ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)» ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 04/10/2012 Πέμπτη 12:00

2 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: «Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια πρόσθετου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις όπως ισχύουν: α) τις διατάξεις του ν.4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το ν. 4038/2012 (Α 14), ως και τις διατάξεις του ν.3229/2004 (Α 38) και του ν. 3051/2002 (Α 220), β) τη διάταξη της περίπτωσης ιβ. του σημείου ι. του άρθρου 17 του ν.3229/2004 (Α 38), σε συνδυασμό με την διάταξη της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 29 του ν.4002/2011 (Α 180) και σε συνδυασμό με την διάταξη της παραγράφου 20 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α 14), γ) την με αριθμό 55906/1673/ (τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων διοίκησης 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Περί συγκρότησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», δ) την με αριθμό 56660/1679/ (Β 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού, περί «Πιστοποίησης έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», ε) την με αριθμό 6/1/ (Β 1347) απόφαση της Επιτροπής, «Περί θεμάτων του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με την οικονομική διαχείρισή της», στ) την παράγραφο 2, άρθρο 2, ν.3051/2002 (Α 220), με την οποία προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής είναι και διατάκτης των δαπανών της, ζ) την με αριθμό 4/1/ συνεδρίαση της Επιτροπής, «Περί έγκρισης του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., για το έτος 2012», η) το Π.Δ. 118/2007 (Α 150) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως ισχύει θ) τον ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, τα άρθρα του ν.2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. Π1/3305/2010 (Β 1789) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ι) την με αριθμό 16/9/ απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή καθώς και η δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης για την προμήθεια από την Ε.Ε.Ε.Π. των αναφερομένων σ αυτήν ειδών, προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων, για την οποία υπάρχει η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό της Ε.Ε.Ε.Π.. Σελ. 2/18

3 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια του παρακάτω υλικοτεχνικού εξοπλισμού Α/Α Περιγραφή Ποσότητα/Άδειες 1. Υπολογιστές Γραφείου Υπολογιστές Μηχανογράφησης 4 3. Εξυπηρετητής 1 4. Μονάδα UPS 1 Η εν λόγω προμήθεια γίνεται για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.). Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι μέχρι είκοσι τέσσερις χιλιάδες Ευρώ (24.000,00 ), μη συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξής του στην επίσημη ιστοσελίδα της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (http://www.ktpae.gr), ήτοι την , και όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν ή αποστείλουν τις προσφορές τους, το αργότερο μέχρι την , ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα Γραφεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), Πανεπιστήμιου 25, Αθήνα ( 6ος Όροφος). Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο των συμμετεχόντων, ή αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και στα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο αυτής μέρος. -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σελ. 3/18

4 Περιεχόμενα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α... 5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 6 Άρθρο 1 Γενικά στοιχεία διαγωνισμού... 6 Άρθρο 2 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό... 6 Άρθρο 3 Κατάρτιση - Υποβολή - Αποσφράγιση προσφορών Άρθρο 4 Ισχύς των προσφορών... 8 Άρθρο 5 Αποσφράγιση των προσφορών... 9 Άρθρο 6 Απόρριψη προσφορών... 9 Άρθρο 7 Αξιολόγηση των προσφορών... 9 Άρθρο 8 Αξιολόγηση δικαιολογητικών-κατακύρωση-επιλογή αναδόχου Άρθρο 9 Τρόπος πληρωμής Άρθρο 10 Κατάρτιση Σύμβασης Άρθρο 11 Παραλαβή ηλεκτρονικού εξοπλισμού Άρθρο 12 Ματαίωση του διαγωνισμού Άρθρο 13 Ενστάσεις Λοιπά θέματα διαγωνισμού και εκτέλεσης σύμβασης Άρθρο 14 Έκπτωση αναδόχου Άρθρο 15 Εφαρμοστέο δίκαιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ - ΟΘΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ UPS ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗTIΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Σελ. 4/18

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Προμήθεια Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού ΠΟΣΟΤΗΤΑ 22 (18+4) Υπολογιστές, 1 εξυπηρετητή, 1 UPS ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Πανεπιστημίου 25 6ος Όροφος ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Πανεπιστημίου 25 6ος Όροφος ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μέχρι την Πέμπτη, 04/10/2012 και ώρα 12:00 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πέμπτη, 04/10/2012, ώρα 12:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστημίου 25 6 ος Όροφος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ Τηλ , κος Στέργιος Τσουρέκας Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι μέχρι ,00, μη συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α & νομίμων κρατήσεων. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ Τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ε.Ε.Ε.Π. ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (%) 3,072 % ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ προβλεπόμενος από τον Ν. 2198/94, άρθρο 24 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει. Σελ. 5/18

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Γενικά στοιχεία διαγωνισμού Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια του παρακάτω υλικοτεχνικού εξοπλισμού Α/Α Περιγραφή Ποσότητα/Άδειες 1. Υπολογιστές Γραφείου Υπολογιστές Μηχανογράφησης 4 3. Εξυπηρετητής 1 4. Μονάδα UPS 1 Πίνακας 1 Υλικοτεχνική Υποδομή για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.). Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα διακήρυξη και συμπληρωματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007(ΦΕΚ 150/Α) όπως ισχύουν. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της προμήθειας. Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Άρθρο 2 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 118/2007, όπως ισχύει (β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις (γ) συνεταιρισμοί, (δ) κοινοπραξίες (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Π.Δ.60/2007). Ο όρος «ανάδοχος» αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβεί το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ ,00, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων. Άρθρο 3 Κατάρτιση - Υποβολή - Αποσφράγιση προσφορών. Οι προσφορές πρέπει: Σελ. 6/18

7 2.1 Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξυσίματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια Επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κτλ. και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 2.3 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα. Σε ένα από τα δύο αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. 2.4 Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 01/ Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.). Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α75), στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα. Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σελ. 7/18

8 Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση σε περίπτωση επιλογής τους ως αναδόχου για την έγκαιρη πριν την κατακύρωση και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. Να διορίζουν αντίκλητό τους για τις προς αυτόν επιδόσεις ως και τις με αυτόν συνεννοήσεις για θέματα αφορώντα τον διαγωνισμό, την υπογραφή και την εκτέλεση της σύμβασης. 2. Ανεξάρτητο και σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (πρωτότυπο και αντίγραφο) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 3. Ανεξάρτητο και σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία, (πρωτότυπο και αντίγραφο) στα οποία θα αναγράφονται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται παρακάτω: Τιμή μονάδας με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή μονάδος, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ΦΠΑ που επιβαρύνει την τιμή των προσφερόμενων ειδών σε ποσοστό επί τοις εκατό (%),και σε ποσό θα αναγράφεται ρητά στην προσφορά αλλά δεν θα περιλαμβάνεται στην κύρια τιμή (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.) Η πληρωμή θα γίνει με εξόφληση 100% του τιμήματος μετά την οριστική και ανεπιφύλακτη παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής της Ε.Ε.Ε.Π. και την προσκόμιση από τον ανάδοχο του σχετικού τιμολογίου και των νομίμων δικαιολογητικών (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κ.τ.λ.). Σημειώνεται ότι: Η τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. Η Ε.Ε.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά Το τιμολόγιο του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που τον βαραίνουν αποκλειστικά. Πριν από κάθε πληρωμή πρέπει να υποβάλλεται και η βεβαίωση καταβολής στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλο φορέα των υποχρεωτικών εισφορών ασφάλισης του προσωπικού, φορολογική ενημερότητα καθώς και οποιοδήποτε δικαιολογητικό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία. Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτηση του σε τρίτον χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Ε.Ε.Ε.Π.. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, η Ε.Ε.Ε.Π. έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον. Άρθρο 4 Ισχύς των προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σελ. 8/18

9 Άρθρο 5 Αποσφράγιση των προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης σε συνεδρίαση της κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ως εξής: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και στην συνέχεια οι φάκελοι των τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Μονογράφονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής. Άρθρο 6 Απόρριψη προσφορών Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 2. Χρόνος παράδοσης μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 3. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 4. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως τους απαράβατους όρους της διακήρυξης, οι οποίοι θεωρούνται όροι ουσιώδεις και απαράβατοι. 5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 6. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη. 7. Προσφορά που αφορά μόνο σε τμήμα της προμήθειας και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων προϊόντων. 8. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά υποψηφίου αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και το Π.Δ 118/2007. Άρθρο 7 Αξιολόγηση των προσφορών Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή αξιολόγησης ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών και αξιολογεί τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί, προκειμένου να δια πιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται οι προσφορές στις απαιτήσεις της διακήρυξης. Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις διπλούν (2) αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα. το οποίο παραδίδει στην Σελ. 9/18

10 Άρθρο 8 Αξιολόγηση δικαιολογητικών-κατακύρωση-επιλογή αναδόχου Μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισμού του από τον διαγωνισμό σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του: 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, οπό το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ως και του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα. 2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται οπό αρμόδιο κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή: α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση β) Δωροδοκία γ) Απάτη δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο απόσπασμα ποινικού μητρώου να ορίζεται επίσης ότι δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά τόσο για ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ως και αν πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές αυτών, αν πρόκειται για Ε.Π.Ε. τους διαχειριστές αυτής, αν πρόκειται για Α.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλος αυτής Η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με σχετικό έγγραφο της Ε.Ε.Ε.Π., μονογράφονται εν συνεχεία όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Σελ. 10/18

11 Η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις διπλούν (2) το οποίο με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους η απόφασή της για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Όταν ο επιλεγείς ως ανάδοχος δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Άρθρο 9 Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή θα γίνει ως εξής: α. Εξόφληση 100% του τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και με την έκδοση τιμολογίου και των νομίμων δικαιολογητικών ως και την προσκόμιση στην ΕΕΕΠ της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας των ειδών της προμήθειας. β. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται η χρηματοδότηση της προμήθειας και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο προμηθευτής με ευθύνη του δεν παραδίδει το υλικό σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) και την καθώς και στην απόφαση του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 431/Β/7.5.98). Άρθρο 10 Κατάρτιση Σύμβασης Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα υποψήφιο. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική σύμβαση. Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής, εκτός των αναφερομένων σ αυτήν, θα αποτελούν και θα έχουν εφαρμογή, ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά σ αυτήν, και όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης ως και της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και η τεχνική ως και η οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτές έγιναν δεκτές. Για την υπογραφή της σύμβασης, ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης) αναγνωρισμένου πιστωτικού ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος ή του ΤΣΜΕΔΕ ποσού ίσου με το 10% της συνολική συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με συνημμένο παράρτημα Δ και με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.Δ.118/07. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Σελ. 11/18

12 Επίσης πριν την αποδέσμευση της ανωτέρω εγγυητικής καλής εκτέλεσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής λειτουργίας, των ειδών προμήθειας, ποσού ποσοστού ίσου με το 10% της συμβατικής αξίας αυτών χωρίς ΦΠΑ. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει την καλή λειτουργία για τρία (3) έτη των υπολογιστών και των οθονών τους στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η υποχρέωση επισκευής, συντήρησης και αντικατάστασης εξαρτήματος με δαπάνες του αναδόχου. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεών του αυτών, θα επέρχονται σε βάρος του οι συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 14 της παρούσης. Άρθρο 11 Παραλαβή ηλεκτρονικού εξοπλισμού Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που έχει συσταθεί με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.). Άρθρο 12 Ματαίωση του διαγωνισμού Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την επανάληψή του ή μη με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: (1) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό ή ασύμφορο για την ΕΕΕΠ, (2) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (3) εάν υπήρξε ματαίωση ή αλλαγή των υπηρεσιακών αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια. (4) Εάν συντρέχουν οι αναφερόμενοι λόγοι στο άρθρο 21 περιπτώσεις ε, στ, ζ, και η του ΠΔ 118/2007. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν θα έχουν δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. Άρθρο 13 Ενστάσεις Λοιπά θέματα διαγωνισμού και εκτέλεσης σύμβασης 1. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/ Για όσα θέματα σχετικά με τη διενέργεια και κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού ως και την εκτέλεση της σύμβασης, που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο, δεν προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη και στους όρους της σύμβασης, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ 118/2007, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου. Σελ. 12/18

13 Άρθρο 14 Έκπτωση αναδόχου Όλοι οι όροι που συνομολογούνται με την σύμβαση θεωρούνται ουσιώδεις και σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης του αναδόχου η Ε.Ε.Ε.Π. δικαιούται να τον κηρύξει, με απόφασή της, έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για την Ε.Ε.Ε.Π. Στην περίπτωση αυτή θα καταπίπτει, λόγω ποινής, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, χωρίς να δύναται ο Ανάδοχος να συμψηφίσει προς το ποσό αυτής οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωσή του έναντι της Ε.Ε.Ε.Π. Επιπλέον δε θα υποχρεούται ο ανάδοχος και σε αντικατάσταση κάθε ζημιάς της ΕΕΕΠ που θα προέρχονται από την παράβαση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Οι ίδιες συνέπειες θα επέρχονται σε βάρος του αναδόχου (κατάπτωση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας των ειδών της προμήθειας, αποζημίωση ΕΕΕΠ κλπ.) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεών του που αφορά η εν λόγω εγγυητική επιστολή. Άρθρο 15 Εφαρμοστέο δίκαιο Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και ο ανάδοχος θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. Σελ. 13/18

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ - ΟΘΟΝΩΝ 1. Οι υποψήφιοι στην προσφορά τους θα περιλάβουν φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές απαντημένες με την ίδια σειρά και αρίθμηση και με αντίστοιχες παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια για την τεκμηρίωση των απαντήσεων τους. 2. Τα προς προμήθεια είδη να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. 3. Όλα τα ζητούμενα είδη να παραδοθούν στην έδρα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) έτοιμα προς λειτουργία και σύνδεση στο δίκτυό της μαζί με όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία και τη διασύνδεσή τους, ήτοι καλώδια δικτύου και καλώδια συνδέσεων, εγχειρίδια λειτουργίας, τους οδηγούς (driνers) των επιμέρους συσκευών και όποια άλλα βοηθητικά προγράμματα δίνουν οι κατασκευαστές αυτών καθώς τις απαραίτητες άδειες χρήσης του λειτουργικού συστήματος και κάθε ζητούμενου λογισμικού. 4. Να παραδοθούν τα επίσημα CD/DVD εγκατάστασης για το λειτουργικό σύστημα και κάθε ζητούμενο λογισμικό ώστε να χρησιμοποιηθούν και για την επανάκτηση προγραμμάτων σε περίπτωση ανάγκης. 5. Να κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας από τον ανάδοχο ως και πριν την επιστροφή της από την ΕΕΕΠ με την παραλαβή των ειδών εκ μέρους της. 6. Να κατατεθεί επίσης εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη για όλα τα ζητούμενα είδη που συμπεριλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης δηλαδή την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτήματος, τα εξαρτήματα, την εργασία και τη μεταφορά τους. Σελ. 14/18

15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ α/α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή Γενικές Απαιτήσεις 1. Ο Η/Υ πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν την ημερ/νία κατάθεσης της προσφοράς, να κυκλοφορεί στην αγορά, και να μην έχει ανακοινωθεί η αντικατάστασή του. 2. Ποσότητα Εγγύηση καλής λειτουργίας κατασκευαστή on site 3 χρόνια Ειδικές Απαιτήσεις 4. Επεξεργαστής Intel Core i ή ισοδύναμο. 5. Να αναφερθούν η μητρική κάρτα και το chipset της. 6. Θύρες PCI 3 7. Θύρες USB στο μπροστινό τμήμα της κεντρικής μονάδας 2 8. Συνολικές Θύρες USB % συνολικού αριθμού 9. Συνολικές Θύρες USB Εγκατεστημένη μνήμη τύπου DDR MHz 4 GΒ 11. Σκληρός δίσκος SATA II ή III, ταχύτητας τουλάχιστον 7200 rpm 500 GB 12. Κάρτα γραφικών ενσωματωμένη ή αυτόνομη (να αναφερθούν μοντέλο NAI και τεχνικά χαρακτηριστικά) 13. Κάρτα ήχου ενσωματωμένη NAI 14. Κάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbps NAI 15. Μονάδα DVD±RW Double layer NAI 16. Πιστοποίηση ENERGY STAR NAI 17. Πληκτρολόγιο με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και NAI Λατινικών χαρακτήρων 18. Optical mouse 2 πλήκτρων με τροχό NAI 19. Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 7 Professional GR 64bit Υ (μέσω παραχώρησης NAI πολλαπλών αδειών χρήσηc - νolume licensing) 20. Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου OFFICE PROFFESIONAL PLUS 2010 GR ή νεώτερο που θα παραδοθεί εγκατεστημένο σε κάθε Η/Υ (μέσω παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης - νolume licensing). 21. Λογισμικό προστασίας από κακόβουλες επιθέσεις PC Tools Spyware Doctor με AntiVirus ή ισοδύναμο που θα παραδοθεί Σελ. 15/18

16 α/α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή εγκατεστημένο σε κάθε Η/Υ. Προδιαγραφές Οθόνης 22. Οθόνη Τεχνολογίας LED NAI 23. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο οθόνης NAI 24. Διαγώνια διάσταση (ίντσες) της οθόνης 20 in 25. ανάλυση της οθόνης 1920x Πιστοποίηση ENERGY STAR NAI 27. Χρόνος απόκρισης της οθόνης 5 ms ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ α/α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή Γενικές Απαιτήσεις 1. Ο Η/Υ πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, να κυκλοφορεί στην αγορά, και να μην έχει ανακοινωθεί η αντικατάστασή του. 2. Ποσότητα 4 3. Εγγύηση καλής λειτουργίας κατασκευαστή on site 3 χρόνια Ειδικές Απαιτήσεις 4. Επεξεργαστής Intel Core i ή ισοδύναμο. 5. Να αναφερθούν η μητρική κάρτα και το chipset της. 6. Θύρες PCI 3 7. Θύρες USB στο μπροστινό τμήμα της κεντρικής μονάδας 2 8. Συνολικές Θύρες USB % συνολικού αριθμού 9. Συνολικές Θύρες USB Εγκατεστημένη μνήμη τύπου DDR MHz 8 GΒ 11. Σκληρός δίσκος SATA III, ταχύτητας τουλάχιστον 7200 rpm 500 GB 12. Σκληρός δίσκος SSD 128 GB 13. Κάρτα γραφικών αυτόνομη (να αναφερθούν μοντέλο και τεχνικά 1 GB μνήμη χαρακτηριστικά) 14. Κάρτα ήχου ενσωματωμένη NAI 15. Κάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbps NAI 16. Μονάδα DVD±RW Double layer NAI 17. Πιστοποίηση ENERGY STAR NAI 18. Πληκτρολόγιο με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και NAI Λατινικών χαρακτήρων 19. Optical mouse 2 πλήκτρων με τροχό NAI 20. Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 7 Professional GR 64bit Υ (μέσω παραχώρησης NAI Σελ. 16/18

17 α/α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή πολλαπλών αδειών χρήσης - νolume licensing) 21. Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου OFFICE PROFFESIONAL PLUS 2010 GR ή νεώτερο που θα παραδοθεί εγκατεστημένο σε κάθε Η/Υ (μέσω παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης - νolume licensing). Προδιαγραφές Οθόνης 22. Οθόνη Τεχνολογίας LED NAI 23. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο οθόνης NAI 24. Διαγώνια διάσταση (ίντσες) της οθόνης 22 in 25. ανάλυση της οθόνης 1920x Πιστοποίηση ENERGY STAR NAI 27. Χρόνος απόκρισης της οθόνης 5 ms ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) α/α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1. Είδος - Διαστάσεις Rack mounded 1U 2. Επεξεργαστής Intel Xeon E5620 x2 ή ισοδύναμης υπολογιστικής ισχύος 3. Μνήμη DDR MHz σε module 8GB 24 GB 4. Δυνατότητα επέκτασης μνήμης 64 GB 5. Σκληροί Δίσκοι RAID 0/1/5 SAS 15K συνολικής χωρητικότητας 500 GB 6. Θύρες 5 (4 ethernet+ 1 management) 7. Οπτικά μέσα DVD NAI 8. Τροφοδοτικά δύο (2) 9. Εγγύηση καλής λειτουργίας κατασκευαστή on site 3 χρόνια ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ UPS α/α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1. Ποσότητα VA online τεχνολογίας 3. Rack Mounded 2U 4. Ποσότητα πριζών IEC 6 5. Είσοδος 230V / Έξοδος 230V 6. Εγγύηση καλής λειτουργίας κατασκευαστή on site 3 χρόνια Σελ. 17/18

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗTIΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας... Κατάστημα... (Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax ) Ημερομηνία έκδοσης ΕΥΡΩ... Προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 25 ΑΘΗΝΑ ΤΚ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ... Σας γνωρίζουμε ότι εγγυούμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.... (και ολογράφως)... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας...δ\νση...για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό... σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια... (αρ. διακήρυξης.../...) προς κάλυψη αναγκών του... και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας... ΕΥΡΩ αυτής. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. -Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. -Η παρούσα εγγύηση αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. -Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.- Σελ. 18/18

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015. «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες»

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015. «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες» Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015 «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες» ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Αποστολή ιδρύθηκε το 2010 από δύο εκκλησιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879524 2015-06-29

15PROC002879524 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής Πληρ.: M. Κυπριώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα