Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων"

Transcript

1 Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/ , άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει τα επιτόκια των τραπεζικών καταθέσεων και χορηγήσεων σε νέα βάση και σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΕΚΤ/2001/18. Ο Κανονισµός αυτός καθορίζει ενιαία µεθοδολογία συλλογής στοιχείων για τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, προκειµένου να επιτευχθεί περαιτέρω εναρµόνιση των στατιστικών στοιχείων των επιτοκίων. Η νέα σειρά των επιτοκίων επικαιροποιείται την 26 η εργάσιµη ηµέρα µετά το τέλος του µήνα στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία και είναι διαθέσιµη στην παρούσα ιστοσελίδα της ΤτΕ, ενώ δηµοσιεύεται και στο Στατιστικό ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας (Πίνακες IV.24.1 IV.24.6). Ο τρόπος συλλογής των νέων επιτοκίων δηµιουργεί ορισµένα προβλήµατα συγκρισιµότητας µε την παλαιά σειρά επιτοκίων που δηµοσιευόταν µέχρι το τεύχος 71 στον Πίνακα IV.21 του Στατιστικού ελτίου Οικονοµικής Συγκυρίας, ειδικά όσον αφορά τα επιτόκια των τραπεζικών δανείων. Λεπτοµέρειες για τη συγκρισιµότητα της παλαιάς σειράς των επιτοκίων µε τη νέα σειρά επιτοκίων δίνονται παρακάτω. Γενικά µεθοδολογικά στοιχεία Η ΤτΕ συλλέγει τη νέα σειρά των τραπεζικών επιτοκίων από το σύνολο των πιστωτικών ιδρυµάτων (ΠΙ) που λειτουργούν στην Ελλάδα, είτε αυτά είναι ΠΙ µε έδρα την Ελλάδα είτε υποκαταστήµατα ξένων ΠΙ. Η νέα σειρά αφορά µόνο τα επιτόκια των σχετικών τραπεζικών καταθέσεων και δανείων που είναι σε ευρώ και δεν καλύπτει όλη την πελατεία των ΠΙ, αλλά µόνο τα νοικοκυριά (στα οποία περιλαµβάνονται και τα ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά, π.χ. σύλλογοι, πολιτικά κόµµατα κ.λπ.) και τις µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις που είναι κάτοικοι Ελλάδος ή των άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ. ιευκρινίζεται ότι περιλαµβάνονται και τα επιτόκια των δανείων που χορηγούνται από τα ΠΙ, ενδεχοµένως µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, σε ειδικές κατηγορίες δανειοδοτούµενων, π.χ. το προσωπικό τους, τους δηµοσίους υπαλλήλους κ.ά. Η νέα σειρά των επιτοκίων αποτελείται από 18 επιτόκια καταθέσεων και 36 επιτόκια χορηγήσεων και γίνεται διάκριση µεταξύ αφενός των επιτοκίων που εφαρµόζονται στις νέες καταθέσεις και τα νέα δάνεια που πραγµατοποιήθηκαν στη διάρκεια του µηνός αναφοράς (Πίνακας 1) και αφετέρου των (µέσων) επιτοκίων εκτοκισµού του συνολικού υπολοίπου των καταθέσεων και των δανείων όπως αυτά διαµορφώνονται στο τέλος του µηνός αναφοράς (Πίνακας 2). Εκτός από τα επιτόκια, συλλέγονται και στοιχεία αναφορικά τόσο µε το ύψος των νέων καταθέσεων και δανείων που πραγµατοποιούνται κάθε µήνα (Πίνακας 1α) όσο και µε το συνολικό υπόλοιπό τους, όπως αυτό διαµορφώνεται στο τέλος του µηνός (Πίνακας 2α). Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τη στάθµιση και την ορθή αξιολόγηση των διαφόρων επιτοκίων. Οι επιµέρους κατηγορίες των καταθέσεων και των δανείων στις οποίες αναφέρονται τα επιτόκια επιλέχτηκαν από

2 το Ευρωσύστηµα κατά τρόπο ώστε να καλύπτονται επαρκώς όλα τα προϊόντα όλων των χωρών, µε αποτέλεσµα για ορισµένες κατηγορίες καταθέσεων ή δανείων ο όγκος των εργασιών στην Ελλάδα (αλλά και σε άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ) να είναι πολύ µικρός ή µηδενικός. Όταν ο όγκος εργασιών σε κάποια κατηγορία είναι µηδενικός, τότε τίθεται παύλα (-) στη σχετική θέση του Πίνακα. Όταν ο όγκος εργασιών προέρχεται από τρία µόνο ΠΙ, τότε το επιτόκιο δεν δηµοσιεύεται για λόγους τήρησης της εµπιστευτικότητας των στοιχείων και τίθεται η ένδειξη µ.δ. (µη δηµοσιεύσιµο) στη σχετική θέση του Πίνακα. Το επιτόκιο υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη ενδεχόµενος ανατοκισµός και µε βάση το τι πληρώνει και τι εισπράττει για δικό του λογαριασµό το ΠΙ, δηλαδή όλα τα επιτόκια είναι προ φόρων και επιδοτήσεων και χωρίς τις εισφορές που καταβάλλουν οι πελάτες στο ΠΙ για λογαριασµό τρίτων (όπως π.χ. η εισφορά του Ν.128/75). Σηµειώνεται επίσης ότι για τον υπολογισµό των επιτοκίων των δανείων λαµβάνονται υπόψη µόνο οι τόκοι που καταβάλλονται από τους πελάτες των ΠΙ για το δάνειο και όχι οι τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις. Ειδικά όµως για τα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, οι τράπεζες αναφέρουν και το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) του πελάτη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κοινή υπουργική απόφαση ΦΙ-983/91 (ΦΕΚ 172, τεύχος Β ) των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και ικαιοσύνης και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε από την κοινή υπουργική απόφαση Ζ1/178/ , που ενσωµάτωσε στο ελληνικό δίκαιο τα οριζόµενα στις Οδηγίες 87/102/ΕΟΚ και 98/7/ΕΚ. Οι επιµέρους κατηγορίες των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων Επιτόκια νέων καταθέσεων Στον Πίνακα 1 δίνονται τα επιτόκια που εφαρµόζονται στις νέες καταθέσεις και στα νέα δάνεια. Πρώτα αναφέρονται τα επιτόκια των νέων καταθέσεων από νοικοκυριά (επιτόκια 1-8) και από µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις (επιτόκια 9-12). Όπως προαναφέρθηκε, στα νοικοκυριά περιλαµβάνονται, εκτός από τα φυσικά πρόσωπα, και τα ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά (σύλλογοι, πολιτικά κόµµατα κ.ά.). Στις µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις περιλαµβάνονται όλες οι ιδιωτικές, δηµόσιες ( ΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.) και δηµοτικές/κοινοτικές επιχειρήσεις, µε εξαίρεση τις ασφαλιστικές εταιρίες και τα µη τραπεζικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 1 Σηµειώνεται επίσης ότι δεν περιλαµβάνονται τα επιτόκια που αφορούν τις καταθέσεις από και τα δάνεια προς την κεντρική κυβέρνηση, τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (νοµαρχίες, δήµοι, κοινότητες) και τους λοιπούς δηµόσιους οργανισµούς (νοσοκοµεία, πανεπιστήµια και λοιπά Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου). Στη κατηγορία των καταθέσεων µίας ηµέρας από νοικοκυριά περιλαµβάνονται οι καταθέσεις σε τρεχούµενους λογαριασµούς αλλά και οι καταθέσεις ταµιευτηρίου, δεδοµένου ότι οι αναλήψεις από τις τελευταίες γίνονται σε πρώτη ζήτηση και χωρίς την επιβολή ποινής από τα ΠΙ. Το επιτόκιο των καταθέσεων µίας ηµέρας (επιτόκιο 1) είναι ο σταθµικός µέσος όρος του επιτοκίου των 1 Στα µη τραπεζικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα περιλαµβάνονται οι εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων, κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών, επενδύσεων χαρτοφυλακίου, παροχής πιστώσεων, παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, χρηµατιστηριακές εταιρίες κ.λπ. 2

3 τρεχούµενων λογαριασµών (επιτόκιο 2) και του επιτοκίου των καταθέσεων ταµιευτηρίου (επιτόκιο 3). Το τελευταίο αυτό επιτόκιο αποτελεί συνέχεια της παλαιάς σειράς που αναφέρεται στον Πίνακα ΙV.21 του τεύχους 71 του Στατιστικού ελτίου Οικονοµικής Συγκυρίας ως επιτόκιο καταθέσεων ταµιευτηρίου. Χαρακτηριστικό των καταθέσεων µίας ηµέρας είναι ότι, σε περίπτωση αναπροσαρµογής του επιτοκίου τους, το νέο επιτόκιο εφαρµόζεται στο συνολικό υπόλοιπο των καταθέσεων και όχι µόνο στα ποσά που κατατίθενται µετά την ηµεροµηνία αναπροσαρµογής του. Για το λόγο αυτό, στην κατηγορία των καταθέσεων µίας ηµέρας το ποσό των νέων καταθέσεων στη διάρκεια του µηνός αναφοράς ταυτίζεται µε το υπόλοιπό τους στο τέλος του µηνός. Ως επιτόκιο των ανωτέρω καταθέσεων λογίζεται το επιτόκιο που ισχύει στο τέλος του µηνός, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το ενδεχόµενο το επιτόκιο αυτό να ίσχυσε για µερικές µόνο ηµέρες και όχι για ολόκληρο το µήνα. Το επιτόκιο στο µήνα αναφοράς υπολογίζεται ως ο σταθµικός µέσος όρος των επιτοκίων όλων των ΠΙ, µε συντελεστές στάθµισης τα µερίδια των ΠΙ στο υπόλοιπο των σχετικών καταθέσεων στο τέλος του µηνός αναφοράς. Εποµένως, το επιτόκιο µπορεί να µεταβληθεί είτε λόγω µεταβολής των επιτοκίων των επιµέρους ΠΙ, είτε λόγω µεταβολής των µεριδίων των ΠΙ στις συνολικές καταθέσεις µίας ηµέρας, στο βαθµό βέβαια που τα επιτόκια των επιµέρους ΠΙ διαφέρουν µεταξύ τους. Στην κατηγορία των καταθέσεων µε συµφωνηµένη διάρκεια από νοικοκυριά (επιτόκια 4-6) καταγράφονται κυρίως, αλλά όχι µόνο, τα επιτόκια των νέων προθεσµιακών καταθέσεων που έγιναν στη διάρκεια του µηνός. Το επιτόκιο υπολογίζεται ως ο σταθµικός µέσος όρος των επιτοκίων των επιµέρους ΠΙ, µε συντελεστές στάθµισης το µερίδιο των ΠΙ στο συνολικό ποσό των αντίστοιχων νέων καταθέσεων στο µήνα αναφοράς. Μια προθεσµιακή κατάθεση θεωρείται ως νέα κατάθεση στο µήνα αναφοράς όταν κατά το µήνα αυτό καθορίζονται για πρώτη φορά οι όροι της, δηλαδή το ποσό, το επιτόκιο και η διάρκειά της. Ανανεώσεις προθεσµιακών καταθέσεων κατά τις οποίες δεν µεταβάλλεται κανένας από τους όρους της δεν θεωρούνται ως νέες. Αντίθετα, εάν κατά την ανανέωση µεταβληθεί είτε το ποσό, είτε το επιτόκιο, είτε η διάρκεια, τότε θεωρείται ότι γίνεται µια νέα κατάθεση. Στην Ελλάδα, σχεδόν το σύνολο των προθεσµιακών καταθέσεων έχει µικρή διάρκεια και περιλαµβάνεται στην κατηγορία έως 1 έτος (επιτόκιο 4). Το επιτόκιο της κατηγορίας αυτής µπορεί να αποτελέσει τη συνέχεια της σειράς που αναφέρεται στον Πίνακα IV.21 του τεύχους 71 του Στατιστικού ελτίου Οικονοµικής Συγκυρίας ως επιτόκιο καταθέσεων προθεσµίας έως 1 έτος. Στην κατηγορία άνω του ενός και έως 2 έτη ο όγκος των νέων καταθέσεων είναι σχετικά µικρός και επιπλέον λίγα µόνο ΠΙ αναφέρουν ότι έχουν δραστηριότητα στην κατηγορία αυτή των καταθέσεων, γεγονός που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του επιτοκίου αυτού. Το ίδιο ισχύει και για την κατηγορία άνω των 2 ετών (επιτόκιο 6). Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι στις κατηγορίες των καταθέσεων µε συµφωνηµένη διάρκεια περιλαµβάνονται και τα προϊόντα εγγυηµένου κεφαλαίου, τα οποία όµως γενικά έχουν διάρκεια άνω του ενός έτους. Στα προϊόντα εγγυηµένου κεφαλαίου, η απόδοση συνδέεται µε την εξέλιξη είτε ορισµένης συναλλαγµατικής ισοτιµίας είτε ενός χρηµατιστηριακού δείκτη, και γενικά από τη µελλοντική διαµόρφωση συγκεκριµένου οικονοµικού µεγέθους ή δείκτη. Τη στιγµή που γίνεται η συµφωνία του ΠΙ µε τον πελάτη, η µελλοντική διαµόρφωση του µεγέθους αυτού είναι άγνωστη, εποµένως άγνωστη είναι και η απόδοση του συγκεκριµένου τραπεζικού προϊόντος για τον πελάτη. Για τα προϊόντα αυτά, το βέβαιο είναι ότι στη λήξη τους ο πελάτης θα εισπράξει το αρχικό του κεφάλαιο. Εποµένως, για την περίοδο που 3

4 µεσολαβεί µέχρι τη λήξη τους, το επιτόκιο των προϊόντων αυτών θεωρείται ότι είναι µηδενικό ή, γενικότερα, ίσο µε την ελάχιστη εγγυηµένη απόδοση. Στην κατηγορία των καταθέσεων υπό προειδοποίηση (επιτόκια 7-8) περιλαµβάνονται εκείνες οι καταθέσεις ταµιευτηρίου στις οποίες η ανάληψη των χρηµάτων µπορεί να γίνει είτε µετά την πάροδο προσυµφωνηµένου χρονικού διαστήµατος από σχετική προειδοποίηση του καταθέτη είτε σε πρώτη ζήτηση, αλλά µόνο αφού επιβληθεί κάποια χρηµατική ποινή. Οι απλές καταθέσεις ταµιευτηρίου, που είναι και οι πλέον συνήθεις στην Ελλάδα, δεν εµπίπτουν στη κατηγορία αυτή αλλά, όπως προαναφέρθηκε, περιλαµβάνονται στις καταθέσεις µίας ηµέρας. Στην κατηγορία όµως των καταθέσεων υπό προειδοποίηση άνω των 3 µηνών (επιτόκιο 8) περιλαµβάνονται οι καταθέσεις στεγαστικού ταµιευτηρίου, εάν το δικαίωµα λήψης στεγαστικού δανείου θεµελιώνεται µετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο ετών. Στις καταθέσεις από µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις αντιστοιχούν δύο µόνο κατηγορίες επιτοκίων, δεδοµένου ότι οι καταθέσεις υπό προειδοποίηση δεν είναι διαδεδοµένες στην περίπτωση των επιχειρήσεων. Στις καταθέσεις µίας ηµέρας (επιτόκιο 9) περιλαµβάνονται οι καταθέσεις όψεως. Το επιτόκιο της κατηγορίας αυτής µπορεί να αποτελέσει τη συνέχεια της σειράς που αναφέρεται στον Πίνακα IV.21 του τεύχους 71 του Στατιστικού ελτίου Οικονοµικής Συγκυρίας ως επιτόκιο καταθέσεων όψεως. Για τις καταθέσεις µε συµφωνηµένη διάρκεια (επιτόκια 10-12) ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τα νοικοκυριά. Και στην περίπτωση των επιχειρήσεων, αναλυτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει µόνο η κατηγορία έως 1 έτος (επιτόκιο 10). Στο επιτόκιο 13 δίνεται το επιτόκιο των νέων συµφωνιών επαναγοράς (repos), χωρίς διάκριση κατά διάρκεια και κατηγορία επενδυτή (δηλ. νοικοκυριά ή µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις). Τα repos έχουν γενικά µικρή διάρκεια, ενώ η διάκριση µεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ως προς το τι θεωρείται νέα συµφωνία επαναγοράς, ισχύουν εν προκειµένω τα ίδια όπως και στην περίπτωση των καταθέσεων µε συµφωνηµένη διάρκεια. Επιτόκια νέων δανείων Στη συνέχεια του Πίνακα 1 δίνονται τα επιτόκια των νέων δανείων προς νοικοκυριά, τα οποία διακρίνονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία (επιτόκια 14-17) αφορά δάνεια χωρίς καθορισµένη διάρκεια και περιλαµβάνει: (α) τα δάνεια µέσω πιστωτικών καρτών (επιτόκιο 15), (β) τα ανοικτά δάνεια (επιτόκιο 16), όπου ο πελάτης έχει ένα ανώτατο πιστωτικό όριο και ανάλογα µε τις ανάγκες του µπορεί να πραγµατοποιεί αναλήψεις µέχρι το όριο αυτό, και (γ) υπεραναλήψεις από τρεχούµενους λογαριασµούς (επιτόκιο 17). Ο σταθµικός µέσος όρος των επιτοκίων αυτών των τριών επιµέρους υποκατηγοριών δανείων δίνεται στο επιτόκιο 14, ως το επιτόκιο των δανείων χωρίς καθορισµένη διάρκεια. Στην κατηγορία αυτή, ως νέα δάνεια θεωρείται το συνολικό υπόλοιπο των ανωτέρω υποκατηγοριών, όπως διαµορφώνεται στο τέλος του µηνός αναφοράς. Το επιτόκιο υπολογίζεται ως ο σταθµικός µέσος όρος των επιτοκίων των επιµέρους ΠΙ, µε συντελεστές στάθµισης τα µερίδια των ΠΙ στα υπόλοιπα των αντίστοιχων δανείων στο τέλος του µηνός αναφοράς. Οι υπόλοιπες τρεις κατηγορίες (επιτόκια 18-27) αφορούν δάνεια µε καθορισµένη διάρκεια, που καλύπτουν τις καταναλωτικές, στεγαστικές και λοιπές ανάγκες των νοικοκυριών. Και για τις τρεις αυτές κατηγορίες δανείων τα ΠΙ αναφέρουν τα επιµέρους επιτόκια όχι µε βάση τη διάρκεια του δανείου (αν δηλαδή αυτό είναι βραχυπρόθεσµο ή µακροπρόθεσµο), αλλά µε βάση την αρχική περίοδο για 4

5 την οποία το επιτόκιο παραµένει σταθερό, δεδοµένου ότι το στοιχείο αυτό έχει πρωταρχική σηµασία για τον τρόπο µετάδοσης της νοµισµατικής πολιτικής. Η πρώτη υποκατηγορία (επιτόκια 18, 21, 25) αφορά δάνεια µε κυµαινόµενο επιτόκιο καθώς και δάνεια µε επιτόκιο σταθερό έως και 1 έτος. Η δεύτερη υποκατηγορία (επιτόκια 19, 22, 26) αφορά δάνεια µε επιτόκιο σταθερό για περίοδο µεγαλύτερη του ενός έτους και έως 5 έτη και η τρίτη υποκατηγορία (επιτόκια 20, 23, 27) δάνεια µε επιτόκιο σταθερό για περίοδο µεγαλύτερη των 5 ετών. Ειδικά για τα στεγαστικά δάνεια, που έχουν συνήθως µακρά διάρκεια, υπάρχει και τέταρτη υποκατηγορία, δηλαδή δάνεια µε επιτόκιο σταθερό για περίοδο µεγαλύτερη των 10 ετών (επιτόκιο 24). Ως νέα δάνεια θεωρούνται οι νέες συµβάσεις δανείων που συνοµολογήθηκαν στη διάρκεια του µηνός αναφοράς, ανεξάρτητα από την πορεία της εκταµίευσης των δανείων. Επισηµαίνεται ότι στα στεγαστικά δάνεια περιλαµβάνονται, εκτός από τα δάνεια για αγορά ή ανέγερση κατοικίας, και τα δάνεια για επισκευή ή αναπαλαίωση κατοικίας. Στα λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά περιλαµβάνονται τα σπουδαστικά δάνεια, τα δάνεια για εξόφληση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, τα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα για αγορά µετοχών, καθώς και τα δάνεια προς τα ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα. Το επιτόκιο υπολογίζεται ως ο σταθµικός µέσος όρος των επιτοκίων των επιµέρους ΠΙ, µε συντελεστές στάθµισης τα µερίδια κάθε ΠΙ στο συνολικό ποσό των νέων δανείων στο µήνα αναφοράς. Στο επόµενο τµήµα του Πίνακα 1 δίνονται τα επιτόκια των νέων δανείων προς επιχειρήσεις (επιτόκια 28-36), τα οποία διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία (επιτόκια 28-30) αφορά, όπως και στην περίπτωση των νοικοκυριών, το επιτόκιο των δανείων χωρίς καθορισµένη διάρκεια, δηλαδή το επιτόκιο για πιστοδοτήσεις µέσω αλληλόχρεων λογαριασµών (επιτόκιο 29) και το επιτόκιο για υπεραναλήψεις από λογαριασµούς όψεως (επιτόκιο 30). Ο σταθµικός µέσος όρος των δύο αυτών επιτοκίων δίνεται στο επιτόκιο 28 ως το επιτόκιο των δανείων χωρίς καθορισµένη διάρκεια. Το επιτόκιο των αλληλόχρεων λογαριασµών µπορεί να αποτελέσει τη συνέχεια της σειράς που αναφέρεται στον Πίνακα IV.21 του τεύχους 71 του Στατιστικού ελτίου Οικονοµικής Συγκυρίας ως βραχυπρόθεσµο επιτόκιο χορηγήσεων προς επιχειρήσεις. Οι άλλες δύο κατηγορίες αφορούν τα επιτόκια των δανείων συγκεκριµένου ποσού και διάρκειας. Γίνεται διάκριση µεταξύ των επιτοκίων των σχετικά µικρού ύψους δανείων (δηλαδή µέχρι 1 εκατ. ευρώ) και των σχετικά µεγάλων δανείων (δηλαδή άνω του 1 εκατ. ευρώ). Τα επιτόκια διακρίνονται, όπως και στην περίπτωση των δανείων προς τα νοικοκυριά, όχι µε βάση τη διάρκεια του δανείου, αλλά µε βάση την αρχική περίοδο για την οποία το επιτόκιο παραµένει σταθερό. Τα νέα δάνεια αφορούν και πάλι όσα συνοµολογήθηκαν στη διάρκεια του µηνός αναφοράς, ανεξάρτητα από το χρόνο εκταµίευσής τους. Στο τελευταίο τµήµα του Πίνακα 1 δίνονται τέσσερα επιπλέον επιτόκια δανείων προς νοικοκυριά (επιτόκια 37-40). Το πρώτο (επιτόκιο 37) αφορά το µέσο επιτόκιο για το σύνολο των νέων καταναλωτικών δανείων συγκεκριµένου ποσού και διάρκειας, το οποίο είναι ο σταθµικός µέσος όρος των επιτοκίων που αναφέρονται στα επιτόκια 18-20, µε συντελεστές στάθµισης τα σχετικά ποσά των νέων δανείων. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται και το µέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων στεγαστικών δανείων (επιτόκιο 38), δηλαδή ως ο σταθµικός µέσος όρος των επιτοκίων που αναφέρονται στα επιτόκια Για τις δύο αυτές κατηγορίες δανείων δίνονται στα επιτόκια 39 και 40 και τα επιτόκια που αντιπροσωπεύουν το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ). 5

6 Ποσά νέων καταθέσεων και δανείων κατά κατηγορία Στον Πίνακα 1α δίνεται, σε εκατοµµύρια ευρώ, το ποσό των νέων καταθέσεων και δανείων για όλες τις κατηγορίες των επιτοκίων που αναφέρονται στο Πίνακα 1. Όπως προαναφέρθηκε, για ορισµένες κατηγορίες καταθέσεων και δανείων (ποσά 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 28, 29 και 30) ο όγκος των νέων εργασιών στη διάρκεια του µηνός αναφοράς συµπίπτει µε το υπόλοιπο των σχετικών καταθέσεων ή δανείων στο τέλος αυτού του µηνός, γεγονός που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη όταν επιχειρούνται συγκρίσεις των νέων καταθέσεων και δανείων ανά κατηγορία. Σηµειώνεται ότι, όπου δεν υπάρχει όγκος εργασιών, τίθεται παύλα (-), οπότε παύλα τίθεται και στην αντίστοιχη θέση του Πίνακα 1. Εάν υπάρχει όγκος εργασιών αλλά είναι µικρότερος των ευρώ, τότε στη σχετική θέση του Πίνακα 1α τίθεται 0, ενώ στην αντίστοιχη θέση του Πίνακα 1 καταγράφεται το σχετικό επιτόκιο. Εάν υπάρχει όγκος εργασιών αλλά προέρχεται από ένα µόνο ΠΙ, τότε, όπως και στον Πίνακα 1, ο όγκος δεν καταγράφεται, αλλά τίθεται η ένδειξη µ.δ. Επιτόκια στα υφιστάµενα υπόλοιπα καταθέσεων Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα επιτόκια που εφαρµόζονται στα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων, χωριστά για νοικοκυριά και µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις. ιευκρινίζεται ότι στον Πίνακα αυτό δεν δίνονται επιτόκια για καταθέσεις µίας ηµέρας και καταθέσεις υπό προειδοποίηση, επειδή, όπως προαναφέρθηκε, για τις κατηγορίες αυτές το ποσό των νέων καταθέσεων συµπίπτει µε το υπόλοιπό τους και τα σχετικά επιτόκια παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Για τις καταθέσεις µε συµφωνηµένη διάρκεια δίνονται τα επιτόκια που ισχύουν στο τέλος του µηνός αναφοράς, ένα για τις καταθέσεις µε αρχική διάρκεια µέχρι 2 έτη (επιτόκια 1 και 3) οι οποίες περιλαµβάνονται στα νοµισµατικά µεγέθη, και ένα για τις καταθέσεις µε διάρκεια µεγαλύτερη των 2 ετών (επιτόκια 2 και 4), οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στα νοµισµατικά µεγέθη. Τέλος, στο επιτόκιο 5 δίνεται το µέσο επιτόκιο για το συνολικό υπόλοιπο των repos στο τέλος του µηνός αναφοράς, χωρίς διάκριση κατά διάρκεια και κατηγορία επενδυτή (δηλ. νοικοκυριά ή µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις). Επιτόκια στα υφιστάµενα υπόλοιπα δανείων Όσον αφορά τα δάνεια προς νοικοκυριά, ο Πίνακας 2 δίνει τα επιτόκια για δύο κατηγορίες δανείων: (α) στεγαστικά δάνεια (επιτόκια 6-8) και (β) καταναλωτικά και λοιπά δάνεια (επιτόκια 9-11). Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων διακρίνονται, ανάλογα µε την αρχική διάρκεια των δανείων, σε τρεις υποκατηγορίες: µε διάρκεια έως και 1 έτος (επιτόκιο 6) που αφορά επισκευαστικά δάνεια, µε διάρκεια από 1 έως και 5 έτη (επιτόκιο 7) και µε διάρκεια άνω των 5 ετών (επιτόκιο 8). Το τελευταίο αυτό επιτόκιο µπορεί να αποτελέσει τη συνέχεια της σειράς που αναφέρεται στον Πίνακα IV.21 του τεύχους 71 του Στατιστικού ελτίου Οικονοµικής Συγκυρίας ως επιτόκιο στεγαστικών δανείων. Η δεύτερη κατηγορία επιτοκίων των δανείων προς νοικοκυριά περιλαµβάνει οµαδοποιηµένα τα επιτόκια των καταναλωτικών και των λοιπών δανείων προς τα νοικοκυριά. Όπως και για τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, γίνεται διάκριση των επιτοκίων ανάλογα µε την αρχική διάρκεια του δανείου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα δάνεια προς νοικοκυριά χωρίς καθορισµένη διάρκεια (πιστωτικές κάρτες, ανοικτά δάνεια, υπεραναλήψεις από τρεχούµενους λογαριασµούς) περιλαµβάνονται στα υπόλοιπα των καταναλωτικών και λοιπών δανείων και κατατάσσονται κυρίως στη 6

7 κατηγορία µε διάρκεια έως 1 έτος (επιτόκιο 9) και σε µικρότερο βαθµό στην κατηγορία µε διάρκεια άνω του ενός και έως 5 έτη (επιτόκιο 10). Εποµένως, τα επιτόκια αυτών των κατηγοριών ενσωµατώνουν και τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών, των ανοικτών δανείων και των υπεραναλήψεων από τρεχούµενους λογαριασµούς. Τα επιτόκια των δανείων προς επιχειρήσεις διακρίνονται επίσης, ανάλογα µε την αρχική διάρκεια του δανείου, σε τρεις υποκατηγορίες (επιτόκια 12-14). Επισηµαίνεται ότι τα δάνεια προς επιχειρήσεις χωρίς καθορισµένη διάρκεια (αλληλόχρεοι λογαριασµοί, υπεραναλήψεις από λογαριασµούς όψεως) περιλαµβάνονται στα υπόλοιπα των δανείων προς επιχειρήσεις στη κατηγορία µε διάρκεια έως 1 έτος. Εποµένως, το επιτόκιο της κατηγορίας αυτής ενσωµατώνει και πληροφορίες για τα επιτόκια των δανείων χωρίς καθορισµένη διάρκεια. Επιτόκια στα υφιστάµενα υπόλοιπα δανείων Τέλος, στον Πίνακα 2α δίνονται, για όλα τα επιτόκια που αναφέρονται στον Πίνακα 2, τα αντίστοιχα υπόλοιπα των καταθέσεων ή των δανείων στο τέλος του µηνός αναφοράς. 7

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 10 εκεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάζει σήµερα µια νέα σειρά εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ιάγραµµα 1: Επιτόκια των ΝΧΙ επί των βραχυπρόθεσµων καταθέσεων και συγκρίσιµο επιτόκιο της αγοράς (ποσοστά % ετησίως, επιτόκια νέων εργασιών)

ιάγραµµα 1: Επιτόκια των ΝΧΙ επί των βραχυπρόθεσµων καταθέσεων και συγκρίσιµο επιτόκιο της αγοράς (ποσοστά % ετησίως, επιτόκια νέων εργασιών) 6 ιάγραµµα 1: Επιτόκια των ΝΧΙ επί των βραχυπρόθεσµων καταθέσεων και συγκρίσιµο επιτόκιο της αγοράς (ποσοστά % ετησίως, επιτόκια νέων εργασιών) 2,5 2,5 1,5 1,5 0,5 0,5 Ιαν-03 Φεβρ-03 Μάρτ-03 Απρ-03 Μάιος-03

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Μείωση παρουσίασαν γενικά τα επιτόκια των σημαντικότερων κατηγοριών νέων καταθέσεων και δανείων τον Ιούνιο του 2009. Ιδιαίτερα σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στα επιτόκια των νέων συμφωνιών επαναγοράς (repos),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ) L 69/25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank µετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρµόζει τα επιτόκιά της από 19.3.2007 ως ακολούθως: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank, µετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρµόζει τα επιτόκια της από 18.6.2007 ως ακολούθως: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank μετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρμόζει τα επιτόκια της από 14.08.2006 ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 40 ΕΤΗ)» Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ευρώ, το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερα χαμηλή επιτοκιακή επιβάρυνση του πελάτη για τα πρώτα 3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ Αθήνα, 6 Ιουνίου 212 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Με την τελευταία ενημέρωση από την ΤτΕ (αναφορά 3-4-212) τα υπόλοιπα διαθέσιμα του Ταμείου έχουν ως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Bank µετά την αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και λαµβάνοντας υπ όψιν τις συνθήκες αγοράς αυξάνει τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2016

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2016 1731 Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4964, 16.9.2016 Αριθμός 259 Κ.Π.Π. 259/2016 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2016 Οδηγία που Τροποποιεί την Περί των Διαδικασιών Χορήγησης Νέων και Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.06.2012

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.06.2012 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.6.212 ΘΕΜΑ : Τροποποίηση των ΠΔΤΕ 2623/12.2.21 και 2637/7.12.21, αναφορικά με τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ* I. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ. 3. Δυνατότητα δωρεάν πάγιων εντολών. 4. Δυνατότητα έκδοσης Καρνέ Επιταγών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ* I. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ. 3. Δυνατότητα δωρεάν πάγιων εντολών. 4. Δυνατότητα έκδοσης Καρνέ Επιταγών. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ* I. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΟΨΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΨΕΩΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/75

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/75 8.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/75 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 290/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Μαρτίου 2009 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 63/2008 (ΕΚΤ/2001/18)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΤ Ε 2558/ Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τ ράπεζα της Ελλάδος.

ΠΔΤ Ε 2558/ Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τ ράπεζα της Ελλάδος. ΠΔΤ Ε 2558/17.02.2005 Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τ ράπεζα της Ελλάδος. ΠΔΤΕ 2558/17.02.05 Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Τελευταία Ενημέρωση:26.8.2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστικό Δάνειο. «Eν Οίκω» 3 %

Στεγαστικό Δάνειο. «Eν Οίκω» 3 % www.ccb.coop.com.cy Στεγαστικό Δάνειο «Eν Οίκω» 3 % Στεγαστικό Δάνειο «Eν Οίκω» Επιτόκιο: 3,00% Xωρίς αρχικά έξοδα έκδοσης Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Μέγιστη Ανταπόδοση» Έκπτωση 20% στα ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

... 15,80% , 14,80% , 14,30% , 13,80%. άνω, 13,30%.

... 15,80% , 14,80% , 14,30% , 13,80%. άνω, 13,30%. Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική σάρωση όλων των συναλλαγών από το ΥΠΟΙΚ

Ηλεκτρονική σάρωση όλων των συναλλαγών από το ΥΠΟΙΚ Ηλεκτρονική σάρωση όλων των συναλλαγών από το ΥΠΟΙΚ Περιουσιολόγιο: Διασταύρωση στοιχείων για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρου» χρήματος 09 Δεκ 2015 Ηλεκτρονικό «μάτι» σε όλες τις συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1 γ Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1. Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7 ΟΥ & 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΑ.Λ Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους.

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του Οµίλου

Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του Οµίλου Τετάρτη 12 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ισολογισµός & Αποτελέσµατα Χρήσης Α Τριµήνου 2004 Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο.

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-14 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών

Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών Βασικές πληροφορίες σχετικά µε την προστασία των καταθέσεων Οι καταθέσεις στην Alpha Bank καλύπτονται από το: ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ως κρατική ενίσχυση (βάσει του άρθρου 107, παρ. 1 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΣΛΕΕ) θεωρείται κάθε οικονομικό πλεονέκτημα προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 1.2 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51

7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51 7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. Ι ΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ιούλιος 2015

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ιούλιος 2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ιούλιος 215 Σύνοψη αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ 1 Προσφορά δανείων (κριτήρια χορήγησης) Κατά το δεύτερο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα Επικοινωνία : Ανδρέας Γκότζης, Τηλ.: 210-3294203 1 / 18 Αθηνά Κάρμη, Τηλ.: 210-3704846

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Οδηγία για την παροχή πιστώσεων σε καταναλωτές. Χριστίνα Κ. Λιβαδά Ειδική Νομική Σύμβουλος ΕΕΤ

Η νέα Οδηγία για την παροχή πιστώσεων σε καταναλωτές. Χριστίνα Κ. Λιβαδά Ειδική Νομική Σύμβουλος ΕΕΤ Η νέα Οδηγία για την παροχή πιστώσεων σε καταναλωτές Χριστίνα Κ. Λιβαδά Ειδική Νομική Σύμβουλος ΕΕΤ 1 Πίνακας περιεχομένων Α. Ιστορικό της νέας Οδηγίας Β. Κύριες ρυθμίσεις της νέας Οδηγίας 2 Α. Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.6.2016 EL L 144/99 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/868 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα. Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Οι Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 1999 έως 2015

Οι Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 1999 έως 2015 Ανεπίσημη Ενοποίηση των περί της Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 με τον περί της Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 1999 («βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ιευκρίνιση: Η υπηρεσία Alpha Prime Personal Banking της Τραπέζης μετονομάζεται σε Alpha Bank Gold Personal Banking. Η τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα. Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ: 094014250

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Οκτώβριος 2016

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Οκτώβριος 2016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Οκτώβριος 16 Σύνοψη αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ 1 Προσφορά δανείων (κριτήρια χορήγησης) Κατά το τρίτο τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) Οι παρακάτω τροποποιήσεις και συµπληρώσεις ισχύουν από 19 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-15 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Plus. (κλιμακούμενο)

Αγροτικός Plus. (κλιμακούμενο) Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ)

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ) ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ) A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 1.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 500-50.000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την κατανοµή των υπηρεσιών χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης που µετρώνται έµµεσα (ΥΧ ΜΕ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

22856 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Β 2265/

22856 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Β 2265/ 22856 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2265/04.07.2017 Τεύχος Β 2265/04.07.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22857 22858 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2265/04.07.2017 Τεύχος Β 2265/04.07.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2680/

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2680/ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2680/20.06.2017 Θέμα : Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος για στατιστικούς σκοπούς Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα. Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης

Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα. Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης Περίληψη Προϊόντα Στεγαστικής Πίστης από εµπορικές Τράπεζες Προγράµµατα επιδοτήσεων στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 202/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.8.2009 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουλίου 2009 για τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2006/17 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ιευκρίνιση: Οι πελάτες της υπηρεσίας Alpha Prime Personal Banking θα ενημερώνονται για την τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών που αυτή προσφέρει μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα