ΑΔΑ: Β43ΔΧ-Λ6Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 30 /10/2012 Α.Π.: ΣΕΕΔΔ/Φπ1/10218

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β43ΔΧ-Λ6Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 30 /10/2012 Α.Π.: ΣΕΕΔΔ/Φπ1/10218"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 60 Tαχ.Kώδικας: Αθήνα Τηλέφωνο: Τηλ/οτυπία: Ηλ. Ταχ/μείο: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 30 /10/2012 Α.Π.: ΣΕΕΔΔ/Φπ1/10218 ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στα κτίρια: α) επί της Λεωφόρου Συγγρού 60 και β) επί της οδού Λεμπέση 17». ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις : α) Του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296.Α) «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. β) Του άρθρου 15 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163.Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. γ) Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19.Α) «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». δ) Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247.Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε) Του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43.Α) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. στ) Του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40.Α) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση τις δημοσιονομικής κρίσης». ζ) Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141.Α) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». η) Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68.Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». θ) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112.Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». ι) Του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115.Α) καθώς και τις σχετικές με αριθ. πρωτ / και 31262/ εγκυκλίους του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας εκ μέρους των συνεργείων καθαριότητας. ια) ιβ) ιγ) Του ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194.Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». Των άρθρων 1 & 3 του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147.Α). Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 450.Α) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 1

2 ιδ) ιε) Της υπ αριθ /739/2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 1291.Α) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204.Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 2. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα Π.Δ. 211/2001 (ΦΕΚ 167.Β), Π.Δ. 341/2003 (ΦΕΚ 307.Β) και Π.Δ.110/2005 (ΦΕΚ 164.Α) στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. δεν προβλέπονται οργανικές θέσεις του οικείου κλάδου ή ειδικότητας. 3. Το υπ αριθ. πρωτ. ΣΕΕΔΔ/Φ.π1/10201/ έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., με συνημμένες τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, οι οποίες περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για τον καθαρισμό χώρων του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ, και το οποίο παράρτημα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. 4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και το γεγονός ότι η ισχύουσα σύμβαση καθαρισμού των ανωτέρω κτιρίων λήγει στις , με συνέπεια την ανάγκη προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 5. Την υπ αριθ. πρωτ. ΣΕΕΔΔ/ΦΠ1/10100/ απόφαση προανάληψης υποχρέωσης δαπάνης με ΑΔΑ:B54ΘX-938. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,63, πλέον Φ.Π.Α. 23% (ήτοι συνολικό ποσό ,00 ), με κριτήριο αξιολόγησης - κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό χώρων των κτιρίων επί των α) Λεωφόρου Συγγρού 60 και β) Λεμπέση 17, συνολικής επιφάνειας και των δύο κτιρίων προς καθαρισμό τ.μ., στα οποία στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. 2. Ο καθαρισμός των χώρων θα γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές - ειδικούς όρους, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. 3. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0875 του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Ειδικού Φορέα 05/680 (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.). 4. Ισχύς της σύμβασης (χρόνος εκτέλεσης) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ από έως , με δυνατότητα παρατάσεως τριών (3) μηνών. Η σύμβαση λήγει αυτοδικαίως και αζημίως εκ μέρους του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., κατόπιν γραπτής ενημέρωσης από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., σε περίπτωση μεταφοράς της Κεντρικής Υπηρεσίας του σε άλλο κτίριο, καταργήσεως ή υπαγωγής του Σώματος σε άλλο φορέα, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκλείψει μερικώς ή ολικώς η ανάγκη παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, όπως και στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του Ν. 3130/

3 Γενικά, η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, μετά από προηγούμενη προειδοποίηση προς τον αντισυμβαλλόμενο (Ανάδοχο) προ δύο (2) μηνών και χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής προς αποζημίωση του αντισυμβαλλόμενου. 5. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 5.1. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες κλπ, θα τις σφραγίσει και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. Οι προσφορές θα απορρίπτονται, όταν υπάρχουν σε αυτές διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς, κατά την κρίση της Επιτροπής. Προσφορές εναλλακτικές, αόριστες και εκείνες που δε μπορούν να εκτιμηθούν ή περιέχουν ανακριβή στοιχεία, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η αποστολή κατάθεση των προσφορών πρέπει να γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση όλων των σελίδων είναι υποχρεωτική επί ποινή απαραδέκτου Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος). Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι κάτωθι ενδείξεις: α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β) ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό δηλαδή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ γ) ο αριθμός της προκήρυξης δ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων θα περιλαμβάνει τρεις (3) επιμέρους ανεξάρτητους σφραγισμένους φακέλους: Α) Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα περιλαμβάνει: α) Yπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α.75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία : i) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, 3

4 ii) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: α) δεν τελούν σε πτώχευση, ούτε τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, β) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα της περ. 1 εδ α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 και του άρθρου 43 παρ. 1 του ΠΔ 60/2007. iii) να δηλώνεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους iv) να δηλώνεται ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι και δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δεν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ του Δημοσίου τομέα επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις v) να δηλώνεται ότι δεν έχουν κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από τις Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά με την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους vi) να δηλώνεται ότι συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και vii) να δηλώνεται ότι να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. Στην ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, η ημερομηνία σύνταξης και θεώρησης του γνησίου της υπογραφής να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. β) Νομιμοποιητικά στοιχεία σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι εταιρεία (π.χ. ΦΕΚ εκπροσώπησης, καταστατικό κλπ). γ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση εταιρείας ή Συνεταιρισμού, η τελευταία προϋπόθεση ισχύει για τους κατά νόμο εκπροσώπους τους, ενώ στην περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξία Προμηθευτών, πρέπει να κατατεθούν για κάθε μέλος της Ένωσης η υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Β) Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές ειδικούς όρους του έργου, όπως ακριβώς περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης. Γ) Φάκελο, επί ποινή ακυρότητας, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει: α) την συνολική προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, β) το ποσοστό Φ.Π.Α. και γ) το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της 4

5 οικονομικής προσφοράς τους τα εξής στοιχεία: α) τον αριθμό των εργαζομένων, β) τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, γ) αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι, δ) το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων, ε) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, στ) τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. Επίσης στην προσφορά πρέπει να υπολογίζεται εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νομίμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων (α. 68 του Ν. 3863/2010 ΦΕΚ Α.115). Προσφορά που δεν συνοδεύεται από την ανάλυση του Παραρτήματος Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης, ή δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία που αφορά στους καθαριστές / καθαρίστριες, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για τέσσερεις (4) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ όσον ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 7. Αποσφράγιση Αξιολόγηση προσφορών Κατακύρωση 7.1. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει χώρα από την αρμόδια Επιτροπή, την και ώρα στα γραφεία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Λεωφόρο Συγγρού 60, στον 1 ο όροφο Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. β) Αποσφραγίζονται και μονογράφονται ο φάκελος των δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφεται η πρωτότυπη προσφορά κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την τυπική αποδοχή των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς. Ο πρωτότυπος φάκελος θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης κατά φύλλο. 5

6 δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές ή επί των δικαιολογητικών προσφορές, δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. ε) Η συνολική καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπ όψιν για την σύγκριση των προσφορών Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού καταρτίζει σχετικό πρακτικό εις διπλούν (2), το οποίο παραδίδει στο Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης. Η απόρριψη προσφοράς και η αποδοχή τους, γίνεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά εις διπλούν, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν : 1) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 2) Πιστοποιητικό του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι το φυσικό πρόσωπο ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε περίπτωση νομικού προσώπου, δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ΠΔ 118/2007. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να το προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικών εταιρειών και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες, και στην περίπτωση ενώσεων προμηθευτών, οφείλουν να προσκομίσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1 έως και 3, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους Μετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών, η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις διπλούν (2) το οποίο παραδίδει στο Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού, β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης, γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα και τους λοιπούς συμμετέχοντες και το ΣΕΕΔΔ. 6

7 8. Σύμβαση Eγγυήσεις 8.1. Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης, θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να καταθέσει Εγγύηση καλής εκτέλεσης, (υπόδειγμα της οποίας υπάρχει στο παράρτημα Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας), η οποία να καλύπτει ποσοστό 10% επί της συνολικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/07. Επίσης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα στοιχεία που αναφέρονται στο α. 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α.115) Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης να υπογράψει σχετική σύμβαση προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) ημέρες, στην περίπτωση αυτή όμως ισχύει το άρθρο 23 παρ 3 του ΠΔ 118/2007. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία, χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 34 του Π.Δ.118/ Ειδικοί Όροι: α) Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) άτομα για τον καθαρισμό των κτιρίων και ένα (1) άτομο ως επόπτη (υπεύθυνο έργου). β) Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, ρεπό κ.λ.π. και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση απεργίας του προσωπικού της, ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή 48 ώρες πριν και να εξασφαλίσει ικανό αριθμό ατόμων για τη διεκπεραίωση της εργασίας. γ) Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή την καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε. και να καλύπτει το πραγματικό κόστος των νόμιμων αποδοχών των εργαζομένων, όπως αυτές ορίζονται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις. Όμοια ισχύουν και για την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω θα καταγγέλλεται η Σύμβαση με την Ανάδοχο Εταιρεία (Εγκύκλιος 30440/ και Εγκύκλιος 31262/ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α.115). Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού που θα αναλάβει τον καθαρισμό των κτιρίων, θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας. Για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους θα υποβάλλεται και άδεια εργασίας. 7

8 δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο. ε) Μαζί με το εκάστοτε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα καταθέτει στην Αναθέτουσα Αρχή και την κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας. στ) Ο ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κ.λ.π., ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα τα σχετικά συμφωνητικά. ζ) Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, και για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, πληροφορίες ή όσα έγγραφα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών του. η) Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση μεταφοράς της Κεντρικής Υπηρεσίας σε άλλο κτίριο, καταργήσεως ή υπαγωγής του Σώματος σε άλλο φορέα, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκλείψει μερικώς ή ολικώς η ανάγκη παροχής υπηρεσιών του αναδόχου. θ) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, μετά από προηγούμενη προειδοποίηση προς τον αντισυμβαλλόμενο (Ανάδοχο) προ δύο (2) μηνών και χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής προς αποζημίωση του αντισυμβαλλόμενου. ι) Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύει το προσωπικό του για την ορθή εφαρμογή των όρων της σύμβασης και να ελέγχει την ποιότητα των εργασιών του. ια) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων. Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη αστική, ποινική ή οιαδήποτε άλλη, για το προσωπικό που θα απασχολείται στο συγκεκριμένο έργο. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της καθαριότητας στους χώρους που αναφέρονται στην παρούσα για όλο το χρόνο της εργασίας του και για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος και φέρει κάθε αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος λόγω πλημμελούς καθαριότητας των χώρων. ιβ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας των προσώπων που θα χρησιμοποιηθούν από αυτήν, του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής και τρίτων κατά την εκτέλεση της σύμβασης και ευθύνεται πλήρως για τις βλάβες στην υγεία των παραπάνω προσώπων που τυχόν προκληθούν, κατά την εκτέλεση του έργου, είτε λόγω πταίσματος του προστηθέντος της αναδόχου, είτε λόγω ακαταλληλότητας και ελαττωματικότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό, ο ανάδοχος δηλώνει ότι επισκέφθηκε τους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής, ήλεγξε τις εγκαταστάσεις και διαπίστωσε ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη και ασφαλή εργασία του προσωπικού της, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. ιγ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή ζημίας, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και σε εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων της ή προστηθέντων αυτής ή ακόμα και από ελαττωματικό εξοπλισμό, κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 8

9 10. Πληρωμή Kρατήσεις Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται ανά μήνα, με την αποστολή από τον ανάδοχο σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και κατόπιν σχετικής βεβαιώσεως από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής υλικών και εργασιών του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., για την καλή εκτέλεση του έργου του προηγούμενου μηνός. Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται με τακτικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής που θα εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0875, του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, του Ειδικού Φορέα 05/680 (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) Ο ανάδοχος μειοδότης επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής: 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου 2% χαρτόσημο επί του Μ.Τ.Π.Υ. 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου Επίσης, κατά την πρώτη πληρωμή παρακρατείται και ποσό ύψους 0,10% επί της συνολικής καθαρής συμβατικής αξίας υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (α. 4 Ν. 4013/2011) Επίσης, επί της καθαρής αξίας θα γίνεται παρακράτηση φόρου 8% για την παροχή υπηρεσιών (άρθρο 55 παρ. 1 του Ν. 2238/94, ΦΕΚ Α.151) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 23% βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. 11. Ποινικές ρήτρες Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών ότι υπάρχει πλημμελής καθαρισμός, τότε η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να περικόψει ποσοστό μέχρι 50% και όχι λιγότερο από 10% της μηνιαίας αποζημίωσης ή να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει οποιονδήποτε όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της, μονομερώς και χωρίς καμία άλλη διατύπωση να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης και να ζητήσει αποζημίωση από τον ανάδοχο για κάθε ζημιά προερχόμενη από την αθέτηση των όρων της σύμβασης. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα σύμβαση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων του Ν. 2362/95, του Π.Δ. 118/2007 «περί κανονισμού προμηθειών του Δημοσίου». 12. Λοιποί γενικοί όροι Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε κάθε διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία που τυχόν προκύψει είτε ως προς την ερμηνεία είτε ως προς την εκτέλεση της σύμβασης και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτή, να επιλύεται με διαπραγματεύσεις, σε πνεύμα καλής συνεργασίας, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, από την ημερομηνία της έγγραφης διατύπωσης της διαφωνίας από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. 9

10 Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Η παρούσα Προκήρυξη να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του. Αντίγραφα της παρούσας, δίνονται από την Κεντρική Υπηρεσία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., Λεωφόρος Συγγρού 60, Αθήνα ώρες 11:00-14:00. Διευκρινίσεις για τους όρους της διακήρυξης παρέχονται στα τηλ και Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείμενο έργου. Ο καθαρισμός των κτιρίων επί των α) Λεωφόρου Συγγρού 60 (συνολικής επιφάνειας καθαρισμού 850 τ.μ.) και β) οδού Λεμπέση 17 (συνολικής επιφάνειας καθαρισμού 600 τ.μ.), στα οποία στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Ειδικότερα, ο καθαρισμός αφορά τις κάτωθι αναγραφόμενες εργασίες: Γραφεία και διάδρομοι Τουαλέτες Κεντρική είσοδος Ανελκυστήρες Κλιμακοστάσιο Τουαλέτες Ανελκυστήρες Μπαλκόνια Α. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση νέας σακούλας απορριμμάτων σε κάθε καλάθι Σκούπισμα καθημερινά και σφουγγάρισμα ανά 2 ημέρες των δαπέδων με κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα. Σε περίπτωση μοκέτας ή χαλιών, το σκούπισμα γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρική σκούπα τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα Άδειασμα των καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση νέας σακούλας απορριμμάτων Καθαρισμός με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά όλων των ειδών υγιεινής εσωτερικά και εξωτερικά Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά μέσα Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων με κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα Καθαρισμός των αποτυπωμάτων των χεριών από τις πόρτες και επιφάνειες της εισόδου Καθαρισμός γυάλινων θυρών της εισόδου Εξάλειψη των αποτυπωμάτων των χεριών από τα τοιχώματα, τις μεταλλικές επιφάνειες, τον καθρέπτη και τις άλλες επιφάνειες Καθάρισμα και σφουγγάρισμα του δαπέδου και του διαχωριστικού χώρου εφαρμογής της πόρτας του ανελκυστήρα Β. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων με κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα Ξεσκόνισμα των κουπαστών Καθαρισμός καθρεπτών Καθαρισμός των καθρεπτών και όλων των άλλων επιφανειών του Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων με κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα Καθάρισμα των σχαρών από φύλλα ή απορρίμματα Γ. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τζάμια προσόψεως Ισογείου Πλύσιμο - απολύμανση όλων των πλακιδίων των τουαλετών όπως και των πορτών 11

12 Καθάρισμα των χώρων στάθμευσης και του ακάλυπτου χώρου από απορρίμματα Δ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Καθαρισμός τζαμιών από εσωτερική και εξωτερική πλευρά όλων των ορόφων Ξεσκόνισμα των περσίδων των γραφείων με φτερό και καθάρισμα των ντουλαπών Απομάκρυνση και καθαρισμός από τυχόν αράχνες και σκόνες σε όλους τους τοίχους και τις οροφές Ο καθαρισμός θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά το διάστημα από 14:00 20:00. Ύστερα από σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα μπορεί να εκτελεί γενικό καθαρισμό (συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων και τριμηνιαίων εργασιών) κατά την ημέρα του Σαββάτου. Παροχή υλικών / εργαλείων καθαρισμού. Η προμήθεια των υλικών / εξοπλισμού καθαρισμού, συντήρησης και απολύμανσης, καθώς και οι σακούλες απορριμμάτων αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου και βαρύνουν αυτόν. Υλοποίηση του έργου. O ανάδοχος εκτός από το προσωπικό που θα απασχολεί, θα πρέπει να διαθέτει και επόπτη (υπεύθυνο έργου) στις αρμοδιότητες του οποίου, εκτός από τον έλεγχο της καθημερινής ομαλής και ποιοτικής εξέλιξης των εργασιών και της επίλυσης τυχόν προβλημάτων, θα είναι και η καθημερινή επαφή με τα αρμόδια όργανα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. εντός του ωραρίου λειτουργίας του. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να απαιτεί από τον ανάδοχο την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου θεωρεί ακατάλληλο. 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. Καθαρισμός κτιρίου επί της Λεωφόρου Συγγρού 60 Τ.Μ. ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΆΘΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤ., ΠΑΣΧΑ, ΕΠΙΔ. ΑΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ.. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ..... ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΠΟΠΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Α..... Β. Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Λεμπέση 17 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Τ.Μ. ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΆΘΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤ., ΠΑΣΧΑ, ΕΠΙΔ. ΑΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ.. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ..... ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΠΟΠΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Β..... ΚΤΙΡΙΟΥ Α. ΚΤΙΡΙΟΥ Β. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ.. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ. Φ.Π.Α.. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής..τραπεζα Δ/ΝΣΗ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΏΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σας πληροφορούμε ότι με την παρούσα εγγυητική επιστολή, ως πρωτοφειλέτες, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαίρεσης και δίζησης μέχρι του ποσού μέχρι του ποσού των ( ), υπέρ του πελάτη μας.. που εδρεύει στην. Οδός τκ. για την ΚΑΛΗ ΕΚΤΈΛΕΣΗ του έργου ή / και γενικώς των συμβατικών όρων, που θα συνομολογήσετε μεταξύ σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει ειδικότερα τον για τον καθαρισμό χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στα κτίρια: α) επί της Λεωφ. Συγγρού 60 και β) επί της οδού Λεμπέση 17. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μόλις το ζητήσετε με γραπτή δήλωσή σας ότι ο πελάτης μας δεν εκπλήρωσε τους συμβατικούς όρους που συνομολογήσατε. Η πληρωμή θα γίνει μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής εκ μέρους μας απλής έγγραφης ειδοποίησής σας χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση. Για την πληρωμή δεν απαιτείται εξουσιοδότηση, συγκατάθεση ή άλλη σύμπραξη του πελάτη μας και θα γίνει ανεξάρτητα από τυχόν ενστάσεις, επιφυλάξεις. Η παρούσα ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε μας, συνοδευόμενη από έγγραφη σημείωσή σας για την απαλλαγή μας. Βεβαιώνεται ότι το συνολικό ποσό των προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ εγγυητικών αποστολών που έχει εκδώσει η Τράπεζά μας, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας, δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο, για εγγυήσεις της κατηγορίας αυτής, που μας έχει καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών. ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ υπογραφες 14

14PROC001973795 2014-04-07

14PROC001973795 2014-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 2927 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 21-08-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 2927 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 21-08-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001977078 2014-04-08

14PROC001977078 2014-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά Στοιχεία του Έργου

Συνοπτικά Στοιχεία του Έργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 30/01/2015 Αριθμ. Πρωτ. 165 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 165/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386241 2014-11-06

14PROC002386241 2014-11-06 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Πληροφορίες κ. Μ.Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 06/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23500

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001677677 2013-10-22

13PROC001677677 2013-10-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002413780 2014-11-19

14PROC002413780 2014-11-19 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14PROC002413780 2014-11-19 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.19 13:10:27 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 79Δ4ΟΟ-5ΘΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Παπαβασιλείου Δ. 213 1313354 / 367 213 1313390 d.papavassiliou@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Παπαβασιλείου Δ. 213 1313354 / 367 213 1313390 d.papavassiliou@ydmed.gov.gr Αθήνα, 26-4-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Φ. 326/24 /12231 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών

«Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση ΑΔΑ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ.: 12646 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Ημ/νία: 20-5-2015 Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑ: ΒΕ2646ΨΧΞ5-7ΘΨ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιάς, 03-06- 2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 6866 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α/Α 03 /2013 Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 15 τ.κ. : 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 17/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 17/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 6-6-2014 Αρ. Πρωτ.: 939 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002542019 2015-01-26

15PROC002542019 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για τον καθαρισμό των εξωτερικών χώρων (οδικού δικτύου, χώρων στάθμευσης,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002613634 2015-03-04

15PROC002613634 2015-03-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2613613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ. Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 16.338,00.ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ. Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 16.338,00.ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 09

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/20/16-02-2015 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 19 / 2013. Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών καθαρισμού του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ, Μενάνδρου 64 - Αθήνα.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 19 / 2013. Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών καθαρισμού του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ, Μενάνδρου 64 - Αθήνα. Μαρούσι, 18/09/2013 Αρ. Πρωτ. : ΔΙ.Π./Φ.920/39 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Αποθήκης & Τεχνικής Υποστήριξης ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ9Λ7ΛΛ-Τ3Ω 13PROC001614795 2013-09-11 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002361821 2014-10-24

14PROC002361821 2014-10-24 Μαρούσι 24/10/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη Τηλ.: 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ. Δ/νση: Απ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα