ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΩΡΟ ΑΓΓΔΙΖ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΩΡΟ ΑΓΓΔΙΖ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο."

Transcript

1 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΩΡΟ ΑΓΓΔΙΖ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΑΓΓΔΙΗΓΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο More by Demi, Νriflame. ΑΓΝΟΑΠΡΝ ΑΓΓΔΘΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΑΓΑΚΗΓΝ ΦΑΗΓΟΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΑΘΑΛΑΠΗΝ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΑΗΛΑΡΕΗΝΓΙΝ ΔΗΟΖΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ραιί γηα ηδάθη, Fur Deco. ΑΘΗΙΝΓΙΝ ΔΙΔΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΑΘΟΗΡΗΓΝ ΠΡΔΙΙΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΑΙΑΦΑΘΖ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΔΗΟΖΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 πξίδα κε USB γηα smartphones, tablets, ςεθηαθέο κεραλέο, MP3 players, ηεο εηαηξείαο ΑΒΒ. ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη νινθιεξσκέλεο πεξηπνίεζεο θαη θξνληίδαο Body & Oral Henkel. ΑΚΞΔΟΗΑΓΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο Baby Gift Box, Neal s Yard. ΑΛΑΓΛΥΠΡΑΘΖ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΑΛΑΓΛΥΠΡΗΓΝ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην Step by Step ζην Σαιάλδξη. ΑΛΑΠΡΑΠΗΝ ΘΟΑΠΒΝΙΝΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγέο ησλ 30, Αλέκε, ΑΛΑΠΡΑΠΗΝ ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΑΛΑΠΡΑΠΝΞΝΙΝ ΓΟΖΓΝΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ηελ ελπδαηηθή θξέκα πξνζώπνπ Estée Lauder Revitalising Supreme, Estée Lauder Hellas. ΑΛΓΟΗΘΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΑΛΡΥΛΗΑΓΝ ΚΗΟΔΙΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Korres. ΑΛΡΥΛΗΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 άξσκα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. ΑΛΡΥΛΗΝ ΛΑΡΑΠΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΑΜΗΥΡΖ ΒΑΟΒΑΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δεπγάξη ζθνπιαξίθηα από ηε ζεηξά Rising Star, Ekaterini Jewellery. ΑΞΝΠΡΝΙΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη αθξόινπηξα Ππληαγέο ηεο Κεζνγείνπ ηεο Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΑΞΝΠΡΝΙΝΞΝΙΝ ΑΞΝΠΡΝΙΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο Nivea, BDF Hellas. ΑΞΝΠΡΝΙΝΞΝΙΝ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΑΟΑΚΞΑΡΕΖ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΑΟΓΟΗΑΓΖ ΔΙΙΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΑΟΓΟΗΝ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΑΟΘΝΙΖ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 θξνθό beauty bag κε πξντόληα γηα ηελ πεξηπνίεζε ησλ λπρηώλ, Brillbird. ΑΠΖΚΑΘΖ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ από ηε ζεηξά Ecollagen, Oriflame. ΑΠΖΚΑΘΝΞΝΙΝ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΑΠΙΑΛΗΓΝ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη Gucci Première EDP 30ml κε δώξν Body Lotion 50ml,P&G Prestige. ΑΓΔΟΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Θεζζαινλίθε), από ην Yianni Hair Spa. ΑΓΝΠΡΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ρξηζηνπγελληάηηθν αξσκαηηθό ζεη Dolce & Gabbana pour Femme EDP 50ml κε δώξν miniature & lipstick, P&G Prestige. ΒΑΕΝΟΑ ΑΙΔΜΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΒΑΗΙΑ ΑΛΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη αθξόινπηξα Ππληαγέο ηεο Κεζνγείνπ ηεο Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΒΑΟΓΑΘΖ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξσκα Montblanc Legend Femme 80ml, Aromca. ΒΑΟΙΑΚΖ ΚΞΔΡΡ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΒΑΟΝΡΠΖΠ ΑΗΚΗΙΗΑΛΝΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΒΑΠΗΙΑΟΑΘΖ ΑΛΛΑ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Holistic Beauty, Apivita. ΒΑΠΗΙΔΗΑ ΠΡΝΦΘΝΞΝΙΝ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΝ ΑΓΑΚΑΛΡΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΒΑΠΗΙΗΘΝ ΛΑΛΡΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη Lady Million Paco Rabanne, Sochiphar. ΒΑΠΠΑΘΖΠ ΘΥΠΡΑΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΒΔΦΕΖ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΒΔΟΛΑΟΓΝ ΘΔΝΓΥΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξσκα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΒΗΔΛΛΑ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΒΗΝΙΗΛΡΕΖ ΓΖΚΖΡΟΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΒΙΑΣΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Θεζζαινλίθε), από ην Yianni Hair Spa. ΒΙΑΣΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξσκα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΒΙΑΣΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 Aromatherapy Massage θαη 1 ζεξαπεία πξνζώπνπ Miracle Effect, Swan. ΒΙΑΣΝ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγέο ησλ 30, Αλέκε, ΒΝΓΗΑΡΕΖ ΚΑΗΟΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΒΝΙΙΑ ΣΑΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη νινθιεξσκέλεο πεξηπνίεζεο θαη θξνληίδαο Body & Oral Henkel. ΒΝΟΓΗΑ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην Step by Step ζην Σαιάλδξη. ΒΝΟΛΗΥΡΑΘΖ ΞΖΛΔΙΝΞΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΒΝΡΠΝΙΖ ΚΖΡΠΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΒΝΕΑ ΘΑΙΙΗΝΞΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δαρηπιίδη, Jools. ΒΝΟΓΑΛΑ ΒΗΘ ΑΡΡΗΘΖ 1 θξέκα ρεξηώλ Citrus Hand Lotion, 1 νξόο Beauty Sleep Concentrate, θαη 1 ινζηόλ ληεκαθηγηάδ γηα ηα κάηηα Organic Eye Make-up Remover, Neal s Yard. ΒΝΡΝ ΛΗΘΝΙΔΡΡΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 brunch 4 αηόκσλ ην θαζέλα ζην 7th thought ζην Σαιάλδξη. ΓΑΒΟΑ ΠΡΔΦΑΛΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ξνιόη «Pure» από αλνμείδσην αηζάιη, δέξκα, sapphire crystal θαη καύξν δηακάληη rose cut, Pandora. ΓΑΕΔΡΑ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κάζθα πξνζώπνπ Super Mask Sexy Glam Glow, Sephora. ΓΑΙΑΛΖ ΑΘΑΛΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΓΑΙΑΡΔΗΑ ΘΑΠΘΑΚΑΛΗΓΝ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ Sensual Green ηεο Radiant Professional,Hellenica. ΓΑΟΗΓΑ ΔΗΟΖΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ξνιόη «Fleur» από αλνμείδσην αηζάιη, δέξκα, sapphire crystal, δηακάληηα θαη καύξν δηακάληη rose cut, κε δπλαηόηεηα ελαιιαγήο ζην ινπξάθη, Pandora. ΓΑΡΔΘΑ ΙΗΡΠΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΓΔΥΟΓΗΑΓΝ ΔΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΓΔΥΟΓΊΝ ΔΑΓΓΔΙΊΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ξνιόη «Hoops» κε θάζα από αηζάιη θαη ινπξάθη από θανπηζνύθ, Belsis. ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Multi-Correxion ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΓΗΑΛΛΑΘΑ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΓΗΑΛΛΑΘΝΞΝΙΝ ΓΗΝΙΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 αηζάιηλν ξνιόη ζε ρξπζό θαη ξνδ ρξπζό κε δέξκα θαη ζηεθάλε δηαθνζκεκέλε κε ιακπεξά θξύζηαιια δηξγθόλ, Oxette, Perideo S.A. ΓΗΑΛΛΑΘΝ ΚΑΟΗΔΡΡΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο καιιηώλ ηεο René Furterer, 60, Pierre Fabre. ΓΗΑΛΛΖ ΔΙΙΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζπζθεπαζία κε πόζηκν θνιιαγόλν Pure Gold Collagen Ellinis Group. ΓΗΑΛΛΝ ΙΗΕΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Hydraenergy,Korff. ΓΗΑΠΠΑΟΖ ΝΙΓΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΓΘΑΟΑΒΔΙΖ BIKY ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο καιιηώλ ηεο Klorane, Pierre Fabre. ΓΘΑΟΗΙΑ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΓΘΗΘΑ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 αληηγεξαληηθή θξέκα πξνζώπνπ Sensai by Kanebo SCP Lift Remodelling Cream, Λotosgalleries. ΓΘΗΛΑ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΓΘΝΛΡΗΛΝ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΓΘΝΡΠΖ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΓΙΖΛΗΑ ΕΑΦΔΗΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δσξνεπηηαγέο ησλ 30, Αλέκε, ΓΟΑΤΑ ΑΟΓΟΥ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Multi-Correxion ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΓΟΔΒΔΛΗΡΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ Ρζάληα κε θαπάθη & ύθαζκα ζηα πιατλά κπιε/θαθέ, Doca. ΓΟΖΓΝΟΗΑΓΝ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΓΟΖΓΝΟΗΓΝ XΟΠΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 θνιηέ κε ινπινύδη ζε ξνδ ρξπζό θαη essenza,very Gavello. ΓΟΖΓΝΟΝΞΝΙΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΓΟΛΑ ΚΑΟΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ελπδαηηθή θξέκα Ibuki Refining Moisturizer Enriched ηεο Shiseido,Shiseido Hellas. ΓΑΓΙΑ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ιεπθό βξαρηόιη «Slake Bracelet Square», Swarovski ΓΑΓΟΔ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΓΑΚΑΠΘΝ ΗΥΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΓΑΚΝΟΑΘΖ ΑΟΗΑΓΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΓΔΘΑΒΑΙΙΑ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΓΔΚΔΟΡΕΖ ΒΑΠΥ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΓΔΟΚΔΛΡΕΝΓΙΝ ΦΑΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΓΖΚΑΟΔΠΖ ΠΝΦΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΓΖΚΑΟΘΝ ΔΙΔΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 Άξσκα Valentina Assoluto EDP NS 50ml, Sochiphar. ΓΖΚΖΡΟΝΙΖ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΓΖΚΝ ΒΑΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΓΗΑΙΙΑ ΒΑΠΥ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΓΗΑΚΑΛΡΖ ΓΖΚΖΡΟΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Retin-ox ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΓΗΑΚΑΛΡΝΞΝΙΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΓΝΘΑ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΓΝΙΓΔΟΑΘΖ ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 brunch 4 αηόκσλ ην θαζέλα ζην 7th thought ζην Σαιάλδξη. ΓΝΚΡΠΝΞΝΙΝ ΒΑΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΓΝΟΗΓΑ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 άξσκα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. ΓΟΑΘΗΝ ΓΗΥΟΓΝΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΓΟΔΠΠΗΝ ΦΥΡΔΗΛΉ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Holistic Beauty, Apivita. ΓΟΗΡΠΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΔΙΔΘΔΟΗΑΓΝ ΑΟΓΟΥ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Diadermine, Henkel.

2 ΔΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ ΔΗΟΖΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξσκα Valentina Assoluto EDP NS 50ml, Sochiphar. ΕΑΟΘΑΛΗΡΖ ΈΦΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΕΑΦΔΗΟΑΘΖ ΓΖΚΖΡΟΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΕΑΦΗΟΑΘΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη Syn -ake κε ηελ αληηξπηηδηθή θξέκα Syn -ake Cream θαη ην ζέξνπκ Syn -ake Essence, Miriam Quevedo. ΕΑΣΑΟΗΑ ΠΝΦΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΕΑΣΑΟΗΑΓΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δεπγάξη ζθνπιαξίθηα, Jools. ΕΑΣΑΟΗΝ ΔΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΕΑΣΑΟΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΕΔΟΒΑ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 άξσκα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. ΕΖΠΖ ΘΑΠΠΗΑΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη κε άξσκα θαη πξντόληα γηα ηελ πεξηπνίεζε ηνπ ζώκαηνο από ηε λέα ζεηξά White Musk Smoky Rose, The Body Shop. ΕΖΠΖ ΓΖΚΖΡΟΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΕΖΠΗΚΝΞΝΙΝ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΕΖΠΝΞΝΙΝ ΙΝΘΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ελέζηκε κεζνζεξαπεία Gallery Spa. ΕΗΓΘΔΟΗΓΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΕΗΘΝΙΑΟΖ ΒΔΟΝΛΗΘΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΕΝΙΗΑ ΔΙΔΛ ΑΡΡΗΘΖ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Αζήλα) από ην Yianni Hair Spa. ΕΝΟΝΓΖ ΠΡΔΙΙΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΖΙΗΑΓΝ MATINA ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΘΑΛΝ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΘΔΑΘΝ ΓΗΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 5 ζεη βαθήο καιιηώλ Syoss Oleo Intense 2 απνρξώζεσλ, Henkel. ΘΔΝΓΥΟΑΡΝ ΦΙΑΒΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ιεπθό βξαρηόιη «Slake Bracelet Square», Swarovski ΘΔΝΓΥΟΖ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΘΔΝΓΥΟΗΓΝ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΘΔΝΓΥΟΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο More by Demi, Νriflame. ΘΔΝΓΥΟΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζηξνγγπιή ηζάληα, Doca. ΗΑΠΥΛΗΓΝ ΦΟΝΠΥ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΗΑΠΥΛΗΓΝ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΗΛΡΕΖ ΑΗΚΗΙΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Diadermine, Henkel. ΗΝΟΓΑΛΗΓΝ ΦΙΥΟΔΛΡΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ από ηε ζεηξά Ecollagen,Oriflame. ΗΥΠΗΦΗΓΝ ΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΘΑΓΗΝΘΙΖ ΑΛΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΘΑΓΝΓΙΝ ΔΦΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζνπεδηθό καζάδ ζην Asian Spa City Retreat (ζην Hyatt Regency ζηε Θεζζαινλίθε) ΘΑΕΑΛΡΕΗΓΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 θξέκα cc ηεο Olay, P&G. ΘΑΘΝΟΗΥΡΖ ΑΗΚΗΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 chocolate massage Gallery Spa. ΘΑΙΑΘΑ-ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ ΠΡΔΙΙΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Αζήλα) από ην Yianni Hair Spa. ΘΑΙΑΚΞΝΘΗΛΖ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΘΑΙΖΥΟΑΘΖ ΞΝΞΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δσξεάλ πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΘΑΙΝΒΟΛΑ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΘΑΙΝΞΗΡΑ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Multi-Correxion ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΘΑΙΝΠΖ ΔΟΚΗΝΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΘΑΙΦΑΓΗΑΛΛΖ ΘΑΙΝΚΝΗΟΑ ΆΛΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη αθξόινπηξα Ππληαγέο ηεο Κεζνγείνπ ηεο Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΘΑΚΞΑΛΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζνπεδηθό καζάδ ζην Asian Spa City Retreat (ζηε Φηινζέε) ΘΑΛΑΘΖ ΘΙΑΗΟΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΘΑΞΙΑΛΗΓΝ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΘΑΞΛΝΓΗΑΛΛΖ ΈΙΔΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 βακβαθεξή κπινύδα, Napapijri, Alia. ΘΑΞΞΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΘΑΞΞΑ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΘΑΟΑΓΔΥΟΓΗΑΓΝ ΗΝΙΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο καιιηώλ Syoss Glossing, Henkel. ΘΑΟΑΓΔΥΟΓΝ ΚΑΟΓΑΟΗΡΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 μύιηλν θνκνδίλν, inart. ΘΑΟΑΘΑΡΠΑΛΖ ΔΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 θαζθόι M Missoni,Linea Imports. ΘΑΟΑΙΖ ΘΔΝΓΥΟΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΘΑΟΑΞΔΡΟΝ ΚΑΗΟΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΘΑΟΑΞΗΞΔΟΖΠ CHRIS ΑΡΡΗΘΖ 1 ξνιόη ζε ξνδ ρξπζό κε nude ινπξάθη από ηε ζεηξά Feeling, Vogue. ΘΑΟΑΠΡΔΟΓΗΝ ΑΓΝΟΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΘΑΟΑΡΕΗΘΝ ΙΑΚΞΟΗΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΘΑΟΑΦΙΙΗΓΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 θξέκα cc ηεο Olay, P&G. ΘΑΟΓΑΘΝ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 θξέκα πεξηπνίεζεο δέξκαηνο Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΘΑΟΚΝΗΟΖ ΔΙΙΖ ΑΡΡΗΘΖ έιαην Argane ηεο Galénic γηα ην πξόζσπν,pierre Fabre. ΘΑΟΞΗΓΖΠ ΘΟΗΑΘΝΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΘΑΠΠΔΙΝΟΖ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΘΑΡΠΑΛΝ ΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο Nivea, BDF Hellas. ΘΑΡΠΝΙΑ ΓΗΥΡΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 καληθηνύξ θαη 1 πεληηθηνύξ spa L.A. NAIL BAR (θαηόπηλ ηειεθσληθνύ ξαληεβνύ). ΘΑΡΠΝΙΑΘΖ ΠΝΦΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 5 ζεη βαθήο καιιηώλ Syoss Oleo Intense 2 απνρξώζεσλ, Henkel. ΘΑΡΠΝΙΑΘΝ ΑΘΑΛΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 νξόο ζεξαπείαο πξνζώπνπ Oil Treatments από ηε ζεηξά Abeille Royale Treatments ηνπ Guerlain Notos com. ΘΔΚΔΛΡΠΔΡΠΗΓΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 Άξσκα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γξ. Παξάληεο. ΘΝΓΔΙΙΑ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξσκα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γξ. Παξάληεο. ΘΝΘΘΑΙΑ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πνύδξα Triple Pearl Powder ηεο Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΘΝΘΘΗΛΗΓΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην Step by Step ζην Σαιάλδξη. ΘΝΘΙΑΛΖ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 πξίδα κε USB γηα smartphones, tablets, ςεθηαθέο κεραλέο, MP3 players, ηεο εηαηξείαο ΑΒΒ. ΘΝΘΝΛΔΠΖ ΟΑΛΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 brunch 4 αηόκσλ ην θαζέλα ζην 7th thought ζην Σαιάλδξη. ΘΝΘΝΡΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΘΝΙΗΝ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ιηπ κπαικ Love, Jurlique. ΘΝΙΙΑΟΖ ΔΟΗΔΡΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Holistic Beauty, Apivita. ΘΝΙΙΗΑ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΘΝΚΞΝΙΑΘΖ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΘΝΚΞΝΡΖ ΑΛΓΟΝΛΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξσκα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΘΝΛΡΑΙΔΘΑ ΣΟΗΠΡΗΑΛΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Biomaris, Goumas Wellness. ΘΝΛΡΔΙΖ ΚΑΟΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη εζώξνπρα JLo, Yamamay. ΘΝΛΡΝΓΗΥΟΓΝ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΘΝΟΛΑΟΝ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΘΝΠΚΑ ΓΖΚΖΡΟΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΘΝΡΠΗΑΠ ΒΑΓΓΔΙΖΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΘΝΡΠΝΙΑΘΝ ΑΟΔΡΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 θξέκα πεξηπνίεζεο δέξκαηνο Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΘΝΘΗΝ ΞΝΙΜΔΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξώκα Fendi L Acquarossa 75ml Notos com. ΘΝΚΑΡΝ ΔΘΑΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΘΝΟΝΓΗΑΛΛΖ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΘΝΡΟΝΚΑΛΝ ΞΝΙΒΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δεπγάξη ρεηξνπνίεηα ζθνπιαξίθηα, dedonaki. ΘΝΡΟΝΚΞΔΕΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΘΝΡΠΝΘΥΠΡΑ ΠΞΟΗΓΥΛΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΘΟΔΞΝΟΖ ΔΗΟΖΛΖ ΑΡΡΗΘΖ ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Holistic Beauty, Apivita. ΘΟΗΓΘΑ ΚΑΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΘΟΗΘΟΖ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΘΡΔΛΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη αθξόινπηξα Ππληαγέο ηεο Κεζνγείνπ ηεο Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΘΞΟΑΗΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΘΟΗΑΕΖ ΑΟΗΑΓΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην κεδεδνπσιείν Ρν Απνζηαθηήξηνλ ζηε Λέα Δξπζξαία. ΘΟΗΑΘΑΘΖ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Korres. ΘΟΗΑΘΝΞΝΙΝ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΘΟΗΔΙΔΖΚΝΛΗΓΝ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΘΟΗΠΝΓΙΝ ΘΝΟΑΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΘΟΗΡΠΖ ΔΙΔΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖ ΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΙΑΓΗΝ ΣΟΠΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΙΑΕΝ ΚΑΟΗΑΙΔΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πνύδξα Triple Pearl Powder ηεο Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΙΑΚΞΑΓΑΟΖ ΔΦΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 brunch 4 αηόκσλ ην θαζέλα ζην 7th thought ζην Σαιάλδξη. ΙΑΚΞΟΑΘΝΞΝΙΝ ΠΡΔΙΙΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΙΑΚΞΟΝ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΙΔΒΔΛΡΖ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ξνιόη, Jools. ΙΗΒΔΟΖ ΔΗΟΖΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΙΝΓΝΘΔΡΖ ΔΦΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΙΝΘΝΞΝΙΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΙΘΝΓΙΝ ΣΟΠΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ηλδηθό ραιί Fessa, Κάξζα Γξακκελίδνπ. ΙΡΟΑ ΒΑΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο καιιηώλ Syoss Glossing, Henkel.

3 ΚΑΘΗΝ ΠΡΑΟΝΙΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΚΑΘΟΖ ΠΡΑΟΝΙΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΚΑΘΟΖ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 μύιηλν πνδήιαην, Laro. ΚΑΘΟΗΓΝ ΔΗΟΖΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΚΑΘΟΗΓΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΚΑΘΟΝΞΝΙΝ ΣΑΗΓΥ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖ ΣΑΟΝΙΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ηδελ, Staff Jeans. ΚΑΙΑΜΗΑΛΑΘΖ ΠΝΦΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΚΑΙΗΣΝΓΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 δσξεάλ πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΚΑΙΙΗΛΖ ΚΑΟΝΓΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΚΑΙΝΠΖ ΔΙΗΠΑΒΔΡ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο καιιηώλ Syoss Glossing, Henkel. ΚΑΛΓΑΘΑ ΠΡΑΚΑΡΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 βεινπηέ ζθακπό, inart. ΚΑΛΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΚΑΛΝΠΑΘΖ ΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Korres. ΚΑΛΡΕΑΒΗΛΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΚΑΛΥΙΔΠΑΘΖ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 βεινπηέ ζθακπό, inart. ΚΑΟΑΞΗΓΝ ΒΗΘΡΥΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΚΑΟΓΑΟΗΡΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δεξκάηηλε ηζάληα, Carpisa. ΚΑΟΓΑΟΗΡΖ ΔΓΔΛΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΚΑΟΓΔΡΑΘΖ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 Άξσκα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΚΑΟΓΑ ΑΛΡΥΛΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεξαπεία πξνζώπνπ από ηε ζεηξά Abeille Royale Treatments ηνπ Guerlain, Notos com ΚΑΟΘΑΘΖ ΔΙΙΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ιηπ κπαικ Love, Jurlique. ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Ξαηδηθή θόξκα, DMN Sport. ΚΑΟΘΝΙΑΘΖ ΟΑΛΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Correctionist, Korff. ΚΑΟΟΑ ΠΥΡΖΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 άξσκα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. ΚΑΟΡΕΝΘΝ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 θξέκα καηηώλ Βio Performance-Super Corrective ηεο Shiseido, Shiseido Hellas. ΚΑΠΓΑΙΗΑ ΓΗΥΡΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΚΑΠΡΗΣΗΓΝ ΠΔΒΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΚΑΠΡΝΟΑΘΖ ΞΝΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΚΑΠΡΟΝΓΗΑΛΛΖ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΚΑΡΔΚΡΕΖ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΚΑΡΠΗΑ ΒΗΘΡΥΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Lady Million Paco Rabanne, Sochiphar. ΚΑΟΑΓΑΛΖ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζπλεδξία Cryolipolysis κε ηε κέζνδν Lipofreeze Gallery Spa. ΚΑΟΝΚΑΡΖ ΔΠΡΟΑΡΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κέηθαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΚΔΛΔΘΝ ΑΙΔΘΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ιεπθό βξαρηόιη «Slake Bracelet Square», Swarovski ΚΔΡΑΜΑ ΔΙΒΗΑΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ ηεο Erre Due, Aromca. ΚΔΡΠΝ ΓΑΛΑΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΚΔΡΠΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ από ηε ζεηξά Ecollagen, Oriflame. ΚΖΡΟΝΓΔΥΟΓΝ ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Correctionist, Korff. ΚΖΡΟΝΓΖ ΚΔΟΠΗΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΚΗΣΑΖΙΗΓΝ ΚΔΟΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Hydraenergy,Korff. ΚΗΣΑΙΑΟΝ ΔΡΣΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Hydraenergy,Korff. ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΚΝΠΣΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΚΝΠΣΝΣΥΟΗΡΖ ΛΗΘΝΙΔΡΡΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΚΝΙΝΠΗΥΡΖ ΚΑΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 Άξώκα Fendi L Acquarossa 75ml Notos com. ΚΝΚΡΕΗΓΝ?ΔΦΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Retin-ox ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΚΝΟΘΝΓΗΑΛΛΖ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Αζήλα) από ην Yianni Hair Spa. ΚΝΠΡΑΘΑ ΓΑΛΑΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ Άξσκα 212 VIP EDP NS Carolina Herrera 50ml, Sochiphar. ΚΝΣΗΑΛΑΘΖ ΑΟΓΟΥ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΚΞΑΘΔΙΑ ΠΡΙΗΑΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην Step by Step ζην Σαιάλδξη. ΚΞΑΙΖ ΘΑΙΙΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζνπεδηθό καζάδ ζην Asian Spa City Retreat (ζην Athenaeum InterContinental ζηελ Αζήλα) ΚΞΑΛΡΔΡΠΖ ΘΥΚΑΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΚΞΑΟΔΘΑ ΣΟΠΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο More by Demi, Νriflame. ΚΞΑΟΘΑΛΗΘΑ ΛΝΚΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ιηπ κπαικ Love, Jurlique. ΚΞΑΟΘΗΑ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΚΞΑΟΝΛΖ ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΚΞΑΠΙΑΟΖ ΠΞΟΗΓΝΙΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ από ηε ζεηξά Ecollagen, Oriflame. ΚΞΑΡΠΗΙΑ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Θεζζαινλίθε), από ην Yianni Hair Spa. ΚΞΑΡΠΗΙΖ ΘΟΗΑΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νινθιεξσκέλεο πεξηπνίεζεο θαη θξνληίδαο Body & Oral Henkel. ΚΞΑΣΑΟΗΓΝ ΑΛΡΗΓΝΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πίλαθαο ηεο επηινγήο ζαο, 2,00x1,40 εθ., Sticky. ΚΞΑΣΙΗΡΕΑΛΑΘΖ ΠΝΦΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΚΞΔΖ ΕΥΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ Ξαηδηθή θόξκα, DMN Sport. ΚΞΔΙΑΓΗΑ ΔΗΟΖΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΚΞΔΙΗΑ ΕΑΣΑΟΝΙΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ξνιόη «Hoops» κε θάζα από αηζάιη θαη ινπξάθη από θανπηζνύθ, Belsis. ΚΞΔΛΔΡΝ ΗΥΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΚΞΗΚΞΑ ΣΑΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 shopping bags από ηε ζεηξά Arte, Kem. ΚΞΗΚΞΝ ΣΟΗΠΡΗΑΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο More by Demi, Νriflame. ΚΞΝΕΗΝΛΔΙΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Multi-Correxion ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΚΞΝΕΗΝΛΔΙΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ξνιόη «Hoops» κε θάζα από αηζάιη θαη ινπξάθη από θανπηζνύθ, Belsis. ΚΞΝΡΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Holistic Beauty, Apivita. ΚΞΝΕΑΙΑΘΝ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κάζθα πξνζώπνπ Super Mask Sexy Glam Glow, Sephora. ΚΞΝΟΚΔΡΠΗΘΑ ΠΡΑΟΝΙΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Diadermine, Henkel. ΚΞΟΔΟΔ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΚΙΥΛΑ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ηλδηθό κάιιηλν ραιί, Ρen. ΚΙΥΛΑ ΔΙΔΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΚΠΗΟΙΖ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΚΥΠΗΓΝ ΛΔΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΛΗΘΑ ΔΙΗΠΑΒΔΡ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΛΗΘΝΙΑΗΓΝ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 Άξσκα Montblanc Legend Femme 80ml, Aromca. ΛΗΘΝΙΑΦΓΝ ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο καιιηώλ Syoss Glossing, Henkel. ΛΗΘΝΙΑΝ ΕΔΦΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΛΗΘΝΙΑΝ ΑΓΑΚΑΛΡΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΛΗΘΝΙΑΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΛΗΘΝΙΗΓΑΘΖ ΑΟΡΔΚΗΠ ΣΑΟΗΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΛΗΘΝΞΝΙΝ ΘΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΛΝΒΑ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΛΝΚΗΘΝ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΛΝΚΗΘΝ ΔΗΟΖΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΛΝΡΑΟΑ ΞΝΘΖΡΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΛΡΑΛΑΠΖ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε άξσκα θαη πξντόληα γηα ηελ πεξηπνίεζε ηνπ ζώκαηνο από ηε λέα ζεηξά White Musk Smoky Rose, The Body Shop. ΛΡΑΦΙΝ ΔΙΔΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΛΡΔΟΚΑΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κέηθαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΛΡΕΑΛΖ ΚΑΟΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Hydraenergy,Korff. ΛΡΝΛΑ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη αθξόινπηξα Ππληαγέο ηεο Κεζνγείνπ ηεο Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΜΑΛΘΝΞΝΙΝ ΚΑΟΗΑ-ΔΙΙΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ ηεο Erre Due, Aromca. ΜΓΗΑ ΑΛΡΟΗΑΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 πνύδξα Triple Pearl Powder ηεο Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΜΜΖ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΞΑΓΑΛΖ-ΚΑΓΘΑΛΑ NANTIA ΑΡΡΗΘΖ 1 ιεπθό βξαρηόιη «Slake Bracelet Square», Swarovski ΞΑΓΥΛΑ ΚΞΑΘΑΝΘΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην κεδεδνπσιείν Ρν Απνζηαθηήξηνλ ζηε Λέα Δξπζξαία. ΞΑΓΥΛΖ ΠΗΠΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Hydraenergy,Korff. ΞΑΙΑΚΗΓΑ ΞΝΙΜΔΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη κε πξντόληα θαζαξηζκνύ θαη πεξηπνίεζεο ηνπ δέξκαηνο Skin Care Line ηεο Radiant Professional, Hellenica. ΞΑΙΙΗΝ ΑΘΖΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΚΞΑΛΡΑΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πνύδξα Triple Pearl Powder ηεο Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ ΚΑΟΗΡΠΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Lady Million Paco Rabanne, Sochiphar. ΞΑΛΝ ΑΛΛΑ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΞΑΛΝΠΗΑΘΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 αηζάιηλν ξνιόη ζε ρξπζό θαη ξνδ ρξπζό κε δέξκα θαη ζηεθάλε δηαθνζκεκέλε κε ιακπεξά θξύζηαιια δηξγθόλ, Oxette, Perideo S.A. ΞΑΛΡΑ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 5 ζεη βαθήο καιιηώλ Syoss Oleo Intense 2 απνρξώζεσλ, Henkel. ΞΑΛΡΑΕΖ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Αζήλα) από ην Yianni Hair Spa. ΞΑΛΡΑΕΖ ΟΗΡΠΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Correctionist, Korff. ΞΑΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΞΑΞΑΒΑΠΗΙΔΗΝ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ηελ ελπδαηηθή θξέκα πξνζώπνπ Estée Lauder Revitalising Supreme, Estée Lauder Hellas. ΞΑΞΑΓΑΘΖ ΑΛΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl.

4 ΞΑΞΑΓΑΚΑΘΖ ΠΥΡΖΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ ηεο Erre Due, Aromca. ΞΑΞΑΓΖΚΖΡΟΗΝ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΞΑΞΑΓΖΚΖΡΟΗΝ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 πιαθνληέξα νξνθήο από ηε ζεηξά Delta Gloss Gold ηνπ νίθνπ Paulo Coelho, Καύξνο Φσηηζηηθά. ΞΑΞΑΓΝΓΗΑΛΛΑΘΖ ΔΗΟΖΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΞΑΞΑΓΝΓΗΑΛΛΖ ΓΗΥΡΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξώκα Fendi L Acquarossa 75ml Notos com. ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 Άξσκα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γξ. Παξάληεο. ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ ΞΑΛΥΟΑΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΞΑΞΑΕΝΓΙΝ ΘΙΔΝΛΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 θξέκα cc ηεο Olay, P&G. ΞΑΞΑΘΥΠΡΑ ΗΦΗΓΔΛΔΗΑ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΞΑΞΑΙΔΝΛΑΟΓΝ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΞΑΞΑΚΝΠΣΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΞΑΞΑΟΟΖΓΝΞΝΙΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΞΑΞΑΠΞΟΝ ΔΙΔΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 θνιηέ κε αιπζίδα από αηζάιη, Chryssa Creations. ΞΑΞΑΠΟΑΛΡΝ ΛΑΡΑΠΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 νξόο ζεξαπείαο πξνζώπνπ Oil Treatments από ηε ζεηξά Abeille Royale Treatments ηνπ Guerlain Notos com. ΞΑΞΑΡΕΖΘΑ ΕΑΘΙΗΛ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγέο ησλ 30, Αλέκε, ΞΑΞΑΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΞΑΞΑΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝ ΠΡΔΙΙΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΞΑΞΝΡΠΑΘΖ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΞΑΞΞΑ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΞΑΟΓΗΑΛΝ ΔΙΗΠΑΒΔΡ ΑΡΡΗΘΖ 1 ιεπθό βξαρηόιη «Slake Bracelet Square», Swarovski ΞΑΟΝΠΖ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην κεδεδνπσιείν Ρν Απνζηαθηήξηνλ ζηε Λέα Δξπζξαία. ΞΑΡΗΝ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΞΑΡΟΑΚΑΛΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην κεδεδνπσιείν Ρν Απνζηαθηήξηνλ ζηε Λέα Δξπζξαία. ΞΑΙΗΓΝ ΑΓΑΞΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΞΔΓΗΝ ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΞΔΡΟΑΘΖ AΟΓΟΥ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΞΔΡΟΗΓΖ ΔΑΛΘΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΞΗΙΑΡΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 5 ζεη βαθήο καιιηώλ Syoss Oleo Intense 2 απνρξώζεσλ, Henkel. ΞΙΑΓΓΔΠΖ ΠΡΑΟΝΙΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζπζθεπαζία κε πόζηκν θνιιαγόλν Pure Gold Collagen Ellinis Group. ΞΙΑΡΠΗΘΑ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΞΙΔΚΚΔΛΝ ΓΗΝΛΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη κε ηελ ελπδαηηθή θξέκα πξνζώπνπ Estée Lauder Revitalising Supreme, Estée Lauder Hellas. ΞΝΟΙΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 κέηθαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΞΝΓΑΟΗΓΝ ΚΝΠΣΝΙΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πεξηπνίεζε Oleotherapy Signature γηα 1 δεπγάξη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελνδνρείνπ Costa Navarino ζηελ Ξύιν, ΞΟΞΑΟΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νινθιεξσκέλεο πεξηπνίεζεο θαη θξνληίδαο Body & OralHenkel. ΞΟΞΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Biomaris, Goumas Wellness. ΟΑΙΙΖ ΡΝΙΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Retin-ox ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΟΑΚΞΗΑΓΝ ΣΑΟΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 αληηγεξαληηθή θξέκα εκέξαο Future Solution LX Total Protective Cream ηεο Shiseido, Shiseido Hellas. ΟΑΚΦΝ ΓΑΦΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΟΑΞΡΖ ΦΗΙΗΥ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΟΑΞΡΖ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζνπεδηθό καζάδ ζην Asian Spa City Retreat (ζην Hyatt Regency ζηε Θεζζαινλίθε) ΟΑΞΡΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 αληηξπηηδηθή ζεηξά Luminance Pearl Face Treatment, Yellow Rose. ΟΔΚΞΑΞΖ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζνπεδηθό καζάδ ζην Asian Spa City Retreat (ζην Hyatt Regency ζηε Θεζζαινλίθε). ΟΖΓΑ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΟΗΕΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ Ξαηδηθή θόξκα, DMN Sport. ΟΝΕΑΘΖΠ ΦΥΡΖΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Αζήλα) από ην Yianni Hair Spa. ΟΝΡΠΗΑ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην κεδεδνπσιείν Ρν Απνζηαθηήξηνλ ζηε Λέα Δξπζξαία. ΟΝΒΑ ΛΗΘΝΙΔΡΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΟΝΠΖ ΔΘΚΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΟΝΠΗΛΛΝ ΚΞΔΡΡ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ Ρζάληα δίρξσκε κε πιατλέο ηζέπεο, Doca. ΟΝΠΠΝ ΑΙΘΖΠΡΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΠΑΒΗΝΙΑΘΖ ΔΗΟΖΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξσκα Valentina Assoluto EDP NS 50ml, Sochiphar. ΠΑΘΔΙΙΑΟΗΓΖ ΦΥΡΔΗΛΖ ΦΟΑΓΘΗΠΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κέηθαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΠΑΙΑΚΞΑΠΖ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 Άξσκα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γξ. Παξάληεο. ΠΑΙΡΖ ΡΕΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ Sophisticated Eyes ηεο Seventeen, Hellenica. ΠΑΛΠΑΟΝΓΙΝ ΗΟΗΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΠΑΟΖΓΗΑΛΛΗΓΝ ΑΦΟΝΓΗΡΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΠΓΝΟΗΓΝ ΔΗΟΖΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΠΓΝΓΘΝ ΕΥΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 brunch 4 αηόκσλ ην θαζέλα ζην 7th thought ζην Σαιάλδξη. ΠΔΙΒΗΓΝ ΝΙΓΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζπζθεπαζία κε πόζηκν θνιιαγόλν Pure Gold Collagen Ellinis Group. ΠΔΙΗΓΝ ΔΘΚΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΠΔΟΒΔΡΕΝΓΙΝ ΙΔΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ξνιόη ρξνλνγξάθνο «Aquamarina Freelook-Quartz», κε έλδεημε εκεξνκελίαο, δεξκάηηλν ινπξί θαη θξύζηαιια swarovski ζηε ζηεθάλε, Βήρνο Υξνιόγηα. ΠΗΑΟΑΚΞΑΙΝ MAΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΠΗΓΑΙΑ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΠΗΓΔΟΖ ΞΝΙΚΛΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΠΗΓΖΟΑ ΘΟΗΑΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΠΗΡΑΟΑ ΕΑΣΑΟΝΙΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΠΘΑΚΛΔΙΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΠΘΑΟΡΠΑΛΖ ΔΙΔΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε δύν ζθεύε γηα ζεξβίξηζκα δάραξεο θαη δαραξίλεο γηα ηνλ θαθέ ή ην ηζάη από ιεπθό κάξκαξν Θάζνπ, Iktinos Marmaron. ΠΘΔΝΦΙΑΘΑ ΔΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 παηδηθό ραιί «Kids Border», ζε κπιε θαη θίηξηλν ρξώκα, Δθξαίκνγινπ. ΠΘΝΟΖ ΑΛΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Diadermine, Henkel. ΠΚΑΟΓΑ ΓΔΥΟΓΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΠΝΙΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο Nivea, BDF Hellas. ΠΝΙΡΑΛΗΓΝ ΕΥΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΠΝΦΖ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΠΞΑΛΝΞΝΙΝ ΑΛΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 shopping bags από ηε ζεηξά Arte, Kem. ΠΞΑΟΡΑΙΖ ΚΑΟΓΑΟΗΡΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΠΞΟΗΑΓΝ ΔΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΠΡΑΘΑΡΝ ANΑΠΡΑΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΠΡΑΗΘΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ιηπ κπαικ Love, Jurlique. ΠΡΑΗΘΝ ΗΥΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ηδελ, Staff Jeans. ΠΡΑΚΑΡΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 θξέκα πεξηπνίεζεο δέξκαηνο Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΠΡΑΚΑΡΖ ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 πίλαθαο ηεο επηινγήο ζαο, 2,00x1,40 εθ., Sticky. ΠΡΑΚΑΡΗΝ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΠΡΑΚΑΡΗΝ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΠΡΑΚΑΡΝΞΝΙΝ ΔΙΔΑΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ξνιόη «Oozoo» κε δεξκάηηλν ινπξάθη από ηε ζεηξά Timepieces,Ekaterini Jewellery. ΠΡΑΛΗΡΠΑ ΣΟΠΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΠΡΑΟΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ Ρζάληα κε 2 ρεξνύιηα & ύθαζκα ζηα πιατλά κπιε/θαθέ, Doca. ΠΡΑΟΝΙΑΘΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Retin-ox ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΠΡΑΟΝΙΗΑ ΓΗΝΛΠΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΠΡΔΦΑΛΑΘΖ ΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δσξνεπηηαγέο ησλ 30, Αλέκε, ΠΡΔΦΑΛΝΞΝΙΝ ΘΔΝΓΥΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο More by Demi, Νriflame. ΠΡΟΑΡΗΥΡΝ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 Άξσκα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γξ. Παξάληεο. ΠΡΟΝΓΓΙΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΠΟΚΑΙΖ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΠΦΑΘΗΥΡΑΘΖ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Korres. ΠΥΚΑΟΑΘΖ ΘΟΗΑΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΠΥΡΖΟΗΑΓΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΠΥΣΥΟΑΘΖ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νινθιεξσκέλεο πεξηπνίεζεο θαη θξνληίδαο Body & Oral Henkel. ΡΑΠΝΙΑ ΗΥΑΛΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Korres. ΡΑΠΡΠΝΓΙΝ RAFAILIA ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη Syn -ake κε ηελ αληηξπηηδηθή θξέκα Syn -ake Cream θαη ην ζέξνπκ Syn -ake Essence, Miriam Quevedo. ΡΔΙΗΝΠΖ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΡΕΑΓΑΘΖ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δεξκάηηλε ηζάληα, Ioannakourbela Basic, Ioannakourbela. ΡΕΑΘΥΠΡΑ ΘΑΙΙΗΝΞΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΡΕΑΛΖ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δσξνεπηηαγή 300 από ηελ εηαηξεία Candle Light ΡΕΔΙΔΞΖ ΔΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Multi-Correxion ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΡΕΗΝΟΑ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο καιιηώλ Syoss Glossing, Henkel. ΡΕΝΘΑ ΙΑΚΞΟΗΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη κε ακπνύιεο παινπξνληθνύ, botox, θνιιαγόλνπ & ρξπζνύ κε ραβηάξη, NEOBEAUTY. ΡΗΡΝ AΓΓΔΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ρξπζό δαρηπιίδη, Orofasma. ΡΝΘΑΡΙΗΓΝ ΑΛΡΗΝΞΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δεπγάξη γπαιηά ειίνπ Vogue, Luxottica Hellas. ΡΝΙΝΚΖ ΑΛΓΟΗΑΛΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΡΝΟΘΝΘΥΠΡΑ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο Nivea, BDF Hellas. ΡΝΟΡΝΟΖ ΚΟΡΥ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι.

5 ΡΟΑΓΝΙΗΑ ΞΔΞΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πίλαθαο ηεο επηινγήο ζαο, 2,00x1,40 εθ., Sticky. ΡΟΑΞΔΕΑΛΝΓΙΝ ΔΗΟΖΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 παιέηα καθηγηάδ Nude Luminizing Satin Eye Color Trio ηεο Shiseido, Shiseido Hellas. ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΗΓΝ ΠΡΔΙΙΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή θαξθίηζα κε ζηξαο, κε κεληαγηόλ θαξδηά θαη αιπζίδεο ηεο Dsquared2, Ξαγώλε. ΡΟΦΥΛΗΓΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Correctionist, Korff. ΡΠΑΒΔ ΑΘΑΛΑΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΡΠΑΓΘΑΙΖ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Θεζζαινλίθε), από ην Yianni Hair Spa. ΡΠΑΘΗΟΖ ΔΙΔΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΡΠΑΘΗΟΗΓΝ ΞΥΙΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κέηθαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΡΠΑΘΗΟΗΓΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΡΠΑΘΝΞΗΑΘΝ ΝΙΓΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 παηδηθό ραιί «Kids Border», ζε κπιε θαη θίηξηλν ρξώκα, Δθξαίκνγινπ. ΡΠΑΞΟΑΕΖ ΠΔΒΑΠΡΗΑΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 Άξσκα Montblanc Legend Femme 80ml, Aromca. ΡΠΑΡΠΝΙΖ ΟΑΛΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγέο ησλ 30, Αλέκε, ΡΠΔΞ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ Άξσκα 212 VIP EDP NS Carolina Herrera 50ml, Sochiphar. ΡΠΔΡΠΔΛΔΘΝ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Diadermine, Henkel. ΡΠΗΑΘΑΡΖΟΖ ΙΑΟΔΛΡΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΡΠΗΓΘΝ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεξαπεία πξνζώπνπ από ηε ζεηξά Abeille Royale Treatments ηνπ Guerlain, Notos com ΡΠΗΓΘΝΟΑΘΝ ΣΟΠΝΙΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΡΠΗΓΘΟΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 Άξσκα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΡΠΗΘΟΗΘΖ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΡΠΗΝΡΠΗΝ ΓΗΥΡΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Correctionist, Korff. ΡΠΗΟΗΓΥΡΖ ΔΙΔΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πίλαθαο ηεο επηινγήο ζαο, 2,00x1,40 εθ., Sticky. ΦΔΟΔΛΡΗΛΝ ΙΑΒΗΛΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΦΔΟΔΡΕΑΛΖ ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΦΗΙΗΞΞΝΞΝΙΗΡΖ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΦΗΝΟΑΛΡΖ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ Άξσκα 212 VIP EDP NS Carolina Herrera 50ml, Sochiphar. ΦΙΑΚΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΦΝΛΡΟΗΔ ΓΔΥΟΓΗΑ ΑΛΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Retin-ox ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΦΝΛΡΝΙΑΘΖ ΠΡΑΟΝΙΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ιηπ κπαικ Love, Jurlique. ΦΟΑΓΘΗΝΓΑΘΖ ΠΝΦΗΑ ΔΙΞΗΓΑ ΑΡΡΗΘΖ ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Holistic Beauty, Apivita. ΦΥΡΗΑΓΖ ΚΑΟΗΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο Nivea, BDF Hellas. ΦΥΡΗΑΓΝ ΚΞΔΙΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΦΥΡΗΑΓΝ ΠΑΟΟΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πίλαθαο ηεο επηινγήο ζαο, 2,00x1,40 εθ., Sticky. ΣΑΦΡΝΓΙΝ ΘΝΟΑΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΣΑΙΑ ΘΑΙΙΗΝΞΖ ΑΡΡΗΘΖ Ρζάληα κε κπξνζηηλή ηζέπε κπιε/θαθέ, Doca. ΣΑΙΘΗΑ ΔΗΟΖΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΣΑΙΝΦΡΖ ΡΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δσξεάλ πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 shopping bags από ηε ζεηξά Arte, Kem. ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΝ ΡΑΡΗΑΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΣΑΟΑΡΠΗΑΟΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΣΑΟΠΝΙΑ ΑΛΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ από ηε ζεηξά Ecollagen Oriflame. ΣΑΡΕΖ NANTY ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πνύδξα Triple Pearl Powder ηεο Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΣΑΡΕΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη κε ακπνύιεο παινπξνληθνύ, botox, θνιιαγόλνπ & ρξπζνύ κε ραβηάξη, NEOBEAUTY. ΣΑΡΕΖΓΔΥΟΓΗΝ ΚΟΠΗΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 θξέκα πεξηπνίεζεο δέξκαηνο Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΣΑΡΕΖΓΔΥΟΓΗΝ ΛΗΘΝΙΔΡΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ακπνύιεο παινπξνληθνύ, botox, θνιιαγόλνπ & ρξπζνύ κε ραβηάξη, NEOBEAUTY. ΣΑΡΕΖΙΗΑ ΓΔΥΟΓΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κεληαγηόλ από δέξκα θαη κέηαιιν κε αλάγιπθν γθξη-θαθέ δέξκα θαη ξνδ ρξπζό PVD, ck, The Swatch Group Greece. ΣΝΗΙΝΙΗΓΝ ΗΥΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΣΟΗΠΡΑΘΝΞΝΙΝ ΒΑΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΣΟΗΠΡΝΞΝΙΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 5 ζεη βαθήο καιιηώλ Syoss Oleo Intense 2 απνρξώζεσλ, Henkel. ΣΟΗΠΡΝΓΑ ΓΖΚΖΡΟΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πνπθ κε μύιηλν ζθειεηό,ηntro, Papadatos About a Sofa. ΣΟΠΑΦΗΓΝ MΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην Step by Step ζην Σαιάλδξη. ΣΟΠΝ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 θξέκα πεξηπνίεζεο δέξκαηνο Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΣΥΟΗΑΛΝΞΝΙΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΤΑΙΙΗΓΑΘΝ ΑΓΑΚΑΛΡΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΤΗΙΝΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝ ΘΙΔΝΞΑΡΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΤΗΛΑΘΖ ΘΔΝΓΥΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 άξσκα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. MOOR NATASSA ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. NAVARYAN HAYK ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. SIEHIC STEFANI ΑΡΡΗΘΖ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Θεζζαινλίθε), από ην Yianni Hair Spa. SPAHIU ASTRIT ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ZHURAKIVSKA IVANNA ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη Syn -ake κε ηελ αληηξπηηδηθή θξέκα Syn -ake Cream θαη ην ζέξνπκ Syn -ake Essence, Miriam Quevedo.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΟΘ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΟΘ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΟΘ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. ΑΓΓΕΟΛΔΣΤ ΑΡΑΣΑΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ ομορφιάσ More by Demi, Σriflame. ΑΓΣΡΑΣΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

Aγαπητέ επιβάτη, Dear passenger,

Aγαπητέ επιβάτη, Dear passenger, Aγαπητέ επιβάτη, καλωσήρθατε στην πτήση της Αegean Airlines. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας ξεφυλλίζοντας το έντυπο Shop on Board. Θα βρείτε επιλεγμένες προτάσεις επώνυμων Οίκων σε πολύ ελκυστικές

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό είναι. Fashion Να επιλέγεις, να δοκιμάζεις και να παίζεις με όλες τις νέες τάσεις που θα απογειώσουν τις καθημερινές σου εμφανίσεις.

Αυτό είναι. Fashion Να επιλέγεις, να δοκιμάζεις και να παίζεις με όλες τις νέες τάσεις που θα απογειώσουν τις καθημερινές σου εμφανίσεις. exofyllo_notos_final 28-03-08 19:13 ÂÏ 1 Fashion Να επιλέγεις, να δοκιμάζεις και να παίζεις με όλες τις νέες τάσεις που θα απογειώσουν τις καθημερινές σου εμφανίσεις. Accessories Να συνδυάζεις κοσμήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ THE BIBLE Ο κύπιορ ζηόσορ μαρ είναι η ζςνολική ικανοποίηζη ηος ηελικού καηαναλυηή. Απηή ε γξακκή έρεη ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ ζηνλ θνκκσηή ηα απνδνηηθά θαη πςειήο πνηόηεηαο εξγαιεία, επηηξέπνληαο

Διαβάστε περισσότερα

Η ECOLLAGEN. Γοητε α τη 14-2015 5/10-25/10 ΚΥ Σ

Η ECOLLAGEN. Γοητε α τη 14-2015 5/10-25/10 ΚΥ Σ Η ECOLLAGEN ΡΕΕΙ! Γοητεα τη Όμοφη ω 14-2015 5/10-25/10 ΚΥΣ Μ Ο ρ σ ψ ρ Μ Giordani Gold ί,. Δ ί Ιί, ί ί ί. Π α α αό αα, α α α, ό α. 32082 Natural Bronze NEW 32081 Natural Radiance 32084 Dark Bronze 32083

Διαβάστε περισσότερα

14-2015 5/10-25/10 Η ECOLLAGEN. Γοητε α τη. www.cosmeticsgr.gr

14-2015 5/10-25/10 Η ECOLLAGEN. Γοητε α τη. www.cosmeticsgr.gr Η ECOLLAGEN ΡΕΕΙ! 14-2015 5/10-25/10 Γοητεα τη Όμοφη ω Μ Ο ρ σ ψ ρ Μ Giordani Gold ί,. Δ ί Ιί, ί ί ί. Π α α αό αα, α α α, ό α. 32082 Natural Bronze NEW 32081 Natural Radiance 32084 Dark Bronze 32083 Natural

Διαβάστε περισσότερα

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή 3 Θωάννινα: Φνξεζηά αξρόληηζζαο 18 νπ αη. Απνηειείηαη από: ρξπζνθέληεην κεηαμωηό πνπθάκηζν, θαβάδη από κεηαμωηό ύθαζκα ζηνιηζκέλν εζωηεξηθά ζηηο πνδηέο, γηιέθν, πηξπηξί θεληεκέλα κε ρξπζό λήκα, δώλε κε

Διαβάστε περισσότερα

of fashion! WINTER 2011

of fashion! WINTER 2011 of fashion! WINTER 2011 WINTER 2011 editorial of fashion! Μία ακόμη σεζόν ανοίγεται μπροστά σας και το Shopping House είναι πάντα στη διάθεσή σας για να σας προσφέρει τις πιο αγαπημένες σας μάρκες

Διαβάστε περισσότερα

C A T A L O G U E. Is h t a r. c o m. c y 2 0 1 4

C A T A L O G U E. Is h t a r. c o m. c y 2 0 1 4 C A T A L O G U E Is h t a r. c o m. c y 2 0 1 4 Η IR D OR είλαη κηα ζεηξά θαιιπληηθώλ πνιπηειείαο ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζύγρξνλνπ ηξόπνπ δσήο. Σε απηή ηε ζεηξά θαιιπληηθώλ ζπλδπάδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

THE BIBLE Quantum Thermal Straightener

THE BIBLE Quantum Thermal Straightener THE BIBLE Quantum Thermal Straightener Θεξκηθή ηζησηηθή πνπ κεηαηξέπεη ηα ζγνπξά, θπκαηηζηά ή θξηδαξηζκέλα καιιηά, ζε εύρξεζηα, ππέξνρα ίζηα, ιεία κεηαμέληα κε ιάκςε. Quantum Thermal Straightener κε ηερληθά

Διαβάστε περισσότερα

Αλαηνκία θαη θπζηνινγία λπρηνύ, εκηλάξην Μαληθηνύξ,Πεληηθηνύξ,Απιή Βαθή,Ηκηκόληκε βαθή,υξήζε ηνπ ηξνρνύ.

Αλαηνκία θαη θπζηνινγία λπρηνύ, εκηλάξην Μαληθηνύξ,Πεληηθηνύξ,Απιή Βαθή,Ηκηκόληκε βαθή,υξήζε ηνπ ηξνρνύ. Αλαηνκία θαη θπζηνινγία λπρηνύ, εκηλάξην Μαληθηνύξ,Πεληηθηνύξ,Απιή Βαθή,Ηκηκόληκε βαθή,υξήζε ηνπ ηξνρνύ. Γηάξθεηα ζεκηλαξίνπ: 32 ώξεο Κόζηνο: 120 Σν ζεκηλάξην level 1 είλαη ην αξρηθό ζηάδην γηα θάπνηνλ

Διαβάστε περισσότερα

SPRING-SUMMER 2011. Feel like home

SPRING-SUMMER 2011. Feel like home SPRING-SUMMER 2011 Feel like home SPRING-SUMMER 2011 editorial Feel home like Μια μεγάλη φωτεινή άνοιξη! Η πιο χαρούμενη σεζόν της χρονιάς είναι εδώ και σας υποσχόμαστε πως η διάθεσή σας θα ανέβει κατακόρυφα,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν F M. FM GROUP World

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν F M. FM GROUP World Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν F M FM GROUP World Αγαπητοί κυρίες και κύριοι! Όταν σχεδιάζουμε να αγοράσουμε ένα καινούργιο άρωμα, βρισκόμαστε μπροστά σ ένα περίπλοκο δίλημμα. Σε μια τόσο πολυποίκιλη

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα»

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» 1 ΘΔΜΑ: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΜΟΓΑ ΤΝΣΔΛΔΣΔ: ηέιια Οίθνπηα. Αλαζηαζία Νηθνινύ. Σζακπίθα Κνπηνύδε. αξηθά Εσή. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ: ΣΑΓΚΑΡΖ ΣΡΑΣΟ ΣΟΛΖ ΟΦΗΑ 2 ...ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

STANDS ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

STANDS ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ` STANDS ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ BLUE CAFFE Εμπνευσμένη από Light Blue D&G AMELIE Εμπνευσμένη από L'Eau D'Issey Miyake 10.20350 10.20358 GARDEN OF FLOWERS ORIENTAL Εμπνευσμένη από Flower Oriental

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια :

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια : Σνπνζεζία Σν μελνδνρείν βξίζθεηαη ζην καγεπηηθό ρσξηό ησλ πβόησλ, ρηηζκέλν ζην ιόθν ηνπ νηθηζκνύ πάλσ από ηελ παξαιία ηεο Μπέιια Βξάθα. Έλα ζπγθξόηεκα πςειήο αηζζεηηθήο θαη ππεξεζηώλ πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

Τα πξντόληα ISO εμαζθαιίδνπλ ζηα καιιηά λα παίξλνπλ πάληα απηό πνπ ρξεηάδνληαη θαη ηνπο αμίδεη. Με ηηο θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο, ζπλ πέληε απνιύησο

Τα πξντόληα ISO εμαζθαιίδνπλ ζηα καιιηά λα παίξλνπλ πάληα απηό πνπ ρξεηάδνληαη θαη ηνπο αμίδεη. Με ηηο θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο, ζπλ πέληε απνιύησο Τα πξντόληα ISO εμαζθαιίδνπλ ζηα καιιηά λα παίξλνπλ πάληα απηό πνπ ρξεηάδνληαη θαη ηνπο αμίδεη. Με ηηο θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο, ζπλ πέληε απνιύησο κνλαδηθέο ζεξαπεπηηθέο αγσγέο πξνζηαζίαο ηξίραο γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

COF CONSULTANTS ORDER FORM ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ. από 01/ 12/ 2 0 1 4 έ ω ς 28/ 1 2/ 2 0 1 4

COF CONSULTANTS ORDER FORM ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ. από 01/ 12/ 2 0 1 4 έ ω ς 28/ 1 2/ 2 0 1 4 Δείξτε τον απίθανο κατάλογο 17 σε όλους, απογειώστε τις πωλήσεις σας & εκπληρώστε τα όνειρά σας! COF 112025 Κατάλογος 17 Ελλάδος 1 τεμ 757967 Κατάλογος 17 Ελλάδος 5 τεμ 3.00 757984 Κατάλογος 17 Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Άλλα Παηέξα 16 Φεβξνπαξίνπ 2012

Άλλα Παηέξα 16 Φεβξνπαξίνπ 2012 Άλλα Παηέξα 16 Φεβξνπαξίνπ 2012 ηζηνξία Η ηζηνξία Ξεθηλά ην 1972 όηαλ ε Νίθε θαη ν Νίθνο Κνπηζηαλάο δεκηνπξγνύλ ηα πξώηα θπζηθά πξνϊόληα πνπ πεξηέρνπλ πξόπνιε, κέιη, βαζηιηθό πνιηό, θπηηθά εθρπιίζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

COF CONSULTANTS ORDER FORM

COF CONSULTANTS ORDER FORM COF CONSULTANTS ORDER FORM ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 5 από 18/03/2013 έως 0/04/2013 ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΩ Μέσω Internet στο www.oriflame.gr. Για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης στο site μας επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

CITY GATE branding opportunities. Καλϊσ ιρκατε ςτο City Gate. Καλϊσ ιρκατε ςτο χϊρο του fun shopping experience!

CITY GATE branding opportunities. Καλϊσ ιρκατε ςτο City Gate. Καλϊσ ιρκατε ςτο χϊρο του fun shopping experience! CITY GATE branding opportunities Καλϊσ ιρκατε ςτο City Gate. Καλϊσ ιρκατε ςτο χϊρο του fun shopping experience! CITY GATE LOCATION Βξίζθεηαη ζηε λέα δπηηθή είζνδν ηεο Θεζζαινλίθεο Πξόθεηηαη γηα ην κνλαδηθό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα