ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ"

Transcript

1 Νίκος Νικολαΐδης ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 1

2 2

3 Μάθηµα 21 ο ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis aurum omne recepit. Quod illic appensum civitati nomen dedit: nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est. Α) Μετάφραση Με αρχηγό το Βρέννο οι Γαλάτες, αφού κατέστρεψαν κοντά στον ποταµό Αλλία τις λεγεώνες των Ρωµαίων, κατέστρεψαν εντελώς την πόλη Ρώµη εκτός από το Καπιτώλιο, ως αντάλλαγµα του οποίου πήραν τεράστιo χρηµατικό ποσό. Τότε ο Κάµιλλος, ο οποίος για πολύ καιρό παρέµεινε εξόριστος κοντά στην Αρδέα εξαιτίας της λείας από τους Βηίους που δεν είχε µοιραστεί ακριβοδίκαια, αν και ήταν απών, εκλέχτηκε αρχιστράτηγος. Αυτός ακολούθησε τους Γαλάτες, ενώ ήδη αποχωρούσαν: αφού εξολόθρευσε αυτούς, πήρε πίσω όλο το χρυσάφι. Αυτό, επειδή ζυγίστηκε εκεί, έδωσε το όνοµα στην πολιτεία: ονοµάζεται, δηλαδή, Πίσαυρο, διότι εκεί ζυγίστηκε το χρυσάφι. Μετά την πράξη αυτή γύρισε πίσω στην εξορία, απʼ όπου όµως επέστρεψε αφού τον παρακάλεσαν. 3

4 Β) Συντακτική ανάλυση Brenno duce...capitolium: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ everterunt: ρήµα, Galli: υποκείµενο, urbem: αντικείµενο, Romam: επεξήγηση στο urbem, praeter Capitolium: εµπρόθετος προσδιορισµός της εξαίρεσης στο everterunt, Brenno duce: ιδιόµορφη αφαιρετική απόλυτη χρονική µετοχή, Βrenno: υποκείµενο της µετοχής, duce: ουσιαστικό που δηλώνει αξίωµα σε θέση κατηγορηµατικού προσδιορισµού στο Brenno (ή κατηγορούµενο κατ αναλογία µε τα αρχαία ελληνικά), deletis legionibus: νόθη αφαιρετική απόλυτη µετοχή, legionibus: υποκείµενο της µετοχής, a Gallis: εµπρόθετος προσδιορισµός του ποιητικού αιτίου στο deletis (ενν), Romanorum: γενική κτητική στο legionibus, apud Alliam: εµπρόθετος προσδιορισµός που δηλώνει το πλησίον στο deletis, flumen: παράθεση στο Alliam. pro quo immensam pecuniam acceperunt: ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΗ στο Capitolium πρόταση, εισάγεται εµπρόθετα µε την αναφορική αντωνυµία quo, εκφέρεται µε οριστική γιατί δηλώνει το πραγµατικό, χρόνου Παρακειµένου (acceperunt) γιατί αναφέρεται στο παρελθόν. acceperunt: ρήµα, Galli: υποκείµενο (ενν), pecuniam: αντικείµενο, immensam: επιθετικός προσδιορισµός στο pecuniam, pro quo: εµπρόθετος προσδιορισµός του ανταλλάγµατος στο acceperunt. Tum Camillus-, absens dictator est factus: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. factus est: ρήµα, Camillus: υποκείµενο, dictator: κατηγορούµενο στο Camillus, absens: εναντιωµατική µετοχή συνηµµένη στο υποκείµενο του ρήµατος Camillus: υποκείµενο της µετοχής, tum: επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου στο factus est. qui diu apud Ardeam...divisam: ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΗ στο Camillus πρόταση, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία qui, εκφέρεται µε οριστική και δηλώνει το πραγµατικό. fuerat: ρήµα, qui: υποκείµενο, in exilio: εµπρόθετος προσδιορισµός του εντοπισµού σε κατάσταση στο fuerat, apud Ardeam: εµπρόθετος προσδιορισµός της στάσης σε τόπο ή του πλησίον στο fuerat, diu: επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου στο fuerat, propter praedam: εµπρόθετος προσδιορισµός του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου στο fuerat, Veientanam: επιθετικός προσδιορισµός στο praedam, divisam: επιθετική µετοχή συνηµµένη στο praedam praedam: 4

5 υποκείµενο της µετοχής, iure: αφαιρετική του τρόπου στο divisam, aequo: επιθετικός προσδιορισµός στο iure. is Gallos...secutus est: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ secutus est: ρήµα, is: υποκείµενο, Gallos: αντικείµενο, abeuntes: χρονική µετοχή συνηµµένη στο αντικείµενο του ρήµατος Gallos: υποκείµενο της µετοχής, iam: επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου στο abeuntes. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η µετοχή abeuntes δηλώνει µια συνεχιζόµενη πράξη στη διάρκεια της οποίας συµβαίνει το περιεχόµενο της κύριας πρότασης, δηλαδή το σύγχρονο. Γι αυτό, η µετοχή αναλύεται σε χρονική πρόταση, που εισάγεται µε το σύνδεσµο dum και εκφέρεται µε Οριστική Ενεστώτα dum abeunt. Quibus interemptis...recepit: KΥΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ (Πρόκειται για κύρια πρόταση, γιατί η αναφορική αντωνυµία στην αρχή περιόδου ισοδυναµεί µε δεικτική: eis.) recepit: ρήµα, Camillus: υποκείµενο (ενν), aurum: αντικείµενο, omne: επιθετικός (κατηγορηµατικός σύµφωνα µε την σύνταξη των αρχαίων ελληνικών) προσδιορισµός στο aurum, quibus interemptis: νόθη αφαιρετική απόλυτη χρονική µετοχή, quibus: υποκείµενο της µετοχής, a Camillo: εµπρόθετος προσδιορισµός του ποιητικού αιτίου στο interemptis (ενν). Quod illic...dedit: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ (Πρόκειται για κύρια πρόταση, γιατί η αναφορική αντωνυµία στην αρχή περιόδου ισοδυναµεί µε δεικτική: id) dedit: ρήµα, quod: υποκείµενο, civitati: έµµεσο αντικείµενο, nomen: άµεσο αντικείµενο, appensum: αιτιολογική µετοχή, συνηµµένη στο υποκείµενο του ρήµατος quod: υποκείµενο της µετοχής, illic: επιρρηµατικός προσδιορισµός που δηλώνει τη στάση σε τόπο στο appensum. nam Pisaurum dicitur: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ dicitur: ρήµα, civitas: υποκείµενο (ενν), Pisaurum: κατηγορούµενο στο civitas. quod illic aurum pensatum est: ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ως επιρρηµατικός προσδιορισµός της αιτίας στο περιεχόµενο της κύριας πρότασης. Εισάγεται µε τον αιτιολογικό σύνδεσµο quod, εκφέρεται µε Oριστική γιατί εκφράζει αντικειµενική αιτιολογία, χρόνου Παρακειµένου (pensatum est) γιατί αναφέρεται στο παρελθόν. 5

6 pensatum est: ρήµα, aurum: υποκείµενο, illic: επιρρηµατικός προσδιορισµός της στάσης σε τόπο στο pensatum est. Post hoc factum rediit in exilium: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ rediit: ρήµα, Camillus: υποκείµενο (ενν), in exilium: εµπρόθετος προσδιορισµός που δηλώνει την κίνηση σε τόπο ή την είσοδο σε κατάσταση στο rediit, post factum: εµπρόθετος προσδιορισµός του χρόνου στο rediit, hoc: επιθετικός προσδιορισµός στο factum. unde tamen rogatus reversus est: ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΗ στο exilium πρόταση.eισάγεται µε το αναφορικό επίρρηµα unde, εκφέρεται µε οριστική γιατί δηλώνει το πραγµατικό, χρόνου Παρακειµένου (reversus est) και αναφέρεται στο παρελθόν. reversus est: ρήµα, Camillus: υποκείµενο (ενν), rogatus: χρονική µετοχή, συνηµµένη στο υποκείµενο του ρήµατος Camillus: υποκείµενο της µετοχής, unde: επιρρηµατικός προσδιορισµός που δηλώνει την από τόπου κίνηση στο reversus est. Γ) Αρχικοί χρόνοι των ρηµάτων του κειµένου deleo delevi deletum delere 2 everto everti eversum evertere 3 accipio accepi acceptum accipere (3 -io) sum fui esse ανώµαλο divido divisi divisum dividere 3 absum afui abesse ανώµαλο fio factus sum fieri 3 ανώµαλο abeo abii (και αbivi) abitum abire ανώµαλο sequor secutus sum sequi 3 αποθετικό interimo interemi interemptum interimere 3 recipio recepi receptum recipere (3 -io) do dedi datum dare 1 dico dixi dictum dicere 3 (B Ενικό Προστακτικής Ενεστώτα: dic) penso pensavi pensatum pensare 1 redeo redii (και redivi) reditum redire ανώµαλο rogo rogavi rogatum rogare 1 6

7 revertor reversus sum reverti 3 αποθετικό revertor reverti reversum reverti 3 ηµιαποθετ. (στο κείµενο συναντάµε το αποθετικό) appendo appendi appensum appendere 3 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ Όπως στα αρχαία Ελληνικά, έτσι και στα Λατινικά υπάρχουν δύο είδη µετοχής: η συνηµµένη και η απόλυτη. Η απόλυτη (όταν το υποκείµενό της είναι διαφορετικό από τους όρους της πρότασης) τίθεται σε αφαιρετική. Η µετοχή Ενεστώτα κλίνεται σύµφωνα µε την τρίτη κλίση των επιθέτων, µε την εξής, όµως, διαφοροποίηση: η επιθετική µετοχή σχηµατίζει την αφαιρετική Ενικού σε i, ενώ οι υπόλοιπες µετοχές σχηµατίζουν την αφαιρετική Ενικού σε -e. Υπάρχουν τρία είδη αφαιρετικής απόλυτης µετοχής: Γνήσια: Όταν το υποκείµενο της δεν έχει καµιά σχέση µε τους όρους της πρότασης. πχ Fuerat Paetus in partibus eius et, occiso Scriboniano, Romam trahebatur. (To υποκείµενο της µετοχής δεν έχει σχέση µε τους όρους της κύριας πρότασης.) Νόθος (ή ιδιάζουσα): Όταν το λογικό υποκείµενο της µετοχής είναι ίδιο µε το υποκείµενο του ρήµατος της πρότασης. πχ Galli, deletis legionibus, everterunt urbem Romam. (Galli: Υποκείµενο του everterunt και λογικό υποκείµενο της µετοχής deletis legionibus.) Ιδιόµορφη: Αποτελείται από έναν κύριο όρο µαζί µε ένα ουσιατικό ή επίθετο που δηλώνει αξίωµα, τίτλο, ηλικία, επάγγελµα, θέση,κατάσταση κτλ. Εννοείται η µετοχή sente. πχ Brenno duce Galli everterunt urbem Romam. 7

8 H χρήση της αφαιρετικής απόλυτης µετοχής είναι πολύ συχνή,επειδή τα Λατινικά διαθέτουν µόνο παθητική και όχι ενεργητική µετοχή για το παρελθόν. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΗ Μετατρέπω το ρήµα της πρότασης σε µετοχή: 1) τα ρήµατα Ενεστώτα ή Παρατατικού Ενεργητικής Φωνής µετατρέπονται σε µετοχή Ενεστώτα, 2) τα ρήµατα χρόνου Μέλλοντα ή Συντελεσµένου Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής µετατρέπονται σε µετοχή Μέλλοντα, 3) τα ρήµατα Παρακειµένου ή Υπερσυντελίκου Ενεργητικής Φωνής, επειδή η Ενεργητική Φωνή δεν διαθέτει µετοχή Παρακειµένου, µετετρέπονται σε µετοχή Παρακειµένου Μέσης Φωνής ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε αυτήν την περίπτωση µετατρέπω την Ενεργητική σύνταξη σε παθητική. Αν το υποκείµενο της µετοχής που θα σχηµατίσουµε είναι όρος της πρότασης στην οποία θα εντάξουµε την µετοχή που θα σχηµατίσουµε, τότε η µετοχή µας θα είναι συνηµµένη σε αυτόν τον όρο. Σε διαφορετική περίπτωση, θα είναι απόλυτη. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ι. Ανάλυση των µετοχών σε δευτερεύουσα πρόταση deletis legionibus: χρονική µετοχή, αφαιρετική απόλυτη νόθη, προτερόχρονο. cum Galli delevissent legiones postquam Galli deleverunt legiones non aequo iure divisam: επιθετική µετοχή συνηµµένη στο praedam, προτερόχρονο. quae non aequo iure divisa erat absens: εναντιωµατική µετοχή, συνηµµένη στο υποκείµενο factus est, σύγχρονο. etsi aberat licet abesset iam abeuntes: χρονική µετοχή, συνηµµένη στο αντικείµενο Gallos, σύγχρονο. dum abeunt 8

9 cum abirent quibus interemptis: χρονική µετοχή στο ρήµα recepit, αφαιρετική απόλυτη νόθη, προτερόχρονο. cum Camillus interemisset eos postquam Camillus interemit eos illic appensum: αιτιολογική µετοχή στο ρήµα dedit, συνηµµένη στο υποκείµενο aurum, προτερόχρονο. quod illic appensum est (αντικειµενική αιτιολογία) quod illic appensum esset (υποκειµενική αιτιολογία) cum illic appensum esset (αποτέλεσµα εσωτερικής λογικής διεργασίας) rogatus: χρονική µετοχή, συνηµµένη στο υποκείµενο Camillus, προτερόχρονο. cum rogatus esset postquam rogatus est Brenno duce: cum Brennus dux esset dum Brennus dux est cum Brennus dux erat II. Μεταγραφή των δευτερευουσών προτάσεων σε µετοχές quod illic aurum pensatum est > auro illic pensato Galli immensam pecuniam acceperunt et everterunt Romam, cum Camillus dux fuisset > Galli immensa pecunia accepta everterunt Romam Camillo duce III. Μεταγραφή του ευθέος λόγου σε πλάγιο Tum Camillus absens dictator est factus. Scriptor scripsit tum Camillum absentem dictatorem factum esse. Quod illic appensum civitati nomen dedit. Incolae dicunt id illic appenum civitati nomen dedisse. Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. Incolae dicunt civitatem Pisaurum dici, quod illic aurum pensatum sit. Quibus interemptis aurum omne recepit. Camillus dicitur eis interemptis aurum omne recepisse. Camillus Gallos abeuntes secutus est. Scriptor dixit Camillum Gallos abeuntes secutum esse. 9

10 Camillus fertur Gallos abeuntes secutum esse. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est. Scriptor dixit Camillum post illud factum redisse in exilum, unde tamen rogatus reversus esset. IV. Μεταγραφή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική Camillus omnes aurum recepit. Omne aurum receptum est a Camillo. Galli everterunt urbem Romam. Urbs Roma eversa est a Gallis. Quod illic appensum civitati nomen dedit. Nomen eo appenso illic civitati datum est. V. Μεταγραφή της παθητικής σύνταξης σε ενεργητική Tum Camillus dictator est factus. Tum Camillum dictatorem fecerunt. Nam Pisaurum dicitur. Nam Pisaurum civitatem dicunt. VΙ. Αντικατάσταση επιρρηµατικού προσδιορισµού από ουσιαστικό quod illic aurum pensatum est. Quod Pisauri aurum pensatum est. (Tο illic δηλώνει στάση σε τόπο και γι αυτό το Pisaurum, επειδή είναι β κλιτο κύριο όνοµα πόλης, τίθεται σε πτώση γενική). VΙΙ. ήλωση των διαφορετικών µορφών της αιτιολογίας quod illic aurum pensatum est. quod illic aurum pensatum esset (κατόπιν της ακολουθίας χρόνων υποκειµενική αιτιολογία) cum illic aurum pensatum esset (η αιτιολογία είναι αποτέλεσµα λογικής εσωτερικής διεργασίας). VΙΙI. Post hoc factum: να αντικατασταθεί από ισοδύναµη νοηµατικά φράση hoc post facto 10

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ... 1 ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ... 1 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο

Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο 1 Ανάλυση μετοχών Λατινικά Γ λυκείου Ανάλυση μετοχών σε όλα τα κείμενα Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο dum Brennus dux est (dum + Οριστική Ενεστώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM ΜΑΘΗΜΑ 21 ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM 1. Nα µεταφέρετε τα τριτόκλιτα προσηγορικά ονόµατα του κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού και να δηλώσετε το γένος τους. 2. Tων προσηγορικών ονοµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Λατινικά Β Λυκείου : Μεταφράσεις, Συντακτικές -Γραμματικές Παρατηρήσεις

Λατινικά Β Λυκείου : Μεταφράσεις, Συντακτικές -Γραμματικές Παρατηρήσεις Λατινικά Β Λυκείου : Μεταφράσεις, Συντακτικές -Γραμματικές Παρατηρήσεις ΜΑΘΗΜΑ 1 ο Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ Ο ποιητής Οβίδιος είναι εξόριστος στη γη του Εύξεινου Πόντου. Γράφει συχνά επιστολές στη Ρώμη. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque

Διαβάστε περισσότερα

Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam. Poetam curae et miseriae excruciant. Epistulis contra iniuriam

Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam. Poetam curae et miseriae excruciant. Epistulis contra iniuriam Ovidius poeta in terra Pontica exulat. Epistulas Romam scriptitat. ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 1-20, σελ. 0 Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam adversam deplorat. Narrat de incolis

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ 1 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΤΑΣΗ...σελ. 9 2. ΤΑ ΕΙ Η ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...σελ. 10 2 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΩΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ... 1 ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ... 1 ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ. Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venissset et eum a ianua quaereret,exclamavit

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ. Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venissset et eum a ianua quaereret,exclamavit ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venissset et eum a ianua quaereret,exclamavit Nasica se domi non esse,etsi domi erat.tum Ennius indignatus

Διαβάστε περισσότερα

2001-2010 102 107 113 123 134 145 156 167 177 189

2001-2010   102 107 113 123 134 145 156 167 177 189 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 2001-2010 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεµάτων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

Με ερωτηµατικές αντωνυµίες και επιρρήµατα εισάγονται. αναφορικές προτάσεις

Με ερωτηµατικές αντωνυµίες και επιρρήµατα εισάγονται. αναφορικές προτάσεις ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Οι προτάσεις είτε είναι κύριες είτε δευτερεύουσες συνδέονται µεταξύ τους στον λόγο και δηµιουργούν σχέσεις. Εκφράζονται νοήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ/ΓΝΩΣΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ IB LANGUAGE AND LITERATURE H/SL

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ/ΓΝΩΣΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ IB LANGUAGE AND LITERATURE H/SL ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ/ΓΝΩΣΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ IB LANGUAGE AND LITERATURE H/SL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (πρώτη παράγραφος) 1. Το απόσπασμα από το μυθιστόρημα/ από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Επομένως, οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας ούτε εκ φύσεως ούτε ενάντια στη φύση, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε και τελειοποιούμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014. για την

Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014. για την Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014 για την απόκτηση Επάρκειας και Ετοιμότητας στη Διδακτική και τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην ΘΕΜΑ 1ο Μετὰ δὲ τοῦτο οὐ πολλῷ 1 ὕστερον 2 καταλαµβάνουσιν 3 οἱ Ηλεῖοι Λασιῶνα 4, τὸ 5 µὲν παλαιὸν 6 ἑαυτῶν 7 ὄντα, ἐν δὲ τῷ παρόντι συντελοῦντα 8 εἰς τὸ Αρκαδικόν. οἱ µέντοι Αρκάδες οὐ παρωλιγώρησαν 9,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet*

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet* Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα Henri Tonnet* Παρ ότι η νέα ελληνική γλώσσα είναι κλιτική, η σειρά των λέξεων σ αυτή δεν είναι εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 1. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της «χ» παραγράφου ή (εναλλακτική διατύπωση) Να βρείτε τη δομή της «χ» παραγράφου. (βλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Προσοχή: Επειδή πολλοί χρήστες πιθανόν να μην έχουν εγκατεστημένη την κατάλληλη γραμματοσειρά για να διαβάσουν Αρχαία Ελληνικά, δίνουμε το κείμενο της εκφώνησης σκαναρισμένο και το υπόλοιπο σε μονοτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Ενότητα: Ο μαγικός κόσμος του θεάτρου και του κινηματογράφου

5 η Ενότητα: Ο μαγικός κόσμος του θεάτρου και του κινηματογράφου 5 η Ενότητα: Ο μαγικός κόσμος του θεάτρου και του κινηματογράφου Γλώσσα Α Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σ.σ. 82-96) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Γ τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Επιµέλεια : Κουρδή Άννα ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Επιµέλεια : Κουρδή Άννα ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Β - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Επιµέλεια : Κουρδή Άννα ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΛΑΓΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΕΥΘΥ Κατά την µετατροπή πλαγίου λόγου σε ευθύ τα ειδικά απαρέµφατα και οι κατηγορηµατικές µετοχές µετατρέπονται

Διαβάστε περισσότερα