ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ. ΟΡΩΝ A (a-k)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ. ΟΡΩΝ A (a-k)"

Transcript

1 ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ A (a-k) ÅÔÏÓ Á ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ÔÅÕ ÏÓ 4

2 υτό το τεύχος Σε αυτό και το το τεύχος επόμενο και θα το επόμενο ασχοληθούμε θα ασχοληθούμε την εννοιολογική με την εννοιολογική ανάλυση διαφόρων ανάλυση χριστιανικών διαφόρων χριστιανικών, που συναντούμε όρων, που συναντούμε στα χριστιανικά στα χριστιανικά κείμενα η ακούμε κείμενα από η ακούμε διάφορους από εκπροσώπους διάφορους εκπροσώπους της Εκκλησίας, της Εκκλησίας, ς συχνά χωρίς να μπορούμε συχνά να να μπορούμε τους κατανοούμε. να τους κατανοούμε. Σίγουρα δεν Σίγουρα καλύπτουμε δεν καλύπτουμε τα λήμματα με τα αυτά λήμματα όλες τις αυτά όλες τις ογίες της ορολογίες Εκκλησίας της μας, Εκκλησίας αλλά κάναμε μας, αλλά μία κάναμε επιλογή μία των επιλογή πιο συνηθισμένων. των πιο συνηθισμένων. ς: Μοναστικός Αββάς: Μοναστικός τίτλος ο οποίος τίτλος χρησιμοποιηκε πολύ ήθηκε απο πολύ τους πρώτους απο αναχωρητές πρώτους αναχωρητές στο τέλος της στο ανοικοδόμησης τέλος της ανοικοδόμησης του ναού με του δύο ναού με δύο ο οποίος χρησιμοποι- Αρτοφόριο και Αρτοφόριο τα κηροπήγια. και τα κηροπήγια. Κατασκευάζεται Κατασκευάζεται σκητές ) στον (ασκητές ανατολικό ) στον μοναχισμό(αίγυπτο ανατολικό μοναχισμό(αίγυπτο - τρόπους. - Ή τρόπους. στηριζόμενη Ή στηριζόμενη σε ένα πόδι σε συμβολίζοντας τον ζοντας Χριστό τον ή με Χριστό τέσσερα ή με πόδια τέσσερα συμβο- πόδια συμβο- ένα πόδι συμβολί- ρία). Στη Συρία). συνέχεια Στη χρησιμοποίησαν συνέχεια χρησιμοποίησαν τον τίτλο τον τίτλο δυτικοί ταυτίζοντάς οι δυτικοί ταυτίζοντάς τον με τους τον ηγουμένους με τους ηγουμένους λίζοντας τους λίζοντας 4 ευαγγελιστές. τους 4 ευαγγελιστές. Μετά τον καθαγιασμό της θαγιασμό Αγ. Τραπέζης της Αγ. κατά Τραπέζης τα εγκαίνια κατά τα εγκαίνια Μετά τον κα- ν μοναστηριών των μοναστηριών και τα μοναστήρια(αβαείον). και τα μοναστήρια(αβαείον). άπαι (Αγάπες): Αγάπαι Τα (Αγάπες): πρώτα χριστιανικά Τα πρώτα χριστιανικά χρόα σε κάθε νια σύναξη σε κάθε για την σύναξη τέλεση για της την θείας τέλεση Ευ- της θείας της. Ευ- της. δεν χρό-επιτρέπεται δεν επιτρέπεται η μετακίνηση η μετακίνηση και μεταφορά και μεταφορά ριστίας προσφέρονταν χαριστίας προσφέρονταν συσσίτια και συσσίτια παρεκά-καντο σε κοινή θηντο τράπεζα σε κοινή όλοι. τράπεζα Τα συσσίτια όλοι. Τα αυτά συσσίτια αυτά τόπους (ναούς τόπους ή προσκυνήματα). (ναούς ή προσκυνήματα). Θεωρούνται Θεωρούνται οι οι παρεκά- Αγίασμα: (α) Αγίασμα: Νερό πού (α) πηγάζει Νερό πού κοντά πηγάζει σε ιερούς κοντά σε ιερούς επονομαζόμενα τα επονομαζόμενα και φιλίτια και ή φειδίτια φιλίτια μνηνεύονταμονεύονται από τους πρώτους από τους εκκλησιαστικούς πρώτους εκκλησιαστικούς την τέλεση του την Αγιασμού. τέλεση του Αγιασμού. ή φειδίτια πηγές μνη- αυτές πηγές θαυματουργικές. αυτές θαυματουργικές. (β) Το νερό (β) μετά Το νερό μετά γγραφείς συγγραφείς και υπάρχουν και μαρτυρίες υπάρχουν ότι μαρτυρίες το εκησιαστικκλησιαστικό αυτό σύστημα αυτό κράτησε σύστημα σε κράτησε ορισμέ- σε ορισμέ- όπου αγιάζεται όπου το αγιάζεται νερό με το την νερό επίκληση με την του επίκληση του ότι Αγιασμός: το εκ- Ειδική Αγιασμός: ακολουθία Ειδική της ακολουθία εκκλησίας της μας εκκλησίας μας ς περιοχές νες μέχρι περιοχές και τον μέχρι 3ο αιώνα. και τον 3ο αιώνα. Αγίου Πνεύματος Αγίου Πνεύματος προς χρήση προς και ευλογία χρήση και των ευλογία των λοι: Άϋλα Άγγελοι: λειτουργικά Άϋλα λειτουργικά πνεύματα που πνεύματα σκοπό που σκοπό πιστών. Υπάρχουν πιστών. δύο Υπάρχουν τύποι Αγιασμού: δύο τύποι Ο Αγιασμού: Μικρός Θεό. Αγιασμός κρός τελούμενος Αγιασμός τελούμενος συνήθως στην συνήθως αρ- στην αρ- Ο Μι- ουν να υπηρετούν έχουν να και υπηρετούν να δοξολογούν και να δοξολογούν το Θεό. το ωρούνται Θεωρούνται πρώτα δημιουργήματα πρώτα δημιουργήματα του Θε- του χή Θεού. με Σύμφωνα την διδασκαλία με την διδασκαλία της εκκλησίας της εκκλησίας έναρξη κάθε έναρξη έργου κάθε καί σε έργου πολλές καί άλλες σε πολλές περι-άλλες περι- κάθε μήνα, χή κάθε στη θεμελίωση μήνα, στη κτισμάτων, θεμελίωση κτισμάτων, στην στην. Σύμφωνα ς δέν έχουν μας σώμα δέν έχουν ούτε ανάγκες, σώμα ούτε είναι ανάγκες, καθα-είναπνευματικέρά πνευματικές υπάρ- υπάρ- ο Μέγας Αγιασμός ο Μέγας Αγιασμός ο ο καθαπτώσεις (έναρξη πτώσεις σχολείων, (έναρξη εγκαίνια σχολείων, κ.α.) εγκαίνια και κ.α.) και ις, δεν φθείρονται ξεις, δεν καί φθείρονται καί οποίος τελείται οποίος μόνο τελείται κατά την εορτή τά των την Θεο- εορτή των Θεο- μόνο κα- ν πεθαίνουν. δεν πεθαίνουν. Δημιργήθηκαουργήθηκαν με το αυτε- με το αυτεφανείων ( 5 φανείων και 6 Ιανου- ( 5 και 6 Ιανου- Δημιύσιο μέχρι ξούσιο την πτώση μέχρι την πτώση αρίου). Βασικό αρίου). είναι Βασικό να είναι να υ Εωσφόρου. του Εωσφόρου. Έκτοη φύσις τε τους η φύσις έμει- τους έμει- το νερό του Αγιασμού νερό του Αγιασμού Έκτο- γνωρίζει ο γνωρίζει πιστός ότι ο πιστός ότι σταθερή. νε Διακρίνοαι σε εννέα νται τάγμα- σε εννέα τάγματητες, αλλά τητες, είναι αλλά απα- είναι απα- σταθερή. Διακρίνο- δεν έχει μαγικές δεν έχει ιδιό- μαγικές ιδιό- (ο αριθμός τα τους (ο αριθμός είναι τους είναι ραίτητη η ραίτητη πίστη καθενός. Αρνός. η πίστη καθε- νωστος) με άγνωστος) τα εξής με ονόματα: εξής Άγγελοι, ονόματα: Αργγελοι, Αρχές, χάγγελοι, Εξουσίες, Αρχές, Δυνάμεις, Εξουσίες, Κυριότη- Δυνάμεις, Κυριότη- Άγιο Μύρο: Άγιο Λέγεται Μύρο: το Λέγεται αγιασμένο το αγιασμένο έλαιο, με το έλαιο, με το Άγγελοι, ς Θρόνοι, Χερουβείμ τες Θρόνοι, καί Χερουβείμ Σεραφείμ. καί Έχουν Σεραφείμ. επίς έργο την σης εκτέλεση έργο την του εκτέλεση θελήματος του του θελήματος Θεού, του Θεού, ρασκευάζεται ρασκευάζεται προνομιακά προνομιακά κάθε Μεγάλη κάθε Πέ- Μεγάλη Πέ- Έχουν οποίο επί- γίνεται οποίο το Χρίσμα γίνεται τωνβαπτιζομένων. το Χρίσμα τωνβαπτιζομένων. Πα- Πα- ν προστασία την του προστασία ανθρώπου του και ανθρώπου προσφέρουν και προσφέρουν μπτη στο Οικουμενικό μπτη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεωτινουπόλεως σε ειδική μεγαλοπρεπή σε ειδική μεγαλοπρεπή τελετή τελετή Κωνσταν- μαντικά στο σημαντικά έργο της στο σωτηρίας. έργο της σωτηρίας. Τράπεζα(ή Αγία Τράπεζα, Τράπεζα(ή ή Θυσιαστήριον, Τράπεζα, ή Θυσιαστήριον, ή Θεία ή και Θεία διανέμεται και σε διανέμεται όλες τις Ορθόδοξες σε όλες τις Εκκλησίες. Συμβολίζει ες. τα Συμβολίζει χαρίσματα του χαρίσματα Αγίου Πνεύμα- του Αγίου Πνεύμα- Ορθόδοξες Εκκλησί- θέδρα): Το Καθέδρα): ιερότερο σημείο Το ιερότερο του ναού, σημείο το του οποίο ναού, το οποίο ίσκεται στο βρίσκεται κέντρο στο του κέντρο ιερού βήματος. του ιερού Συμλίζει τον βολίζει τόπο της τον ταφής τόπο του της Χριστού. ταφής του Πά- Χριστού. Αήρ Πά- (Αέρας): Αήρ Τετράγωνο (Αέρας): Τετράγωνο ύφασμα, με ύφασμα, το οποίο με το οποίο βήματος. τος. Συμτοςστην Αγ. νω Τράπεζα στην Αγ. τοποθετούνται Τράπεζα τοποθετούνται Ευαγλιο, το Αντιμήνσιο, γέλιο, το Αντιμήνσιο, ο Σταυρός ευλογίας, ο Σταυρός το ευλογίας, Πρόθεση το και Πρόθεση στην Αγία και Τράπεζα. στην Αγία Είναι Τράπεζα. σε μέ-είναι σε το Ευαγ- καλύπτονται καλύπτονται Δισκάριο το και Δισκάριο το Ποτήριο και το στην Ποτήριο στην μέ-

3 γεθος το μεγαλύτερο από τα τρία καλύμματα των Δισκοποτήρων. Συμβολίζει το λίθο, με τον οποίο ο Ιωσήφ σφράγισε το μνήμα μετά την ταφή του Χριστού. Κατά την ανάγνωση του Πιστεύω, η συνεχής κίνηση του Αέρος πάνω από τα Τίμια Δώρα συμβολίζει το σεισμό του Γολγοθά κατά τη Σταύρωση του Κυρίου. Αίνοι: Ονομάζονται οι ψαλμοί ΡΜΗ, ΡΜΘ, ΡΝ πού ψάλλονται περί το τέλος του Όρθρου. Συνήθως ψάλλονται στίχοι των ψαλμών πριν από κάθε τροπάριο. Ο αριθμός των τροπαρίων των ψαλμών διαφέρει τις Κυριακές (8) από τις καθημερινές(4). Αίτησις: Η εκφώνηση του διακόνου ή του ιερέα σε κάθε ακολουθία, όπου παρακελεύει τους πιστούς σε δέηση, προσευχή, ευχαριστία. Ακάθιστος Ύμνος: Υμνος ανωνύμου ποιητή με 24 οίκους όπου ο κάθε οίκος αρχίζει με ένα γράμμα της αλφαβήτου. Για πρώτη φορά εψάλη το 626 στην Πόλη μετά τη σωτηρία της Πόλεως από την πολιορκία των Αβάρων και Περσών. Ονομάσθηκε Ακάθιστος, διότι οι πιστοί έψαλλαν ακάθιστοι τον ύμνο σε εκδήλωση ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας προς την Παναγία για τη σωτηρία της Πόλεως. Σήμερα ψάλλεται τμηματικά ανά 6 οίκους τις 4 Παρασκευές της Μ. Τεσσαρακοστής και ολόκληρος την πέμπτη Παρασκευή. Αμνός: Συμβολικά ονομάζεται ο Χριστός (σχετικά μπορούμε να δούμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου Α 29, 36 και στις Πράξεις των Αποστόλων Η 32). Ο συμβολισμός προέρχεται κατά κύριο λόγο από την προφητεία του Ησαΐα ΝΓ 7-8. Υποδηλώνει την υπέρμετρη Θυσία του Χριστού για μας. Ονομάζεται επίσης Αμνός και το τετράγωνο τμήμα του πρόσφορου το οποίο εξάγεται κατά την Προσκομιδή και στη συνέχεια κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας μεταβάλλεται σε Σώμα Χριστού. Άμφια : Λειτουργικά ενδύματα των κληρικών. Φοριούνται κατά την τέλεση των διαφόρων ακολουθιών. Υπάρχουν διαφορετικά άμφια για κάθε βαθμό ιερωσύνης. Κοινό και για τους 3 βαθμούς ιερωσύνης είναι το στιχάριο και τα επιμάνικα. Τα άμφια του Διακόνου είναι: Οράριο, Στιχάριο, Επιμάνικα. Τα άμφια του Ιερέως είναι: Στιχάριο, Επιτραχήλιο, Ζώνη, Επιμάνικα, Φελώνιο, Τα άμφια του Επισκόπου είναι: Στιχάριο, Επιτραχήλιο, Ζώνη, Επιμάνικα, Σάκκος, Μεγάλο Ωμοφόριο, Μικρό Ωμοφόριο, Εγκόλπιο, Σταυρός, Επιγονάτιο, Ράβδος, Μίτρα Ανάμα - Νάμα: Το κρασί το οποίο προσφέρεται γιά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Πρέπει απαραιτήτως να προέρχεται από σταφύλι μαύρο και όχι άσπρο. Αντίδωρον: (ευλογία, ή κατακλαστόν). Στην αρχή του όρθρου κατά την Προσκομιδή ο ιερέας αφού αφαιρέση τον Αμνό και τις μερίδες της Παναγίας και των Ταγμάτων από τα πρόσφορα, διανέμει το υπόλοιπο σε όλους τους εκκλησιαζομένους στο τέλος της Θ. Λειτουργίας. Ονομάσθηκε αντίδωρο, διότι προσφέρεται αντιδώρου (αντί δηλ. της Θείας Κοινωνίας) σε όλους όσους δεν κοινώνησαν. Κατά παράδοση το αντίδωρο το τρώμε νηστικοί. Αντιμήνσιον Ειλητό: Τετράγωνο ύφασμα με παραστάσεις ευαγγελιστών, του Παναγίου τάφου, της Σταύρωσης, της Αποκαθήλωσης. Καθιερώνεται - αγιάζεται πάντα και μόνο σε εγκαίνια ναών από τον αρχιερέα που τελεί τα εγκαίνια και στη συνέχεια υπογράφεται απ αυτόν. Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου στη Θεία Λειτουργία ξεδιπλώνεται και τοποθετούνται επάνω τα Τίμια Δώρα μετά την Μεγάλη Είσοδο και στη συνέχεια τελείται η Θ. Ευχαριστία. Σε μη εγκαινιασμένους ναούς το Αντιμήνσιο περιέχει πάντα μικρό τμήμα λειψάνων αγίων μαρτύρων. Το ειλητό είναι χωρίς λείψανά, αφού είναι εγκαινιασμένη η Αγ. Τράπεζα, ενώ το αντιμήνσιο (πρόθεση αντί και mensa= τράπεζα δηλ αντι της Αγ Τραπέζης) είναι με λείψανά μαρτυρικά. Απόλυσις: Λέγεται η ευχή που κάνει ο ιερέας στο τέλος κάθε ακολουθίας. Με την απόλυση τελειώνει η σύναξη των πιστών. Υπάρχει η Μικρή και η Μεγάλη Απόλυσις. Διαφέρουν μόνο στον αριθμό των Αγίων που μνημονεύονται. Αρτοκλασία: Τελετή όπου ευλογούνται οι βασικοί καρποί της γης (σιτάρι, λάδι και κρασί). Τελείται

4 δε σε ανάμνηση του θαύματος των πέντε άρτων από τον Χριστό (Ματθ. ΙΔ 19). Συνήθως οι άρτοι προσφέρονται και ευλογούνται σε μεγάλες γιορτές στον Εσπερινό. Αρτοφόριο: Ιερό σκεύος επάνω στην Αγία Τράπεζα, όπου φυλάσσεται η Θεία Κοινωνία για τις έκτακτες ανάγκες των πιστών. Διακρίνεται στο ακίνητο (ευρισκόμενο πάντα επί της Αγίας Τραπέζης) και το κινητό (μικρότερο σε μέγεθος), το οποίο χρησιμοποιείται για την μεταφορά και μετάδοση της Θείας Κοινωνίας. Η Θεία Κοινωνία του Αρτοφορίου ετοιμάζεται την Μ. Πέμπτη. Αστερίσκος: Σκεύος σε σχήμα σταυρού το οποίο τοποθετείται πάνω στο δισκάριο, για να μην ακουμπά ο Αέρας πάνω στα Τίμια δώρα. Συμβολίζει τον Αστέρα της Βηθλεέμ. Α-Ω: Αρχαίος συμβολισμός ο οποίος εκφράζει την έννοια του όλου. Συμβολίζει την αρχή και το τέλος. Ο Κύριος δηλώνει στην Αποκάλυψη: Εγώ ειμί το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος. Ιστορούμε δηλαδή με το Α την αρχή του κόσμου και με το Ω το τέλος, που είναι ο Χριστός. Βάϊα:: Τα φύλλα του φοίνικα που μοιράζονται στους πιστούς την Κυριακή των Βαΐων, σε ανάμνηση της θριαμβευτικής υποδοχής του Σωτήρος κατά την είσοδό Του στην Αγία Πόλη πριν το Πάθος. Είναι σύμβολα των αρετών και των θείων έργων. Βάπτισμα: Το πρώτο από τα Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Το βάπτισμα τελείται πάντα στο ναό και απαραίτητα συστατικά του μυστηρίου είναι: ο βαπτιζόμενος, ο ανάδοχος (ο οποίος έχει θέση πνευματικού πατέρα και οδηγού στα πρώτα χριστιανικά βήματα του νεοφωτίστου και υπέυθυνος να του διδάξει την πίστη), καθαρό νερό, και λάδι. Με το βάπτισμα ο νεοφώτιστος γίνεται κανονικό μέλος της Εκκλησίας. Ο βαπτιζόμενος με την κατάδυση και ανάδυση που επαναλαμβάνεται τρεις φορές και με την επίκληση της Αγίας Τριάδας καθαρίζεται από το προπατορικό αμάρτημα. Η τριπλή κατάδυση και ανάδυση συμβολίζει την τριήμερο ταφή και Ανάσταση του Κυρίου. Το βάπτισμα γίνεται μόνο μία φορά και ουδέποτε και σε καμιά περίπτωση δεν επαναλαμβάνεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (κίνδυνος θανάτου) τελείται το Αεροβάπτισμα. Δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές, όταν δεν υπάρχει ιερέας,για να μην πεθάνει το νήπιο αβάπτιστο, μπορεί να βαπτίσει ο οποιοσδήποτε χριστιανός τον ετοιμοθάνατο με επίκληση της Αγίας Τριάδος. Βαρύς: Ένας από τους οκτώ ήχους της Βυζαντινής Μουσικής. Βασιλική Πύλη: Ονομάζεται η κεντρική θύρα του εικονοστασίου (τέμπλου). Ονομάζεται και Ωραία Πύλη. Χρησιμοποιείται μόνο κατά την τέλεση των ακολουθιών. Παλαιότερα Βασιλική Πύλη ονομαζόταν η πύλη, από όπου ο Αυτοκράτορας εισερχόταν στην Αγία Σοφία. Βήλον: Λέγεται το ύφασμα (συνήθως χρώματος βυσσινί) το οποίο καλύπτει την Ωραία Πύλη μαζί με τα βημόθυρα. Ονομάζεται και καταπέτασμα. Βημόθυρα: Ονομάζονται οι δύο μικρές πόρτες που κλείνουν την Ωραία Πύλη. Φέρουν συνήθως εικονογραφημένο τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Γάμος: Ένα από τα Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία ευλογεί αυτήν την ιερή στιγμή του ανθρώπου και προσεύχεται για την πνευματική προκοπή του. Η ένωση ανδρός και γυναικός θεωρείται ιερή και παντοτινή και έχει σκοπό την αλληλοβοήθεια και την πνευματική τελειοποίηση των συζύγων. Η τεκνογονία είναι ο δεύτερος σκοπός του γάμου. Ο Απόστολος Παύλος ονομάζει το γάμο «μυστήριο μέγα» (Εφ. Ε 32) και δίνει προτροπές στους νεόνυμφους. Στο γάμο δεν υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι αλλά πρόσωπα Θεού, που συμβιούν με κατανόηση, αγάπη και σεβασμό. Γονυκλισία: Η ευλάβεια, η ταπείνωση και η μετάνοια οδηγούν τον πιστό άνθρωπο στην κλίση των γονάτων. Η πράξη αυτή χαρακτηρίζει κάθε πιστό χριστιανό και συνοδεύει πάντα την προσευχή μας. Η Εκκλησία μας καθόρισε την περίοδο από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή να μην τελούνται μετάνοιες. Γυναικωνίτης: Στις παλιότερες εποχές ο γυναικωνίτης, ο οποίος βρισκόταν σε υπερυψωμένο μέρος γύρω-γύρω στο εσωτερικό του να-

5 ού, ήταν το μέρος όπου παρέμεναν οι γυναίκες και συμμετείχαν στη Λειτουργία και τα Μυστήρια. Δεσποτικό: Ονομάζεται ο θρόνος του επισκόπου ο οποίος είναι τοποθετημένος στο εμπρός και δεξιό μέρος του ναού. Εκεί βρίσκεται ο επίσκοπος, όταν χοροστατεί ή όταν λειτουργεί. Στα Βυζαντινά χρόνια ο θρόνος αυτός ήταν ο θρόνος του Αυτοκράτορα. Διακαινήσιμος: Η εβδομάδα η οποία ακολουθεί αμέσως μετά το Πάσχα ονομάζεται διακαινήσιμος. Εκκλησιαστικά θεωρείται ως μία ημέρα και κατά τη θεολογία μας είναι η νέα ημέρα, η αρχή της 8ης ημέρας της δημιουργίας. Και τούτο, διότι η Ανάσταση του Κυρίου είναι η αρχή της σωτηρίας του ανθρώπου και της αναδημιουργίας του κόσμου. Διάκονος: Ο πρώτος βαθμός της ιεροσύνης. Μπορεί να είναι έγγαμος ή άγαμος. Ο διάκονος λαμβάνει μέρος σε όλα τα μυστήρια και τις ακολουθίες με την παρουσία ιερέως. Δεν μπορεί να τελέσει μυστήριο μόνος του. Η παρουσία του έχει σκοπό να βοηθήσει και να υπηρετήσει τον επίσκοπο ή τον ιερέα. Δικηροτρίκηρα: Είναι τα μικρά κηροπήγια τα οποία χρησιμοποιούνται, όταν ιερουργεί επίσκοπος. Το ένα με τα δύο κεριά συμβολίζει τις δύο φύσεις του Χριστού (θεϊκή και ανθρώπινη) και το άλλο με τα τρία κεριά την Αγία Τριάδα. Συνήθως τα κεριά τα οποία τοποθετούνται σε αυτά είναι από καθαρό μελισσοκέρι. Δίπτυχα: Ειδικά δίφυλλα - γι αυτό ονομάζονται και δίπτυχα- τα οποία περιέχουν ονόματα ζώντων και νεκρών. Συνήθως διαβάζονται μυστικά στην Προσκομιδή κατά την προετοιμασία της εξαγωγής του Αμνού, πριν την Θεία Λειτουργία. Όταν ιερουργεί Πατριάρχης αναγιγνώσκονται από την Ωραία Πύλη κατά τη Θεία Λειτουργία. Δωδεκαήμερο: Το χρονικό διάστημα των 12 ημερών από την εορτή των Χριστουγέννων μέχρι τα Φώτα. Κατά την περίοδο αυτή δεν υπάρχει νηστεία παρά μόνο την παραμονή των Φώτων. Δωδεκάορτο: Εικόνες οι οποίες τοποθετούνται ψηλά στο τέμπλο. Ονομάζεται έτσι, διότι κατά κανόνα αποτελείται από 12 εικόνες από τη ζωή και τη δράση του Κυρίου. Βασικές είναι: Ευαγγελισμός, Γέννηση, Υπαπαντή, Βάπτιση, Μεταμόρφωση, Έγερση του Λαζάρου, Βαϊοφόρος, Σταύρωση, Ανάσταση, Ανάληψη, Πεντηκοστή, Κοίμηση της Θεοτόκου. Εγκαίνια Ναού: Ειδική τελετή με την οποία καθαγιάζεται ο νεόκτιστος ναός. Σύμφωνα με την παράδοση τοποθετούνται Ιερά Λείψανα σε ειδική θέση στην Αγία Τράπεζα. Κατόπιν η Αγία Τράπεζα πλένεται, αλείφεται με Άγιο Μύρο και καλύπτεται με το Κατασάρκιο (ειδικό άραφο ύφασμα) το οποίο παραμένει μόνιμα στην Αγία Τράπεζα. Η αφαίρεση του Κατασαρκίου ή των Ιερών Λειψάνων δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση. Θεωρείται δε βεβήλωση και ιεροσυλία. Εγκόλπιο: Διακριτικό του Επισκόπου το οποίο φέρει στο στήθος. Κατά παράδοση εικονίζει το Χριστό ή την Παναγία. Εξάψαλμος: Σειρά από έξι ψαλμούς οι οποίοι διαβάζονται στην αρχή του Όρθρου.Ο Εξάψαλμος αποτελείται από τους ψαλμούς:3, 37, 62, 87, 102, 142. Ο Εξάψαλμος παραλείπεται μόνο την Διακαινήσιμο εβδομάδα. Επανωκαλύμμαυχο: Μαύρο ύφασμα το οποίο τοποθετείται πάνω από το καλυμμαύχι. Αποτελεί γνώρισμα των μοναχών. Ζέον: Ειδικό σκεύος με το οποίο μεταφέρεται ζεστό νερό και εκχύνεται μέσα στο Ιερό Ποτήριο πριν την Θεία Κοινωνία. Ηγούμενος: Ονομάζεται ο προϊστάμενος σε κάθε μονή. Μπορεί να εκλέγεται ανά τετραετία από τους αδελφούς της μονής ή να είναι ισόβιος. Είναι ο πνευματικός πατέρας όλων των αδελφών στη μονή. Οι ημέρες της Εβδομάδας: Κάθε ημέρα της εβδομάδας είναι αφιερωμένη από την Εκκλησία μας σε ένα Ιερό Πρόσωπο. Οι ύμνοι σε κάθε ακολουθία έχουν κεντρικό νόημα το Ιερό Πρόσωπο. 1. Η ΚΥΡΙΑΚΗ : Είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Κυρίου μας. Όλη η υμνολογία είναι αναστάσιμη. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η εκκλησία μας κάθε Κυριακή εορτάζει το Πάσχα.

6 2. Η ΔΕΥΤΕΡΑ : Είναι αφιερωμένη στους Αγγέλους και τους παρακαλούμε για την προστασία τους. 3. Η ΤΡΙΤΗ : Είναι αφιερωμένη στο Ιερό Πρόσωπο του Τιμίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. 4. Η ΤΕΤΑΡΤΗ : Είναι αφιερωμένη στην Παναγία μας και προσευχόμαστε σε Εκείνη. 5. Η ΠΕΜΠΤΗ : Είναι αφιερωμένη στους Αποστόλους και τον Άγιο Νικόλαο. 6. Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : Είναι αφιερωμένη στο Πάθος και τη Σταύρωση του Κυρίου μας. 7. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ : Είναι αφιερωμένη στους Μάρτυρες και τους κεκοιμημένους και προσευχόμαστε για τους νεκρούς μας. Ήχος: Στην Εκκλησία καθιερώθηκε η Βυζαντινή Μουσική. Η Βυζ. Μουσική χωρίζεται σε οκτώ ήχους (διαφορετικούς μουσικούς τρόπους). Οι ήχοι είναι: Α, Β, Γ, Δ, Πλάγιος του Α, Πλάγιος του Β, Βαρύς, Πλάγιος του Δ. Στο εκκλησιαστικό βιβλίο, την Παρακλητική ή Οκτώηχο, περιλαμβάνονται οι ήχοι οι οποίοι εναλλάσσονται σε εβδομαδιαία βάση στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Η περίοδος κάθε ήχου αρχίζει από το Σάββατο το βράδυ με την έναρξη του εσπερινού και τελειώνει το επόμενο Σάββατο το απόγευμα μετά την τέλεση της Θ Ώρας. Θεοτοκίον: Τροπάριο το οποίο πάντοτε αναφέρεται στην Παναγία μας. Συνήθως με το Θεοτοκίο κλείνει μια σειρά από τροπάρια και πάντοτε έπεται του Δοξαστικού. Το Δοξαστικό πήρε το όνομά του από το ασματικό «Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι». Πάντοτε του Θεοτοκίου προηγείται το δεύτερο καταληκτικό του ασματικού «Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν». Θεοφιλέστατος: Θεοφιλέστατος προσφωνείται ο Επίσκοπος ο οποίος δεν έχει επισκοπή και ποίμνιο. Θρόνος: Ονομάζεται και Δεσποτικό. Βρίσκεται στη δεξιά πλευρά, καθώς εισερχόμαστε στο ναό, και είναι η θέση του Επισκόπου, όταν χοροστατεί ή όταν λειτουργεί. Θυρανοίξια: Ειδική τελετή η οποία τελείται από τον Επίσκοπο σε νεόκτιστο ναό που παραδίδεται σε λατρευτική χρήση. Η τελετή των θυρανοιξίων προηγείται και είναι διάφορη της τελετής των εγκαινίων. Ιερατικόν: Λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας το οποίο περιέχει τις ακολουθίες του Εσπερινού, Όρθρου, Θείας Λειτουργίας και διάφορες άλλες ευχές και τελετές και είναι προς χρήσιν των ιερέων. Ιερομόναχος: Ονομάζεται ο μοναχός ο οποίος είναι και ιερέας. Προσφωνείται Οσιολογιώτατος. Καθολικόν: Καθολικό ονομάζεται ο κεντρικός και μεγαλύτερος ναός κάθε μονής. Άλλη ονομασία του είναι Κυριακό. Καλυμμαύχι: Το κάλυμμα της κεφαλής των κληρικών. Συνήθως μαύρου χρώματος. Πάνω στο καλυμμαύχι τοποθετείται από τους Επισκόπους και τους Αρχιμανδρίτες ειδικό μαύρο ύφασμα, που πέφτει στους ώμους και ονομάζεται επανωκαλύμμαυχο. Κατασάρκιον: Λινό λευκό μονοκόμματο ύφασμα το οποίο τοποθετείται πάνω στην Αγία Τράπεζα και δένεται μόλις τελεστούν τα εγκαίνια. Παραμένει μόνιμα εκεί. Πάνω από το κατασάρκιο τοποθετούνται τα διάφορα καλύμματα της Αγίας Τράπεζας. Κατζίον: Ιδιαίτερο σε σχήμα και μικρό σε μέγεθος θυμιατήρι, το οποίο χρησιμοποιείται για θυμίαμα στις ακολουθίες του Νυμφίου και κατά την ανάγνωση των Μεγάλων ή Βασιλικών Ωρών, την Παραμονή των Χριστουγέννων και των Φώτων και την Μεγάλη Παρασκευή. Κοινωνικόν: Ύμνος ο οποίος ψάλλεται όταν κοινωνούν οι ιερείς στο ιερό και στη συνέχεια οι πιστοί. Το κοινωνικό είναι διαφορετικό την Κυριακή και κάθε γιορτή.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΡΓΟ της θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί - του άρτου και του οίνου - σε σώμα και αίμα Χριστού.

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ πανηγυρίζων Ἱερός Nαός τοῦ Ἁγίου Παντελεήμωνος τοῦ Ἱπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Ὁ πανηγυρίζων Ἱερός Nαός τοῦ Ἁγίου Παντελεήμωνος τοῦ Ἱπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ Ὁ πανηγυρίζων Ἱερός Nαός τοῦ Ἁγίου Παντελεήμωνος τοῦ Ἱπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΕΤΟΣ Ζ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ÔÅÕ ÏÓ 34 2 Θαβώριος

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη A. Θεματική Ενότητα 1: Αρχή με ευχές

Τάξη A. Θεματική Ενότητα 1: Αρχή με ευχές Τάξη A Θεματική Ενότητα 1: Αρχή με ευχές Διδακτική ενότητα 1.1: Ο Αγιασμός Διδακτική ενότητα 1.2: Η γιορτή του Σταυρού Διδακτική ενότητα 1.3: Η προσευχή Διδακτική ενότητα 1.4: Η Παναγία ΑΔΕ Δείκτης Επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Εικόνα εξωφύλλου: Σύγχρονο ξύλινο τέμπλο. Μικρογραφία του Ράλλη Κοψίδη. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ιερά Μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Τα Ιερά Μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας Τα Ιερά Μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας Τα Ιερά Μυστήρια, οι αγιαστικές, δηλαδή, πράξεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις οποίες μέσω ορατών σημείων μεταδίδεται η αόρατη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

Έργο της θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί του άρτου και του οίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Και σκοπός της είναι

Έργο της θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί του άρτου και του οίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Και σκοπός της είναι το πρόσφορο επιλογή & επιμέλεια κειμένων: π. Δημήτριος Ι. Μαρούλης Γεωργία Κοφινά επιλογή φωτογραφιών: π. Δημήτριος Ι. Μαρούλης σχέδια σφραγίδων: Βάσω Γώγου (τα σχε δια της Βάσως Γώγου έγιναν για το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου,

Με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 3 ο Σεπτέμβριος 2013 Η

Διαβάστε περισσότερα

Κοντά στον Χριστό υπερβαίνονται οι κρίσεις. Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013

Κοντά στον Χριστό υπερβαίνονται οι κρίσεις. Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013 Ἡ γέννησίς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI AΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 156

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI AΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 156 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI AΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 156 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ Τη

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 159

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 159 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 159 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ Τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης Η παρούσα εισήγηση είναι μία πολύ καλή ευκαιρία για μένα να σας κάνω κοινωνούς, αγαπητοί αδελφοί, της έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI IANOYAΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 153

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI IANOYAΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 153 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI IANOYAΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 153 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΛΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΡ.414

ΕΤΟΣ ΛΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΡ.414 ΕΤΟΣ ΛΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΡ.414 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΛΟΥΚΑ Απόστολος: Εφεσ. Ε 8-19 Ευαγγέλιο: Λουκ. ΙΓ 10-17 7 Δεκεμβρίου 2014 «Και ιδού γυνή ήν πνεύμα έχουσα ασθενείας έτη δέκα και οκτώ, και ήν συγκύπτουσα» Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΜΑΪΟΣ 2012 ΕΤΟΣ Η - ΤΕΥ ΧΟΣ 121

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΜΑΪΟΣ 2012 ΕΤΟΣ Η - ΤΕΥ ΧΟΣ 121 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΜΑΪΟΣ 2012 ΕΤΟΣ Η - ΤΕΥ ΧΟΣ 121 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ Τη λέ

Διαβάστε περισσότερα

Ναός Αγίου Λαζάρου. και Εκκλησιαστικό Μουσείο Λάρνακας

Ναός Αγίου Λαζάρου. και Εκκλησιαστικό Μουσείο Λάρνακας Ναός Αγίου Λαζάρου και Εκκλησιαστικό Μουσείο Λάρνακας 1 Οι πληροφορίες που έχουμε όσον αφορά στο πρόσωπο του Αγίου Λαζάρου πριν από την Ανάστασή του είναι ελάχιστες. Σύμφωνα με την παράδοση ήταν Εβραίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI IOYNΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 146

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI IOYNΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 146 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI IOYNΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 146 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ Τη

Διαβάστε περισσότερα

PROTHESH period_teux32_neo_layout 1 18/12/2014 10:30 π.μ. Page 1

PROTHESH period_teux32_neo_layout 1 18/12/2014 10:30 π.μ. Page 1 PROTHESH period_teux32_neo_layout 1 18/12/2014 10:30 π.μ. Page 1 «Τό δέ τέλος, πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, φιλόφρονες, μή ἀποδιδόντες κακόν ἀντί κακοῦ ἤ λοιδορίαν ἀντί λοιδορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής

Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ Τί εἶναι τό Εὐχέλαιο; Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής ἀκολουθία τῆς Ὀρθοδόξου μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία τελεῖται πρός «ἴασιν τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος» τῶν πιστῶν μελῶν της. Μάλιστα,

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι της Μητροπόλεώς μας γνωρίζουν από κοντά τον Ορθόδοξο Μοναχισμό

Νέοι της Μητροπόλεώς μας γνωρίζουν από κοντά τον Ορθόδοξο Μοναχισμό Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 75ο Νέοι της Μητροπόλεώς μας γνωρίζουν από κοντά τον Ορθόδοξο Μοναχισμό Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου

Διαβάστε περισσότερα

maketa:layout 1 12/29/08 7:41 PM Page 2

maketa:layout 1 12/29/08 7:41 PM Page 2 maketa:layout 1 12/29/08 7:41 PM Page 2 maketa:layout 1 12/29/08 7:41 PM Page 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΚΡΥΜΜΕΝΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ Σήμερα για να γνωρίσετε την παλιά και νέα πόλη της Σιάτιστας, πρέπει να τρυπώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Α Άρθρα 1&2

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Α Άρθρα 1&2 ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 ÅÔÏÓ Ã ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Α Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΚΡΥΜΜΕΝΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ

Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΚΡΥΜΜΕΝΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ maketa:layout 1 12/29/08 7:41 PM Page 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΚΡΥΜΜΕΝΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ Σήμερα για να γνωρίσετε την παλιά και νέα πόλη της Σιάτιστας, πρέπει να τρυπώσετε στα γραφικά σοκάκια της, που θα σας φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Κακαγιάννη Βασιλική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, vkakagian@yahoo.com.

Κακαγιάννη Βασιλική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, vkakagian@yahoo.com. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΔΑΜΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΜΑΚΡΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1 Κακαγιάννη Βασιλική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2010, Έτος 14ο - Τεύχος 81ο

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2010, Έτος 14ο - Τεύχος 81ο Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2010, Έτος 14ο - Τεύχος 81ο Εκδίδεται από το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 7 8 10 11 13 15 16 17 18 20 21 23 25 27 29 Ένα σπίτι, μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί μου, Με την ευχή και την ελπίδα για μια καλύτερη χρονιά

Αγαπητοί μου, Με την ευχή και την ελπίδα για μια καλύτερη χρονιά Αγαπητοί μου, έφτασαν και φέτος τα Χριστούγεννα, μα κάθε χρονιά που περνά αντιλαμβανόμαστε πως όλο και πιο αδιάφορα προσπερνάμε το χαρμόσυνο άγγελμα αυτής της ημέρας. Με μια φευγαλέα ματιά γύρω μας, όλα

Διαβάστε περισσότερα