως και προϋποθέτει καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται στο ήµισυ της ετήσιας εισφοράς των ιατρών στον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο ανήκουν. Το παράβολο εισπράττεται από την Επιστηµονική Κοινότητα και κατατίθεται σε ειδικό λογαριασµό. Αποστολή των Επιστηµονικών Κοινοτήτων είναι η συµβολή στην οργάνωση, την παροχή και την αξιολόγηση της εκπαίδευσης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας και της συνεχιζόµενης ιατρικής εκπαίδευσης, καθώς και στην επαγγελµατική ανάπτυξη των ιατρών, ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ιατρικού δυναµικού. Αρθρο 11 Αρµοδιότητες των Επιστηµονικών Κοινοτήτων Αρµοδιότητες των Επιστηµονικών Κοινοτήτων είναι ειδικότερα: α) η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ. κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων για τις ιατρικές πράξεις της κάθε ειδικότητάς, β) η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ., µετά από αξιολόγηση του Υγειονοµικού Χάρτη, του ιδανικού συνολικού αριθµού ιατρών σε όλη την επικράτεια και του ιδανικού αριθµού ιατρών ανά ειδικότητα, στο πλαίσιο πενταετούς προγραµµατισµού. Περαιτέρω, λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση αυτή, η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ., του ιδανικού αριθµού ειδικευοµένων ιατρών ανά ειδικότητα και των θέσεων ειδίκευσης πανελλαδικά και σε κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο στο πλαίσιο πενταετούς προγραµµατισµού, γ) η επιµέλεια επιστηµονικών εκδόσεων συναφών µε την ειδικότητά τους, δ) η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ. του γνωστικού αντικειµένου κάθε ειδικότητας από τις προβλεπόµενες στον παρόντα νόµο, όπως και κάθε νέας ειδικότητας που αναγνωρίζεται, της διάρκειας εκπαίδευσης συνολικά και στα επί 5

6 µέρους γνωστικά αντικείµενα, του είδους της εκπαίδευσης, θεωρητικό ή πρακτικό και του αναλυτικού προγράµµατος εκπαίδευσης των ειδικευοµένων ιατρών, ε) η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ. για τη συγκρότηση, την αξιολόγηση και την απένταξη Εκπαιδευτικών Κέντρων και Εκπαιδευτικών Μονάδων, για τα κριτήρια χαρακτηρισµού Κλινικών, Τµηµάτων, Εργαστηρίων ως Εκπαιδευτικών Μονάδων, για τη σύσταση Επιτροπών Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών Μονάδων. στ) η πρόταση µελών των σωµάτων εξεταστών, εκλεκτόρων, κριτών και αξιολογητών. ζ) Η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ. προγραµµάτων Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης και Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Ανάπτυξης. θ) κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Άρθρο 12 ιοίκηση, πόροι Επιστηµονικών Κοινοτήτων 1. Η Επιστηµονική Κοινότητα διοικείται από εννεαµελές ιοικητικό Συµβούλιο ( Σ), το οποίο αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και επτά µέλη. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται άµεσα από τα µέλη της Επιστηµονικής Κοινότητας. Πρέπει να κατέχουν ελάχιστα προσόντα ερευνητικής, εκπαιδευτικής και κλινικής εµπειρίας τα οποία προβλέπονται στο Καταστατικό της. Τα υπόλοιπα µέλη εκλέγονται άµεσα από τα µέλη της από κοινό ψηφοδέλτιο. Στη σύνθεση του Σ συµµετέχουν υποχρεωτικά τουλάχιστον ένας ιατρός µέλος ΕΠ, ένας ιατρός που υπηρετεί σε µονάδα που ανήκει στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και ένας ιδιώτης ιατρός. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει για την Κοινότητα της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής. Η θητεία του Σ είναι τριετής και η συµµετοχή µέλους σε αυτό δύναται να ανανεωθεί µία φορά. Οι εκλογές για την ανάδειξη Σ διενεργούνται κάθε τρία έτη σε εκλογικά κέντρα στην έδρα κάθε διοικητικής περιφέρειας. Επιτρέπεται η ψήφος µε επιστολή, καθώς και η ηλεκτρονική ψήφος. 2. Με Προεδρικό ιάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταρτίζονται τα Καταστατικά των Επιστηµονικών Κοινοτήτων, όπου προβλέπονται η εκλογική διαδικασία, τα προσόντα του Προέδρου και Αντιπροέδρου, η αναπλήρωσή τους, ο τρόπος κατανοµής των αρµοδιοτήτων στα µέλη του Σ, ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα µε τη διοίκηση και οργάνωση των Επιστηµονικών Κοινοτήτων. 3. Οι Επιστηµονικές Κοινότητες µπορούν να ενισχύονται από καταβολή δωρεών, κληροδοσιών, χορηγιών και επιχορηγήσεων από τρίτους, υπό την προϋπόθεση ανάρτησης των πράξεων και των ποσών στο διαδίκτυο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Ιατρικές ειδικότητες Άρθρο 13 Ιατρικές ειδικότητες 1. Ως ιατρικές ειδικότητες αναγνωρίζονται οι εξής: 1. Αγγειοχειρουργική, 2. Αιµατολογία, 3. Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, 4. Ακτινολογία,-Ιατρική Απεικόνιση 5. Αλλεργιολογία - Κλινική Ανοσολογία, 6. Αναισθησιολογία, 7. Βιοπαθολογία-Εργαστηριακή Ιατρική, 8. Γαστρεντερολογία, 9. Γενική-Οικογενειακή Ιατρική, 10. ερµατολογία Αφροδισιολογία, 11. Ενδοκρινολογία ιαβήτης - Μεταβολισµός, 12. Εσωτερική Παθολογία 13. Ιατρική Γενετική, 14. Ιατρική της Εργασίας, 15. Ιατροδικαστική, 16. Kαρδιολογία, 17. Κοινωνική Ιατρική- ηµόσια Υγεία, 18. Κυτταρολογία, 19. Μαιευτική-Γυναικολογία, 20. Νευρολογία, 21. Νευροχειρουργική, 22. Νεφρολογία, 23. Ογκολογική Παθολογία, 24. Ορθοπαιδική Χειρουργική και Τραυµατολογία, 25. Ουρολογία, 26. Οφθαλµολογία, 6

7 27. Παθολογική Ανατοµική, 28. Παιδιατρική, 29. Παιδοψυχιατρική, 30. Πλαστική Χειρουργική, 31. Πνευµονολογία Φυµατιολογία, 32. Πυρηνική Ιατρική, 33. Ρευµατολογία, 34. Στοµατική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, 35. Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, 36. Χειρουργική, 37. Χειρουργική Θώρακα, 38. Χειρουργική Παίδων, 39. Ψυχιατρική, 40. Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου. 2. Με Προεδρικό ιάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γνωµοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ. µπορεί να αναγνωριστεί κάποια νέα ειδικότητα. Με τον ίδιο τρόπο µπορεί να καταργηθεί ειδικότητα από τις προβλεπόµενες και να ρυθµιστεί η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και η αναγνώριση του τίτλου της ειδικότητας στην οποία εκπαιδεύονται οι ιατροί κατά τη στιγµή της κατάργησης. 3. Το γνωστικό αντικείµενο, η διάρκεια σπουδών και το είδος της εκπαίδευσης, θεωρητικής ή πρακτικής, για τις ειδικότητες της παραγράφου 1 καθορίζεται στο παράρτηµα Ι του παρόντος. 4. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνωµοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της οικείας Επιστηµονικής Κοινότητας, καθορίζεται πλήρως και λεπτοµερώς το γνωστικό αντικείµενο κάθε ειδικότητας από τις προβλεπόµενες στην παράγραφο 1, όπως και κάθε νέας ειδικότητας που αναγνωρίζεται, η διάρκεια εκπαίδευσης συνολικά και στα επί µέρους γνωστικά αντικείµενα, το είδος της εκπαίδευσης, θεωρητικό ή πρακτικό, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 5. Κατ εξαίρεση από τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος, για την ειδικότητα της Κλινική Ιατρική Γενετική, καθιερώνεται ειδική διαδικασία αναγνώρισης προσόντων και απονοµής του τίτλου ειδικότητας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από πρόταση του ΚΕ.Σ.Υ., συστήνεται πενταµελής Επιτροπή, που αποτελείται από δύο µόνιµους Πανεπιστηµιακούς ιατρούς και τρεις ιατρούς που κατέχουν θέση Συντονιστή ιευθυντή του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ), ειδικευµένων σε συναφές µε κάθε ειδικότητα γνωστικό αντικείµενο και µε αποδεδειγµένη γνώση στην ειδικότητα. Έργο της Επιτροπής είναι ο καθορισµός των προσόντων για τη λήψη τίτλου ειδικότητας, η εξέταση των αιτήσεων των υποψηφίων και η απονοµή του τίτλου σε αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις. Η εξέταση των αιτήσεων και η απονοµή του τίτλου διενεργείται σε εύλογο χρόνο, που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο µήνες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκπαιδευτικά Κέντρα, Εκπαιδευτικές Μονάδες, εκπαίδευση. Άρθρο 14 Εκπαιδευτικά Κέντρα και Εκπαιδευτικές Μονάδες 1. Η εκπαίδευση των ιατρών για τη λήψη ειδικότητας πραγµατοποιείται σε «Εκπαιδευτικά Κέντρα» που αποτελούνται από «Εκπαιδευτικές Μονάδες». Το Εκπαιδευτικό Κέντρο παρέχει εκπαίδευση για τη λήψη κύριας ειδικότητας. Αποτελείται από Εκπαιδευτικές Μονάδες. Ως τέτοιες µπορούν να οριστούν νοσοκοµεία της ίδιας ή όµορων Υγειονοµικών Περιφερειών ή Κλινικές ή Τµήµατα ή Εργαστήρια ή Μονάδες του ίδιου ή περισσότερων νοσοκοµείων, της ίδιας ή όµορων Υγειονοµικών Περιφερειών. Σε κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο εκτελούνται όλες οι απαραίτητες ιατρικές πράξεις για την πρακτική εξάσκηση των ειδικευοµένων. Κατ εξαίρεση, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της Επιστηµονικής Κοινότητας µπορεί να ταυτίζεται ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο µε µια Εκπαιδευτική Μονάδα. Οι Εκπαιδευτικές Μονάδες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. είναι σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. ή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) ή σε νοσοκοµεία της παραγράφου 10 και 11 του άρθρου 13 του νόµου 2889/2001 (37 Α ) ή σε στρατιωτικά νοσοκοµεία ή στο Νοσηλευτικό Ίδρυµα του Μετοχικού Ταµείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) ή στο Ινστιτούτο Έρευνας Νοσηµάτων Θώρακα, Υγιεινής και Ασφάλισης της Εργασίας (Ι.Ε.Ν.Θ.Υ.Α.Ε.) ή σε νοσοκοµεία νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελούς και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. β. διαθέτουν υλικοτεχνική υποδοµή αναγκαία και απαραίτητη για την εφαρµογή του προκαθορισµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος. γ. λειτουργούν στο νοσοκοµείο τµήµατα και άλλων ειδικοτήτων, που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη συγκροτηµένης σφαιρικής αντίληψης από τον ειδικευόµενο πάνω στο γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητάς του. 7

8 δ. στελεχώνονται τουλάχιστον µε Συντονιστή ιευθυντή ή ιευθυντή ΕΣΥ ή Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και έναν ακόµη τουλάχιστον ειδικευµένο ιατρό, που ανήκουν οργανικά στη συγκεκριµένη Εκπαιδευτική Μονάδα. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από γνωµοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Επιστηµονικής Κοινότητας της αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας, µπορεί να καθορίζονται πρόσθετα, γενικά και ειδικά, για κάθε ειδικότητα, κριτήρια επιλογής Τµηµάτων, Κλινικών ή Εργαστηρίων των πιο πάνω νοσοκοµείων ως Εκπαιδευτικών Μονάδων. 2. Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από γνωµοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Επιστηµονικής Κοινότητας της αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας. Άρθρο 15 Επιτροπές Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Μονάδων 1. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από γνωµοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Επιστηµονικής Κοινότητας κάθε αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας, συνιστώνται «Επιτροπές Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (ΕΠ.ΑΞ.Ε.Μ.) µε αρµοδιότητα την αξιολόγηση του έργου των Εκπαιδευτικών Κέντρων, των Εκπαιδευτικών Μονάδων και των εκπαιδευτών. Οι Επιτροπές αυτές είναι τριµελείς και αποτελούνται από έναν ιατρό µέλος ΕΠ, έναν ιατρό του ΕΣΥ µε βαθµό Συντονιστή ιευθυντή της ιδίας ειδικότητας και από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο της οικίας Επιστηµονικής Ιατρικής Κοινότητας και έχουν τριετή θητεία. 2. Η αξιολόγηση πρέπει να πραγµατοποιείται τουλάχιστον µία φορά κάθε πέντε χρόνια. Εάν κάποια Εκπαιδευτική Μονάδα κρίνεται ακατάλληλη, αίρεται προσωρινά ο χαρακτηρισµός της ως τέτοιας, δεν διορίζονται νέοι ειδικευόµενοι και οι υπάρχοντες µεταφέρονται σε άλλες Εκπαιδευτικές Μονάδες. Μετά από αίτηση του ιοικητή του νοσοκοµείου, στο οποίο ανήκει η Εκπαιδευτική Μονάδα, το αργότερο εντός ενός έτους, αυτή επαναξιολογείται. Εάν κριθεί και πάλι ακατάλληλη παύει οριστικά ο χαρακτηρισµός της ως Εκπαιδευτικής Μονάδας µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από γνωµοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ.. Άρθρο 16 Κανονισµός λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Κέντρων Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνωµοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Επιστηµονικής Κοινότητας της αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας, εγκρίνεται ο Κανονισµός λειτουργίας κάθε Εκπαιδευτικού Κέντρου. Σε αυτόν περιγράφονται το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών και των ειδικευοµένων, ο αριθµός των ειδικευοµένων σε κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την πραγµατοποίηση της εκπαίδευσης. Άρθρο 17 Ενιαία τοποθέτηση υποψηφίων για εκπαίδευση 1. Η εκπαίδευση πραγµατοποιείται µε κυκλική εναλλαγή των ειδικευοµένων στις Εκπαιδευτικές Μονάδες. Ο διορισµός του υποψηφίου είναι ενιαίος για όλες τις φάσεις της εκπαίδευσης, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι προαπαιτούµενες ασκήσεις σε άλλες ειδικότητες και γίνεται σε ένα από τα νοσοκοµεία που ανήκουν στο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Ο ειδικευόµενος συµµετέχει στην εφηµερία της Εκπαιδευτικής Μονάδας στην οποία εκπαιδεύεται εκάστοτε και αποζηµιώνεται από το νοσοκοµείο στο οποίο αυτή ανήκει. 2. Ο ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης κατά την κυκλική εναλλαγή σε Εκπαιδευτική Μονάδα κάθε κύριας ειδικότητας δεν µπορεί να είναι µικρότερος των έξι µηνών. Εξαιρούνται οι Ειδικότητες Ιατρικής της Εργασίας, Κοινωνικής Ιατρικής και Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής. 3. Προκειµένου να κατανεµηθούν οι υποψήφιοι για ειδίκευση ιατροί στα Εκπαιδευτικά Κέντρα, οι κενές θέσεις κάθε Εκπαιδευτικού Κέντρου ανακοινώνονται από τη ιεύθυνση Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας της Γενικής ιεύθυνσης Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύο φορές ετησίως, κατά τους µήνες εκέµβριο και Ιούνιο. Οι νέοι διορισµοί ειδικευοµένων στα Εκπαιδευτικά Κέντρα πραγµατοποιούνται ετησίως κατά τους µήνες Ιανουάριο και Ιούλιο. Άρθρο 18 Καθορισµός αριθµού θέσεων ειδίκευσης πανελληνίως και ανά Εκπαιδευτικό Κέντρο Προκειµένου να γνωµοδοτήσει το ΚΕ.Σ.Υ. για τον ορισµό των Εκπαιδευτικών Κέντρων λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθµός θέσεων ειδίκευσης που πρέπει να υφίστανται στην επικράτεια. Αυτός καθορίζεται µε βάση τα εξής κριτήρια: α) τις ανάγκες του πληθυσµού για ιατρούς κάθε ειδικότητας, όπως αυτές ορίζονται από τα διεθνώς αποδεκτά επιστηµονικά δεδοµένα σε συνδυασµό µε τον υγειονοµικό χάρτη της χώρας, β) τις δυνατότητες των Εκπαιδευτικών Κέντρων για επαρκή πρακτική εκπαίδευση, γ) την ευθεία συνάρτηση µε τον αριθµό των φοιτητών ιατρικής στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, δ) τις υφιστάµενες 8

9 ανάγκες, ώστε να εξασφαλισθεί σταθερός αριθµός γενικών ιατρών, η αύξηση των ιατροδικαστών, των ιατρών εργασίας, των ιατρών κοινωνικής ιατρικής, καθώς και των ιατρών φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, των παθολόγων- ογκολόγων και των ακτινοθεραπευτών- ογκολόγων. Άρθρο 19 Συντονιστής Εκπαίδευσης, Αναπληρωτής Συντονιστής, Συµβούλιο Εκπαίδευσης 1. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της οικείας κατά περίπτωση Υγειονοµικής Περιφέρειας, ορίζεται «Συντονιστής Εκπαίδευσης» σε κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο, µε τριετή θητεία, για την εποπτεία και το συντονισµό της εκπαίδευσης των ειδικευοµένων. Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής ή Συντονιστής ιευθυντής του Ε.Σ.Υ., που διευθύνει Τµήµα, Κλινική ή Εργαστήριο ή Κέντρο Υγείας που έχει αξιολογηθεί ως Εκπαιδευτική Μονάδα του συγκεκριµένου Κέντρου. 2. Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης της κάθε ειδικότητας επικουρείται στο έργο του από έναν «Αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαίδευσης», που ορίζεται σε κάθε Εκπαιδευτική Μονάδα, µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας και εισήγηση του Συντονιστή Εκπαίδευσης. Ως Αναπληρωτές Συντονιστές µπορεί να οριστούν ιατροί που κατέχουν οργανική θέση στην Εκπαιδευτική Μονάδα και µπορεί να υπηρετούν σε οποιαδήποτε βαθµίδα του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι.. 3. Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης µε τους Αναπληρωτές Συντονιστές απαρτίζουν το «Συµβούλιο Εκπαίδευσης». 4. Οι Αναπληρωτές Συντονιστές έχουν επιπρόσθετα την ευθύνη και των ειδικευοµένων που δεν εκπαιδεύονται στην Εκπαιδευτική Μονάδα για την κύρια ειδικότητά τους, αλλά στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού τους προγράµµατος της κύριας ειδικότητάς τους για προσδιορισµένο χρονικό διάστηµα. 5. Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: α. καταρτίζει το πρόγραµµα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των ειδικευόµενων. β. καθορίζει το πρόγραµµα εναλλαγής των ειδικευόµενων στις Εκπαιδευτικές Μονάδες του Εκπαιδευτικού Κέντρου, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την απόκτηση της ειδικότητας. γ. τοποθετεί τους ειδικευόµενους στις Εκπαιδευτικές Μονάδες. Όταν οι Εκπαιδευτικές Μονάδες στις οποίες τοποθετείται ένας ειδικευόµενος ανήκουν στο ίδιο νοσοκοµείο κοινοποιεί την απόφασή του στη ιοίκηση του νοσοκοµείου. Όταν οι Εκπαιδευτικές Μονάδες ανήκουν σε διαφορετικά νοσοκοµεία, της ίδιας ή άλλης Υγειονοµικής Περιφέρειας, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Εκπαίδευσης, αφού ληφθεί υπόψη η προτίµηση του ειδικευόµενου και η οικογενειακή του κατάσταση. δ. εκδίδει πιστοποιητικό περάτωσης της εκπαίδευσης, λαµβάνοντας υπόψη τα πιστοποιητικά των επί µέρους γνωστικών αντικειµένων και το Βιβλιάριο Εκπαίδευσης του ειδικευόµενου. 6. Για όσες ειδικότητες προαπαιτείται άσκηση πάνω από δώδεκα µήνες στην εσωτερική παθολογία ή χειρουργική, η άσκηση αυτή µπορεί να γίνεται σε Εκπαιδευτικές Μονάδες, που έχουν αναγνωρισθεί ως επαρκείς για την εκπαίδευση ιατρών για δύο τουλάχιστον έτη της κυκλικής εναλλαγής στην ειδικότητα εσωτερικής παθολογίας ή χειρουργικής. Οι εκπαιδευτικές µονάδες αυτής της κατηγορίας µπορεί να δέχονται ειδικευόµενους από περισσότερα του ενός Εκπαιδευτικά Κέντρα διαφορετικών κυρίων ειδικοτήτων της ίδιας ή άλλης Υγειονοµικής Περιφέρειας. 7. Όταν προβλέπεται εκπαίδευση των ειδικευοµένων σε επί µέρους γνωστικό αντικείµενο για διάστηµα µέχρι δώδεκα µηνών, τότε η εκπαίδευση αυτή πραγµατοποιείται σε Εκπαιδευτική Μονάδα νοσοκοµείου, το οποίο συµµετέχει στο Εκπαιδευτικό Κέντρο για τη χορήγηση της κύριας ειδικότητας. Ο ειδικευόµενος τοποθετείται ως υπεράριθµος. Κατά την διάρκεια της άσκησης στις Εκπαιδευτικές Μονάδες των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων, οι ειδικευόµενοι συµµετέχουν στο πρόγραµµα εφηµερίας της Εκπαιδευτικής Μονάδας της κύριας ειδικότητας του ιδίου νοσοκοµείου. 8. Με οµόφωνη, αιτιολογηµένη και κατ επίκληση σοβαρών λόγων απόφαση του Συµβουλίου Εκπαίδευσης, η οποία λαµβάνεται πριν παρέλθει το ήµισυ του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης, µπορεί να συσταθεί σε ειδικευόµενο η αλλαγή ειδικότητας. Ο ειδικευόµενος δικαιούται να υποβάλλει ένσταση στο ΚΕ.Σ.Υ.. Την ένσταση εξετάζει το ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ., το οποίο αποφασίζει οµόφωνα µετά από εισήγηση της οικείας Επιστηµονικής Κοινότητας. Εάν αποφασιστεί η διακοπή της εκπαίδευσης, ο ειδικευόµενος δικαιούται να καταλάβει νέα θέση, σε άλλη ειδικότητα, όµως δεν αµείβεται για τόσο χρόνο, όσο υπηρέτησε στην αρχική τοποθέτησή του. Άρθρο 20 Βιβλιάριο Εκπαίδευσης Ειδικευοµένου 1. Για κάθε ειδικευόµενο τηρείται «Βιβλιάριο Εκπαίδευσης», στο οποίο καταγράφεται το περιεχόµενο της εκπαίδευσής του, η απόδοση και η πρόοδός του, καθώς και η αντίστοιχη δραστηριότητα των εκπαιδευτών του. Ειδικότερα, γίνεται υποχρεωτικά λεπτοµερής καταγραφή των χειρουργικών και παρεµβατικών πράξεων, που ο ειδικευόµενος εκτέλεσε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του. 2. Η τήρηση του Βιβλιαρίου Εκπαίδευσης πραγµατοποιείται από το Συντονιστή Εκπαίδευσης και τους Αναπληρωτές Συντονιστές και είναι υποχρεωτική, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση ή τη συνέχιση της λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου και των Εκπαιδευτικών Μονάδων. 9

10 3. Ο ειδικευόµενος ιατρός δικαιούται να λαµβάνει γνώση των σχολίων, που εγγράφονται στο Βιβλιάριο Εκπαίδευσης και να διατυπώνει έγγραφες παρατηρήσεις, οι οποίες φυλάσσονται σε ειδικό αρχείο, που τηρείται στο Εκπαιδευτικό Κέντρο και καταχωρούνται σε περίληψη στο Βιβλιάριο Εκπαίδευσης. 5. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από γνωµοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Επιστηµονικής Κοινότητας της αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας, καθορίζεται ο τύπος και το ακριβές περιεχόµενο του Βιβλιαρίου Εκπαίδευσης για κάθε ειδικότητα. Επίσης, µε την ίδια Απόφαση καθορίζεται ο τρόπος συµπλήρωσης αυτού, καταχώρησης των κρίσεων των εκπαιδευτών, των παρατηρήσεων των ειδικευοµένων, των τελικών κρίσεων της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής και ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Άρθρο 21 Έναρξη εκπαίδευσης για τη λήψη ειδικότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Έναρξη εκπαίδευσης για τη λήψη ειδικότητας 1. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος στην Ελλάδα µπορούν να εκπαιδευτούν σε µία από τις ειδικότητες, που αναγνωρίζονται βάσει των διατάξεων του παρόντος. 2. Οι θέσεις εκπαίδευσης στις ειδικότητες καταλαµβάνονται µετά από αίτηση του υποψηφίου και κατάταξή του σε πίνακες µε σειρά προτεραιότητας. Άρθρο 22 Υπεράριθµοι ειδικευόµενοι Τοποθέτηση γιατρού για ειδίκευση, πέρα από τις θέσεις που προβλέπονται για κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο απαγορεύεται. Εξαιρούνται οι µόνιµοι γιατροί των ενόπλων δυνάµεων, που µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ., µπορούν να τοποθετούνται ως υπεράριθµοι άµισθοι. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθµός των ιατρών αυτών σε κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο. Η τοποθέτηση των ειδικευοµένων γίνεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του νοσοκοµείου όπου υφίσταται το Εκπαιδευτικό Κέντρο, σύµφωνα µε τη σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων. Εξαιρούνται επίσης οι αλλοδαποί ιατροί, οι οποίοι λαµβάνουν υποτροφία µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια ή άλλη απόφαση καθορίζεται ο αριθµός των υποτροφιών κατά ειδικότητα και το ύψος της υποτροφίας. Άρθρο 23 Απονοµή της ιατρικής ειδικότητας 1. Ο τίτλος της ιατρικής ειδικότητας απονέµεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του νόµου 4025/2011 (Α 228). Προϋπόθεση αποτελεί η συµπλήρωση του χρόνου εκπαίδευσης του ειδικευόµενου και η επιτυχής συµµετοχή του σε εξετάσεις. 2.Οι εξετάσεις διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο, κατά τους µήνες Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο, στην έδρα της 1 ης και της 2 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας για όσους ιατρούς εκπαιδεύτηκαν σε Εκπαιδευτικά Κέντρα της 1 ης, 2 ης, 6 ης και 7 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας και στην έδρα της 3 ης και της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας για όσους ιατρούς εκπαιδεύτηκαν σε Εκπαιδευτικά Κέντρα της 3ης, 4 ης και 5 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας. 2. Οι εξετάσεις είναι προφορικές. Κατ εξαίρεση µπορεί να είναι γραπτές, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται µετά από πρόταση της Εκπαιδευτικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της οικείας Επιστηµονικής Κοινότητας. Οι γραπτές εξετάσεις προηγούνται των προφορικών και γίνονται µε το σύστηµα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής από όλο το φάσµα του γνωστικού αντικειµένου της αντίστοιχης ειδικότητας. Η επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις είναι προϋπόθεση για τη συµµετοχή στις προφορικές. 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ., που εκδίδεται µετά από προτάσεις της οικείας Επιστηµονικής Κοινότητας,των Ιατρικών Σχολών και του Π.Ι.Σ συνιστώνται δύο τριµελείς Επιτροπές Εξετάσεων για κάθε ειδικότητα, µε έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, οι οποίες αποτελούνται από ένα ή δύο Συντονιστές Εκπαίδευσης, Συντονιστές ιευθυντές Εκπαιδευτικής Μονάδας και ένα ή δύο µέλη ΕΠ των Ιατρικών Σχολών µε βαθµό Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή της ίδιας ειδικότητας. Υποχρεωτικά ένα µέλος προκύπτει από την πρόταση της οικείας Επιστηµονικής Κοινότητας,ένα εκ των Ιατρικών Σχολών και ένα εκ του Π.Ι.Σ. Τα µέλη ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους, που προκύπτουν αντιστοίχως. Ο Π.Ι.Σ δύναται να προτείνει µέλη των.σ των 10

11 Επιστηµονικών Κοινοτήτων ή των Ιατρικών Συλλόγων µε αντίστοιχα προσόντα. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε τόπο που ορίζει η Εκπαιδευτική Επιτροπή. 4. Η βαθµολογία της επιτροπής (Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα) αποτελεί την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. Για τη διαµόρφωσή της λαµβάνονται υπόψη: α) οι γραπτές εξετάσεις, β) οι προφορικές εξετάσεις και γ) οι καταχωρήσεις και οι παρατηρήσεις στο «Βιβλιάριο Εκπαίδευσης». 5. Όσοι υποψήφιοι δεν πέτυχαν στις εξετάσεις έχουν το δικαίωµα να προσέλθουν σε επόµενες εξετάσεις. Όσοι αποτυγχάνουν για τρίτη φορά, προκειµένου να προσέλθουν εκ νέου σε εξετάσεις, υποχρεούνται να επαναλάβουν την εκπαίδευσή τους για έξι µήνες και επανατοποθετούνται ως άµισθοι υπεράριθµοι σε Εκπαιδευτικά Κέντρα, µετά από αίτησή τους που υποβάλλεται στην έδρα της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, όπου εκπαιδεύτηκαν τον τελευταίο χρόνο της κύριας ειδικότητας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Συνεχιζόµενη ιατρική εκπαίδευση Άρθρο 24 Συνεχιζόµενη ιατρική εκπαίδευση και Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Ανάπτυξη Ο ειδικευµένος ιατρός έχει υποχρέωση συνεχούς επιστηµονικής ενηµέρωσης, διεύρυνσης της επιστηµονικής γνώσης του και των τεχνικών δεξιοτήτων του και παρακολούθησης των εξελίξεων που αφορούν στην επιστήµη και την ειδικότητά του. Για το σκοπό αυτό καθιερώνεται η «Συνεχιζόµενη Ιατρική Εκπαίδευση και Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Ανάπτυξη» (Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α), η οποία περιλαµβάνει ατοµικές ή συλλογικές επιστηµονικές δραστηριότητες, και, ιδίως, την παρακολούθηση ετήσιων προγραµµάτων, σεµιναρίων και συνεδρίων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και τη δηµοσίευση άρθρων και εργασιών σε επιστηµονικά περιοδικά. Το σύνολο των δραστηριοτήτων της Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α πρέπει να εξασφαλίζει ευκαιρίες ενηµέρωσης όλων των ειδικευµένων ιατρών της χώρας. Άρθρο 25 Προγράµµατα Σ.Ι.Ε-Σ.Ε.Α. Τα προγράµµατα Σ.Ι.Ε-Σ.Ε.Α. είναι ειδικά ή πολυθεµατικά, καλύπτουν ευρύ φάσµα των ενδιαφερόντων των ιατρών, καθώς και όλο το πεδίο γνώσεων της κάθε ειδικότητας και περιλαµβάνουν θεωρητική και πρακτική κλινική εκπαίδευση. Καταρτίζονται από τις Επιστηµονικές Κοινότητες. Εξειδικευµένα, και διεπιστηµονικά προγράµµατα µπορεί να καταρτίζονται από τις Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστηµίων της χώρας, τα δηµόσια Νοσοκοµεία και άλλους οργανωτές τέτοιων προγραµµάτων. Με ευθύνη της Επιτροπής Εκπαίδευσης του ΚΕ.Σ.Υ. καταρτίζονται καταστάσεις συνεδρίων, σεµιναρίων και συµποσίων κάθε ειδικότητας ή εξειδεικευµένα, διεταιρικά και διεπιστηµονικά, που πραγµατοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και διεθνώς. Κάθε προτεινόµενη δραστηριότητα Σ.Ι.Ε-Σ.Ε.Α. υποβάλλεται στην Επιτροπή Εκπαίδευσης, προκειµένου να αξιολογηθεί και να συµπεριληφθεί σε ενιαίο πρόγραµµα. Οι εγκεκριµένες από την Επιτροπή Εκπαίδευσης καταστάσεις υποβάλλονται στη ιεύθυνση Έρευνας και Εκπαίδευσης της Γενικής ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδοµών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώµη της Επιτροπής Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση των Επιστηµονικών Κοινοτήτων ορίζονται οι δραστηριότητες της Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α και τα κριτήρια της αξιολόγησης τους και κατατάσσονται αυτές σε βαθµολογική κλίµακα, βάσει της οποίας χορηγείται συγκεκριµένη βαθµολογία (µόρια) στους ιατρούς, που συµµετέχουν ή τις παρακολουθούν. Άρθρο 26 Βεβαίωση παρακολούθησης 11

12 1. Αρµόδια αρχή για τη χορήγηση «βεβαίωσης παρακολούθησης» των δραστηριοτήτων της Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α είναι η ιεύθυνση Έρευνας και Εκπαίδευσης της Γενικής ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδοµών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 2. Κάθε ειδικός ιατρός καταθέτει ηλεκτρονικά ή ταχυδροµικά ή αυτοπροσώπως τις βεβαιώσεις παρακολούθησης της προηγούµενης παραγράφου ετησίως ή το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Στην αρµόδια ιεύθυνση τηρείται αρχείο όπου καταγράφονται οι εκπαιδευτικές ώρες και τα αντίστοιχα µόρια που συγκεντρώνει κάθε ιατρός. Άρθρο 27 Χορήγηση µορίων Εάν ο ειδικευµένος ιατρός συγκεντρώσει τουλάχιστον 250 µόρια εντός πέντε ετών, του χορηγείται από τη ιεύθυνση Έρευνας και Εκπαίδευσης, µετά από αίτησή του, βεβαίωση «επαρκούς εκπαίδευσης». Συγκέντρωση πέραν των 150 ωρών ετησίως δεν αξιολογείται. Η βεβαίωση αυτή συνεκτιµάται για την κατάληψη θέσης σε δηµόσιο φορέα ή για τη σύναψη σύµβασης µε ασφαλιστικό οργανισµό και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση τέτοιας θέσης ή σύµβασης και για τις κρίσεις αξιολόγησης του ΕΣΥ. Για τη συγκέντρωση των αναγκαίων εκπαιδευτικών ωρών από τους ειδικευµένους µισθωτούς ιατρούς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα χορηγείται υποχρεωτικά άδεια µε αποδοχές. Η συγκέντρωση 250 εκπαιδευτικών ωρών (µορίων) σε 5 έτη είναι προαιρετική τα τέσσερα πρώτα έτη εφαρµογής του παρόντος Νόµου και υποχρεωτική εντεύθεν. Η βεβαίωση επαρκούς εκπαίδευσης συνεκτιµάται τα πρώτα 4 έτη από τη ψήφιση του παρόντος και είναι υποχρεωτική κατόπιν. Άρθρο Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων των κεφαλαίων Α - ΣΤ άρχεται από τη δηµοσίευση του νόµου, εκτός αν ορίζεται άλλως από ειδικές διατάξεις. Άρθρο Μεταβατικές διατάξεις 1. Η θητεία των µελών της Ολοµέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ. που διορίστηκαν βάσει του νόµου 1278/1982, ως ίσχυε, λήγει την ηµεροµηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 σχετικά µε το διορισµό των µελών του ΚΕ.Σ.Υ.. 2. Τα ζητήµατα επί των οποίων είχε κληθεί το ΚΕ.Σ.Υ. να τοποθετηθεί και εκκρεµούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, δεν εξετάζονται έως τη σύσταση του νέου Σ του ΚΕ.Σ.Υ. και των Μόνιµων Επιτροπών αυτού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο. 3. Κάθε είδους εκκρεµείς αιτήσεις προς το ΚΕΣΥ, όπως σχετικά µε την αναγνώριση νοσοκοµείων ως κατάλληλων για ειδίκευση ιατρών θα κριθούν µε βάση τον παρόντα νόµο. 4. Κατά την πρώτη εφαρµογή του άρθρου 18 για τον καθορισµό του αριθµού θέσεων ειδίκευσης πανελληνίως λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των φοιτητών των Ελληνικών Ιατρικών Σχολών που ήσαν εγγεγραµµένοι στο δεύτερο έτος πέντε έτη πριν. 5. Έως την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 4, στην υπ αριθµ.. αρµοδιότητα της Επιτροπής Εκπαίδευσης, παραµένουν σε ισχύ οι εγκύκλιες οδηγίες του ΕΟΦ 66500/ και 82205/ Τα τµήµατα, οι κλινικές ή εργαστήρια στα οποία κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εκπαιδεύονται ιατροί για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας οφείλουν να ζητήσουν, µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, την αναγνώρισή τους ως Εκπαιδευτικών Μονάδων. 7. Οι ειδικευόµενοι ιατροί που υπηρετούν σε υφιστάµενες Εκπαιδευτικές Μονάδες κατά τη δηµοσίευση του νόµου, όπως και οι υπεράριθµοι ειδικευόµενοι συνεχίζουν να υπηρετούν σε αυτές µέχρι την ολοκλήρωση του προβλεπόµενου χρόνου εκπαίδευσης. Εντάσσονται πλήρως στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Εκπαιδευτικού Κέντρου ως προς την θεωρητική κατάρτιση και µε ευθύνη του Συντονιστή Εκπαίδευσης καταβάλλεται προσπάθεια κάλυψης του µεγαλύτερου δυνατού τµήµατος της πρακτικής εξάσκησής τους. Όσοι ειδικευόµενοι υπηρετούν σε Εκπαιδευτικές Μονάδες που θα αξιολογηθούν ως ανεπαρκείς, µετατίθενται µε ισοκατανοµή σε άλλες Εκπαιδευτικές Μονάδες του ιδίου ή άλλων Εκπαιδευτικών Κέντρων της ίδιας Υγειονοµικής Περιφέρειας. 8. Οι ειδικευόµενοι που έχουν ξεκινήσει εκπαίδευση κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, προκειµένου να αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 9. Έως τη σύσταση των επιτροπών της παραγράφου 3 του άρθρου 23 οι εξετάσεις διεξάγονται από τις υφιστάµενες επιτροπές οι οποίες βαθµολογούν κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο Όταν εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση περί καθορισµού των Εκπαιδευτικών Κέντρων, οι υφιστάµενοι πίνακες σειράς προτεραιότητας µεταφέρονται κατά απόλυτη χρονική προτεραιότητα από τις υφιστάµενες Εκπαιδευτικές Μονάδες στα αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Κέντρα των νοσοκοµείων. Όσοι υποψήφιοι, είναι εγγεγραµµένοι σε δυο πίνακες προτεραιότητας λαµβάνεται υπόψη η αίτησή τους στην εκπαιδευτική µονάδα 12

13 που παρέχει πλήρη ειδικότητα. Οι υποψήφιοι µετά την πρώτη κατάρτιση των πινάκων προτεραιότητας όλων των Εκπαιδευτικών Κέντρων ή µετά συµπλήρωση των θέσεων ενός Εκπαιδευτικού Κέντρου µπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή τους και να εγγραφούν σε άλλη λίστα ενός Εκπαιδευτικού Κέντρου της ίδιας ή άλλης ειδικότητας. 11. Οι άδειες χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας που έχουν χορηγηθεί πριν τη δηµοσίευση του παρόντος διατηρούν την ισχύ τους. Αρθρο Καταργούµενες 1. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 20 του νόµου 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α ), της παρ. 2 του άρθρου 17 του νόµου 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α ), των υποπαραγράφων 2 και 3 της παρ. 3 του άρθρου 29 του νόµου 3209/2003 (ΦΕΚ 304 Α ) καθώς και το προεδρικό διάταγµα 415/94 «περί του χρόνου ειδίκευσης γιατρών για την απόκτηση ειδικότητας» (ΦΕΚ 236 Α ) µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου. 2. Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος 415/1994 συνεχίζουν να ισχύουν µόνο για τους γιατρούς που ειδικεύονται κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, εκτός αν οι ίδιοι επιθυµούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόµου αυτού, οπότε εντός εξαµήνου από τη δηµοσίευσή του υποβάλλουν αίτηση στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: 7 ΕΤΗ Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευόµενος αγγειοχειρουργός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να θεραπεύει τις αγγειακές νόσους, Α) Όλων των αρτηριών, πλην της ανιούσας αορτής, του αορτικού τόξου των στεφανιαίων, και εγκεφαλικών αγγείων, Β) του φλεβικού δικτύου και Γ) των λεµφικών αγγείων. Βασικός κορµός: Γενική Χειρουργική: 2 χρόνια Ειδική εκπαίδευση: Αγγειακή και ενδαγγειακή χειρουργική: 4 χρόνια Καρδιοχειρουργική: 6 µήνες Υπέρηχοι Αγγείων: 6 µήνες 2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: 6 ΕΤΗ Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευόµενος αιµατολόγος να έχει τις απαραίτητες γνώσεις για τη διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη των διαταραχών του αιµοποιητικού συστήµατος, του λεµφικού ιστού και του αιµοστατικού µηχανισµού. Η εκπαίδευση στην Αιµατολογία είναι κλινική και εργαστηριακή περιλαµβάνει δε επίσης την απόκτηση στοιχειώδους ερευνητικής εµπειρίας και την εµπέδωση αρχών και κανόνων δεοντολογίας. Βασικός κορµός: Εσωτερική Παθολογία 2 έτη Ειδική εκπαίδευση: 4 έτη Κλινική Αιµατολογία: 2 έτη. ιαταραχές ερυθρών, λευκών και αιµοπεταλίων, σύνδροµα µυελικής ανεπάρκειας, αιµατολογικές νεοπλασίες, κληρονοµικές και επίκτητες διαταραχές θρόµβωσης και αιµόστασης, παιδιατρική αιµατολογία, συµβουλευτική αιµατολογία, µεταµόσχευση αιµοποιητικών κυττάρων (αυτόλογη, αλλογενής µε γνώση αξιολόγησης ιστοσυµβατότητας). Στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο προσδιορίζεται αντιστοιχία έξι µηνών εργαστηρίου λόγω παράλληλης µελέτης επιχρισµάτων αίµατος και µυελού των οστών. ιαγνωστική Εργαστηριακή Αιµατολογία: 18 µήνες. Μελέτη επιχρισµάτων µυελού και αίµατος, τεχνικές εργαστηριακής µελέτης ερυθροκυτταρικών διαταραχών, ανοσοφαινοτυπική τυποποίηση οξειών λευχαιµιών και λεµφοϋπερπλαστικών συνδρόµων, κλασική και µοριακή κυτταρογενετική, λοιπές τεχνικές µοριακής βιολογίας, διάγνωση και παρακολούθηση πλασµατοκυτταρικών δυσκρασιών, τεχνικές εργαστηριακής µελέτης αιµόστασης και θροµβοφιλίας. Αιµοδοσία: 6 µήνες. 13

14 Βασικές αρχές λειτουργίας, έλεγχος συµβατότητας, ανίχνευση/ταυτοποίηση αυτοαντισωµάτων και αλλοαντισωµάτων έναντι των ερυθροκυττάρων, ενδείξεις µετάγγισης ερυθρών και άλλων παραγώγων αίµατος, θεραπευτικές αφαιρέσεις, συλλογή προγονικών αιµοποιητικών κυττάρων αίµατος. 3. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: 5 ΕΤΗ Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε ο ειδικευµένος ακτινοθεραπευτής ογκολόγος να είναι σε θέση να αντιµετωπίζει τα ακτινοθεραπευτικά προβλήµατα που εµφανίζονται κατά την αντιµετώπιση ογκολογικών αρρώστων. Ο ειδικευόµενος στην ακτινοθεραπευτική ογκολογία, πρέπει, κατά προτεραιότητα, να εµπεδώσει την ασφαλή, ακριβή και αποτελεσµατική χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών και να εξοικειωθεί, σε ικανοποιητικό επίπεδο, µε τις σύγχρονες µεθόδους ακτινοθεραπείας, κατά τη ριζική και ανακουφιστική ακτινοθεραπεία αρρώστων µε κακοήθη νεοπλάσµατα. Επίσης, να γνωρίζει τις συνδυασµένες αντινεοπλασµατικές θεραπείες καθώς και όλες τις υποστηρικτικές. Επιπρόσθετα, πρέπει να γνωρίζει και τις εφαρµογές της ιοντίζουσας ακτινοβολίας στην αντιµετώπιση καλοήθων παθήσεων. Βασικός κορµός: 18 µήνες (Εσωτερική Παθολογία: 6 µήνες, Ογκολογική Παθολογία: 12 µήνες) Ειδική εκπαίδευση: 42 µήνες. Η ειδική εκπαίδευση κατανέµεται ως ακολούθως Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία: 36 µήνες Ακτινολογία: 6 µήνες 4. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: 5 ΕΤΗ Η ακτινολογία είναι πολυθεµατική ειδικότητα και απαιτεί απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε ο ακτινολόγος να εφαρµόζει όλες τις µεθόδους για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Πρώτη περίοδος : 12 µήνες Τρεις µήνες Εσωτερική Παθολογία και τρεις Χειρουργική. ύο µήνες Κλασσική ακτινολογία. ύο µήνες Υπερηχοτοµογραφία. ύο µήνες Αξονική τοµογραφία Εκπαίδευση στην: Ακτινοφυσική, Ακτινοπροστασία, Ακτινοανατοµία, τεχνικές διενέργειας εξετάσεων (positioning). Ειδική Εκπαίδευση : 42 µήνες Οκτώ µήνες Κλασική Ακτινολογία. έκα µήνες Υπερηχοτοµογραφία. έκα µήνες Αξονική Τοµογραφία.Έξι µήνες Μαγνητική Τοµογραφία.Έξι µήνες Αγγειογραφία υο µήνες Μαστογραφία Η εκπαίδευση γίνεται ανά σύστηµα (ΚΝΣ, Θώρακας, Γαστρεντερικό, Ουρογεννητικό κλπ). Απαιτείται η διενέργεια :4000 Αξονικών Τοµογραφιών.4000 Υπερηχοτοµογραφηµάτων.1200 Μαγνητικών Τοµογραφιών.400 Επεµβατικών πράξεων.1000 ειδικών εξετάσεων Κλασικής Ακτινολογίας Κατ επιλογή εξειδίκευση ανά µέθοδο ή σύστηµα: 6 µήνες Μαστός Ένα µήνα Χειρουργική. υο µήνες Μαστογραφία. υο µήνες. Υπερηχοτοµογραφία Ένα µήνα Μαγνητική Μαστογραφία Καρδιαγγειακό Ένα µήνα Καρδιολογία. ύο µήνες Μαγνητική Τοµογραφία καρδιάς. υο µήνες Υπερηχοτοµογραφία. Ένα µήνα Αξονική Στεφανιογραφία Θώρακας Ένα µήνα Πνευµονολογία. ύο µήνες Κλασική Ακτινολογία.Τρείς µήνες Αξονική Τοµογραφία Πεπτικό Ένα µήνα Γαστρεντερολογία. Ένα µήνα ενδοσκοπική Υπερηχοτοµογραφία. υο µήνες κλασική ακτινολογία. υο µήνες νεότερες µεθόδους απεικόνισης Γυναικολογία Ένα µήνα γυναικολογία. Τρείς µήνες Υπερηχοτοµογραφία. υο µήνες Μαγνητική Τοµογραφία (γυναικολογία - κύηση). ΩΡΛ Ένα µήνα ΩΡΛ. υο µήνες Υπερηχοτοµογραφία. υο µήνες Μαγνητική Τοµογραφία. Ενα µήνα Αξονική Τοµογραφία Μυοσκελετικό Ένα µήνα ορθοπεδική. ύο µήνες Υπερηχοτοµογραφία µυοσκελετικού.ένα µήνα Αξονική. ύο µήνες Μαγνητική Παιδιατρική 14

15 Ένα µήνα παιδιατρική. Τρείς µήνες Υπερηχοτοµογραφία. ύο µήνες Μαγνητική και Αξονική Τοµογραφία Ουρολογία Ένα µήνα εκπαίδευση σε ουρολογία. Ένα µήνα Κλασική Ακτινολογία. ύο µήνες υπερηχοτοµογραφία. ύο µήνες Αξονική και Μαγνητική τοµογραφία Ογκολογία Ένα µήνα ογκολογία.τρείς µήνες PET-CT. ύο µήνες Μαγνητική Τοµογραφία Νευροακτινολογία Ένα µήνα νευρολογία. ύο µήνες Αξονική Τοµογραφία. Τρεις µήνες Μαγνητική Τοµογραφία Επεµβατική Ακτινολογία Ένα µήνα αγγειοχειρουργική.ένα µήνα νευροχειρουργική.τρεις µήνες Αγγειογραφία.Ένα µήνα Αξονική Τοµογραφία 5. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: 6 ΕΤΗ Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε όλους τους τοµείς της Αλλεργιολογίας, ώστε να είναι σε θέση να διαγνώσει και να διαφοροδιαγνώσει τα αµιγώς ανοσολογικής φύσεως αλλεργικά νοσήµατα και τους «µιµητές» αυτών. Απώτερος σκοπός η ορθολογική και σύγχρονη αντιµετώπιση διαγνωστικά, θεραπευτικά και προληπτικά - του αλλεργικού ασθενούς και της οικογενείας του, όπου ενδείκνυται. Περιληπτικά περιλαµβάνει εκπαίδευση στην Bασική Ανοσολογία γενικά και ειδικά την εκπαίδευση στην νοσολογία των αλλεργικών νοσηµάτων καθώς στην ιάγνωση και θεραπευτική αντιµετώπιση των νοσολογικών οντοτήτων της Αλλεργιολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας (άσθµα, πνευµονίτιδες υπερευαισθησίας, αλλεργική ρινοκολπίτιδα µε ή χωρίς επιπεφυκίτιδα, τροφική αλλεργία, αναφυλαξία, κνίδωση-αγγειοοίδηµα, ατοπική δερµατίτιδα, αλλεργική δερµατίτιδα εξ επαφής, φαρµακευτική αλλεργία, πρωτογενή ή επίκτητα νοσήµατα του ανοσοποιητικού, αυτοάνοσα νοσήµατα και άλλες ανοσολογικές διαταραχές), συµπεριλαµβανοµένων και των ανοσοανεπαρκειών µε «αλλεργικές ή αλλεργοειδείς εκδηλώσεις. Επίσης εκπαίδευση α) στην ιενέργεια-αξιολόγηση των in vivo [δερµατικές δοκιµασίες σε αλλεργιογόνα όλων των τύπων και σε φυσικούς ή άλλους παράγοντες, δοκιµασίες πρόκλησης: ρινικές, βρογχικές, οφθαλµικές, per os και παρεντερικές, δοκιµασία εκπνεόµενου µονοξειδίου αζώτου (eno)] και των in vitro απαιτούµενων διαγνωστικών δοκιµασιών, β) στην Επιτέλεση- Αξιολόγηση σπιροµετρικού (καµπύλης ροής-όγκου) ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας και στην ιενέργεια συνεδριών Ειδικής Ανοσοθεραπείας, άλλων τύπων Ανοσορρύθµισης (ΕΦ γ-σφαιρίνη, µονοκλωνικά αντισώµατα, κλπ.), καθώς και Απευαισθητοποίησης σε τροφές, φάρµακα, βιολογικούς παράγοντες ή άλλες ουσίες. Βασικός κορµός: Εσωτερική Παθολογία 24 µήνες Ειδική εκπαίδευση: 48 µήνες, ήτοι: Κλινική Αλλεργιολογία: 36 µήνες σε εκπαιδευτικό Κέντρο νοσοκοµείου ενηλίκων Κλινικο-Εργαστηριακή Ανοσολογία : 6µήνες, Πνευµονολογία (φυσιολογία της αναπνοής): 3 µήνες ερµατολογία: 3 µήνες 6. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ:5 ΕΤΗ Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας, την περιεγχειρητική φροντίδα για προγραµµατισµένες και επείγουσες χειρουργικές και διαγνωστικές επεµβάσεις και για την αντιµετώπιση ασθενών µε οξύ και χρόνιο πόνο, ασθενών µε υπερ-επείγοντα προβλήµατα καθώς και βαρέως πασχόντων. : Βασική Ειδίκευση: 2 έτη, 1ο έτος: Γενική Χειρουργική: 9µήνες, Ορθοπαιδική: 3 µήνες 15

16 2ο έτος: ΩΡΛ: 3 µήνες, Ουρολογία: 3 µήνες, Μαιευτική Αναισθησία και Αναλγησία : 4 µήνες, Νοσοκοµειακή Επείγουσα Ιατρική: 2 µήνες, Ανώτερη Ειδίκευση: 3 έτη 3ο έτος Γενική Χειρουργική: 5 µήνες, Παιδοαναισθησία: 4 µήνες, Νευροαναισθησία: 3 µήνες. 4ο έτος Μονάδα Εντατικής Θεραπείας: 6 µήνες, Μονάδα Χρόνιου Πόνου: 3 µήνες, Γενική Χειρουργική και µετεγχειρητική αναλγησία:,3 µήνες 5ο έτος Γενική Χειρουργική και µετεγχειρητική αναλγησία: 3 µήνες, Θωρακοοαναισθησία: 3 µήνες, Καρδιοαναισθησία: 3 µήνες, Αναισθησία Χειρουργικής των µεγάλων αγγείων: 3µήνες 7. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ:5 ΕΤΗ Περιλαµβάνει απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ούτως ώστε ο ειδικευµένος Βιοπαθολόγος να διαθέτει γνώση και εµπειρία σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας. Συγκεκριµένα: 1.Συµβουλεύει τους κλινικούς ιατρούς για τη διάγνωση και θεραπεία ασθενών. 2.Επιλέγει, αναπτύσσει και εφαρµόζει τις πλέον ενδεδειγµένες εργαστηριακές εξετάσεις, που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τους ασθενείς. 3.Αναπτύσσει τα εργαστηριακά πρωτόκολλα ανά νόσηµα. 4.Ερµηνεύει, αξιολογεί και υπογράφει ως µόνος υπεύθυνος, τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων. 5.Προτείνει στο νοσοκοµείο πολιτικές για τον έλεγχο των νοσοκοµειακών λοιµώξεων και της αντοχής των µικροοργανισµών στα αντιβιοτικά. 6.Συνεργάζεται και παρέχει υπηρεσίες σε Εθνικούς Επιστηµονικούς Οργανισµούς Επιτήρησης καθώς και σε Υπηρεσίες ηµόσιας Υγείας. 7.Αναλαµβάνει προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης σε θέµατα Ιατρικής Βιοπαθολογίας. 9.Ως υπεύθυνος Εργαστηρίου αναλαµβάνει τις διοικητικές και επικοινωνιακές αρµοδιότητες, που απαιτούνται, εφαρµόζοντας κανόνες ποιότητας σωστής εργαστηριακής πρακτικής αλλά και βιοασφάλειας. Βασικός κορµός εκπαίδευσης: Εσωτερική Παθολογία 12 µήνες Ειδική εκπαίδευση: Μικροβιολογία: 18 µήνες Ανοσολογία: 6 µήνες Ιατρική Βιοχηµεία: 12 µήνες Εργαστηριακή Αιµατολογία Αιµοδοσία: 12 µήνες (Aιµατολογικό: 9 µήνες και Αιµοδοσία 3 τρεις µήνες) 8. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ:6 ΕΤΗ Περιλαµβάνει την απόκτηση των απαιτούµενων γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευµένος γαστρεντερολόγος να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιµετωπίζει τα συνήθη αλλά και σπανιότερα νοσήµατα του γαστρεντερικού σωλήνα, του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, χρόνια και επείγοντα. Θα πρέπει να είναι αυτάρκης στην εκτέλεση των βασικών ενδοσκοπικών πράξεων, δηλαδή οισοφαγογαστροδωδεκαδακτυλοσκοπήσεων, ολικών κολοσκοπήσεων (µε ειλεοσκόπηση), ορθοσιγµοειδοσκοπήσεων, πρωκτοσκοπήσεων, διαγνωστικών και επεµβατικών / θεραπευτικών που περιλαµβάνουν τη λήψη βιοπτικού κυτταρολογικού υλικού για εξέταση, τεχνικές ενδοσκοπικής αιµόστασης, τεχνικές αντιµετώπισης καλοήθων ή κακοήθων στενώσεων του πεπτικού και εκτοµή πολυπόδων. Θα πρέπει επίσης να είναι εξοικειωµένος µε το κατά το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος από το ευρύ φάσµα του γνωστικού αντικειµένου της ειδικότητας που περιλαµβάνει: τη χορήγηση καταστολής και αναλγησίας στην ενδοσκόπηση,τις ενδοσκοπήσεις πεπτικού µε ασύρµατη κάψουλα, τη διαγνωστική και επεµβατική / θεραπευτική παλίνδροµη χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP), την εκτέλεση υπερηχογραφηµάτων, κοιλιακών ή / και ενδοσκοπικών, των οργάνων που αφορούν την ειδικότητα (γαστρεντερικός σωλήνας, ήπαρ, χοληφόρα αγγεία, πάγκρεας), τη βιοψία ήπατος, διαδερµική (τυφλή ή υπό υπερηχοτοµογραφική καθοδήγηση) ή διασφαγιτιδική, την ελαστογραφία (fibroscan) ήπατος, τις δοκιµασίες αναπνοής (Breath tests), τη κινητικότητα του πεπτικού (phµετρία, µανοµετρία, αντιστασιοµετρία), τις θεραπευτικές τεχνικές µε χρήση ραδιοσυχνοτήτων/laser/apc, την ογκολογία του πεπτικού, την διατροφή και την προχωρηµένη ηπατολογία, όπως αυτή των µεταµοσχεύσεων. : Βασικός κορµός εκπαίδευσης: Εσωτερική Παθολογία 24 µήνες 16

17 Ειδική εκπαίδευση: Γαστρεντερολογία: 48 µήνες 9. ΓΕΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: 4 ΕΤΗ Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευµένος Γενικός/ Οικογενειακός Ιατρός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και θεραπεύει όλα τα οξέα και χρόνια νοσήµατα και τις αδιαφοροποίητες και ασαφείς νοσολογικές περιπτώσεις που παρουσιάζονται στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.), να παρέχει άµεση περίθαλψη στις επείγουσες περιπτώσεις και να παραπέµπει σε άλλες ιατρικές ειδικότητες και υπηρεσίες υγείας της περιπτώσεις, που απαιτούν εξειδικευµένη φροντίδα. Να αντιµετωπίζει τον άρρωστο ως ολότητα, λαµβάνοντας υπόψη την ψυχολογία του και το οικογενειακό εργασιακό και κοινωνικό του περιβάλλον και να µπορεί να παρέχει υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και προαγωγής της υγείας σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο καθώς και υπηρεσίες αποκατάστασης. Τέλος, θα πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγει επιδηµιολογικές έρευνες στον πληθυσµό ευθύνης της Π.Φ.Υ., συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης των αναγκών υγείας, του σχεδιασµού και της πραγµατοποίησης παρεµβάσεων σε συνεργασία µε την κοινότητα και τους φορείς της και της αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας των δραστηριοτήτων. Κύκλοι εκπαίδευσης Κύκλος Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας: 19 µήνες Κέντρο Υγείας: 15 µήνες (3µήνες στην αρχή και 12µήνες στο τέλος) Προνοσοκοµειακή Επείγουσα Ιατρική: 3 µήνες ηµόσια Υγεία, επιδηµιολογία, βιοστατιστική και µεθοδολογία της έρευνας: 1 µήνας Κύκλος Παθολογίας:: 16 µήνες Εσωτερική Παθολογία: 5 µήνες, Καρδιολογία: 3 µήνες, Παιδιατρική: 3µήνες, ερµατολογία: 1 µήνας Πνευµονολογία: 1µήνας,Νευρολογία: 1 µήνας και,ψυχιατρική: 2 µήνες. Κύκλος χειρουργικής: 10 µήνες Γενική Χειρουργική : 3 µήνες, Μαιευτική-Γυναικολογία : 1 µήνας,,ορθοπεδική-τραυµατιολογία: 3 µήνες, Οφθαλµολογία: 1 µήνας, ΩΡΛ : 1 µήνας και Ουρολογία: 1 µήνας Εργαστηριακός κύκλος: 3 µήνες Aκτινολογία: 2 µήνες και Βιοπαθολογία: 1 µήνας 10. ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: 5 ΕΤΗ H ειδικότητα της ερµατολογίας-αφροδισιολογίας περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευµένος ερµατολόγος-αφροδισιολόγος να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να θεραπεύει τις συνήθεις αλλά και σπανιότερες πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς παθήσεις: α) του δέρµατος και των εξαρτηµάτων του, β) των ορατών βλεννογόνων, γ) της πρωκτογεννητικής περιοχής, δ)του επιπολής κυκλοφορικού συστήµατος. Πρέπει, επίσης, να µπορεί να διαγιγνώσκει και να αντιµετωπίζει τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα. Eπιπλέον, πρέπει να µπορεί να αφαιρεί καλοήθεις και κακοήθεις βλάβες του δέρµατος, των ορατών βλεννογόνων και των εξαρτηµάτων τους. Ακόµη δε, να είναι σε θέση να εφαρµόσει νεότερες διαγνωστικές µεθόδους και θεραπευτικές τεχνικές που έχουν σχέση µε τη σύγχρονη τεχνολογία. Βασικός κορµός: Εσωτερική Παθολογία: 12 µήνες Ειδική εκπαίδευση: Πλαστική Χειρουργική: 6 µήνες και ερµατολογία-αφροδισιολογία: 42 µήνες 11. ΕΝ ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΒΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: 6 ΕΤΗ 17

18 Η ειδικότητα της Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισµού είναι ο κλάδος της Ιατρικής που ασχολείται, κύρια, µε τις παθήσεις των ενδοκρινών αδένων, ιστών και συστηµάτων, αυτών που προκύπτουν ως αποτέλεσµα της δράσης των ορµονών αλλά και των µεταβολικών τους συνεπειών. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευόµενος Ενδοκρινολόγος να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιµετωπίζει τα συνήθη αλλά και τα σπανιότερα ενδοκρινολογικά νοσήµατα. Επιµερίζεται στη Βασική Κλινική Ενδοκρινολογία (νευρο-ενδοκρινικό σύστηµα, υποθάλαµος, υπόφυση, επινεφρίδια, θυρεοειδής αδένας, παραθυρεοειδείς αδένες, ορµόνες του πεπτικού συστήµατος, γονάδες, πάγκρεας, ορµονική ρύθµιση της αρτηριακής πίεσης, ενήβωση, αύξηση και ανάπτυξη), στο Σακχαρώδη ιαβήτη (διαβήτης τύπου 1, διαβήτης τύπου 2, διαβήτης κύησης, επιπλοκές), στο Μεταβολισµό και στη ιατροφή (µεταβολικά νοσήµατα των οστών {οστεοπόρωση, οστεοµαλακία}, δυσλιπιδαιµίες, παχυσαρκία, απίσχανση, διαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών) και στην ιαγνωστική/εργαστηριακή Ενδοκρινολογία (διαγνωστικές δοκιµασίες, ορµονικοί προσδιορισµοί, υπερηχογραφία). Βασικός κορµός: Εσωτερική Παθολογία: 24 µήνες Ειδική εκπαίδευση: Ενδοκρινολογία: 48 µήνες Η εκπαίδευση στην ενδοκρινολογία περιλαµβάνει: Βασική Κλινική ενδοκρινολογία: 12 µήνες Σακχαρώδης ιαβήτης: 12 µήνες Ενδοκρινολογία αναπαραγωγής: 6 µήνες Παιδιατρική Ενδοκρινολογία: 6 µήνες ιαγνωστική Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία: 12 µήνες Οι 12 µήνες εργαστηριακής εκπαίδευσης κατανέµονται ως εξής: κλασσική εργαστηριακή ενδοκρινολογία (αρχές ορµονικών προσδιορισµών, in vivo ραδιοϊσοτοπικές µέθοδοι): 3 µήνες µέθοδοι µοριακής ενδοκρινολογίας: 3 µήνες και ακτινολογία (υπερηχογραφική απεικόνιση των ενδοκρινών αδένων): 6 µήνες 12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: 5 ΕΤΗ Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευµένος Παθολόγος να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και αντιµετωπίζει τις συνήθεις, αλλά και σπανιότερες, οξείες και χρόνιες, νοσολογικές οντότητες και σύνδροµα της Εσωτερικής Παθολογίας σε νοσηλευόµενους και εξωτερικούς αρρώστους. Επιπλέον, ο ειδικευµένος Παθολόγος θα πρέπει να µπορεί να ενεργεί ως σύµβουλος σε χειρουργικούς αρρώστους και αρρώστους, που εµπίπτουν σε όλες τις υπάρχουσες αναγνωρισµένες ειδικότητες. Πρώτη περίοδος: 39 µήνες στην Εσωτερική Παθολογία. Κατά την διάρκεια της πρώτης περιόδου περιλαµβάνεται 3 έτη εκπαίδευση στην κλινική και 3 µηνος εκπαίδευση στα ΤΕΠ. εύτερη περίοδος: 21 µήνες. Η εκπαίδευση της δευτέρας περιόδου περιλαµβάνει εκπαίδευση στα παρακάτω: ΜΕΘ: 3 µήνες Καρδιολογία (Κλινική, Μονάδα εµφραγµάτων και εξωτερικό ιατρείο): 6 µήνες Eξωτερικά ιατρεία συναφών ειδικοτήτων της Εσωτερικής Παθολογίας, καθώς και ενδεχόµενων εξωτερικών ειδικών ιατρείων της Παθολογικής Κλινικής (π.χ. Ιατρεία ιαβήτη, Αρτηριακής Υπερτάσεως, Λιπιδίων, Αγγειοπαθολογικό, Λοιµώξεων, Νεφρολογικό, Ηπατολογικό, Αιµατολογικό, Ογκολογικό, Ρευµατολογικό, Γαστρεντερολογικό, Πνευµονολογικό, κλπ): 12 µήνες. Η εκπαίδευση σε καθένα των παραπάνω ιατρείων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 3 µήνες. 13.ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ:5 ΕΤΗ Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε ο ειδικευµένος ιατρός γενετιστής να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει κλινικά και εργαστηριακά και να αντιµετωπίζει ασθενείς και οικογένειες µε γενετικά νοσήµατα, σύνδροµα ή πολυπαραγοντικά νοσήµατα, καθώς και να παρέχει γενετική συµβουλευτική, µε στόχο την βοήθεια για την σύγχρονη και αποτελεσµατική διάγνωση πρόληψη και θεραπεία των γενετικών προβληµάτων. : Βασικός κορµός εκπαίδευσης: Παθολογία: 6 µήνες και Παιδιατρική: 6 µήνες Ειδική εκπαίδευση: Συνολική διάρκεια 48 µήνες. Οι εκπαιδευόµενοι που επιλέγουν κλινική κατεύθυνση ασκούνται 30 µήνες στην κλινική γενετική και 18 µήνες στην εργαστηριακή. Οι εκπαιδευόµενοι που επιλέγουν εργαστηριακή κατεύθυνση 30 µήνες εργαστηριακή και 18 µήνες κλινική γενετική. Κλινικός κύκλος Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην Κλινική Γενετική:. H εκπαίδευση αυτή περιλαµβάνει: Κλινική διερεύνηση, παρακολούθηση και αντιµετώπιση ασθενών και οικογενειών µε νοσήµατα όλου του φάσµατος της 18

19 γενετικής (τόσο κοινά όσο και σπάνια) - Γενετική παιδιών και εφήβων (µε εκπαίδευση στη υσµορφολογία και στις Μαθησιακές ιαταραχές) - Γενετική ενηλίκων (περιλαµβανοµένων νοσηµάτων όψιµης εκδήλωσης) - Γενετική Καρδιαγγειακού συστήµατος - Νευρογενετική - Γενετική του καρκίνου - Πληθυσµιακή Γενετική - Μεταβολικά Νοσήµατα - Φαρµακογονιδιωµατική - Προγεννητική Γενετική (µε εκπαίδευση στη Εµβρυολογία και Τερατογόνα) - Γενετική Συµβουλευτική (µε ειδική εκπαίδευση για χειρισµό όλων των τύπων γενετικών νοσηµάτων και καταστάσεων που απαντάται στην κλινική γενετική πράξη). Εργαστηριακός κύκλος Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην Εργαστηριακή Γενετική:. H εκπαίδευση αυτή περιλαµβάνει: Βασικές αρχές εργαστηριακών διαγνωστικών τεχνικών και µεθοδολογιών - Άσκηση στην εργαστηριακή διάγνωση µε τεχνική κατάρτιση και πρακτική άσκηση στην Κυτταρογενετική, Μοριακή Γενετική, Μοριακή Κυτταρογενετική (καλλιέργεια κυττάρων, τεχνικές γενετικής ανάλυσης, χειρισµός οργάνων, χρήση εποπτικών µέσων, συστήµατα πληροφορικής) - Ερµηνεία των αποτελεσµάτων των γενετικών αναλύσεων 14.ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: 4 ΕΤΗ Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευµένος Ιατρός της Εργασίας: να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος, να εκτιµά τις επιδράσεις τους στην υγεία των εργαζοµένων, καθώς και να προβαίνει σε διαφορική διάγνωση της κοινής νόσου από τις επαγγελµατικές νόσους, να προσανατολίζει τον ιατροβιολογικό έλεγχο των εργαζοµένων στην κατεύθυνση της πρόληψης ή έγκαιρης διάγνωσης, να προτείνει µέτρα για την πρόληψη ή ελαχιστοποίηση των επαγγελµατικών νόσων και ατυχηµάτων, να είναι σε θέση να παρέχει άµεση βοήθεια στα οξέα και επείγοντα περιστατικά στους χώρους εργασίας, να φροντίζει για την επανένταξη των εργαζοµένων µετά από ατύχηµα ή νόσο, επανεκτιµώντας την κατάσταση υγείας τους και να έχει σαφείς γνώσεις οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στην επιχείρηση (τήρηση αρχείου και ατοµικού βιβλιαρίου επαγγελµατικού κινδύνου των εργαζοµένων), διεξαγωγής επιδηµιολογικών ερευνών στην κατεύθυνση της προώθησης της υγείας και ασφάλειας της εργασίας και γνώση των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν την άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος, καθώς και της σχετικής νοµοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας. : Βασικός κορµός: 24 µήνες. Η εκπαίδευση κορµού περιλαµβάνει: Εσωτερική παθολογία: 12 µήνες, Πνευµονολογία: 6 µήνες, Ορθοπαιδική: 2 µήνες, ερµατολογία: 2 µήνες, Ωτορινολαρυγγολογία: 1 µήνα, Οφθαλµολογία: 1 µήνα, Ειδική Εκπαίδευση: 24 µήνες στην Ιατρική της Εργασίας. 3 µήνες εντατική καθηµερινή παρακολούθηση εξάωρης διάρκειας διαλέξεων από ειδικούς ιατρούς εργασίας και συναφές µε τα αντικείµενα της ειδικότητας επιστηµονικό προσωπικό µε συγκεκριµένο πρόγραµµα, στην Ε.Σ..Υ. σήµερα και σε όσους από τους παραπάνω φορείς εκδηλώσεων ενδιαφέρον µελλοντικά. 6 µήνες σε επιχειρήσεις µε πλαισιωµένη υπηρεσία µε ειδικό ιατρό εργασίας µε συγκεκριµένο αντικείµενο (ιατρικές εξετάσεις, µετρήσεις βλαπτικών εργαστηριακών παραγόντων, συµβολή στη εκτίµηση του επαγγελµατικού κ.α. 3 µήνες στην Επιθεώρηση Εργασίας, 15. ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: 5 ΕΤΗ Περιλαµβάνει την απόκτηση των απαιτούµενων γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευµένος ιατροδικαστής να είναι σε θέση να εξετάζει ένα αιφνίδιο, βίαιο ή ύποπτο θάνατο και να αποφαίνεται για την αιτία θανάτου, το είδος θανάτου (φυσικός, ατύχηµα, αυτοκτονία, ανθρωποκτονία ή απροσδιόριστος) και κατά περίπτωση τον χρόνο θανάτου και την ταυτότητα του νεκρού. Είναι δυνατόν η µεθοδολογία της µεταθανάτιας διερεύνησης να εφαρµοσθεί σε ορισµένα περιστατικά ζώντων-κλινική Ιατροδικαστική ( παιδική κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία, βιασµός, ασέλγειες και ερµηνεία κακώσεων σε ζώντες). Η εκπαίδευση γίνεται µε σκοπό να ακολουθείται ένα ενιαίο πρωτόκολλο και ενιαία, πλήρης και λεπτοµερής µεθοδολογία όπως αυτή ισχύει διεθνώς και σύµφωνα µε τα σύγχρονα κριτήρια της ιατροδικαστικής. Ακολουθείται όµοιος Κανονισµός Ειδίκευσης στην Ιατροδικαστική για κάθε Εκπαιδευτική Μονάδα σύµφωνα µε 19

20 τα διεθνή κριτήρια πάντα. Περιλαµβάνει την αυτοδύναµη εκτέλεση των ιατροδικαστικών νεκροτοµών µε τις κλασσικές τεχνικές (τ.virchow, τ. Rokitansky ) και ειδικές νεκροτοµικές τεχνικές κατά περίπτωση, την αυτοδύναµη ιστολογική ανάλυση των δειγµάτων της νεκροτοµής, την ειδική δειγµατοληψία και ερµηνεία των ευρηµάτων του τοξικολογικού εργαστηρίου και την σύνταξη κατά το δυνατόν ενιαίου τύπου ιατροδικαστικής έκθεσης. Η εκπαίδευση κατανέµεται ως εξής: α. ύο έτη άσκηση στην Παθολογική Ανατοµική για την εξοικείωση προς τις ιστοπαθολογικές τεχνικές και χρώσεις και την εκπαίδευση στην Γενική Παθολογική Ανατοµική κυρίως. β. Τρία έτη άσκηση στην κυρίως Ιατροδικαστική (βίαιοι θάνατοι, ύποπτοι, αιφνίδιοι σε άτοµα καλής πρότερης υγείας, θάνατοι βρεφών, νηπίων και παιδιών, θάνατοι σε ιδρύµατα κράτησης και φυλακές, από νοσήµατα επικίνδυνα για την δηµόσια υγεία, θάνατοι ατόµων χωρίς ιατρική παρακολούθηση)ενώ κατά το τελευταίο εξάµηνο µπορεί ο ειδικευόµενος να ενηµερωθεί για την µεθοδολογία της, Εργαστηριακής Εγκληµατολογίας, της Μεταθανάτιας Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας, της Ιατροδικαστικής Ανθρωπολογίας και της Ιατροδικαστικής Γενετικής. 16.ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: 6 ΕΤΗ Η Καρδιολογία αποσκοπεί στο να προσφέρει επαρκή αντιµετώπιση των ασθενών που παρουσιάζουν νόσους της καρδιάς, της πνευµονικής κυκλοφορίας και της συστηµατικής αρτηριακής και φλεβικής κυκλοφορίας. Στις µέρες µας η συνηθέστερη καρδιαγγειακή παθολογική οντότητα είναι η αθηρωµάτωση, η οποία αφορά την στεφανιαία και συστηµατική αρτηριακή κυκλοφορία. Η κατανόηση των παραγόντων κινδύνου και της τροποποίησής τους µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των µακροχρονίων επιπτώσεων της αθηρωµάτωσης καθώς και η θεραπεία των επιπλοκών της αθηρωµάτωσης όπως τα οξέα στεφανιαία σύνδροµα και η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελούν τα κύρια αντικείµενα της Καρδιολογίας. Επίσης αντικείµενα της καρδιολογίας αποτελούν πολλές άλλες σηµαντικές παθήσεις που αφορούν το µυοκάρδιο, το περικάρδιο και τις καρδιακές βαλβίδες, συστηµατικές παθήσεις όπως η αρτηριακή υπέρταση ή ο σακχαρώδης διαβήτης που αφορούν όχι µόνο την καρδιά αλλά και άλλα αγγειακά συστήµατα και ιδιαίτερα το αρτηριακό καθώς και οι διαταραχές του καρδιακού ρυθµού που ποικίλουν από καλοήθεις σε επικίνδυνες για την ζωή. Η πλήρης γνώση όλων των παραπάνω διαταραχών, η διάγνωσή τους συµπεριλαµβανόµενης της χρησιµοποίησης απεικονιστικών τεχνικών σχετικών µε την καρδιά και το αγγειακό δένδρο καθώς και η ταχέως αναπτυσσόµενη θεραπεία τους που βασίζεται σε χρήση φαρµακευτικών ουσιών, διαδερµικών τεχνικών, εµφύτευσης συσκευών και χειρουργικών επεµβάσεων αποτελούν βασικά τµήµατα της καρδιολογίας. Βασικός κορµός: Εσωτερική Παθολογία: 24 µήνες Ειδική εκπαίδευση: 4 έτη. Η ειδική εκπαίδευση περιλαµβάνει Καρδιολογικό τµήµα: 28 µήνες (περιλαµβάνει στεφανιαία µονάδα: 6 µήνες τουλάχιστον και Τακτικό εξωτερικό καρδιολογικό ιατρείο (συµπεριλαµβανοµένων και των ειδικών ιατρείων υπέρτασης ή λιπιδίων ή παχυσαρκίας ή σακχαρώδη διαβήτη: 4 µήνες τουλάχιστον) Εργαστήριο υπερηχοκαρδιογραφίας: 6 µήνες Εργαστήριο Κοπώσεων ή Πυρηνικής Καρδιολογίας: 2 µήνες Εργαστήριο Μελέτης αρρυθµιών- βηµατοδοτώναπινιδωτών: 3 µήνες Αιµοδυναµικό Εργαστήριο: 6 µήνες Παιδοκαρδιολογική ή Καρδιοχειρουργική Κλινική ή κοινή ΜΕΘ: 3 µήνες. 17. KOINΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ:4 ΕΤΗ Η Κοινωνική Ιατρική, ως επιστηµονικός κλάδος που έχει ως στόχο την εφαρµοσµένη γνώση για την πρόληψη της ασθένειας, την αύξηση της διάρκειας ζωής και την προαγωγή της υγείας µέσω οργανωµένων δραστηριοτήτων της κοινωνίας περιλαµβάνει ιδίως: α) Την γνώση των µεθόδων εκτίµησης των αναγκών υγείας του πληθυσµού, β) Την εκτίµηση των αναγκών υγείας του πληθυσµού ή ειδικών οµάδων του πληθυσµού, γ) Την επιδηµιολογική µελέτη των νόσων και την έρευνα της αιτίας των νόσων δ) Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αντιµετώπιση των λοιµωδών νοσηµάτων, ε) Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αντιµετώπιση των λοιµωδών νοσηµάτων, στ) Τη γνώση των µεθόδων και των τεχνικών πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης των ασθενειών 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή ευχαριστεί τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ Δρ. Ανδρέα Σερέτη για την συναντίληψη και την ενεργό στήριξη στο έργο της.

Η επιτροπή ευχαριστεί τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ Δρ. Ανδρέα Σερέτη για την συναντίληψη και την ενεργό στήριξη στο έργο της. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ Την Ίδρυση Επιστημονικών Εταιριών των Ιατρικών Ειδικοτήτων, Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επιστημών Υγείας του ΚΕΣΥ Την απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και Τη

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» Άρθρο 1 Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών 1. Για κάθε ιατρική ειδικότητα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 10 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Ζ, 27 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ανοικτή διάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2085/1992 Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006)

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγ-γελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, ιεκπ. στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναµόρφωση συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 2 Μαρτίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση 1. Συνιστάται Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή υπό την επωνυµία «Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» (Α.Ε.Π.Ε.), µε έδρα την

Διαβάστε περισσότερα