ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: «MILTECH HELLAS Α.Ε.»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: «MILTECH HELLAS Α.Ε.»"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ 25/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΝ (4) ΤΕΜΑΧΙΝ ΘΕΡΜΙΚΝ ΚΑΜΕΡΝ ΜΙΚΡΗΣ ΓΝΙΑΣ ΘΕΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: «MILTECH HELLAS Α.Ε.»

2 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΤΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σ.25/14 Άρθρο 1 ο : Γενικοί Όροι Β. ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 2 ο Άρθρο 3 ο Άρθρο 4 ο Άρθρο 5 ο Άρθρο 6 ο Άρθρο 7 ο Άρθρο 8 ο : Περιγραφή Τι$ή Αντικει$ένου Κρατήσεις : Πληρω$ή ικαιολογητικά : Κήρυξη Προ$ηθευτή ως Εκπτώτου : Κυρώσεις Εκπρόθεσ$η Φόρτωση Παράδοση : Απόρριψη Συ$βατικών Υλικών Αντικατάσταση : Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων : Εγγυοδοσία Γ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 9 ο : Τεχνική περιγραφή Παροχές Εγγυήσεων κ.λ.π. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Άρθρο 10 ο Άρθρο 11 ο Άρθρο 12 ο : Παράδοση Παραλαβή : Συσκευασία : Απόρριψη Υλικού Παραπο$πή σε ευτερ. Επιτροπή Ε. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 13 ο Άρθρο 14 ο : Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύ$βασης : Ολοκλήρωση Σύ$βασης

3 14SYMV ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΤΗΛ. : D9 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 25/14 ΠΟΣΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ,00 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΝ (4) ΤΕΜΑΧΙΝ ΘΕΡΜΙΚΝ ΚΑΜΕΡΝ ΜΙΚΡΗΣ ΓΝΙΑΣ ΘΕΑΣΗΣ Στην Αθήνα σή$ερα 27D11D14 στα Γραφεία της Υπηρεσίας Προ$ηθειών Π.Α, Σούτσου 40 (4ος όροφος), οι υπογεγρα$$ένοι : Σ.χος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου, κτής της ΥΠ/ΠΑ, ως εκπρόσωπος της Π.Α, σύ$φωνα $ε την υπ αριθ$. Φ.831/Α.15137/Σ.3466/13D11D14 Κατακυρωτική Απόφαση της ΑΥ/Γ2/5γ (ΑΑ:7ΑΠ6D7Ξ). και η εταιρεία «MILTECH HELLAS A.E.» $ε Α.Φ.Μ και διεύθυνση Ι. Μεταξά 90, Καρελλάς, Τ.Κ , Παιανία 19002, Τηλ D1, Fax , που εκπροσωπείται από τον Ιωάννη Σπανουδάκη $ε Α..Τ. ΑΒ /27D3D06, συ$φώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συ$βαλλο$ένων $ε την εκτεθείσα ιδιότητά του, την ανάθεση στο δεύτερο, καλού$ενο στο εξής Προ$ηθευτή της προ$ήθειας των υλικών σύ$φωνα $ε τους ακόλουθους όρους της παρούσας σύ$βασης. Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ρ Τ Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Άρθρο 1 ο Γενικοί Όροι 1. Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερ$ηνεία και στην εκτέλεση σύ$βασης ή παραγγελίας των προ$ηθευτών ΠΑ λύεται, εφόσον από την κεί$ενη νο$οθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής διενέργειας του διαγωνισ$ού, εφαρ$οζο$ένου του Ελληνικού ικαίου. 2. Τα κάθε είδους, δικαιώ$ατα του η$οσίου ή των Νο$ικών Προσώπων η$οσίου ικαίου των Ε των Οργανισ$ών και γενικά των εκ$εταλλεύσεων των Ενόπλων υνά$εων, εξαιτίας της $η συ$$όρφωσης του προ$ηθευτή $ε τους όρους συ$φωνιών και τη σύ$βαση εισπράττονται από όσα ο προ$ηθευτής έχει να λα$βάνει από οποιαδήποτε αιτία από το η$όσιο και σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν σύ$φωνα $ε τις διατάξεις του Νό$ου περί εισπράξεως η$οσίων εσόδων.

4 3. Η Υπηρεσία δεν αναλα$βάνει υποχρέωση για τυχόν $έτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π που λα$βάνονται από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τι$ής και χρόνου παράδοσης των ειδών. 4. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις των Ν. 2362/95 και Ν. 2286/95, του Ν 721/70 και των Π 60/07, 118/07, σε συνδυασ$ό $ε τις εκδοθείσες Κανονιστικές αυτών οδηγίες. 5. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικει$ένου της Σύ$βασης από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, δεν απαλλάσσει τον προ$ηθευτή από την ευθύνη της ποιότητας των προϊόντων που παρέδωσε. Μ Ε Ρ Ο Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Άρθρο 2 ο Περιγραφή Τι.ή Αντικει.ένου Κρατήσεις 1. Το αντικεί$ενο της παρούσας σύ$βασης αφορά στην προ$ήθεια «Θερικών Καερών Μικρής Γωνίας Θέασης», ως εξής : Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 ΤΙΜΗ ΤΕΜ. (ΧΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΓΝΙΑΣ ΘΕΑΣΗΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ (23%) 6.808,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,00 2. Στη εν λόγω δαπάνη συ$περιλα$βάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων σε ποσοστό 6,2476%. 3. Κατά την εξόφληση του προ$ηθευτή θα παρακρατηθεί Φόρος εισοδή$ατος (ΦΕ) 4% επί της καθαρής αξίας των αντικει$ένων (αφαιρού$ενων κρατήσεων κλπ) για την προ$ήθεια υλικών, σύ$φωνα $ε το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε $ε το Ν.4254/ Επίσης ο προ$ηθευτής βαρύνεται $ε κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Τα$είων. 5. Επίσης ο προ$ηθευτής βαρύνεται $ε:

5 α. Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα $έχρι την οριστική ποιοτική παραλαβή των ειδών από αρ$όδια επιτροπή της Υπηρεσίας. β. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Τα$είων. γ. Το ποσό των 456,20 που αντιστοιχεί στα έξοδα δη$οσίευσης του διαγωνισ$ού, το οποίο θα παρακρατηθεί από τα δικαιώ$ατα του προ$ηθευτή κατά την οικονο$ική του τακτοποίηση ή κατά την πρώτη πληρω$ή σε περίπτωση τ$η$ατικών παραδόσεων/πληρω$ών. Άρθρο 3 ο 1. Η πληρω$ή του προ$ηθευτή θα γίνεται από τη ιαχείριση Χρη$ατικού της Οικονο$ικής Υπηρεσίας της ΥΠ/ΠΑ, εντός εξήντα (60) η$ερών από την έκδοση του πρωτοκόλλου $ετά από την κάθε οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή συ$βατικού υλικού, $ε βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τι$ή του, όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονο$ική προσφορά του προ$ηθευτή, ως Παράρτη$α «Β», σε συνδυασ$ό $ε την τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας ως Παράρτη$α «Α» της παρούσας και αφού προσκο$ισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά : α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής που εκδίδει η αρ$όδια Επιτροπή παραλαβών της 204 ΜΓΑΠ και στο οποίο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα υπάρχει εκπρόθεσ$η παράδοση του. β. Γρα$$άτια εισαγωγής του υλικού στις αποθήκες της ΠΑ. γ Τι$ολόγιο $ε την ένδειξη «Εξοφλήθηκε», το οποίο εκδίδεται $ε την παράδοση των συ$βατικών υλικών και το οποίο αναγράφει αναλυτικά στοιχεία των τι$ολογηθέντων παραδοθέντων υλικών. Σε περίπτωση τι$ολόγησης των υλικών και έκδοσης τι$ολογίου σε χρόνο $εταγενέστερο της παράδοσης, ο προ$ηθευτής οφείλει να προσκο$ίσει αποδεικτικό (προσωρινή απόδειξη) θεωρη$ένο από τον αρ$όδιο ιαχειριστή της αποθήκης (παράγραφος 4, άρθρο 37, Ν.3433/06). δ. Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τι$ολόγιο δε φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». ε. Πιστοποιητικό φορολογικής Ενη$ερότητας του αρ$οδίου η$όσιου Τα$είου, δηλαδή βεβαίωση του ότι δεν εκκρε$εί οφειλή εις βάρος του αναδόχου. στ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρ$όδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την η$ερο$ηνία της κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ο ανάδοχος είναι ενή$ερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). ζ. Ζυγολόγιο (εάν απαιτείται) ή άλλα βεβαιωτικά στοιχεία.

6 2. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τι$ολογίων γίνει $ετά την πιο πάνω προθεσ$ία, η Υπηρεσία καθίσταται υπερή$ερη, σύ$φωνα $ε τις διατάξεις του Π 166/2003 «Προσαρ$ογή της Ελληνικής Νο$οθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29D6D2000 για την καταπολέ$ηση των καθυστερήσεων πληρω$ών στις ε$πορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α 138/5D6D2003) και το οφειλό$ενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου, $ε επιτόκιο που ισούται $ε το άθροισ$α του επιτοκίου που εφαρ$όζεται για τις κύριες πράξεις αναχρη$ατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξη$ένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες $ονάδες (περιθώριο). 3. Η πληρω$ή της παρούσας σύ$βασης και ο καταλογισ$ός της οικείας δαπάνης θα πραγ$ατοποιείται, εφόσον ο ανάδοχος θα έχει ολοκληρώσει όλες τις συ$βατικές του υποχρεώσεις. Άρθρο 4 ο Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου 1. Ο προ$ηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύ$βαση και από κάθε δικαίω$ά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συ$βατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά $έσα στο συ$βατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε. Στον προ$ηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση επιβάλλονται, $ε απόφαση του αρ$όδιου Υπουργού ή του αρ$όδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνω$οδότηση του αρ$όδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερό$ενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις : α. Προ$ήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προ$ηθευτή, είτε από τους υπόλοιπους προ$ηθευτές που είχαν λάβει $έρος στον διαγωνισ$ό ή είχαν κληθεί για διαπραγ$άτευση, είτε $ε διενέργεια διαγωνισ$ού, είτε $ε διαπραγ$άτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π. 118/07. Κάθε ά$εση ή έ$$εση προκαλού$ενη ζη$ία του δη$οσίου ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προ$ηθευτή. Ο καταλογισ$ός αυτός γίνεται ακό$η και στην περίπτωση που δεν πραγ$ατοποιείται νέα προ$ήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζό$ενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισ$ός του καταλογιζό$ενου ποσού γίνεται $ε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρ$όδιου και $ε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. β. Κατάπτωση ολική ή $ερική της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύ$βασης, υπέρ του Μετοχικού Τα$είου Αεροπορίας. γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισ$ός του προ$ηθευτή από το σύνολο των προ$ηθειών των φορέων, που αναφέρονται στο πεδίο εφαρ$ογής του Ν. 2286/95. Ο αποκλεισ$ός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγ$ατοποιείται $όνο $ε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

7 δ. Καταλογισ$ός στον προ$ηθευτή ποσού ίσου $ε το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίω$α να παραδώσει τα υλικά $έχρι την προηγού$ενη της η$ερο$ηνίας διενέργειας του διαγωνισ$ού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώ$ατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρ$ογή και τα αναφερό$ενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π. 118/07. Άρθρο 5 ο Κυρώσεις για Εκπρόθεσ.η Φόρτωση Παράδοση 1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί $ετά τη λήξη του συ$βατικού χρόνου, όπως δια$ορφώθηκε $ε τυχόν $ετάθεση και $έχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύ$φωνα $ε το άρθρο 26 του Π 118/07, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπο$ένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστι$ο που υπολογίζεται ως εξής : α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστη$α που δεν υπερβαίνει το 1/4 του $έγιστου προβλεπό$ενου από το άρθρο 26 του Π 118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστού 1% επί της συ$βατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσ$α. β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστη$α από το 1/4 $έχρι το ½ του $έγιστου προβλεπο$ένου από το άρθρο 26 του Π 118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συ$βατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσ$α. Εάν κατά τον υπολογισ$ό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α. και β. προκύπτει κλάσ$α η$έρας, θεωρείται ολόκληρη η$έρα. γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της συ$βατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσ$α. 2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστί$ων υπολογίζονται επί της συ$βατικής αξίας των εκπρόθεσ$α παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσ$α επηρεάζουν τη χρησι$οποίηση των υλικών που παραδόθηκαν ε$πρόθεσ$α, το πρόστι$ο υπολογίζεται επί της συ$βατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 3. Εφόσον $ε την απόφαση κήρυξης προ$ηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά $έχρι την προηγού$ενη της η$ερο$ηνίας διενέργειας του σε βάρος του διαγωνισ$ού, επιβάλλεται συνολικά πρόστι$ο για εκπρόθεσ$η παράδοση ίσο $ε ποσοστό 10% επί της συ$βατικής τι$ής, ανεξάρτητα από την η$ερο$ηνία παράδοσης $έσα στο παρεχό$ενο χρονικό διάστη$α. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερό$ενα στην προηγού$ενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισ$ός ή τα

8 αποτελέσ$ατα αυτού $αταιώνονται, $ε απόφαση του αρ$όδιου Υπουργού ή του αρ$όδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 4. Κατά τον υπολογισ$ό του χρονικού διαστή$ατος καθυστέρησης φόρτωσης παράδοσης ή αντικατάστασης των υλικών, $ε απόφαση του αρ$όδιου Υπουργού του αρ$όδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνω$οδότηση του αρ$όδιου οργάνου, δεν λα$βάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προ$ηθευτής και $ετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης. Ά ρ θ ρ ο 6 ο Απόρριψη Συ.βατικών Υλικών Αντικατάσταση 1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή $έρους της συ$βατικής ποσότητας των υλικών, $ε απόφαση του αρ$όδιου Υπουργού ή του αρ$όδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνω$οδότηση του αρ$όδιου οργάνου, $πορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της $ε άλλη, που να είναι σύ$φωνη $ε τους όρους της σύ$βασης, $έσα σε τακτή προθεσ$ία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσ$ία αυτή δεν $πορεί να είναι $εγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συ$βατικού χρόνου ή του ½ αυτού, όταν ο συ$βατικός χρόνος δεν είναι $εγαλύτερος των 30 η$ερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται $ετά τη λήξη του συ$βατικού χρόνου, ο δε προ$ηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσ$ος και υπόκειται σε κυρώσεις, λόγω εκπρόθεσ$ης παράδοσης. Εάν ο προ$ηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν $έσα στην προθεσ$ία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συ$βατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπό$ενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσ$ία 20 η$ερών από την κοινοποίησή της, για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει $ετά την παρέλευση των 5 πρώτων η$ερών, επιβάλλεται πρόστι$ο στον προ$ηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συ$βατικής αξίας. Σε περίπτωση τ$η$ατικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται, πριν την ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών και των υπολοίπων τ$η$ατικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται τα απορριφθέντα υλικά πριν την παραλαβή των νέων υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, ή τη λήξη της προθεσ$ίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστι$ο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαη$έρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστί$ου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα, σύ$φωνα $ε τα ισχύοντα. 2. Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται $ετά την προσκό$ιση ίσης ποσότητας $ε την απορριφθείσα και αφού παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προ$ηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε $έσα σε 20 η$έρες

9 από την η$ερο$ηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσ$ία αυτή $πορεί να παραταθεί ύστερα από αίτη$α του προ$ηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) η$έρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, $ε απόφαση του αρ$όδιου Υπουργού ή του αρ$όδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου $ε την οποία και επιβάλλεται πρόστι$ο σε ποσοστό 2,5% επί της συ$βατικής αξίας της συγκεκρι$ένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσ$ία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προ$ηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας $πορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα. 3. Με απόφαση του αρ$όδιου Υπουργού ή του αρ$όδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνω$οδότηση του αρ$όδιου οργάνου, $πορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προ$ηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, $ε την προϋπόθεση ο προ$ηθευτής να καταθέσει χρη$ατική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. Ά ρ θ ρ ο 7 ο Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων όταν: 1. Ο προ$ηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύ$βαση α. Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε $ε ευθύνη του η$οσίου. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. ς περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω : (1) Γενική ή $ερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστή$ατος ή του εργοστασίου του προ$ηθευτή. (2) Γενική ή $ερική πυρκαγιά, στο κατάστη$α ή στο εργοστάσιο του προ$ηθευτή. (3) Πλη$$ύρα. (4) Σεισ$ός. (5) Πόλε$ος. (6) ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύ$ατος ή βλάβη των $ηχανη$άτων, που πιστοποιείται από το αρ$όδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύ$βασης από τον ίδιο ή τον κατασκευαστή προ$ηθευτή δευτερευόντων εξαρτη$άτων ή πρώτων υλών (7) Ε$πορικός αποκλεισ$ός $εταφορών (ιεθνούς ικτύου).

10 (8) Ε$πορικός αποκλεισ$ός εισαγωγής (EMBARGO). 2. Ο προ$ηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, $έσα σε είκοσι (20) η$έρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκο$ίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ά ρ θ ρ ο 8 ο Εγγυοδοσία 1. Ο προ$ηθευτής κατέθεσε ως εγγυοδοσία, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύ$βασης, την υπ αριθ$ GRH Alpha bank επιστολή, ισχύος $έχρι thn 15D8D15 ποσού ευρώ #2.960,00#, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικής συ$βατικής αξίας των υλικών, η οποία θα επιστραφεί σ αυτόν $ε αίτησή του, $ετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύ$βασης. 2. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι $εγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον $ήνες από το συνολικό χρόνο διάρκειας της σύ$βασης. 4. Με την επιστροφή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της σύ$βασης, ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των υλικών ποσοστού 3% της καθαρής αξίας των συ$βατικών υλικών και χρονικής διάρκειας $εγαλύτερης κατά τρεις (3) $ήνες από το χρόνο της παρεχό$ενης εγγύησης (2 έτη) σύ$φωνα $ε το άρθρο 8 των Ειδικών Όρων ιακήρυξης ιαγωνισ$ού, ως Παράρτη$α «Γ» της παρούσας και την προσφορά του αναδόχου, ως Παράρτη$α «Β» της παρούσας. M Ε Ρ Ο Σ Τ Ρ Ι Τ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Ά ρ θ ρ ο 9 ο Τεχνικές Προδιαγραφές Παροχή Εγγυήσεων κ.λ.π 1. Η προ$ήθεια θα γίνει για τις θερ$ικές κά$ερες του Παραρτή$ατος «Β» της παρούσας, σύ$φωνα $ε τις απαιτήσεις τεχνική περιγραφή της Υπηρεσίας, ως Παράρτη$α «Α» αυτής. 2. Εργοστάσιο Κατασκευής : «MILTECH HELLAS A.E.» Ι. Μεταξά, ΚαρελλάςDΚορωπί, Τ.Κ , Αττική, Ελλάδα. 3. Ο προ$ηθευτής παρέχει όλες τις εγγυήσεις ως και κάθε άλλη υποχρέωση που αναλα$βάνει $ε την προσφορά του, ως το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» της παρούσας. Επίσης αποδέχεται τους όρους του διαγωνισ$ού.9/13, ως το Παράρτη$α «Γ» της παρούσας.

11 Μ Ε Ρ Ο Σ Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ο Ρ Ο Ι Π Α Ρ Ο Σ Η Σ Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ Ά ρ θ ρ ο 10 ο Παράδοση Παραλαβή 1. Ο προ$ηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός έξι (6) $ηνών από την η$ερο$ηνία υπογραφής της σύ$βασης. 2. Τόπος παράδοσης : Η παράδοση των υλικών θα γίνει στις αποθήκες της 204 ΜΓΑΠ $ε προσωπικό και $έσα του προ$ηθευτή, αδαπάνως για την Υπηρεσία, συνοδευό$ενα από πιστοποιητικά καταλληλότητας του κατασκευαστή (Πιστοποιητικό CE, Πιστοποιητικά συνεργασίας $ε τους κατασκευαστές του υλικού, κλπ) και εγγυήσεις του προ$ηθευτή [Πιστοποιητικό εγγύησης καλής λειτουργίας (2) ετών, κ.λ.π.], $ε δαπάνες ($εταφορικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα) που βαρύνουν αποκλειστικά τον προ$ηθευτή, σύ$φωνα $ε τους όρους της διακήρυξης και της παρούσα σύ$βαση. 3. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα πραγ$ατοποιηθεί από την αρ$όδια επιτροπή της 204 ΜΓΑΠ,σύ$φωνα $ε τα ισχύοντα και τους όρους της παρούσας σύ$βασης. 4. Ο προ$ηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό $έσα στα χρονικά όρια και $ε τον τρόπο που ορίζει η σύ$βαση. 5. Ο συ$βατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης $πορεί $ε απόφαση του αρ$όδιου Υπουργού ή του αρ$όδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να παρατείνεται $έχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτη$α του προ$ηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συ$βατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συ$βατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης δεν είναι $εγαλύτερος από τριάντα (30) η$ερολογιακές η$έρες, $πορεί $ε απόφαση του αρ$όδιου Υπουργού ή του αρ$όδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να παρατείνεται $έχρι το ½ αυτού. Μετά τη λήξη του συ$βατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης, το υλικό δεν παραλα$βάνεται από την επιτροπή παραλαβής, $έχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά $ε την αιτηθείσα παράταση. Ο προ$ηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συ$βατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτη$α παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τ ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό. 6. Ο προ$ηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προ$ήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την η$ερο$ηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσι$ες η$έρες νωρίτερα.

12 7. Μετά από κάθε προσκό$ιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτού, ο προ$ηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρη$ένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρεται η η$ερο$ηνία προσκό$ισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθ$ός της σύ$βασης, σε εκτέλεση της οποίας προσκο$ίστηκε. 8. Ο συ$βατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης $πορεί να $ετατίθεται, εφόσον υπάρχει ανάλογη απόφαση του αρ$όδιου Υπουργού ή του αρ$οδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου και ύστερα από γνω$οδότηση του αρ$όδιου οργάνου. Μετάθεση του συ$βατικού χρόνου γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων, που συνιστούν αντικει$ενική αδυνα$ία ε$πρόθεσ$ης παράδοσης των συ$βατικών ειδών, ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις $ετάθεσης του συ$βατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 9. Σε περίπτωση που η σύ$βαση προβλέπει $όνο $ακροσκοπική εξέταση, ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκι$αστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο συ$βατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την η$ερο$ηνία της πραγ$ατικής προσκό$ισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύ$βαση προβλέπει ελέγχους που διενεργούνται από όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συ$βατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την η$ερο$ηνία πραγ$ατικής προσκό$ισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σ αυτήν το χρονικό διάστη$α από την αποστολή των δειγ$άτων για έλεγχο, $έχρι την κοινοποίηση των αποτελεσ$άτων του ελέγχου στην επιτροπή. Εφόσον ο προ$ηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση της παραγράφου 3, του άρθρου 26 του Π 118/07, ο συ$βατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την η$ερο$ηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στην διαδικασία παραλαβής. 10. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγ$ατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής $έσα στον οριζό$ενο από τη σύ$βαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, $ε κάθε επιφύλαξη των δικαιω$άτων του η$οσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρ$όδιου Υπουργού, $ε βάση $όνο το θεωρη$ένο από την Υπηρεσία που παραλα$βάνει τα υλικά, αποδεικτικό προσκό$ισης αυτών και σύ$φωνα $ε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκει$ένου να πραγ$ατοποιηθεί η πληρω$ή του προ$ηθευτή. 11. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και πληρω$ή του προ$ηθευτή, πραγ$ατοποιούνται οι προβλεπό$ενοι από την σύ$βαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται $ε απόφαση του αρ$όδιου Υπουργού, στην οποία δεν $πορεί να συ$$ετέχουν ο πρόεδρος και τα $έλη της επιτροπής που δεν πραγ$ατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπό$ενο από την σύ$βαση χρόνο και όταν :

13 α. Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προ$ηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει, σύ$φωνα $ε τα ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπό$ενες σχετικές κυρώσεις. β. Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύ$βασης, κρίνεται ό$ως παραληπτέο, ο προ$ηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συ$βατικής τι$ής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή $ε έκπτωση. Και για τις δύο παραπάνω ρυθ$ίσεις εκδίδεται απόφαση του αρ$όδιου Υπουργού, ύστερα από γνω$οδότηση του αρ$όδιου οργάνου. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής, που προβλέπονται από την σύ$βαση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε α$οιβή των $ετασχόντων σε αυτή και τυχόν άλλα έξοδα βαρύνουν τον φορέα, για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λα$βάνεται υπόψη. Ά ρ θ ρ ο 11 ο Συσκευασία 1. Η συσκευασία των υλικών της σύ$βασης είναι αυτή του εργοστασίου κατασκευής, χωρίς να επιβαρύνεται η Υπηρεσία και δεν επιστρέφεται στον προ$ηθευτή. Στο περίβλη$α της συσκευασίας του και σε ε$φανή θέση να υπάρχει ανθεκτική στη συνήθη χρήση πινακίδα $ε τον αριθ$ό της παραγγελίας και τα στοιχεία αναγνώρισης του υλικού. Σε ε$φανές ση$είο της συσκευασίας πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις : α. Στοιχεία του προ$ηθευτή. β. Αριθ$ός και έτος της σύ$βασης. γ. Είδος. δ. ιακήρυξη διαγωνισ$ού. 2. εν απαιτείται ρήτρα κωδικοποίησης, σύ$φωνα $ε το άρθρο 9 των Ειδικών Όρων ιακήρυξης ιαγωνισ$ού, ως Παράρτη$α «Γ» της παρούσας. Άρθρο 12 ο Απόρριψη Υλικού Παραπο.πή Επιτροπή 1. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύ$βασης και τους λόγους της απόρριψης και γνω$ατεύει αν το υλικό $πορεί να χρησι$οποιηθεί. Εφόσον κριθεί από το αρ$όδιο όργανο, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και $πορεί να χρησι$οποιηθεί, $ε απόφαση του αρ$όδιου φορέα $πορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, $ε έκπτωση επί της συ$βατικής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην

14 παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, σύ$φωνα $ε τα αναφερό$ενα στην απόφαση. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον $ακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγ$άτων και αντιδειγ$άτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Τα παραπάνω δείγ$ατα λα$βάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο στην περίπτωση, που $ε απόφαση του αρ$όδιου φορέα, εγκρίθηκε η $ακροσκοπική παραλαβή υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον $ακροσκοπικό έλεγχο. 2. Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται $ετά τα αποτελέσ$ατα του ελέγχου των δειγ$άτων. Με απόφαση του αρ$όδιου φορέα, ύστερα από γνω$οδότηση του αρ$όδιου οργάνου, $πορεί να εγκριθεί η παραλαβή υλικού, για το οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό πρωτόκολλο απόρριψης, στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύ$βασης, $ε έκπτωση. 3. Σε δευτεροβάθ$ια επιτροπή παραλαβής παραπέ$πονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών, που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον $ακροσκοπικό έλεγχο, ή από άλλους ελέγχους που διενήργησε η πρωτοβάθ$ια επιτροπή παραλαβής. Η παραπο$πή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτη$α του προ$ηθευτή, ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Η δευτεροβάθ$ια επιτροπή παραλαβής προβαίνει κατά περίπτωση, στους ελέγχους που διενεργεί και η πρωτοβάθ$ια επιτροπή παραλαβής και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύ$βαση προβλέπει εκτός από τον $ακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους, η επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται από αυτή παραληπτέο $ε βάση τον $ακροσκοπικό έλεγχο, λα$βάνει και αποστέλλει τα προβλεπό$ενα δείγ$ατα και αντιδείγ$ατα. Στην περίπτωση που το υλικό κρίνεται από την επιτροπή παραλαβής απορριπτέο $ε βάση τον $ακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγ$ατοληψία και στους τυχόν περαιτέρω προβλεπό$ενους ελέγχους. Εφόσον κριθεί από το αρ$όδιο όργανο, ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και $πορεί να χρησι$οποιηθεί, $ε απόφαση του αρ$όδιου φορέα, $πορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, $ε έκπτωση επί της συ$βατικής τι$ής. 4. Ύστερα από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθ$ια επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύ$φωνα $ε τα αναφερό$ενα στην απόφαση. Το αίτη$α για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθ$ια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προ$ηθευτή, $έσα σε ανατρεπτική προθεσ$ία είκοσι (20) η$ερών από την η$ερο$ηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθ$ιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προ$ηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν $ε έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται $ετά από αίτη$α του προ$ηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται $ε απόφαση του αρ$όδιου

15 φορέα και εκπίπτονται από όσα έχει να λα$βάνει ο προ$ηθευτής, ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύ$βασης ή $ε βεβαίωση $έσω του δη$όσιου τα$είου. 5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθ$ιες ή δευτεροβάθ$ιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. M Ε Ρ Ο Σ Π Ε Μ Π Τ Ο Λ Ο Ι Π Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Άρθρο 13 ο Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύ.βασης 1. Σύ$φωνα $ε τα προβλεπό$ενα στο άρθρο 24 4 του Π 118/07, η σύ$βαση τροποποιείται σε αντικει$ενικά δικαιολογη$ένες περιπτώσεις και εφόσον και τα δύο συ$βαλλό$ενα $έρη συ$φωνήσουν προς τούτο, ύστερα από γνω$οδότηση του αρ$οδίου συλλογικού οργάνου της Υπηρεσίας. Τροποποίηση ή συ$πλήρωση αυτών των όρων γίνεται εγγράφως, $ε γραπτή τροποποίηση της παρούσας σύ$βασης $εταξύ των συ$βαλλο$ένων. Η απόφαση της ιοίκησης $ε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οιονδήποτε έχει έννο$ο συ$φέρον. 2. Πράξεις ή παραλείψεις των συ$βαλλο$ένων επ ουδενί θεωρούνται ότι ενέχουν σιωπηρή τροποποίηση της σύ$βασης αυτής ή οιουδήποτε όρου της. Κάθε ανοχή ή καθυστέρηση ή α$έλεια των συ$βαλλο$ένων στην άσκηση των δικαιω$άτων τους ή αξιώσεών τους, δεν θεωρείται ούτε ερ$ηνεύεται ως παραίτηση από αυτά. Άρθρο 14 ο Ολοκλήρωση Σύ.βασης 1. Η σύ$βαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συ$βατικής, κατά $έρος που κρίνεται ασή$αντο από το αρ$όδιο όργανο. β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. γ. Έγινε η αποπληρω$ή του συ$βατικού τι$ή$ατος, αφού προηγου$ένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

16 δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συ$βατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συ$βαλλό$ενα $έρη και αποδεσ$εύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπό$ενα από τη σύ$βαση. Γ Ε Ν Ι Κ Α 1. Η σύ$βαση κατισχύει κάθε άλλου κει$ένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλ$άτων ή παραδρο$ών. 2. Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συ$βαλλο$ένους. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ελευθέριος Γεωργίου Σ.χος (Ο) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α»: Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσίας «Β»: Οικονο$ική και Τεχνική Προσφορά Προ$ηθευτή «Γ»: Ειδικοί Όροι.9/13

14SYMV Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ. 18/14

14SYMV Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ. 18/14 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ. 18/14 Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΤΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1ο : Γενικοί Όροι Β. ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 2ο : Περιγραφή $ Τι%ή αντικει%ένου $ Κρατήσεις Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Δ. Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18 / 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Τ. Π. & ΑΝΕΙΝ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΝ 6 η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΕΑ: 40/2014 ΤΗΣ ΣΥΜΦΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 04/2013 ΥΠΕΘΑ/Γ!ΟΣΥ/!ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΝ Π.Α. [Αεροπορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: IMPEX MARINE L.T.D.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: IMPEX MARINE L.T.D. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 112 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Β.ΕΟΥ ΤΗΛ. : 210-5505046 14SYMV002117538 2014-06-20 ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. 04/14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ Α/Φ CL-215 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: IMPEX MARINE L.T.D.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Γραφείο Προηθειών Περαία,: 05/03/14 Αρ. πρωτ.: 6027 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ήαρχος Θεραϊκού, Ιωάννης Αλεξανδρής, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΘΕΜΑ:«Προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 59/2014 «Προήθεια 14.500 τε. πετσετών για τις ανάγκες των ξένων δροέων, των εργαζοένων

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. T.Τ.Π. 50/2015 ΘΕΜΑ : «Προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων για τις κτιριακες και λοιπες εγκαταστασεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Περαία,: 01/04/14 Αρ. πρωτ.: 8733 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ήαρχος Θεραϊκού, Ιωάννης Αλεξανδρής, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 58/2014 «Υπηρεσίες catering, για δείπνο 600 ατόων-συετεχόντων στη βράβευση των καλύτερων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αριθμός Μελέτης: 21/2016 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΑΡ. ΠΡΤ. 29472/22122014 ΣΥΜΒΑΣΗ # 7.054,17 ΣΥΜΠ. ΤΟΥ Φ.Π.Α. # Στην Καβάλα σήερα 22122014 ηέρα ευτέρα οι κατωτέρω συβαλλόενοι : 1. Τσανάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ Α..Α: ΒΛ087ΛΚΓΧ. «Προήθειες του δηοσίου τοέα και ρυθίσεις συναφών θεάτων», του Π

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ Α..Α: ΒΛ087ΛΚΓΧ. «Προήθειες του δηοσίου τοέα και ρυθίσεις συναφών θεάτων», του Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ Α..Α: ΒΛ087ΛΚΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ηράκλειο, 4 εκε'βρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 121018/45608

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛ.: 210 7464102-4105 FAX.: 210 7705532 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 22/14 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2.123,72 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ.Α. 20.7336.001 13SYMV001689191 2013-10-30 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΟΥ 3.918,29

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε ΕΙΡΑΙ ΚΑΙ ΑΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» Σ Υ Μ Β Α Σ Η 14SYMV002234586 2014-08-11 Στη Ρόδο σήερα 11/

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης 2/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ << ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΜΕ LASER >> ΤΗΣ 06/03/2015

Αρ. Διακήρυξης 2/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ << ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΜΕ LASER >> ΤΗΣ 06/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υ.ΠΕ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Δ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ: 210 89 23 574-049 FAX : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ..Α. ΕΤΟΥΣ 2013

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ..Α. ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 15.000 ΤΕΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ..Α. ΕΤΟΥΣ 2013 Στην Αθήνα σήµερα 10/ 04 /2013, ηµέρα Τετάρτη, µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία «Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2 / 2016

AΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2 / 2016 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 210 3675285 AΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2 / 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ AΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα 1-3-2016 οι συμβαλλόμενοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα 03/06/2013, ηµέρα ευτέρα µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία «Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Προήθεια κλειστών κυκλωάτων παρακολούθησης για τα δηοτικά κοιητήρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ, Προϋπολογισός: 47.994,60 ΕΥΡ 13PROC001733520 2013-11-22 Ηράκλειο, 19! 11 2013

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΤΑ 04 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 690 ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΣΥΝΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΝ ΠΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Αγγελάκης Νικόλαος

Ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Αγγελάκης Νικόλαος ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ 71601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ Τηλ. 2810 229 479 2810 390 177 Fax 2810 244 769 Ηράκλειο, 12-01-2017 Aρ. Πρωτ.: 40 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛ.: 210 7464102-4105 FAX.: 210-7705532 ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2.361,60 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 35/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Καστοριά, 18 12 2014 Αριθ. Πρωτ. 136015/8290 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 36.082,05 ΕΥΡ (συ"περιλα"βανο"ένου

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Μοναδικός Κωδικός «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 13SYMV001803511 2013-12-23 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ. 742013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ _ΑΝΤΙΡΑΣΤΗΡΙΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΝ ΙΑΦΟΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ρωπός, 6 Αυγούστου 2014 ΔΗΜΟΣ ΡΠΟΥ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Αριθ. Πρωτ.: 1058 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΝ ΣΤΑΘΜΝ ΔΗΜΟΥ ΡΠΟΥ 14SYMV002226694 2014-08-07 ΙΔΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης 15/16 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV )(ΚΑΕ 7127)

Αρ. Διακήρυξης 15/16 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV )(ΚΑΕ 7127) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Διεύθυνση- Διοικητική Τμήμα -Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Δ. Ηλιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002547943 2015-01-29

15SYMV002547943 2015-01-29 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήερα 15 Σεπτεβρίου 2014 τα συβαλλόενα έρη: αφενός η «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΝΑΡΗΣ ΕΛΕΝΗ ΤΥΡΜΑΚΗ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Αγίου Νικολάου 48, ε ΑΦΜ 999327899,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. 13-2056125 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑPA ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. Στην Αθήνα σήμερα την 02/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-02-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 26078 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 14SYMV001875233 2014-02-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 22.374,00 Στη Χαλκίδα σήμερα την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 στο δημοτικό κατάστημα οδός Μεγασθένους και Ληλαντίων, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA(BoS(13/164 EL. Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές

EIOPA(BoS(13/164 EL. Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές EIOPA(BoS(13/164 EL Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Διαβάστε περισσότερα

15PROC EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΑΠ 9018/

15PROC EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΑΠ 9018/ 15PROC002605752 2015-02-27 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΑΠ 9018/26022015 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισ+ό +ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Νεάπολη 4/10/2013 Αρ.Πρωτ. 1506 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ Προμήθειας μπαταριών για τις ανάγκες των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 14SYMV002017405 2014-04-30 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ. Σ Υ Μ Β Α Σ Η με αριθμό 12/2016.

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ. Σ Υ Μ Β Α Σ Η με αριθμό 12/2016. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Η με αριθμό 12/2016. Στον Πειραιά σήμερα την 03 Αυγούστου 2016 και στις εγκαταστάσεις της Υ. Φάρων αφενός το Ελληνικό Δημοσίο/ Υπουργείο Εθνικής Αμύνης/ ΓΕΝ/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.118,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ιπποτών Παλαιά Πόλη - 85 100 Ρόδος Πληροφ: Α.Χριστοδουλου

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΙΛΚΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια οχήματος 4Χ4 για την τεχνική υπηρεσία». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α.Δ.: 13.01.01. Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Β Δ.Υ.ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Α Ν Α Θ Ε Σ Η Σ Αριθμός Προμηθευτής Υπηρεσία ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Παροχής υπηρεσιών συντήρησης δύο (2) UPS MGE/APC GALAXY KVA, δύο (2) UPS MGE GALAXY KVA, ενός (1) UPS APC 12,5KVA»

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Παροχής υπηρεσιών συντήρησης δύο (2) UPS MGE/APC GALAXY KVA, δύο (2) UPS MGE GALAXY KVA, ενός (1) UPS APC 12,5KVA» 14SYMV002286174 2014-09-12 Σ Υ Μ Β Α Σ Η «Παροχής υπηρεσιών συντήρησης δύο (2) UPS MGE/APC GALAXY 5000 80KVA, δύο (2) UPS MGE GALAXY 3000 30KVA, ενός (1) UPS APC 12,5KVA» της 06.08.2014 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 8η του μηνός Ιουλίου τους έτους 2016 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του στην Αθήνα (Ακαδημίας 22), εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (49) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΟΝΕΡ) ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (49) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΟΝΕΡ) ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (49) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΟΝΕΡ) ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 11 του μήνα Αυγούστου του έτους 2014, μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΝ, ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΝ ΠΙΘΑΝΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Απολλωνία Τ.Κ. 840 03 - ΣΙΦΝΟΣ Αριθμός Σύμβασης : 4 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ.Πρωτ. 160 /2016 «ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΔΕΚΑ(12) ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ».

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ.Πρωτ. 160 /2016 «ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΔΕΚΑ(12) ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ». ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΥΝΣ ΣΥΚΙΕΣ 22 /01/2016 Αρ.Πρωτ.: 160 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ.Πρωτ. 160 /2016 «ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΔΕΚΑ(12) ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ. Η παρούσα τεχνική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ..Α. Στην Αθήνα σήµερα την 21/11/2012 µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 04/03/2015 Αριθ. πρωτ.: 13839 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την 23 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 µεταξύ των συµβαλλοµένων, αφ ενός του Μαρούσι (Κηφισίας 39 ) εδρεύοντος Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αρ. Μελέτης.: 22 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 8.129,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (.Ε.Υ.Α.Θ. ) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φορέας:.Ε.Υ.Α.Θ. Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για ένα (1) έτος»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 77/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Πολίτου Ζωή Τηλ.:2531352426

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 11/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ: 7.829,57 (με ΦΠΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 11/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ: 7.829,57 (με ΦΠΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 14SYMV001946339 2014-03-27 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 11/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ: 7.829,57 (με ΦΠΑ) Για την προμήθεια εθιμοτυπικών δώρων για κάλυψη αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC 11) Τις προβλεπόενες πιστώσεις στον προϋπολογισό οικονοικού έτους 2014 και αυτές που θα βαρύνουν τους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισού έτους 2015 12) Τον Ν.3886/2010 περί δικαστικής προστασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ο.Υ ΚΟΙΝ: Τμήμα Οικονομικού Τηλ. (εσωτ.) 1140 Ανθστη Πλιάτσικα Γ. Φ. 830 /ΑΔ. 358 Σ. 181 Σκοτίνα, 19 Απρ 2016 Συν.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ο.Υ ΚΟΙΝ: Τμήμα Οικονομικού Τηλ. (εσωτ.) 1140 Ανθστη Πλιάτσικα Γ. Φ. 830 /ΑΔ. 358 Σ. 181 Σκοτίνα, 19 Απρ 2016 Συν. ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΔΑ: Ω19Ε6-ΚΔΛ ΠΡΟΣ: Διαχ. Εστιατορίου ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ο.Υ ΚΟΙΝ: Τμήμα Οικονομικού Τηλ. (εσωτ.) 1140 Ανθστη Πλιάτσικα Γ. Φ. 830 /ΑΔ. 358

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Σουφλί, 29-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ. 23884 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 13SYMV001770004 2013-12-09 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 3.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓ"ΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡ"

14PROC ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ"Ν /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ"Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙ"Ν Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες Τηλέφωνο : Λ. Συγγρού 8088 :B εγαίτη : 2320636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων» ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

«Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων» ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ. µελέτης 69 /2014 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ «Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 7.910,00 Κ.Α. 30.6699.02 «Προµήθεια αλατιού για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών» Αριθ. µελέτης 69/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 72.742,20

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 72.742,20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων, για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαγκαδά»

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά, 9/4/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7633 ΔΗΜΟΣ «ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά Τηλ: 2813401173 Fax: 2810 743464

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ Σέρβια, 27/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Αριθ. Πρωτ.:1424 ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙ'Ν ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚ'Ν ΥΠΗΡΕΣΙ'Ν ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα