ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. ιεύθυνση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ , Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Τηλεοµοιοτυ ία : Aθήνα, Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ ΠΡΟΣ : Ό ως Π. Α. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α όσ αση Υ αλλήλων στη Γενική Γραµµατεία Εµ ορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υ ουργείου Οικονοµίας, Υ οδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού Ο Υ ουργός Οικονοµίας, Υ οδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σε εφαρµογή της αρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1554/1985 (ΦΕΚ 97 Α ) και ροκειµένου να καλύψει υ ηρεσιακές ανάγκες της Γενικής Γραµµατείας Εµ ορίου και Προστασίας Καταναλωτή ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Τους τακτικούς υ αλλήλους, µονίµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ου υ ηρετούν σε φορείς του ηµοσίου ή του ευρύτερου ηµόσιου τοµέα του άρθρου 1 αρ. 6 του Ν. 1256/1982, ό ως ισχύει, οι ο οίοι ενδιαφέρονται να α οσ αστούν στη Γενική Γραµµατεία Εµ ορίου και Προστασίας Καταναλωτή και έχουν τα α αιτούµενα τυ ικά και ουσιαστικά ροσόντα, να υ οβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ρος λήρωση των εξής θέσεων: [1]

2 1. Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Νοµικών ή/και ΠΕ ιοικητικού Οικονοµικού µε τυχίο ή δί λωµα Νοµικού Τµήµατος Νοµικής Σχολής. 2. Οκτώ(8) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Οικονοµολόγων ή/και ΠΕ ιοικητικού Οικονοµικού µε τυχίο ή δί λωµα Οικονοµικής Σχολής. 3. Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής ή/και ΠΕ ιοικητικού Οικονοµικού µε τυχίο ή δί λωµα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλε ικοινωνιών ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υ ολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υ ολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ε ιστήµης Υ ολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Ε ικοινωνιακών Συστηµάτων ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υ ολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ Τηλε ικοινωνιών και ικτύων ή Ε ιστήµης και Τεχνολογίας Υ ολογιστών ή Ε ιστήµης και Τεχνολογίας Τηλε ικοινωνιών ή Πληροφορικής (Ε.Α.Π.). Ε ιθυµητή η εξειδίκευση σε διαχείριση δικτύων, διαχείριση βάσεων δεδοµένων και λειτουργικών, η ο οία α οδεικνύεται µε κάθε ρόσφορο τρό ο (µετα τυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σ ουδών ή ιστο οίηση α ό αραγωγούς εταιρείες ή/και αντίστοιχη εµ ειρία τουλάχιστον τριών ετών). 4. Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών Η/Υ ή/και ΠΕ Πληροφορικής ή/και ΠΕ ιοικητικού Οικονοµικού µε τυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υ ολογιστών, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υ ολογιστών, Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υ ολογιστών, Μηχανικών Πληροφοριακών & Ε ικοινωνιακών Συστηµάτων, Μηχανικών Η/Υ Τηλε ικοινωνιών και ικτύων. 5. Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή/και ΠΕ ιοικητικού Οικονοµικού µε τυχίο ή δί λωµα όλων των ειδικοτήτων των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών σχολών ΑΕΙ της ηµεδα ής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδα ής. 6. ύο(2) θέσεις ΠΕ Στατιστικής. 7. έκα (10) θέσεις ΠΕ ιοικητικού Οικονοµικού µε τυχίο ή δί λωµα ο οιουδή οτε τµήµατος ΑΕΙ. 8. Οκτώ (8) θέσεις ΤΕ Πληροφορικής. 9. ύο (2) θέσεις ΤΕ Μηχανικών µε τυχίο ή δί λωµα ΤΕΙ της ηµεδα ής ή ΚΑΤΕΕ, ή ισότιµων τίτλων σχολών της ηµεδα ής ή αλλοδα ής ειδικοτήτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών, Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, Τµηµάτων Προγραµµάτων Σ ουδών Ε ιλογής ΤΕΙ. 10. ύο (2) θέσεις Ε Προσω ικού Η/Υ. Α. ικαίωµα υ οβολής αίτησης α όσ ασης ικαίωµα υ οβολής αίτησης α όσ ασης, σύµφωνα µε την αρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1554/1985 (ΦΕΚ 97 Α ), έχουν όλοι οι τακτικοί υ άλληλοι, µόνιµοι ή µε ο οιαδή οτε σχέση εργασίας ου υ ηρετούν στο δηµόσιο τοµέα του άρθρου 1 αρ. 6 του Ν. 1256/1982. Ε ισηµαίνεται ότι δεν ε ιτρέ εται η α όσ αση υ αλλήλου ριν αρέλθει διετία α ό τον διορισµό του, καθώς και ότι α αγορεύεται η α όσ αση υ αλλήλου ου έχει ε ιλεγεί ως ροϊστάµενος οργανικής µονάδας. [2]

3 Οι α οσ άσεις θα διενεργηθούν µε κοινή α όφαση του Υ ουργού Οικονοµίας, Υ οδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, του συναρµόδιου Υ ουργού και του Ανα ληρωτή Υ ουργού Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης, κατά αρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης (δεν α αιτείται γνώµη υ ηρεσιακών συµβουλίων και χωρίς χρονικό εριορισµό). Οι α οσ ασµένοι υ άλληλοι θα λαµβάνουν τις µηνιαίες α οδοχές του βαθµού και του µισθολογικού τους κλιµακίου α ό την οργανική τους θέση. Ο χρόνος α όσ ασης των υ αλλήλων λογίζεται για κάθε συνέ εια ως χρόνος ραγµατικής υ ηρεσίας στη θέση ου οργανικά ανήκουν. Β. Α αιτούµενα ικαιολογητικά Οι ενδιαφερόµενοι υ άλληλοι ρέ ει να υ οβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αίτηση α όσ ασης µε λήρη στοιχεία ε ικοινωνίας. (Η αίτηση κοινο οιείται ταυτόχρονα στη ιεύθυνση ιοικητικού στην ο οία υ άγονται οι ενδιαφερόµενοι). 2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα ου να συνοδεύεται α ό υ εύθυνη δήλωση για την ιστότητα του εριεχοµένου του. 3. Πιστο οιητικό υ ηρεσιακών µεταβολών/βεβαίωση στο ο οίο να αναγράφονται οι ηµεροµηνίες διορισµού ή ρόσληψης και ανάληψης υ ηρεσίας, η σχέση εργασίας, η κατηγορία και ο κλάδος ή/και η ειδικότητα ου κατέχουν, η θέση στην ιεραρχία, οι το οθετήσεις σε ε ιµέρους οργανικές µονάδες της υ ηρεσίας τους, καθώς και ότι δεν έχει ε ιβληθεί στον ενδιαφερόµενο ειθαρχική οινή και δεν εκκρεµεί εις βάρος του ειθαρχική δίωξη. [Ε ισηµαίνεται ότι για τους µόνιµους υ αλλήλους του δηµοσίου και των Ν.Π..., το ιστο οιητικό θα ζητηθεί αυτε άγγελτα α ό την υ ηρεσία µας, κατ εφαρµογή της αρ. ΙΑ Π/Α/17854/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 11/71/τ.Β/ )]. 4. Φωτοαντίγραφα τίτλων σ ουδών και βεβαιώσεων, µετα τυχιακών τίτλων, τυχίων ξένων γλωσσών, α οδεικτικών χειρισµού Η/Υ, α ό τα ο οία να ροκύ τουν τα τυ ικά ροσόντα και η εµ ειρία του υ οψηφίου. Προκείµενου για ακαδηµαϊκούς τίτλους ου α οκτήθηκαν στην αλλοδα ή, ροσκοµίζεται και σχετική βεβαίωση ισοτιµίας α ό ΟΑΤΑΠ. 5. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας. 6. Βεβαίωση α ό την ο οία να ροκύ τει το νοµικό καθεστώς της οικείας υ ηρεσίας, ροκειµένου για υ αλλήλους κρατικών Ν.Π.Ι.., εταιρειών/ ΕΚΟ/κοινωφελών ε ιχειρήσεων. Ε ίσης, θα συνεκτιµηθούν: Το ε ί εδο των σ ουδών. Η εργασιακή εµ ειρία. Η γνώση ερισσοτέρων της µίας ξένων γλωσσών. Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (α) ε εξεργασίας κειµένων, (β) υ ολογιστικών φύλλων, (γ) υ ηρεσιών διαδικτύου. Για την ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής, η εξειδίκευση στη διαχείριση βάσεων δεδοµένων (Data Base Administrator), η εξειδίκευση στη διαχείριση εξυ ηρετητών (Server Administrator) και η εξειδίκευση στη διαχείριση [3]

4 ασφάλειας δεδοµένων και τηλε ικοινωνιακών συστηµάτων (Security Administrator). Οι υ οψήφιοι, κατά την ηµεροµηνία υ οβολής της αίτησής τους, θα ρέ ει να κατέχουν τα τυ ικά ροσόντα των αντίστοιχων κατηγοριών και κλάδων, ό ως αυτά ορίζονται στο Π.. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α ), ό ως ισχύει. Υ άλληλοι ου υ ηρετούν σε κρατικά Ν.Π.Ι.. και ανώνυµες εταιρείες ΕΚΟ και ε ιθυµούν να υ οβάλουν αίτηση ρέ ει να κατέχουν τους ροαναφερόµενους τίτλους σ ουδών ου καλύ τουν το γνωστικό αντικείµενο των αντίστοιχων ως άνω ρος λήρωση θέσεων. Γ. Τρό ος υ οβολής αιτήσεων α όσ ασης Η υ οβολή της αίτησης των ενδιαφεροµένων ου έχουν τα τυ ικά και ουσιαστικά ροσόντα και ε ιθυµούν να α οσ αστούν στη Γενική Γραµµατεία Εµ ορίου και Προστασίας Καταναλωτή θα ρέ ει να ραγµατο οιηθεί αυτο ροσώ ως ή ταχυδροµικά (µε συστηµένη ε ιστολή), κατά τη διάρκεια εργάσιµων ηµερών και ωρών, στην εξής ταχυδροµική διεύθυνση: Υ ουργείο Οικονοµίας, Υ οδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού Γενική Γραµµατεία Εµ ορίου και Προστασίας Καταναλωτή Γενική ιεύθυνση ιοικητικών Υ ηρεσιών ιεύθυνση ιαχείρισης και Ανά τυξης Ανθρώ ινου υναµικού Τµήµα Β Πλατεία Κάνιγγος , Αθήνα, γραφείο 4Α Σε ερί τωση ταχυδροµικής α οστολής της αίτησης µε συστηµένη ε ιστολή, το εµ ρόθεσµο της αίτησης κρίνεται α ό την ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου ε ί του φακέλου, ο ο οίος µετά την α οσφράγισή του ε ισυνά τεται στην αίτηση του υ οψηφίου.. Προθεσµία υ οβολής αιτήσεων α όσ ασης Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές α ό την ευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου Το εµ ρόθεσµο των αιτήσεων στην ερί τωση της ταχυδροµικής α οστολής κρίνεται α ό την ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου ε ί του φακέλου, ο ο οίος µετά την α οσφράγισή του ε ισυνά τεται στην αίτηση του υ οψηφίου. Για ερισσότερες ληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι υ άλληλοι µ ορούν να α ευθύνονται στη /νση ιαχείρισης και Ανά τυξης Ανθρώ ινου υναµικού, Τµήµα Β στα τηλέφωνα (κ. Πα αναστασίου, κ. Σεβο ούλου, κ. Λιάσκου) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες α ό µ. έως µ.µ. [4]

5 Η αρούσα ρόσκληση να καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Εµ ορίου και Προστασίας Καταναλωτή (www.gge.gov.gr) του Υ ουργείου Οικονοµίας, Υ οδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, καθώς και στην ιστοσελίδα του ιδίου Υ ουργείου (www.mindev.gov.gr) και να κοινο οιηθεί υ οχρεωτικά στο Υ ουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, ροκειµένου να εισαχθεί στο διαδικτυακό τό ο του Υ ουργείου (www.ydmed.gov.gr ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ [5]

6 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ για τη στελέχωση της Γενικής Γραµµατείας Εµ ορίου και Προστασίας Καταναλωτή Π Ρ Ο Σ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Γενική ιεύθυνση ιοικητικών Υ ηρεσιών /νση ιαχείρισης και Ανά τυξης Ανθρώ ινου υναµικού Τµήµα Β Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ , Αθήνα Κ Ο Ι Ν: (Να αναγράψει ο ενδιαφερόµενος τη ιεύθυνση ιοικητικού στην ο οία υ άγεται) ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ:. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Αρ. ελ. Ταυτότητας:. /νση Κατοικίας: οδός Αριθ. Περιοχή: Τηλ. Κατοικίας:.. Τηλ. Κινητό:.... Ηλ. ιεύθυνση:. Υ ηρετώ ως υ άλληλος στ...: ιεύθυνση: Τµήµα: Κατηγορία / Κλάδος: /νση Εργασίας: αρ. Τ.Κ.:. Περιοχή:.. Τηλ. Εργασίας: Τηλεοµ. εργασίας:. Σας καταθέτω φάκελο µε τα α αραίτητα δικαιολογητικά και αρακαλώ να εξετάσετε την αίτησή µου για την λήρωση θέσης Ηµεροµηνία: Ε ισυνα τόµενα ικαιολογητικά: Ο / Η ΑΙΤ.. [6]

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α. Α οδέκτες ρος ενέργεια [7]

8 Γ. Όλες τις Ανεξάρτητες ιοικητικές Αρχές.. Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες. Ε. Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (µε την αράκληση να αναρτήσει την αρούσα ρόσκληση στο διαδικτυακό τό ο του Υ ουργείου Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης). ΣΤ. Όλες οι Α οκεντρωµένες ιοικήσεις /νσεις ιοικητικού/προσω ικού (µε την αράκληση να κοινο οιηθεί άµεσα η αρούσα στις υ ηρεσίες τους, καθώς και στις λοι ές Υ ηρεσίες και τα Νοµικά Πρόσω α ου ε ο τεύουν). Β. Κοινο οιήσεις 1. Γραφεία Υ ουργών, Ανα ληρωτών Υ ουργών και Υφυ ουργών. 2. Γραφεία Γενικών Γραµµατέων, Ανα ληρωτών Γενικών Γραµµατέων. 3. Γραφεία Ειδικών Γραµµατέων. 4. Α Ε Υ. Γ. Εσωτερική ιανοµή 1. Γραφείο κ. Υ ουργού 2. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων 3. Γραφεία κ. Ειδικού Γραµµατέα 4. Γραφείο κ.κ. Νοµικών Συµβούλων (Ν.Σ.Κ.) 5. Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου 6. Αυτοτελές Τµήµα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου - Γραφ. Προϊσταµένης 7. Αυτοτελές Τµήµα Ε ιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Ε ενδύσεων 8. Μονάδα Συντονισµού Στρατηγικού Ανα τυξιακού Σχεδιασµού 9. Γραφείο Τύ ου & ηµοσίων Σχέσεων 10. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Γενική /νση ιοικητικών Υ ηρεσιών ιεύθυνση ιαχείρισης & Ανά τυξης Ανθρώ ινου υναµικού ιεύθυνση ιοικητικής Υ οστήριξης, Οργάνωσης και Τεχνικών Υ ηρεσιών ιεύθυνση Νοµοθετικού Συντονισµού και Ε ο τείας Νοµικών Προσώ ων Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης Γενική /νση Οικονοµικών Υ ηρεσιών ιεύθυνση Κατάρτισης Προϋ ολογισµού και ηµοσιονοµικών Αναφορών ιεύθυνση Οικονοµικής ιαχείρισης ιεύθυνση Παρακολούθησης Ε ο τευόµενων Φορέων ιεύθυνση Προµηθειών, Υ οδοµών και ιαχείρισης Υλικού Γενική /νση Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ιεύθυνση Τεχνικής Υ οστήριξης ιεύθυνση ιαχείρισης Έργων ΤΠΕ και Εφαρµογών Γενική /νση ιεθνούς Οικονοµικής και Εµ ορικής Πολιτικής ( ΟΕΠ) Γραφείο Προϊσταµένης [8]

9 ιεύθυνση Πολιτικής ιεθνούς Εµ ορίου (Π Ε) ιεύθυνση Συντονισµού Εµ ορίου και Εµ ορικών Καθεστώτων (ΣΕΕΚ) ιεύθυνση ιεθνών Οργανισµών και ιµερών Οικονοµικών Συνεργασιών ( Ο ΟΣ) ιεύθυνση ιεθνών και Ευρω αϊκών Σχέσεων 11. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Γενική /νση Στρατηγικών Ε ενδύσεων ιεύθυνση Ανα τυξιακής Στρατηγικής ιεύθυνση Αδειοδοτήσεων Γενική /νση Ιδιωτικών Ε ενδύσεων ιεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Ε ενδύσεων ιεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού Αυτοτελές Τµήµα Φορολογικών Κινήτρων 12. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) Γενική /νση ηµοσίων Ε ενδύσεων 1. ιεύθυνση ηµοσίων Ε ενδύσεων 2. Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης της Υλο οίησης των Χρηµατοδοτικών Μηχανισµών Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) Εθνικό Σηµείο Ε αφής 3. Αυτοτελές Τµήµα Σχεδιασµού και Εκτέλεσης Ε ιθεωρήσεων Προγράµµατος ηµοσίων Ε ενδύσεων ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 1. Ειδική Υ ηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασµού & Αξιολόγησης, Μητρο όλεως 3 Σύνταγµα 2. Ειδική Υ ηρεσία Θεσµικής Υ οστήριξης, Νίκης 10 Σύνταγµα 3. Ειδική Υ ηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής, Νίκης 10 Σύνταγµα 4. Ειδική Υ ηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) Αγ. Φιλοθέης 2, Αθήνα 5. Ειδική Υ ηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων Ευρω αϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΥΣΕΚΤ) Κοραή 4, Αθήνα 13. Ειδική Υ ηρεσία Αρχή Πιστο οίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων ( τ. ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ), Ναυάρχου Νικοδήµου 11 & Βουλής Αθήνα 14. Ειδική Γραµµατεία ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του Τ.Σ. 1. Ειδική Υ ηρεσία ιαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, [9]

10 Μεσογείων 56, Αθήνα 2.Ειδική Υ ηρεσία ιαχείρισης ΕΠ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κόνιαρη 15, Αθήνα 3.Ειδική Υ ηρεσία ιαχείρισης των Ε.Π. του Στόχου «Ευρω αϊκή Εδαφική Συνεργασία» Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Πυλαία, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη 15. Ειδική Γραµµατεία ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ 1. Ειδική Υ ηρεσία ιαχείρισης ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Θεοφιλο ούλου 18 και Μεναίχµου Αθήνα 2. Ειδική Υ ηρεσία ιαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Κοραή 4, Αθήνα 16.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (δια του Τµήµατος ιαχείρισης & Ανά τυξης Ανθρώ ινου υναµικού Τοµέα Εµ ορίου Καταναλωτή) Γενική /νση Αγοράς ιεύθυνση Εταιρειών και Γενικού Εµ ορικού Μητρώου ιεύθυνση Θεσµικών Ρυθµίσεων ιεύθυνση Εµ ορικής Πολιτικής και οµών Αγοράς ιεύθυνση Εµ ορικής Ιδιοκτησίας Γενική /νση ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών Γραφείο Προϊσταµένης ιεύθυνση Υ οστήριξης και Σχεδιασµού ιεύθυνση ιαχείρισης και Εκτέλεσης ιαγωνιστικών ιαδικασιών ιεύθυνση Ανά τυξης και Τεχνικής Στήριξης Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.) ιεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών Γενική /νση Προστασίας Καταναλωτή και Ε ο τείας της Αγοράς Γραφείο Προϊσταµένης ιεύθυνση Πολιτικής και Ενηµέρωσης Καταναλωτή ιεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή ιεύθυνση Θεσµικών Ρυθµίσεων και Ε ο τείας Αγοράς Προϊόντων και Υ ηρεσιών ( ΙΕΠΠΥ) [10]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 11-12-2014 Αρ. Πρωτ. :Φ/ΤΠ/12/14890

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ465ΦΘ3-ΝΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.11 15:50:23 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Επιµέλεια Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 3 Α ογραφή Προσω ικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ένταξη νταξης στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στην πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχή

ένταξη νταξης στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στην πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχή ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΣ9Χ-ΜΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Η-ΛΥΡ ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Η-ΛΥΡ ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1) ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα, 7/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΘΗΝΑ, 14-12-11 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2Α 10034 ΕΞ11 1. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Για την α όσχιση του κλάδου κατασκευών, και 2. Για τη µεταβολή δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 02/09/2014 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1438 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 3. Γραφείο κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 3. Γραφείο κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285118, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Πληροφορίες: Α. Αρβανιτίδης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα