ΘΕΜΑ: Πανελλαδικές εξετάσεις υ οψηφίων ΕΠΑΛ (Οµάδα Α) και µαθηµάτων ειδικότητας (Οµάδα Β) µε ανα ηρία και ειδικές εκ αιδευτικές ανάγκες έτους 2011.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Πανελλαδικές εξετάσεις υ οψηφίων ΕΠΑΛ (Οµάδα Α) και µαθηµάτων ειδικότητας (Οµάδα Β) µε ανα ηρία και ειδικές εκ αιδευτικές ανάγκες έτους 2011."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ OΡΓΑΝ. ΚΑΙ ΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση: Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 T.K. Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Μ. Κολαϊτη Τηλέφωνο: FAX: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι Μαρούσι, 15/04/2011 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ151/46634/Β6 ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : 1) Περιφ. Δ/ντές Εκπ/σης 2) Δ/νσεις Δ.Ε 3)Γραφ.Ε.Ε 4)Προέδρους Βαθμολογικών Κέντρων ΕΠΑΛ και Προέδρους Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων υποψηφίων με αναπηρίες και ειδικές εκπ/κές ανάγκες (Με τη φροντίδα των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης και των Γραφείων Ε.Ε.) ΘΕΜΑ: Πανελλαδικές εξετάσεις υ οψηφίων ΕΠΑΛ (Οµάδα Α) και µαθηµάτων ειδικότητας (Οµάδα Β) µε ανα ηρία και ειδικές εκ αιδευτικές ανάγκες έτους Για την εξέταση των υ οψηφίων µε ανα ηρίες και ειδικές εκ αιδευτικές ανάγκες ΕΠΑΛ (Οµάδα Α) και ΕΠΑΛ (Οµάδα Β) για τα µαθήµατα ειδικότητας εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 της αριθµ. Φ. 151/22071/Β6/ΦΕΚ 373-Β/ Y.A. ό ως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της αραγράφου 1 του άρθρου 2 της αριθµ. Φ.151/2996/Β6/ΦΕΚ 55-Β/ Υ.Α., του άρθρου 5 της αριθµ. Φ.151/24463/Β6/ΦΕΚ 422-Β/ ) Κ.Υ.Α., ό ως τρο ο οιήθηκε µε τις διατάξεις της αριθ. Φ151/39470/Β6/ΦΕΚ 529-Β/ Κ.Υ.Α. και τις διατάξεις της αριθ /Γ6/ΦΕΚ 262-Β/ Υ. Α όφασης α ό τη /νση Ειδικής Αγωγής. Ό ως είναι γνωστό υ άρχουν δύο τρό οι εξέτασης υ οψηφίων µε ανα ηρία και ειδικές εκ αιδευτικές ανάγκες. Συγκεκριµένα οι υ οψήφιοι µε ανα ηρία και ειδικές εκ αιδευτικές ανάγκες εξετάζονται ροφορικά ή γρα τά κατά ερί τωση ανάλογα µε τις δυνατότητές τους. Ειδικότερα: άνω α)εξετάζονται γρα τά οι υ οψήφιοι i) ου έχουν σοβαρά ροβλήµατα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε οσοστό 67% και ii) ου αρουσιάζουν ροβλήµατα λόγου και οµιλίας (δυσαρθρία, τραυλισµός) iii) ου αρουσιάζουν ροβλήµατα ε ιληψίας 1

2 -Η υ αγωγή στις ανωτέρω ερι τώσεις ιστο οιείται µε γνωµάτευση της οικείας Υγειονοµικής Ε ιτρο ής (Πρωτοβάθµιας ή ευτεροβάθµιας). β)εξετάζονται ροφορικά κατό ιν αίτησής τους οι υ οψήφιοι ου αδυνατούν να υ οστούν γρα τή εξέταση ε ειδή: i) είναι τυφλοί, σύµφωνα µε το ν.958/79 (ΦΕΚ 191 Α ) ή έχουν οσοστό ανα ηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αµβλύω ες µε οσοστό ανα ηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%, ii) έχουν κινητική ανα ηρία τουλάχιστον 67% µόνιµη ή ροσωρινή ου συνδέεται µε τα άνω άκρα, iii) άσχουν α ό σ αστικότητα των άνω άκρων, iv) άσχουν α ό κάταγµα ή άλλη ροσωρινή βλάβη των άνω άκρων ου καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, v) αρουσιάζουν ειδικές µαθησιακές δυσκολίες ό ως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία. Όταν οι υ οψήφιοι της ερί τωσης αυτής ε ιθυµούν να α αντήσουν και γρα τά σε κά οια ερωτήµατα, αυτά αξιολογούνται κατά τη βαθµολόγηση. vi) αρουσιάζουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες, αραβατική συµ εριφορά µόνο λόγω κακο οίησης, γονεϊκής αραµέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας. -Η υ αγωγή στις ερι τώσεις i έως iv ιστο οιείται µε γνωµάτευση της οικείας Υγειονοµικής Ε ιτρο ής (Πρωτοβάθµιας ή ευτεροβάθµιας) α ό την ο οία να ροκύ τει ότι η ε ίδοση των υ οψηφίων στα µαθήµατα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί µε γρα τές εξετάσεις. -Η υ αγωγή στην ερί τωση v ιστο οιείται µε γνωµάτευση ου χορηγείται α ό τα οικεία ΚΕ Υ ( ρώην Κ ΑΥ) ή α ό τα αναγνωρισµένα α ό το Υ ουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ιατρο αιδαγωγικά Κέντρα, στην ο οία θα αναγράφεται η ειδική µαθησιακή δυσκολία του µαθητή, ο ροφορικός ή ο γρα τός τρό ος εξέτασης καθώς και χρόνος ε αναξιολόγησής του. -Η υ αγωγή στην ερί τωση vi ιστο οιείται µε γνωµάτευση η ο οία χορηγείται α ό τα οικεία ΚΕ Υ ( ρώην Κ ΑΥ) ή α ό τα αναγνωρισµένα α ό το Υ ουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ιατρο αιδαγωγικά Κέντρα, ύστερα α ό ροσκόµιση είτε ιατρικής βεβαίωσης ηµόσιου Νοσοκοµείου, ου κοινο οιήθηκε σε δικαστικές αρχές, σε ερί τωση κακο οίησης του µαθητή λόγω γονεϊκής αραµέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας είτε βεβαίωσης α ό δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων, σε ερί τωση αραβατικής συµ εριφοράς, στην ο οία θα αναφέρεται η διάρκεια ισχύος και θα αναγράφεται ο χρόνος ε αναξιολόγησης του µαθητή. γ)οι υ οψήφιοι µε φάσµα αυτισµού εξετάζονται i)γρα τά ή ii) ροφορικά. Για τις ερι τώσεις αυτές α αιτείται γνωµάτευση ου χορηγείται α ό τα οικεία ΚΕ Υ ( ρώην Κ ΑΥ) ή α ό τα αναγνωρισµένα α ό το Υ ουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ιατρο αιδαγωγικά Κέντρα. 2

3 Οι γνωµατεύσεις των ΚΕ Υ ( ρώην Κ ΑΥ) ή των αναγνωρισµένων Ιατρο αιδαγωγικών Κέντρων γίνονται δεκτές, αν δεν έχει αρέλθει τριετία α ό την ηµεροµηνία έκδοσής τους. Γνωµατεύσεις ου έχουν λήξει κατά τη διάρκεια του σχολ.έτους γίνονται δεκτές για τις ανελλαδικές εξετάσεις του έτους αυτού. Οι υ οψήφιοι ου υ άγονται στις ερι τώσεις της αραγράφου (α) και στην ερί τωση i της αραγρ. (γ), εξετάζονται στο εξεταστικό κέντρο ου έχει οριστεί και για τους υ οψηφίους του ΕΠΑΛ στο ο οίο φοιτούν. Η εξέταση των υ οψηφίων αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασης µ ορεί να αραταθεί µε α όφαση της Ε ιτρο ής του εξεταστικού κέντρου. Τα γρα τά τους συγκεντρώνονται µαζί µε τα γρα τά των λοι ών υ οψηφίων και διαβιβάζονται για βαθµολόγηση στο οικείο Β.Κ. Οι υ οψήφιοι ου υ άγονται στις ερι τώσεις της αραγράφου (β) και στην ερί τωση ii της αραγρ. (γ), θα εξεταστούν στα οικεία Βαθµολογικά Κέντρα και στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Ε.Κ.) σύµφωνα µε την κατανοµή στον ίνακα ου ε ισυνά τεται. Στο γρα τό δοκίµιο κάθε εξεταζοµένου σηµειώνεται ο τρό ος εξέτασης του υ οψηφίου και υ ογράφεται α ό τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της Ε ιτρο ής. H ε ιτρο ή εξέτασης του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου ή του Βαθµολογικού Κέντρου α οτελείται α ό: i.τον Πρόεδρο ή ένα µέλος της Ε ιτρο ής του οικείου Β.Κ ή τον Πρόεδρο του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ), ως Πρόεδρο. ii. ύο (2) εκ αιδευτικούς λειτουργούς.ε. ΕΠΑΛ για κάθε εξεταζόµενο µάθηµα α ό αυτούς ου το δίδαξαν ένα τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία ως εξεταστές-βαθµολογητές. Σε ερί τωση έλλειψης εκ αιδευτικών ΕΠΑΛ µ ορούν να χρησιµο οιηθούν καθηγητές ΤΕΕ ή Γενικού Λυκείου της ίδιας ή άλλης /νσης ή Γραφείου ευτεροβάθµιας Εκ /σης ή Γραφείου Ε αγγελµατικής Εκ αίδευσης. iii. Ένα (1) Σχολικό Σύµβουλο ή εκ αιδευτικό λειτουργό.ε. µε βαθµό Α της ίδιας ή συγγενούς µε το εξεταζόµενο µάθηµα ειδικότητας ως εξεταστή τρίτο βαθµολογητή. Ο καθηγητής ρέ ει να έχει διδάξει το εξεταζόµενο µάθηµα κατά το τελευταίο σχολικό έτος. Γραµµατέας της Ε ιτρο ής ορίζεται εκ αιδευτικός λειτουργός.ε. ή διοικητικός υ άλληλος. Με α όφαση του ροέδρου της ε ιτρο ής του Ε.Ε.Κ. ή του Β.Κ. µ ορούν να ορίζoνται µέχρι εννέα (9) υ άλληλοι α ό το εκ αιδευτικό ή διοικητικό ροσω ικό για την ε ικουρία του Ε.Ε.Κ. ή του Β.Κ. και δύο (2) άτοµα βοηθητικό ροσω ικό (ε ιστάτηςκαθαρίστρια). Στην Ε ιτρο ή µ ορεί να αρίσταται και ένας (1) Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκ αίδευσης ή ο Προϊστάµενος του οικείου ΚΕ Υ ή εκ αιδευτικός ευτεροβάθµιας Εκ αίδευσης ο ο οίος υ ηρετεί στο ΚΕ Υ, για την αροχή διευκρινίσεων ή ε εξηγήσεων σε θέµατα ειδικών εκ αιδευτικών αναγκών, όταν ζητηθεί α ό την ε ιτρο ή. Στο χώρο λειτουργίας της Ε ιτρο ής εξέτασης αρευρίσκεται σχολίατρος ή άλλος ιατρός του δηµοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο ο οίος ορίζεται µε α όφαση του οικείου Περιφερειάρχη µετά α ό εισήγηση του οικείου ιευθυντή ιεύθυνσης.ε. για την αντιµετώ ιση ο οιασδή οτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζοµένων. 3

4 O οριζόµενος ιατρός οφείλει να είναι αρών µισή τουλάχιστον ώρα ριν α ό την έναρξη των εξετάσεων και να αραµείνει σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Τα µέλη και η γραµµατεία της Ε ιτρο ής ορίζονται µε α όφαση του ροέδρου Β.Κ ή του Ε.Ε.Κ. Σε ερί τωση ου οι εξεταζόµενοι είναι ερισσότεροι α ό έντε (5) σε κάθε εξεταζόµενο µάθηµα, ο Πρόεδρος της Ε ιτρο ής µ ορεί να αυξάνει τον αριθµό των µελών - εξεταστών ανάλογα µε τον αριθµό των υ οψηφίων και τα µαθήµατα στα ο οία ροσέρχονται να εξεταστούν. Με α όφαση του ροϊσταµένου Γραφείου Ε.Ε ή του /ντή.ε ορίζεται ο α αραίτητος αριθµός ε ιτηρητών για τους υ οψηφίους ου εξετάζονται στα Βαθµολογικά ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα. Οι κωδικοί αριθµοί των ε ιτρο ών εξέτασης έχουν ροσδιοριστεί α ό την Υ ηρεσία µας και σας γνωστο οιούνται µε συνοδευτική κατάσταση. Σηµειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Ε ιτρο ής του Ε.Ε.Κ ή Β.Κ. αραλαµβάνει τα θέµατα α ό το λησιέστερο Ε.Κ. το ο οίο θα ρέ ει να µας γνωστο οιήσει στο fax µέχρι 20/4/2011. Σε ερί τωση ου κά οιο Ε.Ε.Κ. ή Β.Κ. έχει τη δυνατότητα χρήσης δικού του συστήµατος V.B.I., θα ρέ ει εξίσου να µας το γνωστο οιήσει στο ανωτέρω fax. Παρακαλούνται οι ροϊστάµενοι των Γραφ. Ε.Ε ή οι /ντές.ε αφού ελέγξουν τις σχετικές γνωµατεύσεις ου υ έβαλαν οι υ οψήφιοι για τη νοµιµότητα βάσει των ισχυουσών διατάξεων, να α οστείλουν κατάσταση και αντίγραφα γνωµατεύσεων στα οικεία Βαθµολογικά Κέντρα ου λειτουργούν και ως Εξεταστικά Κέντρα Υ οψηφίων µε ανα ηρίες και ειδικές εκ αιδευτικές ανάγκες, και στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα τα ο οία σας έχουν ήδη γνωστο οιηθεί. Συγκεκριµένα, αντίγραφο της αρα άνω κατάστασης, στην ο οία θα αναγράφονται τα ατοµικά στοιχεία του υ οψηφίου, ο κωδικός αριθµός, η ειδικότητα και ο λόγος της ροφορικής εξέτασης καθώς και αντίγραφα γνωµατεύσεων α οστέλλονται στον Πρόεδρο της Ε ιτρο ής του Βαθµολογικού Κέντρου ή στον ρόεδρο της ε ιτρο ής του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου, ο ο οίος συγκροτεί τις οικείες ε ιτρο ές α ό καθηγητές - βαθµολογητές κατά ροτίµηση α ό αυτούς ου έχουν ανάλογη εµ ειρία στην εξέταση µαθητών µε ανα ηρία και ειδικές εκ αιδευτικές ανάγκες. Για τη σωστή ενηµέρωση των υ οψηφίων ου θα εξεταστούν ροφορικά στα Β.Κ ή στα ΕΚΚ ρέ ει να αναγράφεται στο δελτίο εξεταζοµένου το Β.Κ ή το Ε.Ε.Κ εξέτασής του. Οι ροϊστάµενοι των Γραφ.Ε.Ε ή οι /ντές.ε οφείλουν να ενηµερώσουν τους υ οψήφιους για το χώρο εξέτασής τους και να αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση. Για τη διακίνηση των γρα τών δοκιµίων α ό τα Ε.Ε.Κ. ρος τα Βαθµολογικά Κέντρα θα σταλεί χωριστή εγκύκλιος. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Όσοι εµ ί τουν στις διατάξεις για ροφορική µόνο εξέταση ε ειδή, λόγω της υφιστάµενης φυσικής αδυναµίας τους (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, φάσµα αυτισµού, κινητική αδυναµία άνω άκρων ή ροβλήµατα στην όραση), αδυνατούν να εκφράσουν γρα τά τις γνώσεις τους, τους 4

5 αρέχεται η ευκαιρία να τις διατυ ώσουν ροφορικά. Κατά τα λοι ά η εξέτασή τους δεν διαφέρει α ό την εξέταση των λοι ών ου εξετάζονται γρα τά. Οι υ οψήφιοι αυτοί εξετάζονται στα ίδια θέµατα µε το ίδιο ρόγραµµα και την ίδια διάρκεια εξέτασης µε αυτούς ου εξετάζονται γρα τά. Ειδικά ως ρος την διάρκεια εξέτασης, των εξεταζοµένων ροφορικά η ε ιτρο ή έχει την δυνατότητα, εφόσον α ό την ορεία εξέτασης του εξεταζοµένου δια ιστώσει ότι έχει βάση το αίτηµά του για αράταση του χρόνου εξέτασης, να του αρέχει αυτή την αράταση χρόνου για εύλογο διάστηµα, το ο οίο σαφώς δεν µ ορεί να είναι α εριόριστο αλλά ούτε και ροδιαγεγραµµένο, αφού συνδέεται άµεσα µε την εξέλιξη εξέτασης του κάθε εξεταζόµενου και την εκτίµηση της ε ιτρο ής. Όσον αφορά τη διαδικασία της εξέτασης ε ισηµαίνουµε ότι οι εξεταζόµενοι µαθητές εισέρχονται στις αίθουσες εξέτασης την ίδια ώρα ου εισέρχονται και οι λοι οί εξεταζόµενοι στα εξεταστικά κέντρα, τους χορηγείται το τετράδιο και αναγράφουν τα ατοµικά τους στοιχεία στους οικείους χώρους (αν αδυνατούν α ό µόνοι τους βοηθούνται α ό τους ε ιτηρητές). Μετά τον έλεγχο της ταυτο ροσω ίας και της ορθής αναγραφής των ατοµικών στοιχείων, αυτά καλύ τονται α ό τους ε ιτηρητές µε αδιαφανές αυτοκόλλητο ώστε να καθίσταται ανώνυµο το κάθε τετράδιο. Αµέσως µετά τη λήψη των θεµάτων ο Πρόεδρος της ε ιτρο ής µεριµνά: α) για την διανοµή αντιγράφου των θεµάτων σε κάθε εξεταζόµενο, ο ότε αρχίζει και ο χρόνος έναρξης της εξέτασης. Ο ε ιτηρητής µ ορεί να αναγνώσει τα θέµατα αν ζητηθεί α ό τον εξεταζόµενο. Είναι αυτονόητο ότι οι διατάξεις για τις υ οχρεώσεις των εξεταζοµένων ισχύουν και για τους υ οψήφιους αυτούς α ό την στιγµή ου θα εισέλθουν στο εξεταστικό κέντρο και µέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασής τους. Την ευθύνη για την τήρηση της τάξης και της οµαλότητας διεξαγωγής της εξέτασης για όσο χρόνο οι εξεταζόµενοι µελετούν τα θέµατα και ροετοιµάζονται για να αρουσιαστούν στην ε ιτρο ή έχουν οι ε ιτηρητές και η ε ιτρο ή κατά την διάρκεια της εξέτασής τους. Η αρµοδιότητα τυχόν ε ιβολής στους εξεταζοµένους των ροβλε οµένων ειθαρχικών οινών ανήκει στην Ε ιτρο ή Εξέτασης, στην ο οία αναφέρουν οι ε ιτηρητές ο οιοδή οτε ρόβληµα ήθελε ανακύψει. β) για τη συγκέντρωση των βαθµολογητών και αναβαθµολογητών µελών της ε ιτρο ής του κάθε µαθήµατος ριν την έναρξη της εξέτασης και αµέσως µετά την λήψη των θεµάτων, ροκειµένου να συζητήσουν και να οµογενο οιήσουν την κρίση τους ώστε να ε ιτύχουν σύγκλιση των α όψεων τους για τις ζητούµενες α αντήσεις. Η ε ιτρο ή δηλαδή λειτουργεί κατά ανάλογο τρό ο ου λειτουργεί και η οµάδα βαθµολογητών στο Βαθµολογικό Κέντρο. Με αυτό τον τρό ο όλοι οι εξεταστές θα είναι ροετοιµασµένοι όταν θα ροσέλθουν οι εξεταζόµενοι ενώ ιόν τους για την ροφορική εξέταση και η κρίση τους θα είναι ιο αντικειµενική και άµεση. Στους εξεταζόµενους αρέχεται ικανός χρόνος ανάλογα και µε το εξεταζόµενο µάθηµα, ροκειµένου να µελετήσουν, να κατανοήσουν τα θέµατα και να κρατήσουν, εφόσον το ε ιθυµούν, σηµειώσεις στο τετράδιο τους για να τις χρησιµο οιήσουν όταν θα ροσέλθουν στην ε ιτρο ή. Όταν είναι έτοιµοι ή όταν κατά την κρίση της ε ιτρο ής αρέλθει ο α αιτούµενος για την ροετοιµασία τους χρόνος, ροσέρχεται ο κάθε ένας ξεχωριστά στην αίθουσα ό ου αρευρίσκονται τα µέλη της Ε ιτρο ής Εξέτασης. Στην αίθουσα αυτή αρευρίσκονται υ οχρεωτικά τα τρία µέλη (οι δύο βαθµολογητές και ο τρίτος βαθµολογητής) και δυνητικά, εφόσον ο αριθµός των ε ιτρο ών το ε ιτρέ ει, ο Πρόεδρος και ο γραµµατέας. 5

6 Ε ίσης στην Ε ιτρο ή µ ορεί να αρίσταται και ένας (1) Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκ αίδευσης ή ο Προϊστάµενος του οικείου ΚΕ Υ ή εκ αιδευτικός ευτεροβάθµιας Εκ αίδευσης ο ο οίος υ ηρετεί στο ΚΕ Υ, για την αροχή διευκρινίσεων ή ε εξηγήσεων σε θέµατα ειδικών εκ αιδευτικών αναγκών, όταν ζητηθεί α ό την ε ιτρο ή. Ο εξεταζόµενος ανα τύσσει ροφορικά στα τρία µέλη εξεταστές τις α αντήσεις του στα θέµατα, µε ό οια σειρά ε ιθυµεί. Κατά τη διάρκεια της ανά τυξης των α αντήσεων του µ ορεί να συµβουλεύεται τις σηµειώσεις του στο τετράδιο. Όταν ολοκληρώσει την εξέτασή του αραδίδει το τετράδιο στον Πρόεδρο ή στον γραµµατέα της ε ιτρο ής και α οχωρεί α ό την αίθουσα και το Εξεταστικό Κέντρο. Ο Πρόεδρος ή ο γραµµατέας της ε ιτρο ής αραδίδει αµέσως και ριν α ό την είσοδο άλλου εξεταζόµενου το τετράδιο στον ρώτο βαθµολογητή, ο ο οίος αναγράφει τον βαθµό ου έδωσε στον εξετασθέντα και υ ογράφει στις οικείες θέσεις. Στη συνέχεια αραδίδει το γρα τό στον Πρόεδρο ή τον Γραµµατέα, ο ο οίος, αφού ε ικαλύψει µε αδιαφανές αυτοκόλλητο τον βαθµό του ρώτου βαθµολογητή, δίνει το γρα τό στον δεύτερο βαθµολογητή, ο ο οίος ακολουθεί την ίδια διαδικασία µε τον ρώτο. Μετά την αράδοση του γρα τού α ό τον δεύτερο βαθµολογητή, α οκαλύ τεται ο βαθµός του ρώτου και, εφόσον υ άρχει διαφορά µεγαλύτερη των δώδεκα µονάδων, ε ικαλύ τονται οι βαθµοί και των δύο βαθµολογητών και αραδίδει το γρα τό στον τρίτο βαθµολογητή (αναβαθµολογητή) για την ροβλε όµενη αναβαθµολόγηση. Τονίζεται δε, ότι είναι αναγκαίο οι βαθµολογητές να έχουν υ όψη τους τα εξής : Στα τετράδια θα αναγράφεται εκτός α ό το συνολικό βαθµό και η αναλυτική βαθµολογία, ό ως αυτή κατανέµεται στα θέµατα α ό την Κεντρική Ε ιτρο ή σύµφωνα µε το υ όδειγµα ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ κατά µάθηµα ου θα α οστέλλεται α ό την ΚΕΠΕ κάθε µέρα εξέτασης. Το έντυ ο αυτό θα διανέµεται σε όλους τους βαθµολογητές, οι ο οίοι για τα κουτάκια ου αντιστοιχούν σε ερώτηµα θα συµ ληρώνουν βαθµό [και µηδέν (0)] και στο στέλεχος και στο α όκοµµα, ενώ τα κουτάκια, τα ο οία δεν αντιστοιχούν σε ερώτηµα θα µένουν κενά. Σηµειώνεται ότι οι εξεταστές κατά την διάρκεια της εξέτασης µ ορούν να κρατούν σηµειώσεις για να διευκολύνονται στη σωστή αξιολόγηση του εξεταζόµενου, όµως ρέ ει µε ευθύνη των ίδιων και του Προέδρου ή της Γραµµατείας της ε ιτρο ής να µην λαµβάνει γνώση κανένα α ό τα άλλα δύο µέλη εξεταστές των σηµειώσεων αυτών και του βαθµού ου δίνει τελικά. Ο κάθε εξεταστής καταστρέφει µε ευθύνη του τις σηµειώσεις ου τυχόν κράτησε αµέσως µόλις ολοκληρώσει την αξιολόγησή του. Α αγορεύεται ε ίσης να αρέχουν ο οιαδή οτε ληροφορία στον εξεταζόµενο ή σε ο οιονδή οτε τρίτο σχετική µε τη βαθµολογία της εξέτασης. Αυτονόητο είναι ε ίσης ότι α αγορεύεται η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο ο οιουδή οτε άλλου ροσώ ου εκτός των ε ιτηρητών, των µελών της ε ιτρο ής εξέτασης και του ιατρού. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Οι υ οψήφιοι µε ανα ηρία και ειδικές εκ αιδευτικές ανάγκες ρέ ει κατά την διάρκεια της εξέτασης να αντιµετω ίζονται µε τέτοιο τρό ο, ώστε να ξεχνούν αν είναι δυνατό τα ροσω ικά τους ροβλήµατα ου ροέρχονται α ό την «ιδιαιτερότητά τους» και έτσι να είναι σε σωστή ψυχολογική κατάσταση για να α οδώσουν σύµφωνα µε τις γνώσεις και τις ικανότητές τους. 6

7 Υ άρχουν εξεταζόµενοι των ο οίων οι αθήσεις γίνονται ο τικά αντιλη τές ό ως είναι η κινητική ανα ηρία, υ άρχουν όµως και εξεταζόµενοι ου αρουσιάζουν δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, φάσµα αυτισµού, των ο οίων όµως η άθηση δεν γίνεται εύκολα αντιλη τή αφού δεν συνδέεται µε εξωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Μερικές φορές µάλιστα ίσως να αρασύρουν µε την εµφάνισή τους και να δηµιουργούν αµφιβολία για το κατά όσο χρειάζονται ραγµατικά ιδιαίτερη αντιµετώ ιση. Για το λόγο αυτό θα αναφερθούµε εκτενέστερα σ αυτή την κατηγορία των εξεταζοµένων για ενηµέρωση των µελών των ε ιτρο ών. Οι εξεταζόµενοι αυτοί είναι άτοµα µε κανονική νοηµοσύνη αλλά αρουσιάζουν ειδικές δυσκολίες στη µάθηση, οι ο οίες εντο ίζονται κυρίως στην ανάγνωση και τη γραφή. Τα κύρια συµ τώµατα της δυσλεξίας είναι η αργή και µε ολλά λάθη ανάγνωση - ολλές φορές άλλα βλέ ουν και άλλα διαβάζουν η υ ερβολική ανορθογραφία και δυσανάγνωστη γραφή, καθώς και η δυσκολία α όδοσης µε συνεχή λόγο του εριεχοµένου του αντικειµένου στο ο οίο εξετάζονται. Πολύ συχνά οι δυσλεκτικοί αρουσιάζουν και διάσ αση ροσοχής. Τα άτοµα αυτά όταν αντιµετω ίζονται σωστά α ό ψυχοσυναισθηµατική και διδακτική ά οψη, σταδιακά ξε ερνούν τις δυσκολίες τους και εξελίσσονται ικανο οιητικά ε ιτυγχάνοντας ολλές φορές υψηλά µαθησιακά και ακαδηµαϊκά ε ιτεύγµατα. Η ροφορική εξέταση αντικαθιστά, για τα άτοµα αυτά, την γρα τή µόνο ως διαδικασία αξιολόγησής τους, δεδοµένου ότι οι δυσλεκτικοί αδυνατούν να διατυ ώσουν γρα τά τις σκέψεις τους και τα διανοήµατά τους. Εχουν βέβαια το δικαίωµα κατά το στάδιο της ροετοιµασίας του θέµατος να χρησιµο οιούν ρόχειρο ό ου θα καταγράφουν τις σκέψεις τους και στη συνέχεια να ανα τύσσουν ροφορικά τις α αντήσεις τους. Κατά την εξέταση οι εξεταστές ε ιβάλλεται να ε ιδιώκουν τη διαµόρφωση κλίµατος εµ ιστοσύνης και ασφάλειας και να υ οδεικνύουν στον εξεταζόµενο τυχόν λάθη ου δεν οφείλονται σε έλλειψη της α αιτούµενης γνώσης αλλά είναι δυσλεκτικά συµ τώµατα.χ. όταν ο εξεταζόµενος λύνει άσκηση µαθηµατικών ή χηµείας, ο εξεταστής µ ορεί να υ οδεικνύει τυχόν αναριθµητισµό, τον ο οίο ο ίδιος ο εξεταζόµενος διορθώνει, ώστε να ρολαµβάνεται η δηµιουργία σύγχυσης, η ο οία θα οδηγήσει σε λάθος α οτέλεσµα. Ε ισηµαίνεται ότι η ιδιαίτερη µεταχείριση των εξεταζοµένων δεν συνιστά σε καµία ερί τωση ε ιεική αξιολόγηση ή άλλης µορφής ιδιαίτερη µεταχείριση, αλλά σκο εύει µόνο στην αροχή της δυνατότητας να εξωτερικεύσουν τις γνώσεις, τις ο οίες λόγω της άθησης αυτής αδυνατούν να εξωτερικεύσουν µε το γρα τό λόγο. Γενικά, όλοι οι συµµετέχοντες στην ε ιτρο ή εξέτασης των µαθητών µε ανα ηρία και ειδικές εκ αιδευτικές ανάγκες δεν ε ιτρέ εται να συµ εριφέρονται α αξιωτικά έναντι των εξεταζοµένων. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Συνοδευτικά : 1)Πίνακας κατανοµής υ οψηφίων 2)Κατάσταση µε κωδικούς 7 ΑΝΘΗ ΓΩΡΟΥ

8 Εσωτερική διανοµή: 1. Γραφ. κ.κ. Υ ουργού, Υφυ ουργών και Γεν. Γραµµατέα 2. Γραφ. κ.κ. Ειδικών Γραµµατέων 3. /νση Ειδικής Αγωγής 4. /νση Σ ουδών Β/θµιας Εκ /σης 5. /νση Λειτουργικής Ανά τυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων 6. /νση Λειτουργ.Υ οδ.πληροφ.& Νέων Τεχν/γιών 7. ΓΕΠΟ 8. /νση Οργ. και ιεξ. Εξετάσεων Τµήµα Α 8

9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΚΩ ΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙ. ΕΚΠ/ΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ή ΕΙ ΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Α) ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β -ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ Κ.Α ΓΡΑΦ.Ε.Ε 209 (Α ΑΘΗΝΑΣ) 235 (ΠΕΙΡΑΙΑ) 352 ( ΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 357 (Γ ΑΘΗΝΑΣ) 358 ( ΑΘΗΝΑΣ) 327 (ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΚΗΣ) 235 (ΠΕΙΡΑΙΑ) Κ.Α Β.Κ Ε ΡΑ Β.Κ Ή Ε. Ε.Κ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 702 ΚΑΜΙΝΙΩΝ Ο ΣΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ Ο ΕΠΑΛ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ 1 Ο ΕΠΑΛ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 Ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΩ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

10 ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΙ ΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΛ 2011 ΕΙ ΙΚΑ /ΝΣΕΙΣ ΑΠ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 1.Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1o ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου ΑΙΤ/ΝΙΑ Αγ.Τριάδος και Ρίµινι 2-4 Χαϊδάρι ΗΛΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2. ΑΘΗΝΑΣ 1 ο ΕΠΑΛ Αγ. ηµητρίου Αργοστολίου και ήλου Άγιος ηµήτριος 3.ΠΕΙΡΑΙΑ Γυµνάσιο Καµινίων Αγ.Τριάδος και ωδεκανήσου Πειραιάς 4.ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1o ΕΠΑΛ Καλαµαριάς Καραµανλή και Μακεδονίας Καλαµαριά 1.Α ΑΘΗΝΑΣ 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών Αχιλλέως και Μυλλέρου Μεταξουργείο 2.ΠΕΙΡΑΙΑ Γυµνάσιο Καµινίων Αγ.Τριάδος και ωδεκανήσου Πειραιάς ΠΕΙΡΑΙΑ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΥΚΛΑ ΕΣ ΚΕΦΑΛΛHΝΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΦΩΚΙ Α ΦΘΙΩΤΙ Α ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗ ΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΛΕΣΒΟΥ ΧΙΟΥ ΛΕΥΚΑ Α ΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΞΑΝΘΗ ΕΒΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΑΡΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΛ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΚΑ ΙΑ ΑΡΓΟΛΙ Α ΛΑΚΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ ΒΟΙΩΤΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΑΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 10

11 3. ΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2 ο ΣΕΚ Ευόσµου Τέρµα Σµύρνης Εύοσµος ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΕΛΛΑ ΗΜΑΘΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΓΡΕΒΕΝΑ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΣΕΡΡΕΣ ΡΟ ΟΠΗ 11

ΣΧΕΤ.: Οι με αριθμ. Φ.251/21839/Α5/09-02-2015 (ΑΔΑ:6ΣΔΤ465ΦΘ3-2Κ2) και Φ.151/69078/Α5/04.05.2015 (ΑΔΑ: 61ΑΞ465ΦΘ3-2Ξ3) εγκύκλιοί μας

ΣΧΕΤ.: Οι με αριθμ. Φ.251/21839/Α5/09-02-2015 (ΑΔΑ:6ΣΔΤ465ΦΘ3-2Κ2) και Φ.151/69078/Α5/04.05.2015 (ΑΔΑ: 61ΑΞ465ΦΘ3-2Ξ3) εγκύκλιοί μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ A - - - - Ταχ. Δ /νση : Α. Παπανδρέου 37 T.K. Πόλη : 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΘΕΜΑ: Πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΜΑΡΟΥΣΙ 12-5 -2014 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτ. Φ.251/ 73346 /Β6 ΕΠΕΙΓΟΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1) ΠΕΡ/ΚΟΥΣ /ΝΤΕΣ 101 85 ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2) ΠΡΟΕ ΡΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΠΡΟΣ: 1) ΠΕΡ/ΚΟΥΣ /ΝΤΕΣ 101 85 ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2) ΠΡΟΕ ΡΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα 6 / 4 / 2004 ΤΜΗΜΑ Β Φ.252 / 32605 / Β6 Μητροπόλεως 15 ΠΡΟΣ: 1) ΠΕΡ/ΚΟΥΣ /ΝΤΕΣ 101 85 ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ39-ΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΗ39-ΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 8-4 - 2014 ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ. ----- Φ.252/54840 /B6 Ταχ. /νση: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ειδικές µαθησιακές δυσκολίες. εξουσιοδότηση των διατάξεων του νόµου εκδόθηκαν οι αριθ.

ειδικές µαθησιακές δυσκολίες. εξουσιοδότηση των διατάξεων του νόµου εκδόθηκαν οι αριθ. Α Α: ΒΕΙ69-ΥΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι Αρ.Πρωτ. 23-1-2013 Βαθµός Προτερ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ KAI ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α και Β Φ.251/

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλέφωνα: 210-3442099, 210-3442072 (για ΕΠΑ.Λ,) Κ. Φλώρου, Μ. Κολλαϊτη Τηλέφωνα: 210-3442661, 210-3442693 FAX: 210-3442098

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλέφωνα: 210-3442099, 210-3442072 (για ΕΠΑ.Λ,) Κ. Φλώρου, Μ. Κολλαϊτη Τηλέφωνα: 210-3442661, 210-3442693 FAX: 210-3442098 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :15049

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1171 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ:1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπαίδευσης Έδρες τους 2. ιευθυντές των /νσεων.ε.( Έδρες τους) 4.Προϊσταµένους Γραφείων Ε.Ε.

ΠΡΟΣ:1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπαίδευσης Έδρες τους 2. ιευθυντές των /νσεων.ε.( Έδρες τους) 4.Προϊσταµένους Γραφείων Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 9-2-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φ.251/16888 /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ KAI ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-04-2014 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Μαρούσι, 29-04-2014 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, 29-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ465ΦΘ3-ΝΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.11 15:50:23 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα