ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραµµα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωµένο Βασίλειο, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερµανία, Ελβετία (αγγλόφωνα προγράµµατα). Το πρόγραµµα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, που θέλουν να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους µε εξειδίκευση σε κλάδους, που απαιτούν τεχνολογίες αιχµής αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέµατα ιοίκησης και Στρατηγικής. Οι υποτροφίες αφορούν στην πραγµατοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης, µε µέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Εξειδίκευσης (Master s Degree). Για το ακαδηµαϊκό έτος 2013 / 2014 θα χορηγηθούν επτά (7) συνολικά υποτροφίες. Ως καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η 1 η Απριλίου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ύο (2) υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές σε θεµατικές ενότητες, που αφορούν Τοµείς της Μηχανικής µε έµφαση στη ιύλιση και Εµπορία Πετρελαιοειδών (ΚΩ. ΤΟΜΕΑ: ΤΜ ), όπως: Process and Chemical Engineering Fuel Technology Environmental Engineering Maintenance Engineering Τέσσερις (4) υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές σε θεµατικές ενότητες, που αφορούν Επιστήµες Οικονοµίας και ιοίκησης µε εφαρµογές στη ιύλιση και Εµπορία Πετρελαιοειδών (ΚΩ. ΤΟΜΕΑ: ΤΟ ), όπως: ΜΒΑ Finance and Economics Petroleum Law & Policy Petroleum Business Marketing and Management Operations & Manufacturing Management Information Technology / Systems Μία (1) υποτροφία για µεταπτυχιακές σπουδές στην Έρευνα και Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων (ΚΩ. ΤΟΜΕΑ: ΤΕΥ), µε έµφαση στα παρακάτω: Exploration / Petroleum Geophysics Petroleum Geosciences Petroleum Engineering Σελ. 1 από 6

2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. 2. Η ηλικία τους να µην υπερβαίνει το 29 ο έτος (να έχουν γεννηθεί µετά την 31/12/1983). Υποψήφιοι µε επαγγελµατική εµπειρία, σε χώρους συναφείς µε τα επιδιωκόµενα αντικείµενα σπουδών, µπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία εφόσον η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 31 ο έτος. 3. Να είναι πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστηµίων ή κάτοχοι ισότιµων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού. 4. Να κατέχουν πτυχίο µε ελάχιστη βαθµολογία, αναλόγως του εκπαιδευτικού ιδρύµατος από το οποίο αποφοίτησαν: Ελληνικά ΑΕΙ Πανεπιστηµιακής Κατεύθυνσης: 8/10 Βρετανικά Πανεπιστήµια: First Class Honours Degree Πανεπιστήµια ΗΠΑ/ Καναδά: 3,6/4 Γαλλικά Πανεπιστήµια: 17/20 Γερµανικά Πανεπιστήµια: 2,2/1 Ελβετικά Πανεπιστήµια: Ισότιµη βαθµολογία Αίτηση θα µπορούν να υποβάλουν και υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τις ανωτέρω βαθµολογίες, αλλά ο βαθµός πτυχίου τους αντιστοιχεί στο ανώτατο ποσοστό βαθµολογίας (10%) του έτους αποφοίτησης της οικείας σχολής. 5. Να είναι αποδεκτοί (γραπτή προσφορά θέσης) σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυµα της επιλογής τους, στις εξής χώρες: Ηνωµένο Βασίλειο, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερµανία, Ελβετία (αγγλόφωνα προγράµµατα). Την επιστολή αποδοχής θα πρέπει να προσκοµίσουν πριν την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και όχι αργότερα από την 31 η Μαΐου Να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα και να είναι κάτοχοι Proficiency (κατά προτίµηση του Cambridge) ή αν υπάρχει Advanced Diploma µε βαθµό Α (Cambridge) ή TOEFL µε 92 µονάδες τουλάχιστον (Internet-based Total) ή 235 µονάδες τουλάχιστον (Computer-based Total), ή IELTS µε βαθµό τουλάχιστον 6,5 αλλά και πάνω από 6 σε όλα τα subtests. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος που µεσολαβεί από την απόκτησή τους δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 3 χρόνια. Η κατάθεση πτυχίου αγγλόφωνου πανεπιστηµίου απαλλάσσει τους υποψήφιους από την υποχρέωση κατάθεσης των παραπάνω διπλωµάτων. 7. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει: Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόµιµα απαλλαγεί ή Να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών ή να είναι στρατευµένοι και η θητεία τους να λήγει µέχρι την 31η Αυγούστου Σελ. 2 από 6

3 8. εν γίνονται δεκτές υποψηφιότητες εργαζοµένων στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και τις θυγατρικές τους εταιρείες καθώς και συγγενών πρώτου βαθµού αυτών. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 1. Συµπληρωµένο Έντυπο Αίτησης Υπεύθυνη ήλωση. ιατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας: (Γραφείο Τύπου/ Ανακοινώσεις) Το έντυπο θα πρέπει να είναι συµπληρωµένο από τον ίδιο τον υποψήφιο, στην ελληνική γλώσσα και χωρίς καµία παράλειψη πεδίου. 2. Φωτογραφία (πρόσφατη) µεγέθους ταυτότητας, στην προβλεπόµενη θέση του Εντύπου Αίτησης. 3. Αντίγραφο πτυχίου, µε τον τελικό βαθµό αριθµητικά και µε ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων και αναλυτική βαθµολογία όλων των ετών. Επίσης για τους απόφοιτους ξένων Πανεπιστηµίων απαιτείται βεβαίωση µε το χαρακτηρισµό που αντιστοιχεί στη διαβάθµιση του πτυχίου τους, βάσει του κανονισµού του πανεπιστηµίου (π.χ. First Class Honours Degree), µε επίσηµη µετάφραση. 4. Βεβαίωση εγγραφής ή οριστική επιστολή αποδοχής από το εκπαιδευτικό ίδρυµα της επιλογής τους, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Εξειδίκευσης (Master s Degree). 5. Πρόγραµµα και διάρκεια επιδιωκόµενων σπουδών µε εκτύπωση από την ιστοσελίδα της οικείας Σχολής στην Αγγλική γλώσσα. 6. ύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του Τµήµατος στο οποίο ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Οι επιστολές θα πρέπει να είναι απαραιτήτως υπογεγραµµένες και να κατατίθενται από τον υποψήφιο σε κλειστό φάκελο, µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ή θα αποστέλλονται απευθείας από τον καθηγητή στo 7. Επίσηµο αποδεικτικό πτυχίο αγγλικής γλώσσας (βλ. Προϋποθέσεις Υποβολής Αίτησης). 8. Συνοπτικό Βιογραφικό Σηµείωµα (έως 2 σελίδες Α4), στην ελληνική γλώσσα. Στο Βιογραφικό θα πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, σπουδές, ξένες γλώσσες, δεξιότητες, τυχόν επαγγελµατική εµπειρία, διακρίσεις, συµµετοχή σε σεµινάρια και όσα ακόµη στοιχεία µπορούν να συνεκτιµηθούν και να χαρακτηρίσουν ένα Βιογραφικό ως εξαιρετικό. 9. ήλωση Σκοπού (statement of purpose), έκτασης µέχρι 300 λέξεων, όπου ο υποψήφιος αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επιθυµεί να ακολουθήσει το συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών, τις µελλοντικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες του (συµπληρώνετε σε ειδικό πεδίο που υπάρχει στο Έντυπο Αίτησης). 10. Εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου εισοδήµατος των γονέων και του υποψηφίου για το οικονοµικό έτος Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σελ. 3 από 6

4 Πρόσθετα δικαιολογητικά: 1. Από τους υποψήφιους που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτούµενες βαθµολογίες, αλλά ο βαθµός πτυχίου τους αντιστοιχεί στο ανώτατο ποσοστό βαθµολογίας (10%) του έτους αποφοίτησης της οικείας σχολής, σχετική βεβαίωση από το Πανεπιστήµιο ή τη Σχολή τους (βλ. Υποδείγµατα βεβαίωσης βαθµολογικής κατάταξης υποψηφίου). 2. Βεβαίωση προηγούµενης εργασιακής εµπειρίας από τον εργοδότη, ασφάλιση κτλ., για υποψήφιους που επιθυµούν να κάνουν Master στη ιοίκηση Επιχειρήσεων (MBA). 3. Υποψήφιοι µε επαγγελµατική εµπειρία, σε χώρους συναφείς µε τα επιδιωκόµενα αντικείµενα σπουδών, µπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία εφόσον η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 31 ο έτος. Στην περίπτωση αυτή θα προσκοµίζεται συστατική επιστολή βεβαίωση από τον/ τους εργοδότη/ τες, ασφάλιση κτλ. 4. Από τους άρρενες υποψήφιους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (βλ. Προϋποθέσεις Υποβολής Αίτησης). 5. Τυχόν έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινωνικών ή οικονοµικών κριτηρίων, όπως βεβαιώσεις ανεργίας, µονογονεϊκής οικογένειας, κτλ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το Έντυπο Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση µαζί µε τα δικαιολογητικά τους ως εξής: Ταχυδροµικώς, µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Χειµάρρας 8 Α, Μαρούσι Υπόψη ιεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Οµίλου, Με την ένδειξη «Πρόγραµµα Υποτροφιών 2013/ 2014» και αναγράφοντας απαραιτήτως τον αντίστοιχο ΚΩ ΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: µε Θέµα τον αντίστοιχο ΚΩ ΙΚΟ ΤΟΜΕΑ και επισυναπτόµενα τα δικαιολογητικά. µέχρι και την 1 η Απριλίου Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση σε έναν µόνο από τους τρείς Τοµείς (ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑ: ΤΜ ή ΤΟ ή ΤΕΥ). Η αποστολή της αίτησης δεν συνεπάγεται την αποδοχή της. Στη διαδικασία αξιολόγησης θα συµπεριληφθούν ΜΟΝΟ οι αιτήσεις που θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, εντός των καθορισµένων προθεσµιών, που αναγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη. Εκπρόθεσµη υποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού, συνεπάγεται απόρριψη της αίτησης. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. Γι αυτό, οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν απλές φωτοτυπίες των επίσηµων εγγράφων, µεγέθους Α4. εν απαιτείται επικύρωση. Πρωτότυπα έγγραφα ή επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών θα ζητηθούν κατά το τελικό στάδιο της διαδικασίας επιλογής. Σελ. 4 από 6

5 Οι υπότροφοι υποχρεούνται να ενηµερώνουν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εάν λαµβάνουν παράλληλα και άλλη υποτροφία ή χορηγία για το ίδιο επίπεδο σπουδών. Επίσης κατά πόσο υπάρχει έµµισθη σχέση µε το πανεπιστήµιο στο ίδιο διάστηµα. Τέλος ο υποψήφιος δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η εξέταση και η συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από ειδική Επιστηµονική Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί από τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Κατά την αξιολόγηση, θα εκτιµηθούν τα εξής ακαδηµαϊκά κριτήρια: o Η συνολική βαθµολογία και η βαθµολογική επίδοση στα µαθήµατα, τα συναφή µε τα αντικείµενα των υποτροφιών. o Το κύρος της Σχολής στην οποία έχει γίνει αποδεκτός ο υποψήφιος. o Το κύρος και το περιεχόµενο του µεταπτυχιακού προγράµµατος. o Οι συστατικές επιστολές. o Το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιµηθούν α) το Βιογραφικό Σηµείωµα β) το συνολικό προφίλ και η προσωπικότητα του υποψηφίου, γ) η ήλωση Σκοπού, και δ) τυχόν κοινωνικά κριτήρια. Σε περίπτωση που ζητηθεί ακρόαση ή συνέντευξη του υποψηφίου από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η προσέλευση είναι υποχρεωτική. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων, υποβάλει σχετική πρόταση προς τη ιοίκηση του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η οποία λαµβάνει την τελική απόφαση για την απονοµή ή όχι υποτροφίας. Επίσης διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, ακόµη κι αν αυτή πληροί όλες τις προϋποθέσεις, χωρίς να είναι υποχρεωµένη να αιτιολογεί την απόφασή της είτε για την απόρριψη είτε για την αποδοχή της αίτησης. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης θα γνωστοποιηθούν κατά το δεύτερο 15νθήµερο του Ιουνίου Τα αποτελέσµατα αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα (Γραφείο τύπου/ Ανακοινώσεις). Ο ανάδοχος της κάθε υποτροφίας θα πληροφορείται για το αποτέλεσµα µε βάση τον Επιστηµονικό Κλάδο που επέλεξε και τον αριθµό πρωτοκόλλου που θα παραλάβει µε την κατάθεση της αίτησής του. ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ηµεροµηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η 1 η Οκτωβρίου 2013 ή η ηµεροµηνία επίσηµης έναρξης του προγράµµατος σπουδών. Η συνολική διάρκεια της υποτροφίας δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του χρόνου σπουδών που καθορίζεται από την αρµόδια Σχολή, στην οποία έχει Σελ. 5 από 6

6 γίνει δεκτός ο υποψήφιος. Στην περίπτωση υποψηφίων που έχουν ήδη ξεκινήσει τις µεταπτυχιακές σπουδές τους κατά το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος θα συνεκτιµηθεί η επίδοση κατά το 1 ο έτος των µεταπτυχιακών σπουδών. Η µέγιστη χρονική διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται στα δύο έτη, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλουν βεβαιώσεις προόδου σπουδών σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η παροχή της υποτροφίας µπορεί να ανασταλεί, µετά από αίτηση του υποτρόφου, για διάστηµα µικρότερο του ενός έτους, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Η ιοίκηση του Οµίλου αποφασίζει, κατά την κρίση της, την ανάκληση ή και οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν εκτιµά ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι που το επιβάλλουν (πορεία σπουδών, ήθος υποτρόφου κτλ.). Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι υπότροφοι έχουν την υποχρέωση να εργαστούν στον Όµιλο µέχρι τρία έτη, εφόσον τους ζητηθεί. ΕΙ ΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Οι υποτροφίες συνίστανται στην καταβολή χρηµατικού ποσού µέχρι ευρώ ετησίως για δίδακτρα καθώς και ευρώ το µήνα για έξοδα διαβίωσης (κατά τους µήνες παρακολούθησης του προγράµµατος σπουδών κάθε ακαδηµαϊκού έτους). Ο χρόνος σπουδών δεν θα πρέπει να είναι µικρότερος των εννέα µηνών. Ο υπολογισµός της χρονικής διάρκειας της υποτροφίας γίνεται µε βάση την ελάχιστη διάρκεια, που ορίζεται από τον Κανονισµό Σπουδών για το συγκεκριµένο έτος και πρόγραµµα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι υποψήφιοι να µπορούν να δικαιολογήσουν µε ποιο τρόπο θα καλύψουν το κόστος σπουδών σε περίπτωση που αυτό υπερβαίνει το ποσό της υποτροφίας. Τα ποσά αυτά είναι τα ανώτατα που µπορεί να καταβληθούν. Η ιοίκηση του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει την καταβολή µερικής αντί πλήρους υποτροφίας ή την ανάκληση της υποτροφίας, αφού λάβει υπόψη αντικειµενικά κριτήρια που σχετίζονται µε τον υπότροφο. Η υποτροφία ενεργοποιείται µετά την υποβολή της βεβαίωσης οριστικής εγγραφής του υποτρόφου στο Πανεπιστήµιο ή τη Σχολή. εν χορηγούνται υποτροφίες για σπουδές µερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των υποτροφιών, ο υπότροφος δεν έχει το δικαίωµα να τροποποιεί το πρόγραµµα σπουδών που έχει υποβάλει, παρά µόνο για λόγους ανωτέρας βίας, τους οποίους η Επιτροπή Αξιολόγησης και η ιοίκηση του Οµίλου θα εκτιµήσουν κατά την απόλυτη κρίση τους. Σελ. 6 από 6

7 Θέση για φωτογραφία ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013/2014 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Συμπληρώνονται με κεφαλαία) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΟ ΕΠΩΝΥΜΟ & ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ & ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ οδός ή/και Τ.Θ. αριθμός περιοχή Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Εάν είστε έγγαμος αναφέρατε: ΕΠΩΝΥΜΟ & ΟΝΟΜΑ ΣΥΖYΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΥΖYΓΟΥ Γενικές πληροφορίες: Έχετε υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλετε φέτος αίτηση για υποτροφία σε άλλο φορέα, παράλληλα με την παρούσα αίτησή σας; ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ναι σε ποιον και πότε θα σας γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα; Σελ. 1 από 7

8 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΜΔ) ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΑΣ (σύμφωνα με την προκήρυξη): Process and Chemical Engineering Fuel Technology Environmental Engineering Maintenance Engineering Άλλος: ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΟΔ) ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΑΣ (σύμφωνα με την προκήρυξη): ΜΒΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΤΟΜΕΑ: ΤΜΔ ή ΤΟΔ ή ΤΕΥ) Finance and Economics Petroleum Law & Policy Petroleum Business Marketing and Management Operations & Manufacturing Management Information Technology / Systems Άλλος: ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΕΥ) ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΑΣ (σύμφωνα με την προκήρυξη): Exploration / Petroleum Geophysics Petroleum Geosciences Petroleum Engineering Άλλος: Σελ. 2 από 10

9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ & ΤΜΗΜΑ: (Μπορείτε να αναφέρετε έως 5 Πανεπιστήμια με σειρά προτίμησης, εφ όσον τα προγράμματα αφορούν στον ίδιο Τομέα σπουδών. Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη οριστική αποδοχή ή εγγραφή να αναφέρουν το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο και Τμήμα) Α/Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ/ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (Αναφέρατε σε μήνες την ελάχιστη προβλεπόμενη σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του πανεπιστημίου) ΕΝΑΡΞΗ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΛΗΞΗ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένος/η, αναφέρατε την ημερομηνία πρώτης εγγραφής (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ/ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2013 (Αναφέρατε σε μήνες) ΔΗΛΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ (Statement of purpose) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Η συμπλήρωση των ακόλουθων πεδίων είναι υποχρεωτική για την αξιολόγηση της αίτησης) Α) Γιατί αποφασίσατε να ακολουθήσετε σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου, στον συγκεκριμένο Τομέα; (300 λέξεις) Σελ. 3 από 10

10 Β) Ποιές είναι οι επαγγελματικές σας επιδιώξεις μετά την λήξη των σπουδών σας; (100 λέξεις) ΚΟΣΤΟΣ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΔΙΩΚΩΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Αναφέρατε το ετήσιο κόστος διδάκτρων των επιδιωκόμενων σπουδών σας. (Χρησιμοποιήστε ακέραιους αριθμούς, όχι δεκαδικούς. Σημειώστε οπωσδήποτε το νόμισμα) Σας έχει εγκριθεί οποιασδήποτε μορφής επιχορήγηση για τις ως άνω σπουδές; ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ναι, αναφέρατε: Α) τον φορέα της επιχορήγησης Απαλλαγή διδάκτρων με ετήσιο ποσό: Β) το είδος της επιχορήγησης Υποτροφία με ετήσιο ποσό: Άλλη έμμισθη σχέση με ετήσιο ποσό: Γ) την διάρκεια της επιχορήγησης Από: (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Έως: (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Δ) εάν είναι ανανεώσιμη ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ Ή ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΠΟΥΔΕΣ (Δεν αναγράφονται οι επιδιωκόμενες σπουδές για τις οποίες υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος) ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗ- ΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ * ΒΑΘΜΟΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) ** Σελ. 4 από 10

11 * Πτυχίο, Δίπλωμα, Bachelor s, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Master s ** Ο Βαθμός να αναγράφεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Απαιτούμενη για την διεξαγωγή των σπουδών) ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΕΤΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Σελ. 5 από 10

12 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εάν έχετε παιδί/ παιδιά αναφέρατε τον αριθμό και την ηλικία του/ τους. Συμπληρώστε εάν κάποιος από τους δυο γονείς σας έχει αποβιώσει. ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 (Σημειώσατε την αντίστοιχη κατηγορία. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει και προσωπικό εισόδημα, να συνυπολογιστεί με το οικογενειακό) Μέχρι και άνω Εάν εργάζεστε αναφέρατε: 1. Εργοδότη 2. Θέση εργασίας 3. Ημερομηνία πρόσληψης Θα σας χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια κατά την διάρκεια των σπουδών σας; ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ναι, η εκπαιδευτική άδεια θα είναι με αποδοχές; ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟAIΡEΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σελ. 6 από 10

13 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Ο/Η υπογεγραμμένος/η του δηλώνω υπεύθυνα ότι αποστέλλω αίτηση για το Πρόγραμμα Υποτροφιών 2013/ 2014 του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και επισυνάπτω τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την προκήρυξη: 1. Μία φωτογραφία (πρόσφατη) μεγέθους ταυτότητας 2. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα 3. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών ή αναλυτική βαθμολογία με τον μέχρι τώρα μέσο όρο βαθμολογίας 4. Βεβαίωση του Πανεπιστημίου με την σειρά κατάταξης αποφοίτησης (εάν απαιτείται) 5. Αντίγραφο τίτλου Master ή άλλου μεταπτυχιακού διπλώματος (εάν έχει αποκτηθεί) 6. Απόσπασμα Κανονισμού Σπουδών της Σχολής, όπου αναφέρεται η βαθμολογική κλίμακα του Πανεπιστημίου αποφοίτησης (αφορά τους απόφοιτους ξένων Πανεπιστημίων) 7. Επίσημο αποδεικτικό πτυχίο αγγλικής γλώσσας 8. Απόσπασμα από τον Κανονισμό Σπουδών του Πανεπιστημίου, όπου θα φοιτήσει ο υποψήφιος, ή επίσημη βεβαίωση της Σχολής για το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας 9. Δύο συστατικές επιστολές 10. Αντίγραφο αλληλογραφίας του υποψήφιου με τα Πανεπιστήμια ή βεβαίωση εγγραφής 11. Από τους υποψήφιους που σπουδάζουν ήδη στις ΗΠΑ: Visa F1 / J1 ή άλλο ανάλογο έγγραφο 12. Πρόγραμμα επιδιωκόμενων σπουδών 13. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 14. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 15. Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας (όπου απαιτείται) 16. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινωνικών / οικονομικών κριτηρίων Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να εσωκλείονται στον φάκελο αποστολής ή να επισυνάπτονται και να αποστέλλονται στο με την σειρά που αναφέρονται. Εάν κάποιο από αυτά δεν έχει αποσταλεί, ο υποψήφιος θα πρέπει να αναφέρει την αιτία της καθυστέρησης και τον χρόνο που θα το αποστείλει. Κάθε δικαιολογητικό, εάν υπερβαίνει την μία σελίδα, θα είναι απλά συρραμμένο στην άνω αριστερή γωνία. Δεν θα τοποθετούνται σε ζελατίνες ή βιβλιοδετημένα ντοσιέ. Μέχρι και 31/05/2013, οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν συμπληρωματικά: 1. Οριστική αποδοχή του υποψήφιου από το Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή. 2. Βεβαίωση της Σχολής ή σχετικό έντυπο από την ιστοσελίδα της Σχολής για το συνολικό ετήσιο κόστος σπουδών. Σελ. 7 από 10

14 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες ότι: 1. Έλαβα πλήρη γνώση της Προκήρυξης Μεταπτυχιακών Υποτροφιών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ακαδημαϊκού έτους 2013/2014 και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους. 2. Πληρώ όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη για υποβολή αίτησης. 3. Δεν εργάζομαι, ούτε έχω συγγένεια πρώτου βαθμού με εργαζόμενο στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και τις θυγατρικές τους. 4. Παράλληλα με την παρούσα αίτηση, αποστέλλω όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά με καταληκτική ημερομηνία αποστολής την 1/4/ Από το ποινικό μου μητρώο προκύπτει ότι: α) Εκκρεμεί ποινική δίωξη εναντίον μου: ΝΑΙ ΟΧΙ (Εάν ναι, λόγος:...) β) Έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση σε βάρος μου: ΝΑΙ ΟΧΙ (Εάν ναι, λόγος:.) Όλα τα στοιχεία που αναφέρω στην παρούσα ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ είναι αληθή και θα προσκομίσω κάθε στοιχείο ή δικαιολογητικό που θα μου ζητηθεί για επιβεβαίωσή τους. Σε περίπτωση ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων, γνωρίζω ότι η αίτηση αποσύρεται από την διαδικασία αξιολόγησης. Γνωρίζω και δίνω την συγκατάθεσή μου στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ όπως, στο πλαίσιο της ισχύουσας Νομοθεσίας (Ν. 2472/97) περί προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συλλέγει και επεξεργάζεται τις προσωπικές μου πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στην παρούσα Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, τα συνυποβαλλόμενα με αυτήν έγγραφα και τυχόν άλλα έγγραφα και στοιχεία που υποβάλλω από καιρό σε καιρό, για εσωτερικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, της πορείας σπουδών των υποτρόφων, της δημιουργίας στατιστικών πινάκων και κάθε άλλης συναφούς χρήσης. Αποδέκτες των δεδομένων δύνανται να είναι η Διοίκηση, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι υπάλληλοί τους και οι επιστημονικοί σύμβουλοι που απαρτίζουν την Επιτροπή Αξιολόγησης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. (Πόλη)...,.../.../20... Ο/ Η Αιτ... (υπογραφή) Ημερομηνία Παραλαβής:. (Συμπληρώνονται από την Δ/νση ΕΚΕ Ομίλου ΕΛ.ΠΕ.) Πρωτόκολλο Παραλαβής: Σελ. 8 από 10

15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013/2014 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΝ ΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Βεβαιώνεται ότι ο/η κύριος/κυρία (Όνομα, Επώνυμο) του (Πατρώνυμο), ορκίστηκε πτυχιούχος του Τμήματος (Τμήμα) του Πανεπιστημίου (επωνυμία Εκπαιδευτικού Ιδρύματος) τον (μήνας/ έτος). Ο βαθμός πτυχίου του/της είναι (βαθμός πτυχίου αριθμητικά και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). Ο/η κύριος/κυρία (Όνομα, Επώνυμο) αποφοίτησε με σειρά κατάταξης (π.χ. 2ος/2η) μεταξύ των (συνολικός αριθμός, π.χ. 40) φοιτητών/φοιτητριών που αποφοίτησαν κατά την ορκωμοσία του μηνός (μήνας) του ακαδημαϊκού έτους (ακαδημαϊκό έτος αποφοίτησης). [Σφραγίδα και υπογραφή Πανεπιστημίου] Σημείωση: Στο παραπάνω κείμενο δεν συμπληρώνονται στοιχεία. Αποτελεί υπόδειγμα βεβαίωσης που θα εκδώσει το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Σελ. 9 από 10

16 SCHOLARSHIP PROGRAMMES FOR THE ACADEMIC YEAR 2013/2014 CERTIFICATE SAMPLE FOR CANDIDATES WHO DO NOT HAVE THE REQUIRED MINIMUM GRADES We hereby certify that Mr./Ms. (Name, Surname) graduated from the Department of (Name of the Department) at the University of (Name of University) on (date). His/her Classification/Grade Point Average is (i.e. 65%, Second Class Honours, Pass etc.). Mr./Ms. (Name, Surname) graduated (ranking, i.e. 1 st, 2 nd etc.) out of a total of (number of students taking the course at the same time) students, during the academic year (academic year). [Signature and University Seal] N.B. The above text is a sample of the required certificate. The actual certificate should be prepared in a separate document. Σελ. 10 από 10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 16 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015/2016, για Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ To Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 28 ΜΑΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνικοοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΑΜΑ, 1-09-014 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1370 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΡΑΜΑΣ Ν.Π... Ο.Τ.Α. Ταχ. /νση: Βεργίνας 18 Α, 66100 Τηλέφωνο: 510-470 Φαξ: 510-577 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Διοικητική ΥΠΔΝΣΗ : Διοικητικού ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού ΠΛΗΡΟΦ: ΤΗΛ: 210-7288130 &131 Αθήνα 24.1.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 543 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ύδρα, 22/0/203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ Αριθ.πρωτ. 52./28/203 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 29 Μαΐου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 19744 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΤΟΣ 2015-2016 Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος Κόρινθος, 6 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014.

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ.πρωτ: 25873/27.3.2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Π-Μ) ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΚΣ/ΑΕΝ) Συντάσσεται και εγκρίνεται κατ επιταγή του άρθρου 22 παρ. 3 του Νόμου 2638/98 (ΦΕΚ Α 204/2-9-1998) Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα