ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth"

Transcript

1 ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ πηγή:nasa - Visible Earth ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005

2 Παγετώδης δράση Οι παγετώνες καλύπτουν σήµερα το 1/10 περίπου της γήινης επιφάνειας. Η δράση των παγετώνων, αποτέλεσε ένα σηµαντικό µορφογενετικό παράγοντα για δυο λόγους. Ο ένας είναι άµεσος, η διαβρωτική δράση των παγετώνων και η δηµιουργία χαρακτηριστικών γεωµορφών, µε σχετικά τοπικό χαρακτήρα. Ο άλλος είναι πιο σηµαντικός εξ αιτίας του παγκόσµιου χαρακτήρα του, που είναι η επίδραση τους στη µεταβολή, άνοδο ή πτώση της στάθµης της θάλασσας. Η στάθµη της θάλασσας ελέγχει τη διαµόρφωση των ακτογραµµών, την ύπαρξη και το µέγεθος των νησιών, την ικανότητα και το βαθµό διάβρωσης ή απόθεσης των ποταµών, καθώς επίσης τη διαµόρφωση της βλάστησης, τη µετανάστευση των ζώων και γενικά του κλίµατος και της ζωής των ανθρώπων. Παγετώνας είναι ένα σώµα πάγου, που αποτελείται από ανακρυσταλλωµένο χιόνι, που κυλάει στην επιφάνεια της Γης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δηµιουργία παγετώνων είναι η ετήσια συσσώρευση χιονιού να είναι µεγαλύτερη από την απώλεια που οφείλεται στην τήξη και την εξάτµιση του. Όταν ο πάγος αποκτήσει αρκετό πάχος, αρχίζει να κυλάει κατά τη διεύθυνση κλίσεως και σχηµατίζονται παγετώνες. Οι παγετώνες ολισθαίνουν πάνω σ' ένα στρώµα νερού, που δηµιουργείται από την τήξη τους εξ αιτίας του βάρους τους. Το κατώτερο άκρο του παγετώνα, που το χιόνι δεν λιώνει το καλοκαίρι αλλά διατηρείται για σειρά ετών, λέγεται γραµµή χιονιού. Πάνω από τη γραµµή χιονιού εκτείνονται παγετώνες ή καλύµµατα πάγου.

3 Τύποι παγετώνων. α) Ηπειρωτικοί παγετώνες ή εκτεταµένα στρώµατα πάγου. Είναι εκτεταµένοι παγετώνες ακανόνιστου σχήµατος, που καλύπτουν µεγάλες περιοχές. Μικρού µεγέθους στρώµατα πάγου ονοµάζονται καλύµµατα πάγου. Ηπειρωτικοί παγετώνες καλύπτουν την Γροιλανδία και την Ανταρκτική. Ο παγετώνας της Γροιλανδίας καταλαµβάνει έκταση km2. Έχει πάχος 3kmκαι το υψηλότερο σηµείο του έχει ύψος m. Γεωφυσικές έρευνες έδειξαν ότι ο φλοιός, κάτω από το τεράστιο βάρος του παγετώνα, έχει καµφθεί. Ο παγετώνας της Ανταρκτικής είναι ακόµη µεγαλύτερος και αντιπροσωπεύει το 84% της έκτασης των σηµερινών παγετώνων. Αν υπολογίσουµε και το τµήµα που επιπλέει στη θάλασσα, η έκταση του είναι ίση µε 1,4 φορές της έκτασης των Η.Π.Α. Ο όγκος του υπολογίζεται σε km3 και το µέγιστο πάχος του 4km. β) Παγετώνες κοιλάδων. Είναι οι παγετώνες που διασχίζουν προϋπάρχουσες κοιλάδες και βρίσκονται υψηλότερα από τη γραµµή χιονιού. γ) Παγετώνες κρασπέδων. Είναι οι παγετώνες που βρίσκονται στους πρόποδες των βουνών και τροφοδοτούνται από παγετώνες κοιλάδων. Συνήθως βρίσκονται κάτω από τη γραµµή χιονιού. Οι παγετώνες κινούνται κατά τη διεύθυνση κλίσεως και η ταχύτητα τους µεταβάλλεται µε το χρόνο και την κλίση. Σε µια τοµή ενός παγετώνα, παρατηρείται ότι η ταχύτητα είναι µικρότερη στον πυθµένα, εξ αιτίας της τριβής και µεγαλύτερη στην επιφάνεια. Επίσης στις άκρες του παγετώνα η κίνηση είναι βραδύτερη απ' ότι στο κέντρο. Οι διαφορές αυτές στην ταχύτητα, έχουν σαν αποτέλεσµα η επιφάνεια του παγετώνα να µην είναι λεία, αλλά να παρουσιάζει κυµατοειδή µορφή και να έχει ρωγµές εγκάρσιες και επιµήκεις (creavasses). Επίσης στο ανώτερο τµήµα του παγετώνα παρατηρούνται βαθιές και πλατιές ρωγµές, που ονοµάζονται ρωγµές απόσπασης (bergschrund).

4 Παγετώδης διάβρωση. Η διαβρωτική δράση των παγετώνων είναι πολύ έντονη. Στο πέρασµα του ο παγετώνας παρασύρει υλικά του µανδύα αποσαθρωµάτων, αποσπά κοµµάτια από το υπόβαθρο, ιδίως όπου υπάρχουν διακλάσεις, χαράζει και λειαίνει τα πετρώµατα και τα κατάλοιπα τους, τα οποία σµικρύνονται κατά τη µεταφορά. Μετά την αποµάκρυνση του παγετώνα, χαρακτηριστικές χαραγές στα πετρώµατα και αποθέσεις, µαρτυρούν το πέρασµα του. Tαυλικά που µεταφέρει ο παγετώνας είναι διαφόρων µεγεθών, από γωνιώδεις ογκολίθους έως λεπτή άµµο ή άργιλο. Tαευµεγέθη υλικά ονοµάζονται λιθώνες, ενώ η άµµος ή η άργιλος πετρώδης σκόνη. Η πετρώδης σκόνη διαφέρει από τα προϊόντα της χηµικής αποσάθρωσης γιατί είναι πιο αποστρογγυλωµένη. Βρίσκεται δε και στα ιζήµατα περιοχών που δεν έχουν υποστεί παγετώδη διάβρωση. Χαρακτηριστική είναι η µορφολογία των περιοχών που έχουν υποστεί την παγετώδη διάβρωση. Με την έναρξη µιας ψυχρής περιόδου χιόνια και πάγοι αρχίζουν να καλύπτουν τα υψηλότερα τµήµατα µιας περιοχής, που το ανάγλυφο της έχει διαµορφωθεί από την ποτάµιο διάβρωση, και σιγά σιγά επεκτείνονται στα χαµηλότερα τµήµατα. Στο ανώτερο τµήµα των κοιλάδων, οι πάγοι όταν αποκτήσουν αρκετό πάχος, µε τον παγετό και απόσπαση πετρωµάτων, δηµιουργούν γιγάντιες κοιλότητες* µε απότοµες κλιτύες (διεθνώς αναφέρονται ως cirque). Με την έντονη παγετώδη διάβρωση οι πυθµένες των κοιλάδων πλαταίνουν και βαθαίνουν, αποκτώντας τελικά ένα ηµικυκλικό σχήµα και χαρακτηρίζονται σαν κοιλάδες σχήµατος U. Οι δευτερεύουσες (παραποτάµιες) κοιλάδες βαθαίνουν λιγότερο, εξαιτίας της µικρότερης διαβρωτικής ικανότητας ίων παγετώνων που τις διασχίζουν απ' ότι την κύρια κοιλάδα, µε αποτέλεσµα ο πυθµένας τους να βρίσκεται σε πολύ µεγαλύτερο υψόµετρο σε σχέση µε την κύρια και ονοµάζονται κρεµαστές κοιλάδες. Οι κορυφές των βουνών και οι υδροκρίτες είναι οξύληκτοι και οδοντωτοί

5 Στη παγετώδη διάβρωση η θάλασσα δεν αποτελεί το βασικό επίπεδο, γιατί ο πάγος σαν ελαφρότερος του νερού (ε.β. 0,9) µπορεί να συνεχίζει τη διαβρωτική του δράση και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, µέχρι το βάθος που αρχίζει να επιπλέει εξ αιτίας της άνωσης. Έτσι η δράση της παγετώδους διάβρωσης εξαρτάται από, την τοπογραφία, το είδος του υποβάθρου και την ταχύτητα του πάγου. Μετά το λιώσιµο των παγετώνων η περιοχή έχει αποτυπωµένα τα χαρακτηριστικά της παγετώδους δράσεως. Στις γιγάντιες κοιλότητες πολλές φορές δηµιουργούνται λίµνες και οι ποταµοί αρχίζουν πάλι τη διαβρωτική τους δράση. Οι παραπόταµοι που διασχίζουν τις κρεµαστές κοιλάδες χύνονται στον κύριο ποταµό σχηµατίζοντας καταρράκτες. Η περιοχή των Μεγάλων Λιµνών των Η.Π. Α. αποτελούν περιοχές που έχουν διαµορφωθεί µε τον τρόπο αυτό. Εκτός από τις διαβρωσιγενείς µορφές δηµιουργούνται και παγετικές αποθέσεις. Στις κοιλάδες αποθέτονται σωροί λιθώνων, διαφόρων σχηµάτων, όπως φακοειδείς λιθώνες (drumlins), κωνοειδείς λιθώνες (Karnes), επιµήκεις ελικοειδείς σωροί λιθώνων (eskers) κλπ, ή αποµονωµένοι όγκοι µε χαρακτηριστικές γραµµές λειάνσεως, οι πλανήτες λίθοι και βυθίσµατα ξηρά ή µε νερό που λέγονται λιθονολίµνες (Kettler) (%37). Φιόρδ είναι βαθείς και στενοί κόλποι που απαντώνται κατά µήκος των ακτών, της Νορβηγίας, Αλάσκας, Χιλής και αποτελούν βυθισµένες παγετώδεις κοιλάδες. Το βάθος τους, που µπορεί να φθάνει ή και να ξεπερνά τα 300 m, είναι αποτέλεσµα παγετώδους διαβρώσεως και ανόδου της στάθµης της θάλασσας.

6 Αίτια δηµιουργίας παγετώνων - Παγετικό κλίµα Η δηµιουργία των παγετώνων οφείλεται σε κλιµατικά αίτια και προϋποθέτει χαµηλές θερµοκρασίες και αρκετές χιονοπτώσεις. Από τη µελέτη της γήινης ιστορίας διαφαίνεται ότι στις παγετώδεις περιόδους επικρατούσε στη Γη ένα κλίµα ψυχρότερο και πιο οµοιόµορφο από σήµερα. Κατά µέσον όρο η θερµοκρασία ήταν χαµηλότερη περίπου κατά 5 C και υπήρχαν αφθονότερα κατακρηµνίσµατα. Οι αιτίες της δηµιουργίας παγετώδους κλίµατος δεν είναι γνωστές. Πιθανώς σχετίζονται µε τη µετακίνηση των ηπείρων σε µεγαλύτερα πλάτη, µεταβολές στην προσλαµβανόµενη ηλιακή ενέργεια και τη δηµιουργία ορέων ή άλλων υψηλών περιοχών. Στο πρόσφατο γεωλογικό παρελθόν, κατά το Πλειστόκαινο ( χρόνια πριν από σήµερα), υπήρξαν περίοδοι µεγάλης αναπτύξεως των παγετώνων, που ονοµάστηκαν παγετώδεις περίοδοι, κατά τις οποίες η θερµοκρασία πρέπει να ήταν χαµηλότερη σε παγκόσµια κλίµακα κατά 5 C. Οι παγετώνες κατά µια τέτοια περίοδο υπολογίζεται ότι κάλυψαν περίπου το 29% της γήινης επιφάνειας, δηλ. 44 εκατ. km2. Οι παγετώδεις αυτές περίοδοι διακοπτόταν από διαστήµατα µε υψηλότερη θερµοκρασία, περίπου 1 C κάτω της σηµερινής, και λιώσιµο των πάγων. Οι περίοδοι αυτοί ονοµάζονται µεσοπαγετώδεις. Κατά τις παγετώδεις περιόδους µεγάλες ποσότητες νερού δεσµεύονταν από τους πάγους µε αποτέλεσµα την πτώση της στάθµης της θάλασσας και τη χέρσευση πολλών περιοχών. Η πτώση αυτή υπολογίζεται ότι έφθασε τα m κάτω από τη σηµερινή στάθµη. Αντίθετα κατά τις µεσοπαγετώδεις περιόδους η στάθµη της θάλασσας ανέβηκε και έφθασε πιθανώς 66 m πάνω από τη σηµερινή, µε αποτέλεσµα να επικλυσθούν πολλές περιοχές. Στη διαµόρφωση του γήινου ανάγλυφου καθοριστική σηµασία έχει η στάθµη της θάλασσας, γιατί αποτελεί βασικό παράγοντα στον έλεγχο της διάβρωσης. Οι µεταβολές που αναφέραµε ήταν παγκόσµιες και γι αυτό η σηµασία τους ήταν καθοριστική στη διαµόρφωση του σηµερινού ανάγλυφου του πλανήτη µας.

7 Φακοειδείς λιθώνες πηγή: Source: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes Παγετώνας Ανταρκτικής πηγή: NASA

8 πηγή:nasa - Visible Earth Η συγχώνευση πολλών αλπικών παγετώνων στην κορυφή αυτής της εικόνας παράγει έναν µεγάλο παγετώνα (Χιλή)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑ Υ ΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 1999 2 Oµηρικά επίθετα για τον ποταµό Αργυροδίνης (άργυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗ Φαινόµενα της φύσης

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗ Φαινόµενα της φύσης ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗ Φαινόµενα της φύσης Τα ηφαίστεια: Τα ηφαίστεια είναι γεωλογικοί σχηµατισµοί που εµφανίζονται πάνω από ρωγµές και τάφρους του γήινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ: «Επιστήµη και τεχνολογία υδατικών πόρων»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ: «Επιστήµη και τεχνολογία υδατικών πόρων» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ: «Επιστήµη και τεχνολογία υδατικών πόρων» ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

14. ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

14. ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 134 Κεφάλαιο 14 ο : Καρστική Γεωμορφολογία 14. ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 14.1. ΓΕΝΙΚΑ Σε προηγούμενο κεφάλαιο (Κεφ. 3 ο ) αναφέρθηκε η πολύ σημαντική διαλυτική δράση του νερού, όταν αυτό εμπλουτίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ

Κεφάλαιο 10 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Κεφάλαιο 10 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Τα διάφορα γεωδυναμικά φαινόμενα που παρατηρούνται στη Γη (σεισμοί, ηφαίστεια, κτλ.) δεν παρουσιάζουν τυχαία γεωγραφική κατανομή πάνω στη Γη. Κατά τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΦΛΟΙΟΥ.

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΦΛΟΙΟΥ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΦΛΟΙΟΥ. Ο στερεός φλοιός της Γης φαίνεται σταθερός, αν και αυτός όπως ήδη τονίστηκε είναι εύπλαστος και µεταβαλλόµενος. Πώς όµως µπορούν να γίνουν αντιληπτές κατά τη διάρκεια της σύντοµης

Διαβάστε περισσότερα

4. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

4. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 4. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 4.1 Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του καθαρού νερού Το νερό αποτελεί µια µοναδική χηµική ένωση στον πλανήτη πού βρίσκεται σε αφθονία και απαντάται στη φύση στις τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Τοµέας Τοπογραφίας-Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας. Εισαγωγή στη Γεωδαισία

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Τοµέας Τοπογραφίας-Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας. Εισαγωγή στη Γεωδαισία ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Τοµέας Τοπογραφίας-Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας Εισαγωγή στη Γεωδαισία ΑΘΗΝΑ 007 Περιεχόµενα Πρόλογος 1 1 Εισαγωγή 3 1.1 Ορισµός -Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εφαρµογή του SPI για την ολοκληρωµένη διαχείριση των λειψυδριών στην Κύπρο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

1. Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 1. Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Το νερό είναι το ουσιαστικότερο συστατικό της γης για την ύπαρξη της ζωής Η ατµοσφαιρική υγρασία παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις µεταβαλλόµενη από 0.2% στα ξηρά και στα ψυχρά

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1 El Niño και La Niña... 19

3.3.1 El Niño και La Niña... 19 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΓΑ Έφη αρείου 11 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (Προέλευση, Ταξινόμηση, Κατανομή, Αποθέματα, Υγρότοποι, Αξιοποίηση, ιαχείριση)

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (Προέλευση, Ταξινόμηση, Κατανομή, Αποθέματα, Υγρότοποι, Αξιοποίηση, ιαχείριση) ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (Προέλευση, Ταξινόμηση, Κατανομή, Αποθέματα, Υγρότοποι, Αξιοποίηση, ιαχείριση) Δρ. Θεόδωρος Σ. Κουσουρής Υδρο-περιβαλλοντολόγος Εισαγωγή Από πολύ παλιά ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΗΓΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κουκλιανιώτου Ευγενία Νεραντζάκης Αναστάσιος

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΗΓΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κουκλιανιώτου Ευγενία Νεραντζάκης Αναστάσιος Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΗΓΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κουκλιανιώτου Ευγενία Νεραντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

Milutin Milankovic: Η αστρονομική θεωρία της κλιματικής αλλαγής Μηναίδου Κλεοπάτρα, Κούλαλη Ευδοξία

Milutin Milankovic: Η αστρονομική θεωρία της κλιματικής αλλαγής Μηναίδου Κλεοπάτρα, Κούλαλη Ευδοξία Milutin Milankovic: Η αστρονομική θεωρία της κλιματικής αλλαγής Μηναίδου Κλεοπάτρα, Κούλαλη Ευδοξία ~ 2 ~ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ σελ. 1. Η γένεση του ηλιακού συστήματος.4-5 2. Το κλίμα της Γης στο παρελθόν.6-9

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Μιχελάκη Μενέλαου. Τρισδιάστατη λιθοστρωματογραφική προσομοίωση του κοιτάσματος υδρογονανθράκων του Πρίνου

Διπλωματική Εργασία Μιχελάκη Μενέλαου. Τρισδιάστατη λιθοστρωματογραφική προσομοίωση του κοιτάσματος υδρογονανθράκων του Πρίνου Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Ερευνητική Μονάδα Γεωλογίας Διπλωματική Εργασία Μιχελάκη Μενέλαου Τρισδιάστατη λιθοστρωματογραφική προσομοίωση του κοιτάσματος υδρογονανθράκων του Πρίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 8.2 ΥΠΟΕΡΓΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1 8.2.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 8.2.1.1 Αιγαίο πέλαγος 1 8.2.1.2 Σαρωνικός κόλπος 4 8.2.2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Dr. rer. nat. Γεώργιος Σταµάτης, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας www.iah-hellas.geol.uoa.gr

Dr. rer. nat. Γεώργιος Σταµάτης, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας www.iah-hellas.geol.uoa.gr ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Dr. rer. nat. Γεώργιος Σταµάτης, Καθηγητής Υδρογεωλογίας Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο Ορυκτολογίας-Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Η Επίδραση Tsunami στον πολεοδομικό ιστό της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Περιεχόµενα Περίληψη 1 Η κρίση του κλίµατος 3 Οι επιπτώσεις από την κρίση του κλίµατος 5 Η Σύµβαση Πλαίσιο για τις Κλιµατικές Αλλαγές 6 Ελλάδα και πολιτική για το κλίµα 6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ: ΨΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 1.1 Σύνθεση της γήινης ατμόσφαιρας Η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΤΣΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΤΣΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 033 Πανεπιστήμιο Πατρών Τομέας Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Εργαστήριο Ιζηματολογίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΤΣΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Σχολικό Έτος 2011-12 Μάθηµα : Ερευνητικές Εργασίες Α Λυκείου Α Τετράµηνο ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ : ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Οµάδα Εργασίας ΑΓΑΠΗΤΟΣ Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θαλάσσια γεωλογική δομή και σεισμική στρωματογραφία της καλδέρας της Σαντορίνης ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Γ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θαλάσσια γεωλογική δομή και σεισμική στρωματογραφία της καλδέρας της Σαντορίνης ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Γ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θαλάσσια γεωλογική δομή και σεισμική στρωματογραφία της καλδέρας της Σαντορίνης ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Μ.:07035 Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Παπαθεοδώρου Πάτρα Ιανουάριος 2012 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου

Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου 1 ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου Σχολικό Ετος 2011 2012 2 Μαθητές συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα 1. Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ i Φυσική Α Γυμνασίου: Βιβλίο Μαθητή ΤΑΞΗ Α Συγγραφή: Συντονισμός: Ιωάννης Καρμιώτης, Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η έρευνα έχει δείξει ότι δεν υπάρχει σαφές και καθορισμένο ανώτατο όριο της ατμόσφαιρας του πλανήτη μας. Τα ανώτατο αυτό όριο θα πρέπει να είναι, φυσικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2

ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2 ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2 Σχέδιο ιαχείρισης Τύπου Οικοτόπου Προτεραιότητας 3170 (Οδηγία 92/43/ΕΕ) σε περιοχές του ικτύου

Διαβάστε περισσότερα