ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Παπάγου, 28 / 6 / 2005 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Βαθµός Προτ/τας ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / 6852 Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 5 / 05 Ταχ. Κώδικας : Παπάγου Πληροφορίες : Σ. Φαρµακάκης ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Τηλέφωνο : ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ Fax : ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α. Του π.δ 293 / 99 «Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών». β. Του ν / 95 «περί ηµοσίου Λογιστικού κλπ.». γ. Του ν / 95 «προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». δ. Του π.δ 394 / 96 ( ΦΕΚ 266 / Α / 96 ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». ε. Του ν.δ 638 / 70, άρθρο 2, όπως ισχύει σήµερα. 2. Τις αποφάσεις µε αριθµούς : α. Π1/843/ & Π2/3056/ του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε τις οποίες έγινε προέγκριση στο Ε.Π.Π έτους 2005 του είδους «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ» και χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στο φορέα µας για την εκτέλεση της εν λόγω προµήθειας, µε τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισµού. β / / µε την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός Εσόδων - Εξόδων, του ειδικού λογαριασµού Νο , έτους Την από 9/6/2005 αναφορά του υπεύθυνου αποθήκης του Υ.Μ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Προκηρύσσουµε ανοιχτό διαγωνισµό, σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια και εκτύπωση των εντύπων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της απόφασης αυτής. 2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ύστερα από κανονική προθεσµία τριάντα ( 30 ) ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της απόφασης αυτής στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον ηµερήσιο οικονοµικό τύπο. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & από ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ π.µ 2 Αυγούστου 2005 Τρίτη Αναστάσεως 2 - Παπάγου έως 1 ος όροφος - Αίθουσα Σεµιναρίων π.µ Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηµόσια, µετά τη λήξη του χρόνου υποβολής τους όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 3. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. β. Συνεταιρισµοί. γ. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε : α. Τους «Συµπληρωµατικούς Γενικούς Όρους» που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. β. Τις διατάξεις του Ν / 95 «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα». γ. Τον Κανονισµό Προµηθειών ηµοσίου ( Π. 394 / 96 ).

2 2 5. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από πενταµελή επιτροπή αποτελούµενη από τους εξής υπαλλήλους : Ζαχµάνογλου Θεόδωρο Λάτσινο Ανδρέα Γιαλούρη ηµήτριο Νόλη Νικόλαο Αρχοντάκη Μαρία µε αναπληρωτές τους : Παγώνη Νικόλαο Βερόγκο Αργύριο Κοντοµηνά Θεόδωρο Μποβιάτση Ευαγγελία Τάκη Παναγιώτα Γραµµατέα της επιτροπής ορίζουµε την υπάλληλο Λάµπογλου Χαρίκλεια µε αναπληρώτρια την υπάλληλο Θωµοπούλου Θωµούλα. Έργο της επιτροπής είναι : Η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών και η γνωστοποίηση στη /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών των προµηθευτών των οποίων θα ανοιχθεί και η οικονοµική προσφορά θα γίνει από την επιτροπή, µέσα σε τρείς ( 3 ) ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Η υποβολή του πρακτικού µε τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού θα γίνει από την επιτροπή µέσα σε τρείς ( 3 ) ηµέρες από το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών. 6. Η εξέταση και κρίση των ενστάσεων και των προσφυγών, που τυχόν θα υποβληθούν κατά της διακήρυξης, της νοµιµότητας της διενέργειας ή της συµµετοχής προµηθευτή στον διαγωνισµό ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α άρθρο 7 - ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ) εξετάζονται από πενταµελή επιτροπή η οποία αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους : Λύκου Ευφρoσύνη Υφαντή Μαρία Σίδα Φωτεινή Βέβε Αριστέα Κατσιάδα Θεοδώρα µε αναπληρωτές τους : Φασίτσα Ελένη Πουλή Αδαµ. Γκουρβέλλου Ασπ. 7. Επισυνάπτονται τα παραρτήµατα : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα παραρτήµατα αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής. 8. Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν έγκαιρα ( 10 ) ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα αυτά παραδίδονται ή αποστέλονται σ αυτούς, µέσα σε τέσσερις ( 4 ) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον ζητηθούν συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι ( 6 ) τουλάχιστον ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις ( 4 ) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.

3 3 9. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης, παρέχονται από τη ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών - Τµήµα Προµηθειών, τηλ Περίληψη της διακήρυξης αυτής να δηµοσιευθεί στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον ηµερήσιο Οικονοµικό Τύπο. Η δαπάνη για τη δηµοσίευση θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Υ.Μ.Ε, έτους 2005, στο φορέα 39/110 και ΚΑΕ Η δαπάνη προµήθειας και εκτύπωσης των εντύπων βαρύνει τις πιστώσεις του ειδικού λογαριασµού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών Νο , έτους 2005 και ΚΑΕ Η συνολική προϋπολογισθείσα πίστωση, είναι ογδόντα χιλιάδες ( ,00 ) ευρώ.- Κοινοποίηση Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Πολιτικής Προµηθειών Κάννιγγος ΑΘΗΝΑ Εσωτερική ιανοµή 1. /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 2. /νση Οδ. Ασφ. & Περιβάλλοντος 3. /νση Εµπορευµατικών Μετ/ρών 4. /νση Επιβατικών Μετ/ρών 5. Σ. Φαρµακάκη ( 30 ) 6. Αναφεροµένους υπαλλήλους ( 20 ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Σ. ΦΑΡΜΑΚΑΚΗΣ

4 4 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/05 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελλο. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη, µε αντίγραφο. 1.2 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατό ( 100 ) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, της δε εγγύησης συµµετοχής είναι εκατόν τριάντα ( 130 ) ηµερολογιακές ηµέρες τουλάχιστον. Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 1.3 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται µε ευκρίνεια : Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια Ο αριθµός της διακήρυξης Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Τα στοιχεία του αποστολέα. 1.4 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής : Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 1.5 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές ως εξής : Για όλα τα ζητούµενα έντυπα Για κάθε κατηγορία εντύπου χωριστά, αλλά υποχρεωτικά για ολόκληρη τη ζητούµενη ποσότητα κατά κατηγορία. 1.6 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Οσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. Ανακοίνωση των τιµών των προσφορών δεν γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Π. 394 / Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών αµέσως µετά τη λήξη του χρόνου υποβολής τους όπως ορίζεται στη πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία : Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των Τεχνικών προσφορών µονογράφονται δε από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται από την επιτροπή και παραµένουν σ αυτήν µε ευθύνη του Προέδρου της, προκειµένου να αποσφραγισθούν την ηµεροµηνία και ώρα που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που δικαιούνται να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών µε ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί, δύο ( 2 ) τουλάχιστον ηµέρες πρίν από την ηµεροµηνία που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές.

5 Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται 1.8 Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά : α. 'Ελληνες πολίτες : 1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων ( 3 ) και ( 4 ) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ηµόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι ( 6 ) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. β. Αλλοδαποί: 1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 2. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις ( 3 ) και ( 4 ) του εδαφίου ( α ). 4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις. γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά : Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων ( 1 ) και ( 2 ) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. δ. Οι Συνεταιρισµοί : 1. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων ( 1 ), ( 3 ) και ( 4 ) του εδ. ( α ). 2. Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά : Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 'Ενωση Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφ' όσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

6 Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 1.9 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα λάβουν γνώση των υποδειγµάτων και θα δηλώσουν στην τεχνική προσφορά τους ότι είναι σε θέση να ανταποκριθούν ως προς την κατασκευή και εκτύπωση των εντύπων. Επίσης θα δηλώνουν αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων ειδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται Επισηµαίνεται ότι : Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 2. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 2.1 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας αξίας. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα ( 1 ) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. 2.2 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. 2.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.. ( Π / 96 ). 3. Τ Ι Μ Ε Σ 3.1 Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ για παράδοση του εµπορεύµατος ελεύθερου στις Αποθήκες της Υπηρεσίας, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς και θα περιλαµβάνουν : Τα έξοδα συσκευασίας Τη µεταφορά και τοποθέτηση των εντύπων µέσα στις αποθήκες της Υπηρεσίας. 3.2 Προσφορές που δεν δίνουν τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3.3 Εφ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίνεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την ποσότητα η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3.4 Οι τιµές δίδονται ως εξής : Τιµή µονάδας µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιµή µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Προσφορά που θα δίνει τιµή χωρίς κρατήσεις, θα απορρίπτεται σαν απαράδεκτη Στις τιµές πρέπει να αναφέρονται διαχωρισµός του τιµήµατος σε ΕΥΡΩ και συνάλλαγµα, εφόσον απαιτείται. 3.5 Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και η Υπηρεσία διατηρούν το δικαίωµα να ζητήσουν από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

7 7 4. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 4.1 Τα έντυπα θα παραδοθούν στις αποθήκες της Υπηρεσίας στην Αθήνα ως εξής :! Οι Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων σε εκατόν είκοσι ( 120 ) ηµέρες,! Τα υπόλοιπα έντυπα σε εξήντα ( 60 ) ηµέρες, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 4.2 Τµηµατικές παραδόσεις είναι επιτρεπτές. 4.3 Ο χρόνος παράδοσης µπορεί να παραταθεί µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή µε επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων ( άρθρο 32 του ΚΠ ), το οποίο υποβάλλεται πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Επισηµαίνεται ότι, µετά τη λήξη του κανονικού χρόνου παράδοςης ή παράτασης εφ όσον δοθεί, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου. 4.4 Ο µειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται πριν την τελική εκτύπωση και τη µαζική παραγωγή των εντύπων, να προσκοµίσει στις αρµόδιες Υπηρεσίες δείγµατα εντύπων ( δοκίµια ) για έγκριση. Ο χρόνος που τα δοκίµια θα παραµένουν στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση δεν θα συνυπολογίζεται στον παραπάνω συµβατικό χρόνο παράδοσης. 5. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Όπως αυτός περιγράφεται στο Παράρτηµα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ». 6. ΠΛΗΡΩΜΗ 6.1 Η πληρωµή της αξίας των ειδών θα γίνεται µετά από κάθε παράδοση, την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβής τους και αφού ο προµηθευτής υποβάλλει το τιµολόγιο και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 6.2 Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων σε ποσοστό 3,6352% στο χωρίς ΦΠΑ ποσό του τιµολογίου βαρύνουν τον προµηθευτή. 6.3 Κατά την εξόφληση θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήµατος σε ποσοστό 4% στο χωρίς ΦΠΑ ποσό του τιµολογίου. 7. ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 7.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν, εως και την κατακυρωτική απόφαση, εξετάζεται από την επιτροπή του άρθρου 8 της απόφασης αυτής, υποβάλλεται στη ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών - Τµήµα Προµηθειών του Υπ.Μ.Ε ως εξής : Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού. Μόνον από εκείνους που επιλέγησαν να υποβάλλουν προσφορά, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία αποστολής σ αυτούς της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της ηµεροµηνίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες αποστολής της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε ( 5 ) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν. Μόνον από εκείνους που επιλέγησαν να υποβάλλουν προσφορά, κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία διενέργειάς του. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στη ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία είναι αρµόδια για την προώθηση της κατακυρωτικής απόφασης και της απόφασης επί τη ένστασης. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή, στο διαγωνισµό, κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται η ένσταση Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση. Μέσα σε χρονικό διάστηµα τριών ( 3 ) εργασίµων ηµερών, από την ηµεροµηνία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων. Η σχετική απόφαση εκδίδεται, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, µέσα σε δέκα ( 10 ) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της ένστασης.

8 8 7.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους δεν γίνονται δεκτές. 7.3 Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους. 7.4 Οι προµηθευτές µπορούν, κατά την αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος τους, να υποβάλλουν προσφυγή µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα ( 30 ) ηµερών, από την ηµεροµηνία έκδοσής τους. Η απόφαση επί της προσφυγής δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 7.5 ιοικητικές προσφυγές υποβάλλονται και για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο του ν. 2522/97 «ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ» ( ΦΕΚ 178/Α/97 ). 8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 8.1 Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα ληφθεί υπόψη και η προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή. 8.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος της υπό προµήθεια ποσότητας, όχι όµως λιγότερο του 50%. Επίσης έχει το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα µέχρι ποσοστού 30%.

9 9 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/05 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ... ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ... Πρός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηµεροµηνία έκδοσης... ΕΥΡΩ... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αριθµ... ΕΥΡΩ... Εχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι της ένστασης της διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ... υπέρ της Εταιρίας... /νση... δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της...για την προµήθεια...σύµφωνα µε την υπ αριθµ... ιακήρυξή σας Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας καθ όλο τον χρόνο της ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρείς ( 3 ) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει µέχρι και την... ΣΗΜΕΙΩΣΗ για την Τράπεζα Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα ( 1 ) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ιακήρυξη Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν εκδοθεί (στο ηµόσιο & ΝΠ ), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.

10 10 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/05 α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ( συµπεριλ. του Φ.Π.Α ) ΑΡΜΟ ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων Τεµ ,00 2. Μπλόκ Ελέγχου Καυσαερίων Μπλοκ 4.000, Κάρτες Εκπαίδευσης & Εξέτασης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων Κάρτες Εκπαίδευσης & Εξέτασης υποψηφίων οδηγών µοτοσικλετών Τεµ , Τεµ ,00 /νση Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τηλ Βιβλιάρια µεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτων & µοτοσικλετών Τεµ ,00 6. Επικύρωση Συµφωνιών Μεταβίβασης Μπλοκ 5.000,00 7. Έντυπο Εξεταζόµενης Ύλης για την απόκτηση Ειδικής Άδειας Οδήγησης Ε Χ Αυτοκινήτων Βιβλία ,00 /νσεις ΕΜΠΟΡ/ΚΩΝ & ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τηλ , 8506 ΣΥΝΟΛΟ ,00

11 11 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/05 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 1. ΚΑΡΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ( Κ.Ε.Κ ) 1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ τεµ. Επιβατηγών τεµ. Φορτηγών. 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2.1 Το χαρτί πρέπει να φέρει ενσωµατωµένη υδατογράφηση µε την ένδειξη κεφαλαίων γραµµάτων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» που να είναι ορατή µε το διερχόµενο από τό φώς. 2.2 Το βάρος του να είναι 150 gr/m² περίπου. 2.3 Στη µάζα του χαρτιού πρέπει να περιέχονται φθορίζουσες έγχρωµες ίνες δύο ή τριών χρωµατισµών (ερυθρές - µπλε - κίτρινες ) και σε ποσοστό τουλάχιστον 0,10% του συνολικού ποσού των ινών του χάρτου, ορατές µόνο µε υπεριώδεις ακτίνες, προκειµένου να ελέγχεται ή τυχόν πλαστογράφηση της κάρτας. 2.6 Το χρώµα µπέζ ανοικτό θα είναι στη µάζα του χαρτιού και όχι µε επίστρωση υλικού. 2.7 Η κατασκευή και η σύνθεση του υλικού του χαρτιού θα πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε τις συνήθεις προδιαγραφές ασφαλείας. 2.8 Να είναι ευχερής ή αµφίπλευρη εκτύπωση επί της Κ.Ε.Κ., των διαφόρων στοιχείων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να έχει επιφάνεια µε µεγάλη απορροφητικότητα και να εξασφαλίζει τη συγκράτηση των εκτυπωτικών, όπως µελάνη γραφής, µελάνη διαρκείας, µελάνη σφραγίδων, µελανοταινία γραφοµηχανής, µελανοταινία εκτυπωτή Η/Υ κ.λ.π.. Η απορροφητικότητα να είναι τόσο βαθιά, ώστε για να σβηστεί το αναγραφέν στοιχείο, να χρειάζεται βαθιά και εποµένως ορατή ή ανιχνευόµενη απόξεση του υλικού. 2.9 Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από δείγµα του προσφερόµενου χαρτιού, µε υδατογράφηση οποιουδήποτε περιεχοµένου είγµα Κ.Ε.Κ. θα παραδοθεί από την /νση Οικον. Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Αναστάσεως 2 Παπάγου. 3. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ 3.1 Το έντυπο της κάρτας θα είναι µονόφυλλο. 3.2 Οι διαστάσεις της Κ.Ε.Κ. είναι 148 x 106 ± 2mm. 3.3 Η πρώτη όψη της Κ.Ε.Κ., θα εκτυπωθεί µε δάπεδο ασφαλείας. 3.4 Η Κ.Ε.Κ. θα αριθµείται κατά την εκτύπωσή της, στη θέση «αριθµός κάρτας». Θα δοθούν δυο πεδία αρίθµησης έτσι ώστε ορισµένες κάρτες να έχουν αρίθµηση από το πρώτο πεδίο και οι υπόλοιπες από το δεύτερο. Τα πεδία αρίθµησης καθώς και το πλήθος των καρτών ανά πεδίο θα δοθούν στον προµηθευτή από την /νση Ο.Α.Π.,του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 3.5 Η εκτύπωση θα γίνει µε ανεξίτηλο µελάνι άριστης ποιότητας. 3.6 Το περιεχόµενο και των δυο όψεων της Κ.Ε.Κ. ( επιβατηγών & φορτηγών ) φαίνεται στα δείγµατα. 3.7 Πριν από την εκτύπωση θα υποβληθεί δείγµα ή µακέτα σε φυσικό µέγεθος και δείγµα του χαρτιού, για έγκριση από την Υπηρεσία. Τα δείγµατα θα παραδοθούν για έγκριση στην /νση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Αναστάσεως 2, 4ος όροφος, Παπάγου, η οποία θα ολοκληρώσει τους ελέγχους µέσα σε τρεις εργάσιµες ηµέρες από την προσκόµιση των δειγµάτων. Για κάθε καθυστέρηση απάντησης, θα παρατείνεται ανάλογα και ο χρόνος παράδοσης των καρτών.

12 12 4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4.1 Οι Κ.Ε.Κ. θα είναι συσκευασµένες σε πακέτα των 1000 ή 500 καρτών. 4.2 Κάθε πακέτο θα περιέχει τον ίδιο αριθµό εντύπων και θα είναι τυλιγµένο µε χαρτί συσκευασίας πάνω στο οποίο θα υπάρχει ετικέτα η οποία θα περιέχει τα εξής στοιχεία: α) Τα στοιχεία του προµηθευτή β) Το είδος ( Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων ) γ) Τον αριθµό των καρτών που περιέχει και την περιοχή αρίθµησής τους. 5. ΠΑΡΑ ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ Έλεγχοι 5.1 Μακροσκοπικός έλεγχος θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής. 5.2 Εργαστηριακός έλεγχος θα γίνει από το Γενικό Χηµείο του κράτους. Η δαπάνη εξέτασης του χαρτιού από το Γ.Χ.Κ βαρύνει τον προµηθευτή. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει όσες Κ.Ε.Κ. βρεθούν µε ελαττωµατική κατασκευή ή εκτύπωση κατά το στάδιο της παραλαβής. Σε περίπτωση που µετά την παραλαβή των Κ.Ε.Κ. και σε διάστηµα µέχρι δώδεκα ( 12 ) µήνες από τη λήξη της σύµβασης βρεθούν στο σύνολό τους ή µέρος από αυτές ακατάλληλες και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ή εµποδίζουν την άνετη εκτέλεση της εργασίας ή καθυστερούν σοβαρά αυτή, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει από τον προµηθευτή αντικατάσταση της ακατάλληλης ποσότητας µε ίση ποσότητα Κ.Ε.Κ. που θα πληρούν τους όρους. Στην περίπτωση µη αντικατάστασης της ακατάλληλης ποσότητας σε 15 ηµέρες από την ειδοποίηση, η Υπηρεσία θα προχωρήσει στην προµήθεια των παραπάνω εντύπων σε βάρος του προµηθευτή, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Χρόνος παράδοσης : 120 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Χρόνος παραλαβής : 15 εργάσιµες ηµέρες µετά την παράδοση. Τρόπος παραλαβής : Μετά από έλεγχο από επιτροπή παραλαβής και αποστολή δείγµατος στο Χηµείο του Κράτους.

13 13 2. ΜΠΛΟΚ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: µπλόκ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2.1 Κάθε µπλοκ αποτελείται από 50 διπλά φύλλα από αυτογραφικό χαρτί NCR, ώστε ότι γράφεται στο πρώτο ( CB ) να αποτυπώνεται και στο δεύτερο ( FC ) 2.2 Το πρώτο φύλλο θα είναι βάρους gr/m2 και το δεύτερο gr/m2, από χηµικό πολτό 100%. 2.3 Το µέγεθος του κάθε φύλλου θα είναι διαστάσεων Α6.Το πρώτο από τα 2 φύλλα θα είναι χρωµατιστό ( πράσινο ή κίτρινο ) και το δεύτερο λευκό και θα φέρει στη πλευρά του δεσίµατος διάτρηση ( περφορέ ) για να αποχωρίζεται εύκολα από το µπλοκ. 2.4 Η γραµµογράφηση θα είναι ως το συνηµµένο δείγµα. 2.5 Τα φύλλα θα φέρουν αρίθµηση η οποία θα αρχίζει από τον αριθµό Πριν τη τελική εκτύπωση θα υποβληθεί δείγµα για έγκριση από την Υπηρεσία. 3. ΠΑΡΑ ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 3.1 Μακροσκοπικός έλεγχος θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής. 3.2 Ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα µπλόκ βρεθούν ελαττωµατικά λόγω κατασκευής ή εκτύπωσης κατά το στάδιο της παραλαβής. Επίσης και σε περίπτωση που βρεθούν ελαττωµατικά µπλόκ µέσα σε χρονικό διάστηµα 12 µηνών µετά τη παραλαβή τους, υποχρεούται και πάλι να αντικαταστήσει τα ελαττωµατικά. Χρόνος παράδοσης : 60 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Χρόνος παραλαβής : 15 εργάσιµες ηµέρες µετά την παράδοση. Τρόπος παραλαβής : Μετά από έλεγχο από επιτροπή παραλαβής. 3. ΚΑΡΤΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Μονάδα µέτρησης και ποσότητα : τεµ. Τεχνικές Προδιαγραφές : Ποιότητα - Βάρος : BRISTOL λευκό, 200 γραµ. ανα Μ2 Το κείµενο, ο τρόπος εκτύπωσης θα είναι απολύτως σύµφωνα µε το επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας. Το έντυπο είναι απόλυτης ακρίβειας, κατάλληλο προς χρήση από τους τερµατικούς εκτυπωτές που είναι εγκατεστηµένοι στις Υπηρεσίες Μεταφορών των Ν.Α. 4. ΚΑΡΤΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Μονάδα µέτρησης και ποσότητα : τεµ. Τεχνικές Προδιαγραφές : Ποιότητα - Βάρος : BRISTOL λευκό, 200 γραµ. ανα Μ2 Το κείµενο, ο τρόπος εκτύπωσης θα είναι απολύτως σύµφωνα µε το επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας. Το έντυπο είναι απόλυτης ακρίβειας, κατάλληλο προς χρήση από τους τερµατικούς εκτυπωτές που είναι εγκατεστηµένοι στις Υπηρεσίες Μεταφορών των Ν.Α.

14 14 5. ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ & ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ αυτ/των & µοτ/τών Μονάδα µέτρησης και ποσότητα : βιβλιάρια Προορισµός ή σκοπός : Θα χορηγούνται από τις περιφεριακές Υπηρεσίες Συγκοινωνιών στους κατόχους φορτηγών αυτοκινήτων, λεωφορείων, επιβατικών.χ και τρικύκλων Φ..Χ καθώς και στους συµβολαιογράφους της χώρας για απογραφή και ταξινόµηση. Τεχνικές Προδιαγραφές : Οι διαστάσεις του βιβλιαρίου είναι 15 χ 21 εκατοστά του µέτρου. Το βιβλιάριο αποτελείται από 14 φύλλα ( 28 σελίδες ) εκτός των εξωφύλλων. Το εξώφυλλο θα είναι από χαρτί BRISTOL των 180 gr/m², χρώµατος πράσινο ανοιχτό και τα άλλα φύλλα από χαρτί γραφής ΣΑΤΙΝΕ λευκό 80 gr/m². Τα δύο ( 2 ) πρώτα φύλλα του βιβλιαρίου αποτελούν υπεύθυνη δήλωση ( σε 2 αντίγραφα ) από τα οποία το δεύτερο φύλλο ( δήλωση ) θα είναι διάτρητο για να αποκόπτεται. Το τρίτο φύλλο προορίζεται για την αναγραφή των στοιχείων. Τα επόµενα δέκα (10) φύλλα ( αριθµηµένα ) αποτελούν τα φύλλα διαδοχικών επικυρώσεων συµφωνιών µεταβίβασης. Το τελευταίο φύλλο προορίζεται για λοιπές καταχωρήσεις. Η εκτύπωση των βιβλιαρίων και η αναγραφή σ αυτά των στοιχείων και σχετικών ενδείξεων θα γίνει σύµφωνα µε το επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας. Συσκευασία : Σε δέµατα των 100 βιβλιαρίων. 6. ΜΠΛΟΚ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Μονάδα µέτρησης και ποσότητα : µπλόκ. Τεχνικές Προδιαγραφές : Το κείµενο, ο τρόπος εκτύπωσης, βιβλιοδέτησης καθώς και η ποιότητα του χαρτιού θα είναι απολύτως σύµφωνα µε το επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας. 7. ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣ Ε Χ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Μονάδα µέτρησης και ποσότητα : τεµ Τεχνικές Προδιαγραφές : Οι διαστάσεις του βιβλίου είναι 21 χ 27,5 εκατοστά του µέτρου. Το βιβλίο αποτελείται από 20 φύλλα ( 40 σελίδες ) εκτός των εξωφύλλων. Τα εξώφυλλα θα είναι από χαρτί BRISTOL των 180 gr/m², χρώµατος πράσινου και τα άλλα φύλλα από χαρτί γραφής ΣΑΤΙΝΕ λευκό 80 gr/m². Η εκτύπωση των βιβλίων θα γίνει σύµφωνα µε το επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας. Συσκευασία : Σε δέµατα των 100 βιβλίων.