ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναµόρφωση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναµόρφωση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναµόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστηµονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναµόρφωση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας Το άρθρο 1 του νόµου 1278/1982 (Α 105), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Συστήνεται Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας, νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 ιοίκηση ΚΕ.Σ.Υ. Το άρθρο 2 του νόµου 1278/1982, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Το ΚΕ.Σ.Υ. διοικείται από ιοικητικό Συµβούλιο ( Σ) που αποτελείται από εικοσιένα µέλη, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και ακόµα: Α. Ένα άτοµο που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Β. και Γ. ύο εκπροσώπους του Εθνικού Οργανισµού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).. Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκου (ΕΟΦ). Ε. Έναν εκπρόσωπο του Οργανισµού Καταπολέµησης των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). ΣΤ. Έναν εκπρόσωπο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Ζ. Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας (ΕΣ Υ). Η. και Θ. ύο εκπροσώπους του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ). Ι. Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας ΙΑ. Έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου ΙΒ. Έναν εκπρόσωπο των νοσοκοµειακών ιατρών που ορίζεται από τη διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Εάν δεν υπάρχει τέτοια, ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από υποψήφιους που προτείνονται ένας από κάθε δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση του προσωπικού αυτού. ΙΓ. Έναν εκπρόσωπο του νοσηλευτικού προσωπικού όλων των νοσοκοµείων της χώρας, που ορίζεται από τη διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης αυτού. Εάν δεν υπάρχει τέτοια, ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από υποψήφιους που προτείνονται ένας από κάθε δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση του προσωπικού αυτού. Ι. Έναν εκπρόσωπο των Ιατρικών Τµηµάτων των Α.Ε.Ι.. ΙΕ. Έναν εκπρόσωπο των Οδοντιατρικών Τµηµάτων των Α.Ε.Ι. ΙΣΤ. Έναν εκπρόσωπο των Φαρµακευτικών Τµηµάτων των Α.Ε.Ι. ΙΖ. Έναν εκπρόσωπο που επιλέγεται µεταξύ των εκπροσώπων της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών, της Ένωσης Ελλήνων Βιολόγων, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. ΙΗ. Έναν εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ ΙΘ. Έναν εκπρόσωπο της Α Ε Υ 2. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και οι αναπληρωτές τους διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και πρέπει να είναι επιστήµονες των υπηρεσιών υγείας µε σηµαντική επιστηµονική προσφορά και διοικητική εµπειρία. Η επιλογή τους εγκρίνεται από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Οι εκπρόσωποι των κατά την προηγούµενη παράγραφο φορέων ορίζονται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι ελεύθερα ανακλητοί. Αν κάποιος φορέας δεν ορίζει εµπρόθεσµα τον εκπρόσωπό του, τον ορίζει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 3. Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου είναι τριετής και δεν ανανεώνεται και των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται µία φορά. Άρθρο 3 Αρµοδιότητες ΚΕ.Σ.Υ. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 1278/1982, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ιατυπώνει προτάσεις προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο ή σε άλλες περιπτώσεις που νόµος ορίζει. Οι προτάσεις του ΚΕ.Σ.Υ. υποχρεωτικά 1

2 αναρτώνται σε ειδικό τµήµα του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και φυλάσσονται εκεί σε ηλεκτρονικό αρχείο.». Άρθρο 4 Μόνιµες Επιτροπές ΚΕ.Σ.Υ. Στο ΚΕ.Σ.Υ. λειτουργούν οι εξής µόνιµες Επιτροπές: 1. Επιτροπή Εκπαίδευσης και Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης Επιστηµών Υγείας (εφεξής Επιτροπή Εκπαίδευσης). Τα µέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από πρόταση της Ολοµέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.. Πρόεδρος ορίζεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του ΚΕ.Σ.Υ.. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Εκπαίδευσης είναι: Α. Η πρόταση σχετικά µε τα κριτήρια αναγνώρισης των Εκπαιδευτικών Κέντρων και των Μονάδων τους που παρέχουν ειδίκευση σε κύρια ιατρική ειδικότητα ή εξειδίκευση αυτής. Β. Η πρόταση προς το ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. σύστασης, αξιολόγησης και κατάργησης των Εκπαιδευτικών Κέντρων και των Μονάδων τους. Γ. Η πρόταση προς το ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. των εξεταστών, αξιολογητών, κριτών, θεµατοδοτών κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας των επιστηµών υγείας που υπάγεται στις αρµοδιότητές του.. Όλες οι αρµοδιότητες των υπαρχουσών κατά την ψήφιση του παρόντος νόµου επιτροπών του ΚΕ.Σ.Υ. σχετικά µε αναγνώριση χρόνου ειδίκευσης, έγκριση εκπαιδευτικών αδειών, αναγνώριση άλλων επαγγελµάτων υγείας, εξειδικεύσεων σε υγειονοµικές επιστήµες, νέες βιοιατρικές επιστήµες και κάθε συναφές θέµα. Ε. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η πρόταση προς το ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. για την έγκριση ή µη διεξαγωγής επιστηµονικών εκδηλώσεων κάθε µορφής όλων των επιστηµόνων υγείας, εφόσον επιχορηγούνται από φαρµακευτικές εταιρίες και από εταιρίες παροχής εξοπλισµού, υλικών ή υπηρεσιών υγείας. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και κάθε συναφές θέµα για την έγκριση και αξιολόγηση των ως άνω επιστηµονικών εκδηλώσεων. Οι εν λόγω διοργανωτές ή νόµιµοι εκπρόσωποί τους καταβάλλουν παράβολο αξίας ίσης µε το 2% του υποβληθέντος προϋπολογισµού το οποίο κατατίθεται σε ειδικό λογαριασµό που τηρείται στο ΚΕ.Σ.Υ.. ΣΤ. Η πρόταση προς το ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. σχετικά µε τα δικαιώµατα των επαγγελµατιών υγείας. Ζ. Η εκτίµηση των αναγκών και η πρόταση προς το ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. των ιατρών που απαιτούνται ανά ειδικότητα. Η. Η πρόταση προς το ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. για τον καθορισµό, διαχωρισµό, συγχώνευση και κατάργηση ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων. Θ. Κάθε άλλο θέµα που της ανατίθεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΕ.Σ.Υ. Η Επιτροπή Εκπαίδευσης µπορεί να αναθέτει µελέτες και κάθε άλλο έργο σε εξωτερικούς συνεργάτες. Επίσης µπορεί να προτείνει στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. τη σύσταση υποεπιτροπών µε σκοπό την υποβοήθηση του έργου της. Στις υποεπιτροπές πρόεδρος ορίζεται µέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης. 2. Επιτροπή Ονοµατολογίας, Κωδικοποίησης και Κοστολόγησης Ιατρικών Πράξεων (εφεξής Επιτροπή Ονοµατολογίας). Τα µέλη της Επιτροπής Ονοµατολογίας είναι δέκα (10) και ο Πρόεδρός της. Ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από πρόταση του.σ. του ΚΕ.Σ.Υ. Πρόεδρος ορίζεται µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ.. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ονοµατολογίας είναι: Α. Η παρακολούθηση εφαρµογής και η επικαιροποίηση της Ελληνικής Ονοµατολογίας και Κωδικοποίησης των Ιατρικών Πράξεων (ΕΛΟΚΙΠ). Β. Η παρακολούθηση εφαρµογής των Κλειστών Ενοποιηµένων Νοσηλίων (ΚΕΝ). Γ. Η διαµόρφωση και εφαρµογή της Ελληνικής Ονοµατολογίας και Κωδικοποίησης των Πράξεων κάθε επιστήµης που σχετίζεται µε την υγεία.. Η πρόταση προς το ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. κοστολόγησης και αναθεώρησης της κοστολόγησης των πράξεων όλων των επαγγελµάτων υγείας. Ε. Κάθε άλλο θέµα που της ανατίθεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΕ.Σ.Υ.. Η Επιτροπή Ονοµατολογίας µπορεί να συγκροτεί υποεπιτροπές για την υποβοήθηση του έργου της ονοµατολογίας και της κωδικοποίησης των πράξεων. Επίσης µπορεί να επιλέγει ως εξωτερικούς συνεργάτες εµπειρογνώµονες κοστολόγους ή άλλους ειδικούς επιστήµονες ή εκπροσώπους των συναφών επιστηµονικών φορέων και να τους ορίζει εισηγητές για την κοστολόγηση µεµονωµένων πράξεων ή οµάδων πράξεων υγειονοµικών επαγγελµάτων. 3. Επιτροπή Ογκολογίας Τα µέλη της Επιτροπής Ογκολογίας είναι δέκα (10) και ο Πρόεδρός της. Ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από πρόταση της Ολοµέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.. Πρόεδρος ορίζεται µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ. ή Καθηγητής Πανεπιστηµίου. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ογκολογίας είναι: 2

3 Α. Η πρόταση στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. σχετικά µε την οργάνωση προγραµµάτων ενηµέρωσης του κοινού για την πρόληψη των νεοπλασιών. Β. Η πρόταση στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. για την οργάνωση Μονάδων διάγνωσης και θεραπείας των νεοπλασιών. Γ. Η πρόταση µέτρων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης όλων των επιστηµόνων και επαγγελµατιών που απασχολούνται σε αντικείµενα συναφή µε την ογκολογία.. Η καταγραφή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση της δραστηριότητας όλων των Ογκολογικών Μονάδων. Ε. Η πρόταση προς το Σ του ΚΕ.Σ.Υ. για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Ογκολογικών Συµβουλίων των νοσοκοµείων και η παρακολούθηση της λειτουργίας τους. ΣΤ. Η παρακολούθηση των πληροφοριών που καταγράφονται στο Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών από το ΚΕ.Ε.Λ.Π.Ν.Ο. σύµφωνα µε το νόµο 3370/2005, όπως και των αρχείων, των στατιστικών και επιδηµιολογικών δεδοµένων του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών. Για το σκοπό αυτό το ΚΕ.Ε.Λ.Π.Ν.Ο. συνεργάζεται υποχρεωτικά µε την Επιτροπή Ογκολογίας και κοινοποιεί σε αυτήν περιοδικά τα σχετικά αρχεία, κατόπιν άδειας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επίσης το ΚΕ.Ε.Λ.Π.Ν.Ο. συνεργάζεται µε την Επιτροπή Ογκολογίας για την εκπόνηση µελετών σχετικά µε την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια περίθαλψη ασθενών µε νεοπλασίες. Ζ. Κάθε άλλο θέµα που ανατίθεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΕ.Σ.Υ.. Η Επιτροπή Ογκολογίας µπορεί να αναθέτει µελέτες και κάθε άλλο έργο σε εξωτερικούς συνεργάτες εµπειρογνώµονες ή εκπροσώπους των συναφών επιστηµονικών φορέων και να τους ορίζει εισηγητές σε ειδικά αντικείµενα. Επίσης µπορεί να προτείνει στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. τη σύσταση υποεπιτροπών µε σκοπό την υποβοήθηση του έργου της. Στις υποεπιτροπές πρόεδρος ορίζεται µέλος της Επιτροπής Ογκολογίας. 4. Επιτροπή Χρονίων Παθήσεων Τα µέλη της Επιτροπής Χρονίων Παθήσεων είναι δέκα (10) και ο πρόεδρός της. Ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από πρόταση της Ολοµέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.. Πρόεδρος ορίζεται µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ. ή Καθηγητής Πανεπιστηµίου. Στο πεδίο αρµοδιότητας δεν συµπεριλαµβάνονται τα µεταδοτικά νοσήµατα, οι ψυχιατρικές παθήσεις, οι νεοπλασίες και οι παθήσεις από εξαρτησιογόνες ουσίες. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Χρονίων Παθήσεων είναι:: Α. Η πρόταση στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. σχετικά µε την οργάνωση προγραµµάτων ενηµέρωσης του κοινού για την πρόληψη χρονίων παθήσεων. Β. Η πρόταση στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. για την ίδρυση και οργάνωση Ειδικών Μονάδων διάγνωσης και θεραπείας χρονίων παθήσεων στη πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια περίθαλψη. Γ. Η πρόταση στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. για την ίδρυση και λειτουργία ειδικών κέντρων αναφοράς που αφορούν τη διάγνωση και θεραπεία χρονίων νόσων.. Η λήψη µέτρων για την βελτίωση της εκπαίδευσης όλων των επιστηµόνων και επαγγελµατιών που απασχολούνται σε σχετικά αντικείµενα. Ε. Η καταγραφή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση όλων των Μονάδων Χρονίων παθήσεων. ΣΤ. Κάθε άλλο θέµα που ανατίθεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΕ.Σ.Υ.. Η Επιτροπή Χρονίων Παθήσεων µπορεί να αναθέτει µελέτες και κάθε άλλο έργο σε εξωτερικούς συνεργάτες εµπειρογνώµονες ή εκπροσώπους των συναφών επιστηµονικών φορέων και να τους ορίζει εισηγητές σε ειδικά αντικείµενα. Επίσης µπορεί να προτείνει στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. τη σύσταση υποεπιτροπών µε σκοπό την υποβοήθηση του έργου της. Στις υποεπιτροπές Πρόεδρος ορίζεται µέλος της Επιτροπής Χρονίων Παθήσεων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από εισήγηση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΕ.Σ.Υ. µπορούν να συσταθούν και άλλες µόνιµες Επιτροπές. Άρθρο 5 ιοικητική και επιστηµονική υποστήριξη ΚΕ.Σ.Υ. 1. Η ιεύθυνση Γραµµατείας του ΚΕ.Σ.Υ. που προβλέπεται στο άρθρο 5 του νόµου 1278/1982, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 13 του ν. 3309/2003 (304 Α) µεταφέρεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο ΚΕ.Σ.Υ.. Στο Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης ανατίθεται και η οικονοµική διαχείριση, ο έλεγχος των εσόδων και δαπανών, η κατάρτιση προϋπολογισµού και απολογισµού. 2. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου στη ιεύθυνση Γραµµατείας του ΚΕ.Σ.Υ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του νόµου 1278/1982, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 13 του ν. 3309/2003 (304 Α), µεταφέρεται στο ΚΕ.Σ.Υ. µε την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθµό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχει. Ο ιευθυντής και οι προϊστάµενοι των τµηµάτων εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως ιευθυντής και προϊστάµενοι της ιεύθυνσης Γραµµατείας και των τµηµάτων αντίστοιχα. ιαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για πλήρωση θέσεων προσωπικού συνεχίζονται για λογαριασµό του ΚΕ.Σ.Υ.. Το προσλαµβανόµενο προσωπικό και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις µεταφέρονται στο ΚΕ.Σ.Υ.. Οι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, τη 3

4 µισθοδοσία, το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του µεταφερόµενου προσωπικού εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την ένταξή του στο ΚΕ.Σ.Υ.. Η µισθοδοσία του µεταφερόµενου προσωπικού στο ΚΕ.Σ.Υ. θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του. Άρθρο 6 Προσωπικό ΚΕ.Σ.Υ. Το άρθρο 9 του νόµου 1278/1982, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με Προεδρικό ιάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστώνται θέσεις ειδικών επιστηµόνων, που απασχολούνται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε ετών, που µπορεί να ανανεώνεται. Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού αυτού καθορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας του ΚΕ.Σ.Υ. κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται κατά τις διατάξεις του νόµου 3812/2009 (Α' 234). 2. Με Προεδρικό ιάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστώνται θέσεις διοικητικού προσωπικού, που απασχολείται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 2190/ Για την κάλυψη των θέσεων των παραγράφων 1 και 2 επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων, µόνιµων ή απασχολούµενων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή των εποπτευόµενων φορέων του, των Υγειονοµικών Περιφερειών και των νοσοκοµείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από σύµφωνη γνώµη του.σ. του ΚΕ.Σ.Υ. και του φορέα που ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, έχει διάρκεια έως τρία έτη και δύναται να ανανεώνεται. 4. Για την πρόσληψη προσωπικού στις θέσεις των προηγούµενων παραγράφων προσόντα διορισµού ορίζονται: α. για τις θέσεις της παραγράφου 1, αυτά που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του νόµου 1943/1991 (Α' 50), β. για τις θέσεις της παραγράφου 2 αυτά που προβλέπονται για κάθε κλάδο ή ειδικότητα από το π.δ. 50/2001 (Α' 39). 5. Η αµοιβή του προσωπικού αυτού γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 3205/2003 (Α' 297) και του νόµου 3833/2010 (Α' 40).». Άρθρο 7 Κανονισµός Λειτουργίας Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του νόµου 1278/1982 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνεται Κανονισµός Λειτουργίας του ΚΕ.Σ.Υ., µε τον οποίο ρυθµίζονται ιδίως: α) η απαρτία του ιοικητικού Συµβουλίου, η διαδικασία λήψης των αποφάσεων, η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων, η νόµιµη αναπλήρωση του Προέδρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, η κατάρτιση της ηµερήσιας διάταξης και της µορφής των εισηγήσεων, β) η κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, γ) ο τρόπος δηµιουργίας ειδικών Επιτροπών από την Εκτελεστική Επιτροπή, δ) οι λεπτοµέρειες λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής, ε) η υπηρεσιακή κατάσταση και ο πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού, στ) ο τρόπος λειτουργίας της ιεύθυνσης Γραµµατείας, τα καθήκοντα των προϊσταµένων των Τµηµάτων, τα καθήκοντα των ειδικών επιστηµόνων και του διοικητικού προσωπικού, η γραµµατειακή υποστήριξη των µόνιµων Επιτροπών, ζ) ο έλεγχος οικονοµικής διαχείρισης και κάθε άλλο θέµα οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΕ.Σ.Υ.». Άρθρο 8 Πόροι του ΚΕ.Σ.Υ. α) Πάγια ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την κάλυψη µισθολογικών και λειτουργικών δαπανών. β) Είσπραξη παραβόλου από τους διοργανωτές επιστηµονικών εκδηλώσεων κάθε µορφής εφ όσον τις επιχορηγούν, το οποίο κατατίθεται σε ειδικό λογαριασµό του ΚΕ.Σ.Υ. και χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση σκοπών συνδεόµενων µε την αρµοδιότητά του. Στο τέλος κάθε χρόνου το αδιάθετο ποσό του ειδικού λογαριασµού αφαιρείται µε την τακτική επιχορήγηση του επόµενου έτους. γ)από καταβολή δωρεών, κληροδοσιών, χορηγιών και επιχορηγήσεων από τρίτους, υπό την προϋπόθεση ανάρτησης των πράξεων και των ποσών στο διαδίκτυο. Άρθρο 9 Αποζηµίωση µελών 4

5 Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόµου 1278/1982 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου ανά συνεδρίαση, όπως και η αποζηµίωση των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και των µελών των µόνιµων επιτροπών ανά συνεδρίαση. Η συµµετοχή σε έκτακτη συνεδρίαση δεν αποζηµιώνεται. Άρθρο 10 Σύσταση Επιστηµονικών Ιατρικών Κοινοτήτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιστηµονικές Ιατρικές Κοινότητες 1. Για κάθε ιατρική ειδικότητα από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 3 συστήνεται «Επιστηµονική Ιατρική Κοινότητα». Εάν αναγνωριστεί κάποια νέα ιατρική ειδικότητα συστήνεται αντίστοιχη Επιστηµονική Κοινότητα. Εάν διαγραφεί κάποια ειδικότητα, η υπάρχουσα Επιστηµονική Κοινότητα καταργείται. Οι Επιστηµονικές Ιατρικές Κοινότητες είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που υπάγονται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο Τµήµα Ιατρικού και λοιπού Επιστηµονικού Προσωπικού της ιεύθυνσης Επαγγελµάτων Υγείας της Γενικής ιεύθυνσης Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τηρείται µητρώο των Επιστηµονικών Κοινοτήτων, οι οποίες εγγράφονται προσωρινά, κατόπιν αιτήσεως δέκα (10) τουλάχιστον ιατρών της κάθε ειδικότητας και οριστικά µε την κατάθεση ονοµαστικής λίστας όλων των µελών τους και του εκλεγµένου ιοικητικού Συµβουλίου, όπως ορίζεται κατωτέρω. Η οριστική συµπερίληψη στο µητρώο µιας Επιστηµονικής Κοινότητας, µετά από έλεγχο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόµου, ισοδυναµεί µε αναγνώρισή της. Επικαιροποιηµένος κατάλογος µε τις αναγνωρισµένες Επιστηµονικές Κοινότητες κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ιαγραφή µιας Επιστηµονικής Κοινότητας από το µητρώο πραγµατοποιείται υποχρεωτικά εάν καταργηθεί και δυνητικά εάν για οποιαδήποτε αιτία αδρανεί η λειτουργία της και δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο συστήθηκε. Η διαγραφή πραγµατοποιείται κατόπιν αιτήσεως δέκα (10) τουλάχιστον ιατρών της ίδιας ή άλλης ειδικότητας και προσκόµισης αρκούντων αποδεικτικών στοιχείων. Η απόφαση της υπηρεσίας περί διαγραφής κάποιας Επιστηµονικής Κοινότητας από το µητρώο κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ικαίωµα συµµετοχής στις Επιστηµονικές Κοινότητες αναγνωρίζεται στους ιατρούς που έχουν άδεια άσκησης του επαγγέλµατος στην Ελλάδα και κατέχουν τίτλο της κάθε ιατρικής ειδικότητας. Προϋπόθεση για την αναγνώριση µιας Επιστηµονικής Ιατρικής Κοινότητας είναι η συµµετοχή σε αυτήν αριθµού µελών ίσου µε το ήµισυ του αριθµού των ιατρών κάθε ειδικότητας πανελληνίως, όπως αυτός δηλώνεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Κατ εξαίρεση ιατροί µέλη ΕΠ που το γνωστικό αντικείµενο το οποίο υπηρετούν στο Πανεπιστήµιο είναι διαφορετικό από την ειδικότητα που έχουν δύνανται να εγγραφούν στην Ιατρική Κοινότητα που αντιστοιχεί στο γνωστικό τους αντικείµενο αντί της Ιατρικής Κοινότητας της ειδικότητας που έχουν. Η εγγραφή γίνεται µε δήλωση, που κατατίθεται άπαξ στον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραµµένοι, για µεν τα υπηρετούντα µέλη ΕΠ σε διάστηµα δυο µηνών από την ισχύ του νόµου, για δε τα µέλη ΕΠ που θα διοριστούν σε µεταγενέστερο χρόνο, σε δύο µήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Πανεπιστήµιο. Οι ιατροί αυτοί έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις των υπολοίπων µελών της Ιατρικής Κοινότητας. Η εγγραφή των µελών ανανεώνεται ετησίως και προϋποθέτει καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται στο ήµισυ της ετήσιας εισφοράς των ιατρών στον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο ανήκουν. Το παράβολο εισπράττεται από την Επιστηµονική Κοινότητα και κατατίθεται σε ειδικό λογαριασµό. Αποστολή των Επιστηµονικών Κοινοτήτων είναι η συµβολή στην οργάνωση, την παροχή και την αξιολόγηση της εκπαίδευσης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας και της συνεχιζόµενης ιατρικής εκπαίδευσης, καθώς και στην επαγγελµατική ανάπτυξη των ιατρών, ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ιατρικού δυναµικού. Αρθρο 11 Αρµοδιότητες των Επιστηµονικών Κοινοτήτων Αρµοδιότητες των Επιστηµονικών Κοινοτήτων είναι ειδικότερα: α) η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ. κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων για τις ιατρικές πράξεις της κάθε ειδικότητάς, β) η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ., µετά από αξιολόγηση του Υγειονοµικού Χάρτη, του ιδανικού συνολικού αριθµού ιατρών σε όλη την επικράτεια και του ιδανικού αριθµού ιατρών ανά ειδικότητα, στο πλαίσιο πενταετούς προγραµµατισµού. Περαιτέρω, λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση αυτή, η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ., του ιδανικού αριθµού ειδικευοµένων ιατρών ανά ειδικότητα και των θέσεων ειδίκευσης πανελλαδικά και σε κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο στο πλαίσιο πενταετούς προγραµµατισµού, γ) η επιµέλεια επιστηµονικών εκδόσεων συναφών µε την ειδικότητά τους, δ) η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ. του γνωστικού αντικειµένου κάθε ειδικότητας από τις προβλεπόµενες στον παρόντα νόµο, όπως και κάθε νέας ειδικότητας που αναγνωρίζεται, της διάρκειας εκπαίδευσης συνολικά και στα επί 5

6 µέρους γνωστικά αντικείµενα, του είδους της εκπαίδευσης, θεωρητικό ή πρακτικό και του αναλυτικού προγράµµατος εκπαίδευσης των ειδικευοµένων ιατρών, ε) η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ. για τη συγκρότηση, την αξιολόγηση και την απένταξη Εκπαιδευτικών Κέντρων και Εκπαιδευτικών Μονάδων, για τα κριτήρια χαρακτηρισµού Κλινικών, Τµηµάτων, Εργαστηρίων ως Εκπαιδευτικών Μονάδων, για τη σύσταση Επιτροπών Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών Μονάδων. στ) η πρόταση µελών των σωµάτων εξεταστών, εκλεκτόρων, κριτών και αξιολογητών. ζ) Η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ. προγραµµάτων Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης και Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Ανάπτυξης. θ) κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Άρθρο 12 ιοίκηση, πόροι Επιστηµονικών Κοινοτήτων 1. Η Επιστηµονική Κοινότητα διοικείται από εννεαµελές ιοικητικό Συµβούλιο ( Σ), το οποίο αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και επτά µέλη. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται άµεσα από τα µέλη της Επιστηµονικής Κοινότητας. Πρέπει να κατέχουν ελάχιστα προσόντα ερευνητικής, εκπαιδευτικής και κλινικής εµπειρίας τα οποία προβλέπονται στο Καταστατικό της. Τα υπόλοιπα µέλη εκλέγονται άµεσα από τα µέλη της από κοινό ψηφοδέλτιο. Στη σύνθεση του Σ συµµετέχουν υποχρεωτικά τουλάχιστον ένας ιατρός µέλος ΕΠ, ένας ιατρός που υπηρετεί σε µονάδα που ανήκει στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και ένας ιδιώτης ιατρός. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει για την Κοινότητα της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής. Η θητεία του Σ είναι τριετής και η συµµετοχή µέλους σε αυτό δύναται να ανανεωθεί µία φορά. Οι εκλογές για την ανάδειξη Σ διενεργούνται κάθε τρία έτη σε εκλογικά κέντρα στην έδρα κάθε διοικητικής περιφέρειας. Επιτρέπεται η ψήφος µε επιστολή, καθώς και η ηλεκτρονική ψήφος. 2. Με Προεδρικό ιάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταρτίζονται τα Καταστατικά των Επιστηµονικών Κοινοτήτων, όπου προβλέπονται η εκλογική διαδικασία, τα προσόντα του Προέδρου και Αντιπροέδρου, η αναπλήρωσή τους, ο τρόπος κατανοµής των αρµοδιοτήτων στα µέλη του Σ, ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα µε τη διοίκηση και οργάνωση των Επιστηµονικών Κοινοτήτων. 3. Οι Επιστηµονικές Κοινότητες µπορούν να ενισχύονται από καταβολή δωρεών, κληροδοσιών, χορηγιών και επιχορηγήσεων από τρίτους, υπό την προϋπόθεση ανάρτησης των πράξεων και των ποσών στο διαδίκτυο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Ιατρικές ειδικότητες Άρθρο 13 Ιατρικές ειδικότητες 1. Ως ιατρικές ειδικότητες αναγνωρίζονται οι εξής: 1. Αγγειοχειρουργική, 2. Αιµατολογία, 3. Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, 4. Ακτινολογία,-Ιατρική Απεικόνιση 5. Αλλεργιολογία - Κλινική Ανοσολογία, 6. Αναισθησιολογία, 7. Βιοπαθολογία-Εργαστηριακή Ιατρική, 8. Γαστρεντερολογία, 9. Γενική-Οικογενειακή Ιατρική, 10. ερµατολογία Αφροδισιολογία, 11. Ενδοκρινολογία ιαβήτης - Μεταβολισµός, 12. Εσωτερική Παθολογία 13. Ιατρική Γενετική, 14. Ιατρική της Εργασίας, 15. Ιατροδικαστική, 16. Kαρδιολογία, 17. Κοινωνική Ιατρική- ηµόσια Υγεία, 18. Κυτταρολογία, 19. Μαιευτική-Γυναικολογία, 20. Νευρολογία, 21. Νευροχειρουργική, 22. Νεφρολογία, 23. Ογκολογική Παθολογία, 24. Ορθοπαιδική Χειρουργική και Τραυµατολογία, 25. Ουρολογία, 26. Οφθαλµολογία, 6

7 27. Παθολογική Ανατοµική, 28. Παιδιατρική, 29. Παιδοψυχιατρική, 30. Πλαστική Χειρουργική, 31. Πνευµονολογία Φυµατιολογία, 32. Πυρηνική Ιατρική, 33. Ρευµατολογία, 34. Στοµατική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, 35. Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, 36. Χειρουργική, 37. Χειρουργική Θώρακα, 38. Χειρουργική Παίδων, 39. Ψυχιατρική, 40. Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου. 2. Με Προεδρικό ιάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γνωµοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ. µπορεί να αναγνωριστεί κάποια νέα ειδικότητα. Με τον ίδιο τρόπο µπορεί να καταργηθεί ειδικότητα από τις προβλεπόµενες και να ρυθµιστεί η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και η αναγνώριση του τίτλου της ειδικότητας στην οποία εκπαιδεύονται οι ιατροί κατά τη στιγµή της κατάργησης. 3. Το γνωστικό αντικείµενο, η διάρκεια σπουδών και το είδος της εκπαίδευσης, θεωρητικής ή πρακτικής, για τις ειδικότητες της παραγράφου 1 καθορίζεται στο παράρτηµα Ι του παρόντος. 4. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνωµοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της οικείας Επιστηµονικής Κοινότητας, καθορίζεται πλήρως και λεπτοµερώς το γνωστικό αντικείµενο κάθε ειδικότητας από τις προβλεπόµενες στην παράγραφο 1, όπως και κάθε νέας ειδικότητας που αναγνωρίζεται, η διάρκεια εκπαίδευσης συνολικά και στα επί µέρους γνωστικά αντικείµενα, το είδος της εκπαίδευσης, θεωρητικό ή πρακτικό, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 5. Κατ εξαίρεση από τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος, για την ειδικότητα της Κλινική Ιατρική Γενετική, καθιερώνεται ειδική διαδικασία αναγνώρισης προσόντων και απονοµής του τίτλου ειδικότητας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από πρόταση του ΚΕ.Σ.Υ., συστήνεται πενταµελής Επιτροπή, που αποτελείται από δύο µόνιµους Πανεπιστηµιακούς ιατρούς και τρεις ιατρούς που κατέχουν θέση Συντονιστή ιευθυντή του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ), ειδικευµένων σε συναφές µε κάθε ειδικότητα γνωστικό αντικείµενο και µε αποδεδειγµένη γνώση στην ειδικότητα. Έργο της Επιτροπής είναι ο καθορισµός των προσόντων για τη λήψη τίτλου ειδικότητας, η εξέταση των αιτήσεων των υποψηφίων και η απονοµή του τίτλου σε αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις. Η εξέταση των αιτήσεων και η απονοµή του τίτλου διενεργείται σε εύλογο χρόνο, που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο µήνες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκπαιδευτικά Κέντρα, Εκπαιδευτικές Μονάδες, εκπαίδευση. Άρθρο 14 Εκπαιδευτικά Κέντρα και Εκπαιδευτικές Μονάδες 1. Η εκπαίδευση των ιατρών για τη λήψη ειδικότητας πραγµατοποιείται σε «Εκπαιδευτικά Κέντρα» που αποτελούνται από «Εκπαιδευτικές Μονάδες». Το Εκπαιδευτικό Κέντρο παρέχει εκπαίδευση για τη λήψη κύριας ειδικότητας. Αποτελείται από Εκπαιδευτικές Μονάδες. Ως τέτοιες µπορούν να οριστούν νοσοκοµεία της ίδιας ή όµορων Υγειονοµικών Περιφερειών ή Κλινικές ή Τµήµατα ή Εργαστήρια ή Μονάδες του ίδιου ή περισσότερων νοσοκοµείων, της ίδιας ή όµορων Υγειονοµικών Περιφερειών. Σε κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο εκτελούνται όλες οι απαραίτητες ιατρικές πράξεις για την πρακτική εξάσκηση των ειδικευοµένων. Κατ εξαίρεση, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της Επιστηµονικής Κοινότητας µπορεί να ταυτίζεται ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο µε µια Εκπαιδευτική Μονάδα. Οι Εκπαιδευτικές Μονάδες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. είναι σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. ή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) ή σε νοσοκοµεία της παραγράφου 10 και 11 του άρθρου 13 του νόµου 2889/2001 (37 Α ) ή σε στρατιωτικά νοσοκοµεία ή στο Νοσηλευτικό Ίδρυµα του Μετοχικού Ταµείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) ή στο Ινστιτούτο Έρευνας Νοσηµάτων Θώρακα, Υγιεινής και Ασφάλισης της Εργασίας (Ι.Ε.Ν.Θ.Υ.Α.Ε.) ή σε νοσοκοµεία νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελούς και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. β. διαθέτουν υλικοτεχνική υποδοµή αναγκαία και απαραίτητη για την εφαρµογή του προκαθορισµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος. γ. λειτουργούν στο νοσοκοµείο τµήµατα και άλλων ειδικοτήτων, που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη συγκροτηµένης σφαιρικής αντίληψης από τον ειδικευόµενο πάνω στο γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητάς του. 7

8 δ. στελεχώνονται τουλάχιστον µε Συντονιστή ιευθυντή ή ιευθυντή ΕΣΥ ή Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και έναν ακόµη τουλάχιστον ειδικευµένο ιατρό, που ανήκουν οργανικά στη συγκεκριµένη Εκπαιδευτική Μονάδα. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από γνωµοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Επιστηµονικής Κοινότητας της αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας, µπορεί να καθορίζονται πρόσθετα, γενικά και ειδικά, για κάθε ειδικότητα, κριτήρια επιλογής Τµηµάτων, Κλινικών ή Εργαστηρίων των πιο πάνω νοσοκοµείων ως Εκπαιδευτικών Μονάδων. 2. Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από γνωµοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Επιστηµονικής Κοινότητας της αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας. Άρθρο 15 Επιτροπές Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Μονάδων 1. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από γνωµοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Επιστηµονικής Κοινότητας κάθε αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας, συνιστώνται «Επιτροπές Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (ΕΠ.ΑΞ.Ε.Μ.) µε αρµοδιότητα την αξιολόγηση του έργου των Εκπαιδευτικών Κέντρων, των Εκπαιδευτικών Μονάδων και των εκπαιδευτών. Οι Επιτροπές αυτές είναι τριµελείς και αποτελούνται από έναν ιατρό µέλος ΕΠ, έναν ιατρό του ΕΣΥ µε βαθµό Συντονιστή ιευθυντή της ιδίας ειδικότητας και από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο της οικίας Επιστηµονικής Ιατρικής Κοινότητας και έχουν τριετή θητεία. 2. Η αξιολόγηση πρέπει να πραγµατοποιείται τουλάχιστον µία φορά κάθε πέντε χρόνια. Εάν κάποια Εκπαιδευτική Μονάδα κρίνεται ακατάλληλη, αίρεται προσωρινά ο χαρακτηρισµός της ως τέτοιας, δεν διορίζονται νέοι ειδικευόµενοι και οι υπάρχοντες µεταφέρονται σε άλλες Εκπαιδευτικές Μονάδες. Μετά από αίτηση του ιοικητή του νοσοκοµείου, στο οποίο ανήκει η Εκπαιδευτική Μονάδα, το αργότερο εντός ενός έτους, αυτή επαναξιολογείται. Εάν κριθεί και πάλι ακατάλληλη παύει οριστικά ο χαρακτηρισµός της ως Εκπαιδευτικής Μονάδας µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από γνωµοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ.. Άρθρο 16 Κανονισµός λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Κέντρων Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνωµοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Επιστηµονικής Κοινότητας της αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας, εγκρίνεται ο Κανονισµός λειτουργίας κάθε Εκπαιδευτικού Κέντρου. Σε αυτόν περιγράφονται το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών και των ειδικευοµένων, ο αριθµός των ειδικευοµένων σε κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την πραγµατοποίηση της εκπαίδευσης. Άρθρο 17 Ενιαία τοποθέτηση υποψηφίων για εκπαίδευση 1. Η εκπαίδευση πραγµατοποιείται µε κυκλική εναλλαγή των ειδικευοµένων στις Εκπαιδευτικές Μονάδες. Ο διορισµός του υποψηφίου είναι ενιαίος για όλες τις φάσεις της εκπαίδευσης, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι προαπαιτούµενες ασκήσεις σε άλλες ειδικότητες και γίνεται σε ένα από τα νοσοκοµεία που ανήκουν στο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Ο ειδικευόµενος συµµετέχει στην εφηµερία της Εκπαιδευτικής Μονάδας στην οποία εκπαιδεύεται εκάστοτε και αποζηµιώνεται από το νοσοκοµείο στο οποίο αυτή ανήκει. 2. Ο ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης κατά την κυκλική εναλλαγή σε Εκπαιδευτική Μονάδα κάθε κύριας ειδικότητας δεν µπορεί να είναι µικρότερος των έξι µηνών. Εξαιρούνται οι Ειδικότητες Ιατρικής της Εργασίας, Κοινωνικής Ιατρικής και Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής. 3. Προκειµένου να κατανεµηθούν οι υποψήφιοι για ειδίκευση ιατροί στα Εκπαιδευτικά Κέντρα, οι κενές θέσεις κάθε Εκπαιδευτικού Κέντρου ανακοινώνονται από τη ιεύθυνση Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας της Γενικής ιεύθυνσης Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύο φορές ετησίως, κατά τους µήνες εκέµβριο και Ιούνιο. Οι νέοι διορισµοί ειδικευοµένων στα Εκπαιδευτικά Κέντρα πραγµατοποιούνται ετησίως κατά τους µήνες Ιανουάριο και Ιούλιο. Άρθρο 18 Καθορισµός αριθµού θέσεων ειδίκευσης πανελληνίως και ανά Εκπαιδευτικό Κέντρο Προκειµένου να γνωµοδοτήσει το ΚΕ.Σ.Υ. για τον ορισµό των Εκπαιδευτικών Κέντρων λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθµός θέσεων ειδίκευσης που πρέπει να υφίστανται στην επικράτεια. Αυτός καθορίζεται µε βάση τα εξής κριτήρια: α) τις ανάγκες του πληθυσµού για ιατρούς κάθε ειδικότητας, όπως αυτές ορίζονται από τα διεθνώς αποδεκτά επιστηµονικά δεδοµένα σε συνδυασµό µε τον υγειονοµικό χάρτη της χώρας, β) τις δυνατότητες των Εκπαιδευτικών Κέντρων για επαρκή πρακτική εκπαίδευση, γ) την ευθεία συνάρτηση µε τον αριθµό των φοιτητών ιατρικής στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, δ) τις υφιστάµενες 8

9 ανάγκες, ώστε να εξασφαλισθεί σταθερός αριθµός γενικών ιατρών, η αύξηση των ιατροδικαστών, των ιατρών εργασίας, των ιατρών κοινωνικής ιατρικής, καθώς και των ιατρών φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, των παθολόγων- ογκολόγων και των ακτινοθεραπευτών- ογκολόγων. Άρθρο 19 Συντονιστής Εκπαίδευσης, Αναπληρωτής Συντονιστής, Συµβούλιο Εκπαίδευσης 1. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της οικείας κατά περίπτωση Υγειονοµικής Περιφέρειας, ορίζεται «Συντονιστής Εκπαίδευσης» σε κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο, µε τριετή θητεία, για την εποπτεία και το συντονισµό της εκπαίδευσης των ειδικευοµένων. Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής ή Συντονιστής ιευθυντής του Ε.Σ.Υ., που διευθύνει Τµήµα, Κλινική ή Εργαστήριο ή Κέντρο Υγείας που έχει αξιολογηθεί ως Εκπαιδευτική Μονάδα του συγκεκριµένου Κέντρου. 2. Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης της κάθε ειδικότητας επικουρείται στο έργο του από έναν «Αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαίδευσης», που ορίζεται σε κάθε Εκπαιδευτική Μονάδα, µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας και εισήγηση του Συντονιστή Εκπαίδευσης. Ως Αναπληρωτές Συντονιστές µπορεί να οριστούν ιατροί που κατέχουν οργανική θέση στην Εκπαιδευτική Μονάδα και µπορεί να υπηρετούν σε οποιαδήποτε βαθµίδα του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι.. 3. Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης µε τους Αναπληρωτές Συντονιστές απαρτίζουν το «Συµβούλιο Εκπαίδευσης». 4. Οι Αναπληρωτές Συντονιστές έχουν επιπρόσθετα την ευθύνη και των ειδικευοµένων που δεν εκπαιδεύονται στην Εκπαιδευτική Μονάδα για την κύρια ειδικότητά τους, αλλά στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού τους προγράµµατος της κύριας ειδικότητάς τους για προσδιορισµένο χρονικό διάστηµα. 5. Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: α. καταρτίζει το πρόγραµµα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των ειδικευόµενων. β. καθορίζει το πρόγραµµα εναλλαγής των ειδικευόµενων στις Εκπαιδευτικές Μονάδες του Εκπαιδευτικού Κέντρου, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την απόκτηση της ειδικότητας. γ. τοποθετεί τους ειδικευόµενους στις Εκπαιδευτικές Μονάδες. Όταν οι Εκπαιδευτικές Μονάδες στις οποίες τοποθετείται ένας ειδικευόµενος ανήκουν στο ίδιο νοσοκοµείο κοινοποιεί την απόφασή του στη ιοίκηση του νοσοκοµείου. Όταν οι Εκπαιδευτικές Μονάδες ανήκουν σε διαφορετικά νοσοκοµεία, της ίδιας ή άλλης Υγειονοµικής Περιφέρειας, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Εκπαίδευσης, αφού ληφθεί υπόψη η προτίµηση του ειδικευόµενου και η οικογενειακή του κατάσταση. δ. εκδίδει πιστοποιητικό περάτωσης της εκπαίδευσης, λαµβάνοντας υπόψη τα πιστοποιητικά των επί µέρους γνωστικών αντικειµένων και το Βιβλιάριο Εκπαίδευσης του ειδικευόµενου. 6. Για όσες ειδικότητες προαπαιτείται άσκηση πάνω από δώδεκα µήνες στην εσωτερική παθολογία ή χειρουργική, η άσκηση αυτή µπορεί να γίνεται σε Εκπαιδευτικές Μονάδες, που έχουν αναγνωρισθεί ως επαρκείς για την εκπαίδευση ιατρών για δύο τουλάχιστον έτη της κυκλικής εναλλαγής στην ειδικότητα εσωτερικής παθολογίας ή χειρουργικής. Οι εκπαιδευτικές µονάδες αυτής της κατηγορίας µπορεί να δέχονται ειδικευόµενους από περισσότερα του ενός Εκπαιδευτικά Κέντρα διαφορετικών κυρίων ειδικοτήτων της ίδιας ή άλλης Υγειονοµικής Περιφέρειας. 7. Όταν προβλέπεται εκπαίδευση των ειδικευοµένων σε επί µέρους γνωστικό αντικείµενο για διάστηµα µέχρι δώδεκα µηνών, τότε η εκπαίδευση αυτή πραγµατοποιείται σε Εκπαιδευτική Μονάδα νοσοκοµείου, το οποίο συµµετέχει στο Εκπαιδευτικό Κέντρο για τη χορήγηση της κύριας ειδικότητας. Ο ειδικευόµενος τοποθετείται ως υπεράριθµος. Κατά την διάρκεια της άσκησης στις Εκπαιδευτικές Μονάδες των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων, οι ειδικευόµενοι συµµετέχουν στο πρόγραµµα εφηµερίας της Εκπαιδευτικής Μονάδας της κύριας ειδικότητας του ιδίου νοσοκοµείου. 8. Με οµόφωνη, αιτιολογηµένη και κατ επίκληση σοβαρών λόγων απόφαση του Συµβουλίου Εκπαίδευσης, η οποία λαµβάνεται πριν παρέλθει το ήµισυ του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης, µπορεί να συσταθεί σε ειδικευόµενο η αλλαγή ειδικότητας. Ο ειδικευόµενος δικαιούται να υποβάλλει ένσταση στο ΚΕ.Σ.Υ.. Την ένσταση εξετάζει το ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ., το οποίο αποφασίζει οµόφωνα µετά από εισήγηση της οικείας Επιστηµονικής Κοινότητας. Εάν αποφασιστεί η διακοπή της εκπαίδευσης, ο ειδικευόµενος δικαιούται να καταλάβει νέα θέση, σε άλλη ειδικότητα, όµως δεν αµείβεται για τόσο χρόνο, όσο υπηρέτησε στην αρχική τοποθέτησή του. Άρθρο 20 Βιβλιάριο Εκπαίδευσης Ειδικευοµένου 1. Για κάθε ειδικευόµενο τηρείται «Βιβλιάριο Εκπαίδευσης», στο οποίο καταγράφεται το περιεχόµενο της εκπαίδευσής του, η απόδοση και η πρόοδός του, καθώς και η αντίστοιχη δραστηριότητα των εκπαιδευτών του. Ειδικότερα, γίνεται υποχρεωτικά λεπτοµερής καταγραφή των χειρουργικών και παρεµβατικών πράξεων, που ο ειδικευόµενος εκτέλεσε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του. 2. Η τήρηση του Βιβλιαρίου Εκπαίδευσης πραγµατοποιείται από το Συντονιστή Εκπαίδευσης και τους Αναπληρωτές Συντονιστές και είναι υποχρεωτική, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση ή τη συνέχιση της λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου και των Εκπαιδευτικών Μονάδων. 9

10 3. Ο ειδικευόµενος ιατρός δικαιούται να λαµβάνει γνώση των σχολίων, που εγγράφονται στο Βιβλιάριο Εκπαίδευσης και να διατυπώνει έγγραφες παρατηρήσεις, οι οποίες φυλάσσονται σε ειδικό αρχείο, που τηρείται στο Εκπαιδευτικό Κέντρο και καταχωρούνται σε περίληψη στο Βιβλιάριο Εκπαίδευσης. 5. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από γνωµοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Επιστηµονικής Κοινότητας της αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας, καθορίζεται ο τύπος και το ακριβές περιεχόµενο του Βιβλιαρίου Εκπαίδευσης για κάθε ειδικότητα. Επίσης, µε την ίδια Απόφαση καθορίζεται ο τρόπος συµπλήρωσης αυτού, καταχώρησης των κρίσεων των εκπαιδευτών, των παρατηρήσεων των ειδικευοµένων, των τελικών κρίσεων της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής και ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Άρθρο 21 Έναρξη εκπαίδευσης για τη λήψη ειδικότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Έναρξη εκπαίδευσης για τη λήψη ειδικότητας 1. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος στην Ελλάδα µπορούν να εκπαιδευτούν σε µία από τις ειδικότητες, που αναγνωρίζονται βάσει των διατάξεων του παρόντος. 2. Οι θέσεις εκπαίδευσης στις ειδικότητες καταλαµβάνονται µετά από αίτηση του υποψηφίου και κατάταξή του σε πίνακες µε σειρά προτεραιότητας. Άρθρο 22 Υπεράριθµοι ειδικευόµενοι Τοποθέτηση γιατρού για ειδίκευση, πέρα από τις θέσεις που προβλέπονται για κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο απαγορεύεται. Εξαιρούνται οι µόνιµοι γιατροί των ενόπλων δυνάµεων, που µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ., µπορούν να τοποθετούνται ως υπεράριθµοι άµισθοι. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθµός των ιατρών αυτών σε κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο. Η τοποθέτηση των ειδικευοµένων γίνεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του νοσοκοµείου όπου υφίσταται το Εκπαιδευτικό Κέντρο, σύµφωνα µε τη σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων. Εξαιρούνται επίσης οι αλλοδαποί ιατροί, οι οποίοι λαµβάνουν υποτροφία µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια ή άλλη απόφαση καθορίζεται ο αριθµός των υποτροφιών κατά ειδικότητα και το ύψος της υποτροφίας. Άρθρο 23 Απονοµή της ιατρικής ειδικότητας 1. Ο τίτλος της ιατρικής ειδικότητας απονέµεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του νόµου 4025/2011 (Α 228). Προϋπόθεση αποτελεί η συµπλήρωση του χρόνου εκπαίδευσης του ειδικευόµενου και η επιτυχής συµµετοχή του σε εξετάσεις. 2.Οι εξετάσεις διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο, κατά τους µήνες Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο, στην έδρα της 1 ης και της 2 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας για όσους ιατρούς εκπαιδεύτηκαν σε Εκπαιδευτικά Κέντρα της 1 ης, 2 ης, 6 ης και 7 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας και στην έδρα της 3 ης και της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας για όσους ιατρούς εκπαιδεύτηκαν σε Εκπαιδευτικά Κέντρα της 3ης, 4 ης και 5 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας. 2. Οι εξετάσεις είναι προφορικές. Κατ εξαίρεση µπορεί να είναι γραπτές, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται µετά από πρόταση της Εκπαιδευτικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της οικείας Επιστηµονικής Κοινότητας. Οι γραπτές εξετάσεις προηγούνται των προφορικών και γίνονται µε το σύστηµα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής από όλο το φάσµα του γνωστικού αντικειµένου της αντίστοιχης ειδικότητας. Η επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις είναι προϋπόθεση για τη συµµετοχή στις προφορικές. 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ., που εκδίδεται µετά από προτάσεις της οικείας Επιστηµονικής Κοινότητας,των Ιατρικών Σχολών και του Π.Ι.Σ συνιστώνται δύο τριµελείς Επιτροπές Εξετάσεων για κάθε ειδικότητα, µε έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, οι οποίες αποτελούνται από ένα ή δύο Συντονιστές Εκπαίδευσης, Συντονιστές ιευθυντές Εκπαιδευτικής Μονάδας και ένα ή δύο µέλη ΕΠ των Ιατρικών Σχολών µε βαθµό Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή της ίδιας ειδικότητας. Υποχρεωτικά ένα µέλος προκύπτει από την πρόταση της οικείας Επιστηµονικής Κοινότητας,ένα εκ των Ιατρικών Σχολών και ένα εκ του Π.Ι.Σ. Τα µέλη ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους, που προκύπτουν αντιστοίχως. Ο Π.Ι.Σ δύναται να προτείνει µέλη των.σ των 10

11 Επιστηµονικών Κοινοτήτων ή των Ιατρικών Συλλόγων µε αντίστοιχα προσόντα. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε τόπο που ορίζει η Εκπαιδευτική Επιτροπή. 4. Η βαθµολογία της επιτροπής (Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα) αποτελεί την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. Για τη διαµόρφωσή της λαµβάνονται υπόψη: α) οι γραπτές εξετάσεις, β) οι προφορικές εξετάσεις και γ) οι καταχωρήσεις και οι παρατηρήσεις στο «Βιβλιάριο Εκπαίδευσης». 5. Όσοι υποψήφιοι δεν πέτυχαν στις εξετάσεις έχουν το δικαίωµα να προσέλθουν σε επόµενες εξετάσεις. Όσοι αποτυγχάνουν για τρίτη φορά, προκειµένου να προσέλθουν εκ νέου σε εξετάσεις, υποχρεούνται να επαναλάβουν την εκπαίδευσή τους για έξι µήνες και επανατοποθετούνται ως άµισθοι υπεράριθµοι σε Εκπαιδευτικά Κέντρα, µετά από αίτησή τους που υποβάλλεται στην έδρα της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, όπου εκπαιδεύτηκαν τον τελευταίο χρόνο της κύριας ειδικότητας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Συνεχιζόµενη ιατρική εκπαίδευση Άρθρο 24 Συνεχιζόµενη ιατρική εκπαίδευση και Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Ανάπτυξη Ο ειδικευµένος ιατρός έχει υποχρέωση συνεχούς επιστηµονικής ενηµέρωσης, διεύρυνσης της επιστηµονικής γνώσης του και των τεχνικών δεξιοτήτων του και παρακολούθησης των εξελίξεων που αφορούν στην επιστήµη και την ειδικότητά του. Για το σκοπό αυτό καθιερώνεται η «Συνεχιζόµενη Ιατρική Εκπαίδευση και Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Ανάπτυξη» (Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α), η οποία περιλαµβάνει ατοµικές ή συλλογικές επιστηµονικές δραστηριότητες, και, ιδίως, την παρακολούθηση ετήσιων προγραµµάτων, σεµιναρίων και συνεδρίων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και τη δηµοσίευση άρθρων και εργασιών σε επιστηµονικά περιοδικά. Το σύνολο των δραστηριοτήτων της Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α πρέπει να εξασφαλίζει ευκαιρίες ενηµέρωσης όλων των ειδικευµένων ιατρών της χώρας. Άρθρο 25 Προγράµµατα Σ.Ι.Ε-Σ.Ε.Α. Τα προγράµµατα Σ.Ι.Ε-Σ.Ε.Α. είναι ειδικά ή πολυθεµατικά, καλύπτουν ευρύ φάσµα των ενδιαφερόντων των ιατρών, καθώς και όλο το πεδίο γνώσεων της κάθε ειδικότητας και περιλαµβάνουν θεωρητική και πρακτική κλινική εκπαίδευση. Καταρτίζονται από τις Επιστηµονικές Κοινότητες. Εξειδικευµένα, και διεπιστηµονικά προγράµµατα µπορεί να καταρτίζονται από τις Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστηµίων της χώρας, τα δηµόσια Νοσοκοµεία και άλλους οργανωτές τέτοιων προγραµµάτων. Με ευθύνη της Επιτροπής Εκπαίδευσης του ΚΕ.Σ.Υ. καταρτίζονται καταστάσεις συνεδρίων, σεµιναρίων και συµποσίων κάθε ειδικότητας ή εξειδεικευµένα, διεταιρικά και διεπιστηµονικά, που πραγµατοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και διεθνώς. Κάθε προτεινόµενη δραστηριότητα Σ.Ι.Ε-Σ.Ε.Α. υποβάλλεται στην Επιτροπή Εκπαίδευσης, προκειµένου να αξιολογηθεί και να συµπεριληφθεί σε ενιαίο πρόγραµµα. Οι εγκεκριµένες από την Επιτροπή Εκπαίδευσης καταστάσεις υποβάλλονται στη ιεύθυνση Έρευνας και Εκπαίδευσης της Γενικής ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδοµών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώµη της Επιτροπής Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση των Επιστηµονικών Κοινοτήτων ορίζονται οι δραστηριότητες της Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α και τα κριτήρια της αξιολόγησης τους και κατατάσσονται αυτές σε βαθµολογική κλίµακα, βάσει της οποίας χορηγείται συγκεκριµένη βαθµολογία (µόρια) στους ιατρούς, που συµµετέχουν ή τις παρακολουθούν. Άρθρο 26 Βεβαίωση παρακολούθησης 11

12 1. Αρµόδια αρχή για τη χορήγηση «βεβαίωσης παρακολούθησης» των δραστηριοτήτων της Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α είναι η ιεύθυνση Έρευνας και Εκπαίδευσης της Γενικής ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδοµών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 2. Κάθε ειδικός ιατρός καταθέτει ηλεκτρονικά ή ταχυδροµικά ή αυτοπροσώπως τις βεβαιώσεις παρακολούθησης της προηγούµενης παραγράφου ετησίως ή το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Στην αρµόδια ιεύθυνση τηρείται αρχείο όπου καταγράφονται οι εκπαιδευτικές ώρες και τα αντίστοιχα µόρια που συγκεντρώνει κάθε ιατρός. Άρθρο 27 Χορήγηση µορίων Εάν ο ειδικευµένος ιατρός συγκεντρώσει τουλάχιστον 250 µόρια εντός πέντε ετών, του χορηγείται από τη ιεύθυνση Έρευνας και Εκπαίδευσης, µετά από αίτησή του, βεβαίωση «επαρκούς εκπαίδευσης». Συγκέντρωση πέραν των 150 ωρών ετησίως δεν αξιολογείται. Η βεβαίωση αυτή συνεκτιµάται για την κατάληψη θέσης σε δηµόσιο φορέα ή για τη σύναψη σύµβασης µε ασφαλιστικό οργανισµό και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση τέτοιας θέσης ή σύµβασης και για τις κρίσεις αξιολόγησης του ΕΣΥ. Για τη συγκέντρωση των αναγκαίων εκπαιδευτικών ωρών από τους ειδικευµένους µισθωτούς ιατρούς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα χορηγείται υποχρεωτικά άδεια µε αποδοχές. Η συγκέντρωση 250 εκπαιδευτικών ωρών (µορίων) σε 5 έτη είναι προαιρετική τα τέσσερα πρώτα έτη εφαρµογής του παρόντος Νόµου και υποχρεωτική εντεύθεν. Η βεβαίωση επαρκούς εκπαίδευσης συνεκτιµάται τα πρώτα 4 έτη από τη ψήφιση του παρόντος και είναι υποχρεωτική κατόπιν. Άρθρο Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων των κεφαλαίων Α - ΣΤ άρχεται από τη δηµοσίευση του νόµου, εκτός αν ορίζεται άλλως από ειδικές διατάξεις. Άρθρο Μεταβατικές διατάξεις 1. Η θητεία των µελών της Ολοµέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ. που διορίστηκαν βάσει του νόµου 1278/1982, ως ίσχυε, λήγει την ηµεροµηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 σχετικά µε το διορισµό των µελών του ΚΕ.Σ.Υ.. 2. Τα ζητήµατα επί των οποίων είχε κληθεί το ΚΕ.Σ.Υ. να τοποθετηθεί και εκκρεµούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, δεν εξετάζονται έως τη σύσταση του νέου Σ του ΚΕ.Σ.Υ. και των Μόνιµων Επιτροπών αυτού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο. 3. Κάθε είδους εκκρεµείς αιτήσεις προς το ΚΕΣΥ, όπως σχετικά µε την αναγνώριση νοσοκοµείων ως κατάλληλων για ειδίκευση ιατρών θα κριθούν µε βάση τον παρόντα νόµο. 4. Κατά την πρώτη εφαρµογή του άρθρου 18 για τον καθορισµό του αριθµού θέσεων ειδίκευσης πανελληνίως λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των φοιτητών των Ελληνικών Ιατρικών Σχολών που ήσαν εγγεγραµµένοι στο δεύτερο έτος πέντε έτη πριν. 5. Έως την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 4, στην υπ αριθµ.. αρµοδιότητα της Επιτροπής Εκπαίδευσης, παραµένουν σε ισχύ οι εγκύκλιες οδηγίες του ΕΟΦ 66500/ και 82205/ Τα τµήµατα, οι κλινικές ή εργαστήρια στα οποία κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εκπαιδεύονται ιατροί για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας οφείλουν να ζητήσουν, µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, την αναγνώρισή τους ως Εκπαιδευτικών Μονάδων. 7. Οι ειδικευόµενοι ιατροί που υπηρετούν σε υφιστάµενες Εκπαιδευτικές Μονάδες κατά τη δηµοσίευση του νόµου, όπως και οι υπεράριθµοι ειδικευόµενοι συνεχίζουν να υπηρετούν σε αυτές µέχρι την ολοκλήρωση του προβλεπόµενου χρόνου εκπαίδευσης. Εντάσσονται πλήρως στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Εκπαιδευτικού Κέντρου ως προς την θεωρητική κατάρτιση και µε ευθύνη του Συντονιστή Εκπαίδευσης καταβάλλεται προσπάθεια κάλυψης του µεγαλύτερου δυνατού τµήµατος της πρακτικής εξάσκησής τους. Όσοι ειδικευόµενοι υπηρετούν σε Εκπαιδευτικές Μονάδες που θα αξιολογηθούν ως ανεπαρκείς, µετατίθενται µε ισοκατανοµή σε άλλες Εκπαιδευτικές Μονάδες του ιδίου ή άλλων Εκπαιδευτικών Κέντρων της ίδιας Υγειονοµικής Περιφέρειας. 8. Οι ειδικευόµενοι που έχουν ξεκινήσει εκπαίδευση κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, προκειµένου να αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 9. Έως τη σύσταση των επιτροπών της παραγράφου 3 του άρθρου 23 οι εξετάσεις διεξάγονται από τις υφιστάµενες επιτροπές οι οποίες βαθµολογούν κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο Όταν εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση περί καθορισµού των Εκπαιδευτικών Κέντρων, οι υφιστάµενοι πίνακες σειράς προτεραιότητας µεταφέρονται κατά απόλυτη χρονική προτεραιότητα από τις υφιστάµενες Εκπαιδευτικές Μονάδες στα αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Κέντρα των νοσοκοµείων. Όσοι υποψήφιοι, είναι εγγεγραµµένοι σε δυο πίνακες προτεραιότητας λαµβάνεται υπόψη η αίτησή τους στην εκπαιδευτική µονάδα 12

13 που παρέχει πλήρη ειδικότητα. Οι υποψήφιοι µετά την πρώτη κατάρτιση των πινάκων προτεραιότητας όλων των Εκπαιδευτικών Κέντρων ή µετά συµπλήρωση των θέσεων ενός Εκπαιδευτικού Κέντρου µπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή τους και να εγγραφούν σε άλλη λίστα ενός Εκπαιδευτικού Κέντρου της ίδιας ή άλλης ειδικότητας. 11. Οι άδειες χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας που έχουν χορηγηθεί πριν τη δηµοσίευση του παρόντος διατηρούν την ισχύ τους. Αρθρο Καταργούµενες 1. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 20 του νόµου 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α ), της παρ. 2 του άρθρου 17 του νόµου 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α ), των υποπαραγράφων 2 και 3 της παρ. 3 του άρθρου 29 του νόµου 3209/2003 (ΦΕΚ 304 Α ) καθώς και το προεδρικό διάταγµα 415/94 «περί του χρόνου ειδίκευσης γιατρών για την απόκτηση ειδικότητας» (ΦΕΚ 236 Α ) µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου. 2. Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος 415/1994 συνεχίζουν να ισχύουν µόνο για τους γιατρούς που ειδικεύονται κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, εκτός αν οι ίδιοι επιθυµούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόµου αυτού, οπότε εντός εξαµήνου από τη δηµοσίευσή του υποβάλλουν αίτηση στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: 7 ΕΤΗ Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευόµενος αγγειοχειρουργός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να θεραπεύει τις αγγειακές νόσους, Α) Όλων των αρτηριών, πλην της ανιούσας αορτής, του αορτικού τόξου των στεφανιαίων, και εγκεφαλικών αγγείων, Β) του φλεβικού δικτύου και Γ) των λεµφικών αγγείων. Βασικός κορµός: Γενική Χειρουργική: 2 χρόνια Ειδική εκπαίδευση: Αγγειακή και ενδαγγειακή χειρουργική: 4 χρόνια Καρδιοχειρουργική: 6 µήνες Υπέρηχοι Αγγείων: 6 µήνες 2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: 6 ΕΤΗ Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευόµενος αιµατολόγος να έχει τις απαραίτητες γνώσεις για τη διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη των διαταραχών του αιµοποιητικού συστήµατος, του λεµφικού ιστού και του αιµοστατικού µηχανισµού. Η εκπαίδευση στην Αιµατολογία είναι κλινική και εργαστηριακή περιλαµβάνει δε επίσης την απόκτηση στοιχειώδους ερευνητικής εµπειρίας και την εµπέδωση αρχών και κανόνων δεοντολογίας. Βασικός κορµός: Εσωτερική Παθολογία 2 έτη Ειδική εκπαίδευση: 4 έτη Κλινική Αιµατολογία: 2 έτη. ιαταραχές ερυθρών, λευκών και αιµοπεταλίων, σύνδροµα µυελικής ανεπάρκειας, αιµατολογικές νεοπλασίες, κληρονοµικές και επίκτητες διαταραχές θρόµβωσης και αιµόστασης, παιδιατρική αιµατολογία, συµβουλευτική αιµατολογία, µεταµόσχευση αιµοποιητικών κυττάρων (αυτόλογη, αλλογενής µε γνώση αξιολόγησης ιστοσυµβατότητας). Στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο προσδιορίζεται αντιστοιχία έξι µηνών εργαστηρίου λόγω παράλληλης µελέτης επιχρισµάτων αίµατος και µυελού των οστών. ιαγνωστική Εργαστηριακή Αιµατολογία: 18 µήνες. Μελέτη επιχρισµάτων µυελού και αίµατος, τεχνικές εργαστηριακής µελέτης ερυθροκυτταρικών διαταραχών, ανοσοφαινοτυπική τυποποίηση οξειών λευχαιµιών και λεµφοϋπερπλαστικών συνδρόµων, κλασική και µοριακή κυτταρογενετική, λοιπές τεχνικές µοριακής βιολογίας, διάγνωση και παρακολούθηση πλασµατοκυτταρικών δυσκρασιών, τεχνικές εργαστηριακής µελέτης αιµόστασης και θροµβοφιλίας. Αιµοδοσία: 6 µήνες. 13

14 Βασικές αρχές λειτουργίας, έλεγχος συµβατότητας, ανίχνευση/ταυτοποίηση αυτοαντισωµάτων και αλλοαντισωµάτων έναντι των ερυθροκυττάρων, ενδείξεις µετάγγισης ερυθρών και άλλων παραγώγων αίµατος, θεραπευτικές αφαιρέσεις, συλλογή προγονικών αιµοποιητικών κυττάρων αίµατος. 3. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: 5 ΕΤΗ Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε ο ειδικευµένος ακτινοθεραπευτής ογκολόγος να είναι σε θέση να αντιµετωπίζει τα ακτινοθεραπευτικά προβλήµατα που εµφανίζονται κατά την αντιµετώπιση ογκολογικών αρρώστων. Ο ειδικευόµενος στην ακτινοθεραπευτική ογκολογία, πρέπει, κατά προτεραιότητα, να εµπεδώσει την ασφαλή, ακριβή και αποτελεσµατική χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών και να εξοικειωθεί, σε ικανοποιητικό επίπεδο, µε τις σύγχρονες µεθόδους ακτινοθεραπείας, κατά τη ριζική και ανακουφιστική ακτινοθεραπεία αρρώστων µε κακοήθη νεοπλάσµατα. Επίσης, να γνωρίζει τις συνδυασµένες αντινεοπλασµατικές θεραπείες καθώς και όλες τις υποστηρικτικές. Επιπρόσθετα, πρέπει να γνωρίζει και τις εφαρµογές της ιοντίζουσας ακτινοβολίας στην αντιµετώπιση καλοήθων παθήσεων. Βασικός κορµός: 18 µήνες (Εσωτερική Παθολογία: 6 µήνες, Ογκολογική Παθολογία: 12 µήνες) Ειδική εκπαίδευση: 42 µήνες. Η ειδική εκπαίδευση κατανέµεται ως ακολούθως Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία: 36 µήνες Ακτινολογία: 6 µήνες 4. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: 5 ΕΤΗ Η ακτινολογία είναι πολυθεµατική ειδικότητα και απαιτεί απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε ο ακτινολόγος να εφαρµόζει όλες τις µεθόδους για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Πρώτη περίοδος : 12 µήνες Τρεις µήνες Εσωτερική Παθολογία και τρεις Χειρουργική. ύο µήνες Κλασσική ακτινολογία. ύο µήνες Υπερηχοτοµογραφία. ύο µήνες Αξονική τοµογραφία Εκπαίδευση στην: Ακτινοφυσική, Ακτινοπροστασία, Ακτινοανατοµία, τεχνικές διενέργειας εξετάσεων (positioning). Ειδική Εκπαίδευση : 42 µήνες Οκτώ µήνες Κλασική Ακτινολογία. έκα µήνες Υπερηχοτοµογραφία. έκα µήνες Αξονική Τοµογραφία.Έξι µήνες Μαγνητική Τοµογραφία.Έξι µήνες Αγγειογραφία υο µήνες Μαστογραφία Η εκπαίδευση γίνεται ανά σύστηµα (ΚΝΣ, Θώρακας, Γαστρεντερικό, Ουρογεννητικό κλπ). Απαιτείται η διενέργεια :4000 Αξονικών Τοµογραφιών.4000 Υπερηχοτοµογραφηµάτων.1200 Μαγνητικών Τοµογραφιών.400 Επεµβατικών πράξεων.1000 ειδικών εξετάσεων Κλασικής Ακτινολογίας Κατ επιλογή εξειδίκευση ανά µέθοδο ή σύστηµα: 6 µήνες Μαστός Ένα µήνα Χειρουργική. υο µήνες Μαστογραφία. υο µήνες. Υπερηχοτοµογραφία Ένα µήνα Μαγνητική Μαστογραφία Καρδιαγγειακό Ένα µήνα Καρδιολογία. ύο µήνες Μαγνητική Τοµογραφία καρδιάς. υο µήνες Υπερηχοτοµογραφία. Ένα µήνα Αξονική Στεφανιογραφία Θώρακας Ένα µήνα Πνευµονολογία. ύο µήνες Κλασική Ακτινολογία.Τρείς µήνες Αξονική Τοµογραφία Πεπτικό Ένα µήνα Γαστρεντερολογία. Ένα µήνα ενδοσκοπική Υπερηχοτοµογραφία. υο µήνες κλασική ακτινολογία. υο µήνες νεότερες µεθόδους απεικόνισης Γυναικολογία Ένα µήνα γυναικολογία. Τρείς µήνες Υπερηχοτοµογραφία. υο µήνες Μαγνητική Τοµογραφία (γυναικολογία - κύηση). ΩΡΛ Ένα µήνα ΩΡΛ. υο µήνες Υπερηχοτοµογραφία. υο µήνες Μαγνητική Τοµογραφία. Ενα µήνα Αξονική Τοµογραφία Μυοσκελετικό Ένα µήνα ορθοπεδική. ύο µήνες Υπερηχοτοµογραφία µυοσκελετικού.ένα µήνα Αξονική. ύο µήνες Μαγνητική Παιδιατρική 14

15 Ένα µήνα παιδιατρική. Τρείς µήνες Υπερηχοτοµογραφία. ύο µήνες Μαγνητική και Αξονική Τοµογραφία Ουρολογία Ένα µήνα εκπαίδευση σε ουρολογία. Ένα µήνα Κλασική Ακτινολογία. ύο µήνες υπερηχοτοµογραφία. ύο µήνες Αξονική και Μαγνητική τοµογραφία Ογκολογία Ένα µήνα ογκολογία.τρείς µήνες PET-CT. ύο µήνες Μαγνητική Τοµογραφία Νευροακτινολογία Ένα µήνα νευρολογία. ύο µήνες Αξονική Τοµογραφία. Τρεις µήνες Μαγνητική Τοµογραφία Επεµβατική Ακτινολογία Ένα µήνα αγγειοχειρουργική.ένα µήνα νευροχειρουργική.τρεις µήνες Αγγειογραφία.Ένα µήνα Αξονική Τοµογραφία 5. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: 6 ΕΤΗ Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε όλους τους τοµείς της Αλλεργιολογίας, ώστε να είναι σε θέση να διαγνώσει και να διαφοροδιαγνώσει τα αµιγώς ανοσολογικής φύσεως αλλεργικά νοσήµατα και τους «µιµητές» αυτών. Απώτερος σκοπός η ορθολογική και σύγχρονη αντιµετώπιση διαγνωστικά, θεραπευτικά και προληπτικά - του αλλεργικού ασθενούς και της οικογενείας του, όπου ενδείκνυται. Περιληπτικά περιλαµβάνει εκπαίδευση στην Bασική Ανοσολογία γενικά και ειδικά την εκπαίδευση στην νοσολογία των αλλεργικών νοσηµάτων καθώς στην ιάγνωση και θεραπευτική αντιµετώπιση των νοσολογικών οντοτήτων της Αλλεργιολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας (άσθµα, πνευµονίτιδες υπερευαισθησίας, αλλεργική ρινοκολπίτιδα µε ή χωρίς επιπεφυκίτιδα, τροφική αλλεργία, αναφυλαξία, κνίδωση-αγγειοοίδηµα, ατοπική δερµατίτιδα, αλλεργική δερµατίτιδα εξ επαφής, φαρµακευτική αλλεργία, πρωτογενή ή επίκτητα νοσήµατα του ανοσοποιητικού, αυτοάνοσα νοσήµατα και άλλες ανοσολογικές διαταραχές), συµπεριλαµβανοµένων και των ανοσοανεπαρκειών µε «αλλεργικές ή αλλεργοειδείς εκδηλώσεις. Επίσης εκπαίδευση α) στην ιενέργεια-αξιολόγηση των in vivo [δερµατικές δοκιµασίες σε αλλεργιογόνα όλων των τύπων και σε φυσικούς ή άλλους παράγοντες, δοκιµασίες πρόκλησης: ρινικές, βρογχικές, οφθαλµικές, per os και παρεντερικές, δοκιµασία εκπνεόµενου µονοξειδίου αζώτου (eno)] και των in vitro απαιτούµενων διαγνωστικών δοκιµασιών, β) στην Επιτέλεση- Αξιολόγηση σπιροµετρικού (καµπύλης ροής-όγκου) ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας και στην ιενέργεια συνεδριών Ειδικής Ανοσοθεραπείας, άλλων τύπων Ανοσορρύθµισης (ΕΦ γ-σφαιρίνη, µονοκλωνικά αντισώµατα, κλπ.), καθώς και Απευαισθητοποίησης σε τροφές, φάρµακα, βιολογικούς παράγοντες ή άλλες ουσίες. Βασικός κορµός: Εσωτερική Παθολογία 24 µήνες Ειδική εκπαίδευση: 48 µήνες, ήτοι: Κλινική Αλλεργιολογία: 36 µήνες σε εκπαιδευτικό Κέντρο νοσοκοµείου ενηλίκων Κλινικο-Εργαστηριακή Ανοσολογία : 6µήνες, Πνευµονολογία (φυσιολογία της αναπνοής): 3 µήνες ερµατολογία: 3 µήνες 6. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ:5 ΕΤΗ Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας, την περιεγχειρητική φροντίδα για προγραµµατισµένες και επείγουσες χειρουργικές και διαγνωστικές επεµβάσεις και για την αντιµετώπιση ασθενών µε οξύ και χρόνιο πόνο, ασθενών µε υπερ-επείγοντα προβλήµατα καθώς και βαρέως πασχόντων. : Βασική Ειδίκευση: 2 έτη, 1ο έτος: Γενική Χειρουργική: 9µήνες, Ορθοπαιδική: 3 µήνες 15

16 2ο έτος: ΩΡΛ: 3 µήνες, Ουρολογία: 3 µήνες, Μαιευτική Αναισθησία και Αναλγησία : 4 µήνες, Νοσοκοµειακή Επείγουσα Ιατρική: 2 µήνες, Ανώτερη Ειδίκευση: 3 έτη 3ο έτος Γενική Χειρουργική: 5 µήνες, Παιδοαναισθησία: 4 µήνες, Νευροαναισθησία: 3 µήνες. 4ο έτος Μονάδα Εντατικής Θεραπείας: 6 µήνες, Μονάδα Χρόνιου Πόνου: 3 µήνες, Γενική Χειρουργική και µετεγχειρητική αναλγησία:,3 µήνες 5ο έτος Γενική Χειρουργική και µετεγχειρητική αναλγησία: 3 µήνες, Θωρακοοαναισθησία: 3 µήνες, Καρδιοαναισθησία: 3 µήνες, Αναισθησία Χειρουργικής των µεγάλων αγγείων: 3µήνες 7. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ:5 ΕΤΗ Περιλαµβάνει απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ούτως ώστε ο ειδικευµένος Βιοπαθολόγος να διαθέτει γνώση και εµπειρία σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας. Συγκεκριµένα: 1.Συµβουλεύει τους κλινικούς ιατρούς για τη διάγνωση και θεραπεία ασθενών. 2.Επιλέγει, αναπτύσσει και εφαρµόζει τις πλέον ενδεδειγµένες εργαστηριακές εξετάσεις, που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τους ασθενείς. 3.Αναπτύσσει τα εργαστηριακά πρωτόκολλα ανά νόσηµα. 4.Ερµηνεύει, αξιολογεί και υπογράφει ως µόνος υπεύθυνος, τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων. 5.Προτείνει στο νοσοκοµείο πολιτικές για τον έλεγχο των νοσοκοµειακών λοιµώξεων και της αντοχής των µικροοργανισµών στα αντιβιοτικά. 6.Συνεργάζεται και παρέχει υπηρεσίες σε Εθνικούς Επιστηµονικούς Οργανισµούς Επιτήρησης καθώς και σε Υπηρεσίες ηµόσιας Υγείας. 7.Αναλαµβάνει προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης σε θέµατα Ιατρικής Βιοπαθολογίας. 9.Ως υπεύθυνος Εργαστηρίου αναλαµβάνει τις διοικητικές και επικοινωνιακές αρµοδιότητες, που απαιτούνται, εφαρµόζοντας κανόνες ποιότητας σωστής εργαστηριακής πρακτικής αλλά και βιοασφάλειας. Βασικός κορµός εκπαίδευσης: Εσωτερική Παθολογία 12 µήνες Ειδική εκπαίδευση: Μικροβιολογία: 18 µήνες Ανοσολογία: 6 µήνες Ιατρική Βιοχηµεία: 12 µήνες Εργαστηριακή Αιµατολογία Αιµοδοσία: 12 µήνες (Aιµατολογικό: 9 µήνες και Αιµοδοσία 3 τρεις µήνες) 8. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ:6 ΕΤΗ Περιλαµβάνει την απόκτηση των απαιτούµενων γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευµένος γαστρεντερολόγος να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιµετωπίζει τα συνήθη αλλά και σπανιότερα νοσήµατα του γαστρεντερικού σωλήνα, του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, χρόνια και επείγοντα. Θα πρέπει να είναι αυτάρκης στην εκτέλεση των βασικών ενδοσκοπικών πράξεων, δηλαδή οισοφαγογαστροδωδεκαδακτυλοσκοπήσεων, ολικών κολοσκοπήσεων (µε ειλεοσκόπηση), ορθοσιγµοειδοσκοπήσεων, πρωκτοσκοπήσεων, διαγνωστικών και επεµβατικών / θεραπευτικών που περιλαµβάνουν τη λήψη βιοπτικού κυτταρολογικού υλικού για εξέταση, τεχνικές ενδοσκοπικής αιµόστασης, τεχνικές αντιµετώπισης καλοήθων ή κακοήθων στενώσεων του πεπτικού και εκτοµή πολυπόδων. Θα πρέπει επίσης να είναι εξοικειωµένος µε το κατά το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος από το ευρύ φάσµα του γνωστικού αντικειµένου της ειδικότητας που περιλαµβάνει: τη χορήγηση καταστολής και αναλγησίας στην ενδοσκόπηση,τις ενδοσκοπήσεις πεπτικού µε ασύρµατη κάψουλα, τη διαγνωστική και επεµβατική / θεραπευτική παλίνδροµη χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP), την εκτέλεση υπερηχογραφηµάτων, κοιλιακών ή / και ενδοσκοπικών, των οργάνων που αφορούν την ειδικότητα (γαστρεντερικός σωλήνας, ήπαρ, χοληφόρα αγγεία, πάγκρεας), τη βιοψία ήπατος, διαδερµική (τυφλή ή υπό υπερηχοτοµογραφική καθοδήγηση) ή διασφαγιτιδική, την ελαστογραφία (fibroscan) ήπατος, τις δοκιµασίες αναπνοής (Breath tests), τη κινητικότητα του πεπτικού (phµετρία, µανοµετρία, αντιστασιοµετρία), τις θεραπευτικές τεχνικές µε χρήση ραδιοσυχνοτήτων/laser/apc, την ογκολογία του πεπτικού, την διατροφή και την προχωρηµένη ηπατολογία, όπως αυτή των µεταµοσχεύσεων. : Βασικός κορµός εκπαίδευσης: Εσωτερική Παθολογία 24 µήνες 16

17 Ειδική εκπαίδευση: Γαστρεντερολογία: 48 µήνες 9. ΓΕΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: 4 ΕΤΗ Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευµένος Γενικός/ Οικογενειακός Ιατρός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και θεραπεύει όλα τα οξέα και χρόνια νοσήµατα και τις αδιαφοροποίητες και ασαφείς νοσολογικές περιπτώσεις που παρουσιάζονται στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.), να παρέχει άµεση περίθαλψη στις επείγουσες περιπτώσεις και να παραπέµπει σε άλλες ιατρικές ειδικότητες και υπηρεσίες υγείας της περιπτώσεις, που απαιτούν εξειδικευµένη φροντίδα. Να αντιµετωπίζει τον άρρωστο ως ολότητα, λαµβάνοντας υπόψη την ψυχολογία του και το οικογενειακό εργασιακό και κοινωνικό του περιβάλλον και να µπορεί να παρέχει υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και προαγωγής της υγείας σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο καθώς και υπηρεσίες αποκατάστασης. Τέλος, θα πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγει επιδηµιολογικές έρευνες στον πληθυσµό ευθύνης της Π.Φ.Υ., συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης των αναγκών υγείας, του σχεδιασµού και της πραγµατοποίησης παρεµβάσεων σε συνεργασία µε την κοινότητα και τους φορείς της και της αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας των δραστηριοτήτων. Κύκλοι εκπαίδευσης Κύκλος Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας: 19 µήνες Κέντρο Υγείας: 15 µήνες (3µήνες στην αρχή και 12µήνες στο τέλος) Προνοσοκοµειακή Επείγουσα Ιατρική: 3 µήνες ηµόσια Υγεία, επιδηµιολογία, βιοστατιστική και µεθοδολογία της έρευνας: 1 µήνας Κύκλος Παθολογίας:: 16 µήνες Εσωτερική Παθολογία: 5 µήνες, Καρδιολογία: 3 µήνες, Παιδιατρική: 3µήνες, ερµατολογία: 1 µήνας Πνευµονολογία: 1µήνας,Νευρολογία: 1 µήνας και,ψυχιατρική: 2 µήνες. Κύκλος χειρουργικής: 10 µήνες Γενική Χειρουργική : 3 µήνες, Μαιευτική-Γυναικολογία : 1 µήνας,,ορθοπεδική-τραυµατιολογία: 3 µήνες, Οφθαλµολογία: 1 µήνας, ΩΡΛ : 1 µήνας και Ουρολογία: 1 µήνας Εργαστηριακός κύκλος: 3 µήνες Aκτινολογία: 2 µήνες και Βιοπαθολογία: 1 µήνας 10. ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: 5 ΕΤΗ H ειδικότητα της ερµατολογίας-αφροδισιολογίας περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευµένος ερµατολόγος-αφροδισιολόγος να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να θεραπεύει τις συνήθεις αλλά και σπανιότερες πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς παθήσεις: α) του δέρµατος και των εξαρτηµάτων του, β) των ορατών βλεννογόνων, γ) της πρωκτογεννητικής περιοχής, δ)του επιπολής κυκλοφορικού συστήµατος. Πρέπει, επίσης, να µπορεί να διαγιγνώσκει και να αντιµετωπίζει τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα. Eπιπλέον, πρέπει να µπορεί να αφαιρεί καλοήθεις και κακοήθεις βλάβες του δέρµατος, των ορατών βλεννογόνων και των εξαρτηµάτων τους. Ακόµη δε, να είναι σε θέση να εφαρµόσει νεότερες διαγνωστικές µεθόδους και θεραπευτικές τεχνικές που έχουν σχέση µε τη σύγχρονη τεχνολογία. Βασικός κορµός: Εσωτερική Παθολογία: 12 µήνες Ειδική εκπαίδευση: Πλαστική Χειρουργική: 6 µήνες και ερµατολογία-αφροδισιολογία: 42 µήνες 11. ΕΝ ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΒΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: 6 ΕΤΗ 17

18 Η ειδικότητα της Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισµού είναι ο κλάδος της Ιατρικής που ασχολείται, κύρια, µε τις παθήσεις των ενδοκρινών αδένων, ιστών και συστηµάτων, αυτών που προκύπτουν ως αποτέλεσµα της δράσης των ορµονών αλλά και των µεταβολικών τους συνεπειών. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευόµενος Ενδοκρινολόγος να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιµετωπίζει τα συνήθη αλλά και τα σπανιότερα ενδοκρινολογικά νοσήµατα. Επιµερίζεται στη Βασική Κλινική Ενδοκρινολογία (νευρο-ενδοκρινικό σύστηµα, υποθάλαµος, υπόφυση, επινεφρίδια, θυρεοειδής αδένας, παραθυρεοειδείς αδένες, ορµόνες του πεπτικού συστήµατος, γονάδες, πάγκρεας, ορµονική ρύθµιση της αρτηριακής πίεσης, ενήβωση, αύξηση και ανάπτυξη), στο Σακχαρώδη ιαβήτη (διαβήτης τύπου 1, διαβήτης τύπου 2, διαβήτης κύησης, επιπλοκές), στο Μεταβολισµό και στη ιατροφή (µεταβολικά νοσήµατα των οστών {οστεοπόρωση, οστεοµαλακία}, δυσλιπιδαιµίες, παχυσαρκία, απίσχανση, διαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών) και στην ιαγνωστική/εργαστηριακή Ενδοκρινολογία (διαγνωστικές δοκιµασίες, ορµονικοί προσδιορισµοί, υπερηχογραφία). Βασικός κορµός: Εσωτερική Παθολογία: 24 µήνες Ειδική εκπαίδευση: Ενδοκρινολογία: 48 µήνες Η εκπαίδευση στην ενδοκρινολογία περιλαµβάνει: Βασική Κλινική ενδοκρινολογία: 12 µήνες Σακχαρώδης ιαβήτης: 12 µήνες Ενδοκρινολογία αναπαραγωγής: 6 µήνες Παιδιατρική Ενδοκρινολογία: 6 µήνες ιαγνωστική Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία: 12 µήνες Οι 12 µήνες εργαστηριακής εκπαίδευσης κατανέµονται ως εξής: κλασσική εργαστηριακή ενδοκρινολογία (αρχές ορµονικών προσδιορισµών, in vivo ραδιοϊσοτοπικές µέθοδοι): 3 µήνες µέθοδοι µοριακής ενδοκρινολογίας: 3 µήνες και ακτινολογία (υπερηχογραφική απεικόνιση των ενδοκρινών αδένων): 6 µήνες 12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: 5 ΕΤΗ Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευµένος Παθολόγος να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και αντιµετωπίζει τις συνήθεις, αλλά και σπανιότερες, οξείες και χρόνιες, νοσολογικές οντότητες και σύνδροµα της Εσωτερικής Παθολογίας σε νοσηλευόµενους και εξωτερικούς αρρώστους. Επιπλέον, ο ειδικευµένος Παθολόγος θα πρέπει να µπορεί να ενεργεί ως σύµβουλος σε χειρουργικούς αρρώστους και αρρώστους, που εµπίπτουν σε όλες τις υπάρχουσες αναγνωρισµένες ειδικότητες. Πρώτη περίοδος: 39 µήνες στην Εσωτερική Παθολογία. Κατά την διάρκεια της πρώτης περιόδου περιλαµβάνεται 3 έτη εκπαίδευση στην κλινική και 3 µηνος εκπαίδευση στα ΤΕΠ. εύτερη περίοδος: 21 µήνες. Η εκπαίδευση της δευτέρας περιόδου περιλαµβάνει εκπαίδευση στα παρακάτω: ΜΕΘ: 3 µήνες Καρδιολογία (Κλινική, Μονάδα εµφραγµάτων και εξωτερικό ιατρείο): 6 µήνες Eξωτερικά ιατρεία συναφών ειδικοτήτων της Εσωτερικής Παθολογίας, καθώς και ενδεχόµενων εξωτερικών ειδικών ιατρείων της Παθολογικής Κλινικής (π.χ. Ιατρεία ιαβήτη, Αρτηριακής Υπερτάσεως, Λιπιδίων, Αγγειοπαθολογικό, Λοιµώξεων, Νεφρολογικό, Ηπατολογικό, Αιµατολογικό, Ογκολογικό, Ρευµατολογικό, Γαστρεντερολογικό, Πνευµονολογικό, κλπ): 12 µήνες. Η εκπαίδευση σε καθένα των παραπάνω ιατρείων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 3 µήνες. 13.ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ:5 ΕΤΗ Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε ο ειδικευµένος ιατρός γενετιστής να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει κλινικά και εργαστηριακά και να αντιµετωπίζει ασθενείς και οικογένειες µε γενετικά νοσήµατα, σύνδροµα ή πολυπαραγοντικά νοσήµατα, καθώς και να παρέχει γενετική συµβουλευτική, µε στόχο την βοήθεια για την σύγχρονη και αποτελεσµατική διάγνωση πρόληψη και θεραπεία των γενετικών προβληµάτων. : Βασικός κορµός εκπαίδευσης: Παθολογία: 6 µήνες και Παιδιατρική: 6 µήνες Ειδική εκπαίδευση: Συνολική διάρκεια 48 µήνες. Οι εκπαιδευόµενοι που επιλέγουν κλινική κατεύθυνση ασκούνται 30 µήνες στην κλινική γενετική και 18 µήνες στην εργαστηριακή. Οι εκπαιδευόµενοι που επιλέγουν εργαστηριακή κατεύθυνση 30 µήνες εργαστηριακή και 18 µήνες κλινική γενετική. Κλινικός κύκλος Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην Κλινική Γενετική:. H εκπαίδευση αυτή περιλαµβάνει: Κλινική διερεύνηση, παρακολούθηση και αντιµετώπιση ασθενών και οικογενειών µε νοσήµατα όλου του φάσµατος της 18

19 γενετικής (τόσο κοινά όσο και σπάνια) - Γενετική παιδιών και εφήβων (µε εκπαίδευση στη υσµορφολογία και στις Μαθησιακές ιαταραχές) - Γενετική ενηλίκων (περιλαµβανοµένων νοσηµάτων όψιµης εκδήλωσης) - Γενετική Καρδιαγγειακού συστήµατος - Νευρογενετική - Γενετική του καρκίνου - Πληθυσµιακή Γενετική - Μεταβολικά Νοσήµατα - Φαρµακογονιδιωµατική - Προγεννητική Γενετική (µε εκπαίδευση στη Εµβρυολογία και Τερατογόνα) - Γενετική Συµβουλευτική (µε ειδική εκπαίδευση για χειρισµό όλων των τύπων γενετικών νοσηµάτων και καταστάσεων που απαντάται στην κλινική γενετική πράξη). Εργαστηριακός κύκλος Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην Εργαστηριακή Γενετική:. H εκπαίδευση αυτή περιλαµβάνει: Βασικές αρχές εργαστηριακών διαγνωστικών τεχνικών και µεθοδολογιών - Άσκηση στην εργαστηριακή διάγνωση µε τεχνική κατάρτιση και πρακτική άσκηση στην Κυτταρογενετική, Μοριακή Γενετική, Μοριακή Κυτταρογενετική (καλλιέργεια κυττάρων, τεχνικές γενετικής ανάλυσης, χειρισµός οργάνων, χρήση εποπτικών µέσων, συστήµατα πληροφορικής) - Ερµηνεία των αποτελεσµάτων των γενετικών αναλύσεων 14.ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: 4 ΕΤΗ Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευµένος Ιατρός της Εργασίας: να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος, να εκτιµά τις επιδράσεις τους στην υγεία των εργαζοµένων, καθώς και να προβαίνει σε διαφορική διάγνωση της κοινής νόσου από τις επαγγελµατικές νόσους, να προσανατολίζει τον ιατροβιολογικό έλεγχο των εργαζοµένων στην κατεύθυνση της πρόληψης ή έγκαιρης διάγνωσης, να προτείνει µέτρα για την πρόληψη ή ελαχιστοποίηση των επαγγελµατικών νόσων και ατυχηµάτων, να είναι σε θέση να παρέχει άµεση βοήθεια στα οξέα και επείγοντα περιστατικά στους χώρους εργασίας, να φροντίζει για την επανένταξη των εργαζοµένων µετά από ατύχηµα ή νόσο, επανεκτιµώντας την κατάσταση υγείας τους και να έχει σαφείς γνώσεις οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στην επιχείρηση (τήρηση αρχείου και ατοµικού βιβλιαρίου επαγγελµατικού κινδύνου των εργαζοµένων), διεξαγωγής επιδηµιολογικών ερευνών στην κατεύθυνση της προώθησης της υγείας και ασφάλειας της εργασίας και γνώση των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν την άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος, καθώς και της σχετικής νοµοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας. : Βασικός κορµός: 24 µήνες. Η εκπαίδευση κορµού περιλαµβάνει: Εσωτερική παθολογία: 12 µήνες, Πνευµονολογία: 6 µήνες, Ορθοπαιδική: 2 µήνες, ερµατολογία: 2 µήνες, Ωτορινολαρυγγολογία: 1 µήνα, Οφθαλµολογία: 1 µήνα, Ειδική Εκπαίδευση: 24 µήνες στην Ιατρική της Εργασίας. 3 µήνες εντατική καθηµερινή παρακολούθηση εξάωρης διάρκειας διαλέξεων από ειδικούς ιατρούς εργασίας και συναφές µε τα αντικείµενα της ειδικότητας επιστηµονικό προσωπικό µε συγκεκριµένο πρόγραµµα, στην Ε.Σ..Υ. σήµερα και σε όσους από τους παραπάνω φορείς εκδηλώσεων ενδιαφέρον µελλοντικά. 6 µήνες σε επιχειρήσεις µε πλαισιωµένη υπηρεσία µε ειδικό ιατρό εργασίας µε συγκεκριµένο αντικείµενο (ιατρικές εξετάσεις, µετρήσεις βλαπτικών εργαστηριακών παραγόντων, συµβολή στη εκτίµηση του επαγγελµατικού κ.α. 3 µήνες στην Επιθεώρηση Εργασίας, 15. ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: 5 ΕΤΗ Περιλαµβάνει την απόκτηση των απαιτούµενων γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευµένος ιατροδικαστής να είναι σε θέση να εξετάζει ένα αιφνίδιο, βίαιο ή ύποπτο θάνατο και να αποφαίνεται για την αιτία θανάτου, το είδος θανάτου (φυσικός, ατύχηµα, αυτοκτονία, ανθρωποκτονία ή απροσδιόριστος) και κατά περίπτωση τον χρόνο θανάτου και την ταυτότητα του νεκρού. Είναι δυνατόν η µεθοδολογία της µεταθανάτιας διερεύνησης να εφαρµοσθεί σε ορισµένα περιστατικά ζώντων-κλινική Ιατροδικαστική ( παιδική κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία, βιασµός, ασέλγειες και ερµηνεία κακώσεων σε ζώντες). Η εκπαίδευση γίνεται µε σκοπό να ακολουθείται ένα ενιαίο πρωτόκολλο και ενιαία, πλήρης και λεπτοµερής µεθοδολογία όπως αυτή ισχύει διεθνώς και σύµφωνα µε τα σύγχρονα κριτήρια της ιατροδικαστικής. Ακολουθείται όµοιος Κανονισµός Ειδίκευσης στην Ιατροδικαστική για κάθε Εκπαιδευτική Μονάδα σύµφωνα µε 19

20 τα διεθνή κριτήρια πάντα. Περιλαµβάνει την αυτοδύναµη εκτέλεση των ιατροδικαστικών νεκροτοµών µε τις κλασσικές τεχνικές (τ.virchow, τ. Rokitansky ) και ειδικές νεκροτοµικές τεχνικές κατά περίπτωση, την αυτοδύναµη ιστολογική ανάλυση των δειγµάτων της νεκροτοµής, την ειδική δειγµατοληψία και ερµηνεία των ευρηµάτων του τοξικολογικού εργαστηρίου και την σύνταξη κατά το δυνατόν ενιαίου τύπου ιατροδικαστικής έκθεσης. Η εκπαίδευση κατανέµεται ως εξής: α. ύο έτη άσκηση στην Παθολογική Ανατοµική για την εξοικείωση προς τις ιστοπαθολογικές τεχνικές και χρώσεις και την εκπαίδευση στην Γενική Παθολογική Ανατοµική κυρίως. β. Τρία έτη άσκηση στην κυρίως Ιατροδικαστική (βίαιοι θάνατοι, ύποπτοι, αιφνίδιοι σε άτοµα καλής πρότερης υγείας, θάνατοι βρεφών, νηπίων και παιδιών, θάνατοι σε ιδρύµατα κράτησης και φυλακές, από νοσήµατα επικίνδυνα για την δηµόσια υγεία, θάνατοι ατόµων χωρίς ιατρική παρακολούθηση)ενώ κατά το τελευταίο εξάµηνο µπορεί ο ειδικευόµενος να ενηµερωθεί για την µεθοδολογία της, Εργαστηριακής Εγκληµατολογίας, της Μεταθανάτιας Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας, της Ιατροδικαστικής Ανθρωπολογίας και της Ιατροδικαστικής Γενετικής. 16.ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: 6 ΕΤΗ Η Καρδιολογία αποσκοπεί στο να προσφέρει επαρκή αντιµετώπιση των ασθενών που παρουσιάζουν νόσους της καρδιάς, της πνευµονικής κυκλοφορίας και της συστηµατικής αρτηριακής και φλεβικής κυκλοφορίας. Στις µέρες µας η συνηθέστερη καρδιαγγειακή παθολογική οντότητα είναι η αθηρωµάτωση, η οποία αφορά την στεφανιαία και συστηµατική αρτηριακή κυκλοφορία. Η κατανόηση των παραγόντων κινδύνου και της τροποποίησής τους µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των µακροχρονίων επιπτώσεων της αθηρωµάτωσης καθώς και η θεραπεία των επιπλοκών της αθηρωµάτωσης όπως τα οξέα στεφανιαία σύνδροµα και η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελούν τα κύρια αντικείµενα της Καρδιολογίας. Επίσης αντικείµενα της καρδιολογίας αποτελούν πολλές άλλες σηµαντικές παθήσεις που αφορούν το µυοκάρδιο, το περικάρδιο και τις καρδιακές βαλβίδες, συστηµατικές παθήσεις όπως η αρτηριακή υπέρταση ή ο σακχαρώδης διαβήτης που αφορούν όχι µόνο την καρδιά αλλά και άλλα αγγειακά συστήµατα και ιδιαίτερα το αρτηριακό καθώς και οι διαταραχές του καρδιακού ρυθµού που ποικίλουν από καλοήθεις σε επικίνδυνες για την ζωή. Η πλήρης γνώση όλων των παραπάνω διαταραχών, η διάγνωσή τους συµπεριλαµβανόµενης της χρησιµοποίησης απεικονιστικών τεχνικών σχετικών µε την καρδιά και το αγγειακό δένδρο καθώς και η ταχέως αναπτυσσόµενη θεραπεία τους που βασίζεται σε χρήση φαρµακευτικών ουσιών, διαδερµικών τεχνικών, εµφύτευσης συσκευών και χειρουργικών επεµβάσεων αποτελούν βασικά τµήµατα της καρδιολογίας. Βασικός κορµός: Εσωτερική Παθολογία: 24 µήνες Ειδική εκπαίδευση: 4 έτη. Η ειδική εκπαίδευση περιλαµβάνει Καρδιολογικό τµήµα: 28 µήνες (περιλαµβάνει στεφανιαία µονάδα: 6 µήνες τουλάχιστον και Τακτικό εξωτερικό καρδιολογικό ιατρείο (συµπεριλαµβανοµένων και των ειδικών ιατρείων υπέρτασης ή λιπιδίων ή παχυσαρκίας ή σακχαρώδη διαβήτη: 4 µήνες τουλάχιστον) Εργαστήριο υπερηχοκαρδιογραφίας: 6 µήνες Εργαστήριο Κοπώσεων ή Πυρηνικής Καρδιολογίας: 2 µήνες Εργαστήριο Μελέτης αρρυθµιών- βηµατοδοτώναπινιδωτών: 3 µήνες Αιµοδυναµικό Εργαστήριο: 6 µήνες Παιδοκαρδιολογική ή Καρδιοχειρουργική Κλινική ή κοινή ΜΕΘ: 3 µήνες. 17. KOINΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ:4 ΕΤΗ Η Κοινωνική Ιατρική, ως επιστηµονικός κλάδος που έχει ως στόχο την εφαρµοσµένη γνώση για την πρόληψη της ασθένειας, την αύξηση της διάρκειας ζωής και την προαγωγή της υγείας µέσω οργανωµένων δραστηριοτήτων της κοινωνίας περιλαµβάνει ιδίως: α) Την γνώση των µεθόδων εκτίµησης των αναγκών υγείας του πληθυσµού, β) Την εκτίµηση των αναγκών υγείας του πληθυσµού ή ειδικών οµάδων του πληθυσµού, γ) Την επιδηµιολογική µελέτη των νόσων και την έρευνα της αιτίας των νόσων δ) Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αντιµετώπιση των λοιµωδών νοσηµάτων, ε) Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αντιµετώπιση των λοιµωδών νοσηµάτων, στ) Τη γνώση των µεθόδων και των τεχνικών πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης των ασθενειών 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» Άρθρο 1 Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών 1. Για κάθε ιατρική ειδικότητα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 10 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους 17 101 87, Αθήνα Α. Ασημακοπούλου 2132161523

Αριστοτέλους 17 101 87, Αθήνα Α. Ασημακοπούλου 2132161523 Ε. Ο ΑΡΙΘ. προτοχ. ημερ, ληψεος DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY Τ AGENCY ΑΔΑ: 6ΦΡΖ465ΦΥ0-05 Μβ: 201507 28 12:43:46 EEST Reason: Location: Athens ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-07 - 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-07 - 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-07 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.Γ4β/Γ.Π/οικ.56997 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-05 - 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-05 - 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-05 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.Γ4β/Γ.Π/οικ.38663 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015».

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-03 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.Γ4β/Γ.Π/οικ. 21565 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015».

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15-09 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.Γ4β/Γ.Π/οικ. 70926 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Υ ΓΙΑ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους 17 101 87, Αθήνα Α. Ασημακοττούλου 2132161523

Αριστοτέλους 17 101 87, Αθήνα Α. Ασημακοττούλου 2132161523 INFORMATICS BOSKS* DEVELOPMEN Τ AGENCY DEVELOPMENT AGENCY ΑΔΑ: 63ΙΤ465ΦΥΟ-ΤΙ3 gf "»"'»«"*«Reason- Location: Athens ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Ο. Ο. ΑΡΙΘ. ΠΡΩ'ΓΟΚ. W &. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους 17 101 87, Αθήνα Α. Ασημακοπούλου 2132161523

Αριστοτέλους 17 101 87, Αθήνα Α. Ασημακοπούλου 2132161523 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚ Ε. Ο. ημερ. λήψεως.!! φ INFORMATICS DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY DA,E:. Μ - Ι Γ Λ 2015.10.02 12:28:59 Τ AGENCY EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΒΦΗ465ΦΥΟ-ΥΨ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.

Διαβάστε περισσότερα

301 Ιατρικής Ιωαννίνων

301 Ιατρικής Ιωαννίνων 301 Ιατρικής Ιωαννίνων Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-11 - 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-11 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.Γ4β/Γ.Π/οικ.100333 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014».

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Υ7α/ Γ.Π. 22033 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014».

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-07 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Υ7α/ Γ.Π. 60709 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου IOYNΙΟΥ 2013».

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου IOYNΙΟΥ 2013». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-05 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Υ7α/ Γ.Π. 40638 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015».

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19-01 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.Γ4β/Γ.Π/οικ. 4858 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14-11 - 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14-11 - 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14-11 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Υ7α/ Γ.Π.οικ.109854 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2014».

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2014». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-05 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Υ7α/ Γ.Π/ 42262 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου AΠΡΙΛΙΟΥ 2013».

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου AΠΡΙΛΙΟΥ 2013». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-03 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Υ7α/ Γ.Π. 9857 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013».

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-09 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Υ7α/ Γ.Π. 88406 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014».

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΙΨΨΘ-ΩΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-01 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Υ7α/ Γ.Π. 4441 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013».

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-07 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Υ7α/ Γ.Π. 68591 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα)

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) 300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1985 και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Αποτελεί το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη της νεοσύστατης Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016».

ΘΕΜΑ : Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-06 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.Γ4β/Γ.Π/οικ. 55950 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους , Αθήνα Α. Ασημακοττούλου

Αριστοτέλους , Αθήνα Α. Ασημακοττούλου INFORMATICS XWic1 by DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY Τ AGENCY gff»» '«ι* Reason: Location: Athens ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012 Αρ. 4335, 25.5.2012 56(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 144 του 1989 137 του 1990 53(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης

297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης 297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1942 και απονέμει τίτλους σπουδών. Το πτυχίο αποπεράτωσης των Ιατρικών Σπουδών (Πτυχίο Ιατρικής), ισοδύναμο του πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛ JI. 142/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2595 της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 142 Οι περί Ιατρών (Εκπαίδευση)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Αποστολή του Τμήμάτος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου.to

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο)

304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) 304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) Σκοπός Οι ιατρικές σπουδές στηρίζονται στην εκμάθηση και κατανόηση της ιατρικής επιστήμης και στην πρακτική και κλινική εκπαίδευση. Κύριοι στόχοι των ιατρικών σπουδών είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΕΣΥ)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΕΣΥ) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΕΣΥ) ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕΕΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕΣΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ (ΣΕΕΟ) 1. Διαδικασία Από την επεξεργασία των

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους , Αθήνα Α. Ασημακοττούλου

Αριστοτέλους , Αθήνα Α. Ασημακοττούλου INFORMATICS DEVELOPMEN Τ AGENCY DEVELOPMENT AGENCY ". VthTU. ' Date: 2016.06.10 12:17:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 62ΙΣ465ΦΥΟ-Χ7Ζ ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα Κύρωση της σύµβασης-πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η πρόταση είναι βασισμένη: 1. Στην απόφαση του Πανεπιστημίου Αθηνών για το θέμα όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Συμβάσεις μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Θ Ε Μ Α : «Συμβάσεις μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Αθήνα 06-04 - 2012 Αρ. Πρωτ. : Γ32/ 48 / οικ.16032 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ - 269 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 4 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A /18.02.2004 Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ του Υπουργείου Υγείας. με τίτλο «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ του Υπουργείου Υγείας. με τίτλο «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» Άρθρο 1 Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών 1. Για κάθε ιατρική ειδικότητα από τις προβλεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ»

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Αθήνα, 8 / 6 / 2015 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ.42873 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση των Νοσοκομειακών Γιατρών

Η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση των Νοσοκομειακών Γιατρών Η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση των Νοσοκομειακών Γιατρών Oλόκληρη η κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της ΟΕΝΓΕ Πιο συγκεκριμένα η νέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Πρόεδρο. και τα μέλη του.σ της Ελληνικής ερματολογικής και

Προς τον Πρόεδρο. και τα μέλη του.σ της Ελληνικής ερματολογικής και Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του.σ της Ελληνικής ερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αγαπητέ κ Πρόεδρε και κ Συνάδελφοι Παρακαλώ να έχω τις απόψεις σας (παράκληση το συντομότερο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Αρμοδιότητες Συμβουλίου Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το Συμβούλιο: α) Χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ιδρύεται στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ίκτυο Εργαστηρίων Υποστήριξης Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (.Ε.Υ.Ε.Π.Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (της Καθ. Γλυκερίας Σιούτη, καθηγήτριας Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ) 1. Οι αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 991/Β/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-04-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.34715 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιατρικά Μαθηματικά Βιοστατιστική Ιστορία της Ιατρικής Χημεία Ιστολογία Ι Εμβρυολογία

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ-ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ-ΑΞΟΝΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α ΕΤΟΣ Εξάμηνο Α 1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2. ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 4. ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ Ι 5. ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι 6. ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 7. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Με τονισμένη γραμματοσειρά στο σώμα του κειμένου επισημαίνονται τα σημεία που έχουν υποστεί τροποποίηση. Η επισήμανση έγινε από το Υπουργείο.

Με τονισμένη γραμματοσειρά στο σώμα του κειμένου επισημαίνονται τα σημεία που έχουν υποστεί τροποποίηση. Η επισήμανση έγινε από το Υπουργείο. Με τονισμένη γραμματοσειρά στο σώμα του κειμένου επισημαίνονται τα σημεία που έχουν υποστεί τροποποίηση. Η επισήμανση έγινε από το Υπουργείο. Σχέδιο Νόμου Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα