ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Γεωργίου Αναστασία, φιλόλογος ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ: Α) Aeneas filius Anchisae est. Patria Aeneae Troia est. Graeci Troiam oppugnant et dolo expugnant. Aeneas cum Anchisa, cum nato et cum sociis ad Italiam navigat. Sed venti pontum turbant et Aenean in Africam portant. Ibi Dido regina novam patriam fundat. Β) Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis se comparat. Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam, quae incolis nocet. Oraculum incolis respondet: «regia hostia deo placet». Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet. Repente Perseus calceis pennatis advolat; puellam videt et stupet forma puellae. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα. [Μονάδες: /40] 2. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: filius: κλητική ενικού Aeneae: αιτιατική ενικού dolo: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό patriam: δοτική πληθυντικού oraculum: αιτιατική πληθυντικού 1

2 puellam: ονομαστική πληθυντικού Nymphis: ονομαστική ενικού incolis: αιτιατική πληθυντικού deo: γενική πληθυντικού Cassiope: γενική ενικού [Μονάδες: /10] 3. Να κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές και στους δύο αριθμούς: forma sua, calceis pennatis. [Μονάδες: /6] 4. quae, se: Να κλιθούν οι παραπάνω αντωνυμίες και στους δυο αριθμούς, η πρώτη στο ουδέτερο γένος και η δεύτερη στο ίδιο πρόσωπο. [Μονάδες: /6] 5. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για τα παρακάτω ρήματα: est: απαρέμφατο Παρακειμένου και β ενικό Οριστικής Συντελεσμένου Μέλλοντα expugnant: ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους της μετοχής Ενεστώτα ενεργητικής φωνής και απαρέμφατο Συντελεσμένου Μέλλοντα Παθητικής Φωνής placet: γ πληθυντικό Οριστικής Υπερσυντελίκου της ίδιας φωνής και ονομαστική ενικού ουδετέρου γένους της μετοχής Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής movet: αφαιρετική σουπίνου και α πληθυντικό Οριστικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής adligat: γ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα Παθητικής Φωνής και απαρέμφατο Ενεστώτα Παθητικής Φωνής [Μονάδες: /10] 6. Cassiope cum Nymphis se comparat: Ποιο συντακτικό φαινόμενο εντοπίζεται στην παραπάνω πρόταση; [Μονάδες: /4] 2

3 7. Να μεταφέρετε στην αντίθετη σύνταξη τις παρακάτω προτάσεις: Graeci Troiam oppugnant, Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam. [Μονάδες: / 8] 8. regia hostia deo placet: Να μετατρέψετε την παραπάνω πρόταση σε απαρεμφατική με εξάρτηση Scriptor narrat [Μονάδες: /6] 9. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις των αποσπασμάτων: filius, dolo, superba, forma, repente, ad oram, cum Nymphis, marinam. [Μονάδες: /8] 10. Πότε και υπό ποιες συνθήκες γεννήθηκε η ρωμαϊκή λογοτεχνία; ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ: [Μονάδες: /2] Α) Romani in suppliciis deorum magnifici sed domi parci erant. Iustitia inter se certabant et patriam curabant. In bello pericula audacia propulsabant et beneficiis amicitias parabant. Delecti consultabant patriae; eis corpus ex annis infirmum sed ingenium propter sapientiam validum erat. Β) Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. Milites his verbis admonet: «Hostes adventare audio». Γ) Aeneas bellum ingens geret in Italia. Populos feroces contundet, mores eis imponet et moenia condet. Tu Aeneam ad caelum feres. Postea Iulus, Aeneae filius, regnum ad Lavinio transferet et Albam Longam muniet. Post trecentos annos Ilia duos filios, Romulum et Remum, pariet, quos lupa nutriet. Romulus moenia Martia condet Romanosque de suo nomine appellabit. 3

4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα. [Μονάδες: /40] 2. Να γράψετε την πτώση που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: deorum: κλητική ενικού amicitias: αφαιρετική πληθυντικού corpus: αιτιατική πληθυντικού legiones: ονομαστική ενικού castra: ίδια πτώση στον άλλον αριθμό mores: ονομαστική ενικού moenia: γενική πληθυντικού Aeneas: αιτιατική ενικού Caesar: αφαιρετική ενικού domi: γενική ενικού και αιτιατική πληθυντικού hostes: δοτική πληθυντικού [Μονάδες: /12] 3. Να κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές στον αριθμό που βρίσκονται: duos filios, suo nomine, his verbis, bellum ingens. [Μονάδες: /12] 4. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για τα παρακάτω ρήματα: curabant: απαρέμφατο Μέλλοντα και γ ενικό Οριστικής Συντελεσμένου Μέλλοντα Παθητικής Φωνής erat: α πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα και απαρέμφατο Παρακειμένου remanere: γ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα και α ενικό Οριστικής Παρακειμένου της ίδιας φωνής audio: μετοχή Ενεστώτα και αιτιατική ενικού γερουνδίου Ενεργητικής Φωνής iubet: μετοχή Μέλλοντα της ίδιας φωνής και απαρέμφατο Παρακειμένου Παθητικής Φωνής 4

5 feres: β ενικό Οριστικής Ενεστώτα και γ πληθυντικό Οριστικής Παρακειμένου imponet: αιτιατική ενικού σουπίνου και β πληθυντικό Οριστικής Υπερσυντελίκου Παθητικής Φωνής [Μονάδες: /14] 5. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις των αποσπασμάτων. [Μονάδες: /8] 6. Να μεταφέρετε στην αντίθετη σύνταξη τις παρακάτω προτάσεις: Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat, Ilia duos filios, Romulum et Remum, pariet. [Μονάδες: /5] 7. Romani in suppliciis deorum magnifici sed domi parci erant: Να μετατρέ ψετε την παραπάνω πρόταση σε απαρεμφατική με εξάρτηση Scriptor narrat [Μονάδες: /4] 8. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας; [Μονάδες: /5] ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ: Α) Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, uxoris Collatini, laedit. Maritus et pater et Iunius Brutus eam maestam inveniunt. Illis femina cum lacrimis iniuriam aperit et cultro se ipsam interficit. Brutus ex vulnere dolore magno cultrum extrahit et delictum punire parat. Populum concitat et Tarquinio imperium adimit. Β) Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit. Postea Alpes, quae Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis transiit. Ubi in Italia fuit, apud 5

6 Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit et delevit. Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit. In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit. Γ) ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat. Tum Suplicius Gallus de caeli ratione et de stellarum lunaeque statu ac motibus disputavit eoque modo exercitum alacrem in pugnam misit. Sic liberales artes Galli aditum ad illustrem illam Paulianam victoriam dederunt. Quia ille metum exercitus Romani vicerat, imperator adversarios vincere potuit! ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα. [Μονάδες: /40] 2. Να γράψετε την πτώση που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: Tarquinius: κλητική ενικού cultrum: ονομαστική ενικού imperium: γενική ενικού cladem: γενική πληθυντικού elephantis: αιτιατική πληθυντικού exercitus: αφαιρετική ενικού aditum: ίδια πτώση στον άλλον αριθμό adversarios: γενική ενικού artes: ονομαστική ενικού caeli: αιτιατική πληθυντικού vi : αιτιατική ενικού και δοτική πληθυντικού [Μονάδες: /12] 3. Να κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές στις πλάγιες πτώσεις και των δύο αριθμών: se ipsam, illustrem illam victoriam, eoque modo. [Μονάδες: /10] 6

7 4. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για τα παρακάτω ρήματα : inveniunt: ίδιο πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Παθητικής Φωνής και ονομαστική ενικού ουδετέρου γένους μετοχής Παρακειμένου Παθητικής φωνής extrahit: γ πληθυντικό Οριστικής Παρακειμένου της ίδιας φωνής και αφαιρετική σουπίνου seiungunt: απαρέμφατο Μέλλοντα Παθητικής Φωνής και α πληθυντικό Οριστικής Παρατατικού Παθητικής Φωνής transiit: γ πληθυντικό του Ενεστώτα στην ίδια φωνή και τα τρία γένη της μετοχής Μέλλοντα της ίδιας φωνής amiserat: μετοχή Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής και β ενικό Οριστικής Συντελεσμένου Μέλλοντα Παθητικής Φωνής potuit: α πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα dederunt: χρονική αντικατάσταση στο ίδιο πρόσωπο, στην ίδια έγκλιση αλλά στην αντίθετη φωνή [Μονάδες: /10] 5. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις των αποσπασμάτων. [Μονάδες: /6] 6. Ubi in Italia fuit: Να χαρακτηρίσετε πλήρως συντακτικά την παραπάνω πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, λειτουργία). [Μονάδες: /4] 7. Να μεταφέρετε στην αντίθετη σύνταξη τις παρακάτω προτάσεις: Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit. [Μονάδες: /9] 7

8 8. ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat: Να μετατρέψετε την παραπάνω πρόταση σε απαρεμφατική με εξάρτηση Scriptor narrat [Μονάδες: /4] 9. Τι γνωρίζετε για τις περιόδους στις οποίες χωρίζεται η ρωμαϊκή λογοτεχνία; [Μονάδες: /5] ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ: Α) L. Aemilio Paulo consuli iterum bellum cum Perse rege gerere obtigit. Ut domum ad vesperum rediit, filiola eius Tertia, quae tum erat admodum parvula, ad complexum patris cucurrit. Pater filiae osculum dedit sed animadvertit eam esse tristiculam. «Quid est» inquit «mea Tertia? Cur tristis es? Quid tibi accidit?». «Mi pater» respondit illa «Persa periit». Β) Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, similem effigiei mortui. Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit nomemque eius audire cupivit. Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit. Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit. Illi neminem viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem somniavit. Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confirmavit. Nam Octavianus supplicio capitis eum adfecit. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα. [Μονάδες: /40] 2. Να γράψετε την πτώση που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: bellum: κλητική ενικού 8

9 vesperum: ονομαστική ενικού filiae: δοτική πληθυντικού animum: αιτιατική πληθυντικού Cassius: κλητική ενικού neminem: γενική και αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους fidem: αφαιρετική ενικού [Μονάδες: /8] 3. Να κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές και στους δύο αριθμούς: mi pater, ingentis magnitudinis, eandem speciem, res ipsa. [Μονάδες: /8] 4. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για τα παρακάτω ρήματα: obtigit: απαρέμφατο Ενεστώτα της ίδιας φωνής cucurrit: αιτιατική σουπίνου και μετοχή Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής periit: γ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα και Οριστικής Παρακειμένου της ίδιας φωνής gerere: απαρέμφατο Ενεστώτα και απαρέμφατο Μέλλοντα Παθητικής Φωνής cupivit: γ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα Παθητικής Φωνής και απαρέμφατο Συντελεσμένου Μέλλοντα Παθητικής Φωνής dedit: μετοχή Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής και β πληθυντικό Οριστικής Υπερσυντελίκου Παθητικής Φωνής [Μονάδες: /10] 5. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις των αποσπασμάτων. [Μονάδες: /6] 6. cum repente apparuit ei species horrenda: Να χαρακτηρίσετε πλήρως συντακτικά την παραπάνω πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, λειτουργία). 9

10 [Μονάδες: /4] 7. Paucis post diebus: Να δώσετε την ισοδύναμη έκφραση. [Μονάδες: /2] 8. Να μεταφέρετε στην αντίθετη σύνταξη τις παρακάτω προτάσεις: Pater filiae osculum dedit, Illi neminem viderant. [Μονάδες: /6] 9. Respondit ille se esse Orcum: Ποιο συντακτικό φαινόμενο έχουμε στην παραπάνω πρόταση; [Μονάδες: /4] 10. Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit: Να μετατρέψετε την παραπάνω πρόταση σε απαρεμφατική με εξάρτηση Scriptor narrat και Cassius dixit [Μονάδες: /5] 11. Να επισημάνετε πού οφείλονται οι ομοιότητες της ελληνικής με τη λατινική γλώσσα. Ποιες είναι οι εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας με βάση τα ιστορικά κριτήρια; [Μονάδες: /5] ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ: Α) Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiorum usus res turpis et iners habetur. Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt, quod ea re, ut arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur. Β) Hercules boves Geryonis ex Hispania in eum locum adduxisse dicitur, ubi postea Romulus urbem Romam condidit. Prope Tiberim fluvium Hercules boves refecisse fertur et ipse de via fessus ibi dormivisse. Tum 10

11 Cacus pastor, fretus viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxit aversos. Ubi Hercules, e somno excitatus, gregem aspexit et partem abesse sensit, pergit ad proximam speluncam; sed postquam boum vestigia foras versa vidit, confusus gregem ex loco infesto amovere coepit. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα. [Μονάδες: /40] 2. Να γράψετε την πτώση που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: civitas: γενική πληθυντικού magistratus: αφαιρετική ενικού homines: ονομαστική ενικού Hercules: αιτιατική ενικού Romulus: κλητική ενικού locum: ίδια πτώση στον άλλον αριθμό urbem: γενική πληθυντικού fluvium: γενική ενικού gregem: ονομαστική ενικού ipse: δοτική πληθυντικού ουδετέρου γένους ea: αιτιατική ενικού του ιδίου γένους [Μονάδες: /10] 3. Να κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές στις πλάγιες πτώσεις και των δύο αριθμών: equestribus proeliis, res iners, boves quosdam. [Μονάδες: /6] 4. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για τα παρακάτω ρήματα: creantur: απαρέμφατο Ενεστώτα της ίδιας φωνής και μετοχή Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής arbitrantur: να κάνετε χρονική αντικατάσταση στο πρόσωπο και στην έγκλιση που βρίσκεται ο τύπος condidit: να γράψετε όλους τους ονοματικούς τύπους στη φωνή που βρίσκεται ο τύπος 11

12 fertur: να κλιθεί η Οριστική Ενεστώτα της ίδιας φωνής coepit: να κάνετε χρονική αντικατάσταση στο πρόσωπο και στην έγκλιση που βρίσκεται ο τύπος adduxisse: να γράψετε τις μετοχές και των δύο φωνών sinunt: αιτιατική σουπίνου και γενική γερουνδίου [Μονάδες: /12] 5. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις των αποσπασμάτων. [Μονάδες: /6] 6. ut arbitrantur, postquam boum vestigia foras versa vidit: Να χαρακτηρίσετε πλήρως συντακτικά τις παραπάνω προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εκφορά, λειτουργία). [Μονάδες: /8] 7. ephippiorum usus res turpis et iners habetur: Να μεταφερθεί στην αντίθετη σύνταξη. [Μονάδες: /6] 8. Cacus pastor, fretus viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxit aversos: Να μετατρέψετε την παραπάνω πρόταση σε απαρεμφατική με εξάρτηση Scriptor narrat και Cacus dixit [Μονάδες: /7] 9. Με ποιον τρόπο αποδεικνύεται η «στενή συνάφεια της ρωμαϊκής λογοτεχνίας με την ελληνική γλώσσα και γραμματεία»; ΕΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ: [Μονάδες: /5] Α) Nostri, postquam pila in hostes miserunt, gladiis rem gerunt. Repente post tergum equitatus cernitur; cohortes appropinquant; hostes terga 12

13 vertunt ac fugiunt; eis equites occurrunt. Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus in fuga comprehenditur; signa militaria LXXIIII (septuaginta quattuor) ad Caesarem referuntur; magnus numerus hostium capitur atque interficitur; Β) Marco Tullio Cicerone et Gaio Antonio consulibus, Lucius Sergius Catilina, nobilissimi generis vir sed ingenii pravissimi, contra rem publicam coniuravit. Eum clari quidam sed improbi viri consecuti erant. Catilina a Cicerone ex urbe expulsus est. Socii eius deprehensi sunt et in carcere strangulati sunt. Ad Antonio, altero consule, Catilina ipse cum exercitu suo, proelio victus, interfectus est. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα. [Μονάδες: /40] 2. Να γράψετε την πτώση που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: cohortes: ονομαστική ενικού caedes: γενική και αιτιατική πληθυντικού equitatus: γενική πληθυντικού princeps: αφαιρετική ενικού vir: γενική πληθυντικού proelio: ονομαστική πληθυντικού carcere: ονομαστική ενικού generis: κλητική ενικού [Μονάδες: /8] 3. Να κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές και στους δύο αριθμούς: rem publicam, exercitu suo, altero consule, Catilina ipse. [Μονάδες: /8] 4. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για τα παρακάτω ρήματα: 13

14 cernitur: γ πληθυντικό Οριστικής Παρακειμένου και απαρέμφατο Ενεστώτα της ίδιας φωνής fit: να κάνετε χρονική αντικατάσταση στον τύπο occurrunt: αιτιατική σουπίνου και μετοχή Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής referuntur: να γράψετε τις μετοχές όλων των χρόνων και στις δύο φωνές interfectus est: να κάνετε χρονική αντικατάσταση του τύπου [Μονάδες: /4] 5. α) expulsus est: Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους στη φωνή που βρίσκεται ο ρηματικός τύπος. β) coniuravit: Να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων και στις δύο φωνές. [Μονάδες: /8] 6. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις των αποσπασμάτων. [Μονάδες: /6] 7. postquam pila in hostes miserunt: Να χαρακτηρίσετε πλήρως συντακτικά τις παραπάνω προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εκφορά, λειτουργία). [Μονάδες: /8] 8. Socii eius deprehensi sunt et in carcere strangulati sunt: Να μεταφερθεί η παραπάνω πρόταση στην αντίθετη σύνταξη. [Μονάδες: /8] 9. Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur;: Να μετατρέψετε τις παραπάνω προτάσεις σε απαρεμφατικές με εξάρτηση το Sedulius dicit [Μονάδες: /5] 14

15 10. Με ποια κριτήρια έχουν οριοθετηθεί οι εποχές και οι περίοδοι της ρωμαϊκής λογοτεχνίας; Ποιες είναι οι εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνία και με ποια κριτήρια διακρίνονται; [Μονάδες: /5] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1. Α) Ο Αινείας είναι γιος του Αγχίση. Η πατρίδα του Αινεία είναι η Τροία. Οι Έλληνες πολιορκούν την Τροία και την κυριεύουν με δόλο. Ο Αινείας πλέει προς την Ιταλία με τον Αγχίση, με το γιο (του) και με τους συντρόφους (του). Αλλά οι άνεμοι ταράζουν τη θάλασσα και μεταφέρουν τον Αινεία στην Αφρική. Εκεί η Διδώ η βασίλισσα ιδρύει νέα πατρίδα. Β) Η Κασσιόπη, περήφανη για την ομορφιά της, συγκρίνει τον εαυτό της με τις Νηρηίδες. Ο Ποσειδώνας οργισμένος στέλνει στην ακτή της Αιθιοπίας θαλάσσιο κήτος, το οποίο βλάπτει τους κατοίκους. Το μαντείο απαντά στους κατοίκους: «βασιλικό σφάγιο για θυσία αρέσει στο θεό». Τότε ο Κηφέας δένει την Ανδρομέδα σε βράχο το κήτος κατευθύνεται προς την Ανδρομέδα. Ξαφνικά ο Περσέας καταφθάνει πετώντας με τα φτερωτά σανδάλια βλέπει την κοπέλα και θαμπώνεται από την ομορφιά της κοπέλας. 2. fili, Aenean & Aeneam, dolis, patriis, oracula, puellae, Nympha, deorum & deum, Cassiopes. 3. Singularis: forma sua formae suae calceus pennatus calcei pennati 15

16 formae suae calceo pennato formam suam calceum pennatum (forma) calcee pennate forma sua calceo pennato Pluralis: formae suae formarum suarum formis suis formas suas (formae) formis suis calcei pennati calceorum pennatorum calceis pennatis calceos pennatos calcei pennati calceis pennatis 4. Singularis: Nom. quod Gen. sui cuius Dat. sibi cui Acc. se quod Voc. Abl. (a) se quo Pluralis: Nom. quae Gen. sui quorum 16

17 Dat. sibi quibus Acc. se quae Voc. Abl. (a) se quibus 5. fuisse, fueris, expugnantes, expugnatum, am, um fore, expugnatos, as, a fore, placuerant, placiturum, motu, movimus, adligabunt, adligari. 6. Στην παραπάνω πρόταση έχουμε το φαινόμενο της αυτοπάθειας και μάλιστα της άμεσης ή ευθείας αυτοπάθειας, αφού το ίδιο το υποκείμενο ενεργεί και συγχρόνως παθαίνει. Αυτή η έννοια, λοιπόν, δηλώνεται με τη βοήθεια της προσωπικής αντωνυμίας στο γ πρόσωπο se, η οποία αναφέρεται στο υποκείμενο του ρήματος της πρότασης στην οποία βρίσκεται (Cassiope). 7. Troia a Graecis oppugnatur / Belua marina urgetur a Neptuno irato ad oram Aethiopiae. 8. Scriptor narrat regiam hostiam deo placere. 9. filius: Κατηγορούμενο στο Aeneas από το συνδετικό ρήμα est / dolo: αφαιρετική του τρόπου στο ρηματικό τύπο expugnant / superba: επιρρηματικό κατηγορούμενο στο Cassiope / forma: αφαιρετική της αναφοράς ή της αιτίας στο superba / repente: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου ή του χρόνου στο ρηματικό τύπο advolat / ad oram: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση σε τόπο στο ρηματικό τύπο urget / cum Nymphis: εμπρόθετος προσδιορισμός σύγκρισης παραβολής στο ρηματικό τύπο advolat / marinam: επιθετικός προσδιορισμός στο beluam. 10. Σχολικό βιβλίο, σελίδα 10, το κεφάλαιο «Η γένεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας». 17

18 ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1. Α) Οι Ρωμαίοι (ήταν) γενναιόδωροι στη λατρεία των θεών αλλά (ήταν) οικονόμοι στην ιδιωτική τους ζωή. Συναγωνίζονταν μεταξύ τους ως προς τη δικαιοσύνη και φρόντιζαν την πατρίδα. Στον πόλεμο απομάκρυναν τους κινδύνους με τόλμη και αποκτούσαν συμμαχίες με (τις) ευεργεσίες (τους). Οι Συγκλητικοί φρόντιζαν για την πατρίδα σ αυτούς αδύναμο ήταν το σώμα από τα χρόνια, αλλά (ήταν) δυνατό το πνεύμα εξαιτίας της σοφίας (τους). Β) Ο Καίσαρας εξαιτίας της έλλειψης σιταριού εγκαθιστά λεγεώνες σε πολλά χειμερινά στρατόπεδα. Από αυτές διατάζει τέσσερις να ξεχειμωνιάσουν στη χώρα των Νερβίων και διατάζει τρεις να παραμείνουν στη χώρα των Βέλγων. Διατάζει όλους τους διοικητές των λεγεώνων να μεταφέρουν σιτάρι στο στρατόπεδο (τους). Συμβουλεύει τους στρατιώτες μ αυτά τα λόγια: «Πληροφορούμαι ότι πλησιάζουν οι εχθροί οι κατάσκοποί μας αναγγέλλουν ότι αυτοί είναι κοντά». Γ) Ο Αινείας θα κάνει στην Ιταλία φοβερό πόλεμο. Θα συντρίψει άγριους λαούς, θα τους επιβάλλει θεσμούς και θα χτίσει τείχη. Εσύ θα αποθεώσεις τον Αινεία. Αργότερα ο Ίουλος, ο γιος του Αινεία, θα μεταφέρει το βασίλειο από το Λαβίνιο και θα οχυρώσει την Άλβα Λόνγκα. Μετά από τριακόσια χρόνια η Ίλια θα γεννήσει δυο γιους, το Ρωμύλο και το Ρώμο, που θα τους αναθρέψει μια λύκαινα. Ο Ρωμύλος θα χτίσει τα Αρειανά τείχη και θα ονομάσει τους Ρωμαίους από το όνομά του. 2. deus & dive & (dee), amicitiis, corpora, legio, castrum, mos, moenium, Aeneam & Aenean, Caesare, domus & domi, domos, hostibus. 3. Singularis: suum nomen sui nominis suo nomini suum nomen bellum ingens belli ingentis bello ingenti bellum ingens 18

19 nomen bellum ingens suo nomine bello ingenti Pluralis: duo filii duorum filiorum duobus filiis duos / duo filios haec verba horum verborum his verbis haec verba filii verba duobus filiis his verbis 4. curaturum, am, um esse, curaturos, as, a esse, curatus, a, um erit, erimus, fuisse, remanent, remansi, audiens, audiendum, iussurus, a, um, iussum, am, um esse, iussos, as, a esse, fers, tulerunt & tulere, impositum, impositi, ae, a eratis. 5. patriae: δοτική προσωπική χαριστική από το consultabant / propter sapientiam: εμπρόθετος προσδιορισμός του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου στο erat / ex quibus: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει το διαιρεμένο σύνολο στο quattuor / tribus: έμμεσο αντικείμενο στο imperat / eis: έμμεσο αντικείμενο στο imponet / filius: παράθεση στο Iulus / post trecentos annos => post annos: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει χρόνική ακολουθία στο pariet και trecentos: επιθετικός προσδιορισμός στο annos. 6. Legiones propter frumenti inopiam in hibernis multis a Caesare conlocantur / duo filii, Romulus et Remus, ab Ilia parientur. 7. Scriptor narrat Romanos in suppliciis deorum magnificos sed domi parcos esse. 19

20 8. Σχoλικό βιβλίο, σελίδες 11 12, το κεφάλαιο «Τα γενικά χαρακτηριστικά της Ρωμαϊκής λογοτεχνίας». ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1. Α) Ο γιος του Σέξτος Ταρκύνιος προσβάλλει την τιμή της Λουκρητιας, της συζύγου του Κολλατίνου. Ο σύζυγος και ο πατέρας και ο Ιούνιος Βρούτος βρίσκουν αυτήν περίλυπη. Η γυναίκα με δάκρυα αποκαλύπτει σ εκείνους την αδικία και αυτοκτονεί με μαχαίρι. Ο Βρούτος βγάζει το μαχαίρι από το τραύμα με μεγάλο πόνο και ετοιμάζεται να τιμωρήσει το έγκλημα. Ξεσηκώνει το λαό και αφαιρεί την εξουσία από τον Ταρκύνιο. Β) Ο Αννίβας, ο Καρχηδόνιος στρατηγός, σε ηλικία είκοσι έξι ετών, νίκησε με πόλεμο όλα τα έθνη της Ισπανίας και κυρίευσε με τη βία το Σάγουντο. Έπειτα, πέρασε με ελέφαντες τις Άλπεις, που χωρίζουν την Ιταλία από τη Γαλατία. Όταν βρέθηκε στην Ιταλία, κοντά στον ποταμό Τίκινο, στον ποταμό Τρεβία, στη λίμνη Τρασιμένη και στις Κάννες κατατρόπωσε και συνέτριψε τις στρατιωτικές δυνάμεις των Ρωμαίων. Ο Ρωμαϊκός λαός πληροφορήθηκε έντρομος την καταστροφή των Καννών. Ο Αννίβας στο Φαλερνό αγρό ξέφυγε από την ενέδρα του Φάβιου Μάξιμου. Γ) Εξαιτίας του ξαφνικού παράξενου θεάματος τρόμος είχε καταλάβει τις ψυχές των στρατιωτών και ο στρατός είχε χάσει το ηθικό του. Τότε ο Σουλπίκιος Γάλλος μίλησε για τη φύση του ουρανού και για τη θέση και τις κινήσεις των αστεριών και της σελήνης και μ αυτό τον τρόπο έστειλε το στρατό με αναπτερωμένο το ηθικό στη μάχη. Έτσι οι ελευθέριες τέχνες του Γάλλου άνοιξαν το δρόμο για εκείνη την ένδοξη νίκη του Παύλου. Επειδή εκείνος είχε νικήσει το φόβο του Ρωμαϊκού στρατού, ο στρατηγός μπόρεσε να νικήσει τους αντιπάλους. 2. Τarquini, culter, imperii & imperi, cladium, elephantos & elephantes & elephantis, exercitu, aditus, adversarii, ars, caelos, vim, viribus. 3. Singularis: Gen. sui ipsius illustris illius victoriae eius modi Dat. sibi ipsi illustri illi victoriae ei modo 20

21 Acc. se ipsam illustrem illam victoriam eum modum Abl. (a) se ipsa illustri illa victoria eo modo Pluralis: Gen. sui ipsarum illustrium illarum victoriarum eorum modorum Dat. sibi ipsis illustribus illis victoriis eis / iis / is modis Acc. se ipsas illustres illas victorias eos modos Abl. (a) se ipsis illustribus illis victoriis eis / iis / is modis 4. inveniuntur, inventum, extraxerunt & extraxere, extractu, seiunctum iri, seiungebamur, transeunt, transiturus, a um, amittens, amissus, a, um eris, possumus, dantur, dabantur, dabuntur, dati, ae, a sunt, dati, ae, a erant, dati, ae, a erunt. 5. eius: γενική κτητική στο filius / cultro: αφαιρετική του οργάνου στο interficit / Tarquinio: έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα adimit / natus: επιθετική μετοχή ως παράθεση στο Hannibal / cum elephantis: εμπρόθετος προσδιορισμός συνοδείας στο ρήμα transiit / pavidus: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου που αναφέρεται στο populus και προσδιορίζει το audivit / se: αντικείμενο στο ρήμα expedivit (άμεση αυτοπάθεια) / ob repentinum monstrum => ob monstrum: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει το εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο & repentinum: επιθετικός προσδιορισμός στο monstrum / militum: γενική κτητική στο animos / in pugnam: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει σκοπό στο ρήμα misit. 6. Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο ubi και εκφέρεται με Οριστική, καθώς η πράξη μας ενδιαφέρει μόνο από χρονική άποψη. Συγκεκριμένα, εκφέρεται με οριστική Παρακειμένου και εκφράζει το Πραγματικό στο Παρελθόν. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στα ρήματα εξάρτησης profligavit et delevit. 21

22 7. Οmnes gentes Hispaniae ab Hannibale, duce Carthaginiensi, VI et XX annos nato, bello superatae sunt et Saguntum vi expugnatum est. 8. Scriptor narrat ob repentinum monstrum terrorem animos militum invasisse et exercitum fiduciam amisisse. 9. Σχολικό βιβλίο, σελίδες 10 11, στο κεφάλαιο «Εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας». ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1. Α) Στο Λεύκιο Αιμίλιο Παύλο, ύπατο για δεύτερη φορά, έλαχε ο κλήρος να διεξαγάγει πόλεμο εναντίον του Περσέα του βασιλιά. Όταν επέστρεψε στο σπίτι το βραδάκι, η κορούλα του η Τέρτια, που τότε ήταν (πάρα) πολύ μικρούλα, έτρεξε στην αγκαλιά του πατέρα (της). Ο πατέρας έδωσε ένα φιλί στην κόρη αλλά παρατήρησε ότι αυτή ήταν λιγάκι θλιμμένη. «Τι είναι Τέρτιά μου;» είπε «Γιατί είσαι θλιμμένη; Τι σου συνέβη;». «Πατέρα μου», απάντησε εκείνη, «πέθανε ο Πέρσης». Β) Εκεί μόλις είχε παραδώσει στον ύπνο την ταραγμένη (του) ψυχή, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε σ αυτόν ένα φριχτό θέαμα. Νόμισε ότι ερχόταν προς το μέρος του ένας άνθρωπος με πελώριο μέγεθος και βρώμικο πρόσωπο, όμοιος με εικόνα νεκρού. Μόλις τον κοίταξε ο Κάσσιος, τον έπιασε φόβος και θέλησε (επιθύμησε) να μάθει το όνομά του. Εκείνος απάντησε ότι ήταν ο Πλούτωνας. Τότε ο τρόμος συντάραξε τον Κάσσιο και τον σήκωσε από τον ύπνο. Ο Κάσσιος φώναξε τους δούλους και τους ρώτησε για τον άνθρωπο. Εκείνοι δεν είχαν δει κανένα. Ο Κάσσιος για δεύτερη φορά παραδόθηκε στον ύπνο και ονειρεύτηκε το ίδιο θέαμα. Λίγες μέρες αργότερα η ίδια η πραγματικότητα επιβεβαίωσε την αξιοπιστία του ονείρου. Πράγματι ο Οκταβιανός του επέβαλε τη θανατική ποινή. 2. bellum, vesper, filiis & filiabus, animos, Cassi, nullius rei, nihil, fide. 3. Singularis: meus pater ingens magnitudo eadem species res ipsa 22

23 mei patris ingentis magnitudinis eiusdem speciei rei ipsius meo patri ingenti magnitudini eidem speciei rei ipsi meum patrem ingentem magnitudinem eandem speciem rem ipsam meus / mi pater ingens magnitude (species) res meo patre ingenti magnitudine eadem specie re ipsa Pluralis: mei patres ingentes magnitudines eaedem species res ipsae meorum partum ingentium magnitudinum earundem rerum ipsarum meis patribus ingentibus magnitudinibus eisdem / iisdem rebus ipsis / isdem meos patres ingentes magnitudines easdem species res ipsas (patres) ingentes magnitudines species res meis patribus ingentibus magnitudinibus eisdem / iisdem / isdem rebus ipsis 4. obtingere, cursum, currens ntis, pereunt, perierunt & periere, geri, gestum iri, cupiuntur, cupitum, am, um fore, cupitos, as, a fore, dans, dantis, dati, ae, a eratis. 5. L. Aemilio Paulo: δοτική προσωπική από το απρόσωπο ρήμα obtigit / ad vesperum: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει χρόνο στο ρήμα rediit / eam: υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου esse (ετεροπροσωπία) / effigiei: δοτική αντικειμενική ως συμπλήρωμα στο similem / audire: τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο ρήμα cupivit / e somno: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει έξοδο από κατάσταση στο excitavit / de homine: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει αναφορά στο ρήμα interrogavit / capitis: γενική της ποινής στο supplicio. 6. Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον αντίστροφο cum,γιατί αντιστρέφει το ρόλο της δευτερεύουσας 23

24 πρότασης που εισάγει (η οποία εκφράζει το κύριο νόημα της περιόδου) σε σχέση με την κύρια πρόταση (η οποία εκφράζει το χρόνο). Εκφέρεται με Οριστική Παρακειμένου και εκφράζει άμεση ακολουθία γεγονότων ή αιφνίδιο γεγονός. Συνοδεύεται και από το επίρρημα repente. Στην κύρια πρόταση υπάρχει οριστική Υπερσυντελίκου (dederat), όπως και το επίρρημα vix. 7. post paucos dies 8. Στην παραπάνω πρόταση έχουμε το φαινόμενο του λατινισμού στο ειδικό απαρέμφατο. Στα λατινικά, ακόμη και στην περίπτωση της ταυτοπροσωπίας, το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου δε συμπίπτει με το υποκείμενο του ρήματος, δεν παραλείπεται ποτέ και δηλώνεται πάντα με την αντωνυμία se. Στη συγκεκριμένη πρόταση το υποκείμενο του ρήματος νοηματικά είναι το ίδιο με το υποκείμενο του απαρεμφάτου, συντακτικά όμως διαφέρουν. Ως γραμματικό υποκείμενο του ρήματος respondit τίθεται το ille, ενώ ως υποκείμενο του απαρεμφάτου esse το se. 9. Scriptor narrat Cassium servos inclamavisse et de homine eos interrogavisse, Cassius dixit se servos inclamavisse et de homine eos interrogavisse. 10. Σχολικό βιβλίο, σελίδες 9 10: «οι ομοιότητες ελληνικό» και σελίδα 11: «η διάκριση με ιστορικά κριτήρια λατινικός Μεσαίωνας». ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1. Α) Κάθε φορά που η πολιτεία κάνει πόλεμο, εκλέγονται άρχοντες με εξουσία ζωής και θανάτου. Στις ιππομαχίες συχνά πηδούν από τα άλογα και πολεμούν πεζοί η χρήση σελών θεωρείται πράγμα αισχρό και μαλθακό. Δεν επιτρέπουν να εισάγεται από τους εμπόρους κρασί σε αυτούς, επειδή εξαιτίας αυτού του πράγματος, όπως πιστεύουν, οι άνθρωποι γίνονται μαλθακοί και εκθηλύνονται. 24

25 Β) Ο Ηρακλής λέγεται ότι οδήγησε τα βόδια του Γηρυόνη από την Ισπανία σ αυτό τον τόπο, όπου αργότερα ο Ρωμύλος έχτισε την πόλη Ρώμη. Ο Ηρακλής λέγεται ότι ξεκούρασε τα βόδια κοντά στον Τίβερη ποταμό και ότι ο ίδιος κοιμήθηκε εκεί κουρασμένος από το δρόμο. Τότε ο Κάκος ο βοσκός, έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, τράβηξε από τις ουρές στη σπηλιά κάποια βόδια γυρισμένα ανάποδα. Όταν ο Ηρακλής, αφού σηκώθηκε από τον ύπνο, κοίταξε το κοπάδι και κατάλαβε ότι έλειπε ένα μέρος, κατευθύνθηκε στην πιο κοντινή σπηλιά αλλά, όταν είδε τις πατημασιές των βοδιών στραμμένες προς τα έξω, επειδή βρέθηκε σε αμηχανία, άρχισε να απομακρύνει το κοπάδι από τον εχθρικό τόπο. 2. civitatum & civitatium, magistratu, homo, Herculem & Herculen, Romule, loca, urbium, fluvii, grex, ipsis, eam. 3. Singularis: Gen. equestris proelii / proeli rei inertis bovis cuiusdam Dat. equestri proelio rei inerti bovi cuidam Acc. equestre proelium rem inertem bovem quendam Abl. equestri proelio re inerti bove quodam Pluralis: Gen. equestrium proeliorum rerum inertium boum / bovum quorundam Dat. equestribus proeliis rebus inertibus bubus / bobus quibusdam Acc. equestria proelia res inertes boves quosdam Abl. equestribus proeliis rebus inertibus bubus / bobus quibusdam 4. creari, creaturus, a, um, arbitrantur, arbitrabantur, arbitrabuntur, arbitrati, ae, a sunt, arbitrati, ae, a erant, arbitrati, ae, a erunt, απαρέμφατο Ενεστώτα: condere, μετοχή Ενεστώτα: condens ntis, μετοχή Μέλλοντα: conditurus, a, um, απαρέμφατο Μέλλοντα: conditurum, am, um esse, condituros, as, a esse, απαρέμφατο 25

26 Παρακειμένου: condidisse, Σουπίνο: conditum, conditu, Γερούνδιο: condendi, condendo, condendum, condendo, feror, ferris & ferre, fertur, ferimur, ferimini, feruntur, (incipit), (incipiebat), (incipiet), coepit, coeperat, coeperit, μετοχή Ενεστώτα: adducens ntis, μετοχή Μέλλοντα: adducturus, a, um, μετοχή Παρακειμένου: adductus, a, um, sinum, sinendi. 5. vitae: γενική αντικειμενική στο potestate / proeliis: απρόθετη αφαιρετική που δηλώνει χρονικό εντοπισμό στο desiliunt / a mercatoribus: εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου από το importari / re: αφαιρετική του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου στα remollescunt και effeminanantur / adduxisse: ειδικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο ρήμα dicitur / de via: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο στο fessus / caudis: απρόθετη αφαιρετική του οργάνου από το ρήμα traxit / fretus: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου, αναφέρεται στο Cacus και προσδιορίζει το traxit / e somno: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει έξοδο από κατάσταση στο excitatus. 6. α) ut arbitrantur: Δευτερεύουσα απλή παραβολική πρόταση. Εισάγεται με τον παραβολικό σύνδεσμο ut εκφέρεται με Oριστική Eνεστώτα (arbitrantur), γιατί η σύγκριση αφορά δύο ενέργειες η καταστάσεις που είναι ή θεωρούνται αντικειμενική πραγματικότητα. Λειτουργεί ως β όρος σύγκρισης με α όρο σύγκρισης την κύρια πρόταση. β) Postquam boum vestigial foras versa vidit: Δευτερεύουσα χρονική επιρρηματική πρόταση. Εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο Postquam και εκφέρεται με Οριστική, γιατί η πράξη ενδιαφέρει μόνο από χρονική άποψη. Συγκεκριμένα, εκφέρεται με Οριστική Παρακειμένου (vidit) και εκφράζει το Προτερόχρονο στο Παρελθόν. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα εξάρτησης coepit. 7. (Germani) usum ephippiorum rem turpem et inertem habent. 8. Scriptor narrat Cacum pastorem, fretum viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxisse aversos. / Cacus dixit se pastorem, fretum viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxisse aversos. 9. Σχολικό βιβλίο: σελίδα 11, «Το πρώτο και βασικό χαρακτηριστικό χωρίς την αττική τραγωδία». 26

27 ΕΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1. Α) Οι δικοί μας, αφού έριξαν τα ακόντια εναντίον των εχθρών, μάχονται με ξίφη. Ξαφνικά διακρίνεται το ιππικό στα νώτα οι κοόρτεις πλησιάζουν οι εχθροί στρέφουν τα νώτα και φεύγουν τους επιτίθενται οι ιππείς. Γίνεται μεγάλη σφαγή. Ο Σεδούλιος, αρχηγός και ηγεμόνας των Λεμοβίκων, σκοτώνεται ο αρχηγός των Αρβερνών συλλαμβάνεται ζωντανός την ώρα της φυγής εβδομήντα τέσσερις στρατιωτικές σημαίες παραδίνονται στον Καισαρα μεγάλος αριθμός εχθρών συλλαμβάνεται και σκοτώνεται. Β) Όταν ήταν ύπατοι ο Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας και ο Γάιος Αντώνιος, ο Λεύκιος Σέργιος Κατιλίνας, άντρας πολύ αριστοκρατικής καταγωγής αλλά πολύ διεστραμμένου χαρακτήρα, συνωμότησε εναντίον της πολιτείας. Τον είχαν ακολουθήσει κάποιοι ένδοξοι αλλά αχρείοι άντρες. Ο Κατιλίνας διώχτηκε από την πόλη από τον Κικέρωνα. Οι σύντροφοι του πιάστηκαν και στραγγαλίστηκαν στη φυλακή. Ο ίδιος ο Κατιλίνας με το στρατό του, αφού νικήθηκε σε μάχη από τον Αντώνιο, τον άλλο ύπατο, σκοτώθηκε. 2. cohors, caedium, caedes & caedis, equitatuum, principe, virorum, proelia, carcer, genus. 3. Singularis: res publica exercitus suus alter consul Catilina ipse rei publicae exercitus sui alterius consulis Catilinae ipsius rei publicae exercitui suo alteri consuli Catilinae ipsi rem publicam exercitum suum alterum consulem Catilinam ipsum res publica exercitus consul Catilina re publica exercitu suo altero consule Catilina ipso Pluralis: Η συνεκφορά res publica exercitus sui alteri consules ipsi exercituum suorum alterorum consulum ipsorum exercitibus suis alteris consulibus ipsis 27

28 δεν έχει πληθυντικό exercitus suos alteros consules ipsos exercitus consules exercitibus suis alteris consulibus ipsis 4. conspecti, ae, a, sunt, cerni, fit, fiebat, fiet, facta est, facta erat, facta erit, occursum, occurens ntis, referens ntis, relaturus, a, um, relatus, a, um, interficitur, interficiebatur, interficietur, interfectus, a, um est, interfectus, a, um erat, interfectus, a, um erit 5. Α) Απαρέμφατο Eνεστώτα: expelli / Απαρέμφατο Μέλλοντα: expulsum iri / Απαρέμφατο Παρακειμένου: expulsum, am, um, os, as, a esse / Απαρέμφατο Συντελεσμένου Μέλλοντα: expulsum, am, um, os, as, a fore / Γερουνδιακό: expellendus, a, um / Μετοχή Παρακειμένου: expulsus, a, um Β) Απαρέμφατο Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής: coniurare / Απαρέμφατο μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής: coniuraturum, am, um, os, as, a esse / Απαρέμφατο Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής: coniuravisse / Απαρέμφατο Ενεστώτα Παθητικής Φωνής: coniurari / Απαρέμφατο Μέλλοντα Παθητικής Φωνής: coniuratum iri / Απαρέμφατο Παρακειμένου Παθητικής Φωνής: coniuratum, am, um, os, as, a esse / Απαρέμφατο Συντελεσμένου Μέλλοντα Παθητικής Φωνής: coniuratum, am, um, os, as, a fore. 6. gladiis: αφαιρετική του οργάνου στο gerunt / eis: αντικείμενο στο ρήμα occurrunt / princeps: παράθεση στο Sedulius / hostium: γενική διαιρετική από το numerus / Marco Tullio Cicerone et Gaio Antonio consulibus: ιδιόμορφη αφαιρετική απόλυτη που δηλώνει χρόνο (Marco Tullio Cicerone et Gaio Antonio: υποκείμενο και consulibus: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο Marco Tullio Cicerone et Gaio Antonio) / ingenii: γενική της ιδιότητας στο vir / ex urbe: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει από τόπο κίνηση απομάκρυνση στο expulsus est. 7. postquam pila in hostes miserunt: δευτερεύουσα χρονική επιρρηματική πρόταση. Εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο Postquam και εκφέρεται με οριστική, γιατί η πράξη ενδιαφέρει 28

29 μόνο από χρονική άποψη. Συγκεκριμένα, εκφέρεται με Οριστική Παρακειμένου (miserunt) και εκφράζει το Προτερόχρονο στο Παρελθόν. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα εξάρτησης gerunt. 8. Milites socios eius deprehenderunt / deprehendere et in carcere strangulaverunt strangulavere. 9. Sedulius dicit fieri magnam caedem. Sedulius dicit se, ducem et principem Lemovicum, occidi. 10. Σχολικό βιβλίο, σελίδες 10 11, «στην οριοθέτηση λατινικός Μεσαίωνας». 29

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et

Διαβάστε περισσότερα

Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο:

Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (2104903576) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΛΑΤΙΝΙΚΑ... Β Λυκείου ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 10-16 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Λατινικά Τάξη: B Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα ακόλουθα αποσπάσματα:

Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Λατινικά Τάξη: B Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα ακόλουθα αποσπάσματα: Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Λατινικά Τάξη: B Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα ακόλουθα αποσπάσματα: Serena nocte subito luna defecerat; ob repentinum monstrum terror animos

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: L. Aemilio Paulo consuli iterum bellum cum Perse rege gerere obtigit. Ut domum ad vesperum rediit, filiola eius Tertia, quae tum erat admodum parvula, ad

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus in fuga comprehenditur; signa militaria LXXIIII (septuaginta quattuor)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: Hannibal, dux Carthaginiensis,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Λλ2K(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΩΝ «ΚΤΣΣΑΡΟ» - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΛΑ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΩΝ «ΚΤΣΣΑΡΟ» - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΛΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΩΝ «ΚΤΣΣΑΡΟ» - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus in fuga comprehenditur;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/10/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιο σας το παρακάτω κείμενο Sulpicius Gallus legatus Aemili Pauli erat, qui bellum adversus Persen regem gerebat. Serena nocte subito luna defecerat;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam. Colendo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: Postquam XIV annos

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση : Ως υποκείµενο στο ρήµα complevit εννοείται η λέξη Hannibal. Μονάδες 40

Σηµείωση : Ως υποκείµενο στο ρήµα complevit εννοείται η λέξη Hannibal. Μονάδες 40 Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: Postquam XIV annos in Italia complevit, Carthaginienses eum in Africam revocaverunt. Ibi Hannibal bellum cum Romanis componere frustra cupivit. Denique

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: -Ubi in Italia fuit,apud Ticinum,Trebiam,Trasumenum et Cannas

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ korifeo.gr Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ korifeo.gr Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ korifeo.gr Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Έπειτα πέρασε με ελέφαντες πάνω από τις Άλπεις, που χωρίζουν την Ιταλία από τη Γαλατία. Μόλις βρέθηκε στην Ιταλία, κατατρόπωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ: Α) Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui in exercitu Μ. Antonii fuerat, Athenas confugit. Ibi νix animum sollicitum somno dederat, cum repente

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 2: Λατινικά 2 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Λατινικών Β Λυκείου 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

Διαγώνισμα Λατινικών Β Λυκείου 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 Διαγώνισμα Λατινικών Β Λυκείου 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 Α. Κείμενο Romam desiderat et fortunam adversam deplorat. Narrat de incolis barbaris et de terra gelida. Poetam curae et miseriae excruciant. Sed venti

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα επαναληπτικά απαντημένα θέματα στα Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου, φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων:

Προτεινόμενα επαναληπτικά απαντημένα θέματα στα Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου, φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Παπαγεωργίου Γιώργος, φιλόλογος ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ: α) Apud antiquos Romanos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α. Να μεταφράσετε τα κείμενα που ακολουθούν: Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, hoc modo imperium perdit.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ I. Ο Εξόριστος Ποιητής (1) Ovidius poeta in terra Pontica exulat. Epistulas Romam scriptitat. Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam

Διαβάστε περισσότερα

3 2002, 2004 11 2001, 2002

3 2002, 2004 11 2001, 2002 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κείµενο 1 3 Κείµενο 2 11 Κείµενο 3 19 Κείµενο 4 29 Κείµενο 5 37 Κείµενο 6 45 Κείµενο 7 53 Κείµενο 8 61 Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Γεωργίου Αναστασία, φιλόλογος ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ: Α) Brenno duce Galli, apud Alliam

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

H PΩMH KAI H KAPXH ONA

H PΩMH KAI H KAPXH ONA MAΘHMA XI LECTIO UNDECIMA H PΩMH KAI H KAPXH ONA ΠAPA EIΓMATA EPΩTHΣEΩN-AΣKHΣEΩN 1. Eρωτήσεις-ασκήσεις ανοικτού τύπου 1. Tων κυρίων ονοµάτων του κειµένου να γραφεί η ονοµαστική, γενική και αφαιρετική πτώση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Μετάφραση: Α. Ο Αννίβας στον Φαλερνό αγρό ξέφυγε από την ενέδρα του Φάβιου Μαξίμου. Αφού συμπλήρωσε 14 χρόνια στην Ιταλία, οι Καρχηδόνιοι ανακάλεσαν αυτόν στην Αφρική.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Σε εκείνους τους

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Σε εκείνους τους ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ / ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04 10 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Α. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αχιλλέας Παπαθανασίου Λατινικά. Γ Λυκείου. Οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών Α ΤΟΜΟΣ

Αχιλλέας Παπαθανασίου Λατινικά. Γ Λυκείου. Οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών Α ΤΟΜΟΣ Αχιλλέας Παπαθανασίου Λατινικά Γ Λυκείου Οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών Α ΤΟΜΟΣ M A H M A 1 9 LECTIO XIXI Û ÓˆÌÔÛ ÙÔ ÙÈÏ Ó Δ πª  ÌÂÓÔ Marco Tullio Cicerōne et Gaio Antōnio consulibus, Lucius

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ i) Postea Alpes, quae Italiam ab Galliā seiungunt, cum elephantis transiit. Ubi in Italiā fuit, apud Ticīnum, Trebiam, Trasumēnum et

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ. 2 Μετάφραση: Τώρα µε αγαπάς, φίλος δεν είσαι. «Μα γιατί λοιπόν; Αυτά διαφέρουν µεταξύ τους;»

Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ. 2 Μετάφραση: Τώρα µε αγαπάς, φίλος δεν είσαι. «Μα γιατί λοιπόν; Αυτά διαφέρουν µεταξύ τους;» ΜΑΘΗΜΑ Ι LECTIO PRIMA Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1. Ερωτήσεις - ασκήσεις ανοικτού τύπου 1. Να εντοπίσετε τα αρσενικά πρωτόκλιτα ουσιαστικά του κειµένου και να τα µεταφέρετε στην

Διαβάστε περισσότερα

eis imponet et moenia condet. Tu Aeneam ad caelum feres. Postea Iulus, Aeneae filius, regnym ab Lavinio transferet et Albam Longam muniet.

eis imponet et moenia condet. Tu Aeneam ad caelum feres. Postea Iulus, Aeneae filius, regnym ab Lavinio transferet et Albam Longam muniet. ΚΕΙΜΕΝΟ X LECTIO DECIMA Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑ Στο πρώτο βιβλίο της Αινειάδας του Βιργιλίου ο Δίας (Jupiter) καθησυχάζει τη θυγατέρα του Αφροδίτη (Venus) που εκφράζει την αγανάκτησή της για τον αδιάκοπο κατατρεγμό

Διαβάστε περισσότερα

1ο Κείμενο. Καίτοι πῶς ἄν τις τὴν ἀνδρίαν ἢ τὴν φρόνησιν ἢ σύμπασαν τὴν ἀρετὴν. τὴν Εὐαγόρου φανερώτερον ἐπιδείξειεν ἢ διὰ τοιούτων ἔργων καὶ

1ο Κείμενο. Καίτοι πῶς ἄν τις τὴν ἀνδρίαν ἢ τὴν φρόνησιν ἢ σύμπασαν τὴν ἀρετὴν. τὴν Εὐαγόρου φανερώτερον ἐπιδείξειεν ἢ διὰ τοιούτων ἔργων καὶ 1ο Κείμενο Καίτοι πῶς ἄν τις τὴν ἀνδρίαν ἢ τὴν φρόνησιν ἢ σύμπασαν τὴν ἀρετὴν τὴν Εὐαγόρου φανερώτερον ἐπιδείξειεν ἢ διὰ τοιούτων ἔργων καὶ κινδύνων; οὐ γὰρ μόνον φανεῖται τοὺς ἄλλους πολέμους, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ IV LECTIO QUARTA ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ. Romani in suppliciis deorum magnifici sed dome parci erant. Iustitia inter

ΚΕΙΜΕΝΟ IV LECTIO QUARTA ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ. Romani in suppliciis deorum magnifici sed dome parci erant. Iustitia inter ΚΕΙΜΕΝΟ IV LECTIO QUARTA ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ Το κείμενο που ακολουθεί προέρχεται από το Ρωμαίο ιστορικό Γάιο Σαλλούστιο Κρίσπο (86 35 π.χ.). Ο Σαλλούστιος παρουσιάζει εδώ μια εξιδανικευμένη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο : Αἰτοῦμαι οὖν ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες, εὔνοιαν πλείω παρασχέσθαι ἐμοὶ τῷ ἀπολογουμένῳ ἢ τοῖς κατηγόροις, εἰδότας ὅτι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο : Ἡγοῦμαι δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὐκ ἕξειν μὲν αὐτούς ὅ,τι λέξουσι περὶ τοῦ νόμου καὶ αὐτοῦ τοῦ πράγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718)

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιο σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus in fuga comprehenditur;

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ. www.prooptikh.com

Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ. www.prooptikh.com ΜΑΘΗΜΑ Ι LECTIO PRIMA Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1. Ερωτήσεις - ασκήσεις ανοικτού τύπου 1. Να εντοπίσετε τα αρσενικά πρωτόκλιτα ουσιαστικά του κειµένου και να τα µεταφέρετε στην

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο)

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) γραπτή εξέταση στo μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: K ε ί μ ε ν ο 18 19 Οὐδεμιᾶς τοίνυν τῶν ἄλλων στρατειῶν και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΩ ΚΑΙ ΑΙΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΔΙΔΩ ΚΑΙ ΑΙΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ ΙΙ LECTIO SECUNDA ΔΙΔΩ ΚΑΙ ΑΙΝΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Aeneas filius Anchisae est. Patria Aeneae Troia est. Graeci Troiam oppugnant et dolo expugnant. Aeneas cum Anchisa, cum nato et cum sociis ad Italiam

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ **** Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ **** Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ **** Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, hoc modo imperium perdit. Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, uxoris

Διαβάστε περισσότερα

Ovidius poeta in terra Pontica exulat. Epistulas Romam scriptitat. Epistulae plenae querelarum

Ovidius poeta in terra Pontica exulat. Epistulas Romam scriptitat. Epistulae plenae querelarum ΚΕΙΜΕΝΟ 1 ( I ) Ovidius poeta in terra Pontica exulat. Epistulas Romam scriptitat. Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam adversam deplorat. Narrat de incolis barbaris et de terra

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΕΣΕΙΑ ΣΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

Η ΠΕΡΙΠΕΣΕΙΑ ΣΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΜΑΘΗΜΑ 3 ο Η ΠΕΡΙΠΕΣΕΙΑ ΣΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 1. Κλίση των κύριων ονομάτων Cassiope Cepheus Andromeda /-e Cassiopes Cephei /-os Andromedae /-es Cassiopae Cepheo Andromedae Cassiopen Cepheum /-ea Andromedam /-an

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1 4

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1 4 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1 4 Α. Μετάφραση Είναι λοιπόν φανερό ότι πρέπει να θεσπίσουμε νόμους για την παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια Β6, 4 10

Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια Β6, 4 10 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια Β6, 4 10 Ἐν παντί δή συνεχεῖ καί διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τό μέν πλεῖον τό δʹ ἔλαττον τό δʹ ἴσον,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στίχοι 280-296)

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στίχοι 280-296) ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΑΞΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στίχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Β Λυκείου Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΜΑΘΗΜΑ Ι LECTIO PRIMA Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στην κόλλα σας τα αποσπάσματα Β, Γ και Δ. Α.Brenno duce Galli, apud Aliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο : Εἰ τοίνυν ὁ Φίλιππος τότε ταύτην ἔσχε τὴν γνώμην, ὡς χαλεπὸν πολεμεῖν ἐστιν Ἀθηναίοις ἔχουσι τοσαῦτ ἐπιτειχίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο Κείμενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επομένως οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως ούτε αντίθετα προς τη φύση μας, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜAΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ ΣΤΗ ΓΑΛΑΤΙΑ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜAΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ ΣΤΗ ΓΑΛΑΤΙΑ ΜΑΘΗΜΑ XVΙ LECTIO SEXTA DECIMA Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜAΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ ΣΤΗ ΓΑΛΑΤΙΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1. Ερωτήσεις - ασκήσεις ανοικτού τύπου 1. Να µεταφέρετε τα προσηγορικά ουσιαστικά της α, δ και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Η ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΑ: Στα λατινικά δεν υπάρχει αυτοπαθής αντωνυµία, όπως έχουµε έχουµε στα αρχαία (ἐµαυτοῦ, ἐµαυτῆς - σεαυτοῦ, σεαυτῆς - ἑαυτοῦ, ἑαυτῆς). Η προσωπική αντωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι )

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΑΞΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΜΑ

ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΜΑ Mάθηµα 7 ο ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΜΑ Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM ΜΑΘΗΜΑ XXΙ LECTIO PRIMA ET VISESIMA ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1. Ερωτήσεις - ασκήσεις ανοικτού τύπου 1. Nα µεταφέρετε τα τριτόκλιτα προσηγορικά 1 ονόµατα του κειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος 1. Ρηματικά επίθετα σε -τός Σημαίνουν: α) ό,τι και η μετοχή του παρακειμένου ή ενεστώτα ή αορίστου ενεργητικής ή μέσης φωνής (γραπτός=γεγραμμένος, ἀστράτευτος=ὁ μὴ στρατευθεὶς)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τους στίχους 31-38 (Τοιαῦτά φασι... ἐσθλῶν κακή).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τους στίχους 31-38 (Τοιαῦτά φασι... ἐσθλῶν κακή). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠ. /Β Λ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ Λ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠ. /Β Λ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ Λ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Α. Ξαφνικά ο Περσέας καταφτάνει πετώντας με φτερωτά σανδάλια βλέπει την κoπέλα και θαμπώνεται από την ομορφιά της κοπέλας. Ο Περσέας σκοτώνει το κήτος με το δόρυ και ελευθερώνει την Ανδρομέδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2000 2010 Πανελλήνιες Εξετάσεις 2000 Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείμενο [Μονάδες 40]. Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam,

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο

Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδη Ιστορία Γ, 70 Καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν Ἀθηναίων καὶ τοῦ δήµου προειστήκει)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ pro quo immensam pecuniam acceperunt: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο Capitolium, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quo pro quo: εμπρόθετη εισαγωγή, εκφέρεται με οριστική. qui diu

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς. ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β6, 4-10

ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β6, 4-10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα προετοιμάζοντας σε πραγματικά ολιγομελείς ομίλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων

Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων 28 Μαΐου 2012 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων Α1. Και αυτά, επειδή η ηθική αρετή συνδέεται με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα συναισθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Λατινικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Επιμέλεια: Περυσινάκη Μαρία, Φιλόλογος ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΑ: 38 46 Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco

Διαβάστε περισσότερα

imperium perdit. Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, interficit. Brutus ex vulnere dolore magno cultrum extrahit et delictum

imperium perdit. Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, interficit. Brutus ex vulnere dolore magno cultrum extrahit et delictum ΚΕΙΜΕΝΟ IX LECTIO NONA Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ Τον 6 ο αιώνα π.χ. η Ρώμη περιέρχεται στην ετρουσκική κυριαρχία. Οι τελευταίοι βασιλιάδες της, οι Ταρκύνιοι, είναι Ετρούσκοι. Γύρω στα 510

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΣΤΟΧΟΣ» ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΣΤΟΧΟΣ» ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο.

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (323 Α-Ε)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (323 Α-Ε) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (323

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε τα αποσπάσματα: «Ἐξ οὗ καὶ δῆλον< ἄλλως ἂν ἐθισθείη» και «Μαρτυρεῖ δὲ< πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης». Βλέπετε βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ, ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κείμενα 1-10

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κείμενα 1-10 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κείμενα 1-10 28/5/2013 Παπασωτήρης Σπύρος ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ποιος ο ρόλος της Λατινικής γλώσσας στα δύο τμήματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝTAΚΤΙΚΟΥ - ETΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ. 1 α. Η Πρόταση σχετικά με το Περιεχόμενό και το ποιόν της

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝTAΚΤΙΚΟΥ - ETΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ. 1 α. Η Πρόταση σχετικά με το Περιεχόμενό και το ποιόν της Α. ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝTAΚΤΙΚΟΥ - ETΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Στην ενότητα Πρόταση θα εξετάσουμε τους ακόλουθους όρους : 1. Είδη Προτάσεων: 1α) Βάσει περιεχομένου 1β) Βάσει των όρων της 1 α. Η Πρόταση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ. Ovidius poēta in terrā Ponticā exulat. Epistulas Rōmam scriptitat. Epistulae

Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ. Ovidius poēta in terrā Ponticā exulat. Epistulas Rōmam scriptitat. Epistulae Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΛΪΤΖΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΗΜ 1 LECTIO PRIMA Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ Ovidius poēta in terrā Ponticā exulat. Epistulas Rōmam scriptitat. Epistulae plenae querelārum sunt. Rōmam desiderat et fortūnam adversam

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα : In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi

Διαβάστε περισσότερα

επικεφαλής. Η έκθεση περιγράφει

επικεφαλής. Η έκθεση περιγράφει Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟ ΙΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΒΑΘΜΙ Α: : ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ: Γ ΡΟ ΟΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2012 Τα θέματαα που ακολουθούν αφορούν μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η περιπέτεια της Ανδρομέδας

Η περιπέτεια της Ανδρομέδας Η περιπέτεια της Ανδρομέδας ΜΑΘΗΜΑ III 1 Κείμενο Cēpheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba formā suā, cum Nymphis se comparat. Neptūnus irātus ad oram Aethiopiae urget beluam marīnam,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Κριτήριο για ολιγόλεπτη εξέταση 91 (15 ) Στοιχεία µαθητή Ονοµατεπώνυµο:... Εξεταζόµενο µάθηµα: Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία (µάθηµα κατεύθυνσης) Τάξη:... Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Vim hostium cavēre debētis; hostes enim de collibus advolāre solent et caedem militum perpetrāre possunt.

Vim hostium cavēre debētis; hostes enim de collibus advolāre solent et caedem militum perpetrāre possunt. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΕΙΜΕΝΑ Vim hostium cavēre debētis; hostes enim de collibus advolāre solent et caedem militum perpetrāre possunt. Post bellum

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση στο μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Γραπτή εξέταση στο μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Γραπτή εξέταση στο μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Κ είμενο Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχμαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάμψακον ἀπήγαγεν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β 6, 12 16 Ἡ δ ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται καὶ ἡ ἔλλειψις, τὸ δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται ταῦτα

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (42)

ιδαγµένο κείµενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (42) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγµένο κείµενο Θουκυδίδη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται, να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τους στίχους 456-464 (οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθὲς... κέρδος φέρει;).

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται, να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τους στίχους 456-464 (οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθὲς... κέρδος φέρει;). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 2016 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. Να μεταφράσετε τα κείμενα που ακολουθούν: Milites his verbis admonet: «Hostes adventāre audio; speculatōres

Διαβάστε περισσότερα

Φιλολογική επιμέλεια : Αναστασία Γεωργίου, φιλόλογος. Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Αρχαία Ελληνικά της Α Λυκείου. Α. Κείμενο

Φιλολογική επιμέλεια : Αναστασία Γεωργίου, φιλόλογος. Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Αρχαία Ελληνικά της Α Λυκείου. Α. Κείμενο Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Αρχαία Ελληνικά της Α Λυκείου Α. Κείμενο ΞΕΝΟΦΩΝ,ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,2 20 23 Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 1. Επειδή όμως η πόλη ανήκει στην κατηγορία των σύνθετων πραγμάτων, όπως όλα εκείνα τα πράγματα που το καθένα τους είναι ένα όλον, αποτελούμενο όμως από πολλά μέρη,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου

Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου Κείμενα 21 ο 27 ο Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Τμήμα: Κείμενα: Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque egrediebātur; tum se dolōri dabat et paulo

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πλάτωνος Πρωταγόρας (323 d - e, 324 a - c )

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πλάτωνος Πρωταγόρας (323 d - e, 324 a - c ) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΘΩ1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12 / 10 / 2014 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας (323 d - e, 324 a - c ) Ὅσα γὰρ ἡγοῦνται ἀλλήλους κακὰ ἔχειν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ [Α] ΚΕΙΜΕΝΟ Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam absens dictator est factus;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΣΠΕΡΙ ΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ. :210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα