ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ. ΟΡΩΝ A (a-k)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ. ΟΡΩΝ A (a-k)"

Transcript

1 ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ A (a-k) ÅÔÏÓ Á ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ÔÅÕ ÏÓ 4

2 υτό το τεύχος Σε αυτό και το το τεύχος επόμενο και θα το επόμενο ασχοληθούμε θα ασχοληθούμε την εννοιολογική με την εννοιολογική ανάλυση διαφόρων ανάλυση χριστιανικών διαφόρων χριστιανικών, που συναντούμε όρων, που συναντούμε στα χριστιανικά στα χριστιανικά κείμενα η ακούμε κείμενα από η ακούμε διάφορους από εκπροσώπους διάφορους εκπροσώπους της Εκκλησίας, της Εκκλησίας, ς συχνά χωρίς να μπορούμε συχνά να να μπορούμε τους κατανοούμε. να τους κατανοούμε. Σίγουρα δεν Σίγουρα καλύπτουμε δεν καλύπτουμε τα λήμματα με τα αυτά λήμματα όλες τις αυτά όλες τις ογίες της ορολογίες Εκκλησίας της μας, Εκκλησίας αλλά κάναμε μας, αλλά μία κάναμε επιλογή μία των επιλογή πιο συνηθισμένων. των πιο συνηθισμένων. ς: Μοναστικός Αββάς: Μοναστικός τίτλος ο οποίος τίτλος χρησιμοποιηκε πολύ ήθηκε απο πολύ τους πρώτους απο αναχωρητές πρώτους αναχωρητές στο τέλος της στο ανοικοδόμησης τέλος της ανοικοδόμησης του ναού με του δύο ναού με δύο ο οποίος χρησιμοποι- Αρτοφόριο και Αρτοφόριο τα κηροπήγια. και τα κηροπήγια. Κατασκευάζεται Κατασκευάζεται σκητές ) στον (ασκητές ανατολικό ) στον μοναχισμό(αίγυπτο ανατολικό μοναχισμό(αίγυπτο - τρόπους. - Ή τρόπους. στηριζόμενη Ή στηριζόμενη σε ένα πόδι σε συμβολίζοντας τον ζοντας Χριστό τον ή με Χριστό τέσσερα ή με πόδια τέσσερα συμβο- πόδια συμβο- ένα πόδι συμβολί- ρία). Στη Συρία). συνέχεια Στη χρησιμοποίησαν συνέχεια χρησιμοποίησαν τον τίτλο τον τίτλο δυτικοί ταυτίζοντάς οι δυτικοί ταυτίζοντάς τον με τους τον ηγουμένους με τους ηγουμένους λίζοντας τους λίζοντας 4 ευαγγελιστές. τους 4 ευαγγελιστές. Μετά τον καθαγιασμό της θαγιασμό Αγ. Τραπέζης της Αγ. κατά Τραπέζης τα εγκαίνια κατά τα εγκαίνια Μετά τον κα- ν μοναστηριών των μοναστηριών και τα μοναστήρια(αβαείον). και τα μοναστήρια(αβαείον). άπαι (Αγάπες): Αγάπαι Τα (Αγάπες): πρώτα χριστιανικά Τα πρώτα χριστιανικά χρόα σε κάθε νια σύναξη σε κάθε για την σύναξη τέλεση για της την θείας τέλεση Ευ- της θείας της. Ευ- της. δεν χρό-επιτρέπεται δεν επιτρέπεται η μετακίνηση η μετακίνηση και μεταφορά και μεταφορά ριστίας προσφέρονταν χαριστίας προσφέρονταν συσσίτια και συσσίτια παρεκά-καντο σε κοινή θηντο τράπεζα σε κοινή όλοι. τράπεζα Τα συσσίτια όλοι. Τα αυτά συσσίτια αυτά τόπους (ναούς τόπους ή προσκυνήματα). (ναούς ή προσκυνήματα). Θεωρούνται Θεωρούνται οι οι παρεκά- Αγίασμα: (α) Αγίασμα: Νερό πού (α) πηγάζει Νερό πού κοντά πηγάζει σε ιερούς κοντά σε ιερούς επονομαζόμενα τα επονομαζόμενα και φιλίτια και ή φειδίτια φιλίτια μνηνεύονταμονεύονται από τους πρώτους από τους εκκλησιαστικούς πρώτους εκκλησιαστικούς την τέλεση του την Αγιασμού. τέλεση του Αγιασμού. ή φειδίτια πηγές μνη- αυτές πηγές θαυματουργικές. αυτές θαυματουργικές. (β) Το νερό (β) μετά Το νερό μετά γγραφείς συγγραφείς και υπάρχουν και μαρτυρίες υπάρχουν ότι μαρτυρίες το εκησιαστικκλησιαστικό αυτό σύστημα αυτό κράτησε σύστημα σε κράτησε ορισμέ- σε ορισμέ- όπου αγιάζεται όπου το αγιάζεται νερό με το την νερό επίκληση με την του επίκληση του ότι Αγιασμός: το εκ- Ειδική Αγιασμός: ακολουθία Ειδική της ακολουθία εκκλησίας της μας εκκλησίας μας ς περιοχές νες μέχρι περιοχές και τον μέχρι 3ο αιώνα. και τον 3ο αιώνα. Αγίου Πνεύματος Αγίου Πνεύματος προς χρήση προς και ευλογία χρήση και των ευλογία των λοι: Άϋλα Άγγελοι: λειτουργικά Άϋλα λειτουργικά πνεύματα που πνεύματα σκοπό που σκοπό πιστών. Υπάρχουν πιστών. δύο Υπάρχουν τύποι Αγιασμού: δύο τύποι Ο Αγιασμού: Μικρός Θεό. Αγιασμός κρός τελούμενος Αγιασμός τελούμενος συνήθως στην συνήθως αρ- στην αρ- Ο Μι- ουν να υπηρετούν έχουν να και υπηρετούν να δοξολογούν και να δοξολογούν το Θεό. το ωρούνται Θεωρούνται πρώτα δημιουργήματα πρώτα δημιουργήματα του Θε- του χή Θεού. με Σύμφωνα την διδασκαλία με την διδασκαλία της εκκλησίας της εκκλησίας έναρξη κάθε έναρξη έργου κάθε καί σε έργου πολλές καί άλλες σε πολλές περι-άλλες περι- κάθε μήνα, χή κάθε στη θεμελίωση μήνα, στη κτισμάτων, θεμελίωση κτισμάτων, στην στην. Σύμφωνα ς δέν έχουν μας σώμα δέν έχουν ούτε ανάγκες, σώμα ούτε είναι ανάγκες, καθα-είναπνευματικέρά πνευματικές υπάρ- υπάρ- ο Μέγας Αγιασμός ο Μέγας Αγιασμός ο ο καθαπτώσεις (έναρξη πτώσεις σχολείων, (έναρξη εγκαίνια σχολείων, κ.α.) εγκαίνια και κ.α.) και ις, δεν φθείρονται ξεις, δεν καί φθείρονται καί οποίος τελείται οποίος μόνο τελείται κατά την εορτή τά των την Θεο- εορτή των Θεο- μόνο κα- ν πεθαίνουν. δεν πεθαίνουν. Δημιργήθηκαουργήθηκαν με το αυτε- με το αυτεφανείων ( 5 φανείων και 6 Ιανου- ( 5 και 6 Ιανου- Δημιύσιο μέχρι ξούσιο την πτώση μέχρι την πτώση αρίου). Βασικό αρίου). είναι Βασικό να είναι να υ Εωσφόρου. του Εωσφόρου. Έκτοη φύσις τε τους η φύσις έμει- τους έμει- το νερό του Αγιασμού νερό του Αγιασμού Έκτο- γνωρίζει ο γνωρίζει πιστός ότι ο πιστός ότι σταθερή. νε Διακρίνοαι σε εννέα νται τάγμα- σε εννέα τάγματητες, αλλά τητες, είναι αλλά απα- είναι απα- σταθερή. Διακρίνο- δεν έχει μαγικές δεν έχει ιδιό- μαγικές ιδιό- (ο αριθμός τα τους (ο αριθμός είναι τους είναι ραίτητη η ραίτητη πίστη καθενός. Αρνός. η πίστη καθε- νωστος) με άγνωστος) τα εξής με ονόματα: εξής Άγγελοι, ονόματα: Αργγελοι, Αρχές, χάγγελοι, Εξουσίες, Αρχές, Δυνάμεις, Εξουσίες, Κυριότη- Δυνάμεις, Κυριότη- Άγιο Μύρο: Άγιο Λέγεται Μύρο: το Λέγεται αγιασμένο το αγιασμένο έλαιο, με το έλαιο, με το Άγγελοι, ς Θρόνοι, Χερουβείμ τες Θρόνοι, καί Χερουβείμ Σεραφείμ. καί Έχουν Σεραφείμ. επίς έργο την σης εκτέλεση έργο την του εκτέλεση θελήματος του του θελήματος Θεού, του Θεού, ρασκευάζεται ρασκευάζεται προνομιακά προνομιακά κάθε Μεγάλη κάθε Πέ- Μεγάλη Πέ- Έχουν οποίο επί- γίνεται οποίο το Χρίσμα γίνεται τωνβαπτιζομένων. το Χρίσμα τωνβαπτιζομένων. Πα- Πα- ν προστασία την του προστασία ανθρώπου του και ανθρώπου προσφέρουν και προσφέρουν μπτη στο Οικουμενικό μπτη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεωτινουπόλεως σε ειδική μεγαλοπρεπή σε ειδική μεγαλοπρεπή τελετή τελετή Κωνσταν- μαντικά στο σημαντικά έργο της στο σωτηρίας. έργο της σωτηρίας. Τράπεζα(ή Αγία Τράπεζα, Τράπεζα(ή ή Θυσιαστήριον, Τράπεζα, ή Θυσιαστήριον, ή Θεία ή και Θεία διανέμεται και σε διανέμεται όλες τις Ορθόδοξες σε όλες τις Εκκλησίες. Συμβολίζει ες. τα Συμβολίζει χαρίσματα του χαρίσματα Αγίου Πνεύμα- του Αγίου Πνεύμα- Ορθόδοξες Εκκλησί- θέδρα): Το Καθέδρα): ιερότερο σημείο Το ιερότερο του ναού, σημείο το του οποίο ναού, το οποίο ίσκεται στο βρίσκεται κέντρο στο του κέντρο ιερού βήματος. του ιερού Συμλίζει τον βολίζει τόπο της τον ταφής τόπο του της Χριστού. ταφής του Πά- Χριστού. Αήρ Πά- (Αέρας): Αήρ Τετράγωνο (Αέρας): Τετράγωνο ύφασμα, με ύφασμα, το οποίο με το οποίο βήματος. τος. Συμτοςστην Αγ. νω Τράπεζα στην Αγ. τοποθετούνται Τράπεζα τοποθετούνται Ευαγλιο, το Αντιμήνσιο, γέλιο, το Αντιμήνσιο, ο Σταυρός ευλογίας, ο Σταυρός το ευλογίας, Πρόθεση το και Πρόθεση στην Αγία και Τράπεζα. στην Αγία Είναι Τράπεζα. σε μέ-είναι σε το Ευαγ- καλύπτονται καλύπτονται Δισκάριο το και Δισκάριο το Ποτήριο και το στην Ποτήριο στην μέ-

3 γεθος το μεγαλύτερο από τα τρία καλύμματα των Δισκοποτήρων. Συμβολίζει το λίθο, με τον οποίο ο Ιωσήφ σφράγισε το μνήμα μετά την ταφή του Χριστού. Κατά την ανάγνωση του Πιστεύω, η συνεχής κίνηση του Αέρος πάνω από τα Τίμια Δώρα συμβολίζει το σεισμό του Γολγοθά κατά τη Σταύρωση του Κυρίου. Αίνοι: Ονομάζονται οι ψαλμοί ΡΜΗ, ΡΜΘ, ΡΝ πού ψάλλονται περί το τέλος του Όρθρου. Συνήθως ψάλλονται στίχοι των ψαλμών πριν από κάθε τροπάριο. Ο αριθμός των τροπαρίων των ψαλμών διαφέρει τις Κυριακές (8) από τις καθημερινές(4). Αίτησις: Η εκφώνηση του διακόνου ή του ιερέα σε κάθε ακολουθία, όπου παρακελεύει τους πιστούς σε δέηση, προσευχή, ευχαριστία. Ακάθιστος Ύμνος: Υμνος ανωνύμου ποιητή με 24 οίκους όπου ο κάθε οίκος αρχίζει με ένα γράμμα της αλφαβήτου. Για πρώτη φορά εψάλη το 626 στην Πόλη μετά τη σωτηρία της Πόλεως από την πολιορκία των Αβάρων και Περσών. Ονομάσθηκε Ακάθιστος, διότι οι πιστοί έψαλλαν ακάθιστοι τον ύμνο σε εκδήλωση ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας προς την Παναγία για τη σωτηρία της Πόλεως. Σήμερα ψάλλεται τμηματικά ανά 6 οίκους τις 4 Παρασκευές της Μ. Τεσσαρακοστής και ολόκληρος την πέμπτη Παρασκευή. Αμνός: Συμβολικά ονομάζεται ο Χριστός (σχετικά μπορούμε να δούμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου Α 29, 36 και στις Πράξεις των Αποστόλων Η 32). Ο συμβολισμός προέρχεται κατά κύριο λόγο από την προφητεία του Ησαΐα ΝΓ 7-8. Υποδηλώνει την υπέρμετρη Θυσία του Χριστού για μας. Ονομάζεται επίσης Αμνός και το τετράγωνο τμήμα του πρόσφορου το οποίο εξάγεται κατά την Προσκομιδή και στη συνέχεια κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας μεταβάλλεται σε Σώμα Χριστού. Άμφια : Λειτουργικά ενδύματα των κληρικών. Φοριούνται κατά την τέλεση των διαφόρων ακολουθιών. Υπάρχουν διαφορετικά άμφια για κάθε βαθμό ιερωσύνης. Κοινό και για τους 3 βαθμούς ιερωσύνης είναι το στιχάριο και τα επιμάνικα. Τα άμφια του Διακόνου είναι: Οράριο, Στιχάριο, Επιμάνικα. Τα άμφια του Ιερέως είναι: Στιχάριο, Επιτραχήλιο, Ζώνη, Επιμάνικα, Φελώνιο, Τα άμφια του Επισκόπου είναι: Στιχάριο, Επιτραχήλιο, Ζώνη, Επιμάνικα, Σάκκος, Μεγάλο Ωμοφόριο, Μικρό Ωμοφόριο, Εγκόλπιο, Σταυρός, Επιγονάτιο, Ράβδος, Μίτρα Ανάμα - Νάμα: Το κρασί το οποίο προσφέρεται γιά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Πρέπει απαραιτήτως να προέρχεται από σταφύλι μαύρο και όχι άσπρο. Αντίδωρον: (ευλογία, ή κατακλαστόν). Στην αρχή του όρθρου κατά την Προσκομιδή ο ιερέας αφού αφαιρέση τον Αμνό και τις μερίδες της Παναγίας και των Ταγμάτων από τα πρόσφορα, διανέμει το υπόλοιπο σε όλους τους εκκλησιαζομένους στο τέλος της Θ. Λειτουργίας. Ονομάσθηκε αντίδωρο, διότι προσφέρεται αντιδώρου (αντί δηλ. της Θείας Κοινωνίας) σε όλους όσους δεν κοινώνησαν. Κατά παράδοση το αντίδωρο το τρώμε νηστικοί. Αντιμήνσιον Ειλητό: Τετράγωνο ύφασμα με παραστάσεις ευαγγελιστών, του Παναγίου τάφου, της Σταύρωσης, της Αποκαθήλωσης. Καθιερώνεται - αγιάζεται πάντα και μόνο σε εγκαίνια ναών από τον αρχιερέα που τελεί τα εγκαίνια και στη συνέχεια υπογράφεται απ αυτόν. Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου στη Θεία Λειτουργία ξεδιπλώνεται και τοποθετούνται επάνω τα Τίμια Δώρα μετά την Μεγάλη Είσοδο και στη συνέχεια τελείται η Θ. Ευχαριστία. Σε μη εγκαινιασμένους ναούς το Αντιμήνσιο περιέχει πάντα μικρό τμήμα λειψάνων αγίων μαρτύρων. Το ειλητό είναι χωρίς λείψανά, αφού είναι εγκαινιασμένη η Αγ. Τράπεζα, ενώ το αντιμήνσιο (πρόθεση αντί και mensa= τράπεζα δηλ αντι της Αγ Τραπέζης) είναι με λείψανά μαρτυρικά. Απόλυσις: Λέγεται η ευχή που κάνει ο ιερέας στο τέλος κάθε ακολουθίας. Με την απόλυση τελειώνει η σύναξη των πιστών. Υπάρχει η Μικρή και η Μεγάλη Απόλυσις. Διαφέρουν μόνο στον αριθμό των Αγίων που μνημονεύονται. Αρτοκλασία: Τελετή όπου ευλογούνται οι βασικοί καρποί της γης (σιτάρι, λάδι και κρασί). Τελείται

4 δε σε ανάμνηση του θαύματος των πέντε άρτων από τον Χριστό (Ματθ. ΙΔ 19). Συνήθως οι άρτοι προσφέρονται και ευλογούνται σε μεγάλες γιορτές στον Εσπερινό. Αρτοφόριο: Ιερό σκεύος επάνω στην Αγία Τράπεζα, όπου φυλάσσεται η Θεία Κοινωνία για τις έκτακτες ανάγκες των πιστών. Διακρίνεται στο ακίνητο (ευρισκόμενο πάντα επί της Αγίας Τραπέζης) και το κινητό (μικρότερο σε μέγεθος), το οποίο χρησιμοποιείται για την μεταφορά και μετάδοση της Θείας Κοινωνίας. Η Θεία Κοινωνία του Αρτοφορίου ετοιμάζεται την Μ. Πέμπτη. Αστερίσκος: Σκεύος σε σχήμα σταυρού το οποίο τοποθετείται πάνω στο δισκάριο, για να μην ακουμπά ο Αέρας πάνω στα Τίμια δώρα. Συμβολίζει τον Αστέρα της Βηθλεέμ. Α-Ω: Αρχαίος συμβολισμός ο οποίος εκφράζει την έννοια του όλου. Συμβολίζει την αρχή και το τέλος. Ο Κύριος δηλώνει στην Αποκάλυψη: Εγώ ειμί το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος. Ιστορούμε δηλαδή με το Α την αρχή του κόσμου και με το Ω το τέλος, που είναι ο Χριστός. Βάϊα:: Τα φύλλα του φοίνικα που μοιράζονται στους πιστούς την Κυριακή των Βαΐων, σε ανάμνηση της θριαμβευτικής υποδοχής του Σωτήρος κατά την είσοδό Του στην Αγία Πόλη πριν το Πάθος. Είναι σύμβολα των αρετών και των θείων έργων. Βάπτισμα: Το πρώτο από τα Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Το βάπτισμα τελείται πάντα στο ναό και απαραίτητα συστατικά του μυστηρίου είναι: ο βαπτιζόμενος, ο ανάδοχος (ο οποίος έχει θέση πνευματικού πατέρα και οδηγού στα πρώτα χριστιανικά βήματα του νεοφωτίστου και υπέυθυνος να του διδάξει την πίστη), καθαρό νερό, και λάδι. Με το βάπτισμα ο νεοφώτιστος γίνεται κανονικό μέλος της Εκκλησίας. Ο βαπτιζόμενος με την κατάδυση και ανάδυση που επαναλαμβάνεται τρεις φορές και με την επίκληση της Αγίας Τριάδας καθαρίζεται από το προπατορικό αμάρτημα. Η τριπλή κατάδυση και ανάδυση συμβολίζει την τριήμερο ταφή και Ανάσταση του Κυρίου. Το βάπτισμα γίνεται μόνο μία φορά και ουδέποτε και σε καμιά περίπτωση δεν επαναλαμβάνεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (κίνδυνος θανάτου) τελείται το Αεροβάπτισμα. Δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές, όταν δεν υπάρχει ιερέας,για να μην πεθάνει το νήπιο αβάπτιστο, μπορεί να βαπτίσει ο οποιοσδήποτε χριστιανός τον ετοιμοθάνατο με επίκληση της Αγίας Τριάδος. Βαρύς: Ένας από τους οκτώ ήχους της Βυζαντινής Μουσικής. Βασιλική Πύλη: Ονομάζεται η κεντρική θύρα του εικονοστασίου (τέμπλου). Ονομάζεται και Ωραία Πύλη. Χρησιμοποιείται μόνο κατά την τέλεση των ακολουθιών. Παλαιότερα Βασιλική Πύλη ονομαζόταν η πύλη, από όπου ο Αυτοκράτορας εισερχόταν στην Αγία Σοφία. Βήλον: Λέγεται το ύφασμα (συνήθως χρώματος βυσσινί) το οποίο καλύπτει την Ωραία Πύλη μαζί με τα βημόθυρα. Ονομάζεται και καταπέτασμα. Βημόθυρα: Ονομάζονται οι δύο μικρές πόρτες που κλείνουν την Ωραία Πύλη. Φέρουν συνήθως εικονογραφημένο τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Γάμος: Ένα από τα Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία ευλογεί αυτήν την ιερή στιγμή του ανθρώπου και προσεύχεται για την πνευματική προκοπή του. Η ένωση ανδρός και γυναικός θεωρείται ιερή και παντοτινή και έχει σκοπό την αλληλοβοήθεια και την πνευματική τελειοποίηση των συζύγων. Η τεκνογονία είναι ο δεύτερος σκοπός του γάμου. Ο Απόστολος Παύλος ονομάζει το γάμο «μυστήριο μέγα» (Εφ. Ε 32) και δίνει προτροπές στους νεόνυμφους. Στο γάμο δεν υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι αλλά πρόσωπα Θεού, που συμβιούν με κατανόηση, αγάπη και σεβασμό. Γονυκλισία: Η ευλάβεια, η ταπείνωση και η μετάνοια οδηγούν τον πιστό άνθρωπο στην κλίση των γονάτων. Η πράξη αυτή χαρακτηρίζει κάθε πιστό χριστιανό και συνοδεύει πάντα την προσευχή μας. Η Εκκλησία μας καθόρισε την περίοδο από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή να μην τελούνται μετάνοιες. Γυναικωνίτης: Στις παλιότερες εποχές ο γυναικωνίτης, ο οποίος βρισκόταν σε υπερυψωμένο μέρος γύρω-γύρω στο εσωτερικό του να-

5 ού, ήταν το μέρος όπου παρέμεναν οι γυναίκες και συμμετείχαν στη Λειτουργία και τα Μυστήρια. Δεσποτικό: Ονομάζεται ο θρόνος του επισκόπου ο οποίος είναι τοποθετημένος στο εμπρός και δεξιό μέρος του ναού. Εκεί βρίσκεται ο επίσκοπος, όταν χοροστατεί ή όταν λειτουργεί. Στα Βυζαντινά χρόνια ο θρόνος αυτός ήταν ο θρόνος του Αυτοκράτορα. Διακαινήσιμος: Η εβδομάδα η οποία ακολουθεί αμέσως μετά το Πάσχα ονομάζεται διακαινήσιμος. Εκκλησιαστικά θεωρείται ως μία ημέρα και κατά τη θεολογία μας είναι η νέα ημέρα, η αρχή της 8ης ημέρας της δημιουργίας. Και τούτο, διότι η Ανάσταση του Κυρίου είναι η αρχή της σωτηρίας του ανθρώπου και της αναδημιουργίας του κόσμου. Διάκονος: Ο πρώτος βαθμός της ιεροσύνης. Μπορεί να είναι έγγαμος ή άγαμος. Ο διάκονος λαμβάνει μέρος σε όλα τα μυστήρια και τις ακολουθίες με την παρουσία ιερέως. Δεν μπορεί να τελέσει μυστήριο μόνος του. Η παρουσία του έχει σκοπό να βοηθήσει και να υπηρετήσει τον επίσκοπο ή τον ιερέα. Δικηροτρίκηρα: Είναι τα μικρά κηροπήγια τα οποία χρησιμοποιούνται, όταν ιερουργεί επίσκοπος. Το ένα με τα δύο κεριά συμβολίζει τις δύο φύσεις του Χριστού (θεϊκή και ανθρώπινη) και το άλλο με τα τρία κεριά την Αγία Τριάδα. Συνήθως τα κεριά τα οποία τοποθετούνται σε αυτά είναι από καθαρό μελισσοκέρι. Δίπτυχα: Ειδικά δίφυλλα - γι αυτό ονομάζονται και δίπτυχα- τα οποία περιέχουν ονόματα ζώντων και νεκρών. Συνήθως διαβάζονται μυστικά στην Προσκομιδή κατά την προετοιμασία της εξαγωγής του Αμνού, πριν την Θεία Λειτουργία. Όταν ιερουργεί Πατριάρχης αναγιγνώσκονται από την Ωραία Πύλη κατά τη Θεία Λειτουργία. Δωδεκαήμερο: Το χρονικό διάστημα των 12 ημερών από την εορτή των Χριστουγέννων μέχρι τα Φώτα. Κατά την περίοδο αυτή δεν υπάρχει νηστεία παρά μόνο την παραμονή των Φώτων. Δωδεκάορτο: Εικόνες οι οποίες τοποθετούνται ψηλά στο τέμπλο. Ονομάζεται έτσι, διότι κατά κανόνα αποτελείται από 12 εικόνες από τη ζωή και τη δράση του Κυρίου. Βασικές είναι: Ευαγγελισμός, Γέννηση, Υπαπαντή, Βάπτιση, Μεταμόρφωση, Έγερση του Λαζάρου, Βαϊοφόρος, Σταύρωση, Ανάσταση, Ανάληψη, Πεντηκοστή, Κοίμηση της Θεοτόκου. Εγκαίνια Ναού: Ειδική τελετή με την οποία καθαγιάζεται ο νεόκτιστος ναός. Σύμφωνα με την παράδοση τοποθετούνται Ιερά Λείψανα σε ειδική θέση στην Αγία Τράπεζα. Κατόπιν η Αγία Τράπεζα πλένεται, αλείφεται με Άγιο Μύρο και καλύπτεται με το Κατασάρκιο (ειδικό άραφο ύφασμα) το οποίο παραμένει μόνιμα στην Αγία Τράπεζα. Η αφαίρεση του Κατασαρκίου ή των Ιερών Λειψάνων δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση. Θεωρείται δε βεβήλωση και ιεροσυλία. Εγκόλπιο: Διακριτικό του Επισκόπου το οποίο φέρει στο στήθος. Κατά παράδοση εικονίζει το Χριστό ή την Παναγία. Εξάψαλμος: Σειρά από έξι ψαλμούς οι οποίοι διαβάζονται στην αρχή του Όρθρου.Ο Εξάψαλμος αποτελείται από τους ψαλμούς:3, 37, 62, 87, 102, 142. Ο Εξάψαλμος παραλείπεται μόνο την Διακαινήσιμο εβδομάδα. Επανωκαλύμμαυχο: Μαύρο ύφασμα το οποίο τοποθετείται πάνω από το καλυμμαύχι. Αποτελεί γνώρισμα των μοναχών. Ζέον: Ειδικό σκεύος με το οποίο μεταφέρεται ζεστό νερό και εκχύνεται μέσα στο Ιερό Ποτήριο πριν την Θεία Κοινωνία. Ηγούμενος: Ονομάζεται ο προϊστάμενος σε κάθε μονή. Μπορεί να εκλέγεται ανά τετραετία από τους αδελφούς της μονής ή να είναι ισόβιος. Είναι ο πνευματικός πατέρας όλων των αδελφών στη μονή. Οι ημέρες της Εβδομάδας: Κάθε ημέρα της εβδομάδας είναι αφιερωμένη από την Εκκλησία μας σε ένα Ιερό Πρόσωπο. Οι ύμνοι σε κάθε ακολουθία έχουν κεντρικό νόημα το Ιερό Πρόσωπο. 1. Η ΚΥΡΙΑΚΗ : Είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Κυρίου μας. Όλη η υμνολογία είναι αναστάσιμη. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η εκκλησία μας κάθε Κυριακή εορτάζει το Πάσχα.

6 2. Η ΔΕΥΤΕΡΑ : Είναι αφιερωμένη στους Αγγέλους και τους παρακαλούμε για την προστασία τους. 3. Η ΤΡΙΤΗ : Είναι αφιερωμένη στο Ιερό Πρόσωπο του Τιμίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. 4. Η ΤΕΤΑΡΤΗ : Είναι αφιερωμένη στην Παναγία μας και προσευχόμαστε σε Εκείνη. 5. Η ΠΕΜΠΤΗ : Είναι αφιερωμένη στους Αποστόλους και τον Άγιο Νικόλαο. 6. Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : Είναι αφιερωμένη στο Πάθος και τη Σταύρωση του Κυρίου μας. 7. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ : Είναι αφιερωμένη στους Μάρτυρες και τους κεκοιμημένους και προσευχόμαστε για τους νεκρούς μας. Ήχος: Στην Εκκλησία καθιερώθηκε η Βυζαντινή Μουσική. Η Βυζ. Μουσική χωρίζεται σε οκτώ ήχους (διαφορετικούς μουσικούς τρόπους). Οι ήχοι είναι: Α, Β, Γ, Δ, Πλάγιος του Α, Πλάγιος του Β, Βαρύς, Πλάγιος του Δ. Στο εκκλησιαστικό βιβλίο, την Παρακλητική ή Οκτώηχο, περιλαμβάνονται οι ήχοι οι οποίοι εναλλάσσονται σε εβδομαδιαία βάση στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Η περίοδος κάθε ήχου αρχίζει από το Σάββατο το βράδυ με την έναρξη του εσπερινού και τελειώνει το επόμενο Σάββατο το απόγευμα μετά την τέλεση της Θ Ώρας. Θεοτοκίον: Τροπάριο το οποίο πάντοτε αναφέρεται στην Παναγία μας. Συνήθως με το Θεοτοκίο κλείνει μια σειρά από τροπάρια και πάντοτε έπεται του Δοξαστικού. Το Δοξαστικό πήρε το όνομά του από το ασματικό «Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι». Πάντοτε του Θεοτοκίου προηγείται το δεύτερο καταληκτικό του ασματικού «Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν». Θεοφιλέστατος: Θεοφιλέστατος προσφωνείται ο Επίσκοπος ο οποίος δεν έχει επισκοπή και ποίμνιο. Θρόνος: Ονομάζεται και Δεσποτικό. Βρίσκεται στη δεξιά πλευρά, καθώς εισερχόμαστε στο ναό, και είναι η θέση του Επισκόπου, όταν χοροστατεί ή όταν λειτουργεί. Θυρανοίξια: Ειδική τελετή η οποία τελείται από τον Επίσκοπο σε νεόκτιστο ναό που παραδίδεται σε λατρευτική χρήση. Η τελετή των θυρανοιξίων προηγείται και είναι διάφορη της τελετής των εγκαινίων. Ιερατικόν: Λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας το οποίο περιέχει τις ακολουθίες του Εσπερινού, Όρθρου, Θείας Λειτουργίας και διάφορες άλλες ευχές και τελετές και είναι προς χρήσιν των ιερέων. Ιερομόναχος: Ονομάζεται ο μοναχός ο οποίος είναι και ιερέας. Προσφωνείται Οσιολογιώτατος. Καθολικόν: Καθολικό ονομάζεται ο κεντρικός και μεγαλύτερος ναός κάθε μονής. Άλλη ονομασία του είναι Κυριακό. Καλυμμαύχι: Το κάλυμμα της κεφαλής των κληρικών. Συνήθως μαύρου χρώματος. Πάνω στο καλυμμαύχι τοποθετείται από τους Επισκόπους και τους Αρχιμανδρίτες ειδικό μαύρο ύφασμα, που πέφτει στους ώμους και ονομάζεται επανωκαλύμμαυχο. Κατασάρκιον: Λινό λευκό μονοκόμματο ύφασμα το οποίο τοποθετείται πάνω στην Αγία Τράπεζα και δένεται μόλις τελεστούν τα εγκαίνια. Παραμένει μόνιμα εκεί. Πάνω από το κατασάρκιο τοποθετούνται τα διάφορα καλύμματα της Αγίας Τράπεζας. Κατζίον: Ιδιαίτερο σε σχήμα και μικρό σε μέγεθος θυμιατήρι, το οποίο χρησιμοποιείται για θυμίαμα στις ακολουθίες του Νυμφίου και κατά την ανάγνωση των Μεγάλων ή Βασιλικών Ωρών, την Παραμονή των Χριστουγέννων και των Φώτων και την Μεγάλη Παρασκευή. Κοινωνικόν: Ύμνος ο οποίος ψάλλεται όταν κοινωνούν οι ιερείς στο ιερό και στη συνέχεια οι πιστοί. Το κοινωνικό είναι διαφορετικό την Κυριακή και κάθε γιορτή.

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

νηστειa kai nhστειοδρομιο τησ εκκλησιασ

νηστειa kai nhστειοδρομιο τησ εκκλησιασ ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 νηστειa kai nhστειοδρομιο τησ εκκλησιασ ÅÔÏÓ Ã

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τη Θεία Ευχαριστία συνέστησε ο ίδιος ο Κύριος,κατά το Μυστικό Δείπνο,λίγο πριν συλληφθεί και σταυρωθεί. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια,αλλά και ο Απόστολος

Τη Θεία Ευχαριστία συνέστησε ο ίδιος ο Κύριος,κατά το Μυστικό Δείπνο,λίγο πριν συλληφθεί και σταυρωθεί. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια,αλλά και ο Απόστολος Τη Θεία Ευχαριστία συνέστησε ο ίδιος ο Κύριος,κατά το Μυστικό Δείπνο,λίγο πριν συλληφθεί και σταυρωθεί. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια,αλλά και ο Απόστολος Παύλος μάς δίνουν την περιγραφή αυτής της πρώτης Θείας

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

(Η μουσική των αγγέλων)

(Η μουσική των αγγέλων) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Η μουσική των αγγέλων) Λίγα λόγια για το ύφος των ήχων... Η αρχαία ονομασία είναι ο ήχος από τον οποίο προήλθε ο αντίστοιχος βυζαντινός -Ηχος α (Δώριος)...Σεμνός,αξιωματικός,μεγαλοπρεπής,σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεία Λειτουργία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση, γι` αυτό και η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τον Ναό.

Η Θεία Λειτουργία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση, γι` αυτό και η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τον Ναό. Η Θεία Λειτουργία Εκκλησία είναι το σώμα, που έχει κεφαλή το Χριστό και μέλη τους πιστούς. Οι ζώντες είναι η στρατευομένη και οι κοιμηθέντες είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες.

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες στην εποχή μας ΑΦΟΡΜΗΣΗ Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Θα μάθουμε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα 2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα Του Θανάση Παναγόπουλου Α1 2011-2012 Το Πάσχα ονομάζεται και Λαμπρή η Πασχαλιά, είναι η πιο σημαντική γιορτή του έτους στην Ελλάδα. Το Πάσχα γιορτάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης. Υμνογραφία. (κεφ.30) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΗΣΤΕΙΑ; Η λέξη νηστεία προέρχεται από το νη+εσθιω που σημαίνει δεν τρώω. Αποτελεί έναν πανάρχαιο εκκλησιαστικό θεσμό. Η νηστεία σημαίνει την πλήρη αποχή από στερεές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της μαγείας (κεφ.35) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

- 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

- 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η λειτουργική περίοδος του Τριωδίου. (Επίκαιρο) (κεφ.29) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. 1) Πατρολογία 2) Αιρέσεις 3) Οικουμενικές Σύνοδοι 4) Χριστιανική Τέχνη 5) Ρωμαιοκαθολικισμός-Προτεσταντισμός

Β. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. 1) Πατρολογία 2) Αιρέσεις 3) Οικουμενικές Σύνοδοι 4) Χριστιανική Τέχνη 5) Ρωμαιοκαθολικισμός-Προτεσταντισμός ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Β. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1) Πατρολογία 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ

ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 ΤΑΦη η ΚΑΥΣη ΝΕΚΡΩΝ; ÅÔÏÓ B (Α ) ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

2010-2011 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ A ΤΑΞΗ Σεπτέμβριος 2010 Γ ΤΑΞΗ 1. Γνωριμία Παρουσίαση ύλης Εισαγωγή στη Θεία Λειτουργία (σελ. 24-34) 2. Κληρικοί Ιερά άμφια Ιερά λειτουργικά σκεύη (σελ. 35 53) 3. Προετοιμασία για την

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη A. Θεματική Ενότητα 1: Αρχή με ευχές

Τάξη A. Θεματική Ενότητα 1: Αρχή με ευχές Τάξη A Θεματική Ενότητα 1: Αρχή με ευχές Διδακτική ενότητα 1.1: Ο Αγιασμός Διδακτική ενότητα 1.2: Η γιορτή του Σταυρού Διδακτική ενότητα 1.3: Η προσευχή Διδακτική ενότητα 1.4: Η Παναγία ΑΔΕ Δείκτης Επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ (ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ο Ναός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι (Πλατανιστάσα) Ελληνικά

- 1 - Ο Ναός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι (Πλατανιστάσα) Ελληνικά - 1 - Ο Ναός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι (Πλατανιστάσα) Ελληνικά - 2 - Ο Ναός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι (Πλατανιστάσα) Ο ναός κάποτε ήταν μέρος του μοναστηριού, αφιερωμένος στον Τίμιο Σταυρό,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η τρίτη περίοδος της εκκλησιαστικής υμνογραφίας (Η - ΙΑ αι.) Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 2. Η τρίτη περίοδος της εκκλησιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ.

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Email TA ΜΗΝΑΙΑ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Καινούριο, ἕτοιµες καθηµερινὲ ς ἀκολουθίες γιὰ τοὺ ς Ἱ ερεῖ ς - ΔΩΡΕΑΝ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

«Η εκμάθηση της Ψαλτικής ως παράγοντας ενεργού συμμετοχής στη λατρεία»

«Η εκμάθηση της Ψαλτικής ως παράγοντας ενεργού συμμετοχής στη λατρεία» ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β ΗΜΕΡΙΔΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΑΛΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ» «Η εκμάθηση της Ψαλτικής ως παράγοντας ενεργού συμμετοχής στη λατρεία» - Δώρα Καρδαμάκη

Διαβάστε περισσότερα

Η απεικόνιση της Γέννησης του Χριστού στη Βυζαντινή Αγιογραφία

Η απεικόνιση της Γέννησης του Χριστού στη Βυζαντινή Αγιογραφία Η απεικόνιση της Γέννησης του Χριστού στη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Γέννησης του Θεανθρώπου, γιορτάζεται κάθε χρόνο όχι μόνο για να τη θυμηθούμε και να δοξολογήσουμε το Θεό, αλλά και για να μπορέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΦΡΟΥΚΤΟΥΟΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΑΟΥΓΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟΥ, ΔΙΑΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΜΕΙΝΑΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΡΑΓΟΝΑ, ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΥΠΟ

TA ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΦΡΟΥΚΤΟΥΟΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΑΟΥΓΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟΥ, ΔΙΑΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΜΕΙΝΑΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΡΑΓΟΝΑ, ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΥΠΟ TA ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΦΡΟΥΚΤΟΥΟΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΑΟΥΓΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟΥ, ΔΙΑΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΜΕΙΝΑΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΡΑΓΟΝΑ, ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΚΑΛΙΕΝΟΥ 1. Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Εικόνα εξωφύλλου: Σύγχρονο ξύλινο τέμπλο. Μικρογραφία του Ράλλη Κοψίδη. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια

Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να διακρίνουν την πραγματική, πνευματική λατρεία από την τυπική, εξωτερική, και να επιχειρηματολογούν. 2. Να ερμηνεύουν τα κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ο Ναός της Παναγίας Ελεούσας Ποδύθου, ανήκει στη μεταβυζαντινή περίοδο και κτίστηκε στις αρχές του 16 ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Σύμφωνα με επιγραφή του βόρειου τοίχου του ναού, ο ναός κτίστηκε το 1280 από τον Ιωάννη Μουτουλλά και τη σύζυγο του Ειρήνη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 3: Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 3: Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 3: Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Παλαιχώρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Παλαιχώρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Παλαιχώρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ- ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ Η εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος είναι ένα μικρό παρεκκλήσι που χτίστηκε στις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ

ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 ΤΑΦη η ΚΑΥΣη ΝΕΚΡΩΝ; ÅÔÏÓ B (Β ) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Θρησκευτικά Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πάθος στην Ανάσταση του Χριστού Ο Λάζαρος, η Μ. Τεσσαρακοστή και η Μ. Εβδομάδα Γεώργιος Κυπριανού, Θεολόγος Λυκείου Παραλιμνίου Θα αρχίσω την

Από το πάθος στην Ανάσταση του Χριστού Ο Λάζαρος, η Μ. Τεσσαρακοστή και η Μ. Εβδομάδα Γεώργιος Κυπριανού, Θεολόγος Λυκείου Παραλιμνίου Θα αρχίσω την Από το πάθος στην Ανάσταση του Χριστού Ο Λάζαρος, η Μ. Τεσσαρακοστή και η Μ. Εβδομάδα Γεώργιος Κυπριανού, Θεολόγος Λυκείου Παραλιμνίου Θα αρχίσω την ομιλία μου με τον πρώτο ύμνο του σημερινού εσπερινού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και πώς να εξοµολογούµαι;

Πότε και πώς να εξοµολογούµαι; Πότε και πώς να εξοµολογούµαι; Τι είναι το Μυστήριο της Εξοµολόγησης; Το µυστήριο της Εξοµολόγησης λέγεται ορθότερα Μυστήριο της µετάνοιας ή της συµφιλίωσης. Με αυτό το µυστήριο τελούµε τη φιλεύσπλαχνη

Διαβάστε περισσότερα