ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΩΡΟ ΑΓΓΔΙΖ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΩΡΟ ΑΓΓΔΙΖ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο."

Transcript

1 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΩΡΟ ΑΓΓΔΙΖ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΑΓΓΔΙΗΓΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο More by Demi, Νriflame. ΑΓΝΟΑΠΡΝ ΑΓΓΔΘΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΑΓΑΚΗΓΝ ΦΑΗΓΟΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΑΘΑΛΑΠΗΝ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΑΗΛΑΡΕΗΝΓΙΝ ΔΗΟΖΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ραιί γηα ηδάθη, Fur Deco. ΑΘΗΙΝΓΙΝ ΔΙΔΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΑΘΟΗΡΗΓΝ ΠΡΔΙΙΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΑΙΑΦΑΘΖ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΔΗΟΖΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 πξίδα κε USB γηα smartphones, tablets, ςεθηαθέο κεραλέο, MP3 players, ηεο εηαηξείαο ΑΒΒ. ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη νινθιεξσκέλεο πεξηπνίεζεο θαη θξνληίδαο Body & Oral Henkel. ΑΚΞΔΟΗΑΓΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο Baby Gift Box, Neal s Yard. ΑΛΑΓΛΥΠΡΑΘΖ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΑΛΑΓΛΥΠΡΗΓΝ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην Step by Step ζην Σαιάλδξη. ΑΛΑΠΡΑΠΗΝ ΘΟΑΠΒΝΙΝΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγέο ησλ 30, Αλέκε, ΑΛΑΠΡΑΠΗΝ ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΑΛΑΠΡΑΠΝΞΝΙΝ ΓΟΖΓΝΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ηελ ελπδαηηθή θξέκα πξνζώπνπ Estée Lauder Revitalising Supreme, Estée Lauder Hellas. ΑΛΓΟΗΘΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΑΛΡΥΛΗΑΓΝ ΚΗΟΔΙΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Korres. ΑΛΡΥΛΗΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 άξσκα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. ΑΛΡΥΛΗΝ ΛΑΡΑΠΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΑΜΗΥΡΖ ΒΑΟΒΑΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δεπγάξη ζθνπιαξίθηα από ηε ζεηξά Rising Star, Ekaterini Jewellery. ΑΞΝΠΡΝΙΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη αθξόινπηξα Ππληαγέο ηεο Κεζνγείνπ ηεο Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΑΞΝΠΡΝΙΝΞΝΙΝ ΑΞΝΠΡΝΙΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο Nivea, BDF Hellas. ΑΞΝΠΡΝΙΝΞΝΙΝ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΑΟΑΚΞΑΡΕΖ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΑΟΓΟΗΑΓΖ ΔΙΙΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΑΟΓΟΗΝ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΑΟΘΝΙΖ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 θξνθό beauty bag κε πξντόληα γηα ηελ πεξηπνίεζε ησλ λπρηώλ, Brillbird. ΑΠΖΚΑΘΖ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ από ηε ζεηξά Ecollagen, Oriflame. ΑΠΖΚΑΘΝΞΝΙΝ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΑΠΙΑΛΗΓΝ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη Gucci Première EDP 30ml κε δώξν Body Lotion 50ml,P&G Prestige. ΑΓΔΟΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Θεζζαινλίθε), από ην Yianni Hair Spa. ΑΓΝΠΡΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ρξηζηνπγελληάηηθν αξσκαηηθό ζεη Dolce & Gabbana pour Femme EDP 50ml κε δώξν miniature & lipstick, P&G Prestige. ΒΑΕΝΟΑ ΑΙΔΜΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΒΑΗΙΑ ΑΛΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη αθξόινπηξα Ππληαγέο ηεο Κεζνγείνπ ηεο Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΒΑΟΓΑΘΖ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξσκα Montblanc Legend Femme 80ml, Aromca. ΒΑΟΙΑΚΖ ΚΞΔΡΡ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΒΑΟΝΡΠΖΠ ΑΗΚΗΙΗΑΛΝΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΒΑΠΗΙΑΟΑΘΖ ΑΛΛΑ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Holistic Beauty, Apivita. ΒΑΠΗΙΔΗΑ ΠΡΝΦΘΝΞΝΙΝ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΝ ΑΓΑΚΑΛΡΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΒΑΠΗΙΗΘΝ ΛΑΛΡΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη Lady Million Paco Rabanne, Sochiphar. ΒΑΠΠΑΘΖΠ ΘΥΠΡΑΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΒΔΦΕΖ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΒΔΟΛΑΟΓΝ ΘΔΝΓΥΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξσκα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΒΗΔΛΛΑ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΒΗΝΙΗΛΡΕΖ ΓΖΚΖΡΟΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΒΙΑΣΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Θεζζαινλίθε), από ην Yianni Hair Spa. ΒΙΑΣΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξσκα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΒΙΑΣΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 Aromatherapy Massage θαη 1 ζεξαπεία πξνζώπνπ Miracle Effect, Swan. ΒΙΑΣΝ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγέο ησλ 30, Αλέκε, ΒΝΓΗΑΡΕΖ ΚΑΗΟΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΒΝΙΙΑ ΣΑΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη νινθιεξσκέλεο πεξηπνίεζεο θαη θξνληίδαο Body & Oral Henkel. ΒΝΟΓΗΑ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην Step by Step ζην Σαιάλδξη. ΒΝΟΛΗΥΡΑΘΖ ΞΖΛΔΙΝΞΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΒΝΡΠΝΙΖ ΚΖΡΠΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΒΝΕΑ ΘΑΙΙΗΝΞΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δαρηπιίδη, Jools. ΒΝΟΓΑΛΑ ΒΗΘ ΑΡΡΗΘΖ 1 θξέκα ρεξηώλ Citrus Hand Lotion, 1 νξόο Beauty Sleep Concentrate, θαη 1 ινζηόλ ληεκαθηγηάδ γηα ηα κάηηα Organic Eye Make-up Remover, Neal s Yard. ΒΝΡΝ ΛΗΘΝΙΔΡΡΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 brunch 4 αηόκσλ ην θαζέλα ζην 7th thought ζην Σαιάλδξη. ΓΑΒΟΑ ΠΡΔΦΑΛΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ξνιόη «Pure» από αλνμείδσην αηζάιη, δέξκα, sapphire crystal θαη καύξν δηακάληη rose cut, Pandora. ΓΑΕΔΡΑ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κάζθα πξνζώπνπ Super Mask Sexy Glam Glow, Sephora. ΓΑΙΑΛΖ ΑΘΑΛΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΓΑΙΑΡΔΗΑ ΘΑΠΘΑΚΑΛΗΓΝ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ Sensual Green ηεο Radiant Professional,Hellenica. ΓΑΟΗΓΑ ΔΗΟΖΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ξνιόη «Fleur» από αλνμείδσην αηζάιη, δέξκα, sapphire crystal, δηακάληηα θαη καύξν δηακάληη rose cut, κε δπλαηόηεηα ελαιιαγήο ζην ινπξάθη, Pandora. ΓΑΡΔΘΑ ΙΗΡΠΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΓΔΥΟΓΗΑΓΝ ΔΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΓΔΥΟΓΊΝ ΔΑΓΓΔΙΊΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ξνιόη «Hoops» κε θάζα από αηζάιη θαη ινπξάθη από θανπηζνύθ, Belsis. ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Multi-Correxion ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΓΗΑΛΛΑΘΑ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΓΗΑΛΛΑΘΝΞΝΙΝ ΓΗΝΙΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 αηζάιηλν ξνιόη ζε ρξπζό θαη ξνδ ρξπζό κε δέξκα θαη ζηεθάλε δηαθνζκεκέλε κε ιακπεξά θξύζηαιια δηξγθόλ, Oxette, Perideo S.A. ΓΗΑΛΛΑΘΝ ΚΑΟΗΔΡΡΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο καιιηώλ ηεο René Furterer, 60, Pierre Fabre. ΓΗΑΛΛΖ ΔΙΙΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζπζθεπαζία κε πόζηκν θνιιαγόλν Pure Gold Collagen Ellinis Group. ΓΗΑΛΛΝ ΙΗΕΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Hydraenergy,Korff. ΓΗΑΠΠΑΟΖ ΝΙΓΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΓΘΑΟΑΒΔΙΖ BIKY ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο καιιηώλ ηεο Klorane, Pierre Fabre. ΓΘΑΟΗΙΑ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΓΘΗΘΑ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 αληηγεξαληηθή θξέκα πξνζώπνπ Sensai by Kanebo SCP Lift Remodelling Cream, Λotosgalleries. ΓΘΗΛΑ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΓΘΝΛΡΗΛΝ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΓΘΝΡΠΖ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΓΙΖΛΗΑ ΕΑΦΔΗΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δσξνεπηηαγέο ησλ 30, Αλέκε, ΓΟΑΤΑ ΑΟΓΟΥ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Multi-Correxion ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΓΟΔΒΔΛΗΡΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ Ρζάληα κε θαπάθη & ύθαζκα ζηα πιατλά κπιε/θαθέ, Doca. ΓΟΖΓΝΟΗΑΓΝ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΓΟΖΓΝΟΗΓΝ XΟΠΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 θνιηέ κε ινπινύδη ζε ξνδ ρξπζό θαη essenza,very Gavello. ΓΟΖΓΝΟΝΞΝΙΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΓΟΛΑ ΚΑΟΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ελπδαηηθή θξέκα Ibuki Refining Moisturizer Enriched ηεο Shiseido,Shiseido Hellas. ΓΑΓΙΑ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ιεπθό βξαρηόιη «Slake Bracelet Square», Swarovski ΓΑΓΟΔ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΓΑΚΑΠΘΝ ΗΥΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΓΑΚΝΟΑΘΖ ΑΟΗΑΓΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΓΔΘΑΒΑΙΙΑ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΓΔΚΔΟΡΕΖ ΒΑΠΥ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΓΔΟΚΔΛΡΕΝΓΙΝ ΦΑΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΓΖΚΑΟΔΠΖ ΠΝΦΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΓΖΚΑΟΘΝ ΔΙΔΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 Άξσκα Valentina Assoluto EDP NS 50ml, Sochiphar. ΓΖΚΖΡΟΝΙΖ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΓΖΚΝ ΒΑΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΓΗΑΙΙΑ ΒΑΠΥ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΓΗΑΚΑΛΡΖ ΓΖΚΖΡΟΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Retin-ox ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΓΗΑΚΑΛΡΝΞΝΙΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΓΝΘΑ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΓΝΙΓΔΟΑΘΖ ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 brunch 4 αηόκσλ ην θαζέλα ζην 7th thought ζην Σαιάλδξη. ΓΝΚΡΠΝΞΝΙΝ ΒΑΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΓΝΟΗΓΑ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 άξσκα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. ΓΟΑΘΗΝ ΓΗΥΟΓΝΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΓΟΔΠΠΗΝ ΦΥΡΔΗΛΉ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Holistic Beauty, Apivita. ΓΟΗΡΠΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΔΙΔΘΔΟΗΑΓΝ ΑΟΓΟΥ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Diadermine, Henkel.

2 ΔΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ ΔΗΟΖΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξσκα Valentina Assoluto EDP NS 50ml, Sochiphar. ΕΑΟΘΑΛΗΡΖ ΈΦΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΕΑΦΔΗΟΑΘΖ ΓΖΚΖΡΟΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΕΑΦΗΟΑΘΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη Syn -ake κε ηελ αληηξπηηδηθή θξέκα Syn -ake Cream θαη ην ζέξνπκ Syn -ake Essence, Miriam Quevedo. ΕΑΣΑΟΗΑ ΠΝΦΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΕΑΣΑΟΗΑΓΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δεπγάξη ζθνπιαξίθηα, Jools. ΕΑΣΑΟΗΝ ΔΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΕΑΣΑΟΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΕΔΟΒΑ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 άξσκα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. ΕΖΠΖ ΘΑΠΠΗΑΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη κε άξσκα θαη πξντόληα γηα ηελ πεξηπνίεζε ηνπ ζώκαηνο από ηε λέα ζεηξά White Musk Smoky Rose, The Body Shop. ΕΖΠΖ ΓΖΚΖΡΟΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΕΖΠΗΚΝΞΝΙΝ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΕΖΠΝΞΝΙΝ ΙΝΘΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ελέζηκε κεζνζεξαπεία Gallery Spa. ΕΗΓΘΔΟΗΓΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΕΗΘΝΙΑΟΖ ΒΔΟΝΛΗΘΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΕΝΙΗΑ ΔΙΔΛ ΑΡΡΗΘΖ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Αζήλα) από ην Yianni Hair Spa. ΕΝΟΝΓΖ ΠΡΔΙΙΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΖΙΗΑΓΝ MATINA ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΘΑΛΝ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΘΔΑΘΝ ΓΗΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 5 ζεη βαθήο καιιηώλ Syoss Oleo Intense 2 απνρξώζεσλ, Henkel. ΘΔΝΓΥΟΑΡΝ ΦΙΑΒΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ιεπθό βξαρηόιη «Slake Bracelet Square», Swarovski ΘΔΝΓΥΟΖ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΘΔΝΓΥΟΗΓΝ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΘΔΝΓΥΟΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο More by Demi, Νriflame. ΘΔΝΓΥΟΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζηξνγγπιή ηζάληα, Doca. ΗΑΠΥΛΗΓΝ ΦΟΝΠΥ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΗΑΠΥΛΗΓΝ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΗΛΡΕΖ ΑΗΚΗΙΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Diadermine, Henkel. ΗΝΟΓΑΛΗΓΝ ΦΙΥΟΔΛΡΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ από ηε ζεηξά Ecollagen,Oriflame. ΗΥΠΗΦΗΓΝ ΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΘΑΓΗΝΘΙΖ ΑΛΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΘΑΓΝΓΙΝ ΔΦΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζνπεδηθό καζάδ ζην Asian Spa City Retreat (ζην Hyatt Regency ζηε Θεζζαινλίθε) ΘΑΕΑΛΡΕΗΓΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 θξέκα cc ηεο Olay, P&G. ΘΑΘΝΟΗΥΡΖ ΑΗΚΗΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 chocolate massage Gallery Spa. ΘΑΙΑΘΑ-ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ ΠΡΔΙΙΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Αζήλα) από ην Yianni Hair Spa. ΘΑΙΑΚΞΝΘΗΛΖ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΘΑΙΖΥΟΑΘΖ ΞΝΞΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δσξεάλ πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΘΑΙΝΒΟΛΑ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΘΑΙΝΞΗΡΑ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Multi-Correxion ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΘΑΙΝΠΖ ΔΟΚΗΝΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΘΑΙΦΑΓΗΑΛΛΖ ΘΑΙΝΚΝΗΟΑ ΆΛΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη αθξόινπηξα Ππληαγέο ηεο Κεζνγείνπ ηεο Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΘΑΚΞΑΛΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζνπεδηθό καζάδ ζην Asian Spa City Retreat (ζηε Φηινζέε) ΘΑΛΑΘΖ ΘΙΑΗΟΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΘΑΞΙΑΛΗΓΝ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΘΑΞΛΝΓΗΑΛΛΖ ΈΙΔΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 βακβαθεξή κπινύδα, Napapijri, Alia. ΘΑΞΞΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΘΑΞΞΑ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΘΑΟΑΓΔΥΟΓΗΑΓΝ ΗΝΙΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο καιιηώλ Syoss Glossing, Henkel. ΘΑΟΑΓΔΥΟΓΝ ΚΑΟΓΑΟΗΡΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 μύιηλν θνκνδίλν, inart. ΘΑΟΑΘΑΡΠΑΛΖ ΔΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 θαζθόι M Missoni,Linea Imports. ΘΑΟΑΙΖ ΘΔΝΓΥΟΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΘΑΟΑΞΔΡΟΝ ΚΑΗΟΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΘΑΟΑΞΗΞΔΟΖΠ CHRIS ΑΡΡΗΘΖ 1 ξνιόη ζε ξνδ ρξπζό κε nude ινπξάθη από ηε ζεηξά Feeling, Vogue. ΘΑΟΑΠΡΔΟΓΗΝ ΑΓΝΟΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΘΑΟΑΡΕΗΘΝ ΙΑΚΞΟΗΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΘΑΟΑΦΙΙΗΓΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 θξέκα cc ηεο Olay, P&G. ΘΑΟΓΑΘΝ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 θξέκα πεξηπνίεζεο δέξκαηνο Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΘΑΟΚΝΗΟΖ ΔΙΙΖ ΑΡΡΗΘΖ έιαην Argane ηεο Galénic γηα ην πξόζσπν,pierre Fabre. ΘΑΟΞΗΓΖΠ ΘΟΗΑΘΝΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΘΑΠΠΔΙΝΟΖ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΘΑΡΠΑΛΝ ΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο Nivea, BDF Hellas. ΘΑΡΠΝΙΑ ΓΗΥΡΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 καληθηνύξ θαη 1 πεληηθηνύξ spa L.A. NAIL BAR (θαηόπηλ ηειεθσληθνύ ξαληεβνύ). ΘΑΡΠΝΙΑΘΖ ΠΝΦΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 5 ζεη βαθήο καιιηώλ Syoss Oleo Intense 2 απνρξώζεσλ, Henkel. ΘΑΡΠΝΙΑΘΝ ΑΘΑΛΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 νξόο ζεξαπείαο πξνζώπνπ Oil Treatments από ηε ζεηξά Abeille Royale Treatments ηνπ Guerlain Notos com. ΘΔΚΔΛΡΠΔΡΠΗΓΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 Άξσκα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γξ. Παξάληεο. ΘΝΓΔΙΙΑ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξσκα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γξ. Παξάληεο. ΘΝΘΘΑΙΑ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πνύδξα Triple Pearl Powder ηεο Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΘΝΘΘΗΛΗΓΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην Step by Step ζην Σαιάλδξη. ΘΝΘΙΑΛΖ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 πξίδα κε USB γηα smartphones, tablets, ςεθηαθέο κεραλέο, MP3 players, ηεο εηαηξείαο ΑΒΒ. ΘΝΘΝΛΔΠΖ ΟΑΛΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 brunch 4 αηόκσλ ην θαζέλα ζην 7th thought ζην Σαιάλδξη. ΘΝΘΝΡΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΘΝΙΗΝ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ιηπ κπαικ Love, Jurlique. ΘΝΙΙΑΟΖ ΔΟΗΔΡΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Holistic Beauty, Apivita. ΘΝΙΙΗΑ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΘΝΚΞΝΙΑΘΖ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΘΝΚΞΝΡΖ ΑΛΓΟΝΛΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξσκα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΘΝΛΡΑΙΔΘΑ ΣΟΗΠΡΗΑΛΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Biomaris, Goumas Wellness. ΘΝΛΡΔΙΖ ΚΑΟΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη εζώξνπρα JLo, Yamamay. ΘΝΛΡΝΓΗΥΟΓΝ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΘΝΟΛΑΟΝ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΘΝΠΚΑ ΓΖΚΖΡΟΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΘΝΡΠΗΑΠ ΒΑΓΓΔΙΖΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΘΝΡΠΝΙΑΘΝ ΑΟΔΡΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 θξέκα πεξηπνίεζεο δέξκαηνο Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΘΝΘΗΝ ΞΝΙΜΔΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξώκα Fendi L Acquarossa 75ml Notos com. ΘΝΚΑΡΝ ΔΘΑΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΘΝΟΝΓΗΑΛΛΖ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΘΝΡΟΝΚΑΛΝ ΞΝΙΒΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δεπγάξη ρεηξνπνίεηα ζθνπιαξίθηα, dedonaki. ΘΝΡΟΝΚΞΔΕΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΘΝΡΠΝΘΥΠΡΑ ΠΞΟΗΓΥΛΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΘΟΔΞΝΟΖ ΔΗΟΖΛΖ ΑΡΡΗΘΖ ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Holistic Beauty, Apivita. ΘΟΗΓΘΑ ΚΑΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΘΟΗΘΟΖ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΘΡΔΛΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη αθξόινπηξα Ππληαγέο ηεο Κεζνγείνπ ηεο Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΘΞΟΑΗΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΘΟΗΑΕΖ ΑΟΗΑΓΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην κεδεδνπσιείν Ρν Απνζηαθηήξηνλ ζηε Λέα Δξπζξαία. ΘΟΗΑΘΑΘΖ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Korres. ΘΟΗΑΘΝΞΝΙΝ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΘΟΗΔΙΔΖΚΝΛΗΓΝ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΘΟΗΠΝΓΙΝ ΘΝΟΑΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΘΟΗΡΠΖ ΔΙΔΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖ ΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΙΑΓΗΝ ΣΟΠΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΙΑΕΝ ΚΑΟΗΑΙΔΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πνύδξα Triple Pearl Powder ηεο Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΙΑΚΞΑΓΑΟΖ ΔΦΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 brunch 4 αηόκσλ ην θαζέλα ζην 7th thought ζην Σαιάλδξη. ΙΑΚΞΟΑΘΝΞΝΙΝ ΠΡΔΙΙΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΙΑΚΞΟΝ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΙΔΒΔΛΡΖ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ξνιόη, Jools. ΙΗΒΔΟΖ ΔΗΟΖΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΙΝΓΝΘΔΡΖ ΔΦΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΙΝΘΝΞΝΙΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΙΘΝΓΙΝ ΣΟΠΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ηλδηθό ραιί Fessa, Κάξζα Γξακκελίδνπ. ΙΡΟΑ ΒΑΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο καιιηώλ Syoss Glossing, Henkel.

3 ΚΑΘΗΝ ΠΡΑΟΝΙΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΚΑΘΟΖ ΠΡΑΟΝΙΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΚΑΘΟΖ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 μύιηλν πνδήιαην, Laro. ΚΑΘΟΗΓΝ ΔΗΟΖΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΚΑΘΟΗΓΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΚΑΘΟΝΞΝΙΝ ΣΑΗΓΥ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖ ΣΑΟΝΙΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ηδελ, Staff Jeans. ΚΑΙΑΜΗΑΛΑΘΖ ΠΝΦΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΚΑΙΗΣΝΓΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 δσξεάλ πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΚΑΙΙΗΛΖ ΚΑΟΝΓΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΚΑΙΝΠΖ ΔΙΗΠΑΒΔΡ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο καιιηώλ Syoss Glossing, Henkel. ΚΑΛΓΑΘΑ ΠΡΑΚΑΡΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 βεινπηέ ζθακπό, inart. ΚΑΛΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΚΑΛΝΠΑΘΖ ΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Korres. ΚΑΛΡΕΑΒΗΛΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΚΑΛΥΙΔΠΑΘΖ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 βεινπηέ ζθακπό, inart. ΚΑΟΑΞΗΓΝ ΒΗΘΡΥΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΚΑΟΓΑΟΗΡΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δεξκάηηλε ηζάληα, Carpisa. ΚΑΟΓΑΟΗΡΖ ΔΓΔΛΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΚΑΟΓΔΡΑΘΖ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 Άξσκα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΚΑΟΓΑ ΑΛΡΥΛΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεξαπεία πξνζώπνπ από ηε ζεηξά Abeille Royale Treatments ηνπ Guerlain, Notos com ΚΑΟΘΑΘΖ ΔΙΙΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ιηπ κπαικ Love, Jurlique. ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Ξαηδηθή θόξκα, DMN Sport. ΚΑΟΘΝΙΑΘΖ ΟΑΛΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Correctionist, Korff. ΚΑΟΟΑ ΠΥΡΖΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 άξσκα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. ΚΑΟΡΕΝΘΝ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 θξέκα καηηώλ Βio Performance-Super Corrective ηεο Shiseido, Shiseido Hellas. ΚΑΠΓΑΙΗΑ ΓΗΥΡΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΚΑΠΡΗΣΗΓΝ ΠΔΒΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΚΑΠΡΝΟΑΘΖ ΞΝΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΚΑΠΡΟΝΓΗΑΛΛΖ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΚΑΡΔΚΡΕΖ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΚΑΡΠΗΑ ΒΗΘΡΥΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Lady Million Paco Rabanne, Sochiphar. ΚΑΟΑΓΑΛΖ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζπλεδξία Cryolipolysis κε ηε κέζνδν Lipofreeze Gallery Spa. ΚΑΟΝΚΑΡΖ ΔΠΡΟΑΡΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κέηθαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΚΔΛΔΘΝ ΑΙΔΘΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ιεπθό βξαρηόιη «Slake Bracelet Square», Swarovski ΚΔΡΑΜΑ ΔΙΒΗΑΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ ηεο Erre Due, Aromca. ΚΔΡΠΝ ΓΑΛΑΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΚΔΡΠΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ από ηε ζεηξά Ecollagen, Oriflame. ΚΖΡΟΝΓΔΥΟΓΝ ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Correctionist, Korff. ΚΖΡΟΝΓΖ ΚΔΟΠΗΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΚΗΣΑΖΙΗΓΝ ΚΔΟΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Hydraenergy,Korff. ΚΗΣΑΙΑΟΝ ΔΡΣΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Hydraenergy,Korff. ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΚΝΠΣΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΚΝΠΣΝΣΥΟΗΡΖ ΛΗΘΝΙΔΡΡΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΚΝΙΝΠΗΥΡΖ ΚΑΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 Άξώκα Fendi L Acquarossa 75ml Notos com. ΚΝΚΡΕΗΓΝ?ΔΦΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Retin-ox ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΚΝΟΘΝΓΗΑΛΛΖ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Αζήλα) από ην Yianni Hair Spa. ΚΝΠΡΑΘΑ ΓΑΛΑΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ Άξσκα 212 VIP EDP NS Carolina Herrera 50ml, Sochiphar. ΚΝΣΗΑΛΑΘΖ ΑΟΓΟΥ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΚΞΑΘΔΙΑ ΠΡΙΗΑΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην Step by Step ζην Σαιάλδξη. ΚΞΑΙΖ ΘΑΙΙΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζνπεδηθό καζάδ ζην Asian Spa City Retreat (ζην Athenaeum InterContinental ζηελ Αζήλα) ΚΞΑΛΡΔΡΠΖ ΘΥΚΑΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΚΞΑΟΔΘΑ ΣΟΠΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο More by Demi, Νriflame. ΚΞΑΟΘΑΛΗΘΑ ΛΝΚΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ιηπ κπαικ Love, Jurlique. ΚΞΑΟΘΗΑ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΚΞΑΟΝΛΖ ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΚΞΑΠΙΑΟΖ ΠΞΟΗΓΝΙΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ από ηε ζεηξά Ecollagen, Oriflame. ΚΞΑΡΠΗΙΑ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Θεζζαινλίθε), από ην Yianni Hair Spa. ΚΞΑΡΠΗΙΖ ΘΟΗΑΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νινθιεξσκέλεο πεξηπνίεζεο θαη θξνληίδαο Body & Oral Henkel. ΚΞΑΣΑΟΗΓΝ ΑΛΡΗΓΝΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πίλαθαο ηεο επηινγήο ζαο, 2,00x1,40 εθ., Sticky. ΚΞΑΣΙΗΡΕΑΛΑΘΖ ΠΝΦΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΚΞΔΖ ΕΥΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ Ξαηδηθή θόξκα, DMN Sport. ΚΞΔΙΑΓΗΑ ΔΗΟΖΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΚΞΔΙΗΑ ΕΑΣΑΟΝΙΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ξνιόη «Hoops» κε θάζα από αηζάιη θαη ινπξάθη από θανπηζνύθ, Belsis. ΚΞΔΛΔΡΝ ΗΥΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΚΞΗΚΞΑ ΣΑΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 shopping bags από ηε ζεηξά Arte, Kem. ΚΞΗΚΞΝ ΣΟΗΠΡΗΑΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο More by Demi, Νriflame. ΚΞΝΕΗΝΛΔΙΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Multi-Correxion ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΚΞΝΕΗΝΛΔΙΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ξνιόη «Hoops» κε θάζα από αηζάιη θαη ινπξάθη από θανπηζνύθ, Belsis. ΚΞΝΡΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Holistic Beauty, Apivita. ΚΞΝΕΑΙΑΘΝ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κάζθα πξνζώπνπ Super Mask Sexy Glam Glow, Sephora. ΚΞΝΟΚΔΡΠΗΘΑ ΠΡΑΟΝΙΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Diadermine, Henkel. ΚΞΟΔΟΔ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΚΙΥΛΑ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ηλδηθό κάιιηλν ραιί, Ρen. ΚΙΥΛΑ ΔΙΔΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΚΠΗΟΙΖ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΚΥΠΗΓΝ ΛΔΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΛΗΘΑ ΔΙΗΠΑΒΔΡ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΛΗΘΝΙΑΗΓΝ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 Άξσκα Montblanc Legend Femme 80ml, Aromca. ΛΗΘΝΙΑΦΓΝ ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο καιιηώλ Syoss Glossing, Henkel. ΛΗΘΝΙΑΝ ΕΔΦΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΛΗΘΝΙΑΝ ΑΓΑΚΑΛΡΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΛΗΘΝΙΑΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΛΗΘΝΙΗΓΑΘΖ ΑΟΡΔΚΗΠ ΣΑΟΗΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΛΗΘΝΞΝΙΝ ΘΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΛΝΒΑ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΛΝΚΗΘΝ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΛΝΚΗΘΝ ΔΗΟΖΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΛΝΡΑΟΑ ΞΝΘΖΡΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΛΡΑΛΑΠΖ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε άξσκα θαη πξντόληα γηα ηελ πεξηπνίεζε ηνπ ζώκαηνο από ηε λέα ζεηξά White Musk Smoky Rose, The Body Shop. ΛΡΑΦΙΝ ΔΙΔΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΛΡΔΟΚΑΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κέηθαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΛΡΕΑΛΖ ΚΑΟΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Hydraenergy,Korff. ΛΡΝΛΑ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη αθξόινπηξα Ππληαγέο ηεο Κεζνγείνπ ηεο Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΜΑΛΘΝΞΝΙΝ ΚΑΟΗΑ-ΔΙΙΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ ηεο Erre Due, Aromca. ΜΓΗΑ ΑΛΡΟΗΑΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 πνύδξα Triple Pearl Powder ηεο Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΜΜΖ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΞΑΓΑΛΖ-ΚΑΓΘΑΛΑ NANTIA ΑΡΡΗΘΖ 1 ιεπθό βξαρηόιη «Slake Bracelet Square», Swarovski ΞΑΓΥΛΑ ΚΞΑΘΑΝΘΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην κεδεδνπσιείν Ρν Απνζηαθηήξηνλ ζηε Λέα Δξπζξαία. ΞΑΓΥΛΖ ΠΗΠΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Hydraenergy,Korff. ΞΑΙΑΚΗΓΑ ΞΝΙΜΔΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη κε πξντόληα θαζαξηζκνύ θαη πεξηπνίεζεο ηνπ δέξκαηνο Skin Care Line ηεο Radiant Professional, Hellenica. ΞΑΙΙΗΝ ΑΘΖΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΚΞΑΛΡΑΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πνύδξα Triple Pearl Powder ηεο Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ ΚΑΟΗΡΠΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Lady Million Paco Rabanne, Sochiphar. ΞΑΛΝ ΑΛΛΑ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΞΑΛΝΠΗΑΘΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 αηζάιηλν ξνιόη ζε ρξπζό θαη ξνδ ρξπζό κε δέξκα θαη ζηεθάλε δηαθνζκεκέλε κε ιακπεξά θξύζηαιια δηξγθόλ, Oxette, Perideo S.A. ΞΑΛΡΑ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 5 ζεη βαθήο καιιηώλ Syoss Oleo Intense 2 απνρξώζεσλ, Henkel. ΞΑΛΡΑΕΖ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Αζήλα) από ην Yianni Hair Spa. ΞΑΛΡΑΕΖ ΟΗΡΠΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Correctionist, Korff. ΞΑΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΞΑΞΑΒΑΠΗΙΔΗΝ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ηελ ελπδαηηθή θξέκα πξνζώπνπ Estée Lauder Revitalising Supreme, Estée Lauder Hellas. ΞΑΞΑΓΑΘΖ ΑΛΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl.

4 ΞΑΞΑΓΑΚΑΘΖ ΠΥΡΖΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ ηεο Erre Due, Aromca. ΞΑΞΑΓΖΚΖΡΟΗΝ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΞΑΞΑΓΖΚΖΡΟΗΝ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 πιαθνληέξα νξνθήο από ηε ζεηξά Delta Gloss Gold ηνπ νίθνπ Paulo Coelho, Καύξνο Φσηηζηηθά. ΞΑΞΑΓΝΓΗΑΛΛΑΘΖ ΔΗΟΖΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΞΑΞΑΓΝΓΗΑΛΛΖ ΓΗΥΡΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξώκα Fendi L Acquarossa 75ml Notos com. ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 Άξσκα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γξ. Παξάληεο. ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ ΞΑΛΥΟΑΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΞΑΞΑΕΝΓΙΝ ΘΙΔΝΛΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 θξέκα cc ηεο Olay, P&G. ΞΑΞΑΘΥΠΡΑ ΗΦΗΓΔΛΔΗΑ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΞΑΞΑΙΔΝΛΑΟΓΝ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΞΑΞΑΚΝΠΣΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΞΑΞΑΟΟΖΓΝΞΝΙΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΞΑΞΑΠΞΟΝ ΔΙΔΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 θνιηέ κε αιπζίδα από αηζάιη, Chryssa Creations. ΞΑΞΑΠΟΑΛΡΝ ΛΑΡΑΠΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 νξόο ζεξαπείαο πξνζώπνπ Oil Treatments από ηε ζεηξά Abeille Royale Treatments ηνπ Guerlain Notos com. ΞΑΞΑΡΕΖΘΑ ΕΑΘΙΗΛ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγέο ησλ 30, Αλέκε, ΞΑΞΑΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΞΑΞΑΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝ ΠΡΔΙΙΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΞΑΞΝΡΠΑΘΖ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΞΑΞΞΑ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΞΑΟΓΗΑΛΝ ΔΙΗΠΑΒΔΡ ΑΡΡΗΘΖ 1 ιεπθό βξαρηόιη «Slake Bracelet Square», Swarovski ΞΑΟΝΠΖ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην κεδεδνπσιείν Ρν Απνζηαθηήξηνλ ζηε Λέα Δξπζξαία. ΞΑΡΗΝ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΞΑΡΟΑΚΑΛΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην κεδεδνπσιείν Ρν Απνζηαθηήξηνλ ζηε Λέα Δξπζξαία. ΞΑΙΗΓΝ ΑΓΑΞΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΞΔΓΗΝ ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΞΔΡΟΑΘΖ AΟΓΟΥ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΞΔΡΟΗΓΖ ΔΑΛΘΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΞΗΙΑΡΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 5 ζεη βαθήο καιιηώλ Syoss Oleo Intense 2 απνρξώζεσλ, Henkel. ΞΙΑΓΓΔΠΖ ΠΡΑΟΝΙΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζπζθεπαζία κε πόζηκν θνιιαγόλν Pure Gold Collagen Ellinis Group. ΞΙΑΡΠΗΘΑ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΞΙΔΚΚΔΛΝ ΓΗΝΛΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη κε ηελ ελπδαηηθή θξέκα πξνζώπνπ Estée Lauder Revitalising Supreme, Estée Lauder Hellas. ΞΝΟΙΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 κέηθαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΞΝΓΑΟΗΓΝ ΚΝΠΣΝΙΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πεξηπνίεζε Oleotherapy Signature γηα 1 δεπγάξη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελνδνρείνπ Costa Navarino ζηελ Ξύιν, ΞΟΞΑΟΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νινθιεξσκέλεο πεξηπνίεζεο θαη θξνληίδαο Body & OralHenkel. ΞΟΞΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Biomaris, Goumas Wellness. ΟΑΙΙΖ ΡΝΙΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Retin-ox ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΟΑΚΞΗΑΓΝ ΣΑΟΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 αληηγεξαληηθή θξέκα εκέξαο Future Solution LX Total Protective Cream ηεο Shiseido, Shiseido Hellas. ΟΑΚΦΝ ΓΑΦΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΟΑΞΡΖ ΦΗΙΗΥ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΟΑΞΡΖ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζνπεδηθό καζάδ ζην Asian Spa City Retreat (ζην Hyatt Regency ζηε Θεζζαινλίθε) ΟΑΞΡΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 αληηξπηηδηθή ζεηξά Luminance Pearl Face Treatment, Yellow Rose. ΟΔΚΞΑΞΖ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζνπεδηθό καζάδ ζην Asian Spa City Retreat (ζην Hyatt Regency ζηε Θεζζαινλίθε). ΟΖΓΑ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΟΗΕΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ Ξαηδηθή θόξκα, DMN Sport. ΟΝΕΑΘΖΠ ΦΥΡΖΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Αζήλα) από ην Yianni Hair Spa. ΟΝΡΠΗΑ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην κεδεδνπσιείν Ρν Απνζηαθηήξηνλ ζηε Λέα Δξπζξαία. ΟΝΒΑ ΛΗΘΝΙΔΡΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΟΝΠΖ ΔΘΚΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΟΝΠΗΛΛΝ ΚΞΔΡΡ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ Ρζάληα δίρξσκε κε πιατλέο ηζέπεο, Doca. ΟΝΠΠΝ ΑΙΘΖΠΡΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΠΑΒΗΝΙΑΘΖ ΔΗΟΖΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξσκα Valentina Assoluto EDP NS 50ml, Sochiphar. ΠΑΘΔΙΙΑΟΗΓΖ ΦΥΡΔΗΛΖ ΦΟΑΓΘΗΠΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κέηθαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΠΑΙΑΚΞΑΠΖ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 Άξσκα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γξ. Παξάληεο. ΠΑΙΡΖ ΡΕΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ Sophisticated Eyes ηεο Seventeen, Hellenica. ΠΑΛΠΑΟΝΓΙΝ ΗΟΗΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΠΑΟΖΓΗΑΛΛΗΓΝ ΑΦΟΝΓΗΡΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΠΓΝΟΗΓΝ ΔΗΟΖΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΠΓΝΓΘΝ ΕΥΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 brunch 4 αηόκσλ ην θαζέλα ζην 7th thought ζην Σαιάλδξη. ΠΔΙΒΗΓΝ ΝΙΓΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζπζθεπαζία κε πόζηκν θνιιαγόλν Pure Gold Collagen Ellinis Group. ΠΔΙΗΓΝ ΔΘΚΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΠΔΟΒΔΡΕΝΓΙΝ ΙΔΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ξνιόη ρξνλνγξάθνο «Aquamarina Freelook-Quartz», κε έλδεημε εκεξνκελίαο, δεξκάηηλν ινπξί θαη θξύζηαιια swarovski ζηε ζηεθάλε, Βήρνο Υξνιόγηα. ΠΗΑΟΑΚΞΑΙΝ MAΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΠΗΓΑΙΑ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΠΗΓΔΟΖ ΞΝΙΚΛΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΠΗΓΖΟΑ ΘΟΗΑΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΠΗΡΑΟΑ ΕΑΣΑΟΝΙΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΠΘΑΚΛΔΙΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΠΘΑΟΡΠΑΛΖ ΔΙΔΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε δύν ζθεύε γηα ζεξβίξηζκα δάραξεο θαη δαραξίλεο γηα ηνλ θαθέ ή ην ηζάη από ιεπθό κάξκαξν Θάζνπ, Iktinos Marmaron. ΠΘΔΝΦΙΑΘΑ ΔΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 παηδηθό ραιί «Kids Border», ζε κπιε θαη θίηξηλν ρξώκα, Δθξαίκνγινπ. ΠΘΝΟΖ ΑΛΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Diadermine, Henkel. ΠΚΑΟΓΑ ΓΔΥΟΓΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΠΝΙΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο Nivea, BDF Hellas. ΠΝΙΡΑΛΗΓΝ ΕΥΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΠΝΦΖ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΠΞΑΛΝΞΝΙΝ ΑΛΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 shopping bags από ηε ζεηξά Arte, Kem. ΠΞΑΟΡΑΙΖ ΚΑΟΓΑΟΗΡΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΠΞΟΗΑΓΝ ΔΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΠΡΑΘΑΡΝ ANΑΠΡΑΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΠΡΑΗΘΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ιηπ κπαικ Love, Jurlique. ΠΡΑΗΘΝ ΗΥΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ηδελ, Staff Jeans. ΠΡΑΚΑΡΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 θξέκα πεξηπνίεζεο δέξκαηνο Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΠΡΑΚΑΡΖ ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 πίλαθαο ηεο επηινγήο ζαο, 2,00x1,40 εθ., Sticky. ΠΡΑΚΑΡΗΝ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΠΡΑΚΑΡΗΝ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΠΡΑΚΑΡΝΞΝΙΝ ΔΙΔΑΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ξνιόη «Oozoo» κε δεξκάηηλν ινπξάθη από ηε ζεηξά Timepieces,Ekaterini Jewellery. ΠΡΑΛΗΡΠΑ ΣΟΠΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΠΡΑΟΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ Ρζάληα κε 2 ρεξνύιηα & ύθαζκα ζηα πιατλά κπιε/θαθέ, Doca. ΠΡΑΟΝΙΑΘΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Retin-ox ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΠΡΑΟΝΙΗΑ ΓΗΝΛΠΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΠΡΔΦΑΛΑΘΖ ΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δσξνεπηηαγέο ησλ 30, Αλέκε, ΠΡΔΦΑΛΝΞΝΙΝ ΘΔΝΓΥΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο More by Demi, Νriflame. ΠΡΟΑΡΗΥΡΝ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 Άξσκα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γξ. Παξάληεο. ΠΡΟΝΓΓΙΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΠΟΚΑΙΖ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΠΦΑΘΗΥΡΑΘΖ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Korres. ΠΥΚΑΟΑΘΖ ΘΟΗΑΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΠΥΡΖΟΗΑΓΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΠΥΣΥΟΑΘΖ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νινθιεξσκέλεο πεξηπνίεζεο θαη θξνληίδαο Body & Oral Henkel. ΡΑΠΝΙΑ ΗΥΑΛΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Korres. ΡΑΠΡΠΝΓΙΝ RAFAILIA ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη Syn -ake κε ηελ αληηξπηηδηθή θξέκα Syn -ake Cream θαη ην ζέξνπκ Syn -ake Essence, Miriam Quevedo. ΡΔΙΗΝΠΖ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΡΕΑΓΑΘΖ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δεξκάηηλε ηζάληα, Ioannakourbela Basic, Ioannakourbela. ΡΕΑΘΥΠΡΑ ΘΑΙΙΗΝΞΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΡΕΑΛΖ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δσξνεπηηαγή 300 από ηελ εηαηξεία Candle Light ΡΕΔΙΔΞΖ ΔΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Multi-Correxion ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΡΕΗΝΟΑ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο καιιηώλ Syoss Glossing, Henkel. ΡΕΝΘΑ ΙΑΚΞΟΗΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη κε ακπνύιεο παινπξνληθνύ, botox, θνιιαγόλνπ & ρξπζνύ κε ραβηάξη, NEOBEAUTY. ΡΗΡΝ AΓΓΔΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ρξπζό δαρηπιίδη, Orofasma. ΡΝΘΑΡΙΗΓΝ ΑΛΡΗΝΞΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δεπγάξη γπαιηά ειίνπ Vogue, Luxottica Hellas. ΡΝΙΝΚΖ ΑΛΓΟΗΑΛΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΡΝΟΘΝΘΥΠΡΑ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο Nivea, BDF Hellas. ΡΝΟΡΝΟΖ ΚΟΡΥ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι.

5 ΡΟΑΓΝΙΗΑ ΞΔΞΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πίλαθαο ηεο επηινγήο ζαο, 2,00x1,40 εθ., Sticky. ΡΟΑΞΔΕΑΛΝΓΙΝ ΔΗΟΖΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 παιέηα καθηγηάδ Nude Luminizing Satin Eye Color Trio ηεο Shiseido, Shiseido Hellas. ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΗΓΝ ΠΡΔΙΙΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή θαξθίηζα κε ζηξαο, κε κεληαγηόλ θαξδηά θαη αιπζίδεο ηεο Dsquared2, Ξαγώλε. ΡΟΦΥΛΗΓΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Correctionist, Korff. ΡΠΑΒΔ ΑΘΑΛΑΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΡΠΑΓΘΑΙΖ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Θεζζαινλίθε), από ην Yianni Hair Spa. ΡΠΑΘΗΟΖ ΔΙΔΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΡΠΑΘΗΟΗΓΝ ΞΥΙΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κέηθαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΡΠΑΘΗΟΗΓΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΡΠΑΘΝΞΗΑΘΝ ΝΙΓΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 παηδηθό ραιί «Kids Border», ζε κπιε θαη θίηξηλν ρξώκα, Δθξαίκνγινπ. ΡΠΑΞΟΑΕΖ ΠΔΒΑΠΡΗΑΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 Άξσκα Montblanc Legend Femme 80ml, Aromca. ΡΠΑΡΠΝΙΖ ΟΑΛΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγέο ησλ 30, Αλέκε, ΡΠΔΞ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ Άξσκα 212 VIP EDP NS Carolina Herrera 50ml, Sochiphar. ΡΠΔΡΠΔΛΔΘΝ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Diadermine, Henkel. ΡΠΗΑΘΑΡΖΟΖ ΙΑΟΔΛΡΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΡΠΗΓΘΝ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεξαπεία πξνζώπνπ από ηε ζεηξά Abeille Royale Treatments ηνπ Guerlain, Notos com ΡΠΗΓΘΝΟΑΘΝ ΣΟΠΝΙΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΡΠΗΓΘΟΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 Άξσκα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΡΠΗΘΟΗΘΖ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΡΠΗΝΡΠΗΝ ΓΗΥΡΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Correctionist, Korff. ΡΠΗΟΗΓΥΡΖ ΔΙΔΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πίλαθαο ηεο επηινγήο ζαο, 2,00x1,40 εθ., Sticky. ΦΔΟΔΛΡΗΛΝ ΙΑΒΗΛΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΦΔΟΔΡΕΑΛΖ ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΦΗΙΗΞΞΝΞΝΙΗΡΖ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΦΗΝΟΑΛΡΖ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ Άξσκα 212 VIP EDP NS Carolina Herrera 50ml, Sochiphar. ΦΙΑΚΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΦΝΛΡΟΗΔ ΓΔΥΟΓΗΑ ΑΛΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Retin-ox ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΦΝΛΡΝΙΑΘΖ ΠΡΑΟΝΙΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ιηπ κπαικ Love, Jurlique. ΦΟΑΓΘΗΝΓΑΘΖ ΠΝΦΗΑ ΔΙΞΗΓΑ ΑΡΡΗΘΖ ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Holistic Beauty, Apivita. ΦΥΡΗΑΓΖ ΚΑΟΗΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο Nivea, BDF Hellas. ΦΥΡΗΑΓΝ ΚΞΔΙΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΦΥΡΗΑΓΝ ΠΑΟΟΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πίλαθαο ηεο επηινγήο ζαο, 2,00x1,40 εθ., Sticky. ΣΑΦΡΝΓΙΝ ΘΝΟΑΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΣΑΙΑ ΘΑΙΙΗΝΞΖ ΑΡΡΗΘΖ Ρζάληα κε κπξνζηηλή ηζέπε κπιε/θαθέ, Doca. ΣΑΙΘΗΑ ΔΗΟΖΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΣΑΙΝΦΡΖ ΡΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δσξεάλ πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 shopping bags από ηε ζεηξά Arte, Kem. ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΝ ΡΑΡΗΑΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΣΑΟΑΡΠΗΑΟΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΣΑΟΠΝΙΑ ΑΛΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ από ηε ζεηξά Ecollagen Oriflame. ΣΑΡΕΖ NANTY ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πνύδξα Triple Pearl Powder ηεο Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΣΑΡΕΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη κε ακπνύιεο παινπξνληθνύ, botox, θνιιαγόλνπ & ρξπζνύ κε ραβηάξη, NEOBEAUTY. ΣΑΡΕΖΓΔΥΟΓΗΝ ΚΟΠΗΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 θξέκα πεξηπνίεζεο δέξκαηνο Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΣΑΡΕΖΓΔΥΟΓΗΝ ΛΗΘΝΙΔΡΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ακπνύιεο παινπξνληθνύ, botox, θνιιαγόλνπ & ρξπζνύ κε ραβηάξη, NEOBEAUTY. ΣΑΡΕΖΙΗΑ ΓΔΥΟΓΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κεληαγηόλ από δέξκα θαη κέηαιιν κε αλάγιπθν γθξη-θαθέ δέξκα θαη ξνδ ρξπζό PVD, ck, The Swatch Group Greece. ΣΝΗΙΝΙΗΓΝ ΗΥΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΣΟΗΠΡΑΘΝΞΝΙΝ ΒΑΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΣΟΗΠΡΝΞΝΙΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 5 ζεη βαθήο καιιηώλ Syoss Oleo Intense 2 απνρξώζεσλ, Henkel. ΣΟΗΠΡΝΓΑ ΓΖΚΖΡΟΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πνπθ κε μύιηλν ζθειεηό,ηntro, Papadatos About a Sofa. ΣΟΠΑΦΗΓΝ MΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην Step by Step ζην Σαιάλδξη. ΣΟΠΝ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 θξέκα πεξηπνίεζεο δέξκαηνο Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΣΥΟΗΑΛΝΞΝΙΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΤΑΙΙΗΓΑΘΝ ΑΓΑΚΑΛΡΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΤΗΙΝΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝ ΘΙΔΝΞΑΡΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΤΗΛΑΘΖ ΘΔΝΓΥΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 άξσκα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. MOOR NATASSA ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. NAVARYAN HAYK ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. SIEHIC STEFANI ΑΡΡΗΘΖ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Θεζζαινλίθε), από ην Yianni Hair Spa. SPAHIU ASTRIT ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ZHURAKIVSKA IVANNA ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη Syn -ake κε ηελ αληηξπηηδηθή θξέκα Syn -ake Cream θαη ην ζέξνπκ Syn -ake Essence, Miriam Quevedo.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΟΘ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΟΘ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΟΘ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. ΑΓΓΕΟΛΔΣΤ ΑΡΑΣΑΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ ομορφιάσ More by Demi, Σriflame. ΑΓΣΡΑΣΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή 3 Θωάννινα: Φνξεζηά αξρόληηζζαο 18 νπ αη. Απνηειείηαη από: ρξπζνθέληεην κεηαμωηό πνπθάκηζν, θαβάδη από κεηαμωηό ύθαζκα ζηνιηζκέλν εζωηεξηθά ζηηο πνδηέο, γηιέθν, πηξπηξί θεληεκέλα κε ρξπζό λήκα, δώλε κε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

STANDS ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

STANDS ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ` STANDS ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ BLUE CAFFE Εμπνευσμένη από Light Blue D&G AMELIE Εμπνευσμένη από L'Eau D'Issey Miyake 10.20350 10.20358 GARDEN OF FLOWERS ORIENTAL Εμπνευσμένη από Flower Oriental

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

This summer s make-up bag. beauty

This summer s make-up bag. beauty beauty Το νεσεσέρ του καλοκαιριού Η θερινή ραστώνη, η χαλαρότητα της εποχής και η έξαψη των διακοπών θα συμπληρωθούν ιδανικά με τα κατάλληλα προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης. Επιμελεια: Αλεξανδρα Παπαδακη,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Zeitgard Σύστημα Αντιγήρανσης

Η ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Zeitgard Σύστημα Αντιγήρανσης Η ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Zeitgard Σύστημα Αντιγήρανσης STEP 1 CLEANSING STEP 2 ANTI-AGE STEP 3 CARE ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2016 Διαχρονική ομορφιά σε 3 απλά βήματα Με τη νέα συσκευή ZEITGARD 2

Διαβάστε περισσότερα

ROSELIA.GR / 17,SARANDA EKKLISION ST. PERISTERI,ATHENS /GREECE TEL: +30 210 5725000 www.roselia.gr

ROSELIA.GR / 17,SARANDA EKKLISION ST. PERISTERI,ATHENS /GREECE TEL: +30 210 5725000 www.roselia.gr Το ροδέλαιο, ο "ρευστός χρυσός" της Βουλγαρίας Λένε πως "ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός". Για τους Βούλγαρους, όμως, ό,τι ευωδιάζει όπως τα τριαντάφυλλα της περίφημης ποικιλίας Kazanluk είναι χρυσός, αφού

Διαβάστε περισσότερα

Amour by Kenzo. Ange ou Demon Le Secret by Givenchy Coco Mademoiselle by Chanel. Armani Mania by Armani. Cotton Musk

Amour by Kenzo. Ange ou Demon Le Secret by Givenchy Coco Mademoiselle by Chanel. Armani Mania by Armani. Cotton Musk type Σελίδα Νο1 212 Sexy by Carolina Herrera Bvlgari Omnia Coral by Bvlgari 212 Vip by Carolina Herrera Bvlgari Omnia Crystalline by Bvlgari 212 Vip Rose by Carolina Herrera Bvlgari Pour Femme by Bvlgari

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

50% Κηφισσού 150 & Τσαλαβούτα 1, 121 31 Περιστέρι (έναντι ΚΤΕΛ Πελοποννήσου) Τηλ.: 210 57.51.091-95, Fax: 210 57.51.097, 210 57.48.612. κ.

50% Κηφισσού 150 & Τσαλαβούτα 1, 121 31 Περιστέρι (έναντι ΚΤΕΛ Πελοποννήσου) Τηλ.: 210 57.51.091-95, Fax: 210 57.51.097, 210 57.48.612. κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Εμπορικό κέντρο Καλλυντικών, Παραφαρμακευτικών, Κομμωτηρίου, Αισθητικής, Μανικιούρ, Πεντικιούρ Κηφισσού 150 & Τσαλαβούτα 1, 121 31 Περιστέρι (έναντι ΚΤΕΛ Πελοποννήσου) Τηλ.: 210 57.51.091-95,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρώτη σας Επιλογή για Οµορφότερη Ζωή. εκέµβριος 2003

Η Πρώτη σας Επιλογή για Οµορφότερη Ζωή. εκέµβριος 2003 Η Πρώτη σας Επιλογή για Οµορφότερη Ζωή εκέµβριος 2003 Το Όραµα µας Η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ώστε αυτά να αποτελούν την πρώτη επιλογή για κάθε καταναλωτική συνήθεια που οµορφαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ROSELIA.GR / 17,SARANDA EKKLISION ST. PERISTERI,ATHENS /GREECE TEL: +30 210 5725000 www.roselia.gr

ROSELIA.GR / 17,SARANDA EKKLISION ST. PERISTERI,ATHENS /GREECE TEL: +30 210 5725000 www.roselia.gr YOUGHURT OF BULGARIA LINE Η σειρά συνδυάζει στη σύνθεσή της δύο από τα πιο μοναδικά στον κόσμο φυσικά ελιξίρια : To ΓΙΑΟΥΡΤΙ Βουλγαρίας και 100% έλαιο τριαντάφυλλου Βουλγαρίας Σειρά προϊόντων που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Addict by Dior Calvin Klein (C.K) 2. Ange ou Demon Le Secret by Givenchy Chloe. Assoluto nero by Roberto Cavalli Cotton Musk

Addict by Dior Calvin Klein (C.K) 2. Ange ou Demon Le Secret by Givenchy Chloe. Assoluto nero by Roberto Cavalli Cotton Musk type Σελίδα Νο1 212 Sexy by Carolina Herrera Bvlgari Omnia by Bvlgari 212 Vip by Carolina Herrera Bvlgari Omnia Coral by Bvlgari 212 Vip Rose by Carolina Herrera Bvlgari Omnia Crystalline by Bvlgari 24

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

FACE CARES BASIC CARES

FACE CARES BASIC CARES FACE CARES BASIC CARES Total Bliss Basic Purity Treatment 45min 45 SPECIFIC CARES Source Marine Treatment 60min 62 Seaweed Rebalancing Treatment 60min 55 Collagen Smooth Treatment 60min 79 ANTI-AGEING

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Τηλ: 22410-30808 ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Τηλ: 22410-30808 ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2012 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Τηλ: 22410-30808 e-mail : bsxoliki@rhodes.gr ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Οn board shopping. ανδρικά. ANEKshops

Οn board shopping. ανδρικά. ANEKshops Από τη Δώρα Μάστορα Φωτογραφίες: Δημήτρης Στουπάκης ανδρικά. Κασκόλ σε καμηλό χρώμα Gant.. Δερμάτινο organizer Orgis.. Eau De Toilette Chanel Allure Homme, 00 ml.. Μπλούζα Lacoste ( a).. Ριγέ πουλόβερ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. Mε τον Κατάλογο 10 ΚΥΠΡΟΣ ΑΛΛΗ ΓΕΥΣΗ! Διαφορετικές Προσφορές για κάθε εβδοµάδα ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. Mε τον Κατάλογο 10 ΚΥΠΡΟΣ ΑΛΛΗ ΓΕΥΣΗ! Διαφορετικές Προσφορές για κάθε εβδοµάδα ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗ ΓΕΥΣΗ! Mε τον Κατάλογο 0 ΚΥΠΡΟΣ Διαφορετικές Προσφορές για κάθε εβδοµάδα ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΛΗ .90 ΚΩΔ.0 Παιδική Τσάντα Strawberry Διαστ.:. x x εκ..0 ΚΩΔ. 0.90 ΚΩΔ.. ΚΩΔ.90 Ηλεκτρικός Βραστήρας

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Luxurious Experience

Luxurious Experience Luxurious Experience Περιποίηση Προσώπου Αρωματοθεραπεία Προσώπου 60 Θεραπεία Ματιών 35 35 Belle Visage 60 Θεραπεία Ματιών με Χαβιάρι 45 45 Βαθύς Καθαρισμός 120 Ενυδατική Θεραπεία Προσώπου 60 Θεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

«Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Μεηαηξνπή ηεο ζε Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα κέζα ζηελ Επηρείξεζε» [Management of Corporate Innovation]

«Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Μεηαηξνπή ηεο ζε Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα κέζα ζηελ Επηρείξεζε» [Management of Corporate Innovation] «Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Μεηαηξνπή ηεο ζε Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα κέζα ζηελ Επηρείξεζε» [Management of Corporate Innovation] Πέκπηε 7 Φεβξνπαξίνπ 2013 Κηίξην «Κσζηήο Παιακάο» Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Όξγαλα Τιηθά 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ

Όξγαλα Τιηθά 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ Όξγαλα Τιηθά 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ Λεθάλεο γπάιηλεο ή πιαζηηθέο Σαςάθηα κεηαιιηθά Υάξαθαο κήθνπο 15-50 εθ. Μέηξν (δίκεηξν) Όξγαλα Τιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ Σηκή Παθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν 2-1- 3- ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΚΑΣ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 7ΗΜ/5ΝΤΥ θιηλν θιηλν θιηλν Le Relax Hotel & restaurant 3* ππωινο 01/05-31/10 1.085 63 107 0 Anse

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΚΟΠΖΖ 21 & 22 Νοεκβρίοσ 2015 Ξελοδοτείο Athenaeum Intercontinental Κηίρηο «Δζληθής Αζθαιηζηηθής» Αζήλα άββαηο 21/11/2015 08.30-09.00

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΣΕΤΕΙ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΜΕΙ ΣΗΝ ΙΝΑ ΣΗ ΣΡΙΦΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΣΕΤΕΙ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΜΕΙ ΣΗΝ ΙΝΑ ΣΗ ΣΡΙΦΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΑΡΟΥΙΑΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΣΕΤΕΙ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΜΕΙ ΣΗΝ ΙΝΑ ΣΗ ΣΡΙΦΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟ ΚΡΤΦΟ ΟΠΛΟ ΓΘΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΘΑ ΚΑΘ ΑΝΑΖΟΩΓΟΝΗΗ ΣΩΝ ΜΑΛΛΘΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΘΑΡΚΕΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ. Α/Α Α.Μ. ΔΞΥΛΚΝ 1 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 ΓΗΑΛΝΚΔΥΛ ΓΔΛ ΘΑΡΔΘΔΠΔ ΑΓΔΗΑ ΝΓΖΓΖΠΖΠ ΚΝΡΝΠΗΘΙΔΡΑΠ Ζ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 2 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 3 83 ΓΗΑΙΝΓΙΗΓΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΑΛΘΗΚΝΠ Σ491294 4 43

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

shopping On board ANEKshops

shopping On board ANEKshops ANEKshops Επιμέλεια Styling: Δώρα Μάστορα Φωτογραφίες: Κορνήλιος On board shopping 7 Οι πιο προχωρημένες προτάσεις στο στυλ και την ομορφιά, αλλά και μικρές γλυκές εκπλήξεις σάς περιμένουν στα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΩΝ ΑΓΩΝΑ CARDIO RUN 2016

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΩΝ ΑΓΩΝΑ CARDIO RUN 2016 ΝΙΚΗΣΔ ΑΓΩΝΑ 3 ΥΛΜ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 1 η ΝΙΚΗΣΡΙΑ Γυποεπιηαγέρ ζςνολικού ποζού 2.085 1. Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα DANCE TRAINING, αμίαο 1.800, πξνζθνξά ζρνιήο STUDIO ONE 2. 12 ζπλεδξίεο VACU POWER, αμίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα