ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Νοέμβριος 2013

2 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε., είναι ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο πιστωτικό ίδρυμα, που έχει έδρα τα Τρίκαλα και δραστηριοποιείται στους Νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Η Τράπεζα, εκτός του σημαντικού ρόλου που παίζει στην οικονομική ανάπτυξη της συμβάλλει αποτελεσματικά και σε κοινωνικά ζητήματα της περιοχής. Θεσσαλίας, Αναγνωρίζοντας τις υποχρεώσεις της απέναντι στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλίας, έχει περιλάβει στο καταστατικό της άρθρο, το οποίο προβλέπει τη διάθεση ποσοστού 2% από τα ετήσια καθαρά κέρδη της μετά φόρων για σκοπούς που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Με βάση τα πιο πάνω, η Τράπεζα καλεί Φορείς που δραστηριοποιούνται στο θεματικό πεδίο «Άνθρωπος» να υποβάλουν υποψηφιότητα για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσης/εων που επικεντρώνεται/ονται σε αυτό το θεματικό πεδίο. Στόχος είναι η υλοποίηση προτάσεων/σχεδίων δράσης, οι οποίες απαντούν σε συγκεκριμένες προκλήσεις και προτεραιότητες που απασχολούν το Νομό Λάρισας και που ενδεικτικά αναφέρονται: στην καταπολέμηση της φτώχειας στην πρόσβαση όλων σε αξιοπρεπή απασχόληση, ιδιαίτερα ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (π.χ. ΑμεΑ, μετανάστες κ.λπ.) καθώς και στην επιστροφή στην αγορά εργασίας ατόμων που έχουν δυσκολίες επανένταξης. στην εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. στην ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης-κατάρτισης ( π.χ. μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες, σεμινάρια ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ.). στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης-κατάρτισης, με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. στη δημιουργία κέντρων υποστήριξης και συμβουλευτικής ευπαθών ομάδων (π.χ. υπερηλίκων, μεταναστών, ΑμεΑ, μονογονεϊκών οικογενειών κ.λπ.). στην προώθηση της ισότητας των δυο φύλων. στην υγεία και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. άλλες Το συνολικό ποσό που διατίθεται ανέρχεται στις , ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ Επιλέξιμες είναι οι υποψηφιότητες Φορέων που εδρεύουν στο Νομό Λάρισας και είναι: i. Οργανισμοί της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Επιχειρήσεις των ΟΤΑ των άρθρων 254 επ. του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. ii. Φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου. iii. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις του κοινωνικού τομέα. iv. Οργανώσεις Σύλλογοι, επαγγελματικά σωματεία, επαγγελματικές οργανώσεις. v. Άλλα νομικά πρόσωπα. Οι παραπάνω Φορείς, για να υποβάλουν μεμονωμένα πρόταση/σχέδιο, πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων με την πρόταση σχεδίων δράσης. Η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 της παρούσας. Νοέμβριος 2013 Σελίδα 1

3 2.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Σε περίπτωση υποβολής πρότασης/σχεδίου δράσης από περισσότερους συνεργαζόμενους Φορείς, η 3ετής εμπειρία απαιτείται μόνο για το Φορέα-επικεφαλής της συνεργασίας. Επίσης, απαιτείται συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων Φορέων, στο οποίο πρέπει να περιέχεται ο ορισμός του επικεφαλής Φορέα, σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης πρότασης/σχεδίου δράσης και κατανομή των δράσεων αυτής ανά Φορέα. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση-βαθμολόγηση των προτάσεων θα γίνει με βάση τα Κριτήρια που αναγράφονται στους Πίνακες Α, Β, Γ σε συνδυασμό με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας για καθένα από αυτά. Η κλίμακα βαθμολόγησης εκτείνεται από 0 έως 100. Ο Τελικός Βαθμός (T) μιας Πρότασης/Σχεδίου Δράσης υπολογίζεται από το άθροισμα των συνολικών βαθμών ΤΑ, ΤΒ και ΤΓ, όπως αυτοί προκύπτουν από τους Πίνακες Α, Β, Γ, πολλαπλασιασμένος ο καθένας με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας: Τελική Βαθμολογία Πρότασης/Σχεδίου Δράσης T = [ ( ΤΑ x 0.20 ) + (ΤΒ x 0.20 ) + ( ΤΓ x 0.60) ] Υποψηφιότητα που θα αξιολογηθεί με βαθμολογία κάτω του 50% σε έναν από τους Πίνακες Α,Β ή Γ θα απορρίπτεται ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Α Συντελεστής ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α Βαρύτητας (20%) Προηγούμενη εμπειρία σχετική με την προτεινόμενη πρόταση/σχέδιο δράσης. 70 Ανθρώπινο δυναμικό, προσωπικό που μπορεί να υλοποιήσει την πρόταση/σχέδιο 30 δράσης (αριθμητικά και ποιοτικά στοιχεία). Μέγιστη συνολική βαθμολογία ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Β Συντελεστής ΚΡΙΤΗΡΙΑ Β Βαρύτητας (20%) 1. Συνάφεια με την προκήρυξη 40 Περιλαμβάνει η πρόταση/σχέδιο δράσης ένα ευρύ και ισορροπημένο φάσμα 20 ενδιαφερόμενων μερών; Υπάρχει συνάφεια της πρότασης/σχεδίου δράσης με τις ομάδες στόχου; Παρέχει η πρόταση/σχέδιο δράσης αποδεικτικά στοιχεία ότι οι δράσεις είναι 20 προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες της περιοχής; (π.χ. βασίζεται σε προηγούμενη μελέτη ή εμπειρία;) 2. Προϋπολογισμός και σχέση Κόστους-Αποτελεσματικότητας 60 Σε ποιο βαθμό είναι ο προϋπολογισμός σαφής και λεπτομερής; 30 Έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα λογική σχέση με το ποσό της 30 χρηματοδότησης; Μέγιστη συνολική βαθμολογία ΤΒ 100 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ Νοέμβριος 2013 Σελίδα 2

4 Συντελεστής ΚΡΙΤΗΡΙΑ Γ Βαρύτητας (60%) 1. Συνεργασία 20 Περιλαμβάνει η πρόταση/σχέδιο δράσης συνεργασίες με άλλους φορείς ή 20 ενδιαφερόμενα μέρη; 2. Καινοτομία 20 Περιέχει η πρόταση/σχέδιο δράσης στοιχεία καινοτομίας/πρωτοτυπίας όσον αφορά 10 το αντικείμενο της παρέμβασης; (π.χ. δημιουργία νέων υπηρεσιών, νέων δομών κ.λπ.) Περιέχει η μεθοδολογία υλοποίησης της πρότασης/σχεδίου δράσης καινοτόμες 10 προσεγγίσεις; (π.χ. εφαρμογή καινούριων διαδικασιών, μεθόδων και μορφών οργάνωσης, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών κ.λπ.) 3. Αποτέλεσμα 20 Ποια τα αναμενόμενα αποτελέσματα της πρότασης/σχεδίου δράσης σε 10 συγκεκριμένες ομάδες στόχο; Ποια τα αναμενόμενα αποτελέσματα της πρότασης/σχεδίου δράσης στην τοπική 10 κοινωνία του Νομού Λάρισας; 4. Βιωσιμότητα 15 Υπάρχουν μηχανισμοί που να εξασφαλίζουν τη συνέχεια της πρότασης/σχεδίου 15 δράσης μετά το τέλος της χρηματοδότησης; 5. Ποιότητα 15 Σε ποιο βαθμό είναι η πρόταση καλά τεκμηριωμένη; Υπάρχει λογική συνοχή 7.5 ανάμεσα στην αιτιολόγηση, τις προτεινόμενες δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα; Περιλαμβάνει η πρόταση αντικειμενικά επαληθεύσιμους δείκτες για τα 7.5 αποτελέσματα της; 6. Δημοσιοποίηση 10 Υπάρχουν δράσεις που θα συμβάλλουν στην προβολή του συνολικού σχεδίου 10 δράσης και τη συμμετοχή της Τράπεζας Θεσσαλίας; Μέγιστη συνολική βαθμολογία ΤΓ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η διαδικασία επιλογής/αξιολόγησης θα γίνει σε δυο στάδια και θα διενεργηθεί αντίστοιχα από μια Επιτροπή αξιολόγησης, η οποία θα συγκροτηθεί από τρία μέλη που εκπροσωπούν το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και δύο μέλη που εκπροσωπούν τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας. Έργο της θα είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προτάσεων/σχεδίων δράσης καθώς και η έκδοση των αποτελεσμάτων. Στο πρώτο στάδιο, η Επιτροπή θα ελέγξει: την εμπρόθεσμη υποβολή της πρότασης/σχεδίου δράσης την πληρότητα του φακέλου κι εφόσον δεν υπάρχουν τυπικά κωλύματα θα προχωρήσει: στην αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων/σχεδίων δράσης, σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 3.1 στην κατάταξη αυτών, ανάλογα με το σύνολο της αξιολόγησης και σε φθίνουσα σειρά - στην αιτιολόγηση των λόγων της απόρριψης των τυχόν απορριφθησόμενων προτάσεων - στην επιλογή του Φορέα που τελικά θα αναλάβει την υλοποίηση της πρότασης/σχεδίου δράσης. Τα μέλη της Επιτροπής είναι αρμόδια για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται για την προετοιμασία, έναρξη και ολοκλήρωση του έργου της. Η τελική απόφαση της Επιτροπής είναι οριστική και δεν επιδέχεται ενστάσεις. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι προτάσεις/σχέδια δράσης που θα υποβληθούν πρέπει να ακολουθούν την ακόλουθη δομή: Νοέμβριος 2013 Σελίδα 3

5 4.1. Στόχοι (ανώτατο όριο 1 σελίδα) Περιγραφή των στόχων της πρότασης/σχεδίου δράσης. 4.2 Αιτιολόγηση (ανώτατο όριο 3 σελίδες) Ζητούνται οι ακόλουθες πληροφορίες: (i) προσδιορισμός των παρατηρούμενων αναγκών και των ομάδων στόχου που εμπίπτουν στις ανάγκες αυτές (target groups) (ii) κατάλογος των ομάδων στόχου (target groups) με εκτίμηση του αριθμού των προβλεπόμενων άμεσων και έμμεσων ωφελούμενων (iii) Συνάφεια της πρότασης/σχεδίου δράσης με τις ομάδες στόχου (target groups) Αναλυτική περιγραφή των προτάσεων/σχεδίων δράσης 4.3 Λεπτομερής περιγραφή της πρότασης/σχεδίου δράσης. Η περιγραφή της πρότασης/σχεδίου δράσης πρέπει να παρουσιάζεται με σαφήνεια και λογική, ώστε ο Φορέας Υλοποίησης να μπορεί στη συνέχεια να υποβάλει έκθεση για την πρόοδο με διαφανή και εύκολα κατανοητό τρόπο. 4.4 Μεθοδολογία (ανώτατο όριο 4 σελίδες) Λεπτομερής περιγραφή : (i) των μεθόδων εφαρμογής (ii) των λόγων για την προτεινόμενη μεθοδολογία (iii) του τρόπου με τον οποίο η πρόταση/σχέδιο δράσης σκοπεύει να στηριχθεί σε ένα προηγούμενο έργο ή δράσεις (iv) των διαδικασιών για την εσωτερική αξιολόγηση 4.5 Διάρκεια και σχέδιο δράσης Αναφορά της διάρκειας της πρότασης/σχεδίου δράσης σε μήνες. Η ενδεικτική πρόταση/σχέδιο δράσης δεν πρέπει να αναφέρει πραγματικές ημερομηνίες, αλλά πρέπει να αρχίζει με την ένδειξη "Μήνας 1", "Μήνας 2" κ.λπ. Συνιστάται στους υποψήφιους να προβλέψουν στην προτεινόμενη πρόταση/σχέδιο δράσης ένα περιθώριο ασφαλείας. Το χρονοδιάγραμμα δεν πρέπει να περιέχει λεπτομερείς περιγραφές των δραστηριοτήτων, αλλά μόνο τους τίτλους τους. 4.6 Εκτιμώμενη επίδραση στις ομάδες στόχου (target groups) (ανώτατο όριο 2 σελίδες) Πληροφορίες σχετικά με το πώς η πρόταση/σχέδιο δράσης θα συμβάλει στην αντιμετώπιση κάποιου ή κάποιων από τους στόχους που περιγράφονται στην παράγραφο 1 της παρούσας. Οι προτάσεις/σχέδια δράσης πρέπει επίσης να αναφέρουν τους τρόπους με τους οποίους θα μετρηθούν τα αποτελέσματα στις ομάδες στόχους. 4.7 Εκδόσεις και παραγόμενο έργο (ανώτατο όριο 1 σελίδα) Όσο το δυνατόν καλύτερη συγκεκριμενοποίηση και ποσοτικοποίηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων. 4.8 Πολλαπλασιαστικές επιδράσεις (ανώτατο όριο 1 σελίδα) Περιγραφή των δυνατοτήτων για αναπαραγωγή και επέκταση της πρότασης/σχεδίου δράσης στο μέλλον. 4.9 Βιωσιμότητα (ανώτατο όριο 3 σελίδες) Αναφορά στην: Νοέμβριος 2013 Σελίδα 4

6 (i) οικονομική βιωσιμότητα ( Ποια η οικονομική βιωσιμότητα της πρότασης/σχεδίου δράσης μετά τη λήξη της χρηματοδότησης εκ μέρους της Τράπεζας Θεσσαλίας;) (ii) θεσμική βιωσιμότητα (Θα είναι οι δομές που υποστηρίζουν τις δράσεις σε θέση να συνεχιστούν μετά το τέλος της πρότασης/σχεδίου δράσης; Θα υπάρχει τοπική «ιδιοκτησία» των αποτελεσμάτων της πρότασης/σχεδίου δράσης;) 4.10 Προβλεπόμενος προϋπολογισμός Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να υποστηρίζονται από προϋπολογισμό δαπανών, στον οποίο θα παρουσιάζονται όλα τα έξοδα που ο υποψήφιος θεωρεί αναγκαία για την εκτέλεση της πρότασης/σχεδίου δράσης. Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του εντύπου υποβολής. Μια πρόταση/σχέδιο δράσης μπορεί να αποτελείται από μια σειρά σχετικών υποδράσεων (μελέτη, οργάνωση εργαστηρίων/workshops, δημοσιεύσεις κ.λπ.). Για κάθε υποδράση της πρότασης/σχεδίου δράσης θα χρησιμοποιηθεί ξεχωριστή κατάσταση εξόδων. Στη συνέχεια θα γίνει ομαδοποίηση (όπως στο υπόδειγμα Α) όπου θα εμφανίζεται ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης/σχεδίου δράσης. Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός πρέπει: (i) να παρέχει στοιχεία σχετικά με τις διάφορες ειδικότητες ανθρώπινου δυναμικού που θα χρησιμοποιηθεί και των συναφών δαπανών (τεχνικοί, διοικητικοί κ.λπ.). (ii) να είναι επαρκώς λεπτομερής, ώστε να επιτρέπεται η ταυτοποίηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των προτεινόμενων υποδράσεων. (iii) να εκφράζεται σε ευρώ. (iv) να συνοδεύεται από τους υπολογισμούς και τις προδιαγραφές που τη σύνταξη του ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Άμεσες επιλέξιμες δαπάνες χρησιμοποιήθηκαν για Οι άμεσες επιλέξιμες δαπάνες της πρότασης/σχεδίου δράσης είναι εκείνες, οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως ειδικές δαπάνες της πρότασης/σχεδίου δράσης συνδεόμενες άμεσα με την υλοποίησή της. Άμεσες επιλέξιμες δαπάνες είναι, κυρίως οι ακόλουθες: Δαπάνες Προσωπικού Το κόστος για το προσωπικό της δράσης, δηλαδή μισθοί και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και οι λοιπές νόμιμες δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον δεν υπερβαίνουν τις μέσες τιμές που εφαρμόζει συνήθως ο Φορέας Υλοποίησης για τις αποδοχές. Το κόστος αυτό πρέπει να αντιστοιχεί στις πραγματικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από το Φορέα Υλοποίησης και τους εταίρους. Το ποσό ανά ημέρα υπολογίζεται διαιρώντας τον ετήσιο μισθό δια των 220 εργάσιμων ημερών. Έτσι, για λογιστικούς σκοπούς υπολογίζεται, πως το προσωπικό πλήρους απασχόλησης εργάζεται 220 ημέρες το χρόνο, ενώ το προσωπικό ημιαπασχόλησης 110 ημέρες το χρόνο. Οι δαπάνες προσωπικού δημόσιων Φορέων θεωρούνται άμεσα επιλέξιμες, στο βαθμό που αυτές σχετίζονται με το κόστος δράσεων που ο αρμόδιος δημόσιος Φορέας δεν θα είχε εάν η συγκεκριμένη πρόταση/σχέδιο δράσης δεν είχε αναληφθεί. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους δήλωση, ότι το μόνιμο προσωπικό τους θα αναλάβει την υλοποίηση δράσεων πέραν από τις συνήθεις τους Οδοιπορικά και ημερήσια αποζημίωση (εφόσον υπάρχουν) Τα οδοιπορικά και η ημερήσια αποζημίωση του προσωπικού, που συμμετέχει στη δράση, είναι επιλέξιμα υπό την προϋπόθεση ότι αυτά συνάδουν με τις συνήθεις πρακτικές του Φορέα Υλοποίησης για τα έξοδα ταξιδίου. Νοέμβριος 2013 Σελίδα 5

7 Τα οδοιπορικά είναι επιλέξιμα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: το ταξίδι γίνεται με την πιο σύντομη και την πιο οικονομική διαδρομή ταξίδι με τρένο: δεύτερη θέση ταξίδι με αεροπλάνο: οικονομική θέση ταξίδι με αυτοκίνητο: η επιστροφή των εν λόγω εξόδων γίνεται με βάση τον αντίστοιχο ναύλο σιδηροδρομικού εισιτηρίου δεύτερης θέσης. Η ημερήσια αποζημίωση καλύπτει όλες τις δαπάνες διαμονής, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και των τοπικών μέσων μεταφοράς (ταξί ή / και δημόσιων μέσων μεταφοράς). Είναι επιλέξιμη για διαμονή σε τόπο που απέχει τουλάχιστον 100km από το συνήθη τόπο εργασίας Εξοπλισμός Οι δαπάνες απόκτησης εξοπλισμού είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον είναι αναγκαίες για την υλοποίηση της πρότασης/σχεδίου δράσης. Οι δαπάνες αυτές πρέπει ν αντιστοιχούν στο σύνηθες κόστος της αγοράς και η αξία των σχετικών αντικειμένων καταχωρείται ως αποσβεσθείσα σύμφωνα με τους φορολογικούς και λογιστικούς κανόνες που ισχύουν για το Φορέα Υλοποίησης. Επιπλέον, επιλέξιμο είναι μόνο το τμήμα της απόσβεσης του εξοπλισμού που αντιστοιχεί στη διάρκεια της χρησιμοποίησής του για τη δράση και στο ποσοστό πραγματικής χρησιμοποίησης για τη δράση. Εξοπλισμός που αγοράστηκε πριν από τη δράση, ακόμα κι αν χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της δράσης, δεν είναι άμεσα επιλέξιμος Υπεργολαβίες Δαπάνες οι οποίες απορρέουν από άλλες συμβάσεις που έχει συνάψει ο δικαιούχος ή οι συνεργαζόμενοι Φορείς για τη διεξαγωγής της δράσης είναι επιλέξιμες, μόνο εφόσον πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις. Οι δαπάνες αυτές είναι οι εξής: δαπάνες που προκύπτουν άμεσα από απαιτήσεις που συνδέονται με την εκτέλεση της δράσης (π.χ. διάδοση πληροφοριών, ειδική αξιολόγηση της δράσης, έλεγχοι, μεταφράσεις, αναπαραγωγή, κ.λπ.). δαπάνες που προκύπτουν από συμβάσεις υπεργολαβίας και παροχές υπηρεσιών, ως μέρος της δράσης. Σ αυτές συμπεριλαμβάνονται όλες οι συμβάσεις που ο Φορέας Υλοποίησης πρέπει να συνάψει, προκειμένου να υλοποιηθεί η δράση. Η ανάθεση υπεργολαβίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών της πρότασης/σχεδίου δράσης. Ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει να αναθέσει τη σύμβαση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, δηλαδή στην προσφορά που παρουσιάζει την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, μεριμνώντας παράλληλα για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων. Οι συμβάσεις υπεργολαβίας δεν περιορίζουν τις ευθύνες του Φορέα Υλοποίησης Έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες) Έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες είναι ένα πάγιο ποσοστό των γενικών εξόδων, το πολύ μέχρι 7% του συνολικού ποσού των άμεσων επιλέξιμων δαπανών, το οποίο αντιπροσωπεύει τις διοικητικές και διαχειριστικές δαπάνες του Φορέα Υλοποίησης. Οι έμμεσες δαπάνες αφορούν κατηγορίες δαπανών που δεν είναι αναγνωρίσιμες ως ειδικές δαπάνες άμεσα συνδεόμενες με τη δράση, περιλαμβάνονται, όμως στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό της δράσης. Καμία άμεση επιλέξιμη δαπάνη δε μπορεί να θεωρηθεί ως έμμεση. Έξοδα που συνδέονται με την υποδομή και τη γενική λειτουργία του φορέα, θεωρούνται έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες, όπως για παράδειγμα, οι δαπάνες ενοικίασης ή απόσβεσης ακινήτων, τα έξοδα καθημερινής διαχείρισης και συντήρησης, τα έξοδα ασφάλισης, ο βοηθητικός εξοπλισμός γραφείου, τα ταχυδρομικά τέλη, οι τηλεπικοινωνίες καθώς και έξοδα που συνδέονται με τη διοικητική και οικονομική Νοέμβριος 2013 Σελίδα 6

8 διαχείριση, το ανθρώπινο δυναμικό, την εκπαίδευση προσωπικού, την παροχή νομικών συμβουλών κ.λπ. Οι έμμεσες δαπάνες δεν περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν άλλον τομέα του προϋπολογισμού για την πρόταση/σχέδιο δράσης Μη επιλέξιμες δαπάνες Δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες: α) ο ΦΠΑ, εκτός αν ο τελικός δικαιούχος μπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι σε θέση να τον ανακτήσει. β) η απόδοση του κεφαλαίου γ) οι προβλέψεις ζημιών ή οι ενδεχόμενες μελλοντικές υποχρεώσεις δ) οι οφειλόμενοι τόκοι ε) οι επισφαλείς απαιτήσεις στ)οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές ζ) οι υπέρμετρες ή αλόγιστες δαπάνες η) οι δαπάνες προσωπικού για δημόσιους υπαλλήλους που συμβάλλουν στην εκτέλεση της δράσης με δραστηριότητες που αποτελούν μέρος των κανονικών καθηκόντων τους 5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 5.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα ακόλουθα και αφορούν τις μεμονωμένες υποψηφιότητες. Σε περίπτωση συνεργασιών αφορούν τον επικεφαλής Φορέα. (i) Επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν 3ετή εμπειρία του υποψήφιου Φορέα. Τα εν λόγω αποδεικτικά μπορεί να είναι: εγκριτικές αποφάσεις, σχετικές επιστολές από επίσημες αρχές, συμβάσεις, κλπ. (ii) Για το διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό (ανά άτομο), απαιτούνται τα κάτωθι αποδεικτικά: Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων τελευταίου τριμήνου ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης. Συμβάσεις μίσθωσης έργου θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Βιογραφικό σημείωμα. (iii) Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου γνησίου υπογραφής στην οποία: 1599/1986, με θεώρηση θα αναγράφονται τα στοιχεία της προκήρυξης θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας τους οι συμμετέχοντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (iv) Τα ακόλουθα πιστοποιητικά: Μη Λύσης (μόνο σε πρωτότυπο). Μη Πτώχευσης Περί Μη Κατάθεσης αιτήσεως για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή Περί Μη Καταθέσεως αιτήσεως για πτώχευση-πτωχευτικό συμβιβασμό Περί Μη Θέσεως σε αναγκαστική Διαχείριση και Μη Καταθέσεως αιτήσεως για αναγκαστική διαχείριση Περί μη Αμφισβήτησης αρχαιρεσιών (Περί μη Προσβολής του κύρους αρχαιρεσιών σωματείων ή συλλόγων) Φορολογική ενημερότητα Νοέμβριος 2013 Σελίδα 7

9 Ασφαλιστική ενημερότητα (v) (vi) Καταστατικό ίδρυσης και τυχόν μεταβολές του (σε περίπτωση εταιρειών που τα στοιχεία αυτά είναι δημοσιευμένα στο ΦΕΚ, προσκομίζονται τα αντίστοιχα ΦΕΚ). Αποφάσεις των νομίμων κατά περίπτωση οργάνων, με τις οποίες ορίζονται αυτοί που εκπροσωπούν το Φορέα και τον δεσμεύουν (ΔΣ, Διαχειριστές, κλπ). (vii) Υπεύθυνη Δήλωση με συνημμένο κατάλογο τόσο του διαθέσιμου εξοπλισμού, όσο και εκείνου που πρόκειται να διατεθεί από τον υποψήφιο Φορέα για την εκτέλεση της πρότασης/σχεδίου δράσης. (viii) Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από συνεργαζόμενους Φορείς, συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων Φορέων, στο οποίο πρέπει τουλάχιστον να περιέχονται: ότι όλοι οι Φορείς ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, ο ορισμός του επικεφαλής Φορέα και σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης πρότασης/σχεδίου δράσης και κατανομή των δράσεων ανά Φορέα. 5.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται από ένα διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος της πρότασης/σχεδίου δράσης και θα περιλαμβάνει σε ενιαίο φάκελο τα ακόλουθα: (i) συμπληρωμένα έγγραφα καταγραφής διάφορων στοιχείων του Φορέα Α. Γενικά στοιχεία Β. Υλικοτεχνική υποδομή Γ. Χαρακτηριστικά του φορέα υλοποίησης (ii) δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 (iii) προϋπολογισμό της πρότασης/σχεδίου δράσης σε ευρώ ( ) (Υπόδειγμα Α) (iv) περιγραφή της πρότασης/σχεδίου δράσης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4 Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας πρέπει να συντάξει την πρόταση/σχέδιο δράσης του στην ελληνική γλώσσα και να την υποβάλει σε ενιαίο φάκελο στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μιαούλη 3 Τ.Κ Τρίκαλα Η τελική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 18 η Δεκεμβρίου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσεις καθώς και για τα έντυπα υποβολής των προτάσεων/σχεδίων δράσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους: κα Κάβουρα Φυλιώ και κα Ζούζουλα Κατερίνα Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Μιαούλη 3, Τρίκαλα (1ος όροφος, γραφείο Γραμματεία Διοίκησης) τηλ , Oι ενδιαφερόμενοι, επίσης, μπορούν να λάβουν όλα τα απαραίτητα έντυπα σε ψηφιακή μορφή μέσω της ιστοσελίδας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, στη διεύθυνση Νοέμβριος 2013 Σελίδα 8

10 ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Α.Φ.Μ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Κ. ΠΟΛΗ: ΝΟΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: Ιστοσελίδα: ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΕΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (όνομα, τηλέφωνο, ) 2. Πρότερη εμπειρία στο θεματικό πεδίο Άνθρωπος Προηγούμενη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα ΝΑΙ ΟΧΙ 3. Πρότερη δραστηριότητα στο προτεινόμενο θεματικό πεδίο ΝΑΙ ΟΧΙ * Επισυνάπτονται σχετικά δικαιολογητικά για τις ανωτέρω ενότητες 2 και 3 ΝΑΙ ΟΧΙ 4. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ* ΑΦΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ * Ο παραπάνω πίνακας αφορά ανθρώπινο δυναμικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, το οποίο θα απασχοληθεί από το Φορέα στο πλαίσιο της προτεινόμενης Πρότασης/ Σχεδίου Δράσης. 5. Στοιχεία συνολικού προϋπολογισμού του/των προτεινόμενου/ων Σχεδίου/ων Δράσης Συνολικός προϋπολογισμός:. Νοέμβριος 2013 Σελίδα 9

11 Β. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ* Παρακαλούμε να δοθεί η ακριβής διεύθυνση του κάθε χρησιμοποιούμενου γραφείου του Φορέα Υλοποίησης και του Υπευθύνου για τη λειτουργία του Α/Α Διεύθυνση Πόλη Τ.Κ. Νομός Υπεύθυνος (Παρακαλώ σημειώσατε με Χ το αντίστοιχο τετράγωνο) Χρήση ιδιόκτητου χώρου Χρήση ενοικιαζόμενου χώρου Χρήση παραχωρημένου χώρου ΝΑΙ ΟΧΙ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ Παρακαλούμε να καταγράψετε αναλυτικά το διαθέσιμο από το φορέα σας εξοπλισμό καθώς κι εκείνον που πρόκειται να διατεθεί από το φορέα σας για την εκτέλεση της πρότασης / σχεδίου δράσης. Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε την αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση (παρ.5.1.(vii)). ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΕ ΣΥΝΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΝΤΑ ΕΘΝΙΚΑ Ή ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Καταγράψτε συνοπτικά την εμπειρία του Φορέα ή του επικεφαλής της συνεργασίας σε συναφή με την Πρόταση/Σχέδιο δράσης χρηματοδοτηθέντα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Παρακαλούμε, αναφέρατε μόνο τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν την τελευταία τριετία και ακολουθείστε χρονολογική σειρά ξεκινώντας από το πλέον πρόσφατο. Τίτλος της Νοέμβριος 2013 Σελίδα 10

12 Πρότασης/Σχεδίου Δράσης Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία Φορέας χρηματοδότησης Απόφαση Έγκρισης Προϋπολογισμός Πρότασης/Σχεδίου Δράσης Ομάδες Στόχοι Ημερομηνία έναρξης Διάρκεια σε μήνες Σύντομη Περιγραφή (ενέργειες-ρόλος του φορέα κλπ.) (όχι πάνω από 5 γραμμές) 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΕ ΣΥΝΑΦΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΑ Ή ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ Καταγράψτε συνοπτικά την εμπειρία του φορέα ή του επικεφαλής της συνεργασίας σε συναφή με την Πρόταση/Σχέδιο δράσης προγράμματα, που να μην έχουν χρηματοδοτηθεί από Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, αλλά από άλλες πηγές χρηματοδότησης ή να αποτελούν πρωτοβουλία του Φορέα. Παρακαλούμε, αναφέρατε μόνο τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν την τελευταία τριετία και ακολουθείστε χρονολογική σειρά ξεκινώντας από το πλέον πρόσφατο. Τίτλος της Πρότασης/Σχεδίου Δράσης Φορέας χρηματοδότησης Απόφαση Έγκρισης Προϋπολογισμός Πρότασης/Σχεδίου Δράσης Ομάδες Στόχοι Ημερομηνία έναρξης Διάρκεια σε μήνες Σύντομη Περιγραφή (ενέργειες-ρόλος του φορέα κλπ.) (όχι πάνω από 5 γραμμές) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α : ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Α/Α ΕΞΟΔΑ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ATOMO 1 ATOMO 2 ATOMO 3 Νοέμβριος 2013 Σελίδα 11

13 .. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΑ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΑ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ Νοέμβριος 2013 Σελίδα 12

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Μάρτιος 2010 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε., είναι ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο πιστωτικό ίδρυμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ/EΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΈΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 Ορισμοί... 4 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022 Fax: 210 3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΜΚΟ - Ελλάδα Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα ΜΚΟ - Ελλάδα Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Πρόγραμμα ΜΚΟ - Ελλάδα Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Αθήνα Ιανουάριος 2014 1 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή του Προγράμματος... 4 2. Επιλέξιμοι Υποψήφιοι...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 236/ Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Βουλγαρίας και εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 11 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Β45ΑΛ-Θ2Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ (XM) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009 2014 AKAΔHMAΪKH EΡEYNA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Έλλη Σταμπολή Τηλέφωνο : 2331 3 50133 Fax : 2331 0 26700 E-mail: E.Stampoli@imathia.gr ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065796 2015-09-18

15PROC003065796 2015-09-18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ.: 70/2015 1 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης»

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών» Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Π.Κυριακίδης Τηλ:210 8647420, Fax : 210 8665988 e-mai l : info@eoan.gr Αθήνα, 09/12/2013 Αρ.Πρωτ.:2167 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λήξη Έργου : 31.12.2006 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 15/06/2006. Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574

Λήξη Έργου : 31.12.2006 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 15/06/2006. Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574 Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Σωτηρίου Αλέξανδρος Τηλ.: 2524021030 Φαξ: 2524022165 Email: info@fdor.gr ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12 Β ΦΑΣΗ «ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ & ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3848073 Fax: 210 3848073 Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 8 Ταχ. Κώδικας : 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ

«DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1065/30.03.2015 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Για τους σκοπούς του παρόντος τεύχους, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια»

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα