ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΟΘ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΟΘ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ."

Transcript

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΟΘ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. ΑΓΓΕΟΛΔΣΤ ΑΡΑΣΑΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ ομορφιάσ More by Demi, Σriflame. ΑΓΣΡΑΣΣΤ ΑΓΓΕΞΛΞΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Avène, Pierre Fabre. ΑΔΑΠΛΔΣΤ ΦΑΛΔΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΑΚΑΡΑΛΣΤ ΠΑΡΑΞΕΤΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςειρά προϊόντων για βαμμζνα μαλλιά Jean Iver, Aromca. ΑΛΡΑΣΗΛΣΓΟΣΤ ΕΛΡΘΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 χαλί για τηάκι, Fur Deco. ΑΞΛΟΣΓΟΣΤ ΕΟΕΡΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 δωροεπιταγι των 20, H&M. ΑΞΡΛΣΛΔΣΤ ΣΕΟΟΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Σίρηα ςτο Κζατρο Λλίςια. ΑΟΑΦΑΞΘ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΑΟΕΣΠΣΤΟΣΤ ΕΛΡΘΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 πρίηα με USB για smartphones, tablets, ψθφιακζσ μθχανζσ, MP3 players, τθσ εταιρείασ ΑΒΒ. ΑΟΕΣΠΣΤΟΣΤ ΑΡΑΣΑΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ ολοκλθρωμζνθσ περιποίθςθσ και φροντίδασ Body & Oral Henkel. ΑΠΠΕΡΛΑΔΘ ΔΘΠΘΣΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ολοκλθρωμζνθσ φροντίδασ Baby Gift Box, Neal s Yard. ΑΡΑΓΡΩΣΑΞΘ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΑΡΑΓΡΩΣΛΔΣΤ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 γεφμα για 2 άτομα το κακζνα ςτο Step by Step ςτο Χαλάνδρι. ΑΡΑΣΑΛΣΤ ΚΡΑΤΒΣΤΟΣ ΑΣΣΛΞΘ 1 δωροεπιταγζσ των 30, Ανζμθ, ΑΡΑΣΑΛΣΤ ΣΡΛΑΡΣΑΦΤΟΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΑΡΑΣΑΣΠΣΤΟΣΤ ΓΡΘΓΣΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με τθν ενυδατικι κρζμα προςϊπου Estée Lauder Revitalising Supreme, Estée Lauder Hellas. ΑΡΔΡΛΞΣΠΣΤΟΣΤ ΕΟΕΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΑΡΣΩΡΛΑΔΣΤ ΠΛΡΕΟΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Korres. ΑΡΣΩΡΛΣΤ ΑΛΞΑΣΕΡΛΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 άρωμα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. ΑΡΣΩΡΛΣΤ ΡΑΣΑΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Πενγκζλε ςτο Faust. ΑΛΩΣΘ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ηευγάρι ςκουλαρίκια από τθ ςειρά Rising Star, Ekaterini Jewellery. ΑΠΣΣΣΟΣΠΣΤΟΣΤ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ αφρόλουτρα υνταγζσ τθσ Πεςογείου τθσ Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΑΠΣΣΣΟΣΠΣΤΟΣΤ ΑΠΣΣΣΟΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ομορφιάσ Nivea, BDF Hellas. ΑΠΣΣΣΟΣΠΣΤΟΣΤ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Avène, Pierre Fabre. ΑΡΑΠΠΑΣΗΘ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Gagarin Way ςτο Κζατρο Βαςιλάκου ΑΡΓΤΡΛΑΔΘ ΕΟΟΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΑΡΓΤΡΛΣΤ ΠΑΡΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Avène, Pierre Fabre. ΑΡΞΣΤΟΘ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 κροκό beauty bag με προϊόντα για τθν περιποίθςθ των νυχιϊν, Brillbird. ΑΘΠΑΞΘ ΔΕΠΣΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου από τθ ςειρά Ecollagen, Oriflame. ΑΘΠΑΞΣΠΣΤΟΣΤ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ομορφιάσ από τθ ςειρά Cien, Lidl. ΑΟΑΡΛΔΣΤ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ Gucci Première EDP 30ml με δϊρο Body Lotion 50ml,P&G Prestige. ΑΤΓΕΡΘ ΞΩΡΣΑΡΣΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 περιποίθςθ μαλλιϊν Hair Spa και styling (Κεςςαλονίκθ), από το Yianni Hair Spa. ΑΤΓΣΤΣΘ ΑΓΓΕΟΛΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 χριςτουγεννιάτικο αρωματικό ςετ Dolce & Gabbana pour Femme EDP 50ml με δϊρο miniature & lipstick, P&G Prestige. ΒΑΗΣΤΡΑ ΑΟΕΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΒΑΛΟΑ ΑΡΚΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ αφρόλουτρα υνταγζσ τθσ Πεςογείου τθσ Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΒΑΡΔΑΞΘ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 Άρωμα Montblanc Legend Femme 80ml, Aromca. ΒΑΡΟΑΠΘ ΠΠΕΣΣΤ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΒΑΡΣΣΘ ΑΛΠΛΟΛΑΡΣ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςειρά προϊόντων για βαμμζνα μαλλιά Jean Iver, Aromca. ΒΑΛΟΑΡΑΞΘ ΑΡΡΑ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Holistic Beauty, Apivita. ΒΑΛΟΕΛΑ ΣΣΝΞΣΠΣΟΣΤ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Δείπνο με φίλουσ ςτο Κζατρο Λλίςια ΒΑΛΟΕΛΑΔΣΤ ΑΔΑΠΑΡΣΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΒΑΛΟΛΞΣΤ ΡΑΡΣΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ Lady Million Paco Rabanne, Sochiphar. ΒΑΑΞΘ ΞΩΣΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΒΕΝΗΘ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με το ςυςφιγκτικό ςϊματοσ Body Slim Drainage τθσ Lierac και το προϊόν μαλλιϊν Phytokeratine Masque τθσ Phyto, Ales Group. ΒΕΡΡΑΡΔΣΤ ΚΕΣΔΩΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 Άρωμα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΒΛΕΡΡΑ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΒΛΣΟΛΡΣΗΘ ΔΘΠΘΣΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Gagarin Way ςτο Κζατρο Βαςιλάκου ΒΟΑΧΣ ΛΩΑΡΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 περιποίθςθ μαλλιϊν Hair Spa και styling (Κεςςαλονίκθ), από το Yianni Hair Spa. ΒΟΑΧΣΤ ΞΩΡΣΑΡΣΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 Άρωμα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΒΟΑΧΣΤ ΓΕΩΡΓΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 Aromatherapy Massage και 1 κεραπεία προςϊπου Miracle Effect, Swan. ΒΟΑΧΣΤ ΠΑΡΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 δωροεπιταγζσ των 30, Ανζμθ, ΒΣΓΛΑΣΗΘ ΠΑΛΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με το ςυςφιγκτικό ςϊματοσ Body Slim Drainage τθσ Lierac και το προϊόν μαλλιϊν Phytokeratine Masque τθσ Phyto, Ales Group. ΒΣΟΟΑ ΧΑΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ ολοκλθρωμζνθσ περιποίθςθσ και φροντίδασ Body & Oral Henkel. ΒΣΡΓΛΑ ΑΡΑΣΑΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 γεφμα για 2 άτομα το κακζνα ςτο Step by Step ςτο Χαλάνδρι. ΒΣΡΡΛΩΣΑΞΘ ΠΘΡΕΟΣΠΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΒΣΣΣΟΘ ΠΘΣΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΒΣΤΗΑ ΞΑΟΟΛΣΠΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 δαχτυλίδι, Jools. ΒΣΤΡΓΑΡΑ ΒΛΞΤ ΑΣΣΛΞΘ 1 κρζμα χεριϊν Citrus Hand Lotion, 1 ορόσ Beauty Sleep Concentrate, και 1 λοςιόν ντεμακιγιάη για τα μάτια Organic Eye Make-up Remover, Neal s Yard. ΒΣΤΣΣΤ ΡΛΞΣΟΕΣΣΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 brunch 4 ατόμων το κακζνα ςτο 7th thought ςτο Χαλάνδρι. ΓΑΒΡΑ ΣΕΦΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ρολόι «Pure» από ανοξείδωτο ατςάλι, δζρμα, sapphire crystal και μαφρο διαμάντι rose cut, Pandora. ΓΑΗΕΣΑ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μάςκα προςϊπου Super Mask Sexy Glam Glow, Sephora. ΓΑΟΑΡΘ ΑΚΑΡΑΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ομορφιάσ από τθ ςειρά Cien, Lidl. ΓΑΟΑΣΕΛΑ ΞΑΞΑΠΑΡΛΔΣΤ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη Sensual Green τθσ Radiant Professional,Hellenica. ΓΑΡΛΔΑ ΕΛΡΘΡΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ρολόι «Fleur» από ανοξείδωτο ατςάλι, δζρμα, sapphire crystal, διαμάντια και μαφρο διαμάντι rose cut, με δυνατότθτα εναλλαγισ ςτο λουράκι, Pandora. ΓΑΣΕΞΑ ΟΛΣΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παράςταςθ Σ Ζμποροσ τθσ Βενετίασ ςτο Κζατρο Ακροπόλ. ΓΕΩΡΓΛΑΔΣΤ ΕΤΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΓΕΩΡΓΜΣΤ ΕΤΑΓΓΕΟΜΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ρολόι «Hoops» με κάςα από ατςάλι και λουράκι από καουτςοφκ, Belsis. ΓΕΩΡΓΛΣΤ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ με βερνίκι νυχιϊν και top coat Vinylux τθσ CND, e-creativegroup.gr ΓΕΩΡΓΣΠΣΤΟΣΤ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Multi-Correxion τθσ RoC, Johnson & Johnson. ΓΛΑΡΡΑΞΑ ΑΡΑΣΑΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ομορφιάσ από τθ ςειρά Cien, Lidl. ΓΛΑΡΡΑΞΣΠΣΤΟΣΤ ΓΛΣΤΟΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ατςάλινο ρολόι ςε χρυςό και ροη χρυςό με δζρμα και ςτεφάνθ διακοςμθμζνθ με λαμπερά κρφςταλλα ηιργκόν, Oxette, Perideo S.A. ΓΛΑΡΡΑΞΣΤ ΠΑΡΛΕΣΣΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ μαλλιϊν τθσ René Furterer, 60, Pierre Fabre. ΓΛΑΡΡΘ ΕΟΟΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςυςκευαςία με πόςιμο κολλαγόνο Pure Gold Collagen Ellinis Group. ΓΛΑΡΡΣΤ ΟΛΗΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Hydraenergy,Korff. ΓΛΑΑΡΘ ΣΟΓΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΓΞΑΡΑΒΕΟΘ BIKY ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ μαλλιϊν τθσ Klorane, Pierre Fabre. ΓΞΑΡΛΟΑ ΒΑΛΟΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ με ζκπτωςθ 50%,MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα. ΓΞΛΞΑ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 αντιγθραντικι κρζμα προςϊπου Sensai by Kanebo SCP Lift Remodelling Cream, Ρotosgalleries. ΓΞΛΡΑ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Gagarin Way ςτο Κζατρο Βαςιλάκου ΓΞΣΡΣΛΡΣΤ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΓΞΣΣΘ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΓΟΘΡΛΑ ΗΑΦΕΛΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 δωροεπιταγζσ των 30, Ανζμθ, ΓΡΑΨΑ ΑΡΓΤΡΩ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Multi-Correxion τθσ RoC, Johnson & Johnson. ΓΡΕΒΕΡΛΣΣΤ ΒΑΛΟΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ Σςάντα με καπάκι & φφαςμα ςτα πλαϊνά μπλε/καφζ, Doca. ΓΡΘΓΣΡΛΑΔΣΤ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΓΡΘΓΣΡΛΔΣΤ XΡΤΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 κολιζ με λουλοφδι ςε ροη χρυςό και essenza,very Gavello. ΓΡΘΓΣΡΣΠΣΤΟΣΤ ΞΩΡΣΑΡΣΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 δωροεπιταγι των 20, H&M. ΓΤΡΡΑ ΠΑΡΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ενυδατικι κρζμα Ibuki Refining Moisturizer Enriched τθσ Shiseido,Shiseido Hellas. ΔΑΓΟΑ ΒΑΛΟΛΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 λευκό βραχιόλι «Slake Bracelet Square», Swarovski ΔΑΓΡΕ ΑΡΑΣΑΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 δωροεπιταγι των 20, H&M. ΔΑΠΣΡΑΞΘ ΑΡΛΑΔΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ με το ςυςφιγκτικό ςϊματοσ Body Slim Drainage τθσ Lierac και το προϊόν μαλλιϊν Phytokeratine Masque τθσ Phyto, Ales Group. ΔΑΠΑΞΣΤ ΛΩΑΡΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παιδικι παράςταςθ Πινόκιο ςτο κζατρο Ακροπόλ ΔΕΞΑΒΑΟΟΑ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Σίρηα ςτο Κζατρο Λλίςια. ΔΕΠΕΡΣΗΘ ΒΑΩ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παράςταςθ Σ Ζμποροσ τθσ Βενετίασ ςτο Κζατρο Ακροπόλ. ΔΕΡΠΕΡΣΗΣΓΟΣΤ ΦΑΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςειρά προϊόντων για βαμμζνα μαλλιά Jean Iver, Aromca. ΔΘΠΘΣΡΣΤΟΘ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΔΘΠΑΡΕΘ ΣΦΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Πενγκζλε ςτο Faust. ΔΘΠΑΡΞΣ ΕΟΕΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 Άρωμα Valentina Assoluto EDP NS 50ml, Sochiphar. ΔΘΠΣΤ ΒΑΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παράςταςθ Σ Ζμποροσ τθσ Βενετίασ ςτο Κζατρο Ακροπόλ. ΔΛΑΟΟΑ ΒΑΩ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Σίρηα ςτο Κζατρο Λλίςια. ΔΛΑΠΑΡΣΘ ΔΘΠΘΣΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Retin-ox τθσ RoC, Johnson & Johnson. ΔΛΑΠΑΡΣΣΠΣΤΟΣΤ ΔΕΠΣΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παιδικι παράςταςθ Πινόκιο ςτο κζατρο Ακροπόλ ΔΣΤΞΑ ΑΛΞΑΣΕΡΛΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με βερνίκι νυχιϊν και top coat Vinylux τθσ CND, e-creativegroup.gr ΔΣΤΟΓΕΡΑΞΘ ΑΚΘΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 brunch 4 ατόμων το κακζνα ςτο 7th thought ςτο Χαλάνδρι. ΔΣΤΠΣΣΠΣΤΟΣΤ ΒΑΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παράςταςθ Σ Ζμποροσ τθσ Βενετίασ ςτο Κζατρο Ακροπόλ. ΔΣΤΡΛΔΑ ΑΓΓΕΟΛΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 άρωμα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. ΔΡΑΞΛΣΤ ΓΛΩΡΓΣ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΔΡΕΛΣΤ ΦΩΣΕΛΡΙ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Holistic Beauty, Apivita. ΔΡΛΣΑ ΠΑΡΑΞΕΤΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΕΟΕΤΚΕΡΛΑΔΣΤ ΑΡΓΤΡΩ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Δείπνο με φίλουσ ςτο Κζατρο Λλίςια ΕΠΠΑΡΣΤΘΟ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Diadermine, Henkel. ΕΤΑΓΓΕΟΣΠΣΤΟΣΤ ΕΛΡΘΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 Άρωμα Valentina Assoluto EDP NS 50ml, Sochiphar. ΗΑΡΞΑΡΛΣΘ ΖΦΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΗΑΦΕΛΡΑΞΘ ΔΘΠΘΣΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ με ζκπτωςθ 50%,MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα. ΗΑΦΛΡΑΞΘ ΑΡΑΣΑΛΣ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ Syn -ake με τθν αντιρυτιδικι κρζμα Syn -ake Cream και το ςζρουμ Syn -ake Essence, Miriam Quevedo. ΗΑΧΑΡΛΑ ΣΦΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Avon Cosmetics. ΗΑΧΑΡΛΑΔΣΤ ΔΕΠΣΛΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ηευγάρι ςκουλαρίκια, Jools. ΗΑΧΑΡΛΣΤ ΕΤΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 δωροεπιταγι των 20, H&M. ΗΑΧΑΡΣΠΣΤΟΣΤ ΣΦΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas.

2 ΗΕΡΒΑ ΠΑΡΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 άρωμα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. ΗΘΘ ΞΑΛΑΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ με άρωμα και προϊόντα για τθν περιποίθςθ του ςϊματοσ από τθ νζα ςειρά White Musk Smoky Rose, The Body Shop. ΗΘΘ ΔΘΠΘΣΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ομορφιάσ από τθ ςειρά Cien, Lidl. ΗΘΛΠΣΠΣΤΟΣΤ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΗΘΣΠΣΤΟΣΤ ΟΣΤΞΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ενζςιμθ μεςοκεραπεία Gallery Spa. ΗΛΓΞΕΡΛΔΣΤ ΧΡΛΣΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 χριςτουγεννιάτικα ςετ BC Oil Miracle Βοx, Schwarzkopf Professional. ΗΛΞΣΟΑΡΘ ΒΕΡΣΡΛΞΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με βερνίκι νυχιϊν και top coat Vinylux τθσ CND, e-creativegroup.gr ΗΣΤΟΛΑ ΕΟΕΡ ΑΣΣΛΞΘ 1 περιποίθςθ μαλλιϊν Hair Spa και styling (Ακινα) από το Yianni Hair Spa. ΗΣΤΡΣΤΔΘ ΣΕΟΟΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παιδικι παράςταςθ Πινόκιο ςτο κζατρο Ακροπόλ ΘΟΛΑΔΣΤ MATINA ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Gagarin Way ςτο Κζατρο Βαςιλάκου ΚΑΡΣΤ ΣΦΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Avon Cosmetics. ΚΕΑΞΣΤ ΓΛΑΡΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 5 ςετ βαφισ μαλλιϊν Syoss Oleo Intense 2 αποχρϊςεων, Henkel. ΚΕΣΔΩΡΑΣΣΤ ΦΟΑΒΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 λευκό βραχιόλι «Slake Bracelet Square», Swarovski ΚΕΣΔΩΡΘ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΚΕΣΔΩΡΛΔΣΤ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ με ζκπτωςθ 50%,MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα. ΚΕΣΔΩΡΣΠΣΤΟΣΤ ΕΟΕΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ ομορφιάσ More by Demi, Σriflame. ΚΕΣΔΩΡΣΤ ΑΟΕΑΡΔΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςτρογγυλι τςάντα, Doca. ΛΑΩΡΛΔΣΤ ΦΡΣΩ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Δείπνο με φίλουσ ςτο Κζατρο Λλίςια ΛΑΩΡΛΔΣΤ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΛΡΣΗΘ ΑΛΠΛΟΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Diadermine, Henkel. ΛΣΡΔΑΡΛΔΣΤ ΦΟΩΡΕΡΣΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου από τθ ςειρά Ecollagen,Oriflame. ΛΩΛΦΛΔΣΤ ΑΡΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ με ζκπτωςθ 50%,MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα. ΞΑΓΛΣΤΞΟΘ ΑΡΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. ΞΑΔΣΓΟΣΤ ΕΦΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςουθδικό μαςάη ςτο Asian Spa City Retreat (ςτο Hyatt Regency ςτθ Κεςςαλονίκθ) ΞΑΗΑΡΣΗΛΔΣΤ ΔΕΠΣΛΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 κρζμα cc τθσ Olay, P&G. ΞΑΞΣΤΡΛΩΣΘ ΑΛΠΛΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 chocolate massage Gallery Spa. ΞΑΟΑΚΑ-ΠΑΠΑΔΣΠΣΤΟΣΤ ΣΕΟΟΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 περιποίθςθ μαλλιϊν Hair Spa και styling (Ακινα) από το Yianni Hair Spa. ΞΑΟΑΠΠΣΞΛΡΘ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. ΞΑΟΘΩΡΑΞΘ ΠΣΠΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 δωρεάν περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα. ΞΑΟΣΒΤΡΡΑ ΔΘΠΘΣΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Πενγκζλε ςτο Faust. ΞΑΟΣΠΛΣΑ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Multi-Correxion τθσ RoC, Johnson & Johnson. ΞΑΟΣΤΘ ΕΡΠΛΣΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Gagarin Way ςτο Κζατρο Βαςιλάκου ΞΑΟΦΑΓΛΑΡΡΘ ΞΑΟΣΠΣΛΡΑ ΆΡΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ αφρόλουτρα υνταγζσ τθσ Πεςογείου τθσ Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΞΑΠΠΑΡΣΤ ΧΡΛΣΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςουθδικό μαςάη ςτο Asian Spa City Retreat (ςτθ Φιλοκζθ) ΞΑΡΑΞΘ ΞΟΑΛΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ για styling μαλλιϊν Palette Flexible του Schwarzkopf, Henkel. ΞΑΡΕΟΟΣΠΣΤΟΣΤ ΒΑΛΟΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Gagarin Way ςτο Κζατρο Βαςιλάκου ΞΑΠΟΑΡΛΔΣΤ ΑΓΓΕΟΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ με ζκπτωςθ 50%,MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα. ΞΑΠΡΣΓΛΑΡΡΘ ΖΟΕΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 βαμβακερι μπλοφηα, Napapijri, Alia. ΞΑΠΠΑ ΠΑΡΑΞΕΤΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςειρά προϊόντων για βαμμζνα μαλλιά Jean Iver, Aromca. ΞΑΠΠΑ ΧΡΛΣΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Avon Cosmetics. ΞΑΡΑΓΕΩΡΓΛΑΔΣΤ ΛΣΤΟΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ μαλλιϊν Syoss Glossing, Henkel. ΞΑΡΑΓΕΩΡΓΣΤ ΠΑΡΓΑΡΛΣΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ξφλινο κομοδίνο, inart. ΞΑΡΑΞΑΣΑΡΘ ΕΤΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 καςκόλ M Missoni,Linea Imports. ΞΑΡΑΟΘ ΚΕΣΔΩΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ομορφιάσ από τθ ςειρά Cien, Lidl. ΞΑΡΑΠΕΣΡΣΤ ΠΑΛΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΞΑΡΑΠΛΠΕΡΘ CHRIS ΑΣΣΛΞΘ 1 ρολόι ςε ροη χρυςό με nude λουράκι από τθ ςειρά Feeling, Vogue. ΞΑΡΑΣΕΡΓΛΣΤ ΑΓΣΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 χριςτουγεννιάτικα ςετ BC Oil Miracle Βοx, Schwarzkopf Professional. ΞΑΡΑΣΗΛΞΣΤ ΟΑΠΠΡΛΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΞΑΡΑΦΤΟΟΛΔΣΤ ΧΡΛΣΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 κρζμα cc τθσ Olay, P&G. ΞΑΡΓΑΞΣΤ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 κρζμα περιποίθςθσ δζρματοσ Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΞΑΡΠΣΛΡΘ ΕΟΟΘ ΑΣΣΛΞΘ ζλαιο Argane τθσ Galénic για το πρόςωπο,pierre Fabre. ΞΑΡΤΠΛΔΘ ΞΤΡΛΑΞΣ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςειρά προϊόντων για βαμμζνα μαλλιά Jean Iver, Aromca. ΞΑΕΟΣΤΡΘ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 δωροεπιταγι των 20, H&M. ΞΑΣΑΡΣΤ ΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ ομορφιάσ Nivea, BDF Hellas. ΞΑΣΣΤΟΑ ΓΛΩΣΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 μανικιοφρ και 1 πεντικιοφρ spa L.A. NAIL BAR (κατόπιν τθλεφωνικοφ ραντεβοφ). ΞΑΣΣΤΟΑΞΘ ΣΦΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 5 ςετ βαφισ μαλλιϊν Syoss Oleo Intense 2 αποχρϊςεων, Henkel. ΞΑΣΣΤΟΑΞΣΤ ΑΚΑΡΑΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ορόσ κεραπείασ προςϊπου Oil Treatments από τθ ςειρά Abeille Royale Treatments του Guerlain Notos com. ΞΕΠΕΡΣΕΣΛΔΣΤ ΧΡΛΣΛΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 Άρωμα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γρ. αράντθσ. ΞΣΔΕΟΟΑ ΑΓΓΕΟΛΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 Άρωμα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γρ. αράντθσ. ΞΣΞΞΑΟΑ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ποφδρα Triple Pearl Powder τθσ Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΞΣΞΞΛΡΛΔΣΤ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 γεφμα για 2 άτομα το κακζνα ςτο Step by Step ςτο Χαλάνδρι. ΞΣΞΟΑΡΘ ΣΦΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 πρίηα με USB για smartphones, tablets, ψθφιακζσ μθχανζσ, MP3 players, τθσ εταιρείασ ΑΒΒ. ΞΣΞΣΡΕΘ ΡΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 brunch 4 ατόμων το κακζνα ςτο 7th thought ςτο Χαλάνδρι. ΞΣΞΣΣΣΤ ΞΩΡΣΑΡΣΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ για styling μαλλιϊν Palette Flexible του Schwarzkopf, Henkel. ΞΣΟΛΣΤ ΑΓΓΕΟΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 λιπ μπαλμ Love, Jurlique. ΞΣΟΟΑΡΘ ΕΡΛΕΣΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Holistic Beauty, Apivita. ΞΣΟΟΛΑ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Avène, Pierre Fabre. ΞΣΠΠΣΟΑΞΘ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΞΣΠΠΣΣΘ ΑΡΔΡΣΡΛΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 Άρωμα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΞΣΡΣΑΟΕΞΑ ΧΡΛΣΛΑΡΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Biomaris, Goumas Wellness. ΞΣΡΣΕΟΘ ΠΑΡΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ εςϊρουχα JLo, Yamamay. ΞΣΡΣΣΓΛΩΡΓΣΤ ΔΘΠΘΣΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. ΞΣΡΡΑΡΣΤ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με βερνίκι νυχιϊν και top coat Vinylux τθσ CND, e-creativegroup.gr ΞΣΠΑ ΔΘΠΘΣΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΞΣΣΛΑ ΒΑΓΓΕΟΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΞΣΣΣΟΑΞΣΤ ΑΡΕΣΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 κρζμα περιποίθςθσ δζρματοσ Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΞΣΤΞΛΣΤ ΠΣΟΤΕΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 Άρϊμα Fendi L Acquarossa 75ml Notos com. ΞΣΤΠΑΣΣΤ ΕΤΚΑΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΞΣΤΡΣΓΛΑΡΡΘ ΣΦΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με το ςυςφιγκτικό ςϊματοσ Body Slim Drainage τθσ Lierac και το προϊόν μαλλιϊν Phytokeratine Masque τθσ Phyto, Ales Group. ΞΣΤΣΡΣΠΑΡΣΤ ΠΣΟΤΒΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ηευγάρι χειροποίθτα ςκουλαρίκια, dedonaki. ΞΣΤΣΡΣΤΠΠΕΗΘ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παιδικι παράςταςθ Πινόκιο ςτο κζατρο Ακροπόλ ΞΣΤΣΣΞΩΣΑ ΠΤΡΛΔΩΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Avon Cosmetics. ΞΡΕΠΣΤΡΘ ΕΛΡΘΡΘ ΑΣΣΛΞΘ ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Holistic Beauty, Apivita. ΞΡΛΓΞΑ ΠΑΣΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΞΡΛΞΡΘ ΑΟΕΑΡΔΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παράςταςθ Σ Ζμποροσ τθσ Βενετίασ ςτο Κζατρο Ακροπόλ. ΞΣΕΡΣΠΣΤΟΣΤ ΕΟΕΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ αφρόλουτρα υνταγζσ τθσ Πεςογείου τθσ Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΞΤΠΡΑΛΣΤ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παράςταςθ Σ Ζμποροσ τθσ Βενετίασ ςτο Κζατρο Ακροπόλ. ΞΤΡΛΑΗΘ ΑΡΛΑΔΡΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 γεφμα για 2 άτομα το κακζνα ςτο μεηεδοπωλείο Σο Αποςτακτιριον ςτθ Ρζα Ερυκραία. ΞΤΡΛΑΞΑΞΘ ΔΕΠΣΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Korres. ΞΤΡΛΑΞΣΠΣΤΟΣΤ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΞΤΡΛΕΟΕΘΠΣΡΛΔΣΤ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παράςταςθ Σ Ζμποροσ τθσ Βενετίασ ςτο Κζατρο Ακροπόλ. ΞΤΡΛΣΓΟΣΤ ΞΣΡΑΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Avène, Pierre Fabre. ΞΤΡΛΣΘ ΕΟΕΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΞΩΡΣΑΡΣΛΡΛΔΘ ΑΡΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ με βερνίκι νυχιϊν και top coat Vinylux τθσ CND, e-creativegroup.gr ΟΑΓΛΣΤ ΧΡΤΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ με ζκπτωςθ 50%,MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα. ΟΑΗΣΤ ΠΑΡΛΑΟΕΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ποφδρα Triple Pearl Powder τθσ Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΟΑΠΠΑΔΑΡΘ ΕΦΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 brunch 4 ατόμων το κακζνα ςτο 7th thought ςτο Χαλάνδρι. ΟΑΠΠΡΑΞΣΠΣΤΟΣΤ ΣΕΟΟΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Gagarin Way ςτο Κζατρο Βαςιλάκου ΟΑΠΠΡΣΤ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 δωροεπιταγι των 20, H&M. ΟΕΒΕΡΣΘ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ρολόι, Jools. ΟΛΒΕΡΘ ΕΛΡΘΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΟΣΓΣΚΕΣΘ ΕΦΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΟΣΤΞΣΠΣΤΟΣ ΑΚΑΡΑΛΣ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςειρά προϊόντων για βαμμζνα μαλλιά Jean Iver, Aromca. ΟΤΞΣΓΟΣΤ ΧΡΤΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ινδικό χαλί Fessa, Πάρκα Γραμμενίδου. ΟΤΣΡΑ ΒΑΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ μαλλιϊν Syoss Glossing, Henkel. ΠΑΞΡΛΔΣΤ ΕΛΡΘΡΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ με το ςυςφιγκτικό ςϊματοσ Body Slim Drainage τθσ Lierac και το προϊόν μαλλιϊν Phytokeratine Masque τθσ Phyto, Ales Group. ΠΑΡΔΑΞΑ ΣΑΠΑΣΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 βελουτζ ςκαμπό, inart. ΠΑΡΓΑΡΛΣΘ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 δερμάτινθ τςάντα, Carpisa. ΠΑΡΓΑΡΛΣΘ ΕΤΓΕΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 χριςτουγεννιάτικα ςετ BC Oil Miracle Βοx, Schwarzkopf Professional. ΠΑΡΡΑ ΩΣΘΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 άρωμα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. ΠΑΣΕΠΣΗΘ ΒΑΛΟΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΠΕΡΕΞΣΤ ΑΟΕΞΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 λευκό βραχιόλι «Slake Bracelet Square», Swarovski ΠΘΣΡΣΓΕΩΡΓΣΤ ΕΟΕΤΚΕΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Correctionist, Korff. ΠΠΑΡΣΕΣΘ ΚΩΠΑΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΠΠΑΡΞΛΑ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παιδικι παράςταςθ Πινόκιο ςτο κζατρο Ακροπόλ ΠΠΑΡΣΤΡΘ ΠΑΡΑΓΛΩΣΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 χριςτουγεννιάτικα ςετ BC Oil Miracle Βοx, Schwarzkopf Professional. ΠΑΚΛΣΤ ΣΑΤΡΣΤΟΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Σίρηα ςτο Κζατρο Λλίςια. ΠΑΞΡΘ ΣΑΤΡΣΤΟΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΠΑΞΡΘ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ξφλινο ποδιλατο, Laro. ΠΑΞΡΛΔΣΤ ΑΛΞΑΣΕΡΛΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Avène, Pierre Fabre. ΠΑΞΡΣΠΣΤΟΣΤ ΧΑΛΔΩ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ με βερνίκι νυχιϊν και top coat Vinylux τθσ CND, e-creativegroup.gr ΠΑΞΡΤΓΛΑΡΡΘ ΧΑΡΣΤΟΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 τηθν, Staff Jeans.

3 ΠΑΟΑΛΑΡΑΞΘ ΣΦΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΠΑΟΛΧΣΤΔΘ ΑΛΞΑΣΕΡΛΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 δωρεάν περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα. ΠΑΟΟΛΡΘ ΠΑΡΣΤΔΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Δείπνο με φίλουσ ςτο Κζατρο Λλίςια ΠΑΟΣΤΘ ΕΟΛΑΒΕΣ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ μαλλιϊν Syoss Glossing, Henkel. ΠΑΡΘ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ομορφιάσ από τθ ςειρά Cien, Lidl. ΠΑΡΣΤΑΞΘ ΑΡΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Korres. ΠΑΡΣΗΑΒΛΡΣΤ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Πενγκζλε ςτο Faust. ΠΑΡΩΟΕΑΞΘ ΒΑΛΟΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 βελουτζ ςκαμπό, inart. ΠΑΡΑΠΛΔΣΤ ΒΛΞΣΩΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ για styling μαλλιϊν Palette Flexible του Schwarzkopf, Henkel. ΠΑΡΓΕΣΑΞΘ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 Άρωμα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΠΑΡΔΑ ΑΡΣΩΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 κεραπεία προςϊπου από τθ ςειρά Abeille Royale Treatments του Guerlain, Notos com ΠΑΡΞΑΞΘ ΕΟΟΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 λιπ μπαλμ Love, Jurlique. ΠΑΡΞΣΠΣΤΟΣΤ ΓΕΩΡΓΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ Παιδικι φόρμα, DMN Sport. ΠΑΡΞΣΤΟΑΞΘ ΡΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Correctionist, Korff. ΠΑΡΣΗΣΤΞΣΤ ΑΓΓΕΟΛΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 κρζμα ματιϊν Βio Performance-Super Corrective τθσ Shiseido, Shiseido Hellas. ΠΑΓΑΟΛΑ ΓΛΩΣΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 χριςτουγεννιάτικα ςετ BC Oil Miracle Βοx, Schwarzkopf Professional. ΠΑΣΛΧΛΔΣΤ ΕΒΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΠΑΣΣΡΑΞΘ ΠΣΤΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Gagarin Way ςτο Κζατρο Βαςιλάκου ΠΑΣΡΣΓΛΑΡΡΘ ΠΑΡΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Avène, Pierre Fabre. ΠΑΣΛΑ ΒΛΞΣΩΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ Lady Million Paco Rabanne, Sochiphar. ΠΑΤΡΑΓΑΡΘ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςυνεδρία Cryolipolysis με τθ μζκοδο Lipofreeze Gallery Spa. ΠΑΤΡΣΠΑΣΘ ΕΤΣΡΑΣΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μζικαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΠΕΣΑΑ ΕΟΒΛΑΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη τθσ Erre Due, Aromca. ΠΕΣΣΤ ΔΑΡΑΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΠΕΣΣΤ ΒΑΛΟΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου από τθ ςειρά Ecollagen, Oriflame. ΠΘΣΡΣΤΔΘ ΠΕΡΛΡΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 δωροεπιταγι των 20, H&M. ΠΛΧΑΘΟΛΔΣΤ ΠΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Hydraenergy,Korff. ΠΛΧΑΟΑΡΣΤ ΕΤΣΤΧΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Hydraenergy,Korff. ΠΣΧΣΡΑ ΠΑΡΑΓΛΩΣΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΠΣΧΣΤ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Δείπνο με φίλουσ ςτο Κζατρο Λλίςια ΠΣΧΣΧΩΡΛΣΘ ΡΛΞΣΟΕΣΣΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Πενγκζλε ςτο Faust. ΠΣΤΟΣΛΩΣΘ ΠΑΣΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 Άρϊμα Fendi L Acquarossa 75ml Notos com. ΠΣΤΠΣΗΛΔΣΤ?ΕΦΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Retin-ox τθσ RoC, Johnson & Johnson. ΠΣΤΡΞΣΓΛΑΡΡΘ ΒΑΛΟΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 περιποίθςθ μαλλιϊν Hair Spa και styling (Ακινα) από το Yianni Hair Spa. ΠΣΤΣΑΞΑ ΔΑΡΑΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ Άρωμα 212 VIP EDP NS Carolina Herrera 50ml, Sochiphar. ΠΣΧΛΑΡΑΞΘ ΑΡΓΤΡΩ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ για styling μαλλιϊν Palette Flexible του Schwarzkopf, Henkel. ΠΠΑΞΕΟΑ ΣΤΟΛΑΡΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 γεφμα για 2 άτομα το κακζνα ςτο Step by Step ςτο Χαλάνδρι. ΠΠΑΟΘ ΞΑΟΟΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςουθδικό μαςάη ςτο Asian Spa City Retreat (ςτο Athenaeum InterContinental ςτθν Ακινα) ΠΠΑΡΕΞΑ ΧΡΤΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ομορφιάσ More by Demi, Σriflame. ΠΠΑΡΞΑΡΛΞΑ ΡΣΠΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 λιπ μπαλμ Love, Jurlique. ΠΠΑΟΑΡΘ ΠΤΡΛΔΣΤΟΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου από τθ ςειρά Ecollagen, Oriflame. ΠΠΑΣΛΟΑ ΑΡΑΣΑΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 περιποίθςθ μαλλιϊν Hair Spa και styling (Κεςςαλονίκθ), από το Yianni Hair Spa. ΠΠΑΣΛΟΘ ΞΤΡΛΑΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ολοκλθρωμζνθσ περιποίθςθσ και φροντίδασ Body & Oral Henkel. ΠΠΑΧΑΡΛΔΣΤ ΑΡΣΛΓΣΡΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 πίνακασ τθσ επιλογισ ςασ, 2,00x1,40 εκ., Sticky. ΠΠΑΧΟΛΣΗΑΡΑΞΘ ΣΦΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΠΠΕΘ ΗΩΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ Παιδικι φόρμα, DMN Sport. ΠΠΕΟΑΓΛΑ ΕΛΡΘΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Avon Cosmetics. ΠΠΕΟΛΑ ΗΑΧΑΡΣΤΟΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ρολόι «Hoops» με κάςα από ατςάλι και λουράκι από καουτςοφκ, Belsis. ΠΠΕΡΕΣΣΤ ΛΩΑΡΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ για styling μαλλιϊν Palette Flexible του Schwarzkopf, Henkel. ΠΠΛΠΠΣ ΧΡΛΣΛΑΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ομορφιάσ More by Demi, Σriflame. ΠΠΛΠΠΑ ΧΑΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 shopping bags από τθ ςειρά Arte, Kem. ΠΠΣΗΛΣΡΕΟΣΤ ΑΟΕΑΡΔΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Multi-Correxion τθσ RoC, Johnson & Johnson. ΠΠΣΗΛΣΡΕΟΣΤ ΓΕΩΡΓΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ρολόι «Hoops» με κάςα από ατςάλι και λουράκι από καουτςοφκ, Belsis. ΠΠΣΣΣΤ ΒΑΛΟΛΞΘ ΑΣΣΛΞΘ ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Holistic Beauty, Apivita. ΠΠΣΤΗΑΟΑΞΣΤ ΣΦΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 μάςκα προςϊπου Super Mask Sexy Glam Glow, Sephora. ΠΠΣΤΡΠΕΣΛΞΑ ΣΑΤΡΣΤΟΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Diadermine, Henkel. ΠΠΡΕΡΕ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παράςταςθ Σ Ζμποροσ τθσ Βενετίασ ςτο Κζατρο Ακροπόλ. ΠΤΟΩΡΑ ΣΦΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ινδικό μάλλινο χαλί, Σen. ΠΤΟΩΡΑ ΕΟΕΡΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ με βερνίκι νυχιϊν και top coat Vinylux τθσ CND, e-creativegroup.gr ΠΤΛΡΟΘ ΑΡΑΣΑΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Σίρηα ςτο Κζατρο Λλίςια. ΠΩΤΛΔΣΤ ΡΕΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ ομορφιάσ από τθ ςειρά Cien, Lidl. ΡΛΞΑ ΕΟΛΑΒΕΣ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςειρά προϊόντων για βαμμζνα μαλλιά Jean Iver, Aromca. ΡΛΞΣΟΑΛΔΣΤ ΠΑΡΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 Άρωμα Montblanc Legend Femme 80ml, Aromca. ΡΛΞΣΟΑΝΔΣΤ ΑΚΘΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ μαλλιϊν Syoss Glossing, Henkel. ΡΛΞΣΟΑΣΤ ΗΕΦΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΡΛΞΣΟΑΣΤ ΑΔΑΠΑΡΣΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Avène, Pierre Fabre. ΡΛΞΣΟΑΣΤ ΑΡΑΣΑΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. ΡΛΞΣΟΛΔΑΞΘ ΑΡΣΕΠΛ ΧΑΡΛ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παιδικι παράςταςθ Πινόκιο ςτο κζατρο Ακροπόλ ΡΛΞΣΠΣΤΟΣΤ ΞΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ομορφιάσ από τθ ςειρά Cien, Lidl. ΡΣΒΑ ΣΦΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Σίρηα ςτο Κζατρο Λλίςια. ΡΣΠΛΞΣΤ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΡΣΠΛΞΣΤ ΕΛΡΘΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΡΣΣΑΡΑ ΠΣΚΘΣΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ με ζκπτωςθ 50%,MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα. ΡΣΑΡΑΘ ΑΡΑΣΑΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με άρωμα και προϊόντα για τθν περιποίθςθ του ςϊματοσ από τθ νζα ςειρά White Musk Smoky Rose, The Body Shop. ΡΣΑΦΟΣΤ ΕΟΕΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Πενγκζλε ςτο Faust. ΡΣΕΡΠΑΡΘ ΒΑΛΟΕΛΣ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μζικαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΡΣΗΑΡΘ ΠΑΡΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Hydraenergy,Korff. ΡΣΣΤΡΑ ΑΡΑΣΑΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ αφρόλουτρα υνταγζσ τθσ Πεςογείου τθσ Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΑΡΚΣΠΣΤΟΣΤ ΠΑΡΛΑ-ΕΟΟΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη τθσ Erre Due, Aromca. ΤΔΛΑ ΑΡΣΡΛΑΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ποφδρα Triple Pearl Powder τθσ Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΤΘ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Avène, Pierre Fabre. ΠΑΓΑΡΘ-ΠΑΓΞΑΡΑ NANTIA ΑΣΣΛΞΘ 1 λευκό βραχιόλι «Slake Bracelet Square», Swarovski ΠΑΓΩΡΑ ΠΠΑΞΑΣΤΞΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 γεφμα για 2 άτομα το κακζνα ςτο μεηεδοπωλείο Σο Αποςτακτιριον ςτθ Ρζα Ερυκραία. ΠΑΓΩΡΘ ΛΤ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Hydraenergy,Korff. ΠΑΟΑΠΛΔΑ ΠΣΟΤΕΡΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ με προϊόντα κακαριςμοφ και περιποίθςθσ του δζρματοσ Skin Care Line τθσ Radiant Professional, Hellenica. ΠΑΟΟΛΣΤ ΑΚΘΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 χριςτουγεννιάτικα ςετ BC Oil Miracle Βοx, Schwarzkopf Professional. ΠΑΡΑΓΛΩΣΘ ΠΠΑΡΣΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ποφδρα Triple Pearl Powder τθσ Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΠΑΡΑΓΣΠΣΤΟΣΤ ΠΑΡΛΣΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ Lady Million Paco Rabanne, Sochiphar. ΠΑΡΣΤ ΑΡΡΑ ΠΑΡΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ ομορφιάσ από τθ ςειρά Cien, Lidl. ΠΑΡΣΤΛΑΞΘ ΑΡΔΡΕΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ατςάλινο ρολόι ςε χρυςό και ροη χρυςό με δζρμα και ςτεφάνθ διακοςμθμζνθ με λαμπερά κρφςταλλα ηιργκόν, Oxette, Perideo S.A. ΠΑΡΣΑ ΣΦΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 5 ςετ βαφισ μαλλιϊν Syoss Oleo Intense 2 αποχρϊςεων, Henkel. ΠΑΡΣΑΗΘ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 περιποίθςθ μαλλιϊν Hair Spa και styling (Ακινα) από το Yianni Hair Spa. ΠΑΡΣΑΗΘ ΡΛΣΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Correctionist, Korff. ΠΑΣΤ ΡΑΣΑΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΠΑΠΑΒΑΛΟΕΛΣΤ ΑΓΓΕΟΛΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με τθν ενυδατικι κρζμα προςϊπου Estée Lauder Revitalising Supreme, Estée Lauder Hellas. ΠΑΠΑΔΑΞΘ ΑΡΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ ομορφιάσ από τθ ςειρά Cien, Lidl. ΠΑΠΑΔΑΠΑΞΘ ΩΣΘΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη τθσ Erre Due, Aromca. ΠΑΠΑΔΘΠΘΣΡΛΣΤ ΠΑΡΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. ΠΑΠΑΔΘΠΘΣΡΛΣΤ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 πλαφονιζρα οροφισ από τθ ςειρά Delta Gloss Gold του οίκου Paulo Coelho, Παφροσ Φωτιςτικά. ΠΑΠΑΔΣΓΛΑΡΡΑΞΘ ΕΛΡΘΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Avon Cosmetics. ΠΑΠΑΔΣΓΛΑΡΡΘ ΓΛΩΣΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 Άρϊμα Fendi L Acquarossa 75ml Notos com. ΠΑΠΑΔΣΠΣΤΟΣΤ ΒΑΛΟΛΞΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 Άρωμα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γρ. αράντθσ. ΠΑΠΑΔΣΠΣΤΟΣΤ ΣΦΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΠΑΠΑΔΣΠΣΤΟΣΤ ΠΑΡΩΡΑΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Πενγκζλε ςτο Faust. ΠΑΠΑΗΣΓΟΣΤ ΞΟΕΣΡΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 κρζμα cc τθσ Olay, P&G. ΠΑΠΑΞΩΣΑ ΛΦΛΓΕΡΕΛΑ ΒΑΛΟΛΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Σίρηα ςτο Κζατρο Λλίςια. ΠΑΠΑΟΕΣΡΑΡΔΣΤ ΠΑΡΑΞΕΤΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Σίρηα ςτο Κζατρο Λλίςια. ΠΑΠΑΠΣΧΣΤ ΓΕΩΡΓΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. ΠΑΠΑΡΡΘΓΣΠΣΤΟΣΤ ΑΡΑΣΑΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ για styling μαλλιϊν Palette Flexible του Schwarzkopf, Henkel. ΠΑΠΑΠΤΡΣΤ ΕΟΕΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 κολιζ με αλυςίδα από ατςάλι, Chryssa Creations. ΠΑΠΑΡΑΡΣΣΤ ΡΑΣΑΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ορόσ κεραπείασ προςϊπου Oil Treatments από τθ ςειρά Abeille Royale Treatments του Guerlain Notos com. ΠΑΠΑΣΗΘΞΑ ΗΑΞΟΛΡ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 δωροεπιταγζσ των 30, Ανζμθ, ΠΑΠΑΣΡΛΑΡΣΑΦΤΟΟΣΤ ΞΩΡΣΑΡΣΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Δείπνο με φίλουσ ςτο Κζατρο Λλίςια ΠΑΠΑΧΡΛΣΣΦΣΡΣΤ ΣΕΟΟΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Δείπνο με φίλουσ ςτο Κζατρο Λλίςια ΠΑΠΣΤΣΑΞΘ ΧΡΛΣΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΠΑΠΠΑ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΠΑΡΓΛΑΡΣΤ ΕΟΛΑΒΕΣ ΑΣΣΛΞΘ 1 λευκό βραχιόλι «Slake Bracelet Square», Swarovski ΠΑΡΣΤΘ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 γεφμα για 2 άτομα το κακζνα ςτο μεηεδοπωλείο Σο Αποςτακτιριον ςτθ Ρζα Ερυκραία. ΠΑΣΛΣΤ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. ΠΑΣΡΑΠΑΡΘ ΓΕΩΡΓΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 γεφμα για 2 άτομα το κακζνα ςτο μεηεδοπωλείο Σο Αποςτακτιριον ςτθ Ρζα Ερυκραία. ΠΑΤΟΛΔΣΤ ΑΓΑΠΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παιδικι παράςταςθ Πινόκιο ςτο κζατρο Ακροπόλ ΠΕΓΛΣΤ ΕΟΕΤΚΕΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 δωροεπιταγι των 20, H&M.

4 ΠΕΣΡΑΞΘ AΡΓΤΡΩ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παιδικι παράςταςθ Πινόκιο ςτο κζατρο Ακροπόλ ΠΕΣΡΛΔΘ ΕΤΑΡΚΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Πενγκζλε ςτο Faust. ΠΛΟΑΣΣΤ ΑΟΕΑΡΔΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 5 ςετ βαφισ μαλλιϊν Syoss Oleo Intense 2 αποχρϊςεων, Henkel. ΠΟΑΓΓΕΘ ΣΑΤΡΣΤΟΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςυςκευαςία με πόςιμο κολλαγόνο Pure Gold Collagen Ellinis Group. ΠΟΑΣΛΞΑ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΠΟΕΠΠΕΡΣΤ ΔΛΣΡΤΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ με τθν ενυδατικι κρζμα προςϊπου Estée Lauder Revitalising Supreme, Estée Lauder Hellas. ΠΣΡΟΣΤ ΔΕΠΣΛΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 μζικαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΠΣΤΓΑΡΛΔΣΤ ΠΣΧΣΤΟΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 περιποίθςθ Oleotherapy Signature για 1 ηευγάρι ςτισ εγκαταςτάςεισ του ξενοδοχείου Costa Navarino ςτθν Πφλο, ΠΤΡΠΑΡΑ ΓΕΩΡΓΛΣ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ολοκλθρωμζνθσ περιποίθςθσ και φροντίδασ Body & OralHenkel. ΠΤΡΠΤΟΘ ΞΩΡΣΑΡΣΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Biomaris, Goumas Wellness. ΡΑΟΟΘ ΣΣΟΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Retin-ox τθσ RoC, Johnson & Johnson. ΡΑΠΦΣΤ ΔΑΦΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΡΑΠΠΛΑΔΣΤ ΧΑΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 αντιγθραντικι κρζμα θμζρασ Future Solution LX Total Protective Cream τθσ Shiseido, Shiseido Hellas. ΡΑΠΣΘ ΦΛΟΛΩ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ με βερνίκι νυχιϊν και top coat Vinylux τθσ CND, e-creativegroup.gr ΡΑΠΣΘ ΠΑΡΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςουθδικό μαςάη ςτο Asian Spa City Retreat (ςτο Hyatt Regency ςτθ Κεςςαλονίκθ) ΡΑΠΣΣΠΣΤΟΣΤ ΣΦΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 αντιρυτιδικι ςειρά Luminance Pearl Face Treatment, Yellow Rose. ΡΕΠΠΑΠΘ ΔΕΠΣΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςουθδικό μαςάη ςτο Asian Spa City Retreat (ςτο Hyatt Regency ςτθ Κεςςαλονίκθ). ΡΘΓΑ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Gagarin Way ςτο Κζατρο Βαςιλάκου ΡΛΗΣΤ ΞΩΡΣΑΡΣΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ Παιδικι φόρμα, DMN Sport. ΡΣΗΑΞΘ ΦΩΣΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 περιποίθςθ μαλλιϊν Hair Spa και styling (Ακινα) από το Yianni Hair Spa. ΡΣΣΛΑ ΧΡΛΣΛΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 γεφμα για 2 άτομα το κακζνα ςτο μεηεδοπωλείο Σο Αποςτακτιριον ςτθ Ρζα Ερυκραία. ΡΣΤΒΑ ΡΛΞΣΟΕΣΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΡΣΤΘ ΕΤΚΤΠΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΡΣΤΛΡΡΣΤ ΠΠΕΣΣΤ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ Σςάντα δίχρωμθ με πλαϊνζσ τςζπεσ, Doca. ΡΣΤΣΤ ΑΟΞΘΣΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΑΒΛΣΟΑΞΘ ΕΛΡΘΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 Άρωμα Valentina Assoluto EDP NS 50ml, Sochiphar. ΑΞΕΟΟΑΡΛΔΘ ΦΩΣΕΛΡΘ ΦΡΑΓΞΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μζικαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΑΟΑΠΠΑΘ ΧΡΛΣΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 Άρωμα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γρ. αράντθσ. ΑΟΣΘ ΣΗΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη Sophisticated Eyes τθσ Seventeen, Hellenica. ΑΡΑΡΣΓΟΣΤ ΛΡΛ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ για styling μαλλιϊν Palette Flexible του Schwarzkopf, Henkel. ΑΡΘΓΛΑΡΡΛΔΣΤ ΑΦΡΣΔΛΣΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Avon Cosmetics. ΓΣΤΡΛΔΣΤ ΕΛΡΘΡΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 δωροεπιταγι των 20, H&M. ΔΣΓΞΣΤ ΗΩΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 brunch 4 ατόμων το κακζνα ςτο 7th thought ςτο Χαλάνδρι. ΕΟΒΛΔΣΤ ΣΟΓΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςυςκευαςία με πόςιμο κολλαγόνο Pure Gold Collagen Ellinis Group. ΕΟΛΔΣΤ ΕΤΚΤΠΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 δωροεπιταγι των 20, H&M. ΕΡΒΕΣΗΣΓΟΣΤ ΟΕΤΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ρολόι χρονογράφοσ «Aquamarina Freelook-Quartz», με ζνδειξθ θμερομθνίασ, δερμάτινο λουρί και κρφςταλλα swarovski ςτθ ςτεφάνθ, Βιχοσ Ωρολόγια. ΛΑΡΑΠΠΑΟΣΤ MAΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Πενγκζλε ςτο Faust. ΛΓΑΟΑ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Avon Cosmetics. ΛΔΕΡΘ ΠΣΟΤΠΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ για styling μαλλιϊν Palette Flexible του Schwarzkopf, Henkel. ΛΔΘΡΑ ΞΤΡΛΑΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με το ςυςφιγκτικό ςϊματοσ Body Slim Drainage τθσ Lierac και το προϊόν μαλλιϊν Phytokeratine Masque τθσ Phyto, Ales Group. ΛΣΑΡΑ ΗΑΧΑΡΣΤΟΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ με το ςυςφιγκτικό ςϊματοσ Body Slim Drainage τθσ Lierac και το προϊόν μαλλιϊν Phytokeratine Masque τθσ Phyto, Ales Group. ΞΑΠΡΕΟΣΤ ΓΕΩΡΓΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ με βερνίκι νυχιϊν και top coat Vinylux τθσ CND, e-creativegroup.gr ΞΑΡΣΑΡΘ ΕΟΕΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με δφο ςκεφθ για ςερβίριςμα ηάχαρθσ και ηαχαρίνθσ για τον καφζ ι το τςάι από λευκό μάρμαρο Κάςου, Iktinos Marmaron. ΞΕΤΣΦΤΟΑΞΑ ΕΤΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 παιδικό χαλί «Kids Border», ςε μπλε και κίτρινο χρϊμα, Εφραίμογλου. ΞΣΤΡΘ ΑΡΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Diadermine, Henkel. ΠΑΡΔΑ ΓΕΩΡΓΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΣΤΟΘ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ ομορφιάσ Nivea, BDF Hellas. ΣΤΟΣΑΡΛΔΣΤ ΗΩΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παράςταςθ Σ Ζμποροσ τθσ Βενετίασ ςτο Κζατρο Ακροπόλ. ΣΦΘ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. ΠΑΡΣΠΣΤΟΣΤ ΑΡΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 shopping bags από τθ ςειρά Arte, Kem. ΠΤΡΛΑΔΣΤ ΕΤΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Δείπνο με φίλουσ ςτο Κζατρο Λλίςια ΣΑΚΑΣΣΤ ANΑΣΑΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Δείπνο με φίλουσ ςτο Κζατρο Λλίςια ΣΑΛΞΣΤ ΞΩΡΣΑΡΣΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 λιπ μπαλμ Love, Jurlique. ΣΑΛΞΣΤ ΛΩΑΡΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 τηθν, Staff Jeans. ΣΑΠΑΣΛΣΤ ΔΘΠΘΣΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςειρά προϊόντων για βαμμζνα μαλλιά Jean Iver, Aromca. ΣΑΠΑΣΣΠΣΤΟΣΤ ΕΟΕΑΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ρολόι «Oozoo» με δερμάτινο λουράκι από τθ ςειρά Timepieces,Ekaterini Jewellery. ΣΑΠΑΣΑΞΘ ΑΓΓΕΟΛΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 κρζμα περιποίθςθσ δζρματοσ Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΣΑΠΑΣΘ ΠΑΡΑΓΛΩΣΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 πίνακασ τθσ επιλογισ ςασ, 2,00x1,40 εκ., Sticky. ΣΑΠΑΣΛΣΤ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ για styling μαλλιϊν Palette Flexible του Schwarzkopf, Henkel. ΣΑΡΛΣΑ ΧΡΤΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΣΑΤΡΣΤ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ Σςάντα με 2 χεροφλια & φφαςμα ςτα πλαϊνά μπλε/καφζ, Doca. ΣΑΤΡΣΤΟΑΞΘ ΕΟΕΤΚΕΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Retin-ox τθσ RoC, Johnson & Johnson. ΣΑΤΡΣΤΟΛΑ ΔΛΣΡΤΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 χριςτουγεννιάτικα ςετ BC Oil Miracle Βοx, Schwarzkopf Professional. ΣΕΦΑΡΑΞΘ ΑΡΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 δωροεπιταγζσ των 30, Ανζμθ, ΣΕΦΑΡΣΠΣΤΟΣΤ ΚΕΣΔΩΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ ομορφιάσ More by Demi, Σriflame. ΣΡΑΣΛΩΣΣΤ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 Άρωμα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γρ. αράντθσ. ΣΡΣΓΓΤΟΣΤ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Σίρηα ςτο Κζατρο Λλίςια. ΤΡΠΑΟΘ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΦΑΞΛΩΣΑΞΘ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Korres. ΩΠΑΡΑΞΘ ΞΤΡΛΑΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Avon Cosmetics. ΩΣΘΡΛΑΔΣΤ ΒΑΛΟΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 χριςτουγεννιάτικα ςετ BC Oil Miracle Βοx, Schwarzkopf Professional. ΩΧΩΡΑΞΘ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ολοκλθρωμζνθσ περιποίθςθσ και φροντίδασ Body & Oral Henkel. ΣΑΣΤΟΑ ΛΩΑΡΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Korres. ΣΑΣΣΓΟΣΤ RAFAILIA ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ Syn -ake με τθν αντιρυτιδικι κρζμα Syn -ake Cream και το ςζρουμ Syn -ake Essence, Miriam Quevedo. ΣΕΟΛΣΤΘ ΒΑΛΟΛΞΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ με ζκπτωςθ 50%,MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα. ΣΗΑΓΑΞΘ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 δερμάτινθ τςάντα, Ioannakourbela Basic, Ioannakourbela. ΣΗΑΞΩΣΑ ΞΑΟΟΛΣΠΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ με ζκπτωςθ 50%,MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα. ΣΗΑΡΘ ΑΡΑΣΑΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 δωροεπιταγι 300 από τθν εταιρεία Candle Light ΣΗΕΟΕΠΘ ΕΤΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Multi-Correxion τθσ RoC, Johnson & Johnson. ΣΗΛΣΤΡΑ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ μαλλιϊν Syoss Glossing, Henkel. ΣΗΣΞΑ ΟΑΠΠΡΛΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ με αμποφλεσ υαλουρονικοφ, botox, κολλαγόνου & χρυςοφ με χαβιάρι, NEOBEAUTY. ΣΛΣΣΤ AΓΓΕΟΛΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 χρυςό δαχτυλίδι, Orofasma. ΣΣΞΑΣΟΛΔΣΤ ΑΡΣΛΣΠΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ηευγάρι γυαλιά θλίου Vogue, Luxottica Hellas. ΣΣΤΟΣΤΠΘ ΑΡΔΡΛΑΡΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παιδικι παράςταςθ Πινόκιο ςτο κζατρο Ακροπόλ ΣΣΤΡΞΣΞΩΣΑ ΣΦΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ ομορφιάσ Nivea, BDF Hellas. ΣΣΤΡΣΣΤΡΘ ΠΤΡΣΩ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παράςταςθ Σ Ζμποροσ τθσ Βενετίασ ςτο Κζατρο Ακροπόλ. ΣΡΑΓΣΤΟΛΑ ΠΕΠΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 πίνακασ τθσ επιλογισ ςασ, 2,00x1,40 εκ., Sticky. ΣΡΑΠΕΗΑΡΣΓΟΣΤ ΕΛΡΘΡΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 παλζτα μακιγιάη Nude Luminizing Satin Eye Color Trio τθσ Shiseido, Shiseido Hellas. ΣΡΛΑΡΣΑΦΤΟΟΛΔΣΤ ΣΕΟΟΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 διπλι καρφίτςα με ςτρασ, με μενταγιόν καρδιά και αλυςίδεσ τθσ Dsquared2, Παγϊνθ. ΣΡΤΦΩΡΛΔΣΤ ΓΕΩΡΓΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Correctionist, Korff. ΣΑΒΕ ΑΚΑΡΑΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςειρά προϊόντων για βαμμζνα μαλλιά Jean Iver, Aromca. ΣΑΓΞΑΟΘ ΠΑΡΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 περιποίθςθ μαλλιϊν Hair Spa και styling (Κεςςαλονίκθ), από το Yianni Hair Spa. ΣΑΞΛΡΘ ΕΟΕΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 χριςτουγεννιάτικα ςετ BC Oil Miracle Βοx, Schwarzkopf Professional. ΣΑΞΛΡΛΔΣΤ ΠΩΟΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μζικαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΣΑΞΛΡΛΔΣΤ ΓΕΩΡΓΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΣΑΞΣΠΛΑΞΣΤ ΣΟΓΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 παιδικό χαλί «Kids Border», ςε μπλε και κίτρινο χρϊμα, Εφραίμογλου. ΣΑΠΡΑΗΘ ΕΒΑΣΛΑΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 Άρωμα Montblanc Legend Femme 80ml, Aromca. ΣΑΣΣΤΟΘ ΡΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 δωροεπιταγζσ των 30, Ανζμθ, ΣΕΠ ΒΑΛΟΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ Άρωμα 212 VIP EDP NS Carolina Herrera 50ml, Sochiphar. ΣΕΣΕΡΕΞΣΤ ΣΦΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Diadermine, Henkel. ΣΛΑΞΑΣΘΡΘ ΟΑΤΡΕΡΣΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ για styling μαλλιϊν Palette Flexible του Schwarzkopf, Henkel. ΣΛΓΞΣΤ ΣΦΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 κεραπεία προςϊπου από τθ ςειρά Abeille Royale Treatments του Guerlain, Notos com ΣΛΓΞΣΤΡΑΞΣΤ ΧΡΤΣΤΟΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Avène, Pierre Fabre. ΣΛΓΞΡΣΤ ΑΡΑΣΑΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 Άρωμα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΣΛΞΡΛΞΘ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΣΛΣΤΣΛΣΤ ΓΛΩΣΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Correctionist, Korff. ΣΛΡΛΓΩΣΘ ΕΟΕΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 πίνακασ τθσ επιλογισ ςασ, 2,00x1,40 εκ., Sticky. ΦΕΡΕΡΣΛΡΣΤ ΟΑΒΛΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςειρά προϊόντων για βαμμζνα μαλλιά Jean Iver, Aromca. ΦΕΡΕΣΗΑΡΘ ΠΑΡΑΓΛΩΣΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Δείπνο με φίλουσ ςτο Κζατρο Λλίςια ΦΛΟΛΠΠΣΠΣΟΛΣΘ ΔΕΠΣΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με το ςυςφιγκτικό ςϊματοσ Body Slim Drainage τθσ Lierac και το προϊόν μαλλιϊν Phytokeratine Masque τθσ Phyto, Ales Group. ΦΛΣΡΑΡΣΘ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ Άρωμα 212 VIP EDP NS Carolina Herrera 50ml, Sochiphar. ΦΟΑΠΣΤ ΒΑΛΟΛΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ με ζκπτωςθ 50%,MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα. ΦΣΡΣΡΛΕ ΓΕΩΡΓΛΑ ΑΡΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Retin-ox τθσ RoC, Johnson & Johnson. ΦΣΤΡΣΣΤΟΑΞΘ ΣΑΤΡΣΤΟΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 λιπ μπαλμ Love, Jurlique. ΦΡΑΓΞΛΣΤΔΑΞΘ ΣΦΛΑ ΕΟΠΛΔΑ ΑΣΣΛΞΘ ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Holistic Beauty, Apivita. ΦΩΣΛΑΔΘ ΠΑΡΛΑΡΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ομορφιάσ Nivea, BDF Hellas. ΦΩΣΛΑΔΣΤ ΠΠΕΟΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΦΩΣΛΑΔΣΤ ΑΡΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 πίνακασ τθσ επιλογισ ςασ, 2,00x1,40 εκ., Sticky. ΧΑΝΣΣΓΟΣΤ ΞΣΡΑΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 χριςτουγεννιάτικα ςετ BC Oil Miracle Βοx, Schwarzkopf Professional. ΧΑΟΑ ΞΑΟΟΛΣΠΘ ΑΣΣΛΞΘ Σςάντα με μπροςτινι τςζπθ μπλε/καφζ, Doca. ΧΑΟΞΛΑ ΕΛΡΘΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΧΑΟΣΦΣΘ ΣΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 δωρεάν περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα.

5 ΧΑΡΑΟΑΠΠΛΔΣΤ ΑΡΑΣΑΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 shopping bags από τθ ςειρά Arte, Kem. ΧΑΡΑΟΑΠΠΛΔΣΤ ΣΑΣΛΑΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Σίρηα ςτο Κζατρο Λλίςια. ΧΑΡΑΣΛΑΡΘ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Avon Cosmetics. ΧΑΡΣΤΟΑ ΑΡΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου από τθ ςειρά Ecollagen Oriflame. ΧΑΣΗΘ NANTY ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ποφδρα Triple Pearl Powder τθσ Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΧΑΣΗΘ ΓΕΩΡΓΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ με αμποφλεσ υαλουρονικοφ, botox, κολλαγόνου & χρυςοφ με χαβιάρι, NEOBEAUTY. ΧΑΣΗΘΓΕΩΡΓΛΣΤ ΠΤΡΛΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 κρζμα περιποίθςθσ δζρματοσ Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΧΑΣΗΘΓΕΩΡΓΛΣΤ ΡΛΞΣΟΕΣΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με αμποφλεσ υαλουρονικοφ, botox, κολλαγόνου & χρυςοφ με χαβιάρι, NEOBEAUTY. ΧΑΣΗΘΟΛΑ ΓΕΩΡΓΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 μενταγιόν από δζρμα και μζταλλο με ανάγλυφο γκρι-καφζ δζρμα και ροη χρυςό PVD, ck, The Swatch Group Greece. ΧΣΤΛΟΣΤΟΛΔΣΤ ΛΩΑΡΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Gagarin Way ςτο Κζατρο Βαςιλάκου ΧΡΛΣΑΞΣΠΣΤΟΣΤ ΒΑΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΧΡΛΣΣΠΣΤΟΣΤ ΓΕΩΡΓΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 5 ςετ βαφισ μαλλιϊν Syoss Oleo Intense 2 αποχρϊςεων, Henkel. ΧΡΛΣΣΤΔΑ ΔΘΠΘΣΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 πουφ με ξφλινο ςκελετό,λntro, Papadatos About a Sofa. ΧΡΤΑΦΛΔΣΤ MΑΡΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 γεφμα για 2 άτομα το κακζνα ςτο Step by Step ςτο Χαλάνδρι. ΧΡΤΣΤ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 κρζμα περιποίθςθσ δζρματοσ Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΧΩΡΛΑΡΣΠΣΤΟΣ ΔΘΠΘΣΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παιδικι παράςταςθ Πινόκιο ςτο κζατρο Ακροπόλ ΨΑΟΟΛΔΑΞΣΤ ΑΔΑΠΑΡΣΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με βερνίκι νυχιϊν και top coat Vinylux τθσ CND, e-creativegroup.gr ΨΛΟΣΓΛΑΡΡΣΠΣΤΟΣΤ ΞΟΕΣΠΑΣΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με το ςυςφιγκτικό ςϊματοσ Body Slim Drainage τθσ Lierac και το προϊόν μαλλιϊν Phytokeratine Masque τθσ Phyto, Ales Group. ΨΛΡΑΞΘ ΚΕΣΔΩΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 άρωμα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. MOOR NATASSA ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Πενγκζλε ςτο Faust. NAVARYAN HAYK ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. SIEHIC STEFANI ΑΣΣΛΞΘ 1 περιποίθςθ μαλλιϊν Hair Spa και styling (Κεςςαλονίκθ), από το Yianni Hair Spa. SPAHIU ASTRIT ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με το ςυςφιγκτικό ςϊματοσ Body Slim Drainage τθσ Lierac και το προϊόν μαλλιϊν Phytokeratine Masque τθσ Phyto, Ales Group. ZHURAKIVSKA IVANNA ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ Syn -ake με τθν αντιρυτιδικι κρζμα Syn -ake Cream και το ςζρουμ Syn -ake Essence, Miriam Quevedo.

50% Κηφισσού 150 & Τσαλαβούτα 1, 121 31 Περιστέρι (έναντι ΚΤΕΛ Πελοποννήσου) Τηλ.: 210 57.51.091-95, Fax: 210 57.51.097, 210 57.48.612. κ.

50% Κηφισσού 150 & Τσαλαβούτα 1, 121 31 Περιστέρι (έναντι ΚΤΕΛ Πελοποννήσου) Τηλ.: 210 57.51.091-95, Fax: 210 57.51.097, 210 57.48.612. κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Εμπορικό κέντρο Καλλυντικών, Παραφαρμακευτικών, Κομμωτηρίου, Αισθητικής, Μανικιούρ, Πεντικιούρ Κηφισσού 150 & Τσαλαβούτα 1, 121 31 Περιστέρι (έναντι ΚΤΕΛ Πελοποννήσου) Τηλ.: 210 57.51.091-95,

Διαβάστε περισσότερα

This summer s make-up bag. beauty

This summer s make-up bag. beauty beauty Το νεσεσέρ του καλοκαιριού Η θερινή ραστώνη, η χαλαρότητα της εποχής και η έξαψη των διακοπών θα συμπληρωθούν ιδανικά με τα κατάλληλα προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης. Επιμελεια: Αλεξανδρα Παπαδακη,

Διαβάστε περισσότερα

Οn board shopping. ανδρικά. ANEKshops

Οn board shopping. ανδρικά. ANEKshops Από τη Δώρα Μάστορα Φωτογραφίες: Δημήτρης Στουπάκης ανδρικά. Κασκόλ σε καμηλό χρώμα Gant.. Δερμάτινο organizer Orgis.. Eau De Toilette Chanel Allure Homme, 00 ml.. Μπλούζα Lacoste ( a).. Ριγέ πουλόβερ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. RAPEX REPORTS 20-22-24-25-27-28 (εβδομάδα)/2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. RAPEX REPORTS 20-22-24-25-27-28 (εβδομάδα)/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 20-22-24-25-27-28 (εβδομάδα)/20 Report 20-20 No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα 7 A12/0701/ ΑΥΣΤΡΙΑ Σαμπουάν Μάρκα:Dr Sacher's

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Τηλ: 22410-30808 ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Τηλ: 22410-30808 ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2012 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Τηλ: 22410-30808 e-mail : bsxoliki@rhodes.gr ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ροσφορές Καλές γιορτές

ροσφορές Καλές γιορτές Χριστουγεννιάτικες ροσφορές Καλές γιορτές 2 εκεμβρίου μέχρι 10 Ιανουαρίου w w w. f m g r o u p. g r 2 www.fmgroup.gr Φτιάξτε το δικό σας σετ Aurile! ΔΩΡΟ ΚΩΔ.: GK1 Με την αγορά 2 βιο-λειτουργικών ροφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

24.08-13.09.2015 ΚΥΠΡΟΣ ESSENTIALS. Ενυδάτωση με υπέροχο φρουτένιο άρωμα! Έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων

24.08-13.09.2015 ΚΥΠΡΟΣ ESSENTIALS. Ενυδάτωση με υπέροχο φρουτένιο άρωμα! Έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων 1.08-1.09.01 ΚΥΠΡΟΣ ESSENTIALS Ενυδάτωση με υπέροχο φρουτένιο άρωμα! Έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων 1 1 069 Κρέμα Ημέρας Optimals Skin Energy 0m 060 Κρέμα Νύχτας Optimals Skin Energy 0ml 19. 1.0 Ενυδατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. - η πρώτη κλήρωση θα αφορά τα 100 περίπου δώρα της λαχειοφόρου αγοράς και

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. - η πρώτη κλήρωση θα αφορά τα 100 περίπου δώρα της λαχειοφόρου αγοράς και ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαρκόπουλο, 10 Δεκεμβρίου 2011 Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας αφιέρωσε τους φετινούς Πανελληνίους Αγώνες στο Ίδρυμα «Το Εργαστήρι», για άτομα με νοητική στέρηση. Στο πλαίσιο των Αγώνων λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

shopping On board ANEKshops

shopping On board ANEKshops ANEKshops Επιμέλεια Styling: Δώρα Μάστορα Φωτογραφίες: Κορνήλιος On board shopping 7 Οι πιο προχωρημένες προτάσεις στο στυλ και την ομορφιά, αλλά και μικρές γλυκές εκπλήξεις σάς περιμένουν στα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

FM GROUP GREECE ACCESSORIES. www.fmgroup.gr www.fmeducation.gr

FM GROUP GREECE ACCESSORIES. www.fmgroup.gr www.fmeducation.gr FM GROUP GREECE ACCESSORIES www.fmgroup.gr www.fmeducation.gr 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ XΡΗΣΙΜΑ GADGETS ΣΕΛ.3-8 ΣΕΛ.9-11 ΣΕΛ.12-14 ΣΕΛ.15-17 3 Starter

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 46,48,51,52 / 2011. No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 46,48,51,52 / 2011. No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 46,48,51,52 / 2011 Report 46-2011 No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα 1296/11 ΕΣΘΟΝΙΑ Πακέτο με καλλυντικά "CoCo`s Brazilian

Διαβάστε περισσότερα

Luxurious Experience

Luxurious Experience Luxurious Experience Περιποίηση Προσώπου Άμεση Περιποίηση Προσώπου... 30 Άμεση Περιποίηση Προσώπου & Ματιών... 40 Αρωματοθεραπεία Προσώπου... 60 Belle Visage... 70 Βαθύς Καθαρισμός Προσώπου... 65 Βαθύς

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 ομορφιά

Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 ομορφιά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 29-30-31-32-36-38-39(εβδομάδα)/20 Report 30-20 Κοινοποιούσα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα 1 A12/0731 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Φυσική βαφή μαλλιών Μάρκα: ArtKolor

Διαβάστε περισσότερα

www.avoncosmetics.gr Καμπάνια 03 Kαλά Xρυσά Xριστούγεννα!

www.avoncosmetics.gr Καμπάνια 03 Kαλά Xρυσά Xριστούγεννα! www.avoncosmetics.gr Καμπάνια 03 2 Kαλά Xρυσά Xριστούγεννα! Εμφάνιση με διαμάντια & χρυσό! Σκουλαρίκια 6,50 50% Κολιέ 9,50 Σκουλαρίκια Ali. Επίχρυσα, κρεμαστά σκουλαρίκια. Μήκος σκουλαρικιών περίπου: 3,8εκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΚΑ 17,00 PAP003 5,10 PAP007 1,70 PAP101 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ SWAN PRO. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ MAX SWAN PRO 16 τ 17,00

ΧΑΡΤΙΚΑ 17,00 PAP003 5,10 PAP007 1,70 PAP101 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ SWAN PRO. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ MAX SWAN PRO 16 τ 17,00 ΧΑΡΤΙ WC ΛΕΥΚΟ economy SWAN PAP001 7,50 ΧΑΡΤΙ WC δίφυλλο 10 τεμ PAP005 2,70 ΧΑΡΤΙ WC JUMBO SWAN PRO 8 τεμ PAP009 17,00 Χαρτί κουζίνας PRO STRONG 800, 296 μ ΧΑΡΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙ WC ΛΕΥΚΟ 42 μέτρα SWAN PAP002 17,00

Διαβάστε περισσότερα

SUMMER EDITION 2011. Shopping Guide. On board value shops. Κ α τ α σ τ ή μ α τ α ε ν π λ ω

SUMMER EDITION 2011. Shopping Guide. On board value shops. Κ α τ α σ τ ή μ α τ α ε ν π λ ω Shopping Guide SUMMER EDITION 2011 On board value shops Κ α τ α σ τ ή μ α τ α ε ν π λ ω Εισαγωγικό Σημείωμα/ Introductory Note Περιεχόμενα/Contents 10.Ρολόι/Κόσμημα Watches/Jewels 15.Ρούχα/Clothes ΑΓΑΠΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Προϊόν Τιμή Τεμάχιο Σύνολο 282 Sonya Skin Care Collection Kit. 168,57 Συλλογή περιποίησης προσώπου με Aloe Vera και λευκό τσάι

Κωδ. Προϊόν Τιμή Τεμάχιο Σύνολο 282 Sonya Skin Care Collection Kit. 168,57 Συλλογή περιποίησης προσώπου με Aloe Vera και λευκό τσάι Σειρά Περιποίησης Προσώπου Sonya Κωδ. Προϊόν Τιμή Τεμάχιο Σύνολο 282 Sonya Skin Care Collection Kit 168,57 Συλλογή περιποίησης προσώπου με Aloe Vera και λευκό τσάι 277 Aloe Purifying Cleanser 36,06 Γαλάκτωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 37-38-40-41-43-45/ 2011. No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 37-38-40-41-43-45/ 2011. No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 37-38-40-41-43-45/ 2011 Report 37-2011 No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα 0921/11 Πορτογαλία Προϊόν: Κρέμα λεύκανσης δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 15 23 / 2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 15 23 / 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 15 23 / 2011 Report 15-2011 No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα 0334/11 ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κρέμα χέννας "Kone Henna Κρέμα" Μάρκα: Bajwa

Διαβάστε περισσότερα

e-κτιθέμεθα Αθήνας εκφράστηκε δημιουργικά στην έρευνα

e-κτιθέμεθα Αθήνας εκφράστηκε δημιουργικά στην έρευνα e-κτιθέμεθα δημιουργικώς ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ENTYΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Το φετεινό Πάσχα στα σουπερ μάρκετ ΚΡΗΤΙΚΟΣ έγινε μια γευστική ανάμνηση. Η ευαισθησία μας για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας εκφράστηκε δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Beauty K s. Catalogue

Beauty K s. Catalogue Catalogue Facials - Θεραπείες προσώπου Deep Cleansing. Βαθύς καθαρισμός προσώπου............................................................ 50 Sensiplus Facial. Θεραπεία για ευαίσθητα δέρματα.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Αποσμητικά Roll-on ΜΟΝΟ 1.50 το ένα

Αποσμητικά Roll-on ΜΟΝΟ 1.50 το ένα Αποσμητικά Roll-on ΜΟΝΟ.0 το ένα ωρα Αντιιδρωτικά Αποσμητικά Roll-on. 0 ml. 99 Enigma.00 0 Elvie 07 Divine 979 Divine Sensual ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ Αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

3,99 ΤΡΕΛΕΣ. 1,99 3x ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! HOW TO ORDER. Κ Α Μ Π Α Ν Ι Α 1 5 2 0 1 3 M ά ι ο ς - Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 3 Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ 100%

3,99 ΤΡΕΛΕΣ. 1,99 3x ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! HOW TO ORDER. Κ Α Μ Π Α Ν Ι Α 1 5 2 0 1 3 M ά ι ο ς - Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 3 Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ 100% 1x 1,99 3x 3,99 1 2 3 4 5 6 Κ Α Μ Π Α Ν Ι Α 1 5 2 0 1 3 M ά ι ο ς - Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 3 w w w. a v o n c o s m e t i c s. g r Σαμπουάν για όλους τους τύπους Μαλλιών. 2 4,10 1. 2 σε 1 Σαμπουάν και Μαλακτικό

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ " ΠΑΣΧΑ 2013

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ  ΠΑΣΧΑ 2013 "ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ " ΠΑΣΧΑ 2013 ΚΕΡΔΟΦΟΡΟΙ ΛΑΧΝΟΙ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΛΑΧΝΟΣ Α/Α ΑΓΟΡΑΣ ΔΩΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 11 95 ΡΟΔΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 27 60 ΣΕΤ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΩΝΑΤΑ (ΠΟΤΗΡΙΑ) 79 103 132 147 91 17 166 ΣΕΤ ΤΣΑΓΙΟΥ (6 ΦΛΥΤΖ-

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL DEALS by FM GROUP!

SPECIAL DEALS by FM GROUP! SPECIAL DEALS by FM GROUP! ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ w w w. f m g r o u p. g r Παντού μαζί σας! Απίθανο αποτέλεσμα! FM GROUP SUGGESTS! 16,00 /τμχ. ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Listen to Your Heart! www.lrworld.com Special Edition 02 2015

Listen to Your Heart! www.lrworld.com Special Edition 02 2015 Love Listen to Your Heart! www.lrworld.com Special Edition 02 2015 Όλες οι προσφορές που εμπεριέχονται στο LR Love ισχύουν από 28.01 μέχρι 14.02.2015 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. You re simply

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 22-23-24/ 2012. No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 22-23-24/ 2012. No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 22-23-24/ 2012 Report 22-2012 No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα 0825/12 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Προϊόντα που θυμίζουν τρόφιμα Προϊόν:

Διαβάστε περισσότερα

70 % την Άνοιξη. Υποδεχτείτε 35% Η Μόδα που κυριαρχεί! έκπτωση έως. e21,50 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ! έκπτωση έως HOW TO ORDER

70 % την Άνοιξη. Υποδεχτείτε 35% Η Μόδα που κυριαρχεί! έκπτωση έως. e21,50 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ! έκπτωση έως HOW TO ORDER Η Μόδα που κυριαρχεί! ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΤΟΚ ΚΑΜΠΑΝΙΑ 11 Φεβρουάριος - Μάρτιος 2014 w w w. avoncosmetics. gr Υποδεχτείτε την Άνοιξη GRE C11/14 74669 Μαύρες Μπότες. Μπότες με εσωτερικό από απομίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εντατική φροντίδα για το δέρµα σας µε συστατικά εξαιρετικής ποιότητας :

Εντατική φροντίδα για το δέρµα σας µε συστατικά εξαιρετικής ποιότητας : Προϊόντα περιποίησης Εντατική φροντίδα για το δέρµα σας µε συστατικά εξαιρετικής ποιότητας : Φωτογραφία Προϊόν Περιγραφή Cleansing milk Απαλή φροντίδα για το ευαίσθητο δέρµα. Περιέχει αζουλένιο (έχει µαλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα

No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 24-30 / 2011 Report 28-2011 No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα 0640/11 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Αποσμητικά "Anhidrol" Μάρκα: IOOX HYGIENE

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL DEALS by FM GROUP!

SPECIAL DEALS by FM GROUP! SPECIAL DEALS by FM GROUP! ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ w w w. f m g r o u p. g r FM GROUP SUGGESTS! 12,00 /τμχ. 34,40 40 ΠΟΝΤΟΙΟΙ Παντού μαζί σας! Πολυτελής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 13 Μαϊου. ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ δώρα για υπέροχες μαμάδες!

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 13 Μαϊου. ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ δώρα για υπέροχες μαμάδες! ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ δώρα για υπέροχες μαμάδες! ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 13 Μαϊου ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 13 Μαϊου Πορτοφόλι Imogen. Γκρι μεταλλικό πορτοφόλι. Διαθέτει θήκη για κέρματα, 2 θήκες για χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ από 234 Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 Βουδαπέςτη

Διαβάστε περισσότερα

ευγενική προσφορά της Kosmocar 4 Διανυκτερεύσεις στην Λευκωσία της Κύπρου στο Ξενοδοχείο μαζί με τα αεροπορικά

ευγενική προσφορά της Kosmocar 4 Διανυκτερεύσεις στην Λευκωσία της Κύπρου στο Ξενοδοχείο μαζί με τα αεροπορικά 1 ος Λαχνός ευγενική προσφορά της Kosmocar Τυχερός Αριθμός: 0867 2 7ήμερη κρουαζιέρα για δύο άτομα προσφορά της Τυχερός Αριθμός: 1683 3 3 ημέρες για δύο άτομα με το ιστιοφόρο σκάφος Τυχερός Αριθμός: 0440

Διαβάστε περισσότερα

VEGAS Ambiente. Skin Cell Tronic & Hyaluron. Χαρίστε στην επιδερμίδα σας κάτι ιδιαίτερο! Εξοικονομείτε 19,90 ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΩΝ: 19,90

VEGAS Ambiente. Skin Cell Tronic & Hyaluron. Χαρίστε στην επιδερμίδα σας κάτι ιδιαίτερο! Εξοικονομείτε 19,90 ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΩΝ: 19,90 VEGAS Ambiente Skin Cell Tronic & Hyaluron ΑΡΩΜΑΤΙΚΌ ΧΏΡΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΌ DIFFUSER (ΔΙΑΧΥΤΉ) Το σύστημα αρωματικού χώρου της VEGAS. Υψηλής ποιότητας αρωματικά έλαια απελευθερώνονται με φυσικό τρόπο και διαχέονται

Διαβάστε περισσότερα

Professional nail products. Acrylic. Gel. Gel Polish

Professional nail products. Acrylic. Gel. Gel Polish Professional nail products Gel Gel Polish Acrylic Professional nail products Info Ποια είναι η expert-nails Η expert-nails είναι πρωτοπόρος στα προϊόντα περιποίησης άκρων (gel, ακρυλικών) που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Προϊόν Τιμή Τεμάχιο Σύνολο 282 Sonya Skin Care Collection Kit. 168,57 Συλλογή περιποίησης προσώπου με Aloe Vera και λευκό τσάι

Κωδ. Προϊόν Τιμή Τεμάχιο Σύνολο 282 Sonya Skin Care Collection Kit. 168,57 Συλλογή περιποίησης προσώπου με Aloe Vera και λευκό τσάι Σειρά Περιποίησης Προσώπου Sonya Κωδ. Προϊόν Τιμή Τεμάχιο Σύνολο 282 Sonya Skin Care Collection Kit 168,57 Συλλογή περιποίησης προσώπου με Aloe Vera και λευκό τσάι 277 Aloe Purifying Cleanser 36,06 Γαλάκτωμα

Διαβάστε περισσότερα

Aγαπητέ επιβάτη, Dear passenger,

Aγαπητέ επιβάτη, Dear passenger, Aγαπητέ επιβάτη, καλωσήρθατε στην πτήση της Αegean Airlines. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας ξεφυλλίζοντας το έντυπο Shop on Board. Θα βρείτε επιλεγμένες προτάσεις επώνυμων Οίκων σε πολύ ελκυστικές

Διαβάστε περισσότερα

FACE UP (lifting treatment)

FACE UP (lifting treatment) FACE UP (lifting treatment) Για προβλήματα χαλάρωσης &ρυτίδες Θεραπεία σύσφιξης &τόνωσης για το πρόσωπο &το λαιμό. Επίσης ενυδάτωση. Liposomesμασάζ ανοδικές κινήσεις κατά τη φορά των μυών έως ότου απορροφηθεί.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΦΟΡΜΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΦΟΡΜΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΦΟΡΜΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ PA07496 Φόρμα τάρτας φαρδιά τοιχώματα καφέ 28cm 16,50 2 PA22629 Φορμάκι τάρτας πορτοκαλί 12cm 6,60 4 PA22597 Φόρμα κεικ σιλικόνης σχ. Δαχτυλίδι καφε 24cm 16,50 2 PA07771

Διαβάστε περισσότερα

βραχιολι memory wire με τυρκουαζ & κοκκινο χαολιτη 941-88 941-83 941-96 941-85

βραχιολι memory wire με τυρκουαζ & κοκκινο χαολιτη 941-88 941-83 941-96 941-85 βραχιολι memory wire με τυρκουαζ & κοκκινο χαολιτη 941-89 941-88 941-83 941-96 941-85 941-97 941-90 941-91 941-86 941-95 941-93 941-92 941-84 941-94 941-87 1 χαολιτησ τυρκουαζ & κοκκινοσ 943-51 943-54

Διαβάστε περισσότερα

TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ www.lrworld.com

TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ www.lrworld.com Κωδ. Παρ.: 93669-410 TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ www.lrworld.com 2 2015 LR Health & Beauty Systems ΕΠΕ 14452 Μεταμόρφωση Αττικής GR 28 1 TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φθοριούχα σκευάσματα που κυκλοφορούν συχνότερα στην Ελλάδα. Ανά είδος, περιεκτικότητα φθορίου και αλφαβητικά ανά εταιρεία παραγωγής.

Φθοριούχα σκευάσματα που κυκλοφορούν συχνότερα στην Ελλάδα. Ανά είδος, περιεκτικότητα φθορίου και αλφαβητικά ανά εταιρεία παραγωγής. ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2011 24(3): 133-140 133 Φθοριούχα σκευάσματα που κυκλοφορούν συχνότερα στην Ελλάδα. Ανά είδος, περιεκτικότητα φθορίου και αλφαβητικά ανά εταιρεία παραγωγής. Εμπορική ονομασία ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ 5000

Διαβάστε περισσότερα

ROSE GOLD BLUR ΦΥΣΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ 7 ΞΑΝΘΌ CHROMATICS, FLASH LIFT, SHADES EQ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΒΑΣΗΣ 60 ml 10Av (10.12 Chromatics) 60 ml 30 vol Oil In Cream Developer ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΞΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 30 ml Flash Lift 30 ml 20 vol

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική εξέταση και σπιρομέτρηση. καφέ Βrunch 2 ατόμων με καφε και bagel. 38 καφέ Βrunch 2 ατόμων με καφε και bagel

Κλινική εξέταση και σπιρομέτρηση. καφέ Βrunch 2 ατόμων με καφε και bagel. 38 καφέ Βrunch 2 ατόμων με καφε και bagel Δωροθέτης Επωνυμία Ειδικοτητα/Επιχειρ ηση Δώρο 1 Αναλώσιμα Ειδη 2 Αναλώσιμα Ειδη DBS (Συστήματα 3 πληροφορικήςαναλώσιμα) Αναλώσιμα Ειδη 4 Αναλώσιμα Ειδη 5 Αναλώσιμα Ειδη 6 Αναλώσιμα Ειδη CD θήκες & καθαριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρική οργανική σειρά φροντίδας της Neal s Yard Remedies.

Ανδρική οργανική σειρά φροντίδας της Neal s Yard Remedies. Ανδρική οργανική σειρά φροντίδας της Neal s Yard Remedies. Με οργανικά βότανα, αποστάγματα και έλαια για αναζωογόνηση και ανανέωση κάθε τύπου ανδρικού δέρματος Χαρίστε στον εαυτό σας την αγνή φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

11.50. Kάντε τις ευχές των αγαπημένων σας πραγματικότητα με ΔΩΡΑ Oriflame! «Ένα υπέροχο δώρο σε μια ακόμα πιο υπέροχη τιμή!»

11.50. Kάντε τις ευχές των αγαπημένων σας πραγματικότητα με ΔΩΡΑ Oriflame! «Ένα υπέροχο δώρο σε μια ακόμα πιο υπέροχη τιμή!» ΣΕΤ DELIGHT Άρωμα Delight 50ml και αποσμητική ρολέτα 50ml. Σε πολυτελές κουτί δώρου. 753926 44.80 «Ένα υπέροχο δώρο σε μια ακόμα πιο υπέροχη τιμή!» Kάντε τις ευχές των αγαπημένων σας πραγματικότητα με

Διαβάστε περισσότερα

COF CONSULTANTS ORDER FORM

COF CONSULTANTS ORDER FORM COF CONSULTANTS ORDER FORM ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 5 από 18/03/2013 έως 0/04/2013 ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΩ Μέσω Internet στο www.oriflame.gr. Για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης στο site μας επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΑΣΕΙΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ 1 2 3 Αποτροπή μόλυνσης Καθαρισμός (εξίδρωση) Κοκκιοποίηση - Προστασία της κοκκιοποίησης (κοκκίδωσης) Επιθηλίωση 1η ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALOE VERA Box ΓΝΩΡΊΣΤΕ ΤΟ ALOE VERA BOX ΚΑΊ ΚΕΡΔΊΣΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ

ALOE VERA Box ΓΝΩΡΊΣΤΕ ΤΟ ALOE VERA BOX ΚΑΊ ΚΕΡΔΊΣΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ BEAUTY ALOE VERA Box ΓΝΩΡΊΣΤΕ ΤΟ ALOE VERA BOX ΚΑΊ ΚΕΡΔΊΣΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΕΡΔΊΣΤΕ ΧΡΉΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΕΤ Aloe Vera Box Κωδ. 10 084 Το σετ άμεσης φροντίδας με 3 προϊόντα Συμπύκνωμα ενυδάτωσης 100 ml 12,95 Κρέμα εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν F M. FM GROUP World

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν F M. FM GROUP World Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν F M FM GROUP World Αγαπητοί κυρίες και κύριοι! Όταν σχεδιάζουμε να αγοράσουμε ένα καινούργιο άρωμα, βρισκόμαστε μπροστά σ ένα περίπλοκο δίλημμα. Σε μια τόσο πολυποίκιλη

Διαβάστε περισσότερα

-40% -22% 22,10 ΚΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ! ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΤ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! 2 LR world 08.14. by LR. Femme Noblesse by LR

-40% -22% 22,10 ΚΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ! ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΤ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! 2 LR world 08.14. by LR. Femme Noblesse by LR August... Sales ΚΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ! ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΤ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! by LR -40% -22% Femme Noblesse by LR Αρωματικό Σετ IΙ 2831 Άρωμα, Αρωματική Κρέμα Σώματος Femme Noblesse by LR Αρωματικό Σετ

Διαβάστε περισσότερα

WELCOME. 2ος μήνας : 3ος μήνας : 1ος μήνας :

WELCOME. 2ος μήνας : 3ος μήνας : 1ος μήνας : WELCOME Η εκκίνηση μιας επιτυχημένης πορείας αρχίζει από τον πρώτο μήνα εγγραφής σας δηλ. τον μήνα που καταχωρείται το όνομα σας στη βάση δεδομένων μας. Για τους τρεις πρώτους μήνες εγγραφής σας κάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

HAIR GREENYARD n a t u r a l s ΜΑΛΛΙΑ Σαμπουάν Θρέψης Σαμπουάν για Ευαίσθητο Δέρμα ελιά* ~ σιτάρι ~ δενδρολίβανο Δύναμη - Όγκος - Λάμψη ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΜΑΛΛΙΩΝ Απαλή σύνθεση με μαλακτικά και ενυδατικά συστατικά,

Διαβάστε περισσότερα

olidays for two fashion

olidays for two fashion fashion Η συνταγή των ιδανικών διακοπών: το κατάλληλο μέρος (όπως το Ρέθυμνο), ένας καλός μεταφορέας (όπως η ΑΝΕΚ), η σωστή παρέα (ο αγαπημένος σας) και, φυσικά, άνετο και ενημερωμένο styling! Επιμελεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 01-02-04/ 2012. No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 01-02-04/ 2012. No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 01-02-04/ 2012 Report 01-2012 No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα 0019/12 ΡΟΥΜΑΝΙΑ Eyeliner Μάρκα: Ruby Rose Τύπος / αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Pearls Center AUSTRALIAN SOUTH SEA PEARL COLLECTIONS

Pearls Center AUSTRALIAN SOUTH SEA PEARL COLLECTIONS Pearls Center AUSTRALIAN SOUTH SEA PEARL COLLECTIONS ΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ Η ελληνική παράδοση στο χώρο του κοσμήματος αρχίζει από την Κυκλαδική και την Μινωική περίοδο. Τον 9ο π.χ. αιώνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Προνομίων Ιανουάριος Δεκέμβριος 2013

Πακέτο Προνομίων Ιανουάριος Δεκέμβριος 2013 Πακέτο Προνομίων Ιανουάριος Δεκέμβριος 2013 Καταστήματα Elnia Ltd Τηλ. 2244 9999, Λευκωσία 20% έκπτωση στις τιμές των χαλιών, των κουρτίνων και του παρκέ www.elnia.com Κάβα Το Διονύσιον Τηλ. 2234 9395,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2760/ 29.05.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2760/ 29.05.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2760/ 29.05.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΛΑΧΝΟΥ ΕΟΡΤΑΓΟΡΑΣ 2013 1 1 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ HYUNDAI, LCD 181 44 2 ΒΑΖΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 16 50 3 ΚΟΡΝΙΖΑ 68 4 4 ΣΕΤ 16 ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ 176 19 5 ΒΑΖΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 162 9 6 ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΠΙΑΤΑΚΙ 197 21 7 ΞΥΛΙΝΗ ΜΠΙΖΟΥΤΙΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

COF CONSULTANTS ORDER FORM

COF CONSULTANTS ORDER FORM COF CONSULTANTS ORDER FORM ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 6 από 14/04/2014 έως 04/05/2014 ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΩ Μέσω Internet στο www.oriflame.com.cy Για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης στο site μας επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιποίηση Δέρματος. Η Υδατική Κρέμα Αλόης Βέρα είναι καταπληκτική, τόσο για το πρόσωπο όσο και για το σώμα.η πλούσια υφή της συνδυάζει τη δύναμη του

Περιποίηση Δέρματος. Η Υδατική Κρέμα Αλόης Βέρα είναι καταπληκτική, τόσο για το πρόσωπο όσο και για το σώμα.η πλούσια υφή της συνδυάζει τη δύναμη του Περιποίηση Δέρματος 062 - Aloe Lotion Μια εξαιρετική ενυδατική κρέμα για πρόσωπο και σώμα. Η εκλεπτυσμένη σύστασή της συνδυάζει τη Σταθεροποιημένη Aloe Vera με Jojoba, Κολλαγόνο, Βιταμίνη Ε και ελαστίνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Φροντίδα, Θεραπεία, Στάιλινγκ από τη νέα σειρά περιποίησης μαλλιών SATINIQUE

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Φροντίδα, Θεραπεία, Στάιλινγκ από τη νέα σειρά περιποίησης μαλλιών SATINIQUE ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Φροντίδα, Θεραπεία, Στάιλινγκ από τη νέα σειρά περιποίησης μαλλιών SATINIQUE Η AMWAY φέρνει την επανάσταση στην περιποίηση των μαλλιών Αθήνα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 Η AMWAY HELLAS παρουσίασε

Διαβάστε περισσότερα

COF CONSULTANTS ORDER FORM ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ. από 01/ 12/ 2 0 1 4 έ ω ς 28/ 1 2/ 2 0 1 4

COF CONSULTANTS ORDER FORM ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ. από 01/ 12/ 2 0 1 4 έ ω ς 28/ 1 2/ 2 0 1 4 Δείξτε τον απίθανο κατάλογο 17 σε όλους, απογειώστε τις πωλήσεις σας & εκπληρώστε τα όνειρά σας! COF 112025 Κατάλογος 17 Ελλάδος 1 τεμ 757967 Κατάλογος 17 Ελλάδος 5 τεμ 3.00 757984 Κατάλογος 17 Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ www.lrworld.com

TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ www.lrworld.com TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ www.lrworld.com 2 2015 1 TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 210 2847306 211 2002121 ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 18:30 SMS στο: 19599 FAX 210 2847309 211 2002111 E-MAIL

Διαβάστε περισσότερα

COF CONSULTANTS ORDER FORM

COF CONSULTANTS ORDER FORM COF CONSULTANTS ORDER FORM ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 16 από 4/11/01 έως 1/1/01 ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΩ Μέσω Internet στο www.oriflame.gr Για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης στο site μας επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠρώτη σας Επιλογή για Οµορφότερη Ζωή. Μάιος 2004

ΗΠρώτη σας Επιλογή για Οµορφότερη Ζωή. Μάιος 2004 ΗΠρώτη σας Επιλογή για Οµορφότερη Ζωή Μάιος 2004 Σηµαντικά Γεγονότα 2003 Άνοιγµα Πολυκαταστήµατος notos galleries Home Μετονοµασία Πολυκαταστηµάτων σε notos galleries Λαµπρόπουλος Εφαρµογή και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΑ ΛΑΧΝΟΥ ΕΟΡΤΑΓΟΡΑΣ 2015

ΔΩΡΑ ΛΑΧΝΟΥ ΕΟΡΤΑΓΟΡΑΣ 2015 ΔΩΡΑ ΛΑΧΝΟΥ ΕΟΡΤΑΓΟΡΑΣ 2015 1 1 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ THOMSON 32 126 30 2 ΡΟΛΟΙ ΧΕΙΡΟΣ 84 43 3 2 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ 75 36 4 ΡΟΛΟΙ 156 42 5 ΣΑΜΠΑΝΙΕΡΑ 40 19 6 ΚΑΝΑΤΑ 55 44 7 2 ΠΙΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ 120 31 8 2 ΠΙΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ 117 14

Διαβάστε περισσότερα

/ Παραδοσιακά / Eσωτερικός χώρος

/ Παραδοσιακά / Eσωτερικός χώρος / Παραδοσιακά / Eσωτερικός χώρος Σκύρος Καρυδί / EΙ745 Καναπές 3θ 200x73x94 / 512,00 Σκύρος Καρυδί / ΕΙ741 / Τραπέζι 90x60x40 / 58,00 Σκύρος Καρυδί / ΕΙ742 / Τραπέζι 110x70x40 / 79,00 Σκύρος Καρυδί / EΙ746

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Διακοπτών Φωτισμού 2014. Αίσθηση μοναδικότητας Impuls, Pure, Carat, Alpha

Τιμοκατάλογος Διακοπτών Φωτισμού 2014. Αίσθηση μοναδικότητας Impuls, Pure, Carat, Alpha Τιμοκατάλογος Διακοπτών Φωτισμού 2014 Αίσθηση μοναδικότητας Impuls, Pure, Carat, Alpha Το σπίτι μας, είναι ο δικός μας χώρος. Ένας χώρος ζεστός, άνετος που έχει την προσωπική μας σφραγίδα. Γι' αυτό και

Διαβάστε περισσότερα

beauty & wellness shapes

beauty & wellness shapes beauty & wellness shapes 2008 Κρεβάτι αισθητικής Α945-10 Τιµή: 970,00 ιαστάσεις 198x70x80 cm ιατίθενται σε διαφορετικές αποχρώσεις ξύλινης επιφάνειας (πίνακας 3, σελ. 19) Κρεβάτι αισθητικής Α945-9 Τιµή:

Διαβάστε περισσότερα

THE PALACE SPA TETA S BEAUTY SALON

THE PALACE SPA TETA S BEAUTY SALON THE PALACE SPA TETA S BEAUTY SALON ΜΑΣΑΖ & ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Xαλαρωτικό μασάζ σε ολόκληρο το σώμα με αιθέρια έλαια, εκχυλίσματα αρωματικών φυτών και βοτάνων. 30 / 50, 50 / 70 ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ. Καλό 4/7/2015. Καλοκαίρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ. Καλό 4/7/2015. Καλοκαίρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Καλό ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 4/7/2015 Καλοκαίρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΤ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΒΑΝΙΛΙΑ 480ΓΡ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΜΕΛΙ 480ΓΡ 3,47 KELLOGGS CORN FLAKES 375ΓΡ 1,99 KELLOGGS COCO POPS 375ΓΡ

Διαβάστε περισσότερα

COF CONSULTANTS ORDER FORM

COF CONSULTANTS ORDER FORM COF CONSULTANTS ORDER FORM ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ από 03/03/201 έως 23/03/201 ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΩ Μέσω Internet στο www.oriflame.com.cy Για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης στο site μας επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Νέες υπηρεσίες λείανσης μαλλιών με κερατίνη Οδηγίες χρήσης

Νέες υπηρεσίες λείανσης μαλλιών με κερατίνη Οδηγίες χρήσης Νέες υπηρεσίες λείανσης μαλλιών με κερατίνη Οδηγίες χρήσης ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Αν τα μαλλιά του πελάτη σας είναι βαμμένα, η υπηρεσία της βαφής θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν.

Διαβάστε περισσότερα

X-Mas Edition 11-12 2014

X-Mas Edition 11-12 2014 X-Mas Edition 11-12 2014 Limited Edition Affair Luxe for Men Άρωμα 50 ml 30131 Ελλάδα: 27,50 Κύπρος: 26,50 Εκφραστικό, ελκυστικό, συναρπαστικά ανδρικό ένα σαγηνευτικό άρωμα που κόβει την ανάσα των γυναικών.

Διαβάστε περισσότερα

Χημικός. Αριθμός παρτίδας 79831 ημερ. παραγ. 06/06/2012, Λήξ. 30/06/2014. Barcode: 9 240548 109914

Χημικός. Αριθμός παρτίδας 79831 ημερ. παραγ. 06/06/2012, Λήξ. 30/06/2014. Barcode: 9 240548 109914 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 04-05-07-08/ 2013 Report 04-2013 No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα A12/0087/13 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Προϊόν λεύκανσης δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας χορηγος ta kaλυτερα προϊοντα ομορφιασ prix de beauté 2014

Μέγας χορηγος ta kaλυτερα προϊοντα ομορφιασ prix de beauté 2014 Μέγας χορηγός ta kaλυτερα προϊοντα ομορφιασ prix de beauté 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ PRIX DE BEAUTÉ 2014 Η Διεύθυνση των Prix de Beauté ευχαριστεί θερμά την Επιτροπή Ειδικών που συμμετείχαν στην Έρευνα/Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

35% 30% Λεμεσός 8.13 OMO ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ AΝΘΗ ΛΕΜΟΝΙΑΣ / WASHING MACHINE POWDER LEMON BLOSSOM

35% 30% Λεμεσός 8.13 OMO ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ AΝΘΗ ΛΕΜΟΝΙΑΣ / WASHING MACHINE POWDER LEMON BLOSSOM 40% Λεμεσός oι προσφορές ισχύουν 25/02/2013-10/03/2013 Μέγιστη ποσότητα 3 τεμάχια ανά είδος ανά επίσκεψη Maximum quantities allowed, 3 pieces of each item per visit 13.55 8.13 OMO ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

GREECE 5/2011. NÁTTÚRA by Angelo Seminara for Davines

GREECE 5/2011. NÁTTÚRA by Angelo Seminara for Davines GREECE 5/2011 NÁTTÚRA by Angelo Seminara for Davines 02 GREECE 5/2011 03 GREECE 5/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΡΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ από 98 ως 100% συστατικά φυσικής προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μιχάλου & Μπουλούκου Καλαμάτα τ.κ.24100 Τηλ.2721094146 fax.2721094148 Τμήμα παραφαρμάκων : parafarmaka@syfanope.gr Σφραγίδα φαρμακείου Bioderma

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Mια φορά και έναν καιρό ήταν ένας άνδρας που τον έλεγαν Rex Maughan. Ο Rex είχε ένα όνειρο. Να δημιουργήσει μια εταιρεία που όμοιά της δεν υπήρχε πουθενά σε ολόκληρο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

1976, 2013 SANRIO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. Τσάντα για τα Ψώνια Hello Kitty. Υλικό: πολυπροπυλένιο. Μέγεθος περ.36εκ. x 34εκ. x 9εκ.

1976, 2013 SANRIO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. Τσάντα για τα Ψώνια Hello Kitty. Υλικό: πολυπροπυλένιο. Μέγεθος περ.36εκ. x 34εκ. x 9εκ. Έκπτωση 60% Τώρα μπορείτε να έχετε την αγαπημένη σας Τσάντα για Ψώνια όπου & αν είστε!! Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ Τσάντα για τα Ψώνια Hello Kitty. Υλικό: πολυπροπυλένιο. Μέγεθος περ.36εκ. x 34εκ. x 9εκ. 510610 14,90

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 2014 ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ WELCOME για νεa meλη Συγκέντρωσε 350 προσωπικούς πόντους τον *πρώτο μήνα εγγραφής σου στην FM GROUP Greece & Cyprus και κάνε δικό σου ένα άρωμα 15ml ή ένα σαμπουάν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΗΛΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ Ο ήλιος µπορεί να είναι φίλος... ευθύνεται για την παραγωγή µελανίνης, το φυσικό µαύρισµα και την προστασία από τα ηλιακά εγκαύµατα ενεργοποιεί τη σύνθεση της βιταµίνης D, που

Διαβάστε περισσότερα

Αναδείξτε τη φυσική ομορφιά σας με Χρώματα Sonya

Αναδείξτε τη φυσική ομορφιά σας με Χρώματα Sonya Αναδείξτε τη φυσική ομορφιά σας με Χρώματα Sonya Αλόη Αν είχε ανθρώπινη υπόσταση, θα ήταν γυναίκα, μιας και ξέρει τόσο καλά να περιποιείται τη γυναικεία επιδερμίδα και να αναδεικνύει την ομορφιά της. Ξεχωρίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ www.lrworld.com

TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ www.lrworld.com TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ www.lrworld.com 2 2015 1 TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 210 2847306 211 2002121 ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 18:30 SMS στο: 19599 FAX 210 2847309 211 2002111 E-MAIL

Διαβάστε περισσότερα

In harmony with nature. Product Catalogue

In harmony with nature. Product Catalogue In harmony with nature Product Catalogue Η εταιρία AVA Cosmetic Laboratory παράγει εξαιρετικής ποιότητας καλλυντικά συνδυάζοντας αγνά φυσικά υλικά με σύγχρονες και εξελιγμένες εργαστηριακές μεθόδους. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Special Edition 2014

Special Edition 2014 EASTER Special Edition 2014 Η λάμψη της επιδερμίδας σας αντανακλάται στο Φως των Κεριών! Πρωτοποριακή Περιποίηση ενάντια στις ρυτίδες! -29% Tip: Εφαρμόστε το Wrinkle Care καθημερινά τοπικά στις ρυτίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Caviar. Προηγμένη σύνθεση που βασίζεται στο πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά χαβιάρι, σε πεπτίδια που προάγουν τη σύνθεση κολλαγόνου και στο συνένζυμο Α

Caviar. Προηγμένη σύνθεση που βασίζεται στο πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά χαβιάρι, σε πεπτίδια που προάγουν τη σύνθεση κολλαγόνου και στο συνένζυμο Α Caviar Skincare Caviar. Προηγμένη σύνθεση που βασίζεται στο πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά χαβιάρι, σε πεπτίδια που προάγουν τη σύνθεση κολλαγόνου και στο συνένζυμο Α που αναπλάθει τα κύτταρα. Αυτή η πλήρης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ 2015

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ 2015 12 ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Μπλουζάκι Melissia BC 111 18 Δημήτρης Κωνσταντινίδης Δύο (2) Κρασιά Αμπελώνες Πυργάκη 54 66 ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Μπλουζάκι Melissia BC 114 94 REAL ENGLISH ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - Αντώνης Μούτσος Δωρεάν φοίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικα ιακοσµητικά µε Glitter

Χριστουγεννιάτικα ιακοσµητικά µε Glitter Χριστουγεννιάτικα ιακοσµητικά µε Glitter 30262 30262 30262 10330 30 cm 30239 30240 30240 30237 30269 set 3 τεµ 30269 set 3 τεµ 22 cm 22 cm 30245 22 cm 12 cm 50 cm 25 cm 27 cm 30245 30245 2 30245 30245

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι καλύτερο για εσάς!

Ό,τι καλύτερο για εσάς! Μέλος του ομίλου: ισχύει μέχρι 15/02/2015 Ό,τι καλύτερο για εσάς! µε 6 καταστήµατα πάντα δίπλα σας! CARD Κερδίστε πόντους στις αγορές σας µε την κάρτα Κουτελιέρης και εξαργυρώστε τους µε Δωροεπιταγή 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βήμα προς βήμα

Οδηγός βήμα προς βήμα SPAMANICURETM Μια αρμονική σύνθεση κίτρου, από βασικά έλαια, Vitamin και αντιοξειδωτικά, σχεδιασμένη για να διεγείρει τις αισθήσεις καθώς καταπραΰνει και περιποιείται το δέρμα. Το ζωηρό του άρωμα θα δραστηριοποιήσει,

Διαβάστε περισσότερα

VIOMES S.A. has more than 30 years of experience in

VIOMES S.A. has more than 30 years of experience in 2 Η ΒΙΟΜΕΣ ΑΒΕ διαθέτει περισσότερο από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών οικιακής χρήσης και κήπου. Βασισμένη στην ποιότητα, την καινοτομία, στον σεβασμό των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

XMAS δώρα για όλους. Aloe Vera από τη Forever

XMAS δώρα για όλους. Aloe Vera από τη Forever X mas XMAS δώρα για όλους Aloe Vera από τη Forever pure JOY FOR XMAS Η ALOE ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΑΓΝΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η FOREVER ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΙΔΕΕΣ ΔΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ FORE VER ΓΙΑ ΤΑ Χ ΡΙΣ ΤΟΥΓΕΝΝΑ xmas ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα