ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΩΡΟ ΑΓΓΔΙΖ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΩΡΟ ΑΓΓΔΙΖ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο."

Transcript

1 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΩΡΟ ΑΓΓΔΙΖ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΑΓΓΔΙΗΓΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο More by Demi, Νriflame. ΑΓΝΟΑΠΡΝ ΑΓΓΔΘΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΑΓΑΚΗΓΝ ΦΑΗΓΟΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΑΘΑΛΑΠΗΝ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΑΗΛΑΡΕΗΝΓΙΝ ΔΗΟΖΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ραιί γηα ηδάθη, Fur Deco. ΑΘΗΙΝΓΙΝ ΔΙΔΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΑΘΟΗΡΗΓΝ ΠΡΔΙΙΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΑΙΑΦΑΘΖ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΔΗΟΖΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 πξίδα κε USB γηα smartphones, tablets, ςεθηαθέο κεραλέο, MP3 players, ηεο εηαηξείαο ΑΒΒ. ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη νινθιεξσκέλεο πεξηπνίεζεο θαη θξνληίδαο Body & Oral Henkel. ΑΚΞΔΟΗΑΓΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο Baby Gift Box, Neal s Yard. ΑΛΑΓΛΥΠΡΑΘΖ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΑΛΑΓΛΥΠΡΗΓΝ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην Step by Step ζην Σαιάλδξη. ΑΛΑΠΡΑΠΗΝ ΘΟΑΠΒΝΙΝΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγέο ησλ 30, Αλέκε, ΑΛΑΠΡΑΠΗΝ ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΑΛΑΠΡΑΠΝΞΝΙΝ ΓΟΖΓΝΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ηελ ελπδαηηθή θξέκα πξνζώπνπ Estée Lauder Revitalising Supreme, Estée Lauder Hellas. ΑΛΓΟΗΘΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΑΛΡΥΛΗΑΓΝ ΚΗΟΔΙΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Korres. ΑΛΡΥΛΗΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 άξσκα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. ΑΛΡΥΛΗΝ ΛΑΡΑΠΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΑΜΗΥΡΖ ΒΑΟΒΑΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δεπγάξη ζθνπιαξίθηα από ηε ζεηξά Rising Star, Ekaterini Jewellery. ΑΞΝΠΡΝΙΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη αθξόινπηξα Ππληαγέο ηεο Κεζνγείνπ ηεο Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΑΞΝΠΡΝΙΝΞΝΙΝ ΑΞΝΠΡΝΙΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο Nivea, BDF Hellas. ΑΞΝΠΡΝΙΝΞΝΙΝ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΑΟΑΚΞΑΡΕΖ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΑΟΓΟΗΑΓΖ ΔΙΙΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΑΟΓΟΗΝ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΑΟΘΝΙΖ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 θξνθό beauty bag κε πξντόληα γηα ηελ πεξηπνίεζε ησλ λπρηώλ, Brillbird. ΑΠΖΚΑΘΖ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ από ηε ζεηξά Ecollagen, Oriflame. ΑΠΖΚΑΘΝΞΝΙΝ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΑΠΙΑΛΗΓΝ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη Gucci Première EDP 30ml κε δώξν Body Lotion 50ml,P&G Prestige. ΑΓΔΟΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Θεζζαινλίθε), από ην Yianni Hair Spa. ΑΓΝΠΡΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ρξηζηνπγελληάηηθν αξσκαηηθό ζεη Dolce & Gabbana pour Femme EDP 50ml κε δώξν miniature & lipstick, P&G Prestige. ΒΑΕΝΟΑ ΑΙΔΜΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΒΑΗΙΑ ΑΛΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη αθξόινπηξα Ππληαγέο ηεο Κεζνγείνπ ηεο Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΒΑΟΓΑΘΖ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξσκα Montblanc Legend Femme 80ml, Aromca. ΒΑΟΙΑΚΖ ΚΞΔΡΡ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΒΑΟΝΡΠΖΠ ΑΗΚΗΙΗΑΛΝΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΒΑΠΗΙΑΟΑΘΖ ΑΛΛΑ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Holistic Beauty, Apivita. ΒΑΠΗΙΔΗΑ ΠΡΝΦΘΝΞΝΙΝ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΝ ΑΓΑΚΑΛΡΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΒΑΠΗΙΗΘΝ ΛΑΛΡΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη Lady Million Paco Rabanne, Sochiphar. ΒΑΠΠΑΘΖΠ ΘΥΠΡΑΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΒΔΦΕΖ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΒΔΟΛΑΟΓΝ ΘΔΝΓΥΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξσκα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΒΗΔΛΛΑ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΒΗΝΙΗΛΡΕΖ ΓΖΚΖΡΟΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΒΙΑΣΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Θεζζαινλίθε), από ην Yianni Hair Spa. ΒΙΑΣΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξσκα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΒΙΑΣΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 Aromatherapy Massage θαη 1 ζεξαπεία πξνζώπνπ Miracle Effect, Swan. ΒΙΑΣΝ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγέο ησλ 30, Αλέκε, ΒΝΓΗΑΡΕΖ ΚΑΗΟΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΒΝΙΙΑ ΣΑΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη νινθιεξσκέλεο πεξηπνίεζεο θαη θξνληίδαο Body & Oral Henkel. ΒΝΟΓΗΑ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην Step by Step ζην Σαιάλδξη. ΒΝΟΛΗΥΡΑΘΖ ΞΖΛΔΙΝΞΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΒΝΡΠΝΙΖ ΚΖΡΠΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΒΝΕΑ ΘΑΙΙΗΝΞΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δαρηπιίδη, Jools. ΒΝΟΓΑΛΑ ΒΗΘ ΑΡΡΗΘΖ 1 θξέκα ρεξηώλ Citrus Hand Lotion, 1 νξόο Beauty Sleep Concentrate, θαη 1 ινζηόλ ληεκαθηγηάδ γηα ηα κάηηα Organic Eye Make-up Remover, Neal s Yard. ΒΝΡΝ ΛΗΘΝΙΔΡΡΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 brunch 4 αηόκσλ ην θαζέλα ζην 7th thought ζην Σαιάλδξη. ΓΑΒΟΑ ΠΡΔΦΑΛΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ξνιόη «Pure» από αλνμείδσην αηζάιη, δέξκα, sapphire crystal θαη καύξν δηακάληη rose cut, Pandora. ΓΑΕΔΡΑ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κάζθα πξνζώπνπ Super Mask Sexy Glam Glow, Sephora. ΓΑΙΑΛΖ ΑΘΑΛΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΓΑΙΑΡΔΗΑ ΘΑΠΘΑΚΑΛΗΓΝ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ Sensual Green ηεο Radiant Professional,Hellenica. ΓΑΟΗΓΑ ΔΗΟΖΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ξνιόη «Fleur» από αλνμείδσην αηζάιη, δέξκα, sapphire crystal, δηακάληηα θαη καύξν δηακάληη rose cut, κε δπλαηόηεηα ελαιιαγήο ζην ινπξάθη, Pandora. ΓΑΡΔΘΑ ΙΗΡΠΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΓΔΥΟΓΗΑΓΝ ΔΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΓΔΥΟΓΊΝ ΔΑΓΓΔΙΊΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ξνιόη «Hoops» κε θάζα από αηζάιη θαη ινπξάθη από θανπηζνύθ, Belsis. ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Multi-Correxion ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΓΗΑΛΛΑΘΑ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΓΗΑΛΛΑΘΝΞΝΙΝ ΓΗΝΙΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 αηζάιηλν ξνιόη ζε ρξπζό θαη ξνδ ρξπζό κε δέξκα θαη ζηεθάλε δηαθνζκεκέλε κε ιακπεξά θξύζηαιια δηξγθόλ, Oxette, Perideo S.A. ΓΗΑΛΛΑΘΝ ΚΑΟΗΔΡΡΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο καιιηώλ ηεο René Furterer, 60, Pierre Fabre. ΓΗΑΛΛΖ ΔΙΙΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζπζθεπαζία κε πόζηκν θνιιαγόλν Pure Gold Collagen Ellinis Group. ΓΗΑΛΛΝ ΙΗΕΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Hydraenergy,Korff. ΓΗΑΠΠΑΟΖ ΝΙΓΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΓΘΑΟΑΒΔΙΖ BIKY ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο καιιηώλ ηεο Klorane, Pierre Fabre. ΓΘΑΟΗΙΑ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΓΘΗΘΑ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 αληηγεξαληηθή θξέκα πξνζώπνπ Sensai by Kanebo SCP Lift Remodelling Cream, Λotosgalleries. ΓΘΗΛΑ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΓΘΝΛΡΗΛΝ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΓΘΝΡΠΖ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΓΙΖΛΗΑ ΕΑΦΔΗΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δσξνεπηηαγέο ησλ 30, Αλέκε, ΓΟΑΤΑ ΑΟΓΟΥ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Multi-Correxion ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΓΟΔΒΔΛΗΡΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ Ρζάληα κε θαπάθη & ύθαζκα ζηα πιατλά κπιε/θαθέ, Doca. ΓΟΖΓΝΟΗΑΓΝ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΓΟΖΓΝΟΗΓΝ XΟΠΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 θνιηέ κε ινπινύδη ζε ξνδ ρξπζό θαη essenza,very Gavello. ΓΟΖΓΝΟΝΞΝΙΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΓΟΛΑ ΚΑΟΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ελπδαηηθή θξέκα Ibuki Refining Moisturizer Enriched ηεο Shiseido,Shiseido Hellas. ΓΑΓΙΑ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ιεπθό βξαρηόιη «Slake Bracelet Square», Swarovski ΓΑΓΟΔ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΓΑΚΑΠΘΝ ΗΥΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΓΑΚΝΟΑΘΖ ΑΟΗΑΓΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΓΔΘΑΒΑΙΙΑ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΓΔΚΔΟΡΕΖ ΒΑΠΥ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΓΔΟΚΔΛΡΕΝΓΙΝ ΦΑΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΓΖΚΑΟΔΠΖ ΠΝΦΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΓΖΚΑΟΘΝ ΔΙΔΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 Άξσκα Valentina Assoluto EDP NS 50ml, Sochiphar. ΓΖΚΖΡΟΝΙΖ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΓΖΚΝ ΒΑΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΓΗΑΙΙΑ ΒΑΠΥ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΓΗΑΚΑΛΡΖ ΓΖΚΖΡΟΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Retin-ox ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΓΗΑΚΑΛΡΝΞΝΙΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΓΝΘΑ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΓΝΙΓΔΟΑΘΖ ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 brunch 4 αηόκσλ ην θαζέλα ζην 7th thought ζην Σαιάλδξη. ΓΝΚΡΠΝΞΝΙΝ ΒΑΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΓΝΟΗΓΑ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 άξσκα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. ΓΟΑΘΗΝ ΓΗΥΟΓΝΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΓΟΔΠΠΗΝ ΦΥΡΔΗΛΉ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Holistic Beauty, Apivita. ΓΟΗΡΠΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΔΙΔΘΔΟΗΑΓΝ ΑΟΓΟΥ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Diadermine, Henkel.

2 ΔΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ ΔΗΟΖΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξσκα Valentina Assoluto EDP NS 50ml, Sochiphar. ΕΑΟΘΑΛΗΡΖ ΈΦΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΕΑΦΔΗΟΑΘΖ ΓΖΚΖΡΟΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΕΑΦΗΟΑΘΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη Syn -ake κε ηελ αληηξπηηδηθή θξέκα Syn -ake Cream θαη ην ζέξνπκ Syn -ake Essence, Miriam Quevedo. ΕΑΣΑΟΗΑ ΠΝΦΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΕΑΣΑΟΗΑΓΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δεπγάξη ζθνπιαξίθηα, Jools. ΕΑΣΑΟΗΝ ΔΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΕΑΣΑΟΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΕΔΟΒΑ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 άξσκα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. ΕΖΠΖ ΘΑΠΠΗΑΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη κε άξσκα θαη πξντόληα γηα ηελ πεξηπνίεζε ηνπ ζώκαηνο από ηε λέα ζεηξά White Musk Smoky Rose, The Body Shop. ΕΖΠΖ ΓΖΚΖΡΟΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΕΖΠΗΚΝΞΝΙΝ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΕΖΠΝΞΝΙΝ ΙΝΘΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ελέζηκε κεζνζεξαπεία Gallery Spa. ΕΗΓΘΔΟΗΓΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΕΗΘΝΙΑΟΖ ΒΔΟΝΛΗΘΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΕΝΙΗΑ ΔΙΔΛ ΑΡΡΗΘΖ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Αζήλα) από ην Yianni Hair Spa. ΕΝΟΝΓΖ ΠΡΔΙΙΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΖΙΗΑΓΝ MATINA ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΘΑΛΝ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΘΔΑΘΝ ΓΗΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 5 ζεη βαθήο καιιηώλ Syoss Oleo Intense 2 απνρξώζεσλ, Henkel. ΘΔΝΓΥΟΑΡΝ ΦΙΑΒΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ιεπθό βξαρηόιη «Slake Bracelet Square», Swarovski ΘΔΝΓΥΟΖ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΘΔΝΓΥΟΗΓΝ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΘΔΝΓΥΟΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο More by Demi, Νriflame. ΘΔΝΓΥΟΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζηξνγγπιή ηζάληα, Doca. ΗΑΠΥΛΗΓΝ ΦΟΝΠΥ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΗΑΠΥΛΗΓΝ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΗΛΡΕΖ ΑΗΚΗΙΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Diadermine, Henkel. ΗΝΟΓΑΛΗΓΝ ΦΙΥΟΔΛΡΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ από ηε ζεηξά Ecollagen,Oriflame. ΗΥΠΗΦΗΓΝ ΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΘΑΓΗΝΘΙΖ ΑΛΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΘΑΓΝΓΙΝ ΔΦΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζνπεδηθό καζάδ ζην Asian Spa City Retreat (ζην Hyatt Regency ζηε Θεζζαινλίθε) ΘΑΕΑΛΡΕΗΓΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 θξέκα cc ηεο Olay, P&G. ΘΑΘΝΟΗΥΡΖ ΑΗΚΗΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 chocolate massage Gallery Spa. ΘΑΙΑΘΑ-ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ ΠΡΔΙΙΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Αζήλα) από ην Yianni Hair Spa. ΘΑΙΑΚΞΝΘΗΛΖ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΘΑΙΖΥΟΑΘΖ ΞΝΞΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δσξεάλ πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΘΑΙΝΒΟΛΑ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΘΑΙΝΞΗΡΑ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Multi-Correxion ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΘΑΙΝΠΖ ΔΟΚΗΝΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΘΑΙΦΑΓΗΑΛΛΖ ΘΑΙΝΚΝΗΟΑ ΆΛΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη αθξόινπηξα Ππληαγέο ηεο Κεζνγείνπ ηεο Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΘΑΚΞΑΛΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζνπεδηθό καζάδ ζην Asian Spa City Retreat (ζηε Φηινζέε) ΘΑΛΑΘΖ ΘΙΑΗΟΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΘΑΞΙΑΛΗΓΝ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΘΑΞΛΝΓΗΑΛΛΖ ΈΙΔΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 βακβαθεξή κπινύδα, Napapijri, Alia. ΘΑΞΞΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΘΑΞΞΑ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΘΑΟΑΓΔΥΟΓΗΑΓΝ ΗΝΙΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο καιιηώλ Syoss Glossing, Henkel. ΘΑΟΑΓΔΥΟΓΝ ΚΑΟΓΑΟΗΡΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 μύιηλν θνκνδίλν, inart. ΘΑΟΑΘΑΡΠΑΛΖ ΔΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 θαζθόι M Missoni,Linea Imports. ΘΑΟΑΙΖ ΘΔΝΓΥΟΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΘΑΟΑΞΔΡΟΝ ΚΑΗΟΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΘΑΟΑΞΗΞΔΟΖΠ CHRIS ΑΡΡΗΘΖ 1 ξνιόη ζε ξνδ ρξπζό κε nude ινπξάθη από ηε ζεηξά Feeling, Vogue. ΘΑΟΑΠΡΔΟΓΗΝ ΑΓΝΟΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΘΑΟΑΡΕΗΘΝ ΙΑΚΞΟΗΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΘΑΟΑΦΙΙΗΓΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 θξέκα cc ηεο Olay, P&G. ΘΑΟΓΑΘΝ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 θξέκα πεξηπνίεζεο δέξκαηνο Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΘΑΟΚΝΗΟΖ ΔΙΙΖ ΑΡΡΗΘΖ έιαην Argane ηεο Galénic γηα ην πξόζσπν,pierre Fabre. ΘΑΟΞΗΓΖΠ ΘΟΗΑΘΝΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΘΑΠΠΔΙΝΟΖ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΘΑΡΠΑΛΝ ΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο Nivea, BDF Hellas. ΘΑΡΠΝΙΑ ΓΗΥΡΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 καληθηνύξ θαη 1 πεληηθηνύξ spa L.A. NAIL BAR (θαηόπηλ ηειεθσληθνύ ξαληεβνύ). ΘΑΡΠΝΙΑΘΖ ΠΝΦΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 5 ζεη βαθήο καιιηώλ Syoss Oleo Intense 2 απνρξώζεσλ, Henkel. ΘΑΡΠΝΙΑΘΝ ΑΘΑΛΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 νξόο ζεξαπείαο πξνζώπνπ Oil Treatments από ηε ζεηξά Abeille Royale Treatments ηνπ Guerlain Notos com. ΘΔΚΔΛΡΠΔΡΠΗΓΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 Άξσκα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γξ. Παξάληεο. ΘΝΓΔΙΙΑ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξσκα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γξ. Παξάληεο. ΘΝΘΘΑΙΑ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πνύδξα Triple Pearl Powder ηεο Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΘΝΘΘΗΛΗΓΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην Step by Step ζην Σαιάλδξη. ΘΝΘΙΑΛΖ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 πξίδα κε USB γηα smartphones, tablets, ςεθηαθέο κεραλέο, MP3 players, ηεο εηαηξείαο ΑΒΒ. ΘΝΘΝΛΔΠΖ ΟΑΛΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 brunch 4 αηόκσλ ην θαζέλα ζην 7th thought ζην Σαιάλδξη. ΘΝΘΝΡΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΘΝΙΗΝ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ιηπ κπαικ Love, Jurlique. ΘΝΙΙΑΟΖ ΔΟΗΔΡΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Holistic Beauty, Apivita. ΘΝΙΙΗΑ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΘΝΚΞΝΙΑΘΖ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΘΝΚΞΝΡΖ ΑΛΓΟΝΛΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξσκα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΘΝΛΡΑΙΔΘΑ ΣΟΗΠΡΗΑΛΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Biomaris, Goumas Wellness. ΘΝΛΡΔΙΖ ΚΑΟΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη εζώξνπρα JLo, Yamamay. ΘΝΛΡΝΓΗΥΟΓΝ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΘΝΟΛΑΟΝ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΘΝΠΚΑ ΓΖΚΖΡΟΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΘΝΡΠΗΑΠ ΒΑΓΓΔΙΖΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΘΝΡΠΝΙΑΘΝ ΑΟΔΡΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 θξέκα πεξηπνίεζεο δέξκαηνο Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΘΝΘΗΝ ΞΝΙΜΔΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξώκα Fendi L Acquarossa 75ml Notos com. ΘΝΚΑΡΝ ΔΘΑΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΘΝΟΝΓΗΑΛΛΖ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΘΝΡΟΝΚΑΛΝ ΞΝΙΒΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δεπγάξη ρεηξνπνίεηα ζθνπιαξίθηα, dedonaki. ΘΝΡΟΝΚΞΔΕΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΘΝΡΠΝΘΥΠΡΑ ΠΞΟΗΓΥΛΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΘΟΔΞΝΟΖ ΔΗΟΖΛΖ ΑΡΡΗΘΖ ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Holistic Beauty, Apivita. ΘΟΗΓΘΑ ΚΑΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΘΟΗΘΟΖ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΘΡΔΛΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη αθξόινπηξα Ππληαγέο ηεο Κεζνγείνπ ηεο Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΘΞΟΑΗΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΘΟΗΑΕΖ ΑΟΗΑΓΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην κεδεδνπσιείν Ρν Απνζηαθηήξηνλ ζηε Λέα Δξπζξαία. ΘΟΗΑΘΑΘΖ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Korres. ΘΟΗΑΘΝΞΝΙΝ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΘΟΗΔΙΔΖΚΝΛΗΓΝ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΘΟΗΠΝΓΙΝ ΘΝΟΑΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΘΟΗΡΠΖ ΔΙΔΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖ ΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΙΑΓΗΝ ΣΟΠΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΙΑΕΝ ΚΑΟΗΑΙΔΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πνύδξα Triple Pearl Powder ηεο Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΙΑΚΞΑΓΑΟΖ ΔΦΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 brunch 4 αηόκσλ ην θαζέλα ζην 7th thought ζην Σαιάλδξη. ΙΑΚΞΟΑΘΝΞΝΙΝ ΠΡΔΙΙΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΙΑΚΞΟΝ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΙΔΒΔΛΡΖ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ξνιόη, Jools. ΙΗΒΔΟΖ ΔΗΟΖΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΙΝΓΝΘΔΡΖ ΔΦΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΙΝΘΝΞΝΙΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΙΘΝΓΙΝ ΣΟΠΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ηλδηθό ραιί Fessa, Κάξζα Γξακκελίδνπ. ΙΡΟΑ ΒΑΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο καιιηώλ Syoss Glossing, Henkel.

3 ΚΑΘΗΝ ΠΡΑΟΝΙΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΚΑΘΟΖ ΠΡΑΟΝΙΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΚΑΘΟΖ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 μύιηλν πνδήιαην, Laro. ΚΑΘΟΗΓΝ ΔΗΟΖΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΚΑΘΟΗΓΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΚΑΘΟΝΞΝΙΝ ΣΑΗΓΥ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖ ΣΑΟΝΙΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ηδελ, Staff Jeans. ΚΑΙΑΜΗΑΛΑΘΖ ΠΝΦΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΚΑΙΗΣΝΓΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 δσξεάλ πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΚΑΙΙΗΛΖ ΚΑΟΝΓΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΚΑΙΝΠΖ ΔΙΗΠΑΒΔΡ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο καιιηώλ Syoss Glossing, Henkel. ΚΑΛΓΑΘΑ ΠΡΑΚΑΡΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 βεινπηέ ζθακπό, inart. ΚΑΛΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΚΑΛΝΠΑΘΖ ΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Korres. ΚΑΛΡΕΑΒΗΛΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΚΑΛΥΙΔΠΑΘΖ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 βεινπηέ ζθακπό, inart. ΚΑΟΑΞΗΓΝ ΒΗΘΡΥΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΚΑΟΓΑΟΗΡΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δεξκάηηλε ηζάληα, Carpisa. ΚΑΟΓΑΟΗΡΖ ΔΓΔΛΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΚΑΟΓΔΡΑΘΖ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 Άξσκα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΚΑΟΓΑ ΑΛΡΥΛΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεξαπεία πξνζώπνπ από ηε ζεηξά Abeille Royale Treatments ηνπ Guerlain, Notos com ΚΑΟΘΑΘΖ ΔΙΙΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ιηπ κπαικ Love, Jurlique. ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Ξαηδηθή θόξκα, DMN Sport. ΚΑΟΘΝΙΑΘΖ ΟΑΛΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Correctionist, Korff. ΚΑΟΟΑ ΠΥΡΖΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 άξσκα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. ΚΑΟΡΕΝΘΝ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 θξέκα καηηώλ Βio Performance-Super Corrective ηεο Shiseido, Shiseido Hellas. ΚΑΠΓΑΙΗΑ ΓΗΥΡΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΚΑΠΡΗΣΗΓΝ ΠΔΒΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΚΑΠΡΝΟΑΘΖ ΞΝΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΚΑΠΡΟΝΓΗΑΛΛΖ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΚΑΡΔΚΡΕΖ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΚΑΡΠΗΑ ΒΗΘΡΥΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Lady Million Paco Rabanne, Sochiphar. ΚΑΟΑΓΑΛΖ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζπλεδξία Cryolipolysis κε ηε κέζνδν Lipofreeze Gallery Spa. ΚΑΟΝΚΑΡΖ ΔΠΡΟΑΡΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κέηθαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΚΔΛΔΘΝ ΑΙΔΘΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ιεπθό βξαρηόιη «Slake Bracelet Square», Swarovski ΚΔΡΑΜΑ ΔΙΒΗΑΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ ηεο Erre Due, Aromca. ΚΔΡΠΝ ΓΑΛΑΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΚΔΡΠΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ από ηε ζεηξά Ecollagen, Oriflame. ΚΖΡΟΝΓΔΥΟΓΝ ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Correctionist, Korff. ΚΖΡΟΝΓΖ ΚΔΟΠΗΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΚΗΣΑΖΙΗΓΝ ΚΔΟΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Hydraenergy,Korff. ΚΗΣΑΙΑΟΝ ΔΡΣΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Hydraenergy,Korff. ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΚΝΠΣΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΚΝΠΣΝΣΥΟΗΡΖ ΛΗΘΝΙΔΡΡΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΚΝΙΝΠΗΥΡΖ ΚΑΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 Άξώκα Fendi L Acquarossa 75ml Notos com. ΚΝΚΡΕΗΓΝ?ΔΦΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Retin-ox ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΚΝΟΘΝΓΗΑΛΛΖ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Αζήλα) από ην Yianni Hair Spa. ΚΝΠΡΑΘΑ ΓΑΛΑΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ Άξσκα 212 VIP EDP NS Carolina Herrera 50ml, Sochiphar. ΚΝΣΗΑΛΑΘΖ ΑΟΓΟΥ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΚΞΑΘΔΙΑ ΠΡΙΗΑΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην Step by Step ζην Σαιάλδξη. ΚΞΑΙΖ ΘΑΙΙΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζνπεδηθό καζάδ ζην Asian Spa City Retreat (ζην Athenaeum InterContinental ζηελ Αζήλα) ΚΞΑΛΡΔΡΠΖ ΘΥΚΑΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη Euphoria Calvin Klein, Coty Prestige. ΚΞΑΟΔΘΑ ΣΟΠΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο More by Demi, Νriflame. ΚΞΑΟΘΑΛΗΘΑ ΛΝΚΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ιηπ κπαικ Love, Jurlique. ΚΞΑΟΘΗΑ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΚΞΑΟΝΛΖ ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΚΞΑΠΙΑΟΖ ΠΞΟΗΓΝΙΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ από ηε ζεηξά Ecollagen, Oriflame. ΚΞΑΡΠΗΙΑ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Θεζζαινλίθε), από ην Yianni Hair Spa. ΚΞΑΡΠΗΙΖ ΘΟΗΑΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νινθιεξσκέλεο πεξηπνίεζεο θαη θξνληίδαο Body & Oral Henkel. ΚΞΑΣΑΟΗΓΝ ΑΛΡΗΓΝΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πίλαθαο ηεο επηινγήο ζαο, 2,00x1,40 εθ., Sticky. ΚΞΑΣΙΗΡΕΑΛΑΘΖ ΠΝΦΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΚΞΔΖ ΕΥΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ Ξαηδηθή θόξκα, DMN Sport. ΚΞΔΙΑΓΗΑ ΔΗΟΖΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΚΞΔΙΗΑ ΕΑΣΑΟΝΙΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ξνιόη «Hoops» κε θάζα από αηζάιη θαη ινπξάθη από θανπηζνύθ, Belsis. ΚΞΔΛΔΡΝ ΗΥΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΚΞΗΚΞΑ ΣΑΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 shopping bags από ηε ζεηξά Arte, Kem. ΚΞΗΚΞΝ ΣΟΗΠΡΗΑΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο More by Demi, Νriflame. ΚΞΝΕΗΝΛΔΙΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Multi-Correxion ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΚΞΝΕΗΝΛΔΙΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ξνιόη «Hoops» κε θάζα από αηζάιη θαη ινπξάθη από θανπηζνύθ, Belsis. ΚΞΝΡΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Holistic Beauty, Apivita. ΚΞΝΕΑΙΑΘΝ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κάζθα πξνζώπνπ Super Mask Sexy Glam Glow, Sephora. ΚΞΝΟΚΔΡΠΗΘΑ ΠΡΑΟΝΙΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Diadermine, Henkel. ΚΞΟΔΟΔ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΚΙΥΛΑ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ηλδηθό κάιιηλν ραιί, Ρen. ΚΙΥΛΑ ΔΙΔΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΚΠΗΟΙΖ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΚΥΠΗΓΝ ΛΔΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΛΗΘΑ ΔΙΗΠΑΒΔΡ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΛΗΘΝΙΑΗΓΝ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 Άξσκα Montblanc Legend Femme 80ml, Aromca. ΛΗΘΝΙΑΦΓΝ ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο καιιηώλ Syoss Glossing, Henkel. ΛΗΘΝΙΑΝ ΕΔΦΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΛΗΘΝΙΑΝ ΑΓΑΚΑΛΡΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΛΗΘΝΙΑΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΛΗΘΝΙΗΓΑΘΖ ΑΟΡΔΚΗΠ ΣΑΟΗΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΛΗΘΝΞΝΙΝ ΘΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΛΝΒΑ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΛΝΚΗΘΝ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΛΝΚΗΘΝ ΔΗΟΖΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΛΝΡΑΟΑ ΞΝΘΖΡΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΛΡΑΛΑΠΖ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε άξσκα θαη πξντόληα γηα ηελ πεξηπνίεζε ηνπ ζώκαηνο από ηε λέα ζεηξά White Musk Smoky Rose, The Body Shop. ΛΡΑΦΙΝ ΔΙΔΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΛΡΔΟΚΑΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κέηθαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΛΡΕΑΛΖ ΚΑΟΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Hydraenergy,Korff. ΛΡΝΛΑ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη αθξόινπηξα Ππληαγέο ηεο Κεζνγείνπ ηεο Le Petit Marseillais, Johnson & Johnson. ΜΑΛΘΝΞΝΙΝ ΚΑΟΗΑ-ΔΙΙΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ ηεο Erre Due, Aromca. ΜΓΗΑ ΑΛΡΟΗΑΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 πνύδξα Triple Pearl Powder ηεο Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΜΜΖ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΞΑΓΑΛΖ-ΚΑΓΘΑΛΑ NANTIA ΑΡΡΗΘΖ 1 ιεπθό βξαρηόιη «Slake Bracelet Square», Swarovski ΞΑΓΥΛΑ ΚΞΑΘΑΝΘΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην κεδεδνπσιείν Ρν Απνζηαθηήξηνλ ζηε Λέα Δξπζξαία. ΞΑΓΥΛΖ ΠΗΠΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Hydraenergy,Korff. ΞΑΙΑΚΗΓΑ ΞΝΙΜΔΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη κε πξντόληα θαζαξηζκνύ θαη πεξηπνίεζεο ηνπ δέξκαηνο Skin Care Line ηεο Radiant Professional, Hellenica. ΞΑΙΙΗΝ ΑΘΖΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΚΞΑΛΡΑΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πνύδξα Triple Pearl Powder ηεο Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ ΚΑΟΗΡΠΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Lady Million Paco Rabanne, Sochiphar. ΞΑΛΝ ΑΛΛΑ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl. ΞΑΛΝΠΗΑΘΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 αηζάιηλν ξνιόη ζε ρξπζό θαη ξνδ ρξπζό κε δέξκα θαη ζηεθάλε δηαθνζκεκέλε κε ιακπεξά θξύζηαιια δηξγθόλ, Oxette, Perideo S.A. ΞΑΛΡΑ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 5 ζεη βαθήο καιιηώλ Syoss Oleo Intense 2 απνρξώζεσλ, Henkel. ΞΑΛΡΑΕΖ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Αζήλα) από ην Yianni Hair Spa. ΞΑΛΡΑΕΖ ΟΗΡΠΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Correctionist, Korff. ΞΑΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΞΑΞΑΒΑΠΗΙΔΗΝ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ηελ ελπδαηηθή θξέκα πξνζώπνπ Estée Lauder Revitalising Supreme, Estée Lauder Hellas. ΞΑΞΑΓΑΘΖ ΑΛΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο από ηε ζεηξά Cien, Lidl.

4 ΞΑΞΑΓΑΚΑΘΖ ΠΥΡΖΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ ηεο Erre Due, Aromca. ΞΑΞΑΓΖΚΖΡΟΗΝ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΞΑΞΑΓΖΚΖΡΟΗΝ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 πιαθνληέξα νξνθήο από ηε ζεηξά Delta Gloss Gold ηνπ νίθνπ Paulo Coelho, Καύξνο Φσηηζηηθά. ΞΑΞΑΓΝΓΗΑΛΛΑΘΖ ΔΗΟΖΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΞΑΞΑΓΝΓΗΑΛΛΖ ΓΗΥΡΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξώκα Fendi L Acquarossa 75ml Notos com. ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 Άξσκα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γξ. Παξάληεο. ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ ΞΑΛΥΟΑΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΞΑΞΑΕΝΓΙΝ ΘΙΔΝΛΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 θξέκα cc ηεο Olay, P&G. ΞΑΞΑΘΥΠΡΑ ΗΦΗΓΔΛΔΗΑ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΞΑΞΑΙΔΝΛΑΟΓΝ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΞΑΞΑΚΝΠΣΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΞΑΞΑΟΟΖΓΝΞΝΙΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΞΑΞΑΠΞΟΝ ΔΙΔΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 θνιηέ κε αιπζίδα από αηζάιη, Chryssa Creations. ΞΑΞΑΠΟΑΛΡΝ ΛΑΡΑΠΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 νξόο ζεξαπείαο πξνζώπνπ Oil Treatments από ηε ζεηξά Abeille Royale Treatments ηνπ Guerlain Notos com. ΞΑΞΑΡΕΖΘΑ ΕΑΘΙΗΛ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγέο ησλ 30, Αλέκε, ΞΑΞΑΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΞΑΞΑΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝ ΠΡΔΙΙΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΞΑΞΝΡΠΑΘΖ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΞΑΞΞΑ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη Gliss Ultimate Oil Elixir,Henkel. ΞΑΟΓΗΑΛΝ ΔΙΗΠΑΒΔΡ ΑΡΡΗΘΖ 1 ιεπθό βξαρηόιη «Slake Bracelet Square», Swarovski ΞΑΟΝΠΖ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην κεδεδνπσιείν Ρν Απνζηαθηήξηνλ ζηε Λέα Δξπζξαία. ΞΑΡΗΝ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΞΑΡΟΑΚΑΛΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην κεδεδνπσιείν Ρν Απνζηαθηήξηνλ ζηε Λέα Δξπζξαία. ΞΑΙΗΓΝ ΑΓΑΞΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΞΔΓΗΝ ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΞΔΡΟΑΘΖ AΟΓΟΥ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΞΔΡΟΗΓΖ ΔΑΛΘΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΞΗΙΑΡΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 5 ζεη βαθήο καιιηώλ Syoss Oleo Intense 2 απνρξώζεσλ, Henkel. ΞΙΑΓΓΔΠΖ ΠΡΑΟΝΙΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζπζθεπαζία κε πόζηκν θνιιαγόλν Pure Gold Collagen Ellinis Group. ΞΙΑΡΠΗΘΑ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΞΙΔΚΚΔΛΝ ΓΗΝΛΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη κε ηελ ελπδαηηθή θξέκα πξνζώπνπ Estée Lauder Revitalising Supreme, Estée Lauder Hellas. ΞΝΟΙΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 κέηθαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΞΝΓΑΟΗΓΝ ΚΝΠΣΝΙΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πεξηπνίεζε Oleotherapy Signature γηα 1 δεπγάξη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελνδνρείνπ Costa Navarino ζηελ Ξύιν, ΞΟΞΑΟΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νινθιεξσκέλεο πεξηπνίεζεο θαη θξνληίδαο Body & OralHenkel. ΞΟΞΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Biomaris, Goumas Wellness. ΟΑΙΙΖ ΡΝΙΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Retin-ox ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΟΑΚΞΗΑΓΝ ΣΑΟΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 αληηγεξαληηθή θξέκα εκέξαο Future Solution LX Total Protective Cream ηεο Shiseido, Shiseido Hellas. ΟΑΚΦΝ ΓΑΦΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΟΑΞΡΖ ΦΗΙΗΥ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΟΑΞΡΖ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζνπεδηθό καζάδ ζην Asian Spa City Retreat (ζην Hyatt Regency ζηε Θεζζαινλίθε) ΟΑΞΡΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 αληηξπηηδηθή ζεηξά Luminance Pearl Face Treatment, Yellow Rose. ΟΔΚΞΑΞΖ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζνπεδηθό καζάδ ζην Asian Spa City Retreat (ζην Hyatt Regency ζηε Θεζζαινλίθε). ΟΖΓΑ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΟΗΕΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ Ξαηδηθή θόξκα, DMN Sport. ΟΝΕΑΘΖΠ ΦΥΡΖΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Αζήλα) από ην Yianni Hair Spa. ΟΝΡΠΗΑ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην κεδεδνπσιείν Ρν Απνζηαθηήξηνλ ζηε Λέα Δξπζξαία. ΟΝΒΑ ΛΗΘΝΙΔΡΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΟΝΠΖ ΔΘΚΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΟΝΠΗΛΛΝ ΚΞΔΡΡ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ Ρζάληα δίρξσκε κε πιατλέο ηζέπεο, Doca. ΟΝΠΠΝ ΑΙΘΖΠΡΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΠΑΒΗΝΙΑΘΖ ΔΗΟΖΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 Άξσκα Valentina Assoluto EDP NS 50ml, Sochiphar. ΠΑΘΔΙΙΑΟΗΓΖ ΦΥΡΔΗΛΖ ΦΟΑΓΘΗΠΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κέηθαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΠΑΙΑΚΞΑΠΖ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 Άξσκα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γξ. Παξάληεο. ΠΑΙΡΖ ΡΕΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ Sophisticated Eyes ηεο Seventeen, Hellenica. ΠΑΛΠΑΟΝΓΙΝ ΗΟΗΠ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΠΑΟΖΓΗΑΛΛΗΓΝ ΑΦΟΝΓΗΡΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΠΓΝΟΗΓΝ ΔΗΟΖΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΠΓΝΓΘΝ ΕΥΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 brunch 4 αηόκσλ ην θαζέλα ζην 7th thought ζην Σαιάλδξη. ΠΔΙΒΗΓΝ ΝΙΓΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζπζθεπαζία κε πόζηκν θνιιαγόλν Pure Gold Collagen Ellinis Group. ΠΔΙΗΓΝ ΔΘΚΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγή ησλ 20, H&M. ΠΔΟΒΔΡΕΝΓΙΝ ΙΔΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ξνιόη ρξνλνγξάθνο «Aquamarina Freelook-Quartz», κε έλδεημε εκεξνκελίαο, δεξκάηηλν ινπξί θαη θξύζηαιια swarovski ζηε ζηεθάλε, Βήρνο Υξνιόγηα. ΠΗΑΟΑΚΞΑΙΝ MAΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. ΠΗΓΑΙΑ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΠΗΓΔΟΖ ΞΝΙΚΛΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΠΗΓΖΟΑ ΘΟΗΑΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΠΗΡΑΟΑ ΕΑΣΑΟΝΙΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΠΘΑΚΛΔΙΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΠΘΑΟΡΠΑΛΖ ΔΙΔΛΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε δύν ζθεύε γηα ζεξβίξηζκα δάραξεο θαη δαραξίλεο γηα ηνλ θαθέ ή ην ηζάη από ιεπθό κάξκαξν Θάζνπ, Iktinos Marmaron. ΠΘΔΝΦΙΑΘΑ ΔΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 παηδηθό ραιί «Kids Border», ζε κπιε θαη θίηξηλν ρξώκα, Δθξαίκνγινπ. ΠΘΝΟΖ ΑΛΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Diadermine, Henkel. ΠΚΑΟΓΑ ΓΔΥΟΓΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΠΝΙΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο Nivea, BDF Hellas. ΠΝΙΡΑΛΗΓΝ ΕΥΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι. ΠΝΦΖ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. ΠΞΑΛΝΞΝΙΝ ΑΛΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 shopping bags από ηε ζεηξά Arte, Kem. ΠΞΑΟΡΑΙΖ ΚΑΟΓΑΟΗΡΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΠΞΟΗΑΓΝ ΔΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΠΡΑΘΑΡΝ ANΑΠΡΑΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΠΡΑΗΘΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ιηπ κπαικ Love, Jurlique. ΠΡΑΗΘΝ ΗΥΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ηδελ, Staff Jeans. ΠΡΑΚΑΡΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 θξέκα πεξηπνίεζεο δέξκαηνο Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΠΡΑΚΑΡΖ ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 πίλαθαο ηεο επηινγήο ζαο, 2,00x1,40 εθ., Sticky. ΠΡΑΚΑΡΗΝ ΓΖΚΖΡΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΠΡΑΚΑΡΗΝ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΠΡΑΚΑΡΝΞΝΙΝ ΔΙΔΑΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ξνιόη «Oozoo» κε δεξκάηηλν ινπξάθη από ηε ζεηξά Timepieces,Ekaterini Jewellery. ΠΡΑΛΗΡΠΑ ΣΟΠΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΠΡΑΟΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ Ρζάληα κε 2 ρεξνύιηα & ύθαζκα ζηα πιατλά κπιε/θαθέ, Doca. ΠΡΑΟΝΙΑΘΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Retin-ox ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΠΡΑΟΝΙΗΑ ΓΗΝΛΠΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΠΡΔΦΑΛΑΘΖ ΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δσξνεπηηαγέο ησλ 30, Αλέκε, ΠΡΔΦΑΛΝΞΝΙΝ ΘΔΝΓΥΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο More by Demi, Νriflame. ΠΡΟΑΡΗΥΡΝ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 Άξσκα Lolita Lempicka Elle L Aime 40m, Γξ. Παξάληεο. ΠΡΟΝΓΓΙΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΠΟΚΑΙΖ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΠΦΑΘΗΥΡΑΘΖ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Korres. ΠΥΚΑΟΑΘΖ ΘΟΗΑΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΠΥΡΖΟΗΑΓΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΠΥΣΥΟΑΘΖ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νινθιεξσκέλεο πεξηπνίεζεο θαη θξνληίδαο Body & Oral Henkel. ΡΑΠΝΙΑ ΗΥΑΛΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Korres. ΡΑΠΡΠΝΓΙΝ RAFAILIA ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη Syn -ake κε ηελ αληηξπηηδηθή θξέκα Syn -ake Cream θαη ην ζέξνπκ Syn -ake Essence, Miriam Quevedo. ΡΔΙΗΝΠΖ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΡΕΑΓΑΘΖ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δεξκάηηλε ηζάληα, Ioannakourbela Basic, Ioannakourbela. ΡΕΑΘΥΠΡΑ ΘΑΙΙΗΝΞΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΡΕΑΛΖ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δσξνεπηηαγή 300 από ηελ εηαηξεία Candle Light ΡΕΔΙΔΞΖ ΔΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Multi-Correxion ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΡΕΗΝΟΑ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο καιιηώλ Syoss Glossing, Henkel. ΡΕΝΘΑ ΙΑΚΞΟΗΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη κε ακπνύιεο παινπξνληθνύ, botox, θνιιαγόλνπ & ρξπζνύ κε ραβηάξη, NEOBEAUTY. ΡΗΡΝ AΓΓΔΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 ρξπζό δαρηπιίδη, Orofasma. ΡΝΘΑΡΙΗΓΝ ΑΛΡΗΝΞΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δεπγάξη γπαιηά ειίνπ Vogue, Luxottica Hellas. ΡΝΙΝΚΖ ΑΛΓΟΗΑΛΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΡΝΟΘΝΘΥΠΡΑ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη νκνξθηάο Nivea, BDF Hellas. ΡΝΟΡΝΟΖ ΚΟΡΥ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παξάζηαζε Ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο ζην Θέαηξν Αθξνπόι.

5 ΡΟΑΓΝΙΗΑ ΞΔΞΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πίλαθαο ηεο επηινγήο ζαο, 2,00x1,40 εθ., Sticky. ΡΟΑΞΔΕΑΛΝΓΙΝ ΔΗΟΖΛΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 παιέηα καθηγηάδ Nude Luminizing Satin Eye Color Trio ηεο Shiseido, Shiseido Hellas. ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΗΓΝ ΠΡΔΙΙΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή θαξθίηζα κε ζηξαο, κε κεληαγηόλ θαξδηά θαη αιπζίδεο ηεο Dsquared2, Ξαγώλε. ΡΟΦΥΛΗΓΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Correctionist, Korff. ΡΠΑΒΔ ΑΘΑΛΑΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΡΠΑΓΘΑΙΖ ΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Θεζζαινλίθε), από ην Yianni Hair Spa. ΡΠΑΘΗΟΖ ΔΙΔΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΡΠΑΘΗΟΗΓΝ ΞΥΙΗΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κέηθαπ Max Factor Whipped Creme Foundation, P&G. ΡΠΑΘΗΟΗΓΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΡΠΑΘΝΞΗΑΘΝ ΝΙΓΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 παηδηθό ραιί «Kids Border», ζε κπιε θαη θίηξηλν ρξώκα, Δθξαίκνγινπ. ΡΠΑΞΟΑΕΖ ΠΔΒΑΠΡΗΑΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 Άξσκα Montblanc Legend Femme 80ml, Aromca. ΡΠΑΡΠΝΙΖ ΟΑΛΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δσξνεπηηαγέο ησλ 30, Αλέκε, ΡΠΔΞ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ Άξσκα 212 VIP EDP NS Carolina Herrera 50ml, Sochiphar. ΡΠΔΡΠΔΛΔΘΝ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Diadermine, Henkel. ΡΠΗΑΘΑΡΖΟΖ ΙΑΟΔΛΡΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη γηα styling καιιηώλ Palette Flexible ηνπ Schwarzkopf, Henkel. ΡΠΗΓΘΝ ΠΝΦΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεξαπεία πξνζώπνπ από ηε ζεηξά Abeille Royale Treatments ηνπ Guerlain, Notos com ΡΠΗΓΘΝΟΑΘΝ ΣΟΠΝΙΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Avène, Pierre Fabre. ΡΠΗΓΘΟΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 Άξσκα Bvlgari Omnia Crystalline EDP 40ml, Notos com. ΡΠΗΘΟΗΘΖ ΚΑΟΗΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΡΠΗΝΡΠΗΝ ΓΗΥΡΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Correctionist, Korff. ΡΠΗΟΗΓΥΡΖ ΔΙΔΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 πίλαθαο ηεο επηινγήο ζαο, 2,00x1,40 εθ., Sticky. ΦΔΟΔΛΡΗΛΝ ΙΑΒΗΛΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεηξά πξντόλησλ γηα βακκέλα καιιηά Jean Iver, Aromca. ΦΔΟΔΡΕΑΛΖ ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Γείπλν κε θίινπο ζην Θέαηξν Ηιίζηα ΦΗΙΗΞΞΝΞΝΙΗΡΖ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΦΗΝΟΑΛΡΖ ΔΙΔΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ Άξσκα 212 VIP EDP NS Carolina Herrera 50ml, Sochiphar. ΦΙΑΚΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 1 πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε κε έθπησζε 50%,MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΦΝΛΡΟΗΔ ΓΔΥΟΓΗΑ ΑΛΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Retin-ox ηεο RoC, Johnson & Johnson. ΦΝΛΡΝΙΑΘΖ ΠΡΑΟΝΙΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ιηπ κπαικ Love, Jurlique. ΦΟΑΓΘΗΝΓΑΘΖ ΠΝΦΗΑ ΔΙΞΗΓΑ ΑΡΡΗΘΖ ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ Holistic Beauty, Apivita. ΦΥΡΗΑΓΖ ΚΑΟΗΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 ζεη νκνξθηάο Nivea, BDF Hellas. ΦΥΡΗΑΓΝ ΚΞΔΙΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΦΥΡΗΑΓΝ ΠΑΟΟΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πίλαθαο ηεο επηινγήο ζαο, 2,00x1,40 εθ., Sticky. ΣΑΦΡΝΓΙΝ ΘΝΟΑΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ρξηζηνπγελληάηηθα ζεη BC Oil Miracle Βνx, Schwarzkopf Professional. ΣΑΙΑ ΘΑΙΙΗΝΞΖ ΑΡΡΗΘΖ Ρζάληα κε κπξνζηηλή ηζέπε κπιε/θαθέ, Doca. ΣΑΙΘΗΑ ΔΗΟΖΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 λεζεζέξ Clinique κε κπεζη ζέιεξ πξντόληα ζε bonus size, Estée Lauder Hellas. ΣΑΙΝΦΡΖ ΡΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 δσξεάλ πεξηπνηήζε πξνζώπνπ γηα ελπδάησζε MF Day Spa, Λένο Θόζκνο, Αζήλα. ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 shopping bags από ηε ζεηξά Arte, Kem. ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΝ ΡΑΡΗΑΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ρίξδα ζην Θέαηξν Ηιίζηα. ΣΑΟΑΡΠΗΑΟΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη καθηγηάδ, ζπλνιηθήο αμίαο Avon Cosmetics. ΣΑΟΠΝΙΑ ΑΛΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη πεξηπνίεζεο πξνζώπνπ από ηε ζεηξά Ecollagen Oriflame. ΣΑΡΕΖ NANTY ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πνύδξα Triple Pearl Powder ηεο Jane Iredale, Chrysallis Proderma. ΣΑΡΕΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη κε ακπνύιεο παινπξνληθνύ, botox, θνιιαγόλνπ & ρξπζνύ κε ραβηάξη, NEOBEAUTY. ΣΑΡΕΖΓΔΥΟΓΗΝ ΚΟΠΗΛΖ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 θξέκα πεξηπνίεζεο δέξκαηνο Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΣΑΡΕΖΓΔΥΟΓΗΝ ΛΗΘΝΙΔΡΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ακπνύιεο παινπξνληθνύ, botox, θνιιαγόλνπ & ρξπζνύ κε ραβηάξη, NEOBEAUTY. ΣΑΡΕΖΙΗΑ ΓΔΥΟΓΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κεληαγηόλ από δέξκα θαη κέηαιιν κε αλάγιπθν γθξη-θαθέ δέξκα θαη ξνδ ρξπζό PVD, ck, The Swatch Group Greece. ΣΝΗΙΝΙΗΓΝ ΗΥΑΛΛΑ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Gagarin Way ζην Θέαηξν Βαζηιάθνπ ΣΟΗΠΡΑΘΝΞΝΙΝ ΒΑΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 κπνι από θαξύδα γηα ην ληνπο Asian Spa ΣΟΗΠΡΝΞΝΙΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 5 ζεη βαθήο καιιηώλ Syoss Oleo Intense 2 απνρξώζεσλ, Henkel. ΣΟΗΠΡΝΓΑ ΓΖΚΖΡΟΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 πνπθ κε μύιηλν ζθειεηό,ηntro, Papadatos About a Sofa. ΣΟΠΑΦΗΓΝ MΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 γεύκα γηα 2 άηνκα ην θαζέλα ζην Step by Step ζην Σαιάλδξη. ΣΟΠΝ ΚΑΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 θξέκα πεξηπνίεζεο δέξκαηνο Environ Alpha Hydroxy, Chrysallis Proderma. ΣΥΟΗΑΛΝΞΝΙΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ηελ παηδηθή παξάζηαζε Ξηλόθην ζην ζέαηξν Αθξνπόι ΤΑΙΙΗΓΑΘΝ ΑΓΑΚΑΛΡΗΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε βεξλίθη λπρηώλ θαη top coat Vinylux ηεο CND, e-creativegroup.gr ΤΗΙΝΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝ ΘΙΔΝΞΑΡΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ΤΗΛΑΘΖ ΘΔΝΓΥΟΑ ΑΡΡΗΘΖ 1 άξσκα Moschino Chic Petals 50ml Notos com. MOOR NATASSA ΞΝΙ. ΔΙΙΑΓΑ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Κελγθέιε ζην Faust. NAVARYAN HAYK ΑΡΡΗΘΖ 1 δηπιή πξόζθιεζε γηα ην έξγν Ζ Αθξνδίηε κε ηε Γνύλα ζην Θεζείνλ, Έλα ζέαηξν γηα ηηο Ρέρλεο. SIEHIC STEFANI ΑΡΡΗΘΖ 1 πεξηπνίεζε καιιηώλ Hair Spa θαη styling (Θεζζαινλίθε), από ην Yianni Hair Spa. SPAHIU ASTRIT ΑΡΡΗΘΖ 1 ζεη κε ην ζπζθηγθηηθό ζώκαηνο Body Slim Drainage ηεο Lierac θαη ην πξντόλ καιιηώλ Phytokeratine Masque ηεο Phyto, Ales Group. ZHURAKIVSKA IVANNA ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1 ζεη Syn -ake κε ηελ αληηξπηηδηθή θξέκα Syn -ake Cream θαη ην ζέξνπκ Syn -ake Essence, Miriam Quevedo.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΟΘ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΟΘ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΟΘ ΕΟΕΡΘ ΤΠΣΟ. ΕΟΟΑΔΑ 1 διπλι πρόςκλθςθ για το ζργο Θ Αφροδίτθ με τθ Γοφνα ςτο Κθςείον, Ζνα κζατρο για τισ Σζχνεσ. ΑΓΓΕΟΛΔΣΤ ΑΡΑΣΑΛΑ ΚΕΑΟΣΡΛΞΘ 1 ςετ ομορφιάσ More by Demi, Σriflame. ΑΓΣΡΑΣΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

This summer s make-up bag. beauty

This summer s make-up bag. beauty beauty Το νεσεσέρ του καλοκαιριού Η θερινή ραστώνη, η χαλαρότητα της εποχής και η έξαψη των διακοπών θα συμπληρωθούν ιδανικά με τα κατάλληλα προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης. Επιμελεια: Αλεξανδρα Παπαδακη,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

50% Κηφισσού 150 & Τσαλαβούτα 1, 121 31 Περιστέρι (έναντι ΚΤΕΛ Πελοποννήσου) Τηλ.: 210 57.51.091-95, Fax: 210 57.51.097, 210 57.48.612. κ.

50% Κηφισσού 150 & Τσαλαβούτα 1, 121 31 Περιστέρι (έναντι ΚΤΕΛ Πελοποννήσου) Τηλ.: 210 57.51.091-95, Fax: 210 57.51.097, 210 57.48.612. κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Εμπορικό κέντρο Καλλυντικών, Παραφαρμακευτικών, Κομμωτηρίου, Αισθητικής, Μανικιούρ, Πεντικιούρ Κηφισσού 150 & Τσαλαβούτα 1, 121 31 Περιστέρι (έναντι ΚΤΕΛ Πελοποννήσου) Τηλ.: 210 57.51.091-95,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Τηλ: 22410-30808 ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Τηλ: 22410-30808 ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2012 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Τηλ: 22410-30808 e-mail : bsxoliki@rhodes.gr ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οn board shopping. ανδρικά. ANEKshops

Οn board shopping. ανδρικά. ANEKshops Από τη Δώρα Μάστορα Φωτογραφίες: Δημήτρης Στουπάκης ανδρικά. Κασκόλ σε καμηλό χρώμα Gant.. Δερμάτινο organizer Orgis.. Eau De Toilette Chanel Allure Homme, 00 ml.. Μπλούζα Lacoste ( a).. Ριγέ πουλόβερ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ Σηκή Παθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν 2-1- 3- ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΚΑΣ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 7ΗΜ/5ΝΤΥ θιηλν θιηλν θιηλν Le Relax Hotel & restaurant 3* ππωινο 01/05-31/10 1.085 63 107 0 Anse

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΚΟΠΖΖ 21 & 22 Νοεκβρίοσ 2015 Ξελοδοτείο Athenaeum Intercontinental Κηίρηο «Δζληθής Αζθαιηζηηθής» Αζήλα άββαηο 21/11/2015 08.30-09.00

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

shopping On board ANEKshops

shopping On board ANEKshops ANEKshops Επιμέλεια Styling: Δώρα Μάστορα Φωτογραφίες: Κορνήλιος On board shopping 7 Οι πιο προχωρημένες προτάσεις στο στυλ και την ομορφιά, αλλά και μικρές γλυκές εκπλήξεις σάς περιμένουν στα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Aγαπητέ επιβάτη, Dear passenger,

Aγαπητέ επιβάτη, Dear passenger, Aγαπητέ επιβάτη, καλωσήρθατε στην πτήση της Αegean Airlines. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας ξεφυλλίζοντας το έντυπο Shop on Board. Θα βρείτε επιλεγμένες προτάσεις επώνυμων Οίκων σε πολύ ελκυστικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. RAPEX REPORTS 20-22-24-25-27-28 (εβδομάδα)/2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. RAPEX REPORTS 20-22-24-25-27-28 (εβδομάδα)/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 20-22-24-25-27-28 (εβδομάδα)/20 Report 20-20 No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα 7 A12/0701/ ΑΥΣΤΡΙΑ Σαμπουάν Μάρκα:Dr Sacher's

Διαβάστε περισσότερα

Luxurious Experience

Luxurious Experience Luxurious Experience Περιποίηση Προσώπου Άμεση Περιποίηση Προσώπου... 30 Άμεση Περιποίηση Προσώπου & Ματιών... 40 Αρωματοθεραπεία Προσώπου... 60 Belle Visage... 70 Βαθύς Καθαρισμός Προσώπου... 65 Βαθύς

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φθοριούχα σκευάσματα που κυκλοφορούν συχνότερα στην Ελλάδα. Ανά είδος, περιεκτικότητα φθορίου και αλφαβητικά ανά εταιρεία παραγωγής.

Φθοριούχα σκευάσματα που κυκλοφορούν συχνότερα στην Ελλάδα. Ανά είδος, περιεκτικότητα φθορίου και αλφαβητικά ανά εταιρεία παραγωγής. ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2011 24(3): 133-140 133 Φθοριούχα σκευάσματα που κυκλοφορούν συχνότερα στην Ελλάδα. Ανά είδος, περιεκτικότητα φθορίου και αλφαβητικά ανά εταιρεία παραγωγής. Εμπορική ονομασία ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ 5000

Διαβάστε περισσότερα

Beauty K s. Catalogue

Beauty K s. Catalogue Catalogue Facials - Θεραπείες προσώπου Deep Cleansing. Βαθύς καθαρισμός προσώπου............................................................ 50 Sensiplus Facial. Θεραπεία για ευαίσθητα δέρματα.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. - η πρώτη κλήρωση θα αφορά τα 100 περίπου δώρα της λαχειοφόρου αγοράς και

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. - η πρώτη κλήρωση θα αφορά τα 100 περίπου δώρα της λαχειοφόρου αγοράς και ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαρκόπουλο, 10 Δεκεμβρίου 2011 Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας αφιέρωσε τους φετινούς Πανελληνίους Αγώνες στο Ίδρυμα «Το Εργαστήρι», για άτομα με νοητική στέρηση. Στο πλαίσιο των Αγώνων λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν F M. FM GROUP World

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν F M. FM GROUP World Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν F M FM GROUP World Αγαπητοί κυρίες και κύριοι! Όταν σχεδιάζουμε να αγοράσουμε ένα καινούργιο άρωμα, βρισκόμαστε μπροστά σ ένα περίπλοκο δίλημμα. Σε μια τόσο πολυποίκιλη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠρώτη σας Επιλογή για Οµορφότερη Ζωή. Μάιος 2004

ΗΠρώτη σας Επιλογή για Οµορφότερη Ζωή. Μάιος 2004 ΗΠρώτη σας Επιλογή για Οµορφότερη Ζωή Μάιος 2004 Σηµαντικά Γεγονότα 2003 Άνοιγµα Πολυκαταστήµατος notos galleries Home Μετονοµασία Πολυκαταστηµάτων σε notos galleries Λαµπρόπουλος Εφαρµογή και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

SUMMER EDITION 2011. Shopping Guide. On board value shops. Κ α τ α σ τ ή μ α τ α ε ν π λ ω

SUMMER EDITION 2011. Shopping Guide. On board value shops. Κ α τ α σ τ ή μ α τ α ε ν π λ ω Shopping Guide SUMMER EDITION 2011 On board value shops Κ α τ α σ τ ή μ α τ α ε ν π λ ω Εισαγωγικό Σημείωμα/ Introductory Note Περιεχόμενα/Contents 10.Ρολόι/Κόσμημα Watches/Jewels 15.Ρούχα/Clothes ΑΓΑΠΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΚΑ 17,00 PAP003 5,10 PAP007 1,70 PAP101 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ SWAN PRO. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ MAX SWAN PRO 16 τ 17,00

ΧΑΡΤΙΚΑ 17,00 PAP003 5,10 PAP007 1,70 PAP101 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ SWAN PRO. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ MAX SWAN PRO 16 τ 17,00 ΧΑΡΤΙ WC ΛΕΥΚΟ economy SWAN PAP001 7,50 ΧΑΡΤΙ WC δίφυλλο 10 τεμ PAP005 2,70 ΧΑΡΤΙ WC JUMBO SWAN PRO 8 τεμ PAP009 17,00 Χαρτί κουζίνας PRO STRONG 800, 296 μ ΧΑΡΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙ WC ΛΕΥΚΟ 42 μέτρα SWAN PAP002 17,00

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ROSE GOLD BLUR ΦΥΣΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ 7 ΞΑΝΘΌ CHROMATICS, FLASH LIFT, SHADES EQ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΒΑΣΗΣ 60 ml 10Av (10.12 Chromatics) 60 ml 30 vol Oil In Cream Developer ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΞΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 30 ml Flash Lift 30 ml 20 vol

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

24.08-13.09.2015 ΚΥΠΡΟΣ ESSENTIALS. Ενυδάτωση με υπέροχο φρουτένιο άρωμα! Έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων

24.08-13.09.2015 ΚΥΠΡΟΣ ESSENTIALS. Ενυδάτωση με υπέροχο φρουτένιο άρωμα! Έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων 1.08-1.09.01 ΚΥΠΡΟΣ ESSENTIALS Ενυδάτωση με υπέροχο φρουτένιο άρωμα! Έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων 1 1 069 Κρέμα Ημέρας Optimals Skin Energy 0m 060 Κρέμα Νύχτας Optimals Skin Energy 0ml 19. 1.0 Ενυδατική

Διαβάστε περισσότερα

Εντατική φροντίδα για το δέρµα σας µε συστατικά εξαιρετικής ποιότητας :

Εντατική φροντίδα για το δέρµα σας µε συστατικά εξαιρετικής ποιότητας : Προϊόντα περιποίησης Εντατική φροντίδα για το δέρµα σας µε συστατικά εξαιρετικής ποιότητας : Φωτογραφία Προϊόν Περιγραφή Cleansing milk Απαλή φροντίδα για το ευαίσθητο δέρµα. Περιέχει αζουλένιο (έχει µαλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Προϊόν Τιμή Τεμάχιο Σύνολο 282 Sonya Skin Care Collection Kit. 168,57 Συλλογή περιποίησης προσώπου με Aloe Vera και λευκό τσάι

Κωδ. Προϊόν Τιμή Τεμάχιο Σύνολο 282 Sonya Skin Care Collection Kit. 168,57 Συλλογή περιποίησης προσώπου με Aloe Vera και λευκό τσάι Σειρά Περιποίησης Προσώπου Sonya Κωδ. Προϊόν Τιμή Τεμάχιο Σύνολο 282 Sonya Skin Care Collection Kit 168,57 Συλλογή περιποίησης προσώπου με Aloe Vera και λευκό τσάι 277 Aloe Purifying Cleanser 36,06 Γαλάκτωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

νη εγγξαθέο ζπλερίδνληαη

νη εγγξαθέο ζπλερίδνληαη ΞΟΝΠΥΞΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ & ΑΡΝΓΛΥΠΗΑ XC 1700 LIFE COACHING:Εήζε ηε Εσή πνπ Θέιεηο! Ρδσξηδίλα Ππέληδνπ 29/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4 6 170 ΛΔΝ XP 0123 ΝΟΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΔΗΝΡΖΡΑ ΠΡΗΠ ΓΗΑΞΟΝΠΥΞΗΘΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ Ονύια Ξαπαζένπ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Προϊόν Τιμή Τεμάχιο Σύνολο 282 Sonya Skin Care Collection Kit. 168,57 Συλλογή περιποίησης προσώπου με Aloe Vera και λευκό τσάι

Κωδ. Προϊόν Τιμή Τεμάχιο Σύνολο 282 Sonya Skin Care Collection Kit. 168,57 Συλλογή περιποίησης προσώπου με Aloe Vera και λευκό τσάι Σειρά Περιποίησης Προσώπου Sonya Κωδ. Προϊόν Τιμή Τεμάχιο Σύνολο 282 Sonya Skin Care Collection Kit 168,57 Συλλογή περιποίησης προσώπου με Aloe Vera και λευκό τσάι 277 Aloe Purifying Cleanser 36,06 Γαλάκτωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΕΛΜΑΣΑ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΥΑΛΚΙΓΑ 12-13 Ιοσν 2010. 5000m ΔΛΔΤΘΔΡΟ - ΔΦΗΒΩΝ (50) ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 1 A/A 00:56:14:38 00:56:17:15

ΑΠΟΣΕΛΜΑΣΑ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΥΑΛΚΙΓΑ 12-13 Ιοσν 2010. 5000m ΔΛΔΤΘΔΡΟ - ΔΦΗΒΩΝ (50) ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 1 A/A 00:56:14:38 00:56:17:15 ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ - Ιοσν 00 ΑΠΟΣΕΛΜΑΣΑ 000m ΔΛΔΤΘΔΡΟ - ΑΝΓΡΩΝ (0) /6/00 Απογ. ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 6 7 8 9 0 879 ΓΗΑΛΛΗΥΡΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ 980 ΝΠΦΞ ΑΛΓΟ 869 ΞΔΡΟΝΞΝΙΝΠ ΞΔΡΟΝΠ 98 ΔΝΦΞΦ ΑΛΓΟ 0766 ΞΑΛΡΔΙΑΛΡΥΛΑΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

exotic tours to MALDIVES

exotic tours to MALDIVES PARADISE ISLAND exotic tours to MALDIVES Superior Beach Bungalow 01/11-27/12 HB/BB * Speed Boat 1.228 95 1.772 204 28/12-06/01 HB/BB * Speed Boat 1.873 224 2.579 365 07/01-31/03 HB/BB * Speed Boat 1.435

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΛΕΥΘΗΑΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΔΟ ΣΡΟΦΙΜΟΤ ΕΙΔΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΤ ΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown)

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) Σηκή Παθέηνπ Επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ ΚΑΣ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΕΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 8ΗΜ/5ΝΤΥ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Dhow palace 4*S πρωινο 01/05-31/10

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΑΔΑ: 45ΟΕ469Β4Μ-ΚΛΚ ΠΡΟΚΛΖΖ (Απ. Γιαγωνιζμού 28/2011) Αξ. Πξση.920000/1125-11

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Professional nail products. Acrylic. Gel. Gel Polish

Professional nail products. Acrylic. Gel. Gel Polish Professional nail products Gel Gel Polish Acrylic Professional nail products Info Ποια είναι η expert-nails Η expert-nails είναι πρωτοπόρος στα προϊόντα περιποίησης άκρων (gel, ακρυλικών) που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

PRAXIS Hair & Beauty School ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών. Δημήτρης Μάγγος, Hair Stylist, REDKEN artist

PRAXIS Hair & Beauty School ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών. Δημήτρης Μάγγος, Hair Stylist, REDKEN artist PRAXIS Hair & Beauty School ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών Δημήτρης Μάγγος, Hair Stylist, REDKEN artist Ο Δημήτρης Μάγγος είναι κομμωτής και καταξιωμένος REDKEN

Διαβάστε περισσότερα