ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014

2 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης Απονεμόμενοι μεταπτυχιακοί τίτλοι Οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ Όργανα διοίκησης Λοιποί ακαδημαϊκοί θεσμοί Δικαιούχοι κριτήρια επιλογής Κατηγορίες δικαιούχων Κριτήρια επιλογής των φοιτητών Ακαδημαϊκές λειτουργίες Σεμιναριακά μαθήματα Εγγραφές-Σπουδαστικά Θέματα Διαλέξεις Ημερίδες Συνέδρια Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιολόγηση-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τελικός βαθμός επίδοσης του φοιτητή Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Διδακτορικό Δίπλωμα Λειτουργίες στήριξης του ακαδημαϊκού έργου Ερευνητικά εργαστήρια του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου - Συνεργασία με το ΠΜΣ Μονάδα ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εξέλιξης των φοιτητών Βιβλιοθήκη και Εργαστηριακή Υποδομή Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες του ΠΜΣ Πόροι του ΠΜΣ Διαχείριση Εσόδων Συμπληρωματικές Διατάξεις Έναρξη Ισχύος

3 1. Προοίμιο Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (επίκειται και έκδοση ΦΕΚ με την αναμόρφωση του Προγράμματος), για το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο Επιστήμη της Μετάφρασης, το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο οικείο γνωστικό πεδίο. Η πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος, η οποία διήρκεσε μέχρι το Φεβρουάριο του 2000, χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Η β' φάση του προγράμματος ( ) χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του κρατικού προϋπολογισμού, μέσω του προγράμματος ΕΠΑΕΚ ΙΙ. Έκτοτε, οι λειτουργίες του Προγράμματος χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ο παρών κανονισμός βασίζεται στις διατάξεις των Ν. 1268/82 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στις διατάξεις των Ν.2083/92 και Ν. 3685/2008 όπως ισχύουν σήμερα. Οι επιμέρους ρυθμίσεις του κωδικοποιούν αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, καθώς και της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως τα αρμόδια εποπτικά όργανα του ΠΜΣ, σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική και ελληνική νομοθεσία. 2. Αντικείμενο σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη της Μετάφρασης Το νέο Πρόγραμμα, ακολουθώντας τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα μεταπτυχιακών προγραμμάτων, έχει σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης, στον επιστημονικό τομέα της Διδακτικής της Μετάφρασης, στον τομέα της Ορολογίας και των εφαρμογών του στη Μετάφραση, στις Νέες Τεχνολογίες στη Μετάφραση, στα επιστημονικά πεδία της Ειδικής Μετάφρασης (Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής και Ιατρικής) και της Λογοτεχνικής Μετάφρασης με στόχο την εξειδίκευση στη μετάφραση με γλώσσες εργασίας κυρίως την Ελληνική και την Αγγλική, αλλά και με αναφορές στη Γαλλική και τη Γερμανική. Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής του ΠΜΣ έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των Ν. 2916/2001, 2327/95 και 3685/ Απονεμόμενοι μεταπτυχιακοί τίτλοι Το ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης απονέμει τους κάτωθι τίτλους: α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης της Μετάφρασης. Στον τίτλο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης αναγράφεται το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ΕCTS) που απέκτησε συνολικά (90 μονάδες ΕCTS), από την παρακολούθηση των σεμιναριακών μαθημάτων(60 μονάδες ΕCTS) και την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 μονάδες ΕCTS). β) Διδακτορικό Δίπλωμα στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης της Μετάφρασης με δύο δυνατότητες ειδίκευσης: 1. Θεωρία, Πράξη και Διδακτική της Μετάφρασης 2. Θεωρία, Πράξη και Διδακτική της Διερμηνείας 3

4 4. Οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ 4.1. Όργανα διοίκησης Η οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης βασίζεται στο Νόμο-Πλαίσιο για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ, όπως ισχύσει, και ιδιαίτερα στο Ν. 2083/92 και το Ν.3685/2008, με τους οποίους ρυθμίζονται τα σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ στο επίπεδο του Τμήματος είναι, ενδεικτικώς: 1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ της Συνέλευσης του Τμήματος και δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Η ΓΣΕΣ είναι ενδεικτικώς αρμόδια για: 1. τον ορισμό του Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2454/ για τον καθορισμό του αριθμού και της θητείας των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ 3. τον ορισμό των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ 4. την έγκριση του ακαδημαϊκού προσανατολισμού και τη λειτουργία του ΠΜΣ, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος. 5. τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών 6. τον ορισμό των μελών των εξεταστικών επιτροπών 7. την απονομή των μεταπτυχιακών διπλωμάτων 8. τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών 9. την εισήγηση προς τη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προτάσεων συνεργασίας με πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και κάθε άλλη στρατηγική συνεργασία η οποία κρίνεται σκόπιμη για την ανάπτυξη του ΠΜΣ. 2. Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης είναι τριμελής και απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Συντονιστική Επιτροπή, μετά από σχετική απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος, έχει την ευθύνη του συντονισμού και της εύρυθμης λειτουργίας του Προγράμματος, καθώς και της υποβολής σχετικών προτάσεων στη ΓΣΕΣ του Τμήματος. Η θητεία της ΣΕ είναι τριετής. 3. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών Ως Διευθυντής του ΠΜΣ ορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος μέλος ΔΕΠ από τις ανώτερες βαθμίδες (Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής) του Τμήματος. Ως Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στη ΓΣΕΣ του Τμήματος κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΜΣ Η θητεία του/της είναι τριετής Λοιποί ακαδημαϊκοί θεσμοί Ομάδα εργασίας του ΠΜΣ Με απόφαση της ΓΣΕΣ, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, συγκροτείται η ομάδα εργασίας του ΠΜΣ η οποία αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ και τους λοιπούς εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι αναλαμβάνουν διδακτικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο στο πλαίσιο του ΠΜΣ Ο θεσμός του επιβλέποντος καθηγητή Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, ένα μέλος ΔΕΠ από αυτά που τους έχει ανατεθεί μεταπτυχιακό έργο ως επιβλέπων καθηγητής. Η Συντονιστική Επιτροπή και το επιβλέπον μέλος έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του φοιτητή. 4

5 5. Δικαιούχοι κριτήρια επιλογής Στο ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης γίνονται δεκτοί κατ έτος έως τριάντα (30) φοιτητές Κατηγορίες δικαιούχων Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί ως φοιτητές μεταφραστές διεθνών οργανισμών ή κρατικών φορέων της αλλοδαπής κατόπιν εφαρμογής ειδικών συμφωνιών. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ 12γ του Ν.2916/2001 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν.2327/95, είναι δυνατή η συμμετοχή στις εξετάσεις εισαγωγής του ΠΜΣ πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Τέλος, επιτρέπεται η παρακολούθηση σεμιναριακών μαθημάτων του ΠΜΣ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε φοιτητές εγγεγραμμένους σε οργανωμένους κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών της αλλοδαπής, εφόσον υπάρχει συμφωνία συνεργασίας με σχετικά πανεπιστημιακά ιδρύματα Κριτήρια επιλογής των φοιτητών Τον μήνα Ιούνιο ή, το αργότερο, Σεπτέμβριο, με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, δημοσιεύεται στον ηλεκτρονικό τύπο προκήρυξη πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος και του Ιονίου Πανεπιστημίου και αποστέλλεται στα γραφεία διασύνδεσης ή στους καθ ύλην αρμοδίους φορείς των ελληνικών ΑΕΙ καθώς και στα συνεργαζόμενα Τμήματα της αλλοδαπής. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται τον Σεπτέμβριο ή/και Οκτώβριο κάθε έτους και οι εξετάσεις διεξάγονται τον Οκτώβριο. Η απόφαση που ρυθμίζει τη διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων λαμβάνεται τον μήνα Σεπτέμβριο από την ΓΣΕΣ και η υλοποίηση τους ανατίθεται στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Επιλογή φοιτητών: Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: (α) Ελληνική γλώσσα (γραπτή εξέταση), (β) Θεωρία της Μετάφρασης (γραπτή εξέταση), (γ) Μετάφραση από την Αγγλική προς την Ελληνική (γραπτή εξέταση) Επίσης, οι υποψήφιοι παρουσιάζονται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο τύπος των εξετάσεων, η εξεταστέα ύλη, καθώς και όλες οι σχετικές με τη διαδικασία των εξετάσεων λεπτομέρειες καθορίζονται στην απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος, ανακοινώνονται από τη γραμματεία του ΠΜΣ και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της δημοσιευομένης προκήρυξης. Όσα αναφέρονται στην κατ έτος δημοσιευόμενη προκήρυξη οφείλουν να συμφωνούν με τα ισχύοντα στον παρόντα Κανονισμό. Ο συνολικός βαθμός στις εισαγωγικές εξετάσεις εξάγεται ως εξής: 1. 30% από την εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Γλώσσα» 2. 30% από την εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία της Μετάφρασης» 3. 30% από την εξέταση στη Μετάφραση 4. 10% από τη συνέντευξη Υποψήφιος που θα λάβει βαθμό κάτω του 5/10 σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω δοκιμασίες αποκλείεται από το ΠΜΣ. Μετά το πέρας των εξετάσεων η ΓΣΕΣ ανακηρύσσει με απόφασή της τους επιτυχόντες. 5

6 6. Ακαδημαϊκές λειτουργίες 6.1. Σεμιναριακά μαθήματα Το νέο πρόγραμμα διαρκεί συνολικά τρία (3) εξάμηνα και περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα υποχρεωτικής παρακολούθησης μεταπτυχιακών σεμιναριακών μαθημάτων και ένα εξάμηνο για τη σύνταξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Σύμφωνα με τον αναλυτικό κύκλο σπουδών, ο φοιτητής συγκεντρώνει συνολικά ενενήντα (90) μονάδες ECTS (30 στο α' εξάμηνο, 30 στο β' εξάμηνο και 30 από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας). Τα σεμιναριακά μαθήματα του ΠΜΣ διεξάγονται κατά τα δύο (2) πρώτα συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα και διακρίνονται σε: μαθήματα κορμού (ένα (1) για κάθε εξάμηνο), τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές, μαθήματα επιλογής, από τα οποία οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν σύμφωνα με τη βούλησή τους δύο (2) σε κάθε εξάμηνο. Το διδακτικό εξάμηνο διαρκεί δέκα (10) εβδομάδες. Κάθε μάθημα, ανεξαρτήτως κατηγορίας, διαρκεί δύο ώρες εβδομαδιαίως. Επιτυχής εξέταση ή θετική αξιολόγηση σε ένα μάθημα εξασφαλίζει στους φοιτητές τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο μάθημα. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονείται κατά το τρίτο εξάμηνο και δεν απαιτεί την παρουσία του φοιτητή στο Τμήμα. Διευκρινίσεις 1. Εκτός των δύο υποχρεωτικών μαθημάτων επιλογής, οι φοιτητές δύνανται να παρακολουθήσουν ελεύθερα και χωρίς βαθμολογικό δείκτη οποιοδήποτε άλλο μάθημα επιλογής του εξαμήνου επιθυμούν, αρκεί να το δηλώσουν στη γραμματεία του ΠΜΣ με αίτησή τους, την οποία θα προσυπογράφει ο εκάστοτε διδάσκων. Ο τελευταίος δύναται να χορηγήσει βεβαίωση παρακολούθησης στους φοιτητές που κρίνει ότι ανταποκρίθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις του μαθήματος. 2. Ο αριθμός των προσφερόμενων μαθημάτων κάθε εξαμήνου αλλά και το εξάμηνο προσφοράς ενός μαθήματος μπορεί να τροποποιηθεί με έγκριση της ΓΣΕΣ του Τμήματος μετά από εισήγηση της ΣΕ του ΠΜΣ. 3. Φοιτητής που, κατά τα προβλεπόμενα στο 6.4. του παρόντος κανονισμού, επιλέγει να εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία η οποία θα συμπεριλαμβάνει πρακτική άσκηση σε έναν από τους φορείς που αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού (όπως αυτό κάθε φορά ισχύει) μπορεί με αίτησή του στη γραμματεία του ΠΜΣ, κατά τη διάρκεια του β εξαμήνου, να ζητήσει την ένταξή του στον φορέα για την περίοδο που επιθυμεί (η περίοδος αυτή δεν μπορεί να ξεπερνά τους δύο μήνες και τοποθετείται χρονικά στους φθινοπωρινούς μήνες). Με το πέρας της περιόδου της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής οφείλει να παραδώσει στην επιτροπή επίβλεψής του: ένα portfolio μεταφράσεων που ολοκληρώθηκαν κατά την άσκηση (5.000 λέξεις minimum), συνοδευόμενο από μια έκθεση λέξεων στην οποία θα περιγράφεται η εμπειρία του, ο φορέας και η λειτουργία του, άλλες παρατηρήσεις και σχόλια σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντος καθηγητή του, καθώς και βεβαίωση του φορέα για την καλή εκτέλεση των εργασιών. Οι φορείς θα περιλαμβάνονται σε κατάλογο που θα ανανεώνεται ετησίως και συνοδεύει σε παράρτημα τον παρόντα κανονισμό. Πριν από την έναρξη της εκπόνησης της ΜΔΕ, ο φοιτητής θα επικοινωνεί με τη γραμματεία και θα μαθαίνει τους όρους άσκησης της πρακτικής στους διάφορους φορείς (ώρες εργασίας, με φυσική παρουσία ή από απόσταση, κλπ) Εγγραφές-Σπουδαστικά Θέματα Αμέσως μετά την εγγραφή στο Πρόγραμμα, ορίζεται επιβλέπων καθηγητής για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια. Για την επιλογή μαθημάτων απαιτείται η συναίνεση του επιβλέποντος καθηγητή. Οι φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλουν εγκαίρως την αίτηση εγγραφής τους στα μαθήματα κάθε εξαμήνου στον επιβλέποντα καθηγητή, πριν από την κατάθεσή της στην Γραμματεία Σπουδών του ΠΜΣ Οι εγγραφές γίνονται κατά τις δύο (2) πρώτες εβδομάδες κάθε εξαμήνου. Κατά την ίδια περίοδο και μόνον, θα εξετάζονται αιτήσεις τροποποίησης των αρχικών αιτήσεων εγγραφής. 6

7 Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελλιπώς τη διδασκαλία των μαθημάτων στα οποία εγγράφονται. Ο ακριβής τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από τον διδάσκοντα κάθε μαθήματος και δημοσιεύεται υποχρεωτικά στον Οδηγό Σπουδών του ΠΜΣ, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις διεξάγονται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα, οι οποίες και χρησιμοποιούνται ως κύριες γλώσσες εργασίας, ενώ γίνονται επίσης αναφορές στη Γαλλική και τη Γερμανική κατά την κρίση και επιλογή του διδάσκοντος. Η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, η οποία αποδεικνύεται από τους υποψηφίους με την κατάθεση σχετικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (Cambridge English First (FCE), BEC Vantage, IELTS 5-6.5, TOEFL ibt , Michigan ECCE, PTE General Level 3, PTE Academic ή ισοδύναμο). Οι απόφοιτοι Τμημάτων Αγγλικής Φιλολογίας και Μετάφρασης/Διερμηνείας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και οι φυσικοί ομιλητές της Αγγλικής εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Επιθυμητή μη υποχρεωτική- κρίνεται η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Γαλλικής ή Γερμανικής, επιπέδου τουλάχιστον Β1, η οποία αποδεικνύεται από τους υποψηφίους με την κατάθεση σχετικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Αιτήσεις για: κώλυμα παρακολούθησης κάποιων μαθημάτων ή για συμμετοχή σε μικρότερο αριθμό παραδόσεων για συγκεκριμένα μαθήματα (π.χ. από εργαζομένους), απαλλαγή από την υποχρέωση παρακολούθησης για ένα εξάμηνο όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. στρατιωτικές υποχρεώσεις), αναστολή της φοίτησης για ένα ακαδημαϊκό έτος και μόνον, όταν συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί λόγοι (π.χ. υγείας) γίνονται δεκτές κατά τις πρώτες δύο (2) εβδομάδες του εξαμήνου στο οποίο αναφέρονται και εξετάζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, η οποία εισηγείται σχετικώς στη ΓΣΕΣ του Τμήματος. Οι περιορισμοί διάρκειας σπουδών, τελικού βαθμού και μέγιστου αριθμού αποτυχιών που αναφέρονται στην οικεία ενότητα ("Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης") εξακολουθούν να ισχύουν. Η για οποιοδήποτε άλλο λόγο (π.χ. υγείας) έκτακτη απουσία φοιτητή από μάθημα του ΠΜΣ πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς, με την κατάθεση αίτησης και σχετικών δικαιολογητικών, εντός μίας (1) εβδομάδας από την απουσία. Η Συντονιστική Επιτροπή, μετά από εξέταση των αιτήσεων, αποφαίνεται ως προς τη βασιμότητα του λόγου της απουσίας και εισηγείται στην ΓΣΕΣ την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης. Εάν το σύνολο των αναιτιολόγητων ή μη εγκεκριμένων απουσιών φοιτητή από μάθημα υπερβαίνει το 20% των προβλεπομένων για το συγκεκριμένο εξάμηνο παραδόσεων, ο φοιτητής χάνει το δικαίωμα εξέτασης στο συγκεκριμένο μάθημα και υποχρεούται να το παρακολουθήσει εκ νέου, κατά τον επόμενο κύκλο σπουδών και μόνον Διαλέξεις Ημερίδες Συνέδρια Τα μαθήματα του ΠΜΣ ενδέχεται να πλαισιώνονται από σειρά διαλέξεων, σεμιναρίων και ασκήσεων προσομοίωσης στις οποίες μετέχουν προσκεκλημένοι καθηγητές και ειδικοί επιστήμονες από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τον χώρο της επαγγελματικής μετάφρασης, καθώς και από οργανισμούς που απασχολούν μεταφραστές. Οι διαλέξεις, τα συνέδρια, τα σεμινάρια, οι ημερίδες και οι ασκήσεις προσομοίωσης αποσκοπούν στη διεύρυνση των θεωρητικών και τεχνικών γνώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα έρευνας και εμβάθυνσης στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα, καθώς και στην επαγγελματική ένταξη και τη γνωριμία με τους εργασιακούς χώρους των μεταφραστών. Ο σχεδιασμός αυτών των εκδηλώσεων γίνεται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής και στην υλοποίησή τους μετέχουν ενεργά οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, υπό την καθοδήγηση διδάσκοντος του Τμήματος τον οποίο ορίζει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ Επίσης, στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΠΜΣ του Τμήματος εντάσσεται η οργάνωση συνεδρίων και ημερίδων με θέματα που στοχεύουν στην προώθηση της επιστήμης και της έρευνας τομέων που ενδιαφέρουν το ΠΜΣ καθώς και η μετάβαση των διδασκόντων και φοιτητών του ΠΜΣ σε συνέδρια, ημερίδες ή άλλες συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο την ενημέρωση στους τομείς της έρευνας και των εφαρμογών στους τομείς που ενδιαφέρουν το ΠΜΣ. 7

8 6.4. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Οι φοιτητές του ΠΜΣ υποχρεούνται να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με θέμα που άπτεται του γνωστικού πεδίου της Μετάφρασης. Στην αρχή του Β Εξαμήνου σπουδών, οι φοιτητές, σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες του ΠΜΣ, καταθέτουν στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ θέμα Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας συνοδευόμενο από σχετικό υπόμνημα. Εντός του επομένου μηνός η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει πίνακα με τα εγκεκριμένα θέματα και τα μέλη των τριμελών επιτροπών επίβλεψης των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τον ερευνητικό σχεδιασμό του Τμήματος, καθοδηγεί σε συνεργασία με τους διδάσκοντες και τους φοιτητές στην επιλογή συγκεκριμένων θεματικών πεδίων μελέτης και έρευνας. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονείται κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου και υποστηρίζεται με τη λήξη του. Η έκταση της ΜΔΕ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις λέξεις. Συγκεκριμένα, προσφέρονται οι παρακάτω επιλογές: ΕΠΙΛΟΓΗ Α ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ/ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΣ/ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ/AUDIO-DESCRIPTION/VOICE-OVER Μετάφραση κειμένου/ων περίπου λέξεων συνοδευόμενη από σχολιασμό λέξεων. Υποτιτλισμός 400 υποτίτλων και σχολιασμός λέξεων. Μεταγλώττιση ή voice-over λέξεων και σχολιασμός λέξεων. Ακουστική περιγραφή 15 λεπτών προγράμματος συνοδευόμενη από σχολιασμό λέξεων. ΕΠΙΛΟΓΗ Β ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ερευνητική εργασία λέξεων. ΕΠΙΛΟΓΗ Γ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ή ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ερευνητική εργασία ή μετάφραση που προϋποθέτει διενέργεια πρακτικής άσκησης: υποβολή ενός portfolio μεταφράσεων που ολοκληρώθηκαν κατά την άσκηση (5.000 λέξεις minimum) συνοδευόμενου από μια έκθεση λέξεων στην οποία να περιγράφεται η εμπειρία των φοιτητών, ο φορέας κλπ. Οι φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ δύο αντίτυπα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας τους στην τελική της μορφή, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή. Η υποστήριξη γίνεται στην Κέρκυρα σε ημερομηνία που ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και πάντως το αργότερο έως το τέλος του γ εξαμήνου σπουδών του Προγράμματος. Για να έχει το δικαίωμα ο φοιτητής να υποστηρίξει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, οφείλει να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα σεμιναριακά μαθήματα του Προγράμματος στα οποία έχει εγγραφεί. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης αίτησης του φοιτητή, και μόνον κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Συντονιστικής Επιτροπής μπορεί να δοθεί παράταση στην κατάθεση και την υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας έως και τον μήνα Φεβρουάριο του επόμενου ημερολογιακού έτους. Εάν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη και αυτή η προθεσμία, ο φοιτητής διαγράφεται αυτοδικαίως και άνευ άλλης διατυπώσεως από το ΠΜΣ, έχοντας οριστικά απωλέσει το δικαίωμα ολοκλήρωσης των σπουδών του σε αυτό. Για τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς στη διάρκεια των σπουδών του, λαμβάνει σχετικό πιστοποιητικό. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία του μεταπτυχιακού φοιτητή αναπτύσσεται δημόσια μετά από την επιτυχή εξέταση του υποψηφίου στα μαθήματα του Προγράμματος στα οποία έχει εγγραφεί, ενώπιον των μελών της τριμελούς επιτροπής εποπτείας, τα οποία βαθμολογούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με βαθμολογική κλίμακα 0-10 και βάση το βαθμό 6 (έξι). Ο τελικός βαθμός της διπλωματικής εργασίας προκύπτει από τον μέσο όρο βαθμολογίας των τριών βαθμολογητών. Η διπλωματική εργασία αξιολογείται από την τριμελή επιτροπή ως προς τον ερευνητικό της προσανατολισμό, την ποιότητα και παρουσίαση της βιβλιογραφικής της αναδρομής, την επιστημονική της μεθοδολογία, την ουσία και χρησιμότητα των αποτελεσμάτων και την οργάνωση της γραπτής και προφορικής της παρουσίασης. Σε περίπτωση απόρριψής της από την επιτροπή εποπτείας, ο υποψήφιος οφείλει να ολοκληρώσει την διπλωματική εργασία του εντός δύο (2) μηνών από την πρώτη εξέταση και να υποστεί δεύτερη και τελευταία εξέταση σε ημερομηνία που ορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή εντός των ανωτέρω προθεσμιών. Σε περίπτωση νέας απόρριψης της 8

9 διπλωματικής εργασίας, ο υποψήφιος διαγράφεται από το Πρόγραμμα, έχοντας οριστικά απωλέσει το δικαίωμα ολοκλήρωσης των σπουδών του σε αυτό. Για τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς στη διάρκεια των σπουδών του, λαμβάνει σχετικό πιστοποιητικό. 7. Αξιολόγηση-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 7.1. Τελικός βαθμός επίδοσης του φοιτητή Ο τελικός βαθμός επίδοσης του φοιτητή του ΠΜΣ προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των κατοχυρωθέντων μαθημάτων και τον βαθμό της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πολλαπλασιαζόμενο επί τον συντελεστή Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης θα πρέπει ο τελικός βαθμός να είναι τουλάχιστον 7 στη δεκαβάθμια κλίμακα. Φοιτητής ή φοιτήτρια που: δεν υποστηρίζει τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία του εντός είκοσι (20) ημερολογιακών μηνών,ή έχει τελικό βαθμό μικρότερο του 7, ή απουσιάζει από τις εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Προγράμματος καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων από τη Συντονιστική Επιτροπή απαλλαγών, ή αποτυγχάνει δύο ή περισσότερες φορές (2) φορές σε δύο ή περισσότερα μαθήματα, ή αποτυγχάνει τρεις (3) φορές σε ένα μάθημα, ή αποτυγχάνει δύο (2) φορές στην προφορική εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας διαγράφεται από το Πρόγραμμα, αλλά δικαιούται να λάβει πιστοποιητικό παρακολούθησης όσων μαθημάτων έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. 8. Διδακτορικό Δίπλωμα Οι κάτοχοι του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης του Τμήματος ή άλλου Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας ομοταγούς πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να εκπονήσουν Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Μετάφρασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Βασική προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησης είναι η ιδιαίτερη ενασχόληση των υποψηφίων με την επιστημονική περιοχή στην οποία εντάσσεται η ευρύτερη θεματική της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, και ύστερα από εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής του ΠΜΣ, τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, η οποία θα είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου. Η συμβουλευτική επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα, μέλος ΔΕΠ του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ από τα οποία το ένα μπορεί να είναι Λέκτορας. Η τελική αξιολόγηση και κρίση του υποψηφίου διδάκτορα μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον κανονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών, γίνεται από εξεταστική επιτροπή η οποία απαρτίζεται από 7 μέλη τα οποία μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή διδάσκοντες άλλων Τμημάτων εφόσον ανήκουν στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα με αυτή στην οποία εκπονεί ο υποψήφιος τη διατριβή του. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι διδάκτορες με αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο στο σχετικό πεδίο. Η ΓΣΕΣ έχει το δικαίωμα, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ ή των διευθυντών των ερευνητικών εργαστηρίων του Τμήματος, να προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων ανάλογα με τον προγραμματισμό του ερευνητικού έργου του Τμήματος. Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη στα οικεία πεδία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10 παρ. 1γ του Ν.3685/2008 γίνεται υποχρεωτικά στο πλαίσιο του ΠΜΣ, με τήρηση των ισχυουσών διατάξεων. 9

10 9. Λειτουργίες στήριξης του ακαδημαϊκού έργου 9.1. Ερευνητικά εργαστήρια του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου - Συνεργασία με το ΠΜΣ Στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργούν τρία Ερευνητικά Εργαστήρια: το Εργαστήριο Μετάφρασης της Ελληνικής Γραμματείας (Ε.Μ.Ε.Γ) και το Εργαστήριο Νομικής, Οικονομικής, Πολιτικής και Τεχνικής Μετάφρασης (Ε.Ν.Ο.ΠΟ.ΤΕ.Μ.), τα οποία ιδρύθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα 9/2002 (ΦΕΚ της ), καθώς και το Εργαστήριο Γεω-Πολιτισμικών Αναλύσεων, το οποίο ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 84/1999 (ΦΕΚ της 11 ης Μαΐου 1999). Λόγω της συνάφειας του αντικειμένου και των στόχων του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης με τα αντικείμενα και τους στόχους αυτών των ερευνητικών εργαστηρίων του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να λάβουν ενεργό συμμετοχή στη διεξαγόμενη στα εργαστήρια έρευνα. Με τον τρόπο αυτό τους δίδεται η ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τη θεωρητική τους κατάρτιση, καθώς και να θεωρητικοποιήσουν την εμπειρία τους από την Πράξη της Μετάφρασης. Η συμμετοχή τους προβάλλεται μέσω ανακοινώσεων σε συνέδρια και δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ. Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστημονικό έργο των Ερευνητικών Εργαστηρίων του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. εξασφαλίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ λαμβανόμενη έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ 9.2. Μονάδα ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εξέλιξης των φοιτητών Στο πλαίσιο του ΠΜΣ οργανώνεται και λειτουργεί Μονάδα ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εξέλιξης των φοιτητών, με τα εξής ενδεικτικά αντικείμενα: συγκέντρωση και καταλογογράφηση του έργου που παράγεται στο πλαίσιο των σεμιναριακών μαθημάτων του ΠΜΣ, συγκέντρωση, καταλογογράφηση και διάθεση στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα του επιστημονικού έργου που παράγεται από το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές του ΠΜΣ, συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για τη συγκριτική μελέτη του αριθμού των εισαχθέντων και των αποφοίτων του ΠΜΣ κατ έτος, παρακολούθηση, προσανατολισμός και ενημέρωση του επιστημονικού/ακαδημαϊκού έργου και της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων του ΠΜΣ Βιβλιοθήκη και Εργαστηριακή Υποδομή Η βιβλιογραφική υποστήριξη του έργου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών εξασφαλίζεται με χρήση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του Τμήματος συμβάλλει ενεργά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, μέσω της πρόσκτησης βιβλιογραφικού υλικού, σύμφωνα με τις προτάσεις των διδασκόντων του και τις χρηματοδοτικές δυνατότητές του. Επίσης, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη της Μετάφρασης θέτει στη διάθεση των φοιτητών του ειδικές εργαστηριακές υποδομές, είτε σε αποκλειστική βάση, είτε στο πλαίσιο της εν γένει λειτουργίας του Τμήματος. Οι εργαστηριακές υποδομές αυτές χρηματοδοτούνται είτε απ' ευθείας από τις πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ είτε από τους χρηματοδοτικούς πόρους του Ιδρύματος που κατανέμονται στο Τμήμα. Εργαστηριακές υποδομές του Τμήματος και της Σχολής που αξιοποιούνται από το ΠΜΣ είναι: τα εργαστήρια πληροφορικής, η βιβλιοθήκη λεξικών, ο εξοπλισμός ταυτόχρονης και διαδοχικής διερμηνείας Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις Οι φοιτητές του ΠΜΣ, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες, συμμετέχουν υποχρεωτικά και αμισθί στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος σε προπτυχιακό επίπεδο ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες (επιτηρήσεις κ.ά.). Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν επ 10

11 αμοιβή τις υπηρεσίες τους στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, εφόσον επιλεγούν από την αρμόδια επιτροπή του Ιδρύματος με βάσει τα κριτήρια που αυτή θέτει κατ έτος Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες του ΠΜΣ Το ΠΜΣ, αναλόγως της σχετικής χρηματοδοτικής δυνατότητας που παρέχεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τη Σχολή Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας ή/και το Ίδρυμα, παρέχει κατ' έτος συγκεκριμένο αριθμό υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορές του. Το ύψος των παρεχομένων υποτροφιών και οι διαδικασίες επιλογής των υποτρόφων εξειδικεύονται κατ' έτος στην Προκήρυξη Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική πράξη προκήρυξης ή/και διαδικασία επιλογής διενεργούμενη με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος, καθοριζόμενα επί τη βάσει των εξής κριτηρίων (σταθμιζομένων ή μη): επίδοση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στις εισαγωγικές εξετάσεις, επίδοση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις ενδιάμεσες περιόδους αξιολόγησης (ακαδημαϊκά εξάμηνα), τελική επίδοση των μεταπτυχιακών φοιτητών, επίδοση ή/και σειρά αξιολόγησης υποψηφίων διδακτόρων στις σχετικές διαδικασίες επιλογής, οικονομική δυνατότητα του υποψηφίου υποτρόφου (προσωπικό ή οικογενειακό εισόδημα). 10. Πόροι του ΠΜΣ Διαχείριση Εσόδων 1. Το ΠΜΣ μπορεί να χρηματοδοτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/2008 όπως ισχύουν, από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της εγκρίσεώς του, όπως ισχύει, ανεξάρτητα από ή σε συνάρτηση με κριτήρια ποιότητας και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Τμήματος κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3374/2005 και του ΠΜΣ, συνολικώς ή σε επί μέρους λειτουργίες και δραστηριότητές του. 2. Περαιτέρω πόροι χρηματοδότησης του ΠΜΣ είναι δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου τομέα, νομικών ή φυσικών προσώπων ή πόροι από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα και επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού. 3. Εκτός εάν άλλως προβλέπεται από γενική διάταξη Νόμου ή ειδικότερη διάταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, και με την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στην παρ. 4 του παρόντος Άρθρου, η απόφαση αξιοποίησης ενός ή περισσοτέρων από τους ανωτέρω χρηματοδοτικούς μηχανισμούς λαμβάνεται σύμφωνα με τις ανάγκες, συνολικώς του Προγράμματος ή επιμεριζόμενες κατά ακαδημαϊκή κατεύθυνση ή λειτουργία ή και κατά ακαδημαϊκή περίοδο (έτος, εξάμηνο, κύκλο σπουδών) και αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος. 4. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ έχει την ευθύνη της σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη ΓΣΕΣ. 5. Εκτός εάν άλλως προβλέπεται από γενική διάταξη Νόμου ή ειδικότερη διάταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, η διαχείριση των κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου πόρων του ΠΜΣ γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τη διάταξη του Άρθρου 8 παρ 2α του Ν. 3685/2008. Η κατά τη διάταξη αυτή εργασία που υπερβαίνει τις υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ που συμβάλλουν στην υλοποίηση του ΠΜΣ δύναται να αφορά μόνον σε πράξεις σχεδιασμού μαθημάτων και εκπαιδευτικών λειτουργιών του Προγράμματος ή και σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ πέραν της τακτικής διδασκαλίας των μαθημάτων, της αξιολόγησης των φοιτητών και της συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης του ΠΜΣ. 6. Οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει και δεν ρυθμίζεται από διάταξη του παρόντος Κανονισμού παραπέμπεται αρμοδίως στη ΓΣΕΣ του Τμήματος, όπου η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των μελών της. 11

12 11. Συμπληρωματικές Διατάξεις 1. Τα πνευματικά δικαιώματα επί των πάσης φύσεως εργασιών και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας που εκπονούν οι φοιτητές του ΠΜΣ, αναφορικά με την έκδοση, ηλεκτρονική δημοσίευση, παρουσίαση, και ανακοίνωση στο πλαίσιο επιστημονικών εκδηλώσεων παραμένουν αποκλειστικά στο ΠΜΣ επί δέκα (10) έτη μετά από την αποφοίτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών. 3. Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, πέραν της επιτυχούς εξέτασης στο σύνολο των προβλεπομένων μαθημάτων του ΠΜΣ και εντός των εξεταστικών περιόδων που προσδιορίζονται κατ' έτος, απαιτείται η παρακολούθηση του συνόλου των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος, για όλη τη διάρκεια αυτού. 4. Εφ' όσον συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι, και έπειτα από αίτηση μεταπτυχιακού φοιτητή προς τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και σχετική εισήγηση της τελευταίας προς τη ΓΣΕΣ του Τμήματος, είναι δυνατή η χορήγηση αναστολής σπουδών για ένα ακαδημαϊκό έτος και μόνον. Φοιτητής που κάνει χρήση της παρούσας ευεργετικής διάταξης υποχρεούται να παρακολουθήσει το σύνολο των μαθημάτων και να καλύψει το σύνολο των υποχρεώσεων που ισχύουν κατά τον χρόνο επανένταξής του στο Πρόγραμμα. 12. Έναρξη Ισχύος Ο παρών Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών τίθεται σε ισχύ με την έγκρισή του από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου., και αφορά στους κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών του ακ. έτους και εξής. Για τους φοιτητές που εισήχθησαν έως και το ακ. έτος εφαρμόζονται οι διατάξεις του προηγουμένου Κανονισμού, έως και την ημερομηνία της αποφοίτησής τους. 12

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» Αθήνα 2008 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΝOΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Π-Μ) ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΚΣ/ΑΕΝ) Συντάσσεται και εγκρίνεται κατ επιταγή του άρθρου 22 παρ. 3 του Νόμου 2638/98 (ΦΕΚ Α 204/2-9-1998) Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός Πρόσκλησης: 02 Θεματική Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ To Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α Νοέμβριος 2010 ΟΜ.Ε.Α: -------------------------------Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα