ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Γεωργίου Αναστασία, φιλόλογος ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ: Α) Aeneas filius Anchisae est. Patria Aeneae Troia est. Graeci Troiam oppugnant et dolo expugnant. Aeneas cum Anchisa, cum nato et cum sociis ad Italiam navigat. Sed venti pontum turbant et Aenean in Africam portant. Ibi Dido regina novam patriam fundat. Β) Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis se comparat. Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam, quae incolis nocet. Oraculum incolis respondet: «regia hostia deo placet». Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet. Repente Perseus calceis pennatis advolat; puellam videt et stupet forma puellae. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα. [Μονάδες: /40] 2. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: filius: κλητική ενικού Aeneae: αιτιατική ενικού dolo: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό patriam: δοτική πληθυντικού oraculum: αιτιατική πληθυντικού 1

2 puellam: ονομαστική πληθυντικού Nymphis: ονομαστική ενικού incolis: αιτιατική πληθυντικού deo: γενική πληθυντικού Cassiope: γενική ενικού [Μονάδες: /10] 3. Να κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές και στους δύο αριθμούς: forma sua, calceis pennatis. [Μονάδες: /6] 4. quae, se: Να κλιθούν οι παραπάνω αντωνυμίες και στους δυο αριθμούς, η πρώτη στο ουδέτερο γένος και η δεύτερη στο ίδιο πρόσωπο. [Μονάδες: /6] 5. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για τα παρακάτω ρήματα: est: απαρέμφατο Παρακειμένου και β ενικό Οριστικής Συντελεσμένου Μέλλοντα expugnant: ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους της μετοχής Ενεστώτα ενεργητικής φωνής και απαρέμφατο Συντελεσμένου Μέλλοντα Παθητικής Φωνής placet: γ πληθυντικό Οριστικής Υπερσυντελίκου της ίδιας φωνής και ονομαστική ενικού ουδετέρου γένους της μετοχής Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής movet: αφαιρετική σουπίνου και α πληθυντικό Οριστικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής adligat: γ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα Παθητικής Φωνής και απαρέμφατο Ενεστώτα Παθητικής Φωνής [Μονάδες: /10] 6. Cassiope cum Nymphis se comparat: Ποιο συντακτικό φαινόμενο εντοπίζεται στην παραπάνω πρόταση; [Μονάδες: /4] 2

3 7. Να μεταφέρετε στην αντίθετη σύνταξη τις παρακάτω προτάσεις: Graeci Troiam oppugnant, Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam. [Μονάδες: / 8] 8. regia hostia deo placet: Να μετατρέψετε την παραπάνω πρόταση σε απαρεμφατική με εξάρτηση Scriptor narrat [Μονάδες: /6] 9. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις των αποσπασμάτων: filius, dolo, superba, forma, repente, ad oram, cum Nymphis, marinam. [Μονάδες: /8] 10. Πότε και υπό ποιες συνθήκες γεννήθηκε η ρωμαϊκή λογοτεχνία; ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ: [Μονάδες: /2] Α) Romani in suppliciis deorum magnifici sed domi parci erant. Iustitia inter se certabant et patriam curabant. In bello pericula audacia propulsabant et beneficiis amicitias parabant. Delecti consultabant patriae; eis corpus ex annis infirmum sed ingenium propter sapientiam validum erat. Β) Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. Milites his verbis admonet: «Hostes adventare audio». Γ) Aeneas bellum ingens geret in Italia. Populos feroces contundet, mores eis imponet et moenia condet. Tu Aeneam ad caelum feres. Postea Iulus, Aeneae filius, regnum ad Lavinio transferet et Albam Longam muniet. Post trecentos annos Ilia duos filios, Romulum et Remum, pariet, quos lupa nutriet. Romulus moenia Martia condet Romanosque de suo nomine appellabit. 3

4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα. [Μονάδες: /40] 2. Να γράψετε την πτώση που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: deorum: κλητική ενικού amicitias: αφαιρετική πληθυντικού corpus: αιτιατική πληθυντικού legiones: ονομαστική ενικού castra: ίδια πτώση στον άλλον αριθμό mores: ονομαστική ενικού moenia: γενική πληθυντικού Aeneas: αιτιατική ενικού Caesar: αφαιρετική ενικού domi: γενική ενικού και αιτιατική πληθυντικού hostes: δοτική πληθυντικού [Μονάδες: /12] 3. Να κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές στον αριθμό που βρίσκονται: duos filios, suo nomine, his verbis, bellum ingens. [Μονάδες: /12] 4. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για τα παρακάτω ρήματα: curabant: απαρέμφατο Μέλλοντα και γ ενικό Οριστικής Συντελεσμένου Μέλλοντα Παθητικής Φωνής erat: α πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα και απαρέμφατο Παρακειμένου remanere: γ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα και α ενικό Οριστικής Παρακειμένου της ίδιας φωνής audio: μετοχή Ενεστώτα και αιτιατική ενικού γερουνδίου Ενεργητικής Φωνής iubet: μετοχή Μέλλοντα της ίδιας φωνής και απαρέμφατο Παρακειμένου Παθητικής Φωνής 4

5 feres: β ενικό Οριστικής Ενεστώτα και γ πληθυντικό Οριστικής Παρακειμένου imponet: αιτιατική ενικού σουπίνου και β πληθυντικό Οριστικής Υπερσυντελίκου Παθητικής Φωνής [Μονάδες: /14] 5. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις των αποσπασμάτων. [Μονάδες: /8] 6. Να μεταφέρετε στην αντίθετη σύνταξη τις παρακάτω προτάσεις: Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat, Ilia duos filios, Romulum et Remum, pariet. [Μονάδες: /5] 7. Romani in suppliciis deorum magnifici sed domi parci erant: Να μετατρέ ψετε την παραπάνω πρόταση σε απαρεμφατική με εξάρτηση Scriptor narrat [Μονάδες: /4] 8. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας; [Μονάδες: /5] ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ: Α) Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, uxoris Collatini, laedit. Maritus et pater et Iunius Brutus eam maestam inveniunt. Illis femina cum lacrimis iniuriam aperit et cultro se ipsam interficit. Brutus ex vulnere dolore magno cultrum extrahit et delictum punire parat. Populum concitat et Tarquinio imperium adimit. Β) Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit. Postea Alpes, quae Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis transiit. Ubi in Italia fuit, apud 5

6 Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit et delevit. Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit. In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit. Γ) ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat. Tum Suplicius Gallus de caeli ratione et de stellarum lunaeque statu ac motibus disputavit eoque modo exercitum alacrem in pugnam misit. Sic liberales artes Galli aditum ad illustrem illam Paulianam victoriam dederunt. Quia ille metum exercitus Romani vicerat, imperator adversarios vincere potuit! ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα. [Μονάδες: /40] 2. Να γράψετε την πτώση που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: Tarquinius: κλητική ενικού cultrum: ονομαστική ενικού imperium: γενική ενικού cladem: γενική πληθυντικού elephantis: αιτιατική πληθυντικού exercitus: αφαιρετική ενικού aditum: ίδια πτώση στον άλλον αριθμό adversarios: γενική ενικού artes: ονομαστική ενικού caeli: αιτιατική πληθυντικού vi : αιτιατική ενικού και δοτική πληθυντικού [Μονάδες: /12] 3. Να κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές στις πλάγιες πτώσεις και των δύο αριθμών: se ipsam, illustrem illam victoriam, eoque modo. [Μονάδες: /10] 6

7 4. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για τα παρακάτω ρήματα : inveniunt: ίδιο πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Παθητικής Φωνής και ονομαστική ενικού ουδετέρου γένους μετοχής Παρακειμένου Παθητικής φωνής extrahit: γ πληθυντικό Οριστικής Παρακειμένου της ίδιας φωνής και αφαιρετική σουπίνου seiungunt: απαρέμφατο Μέλλοντα Παθητικής Φωνής και α πληθυντικό Οριστικής Παρατατικού Παθητικής Φωνής transiit: γ πληθυντικό του Ενεστώτα στην ίδια φωνή και τα τρία γένη της μετοχής Μέλλοντα της ίδιας φωνής amiserat: μετοχή Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής και β ενικό Οριστικής Συντελεσμένου Μέλλοντα Παθητικής Φωνής potuit: α πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα dederunt: χρονική αντικατάσταση στο ίδιο πρόσωπο, στην ίδια έγκλιση αλλά στην αντίθετη φωνή [Μονάδες: /10] 5. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις των αποσπασμάτων. [Μονάδες: /6] 6. Ubi in Italia fuit: Να χαρακτηρίσετε πλήρως συντακτικά την παραπάνω πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, λειτουργία). [Μονάδες: /4] 7. Να μεταφέρετε στην αντίθετη σύνταξη τις παρακάτω προτάσεις: Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit. [Μονάδες: /9] 7

8 8. ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat: Να μετατρέψετε την παραπάνω πρόταση σε απαρεμφατική με εξάρτηση Scriptor narrat [Μονάδες: /4] 9. Τι γνωρίζετε για τις περιόδους στις οποίες χωρίζεται η ρωμαϊκή λογοτεχνία; [Μονάδες: /5] ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ: Α) L. Aemilio Paulo consuli iterum bellum cum Perse rege gerere obtigit. Ut domum ad vesperum rediit, filiola eius Tertia, quae tum erat admodum parvula, ad complexum patris cucurrit. Pater filiae osculum dedit sed animadvertit eam esse tristiculam. «Quid est» inquit «mea Tertia? Cur tristis es? Quid tibi accidit?». «Mi pater» respondit illa «Persa periit». Β) Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, similem effigiei mortui. Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit nomemque eius audire cupivit. Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit. Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit. Illi neminem viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem somniavit. Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confirmavit. Nam Octavianus supplicio capitis eum adfecit. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα. [Μονάδες: /40] 2. Να γράψετε την πτώση που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: bellum: κλητική ενικού 8

9 vesperum: ονομαστική ενικού filiae: δοτική πληθυντικού animum: αιτιατική πληθυντικού Cassius: κλητική ενικού neminem: γενική και αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους fidem: αφαιρετική ενικού [Μονάδες: /8] 3. Να κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές και στους δύο αριθμούς: mi pater, ingentis magnitudinis, eandem speciem, res ipsa. [Μονάδες: /8] 4. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για τα παρακάτω ρήματα: obtigit: απαρέμφατο Ενεστώτα της ίδιας φωνής cucurrit: αιτιατική σουπίνου και μετοχή Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής periit: γ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα και Οριστικής Παρακειμένου της ίδιας φωνής gerere: απαρέμφατο Ενεστώτα και απαρέμφατο Μέλλοντα Παθητικής Φωνής cupivit: γ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα Παθητικής Φωνής και απαρέμφατο Συντελεσμένου Μέλλοντα Παθητικής Φωνής dedit: μετοχή Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής και β πληθυντικό Οριστικής Υπερσυντελίκου Παθητικής Φωνής [Μονάδες: /10] 5. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις των αποσπασμάτων. [Μονάδες: /6] 6. cum repente apparuit ei species horrenda: Να χαρακτηρίσετε πλήρως συντακτικά την παραπάνω πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, λειτουργία). 9

10 [Μονάδες: /4] 7. Paucis post diebus: Να δώσετε την ισοδύναμη έκφραση. [Μονάδες: /2] 8. Να μεταφέρετε στην αντίθετη σύνταξη τις παρακάτω προτάσεις: Pater filiae osculum dedit, Illi neminem viderant. [Μονάδες: /6] 9. Respondit ille se esse Orcum: Ποιο συντακτικό φαινόμενο έχουμε στην παραπάνω πρόταση; [Μονάδες: /4] 10. Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit: Να μετατρέψετε την παραπάνω πρόταση σε απαρεμφατική με εξάρτηση Scriptor narrat και Cassius dixit [Μονάδες: /5] 11. Να επισημάνετε πού οφείλονται οι ομοιότητες της ελληνικής με τη λατινική γλώσσα. Ποιες είναι οι εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας με βάση τα ιστορικά κριτήρια; [Μονάδες: /5] ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ: Α) Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiorum usus res turpis et iners habetur. Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt, quod ea re, ut arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur. Β) Hercules boves Geryonis ex Hispania in eum locum adduxisse dicitur, ubi postea Romulus urbem Romam condidit. Prope Tiberim fluvium Hercules boves refecisse fertur et ipse de via fessus ibi dormivisse. Tum 10

11 Cacus pastor, fretus viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxit aversos. Ubi Hercules, e somno excitatus, gregem aspexit et partem abesse sensit, pergit ad proximam speluncam; sed postquam boum vestigia foras versa vidit, confusus gregem ex loco infesto amovere coepit. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα. [Μονάδες: /40] 2. Να γράψετε την πτώση που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: civitas: γενική πληθυντικού magistratus: αφαιρετική ενικού homines: ονομαστική ενικού Hercules: αιτιατική ενικού Romulus: κλητική ενικού locum: ίδια πτώση στον άλλον αριθμό urbem: γενική πληθυντικού fluvium: γενική ενικού gregem: ονομαστική ενικού ipse: δοτική πληθυντικού ουδετέρου γένους ea: αιτιατική ενικού του ιδίου γένους [Μονάδες: /10] 3. Να κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές στις πλάγιες πτώσεις και των δύο αριθμών: equestribus proeliis, res iners, boves quosdam. [Μονάδες: /6] 4. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για τα παρακάτω ρήματα: creantur: απαρέμφατο Ενεστώτα της ίδιας φωνής και μετοχή Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής arbitrantur: να κάνετε χρονική αντικατάσταση στο πρόσωπο και στην έγκλιση που βρίσκεται ο τύπος condidit: να γράψετε όλους τους ονοματικούς τύπους στη φωνή που βρίσκεται ο τύπος 11

12 fertur: να κλιθεί η Οριστική Ενεστώτα της ίδιας φωνής coepit: να κάνετε χρονική αντικατάσταση στο πρόσωπο και στην έγκλιση που βρίσκεται ο τύπος adduxisse: να γράψετε τις μετοχές και των δύο φωνών sinunt: αιτιατική σουπίνου και γενική γερουνδίου [Μονάδες: /12] 5. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις των αποσπασμάτων. [Μονάδες: /6] 6. ut arbitrantur, postquam boum vestigia foras versa vidit: Να χαρακτηρίσετε πλήρως συντακτικά τις παραπάνω προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εκφορά, λειτουργία). [Μονάδες: /8] 7. ephippiorum usus res turpis et iners habetur: Να μεταφερθεί στην αντίθετη σύνταξη. [Μονάδες: /6] 8. Cacus pastor, fretus viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxit aversos: Να μετατρέψετε την παραπάνω πρόταση σε απαρεμφατική με εξάρτηση Scriptor narrat και Cacus dixit [Μονάδες: /7] 9. Με ποιον τρόπο αποδεικνύεται η «στενή συνάφεια της ρωμαϊκής λογοτεχνίας με την ελληνική γλώσσα και γραμματεία»; ΕΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ: [Μονάδες: /5] Α) Nostri, postquam pila in hostes miserunt, gladiis rem gerunt. Repente post tergum equitatus cernitur; cohortes appropinquant; hostes terga 12

13 vertunt ac fugiunt; eis equites occurrunt. Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus in fuga comprehenditur; signa militaria LXXIIII (septuaginta quattuor) ad Caesarem referuntur; magnus numerus hostium capitur atque interficitur; Β) Marco Tullio Cicerone et Gaio Antonio consulibus, Lucius Sergius Catilina, nobilissimi generis vir sed ingenii pravissimi, contra rem publicam coniuravit. Eum clari quidam sed improbi viri consecuti erant. Catilina a Cicerone ex urbe expulsus est. Socii eius deprehensi sunt et in carcere strangulati sunt. Ad Antonio, altero consule, Catilina ipse cum exercitu suo, proelio victus, interfectus est. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα. [Μονάδες: /40] 2. Να γράψετε την πτώση που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: cohortes: ονομαστική ενικού caedes: γενική και αιτιατική πληθυντικού equitatus: γενική πληθυντικού princeps: αφαιρετική ενικού vir: γενική πληθυντικού proelio: ονομαστική πληθυντικού carcere: ονομαστική ενικού generis: κλητική ενικού [Μονάδες: /8] 3. Να κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές και στους δύο αριθμούς: rem publicam, exercitu suo, altero consule, Catilina ipse. [Μονάδες: /8] 4. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για τα παρακάτω ρήματα: 13

14 cernitur: γ πληθυντικό Οριστικής Παρακειμένου και απαρέμφατο Ενεστώτα της ίδιας φωνής fit: να κάνετε χρονική αντικατάσταση στον τύπο occurrunt: αιτιατική σουπίνου και μετοχή Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής referuntur: να γράψετε τις μετοχές όλων των χρόνων και στις δύο φωνές interfectus est: να κάνετε χρονική αντικατάσταση του τύπου [Μονάδες: /4] 5. α) expulsus est: Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους στη φωνή που βρίσκεται ο ρηματικός τύπος. β) coniuravit: Να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων και στις δύο φωνές. [Μονάδες: /8] 6. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις των αποσπασμάτων. [Μονάδες: /6] 7. postquam pila in hostes miserunt: Να χαρακτηρίσετε πλήρως συντακτικά τις παραπάνω προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εκφορά, λειτουργία). [Μονάδες: /8] 8. Socii eius deprehensi sunt et in carcere strangulati sunt: Να μεταφερθεί η παραπάνω πρόταση στην αντίθετη σύνταξη. [Μονάδες: /8] 9. Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur;: Να μετατρέψετε τις παραπάνω προτάσεις σε απαρεμφατικές με εξάρτηση το Sedulius dicit [Μονάδες: /5] 14

15 10. Με ποια κριτήρια έχουν οριοθετηθεί οι εποχές και οι περίοδοι της ρωμαϊκής λογοτεχνίας; Ποιες είναι οι εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνία και με ποια κριτήρια διακρίνονται; [Μονάδες: /5] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1. Α) Ο Αινείας είναι γιος του Αγχίση. Η πατρίδα του Αινεία είναι η Τροία. Οι Έλληνες πολιορκούν την Τροία και την κυριεύουν με δόλο. Ο Αινείας πλέει προς την Ιταλία με τον Αγχίση, με το γιο (του) και με τους συντρόφους (του). Αλλά οι άνεμοι ταράζουν τη θάλασσα και μεταφέρουν τον Αινεία στην Αφρική. Εκεί η Διδώ η βασίλισσα ιδρύει νέα πατρίδα. Β) Η Κασσιόπη, περήφανη για την ομορφιά της, συγκρίνει τον εαυτό της με τις Νηρηίδες. Ο Ποσειδώνας οργισμένος στέλνει στην ακτή της Αιθιοπίας θαλάσσιο κήτος, το οποίο βλάπτει τους κατοίκους. Το μαντείο απαντά στους κατοίκους: «βασιλικό σφάγιο για θυσία αρέσει στο θεό». Τότε ο Κηφέας δένει την Ανδρομέδα σε βράχο το κήτος κατευθύνεται προς την Ανδρομέδα. Ξαφνικά ο Περσέας καταφθάνει πετώντας με τα φτερωτά σανδάλια βλέπει την κοπέλα και θαμπώνεται από την ομορφιά της κοπέλας. 2. fili, Aenean & Aeneam, dolis, patriis, oracula, puellae, Nympha, deorum & deum, Cassiopes. 3. Singularis: forma sua formae suae calceus pennatus calcei pennati 15

16 formae suae calceo pennato formam suam calceum pennatum (forma) calcee pennate forma sua calceo pennato Pluralis: formae suae formarum suarum formis suis formas suas (formae) formis suis calcei pennati calceorum pennatorum calceis pennatis calceos pennatos calcei pennati calceis pennatis 4. Singularis: Nom. quod Gen. sui cuius Dat. sibi cui Acc. se quod Voc. Abl. (a) se quo Pluralis: Nom. quae Gen. sui quorum 16

17 Dat. sibi quibus Acc. se quae Voc. Abl. (a) se quibus 5. fuisse, fueris, expugnantes, expugnatum, am, um fore, expugnatos, as, a fore, placuerant, placiturum, motu, movimus, adligabunt, adligari. 6. Στην παραπάνω πρόταση έχουμε το φαινόμενο της αυτοπάθειας και μάλιστα της άμεσης ή ευθείας αυτοπάθειας, αφού το ίδιο το υποκείμενο ενεργεί και συγχρόνως παθαίνει. Αυτή η έννοια, λοιπόν, δηλώνεται με τη βοήθεια της προσωπικής αντωνυμίας στο γ πρόσωπο se, η οποία αναφέρεται στο υποκείμενο του ρήματος της πρότασης στην οποία βρίσκεται (Cassiope). 7. Troia a Graecis oppugnatur / Belua marina urgetur a Neptuno irato ad oram Aethiopiae. 8. Scriptor narrat regiam hostiam deo placere. 9. filius: Κατηγορούμενο στο Aeneas από το συνδετικό ρήμα est / dolo: αφαιρετική του τρόπου στο ρηματικό τύπο expugnant / superba: επιρρηματικό κατηγορούμενο στο Cassiope / forma: αφαιρετική της αναφοράς ή της αιτίας στο superba / repente: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου ή του χρόνου στο ρηματικό τύπο advolat / ad oram: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση σε τόπο στο ρηματικό τύπο urget / cum Nymphis: εμπρόθετος προσδιορισμός σύγκρισης παραβολής στο ρηματικό τύπο advolat / marinam: επιθετικός προσδιορισμός στο beluam. 10. Σχολικό βιβλίο, σελίδα 10, το κεφάλαιο «Η γένεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας». 17

18 ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1. Α) Οι Ρωμαίοι (ήταν) γενναιόδωροι στη λατρεία των θεών αλλά (ήταν) οικονόμοι στην ιδιωτική τους ζωή. Συναγωνίζονταν μεταξύ τους ως προς τη δικαιοσύνη και φρόντιζαν την πατρίδα. Στον πόλεμο απομάκρυναν τους κινδύνους με τόλμη και αποκτούσαν συμμαχίες με (τις) ευεργεσίες (τους). Οι Συγκλητικοί φρόντιζαν για την πατρίδα σ αυτούς αδύναμο ήταν το σώμα από τα χρόνια, αλλά (ήταν) δυνατό το πνεύμα εξαιτίας της σοφίας (τους). Β) Ο Καίσαρας εξαιτίας της έλλειψης σιταριού εγκαθιστά λεγεώνες σε πολλά χειμερινά στρατόπεδα. Από αυτές διατάζει τέσσερις να ξεχειμωνιάσουν στη χώρα των Νερβίων και διατάζει τρεις να παραμείνουν στη χώρα των Βέλγων. Διατάζει όλους τους διοικητές των λεγεώνων να μεταφέρουν σιτάρι στο στρατόπεδο (τους). Συμβουλεύει τους στρατιώτες μ αυτά τα λόγια: «Πληροφορούμαι ότι πλησιάζουν οι εχθροί οι κατάσκοποί μας αναγγέλλουν ότι αυτοί είναι κοντά». Γ) Ο Αινείας θα κάνει στην Ιταλία φοβερό πόλεμο. Θα συντρίψει άγριους λαούς, θα τους επιβάλλει θεσμούς και θα χτίσει τείχη. Εσύ θα αποθεώσεις τον Αινεία. Αργότερα ο Ίουλος, ο γιος του Αινεία, θα μεταφέρει το βασίλειο από το Λαβίνιο και θα οχυρώσει την Άλβα Λόνγκα. Μετά από τριακόσια χρόνια η Ίλια θα γεννήσει δυο γιους, το Ρωμύλο και το Ρώμο, που θα τους αναθρέψει μια λύκαινα. Ο Ρωμύλος θα χτίσει τα Αρειανά τείχη και θα ονομάσει τους Ρωμαίους από το όνομά του. 2. deus & dive & (dee), amicitiis, corpora, legio, castrum, mos, moenium, Aeneam & Aenean, Caesare, domus & domi, domos, hostibus. 3. Singularis: suum nomen sui nominis suo nomini suum nomen bellum ingens belli ingentis bello ingenti bellum ingens 18

19 nomen bellum ingens suo nomine bello ingenti Pluralis: duo filii duorum filiorum duobus filiis duos / duo filios haec verba horum verborum his verbis haec verba filii verba duobus filiis his verbis 4. curaturum, am, um esse, curaturos, as, a esse, curatus, a, um erit, erimus, fuisse, remanent, remansi, audiens, audiendum, iussurus, a, um, iussum, am, um esse, iussos, as, a esse, fers, tulerunt & tulere, impositum, impositi, ae, a eratis. 5. patriae: δοτική προσωπική χαριστική από το consultabant / propter sapientiam: εμπρόθετος προσδιορισμός του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου στο erat / ex quibus: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει το διαιρεμένο σύνολο στο quattuor / tribus: έμμεσο αντικείμενο στο imperat / eis: έμμεσο αντικείμενο στο imponet / filius: παράθεση στο Iulus / post trecentos annos => post annos: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει χρόνική ακολουθία στο pariet και trecentos: επιθετικός προσδιορισμός στο annos. 6. Legiones propter frumenti inopiam in hibernis multis a Caesare conlocantur / duo filii, Romulus et Remus, ab Ilia parientur. 7. Scriptor narrat Romanos in suppliciis deorum magnificos sed domi parcos esse. 19

20 8. Σχoλικό βιβλίο, σελίδες 11 12, το κεφάλαιο «Τα γενικά χαρακτηριστικά της Ρωμαϊκής λογοτεχνίας». ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1. Α) Ο γιος του Σέξτος Ταρκύνιος προσβάλλει την τιμή της Λουκρητιας, της συζύγου του Κολλατίνου. Ο σύζυγος και ο πατέρας και ο Ιούνιος Βρούτος βρίσκουν αυτήν περίλυπη. Η γυναίκα με δάκρυα αποκαλύπτει σ εκείνους την αδικία και αυτοκτονεί με μαχαίρι. Ο Βρούτος βγάζει το μαχαίρι από το τραύμα με μεγάλο πόνο και ετοιμάζεται να τιμωρήσει το έγκλημα. Ξεσηκώνει το λαό και αφαιρεί την εξουσία από τον Ταρκύνιο. Β) Ο Αννίβας, ο Καρχηδόνιος στρατηγός, σε ηλικία είκοσι έξι ετών, νίκησε με πόλεμο όλα τα έθνη της Ισπανίας και κυρίευσε με τη βία το Σάγουντο. Έπειτα, πέρασε με ελέφαντες τις Άλπεις, που χωρίζουν την Ιταλία από τη Γαλατία. Όταν βρέθηκε στην Ιταλία, κοντά στον ποταμό Τίκινο, στον ποταμό Τρεβία, στη λίμνη Τρασιμένη και στις Κάννες κατατρόπωσε και συνέτριψε τις στρατιωτικές δυνάμεις των Ρωμαίων. Ο Ρωμαϊκός λαός πληροφορήθηκε έντρομος την καταστροφή των Καννών. Ο Αννίβας στο Φαλερνό αγρό ξέφυγε από την ενέδρα του Φάβιου Μάξιμου. Γ) Εξαιτίας του ξαφνικού παράξενου θεάματος τρόμος είχε καταλάβει τις ψυχές των στρατιωτών και ο στρατός είχε χάσει το ηθικό του. Τότε ο Σουλπίκιος Γάλλος μίλησε για τη φύση του ουρανού και για τη θέση και τις κινήσεις των αστεριών και της σελήνης και μ αυτό τον τρόπο έστειλε το στρατό με αναπτερωμένο το ηθικό στη μάχη. Έτσι οι ελευθέριες τέχνες του Γάλλου άνοιξαν το δρόμο για εκείνη την ένδοξη νίκη του Παύλου. Επειδή εκείνος είχε νικήσει το φόβο του Ρωμαϊκού στρατού, ο στρατηγός μπόρεσε να νικήσει τους αντιπάλους. 2. Τarquini, culter, imperii & imperi, cladium, elephantos & elephantes & elephantis, exercitu, aditus, adversarii, ars, caelos, vim, viribus. 3. Singularis: Gen. sui ipsius illustris illius victoriae eius modi Dat. sibi ipsi illustri illi victoriae ei modo 20

21 Acc. se ipsam illustrem illam victoriam eum modum Abl. (a) se ipsa illustri illa victoria eo modo Pluralis: Gen. sui ipsarum illustrium illarum victoriarum eorum modorum Dat. sibi ipsis illustribus illis victoriis eis / iis / is modis Acc. se ipsas illustres illas victorias eos modos Abl. (a) se ipsis illustribus illis victoriis eis / iis / is modis 4. inveniuntur, inventum, extraxerunt & extraxere, extractu, seiunctum iri, seiungebamur, transeunt, transiturus, a um, amittens, amissus, a, um eris, possumus, dantur, dabantur, dabuntur, dati, ae, a sunt, dati, ae, a erant, dati, ae, a erunt. 5. eius: γενική κτητική στο filius / cultro: αφαιρετική του οργάνου στο interficit / Tarquinio: έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα adimit / natus: επιθετική μετοχή ως παράθεση στο Hannibal / cum elephantis: εμπρόθετος προσδιορισμός συνοδείας στο ρήμα transiit / pavidus: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου που αναφέρεται στο populus και προσδιορίζει το audivit / se: αντικείμενο στο ρήμα expedivit (άμεση αυτοπάθεια) / ob repentinum monstrum => ob monstrum: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει το εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο & repentinum: επιθετικός προσδιορισμός στο monstrum / militum: γενική κτητική στο animos / in pugnam: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει σκοπό στο ρήμα misit. 6. Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο ubi και εκφέρεται με Οριστική, καθώς η πράξη μας ενδιαφέρει μόνο από χρονική άποψη. Συγκεκριμένα, εκφέρεται με οριστική Παρακειμένου και εκφράζει το Πραγματικό στο Παρελθόν. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στα ρήματα εξάρτησης profligavit et delevit. 21

22 7. Οmnes gentes Hispaniae ab Hannibale, duce Carthaginiensi, VI et XX annos nato, bello superatae sunt et Saguntum vi expugnatum est. 8. Scriptor narrat ob repentinum monstrum terrorem animos militum invasisse et exercitum fiduciam amisisse. 9. Σχολικό βιβλίο, σελίδες 10 11, στο κεφάλαιο «Εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας». ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1. Α) Στο Λεύκιο Αιμίλιο Παύλο, ύπατο για δεύτερη φορά, έλαχε ο κλήρος να διεξαγάγει πόλεμο εναντίον του Περσέα του βασιλιά. Όταν επέστρεψε στο σπίτι το βραδάκι, η κορούλα του η Τέρτια, που τότε ήταν (πάρα) πολύ μικρούλα, έτρεξε στην αγκαλιά του πατέρα (της). Ο πατέρας έδωσε ένα φιλί στην κόρη αλλά παρατήρησε ότι αυτή ήταν λιγάκι θλιμμένη. «Τι είναι Τέρτιά μου;» είπε «Γιατί είσαι θλιμμένη; Τι σου συνέβη;». «Πατέρα μου», απάντησε εκείνη, «πέθανε ο Πέρσης». Β) Εκεί μόλις είχε παραδώσει στον ύπνο την ταραγμένη (του) ψυχή, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε σ αυτόν ένα φριχτό θέαμα. Νόμισε ότι ερχόταν προς το μέρος του ένας άνθρωπος με πελώριο μέγεθος και βρώμικο πρόσωπο, όμοιος με εικόνα νεκρού. Μόλις τον κοίταξε ο Κάσσιος, τον έπιασε φόβος και θέλησε (επιθύμησε) να μάθει το όνομά του. Εκείνος απάντησε ότι ήταν ο Πλούτωνας. Τότε ο τρόμος συντάραξε τον Κάσσιο και τον σήκωσε από τον ύπνο. Ο Κάσσιος φώναξε τους δούλους και τους ρώτησε για τον άνθρωπο. Εκείνοι δεν είχαν δει κανένα. Ο Κάσσιος για δεύτερη φορά παραδόθηκε στον ύπνο και ονειρεύτηκε το ίδιο θέαμα. Λίγες μέρες αργότερα η ίδια η πραγματικότητα επιβεβαίωσε την αξιοπιστία του ονείρου. Πράγματι ο Οκταβιανός του επέβαλε τη θανατική ποινή. 2. bellum, vesper, filiis & filiabus, animos, Cassi, nullius rei, nihil, fide. 3. Singularis: meus pater ingens magnitudo eadem species res ipsa 22

23 mei patris ingentis magnitudinis eiusdem speciei rei ipsius meo patri ingenti magnitudini eidem speciei rei ipsi meum patrem ingentem magnitudinem eandem speciem rem ipsam meus / mi pater ingens magnitude (species) res meo patre ingenti magnitudine eadem specie re ipsa Pluralis: mei patres ingentes magnitudines eaedem species res ipsae meorum partum ingentium magnitudinum earundem rerum ipsarum meis patribus ingentibus magnitudinibus eisdem / iisdem rebus ipsis / isdem meos patres ingentes magnitudines easdem species res ipsas (patres) ingentes magnitudines species res meis patribus ingentibus magnitudinibus eisdem / iisdem / isdem rebus ipsis 4. obtingere, cursum, currens ntis, pereunt, perierunt & periere, geri, gestum iri, cupiuntur, cupitum, am, um fore, cupitos, as, a fore, dans, dantis, dati, ae, a eratis. 5. L. Aemilio Paulo: δοτική προσωπική από το απρόσωπο ρήμα obtigit / ad vesperum: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει χρόνο στο ρήμα rediit / eam: υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου esse (ετεροπροσωπία) / effigiei: δοτική αντικειμενική ως συμπλήρωμα στο similem / audire: τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο ρήμα cupivit / e somno: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει έξοδο από κατάσταση στο excitavit / de homine: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει αναφορά στο ρήμα interrogavit / capitis: γενική της ποινής στο supplicio. 6. Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον αντίστροφο cum,γιατί αντιστρέφει το ρόλο της δευτερεύουσας 23

24 πρότασης που εισάγει (η οποία εκφράζει το κύριο νόημα της περιόδου) σε σχέση με την κύρια πρόταση (η οποία εκφράζει το χρόνο). Εκφέρεται με Οριστική Παρακειμένου και εκφράζει άμεση ακολουθία γεγονότων ή αιφνίδιο γεγονός. Συνοδεύεται και από το επίρρημα repente. Στην κύρια πρόταση υπάρχει οριστική Υπερσυντελίκου (dederat), όπως και το επίρρημα vix. 7. post paucos dies 8. Στην παραπάνω πρόταση έχουμε το φαινόμενο του λατινισμού στο ειδικό απαρέμφατο. Στα λατινικά, ακόμη και στην περίπτωση της ταυτοπροσωπίας, το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου δε συμπίπτει με το υποκείμενο του ρήματος, δεν παραλείπεται ποτέ και δηλώνεται πάντα με την αντωνυμία se. Στη συγκεκριμένη πρόταση το υποκείμενο του ρήματος νοηματικά είναι το ίδιο με το υποκείμενο του απαρεμφάτου, συντακτικά όμως διαφέρουν. Ως γραμματικό υποκείμενο του ρήματος respondit τίθεται το ille, ενώ ως υποκείμενο του απαρεμφάτου esse το se. 9. Scriptor narrat Cassium servos inclamavisse et de homine eos interrogavisse, Cassius dixit se servos inclamavisse et de homine eos interrogavisse. 10. Σχολικό βιβλίο, σελίδες 9 10: «οι ομοιότητες ελληνικό» και σελίδα 11: «η διάκριση με ιστορικά κριτήρια λατινικός Μεσαίωνας». ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1. Α) Κάθε φορά που η πολιτεία κάνει πόλεμο, εκλέγονται άρχοντες με εξουσία ζωής και θανάτου. Στις ιππομαχίες συχνά πηδούν από τα άλογα και πολεμούν πεζοί η χρήση σελών θεωρείται πράγμα αισχρό και μαλθακό. Δεν επιτρέπουν να εισάγεται από τους εμπόρους κρασί σε αυτούς, επειδή εξαιτίας αυτού του πράγματος, όπως πιστεύουν, οι άνθρωποι γίνονται μαλθακοί και εκθηλύνονται. 24

25 Β) Ο Ηρακλής λέγεται ότι οδήγησε τα βόδια του Γηρυόνη από την Ισπανία σ αυτό τον τόπο, όπου αργότερα ο Ρωμύλος έχτισε την πόλη Ρώμη. Ο Ηρακλής λέγεται ότι ξεκούρασε τα βόδια κοντά στον Τίβερη ποταμό και ότι ο ίδιος κοιμήθηκε εκεί κουρασμένος από το δρόμο. Τότε ο Κάκος ο βοσκός, έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, τράβηξε από τις ουρές στη σπηλιά κάποια βόδια γυρισμένα ανάποδα. Όταν ο Ηρακλής, αφού σηκώθηκε από τον ύπνο, κοίταξε το κοπάδι και κατάλαβε ότι έλειπε ένα μέρος, κατευθύνθηκε στην πιο κοντινή σπηλιά αλλά, όταν είδε τις πατημασιές των βοδιών στραμμένες προς τα έξω, επειδή βρέθηκε σε αμηχανία, άρχισε να απομακρύνει το κοπάδι από τον εχθρικό τόπο. 2. civitatum & civitatium, magistratu, homo, Herculem & Herculen, Romule, loca, urbium, fluvii, grex, ipsis, eam. 3. Singularis: Gen. equestris proelii / proeli rei inertis bovis cuiusdam Dat. equestri proelio rei inerti bovi cuidam Acc. equestre proelium rem inertem bovem quendam Abl. equestri proelio re inerti bove quodam Pluralis: Gen. equestrium proeliorum rerum inertium boum / bovum quorundam Dat. equestribus proeliis rebus inertibus bubus / bobus quibusdam Acc. equestria proelia res inertes boves quosdam Abl. equestribus proeliis rebus inertibus bubus / bobus quibusdam 4. creari, creaturus, a, um, arbitrantur, arbitrabantur, arbitrabuntur, arbitrati, ae, a sunt, arbitrati, ae, a erant, arbitrati, ae, a erunt, απαρέμφατο Ενεστώτα: condere, μετοχή Ενεστώτα: condens ntis, μετοχή Μέλλοντα: conditurus, a, um, απαρέμφατο Μέλλοντα: conditurum, am, um esse, condituros, as, a esse, απαρέμφατο 25

26 Παρακειμένου: condidisse, Σουπίνο: conditum, conditu, Γερούνδιο: condendi, condendo, condendum, condendo, feror, ferris & ferre, fertur, ferimur, ferimini, feruntur, (incipit), (incipiebat), (incipiet), coepit, coeperat, coeperit, μετοχή Ενεστώτα: adducens ntis, μετοχή Μέλλοντα: adducturus, a, um, μετοχή Παρακειμένου: adductus, a, um, sinum, sinendi. 5. vitae: γενική αντικειμενική στο potestate / proeliis: απρόθετη αφαιρετική που δηλώνει χρονικό εντοπισμό στο desiliunt / a mercatoribus: εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου από το importari / re: αφαιρετική του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου στα remollescunt και effeminanantur / adduxisse: ειδικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο ρήμα dicitur / de via: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο στο fessus / caudis: απρόθετη αφαιρετική του οργάνου από το ρήμα traxit / fretus: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου, αναφέρεται στο Cacus και προσδιορίζει το traxit / e somno: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει έξοδο από κατάσταση στο excitatus. 6. α) ut arbitrantur: Δευτερεύουσα απλή παραβολική πρόταση. Εισάγεται με τον παραβολικό σύνδεσμο ut εκφέρεται με Oριστική Eνεστώτα (arbitrantur), γιατί η σύγκριση αφορά δύο ενέργειες η καταστάσεις που είναι ή θεωρούνται αντικειμενική πραγματικότητα. Λειτουργεί ως β όρος σύγκρισης με α όρο σύγκρισης την κύρια πρόταση. β) Postquam boum vestigial foras versa vidit: Δευτερεύουσα χρονική επιρρηματική πρόταση. Εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο Postquam και εκφέρεται με Οριστική, γιατί η πράξη ενδιαφέρει μόνο από χρονική άποψη. Συγκεκριμένα, εκφέρεται με Οριστική Παρακειμένου (vidit) και εκφράζει το Προτερόχρονο στο Παρελθόν. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα εξάρτησης coepit. 7. (Germani) usum ephippiorum rem turpem et inertem habent. 8. Scriptor narrat Cacum pastorem, fretum viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxisse aversos. / Cacus dixit se pastorem, fretum viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxisse aversos. 9. Σχολικό βιβλίο: σελίδα 11, «Το πρώτο και βασικό χαρακτηριστικό χωρίς την αττική τραγωδία». 26

27 ΕΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1. Α) Οι δικοί μας, αφού έριξαν τα ακόντια εναντίον των εχθρών, μάχονται με ξίφη. Ξαφνικά διακρίνεται το ιππικό στα νώτα οι κοόρτεις πλησιάζουν οι εχθροί στρέφουν τα νώτα και φεύγουν τους επιτίθενται οι ιππείς. Γίνεται μεγάλη σφαγή. Ο Σεδούλιος, αρχηγός και ηγεμόνας των Λεμοβίκων, σκοτώνεται ο αρχηγός των Αρβερνών συλλαμβάνεται ζωντανός την ώρα της φυγής εβδομήντα τέσσερις στρατιωτικές σημαίες παραδίνονται στον Καισαρα μεγάλος αριθμός εχθρών συλλαμβάνεται και σκοτώνεται. Β) Όταν ήταν ύπατοι ο Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας και ο Γάιος Αντώνιος, ο Λεύκιος Σέργιος Κατιλίνας, άντρας πολύ αριστοκρατικής καταγωγής αλλά πολύ διεστραμμένου χαρακτήρα, συνωμότησε εναντίον της πολιτείας. Τον είχαν ακολουθήσει κάποιοι ένδοξοι αλλά αχρείοι άντρες. Ο Κατιλίνας διώχτηκε από την πόλη από τον Κικέρωνα. Οι σύντροφοι του πιάστηκαν και στραγγαλίστηκαν στη φυλακή. Ο ίδιος ο Κατιλίνας με το στρατό του, αφού νικήθηκε σε μάχη από τον Αντώνιο, τον άλλο ύπατο, σκοτώθηκε. 2. cohors, caedium, caedes & caedis, equitatuum, principe, virorum, proelia, carcer, genus. 3. Singularis: res publica exercitus suus alter consul Catilina ipse rei publicae exercitus sui alterius consulis Catilinae ipsius rei publicae exercitui suo alteri consuli Catilinae ipsi rem publicam exercitum suum alterum consulem Catilinam ipsum res publica exercitus consul Catilina re publica exercitu suo altero consule Catilina ipso Pluralis: Η συνεκφορά res publica exercitus sui alteri consules ipsi exercituum suorum alterorum consulum ipsorum exercitibus suis alteris consulibus ipsis 27

28 δεν έχει πληθυντικό exercitus suos alteros consules ipsos exercitus consules exercitibus suis alteris consulibus ipsis 4. conspecti, ae, a, sunt, cerni, fit, fiebat, fiet, facta est, facta erat, facta erit, occursum, occurens ntis, referens ntis, relaturus, a, um, relatus, a, um, interficitur, interficiebatur, interficietur, interfectus, a, um est, interfectus, a, um erat, interfectus, a, um erit 5. Α) Απαρέμφατο Eνεστώτα: expelli / Απαρέμφατο Μέλλοντα: expulsum iri / Απαρέμφατο Παρακειμένου: expulsum, am, um, os, as, a esse / Απαρέμφατο Συντελεσμένου Μέλλοντα: expulsum, am, um, os, as, a fore / Γερουνδιακό: expellendus, a, um / Μετοχή Παρακειμένου: expulsus, a, um Β) Απαρέμφατο Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής: coniurare / Απαρέμφατο μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής: coniuraturum, am, um, os, as, a esse / Απαρέμφατο Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής: coniuravisse / Απαρέμφατο Ενεστώτα Παθητικής Φωνής: coniurari / Απαρέμφατο Μέλλοντα Παθητικής Φωνής: coniuratum iri / Απαρέμφατο Παρακειμένου Παθητικής Φωνής: coniuratum, am, um, os, as, a esse / Απαρέμφατο Συντελεσμένου Μέλλοντα Παθητικής Φωνής: coniuratum, am, um, os, as, a fore. 6. gladiis: αφαιρετική του οργάνου στο gerunt / eis: αντικείμενο στο ρήμα occurrunt / princeps: παράθεση στο Sedulius / hostium: γενική διαιρετική από το numerus / Marco Tullio Cicerone et Gaio Antonio consulibus: ιδιόμορφη αφαιρετική απόλυτη που δηλώνει χρόνο (Marco Tullio Cicerone et Gaio Antonio: υποκείμενο και consulibus: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο Marco Tullio Cicerone et Gaio Antonio) / ingenii: γενική της ιδιότητας στο vir / ex urbe: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει από τόπο κίνηση απομάκρυνση στο expulsus est. 7. postquam pila in hostes miserunt: δευτερεύουσα χρονική επιρρηματική πρόταση. Εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο Postquam και εκφέρεται με οριστική, γιατί η πράξη ενδιαφέρει 28

29 μόνο από χρονική άποψη. Συγκεκριμένα, εκφέρεται με Οριστική Παρακειμένου (miserunt) και εκφράζει το Προτερόχρονο στο Παρελθόν. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα εξάρτησης gerunt. 8. Milites socios eius deprehenderunt / deprehendere et in carcere strangulaverunt strangulavere. 9. Sedulius dicit fieri magnam caedem. Sedulius dicit se, ducem et principem Lemovicum, occidi. 10. Σχολικό βιβλίο, σελίδες 10 11, «στην οριοθέτηση λατινικός Μεσαίωνας». 29

Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο:

Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (2104903576) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΛΑΤΙΝΙΚΑ... Β Λυκείου ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 10-16 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus in fuga comprehenditur; signa militaria LXXIIII (septuaginta quattuor)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιο σας το παρακάτω κείμενο Sulpicius Gallus legatus Aemili Pauli erat, qui bellum adversus Persen regem gerebat. Serena nocte subito luna defecerat;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam. Colendo

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: -Ubi in Italia fuit,apud Ticinum,Trebiam,Trasumenum et Cannas

Διαβάστε περισσότερα

3 2002, 2004 11 2001, 2002

3 2002, 2004 11 2001, 2002 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κείµενο 1 3 Κείµενο 2 11 Κείµενο 3 19 Κείµενο 4 29 Κείµενο 5 37 Κείµενο 6 45 Κείµενο 7 53 Κείµενο 8 61 Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

1ο Κείμενο. Καίτοι πῶς ἄν τις τὴν ἀνδρίαν ἢ τὴν φρόνησιν ἢ σύμπασαν τὴν ἀρετὴν. τὴν Εὐαγόρου φανερώτερον ἐπιδείξειεν ἢ διὰ τοιούτων ἔργων καὶ

1ο Κείμενο. Καίτοι πῶς ἄν τις τὴν ἀνδρίαν ἢ τὴν φρόνησιν ἢ σύμπασαν τὴν ἀρετὴν. τὴν Εὐαγόρου φανερώτερον ἐπιδείξειεν ἢ διὰ τοιούτων ἔργων καὶ 1ο Κείμενο Καίτοι πῶς ἄν τις τὴν ἀνδρίαν ἢ τὴν φρόνησιν ἢ σύμπασαν τὴν ἀρετὴν τὴν Εὐαγόρου φανερώτερον ἐπιδείξειεν ἢ διὰ τοιούτων ἔργων καὶ κινδύνων; οὐ γὰρ μόνον φανεῖται τοὺς ἄλλους πολέμους, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο : Αἰτοῦμαι οὖν ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες, εὔνοιαν πλείω παρασχέσθαι ἐμοὶ τῷ ἀπολογουμένῳ ἢ τοῖς κατηγόροις, εἰδότας ὅτι

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ **** Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ **** Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ **** Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, hoc modo imperium perdit. Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, uxoris

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Β Λυκείου Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΜΑΘΗΜΑ Ι LECTIO PRIMA Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο : Ἡγοῦμαι δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὐκ ἕξειν μὲν αὐτούς ὅ,τι λέξουσι περὶ τοῦ νόμου καὶ αὐτοῦ τοῦ πράγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1 4

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1 4 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1 4 Α. Μετάφραση Είναι λοιπόν φανερό ότι πρέπει να θεσπίσουμε νόμους για την παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο : Εἰ τοίνυν ὁ Φίλιππος τότε ταύτην ἔσχε τὴν γνώμην, ὡς χαλεπὸν πολεμεῖν ἐστιν Ἀθηναίοις ἔχουσι τοσαῦτ ἐπιτειχίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος 1. Ρηματικά επίθετα σε -τός Σημαίνουν: α) ό,τι και η μετοχή του παρακειμένου ή ενεστώτα ή αορίστου ενεργητικής ή μέσης φωνής (γραπτός=γεγραμμένος, ἀστράτευτος=ὁ μὴ στρατευθεὶς)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα προετοιμάζοντας σε πραγματικά ολιγομελείς ομίλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β6, 4-10

ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β6, 4-10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (323 Α-Ε)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (323 Α-Ε) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (323

Διαβάστε περισσότερα

επικεφαλής. Η έκθεση περιγράφει

επικεφαλής. Η έκθεση περιγράφει Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟ ΙΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΒΑΘΜΙ Α: : ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ: Γ ΡΟ ΟΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2012 Τα θέματαα που ακολουθούν αφορούν μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΣΤΟΧΟΣ» ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΣΤΟΧΟΣ» ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β 6, 12 16 Ἡ δ ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται καὶ ἡ ἔλλειψις, τὸ δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται ταῦτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΣΠΕΡΙ ΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ. :210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιµέλεια: ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΒΑΣΩ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιµέλεια: ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΒΑΣΩ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΒΑΣΩ 1 2 Μάθηµα 1 Ovidius poeta in terra Pontica exulat. Epistulas Romam scriptitat. Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam adversam deplorat.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit. Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit, inde

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 3. Πρόλογος

Περιεχόμενα 3. Πρόλογος Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Το παρόν βιβλίο συνιστά βελτιωμένη έκδοση του από το 1999 κυκλοφορούντος βιβλίου των Λατινικών της Γ λυκείου. Η επανέκδοση κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς επιχειρεί αφενός να θεραπεύσει

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου Εκλογής Προέδρου με O(nlogn) μηνύματα Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Περιγραφικός Αλγόριθμος Αρχικά στείλε μήνυμα εξερεύνησης προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι 672-691)

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι 672-691) ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΑΞΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι

Διαβάστε περισσότερα

43 Χρόνια Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης

43 Χρόνια Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης 43 Χρόνια Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΣΑΒΒΑΪ Η ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσοστόµου Σµύρνης 3 : 210/76.01.470 210/76.00.179 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 28 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 28 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Μετάφραση 28 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επομένως η ηθική αρετή κινείται γύρω από τις ηδονές και τις λύπες, αφού κάνουμε τα τιποτένια εξαιτίας

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου, 2006 Ώρα: 10:30-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη µε σύνολο δώδεκα (12) θέµατα. 2) Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΑΥΑΙΑ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. λκοθξyuiύαςφdfghjklzxcvbnmqwerty. Κορίμα Σζιηζιρίκοσ-Θεοδοζιάδη

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΑΥΑΙΑ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. λκοθξyuiύαςφdfghjklzxcvbnmqwerty. Κορίμα Σζιηζιρίκοσ-Θεοδοζιάδη qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ΤΝΟΠΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM ΜΑΘΗΜΑ 21 ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM 1. Nα µεταφέρετε τα τριτόκλιτα προσηγορικά ονόµατα του κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού και να δηλώσετε το γένος τους. 2. Tων προσηγορικών ονοµάτων

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ A Ε B Ζ Η Γ K Θ Δ Ι Ορισμός Ένα (μη κατευθυνόμενο) γράφημα (non directed graph) Γ, είναι μία δυάδα από σύνολα Ε και V και συμβολίζεται με Γ=(Ε,V). Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Το μήνυμα είναι η φυσική έκφαση του νοήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Μετάφραση Ελένη Δημητρίου Μετάφραση στίχων 1 99 Προλόγου ΑΝΤΙΓΟΝΗ Πολυαγαπημένη μου αδερφή Ισμήνη, άραγε ξέρεις αν υπάρχει καμιά συμφορά που μας κληροδότησε ο Οιδίποδας και να μην την

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο)

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΑΡΕΤΑΚΗ Ε. - ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗ Λ. Κείμενο 5 καίτοι οὔτε

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα

γραπτή εξέταση στo μάθημα γραπτή εξέταση στo μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗ Λ. Κείμενο Λύσανδρος δ, ἐπεί ἦν ἡμέρα πέμπτη ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις, εἶπε τοῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γ. renno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus. Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium,

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γ. renno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus. Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, LECTIO XXI ΚΕΙΜΕΝΟ: B renno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνας «Πολιτεία»: «Αλληγορία σπηλαίου 13 η ενότητα 519D 520A Έπειτ, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καί ποιήσομεν χεῖρον

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο)

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο 1 2 3 Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις

Διαβάστε περισσότερα

Α.. Κείμενο ρες. ητά. ασθενειών. Περιστερίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΙΩΤΙΚΑ. σχολικό έτος. Προσπάθησε. σου. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2012-2013 ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Α.. Κείμενο ρες. ητά. ασθενειών. Περιστερίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΙΩΤΙΚΑ. σχολικό έτος. Προσπάθησε. σου. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2012-2013 ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟ ΙΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΒΑΘΜΙ Α: : ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ: Α ΡΟ ΟΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2012 Τα θέματαα που ακολουθούν αφορούν μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ Eugene T. GENDLIN University of Chicago, U.S.A Αυτό το άρθρο είναι μια αναθεωρημένη έκδοση της πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΧΤΑ ΓΥΝΆΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΟΙ ΝΕΦΕΛΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΧΤΑ ΓΥΝΆΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΟΙ ΝΕΦΕΛΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ (SUTSATA ARMÂNJILOR DI VERIA) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΧΤΑ ΓΥΝΆΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΟΙ ΝΕΦΕΛΕΣ ΝΕΦΕΛΕΣ Αριστοφάνη (423 π.χ) Τρίτο βραβείο στα Μεγάλα Διονύσια. Κύρια πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ KEIMENO Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. 18 23

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. 18 23 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. 18 23 Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν μυστῶν κῆρυξ, μάλ εὔφωνος ὤν, κατασιωπησάμενος ἔλεξεν

Διαβάστε περισσότερα

Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam. Poetam curae et miseriae excruciant. Epistulis contra iniuriam

Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam. Poetam curae et miseriae excruciant. Epistulis contra iniuriam Ovidius poeta in terra Pontica exulat. Epistulas Romam scriptitat. ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 1-20, σελ. 0 Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam adversam deplorat. Narrat de incolis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Ανεξαρτησία. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 17 Μαρτίου 2013, Βόλος

Γραμμική Ανεξαρτησία. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 17 Μαρτίου 2013, Βόλος Γραμμικές Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις Ανώτερης Τάξης Γραμμικές Σ Ε 2ης τάξης Σ Ε 2ης τάξης με σταθερούς συντελεστές Μιγαδικές ρίζες Γραμμικές Σ Ε υψηλότερης τάξης Γραμμική Ανεξαρτησία Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Πλάτωνος Πρωταγόρας 323Α 324C

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Πλάτωνος Πρωταγόρας 323Α 324C γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΑΡΕΤΑΚΗ Ε. ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗ Ε. Κείμενο από το πρωτότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ. 10 βήματα για να κόψεις το κάπνισμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ. 10 βήματα για να κόψεις το κάπνισμα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΕΡΜΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΏΡΑ ΓΙΑ ΆΣΚΗΣΗ 10 βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Δευτέρα 8 Μαΐου 0 Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ Νίκος Νικολαΐδης ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 21-32 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 1 2 Μάθηµα 21 ο ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis

Διαβάστε περισσότερα

Το αρχαϊκό σύστημα χρονισμού της αρχαιοελληνικής μετοχής και οι φιλοσοφικές συνέπειες της τεχνο λογίας

Το αρχαϊκό σύστημα χρονισμού της αρχαιοελληνικής μετοχής και οι φιλοσοφικές συνέπειες της τεχνο λογίας Τζουμέρκας Ιωάννης Φιλόλογος, MSc, MPA Το αρχαϊκό σύστημα χρονισμού της αρχαιοελληνικής μετοχής και οι φιλοσοφικές συνέπειες της τεχνο λογίας ὅταν ἀριθμήσων ἴῃ ὁ ἀριθμητικός ἢ τι ἀναγνωσόμενος ὁ γραμματικὸς,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Κοινοβούλιο. Υπάρχει τελικά; Σιγά μην υπάρχει!

Ελληνικό Κοινοβούλιο. Υπάρχει τελικά; Σιγά μην υπάρχει! Μάιος Ιούνιος 2011, Παπαδάτες Πρέβεζας Τιμή : 0,80 Ελληνικό Κοινοβούλιο. Υπάρχει τελικά; Σιγά μην υπάρχει! Το παρακάτω θέμα έκθεσης δόθηκε στους μαθητές της Β Λυκείου σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ., Υπ. ΔΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ : 3 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - 1 - ...... συνέχεια ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ»

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ» Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Διατριβή επί διδακτορία υποβληθείσα εις την Θεολογική Σχολή του Αριστοτέλειου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9514517 ΑΙΓΑΙΟΥ 109 - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ.:210 9355996

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9514517 ΑΙΓΑΙΟΥ 109 - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ.:210 9355996 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9514517 ΑΙΓΑΙΟΥ 109 - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ.:210 9355996 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ «ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» Α. ΚΕΙΜΕΝΟ (ΒΙΒΛΙΟ 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2, 16-19)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Πρώτη ενότητα: Ο Τρωϊκός πόλεµος. εύτερη ενότητα: Οι ώδεκα Θεοί του Ολύµπου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Πρώτη ενότητα: Ο Τρωϊκός πόλεµος. εύτερη ενότητα: Οι ώδεκα Θεοί του Ολύµπου 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Πρώτη ενότητα: Ο Τρωϊκός πόλεµος εύτερη ενότητα: Οι ώδεκα Θεοί του Ολύµπου 2 πρώτη ενότητα Ο ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 3 Οι βασικοί ήρωες του πολέµου Αγαµέµνονας Μενέλαος Αχιλλέας Οδυσσέας Πάτροκλος

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Hic vero, iudices, et fuit in Asia et viro fortissimo patri suo, magno adiumento in periculis, solacio in laboribus, gratulationi

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατογραφία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. B & Γ Λυκείου

Θεµατογραφία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. B & Γ Λυκείου Αντώνης Μπιτσιάνης Θεµατογραφία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Πρωτότυπη µέθοδος επεξεργασίας του αδίδακτου κειµένου B & Γ Λυκείου Περιλαµβάνει: επιλεγµένα κείµενα ανά συντακτικό φαινόµενο, µε δοµική αναδιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τοῦ ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ τοῦ ΡΟΥΜΑΝΟΥ

ΒΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τοῦ ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ τοῦ ΡΟΥΜΑΝΟΥ 1 ΒΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τοῦ ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ τοῦ ΡΟΥΜΑΝΟΥ Ο όσιος Ιωάννης γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου 1913 στη Ρουμανία και συγκεκριμένα στο χωριό Χοροδίστεα της επαρχίας Μπουκοβίνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία Η διπλωματική εργασία Αριστείδης Χατζής * Το κείμενο αυτό ανανεώνεται συνέχεια με τη δική σας παρέμβαση, τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Αυτή η εκδοχή ανανεώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας;

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. Ένα από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα του ιθ µ.χ. αιώνα συνιστά αναµφίβολα η ανακάλυψη των

Διαβάστε περισσότερα

Το Ερευνητικό Μετρό. Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων.

Το Ερευνητικό Μετρό. Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων. Το Ερευνητικό Μετρό Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων. Αθήήνα 2015 Πού συναντά*ε τους *ικροοργανισ*ούς; Παντού!!! Οι 2ιο γνωστές «κρυψώνες»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Μούλου Ευγενία

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Μούλου Ευγενία ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ Ο πιο γνωστός τρόπος οργάνωσης δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι σε αρχεία. Ένα αρχείο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα σύνολο που αποτελείται από οργανωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου. Α Διδαγμένο Κείμενο

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου. Α Διδαγμένο Κείμενο Α.ΚΕΙΜΕΝΟ Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Α Διδαγμένο Κείμενο Μετά ταῦτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τήν ἡμετέραν φύσιν παιδείας τε πέρι καί ἀπαιδευσίας. Ἰδέ γάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

2015 40 parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5

2015 40  parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Επετειακό Τεύχος. Οι πιτσιρίκοι ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΛΛΟ ΝΟ 7. Νοέμβριος Δεκέμβριος 2011, Παπαδάτες Πρέβεζας Τιμή : 0,80

Ένα Επετειακό Τεύχος. Οι πιτσιρίκοι ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΛΛΟ ΝΟ 7. Νοέμβριος Δεκέμβριος 2011, Παπαδάτες Πρέβεζας Τιμή : 0,80 Νοέμβριος Δεκέμβριος 2011, Παπαδάτες Πρέβεζας Τιμή : 0,80 Ένα Επετειακό Τεύχος Το τεύχος αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας γιατί γιορτάζουμε την αρχή έκδοσης της εφημερίδας μας. Ένας χρόνος πέρασε από

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο

Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο 1 Ανάλυση μετοχών Λατινικά Γ λυκείου Ανάλυση μετοχών σε όλα τα κείμενα Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο dum Brennus dux est (dum + Οριστική Ενεστώτα

Διαβάστε περισσότερα

Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε

Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα της ζωής ότι αν διατηρείτε στο σπίτι σας φυτά, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να υποστούν ζημίες από βλαβερούς

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνικά σχολεία της Ρουµανίας στο τέλος του 19 ου και αρχή του 20 ου αιώνα

Τα ελληνικά σχολεία της Ρουµανίας στο τέλος του 19 ου και αρχή του 20 ου αιώνα Λεωνίδας Ράδος Τα ελληνικά σχολεία της Ρουµανίας στο τέλος του 19 ου και αρχή του 20 ου αιώνα 1 Η παρούσα ανακοίνωση θήγει το θέμα της εκπαίδευσης στα ελληνικά σχολεία της Ρουμανίας με κύριον άξονα το

Διαβάστε περισσότερα

Opinion Mining. Χριστίνα Αραβαντινού aravantino@ceid.upatras.gr. Χριστίνα Αραβαντινού Opinion Mining Μάιος 2014 1 / 26

Opinion Mining. Χριστίνα Αραβαντινού aravantino@ceid.upatras.gr. Χριστίνα Αραβαντινού Opinion Mining Μάιος 2014 1 / 26 Opinion Mining Χριστίνα Αραβαντινού aravantino@ceid.upatras.gr Μάιος 2014 Χριστίνα Αραβαντινού Opinion Mining Μάιος 2014 1 / 26 Περιεχόμενα Εισαγωγή Εφαρμογές ομή μιας άποψης Είδη απόψεων Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323 Α - Ε)

ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323 Α - Ε) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323 Α - Ε) Ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πτώση της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Η Πτώση της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Η Πτώση της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ τα Μεσάνυχτα της 29 ης Μαΐου 1453 όπου οι κραυγές των επιτιθέμενων σχίζουν τον αέρα και η Κωνσταντινούπολη καλεί με τις καμπάνες το λαό της στα τείχη. Η επίθεση ξεκινά κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 Εκφωήσεις και Λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κικέρων (106-43 π.χ.)

Κικέρων (106-43 π.χ.) Κικέρων (106-43 π.χ.) Α. Βίος: Ο Κικέρων γεννήθηκε το 106 στο Arpinum. Αν και homo novus, διέτρεξε τα αξιώματα με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, με κορυφαία κατάληξη την υπατεία του έτους 63 (εξουδετέρωση

Διαβάστε περισσότερα