Εκτυπώσεις και Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκτυπώσεις και Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση"

Transcript

1 Εκτυπώσεις και Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση Η τεχνολογία των Εκτυπώσεων και η θεωρία των χρωµάτων Σηµειώσεις για το Μάθηµα «Οπτική Επικοινωνία» Χειµερινού Εξαµήνου ηµήτρης Κουτσοµπόλης

2 Περιεχόµενα 1. Εξειδικευµένα στοιχεία του Quark XPress 2. Η Τεχνολογία των Εκτυπώσεων α) Η επιπεδοτυπία β) Η µεταξοτυπία γ) Η βαθυτυπία δ) Η φλεξογραφία 3. Εισαγωγή στη θεωρία του χρώµατος 2

3 1. Εξειδικευµένα στοιχεία του QuarkXpress Η διαχείριση πολυσέλιδων επαγγελµατικών εντύπων ήταν εξαρχής βασικός στόχος για το µάθηµα της Οπτικής Επικοινωνίας. Συνάµα σε αυτές τις πρώτες διδακτικές ενότητες ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του προγράµµατος ηλεκτρονικής διαχείρισης εντύπων XPress της Quark. Πιο συγκεκριµένα αναπτύχθηκαν όλες οι εντολές σχετικά µε τη δηµιουργία πρότυπων σελίδων, δηλαδή σελίδων που περιέχουν βασικά γραφιστικά πρότυπα, που επαναλαµβάνονται στις σελίδες των εντύπων (γραµµές, αρίθµηση σελίδων, ειδικά σχήµατα και σχέδια κ.λ.π.). Επίσης, παρουσιάσθηκε η δυνατότητα αυτοµατοποίησης αρκετών εντολών του συγκεκριµένου προγράµµατος (προδιαγραφές στυλ κειµένων και προδιαγραφές νέων µπλοκ κειµένου και εικόνας) ώστε να καθίσταται ευκολότερη και γρηγορότερη η δηµιουργία πολυσέλιδων, κυρίως, εντύπων. Παράλληλα µε το πρόγραµµα αναπτύχθηκαν και οι βασικές αρχές για το σχεδιασµό επαγγελµατικών εντύπων. Αυτές οι αρχές, που προέρχονται από τη εφαρµοσµένη γραφιστική, αποτελούν την προπαίδεια για το σχεδιασµό και την επεξεργασία συνθέσεων εικόνας και κειµένου. Αρχικά µπορούµε να διακρίνουµε τα δυο βασικά εργαλεία της εικαστικής γλώσσας, δηλαδή τα τυπογραφικά στοιχεία (και κατ επέκταση τα κείµενα) και τις εικόνες. Πρόκειται για την οπτική γλώσσα, το οπτικό αλφάβητο 1. Εύστοχος συνδυασµός αυτών των στοιχείων κατά περίσταση οδηγεί στην επίτευξη µιας επικοινωνίας ποµπού-δέκτη χωρίς θόρυβο, δηλαδή µε κατανόηση των µεταδιδοµένων µηνυµάτων του ποµπού από τον δέκτη. Εννοείται λοιπόν, πως πριν από κάθε απόπειρα δηµιουργίας οιουδήποτε εντύπου πρέπει να έχει υπάρξει ενδελεχής µελέτη του αναγνωστικού κοινού, τόσο των συνηθειών του όσο και των αναγκών του. Πρωταρχικό βήµα στο σχεδιασµό εντύπων είναι ο καθορισµός των περιθωρίων. Πρόκειται για το λευκό, τον κενό χώρο που περιβάλλει και ορίζει το θέµα µας. Τα περιθώρια πρέπει να διατηρούνται σταθερά, όχι µόνο για πρακτικούς λόγους (διότι αποτρέπουν την εκτύπωση θέµατος σε σηµεία δυσανάγνωστα) αλλά κυρίως γιατί αναδεικνύουν και τονίζουν το θέµα µας, προκαλώντας την αντίθεση του κενού, συνήθως λευκού περιθωρίου, µε το θέµα (κείµενο ή εικόνα). 1 Μπέσης Σ.Π., Βασική Γραφιστική Υποδοµή, Εκδόσεις ΊΩΝ,

4 Κατόπιν, πρέπει να ορίσουµε το πλέγµα (ή κάναβο) της σελίδας του εντύπου. ηλαδή οριοθετούµε µε κάθετες και οριζόντιες γραµµές τον χώρο ένταξης των κειµένων σε στήλες (ορίζοντας και την απόσταση µεταξύ των στηλών, το διάκενο) καθώς και τα σηµεία ένθεσης των φωτογραφιών, έτσι ώστε να δηµιουργείται µια ενδιαφέρουσα, ελκυστική και ισορροπηµένη σελίδα. Σηµειώνεται ότι ο διάσηµος αρχιτέκτονας Le Corbusier πρότεινε 44 τρόπους διαχωρισµού σε κάναβο ενός τετραγώνου! Εποµένως η φαντασία επιβάλλεται, υπό τον όρο ότι βρίσκει θετική ανταπόκριση, ανάλογα µε το θέµα και την περίσταση. Στο επόµενο βήµα καθορίζονται τα τυπογραφικά στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για τις διάφορες περιστάσεις. ηλαδή για το βασικό κείµενο, τους τίτλους, τους υπότιτλους και τις λεζάντες, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ανάγκη. Είναι βασικό να χρησιµοποιηθούν ορισµένες σταθερές οικογένειες τυπογραφικών στοιχείων-γραµµατοσειρών έτσι ώστε το έντυπο να ξεχωρίσει και να αποκτήσει την ταυτότητά του. Όλα τα παραπάνω βήµατα συνθέτουν τη στρατηγική για τον τελικό σχεδιασµό της εικόνας του εντύπου (lay out). Σε όλα αυτά τα στάδια τα ηλεκτρονικά προγράµµατα διαχείρισης εντύπων, όπως το QuarkXpress, µειώνουν το χρόνο παραγωγής, αυξάνοντας έτσι τη δυνατότητα δηµιουργίας εναλλακτικών προτάσεων. Ωστόσο τα βασικά στοιχεία του οπτικού αλφάβητου, το γράµµα και η εικόνα, και ο τρόπος που αυτά συνδυάζονται (lay out) παραµένουν, ευτυχώς, στην απόλυτη δικαιοδοσία και ευθύνη του δηµιουργού, υπακούοντας στις βασικές αρχές της γραφιστικής και της τυπογραφίας, µε απώτερο σκοπό την επικοινωνία των µηνυµάτων. 4

5 Η τεχνολογία των Εκτυπώσεων Σηµαντικό τµήµα των έργων οπτικής επικοινωνίας (εικόνα και κείµενο) καταλήγει στην διαδικασία της εκτύπωσης µε τη µορφή ενός εντύπου. ηλαδή, αφού στοιχειοθετηθούν ηλεκτρονικά τα κείµενα (δηλαδή ορισθούν σε σειρά τα στοιχεία των γραµµατοσειρών) και εισαχθούν οι εικόνες, η δουλειά οδηγείται στον φιλµογράφο, που δηµιουργεί τα αρνητικά φιλµ. Από αυτό το σηµείο και αναλόγως της επιλεγείσας µεθόδου είναι δυνατόν να υπάρξουν διαφορετικοί τρόποι εκτυπώσεων. Πρόκειται για το σηµείο που από το κλισέ (το πρότυπο) η δουλειά περνά στο χαρτί. Αρχικά µελανώνεται η εκτυπωτική πλάκα και εν συνεχεία µεταφέρεται η µελάνι από την εκτυπωτική πλάκα στην επιφάνεια εκτύπωσης. Αυτές οι παραγωγικές µέθοδοι παρουσιάζονται εν συνεχεία περιληπτικά. 2 Α) Η επιπεδοτυπία Με τον όρο αυτό αναφέρονται οι µέθοδοι όπου η πλάκα εκτύπωσης δεν έχει εσοχές και εξοχές. Ουσιαστικά και οι επιφάνειες που εκτυπώνονται και εκείνες που δεν εκτυπώνονται είναι στο ίδιο επίπεδο. Οι περιοχές, όµως, που διαθέτουν εκτυπώσιµο θέµα συγκρατούν το µελάνι. Οι πρώτες επιπεδοτυπίες ονοµάστηκαν λιθογραφίες γιατί η εκτυπωτική πλάκα ήταν λίθινη. Στις µέρες µας η λίθινη πλάκα έχει αντικατασταθεί από µεταλλικές πλάκες (τσίγκους). Πρόκειται για τσιγκογραφία ή λιθογραφία offset, είναι δε η πιο διαδεδοµένη µέθοδος εκτυπώσεων. Μάλιστα ήδη αναπτύσσονται τεχνικές όπου το ενδιάµεσο φιλµ, στο οποίο αποτυπώνεται η δουλειά καταργείται, έτσι ώστε να εκτυπώνουµε απευθείας από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στην εκτυπωτική πλάκα (τεχνική CTP-Computer to Plate). Αυτή η µέθοδος είναι ιδιαιτέρως αξιόπιστη καθώς παράγει ποιοτικά αποτελέσµατα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µε χαµηλότερο κόστος σε σχέση µε άλλες µεθόδους εκτυπώσεων. Γι αυτό εξάλλου και προτιµάται για την εκτύπωση εφηµερίδων, περιοδικών, εντύπων κ.λ.π. Επίσης, είναι δυνατόν να υπάρξουν εκτυπώσεις µε αυτή τη µέθοδο και σε µεγάλου πάχους, τραχείες επιφάνειες (π.χ. χαρτόκουτα). Ωστόσο λόγο της µεθόδου είναι αδύνατες οι εκτυπώσεις σε ξύλο ή γυαλί. Β) Η µεταξοτυπία Με τον όρο αυτό αναφέρεται η µέθοδος εκτύπωσης όπου η πλάκα εκτύπωσης (εδώ το τελάρο, που αρχικώς αποτελείτο από ύφασµα ή χαρτί, προερχόµενο από εκτυπωτικές 2 Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στις παραγωγικές µεθόδους εκτύπωσης, επειδή καλύπτουν το ευρύτερο φάσµα των εκτυπώσεων σήµερα (λόγω των µηχανικών-ηλεκτρονικών διεργασιών τους και του µεγάλου αριθµού των αντιτύπων που προσφέρουν). Σηµειώνεται ότι υπάρχουν και οι καλλιτεχνικές εκτυπώσεις (λιθογραφία, χαλκογραφία, ξυλογραφία) όπου η εκτυπωτική πλάκα φιλοτεχνείται από καλλιτέχνη-χαράκτη. Αυτές οι εκτυπώσεις έχουν υψηλότατο κόστος για περιορισµένο αριθµό αντιτύπων, θεωρούνται όµως έργα τέχνης. 5

6 µεθόδους των Κινέζων και των Αιγυπτίων) χαρακτηρίζεται από διατρήσεις. ηλαδή υπάρχουν σηµεία διαπερατά αναλόγως µε το αν υπάρχει θέµα εκτύπωσης ή όχι. Πρόκειται για µέθοδο που η δηµιουργία της εκτυπωτικής πλάκας, του τελάρου µε ύφασµα, αρχικά, απαιτεί µεγαλύτερο κόπο. Ωστόσο λόγω της ιδιαιτερότητάς της είναι δυνατή η εκτύπωση σε µεγάλες και ιδιόµορφες επιφάνειες όπως το γυαλί, το πλαστικό, το δέρµα, το ύφασµα κ.λ.π. Αυτή τη µέθοδο, επίσης, προτιµούν αρκετοί καλλιτέχνες για τη δηµιουργία περιορισµένων αντιτύπων των έργων τους. Γ) Η βαθυτυπία Πρόκειται για µέθοδο εκτύπωσης που χρησιµοποιείται ως εκτυπωτική πλάκα ένας χάλκινος κύλινδρος που διαθέτει εσοχές χαραγµένες µε το θέµα της εκτύπωσης. Αυτές οι εσοχές δέχονται το µελάνι, το οποίο εκτυπώνεται, αφού πιεσθεί στον κύλινδρο εκτύπωσης η εκτυπούµενη επιφάνεια. Πρόδροµος αυτής της µεθόδου ήταν η χαλκογραφία. Η βαθυτυπία (ή αλλιώς γκραβούρα) στις µέρες µας ενσωµατώνει και την τεχνολογία λέιζερ ως προς τη χάραξη του εκτυπωτικού κυλίνδρου. Η βαθυτυπία µε την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών µεθόδων αποκτά πλέον µεγαλύτερο µερίδιο στις µεθόδους των εκτυπώσεων. Με αυτή τη µέθοδο διατηρείται σταθερά υψηλή η ποιότητα της εκτύπωσης, ιδιαιτέρως για πολύ µεγάλο αριθµό αντιτύπων (για µικρό αριθµό δεν συµφέρει) αλλά και για ειδικά υλικά. Έτσι βρίσκει εφαρµογή σε εφηµερίδες, περιοδικά, ταπετσαρίες, είδη συσκευασίας. ) Η φλεξογραφία Πρόκειται για τις µεθόδους εκτύπωσης όπου η εκτυπώσιµη περιοχή (το θέµα) αποτελείται από εύκαµπτες εξοχές, αρκετά ανθεκτικές λόγω της ευκαµπτότητάς τους.. Η µέθοδος πρωτοεµφανίστηκε για να καλύψει ανάγκες εκτυπώσεων σε σακούλες καταστηµάτων (Αγγλία, 1890). Εν συνεχεία εξελίχθηκε ως η βασική µέθοδος εκτυπώσεων για είδη συσκευασίας, καθώς προσφέρει υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης, ανθεκτικότητα της εκτυπωτικής πλάκας, χαµηλό κόστος. 6

7 Εισαγωγή στη θεωρία του χρώµατος Στις εκτυπώσεις η φωτοαναπαραγωγή είναι η διαδικασία µετατροπής των προτύπων, του θέµατος σε φιλµ, ώστε στο µοντάζ από τα φιλµ να φτάσουµε στις εκτυπωτικές πλάκες. Κλειδί σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι η θεωρία των χρωµάτων. Το φως του ήλιου αποτελείται από όλα τα χρώµατα. Ο Νεύτωνας το απέδειξε πειραµατιζόµενος µε ένα πρίσµα και αναλύοντας µέσω αυτού µια ακτίνα ηλιακού φωτός σε ένα ορατό φάσµα χρωµάτων 3. Στο ορατό φάσµα διακρίνονται 7 χρώµατα, τα λεγόµενα χρώµατα της Ίριδας (ιώδες, µπλε, κυανό, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο). Από αυτά το µεγαλύτερο εύρος του ορατού φάσµατος καταλαµβάνουν το µπλε, το πράσινο και το κόκκινο (Red, Green, Blue RGB) και ως εκ τούτου καλούνται βασικά. Αυτή η θεωρία των χρωµάτων στηρίζεται στις ακτινοβολίες του φωτός και αποκαλείται προσθετική. Έτσι η ίση ανάµειξη (πρόσθεση) των βασικών χρωµάτων δίδει το λευκό ενώ το µαύρο δεν θεωρείται χρώµα αλλά απουσία φωτός. Αν αναµείξουµε ανά ζεύγη τα 3 βασικά χρώµατα (-ακτινοβολίες) παίρνουµε 3 συµπληρωµατικά ως εξής: Κυανό = Μπλε + Πράσινο Ματζέντα = Μπλε + Κόκκινο Κίτρινο = Κόκκινο + Πράσινο Γενικά, συµπληρωµατικό ενός βασικού χρώµατος θεωρείται εκείνο το χρώµα που όταν αναµειχθεί µε το βασικό του χρώµα δίδει το λευκό φως. Άρα το κυανό είναι συµπληρωµατικό του κόκκινου, το κίτρινο του µπλε και η µατζέντα του πράσινου. Ωστόσο, στις χρωστικές ουσίες, τις µπογιές, δεν χρησιµοποιείται η προσθετική µέθοδος, γιατί η απόδοση των χρωµάτων δεν πραγµατοποιείται µε την ανάµειξη ακτινοβολίας φωτός αλλά µε την απορρόφηση ορισµένων δεσµών φωτός και την αντανάκλαση άλλων. Έτσι, τα χρώµατα των χρωστικών ουσιών που αναµειγνυόµενα µπορούν να δώσουν όλα τα άλλα ορατά χρώµατα, και γι αυτό καλούνται πρωτεύοντα, είναι τα κυανό, µατζέντα, κίτρινο (Cyan, Magenta, Yellow CMY). Η ανά ζεύγος ανάµειξή τους µας δίδει τα δευτερεύοντα κόκκινο, µπλε, πράσινο ενώ η κατά ίση ποσότητα µείξη των πρωτευόντων µας δίδει το µαύρο χρώµα (Black K). Αυτή η µέθοδος αποκαλείται αφαιρετική. 3 Πέρα από τα όρια του ορατού φάσµατος από το ανθρώπινο µάτι υπάρχουν οι υπεριώδεις και οι υπέρυθρες ακτινοβολίες. 7

8 Στην πράξη, λοιπόν, το ανθρώπινο µάτι αντιλαµβάνεται τα χρώµατα µε τις χρωστικές ουσίες ως εξής: κάθε πρωτεύων χρώµα απορροφά το συµπληρωµατικό του, αντανακλά τα υπόλοιπα µαζί και έτσι προκύπτει. Για παράδειγµα το κυανό απορροφά το συµπληρωµατικό του κόκκινο και αντανακλά µπλε και πράσινο (που συντιθέµενα δίδουν το κυανό). Σηµειώνεται ότι στην αφαιρετική µέθοδο το λευκό αντανακλά όλα τα χρώµατα και το µαύρο τα απορροφά όλα. Κάτι, επίσης, που αξίζει να σηµειωθεί είναι το γεγονός ότι αν και θεωρητικά η ανάµειξη των πρωτευόντων χρωστικών ουσιών αποδίδει όλες τις αποχρώσεις, τελικά απαιτείται η προσθήκη µαύρης µελάνης. Έτσι ώστε τελικά µε 4 χρώµατα κυανό, µατζέντα, κίτρινο και µαύρο (Cyan, Magenta, Yellow, Black CMYK) µπορούµε να αποδώσουµε εκτυπωτικά κάθε έγχρωµο τονικό θέµα. Τα χρώµατα µπορούν να χαρακτηρισθούν σε ψυχρά και θερµά. Ακόµα για κάθε χρώµα µπορούµε να διακρίνουµε τον τόνο του, δηλαδή τη σχέση του µε το φως, την έντασή του, δηλαδή πόσο καθαρό και διαυγές είναι, και την απόχρωσή του, δηλαδή τη συµπεριφορά του όταν αναµειγνύεται µε άλλο χρώµα. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...σελ. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...σελ. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...σελ. 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ...σελ. 5 1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ...σελ. 5 1.2. ΕΙΔΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ...σελ. 8 1.3. ΜΕΙΞΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ...σελ. 14 1.4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΔΣΑ. Basic. Design ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟ ΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΩΜΑ

ΕΑΔΣΑ. Basic. Design ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟ ΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΩΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΔΣΑ Design A Basic ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟ ΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΩΜΑ Το χρώμα είναι μια πραγματική δύναμη που επηρεάζει το νευρικό μας σύστημα. Ασκεί σημαντική επιρροή σε εμάς και στο περιβάλλον μας. Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της πολυδιάστης και υποκειµενικής φύσης του χρώµατος και της ένταξής του στη σχεδιαστική διαδικασία

Μελέτη της πολυδιάστης και υποκειµενικής φύσης του χρώµατος και της ένταξής του στη σχεδιαστική διαδικασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μελέτη της πολυδιάστης και υποκειµενικής φύσης του χρώµατος και της ένταξής του στη σχεδιαστική διαδικασία ιπλωµατική Εργασία Μαριάνθη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ...- 3 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 4 -

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ...- 3 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 4 - Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ...- 3 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 4 - Α ΜΕΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ...- 6-1. ΤΟ ΈΝΤΥΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...- 7-1.1. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...- 7-1.1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ...- 7-1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Διάσταση σε 72 ppi (cm) 640 x 480 0.3 22 x 16. MegaPixels. 1280 x 960 1.3 45 x 33. 1600 x 1200 2.1 56 x 42. 2048 x 1536 3.

Διάσταση σε 72 ppi (cm) 640 x 480 0.3 22 x 16. MegaPixels. 1280 x 960 1.3 45 x 33. 1600 x 1200 2.1 56 x 42. 2048 x 1536 3. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ Art & Creative Director Η εργασία με το Photoshop μας επιτρέπει να παράγουμε εικόνες Bitmap. Η εικόνα Bitmap δεν είναι τίποτα άλλο από μία ορθογώνια περιοχή που αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

8 ο ΓΕ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΑΞΗ Β - ΤΜΗΜΑ 5 ΘΕΜΑ: Ομαδική εργασία

8 ο ΓΕ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΑΞΗ Β - ΤΜΗΜΑ 5 ΘΕΜΑ: Ομαδική εργασία 8 ο ΓΕ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΑΞΗ Β - ΤΜΗΜΑ 5 ΘΕΜΑ: Ομαδική εργασία Ερευνητικά ερωτήματα: Πώς αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος το χρώμα; Πώς χρησιμοποιείται το χρώμα ως εργαλείο; Ποια είναι η δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ONOMA: ΣΤΡΑΤΗΓΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΜ : 718 ONOMA: ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ ΣΤYΛΙΑΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΑΜ: 326 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Χειρονομιών-actions σε συνθήκες έντονου ανομοιόμορφου φωτισμού

Αναγνώριση Χειρονομιών-actions σε συνθήκες έντονου ανομοιόμορφου φωτισμού Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας Δ.Π.Μ.Σ.-Η.Ε.Π. Ειδική Επιστημονική Εργασία Αναγνώριση Χειρονομιών-actions σε συνθήκες έντονου ανομοιόμορφου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Οδηγός Βιντεοσκόπησης, Ψηφιοποίησης & Κωδικοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού

Αναλυτικός Οδηγός Βιντεοσκόπησης, Ψηφιοποίησης & Κωδικοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αναλυτικός Οδηγός Βιντεοσκόπησης, Ψηφιοποίησης & Κωδικοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού Συντάκτης: Δ. Κόκκας Έργο: Ενσωμάτωση της Τηλεκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Διαδικασία ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ADOBE CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρμογή Λογισμικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΜ: Τ-2540) Επιβλέπων: ΧΑΪΚΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο στη διδασκαλία από απόσταση, και ορισµός του βίντεο κατ απαίτηση

Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο στη διδασκαλία από απόσταση, και ορισµός του βίντεο κατ απαίτηση Μετάδοση αρχείων εικόνας και ήχου µέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών για διδασκαλία από απόσταση, και οργάνωση του υλικού σε βάση δεδοµένων Ριζάκος Κωνσταντίνος Περιεχόµενα Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Έχουν περάσει 43 χρόνια από την πρώτη έκδοση του καταλόγου χρωμάτων Pantone. Από τότε μέχρι σήμερα πολλά έχουν αλλάξει, βελτιωθεί, προστεθεί. Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε μερικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Παπανικολάου Γ. Καλλίρης. Ηλεκτρονικά ΜΜΕ Τηλεόραση

Γ. Παπανικολάου Γ. Καλλίρης. Ηλεκτρονικά ΜΜΕ Τηλεόραση Γ. Παπανικολάου Γ. Καλλίρης Ηλεκτρονικά ΜΜΕ Τηλεόραση Θεσσαλονίκη - 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ...3 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ...3 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ...6 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α...9 1. ΦΩΣ, ΟΡΑΣΗ & ΧΡΩΜΑ...11

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Τεχνικού Σχεδιασµού

Αρχές Τεχνικού Σχεδιασµού ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρχές Τεχνικού Σχεδιασµού ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 1. Βασικές Έννοιες...14 Πολυμέσα...14 Αλληλεπιδραστικότητα ή διαδραστικότητα...15 Υπερκείμενο και Υπερμέσα...16 Σύνδεσμοι και Πλοήγηση...19

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB

Διαβάστε περισσότερα

εννοιολογικό, αλλά πραγµατικό. Επειδή ο χάρτης είναι µια διδιάστατη γραφική εικόνα, δίνει αυτήν την πληροφορία συστηµατικά. Κανένα άλλο φαινόµενο

εννοιολογικό, αλλά πραγµατικό. Επειδή ο χάρτης είναι µια διδιάστατη γραφική εικόνα, δίνει αυτήν την πληροφορία συστηµατικά. Κανένα άλλο φαινόµενο Οι σηµειώσεις που ακολουθούν αποτελούν µια ελεύθερη µετάφραση, αντίστοιχων ενοτήτων από το βιβλίο Understanding Maps J. S. Keates (1982), για να διευκολύνουν τους σπουδαστές του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκτύπωσης ψηφιακών φωτογραφιών

Οδηγός εκτύπωσης ψηφιακών φωτογραφιών Οδηγός εκτύπωσης ψηφιακών φωτογραφιών NPD3329-00 Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε συστήματα ανάκτησης ή η μετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Φωτόπουλος Βασίλης, Φαλιέρης Σωτήρης, Νικολόπουλος Γιώργος, Νικολόπουλος Κώστας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Η «ενθουσιαστική διδασκαλία» στην ανάμιξη των χρωμάτων: Μια προσέγγιση για τη Μέση Παιδεία

Η «ενθουσιαστική διδασκαλία» στην ανάμιξη των χρωμάτων: Μια προσέγγιση για τη Μέση Παιδεία ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Β Πειραματική Διδασκαλία της Φυσικής Η «ενθουσιαστική διδασκαλία» στην ανάμιξη των χρωμάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-14 ΕΤΩΝ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-14 ΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-14 ΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Επιβλέπων: Χατζηαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή.. 3. 2. Προαπαιτούμενες γνώσεις... 4. 3. Παιδαγωγικό περιεχόμενο 5. 4. Γνώσεις περιεχομένου.. 6. 4.1. Βασικά χρώματα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή.. 3. 2. Προαπαιτούμενες γνώσεις... 4. 3. Παιδαγωγικό περιεχόμενο 5. 4. Γνώσεις περιεχομένου.. 6. 4.1. Βασικά χρώματα... Επιλέγοντας μια νέα τηλεόραση Θεματική ενότητα: Φυσική Επίπεδο: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Διάρκεια: Εννέα 45-λεπτα μαθήματα Σχεδιασμός: Διονύσης Αποστολίδης Περίληψη Η ακολουθία των δραστηριοτήτων σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ψηφιοποίηση, Οργάνωση, Τεκμηρίωση Φωτογραφικών αρχείων και Διάθεση αυτών στο Διαδίκτυο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ψηφιοποίηση, Οργάνωση, Τεκμηρίωση Φωτογραφικών αρχείων και Διάθεση αυτών στο Διαδίκτυο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ψηφιοποίηση, Οργάνωση, Τεκμηρίωση Φωτογραφικών αρχείων και Διάθεση αυτών στο Διαδίκτυο Κακλαμάνου Γαρυφαλιά Α.Μ. 697 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ADOBE CS3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρμογή Λογισμικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2006-07 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδίαση Συστηµάτων Αυθεντικότητας Πολυµεσικών εδοµένων»

«Σχεδίαση Συστηµάτων Αυθεντικότητας Πολυµεσικών εδοµένων» Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Σχεδίαση Συστηµάτων Αυθεντικότητας Πολυµεσικών εδοµένων» Ζυγοµήτρος Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο

Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο Πρωτογενές υλικό Μια εικόνα μπορεί να εισαχθεί στον υπολογιστή από: σαρωτή (Scanner) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή video capture monitor capture

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υλοποίησης βίντεο-παρουσιάσεων για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Καραδήμος Χρήστος. Σεπτέμβριος 2012

Μεθοδολογία υλοποίησης βίντεο-παρουσιάσεων για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Καραδήμος Χρήστος. Σεπτέμβριος 2012 Τ.Ε.Ι Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Μεθοδολογία υλοποίησης βίντεο-παρουσιάσεων για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Καραδήμος Χρήστος Σεπτέμβριος 212 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μωυσιάδης Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα