ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΟΘ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΟΘ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ."

Transcript

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΟΘ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. ΑΓΓΕΟΛΔΣΤ ΑΡΑΣΑΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ ομορφιάσ More by Demi, Σriflame. ΑΓΣΡΑΣΣΤ ΑΓΓΕΞΛΞΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Avène, Pierre Fabre. ΑΔΑΠΛΔΣΤ ΦΑΛΔΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΑΚΑΡΑΛΣΤ ΠΑΡΑΞΕΤΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςειρά προϊόντων για βαμμζνα μαλλιά Jean Iver, Aromca. ΑΛΡΑΣΗΛΣΓΟΣΤ ΕΛΡΘΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 χαλί για τηάκι, Fur Deco. ΑΞΛΟΣΓΟΣΤ ΕΟΕΡΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 δωροεπιταγι των 20, H&M. ΑΞΡΛΣΛΔΣΤ ΣΕΟΟΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Σίρηα ςτο Κζατρο Λλίςια. ΑΟΑΦΑΞΘ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΑΟΕΣΠΣΤΟΣΤ ΕΛΡΘΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 πρίηα με USB για smartphones, tablets, ψθφιακζσ μθχανζσ, MP3 players, τθσ εταιρείασ ΑΒΒ. ΑΟΕΣΠΣΤΟΣΤ ΑΡΑΣΑΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ ολοκλθρωμζνθσ περιποίθςθσ και φροντίδασ Body & Oral Henkel. ΑΠΠΕΡΛΑΔΘ ΔΘΠΘΣΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ολοκλθρωμζνθσ φροντίδασ Baby Gift Box, Neal s Yard. ΑΡΑΓΡΩΣΑΞΘ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΑΡΑΓΡΩΣΛΔΣΤ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 γεφμα για 2 άτομα το κακζνα ςτο Step by Step ςτο Χαλάνδρι. ΑΡΑΣΑΛΣΤ ΚΡΑΤΒΣΤΟΣ ΑΣΣΛΞΘ 1 δωροεπιταγζσ των 30, Ανζμθ, ΑΡΑΣΑΛΣΤ ΣΡΛΑΡΣΑΦΤΟΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΑΡΑΣΑΣΠΣΤΟΣΤ ΓΡΘΓΣΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με τθν ενυδατικι κρζμα προςϊπου Estée Lauder Revitalising Supreme, Estée Lauder Hellas. ΑΡΔΡΛΞΣΠΣΤΟΣΤ ΕΟΕΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΑΡΣΩΡΛΑΔΣΤ ΠΛΡΕΟΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Korres. ΑΡΣΩΡΛΣΤ ΑΛΞΑΣΕΡΛΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 άρωμα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. ΑΡΣΩΡΛΣΤ ΡΑΣΑΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Πενγκζλε ςτο Faust. ΑΛΩΣΘ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ηευγάρι ςκουλαρίκια από τθ ςειρά Rising Star, Ekaterini Jewellery. ΑΠΣΣΣΟΣΠΣΤΟΣΤ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ αφρόλουτρα υνταγζσ τθσ Πεςογείου τθσ Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΑΠΣΣΣΟΣΠΣΤΟΣΤ ΑΠΣΣΣΟΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ομορφιάσ Nivea, BDF Hellas. ΑΠΣΣΣΟΣΠΣΤΟΣΤ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Avène, Pierre Fabre. ΑΡΑΠΠΑΣΗΘ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Gagarin Way ςτο Κζατρο Βαςιλάκου ΑΡΓΤΡΛΑΔΘ ΕΟΟΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΑΡΓΤΡΛΣΤ ΠΑΡΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Avène, Pierre Fabre. ΑΡΞΣΤΟΘ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 κροκό beauty bag με προϊόντα για τθν περιποίθςθ των νυχιϊν, Brillbird. ΑΘΠΑΞΘ ΔΕΠΣΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου από τθ ςειρά Ecollagen, Oriflame. ΑΘΠΑΞΣΠΣΤΟΣΤ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ομορφιάσ από τθ ςειρά Cien, Lidl. ΑΟΑΡΛΔΣΤ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ Gucci Première EDP 30ml με δϊρο Body Lotion 50ml,P&G Prestige. ΑΤΓΕΡΘ ΞΩΡΣΑΡΣΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 περιποίθςθ μαλλιϊν Hair Spa και styling (Κεςςαλονίκθ), από το Yianni Hair Spa. ΑΤΓΣΤΣΘ ΑΓΓΕΟΛΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 χριςτουγεννιάτικο αρωματικό ςετ Dolce & Gabbana pour Femme EDP 50ml με δϊρο miniature & lipstick, P&G Prestige. ΒΑΗΣΤΡΑ ΑΟΕΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΒΑΛΟΑ ΑΡΚΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ αφρόλουτρα υνταγζσ τθσ Πεςογείου τθσ Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΒΑΡΔΑΞΘ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 Άρωμα Montblanc Legend Femme 80ml, Aromca. ΒΑΡΟΑΠΘ ΠΠΕΣΣΤ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΒΑΡΣΣΘ ΑΛΠΛΟΛΑΡΣ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςειρά προϊόντων για βαμμζνα μαλλιά Jean Iver, Aromca. ΒΑΛΟΑΡΑΞΘ ΑΡΡΑ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Holistic Beauty, Apivita. ΒΑΛΟΕΛΑ ΣΣΝΞΣΠΣΟΣΤ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Δείπνο με φίλουσ ςτο Κζατρο Λλίςια ΒΑΛΟΕΛΑΔΣΤ ΑΔΑΠΑΡΣΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΒΑΛΟΛΞΣΤ ΡΑΡΣΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ Lady Million Paco Rabanne, Sochiphar. ΒΑΑΞΘ ΞΩΣΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΒΕΝΗΘ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με το ςυςφιγκτικό ςϊματοσ Body Slim Drainage τθσ Lierac και το προϊόν μαλλιϊν Phytokeratine Masque τθσ Phyto, Ales Group. ΒΕΡΡΑΡΔΣΤ ΚΕΣΔΩΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 Άρωμα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΒΛΕΡΡΑ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΒΛΣΟΛΡΣΗΘ ΔΘΠΘΣΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Gagarin Way ςτο Κζατρο Βαςιλάκου ΒΟΑΧΣ ΛΩΑΡΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 περιποίθςθ μαλλιϊν Hair Spa και styling (Κεςςαλονίκθ), από το Yianni Hair Spa. ΒΟΑΧΣΤ ΞΩΡΣΑΡΣΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 Άρωμα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΒΟΑΧΣΤ ΓΕΩΡΓΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 Aromatherapy Massage και 1 κεραπεία προςϊπου Miracle Effect, Swan. ΒΟΑΧΣΤ ΠΑΡΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 δωροεπιταγζσ των 30, Ανζμθ, ΒΣΓΛΑΣΗΘ ΠΑΛΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με το ςυςφιγκτικό ςϊματοσ Body Slim Drainage τθσ Lierac και το προϊόν μαλλιϊν Phytokeratine Masque τθσ Phyto, Ales Group. ΒΣΟΟΑ ΧΑΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ ολοκλθρωμζνθσ περιποίθςθσ και φροντίδασ Body & Oral Henkel. ΒΣΡΓΛΑ ΑΡΑΣΑΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 γεφμα για 2 άτομα το κακζνα ςτο Step by Step ςτο Χαλάνδρι. ΒΣΡΡΛΩΣΑΞΘ ΠΘΡΕΟΣΠΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΒΣΣΣΟΘ ΠΘΣΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΒΣΤΗΑ ΞΑΟΟΛΣΠΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 δαχτυλίδι, Jools. ΒΣΤΡΓΑΡΑ ΒΛΞΤ ΑΣΣΛΞΘ 1 κρζμα χεριϊν Citrus Hand Lotion, 1 ορόσ Beauty Sleep Concentrate, και 1 λοςιόν ντεμακιγιάη για τα μάτια Organic Eye Make-up Remover, Neal s Yard. ΒΣΤΣΣΤ ΡΛΞΣΟΕΣΣΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 brunch 4 ατόμων το κακζνα ςτο 7th thought ςτο Χαλάνδρι. ΓΑΒΡΑ ΣΕΦΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ρολόι «Pure» από ανοξείδωτο ατςάλι, δζρμα, sapphire crystal και μαφρο διαμάντι rose cut, Pandora. ΓΑΗΕΣΑ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μάςκα προςϊπου Super Mask Sexy Glam Glow, Sephora. ΓΑΟΑΡΘ ΑΚΑΡΑΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ομορφιάσ από τθ ςειρά Cien, Lidl. ΓΑΟΑΣΕΛΑ ΞΑΞΑΠΑΡΛΔΣΤ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη Sensual Green τθσ Radiant Professional,Hellenica. ΓΑΡΛΔΑ ΕΛΡΘΡΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ρολόι «Fleur» από ανοξείδωτο ατςάλι, δζρμα, sapphire crystal, διαμάντια και μαφρο διαμάντι rose cut, με δυνατότθτα εναλλαγισ ςτο λουράκι, Pandora. ΓΑΣΕΞΑ ΟΛΣΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παράςταςθ Σ Ζμποροσ τθσ Βενετίασ ςτο Κζατρο Ακροπόλ. ΓΕΩΡΓΛΑΔΣΤ ΕΤΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΓΕΩΡΓΜΣΤ ΕΤΑΓΓΕΟΜΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ρολόι «Hoops» με κάςα από ατςάλι και λουράκι από καουτςοφκ, Belsis. ΓΕΩΡΓΛΣΤ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ με βερνίκι νυχιϊν και top coat Vinylux τθσ CND, e-creativegroup.gr ΓΕΩΡΓΣΠΣΤΟΣΤ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Multi-Correxion τθσ RoC, Johnson & Johnson. ΓΛΑΡΡΑΞΑ ΑΡΑΣΑΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ομορφιάσ από τθ ςειρά Cien, Lidl. ΓΛΑΡΡΑΞΣΠΣΤΟΣΤ ΓΛΣΤΟΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ατςάλινο ρολόι ςε χρυςό και ροη χρυςό με δζρμα και ςτεφάνθ διακοςμθμζνθ με λαμπερά κρφςταλλα ηιργκόν, Oxette, Perideo S.A. ΓΛΑΡΡΑΞΣΤ ΠΑΡΛΕΣΣΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ μαλλιϊν τθσ René Furterer, 60, Pierre Fabre. ΓΛΑΡΡΘ ΕΟΟΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςυςκευαςία με πόςιμο κολλαγόνο Pure Gold Collagen Ellinis Group. ΓΛΑΡΡΣΤ ΟΛΗΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Hydraenergy,Korff. ΓΛΑΑΡΘ ΣΟΓΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΓΞΑΡΑΒΕΟΘ BIKY ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ μαλλιϊν τθσ Klorane, Pierre Fabre. ΓΞΑΡΛΟΑ ΒΑΛΟΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ με ζκπτωςθ 50%,MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα. ΓΞΛΞΑ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 αντιγθραντικι κρζμα προςϊπου Sensai by Kanebo SCP Lift Remodelling Cream, Ρotosgalleries. ΓΞΛΡΑ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Gagarin Way ςτο Κζατρο Βαςιλάκου ΓΞΣΡΣΛΡΣΤ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΓΞΣΣΘ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΓΟΘΡΛΑ ΗΑΦΕΛΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 δωροεπιταγζσ των 30, Ανζμθ, ΓΡΑΨΑ ΑΡΓΤΡΩ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Multi-Correxion τθσ RoC, Johnson & Johnson. ΓΡΕΒΕΡΛΣΣΤ ΒΑΛΟΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ Σςάντα με καπάκι & φφαςμα ςτα πλαϊνά μπλε/καφζ, Doca. ΓΡΘΓΣΡΛΑΔΣΤ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΓΡΘΓΣΡΛΔΣΤ XΡΤΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 κολιζ με λουλοφδι ςε ροη χρυςό και essenza,very Gavello. ΓΡΘΓΣΡΣΠΣΤΟΣΤ ΞΩΡΣΑΡΣΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 δωροεπιταγι των 20, H&M. ΓΤΡΡΑ ΠΑΡΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ενυδατικι κρζμα Ibuki Refining Moisturizer Enriched τθσ Shiseido,Shiseido Hellas. ΔΑΓΟΑ ΒΑΛΟΛΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 λευκό βραχιόλι «Slake Bracelet Square», Swarovski ΔΑΓΡΕ ΑΡΑΣΑΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 δωροεπιταγι των 20, H&M. ΔΑΠΣΡΑΞΘ ΑΡΛΑΔΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ με το ςυςφιγκτικό ςϊματοσ Body Slim Drainage τθσ Lierac και το προϊόν μαλλιϊν Phytokeratine Masque τθσ Phyto, Ales Group. ΔΑΠΑΞΣΤ ΛΩΑΡΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παιδικι παράςταςθ Πινόκιο ςτο κζατρο Ακροπόλ ΔΕΞΑΒΑΟΟΑ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Σίρηα ςτο Κζατρο Λλίςια. ΔΕΠΕΡΣΗΘ ΒΑΩ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παράςταςθ Σ Ζμποροσ τθσ Βενετίασ ςτο Κζατρο Ακροπόλ. ΔΕΡΠΕΡΣΗΣΓΟΣΤ ΦΑΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςειρά προϊόντων για βαμμζνα μαλλιά Jean Iver, Aromca. ΔΘΠΘΣΡΣΤΟΘ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΔΘΠΑΡΕΘ ΣΦΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Πενγκζλε ςτο Faust. ΔΘΠΑΡΞΣ ΕΟΕΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 Άρωμα Valentina Assoluto EDP NS 50ml, Sochiphar. ΔΘΠΣΤ ΒΑΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παράςταςθ Σ Ζμποροσ τθσ Βενετίασ ςτο Κζατρο Ακροπόλ. ΔΛΑΟΟΑ ΒΑΩ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Σίρηα ςτο Κζατρο Λλίςια. ΔΛΑΠΑΡΣΘ ΔΘΠΘΣΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Retin-ox τθσ RoC, Johnson & Johnson. ΔΛΑΠΑΡΣΣΠΣΤΟΣΤ ΔΕΠΣΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παιδικι παράςταςθ Πινόκιο ςτο κζατρο Ακροπόλ ΔΣΤΞΑ ΑΛΞΑΣΕΡΛΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με βερνίκι νυχιϊν και top coat Vinylux τθσ CND, e-creativegroup.gr ΔΣΤΟΓΕΡΑΞΘ ΑΚΘΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 brunch 4 ατόμων το κακζνα ςτο 7th thought ςτο Χαλάνδρι. ΔΣΤΠΣΣΠΣΤΟΣΤ ΒΑΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παράςταςθ Σ Ζμποροσ τθσ Βενετίασ ςτο Κζατρο Ακροπόλ. ΔΣΤΡΛΔΑ ΑΓΓΕΟΛΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 άρωμα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. ΔΡΑΞΛΣΤ ΓΛΩΡΓΣ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΔΡΕΛΣΤ ΦΩΣΕΛΡΙ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Holistic Beauty, Apivita. ΔΡΛΣΑ ΠΑΡΑΞΕΤΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΕΟΕΤΚΕΡΛΑΔΣΤ ΑΡΓΤΡΩ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Δείπνο με φίλουσ ςτο Κζατρο Λλίςια ΕΠΠΑΡΣΤΘΟ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Diadermine, Henkel. ΕΤΑΓΓΕΟΣΠΣΤΟΣΤ ΕΛΡΘΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 Άρωμα Valentina Assoluto EDP NS 50ml, Sochiphar. ΗΑΡΞΑΡΛΣΘ ΖΦΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΗΑΦΕΛΡΑΞΘ ΔΘΠΘΣΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ με ζκπτωςθ 50%,MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα. ΗΑΦΛΡΑΞΘ ΑΡΑΣΑΛΣ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ Syn -ake με τθν αντιρυτιδικι κρζμα Syn -ake Cream και το ςζρουμ Syn -ake Essence, Miriam Quevedo. ΗΑΧΑΡΛΑ ΣΦΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Avon Cosmetics. ΗΑΧΑΡΛΑΔΣΤ ΔΕΠΣΛΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ηευγάρι ςκουλαρίκια, Jools. ΗΑΧΑΡΛΣΤ ΕΤΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 δωροεπιταγι των 20, H&M. ΗΑΧΑΡΣΠΣΤΟΣΤ ΣΦΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas.

2 ΗΕΡΒΑ ΠΑΡΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 άρωμα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. ΗΘΘ ΞΑΛΑΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ με άρωμα και προϊόντα για τθν περιποίθςθ του ςϊματοσ από τθ νζα ςειρά White Musk Smoky Rose, The Body Shop. ΗΘΘ ΔΘΠΘΣΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ομορφιάσ από τθ ςειρά Cien, Lidl. ΗΘΛΠΣΠΣΤΟΣΤ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΗΘΣΠΣΤΟΣΤ ΟΣΤΞΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ενζςιμθ μεςοκεραπεία Gallery Spa. ΗΛΓΞΕΡΛΔΣΤ ΧΡΛΣΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 χριςτουγεννιάτικα ςετ BC Oil Miracle Βοx, Schwarzkopf Professional. ΗΛΞΣΟΑΡΘ ΒΕΡΣΡΛΞΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με βερνίκι νυχιϊν και top coat Vinylux τθσ CND, e-creativegroup.gr ΗΣΤΟΛΑ ΕΟΕΡ ΑΣΣΛΞΘ 1 περιποίθςθ μαλλιϊν Hair Spa και styling (Ακινα) από το Yianni Hair Spa. ΗΣΤΡΣΤΔΘ ΣΕΟΟΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παιδικι παράςταςθ Πινόκιο ςτο κζατρο Ακροπόλ ΘΟΛΑΔΣΤ MATINA ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Gagarin Way ςτο Κζατρο Βαςιλάκου ΚΑΡΣΤ ΣΦΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Avon Cosmetics. ΚΕΑΞΣΤ ΓΛΑΡΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 5 ςετ βαφισ μαλλιϊν Syoss Oleo Intense 2 αποχρϊςεων, Henkel. ΚΕΣΔΩΡΑΣΣΤ ΦΟΑΒΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 λευκό βραχιόλι «Slake Bracelet Square», Swarovski ΚΕΣΔΩΡΘ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΚΕΣΔΩΡΛΔΣΤ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ με ζκπτωςθ 50%,MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα. ΚΕΣΔΩΡΣΠΣΤΟΣΤ ΕΟΕΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ ομορφιάσ More by Demi, Σriflame. ΚΕΣΔΩΡΣΤ ΑΟΕΑΡΔΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςτρογγυλι τςάντα, Doca. ΛΑΩΡΛΔΣΤ ΦΡΣΩ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Δείπνο με φίλουσ ςτο Κζατρο Λλίςια ΛΑΩΡΛΔΣΤ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΛΡΣΗΘ ΑΛΠΛΟΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Diadermine, Henkel. ΛΣΡΔΑΡΛΔΣΤ ΦΟΩΡΕΡΣΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου από τθ ςειρά Ecollagen,Oriflame. ΛΩΛΦΛΔΣΤ ΑΡΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ με ζκπτωςθ 50%,MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα. ΞΑΓΛΣΤΞΟΘ ΑΡΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. ΞΑΔΣΓΟΣΤ ΕΦΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςουθδικό μαςάη ςτο Asian Spa City Retreat (ςτο Hyatt Regency ςτθ Κεςςαλονίκθ) ΞΑΗΑΡΣΗΛΔΣΤ ΔΕΠΣΛΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 κρζμα cc τθσ Olay, P&G. ΞΑΞΣΤΡΛΩΣΘ ΑΛΠΛΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 chocolate massage Gallery Spa. ΞΑΟΑΚΑ-ΠΑΠΑΔΣΠΣΤΟΣΤ ΣΕΟΟΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 περιποίθςθ μαλλιϊν Hair Spa και styling (Ακινα) από το Yianni Hair Spa. ΞΑΟΑΠΠΣΞΛΡΘ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. ΞΑΟΘΩΡΑΞΘ ΠΣΠΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 δωρεάν περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα. ΞΑΟΣΒΤΡΡΑ ΔΘΠΘΣΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Πενγκζλε ςτο Faust. ΞΑΟΣΠΛΣΑ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Multi-Correxion τθσ RoC, Johnson & Johnson. ΞΑΟΣΤΘ ΕΡΠΛΣΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Gagarin Way ςτο Κζατρο Βαςιλάκου ΞΑΟΦΑΓΛΑΡΡΘ ΞΑΟΣΠΣΛΡΑ ΆΡΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ αφρόλουτρα υνταγζσ τθσ Πεςογείου τθσ Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΞΑΠΠΑΡΣΤ ΧΡΛΣΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςουθδικό μαςάη ςτο Asian Spa City Retreat (ςτθ Φιλοκζθ) ΞΑΡΑΞΘ ΞΟΑΛΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ για styling μαλλιϊν Palette Flexible του Schwarzkopf, Henkel. ΞΑΡΕΟΟΣΠΣΤΟΣΤ ΒΑΛΟΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Gagarin Way ςτο Κζατρο Βαςιλάκου ΞΑΠΟΑΡΛΔΣΤ ΑΓΓΕΟΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ με ζκπτωςθ 50%,MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα. ΞΑΠΡΣΓΛΑΡΡΘ ΖΟΕΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 βαμβακερι μπλοφηα, Napapijri, Alia. ΞΑΠΠΑ ΠΑΡΑΞΕΤΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςειρά προϊόντων για βαμμζνα μαλλιά Jean Iver, Aromca. ΞΑΠΠΑ ΧΡΛΣΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Avon Cosmetics. ΞΑΡΑΓΕΩΡΓΛΑΔΣΤ ΛΣΤΟΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ μαλλιϊν Syoss Glossing, Henkel. ΞΑΡΑΓΕΩΡΓΣΤ ΠΑΡΓΑΡΛΣΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ξφλινο κομοδίνο, inart. ΞΑΡΑΞΑΣΑΡΘ ΕΤΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 καςκόλ M Missoni,Linea Imports. ΞΑΡΑΟΘ ΚΕΣΔΩΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ομορφιάσ από τθ ςειρά Cien, Lidl. ΞΑΡΑΠΕΣΡΣΤ ΠΑΛΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΞΑΡΑΠΛΠΕΡΘ CHRIS ΑΣΣΛΞΘ 1 ρολόι ςε ροη χρυςό με nude λουράκι από τθ ςειρά Feeling, Vogue. ΞΑΡΑΣΕΡΓΛΣΤ ΑΓΣΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 χριςτουγεννιάτικα ςετ BC Oil Miracle Βοx, Schwarzkopf Professional. ΞΑΡΑΣΗΛΞΣΤ ΟΑΠΠΡΛΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΞΑΡΑΦΤΟΟΛΔΣΤ ΧΡΛΣΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 κρζμα cc τθσ Olay, P&G. ΞΑΡΓΑΞΣΤ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 κρζμα περιποίθςθσ δζρματοσ Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΞΑΡΠΣΛΡΘ ΕΟΟΘ ΑΣΣΛΞΘ ζλαιο Argane τθσ Galénic για το πρόςωπο,pierre Fabre. ΞΑΡΤΠΛΔΘ ΞΤΡΛΑΞΣ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςειρά προϊόντων για βαμμζνα μαλλιά Jean Iver, Aromca. ΞΑΕΟΣΤΡΘ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 δωροεπιταγι των 20, H&M. ΞΑΣΑΡΣΤ ΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ ομορφιάσ Nivea, BDF Hellas. ΞΑΣΣΤΟΑ ΓΛΩΣΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 μανικιοφρ και 1 πεντικιοφρ spa L.A. NAIL BAR (κατόπιν τθλεφωνικοφ ραντεβοφ). ΞΑΣΣΤΟΑΞΘ ΣΦΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 5 ςετ βαφισ μαλλιϊν Syoss Oleo Intense 2 αποχρϊςεων, Henkel. ΞΑΣΣΤΟΑΞΣΤ ΑΚΑΡΑΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ορόσ κεραπείασ προςϊπου Oil Treatments από τθ ςειρά Abeille Royale Treatments του Guerlain Notos com. ΞΕΠΕΡΣΕΣΛΔΣΤ ΧΡΛΣΛΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 Άρωμα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γρ. αράντθσ. ΞΣΔΕΟΟΑ ΑΓΓΕΟΛΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 Άρωμα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γρ. αράντθσ. ΞΣΞΞΑΟΑ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ποφδρα Triple Pearl Powder τθσ Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΞΣΞΞΛΡΛΔΣΤ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 γεφμα για 2 άτομα το κακζνα ςτο Step by Step ςτο Χαλάνδρι. ΞΣΞΟΑΡΘ ΣΦΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 πρίηα με USB για smartphones, tablets, ψθφιακζσ μθχανζσ, MP3 players, τθσ εταιρείασ ΑΒΒ. ΞΣΞΣΡΕΘ ΡΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 brunch 4 ατόμων το κακζνα ςτο 7th thought ςτο Χαλάνδρι. ΞΣΞΣΣΣΤ ΞΩΡΣΑΡΣΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ για styling μαλλιϊν Palette Flexible του Schwarzkopf, Henkel. ΞΣΟΛΣΤ ΑΓΓΕΟΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 λιπ μπαλμ Love, Jurlique. ΞΣΟΟΑΡΘ ΕΡΛΕΣΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Holistic Beauty, Apivita. ΞΣΟΟΛΑ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Avène, Pierre Fabre. ΞΣΠΠΣΟΑΞΘ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΞΣΠΠΣΣΘ ΑΡΔΡΣΡΛΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 Άρωμα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΞΣΡΣΑΟΕΞΑ ΧΡΛΣΛΑΡΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Biomaris, Goumas Wellness. ΞΣΡΣΕΟΘ ΠΑΡΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ εςϊρουχα JLo, Yamamay. ΞΣΡΣΣΓΛΩΡΓΣΤ ΔΘΠΘΣΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. ΞΣΡΡΑΡΣΤ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με βερνίκι νυχιϊν και top coat Vinylux τθσ CND, e-creativegroup.gr ΞΣΠΑ ΔΘΠΘΣΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΞΣΣΛΑ ΒΑΓΓΕΟΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΞΣΣΣΟΑΞΣΤ ΑΡΕΣΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 κρζμα περιποίθςθσ δζρματοσ Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΞΣΤΞΛΣΤ ΠΣΟΤΕΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 Άρϊμα Fendi L Acquarossa 75ml Notos com. ΞΣΤΠΑΣΣΤ ΕΤΚΑΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΞΣΤΡΣΓΛΑΡΡΘ ΣΦΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με το ςυςφιγκτικό ςϊματοσ Body Slim Drainage τθσ Lierac και το προϊόν μαλλιϊν Phytokeratine Masque τθσ Phyto, Ales Group. ΞΣΤΣΡΣΠΑΡΣΤ ΠΣΟΤΒΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ηευγάρι χειροποίθτα ςκουλαρίκια, dedonaki. ΞΣΤΣΡΣΤΠΠΕΗΘ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παιδικι παράςταςθ Πινόκιο ςτο κζατρο Ακροπόλ ΞΣΤΣΣΞΩΣΑ ΠΤΡΛΔΩΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Avon Cosmetics. ΞΡΕΠΣΤΡΘ ΕΛΡΘΡΘ ΑΣΣΛΞΘ ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Holistic Beauty, Apivita. ΞΡΛΓΞΑ ΠΑΣΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΞΡΛΞΡΘ ΑΟΕΑΡΔΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παράςταςθ Σ Ζμποροσ τθσ Βενετίασ ςτο Κζατρο Ακροπόλ. ΞΣΕΡΣΠΣΤΟΣΤ ΕΟΕΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ αφρόλουτρα υνταγζσ τθσ Πεςογείου τθσ Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΞΤΠΡΑΛΣΤ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παράςταςθ Σ Ζμποροσ τθσ Βενετίασ ςτο Κζατρο Ακροπόλ. ΞΤΡΛΑΗΘ ΑΡΛΑΔΡΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 γεφμα για 2 άτομα το κακζνα ςτο μεηεδοπωλείο Σο Αποςτακτιριον ςτθ Ρζα Ερυκραία. ΞΤΡΛΑΞΑΞΘ ΔΕΠΣΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Korres. ΞΤΡΛΑΞΣΠΣΤΟΣΤ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΞΤΡΛΕΟΕΘΠΣΡΛΔΣΤ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παράςταςθ Σ Ζμποροσ τθσ Βενετίασ ςτο Κζατρο Ακροπόλ. ΞΤΡΛΣΓΟΣΤ ΞΣΡΑΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Avène, Pierre Fabre. ΞΤΡΛΣΘ ΕΟΕΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΞΩΡΣΑΡΣΛΡΛΔΘ ΑΡΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ με βερνίκι νυχιϊν και top coat Vinylux τθσ CND, e-creativegroup.gr ΟΑΓΛΣΤ ΧΡΤΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ με ζκπτωςθ 50%,MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα. ΟΑΗΣΤ ΠΑΡΛΑΟΕΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ποφδρα Triple Pearl Powder τθσ Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΟΑΠΠΑΔΑΡΘ ΕΦΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 brunch 4 ατόμων το κακζνα ςτο 7th thought ςτο Χαλάνδρι. ΟΑΠΠΡΑΞΣΠΣΤΟΣΤ ΣΕΟΟΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Gagarin Way ςτο Κζατρο Βαςιλάκου ΟΑΠΠΡΣΤ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 δωροεπιταγι των 20, H&M. ΟΕΒΕΡΣΘ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ρολόι, Jools. ΟΛΒΕΡΘ ΕΛΡΘΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΟΣΓΣΚΕΣΘ ΕΦΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΟΣΤΞΣΠΣΤΟΣ ΑΚΑΡΑΛΣ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςειρά προϊόντων για βαμμζνα μαλλιά Jean Iver, Aromca. ΟΤΞΣΓΟΣΤ ΧΡΤΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ινδικό χαλί Fessa, Πάρκα Γραμμενίδου. ΟΤΣΡΑ ΒΑΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ μαλλιϊν Syoss Glossing, Henkel. ΠΑΞΡΛΔΣΤ ΕΛΡΘΡΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ με το ςυςφιγκτικό ςϊματοσ Body Slim Drainage τθσ Lierac και το προϊόν μαλλιϊν Phytokeratine Masque τθσ Phyto, Ales Group. ΠΑΡΔΑΞΑ ΣΑΠΑΣΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 βελουτζ ςκαμπό, inart. ΠΑΡΓΑΡΛΣΘ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 δερμάτινθ τςάντα, Carpisa. ΠΑΡΓΑΡΛΣΘ ΕΤΓΕΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 χριςτουγεννιάτικα ςετ BC Oil Miracle Βοx, Schwarzkopf Professional. ΠΑΡΡΑ ΩΣΘΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 άρωμα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. ΠΑΣΕΠΣΗΘ ΒΑΛΟΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΠΕΡΕΞΣΤ ΑΟΕΞΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 λευκό βραχιόλι «Slake Bracelet Square», Swarovski ΠΘΣΡΣΓΕΩΡΓΣΤ ΕΟΕΤΚΕΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Correctionist, Korff. ΠΠΑΡΣΕΣΘ ΚΩΠΑΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΠΠΑΡΞΛΑ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παιδικι παράςταςθ Πινόκιο ςτο κζατρο Ακροπόλ ΠΠΑΡΣΤΡΘ ΠΑΡΑΓΛΩΣΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 χριςτουγεννιάτικα ςετ BC Oil Miracle Βοx, Schwarzkopf Professional. ΠΑΚΛΣΤ ΣΑΤΡΣΤΟΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Σίρηα ςτο Κζατρο Λλίςια. ΠΑΞΡΘ ΣΑΤΡΣΤΟΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΠΑΞΡΘ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ξφλινο ποδιλατο, Laro. ΠΑΞΡΛΔΣΤ ΑΛΞΑΣΕΡΛΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Avène, Pierre Fabre. ΠΑΞΡΣΠΣΤΟΣΤ ΧΑΛΔΩ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ με βερνίκι νυχιϊν και top coat Vinylux τθσ CND, e-creativegroup.gr ΠΑΞΡΤΓΛΑΡΡΘ ΧΑΡΣΤΟΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 τηθν, Staff Jeans.

3 ΠΑΟΑΛΑΡΑΞΘ ΣΦΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΠΑΟΛΧΣΤΔΘ ΑΛΞΑΣΕΡΛΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 δωρεάν περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα. ΠΑΟΟΛΡΘ ΠΑΡΣΤΔΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Δείπνο με φίλουσ ςτο Κζατρο Λλίςια ΠΑΟΣΤΘ ΕΟΛΑΒΕΣ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ μαλλιϊν Syoss Glossing, Henkel. ΠΑΡΘ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ομορφιάσ από τθ ςειρά Cien, Lidl. ΠΑΡΣΤΑΞΘ ΑΡΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Korres. ΠΑΡΣΗΑΒΛΡΣΤ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Πενγκζλε ςτο Faust. ΠΑΡΩΟΕΑΞΘ ΒΑΛΟΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 βελουτζ ςκαμπό, inart. ΠΑΡΑΠΛΔΣΤ ΒΛΞΣΩΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ για styling μαλλιϊν Palette Flexible του Schwarzkopf, Henkel. ΠΑΡΓΕΣΑΞΘ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 Άρωμα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΠΑΡΔΑ ΑΡΣΩΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 κεραπεία προςϊπου από τθ ςειρά Abeille Royale Treatments του Guerlain, Notos com ΠΑΡΞΑΞΘ ΕΟΟΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 λιπ μπαλμ Love, Jurlique. ΠΑΡΞΣΠΣΤΟΣΤ ΓΕΩΡΓΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ Παιδικι φόρμα, DMN Sport. ΠΑΡΞΣΤΟΑΞΘ ΡΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Correctionist, Korff. ΠΑΡΣΗΣΤΞΣΤ ΑΓΓΕΟΛΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 κρζμα ματιϊν Βio Performance-Super Corrective τθσ Shiseido, Shiseido Hellas. ΠΑΓΑΟΛΑ ΓΛΩΣΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 χριςτουγεννιάτικα ςετ BC Oil Miracle Βοx, Schwarzkopf Professional. ΠΑΣΛΧΛΔΣΤ ΕΒΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΠΑΣΣΡΑΞΘ ΠΣΤΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Gagarin Way ςτο Κζατρο Βαςιλάκου ΠΑΣΡΣΓΛΑΡΡΘ ΠΑΡΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Avène, Pierre Fabre. ΠΑΣΛΑ ΒΛΞΣΩΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ Lady Million Paco Rabanne, Sochiphar. ΠΑΤΡΑΓΑΡΘ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςυνεδρία Cryolipolysis με τθ μζκοδο Lipofreeze Gallery Spa. ΠΑΤΡΣΠΑΣΘ ΕΤΣΡΑΣΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μζικαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΠΕΣΑΑ ΕΟΒΛΑΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη τθσ Erre Due, Aromca. ΠΕΣΣΤ ΔΑΡΑΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΠΕΣΣΤ ΒΑΛΟΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου από τθ ςειρά Ecollagen, Oriflame. ΠΘΣΡΣΤΔΘ ΠΕΡΛΡΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 δωροεπιταγι των 20, H&M. ΠΛΧΑΘΟΛΔΣΤ ΠΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Hydraenergy,Korff. ΠΛΧΑΟΑΡΣΤ ΕΤΣΤΧΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Hydraenergy,Korff. ΠΣΧΣΡΑ ΠΑΡΑΓΛΩΣΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΠΣΧΣΤ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Δείπνο με φίλουσ ςτο Κζατρο Λλίςια ΠΣΧΣΧΩΡΛΣΘ ΡΛΞΣΟΕΣΣΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Πενγκζλε ςτο Faust. ΠΣΤΟΣΛΩΣΘ ΠΑΣΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 Άρϊμα Fendi L Acquarossa 75ml Notos com. ΠΣΤΠΣΗΛΔΣΤ?ΕΦΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Retin-ox τθσ RoC, Johnson & Johnson. ΠΣΤΡΞΣΓΛΑΡΡΘ ΒΑΛΟΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 περιποίθςθ μαλλιϊν Hair Spa και styling (Ακινα) από το Yianni Hair Spa. ΠΣΤΣΑΞΑ ΔΑΡΑΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ Άρωμα 212 VIP EDP NS Carolina Herrera 50ml, Sochiphar. ΠΣΧΛΑΡΑΞΘ ΑΡΓΤΡΩ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ για styling μαλλιϊν Palette Flexible του Schwarzkopf, Henkel. ΠΠΑΞΕΟΑ ΣΤΟΛΑΡΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 γεφμα για 2 άτομα το κακζνα ςτο Step by Step ςτο Χαλάνδρι. ΠΠΑΟΘ ΞΑΟΟΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςουθδικό μαςάη ςτο Asian Spa City Retreat (ςτο Athenaeum InterContinental ςτθν Ακινα) ΠΠΑΡΕΞΑ ΧΡΤΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ομορφιάσ More by Demi, Σriflame. ΠΠΑΡΞΑΡΛΞΑ ΡΣΠΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 λιπ μπαλμ Love, Jurlique. ΠΠΑΟΑΡΘ ΠΤΡΛΔΣΤΟΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου από τθ ςειρά Ecollagen, Oriflame. ΠΠΑΣΛΟΑ ΑΡΑΣΑΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 περιποίθςθ μαλλιϊν Hair Spa και styling (Κεςςαλονίκθ), από το Yianni Hair Spa. ΠΠΑΣΛΟΘ ΞΤΡΛΑΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ολοκλθρωμζνθσ περιποίθςθσ και φροντίδασ Body & Oral Henkel. ΠΠΑΧΑΡΛΔΣΤ ΑΡΣΛΓΣΡΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 πίνακασ τθσ επιλογισ ςασ, 2,00x1,40 εκ., Sticky. ΠΠΑΧΟΛΣΗΑΡΑΞΘ ΣΦΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΠΠΕΘ ΗΩΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ Παιδικι φόρμα, DMN Sport. ΠΠΕΟΑΓΛΑ ΕΛΡΘΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Avon Cosmetics. ΠΠΕΟΛΑ ΗΑΧΑΡΣΤΟΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ρολόι «Hoops» με κάςα από ατςάλι και λουράκι από καουτςοφκ, Belsis. ΠΠΕΡΕΣΣΤ ΛΩΑΡΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ για styling μαλλιϊν Palette Flexible του Schwarzkopf, Henkel. ΠΠΛΠΠΣ ΧΡΛΣΛΑΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ομορφιάσ More by Demi, Σriflame. ΠΠΛΠΠΑ ΧΑΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 shopping bags από τθ ςειρά Arte, Kem. ΠΠΣΗΛΣΡΕΟΣΤ ΑΟΕΑΡΔΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Multi-Correxion τθσ RoC, Johnson & Johnson. ΠΠΣΗΛΣΡΕΟΣΤ ΓΕΩΡΓΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ρολόι «Hoops» με κάςα από ατςάλι και λουράκι από καουτςοφκ, Belsis. ΠΠΣΣΣΤ ΒΑΛΟΛΞΘ ΑΣΣΛΞΘ ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Holistic Beauty, Apivita. ΠΠΣΤΗΑΟΑΞΣΤ ΣΦΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 μάςκα προςϊπου Super Mask Sexy Glam Glow, Sephora. ΠΠΣΤΡΠΕΣΛΞΑ ΣΑΤΡΣΤΟΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Diadermine, Henkel. ΠΠΡΕΡΕ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παράςταςθ Σ Ζμποροσ τθσ Βενετίασ ςτο Κζατρο Ακροπόλ. ΠΤΟΩΡΑ ΣΦΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ινδικό μάλλινο χαλί, Σen. ΠΤΟΩΡΑ ΕΟΕΡΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ με βερνίκι νυχιϊν και top coat Vinylux τθσ CND, e-creativegroup.gr ΠΤΛΡΟΘ ΑΡΑΣΑΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Σίρηα ςτο Κζατρο Λλίςια. ΠΩΤΛΔΣΤ ΡΕΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ ομορφιάσ από τθ ςειρά Cien, Lidl. ΡΛΞΑ ΕΟΛΑΒΕΣ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςειρά προϊόντων για βαμμζνα μαλλιά Jean Iver, Aromca. ΡΛΞΣΟΑΛΔΣΤ ΠΑΡΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 Άρωμα Montblanc Legend Femme 80ml, Aromca. ΡΛΞΣΟΑΝΔΣΤ ΑΚΘΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ μαλλιϊν Syoss Glossing, Henkel. ΡΛΞΣΟΑΣΤ ΗΕΦΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΡΛΞΣΟΑΣΤ ΑΔΑΠΑΡΣΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Avène, Pierre Fabre. ΡΛΞΣΟΑΣΤ ΑΡΑΣΑΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. ΡΛΞΣΟΛΔΑΞΘ ΑΡΣΕΠΛ ΧΑΡΛ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παιδικι παράςταςθ Πινόκιο ςτο κζατρο Ακροπόλ ΡΛΞΣΠΣΤΟΣΤ ΞΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ομορφιάσ από τθ ςειρά Cien, Lidl. ΡΣΒΑ ΣΦΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Σίρηα ςτο Κζατρο Λλίςια. ΡΣΠΛΞΣΤ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΡΣΠΛΞΣΤ ΕΛΡΘΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΡΣΣΑΡΑ ΠΣΚΘΣΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ με ζκπτωςθ 50%,MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα. ΡΣΑΡΑΘ ΑΡΑΣΑΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με άρωμα και προϊόντα για τθν περιποίθςθ του ςϊματοσ από τθ νζα ςειρά White Musk Smoky Rose, The Body Shop. ΡΣΑΦΟΣΤ ΕΟΕΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Πενγκζλε ςτο Faust. ΡΣΕΡΠΑΡΘ ΒΑΛΟΕΛΣ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μζικαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΡΣΗΑΡΘ ΠΑΡΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Hydraenergy,Korff. ΡΣΣΤΡΑ ΑΡΑΣΑΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ αφρόλουτρα υνταγζσ τθσ Πεςογείου τθσ Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΑΡΚΣΠΣΤΟΣΤ ΠΑΡΛΑ-ΕΟΟΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη τθσ Erre Due, Aromca. ΤΔΛΑ ΑΡΣΡΛΑΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ποφδρα Triple Pearl Powder τθσ Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΤΘ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Avène, Pierre Fabre. ΠΑΓΑΡΘ-ΠΑΓΞΑΡΑ NANTIA ΑΣΣΛΞΘ 1 λευκό βραχιόλι «Slake Bracelet Square», Swarovski ΠΑΓΩΡΑ ΠΠΑΞΑΣΤΞΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 γεφμα για 2 άτομα το κακζνα ςτο μεηεδοπωλείο Σο Αποςτακτιριον ςτθ Ρζα Ερυκραία. ΠΑΓΩΡΘ ΛΤ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Hydraenergy,Korff. ΠΑΟΑΠΛΔΑ ΠΣΟΤΕΡΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ με προϊόντα κακαριςμοφ και περιποίθςθσ του δζρματοσ Skin Care Line τθσ Radiant Professional, Hellenica. ΠΑΟΟΛΣΤ ΑΚΘΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 χριςτουγεννιάτικα ςετ BC Oil Miracle Βοx, Schwarzkopf Professional. ΠΑΡΑΓΛΩΣΘ ΠΠΑΡΣΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ποφδρα Triple Pearl Powder τθσ Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΠΑΡΑΓΣΠΣΤΟΣΤ ΠΑΡΛΣΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ Lady Million Paco Rabanne, Sochiphar. ΠΑΡΣΤ ΑΡΡΑ ΠΑΡΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ ομορφιάσ από τθ ςειρά Cien, Lidl. ΠΑΡΣΤΛΑΞΘ ΑΡΔΡΕΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ατςάλινο ρολόι ςε χρυςό και ροη χρυςό με δζρμα και ςτεφάνθ διακοςμθμζνθ με λαμπερά κρφςταλλα ηιργκόν, Oxette, Perideo S.A. ΠΑΡΣΑ ΣΦΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 5 ςετ βαφισ μαλλιϊν Syoss Oleo Intense 2 αποχρϊςεων, Henkel. ΠΑΡΣΑΗΘ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 περιποίθςθ μαλλιϊν Hair Spa και styling (Ακινα) από το Yianni Hair Spa. ΠΑΡΣΑΗΘ ΡΛΣΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Correctionist, Korff. ΠΑΣΤ ΡΑΣΑΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΠΑΠΑΒΑΛΟΕΛΣΤ ΑΓΓΕΟΛΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με τθν ενυδατικι κρζμα προςϊπου Estée Lauder Revitalising Supreme, Estée Lauder Hellas. ΠΑΠΑΔΑΞΘ ΑΡΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ ομορφιάσ από τθ ςειρά Cien, Lidl. ΠΑΠΑΔΑΠΑΞΘ ΩΣΘΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη τθσ Erre Due, Aromca. ΠΑΠΑΔΘΠΘΣΡΛΣΤ ΠΑΡΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. ΠΑΠΑΔΘΠΘΣΡΛΣΤ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 πλαφονιζρα οροφισ από τθ ςειρά Delta Gloss Gold του οίκου Paulo Coelho, Παφροσ Φωτιςτικά. ΠΑΠΑΔΣΓΛΑΡΡΑΞΘ ΕΛΡΘΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Avon Cosmetics. ΠΑΠΑΔΣΓΛΑΡΡΘ ΓΛΩΣΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 Άρϊμα Fendi L Acquarossa 75ml Notos com. ΠΑΠΑΔΣΠΣΤΟΣΤ ΒΑΛΟΛΞΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 Άρωμα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γρ. αράντθσ. ΠΑΠΑΔΣΠΣΤΟΣΤ ΣΦΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΠΑΠΑΔΣΠΣΤΟΣΤ ΠΑΡΩΡΑΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Πενγκζλε ςτο Faust. ΠΑΠΑΗΣΓΟΣΤ ΞΟΕΣΡΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 κρζμα cc τθσ Olay, P&G. ΠΑΠΑΞΩΣΑ ΛΦΛΓΕΡΕΛΑ ΒΑΛΟΛΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Σίρηα ςτο Κζατρο Λλίςια. ΠΑΠΑΟΕΣΡΑΡΔΣΤ ΠΑΡΑΞΕΤΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Σίρηα ςτο Κζατρο Λλίςια. ΠΑΠΑΠΣΧΣΤ ΓΕΩΡΓΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. ΠΑΠΑΡΡΘΓΣΠΣΤΟΣΤ ΑΡΑΣΑΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ για styling μαλλιϊν Palette Flexible του Schwarzkopf, Henkel. ΠΑΠΑΠΤΡΣΤ ΕΟΕΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 κολιζ με αλυςίδα από ατςάλι, Chryssa Creations. ΠΑΠΑΡΑΡΣΣΤ ΡΑΣΑΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ορόσ κεραπείασ προςϊπου Oil Treatments από τθ ςειρά Abeille Royale Treatments του Guerlain Notos com. ΠΑΠΑΣΗΘΞΑ ΗΑΞΟΛΡ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 δωροεπιταγζσ των 30, Ανζμθ, ΠΑΠΑΣΡΛΑΡΣΑΦΤΟΟΣΤ ΞΩΡΣΑΡΣΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Δείπνο με φίλουσ ςτο Κζατρο Λλίςια ΠΑΠΑΧΡΛΣΣΦΣΡΣΤ ΣΕΟΟΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Δείπνο με φίλουσ ςτο Κζατρο Λλίςια ΠΑΠΣΤΣΑΞΘ ΧΡΛΣΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΠΑΠΠΑ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΠΑΡΓΛΑΡΣΤ ΕΟΛΑΒΕΣ ΑΣΣΛΞΘ 1 λευκό βραχιόλι «Slake Bracelet Square», Swarovski ΠΑΡΣΤΘ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 γεφμα για 2 άτομα το κακζνα ςτο μεηεδοπωλείο Σο Αποςτακτιριον ςτθ Ρζα Ερυκραία. ΠΑΣΛΣΤ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. ΠΑΣΡΑΠΑΡΘ ΓΕΩΡΓΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 γεφμα για 2 άτομα το κακζνα ςτο μεηεδοπωλείο Σο Αποςτακτιριον ςτθ Ρζα Ερυκραία. ΠΑΤΟΛΔΣΤ ΑΓΑΠΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παιδικι παράςταςθ Πινόκιο ςτο κζατρο Ακροπόλ ΠΕΓΛΣΤ ΕΟΕΤΚΕΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 δωροεπιταγι των 20, H&M.

4 ΠΕΣΡΑΞΘ AΡΓΤΡΩ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παιδικι παράςταςθ Πινόκιο ςτο κζατρο Ακροπόλ ΠΕΣΡΛΔΘ ΕΤΑΡΚΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Πενγκζλε ςτο Faust. ΠΛΟΑΣΣΤ ΑΟΕΑΡΔΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 5 ςετ βαφισ μαλλιϊν Syoss Oleo Intense 2 αποχρϊςεων, Henkel. ΠΟΑΓΓΕΘ ΣΑΤΡΣΤΟΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςυςκευαςία με πόςιμο κολλαγόνο Pure Gold Collagen Ellinis Group. ΠΟΑΣΛΞΑ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΠΟΕΠΠΕΡΣΤ ΔΛΣΡΤΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ με τθν ενυδατικι κρζμα προςϊπου Estée Lauder Revitalising Supreme, Estée Lauder Hellas. ΠΣΡΟΣΤ ΔΕΠΣΛΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 μζικαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΠΣΤΓΑΡΛΔΣΤ ΠΣΧΣΤΟΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 περιποίθςθ Oleotherapy Signature για 1 ηευγάρι ςτισ εγκαταςτάςεισ του ξενοδοχείου Costa Navarino ςτθν Πφλο, ΠΤΡΠΑΡΑ ΓΕΩΡΓΛΣ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ολοκλθρωμζνθσ περιποίθςθσ και φροντίδασ Body & OralHenkel. ΠΤΡΠΤΟΘ ΞΩΡΣΑΡΣΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Biomaris, Goumas Wellness. ΡΑΟΟΘ ΣΣΟΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Retin-ox τθσ RoC, Johnson & Johnson. ΡΑΠΦΣΤ ΔΑΦΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΡΑΠΠΛΑΔΣΤ ΧΑΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 αντιγθραντικι κρζμα θμζρασ Future Solution LX Total Protective Cream τθσ Shiseido, Shiseido Hellas. ΡΑΠΣΘ ΦΛΟΛΩ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ με βερνίκι νυχιϊν και top coat Vinylux τθσ CND, e-creativegroup.gr ΡΑΠΣΘ ΠΑΡΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςουθδικό μαςάη ςτο Asian Spa City Retreat (ςτο Hyatt Regency ςτθ Κεςςαλονίκθ) ΡΑΠΣΣΠΣΤΟΣΤ ΣΦΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 αντιρυτιδικι ςειρά Luminance Pearl Face Treatment, Yellow Rose. ΡΕΠΠΑΠΘ ΔΕΠΣΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςουθδικό μαςάη ςτο Asian Spa City Retreat (ςτο Hyatt Regency ςτθ Κεςςαλονίκθ). ΡΘΓΑ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Gagarin Way ςτο Κζατρο Βαςιλάκου ΡΛΗΣΤ ΞΩΡΣΑΡΣΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ Παιδικι φόρμα, DMN Sport. ΡΣΗΑΞΘ ΦΩΣΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 περιποίθςθ μαλλιϊν Hair Spa και styling (Ακινα) από το Yianni Hair Spa. ΡΣΣΛΑ ΧΡΛΣΛΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 γεφμα για 2 άτομα το κακζνα ςτο μεηεδοπωλείο Σο Αποςτακτιριον ςτθ Ρζα Ερυκραία. ΡΣΤΒΑ ΡΛΞΣΟΕΣΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΡΣΤΘ ΕΤΚΤΠΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΡΣΤΛΡΡΣΤ ΠΠΕΣΣΤ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ Σςάντα δίχρωμθ με πλαϊνζσ τςζπεσ, Doca. ΡΣΤΣΤ ΑΟΞΘΣΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΑΒΛΣΟΑΞΘ ΕΛΡΘΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 Άρωμα Valentina Assoluto EDP NS 50ml, Sochiphar. ΑΞΕΟΟΑΡΛΔΘ ΦΩΣΕΛΡΘ ΦΡΑΓΞΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μζικαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΑΟΑΠΠΑΘ ΧΡΛΣΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 Άρωμα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γρ. αράντθσ. ΑΟΣΘ ΣΗΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη Sophisticated Eyes τθσ Seventeen, Hellenica. ΑΡΑΡΣΓΟΣΤ ΛΡΛ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ για styling μαλλιϊν Palette Flexible του Schwarzkopf, Henkel. ΑΡΘΓΛΑΡΡΛΔΣΤ ΑΦΡΣΔΛΣΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Avon Cosmetics. ΓΣΤΡΛΔΣΤ ΕΛΡΘΡΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 δωροεπιταγι των 20, H&M. ΔΣΓΞΣΤ ΗΩΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 brunch 4 ατόμων το κακζνα ςτο 7th thought ςτο Χαλάνδρι. ΕΟΒΛΔΣΤ ΣΟΓΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςυςκευαςία με πόςιμο κολλαγόνο Pure Gold Collagen Ellinis Group. ΕΟΛΔΣΤ ΕΤΚΤΠΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 δωροεπιταγι των 20, H&M. ΕΡΒΕΣΗΣΓΟΣΤ ΟΕΤΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ρολόι χρονογράφοσ «Aquamarina Freelook-Quartz», με ζνδειξθ θμερομθνίασ, δερμάτινο λουρί και κρφςταλλα swarovski ςτθ ςτεφάνθ, Βιχοσ Ωρολόγια. ΛΑΡΑΠΠΑΟΣΤ MAΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Πενγκζλε ςτο Faust. ΛΓΑΟΑ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Avon Cosmetics. ΛΔΕΡΘ ΠΣΟΤΠΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ για styling μαλλιϊν Palette Flexible του Schwarzkopf, Henkel. ΛΔΘΡΑ ΞΤΡΛΑΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με το ςυςφιγκτικό ςϊματοσ Body Slim Drainage τθσ Lierac και το προϊόν μαλλιϊν Phytokeratine Masque τθσ Phyto, Ales Group. ΛΣΑΡΑ ΗΑΧΑΡΣΤΟΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ με το ςυςφιγκτικό ςϊματοσ Body Slim Drainage τθσ Lierac και το προϊόν μαλλιϊν Phytokeratine Masque τθσ Phyto, Ales Group. ΞΑΠΡΕΟΣΤ ΓΕΩΡΓΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ με βερνίκι νυχιϊν και top coat Vinylux τθσ CND, e-creativegroup.gr ΞΑΡΣΑΡΘ ΕΟΕΡΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με δφο ςκεφθ για ςερβίριςμα ηάχαρθσ και ηαχαρίνθσ για τον καφζ ι το τςάι από λευκό μάρμαρο Κάςου, Iktinos Marmaron. ΞΕΤΣΦΤΟΑΞΑ ΕΤΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 παιδικό χαλί «Kids Border», ςε μπλε και κίτρινο χρϊμα, Εφραίμογλου. ΞΣΤΡΘ ΑΡΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Diadermine, Henkel. ΠΑΡΔΑ ΓΕΩΡΓΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΣΤΟΘ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ ομορφιάσ Nivea, BDF Hellas. ΣΤΟΣΑΡΛΔΣΤ ΗΩΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παράςταςθ Σ Ζμποροσ τθσ Βενετίασ ςτο Κζατρο Ακροπόλ. ΣΦΘ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. ΠΑΡΣΠΣΤΟΣΤ ΑΡΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 shopping bags από τθ ςειρά Arte, Kem. ΠΤΡΛΑΔΣΤ ΕΤΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Δείπνο με φίλουσ ςτο Κζατρο Λλίςια ΣΑΚΑΣΣΤ ANΑΣΑΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Δείπνο με φίλουσ ςτο Κζατρο Λλίςια ΣΑΛΞΣΤ ΞΩΡΣΑΡΣΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 λιπ μπαλμ Love, Jurlique. ΣΑΛΞΣΤ ΛΩΑΡΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 τηθν, Staff Jeans. ΣΑΠΑΣΛΣΤ ΔΘΠΘΣΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςειρά προϊόντων για βαμμζνα μαλλιά Jean Iver, Aromca. ΣΑΠΑΣΣΠΣΤΟΣΤ ΕΟΕΑΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ρολόι «Oozoo» με δερμάτινο λουράκι από τθ ςειρά Timepieces,Ekaterini Jewellery. ΣΑΠΑΣΑΞΘ ΑΓΓΕΟΛΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 κρζμα περιποίθςθσ δζρματοσ Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΣΑΠΑΣΘ ΠΑΡΑΓΛΩΣΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 πίνακασ τθσ επιλογισ ςασ, 2,00x1,40 εκ., Sticky. ΣΑΠΑΣΛΣΤ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ για styling μαλλιϊν Palette Flexible του Schwarzkopf, Henkel. ΣΑΡΛΣΑ ΧΡΤΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΣΑΤΡΣΤ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ Σςάντα με 2 χεροφλια & φφαςμα ςτα πλαϊνά μπλε/καφζ, Doca. ΣΑΤΡΣΤΟΑΞΘ ΕΟΕΤΚΕΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Retin-ox τθσ RoC, Johnson & Johnson. ΣΑΤΡΣΤΟΛΑ ΔΛΣΡΤΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 χριςτουγεννιάτικα ςετ BC Oil Miracle Βοx, Schwarzkopf Professional. ΣΕΦΑΡΑΞΘ ΑΡΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 δωροεπιταγζσ των 30, Ανζμθ, ΣΕΦΑΡΣΠΣΤΟΣΤ ΚΕΣΔΩΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ ομορφιάσ More by Demi, Σriflame. ΣΡΑΣΛΩΣΣΤ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 Άρωμα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γρ. αράντθσ. ΣΡΣΓΓΤΟΣΤ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Σίρηα ςτο Κζατρο Λλίςια. ΤΡΠΑΟΘ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΦΑΞΛΩΣΑΞΘ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Korres. ΩΠΑΡΑΞΘ ΞΤΡΛΑΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Avon Cosmetics. ΩΣΘΡΛΑΔΣΤ ΒΑΛΟΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 χριςτουγεννιάτικα ςετ BC Oil Miracle Βοx, Schwarzkopf Professional. ΩΧΩΡΑΞΘ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ολοκλθρωμζνθσ περιποίθςθσ και φροντίδασ Body & Oral Henkel. ΣΑΣΤΟΑ ΛΩΑΡΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Korres. ΣΑΣΣΓΟΣΤ RAFAILIA ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ Syn -ake με τθν αντιρυτιδικι κρζμα Syn -ake Cream και το ςζρουμ Syn -ake Essence, Miriam Quevedo. ΣΕΟΛΣΤΘ ΒΑΛΟΛΞΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ με ζκπτωςθ 50%,MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα. ΣΗΑΓΑΞΘ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 δερμάτινθ τςάντα, Ioannakourbela Basic, Ioannakourbela. ΣΗΑΞΩΣΑ ΞΑΟΟΛΣΠΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ με ζκπτωςθ 50%,MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα. ΣΗΑΡΘ ΑΡΑΣΑΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 δωροεπιταγι 300 από τθν εταιρεία Candle Light ΣΗΕΟΕΠΘ ΕΤΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Multi-Correxion τθσ RoC, Johnson & Johnson. ΣΗΛΣΤΡΑ ΞΑΣΕΡΛΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ μαλλιϊν Syoss Glossing, Henkel. ΣΗΣΞΑ ΟΑΠΠΡΛΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ με αμποφλεσ υαλουρονικοφ, botox, κολλαγόνου & χρυςοφ με χαβιάρι, NEOBEAUTY. ΣΛΣΣΤ AΓΓΕΟΛΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 χρυςό δαχτυλίδι, Orofasma. ΣΣΞΑΣΟΛΔΣΤ ΑΡΣΛΣΠΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ηευγάρι γυαλιά θλίου Vogue, Luxottica Hellas. ΣΣΤΟΣΤΠΘ ΑΡΔΡΛΑΡΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παιδικι παράςταςθ Πινόκιο ςτο κζατρο Ακροπόλ ΣΣΤΡΞΣΞΩΣΑ ΣΦΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ ομορφιάσ Nivea, BDF Hellas. ΣΣΤΡΣΣΤΡΘ ΠΤΡΣΩ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παράςταςθ Σ Ζμποροσ τθσ Βενετίασ ςτο Κζατρο Ακροπόλ. ΣΡΑΓΣΤΟΛΑ ΠΕΠΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 πίνακασ τθσ επιλογισ ςασ, 2,00x1,40 εκ., Sticky. ΣΡΑΠΕΗΑΡΣΓΟΣΤ ΕΛΡΘΡΘ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 παλζτα μακιγιάη Nude Luminizing Satin Eye Color Trio τθσ Shiseido, Shiseido Hellas. ΣΡΛΑΡΣΑΦΤΟΟΛΔΣΤ ΣΕΟΟΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 διπλι καρφίτςα με ςτρασ, με μενταγιόν καρδιά και αλυςίδεσ τθσ Dsquared2, Παγϊνθ. ΣΡΤΦΩΡΛΔΣΤ ΓΕΩΡΓΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Correctionist, Korff. ΣΑΒΕ ΑΚΑΡΑΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςειρά προϊόντων για βαμμζνα μαλλιά Jean Iver, Aromca. ΣΑΓΞΑΟΘ ΠΑΡΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 περιποίθςθ μαλλιϊν Hair Spa και styling (Κεςςαλονίκθ), από το Yianni Hair Spa. ΣΑΞΛΡΘ ΕΟΕΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 χριςτουγεννιάτικα ςετ BC Oil Miracle Βοx, Schwarzkopf Professional. ΣΑΞΛΡΛΔΣΤ ΠΩΟΛΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μζικαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΣΑΞΛΡΛΔΣΤ ΓΕΩΡΓΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΣΑΞΣΠΛΑΞΣΤ ΣΟΓΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 παιδικό χαλί «Kids Border», ςε μπλε και κίτρινο χρϊμα, Εφραίμογλου. ΣΑΠΡΑΗΘ ΕΒΑΣΛΑΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 Άρωμα Montblanc Legend Femme 80ml, Aromca. ΣΑΣΣΤΟΘ ΡΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 δωροεπιταγζσ των 30, Ανζμθ, ΣΕΠ ΒΑΛΟΛΞΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ Άρωμα 212 VIP EDP NS Carolina Herrera 50ml, Sochiphar. ΣΕΣΕΡΕΞΣΤ ΣΦΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Diadermine, Henkel. ΣΛΑΞΑΣΘΡΘ ΟΑΤΡΕΡΣΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ για styling μαλλιϊν Palette Flexible του Schwarzkopf, Henkel. ΣΛΓΞΣΤ ΣΦΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 κεραπεία προςϊπου από τθ ςειρά Abeille Royale Treatments του Guerlain, Notos com ΣΛΓΞΣΤΡΑΞΣΤ ΧΡΤΣΤΟΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Avène, Pierre Fabre. ΣΛΓΞΡΣΤ ΑΡΑΣΑΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 Άρωμα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΣΛΞΡΛΞΘ ΠΑΡΛΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΣΛΣΤΣΛΣΤ ΓΛΩΣΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Correctionist, Korff. ΣΛΡΛΓΩΣΘ ΕΟΕΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 πίνακασ τθσ επιλογισ ςασ, 2,00x1,40 εκ., Sticky. ΦΕΡΕΡΣΛΡΣΤ ΟΑΒΛΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςειρά προϊόντων για βαμμζνα μαλλιά Jean Iver, Aromca. ΦΕΡΕΣΗΑΡΘ ΠΑΡΑΓΛΩΣΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Δείπνο με φίλουσ ςτο Κζατρο Λλίςια ΦΛΟΛΠΠΣΠΣΟΛΣΘ ΔΕΠΣΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με το ςυςφιγκτικό ςϊματοσ Body Slim Drainage τθσ Lierac και το προϊόν μαλλιϊν Phytokeratine Masque τθσ Phyto, Ales Group. ΦΛΣΡΑΡΣΘ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ Άρωμα 212 VIP EDP NS Carolina Herrera 50ml, Sochiphar. ΦΟΑΠΣΤ ΒΑΛΟΛΞΘ ΑΣΣΛΞΘ 1 περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ με ζκπτωςθ 50%,MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα. ΦΣΡΣΡΛΕ ΓΕΩΡΓΛΑ ΑΡΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Retin-ox τθσ RoC, Johnson & Johnson. ΦΣΤΡΣΣΤΟΑΞΘ ΣΑΤΡΣΤΟΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 λιπ μπαλμ Love, Jurlique. ΦΡΑΓΞΛΣΤΔΑΞΘ ΣΦΛΑ ΕΟΠΛΔΑ ΑΣΣΛΞΘ ςετ περιποίθςθσ προςϊπου Holistic Beauty, Apivita. ΦΩΣΛΑΔΘ ΠΑΡΛΑΡΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 ςετ ομορφιάσ Nivea, BDF Hellas. ΦΩΣΛΑΔΣΤ ΠΠΕΟΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΦΩΣΛΑΔΣΤ ΑΡΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 πίνακασ τθσ επιλογισ ςασ, 2,00x1,40 εκ., Sticky. ΧΑΝΣΣΓΟΣΤ ΞΣΡΑΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 χριςτουγεννιάτικα ςετ BC Oil Miracle Βοx, Schwarzkopf Professional. ΧΑΟΑ ΞΑΟΟΛΣΠΘ ΑΣΣΛΞΘ Σςάντα με μπροςτινι τςζπθ μπλε/καφζ, Doca. ΧΑΟΞΛΑ ΕΛΡΘΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 νεςεςζρ Clinique με μπεςτ ςζλερ προϊόντα ςε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΧΑΟΣΦΣΘ ΣΛΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 δωρεάν περιποιιςθ προςϊπου για ενυδάτωςθ MF Day Spa, Ρζοσ Ξόςμοσ, Ακινα.

5 ΧΑΡΑΟΑΠΠΛΔΣΤ ΑΡΑΣΑΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 shopping bags από τθ ςειρά Arte, Kem. ΧΑΡΑΟΑΠΠΛΔΣΤ ΣΑΣΛΑΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Σίρηα ςτο Κζατρο Λλίςια. ΧΑΡΑΣΛΑΡΘ ΕΤΑΓΓΕΟΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ μακιγιάη, ςυνολικισ αξίασ Avon Cosmetics. ΧΑΡΣΤΟΑ ΑΡΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ περιποίθςθσ προςϊπου από τθ ςειρά Ecollagen Oriflame. ΧΑΣΗΘ NANTY ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ποφδρα Triple Pearl Powder τθσ Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΧΑΣΗΘ ΓΕΩΡΓΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ με αμποφλεσ υαλουρονικοφ, botox, κολλαγόνου & χρυςοφ με χαβιάρι, NEOBEAUTY. ΧΑΣΗΘΓΕΩΡΓΛΣΤ ΠΤΡΛΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 κρζμα περιποίθςθσ δζρματοσ Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΧΑΣΗΘΓΕΩΡΓΛΣΤ ΡΛΞΣΟΕΣΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με αμποφλεσ υαλουρονικοφ, botox, κολλαγόνου & χρυςοφ με χαβιάρι, NEOBEAUTY. ΧΑΣΗΘΟΛΑ ΓΕΩΡΓΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 μενταγιόν από δζρμα και μζταλλο με ανάγλυφο γκρι-καφζ δζρμα και ροη χρυςό PVD, ck, The Swatch Group Greece. ΧΣΤΛΟΣΤΟΛΔΣΤ ΛΩΑΡΡΑ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Gagarin Way ςτο Κζατρο Βαςιλάκου ΧΡΛΣΑΞΣΠΣΤΟΣΤ ΒΑΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 μπολ από καρφδα για το ντουσ Asian Spa ΧΡΛΣΣΠΣΤΟΣΤ ΓΕΩΡΓΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 5 ςετ βαφισ μαλλιϊν Syoss Oleo Intense 2 αποχρϊςεων, Henkel. ΧΡΛΣΣΤΔΑ ΔΘΠΘΣΡΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 πουφ με ξφλινο ςκελετό,λntro, Papadatos About a Sofa. ΧΡΤΑΦΛΔΣΤ MΑΡΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 γεφμα για 2 άτομα το κακζνα ςτο Step by Step ςτο Χαλάνδρι. ΧΡΤΣΤ ΠΑΡΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 κρζμα περιποίθςθσ δζρματοσ Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΧΩΡΛΑΡΣΠΣΤΟΣ ΔΘΠΘΣΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για τθν παιδικι παράςταςθ Πινόκιο ςτο κζατρο Ακροπόλ ΨΑΟΟΛΔΑΞΣΤ ΑΔΑΠΑΡΣΛΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με βερνίκι νυχιϊν και top coat Vinylux τθσ CND, e-creativegroup.gr ΨΛΟΣΓΛΑΡΡΣΠΣΤΟΣΤ ΞΟΕΣΠΑΣΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με το ςυςφιγκτικό ςϊματοσ Body Slim Drainage τθσ Lierac και το προϊόν μαλλιϊν Phytokeratine Masque τθσ Phyto, Ales Group. ΨΛΡΑΞΘ ΚΕΣΔΩΡΑ ΑΣΣΛΞΘ 1 άρωμα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. MOOR NATASSA ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Πενγκζλε ςτο Faust. NAVARYAN HAYK ΑΣΣΛΞΘ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. SIEHIC STEFANI ΑΣΣΛΞΘ 1 περιποίθςθ μαλλιϊν Hair Spa και styling (Κεςςαλονίκθ), από το Yianni Hair Spa. SPAHIU ASTRIT ΑΣΣΛΞΘ 1 ςετ με το ςυςφιγκτικό ςϊματοσ Body Slim Drainage τθσ Lierac και το προϊόν μαλλιϊν Phytokeratine Masque τθσ Phyto, Ales Group. ZHURAKIVSKA IVANNA ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ Syn -ake με τθν αντιρυτιδικι κρζμα Syn -ake Cream και το ςζρουμ Syn -ake Essence, Miriam Quevedo.

Αυτό είναι. Fashion Να επιλέγεις, να δοκιμάζεις και να παίζεις με όλες τις νέες τάσεις που θα απογειώσουν τις καθημερινές σου εμφανίσεις.

Αυτό είναι. Fashion Να επιλέγεις, να δοκιμάζεις και να παίζεις με όλες τις νέες τάσεις που θα απογειώσουν τις καθημερινές σου εμφανίσεις. exofyllo_notos_final 28-03-08 19:13 ÂÏ 1 Fashion Να επιλέγεις, να δοκιμάζεις και να παίζεις με όλες τις νέες τάσεις που θα απογειώσουν τις καθημερινές σου εμφανίσεις. Accessories Να συνδυάζεις κοσμήματα,

Διαβάστε περισσότερα

Aγαπητέ επιβάτη, Dear passenger,

Aγαπητέ επιβάτη, Dear passenger, Aγαπητέ επιβάτη, καλωσήρθατε στην πτήση της Αegean Airlines. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας ξεφυλλίζοντας το έντυπο Shop on Board. Θα βρείτε επιλεγμένες προτάσεις επώνυμων Οίκων σε πολύ ελκυστικές

Διαβάστε περισσότερα

of fashion! WINTER 2011

of fashion! WINTER 2011 of fashion! WINTER 2011 WINTER 2011 editorial of fashion! Μία ακόμη σεζόν ανοίγεται μπροστά σας και το Shopping House είναι πάντα στη διάθεσή σας για να σας προσφέρει τις πιο αγαπημένες σας μάρκες

Διαβάστε περισσότερα

COF CONSULTANTS ORDER FORM ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ. από 01/ 12/ 2 0 1 4 έ ω ς 28/ 1 2/ 2 0 1 4

COF CONSULTANTS ORDER FORM ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ. από 01/ 12/ 2 0 1 4 έ ω ς 28/ 1 2/ 2 0 1 4 Δείξτε τον απίθανο κατάλογο 17 σε όλους, απογειώστε τις πωλήσεις σας & εκπληρώστε τα όνειρά σας! COF 112025 Κατάλογος 17 Ελλάδος 1 τεμ 757967 Κατάλογος 17 Ελλάδος 5 τεμ 3.00 757984 Κατάλογος 17 Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

COF CONSULTANTS ORDER FORM

COF CONSULTANTS ORDER FORM COF CONSULTANTS ORDER FORM ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 5 από 18/03/2013 έως 0/04/2013 ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΩ Μέσω Internet στο www.oriflame.gr. Για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης στο site μας επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

SPRING-SUMMER 2011. Feel like home

SPRING-SUMMER 2011. Feel like home SPRING-SUMMER 2011 Feel like home SPRING-SUMMER 2011 editorial Feel home like Μια μεγάλη φωτεινή άνοιξη! Η πιο χαρούμενη σεζόν της χρονιάς είναι εδώ και σας υποσχόμαστε πως η διάθεσή σας θα ανέβει κατακόρυφα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΝΙΑ 16 (03/12/12-26/12/12) www.avoncyprus.com. νεό κραγιόν με αληθινά ρουμπίνια. ότι πιό πόλυτελες εχετε φόρεςει πότε ςτα χειλη ςας

ΚΑΜΠΑΝΙΑ 16 (03/12/12-26/12/12) www.avoncyprus.com. νεό κραγιόν με αληθινά ρουμπίνια. ότι πιό πόλυτελες εχετε φόρεςει πότε ςτα χειλη ςας ΚΑΜΠΑΝΙΑ 16 (03/12/12-26/12/12) www.avoncyprus.com νεό κραγιόν με αληθινά ρουμπίνια ότι πιό πόλυτελες εχετε φόρεςει πότε ςτα χειλη ςας ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΡΟΥΜΠΙΝΙΑ ΝεΟ ότι πιό πόλυτελες εχετε φόρεςει

Διαβάστε περισσότερα

TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ www.lrworld.com

TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ www.lrworld.com Κωδ. Παρ.: 93669-410 TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ www.lrworld.com 2 2015 LR Health & Beauty Systems ΕΠΕ 14452 Μεταμόρφωση Αττικής GR 28 1 TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

COF CONSULTANTS ORDER FORM

COF CONSULTANTS ORDER FORM COF CONSULTANTS ORDER FORM ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 10 από 01/0/2013 έως 21/0/2013 ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΩ Μέσω Internet στο www.oriflame.gr. Για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης στο site μας επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

SHORt list ta 86 ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ για τα βραβεια ΟΜΟΡΦιΑΣ 2013

SHORt list ta 86 ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ για τα βραβεια ΟΜΟΡΦιΑΣ 2013 SHORt list TA 86 ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ για τα βραβεια ΟΜΟΡΦΙΑΣ 2013 Prix de beautέ 2013 13 ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΑ! Θα ήταν πολύ φυσικό και αναμενόμενο να ξεκινήσω το σημείωμά μου για την παρουσίαση των προϊόντων που συμμετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

COF CONSULTANTS ORDER FORM

COF CONSULTANTS ORDER FORM COF CONSULTANTS ORDER FORM ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ από 03/03/201 έως 23/03/201 ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΩ Μέσω Internet στο www.oriflame.com.cy Για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης στο site μας επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

τολμήστε... μεταμορφώστε τις βλεφαρίδες σας με

τολμήστε... μεταμορφώστε τις βλεφαρίδες σας με www.avoncyprus.com ΚΑΜΠΑΝΙΑ 12 (15/09/14-05/10/14) νέο BIG&DARING volume mascara τολμήστε... μεταμορφώστε τις βλεφαρίδες σας με ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΟΓΚΟ & ΕΝΤΟΝΟ ΧΡΩΜΑ Το διάσημο μοντέλο Irina Shayk, πρέσβειρα ομορφιάς

Διαβάστε περισσότερα

www.avoncyprus.com ΚΑΜΠΑΝΙΑ 1 (29/12/14-25/01/15) NUTRI 5 COMPLEX μια αίσθηση πολυτέλειας στα μαλλιά σας με 5 πολύτιμα έλαια

www.avoncyprus.com ΚΑΜΠΑΝΙΑ 1 (29/12/14-25/01/15) NUTRI 5 COMPLEX μια αίσθηση πολυτέλειας στα μαλλιά σας με 5 πολύτιμα έλαια www.avoncyprus.com ΚΑΜΠΑΝΙΑ 1 (29/12/14-25/01/15) NUTRI 5 COMPLEX μια αίσθηση πολυτέλειας στα μαλλιά σας με 5 πολύτιμα έλαια ΣΥΜΠΛΟΚΟ NUTRI 5 ένα επαναστατικό σύμπλοκο που περιέχει 5 μοναδικά έλαια από

Διαβάστε περισσότερα

Best Buys. New Winter Rules. O έρωτας, τα όνειρα, το αύριο. Nέες Tάσεις, Styling Tips +Catwalk Report. cover story Xριστιάνα Aριστοτέλους

Best Buys. New Winter Rules. O έρωτας, τα όνειρα, το αύριο. Nέες Tάσεις, Styling Tips +Catwalk Report. cover story Xριστιάνα Aριστοτέλους τηε μαll of cyprus magazine / t.01 ΦΘINOΠΩPO/XEIMΩNAΣ 2010-11 Γευσεισ Oμορφη ζωη διακοσμηση gadgets βιβλια Σiνεμα cover story Xριστιάνα Aριστοτέλους O έρωτας, τα όνειρα, το αύριο New Winter Rules 250 Best

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν F M. FM GROUP World

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν F M. FM GROUP World Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν F M FM GROUP World Αγαπητοί κυρίες και κύριοι! Όταν σχεδιάζουμε να αγοράσουμε ένα καινούργιο άρωμα, βρισκόμαστε μπροστά σ ένα περίπλοκο δίλημμα. Σε μια τόσο πολυποίκιλη

Διαβάστε περισσότερα

COF CONSULTANTS ORDER FORM

COF CONSULTANTS ORDER FORM COF CONSULTANTS ORDER FORM ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 6 από 14/04/2014 έως 04/05/2014 ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΩ Μέσω Internet στο www.oriflame.com.cy Για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης στο site μας επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

SUMMER EDITION 2011. Shopping Guide. On board value shops. Κ α τ α σ τ ή μ α τ α ε ν π λ ω

SUMMER EDITION 2011. Shopping Guide. On board value shops. Κ α τ α σ τ ή μ α τ α ε ν π λ ω Shopping Guide SUMMER EDITION 2011 On board value shops Κ α τ α σ τ ή μ α τ α ε ν π λ ω Εισαγωγικό Σημείωμα/ Introductory Note Περιεχόμενα/Contents 10.Ρολόι/Κόσμημα Watches/Jewels 15.Ρούχα/Clothes ΑΓΑΠΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας χορηγος ta kaλυτερα προϊοντα ομορφιασ prix de beauté 2014

Μέγας χορηγος ta kaλυτερα προϊοντα ομορφιασ prix de beauté 2014 Μέγας χορηγός ta kaλυτερα προϊοντα ομορφιασ prix de beauté 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ PRIX DE BEAUTÉ 2014 Η Διεύθυνση των Prix de Beauté ευχαριστεί θερμά την Επιτροπή Ειδικών που συμμετείχαν στην Έρευνα/Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

COF CONSULTANTS ORDER FORM

COF CONSULTANTS ORDER FORM COF CONSULTANTS ORDER FORM ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 16 από 4/11/01 έως 1/1/01 ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΩ Μέσω Internet στο www.oriflame.gr Για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης στο site μας επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT BEAUTY Stand No 062

ABOUT BEAUTY Stand No 062 28/09/2015 ABOUT BEAUTY Stand No 062 CHRIS FARRELL Κρέµες Προσώπου-Σώµατος-Αντιηλιακά KARAJA Επαγγελµατικό Μακιγιάζ - Μοντέρνα Χρώµατα SAVOΝS GEMME Χειροποίητα Ενυδατικά Σαπούνια µε Βιταµίνες ADEN COSMETICS

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT BEAUTY Stand No 062

ABOUT BEAUTY Stand No 062 06/04/2015 ABOUT BEAUTY Stand No 062 CHRIS FARRELL Κρέµες Προσώπου-Σώµατος-Αντιηλιακά KARAJA Επαγγελµατικό Μακιγιάζ - Μοντέρνα Χρώµατα SAVOΝS GEMME Χειροποίητα Ενυδατικά Σαπούνια µε Βιταµίνες ADEN COSMETICS

Διαβάστε περισσότερα

www.avoncyprus.com ΚΑΜΠΑΝΙΑ 7 (19/05/14-09/06/14) TODAY TOMORROW ALWAYS TOGETHER A ROMANTIC NEW FRAGRANCE

www.avoncyprus.com ΚΑΜΠΑΝΙΑ 7 (19/05/14-09/06/14) TODAY TOMORROW ALWAYS TOGETHER A ROMANTIC NEW FRAGRANCE www.avoncyprus.com ΚΑΜΠΑΝΙΑ 7 (9/05/4-09/06/4) TODAY TOMORROW ALWAYS TOGETHER A ROMANTIC NEW FRAGRANCE TODAY TOMORROW ALWAYS TOGETHER A ROMANTIC NEW FRAGRANCE NEO Αυτό το ακαταµάχητο άρωµα µε παρασέρνει

Διαβάστε περισσότερα

ALFA ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ Stand No 071. ALOE PLUS Stand No 089-091 ΤΟΜΕΑΣ Α NATURAL COSMETICS Σειρά Προϊόντων Περιποίησης Σώματος & Μαλλιών

ALFA ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ Stand No 071. ALOE PLUS Stand No 089-091 ΤΟΜΕΑΣ Α NATURAL COSMETICS Σειρά Προϊόντων Περιποίησης Σώματος & Μαλλιών 29/04/2014 A.M.E. S.S.H.L Stand No 182-184 JESSICA COSMETICS Προϊόντα Μανικιούρ-Πεντικιούρ Μόνιμο βερνίκι διαρκείας FOOTLOGIX Προϊόντα Περιποίησης & Θεραπείας Ποδιών - Νυχιών NYXI-NYXI NAIL ACADEMY Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

24.08-13.09.2015 ΚΥΠΡΟΣ ESSENTIALS. Ενυδάτωση με υπέροχο φρουτένιο άρωμα! Έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων

24.08-13.09.2015 ΚΥΠΡΟΣ ESSENTIALS. Ενυδάτωση με υπέροχο φρουτένιο άρωμα! Έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων 1.08-1.09.01 ΚΥΠΡΟΣ ESSENTIALS Ενυδάτωση με υπέροχο φρουτένιο άρωμα! Έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων 1 1 069 Κρέμα Ημέρας Optimals Skin Energy 0m 060 Κρέμα Νύχτας Optimals Skin Energy 0ml 19. 1.0 Ενυδατική

Διαβάστε περισσότερα

ADEN COSMETICS Stand No 126

ADEN COSMETICS Stand No 126 13/05/2015 ADEN COSMETICS Stand No 126 ADEN COSMETICS Βερνίκια απλά & ηµιµόνιµα ADEN COSMETICS Επαγγελµατικά Μακιγιάζ µατιών & προσώπου MOYRA Υλικά & ιακόσµηση για τεχνητά & φυσικά νύχια MOYRA Ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

5-σε-1 ΚΡΑΓΙΟΝ Πλούσιο χρώμα Λαμπερό τελείωμα Διατηρεί την ενυδάτωση των χειλιών * Άνετη αίσθηση ** Σταθερό χρώμα **

5-σε-1 ΚΡΑΓΙΟΝ Πλούσιο χρώμα Λαμπερό τελείωμα Διατηρεί την ενυδάτωση των χειλιών * Άνετη αίσθηση ** Σταθερό χρώμα ** 30667 Sweet Tangerine 30660 Lady 30670 London Red 30655 Uptown Rose ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΑΣ ΧΑΜΟΓΕΛΟ θα απογειώσει το στυλ σας! 5-σε-1 ΚΡΑΓΙΟΝ Πλούσιο χρώμα Λαμπερό τελείωμα Διατηρεί την ενυδάτωση των χειλιών

Διαβάστε περισσότερα

14-2015 5/10-25/10 Η ECOLLAGEN. Γοητε α τη. www.cosmeticsgr.gr

14-2015 5/10-25/10 Η ECOLLAGEN. Γοητε α τη. www.cosmeticsgr.gr Η ECOLLAGEN ΡΕΕΙ! 14-2015 5/10-25/10 Γοητεα τη Όμοφη ω Μ Ο ρ σ ψ ρ Μ Giordani Gold ί,. Δ ί Ιί, ί ί ί. Π α α αό αα, α α α, ό α. 32082 Natural Bronze NEW 32081 Natural Radiance 32084 Dark Bronze 32083 Natural

Διαβάστε περισσότερα

GOLD LINE INTERNATIONAL

GOLD LINE INTERNATIONAL GOLD LINE INTERNATIONAL Chrysopoulou Anastasia & Co, Τel:+30 2310 714 000, Fax:+30 2310 713 439, E-mail: goldline@otenet.gr Web site : www.anaxrys.gr, www.goldline.gr ADIDAS ADIDAS AFTER SHAVE 100ML 1-00018

Διαβάστε περισσότερα

NEW //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// EDITION 2010-11

NEW //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// EDITION 2010-11 ////////////////////////////////////// NEW EDITION 2010-11 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// WELCOME TO BEAUTY WORLD ///////////// GABRINI GeneRAl

Διαβάστε περισσότερα

A.M.E. COSMETICS S.S.H.L. Stand No 009-011

A.M.E. COSMETICS S.S.H.L. Stand No 009-011 17/11/2014 A.M.E. COSMETICS S.S.H.L. Stand No 009-011 JESSICA COSMETICS Προϊόντα Μανικιούρ-Πεντικιούρ GELERATION Μόνιµο Βερνίκι ιαρκείας GELISH - HARMONY Προϊόντα για Τεχνητά Νύχια, Μόνιµο βερνίκι διαρκείας

Διαβάστε περισσότερα