Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Λάρισα, 13/03/2013 Αρ. Πρωτ.:9189 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Λάρισας-Γ.Ν.Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» Στην Λάρισα σήμερα την , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ., συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Νοσοκομείου σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε βάσει των με αριθμό ΔΥ1δ/ Γ.Π.οικ / , Υ10β/Γ.Π.οικ / και ΔΥ1δ/104767/ αποφάσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύθηκαν στα αριθ. 193/ , 341/ και 375/ αντίστοιχα ΦΕΚ τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καθώς και τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν.4118Α / Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: 1. Ηλίας Δημοσθένης Σκυλλάκος ως Πρόεδρος 2. Κων/νος Καραμπάτσας ως Αντιπρόεδρος 3. Γεώργιος Νταλέκος ως Τακτικό μέλος 4. Ιωάννης Στεφανίδης ως Τακτικό μέλος 5. Ευαγγελία Χαρίση ως Τακτικό μέλος Απουσίαζαν τα Τακτικά μέλη Ιωάννης Μαλάκος και Βασίλειος Μάλλιος, οι οποίοι δήλωσαν ότι κωλύονται να παραστούν. Στη συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Συμβουλίου η Βασιλική Θεοδώρου. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία όλων των τακτικών μελών του Συμβουλίου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. ΘΕΜΑ 162 ο : «Έγκριση ή μη του με αριθμό πρωτοκόλλου 59920/ πρακτικού αξιολόγησης για την ανάδειξη νέας τράπεζας για το οικονομικό τμήμα». Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η παρακάτω εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: Σχετ: 1) Το από 23/10/2007 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ». 2) Το υπ αρίθμ. 14/ ΑΔΑ:Β43Γ Ω2Ω απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Π.Γ.Ν. Λάρισας και Γ.Ν. Λάρισας που αφορά στην ανανέωση ή μη της σύμβασης δεδομένου ότι πλησιάζει η λήξη του συμβατικού χρόνου. 3) Τη με αρ. πρωτ / κοινοποίηση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Π.Γ.Ν. Λάρισας και Γ.Ν. Λάρισας που αφορά τον ορισμό ημερομηνίας διενέργειας της διαδικασίας ανάδειξης νέας Τράπεζας. 4) Οι με αριθμό πρωτοκόλλου 22548/ κατατεθειμένες τεχνικές προδιαγραφές από την αρμόδια επιτροπή σύνταξης αυτών.

2 5) Το υπ αρίθμ. 100/16/ ΑΔΑ:Β45Α ΕΧ7 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Π.Γ.Ν. Λάρισας και Γ.Ν. Λάρισας που αφορά την έγκριση των με αρ. πρωτ / τεχνικών προδιαγραφών. 6) Η με αρ. πρωτ / πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη τράπεζας για το οικονομικό τμήμα. 7) Το αρ. πρωτ / πρακτικό αξιολόγησης για την ανάδειξη νέας τράπεζας για το οικονομικό τμήμα. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας υποβάλουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου 59920/ πρακτικό αξιολόγησης για την ανάδειξη νέας Τράπεζας για το Οικονομικό Τμήμα, έτσι όπως συντάχθηκε από την αρμόδια τριμελή επιτροπή και το οποίο έχει ως εξής: «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το υπ αρίθμ. 14/ (θέμα ΕΗΔ 6) απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Π.Γ.Ν. Λάρισας και Γ.Ν. Λάρισας. 2. Το υπ αρίθμ. 16/ θέμα 100 ο, απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Π.Γ.Ν. Λάρισας και Γ.Ν. Λάρισας. 3. Το υπ αρίθμ / έγγραφο του Π.Γ.Ν. Λάρισας. Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη τράπεζας για την ταμειακή διαχείριση του ΠΓΝΛ προσήλθαμε την 17 η Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 12:00 στο τμήμα Προμηθειών προκειμένου να αποσφραγίσουμε τους φακέλους των κάτωθι συμμετεχουσών τραπεζών: 1. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 3. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4. MILLENNIUM BANK Α.Ε. 5. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ATEBANK 6. EMPORIKI BANK 7. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 8. ALPHA BANK Αφού διαπιστώθηκε η εμπρόθεσμη κατάθεση των προσφορών των ως άνω τραπεζών και παρουσία εκπροσώπων των τραπεζών MILLENNIUM BANK Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ATEBANK η επιτροπή αποσφράγισε και υπέγραψε τους φακέλους των προσφορών με την ως άνω σειρά και διαπίστωσε τα εξής: Σημειώνεται ότι στην προσφορά της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. βρέθηκε ένα ιδιόχειρο χαρτί σημειώσεων όπου αναγράφονται τα εξής: «3 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΚΥΛΛΑΚΟ ΕΝΤΟΛΗ» για το οποίο ζητήθηκαν έγγραφες διευκρινίσεις από τον διευθυντή του καταστήματος 398. Με το αριθμ. πρωτ / έγγραφο, ο διευθυντής του ως άνω καταστήματος κος Ααρών Βενουζίου ενημερώνει «ότι εκ παραδρομής βρέθηκε κάποιο χαρτί στο οποίο υπήρχαν προσωπικές σημειώσεις. Η εν θέματι σελίδα δεν αφορά την προσφορά με αρ. Πρωτοκόλου 57875/ προς το νοσοκομείο σας». Στο σημείο αυτό η επιτροπή διέκοψε την εργασία της και επανήλθε στις 20/12/2012 για τη συνέχιση του έργου της, οπότε και διαπιστώθηκαν ανά τράπεζα τα εξής, όπως αυτά περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα:

3 Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (1) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙ Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (2) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣ ΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (3) MILLENNIUM BANK Α.Ε. (1) (4) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ATEBANK (5) 4,05% σταθερό για 2 έτη (ενώ δηλώνει αρχικά σταθερό επιτόκιο, ακολουθεί δήλωσή της με την οποία επιφυλάσσεται του δικαιώματος αναπροσαρμογής του επιτοκίου σε περιπτώσεις σημαντικής μεταβολής των συνθηκών στην αγορά χρήματος) EMPORIKI BANK (6) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚ Ο ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (7) 3,75% μικτό κυμαινόμενο Ύψος επιτοκίου για 2 έτη 4,3% σταθερό για 2 έτη άνω του καταθέσεων 3,5% μικτό (3,15% καθαρό) 4,85% σταθερό για 2 έτη χρέωση για διατήρηση λογαριασμού όψεως ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ALPHA BANK (8) 4% για τον πρώτο χρόνο σταθερό. 3,25% για τον δεύτερο χρόνο κυμαινόμενο 2% κυμαινόμενο 3,25% + επιτόκιο ΕΚΤ ενημέρωση υπολοίπων λογαριασμών ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ κίνηση έντοκων και όψεως λογαριασμών ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ (αλλά με την συμπλήρωση 15 κινήσεων) χορήγηση βιβλιαρίων επιταγών ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ενημέρωση υπολοίπων και κινήσεων λογαριασμών κατά a και b ΟΚ a, OK b ΟΚ OK ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ καταβολή μισθοδοσίας ΟΚ ΟΚ OK ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ (δεν διευκρινίζει εάν είναι δωρεάν)

4 πληρωμή Ασφαλιστικών και Δημόσιων Ταμείων ΟΚ ΟΚ OK ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ πληρωμή προμηθευτών που διατηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα ΟΚ ΟΚ OK ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ με winbank: μέχρι χρέωση 0,50 άνω των χρέωση Για κάθε : 0,20% 3,00 έκπτωση 50% πληρωμή μέσω ανά έμβασμα πληρωμή προμηθευτών από το τιμολόγιο εμβάσματος ελάχιστη επιβάρυνση από το κατάστημα της τράπεζας. με e-banking έκπτωση 50% 12, μέγιστη εξυπηρέτησης με έκπτωση Έως εφόσον 0,30 έως μέχρι από το επιβάρυνση 25 50% στο ισχύον τιμολογιο: (12 Χ 50%). είναι εντός min 10 τιμολόγιο της και άνω: , και άνω τραπέζης. (δεν 0,50 για ανω max 50 τράπεζας (δεν 0,25% ανά έμβασμα άνω των ,10% με 1,2 ελάχιστο δίνει αναλυτική πάνω από προσκόμισε ελάχιστη επιβάρυνση min 12,50 και max ,5 (15 Χ 50%) τιμολόγηση για με κατάσταση min 50 τιμολόγιο 35 και μέγιστη Επιπλέον έξοδα 2 ανά μέγιστο 125 κάθε άλλη /έμβασμα max 150 τράπεζας) επιβάρυνση 250 μήνυμα (250 Χ 50%). περίπτωση). Ελάχιστη προμήθεια πληρωμής προμηθευτών ανά ποσό πληρωμής Valeur εισερχόμενων εμβασμάτων ίδιας ημέρας με μηδενική προμήθεια ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ Valeur ίδιας ΟΚ: μετρητά και ΟΚ: μετρητά και ημέρας με ΟΚ: μετρητά ΟΚ (εκτός των ιδιωτικών τραπεζικές τραπεζικές μηδενική και επιταγές επιταγών άλλων τραπεζών επιταγές επιταγές προμήθεια για ΟΚ: για μέσω ΔΗΣΣΕ valeur μίας αυθημερόν. αυθημερόν. κατάθεση ιδιωτικές εργάσιμης ημέρας). Λοιπές επιταγές Ιδιωτικές επιταγές μετρητών - επιταγές (2 ΟΚ. Κατάθεση Κατάθεση επιταγής μέχρι Valeur δύο Valeur μίας επιταγών ΟΚ ημέρες διαθ.) ΟΚ επιταγής μέχρι 12:00. 12:00. ημερών. ημέρας. Εγκατάσταση ΑΤΜ σε χώρο του Νοσοκομείου Μόνο με προϋποθέσεις ΟΚ ΌΧΙ ΟΚ ΌΧΙ (υπάρχει ΑΤΜ στο κτίριο του ΕΚΑΒ) ΟΚ ΟΚ ΟΚ ανεξαρτήτως ποσού: 0,05% με min 6 και max 125 ΟΚ: μετρητά και τραπεζικές επιταγές αυθημερόν. Ιδιωτικές επιταγές Valeur μίας ημέρας. Κατάθεση επιταγής μέχρι 13:00.

5 Στο σημείο αυτό η επιτροπή διέκοψε την εργασία της και επανήλθε στις 28/12/2012 για τη συνέχιση του έργου της. Από τον παραπάνω πίνακα βάση: του προσφερόμενου επιτοκίου (1 η τεχνική προδιαγραφή) η κατάταξη των ως άνω τραπεζών έχει ως εξής: 1. MILLENNIUM BANK Α.Ε.: προσφέρει «για τον έντοκο λογαριασμό όψεως επιτόκιο 4,85% σταθερό για δύο έτη», ενώ το Νοσοκομείο διατηρεί περισσότερους από έναν λογαριασμό όψεως. Επίσης η προμήθεια της τράπεζας για τα εξερχόμενα εμβάσματα πληρωμής των προμηθευτών είναι η υψηλότερη σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες. Η τράπεζα διαθέτει ήδη ΑΤΜ στο χώρο του Νοσοκομείου. 2. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.: προσφέρει «για τους έντοκους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης επιτόκιο 4,30% σταθερό για όλη τη διάρκεια της συνεργασίας». Επίσης η προμήθεια της τράπεζας για τα εξερχόμενα εμβάσματα πληρωμής των προμηθευτών είναι η χαμηλότερη σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες. Αντιμετωπίζει θετικά την εγκατάσταση ΑΤΜ στο χώρο του Νοσοκομείου με την προϋπόθεση η μισθοδοσία του προσωπικού να εκτελείται από την τράπεζα. 3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ATEBANK: προσφέρει «στους έντοκους όψεως λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης σταθερό επιτόκιο 4,05% για δύο έτη». Επισημαίνεται ότι στην προσφορά της «η τράπεζα επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αναπροσαρμόζει την αναφερόμενη επιτοκιακή πολιτική, εφόσον μεταβληθούν σημαντικά οι συνθήκες στην αγορά χρήματος». Σχετικά με την εγκατάσταση του ΑΤΜ δηλώνει ότι υπάρχει στο χώρο του Νοσοκομείου (κτίριο ΕΚΑΒ). 4. EMPORIKI BANK: προσφέρει «στον λογαριασμό καταθέσεων όψεως (ταμειακής διαχείρισης) σταθερό επιτόκιο 4% για τον πρώτο χρόνο και κυμαινόμενο ίσο με το εκάστοτε επιτόκιο της ΕΚΤ συν 250 μονάδες βάσης (σήμερα 0,75+2,50=3,25%) για τον δεύτερο χρόνο», ενώ το Νοσοκομείο διατηρεί περισσότερους από έναν λογαριασμό όψεως. Στο χώρο του Νοσοκομείου διαθέτει ήδη ΑΤΜ. 5. ALPHA BANK: προσφέρει «στους λογαριασμούς ταμειακής διαχειρίσεως επιτόκιο ίσον με το επιτόκιο της ΕΚΤ συν περιθώριο 3,25% για δύο έτη», (ήτοι 0,75+3,25=4%). Σχετικά με την εγκατάσταση ΑΤΜ στο χώρο του Νοσοκομείου η τράπεζα θα εξετάσει το αίτημα του Νοσοκομείου εφόσον υπάρξει συνεργασία. 6. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ: προσφέρει «για τον έντοκο λογαριασμό όψεως ταμειακής διαχείρισης επιτόκιο ίσον με το επιτόκιο της ΕΚΤ σήμερα 0,75 πλέον περιθωρίου 3% δηλαδή σήμερα συνολικά 3,75% μεικτό για δύο χρόνια το επιτόκιο αυτό ισχύει για μέσα υπόλοιπα λογαριασμών και άνω», ενώ το Νοσοκομείο διατηρεί περισσότερους από έναν λογαριασμό όψεως. Η τράπεζα μπορεί να εγκαταστήσει σε χώρο που θα της υποδείξει το Νοσοκομείο ΑΤΜ. 7. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: προσφέρει «για έντοκο λογαριασμό όψεως με επιτόκιο 3,5% μεικτό», ενώ το Νοσοκομείο διατηρεί περισσότερους από έναν λογαριασμό όψεως. Δεν θα εγκαταστήσει ΑΤΜ στο χώρο του Νοσοκομείου. 8. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ: προσφέρει «για τον έντοκο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης ίσον με το εκάστοτε ΕΚΤ (σήμερα 0,75%) συν περιθώριο (spread) 1,25% ήτοι σήμερα 2%» ενώ το Νοσοκομείο διατηρεί περισσότερους από έναν λογαριασμό όψεως. Μελέτηεγκατάσταση ΑΤΜ στο χώρο του Νοσοκομείου. Σημειώνεται ότι η παραπάνω σειρά κατάταξης δεν αποτελεί και σειρά κατακύρωσης διότι θα πρέπει να συνεκτιμηθούν περισσότερες από μία τεχνικές προδιαγραφές όπως είναι η προμήθεια στα εξερχόμενα εμβάσματα προμηθευτών (10 η τεχνική προδιαγραφή). Τέλος, αναφέρεται ότι σε ορισμένες από τις υποβληθείσες προσφορές των τραπεζών πέραν των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών, συμπεριλαμβάνονταν διάφορα τραπεζικά προϊόντα (π.χ. μισθοδοσία προσωπικού, δάνεια κλπ) καθώς και χορηγία μετρητών για το σύλλογο εργαζομένων τα οποία δεν απαιτούνταν από την πρόσκληση. Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά». Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. Το Δ.Σ. έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω και μετά από συζήτηση

6 Ομόφωνα, α π ο φ α σ ί ζ ε ι 1. Την αναβολή του θέματος και τη συζήτησή του στο επόμενο Δ.Σ. 2. Επικυρώνει το πιο πάνω θέμα την ίδια μέρα.. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για τις ανάγκες του ΔΣΑ και των μελών του.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για τις ανάγκες του ΔΣΑ και των μελών του. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 22.9.2015 Αρ. Πρωτ.: 906 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 5877/07-02-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 5877/07-02-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής κλειστής οικονομικής προσφοράς. για την ανάδειξη Πιστωτικού Οργανισμού Τράπεζας για την τήρηση

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής κλειστής οικονομικής προσφοράς. για την ανάδειξη Πιστωτικού Οργανισμού Τράπεζας για την τήρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 16-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΑΔΑ: ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣ : Προς Διευθυντές Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης Υποκαταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ. τ.τ. 5812 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:10556/731426 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002901853 2015-07-09

15PROC002901853 2015-07-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Γραφείο Προμηθειών Αριθ. Διακήρυξης: 19/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Υποκατάστημα : ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 30-4-14 Aρ.Πρωτ.: 14059. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

Αθήνα: 30-4-14 Aρ.Πρωτ.: 14059. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: 18.09.2015 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: 18.09.2015 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 09.09.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.5671 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τµήµα: Προµηθειών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ταχ. /νση: Τρανταλλίδου 15-17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/12 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Τ.Κ. 167 77 Τηλ. : 210 8933738 Fax : 210 9604367 Email :procur.sepa@haf.gr Σελίδα 1 από 57 ΑΝΑΡΤΗΤΕA

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983184 2015-08-21

15PROC002983184 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15PROC002983184 2015-08-21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014. Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 15800000-6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014. Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 15800000-6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 8258/04-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Αριθμός Διακήρυξης: 6 Χανιά, 15/7/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αριθμός Διακήρυξης: 6 Χανιά, 15/7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΨΑΘΑΚΗ Π. ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦ: 28210-22308 ΑΡΙΘ. FAX : 28210-22329 Αριθμός Διακήρυξης: 6 Χανιά, 15/7/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 17-06-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6657

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 17-06-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 17-06-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6657

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα