Μέρος Τρίτο: Γενικές πληροφορίες για τους φοιτητές/σπουδαστές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέρος Τρίτο: Γενικές πληροφορίες για τους φοιτητές/σπουδαστές"

Transcript

1 Περιεχόµενο Ενηµερωτικού Οδηγού Σπουδών Μέρος Πρώτο: Πληροφορίες σχετικά µε το Ίδρυµα Επωνυµία και διεύθυνση Ηµεροµηνίες ακαδηµαϊκού έτους/εξαµήνων Ακαδηµαϊκές αρχές και υπηρεσίες Γενική περιγραφή του Ιδρύµατος (συµπεριλαµβανοµένου του τύπου και της νοµικής µορφής του) Κατάλογος των προσφερόµενων προγραµµάτων σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση ακαδηµαϊκού τίτλου Διαδικασίες εισαγωγής/εγγραφής Βασικοί Κανονισµοί του Ιδρύµατος (συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών ακαδηµαϊκής αναγνώρισης) Συντονιστής ECTS του Ιδρύµατος Μέρος Δεύτερο: Πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση ακαδηµαϊκού τίτλου Α) Γενική περιγραφή Απονεµόµενος ακαδηµαϊκός τίτλος Προϋποθέσεις εισαγωγής Εκπαιδευτικοί και επαγγελµατικοί στόχοι Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές Διάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών µε πιστωτικές µονάδες (60 ανά έτος) Τελικές εξετάσεις Κανονισµοί εξετάσεων και αξιολόγησης/βαθµολόγησης Συντονιστής ECTS του Τµήµατος Β) Περιγραφή των επιµέρους ενοτήτων µαθηµάτων Τίτλος του µαθήµατος Κωδικός αριθµός του µαθήµατος Τύπος του µαθήµατος Επίπεδο του µαθήµατος Έτος σπουδών Εξάµηνο/τρίµηνο Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (µε βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειµενικούς στόχους ή τα µαθησιακά αποτελέσµατα) Όνοµα του διδάσκοντος/των διδασκόντων Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος (επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα) Προαπαιτήσεις Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus) Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη Διδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης Γλώσσα διδασκαλίας Μέρος Τρίτο: Γενικές πληροφορίες για τους φοιτητές/σπουδαστές Σελίδα 1 από 45

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Μέρος Πρώτο: Πληροφορίες σχετικά µε το Ίδρυµα Επωνυµία και διεύθυνση Ηµεροµηνίες ακαδηµαϊκού έτους/εξαµήνων Ακαδηµαϊκές αρχές και υπηρεσίες Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Παρουσίαση Σχολών που παρέχουν Μ.Σ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Χηµικών Μηχανικών Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών Μέρος Δεύτερο: Πληροφορίες σχετικά µε το ΔΠΜΣ «Συστήµατα Αυτοµατισµού» Γενική περιγραφή Απονεµόµενος ακαδηµαϊκός τίτλος Προϋποθέσεις εισαγωγής Εκπαιδευτικοί και επαγγελµατικοί στόχοι Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές Διάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών µε πιστωτικές µονάδες (60 ανά έτος) Τελικές Εξετάσεις Κανονισµοί εξετάσεων και αξιολόγησης/βαθµολόγησης Περιγραφή των επιµέρους ενοτήτων µαθηµάτων Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης Γλώσσα διδασκαλίας Μέρος Τρίτο: Γενικές πληροφορίες για τους φοιτητές/ σπουδαστές Σελίδα 2 από 45

3 Μέρος Πρώτο: Πληροφορίες σχετικά µε το Ίδρυµα 1. Επωνυµία και διεύθυνση Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα 2. Ηµεροµηνίες ακαδηµαϊκού έτους/εξαµήνων Όλα τα Π.Μ.Σ., στα οποία το Ε.Μ.Π. είναι ο αποκλειστικός φορέας, εντάσσονται σε «Ενιαίο Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύµατος», το οποίο εισηγείται η Σ.Ε.-Μ.Σ. στη Σύγκλητο µέχρι τέλους Φεβρουαρίου κάθε ηµερολογιακού έτους και εγκρίνεται µέχρι τέλους Μαρτίου. Οι γενικές αρχές δοµής και σύνθεσης του Ακαδηµαϊκού Ηµερολογίου του Π.Μ.Σ. έχουν ως εξής: α) Διάρκεια και αντικείµενο των τετραµήνων: 1ο τετράµηνο, Οκτωβρίου - Ιανουαρίου : 12 κατ ελάχιστον διδακτικές εβδοµάδες, δύο εβδοµάδες διακοπών Χριστουγέννων και περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων δύο εβδοµάδων. Η έναρξη των µαθηµάτων ορίζεται την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου, έτσι ώστε να ολοκληρώνονται οι διδακτικές εβδοµάδες εντός του Δεκεµβρίου. 2ο τετράµηνο, Φεβρουαρίου - Μαΐου : 12 κατ ελάχιστον διδακτικές εβδοµάδες, δύο εβδοµάδες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων και δύο εβδοµάδες διακοπών Πάσχα. 3ο τετράµηνο, Ιουνίου Σεπτεµβρίου, µόνο για το Δ.Π.Μ.Σ. : Ανάληψη, εκπόνηση και εξέταση της µεταπτυχιακής εργασίας, µε τις προϋποθέσεις της παρ β) Όλα τα τετράµηνα έχουν δεκαήµερη ανοχή στην ολοκλήρωση του εξεταστικού αντικειµένου τους. Π.χ. οι εξετάσεις του πρώτου τετραµήνου ή µεταπτυχιακής εργασίας µπορεί να διεξάγονται το πρώτο δεκαήµερο του Φεβρουαρίου ή του Οκτωβρίου αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για την ανάθεση της µεταπτυχιακής εργασίας ή της Δ.Δ. γ) Εγγραφή των επιτυχόντων υποψηφίων ως Υ.Δ. ή Μ.Φ. στο Δ.Π.Μ.Σ. και σε µαθήµατα τετραµήνων και σε προαπαιτούµενα µαθήµατα (σε ιδιαίτερο κατάλογο): µεταξύ τελευταίο δεκαηµέρου µηνός Σεπτεµβρίου και πρώτου δεκαηµέρου µηνός Οκτωβρίου. δ) Μέχρι τέλους της πρώτης εβδοµάδας των µαθηµάτων είναι δυνατή ή αλλαγή ενός το πολύ µαθήµατος επιλογής. Η παραίτηση από µάθηµα µπορεί να γίνει το πολύ µέχρι και την έβδοµη εβδοµάδα από την έναρξη των µαθηµάτων. ε) Εντός της δεύτερης εβδοµάδας από την έναρξη των µαθηµάτων κάθε τετραµήνου η Γραµµατεία εκδίδει κατάλογο εγγεγραµµένων σε κάθε µάθηµα και τον αποστέλλει στους αντίστοιχους διδάσκοντες και στην Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.. Εκδίδει επίσης χωριστό κατάλογο µε τα προααπαιτούµενα µαθήµατα των Υ.Δ. ή ΜΦ. Σελίδα 3 από 45

4 στ) Εφόσον ο Μ.Φ. έχει ολοκληρώσει τις λοιπές υποχρεώσεις, η εξέταση της Μεταπτυχιακής Εργασίας. µπορεί επίσης να γίνει και κατά την εβδοµάδα που ακολουθεί την έκδοση των αποτελεσµάτων των µαθηµάτων των δύο τετραµήνων. ζ) Το τυπικό «Ενιαίο Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύµατος» έχει ως εξής: Ηµέρα Χρονική Περίοδος Αντικείµενο Πρώτο τετράµηνο (Οκτ. Ιαν.) - 12 εβδόµαδες ΔΕ Τελευταίο δεκαήµερο Έναρξη εγγραφών Σεπτεµβρίου ΠΑ Πρώτο δεκαήµερο Οκτωβρίου Λήξη προθεσµίας εγγραφών ΔΕ Πρώτη Δευτέρα Οκτωβρίου Έναρξη µαθηµάτων. Προθεσµία µίας εβδοµάδας για την αλλαγή µαθήµατος επιλογής ΔΕ 2η εβδ. από έναρξη µαθηµάτων Έκδοση καταλόγων εγγεγραµµένων σε κάθε µάθηµα Μ.Φ. και χωριστά των προαπαιτούµενων µαθηµάτων από τα γραφεία Μ.Σ. των Διοικητικών Υπηρεσιών του Τµηµάτων (1) ΠΑ Μέχρι έβδοµη εβδ. µαθηµάτων Λήξη προθεσµίας παραιτήσεως από µαθήµατα επιλογής ΠΑ Τελευταία εβδ. προ των Λήξη µαθηµάτων Χριστουγέννων ΔΕ 2η εβδ. νέου έτους Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων ΠΑ 4η εβδ. νέου έτους Λήξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων ΠΑ Μία εβδ. µετά τη λήξη των Κατάθεση βαθµολογίας εξετάσεων Δεύτερο τετράµηνο (Φεβρ. Μαϊου) 12 εβδοµάδες ΔΕ 5η Δευτέρα του νέου έτους Έναρξη εγγραφών και µαθηµάτων ΠΑ 10 ηµέρες µετά την έναρξη Λήξη προθεσµίας εγγραφών ΔΕ 2η εβδ. από έναρξη µαθηµάτων Έκδοση κατάλογων των Μ.Φ. από τα γραφεία Μ.Σ. των Διοικητικών Υπηρεσιών των Τµηµάτων ΠΑ 12 εβδοµάδες µαθηµάτων, κατ Λήξη µαθηµάτων ελάχιστο ΔΕ Εντός του πρώτου δεκαήµερου Μαϊου Περίοδος ειδικών εκπαιδευτκών αναγκών και εξετάσεων ΠΑ Μετά 12 ηµέρες, εντός του Μαϊου Λήξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτκών αναγκών και εξετάσεων ΔΕ Μία εβδοµάδα µετά τη λήξη Κατάθεση βαθµολογίας των εξετάσεων ΔΕ Τελευταίο δεκαήµερο Μαϊου Προκυρήξεις ΔΠΜΣ, εποµένου ακαδ. έτους Τρίτο τετράµηνο (Ιουν. Σεπτ.) ΠΑ 1η εβδοµάδα Ιουνίου Ανάθεση θέµατος Μ.Ε. ΠΑ 2η εβδοµάδα Σεπτεµβρίου Κατάθεση των Μ.Ε. ΔΕ 3η εβδοµάδα Σεπτεµβρίου Εβδοµάδα Εξετάαεων των Μ.Ε. ΔΕ 4η εβδοµάδα Σεπτεµβρίου Έκδοση αποτελεσµάτων Μ.Ε. (1) Για τα Δ.Π.Μ.Σ. ως αρµόδιο Τµήµα θεωρείται το συντονίζον. Σελίδα 4 από 45

5 3. Ακαδηµαϊκές αρχές και υπηρεσίες Διοικητική υποστήριξη των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ε.Μ.Π. Το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών καλύπτει τις ακόλουθες δράσεις: α) Σύµφωνα µε την πολιτική του Ιδρύµατος για την αποκέντρωση αρµοδιοτήτων και την ενίσχυση των Τµηµάτων του, αναβαθµίζονται λειτουργικά οι αντίστοιχες Γραµµατείες και η υποστήριξη των Μεταπτυχιακών Σπουδών σε επίπεδο Τµήµατος. β) Παράλληλα, σύµφωνα και µε τον Οργανισµό Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Μ.Π., σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, η Διεύθυνση Σπουδών περιλαµβάνει ειδικό Τµήµα για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Ιδρύµατος. γ) Επιδίωξη του Ιδρύµατος είναι το προσωπικό υποστήριξης των Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Τµήµατος να ενισχύεται από το διοικητικό προσωπικό που προσλαµβάνεται για την εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων σχετικά µε τις Μ.Σ.. δ) Η υποστήριξη των Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Τµήµατος ενισχύεται µηχανογραφικά και καλύπτει τις προβλεπόµενες από τον ΟΔΥ δράσεις µε έµφαση στις ακόλουθες: i. Διαδικασία προκήρυξης θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.) ii. Παραλαβή και συγκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων Μ.Φ. iii. Εγγραφές (µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής) των υποψηφίων Μ.Φ. και επικαιροποίηση στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου. iv. Σύνταξη καταλόγου εγγραφοµένων Μ.Φ. ανά Πρόγραµµα και µάθηµα. v. Τήρηση δελτίου για κάθε M.Φ. και ενηµέρωσή του κατά τη διάρκεια των σπουδών. vi. Έκδοση δελτίων βαθµολογίας των Μ.Φ. vii. Σύνταξη των M.Π.Μ.Σ. και Δ.Π.Μ.Σ. (Ωρολογίων και Εξετάσεων). viii. Έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, που χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων και υπογράφονται από τον Γραµµατέα του Τµήµατος. ix. Διαδικασίες χορήγησης δανείων και υποτροφιών. x. Τήρηση µηχανογραφηµένου αρχείου Μ.Φ. xi. Στήριξη των Γ.Σ.Ε.Σ. των Σχολών. xii. Στήριξη των Ε.Μ.Σ. των Σχολών. xiii. Παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών και στοιχείων σχετικά µε τις Μ.Σ. της Σχολής και διάθεση τους στο παγκόσµιο δικτυακό ιστό (w.w.w.) xiv. Διαδικασίες απονοµής τίτλων και αναγόρευσης Μ.Δ.Ε. και Δ.Δ. xv. Ενηµέρωση βιβλίου Μ.Δ.Ε. και Διδακτόρων. Σελίδα 5 από 45

6 4. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ιδρύθηκε µε την αρχική µορφή «Σχολείου των Τεχνών» το 1836, σχεδόν συγχρόνως µε το κράτος της νεότερης Ελλάδας. Με βασιλικό διάταγµα «περί εκπαιδεύσεως εις την αρχιτεκτονική» ιδρύεται το τεχνικό Σχολείο, που αρχικά λειτουργεί µόνο τις Κυριακές κι εορτές-αργίες προσφέροντας µαθήµατα σε όσους επιθυµούν να µορφωθούν ως αρχιτεχνίτες στην αρχιτεκτονική. Η συρροή των υποψήφιων µαθητών ήταν τόσο µεγάλη, παρά το αποµακρυσµένο της περιοχής, ώστε την άνοιξη του 1840 προστίθεται και σχολείο συνεχούς (καθηµερινής) λειτουργίας παράλληλα µε το κυριακάτικο, ενώ πληθαίνουν και επεκτείνονται τα µαθήµατα. Τότε το «Πολυτεχνείο» εγκαθίσταται σε δικό του κτήριο στην οδό Πειραιώς. Με το ζήλο των µαθητών και των διδασκόντων το σχολείο αναπτύσσεται συνεχώς και ανυψώνεται η στάθµη του. Σύντοµα το Σχολείο αναβαθµίζεται, για να ανταποκριθεί στις γενικότερες ανάγκες της εγχώριας ανοικοδόµησης και βιοµηχανίας. Η διάρκεια των σπουδών επιµηκύνεται, το πρόγραµµα εµπλουτίζεται µε νέα µαθήµατα και η διοίκηση ασκείται από την «επί της εµψυχώσεως της Εθνικής βιοµηχανίας Επιτροπή». Όµως η περιορισµένη χωρητικότητα της οικίας Γ. Βλαχούτση, στην οδό Πειραιώς (όπου αργότερα στεγάσθηκε το Ωδείο Αθηνών, δεν επιτρέπει την εκπλήρωση των φιλόδοξων στόχων του Σχολείου. Έτσι, το 1871 αρχίζει η µετεγκατάσταση του Σχολείου σε καινούργια κτήρια, επί της οδού Πατησίων. Κτήρια που πρώτος οραµατίσθηκε ο Νικόλαος Στουρνάρης («µε τα υπόλοιπα χρήµατα της καταστάσεως µου», έγραφε το 1852 στη διαθήκη του, «να κτισθή εις Αθήνας εν λαµπρόν Πολυτεχνείον...»), οδηγώντας και του συγγενείς και συµπολίτες του από το Μέτσοβο, Μιχαήλ Τοσίτσα, Ελένη Τοσίτσα και Γεώργιο Αβέρωφ, να ενστερνισθούν την ιδέα του και να ακολουθήσουν το παράδειγµα του. Το 1887 µε τη θεσµοθέτηση των τετραετούς φοίτησης σχολών «πολιτικών µηχανικών» και «µηχανουργών» (µετέπειτα µηχανολόγων» το Πολυτεχνικό Σχολείο ή Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπως γίνεται ευρύτερα γνωστό, «καταρτίζει άνδρες ανώτατης τεχνικής µόρφωσης για τη δηµόσια υπηρεσία, τη βιοµηχανία και την οικοδοµή» εφάµιλλους «προς του αποφοιτούντας εκ των µεγάλων τεχνικών της Ευρώπης σχολών» και µε νόµο του 1914 το Ίδρυµα καθιερώνεται ως «Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο» (Ε.Μ.Π.). Η τελευταία ριζική µεταρρύθµιση στην οργάνωση και διοίκηση του Ιδρύµατος πραγµατοποιείται το 1917 µε ειδικό νόµο. To Ε.Μ.Π. αποκτά πέντε Ανώτατες Σχολές: Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χηµικών Μηχανικών και Τοπογράφων Μηχανικών. Η µετάβαση από το 1917 στη σηµερινή οργάνωση των σπουδών είναι αποτέλεσµα διαδοχικών προσαρµογών στις µεταβαλλόµενες ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας σε συνδυασµό µε το εξελισσόµενο σε έκταση και σε βάθος περιεχόµενο των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων. Η εξέγερση των νέων το Νοέµβρη του 73 και τα συγκλονιστικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στα προαύλια και στις αίθουσες διδασκαλίας του Πολυτεχνείου αποτέλεσαν την κορυφαία στιγµή της πορείας του φοιτητικού κινήµατος, µια ώριµη και µαζική πολιτική σύγκρουση µε τη δικτατορία και τα στηρίγµατα της. Πέρα από την ιστορική της διάσταση Σελίδα 6 από 45

7 και το ρόλο της στην εδραίωση της Δηµοκρατίας, η εξέγερση του Πολυτεχνείου ενέπνευσε και κινητοποίησε ολόκληρη την κοινωνία στη διεκδίκηση κοινών αιτηµάτων και έφερε µια νέα ηθική στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Και σήµερα το Πολυτεχνείο τιµώντας την ιστορία και την παράδοση του συνεχίζει να ζει και να πρωτοπορεί στους κοινωνικούς αγώνες για ουσιαστική Παιδεία, για το δικαίωµα των φοιτητών στο µέλλον και για τη Δηµοκρατία. Το Ε.Μ.Π. δοµήθηκε κατά τα πρότυπα του «Ηπειρωτικού» (Continental) ευρωπαϊκού συστήµατος εκπαίδευσης των µηχανικών, µε γερό θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών και κανονική διάρκεια πέντε ετών. Η µεγάλη εθνική προσφορά και η κατάκτηση µαι διεθνώς διακεκριµένης θέσης από το Ε.Μ.Π. οφείλονται στις υψηλές δοµικές του προδιαγραφές, την υψηλή ποιότητα διδασκόντων και διδασκοµένων και το ικανοποιητικό επίπεδο υλικοτεχνικής υποδοµής. Οι απόφοιτη του Ε.Μ.Π. υπήρξαν ο κεντρικός επιστηµονικός µοχλός της αυτοδύναµης προπολεµικής ανάπτυξης και µεταπολεµικής ανασυγκρότησης, στελεχώνοντας τις δηµόσιες και ιδιωτικές τεχνικές υπηρεσίες και εταιρείες µε επιστήµονες µηχανικούς, που κατά γενική οµολογία, δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από του Ευρωπαίους συνάδελφους τους και παράλληλα κατέλαβαν σπουδαίες θέσεις δασκάλων και ερευνητών στην ελληνική αλλά και τη διεθνή πανεπιστηµιακή κοινότητα. Το Ε.Μ.Π. είναι σήµερα, ως εκ της θεσµοθετηµένης δοµής του, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΑΕΙ), λειτουργεί υπό την εποπτεία του κράτους ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά του δηµόσιου συµφέροντος και είναι πλήρως αυτοδιοικούµενο. Το ανώτατο αιρετό όργανο διοίκησης είναι η Σύγκλητος, στη οποία προεδρεύει ο Πρύτανης κα συµµετέχουν οι Αντιπρυτάνεις, οι Πρόεδροι των Τµηµάτων, εκπρόσωποι του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και των φοιτητών από κάθε Τµήµα και εκπρόσωποι των άλλων φορέων του Ιδρύµατος. Στο πλαίσιο του άρθρου 16 του ισχύοντος Συντάγµατος, του άρθρου 1 του Ν.1268/82, της παράδοσης, της δοµής και της ανθρώπινης και υλικοτεχνικής υποδοµής του, το Ε.Μ.Π., µέσω της αδιάσπαστης ενότητας των σπουδών και της έρευνας, έχει ως πρωτεύουσα θεσµική συνιστώσα της αποστολής του τη δωρεάν παροχή δηµόσιας ανώτατης παιδείας διακεκριµένης ποιότητας και τη προαγωγή των επιστηµών και της τεχνολογίας. Με γενική κινητοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναµικού του, το Ε.Μ.Π. πραγµατοποιεί µια νέα ποιοτική αναβάθµιση: Προτάσσεται η γενική αναδιοργάνωση των σπουδών και της έρευνας, µε σύγχρονο όραµα, εµπλουτισµό µε νέες επιστηµονικές και τεχνικοοικονοµικές κατευθύνσεις και ριζική βελτίωση ανάδειξη των υποδοµών και του περιβάλλοντος χώρου. Παράλληλα, η προφανής για κάθε σοβαρό Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα ανάγκη λειτουργίας και προσφοράς εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου µέαα από ένα καλά οργανωµένο και απολύτως σαφές σύστηµα αρχών, στόχων, διαδικασιών, καθηκόντων και δικαιωµάτων οδήγησε κατά τη τριετία στη σύνθεση, έγκριση και θεσµοθέτηση ενός πρωτοποριακού, για τον ελληνικό αλλά και τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο των ΑΕΙ, Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας (ΦΕΚ 1098/Β/ ). Κυρίαρχη στρατηγική επιλογή του Ε.Μ.Π. κατά τη νέα χιλιετία, όπως ρητά εκφράζεται και από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του, είναι όχι µόνο να κρατήσει τη θέση του ως διακεκριµένου και στο διεθνή χώρο από κάθε άποψη, έγκριτου δηµόσιου Πανεπιστηµιακού Σελίδα 7 από 45

8 Ιδρύµατος των επιστηµών αλλά και της τεχνολογίας, αλλά και να ενισχύει συνεχώς τη θέση αυτή, τόσο ως προς την αποστολή του όσο και ως προς όλες τις θεµελιώδεις λειτουργίες του. Όλες οι άλλες στρατηγικές, οι στόχοι και οι δράσεις πρέπει να είναι συµβατές µε αυτήν την κυρίαρχη στρατηγική επιλογή. Με έµβληµα τον Προµηθέα Πυρφόρο, µέτρο τον άνθρωπο και κύριες παραµέτρους την ποιότητα της ζωής και την προστασία των δηµοκρατικών δικαιωµάτων και κατακτήσεων, το Ε.Μ.Π. ολοκληρώνει την αποστολή του µέσα από την πραγµάτωση και του πολύτιµου κοινωνικού ρόλου των ιστορικών «Universitas». Συνακόλουθα αναπτύσσει τις ευρύτερες προσωπικές και κοινωνικές αρετές των δασκάλων-ερευνητών και των φοιτητών του, καλλιεργώντας τις δεξιότητες για την αυτοδύναµη πρόσβαση στη γνώση, τη σύνθεση, την έρευνα, την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη διοίκηση προσωπικού και έργων, αναδεικνύοντας ολοκληρωµένες προσωπικότητες, που όχι µόνο διαθέτουν ανανεώσιµη επιστηµονική και τεχνολογική γνώση, αλλά και να γνωρίζουν να «ίστανται» ως επιστήµονες και να «υπάρχουν» ως συνειδητοί-υπεύθυνοι πολίτες, προσφέροντας αµέριστη και αποτελεσµατική συµβολή στη κάλυψη των επιστηµονικών τεχνολογικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων ευρύτερων αναπτυξιακών αναγκών της χώρας κατά προτεραιότητα, αλλά και της διεθνούς κοινότητας. Σελίδα 8 από 45

9 5. Παρουσίαση Σχολών που παρέχουν Μ.Σ. 5.1 Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έκανε την εµφάνισή του το 1837 µε την ονοµασία Πολυτεχνικό Σχολείο και µε την πλέον στοιχειώδη µορφή εκπαιδευτικού ιδρύµατος, ως δηµοτικό σχολείο τεχνικής εκπαιδεύσεως. Λειτουργούσε µόνο Κυριακές και εορτές. Το 1840 προστίθεται και σχολείο συνεχούς λειτουργίας, ενώ πληθύνονται και επεκτείνονται τα µαθήµατα. Το Πολυτεχνείο εγκαθίσταται σε δικό του κτήριο στην οδό Πειραιώς. Με τον ζήλο των µαθητών και των διδασκόντων, το σχολείο αναπτύσσεται συνεχώς και ανυψώνεται η στάθµη του. Τα µαθήµατα περιλαµβάνουν τώρα Μαθηµατικά, Χηµεία, Σχέδιο, Μηχανική και Παραστατική Γεωµετρία, ενώ η εκπαιδευτική οργάνωση περιλαµβάνει χειµερινό και θερινό εξάµηνο. Κατά την περίοδο , πλην του κυριακάτικου και καθηµερινού Σχολείου, δηµιουργείται και Ανώτερο Σχολείο, που περιλαµβάνει την Αρχιτεκτονική και Καλές Τέχνες. Την περίοδο αυτή εισάγεται ως µάθηµα και η Μηχανουργία. Τον Ιανουάριο του 1856 ακούστηκαν για πρώτη φορά µαθήµατα περί "Μαγνητικής" και περί "Στατικού Ηλεκτρισµού" και τον Ιούνιο του 1860 εκπαιδεύτηκαν οι πρώτοι χειριστές του τηλεγράφου. Κατά την τριετία το Πολυτεχνείο αναδιοργανώνεται µε εισαγωγή περισσότερων τεχνικών µαθηµάτων. Η τάση αυτή συνεχίζεται στην περίοδο Διοργανώθηκε το µηχανουργείο, το οποίο ονοµάσθηκε "Σιδηρουργικόν Εργοστάσιον", και δηµιουργήθηκε το "Τηλεγραφικόν Εργοστάσιον", ενώ εξαπλώνεται το τηλεγραφικό δίκτυο σε όλη τη χώρα. Το έτος 1873 το Πολυτεχνείο µεταφέρεται στα κτίρια της οδού Πατησίων και παίρνει την ονοµασία Μετσόβιον Πολυτεχνείον, για να τιµηθούν οι ευεργέτες και οι δωρητές από το Μέτσοβο. Η µορφή αυτή συνεχίζεται και µετά το Το έτος 1881 ιδρύεται Μονοτάξια Τηλεγραφική Σχολή, µε διάρκεια σπουδών ένα έτος. Το 1887 το Μετσόβιο Πολυτεχνείο χωρίζεται και οι τεχνικές ειδικότητες υπάγονται στο Σχολείον Βιοµηχάνων Τεχνών, όπως ονοµάσθηκε. Ιδρύονται 3 Σχολές τετραετούς φοιτήσεως: Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανουργών και Γεωµετρών Εργοδηγών. Συντάσσεται αναλυτικό πρόγραµµα της διδακτέας ύλης και οργανισµός εσωτερικής λειτουργίας. Η λειτουργία των Σχολών συνεχίζεται έως το 1914, οπότε το Ίδρυµα παίρνει την ονοµασία "Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον" και υπάγεται στο Υπουργείο Δηµοσίων Έργων. Πλην των Σχολών "Πολιτικών Μηχανικών" και "Μηχανικών και Μηχανολόγων" (όπως µετονοµάσθηκε η Σχολή Μηχανουργών), το νοµοθετικό διάταγµα του 1914 προ βλέπει ίδρυση Σχολών "Αρχιτεκτόνων" και "Ηλεκτρολόγων και Τηλεγραφοµηχανικών". Οι Σχολές αυτές χαρακτηρίζονται ως ανώτατες και είναι 4ετούς φοιτήσεως. Διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες χαµηλότερης στάθµης, εντάσσονται σε Σχολεία εργοδηγών προσαρτηµένα στις Ανώτατες Σχολές. Συντάσσεται νέος οργανισµός και κανονισµός φοιτήσεως. Τελικά, το 1917, µε νέο νοµοθετικό διάταγµα, η Ανώτατη Σχολή Μηχανολόγων µετατράπηκε σε Ανωτάτη Σχολή Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων και ιδρύονται επιπλέον οι Σχολές Αρχιτεκτόνων, Χηµικών Μηχανικών και Τοπογράφων Μηχανικών. Στην Ανωτάτη Σχολή Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων προστίθενται συνεχώς µαθήµατα και Σελίδα 9 από 45

10 δηµιουργούνται νέα εργαστήρια. Τα προσφερόµενα µαθήµατα είναι µικρά και όλα υποχρεωτικά. Αλλά, κατά τη δεκαετία του 1960 αρχίζει ήδη να διαφαίνεται η ανάγκη διαχωρισµού των δύο περιοχών, πράγµα που κατέστησε αναγκαίο, η µεγάλη και συνεχής τεχνολογική πρόοδος. Το 1963 ιδρύεται στην Ανωτάτη Σχολή Μηχανολόγων ο κύκλος του Μηχανικού Παραγωγής και το 1968 το Τµήµα Ναυπηγών. Τελικά, από το 1975 γίνεται διαχωρισµός της Σχολής Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων σε δύο ανεξάρτητες Σχολές. Η Ανωτάτη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών περιέλαβε το Τµήµα Ναυπηγών και τον Κύκλο Μηχανικού Παραγωγής. Με την εφαρµογή του Νόµου Πλαισίου των Α.Ε.Ι. το 1982, το Τµήµα Ναυπηγών αποσπάται από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, η δε Ανωτάτη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών µετονοµάζεται σε Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Συγχρόνως, το προσωπικό και οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τµήµατος κατανέµονται σε 6 Τοµείς (Βιοµηχανικής Διοικήσεως και Επιχειρησιακής Έρευνας, Θερµότητας, Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου, Πυρηνικής Τεχνολογίας, Ρευστών, Τεχνολογίας των Κατεργασιών) που, βέβαια, βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και αλληλοσυµπλήρωση µεταξύ τους. Το 1986 δηµιουργούνται στο Τµήµα άλλοι δύο κύκλοι σπουδών (του Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού και του Κατασκευαστού Μηχανολόγου Μηχανικού) στους οποίους προστίθεται, το 1990, και ο κύκλος του Αεροναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού. Οι 4 κύκλοι σπουδών του Τµήµατος δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να προσδιορίσουν εν µέρει µόνοι τους το κέντρο βάρους των σπουδών τους. Η εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών καθώς και η εκτέλεση του ερευνητικού έργου από τα µέλη του Διδακτικού Προσωπικού γίνεται στα εργαστήρια της Σχολής, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι τρεις βασικές προτεραιότητες της Σχολής: Το εκπαιδευτικό έργο, που περιλαµβάνει παραδόσεις µαθηµάτων, ασκήσεις, εργαστήρια, σεµινάρια, διπλωµατικές εργασίες. Το ερευνητικό έργο και οι διδακτορικές διατριβές, που γίνονται στους έξι Τοµείς της Σχολής. Το κοινωνικό έργο, που αφορά στην ανάπτυξη της τεχνολογίας σε συνεργασία µε τη βιοµηχανία - βιοτεχνία, τους κρατικούς και τους ιδιωτικούς φορείς. Σελίδα 10 από 45

11 Οι συνεργαζόµενες Σχολές 5.2 Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ήδη από το 1911 είχε δηµιουργηθεί το "Ηλεκτρικόν Εργαστήριον", µε σκοπό τον έλεγχο των γνωµόνων ηλεκτρικού και φωταερίου. Παράλληλα, διεξάγονταν ασκήσεις και πειραµατική κατάρτιση των φοιτητών της Σχολής. Στη συνέχεια το Εργαστήριο εµπλουτίστηκε µε όργανα και µηχανήµατα και απέκτησε ειδικότερο ηλεκτρολογικό χαρακτήρα, αποτέλεσε δε το βασικό εργαστήριο από το οποίο πήγασαν όλα τα µετέπειτα ηλεκτρολογικά εργαστήρια. Τα εργαστήρια αυτά είναι: Ηλεκτροτεχνίας, Ηλεκτρικών Μηχανών, Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων, Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ασυρµάτου και Επικοινωνίας Μεγάλων Αποστάσεων, Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων. Τα προσφερόµενα µαθήµατα από την Σχολή Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ήταν µικτά και όλα υποχρεωτικά. Κατά τη δεκαετία του 1960 άρχισε ήδη να διαφαίνεται η ανάγκη διαχωρισµού των δύο περιοχών. Η διαρκής τεχνολογική πρόοδος κατέστησε αναγκαίο το διαχωρισµό τους, που έγινε το Επίσης, για ν' ανταποκριθεί η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στις τεχνολογικές εξελίξεις, δηµιουργήθηκαν δύο κύκλοι σπουδών: του Ηλεκτρονικού και του Ενεργειακού Μηχανικού. Με την εφαρµογή του Νόµου Πλαισίου για τα ΑΕΙ, το 1982, η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών µετονοµάστηκε σε Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών µε τρεις Τοµείς: Ηλεκτροεπιστήµης, Ηλεκτρικής Ισχύος και Πληροφορικής. Από το 1984 οι κύκλοι σπουδών έγιναν τρεις, αφού προστέθηκε και τρίτος κύκλος, του Μηχανικού Υπολογιστών και Πληροφορικής. Το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, µε προεδρικό διάταγµα που εκδόθηκε τον Μάιο του 1991, µετονοµάστηκε σε "Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών". Με τη νοµοθετική αυτή πράξη αναγνωρίστηκε και τυπικά η κατεύθυνση Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, την οποία το Τµήµα καλύπτει εδώ και πολλά χρόνια. Από το 1993 και µετά τέθηκε σε σταδιακή εφαρµογή το νέο πρόγραµµα σπουδών το οποίο προσφέρει τέσσερις κατευθύνσεις που είναι οι εξής: Ηλεκτρονικής και Συστηµάτων Πληροφορικής Επικοινωνιών Ενέργειας Τα υπάρχοντα εργαστήρια έχουν εκσυγχρονιστεί πλήρως, ενώ έχουν συγκροτηθεί και νέα. Όλα τα εργαστήρια είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους µε δίκτυο που επιτρέπει την πλήρη αξιοποίησή τους. 5.3 Σχολή Χηµικών Μηχανικών Η Ανωτάτη Σχολή Χηµικών Μηχανικών τυπικά αρχίζει τη ζωή της µε τη δηµοσίευση του νόµου 980 της 24 και και την έκδοση του νοµοτελεστικού διατάγµατος της Σελίδα 11 από 45

12 11ης Νοεµβρίου Η έναρξη το έτος αυτό αποτελεί το επιστέγασµα µιας σειράς γεγονότων, που έδειξαν την αναγκαιότητα της αυτοδυναµίας της Σχολής Χηµικών Μηχανικών. Τα γεγονότα αυτά, που ξεκίνησαν ευθύς µετά την ίδρυση του Πολυτεχνείου το 1837, οριοθετούν την περίοδο πριν από την ίδρυση της Σχολής. Η Σχολή, µε πρόγραµµα 4 ετών σπουδών, λειτούργησε τον επόµενο χρόνο Η χρονιά καλύφθηκε µε τη δηµιουργία των απαραίτητων εργαστηρίων. Το 1946, µε το νόµο 1021, η Ανωτάτη Σχολή Χηµικών Μηχανικών χωρίσθηκε σε τρία Τµήµατα 5ετούς φοιτήσεως: α) Το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών. β) Το Τµήµα Μεταλλειολόγων Μηχανικών. γ) Το Τµήµα Μεταλλουργών Μηχανικών. Στις δεκαετίες του '50 και του '60, παρατηρούνται µεταβολές στη διδασκαλία, στα µαθήµατα αλλά και στην ερευνητική δραστηριότητα. Η σταδιακή εισαγωγή περισσότερων Μαθηµατικών και η διδασκαλία νέων µαθηµάτων, όπως ο Σχεδιασµός Αντιδραστήρων και Τεχνικής Φυσικών Διεργασιών, αναβαθµίζουν τη Σχολή, που λειτουργεί τώρα µε τις πιο σύγχρονες αντιλήψεις της εποχής και περισσότερο ως Σχολή Χηµικών Μηχανικών. Από το 1960 και µε συνεχείς προσπάθειες η Σχολή πήρε τον καθαρό χαρακτήρα Σχολής Χηµικών Μηχανικών, σύµφωνα µε τα γνωστά πρότυπα και τις ανάγκες της χώρας. Ο ρυθµός εξέλιξης όµως της Σχολής ανακόπηκε στη διάρκεια της δικτατορίας ( ), αλλά οι προσπάθειες εισαγωγής νεοτέρων αντιλήψεων συνεχίστηκαν αµέσως µετά. Με προεδρικό διάταγµα από τον Οκτώβριο του 1975 η Ανωτάτη Σχολή Χηµικών Μηχανικών χωρίστηκε στις ακόλουθες δύο Σχολές: α) Ανωτάτη Σχολή Χηµικών Μηχανικών. β) Ανωτάτη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Ουσιαστικές µεταβολές στον τρόπο λειτουργίας της Σχολής Χηµικών Μηχανικών επήλθαν µε το νόµο 1268/82, που αφορά τη γενικότερη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Με το νόµο αυτό καταργήθηκαν οι υπάρχουσες έδρες της Σχολής και δηµιουργήθηκε Τµήµα Χηµικών Μηχανικών µε τους εξής 4 Τοµείς: i. Χηµικών Επιστηµών. ii. Aνάλυσης, Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστηµάτων. iii. Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών. iv. Σύνθεσης και Ανάπτυξης βιοµηχανικών Διαδικασιών. 5.4 Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Το Τµήµα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. ιδρύθηκε τυπικά µε τον Α.Ν. 1021/ , µε βάση τον οποίο η Σχολή Χηµικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. υποδιαιρέθηκε σε τρία Τµήµατα: (α) το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, (β) το Τµήµα Μεταλλειολόγων Μηχανικών, και (γ) το Τµήµα Μεταλλουργών Μηχανικών. Των δύο τελευταίων Τµηµάτων η λειτουργία άρχισε το ακαδηµαϊκό έτος Πριν από την ίδρυση των Τµηµάτων Μεταλλειολόγων Μηχανικών και Μεταλλουργών Μηχανικών, ένας αριθµός µαθηµάτων που ανήκαν στο γνωστικό τους αντικείµενο διδάσκονταν σε άλλα Τµήµατα. Συγκεκριµένα, από το 1878 στο Ίδρυµα, που τότε Σελίδα 12 από 45

13 ονοµαζόταν "Σχολή Βιοµηχάνων Τεχνών", το µάθηµα "Ορυκτολογία και Γεωλογία" διδασκόταν στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ενώ αργότερα άρχισε να διδάσκεται το µάθηµα "Μεταλλουργία του Σιδήρου" στη Σχολή Μηχανουργών. Τα δύο αυτά µαθήµατα συνέχισαν να διδάσκονται µέχρι και την αναδιάρθρωση του 1914, οπότε καθιερώθηκε και η σηµερινή ονοµασία του Ιδρύµατος (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), ενώ το 1917 εισάγεται και το µάθηµα "Μεταλλευτικά Έργα". Το 1943, µε τον Ν. 935, ιδρύονται οι Έδρες Ειδικής Μεταλλευτικής, Μεταλλουργίας Σιδήρου, Ειδικής Μεταλλουργίας, και Κοιτασµατολογίας & Εφηρµοσµένης Γεωλογίας. Η ουσιαστική όµως λειτουργία του Τµήµατος αρχίζει το ακαδηµαϊκό έτος µε την ίδρυση των πενταετούς φοίτησης Τµηµάτων Μεταλλειολόγων Μηχανικών και Μεταλλουργών Μηχανικών. Το 1948, τρία δηλαδή χρόνια µετά την ίδρυση των Τµηµάτων αυτών, γίνεται συγχώνευσή τους σε ένα ενιαίο Τµήµα µε τον τίτλο "Τµήµα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών", που συνεχίζει να ανήκει στην Ανωτάτη Σχολή Χηµικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Έτσι, τα έτη 1950, 1951 και 1952 αποφοίτησαν από το Ε.Μ.Π. διπλωµατούχοι µηχανικοί µε ξεχωριστές ειδικότητες, Μεταλλειολόγου Μηχανικού ή Μεταλλουργού Μηχανικού. Από το 1953 και µέχρι σήµερα το δίπλωµα που απονέµεται είναι κοινό, ήτοι Μηχανικού Μεταλλείων - Μεταλλουργού. Το ακαδηµαϊκό έτος το Τµήµα αποσπάστηκε από την Ανωτάτη Σχολή Χηµικών Μηχανικών και αποτέλεσε ανεξάρτητη Σχολή µε την ονοµασία "Ανωτάτη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών". Με την εφαρµογή του Ν. 1268/82 "Για τη Δοµή και Λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων" (Νόµος Πλαίσιο), η "Ανωτάτη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών" ονοµάστηκε και πάλι "Τµήµα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών", και οι 9 τότε υπάρχουσες Έδρες της Σχολής εντάχθηκαν στους εξής 3 Τοµείς του Τµήµατος, που ιδρύθηκαν βάσει αυτού του Νόµου: Τοµέας Μεταλλευτικής Τοµέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών Τοµέας Γεωλογικών Επιστηµών Το 1999, και στην προσπάθεια αναβάθµισης των προπτυχιακών σπουδών, αποφασίστηκε τα 7 πρώτα εξάµηνα σπουδών να αποτελούν το βασικό κορµό, ενώ από το 8ο εξάµηνο να λειτουργούν πέντε (5) κατευθύνσεις, οι οποίες ολοκληρώνονται ως προς τα µαθήµατα στο 9ο εξάµηνο σπουδών. Οι 5 κατευθύνσεις είναι: (α) Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον. (β) Μεταλλευτική Τεχνολογία. (γ) Γεωτεχνολογία (δ) Μεταλλουργικές Διεργασίες. (ε) Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών. Από το ακαδηµαϊκό έτος ακολουθείται το νέο σύστηµα κατευθύνσεων. Επίσης, από το ακαδηµαϊκό έτος , το Τµήµα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών έχει µετονοµαστεί σε Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Από το 1993 τα εργαστήρια και όλες οι δραστηριότητες της Σχολής έχουν µεταφερθεί στα νέα Κτίρια του Τµήµατος στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Σελίδα 13 από 45

14 5.5 Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε µε Διάταγµα της 15ης Μαΐου 1969 και άρχισε να λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος Η Σχολή προήλθε από τον κύκλο σπουδών Ναυτικού Μηχανολόγου Μηχανικού, που υπήρχε στην Ανωτάτη Σχολή Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων και της οποίας αποτέλεσε Τµήµα. Η πρωτοβουλία της ίδρυσής του οφείλεται στον αείµνηστο Καθηγητή Β. Φραγκούλη, ο οποίος διετέλεσε Πρύτανης του ΕΜΠ κατά το ακαδηµαϊκό έτος και Προπρύτανης κατά τα δύο προηγούµενα έτη. Με το Διάταγµα της 15ης Μαΐου 1969 ιδρύθηκαν οι εξής τρεις έδρες: Θεωρία Πλοίου, Μελέτη και Κατασκευή Πλοίου και Ναυτική Μηχανολογία, οι οποίες πληρώθηκαν από τους Καθηγητές: Θ. Λουκάκη, Α. Αντωνίου και Ι. Ιωαννίδη, αντίστοιχα. Σε κάθε µία από τις έδρες αυτές υπήρχε µία (1) θέση Επιµελητή, δύο (2) θέσεις Βοηθών και µία (1) θέση Παρασκευαστή. Από την αρχή, η Σχολή είχε δικό της αριθµό εισακτέων, οι οποίοι κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του ήταν δέκα (10), ενώ οι πρώτοι Διπλωµατούχοι Μηχανικοί αποφοίτησαν το Από το ακαδηµαϊκό έτος , η Ανωτάτη Σχολή Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων χωρίσθηκε στις Σχολές Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων, και η Σχολή υπήχθη στην πρώτη. Τέλος, µετά τη δηµοσίευση του Νόµου 1268/82, µε Διάταγµα της 26ης Αυγούστου 1982, η Σχολή έγινε ανεξάρτητη. Κατά την έναρξη λειτουργίας της ως ανεξάρτητης Σχολής, ο αριθµός µελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ήταν πέντε (5): τρεις (3) Καθηγητές και δύο (2) Λέκτορες. Αµέσως όµως η Γενική Συνέλευση της Σχολής προχώρησε στην προκήρυξη νέων θέσεων, έτσι ώστε σήµερα ο αριθµός των µελών ΔΕΠ να έχει αυξηθεί σε είκοσι (22). Με τα νέα µέλη ΔΕΠ έχει ανανεωθεί σε σηµαντικό βαθµό το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Σχολής, τόσο από την άποψη του περιεχοµένου των µαθηµάτων όσο και από την άποψη των διδασκοµένων αντικειµένων, µε την προσθήκη νέων µαθηµάτων. Στη Σχολή αναπτύσσεται επίσης έντονη και πολύπλευρη ερευνητική δραστηριότητα, σηµαντικός σταθµός της οποίας µπορεί να θεωρηθεί η έναρξη λειτουργίας της Πειραµατικής Δεξαµενής το Η ερευνητική δραστηριότητα στη Σχολή περιγράφεται εν εκτάσει σε ξεχωριστό ενηµερωτικό έντυπο της Σχολής. Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 131/483, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/αρ.899/τεύχος , έχουν ήδη συσταθεί και λειτουργούν στη Σχολή οι ακόλουθοι τέσσερις (4) τοµείς: Τοµέας Μελέτης Πλοίου και Θαλάσσιων Μεταφορών, Τοµέας Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναµικής, Τοµέας Ναυτικής Μηχανολογίας και Τοµέας Θαλάσσιων Κατασκευών. 5.6 Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών Το Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών (Τ.Ε.Μ.Φ.Ε.) (πρώην Γενικό Τµήµα) του Ε.Μ.Π. ιδρύθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1268/82 µε αποστολή την εκπαίδευση και την έρευνα στο γενικό γνωστικό υπόβαθρο των επιστηµών του Μηχανικού όλων των ειδικοτήτων. Είναι το πολυπληθέστερο σε µέλη Δ.Ε.Π. Τµήµα του Σελίδα 14 από 45

15 Ε.Μ.Π.. Διαθέτει υψηλής στάθµης επιστηµονικό δυναµικό και υλικοτεχνική υποδοµή και περιλαµβάνει τοµείς: Τοµέας Μαθηµατικών Τοµέας Φυσικής Τοµέας Μηχανικής Τοµέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών και Δικαίου. Σελίδα 15 από 45

16 Μέρος Δεύτερο: Πληροφορίες σχετικά µε το ΔΠΜΣ «Συστήµατα Αυτοµατισµού» 1. Γενική περιγραφή Αντικείµενο του Διατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Συστήµατα Αυτοµατισµού» είναι: (α) η ενίσχυση της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας στην περιοχή των Συστηµάτων Κατασκευών & Παραγωγής και των Συστηµάτων Αυτόµατου Ελέγχου και Ροµποτικής, και (β) η παραγωγή νέας γνώσης στις περιοχές αυτές. Ειδικότερα, µέσω αυτού του ΔΠΜΣ επιχειρείται η αναβάθµιση της έρευνας και η παροχή διεπιστηµονικής και εξειδικευµένης γνώσης, µε στόχο τόσο τη θεωρητική, όσο και την εργαστηριακή-πρακτική εξάσκηση, στη στρατηγικής σηµασίας για τη χώρα µας περιοχή των Συστηµάτων Αυτοµατισµού. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω του διατµηµατικού και διεπιστηµονικού χαρακτήρα του Προγράµµατος, που καλύπτει ένα ευρύ φάσµα περιοχών της τεχνολογίας και της επιστήµης, όπως: Τα συστήµατα υποστήριξης και σχεδιασµού κατασκευών και βιοµηχανικής παραγωγής, όπως συστήµατα CAD, CAE, CAM, κλπ. Τα συστήµατα αυτοµατοποίησης και βιοµηχανικής παραγωγής Τη θεωρία και εφαρµογή συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου Τα ροµποτικά και µηχανοτρονικά συστήµατα και τον έλεγχό τους Η τεχνολογία αυτοµατισµού θερµικών, φυσικών, χηµικών και µηχανικών διεργασιών Τα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα διοίκησης και οικονοµικής υποστήριξης της βιοµηχανικής παραγωγής Τα συστήµατα ασφάλειας εργασίας και εγκαταστάσεων, συντήρησης, επεξεργασίας αποβλήτων κ.α. Τα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα διοίκησης και οικονοµικής υποστήριξης της βιοµηχανικής παραγωγής, συστήµατα κοστολόγησης παραγωγής Τα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα επιλεγµένης κλαδικής παραγωγής, όπως αδρανή υλικά, χηµική βιοµηχανία, κ.α. 1.1 Απονεµόµενος ακαδηµαϊκός τίτλος Σε όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (ΜΦ) περατώσουν επιτυχώς µία από τις προβλεπόµενες κατευθύνσεις σπουδών, όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσας, το ΔΠΜΣ απονέµει το Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στη γενική περιοχή των «Συστηµάτων Αυτοµατισµού» και µε µία από τις εξής δύο επιµέρους κατευθύνσεις «Συστήµατα Κατασκευών & Παραγωγής» και «Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου & Ροµποτικής». Σελίδα 16 από 45

17 1.2 Προϋποθέσεις εισαγωγής 1. Στο Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) γίνονται δεκτοί Διπλωµατούχοι Μηχανικοί Τµηµάτων του Ε.Μ.Π. ή άλλων αντίστοιχων Τµηµάτων Α.Ε.Ι. της χώρας ή ισότιµων Τµηµάτων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι ισότιµων Τµηµάτων συγγενούς γνωστικού αντικειµένου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις, και για τους οποίους η απόκτηση του ΜΔΕ ή/και ΔΔ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώµατος του Ε.Μ.Π. Με τον ίδιο ως άνω περιορισµό, γίνονται κατ αρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Τµηµάτων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις ισχύουσες διατάξεις. 2. Η Ειδική Διατµηµατική Επιτροπή (ΕΔΕ) (άρθρο 12 παρ. γ Ν2083/92) αποφασίζει ανάλογα µε το Τµήµα προέλευσης των υποψηφίων τα τυχόν επιπλέον µαθήµατα που θα πρέπει να παρακολουθήσει και στα οποία θα πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς ο υποψήφιος πριν ενταχθεί στο ΔΠΜΣ. Τα µαθήµατα αυτά επιλέγονται από τον Πίνακα µαθηµάτων του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών (ΠΠΣ) των συνεργαζόµενων Τµηµάτων του Ε.Μ.Π. Η µέγιστη διάρκεια παρακολούθησης πρόσθετων µαθηµάτων ορίζεται σε δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Η ΕΔΕ µπορεί µε τεκµηριωµένη απόφαση της να απαλλάσσει υποψηφίους από την παρακολούθηση προπτυχιακών και κατ επιλογή µαθηµάτων του ΔΠΜΣ, εφόσον αυτοί έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς συναφή µαθήµατα στις προπτυχιακές τους ή άλλες µεταπτυχιακές σπουδές. 3. Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) γίνεται µε συνεκτίµηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων τις ισχύουσας νοµοθεσίας. Λεπτοµέρειες εφαρµογής των κριτηρίων αυτών και οι συντελεστές βαρύτητας τους, καθώς και τα συµπληρωµατικά κριτήρια ή πιθανές εξετάσεις σε µαθήµατα το αποτέλεσµα των οποίων θα συνεκτιµάται κατά την επιλογή, καθορίζονται από την ΕΔΕ µε απόφαση της και περιλαµβάνονται στον κανονισµό σπουδών του ΔΠΜΣ. 4. Κάτοχοι ισοτίµου πτυχίου (5 ους διάρκειας σπουδών), οι οποίοι παρακολούθησαν και εξετάστηκαν επιτυχώς σε µαθήµατα µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών χωρίς να αποκτήσουν δίπλωµα ΜΔΕ ή ισότιµο µε αυτό, µπορούν να ενταχθούν στο παρόν ΔΠΜΣ µετά από απόφαση της ΕΔΕ κατόπιν εισηγήσεως της συντονιστικής επιτροπής. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται και τα µαθήµατα που οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν και στα οποία θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς για την απόκτηση του ΜΔΕ. 1.3 Εκπαιδευτικοί και επαγγελµατικοί στόχοι Οι περιοχές που καλύπτει το ΔΠΜΣ «Συστήµατα Αυτοµατισµού» είναι κατεξοχήν διεπιστηµονικές και εξελισσόµενες. Εποµένως, απαιτούν τη συνεργασία ικανών επιστηµόνων και µηχανικών µε δυνατότητες καινοτοµικής προσέγγισης στα τεχνολογικά προβλήµατα που προκύπτουν. Έχοντας αυτά υπόψη, το ΔΠΜΣ «Συστήµατα Αυτοµατισµού» αποσκοπεί στην ειδίκευση των συµµετεχόντων στις σύγχρονες µεθόδους και τεχνικές της Σελίδα 17 από 45

18 διεπιστηµονικής προσέγγισης συνεργασίας και έρευνας, ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν µε επάρκεια τις αυξανόµενες ανάγκες του Δηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα της χώρας, καθώς και γενικότερα, στις επιστηµονικές περιοχές που καλύπτει το ΔΠΜΣ. Επιδιώκει επίσης την άριστη κατάρτιση επιστηµόνων, ικανών να παράγουν νέα γνώση και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητη και επιδιώκεται η σύνδεση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών του ΔΠΜΣ µε την παραγωγή, µε απώτερο στόχο να συµβάλλει στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας. 1.4 Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές 1. Οι κάτοχοι ΜΔΕ µπορούν να ζητήσουν τη συνέχιση των µεταπτυχιακών τους σπουδών προς απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώµατος (ΔΔ) σε ένα από τα συνεργαζόµενα στο παρόν ΔΠΜΣ Τµήµατα του ΕΜΠ, µε βάση τη διαδικασία που περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους και απεικονίζεται στο επισυναπτόµενο διάγραµµα, σύµφωνα µε την απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ (Συνεδρίαση 17/10/97). 2. Οι προϋποθέσεις για την εγγραφή κατόχου ΜΔΕ ως υποψηφίου διδάκτορα (ΥΔ) είναι (α) θετική εισήγηση της ΕΔΕ προς το Τµήµα υποδοχής και (β) αποδοχή του Τµήµατος. 3. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης το Τµήµα υποδοχής ορίζει Συµβουλευτική Επιτροπή σύµφωνα µε το εδάφιο α της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν2083/92, Η οποία καθορίζει, σε συνεργασία µε τον ΜΦ το θέµα της υπό εκπόνηση διατριβής. 4. Κάτοχοι ισοδύναµου τίτλου ΜΔΕ προερχόµενοι από συναφή Τµήµατα θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης ΑΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής, είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί ως ΥΔ στο συνεργαζόµενο στο ΔΠΜΣ Τµήµα υποδοχής, για την απόκτηση του ΔΔ, µετά από: (α) θετική εισήγηση της ΕΔΕ προς το Τµήµα υποδοχής, (β) αποδοχή του Τµήµατος υποδοχής, και αφού ληφθεί υπόψη το αναλυτικό πρόγραµµα µαθηµάτων µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών τους. 5. Οι ΥΔ είναι δυνατόν να παρέχουν αµειβόµενη διδακτική και ερευνητική βοηθητική εργασία σύµφωνα µε κανόνες που εγκρίνει η Σύγκλητος. 1.5 Διάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών µε πιστωτικές µονάδες (60 ανά έτος) Στο ΔΠΜΣ «Συστήµατα Αυτοµατισµού» υπάρχουν οι ακόλουθες δύο κατευθύνσεις: Κατεύθυνση Α «Συστήµατα Κατασκευών και Παραγωγής» Οι απόφοιτοι της Κατεύθυνσης Α θα έχουν ειδίκευση στα Συστήµατα Κατασκευών και Παραγωγής µε ιδιαίτερη έµφαση στην εισαγωγή του αυτοµατισµού καθώς και της υποστήριξης όλων των σχετικών διαδικασιών µε Η/Υ. Κατεύθυνση Β «Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου και Ροµποτικής» Οι απόφοιτοι της Κατεύθυνσης Β θα ειδικεύονται σε Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου και Ροµποτικής µε έµφαση στις προηγµένες ροµποτικές διατάξεις και σε προηγµένα συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου. Σελίδα 18 από 45

19 Κατ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήµατα Ο κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει συνολικά οκτώ (8) µαθήµατα από την Κατεύθυνση στην οποία έχει εγγραφεί, και τέσσερα (4) από την άλλη Κατεύθυνση. Ο αριθµός των µαθηµάτων που θα επιλεγούν σε κάθε εξάµηνο εξαρτάται από το αν ο φοιτητής θα ολοκληρώσει το ΔΠΜΣ σε ένα ή δύο ακαδηµαϊκά έτη. Σε κάθε περίπτωση για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε συνολικά 12 µαθήµατα. Τα µαθήµατα κάθε κατεύθυνσης δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία Η ανάληψη θέµατος για την εκπόνηση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας µπορεί να γίνει µετά το τέλος του 2 ου εξαµήνου του πρώτου έτους σπουδών, µε την προϋπόθεση ότι ο Μ.Φ. έχει ως τότε εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα µισά από τα µεταπτυχιακά µαθήµατα του Δ.Π.Μ.Σ.. Η ολοκλήρωσή της δεν µπορεί να ξεπεράσει τη µέγιστη διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ, δηλαδή τα δύο (2) έτη. Για την απονοµή του ΜΔΕ απαιτείται προαγωγικός βαθµός τόσο στα µεταπτυχιακά µαθήµατα, όσο και στη µεταπτυχιακή εργασία. Σελίδα 19 από 45

20 Οργάνωση Μαθηµάτων ανά Εξάµηνο Ώρες Διδασκαλίας (ανά βδοµάδα) Ώρες Απασχόλησης Φοιτητών (ανά βδοµάδα) Α Εξάµηνο Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (Υποχρεωτική επιλογή 4 µαθηµάτων & 2 από τη Β κατεύθυνση) Βελτιστοποίηση Συστηµάτων Σχεδιασµός Νέων Βιοµηχανικών Προϊόντων 3 1 Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις 3 2 CAD και Εφαρµογές 3 2 CAΕ και Εφαρµογές CAM και Εφαρµογές 3 2 Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (Υποχρεωτική επιλογή 4 µαθηµάτων & 2 από την Α κατεύθυνση) Ψηφιακά Συστήµατα Ελέγχου Τεχνολογίες Μικρο-Συστηµάτων Μετρήσεις Ροµποτικά Συστήµατα Ελέγχου 3 3 Αυτοµατισµός στην Παραγωγή Υπολογιστικά Συστήµατα Ελέγχου και Ροµποτικής ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Β Εξάµηνο Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (Υποχρεωτική επιλογή 4 µαθηµάτων & 2 από τη Β κατεύθυνση) Συστήµατα Μεταφορικών Μέσων Διεργασίες και Τεχνικές Αντιρρύπανσης Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών Η-Μ Μελέτες 3 1 Τεχνολογία Πολυµερών 3 2 Έξυπνα Υλικά 3 2 Αυτοµατισµός Ενεργειακών Συστηµάτων ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (Υποχρεωτική επιλογή 4 µαθηµάτων & 2 από τη Α κατεύθυνση) Πολυµεταβλητά Συστήµατα Ελέγχου Εργαστήριο Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου 3 3 Ευφυή Συστήµατα Ελέγχου και Ροµποτικής 3 3 Μηχανοτρονικά Συστήµατα 3 4 Εργαστήριο Ροµποτικής Αισθητήρες Συστήµατα Πραγµατικού Χρόνου Γ Εξάµηνο Επαναλαµβάνονται τα µαθήµατα του Α Εξαµήνου Δ Εξάµηνο Επαναλαµβάνονται τα µαθήµατα του Β Εξαµήνου Τα µαθήµατα που προσωρινά δεν διδάσκονται έχουν διάρκεια 3 ώρες/ βδοµάδα. 1.6 Τελικές Εξετάσεις ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η τελική εξέταση διεξάγεται την εβδοµάδα που έπεται του τέλους διδασκαλίας του τετραµήνου. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ή η Ε.Δ.Ε. µπορούν µε τεκµηριωµένη απόφασή τους να αποδεχθούν έκτακτη επιπλέον εξέταση στο 1/4 των µαθηµάτων, κατά µέγιστο, ανά διδακτικό τετράµηνο, εφόσον δεν µπόρεσε να εξεταστεί ο Υ.Δ. ή Μ.Φ. για λόγους ανώτερης βίας. 1.7 Κανονισµοί εξετάσεων και αξιολόγησης/βαθµολόγησης Σελίδα 20 από 45

21 α) Η παρακολούθηση των µαθηµάτων και η συµµετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί και τεκµηριωµένοι λόγοι αδυναµίας παρουσίας του Υ.Δ. ή του Μ.Φ., η Γ.Σ.Ε.Σ. ή η Ε.Δ.Ε. µπορούν να δικαιολογήσουν ορισµένες απουσίες, ο µέγιστος αριθµός των οποίων δεν µπορεί να υπερβεί το 1/4 των διαλέξεων. Ο Υ.Δ. ή Μ.Φ. έχει το δικαίωµα να επαναλάβει το µάθηµα (ή άλλο αντίστοιχο που του ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. ή η Ε.Δ.Ε.) στην επόµενη και τελευταία διδακτική περίοδο. β) Η βαθµολογία στα µαθήµατα γίνεται στην κλίµακα 0-10, χωρίς κλασµατικό µέρος, µε βάση επιτυχίας κατ ελάχιστο το 5. Ο βαθµός του µαθήµατος προκύπτει υποχρεωτικά όχι µόνο από την τελική εξέταση αλλά και από τις ασκήσεις, τα θέµατα και τις λοιπές εργασίες που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, µε σχετική βαρύτητα που καθορίζεται σε κάθε µάθηµα από τον αρµόδιο διδάσκοντα και δεν µπορεί να υπολείπεται του 30% του συνολικού βαθµού του µαθήµατος. Διευκρινίζεται παράλληλα ότι µόνο η βαθµολογία της Μεταπτυχιακής Εργασίας, που δίνεται από τους επιµέρους εξεταστές και ως µέσος όρος, µπορεί να περιλαµβάνει µισή κλασµατική µονάδα. γ) Τα αποτελέσµατα εκδίδονται από τους διδάσκοντες εντός µιας εβδοµάδας από τη διεξαγωγή της τελικής εξέτασης. δ) Οι αποτυχόντες σε µαθήµατα µπορούν να επανεγγραφούν τον επόµενο χρόνο στα ίδια (ή και διαφορετικά αν πρόκειται για επιλογής) µαθήµατα. Στις περιπτώσεις διαπανεπιστηµιακών Π.Μ.Σ., σύµφωνα και µε την παρ. 3.4., και εφόσον δεν είναι χρονικά δυνατή η επανεγγραφή, επιτρέπεται κατ εξαίρεση µια και µόνον πρόσθετη εξεταστική περίοδος, προσδιοριζόµενη σε κατάλληλο χρόνο από την Ε.Δ.Ε.. ε) Αν Υ.Δ. ή Μ.Φ. έχει παρακολουθήσει µαθήµατα άλλου αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών και έχει εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, µπορεί να απαλλαγεί από αντίστοιχα µαθήµατα του Μ.Π.Μ.Σ. ή Δ.Π.Μ.Σ. µετά από αίτησή του, εισήγηση των αντίστοιχων διδασκόντων και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. Σελίδα 21 από 45

22 2. Περιγραφή των επιµέρους ενοτήτων µαθηµάτων Κωδ. Αριθµός Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος 1101 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιγραφή / Περιεχόµενο µαθήµατος Εισαγωγή. Ντετερµινιστικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Μέθοδος Μέγιστης Κλίσης (Steepest Descent Method). Μέθοδος Newton. Μέθοδος BFGS. Ηµι-ντετερµινιστικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης. Μέθοδος Complex (Box). Μέθοδος Hook-Jeeves. Στοχαστικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης. Στρατηγικές Εξέλιξης. Εξελικτικός Προγραµµατισµός. Γενετικοί Αλγόριθµοι. Συναρτήσεις δοκιµών. Συναρτήσεις µε µοναδικό σηµείο ελαχίστου. Συναρτήσεις µε πολλαπλά σηµεία τοπικών ελαχίστων. Αντιµετώπιση περιορισµών. Παραδείγµατα Εφαρµογών. Βελτιστοποίηση τροχιάς τετρα-αρθρωτού µηχανισµού. Βελτιστοποίηση συστήµατος ανάρτησης οχήµατος. Βελτιστοποίηση κατασκευής συγκολλητής δοκού. Βελτιστοποίηση διατοµής δοκού τύπου. Υπολογιστικό Θέµα. Μαθησιακοί στόχοι Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η εξειδίκευση των Μ.Φ. σε σύγχρονες µεθόδους βελτιστοποίησης µε στόχο την εφαρµογή τους στο βέλτιστο σχεδιασµό κατασκευών. Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος εκπονείται υπολογιστικό θέµα. Εξάµηνο Διδασκαλίας 1 ο 12 ο Υποχρεωτικό (Υ), Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ) ο Υ (Κατεύθυνση Α) 1 ΕΕ (Κατεύθυνση Β) Προβλεπόµενες Ώρες Διδασκαλίας ανά εξάµηνο Διαλέξεις Εργαστήρια Μικρές οµάδες Άλλη Είδος Μαθήµατος Υποβάθρου (ΥΠ), Επιστηµονικής Περιοχής (ΕΠ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Διδασκαλία Σύνολο εβδοµαδιαίων ωρών διδασκαλίας ΕΠ Διδακτικές Μονάδες Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας (Ναι/Όχι) Μάθηµα Κορµού (ΚΟ) Κατεύθυνσης (ΚΑ) ΚΟ (Κατεύθυνση Α) ΚΑ (Κατεύθυνση Β) Εργασία ή Πρόοδος (Ναι / Όχι) Υποχρεωτική / Προαιρετική Ναι Σηµειώσεις Διανέµεται τεύχος Σηµειώσεων 94 σελίδων µεγέθους Α4.. Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο µάθηµα Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαµήνου: 30% Παρακολούθηση διαλέξεων & σεµιναρίων: Λογιστικές ή εργαστηριακές ασκήσεις: Project: 70% Κατ οίκον µελέτη: ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Σελίδα 22 από 45

23 Κωδ. Αριθµός Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος 1102 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Περιγραφή / Περιεχόµενο µαθήµατος Η Συστηµατική Αντίληψη της Κατασκευής. Εισαγωγή στην Κατασκευαστική Μελέτη. Η Συστηµατική Προσέγγιση της Κατασκευαστικής Μελέτης. Μοντελοποίηση Συστηµάτων. Συστηµατική Ανάλυση. Η Μέθοδος Concurrent Engineering (CE). Αρχές της µεθόδου CE. Διαδικασία της µεθόδου CE. Γενικά χαρακτηριστικά της µεθόδου CE. Αποσύνθεση στη µέθοδο Concurrent Design. Αποσύνθεση της σχεδιαστικής διαδικασίας. Αποσύνθεση των περιορισµών του σχεδίου. Η CE στο βέλτιστο δοµικό σχέδιο. Εξαγωγή του σκελετού. Μετατροπές σε ένα γράφηµα. Συµµετρία. Κινητικότητα. Ραφινάρισµα του σχεδίου. Μοντελοποίηση στο σχεδιασµό µε τη µέθοδο CE. Υπάρχουσες µέθοδοι και εργαλεία για εφαρµογή της CE. Το σχεδιαστικό µοντέλο. Αποσύνθεση του υποψήφιου σχεδίου σε στοιχεία. Υπολογισµός του δείκτη καταλληλότητας. Εµπόδια στη δηµιουργία του περιβάλλοντος του Concurrent Design. Ποιότητα στις Κατασκευές. Λίστα Ελέγχου. Συστήµατα Ποιότητας. Εναλλακτικές Κατασκευαστικές Λύσεις. Μαθησιακοί στόχοι Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η εξειδίκευση των Μ.Φ. σε θέµατα κατασκευαστικής σύνθεσης µε στόχο την ανάπτυξη και παραγωγή νέων βιοµηχανικών προϊόντων. Εξάµηνο Διδασκαλίας 1 ο 12 ο Υποχρεωτικό (Υ), Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ) ο Υ (Κατεύθυνση Α) 1 ΕΕ (Κατεύθυνση Β) Προβλεπόµενες Ώρες Διδασκαλίας ανά εξάµηνο Διαλέξεις Εργαστήρια Μικρές οµάδες Άλλη Είδος Μαθήµατος Υποβάθρου (ΥΠ), Επιστηµονικής Περιοχής (ΕΠ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Διδασκαλία Σύνολο εβδοµαδιαίων ωρών διδασκαλίας ΕΠ Διδακτικές Μονάδες Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας (Ναι/Όχι) Μάθηµα Κορµού (ΚΟ) Κατεύθυνσης (ΚΑ) ΚΟ (Κατεύθυνση Α) ΚΑ (Κατεύθυνση Β) Εργασία ή Πρόοδος (Ναι / Όχι) Υποχρεωτική / Προαιρετική ΝΑΙ Σηµειώσεις Διανέµεται τεύχος σηµειώσεων 73 σελίδων µεγέθους Α4. Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο µάθηµα Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαµήνου: 80% Παρακολούθηση διαλέξεων & σεµιναρίων: 20% Λογιστικές ή εργαστηριακές ασκήσεις: Project: Κατ οίκον µελέτη: ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Σελίδα 23 από 45

24 Κωδ. Αριθµός Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος 1103 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιγραφή / Περιεχόµενο µαθήµατος Εισαγωγή. Αντικείµενο των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων κύριες και βοηθητικές εγκαταστάσεις Παράµετροι, σχεδιασµοί βιοµηχανικών εγκαταστάσεων Εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Εγκαταστάσεις παροχής πεπιεσµένου αέρα Εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης Εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος Διαγράµµατα λειτουργίας βιοµηχανικών εγκαταστάσεων Μέθοδοι διάγνωσης βλαβών και συντήρησης Ασφάλεια της εργασίας και των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων. Μαθησιακοί στόχοι Η εξοικείωση των φοιτητών µε τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις (κύριες και βοηθητικές) και τις παραµέτρους σχεδιασµού τους. Η εξοικείωση των φοιτητών µε τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις (κύριες και βοηθητικές) και τις παραµέτρους σχεδιασµού τους. Εξάµηνο Διδασκαλίας 1 ο 12 ο Υποχρεωτικό (Υ), Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ) ο Υ (Κατεύθυνση Α) 1 ΕΕ (Κατεύθυνση Β) Προβλεπόµενες Ώρες Διδασκαλίας ανά εξάµηνο Διαλέξεις Εργαστήρια Μικρές οµάδες Άλλη Είδος Μαθήµατος Υποβάθρου (ΥΠ), Επιστηµονικής Περιοχής (ΕΠ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Διδασκαλία Σύνολο εβδοµαδιαίων ωρών διδασκαλίας ΕΠ Διδακτικές Μονάδες Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας (Ναι/Όχι) Μάθηµα Κορµού (ΚΟ) Κατεύθυνσης (ΚΑ) ΚΟ (Κατεύθυνση Α) ΚΑ (Κατεύθυνση Β) Εργασία ή Πρόοδος (Ναι / Όχι) Υποχρεωτική / Προαιρετική ΝΑΙ Σηµειώσεις Σηµειώσεις Βιοµηχανικών Εγκαταστάσων Μ. Σφαντζικόπουλος, Ι. Αντωνιάδης, Χ. Προβατίδης Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο µάθηµα Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαµήνου: 80% Παρακολούθηση διαλέξεων & σεµιναρίων: Λογιστικές ή εργαστηριακές ασκήσεις: Project: 20% Κατ οίκον µελέτη: ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Σελίδα 24 από 45

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΑΣΦΔ) Διευθυντής Προγράμματος: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Γενικά Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Οπτική και Όραση» οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Έκδοση 4 Ιούλιος 2011 Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα και στις (μονοτμηματικές) Σχολές του Α.Π.Θ. αναπτύσσονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΜΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Α. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Προπτυχιακές σπουδές : η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΒΑ FULL-TIME Ο Οδηγός Σπουδών διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ. Επαμεινώνδας Βουτσάς. Λέκτορας Ε.Μ.Π.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ. Επαμεινώνδας Βουτσάς. Λέκτορας Ε.Μ.Π. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Επαμεινώνδας Βουτσάς Λέκτορας Ε.Μ.Π. Στον ιδρυτικό νόμο 980 του 1917 γράφεται: "Το Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, σκοπούν τον καταρτισμόν επιστημόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / BIOMEDICAL ENGINEERING Δ.Π.Μ.Σ.-BIM/BME ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ.Π.Μ.Σ. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / BIOMEDICAL ENGINEERING Δ.Π.Μ.Σ.-BIM/BME ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / BIOMEDICAL ENGINEERING Δ.Π.Μ.Σ.-BIM/BME ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οργάνωση και λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο BIM/BME των Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ 1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 207 KB N.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: 2610 96 9931 Telefax: 2610 997 728 E-mail: pharminf@upatras.gr Πάτρα 31 Μαϊου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Το Τμήμα Φαρμακευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Διευθυντής Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Κουμουνδούρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας 213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει εκτεταμένες σπουδές στη Μηχανική συμπεριλαμβάνοντας τις διάφορες περιοχές που σχετίζονται με σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα Σεμιναριακοί κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά / εργαστηριακά,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ψ Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Βασικές Έννοιες- Ορισμοί Ίδρυση ΔΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ. 80, 1/4/2005) Ομοταγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση Επιμέρους θέμα: Καλλιτεχνικές σπουδές στη ζωγραφική στο θέατρο στη μουσική και επαγγελματική αποκατάσταση ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Ανδρέου Λέκτορας Θεσσαλονίκη, 14-16/12/2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα