ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελετ. 76/2015 Αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης: 56088/2015 Προμήθεια: Προμήθεια φαρμάκων για αδέσποτα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Φαρμάκων για αδέσποτα» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει τη διενέργεια προμήθειας «Φαρμάκων για αδέσποτα»με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά είδος. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4.337,58 με το ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α προϋπολογισμού οικ. έτους Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ / απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο το αργότερο μέχρι ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30π.μ. (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής: α)προσωπικά ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού από ώρα 09.00πμ μέχρι 09.30πμ(έναρξη αποσφράγισης των προσφορών). β) Ταχυδρομικά, μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την 7 η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας, γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό σύλλογο. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: α) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου ή αντίστοιχου επαγγελματικού συλλόγου. β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ, ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

2 γ) Φορολογική ενημερότητα δ) Ασφαλιστική ενημερότητα ε) Οικονομική προσφορά ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 2% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η παράδοση των προσφερομένων ειδών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής όπως αναφέρεται στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης μέσα σε χρόνο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παραγγελία στο σύνολο ή τμηματικά, και μετά από την υπογραφή της σύμβασης. Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή του τεύχους της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών Υλικών / Εξοπλισμού/Υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν.3361/2005) και Αποθήκης τηλ Αλεξ/πολη 21/07 /2015 Αλεξ/πολη 21/07/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Χαράλαμπος Σούλτας Αθανάσιος Κατσιάνης Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια: Προμήθεια φαρμάκων για

3 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελετ. 76 /2015 αδέσποτα ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τη μελέτη αυτή ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υλικού που απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων σκύλων (περίθαλψη, εμβολιασμός, αποπαρασιτισμός κλπ). Η προμήθεια θα γίνει σε μία δόση, εκτός από τα αναισθητικά που απαιτούν δίγραμμη συνταγή και για λόγους ασφάλειας θα λαμβάνονται από τον προμηθευτή τμηματικά. Oι τιμές των φαρμάκων είναι οι επίσημες τιμές την Αλεξανδρούπολη Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Χαράλαμπος Σούλτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια: Προμήθεια φαρμάκων για

4 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελετ. 76 /2015 Αριθ. Πρωτ: 55879/2015 αδέσποτα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Φάρμακα 1.Δραστική ουσία Αλλοπουρινόλη για την αντιμετώπιση υπερουριχαιμίας,ουρικής αρθρίτιδας, νεφρολιθίασης και νεφρικής ανεπάρκειας συσκευασία κουτί των 30 δισκίων ΤΑΒ 300mg BTX Δραστική ουσία Κεφοξιτίνη ως ενέσιμο διάλυμα ως αντιβιοτικό συσκευασία φιάλη 1MG inj sol./vial BTX1 vial. 3. Δραστική ουσία Κλινδαμυκίνη ως ενέσιμο διάλυμα ως αντιβιοτικό συσκευασία κουτί με μία αμπούλα των 4ml. 4. Δραστική ουσία ρανιτιδίνη ως ενέσιμο διάλυμα για παθήσεις του πεπτικού συστήματος και των γαστρικών εκκρίσεων συσκευασία κουτί 5 αμπουλών των 2ml. 5. Δραστική ουσία Μετοκλοπραμίδη ως ενέσιμο διάλυμα για γαστρεντερικές διαταραχές συσκευασία κουτί με 6 αμπούλες των 2ml. 6. Δραστική ουσία Κλινδαμυκίνη αντιβιοτικό κατά των λοιμώξεων συσκευασία κουτί με 2 blister των 8 δισκίων των 300mg. 7. Δραστική ουσία Πεντοξυφυλλίνη ως αγγειοδιασταλτικό και ως φάρμακο παθήσεων κυκλοφοριακού συστήματος συσκευασία δισκία 400mg. 8. Δραστική ουσία κεφουροξίμη ως βακτηριοκτόνο και κατά των λοιμώξεων για συστηματική χορήγηση συσκευασία κουτί με 2 blister των 6 δισκίων έκαστο. 9. Δραστική ουσία Προποφόλης ως αναισθητικό συσκευασία κουτί με 5 φιαλίδια των 10mg/ml. 10. Δραστική ουσία χλωριούχου καλίου ως φάρμακο παθήσεων αίματος και θρέψης συσκευασία κουτί με 20 αμπούλες 10ml 150mg/ml. 11. Δραστική ουσία Μετρονιδαζόλη ως ενέσιμο διάλυμα για χρήση ως αντιλοιμώδες, αντιπαρασιτικό συσκευασία 1 κουτί που περιέχει ένα σάκο 100ml. 12. Δραστική ουσία Μετρονιδαζόλη για χρήση ως αντιλοιμώδες, αντιπαρασιτικό Συσκευασία κουτί 30 δισκίων. 13. Δραστική ουσία Πρενδιζολόνης για χρήση ως ενέσιμο διάλυμα αντιφλεγμονώδες, αντιαλλεργικό ανοσοκατασταλτικό συσκευασία κουτί των 3 αμπουλών 1ml. 14. Διάλυμα scrub chlorhexidine gluconate ως αντισηπτικό-απολυμαντικό του δέρματος συσκευασία φιάλη 1000ml των 40mg/ml(Lifo-scrub cut.sol 4% FLx1000 ml). 15. Διάλυμα chlorhexidine gluconate αλκοολικό ως αντισηπτικό-απολυμαντικό του δέρματος.

5 16.Δραστική ουσία Δοξυκυκλίνη αντιμικροβιακό για λοιμώξεις εξωτερικής χρήσης σε περιπτώσεις τραυμάτων και εγκαυμάτων, συσκευασία κουτί με 40 κάψουλες των 100mg. 17. Λιπαντική γέλη 18. Δραστική ουσία Ισοφλουράνιο για χρήση ως εισπνεόμενο αναισθητικό συσκευασία Φιάλη των 250ml. 19. Δραστική ουσία, Eνροφλοξασίνη διάλυμα ενέσιμο 5% για λοιμώξεις των πεπτικού, αναπνευστικού, ουροποιητικού και γεννητικού συστήματος συσκευασία φιαλίδιο των 50ml. 20.Δραστική ουσία Eνροφλοξασίνη για οξείες και υποτροπιάζουσες λοιμώξεις των πεπτικού, αναπνευστικού, ουροποιητικου και γεννητικού συστήματος συσκευασία κουτί δισκίων των 50 mg. 21.Δραστική ουσία Πρoκαϊνική βενζυλοπενικιλλίνη 100 mg/ml βενζαθινική βενζυλοπενικιλλίνη 100mg/ml και διϋδροστρεπτομυκίνη 100 ml ως ενέσιμο αντιμικροβιακό συσκευασία Φιαλίδιο 250 ml. 22. Δραστική ουσία Iβερμεκτίνη ενέσιμο διάλυμα 1% για αντιμετώπιση παρασίτων δερματικών αλλά και εντερικών και πνευμονικών συσκευασία φιαλίδιο των 50ml. 23. Δραστική ουσία Καπροφαίνης για μείωση της φλεγμονής και του άλγους από μυοσκελετικές παθήσεις και εκφυλιστικές παθήσεις των συνδέσμων. Αναλγητικό για μετεγχειρητικούς πόνους συσκευασία 20 δισκία των 20mg. 24. Δραστική ουσία Καπροφαίνης για μείωση της φλεγμονής και του άλγους από μυοσκελετικές παθήσεις και εκφυλιστικές παθήσεις των συνδέσμων. Αναλγητικό για μετεγχειρητικούς πόνους συσκευασία 20 δισκία των 50mg. 25. Δραστική ουσία Καπροφαίνης για μείωση της φλεγμονής και του άλγουςαπό μυοσκελετικές παθήσεις και εκφυλιστικές παθήσεις των συνδέσμων.αναλγητικό για μετεγχειριτικούς πόνους συσκευασία 20 δισκία των 100mg. 26. Δραστική ουσία Δεξμεδετομιδίνη ως ενέσιμο διάλυμα για χρήση ως κατασταλτικό,-ηρεμιστικό υπνωτικό συσκευασία κουτί με 4 φιαλίδια των 10ml. 27.Δραστική ουσία Ξυλαζίνη βάσης ως ενέσιμο διάλυμα για χρήση ως αναισθητικό για ζώα συσκευασία φιαλίδιο 50mg/ml. 28. Δραστική ουσία Μελιξοκάμη ως ενέσιμο διάλυμα για χρήση σε οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις, καταπράυνση της φλεγμονής και του πόνου, τόσο στις οξείες όσο και στις χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές συσκευασία φιαλίδιο των 50ml. 29.Πιπέτες φυπρονίλης για τη θεραπεία και πρόληψη ψύλλων και τσιμπουριών σε σκύλους συσκευασία κουτί που περιέχει 10 κουτιά των 4 πιπετών(συνολ. 40τεμ.). 30. Δραστική ουσία Περμεθρίνη για έλεγχο και θεραπεία των εξωπαρασιτώσεων από τσιμπούρια, ψείρες, ψύλλους και εντομοαπώθηση των κουνουπιών, σκνιπών και μυγών συσκευασία κουτί με 6 αμπούλες. 31. Δραστική ουσία Praziquantel 50mg, Pyrantel 50mg, Febantel 150 mg για θεραπεία των μικτών μολύνσεων από νηματώδη και κεστώδη συσκευασία κουτί με 104 χάπια.

6 32. Εμβόλιο πολυδύναμο πενταπλό σκύλου κατά της νόσου Carre, λοιμώδους ηπατίτιδας, παρβοϊού, λεπτοσπείρωσης και αναπνευστικής parainfluenza, set των δύο φιαλιδίων. 33. Εμβόλιο κατά του ιού της λύσσας σε φιαλίδιο του 1 ml τιμή 1,80(13%). 34. Διάλυμα scrub chlorhexidine gluconate ως αντισηπτικό-απολυμαντικό του δέρματος συσκευασία φιάλη 1000ml των 40mg/ml(Lifo-scrub cut.sol 4% FLx1000 ml). 35. Διάλυμα chlorhexidine gluconate αλκοολικό ως αντισηπτικό-απολυμαντικό του δέρματος. 36.Δραστική ουσία Ατροπίνη για περιπτώσεις δηλητηρίασης συσκευασία αμπούλες 1mg/1ml. 37.Δραστική ουσία Επινεφρίνη ως καρδιοτονωτικό συσκευασία αμπούλα 1mg/ml συσκευασία κουτί 50 αμπουλών. Αναλώσιμα 38. Βαμβάκι, συσκευασία 100 Gr 39. Επίδεσμος γάζας 10χ Γάζες λαπαροτομίας 30cm x30cm 41. Βαμβακοφόρος επίδεσμος 7,5 cm 42. Ελαστικός επίδεσμος 10 Cm 43. Σύριγγες ινσουλίνης 1ml με βελόνα 27G x ½ " κουτί 100τεμ 44.Σύριγγες μιάς χρήσης 2,5μ με βελόνα 21G x 1 ½ ", CE κουτί 100τεμ 45.Σύριγγες μιάς χρήσης 5ml με βελόνα 21G x1 ½ ", CEκουτί 100τεμ. 46.Σύριγγες μιάς χρήσης 10ml με βελόνα 21G x 1 ½ " CE κουτί 100τεμ 47.Φλεβοκαθετήρες 20G κουτί 50 τεμ. 48.Φλεβοκαθετήρες 22G κουτί 50 τεμ. 49.Φλεβοκαθετήρες 24G κουτί 50 τεμ. 50.Συσκευή ορού μικροσταγόνων 51. Συσκευή ορού μακροσταγόνων 52.Stop-cock 3-way απλά κουτί 50 τεμ. 53.Λεπίδες νυστεριού μιάς χρήσης Νο10 54.Λεπίδες νυστεριού μιάς χρήσης Νο24 55.Βελόνες μιάς χρήσης 21G χ 1 ½ " 56. Βελόνες μιάς χρήσης 23G χ 1 ½ " 57. Γάντια χειρουργικά Νο Γάντια λάτεξ με πούδρα medium ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Αθανάσιος Κατσιάνης Χαράλαμπος Σούλτας

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελετ. 76/2015 Αριθμ. πρωτ: 55879/2015 Προμήθεια: Προμήθεια φαρμάκων για αδέσποτα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A/A Eίδος Μον. Μέτρ Ποσό τητα Τιμή μονά δας Φ.Π.Α Σύνολο με Φ.Π.Α ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ CPV: Αλλοπουρόνη Κουτί 30 3,19 6 % 101,44 2 Κεφοξιτίνη 1g ενέσ.διαλυμα κουτί 25 5,61 6, % 148,67 3 Κλινδαμυκίνη 600mg ενεσ.διάλυμ κουτι 25 3,43 6% 90,90 4 Ρανιτιδίνη 50mg/2ml ενεσ.διάλυμ φιάλη 18 3,10 6% 59,15 5 Μετοκλοπραμίδη 10mg/2ml εν.δια κουτι 20 1,03 6% 21,83 6 Κλινδαμυκίνη δισκία 300 mg κουτι 35 4,38 6, % 162,50 7 Πεντoξυφυλλίνη δισκία 400mg κουτι 10 3,83 6% 40,60 8 Kεφουροξίμη δισκία 500mg κουτι 25 7,46 6% 197,69 9 Γαλάκτωμα προποφόλης κουτί 20 11,90 6% 252,28 10 Χλωριούχο κάλιο αμπούλες κουτί 10 0,73 6% 7,74 11 Mετρονιδαζόλη 500mg/100ml κουτί 20 3,11 6% 65,93 Ενέσιμο διάλυμα 12 Mετρονιδαζόλη δισκία 500mg κουτί 10 3,65 6% 38,69 13 Πρενδιζολόνη ενέσιμο διάλυμα Κουτί 15 4,34 6% 69,00 14 Διάλυμα scrub Chlorhexidine Φιάλ 4 5,73 6% 24,29 gluconate η 15 Διάλυμα Chlorhexidine gluconate Φιάλ 4 3,75 6% 15,90 αλκοολικό η 16 Δοξοκυκλίνη «40 2,00 6% 84,80 17 Λιπαντική γέλη Κουτί 3 9,50 23% 35,05 18 Ισοφλουράνιο 99,9% 250ml φιάλη 1 33,15 13% 37,46 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ CPV: Ενροφλοξασίνη εν.διαλ. 5% 50ml φιάλη 4 24,88 13% 112,46 20 Ενροφλοξασίνη δισκία 50mg κουτί 8 10,20 13% 92,21 21 Προκαϊνική βενζυνοπενικιλλίνη φιάλη 3 31,00 13% 105,09 εν.διαλ. 250ml 22 Ιβερμεκτίνη εν.διαλ. 1% 50ml φιάλη 2 20,00 13% 45,20 23 Καπροφαίνη μασωμ. δισκία 20mg κουτί 7 9,00 13% 71,19 24 Καπροφαίνη μασωμ. δισκία 50mg «7 14,00 13% 110,74 25 Καπροφαίνη μασωμ. δισκία «5 21,00 13% 118,65 100mg 26 Δεξμεντετομιδίνη εν.διάλυμα 0,5 φιάλη 1 59,50 13% 67,24 27 Ξυλαζίνη βάσης ενεσ.διάλυμα φιάλη 3 33,45 13% 113,40 28 Μελιξοκάμη 50mg/ml ενεσιμο διάλυμα. φιάλη 4 50,00 13% 226,00

8 29 Πιπέτες φυπρονίλης large για κουτι 3 100,00 13% 339,00 σκύλους 20-40kg 30 Πιπέτες περμεθρίνης 1ml κουτι 10 17,00 13% 192,10 31 Δισκία φαινμπενδαζόλης 150mg, κουτι 3 140,00 13% 474,60 πυραντέλης 144mg, πραζικουαντέλης 50mg 32 Εμβόλιο πολυδύναμο πενταπλό σετ 50 3,40 13% 192,10 33 Εμβόλιο κατά του ιού της λύσσας Φιαλί 100 1,70 13% 192,10 διο 34 Sodium chloride inj 0,9% Σάκος 10 1,43 6% 15,16 35 Lactated Ringer s inj so. 1000ml Σάκος 25 1,59 6% 42,13 36 Ατροπίνη 1mg/ml ενεσ.διάλυμα Aμπο 50 0,19 6% ύλες 10,07 37 Επινεφρίνη 1mg/1ml Aμπο 10 1,10 6% 11,66 ενεσ.διάλυμα ύλες Ποσό και ΦΠΑ 6% που αντιστοιχεί σ αυτό: 1.377,77+ 82,66 = 1.460,43 Ποσό και ΦΠΑ 13% που αντιστοιχεί σ αυτό: 2.033, ,42 = 2.297,42 Ποσό και ΦΠΑ 23% που αντιστοιχεί σ αυτό: 28,50+ 6,55 = 35,06 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV: Βαμβάκι 100γρ τεμ 59 1,40 13% 93,34 39 Επίδεσμος γάζας 10Χ10 κουτί 10 0,79 23% 9,72 40 Γάζες λαπαροτομίας 30Χ30 τεμ 25 1,22 23% 37,52 41 Βαμβακοφόρος επίδεσμος 7,5cm τεμ 15 0,16 23% 2,95 42 Eλαστικός επίδεσμος 10 cm τεμ 20 1,50 23% 36,90 43 Σύριγγες ινσουλίνης 1ml με κουτί 2 9,00 23% 22,14 βελόνα 27G x ½ 44 Σύριγγες μιάς χρήσης 2,5μ με κουτί 4 7,00 23% 17,22 βελόνα 21G x 1 ½ ", CE 45 Σύριγγες μιάς χρήσης 5ml με κουτί 2 10,00 23% 24,6 βελόνα 21G x1 ½ ", CE 46 Σύριγγες μιάς χρήσης 10ml με κουτί 2 8,00 23% 19,68 βελόνα 21G x 1 ½ " CE 47 Φλεβοκαθετήρες 20G τεμ 1 11,74 23% 14,44 48 Φλεβοκαθετήρες 22G τεμ 1 11,74 23% 14,44 49 Φλεβοκαθετήρες 24G τεμ 1 17,50 23% 21,52 50 Συσκευή ορού μικροσταγόνων τεμ 10 1,00 23% 12,30 51 Συσκευή ορού μακροσταγόνων τεμ 50 1,00 23% 12,30 52 Stop-cock 3-way απλά τεμ 50 0,33 23% 20,30 53 Λεπίδες νυστεριού μιας χρήσης κουτί 2 19,00 23% 46,74 Νο10 54 Λεπίδες νυστεριού μιάς χρήσης κουτί 2 15,00 23% 36,90

9 Νο24 55 Βελόνες μιάς χρήσης 21G x 1 ½ " κουτί 2 2,16 23% 5,31 56 Βελόνες μιάς χρήσης 23G x 1 ½ " κουτί 2 2,16 23% 5,31 57 Γάντια χειρουργικά No7 κουτί 2 4,00 23% 9,84 58 Γάντια λατέξ με πούδρα medium κουτί 2 6,00 23% 14,76 Ποσό και ΦΠΑ 13% που αντιστοιχεί σ αυτό: 82,60 +10,74= 93,34 Ποσό και ΦΠΑ 23% που αντιστοιχεί σ αυτό: 366, ,39 =451,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 4.337,58 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Αθανάσιος Κατσιάνης Χαράλαμπος Σούλτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Προμήθεια: Προμήθεια φαρμάκων για αδέσποτα

10 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελετ. 76/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αρθρο 1 Αντικείμενο Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια φαρμάκων για την διαχείριση των αδέσποτων σκύλων (περίθαλψη, εμβολιασμός, αποπαρασιτισμός ) κλπ. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της υπουργικής απόφασης 11389/93(ΕΚΠΟΤΑ). Αρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/ Τ.Β. του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Αρθρο 3 Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Οι προσφορές θα γίνονται είτε για ορισμένα είδη μιάς ομάδας, είτε για όλα τα είδη μιάς ομάδας, είτε για το σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη παρούσα μελέτη. Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει μια προσφορά. Αρθρο 4 Ισχύς προσφορών Η ισχύς των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα (30) ημέρες. Αρθρο 5 Προθεσμία περαίωσης Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία. Αρθρο 6 Προσφορές Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι του τέλους της συμβατικής χρονικής περιόδου, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το έτος. Αρθρο 7 Παραδοση υλικών Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά και σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παραγγελίας. Ο χρόνος λήξης του υλικού θα είναι 2 χρόνια. Σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη σε κάποιο είδος την επομένη της παραγγελίας οφείλει ο προμηθευτής να ειδοποιήσει την υπηρεσία και να το προσκομίσει ύστερα από συμφωνία με την υπηρεσία. Η παράδοση των υλικών θα γίνει με φροντίδα και έξοδα του αναδόχου σε χώρους που θα υποδειχθούν από το Δήμο και τα Νομικά πρόσωπα. Κατά την παράδοση των προϊόντων ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει πρωτότυπο δελτίο αποστολής. Το αντίστοιχο τιμολόγιο θα προσκομίζεται μετά το πέρας της προμήθειας.

11 Αρθρο 8 Ακαταλληλότητα υλικών Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε είδους προϊόντος, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής χωρίς καμιά επιβάρυνση του Δήμου. Αν ο ανάδοχος μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του δεν προβεί σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην απόρριψη του προϊόντος ή στη μείωση του τμήματος που αντιστοιχεί στο ακατάλληλο προϊόν έχοντας ως συνέπεια τη μείωση του κόστους αυτού. Αρθρο 9 Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μη ζητήσει κάποια από τα ανωτέρω είδη και δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις συμφωνημένες προμήθειες. α) Διακήρυξη β) Τεχνικές προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός δ) Συγγραφή υποχρεώσεων Άρθρο 10 Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος Άρθρο 11 Παραλαβή Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 12 Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Αθανάσιος Κατσιάνης Χαράλαμπος Σούλτας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

12 A/A Eίδος Μον. Μέτρ Ποσό τητα Τιμή μονά δας Φ.Π.Α Σύνολο με Φ.Π.Α

13 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 1 Αλλοπουρόνη Κουτί 30 6 % 2 Κεφοξιτίνη 1g ενέσ.διαλυμα κουτί 25 6 % 3 Κλινδαμυκίνη 600mg ενεσ.διάλυμ κουτι 25 6% 4 Ρανιτιδίνη 50mg/2ml ενεσ.διάλυμ κουτι 18 6% 5 Μετοκλοπραμίδη 10mg/2ml εν.δια κουτι 20 6% 6 Κλινδαμυκίνη δισκία 300 mg κουτι 35 6 % 7 Πεντoξυφυλλίνη δισκία 400mg κουτι 10 6% 8 Kεφουροξίμη δισκία 500mg κουτι 25 6% 9 Γαλάκτωμα προποφόλης κουτί 20 6% 10 Χλωριούχο κάλιο αμπούλες κουτί 10 6% 11 Mετρονιδαζόλη 500mg/100ml κουτί 20 6% Ενέσιμο διάλυμα 12 Mετρονιδαζόλη δισκία 500mg κουτί 10 6% 13 Πρενδιζολόνη ενέσιμο διάλυμα Κουτί 15 6% 14 Διάλυμα scrub Chlorhexidine Φιάλ 4 6% gluconate η 15 Διάλυμα Chlorhexidine gluconate Φιάλ 4 6% αλκοολικό η 16 Δοξοκυκλίνη «40 6% 17 Λιπαντική γέλη Κουτί 3 23% 18 Ισοφλουράνιο 99,9% 250ml φιάλη 1 13% ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 19 Ενροφλοξασίνη εν.διαλ. 5% 50ml τεμ 4 13% 20 Ενροφλοξασίνη δισκία 50mg «8 13% 21 Προκαϊνική βενζυνοπενικιλλίνη τεμ 3 13% εν.διαλ. 250ml 22 Ιβερμεκτίνη εν.διαλ. 1% 50ml «2 13% 23 Καπροφαίνη μασωμ. δισκία 20mg κουτί 7 13% 24 Καπροφαίνη μασωμ. δισκία 50mg «7 13% 25 Καπροφαίνη μασωμ. δισκία «5 13% 100mg 26 Δεξμεντετομιδίνη εν.διάλυμα 0,5 κουτί 1 13% 27 Ξυλαζίνη βάσης ενεσ.διάλυμα 3 13% 28 Μελιξοκάμη 50mg/ml ενεσιμο Φιαλ 4 13% διάλυμα. 29 Πιπέτες φυπρονίλης large για κουτι 3 13% σκύλους 20-40kg 30 Πιπέτες περμεθρίνης 1ml κουτι 10 13% 31 Δισκία φαινμπενδαζόλης 150mg, κουτι 3 13% πυραντέλης 144mg, πραζικουαντέλης 50mg 32 Εμβόλιο πολυδύναμο πενταπλό σετ 50 13% 33 Εμβόλιο κατά του ιού της λύσσας Φιαλί % διο 34 Sodium chloride inj 0,9% Σάκος 10 6% 35 Lactated Ringer s inj so. 1000ml Σάκος 25 6%

14 36 Ατροπίνη 1mg/ml ενεσ.διάλυμα Aμπο 50 6% ύλες 37 Επινεφρίνη 1mg/1ml Aμπο 10 6% ενεσ.διάλυμα ύλες Ποσό και ΦΠΑ 6% που αντιστοιχεί σ αυτό: Ποσό και ΦΠΑ 13% που αντιστοιχεί σ αυτό: Ποσό και ΦΠΑ 23% που αντιστοιχεί σ αυτό: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 38 Βαμβάκι 100γρ τεμ 59 13% 39 Επίδεσμος γάζας 10Χ10 κουτί 10 23% 40 Γάζες λαπαροτομίας 30Χ30 τεμ 25 23% 41 Βαμβακοφόρος επίδεσμος 7,5cm τεμ 15 23% 42 Eλαστικός επίδεσμος 10 cm τεμ 20 23% 43 Σύριγγες ινσουλίνης 1ml με κουτί 2 23% βελόνα 27G x ½ 44 Σύριγγες μιάς χρήσης 2,5μ με κουτί 4 23% βελόνα 21G x 1 ½ ", CE 45 Σύριγγες μιάς χρήσης 5ml με κουτί 2 23% βελόνα 21G x1 ½ ", CE 46 Σύριγγες μιάς χρήσης 10ml με κουτί 2 23% βελόνα 21G x 1 ½ " CE 47 Φλεβοκαθετήρες 20G τεμ 1 23% 48 Φλεβοκαθετήρες 22G τεμ 1 23% 49 Φλεβοκαθετήρες 24G τεμ 1 23% 50 Συσκευή ορού μικροσταγόνων τεμ 10 23% 51 Συσκευή ορού μακροσταγόνων τεμ 50 23% 52 Stop-cock 3-way απλά τεμ 50 23% 53 Λεπίδες νυστεριού μιας χρήσης κουτί 2 23% Νο10 54 Λεπίδες νυστεριού μιάς χρήσης κουτί 2 23% Νο24 55 Βελόνες μιάς χρήσης 21G x 1 ½ " κουτί 2 23% 56 Βελόνες μιάς χρήσης 23G x 1 ½ " κουτί 2 23% 57 Γάντια χειρουργικά No7 κουτί 2 23% 58 Γάντια λατέξ με πούδρα medium κουτί 2 23% Ποσό και ΦΠΑ 13% που αντιστοιχεί σ αυτό: Ποσό και ΦΠΑ 23% που αντιστοιχεί σ αυτό:

15 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελετης. 44/2015 Αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης: 38.714 Προμήθεια:Φαρμακευτικού υλικού (Φαρμάκων & αναλώσιμο υγειονομικό υλικό) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Αριθ.Μελέτης 14 /14 ΕΡΓΟ:Προμήθεια ζωοτροφών ΑΠ20685 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «Προμήθεια δέκα (10) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Αθανασία Μόκαλη Τηλ: 2551064165 Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ TOY OIKON. ETOYΣ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ TOY OIKON. ETOYΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ζωοτροφών» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του Ν.3316/2005) ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 71/ 49886/ 03/09/2015 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " Αρ. Μελέτης: 50/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17741 Αρ. Μελέτης: 08/2014 Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Έργο: «Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασµάτων» και Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 17 / 32219/ 2014 30-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" ΑΠ17736 Αρ. Μελέτης: 05/2014

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν.3361/2005 ) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 75539 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο: «Αγορά θερµοκηπίου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 41 / 67502 2013 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη, 31-4-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμ. πρωτ. 16226/1-04-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ " Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: " ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΜΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ" Αριθμ. Πρωτ Αρ. Μελέτης: 62/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 15-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ.Πρωτ. 76000 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 15-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ.Πρωτ. 76000 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 15-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ.Πρωτ. 76000 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τα αναφερόμενα στην 73/2014 μελέτη Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 68 /2015 Α.Π. 52212 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: Προϋπ. : 32.063,11 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 6,5% 13% και 23% Αρ.µελέτης : 72 / 2014 Αρ.πρωτ.: : 26952/12-06-2014

Προµήθεια: Προϋπ. : 32.063,11 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 6,5% 13% και 23% Αρ.µελέτης : 72 / 2014 Αρ.πρωτ.: : 26952/12-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:253352448

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:52158 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-5-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-5-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 276 ΘΕΜΑ:. Καθορισμός όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 70040 / 13-11 2014 ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αρ.80 / 2014

Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αρ.80 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αρ.80 / 2014 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : «Φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 58 / 2015 CPV: 33690000-3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.910.

Αρ. Μελέτης 58 / 2015 CPV: 33690000-3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.910. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Πληροφορίες: Β. Ιωάννου - Ν. Στεργιάδης Τηλ.:3108467-310810

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα