Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων"

Transcript

1 Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/ , άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει τα επιτόκια των τραπεζικών καταθέσεων και χορηγήσεων σε νέα βάση και σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΕΚΤ/2001/18. Ο Κανονισµός αυτός καθορίζει ενιαία µεθοδολογία συλλογής στοιχείων για τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, προκειµένου να επιτευχθεί περαιτέρω εναρµόνιση των στατιστικών στοιχείων των επιτοκίων. Η νέα σειρά των επιτοκίων επικαιροποιείται την 26 η εργάσιµη ηµέρα µετά το τέλος του µήνα στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία και είναι διαθέσιµη στην παρούσα ιστοσελίδα της ΤτΕ, ενώ δηµοσιεύεται και στο Στατιστικό ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας (Πίνακες IV.24.1 IV.24.6). Ο τρόπος συλλογής των νέων επιτοκίων δηµιουργεί ορισµένα προβλήµατα συγκρισιµότητας µε την παλαιά σειρά επιτοκίων που δηµοσιευόταν µέχρι το τεύχος 71 στον Πίνακα IV.21 του Στατιστικού ελτίου Οικονοµικής Συγκυρίας, ειδικά όσον αφορά τα επιτόκια των τραπεζικών δανείων. Λεπτοµέρειες για τη συγκρισιµότητα της παλαιάς σειράς των επιτοκίων µε τη νέα σειρά επιτοκίων δίνονται παρακάτω. Γενικά µεθοδολογικά στοιχεία Η ΤτΕ συλλέγει τη νέα σειρά των τραπεζικών επιτοκίων από το σύνολο των πιστωτικών ιδρυµάτων (ΠΙ) που λειτουργούν στην Ελλάδα, είτε αυτά είναι ΠΙ µε έδρα την Ελλάδα είτε υποκαταστήµατα ξένων ΠΙ. Η νέα σειρά αφορά µόνο τα επιτόκια των σχετικών τραπεζικών καταθέσεων και δανείων που είναι σε ευρώ και δεν καλύπτει όλη την πελατεία των ΠΙ, αλλά µόνο τα νοικοκυριά (στα οποία περιλαµβάνονται και τα ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά, π.χ. σύλλογοι, πολιτικά κόµµατα κ.λπ.) και τις µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις που είναι κάτοικοι Ελλάδος ή των άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ. ιευκρινίζεται ότι περιλαµβάνονται και τα επιτόκια των δανείων που χορηγούνται από τα ΠΙ, ενδεχοµένως µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, σε ειδικές κατηγορίες δανειοδοτούµενων, π.χ. το προσωπικό τους, τους δηµοσίους υπαλλήλους κ.ά. Η νέα σειρά των επιτοκίων αποτελείται από 18 επιτόκια καταθέσεων και 36 επιτόκια χορηγήσεων και γίνεται διάκριση µεταξύ αφενός των επιτοκίων που εφαρµόζονται στις νέες καταθέσεις και τα νέα δάνεια που πραγµατοποιήθηκαν στη διάρκεια του µηνός αναφοράς (Πίνακας 1) και αφετέρου των (µέσων) επιτοκίων εκτοκισµού του συνολικού υπολοίπου των καταθέσεων και των δανείων όπως αυτά διαµορφώνονται στο τέλος του µηνός αναφοράς (Πίνακας 2). Εκτός από τα επιτόκια, συλλέγονται και στοιχεία αναφορικά τόσο µε το ύψος των νέων καταθέσεων και δανείων που πραγµατοποιούνται κάθε µήνα (Πίνακας 1α) όσο και µε το συνολικό υπόλοιπό τους, όπως αυτό διαµορφώνεται στο τέλος του µηνός (Πίνακας 2α). Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τη στάθµιση και την ορθή αξιολόγηση των διαφόρων επιτοκίων. Οι επιµέρους κατηγορίες των καταθέσεων και των δανείων στις οποίες αναφέρονται τα επιτόκια επιλέχτηκαν από

2 το Ευρωσύστηµα κατά τρόπο ώστε να καλύπτονται επαρκώς όλα τα προϊόντα όλων των χωρών, µε αποτέλεσµα για ορισµένες κατηγορίες καταθέσεων ή δανείων ο όγκος των εργασιών στην Ελλάδα (αλλά και σε άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ) να είναι πολύ µικρός ή µηδενικός. Όταν ο όγκος εργασιών σε κάποια κατηγορία είναι µηδενικός, τότε τίθεται παύλα (-) στη σχετική θέση του Πίνακα. Όταν ο όγκος εργασιών προέρχεται από τρία µόνο ΠΙ, τότε το επιτόκιο δεν δηµοσιεύεται για λόγους τήρησης της εµπιστευτικότητας των στοιχείων και τίθεται η ένδειξη µ.δ. (µη δηµοσιεύσιµο) στη σχετική θέση του Πίνακα. Το επιτόκιο υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη ενδεχόµενος ανατοκισµός και µε βάση το τι πληρώνει και τι εισπράττει για δικό του λογαριασµό το ΠΙ, δηλαδή όλα τα επιτόκια είναι προ φόρων και επιδοτήσεων και χωρίς τις εισφορές που καταβάλλουν οι πελάτες στο ΠΙ για λογαριασµό τρίτων (όπως π.χ. η εισφορά του Ν.128/75). Σηµειώνεται επίσης ότι για τον υπολογισµό των επιτοκίων των δανείων λαµβάνονται υπόψη µόνο οι τόκοι που καταβάλλονται από τους πελάτες των ΠΙ για το δάνειο και όχι οι τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις. Ειδικά όµως για τα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, οι τράπεζες αναφέρουν και το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) του πελάτη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κοινή υπουργική απόφαση ΦΙ-983/91 (ΦΕΚ 172, τεύχος Β ) των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και ικαιοσύνης και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε από την κοινή υπουργική απόφαση Ζ1/178/ , που ενσωµάτωσε στο ελληνικό δίκαιο τα οριζόµενα στις Οδηγίες 87/102/ΕΟΚ και 98/7/ΕΚ. Οι επιµέρους κατηγορίες των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων Επιτόκια νέων καταθέσεων Στον Πίνακα 1 δίνονται τα επιτόκια που εφαρµόζονται στις νέες καταθέσεις και στα νέα δάνεια. Πρώτα αναφέρονται τα επιτόκια των νέων καταθέσεων από νοικοκυριά (επιτόκια 1-8) και από µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις (επιτόκια 9-12). Όπως προαναφέρθηκε, στα νοικοκυριά περιλαµβάνονται, εκτός από τα φυσικά πρόσωπα, και τα ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά (σύλλογοι, πολιτικά κόµµατα κ.ά.). Στις µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις περιλαµβάνονται όλες οι ιδιωτικές, δηµόσιες ( ΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.) και δηµοτικές/κοινοτικές επιχειρήσεις, µε εξαίρεση τις ασφαλιστικές εταιρίες και τα µη τραπεζικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 1 Σηµειώνεται επίσης ότι δεν περιλαµβάνονται τα επιτόκια που αφορούν τις καταθέσεις από και τα δάνεια προς την κεντρική κυβέρνηση, τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (νοµαρχίες, δήµοι, κοινότητες) και τους λοιπούς δηµόσιους οργανισµούς (νοσοκοµεία, πανεπιστήµια και λοιπά Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου). Στη κατηγορία των καταθέσεων µίας ηµέρας από νοικοκυριά περιλαµβάνονται οι καταθέσεις σε τρεχούµενους λογαριασµούς αλλά και οι καταθέσεις ταµιευτηρίου, δεδοµένου ότι οι αναλήψεις από τις τελευταίες γίνονται σε πρώτη ζήτηση και χωρίς την επιβολή ποινής από τα ΠΙ. Το επιτόκιο των καταθέσεων µίας ηµέρας (επιτόκιο 1) είναι ο σταθµικός µέσος όρος του επιτοκίου των 1 Στα µη τραπεζικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα περιλαµβάνονται οι εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων, κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών, επενδύσεων χαρτοφυλακίου, παροχής πιστώσεων, παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, χρηµατιστηριακές εταιρίες κ.λπ. 2

3 τρεχούµενων λογαριασµών (επιτόκιο 2) και του επιτοκίου των καταθέσεων ταµιευτηρίου (επιτόκιο 3). Το τελευταίο αυτό επιτόκιο αποτελεί συνέχεια της παλαιάς σειράς που αναφέρεται στον Πίνακα ΙV.21 του τεύχους 71 του Στατιστικού ελτίου Οικονοµικής Συγκυρίας ως επιτόκιο καταθέσεων ταµιευτηρίου. Χαρακτηριστικό των καταθέσεων µίας ηµέρας είναι ότι, σε περίπτωση αναπροσαρµογής του επιτοκίου τους, το νέο επιτόκιο εφαρµόζεται στο συνολικό υπόλοιπο των καταθέσεων και όχι µόνο στα ποσά που κατατίθενται µετά την ηµεροµηνία αναπροσαρµογής του. Για το λόγο αυτό, στην κατηγορία των καταθέσεων µίας ηµέρας το ποσό των νέων καταθέσεων στη διάρκεια του µηνός αναφοράς ταυτίζεται µε το υπόλοιπό τους στο τέλος του µηνός. Ως επιτόκιο των ανωτέρω καταθέσεων λογίζεται το επιτόκιο που ισχύει στο τέλος του µηνός, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το ενδεχόµενο το επιτόκιο αυτό να ίσχυσε για µερικές µόνο ηµέρες και όχι για ολόκληρο το µήνα. Το επιτόκιο στο µήνα αναφοράς υπολογίζεται ως ο σταθµικός µέσος όρος των επιτοκίων όλων των ΠΙ, µε συντελεστές στάθµισης τα µερίδια των ΠΙ στο υπόλοιπο των σχετικών καταθέσεων στο τέλος του µηνός αναφοράς. Εποµένως, το επιτόκιο µπορεί να µεταβληθεί είτε λόγω µεταβολής των επιτοκίων των επιµέρους ΠΙ, είτε λόγω µεταβολής των µεριδίων των ΠΙ στις συνολικές καταθέσεις µίας ηµέρας, στο βαθµό βέβαια που τα επιτόκια των επιµέρους ΠΙ διαφέρουν µεταξύ τους. Στην κατηγορία των καταθέσεων µε συµφωνηµένη διάρκεια από νοικοκυριά (επιτόκια 4-6) καταγράφονται κυρίως, αλλά όχι µόνο, τα επιτόκια των νέων προθεσµιακών καταθέσεων που έγιναν στη διάρκεια του µηνός. Το επιτόκιο υπολογίζεται ως ο σταθµικός µέσος όρος των επιτοκίων των επιµέρους ΠΙ, µε συντελεστές στάθµισης το µερίδιο των ΠΙ στο συνολικό ποσό των αντίστοιχων νέων καταθέσεων στο µήνα αναφοράς. Μια προθεσµιακή κατάθεση θεωρείται ως νέα κατάθεση στο µήνα αναφοράς όταν κατά το µήνα αυτό καθορίζονται για πρώτη φορά οι όροι της, δηλαδή το ποσό, το επιτόκιο και η διάρκειά της. Ανανεώσεις προθεσµιακών καταθέσεων κατά τις οποίες δεν µεταβάλλεται κανένας από τους όρους της δεν θεωρούνται ως νέες. Αντίθετα, εάν κατά την ανανέωση µεταβληθεί είτε το ποσό, είτε το επιτόκιο, είτε η διάρκεια, τότε θεωρείται ότι γίνεται µια νέα κατάθεση. Στην Ελλάδα, σχεδόν το σύνολο των προθεσµιακών καταθέσεων έχει µικρή διάρκεια και περιλαµβάνεται στην κατηγορία έως 1 έτος (επιτόκιο 4). Το επιτόκιο της κατηγορίας αυτής µπορεί να αποτελέσει τη συνέχεια της σειράς που αναφέρεται στον Πίνακα IV.21 του τεύχους 71 του Στατιστικού ελτίου Οικονοµικής Συγκυρίας ως επιτόκιο καταθέσεων προθεσµίας έως 1 έτος. Στην κατηγορία άνω του ενός και έως 2 έτη ο όγκος των νέων καταθέσεων είναι σχετικά µικρός και επιπλέον λίγα µόνο ΠΙ αναφέρουν ότι έχουν δραστηριότητα στην κατηγορία αυτή των καταθέσεων, γεγονός που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του επιτοκίου αυτού. Το ίδιο ισχύει και για την κατηγορία άνω των 2 ετών (επιτόκιο 6). Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι στις κατηγορίες των καταθέσεων µε συµφωνηµένη διάρκεια περιλαµβάνονται και τα προϊόντα εγγυηµένου κεφαλαίου, τα οποία όµως γενικά έχουν διάρκεια άνω του ενός έτους. Στα προϊόντα εγγυηµένου κεφαλαίου, η απόδοση συνδέεται µε την εξέλιξη είτε ορισµένης συναλλαγµατικής ισοτιµίας είτε ενός χρηµατιστηριακού δείκτη, και γενικά από τη µελλοντική διαµόρφωση συγκεκριµένου οικονοµικού µεγέθους ή δείκτη. Τη στιγµή που γίνεται η συµφωνία του ΠΙ µε τον πελάτη, η µελλοντική διαµόρφωση του µεγέθους αυτού είναι άγνωστη, εποµένως άγνωστη είναι και η απόδοση του συγκεκριµένου τραπεζικού προϊόντος για τον πελάτη. Για τα προϊόντα αυτά, το βέβαιο είναι ότι στη λήξη τους ο πελάτης θα εισπράξει το αρχικό του κεφάλαιο. Εποµένως, για την περίοδο που 3

4 µεσολαβεί µέχρι τη λήξη τους, το επιτόκιο των προϊόντων αυτών θεωρείται ότι είναι µηδενικό ή, γενικότερα, ίσο µε την ελάχιστη εγγυηµένη απόδοση. Στην κατηγορία των καταθέσεων υπό προειδοποίηση (επιτόκια 7-8) περιλαµβάνονται εκείνες οι καταθέσεις ταµιευτηρίου στις οποίες η ανάληψη των χρηµάτων µπορεί να γίνει είτε µετά την πάροδο προσυµφωνηµένου χρονικού διαστήµατος από σχετική προειδοποίηση του καταθέτη είτε σε πρώτη ζήτηση, αλλά µόνο αφού επιβληθεί κάποια χρηµατική ποινή. Οι απλές καταθέσεις ταµιευτηρίου, που είναι και οι πλέον συνήθεις στην Ελλάδα, δεν εµπίπτουν στη κατηγορία αυτή αλλά, όπως προαναφέρθηκε, περιλαµβάνονται στις καταθέσεις µίας ηµέρας. Στην κατηγορία όµως των καταθέσεων υπό προειδοποίηση άνω των 3 µηνών (επιτόκιο 8) περιλαµβάνονται οι καταθέσεις στεγαστικού ταµιευτηρίου, εάν το δικαίωµα λήψης στεγαστικού δανείου θεµελιώνεται µετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο ετών. Στις καταθέσεις από µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις αντιστοιχούν δύο µόνο κατηγορίες επιτοκίων, δεδοµένου ότι οι καταθέσεις υπό προειδοποίηση δεν είναι διαδεδοµένες στην περίπτωση των επιχειρήσεων. Στις καταθέσεις µίας ηµέρας (επιτόκιο 9) περιλαµβάνονται οι καταθέσεις όψεως. Το επιτόκιο της κατηγορίας αυτής µπορεί να αποτελέσει τη συνέχεια της σειράς που αναφέρεται στον Πίνακα IV.21 του τεύχους 71 του Στατιστικού ελτίου Οικονοµικής Συγκυρίας ως επιτόκιο καταθέσεων όψεως. Για τις καταθέσεις µε συµφωνηµένη διάρκεια (επιτόκια 10-12) ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τα νοικοκυριά. Και στην περίπτωση των επιχειρήσεων, αναλυτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει µόνο η κατηγορία έως 1 έτος (επιτόκιο 10). Στο επιτόκιο 13 δίνεται το επιτόκιο των νέων συµφωνιών επαναγοράς (repos), χωρίς διάκριση κατά διάρκεια και κατηγορία επενδυτή (δηλ. νοικοκυριά ή µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις). Τα repos έχουν γενικά µικρή διάρκεια, ενώ η διάκριση µεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ως προς το τι θεωρείται νέα συµφωνία επαναγοράς, ισχύουν εν προκειµένω τα ίδια όπως και στην περίπτωση των καταθέσεων µε συµφωνηµένη διάρκεια. Επιτόκια νέων δανείων Στη συνέχεια του Πίνακα 1 δίνονται τα επιτόκια των νέων δανείων προς νοικοκυριά, τα οποία διακρίνονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία (επιτόκια 14-17) αφορά δάνεια χωρίς καθορισµένη διάρκεια και περιλαµβάνει: (α) τα δάνεια µέσω πιστωτικών καρτών (επιτόκιο 15), (β) τα ανοικτά δάνεια (επιτόκιο 16), όπου ο πελάτης έχει ένα ανώτατο πιστωτικό όριο και ανάλογα µε τις ανάγκες του µπορεί να πραγµατοποιεί αναλήψεις µέχρι το όριο αυτό, και (γ) υπεραναλήψεις από τρεχούµενους λογαριασµούς (επιτόκιο 17). Ο σταθµικός µέσος όρος των επιτοκίων αυτών των τριών επιµέρους υποκατηγοριών δανείων δίνεται στο επιτόκιο 14, ως το επιτόκιο των δανείων χωρίς καθορισµένη διάρκεια. Στην κατηγορία αυτή, ως νέα δάνεια θεωρείται το συνολικό υπόλοιπο των ανωτέρω υποκατηγοριών, όπως διαµορφώνεται στο τέλος του µηνός αναφοράς. Το επιτόκιο υπολογίζεται ως ο σταθµικός µέσος όρος των επιτοκίων των επιµέρους ΠΙ, µε συντελεστές στάθµισης τα µερίδια των ΠΙ στα υπόλοιπα των αντίστοιχων δανείων στο τέλος του µηνός αναφοράς. Οι υπόλοιπες τρεις κατηγορίες (επιτόκια 18-27) αφορούν δάνεια µε καθορισµένη διάρκεια, που καλύπτουν τις καταναλωτικές, στεγαστικές και λοιπές ανάγκες των νοικοκυριών. Και για τις τρεις αυτές κατηγορίες δανείων τα ΠΙ αναφέρουν τα επιµέρους επιτόκια όχι µε βάση τη διάρκεια του δανείου (αν δηλαδή αυτό είναι βραχυπρόθεσµο ή µακροπρόθεσµο), αλλά µε βάση την αρχική περίοδο για 4

5 την οποία το επιτόκιο παραµένει σταθερό, δεδοµένου ότι το στοιχείο αυτό έχει πρωταρχική σηµασία για τον τρόπο µετάδοσης της νοµισµατικής πολιτικής. Η πρώτη υποκατηγορία (επιτόκια 18, 21, 25) αφορά δάνεια µε κυµαινόµενο επιτόκιο καθώς και δάνεια µε επιτόκιο σταθερό έως και 1 έτος. Η δεύτερη υποκατηγορία (επιτόκια 19, 22, 26) αφορά δάνεια µε επιτόκιο σταθερό για περίοδο µεγαλύτερη του ενός έτους και έως 5 έτη και η τρίτη υποκατηγορία (επιτόκια 20, 23, 27) δάνεια µε επιτόκιο σταθερό για περίοδο µεγαλύτερη των 5 ετών. Ειδικά για τα στεγαστικά δάνεια, που έχουν συνήθως µακρά διάρκεια, υπάρχει και τέταρτη υποκατηγορία, δηλαδή δάνεια µε επιτόκιο σταθερό για περίοδο µεγαλύτερη των 10 ετών (επιτόκιο 24). Ως νέα δάνεια θεωρούνται οι νέες συµβάσεις δανείων που συνοµολογήθηκαν στη διάρκεια του µηνός αναφοράς, ανεξάρτητα από την πορεία της εκταµίευσης των δανείων. Επισηµαίνεται ότι στα στεγαστικά δάνεια περιλαµβάνονται, εκτός από τα δάνεια για αγορά ή ανέγερση κατοικίας, και τα δάνεια για επισκευή ή αναπαλαίωση κατοικίας. Στα λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά περιλαµβάνονται τα σπουδαστικά δάνεια, τα δάνεια για εξόφληση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, τα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα για αγορά µετοχών, καθώς και τα δάνεια προς τα ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα. Το επιτόκιο υπολογίζεται ως ο σταθµικός µέσος όρος των επιτοκίων των επιµέρους ΠΙ, µε συντελεστές στάθµισης τα µερίδια κάθε ΠΙ στο συνολικό ποσό των νέων δανείων στο µήνα αναφοράς. Στο επόµενο τµήµα του Πίνακα 1 δίνονται τα επιτόκια των νέων δανείων προς επιχειρήσεις (επιτόκια 28-36), τα οποία διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία (επιτόκια 28-30) αφορά, όπως και στην περίπτωση των νοικοκυριών, το επιτόκιο των δανείων χωρίς καθορισµένη διάρκεια, δηλαδή το επιτόκιο για πιστοδοτήσεις µέσω αλληλόχρεων λογαριασµών (επιτόκιο 29) και το επιτόκιο για υπεραναλήψεις από λογαριασµούς όψεως (επιτόκιο 30). Ο σταθµικός µέσος όρος των δύο αυτών επιτοκίων δίνεται στο επιτόκιο 28 ως το επιτόκιο των δανείων χωρίς καθορισµένη διάρκεια. Το επιτόκιο των αλληλόχρεων λογαριασµών µπορεί να αποτελέσει τη συνέχεια της σειράς που αναφέρεται στον Πίνακα IV.21 του τεύχους 71 του Στατιστικού ελτίου Οικονοµικής Συγκυρίας ως βραχυπρόθεσµο επιτόκιο χορηγήσεων προς επιχειρήσεις. Οι άλλες δύο κατηγορίες αφορούν τα επιτόκια των δανείων συγκεκριµένου ποσού και διάρκειας. Γίνεται διάκριση µεταξύ των επιτοκίων των σχετικά µικρού ύψους δανείων (δηλαδή µέχρι 1 εκατ. ευρώ) και των σχετικά µεγάλων δανείων (δηλαδή άνω του 1 εκατ. ευρώ). Τα επιτόκια διακρίνονται, όπως και στην περίπτωση των δανείων προς τα νοικοκυριά, όχι µε βάση τη διάρκεια του δανείου, αλλά µε βάση την αρχική περίοδο για την οποία το επιτόκιο παραµένει σταθερό. Τα νέα δάνεια αφορούν και πάλι όσα συνοµολογήθηκαν στη διάρκεια του µηνός αναφοράς, ανεξάρτητα από το χρόνο εκταµίευσής τους. Στο τελευταίο τµήµα του Πίνακα 1 δίνονται τέσσερα επιπλέον επιτόκια δανείων προς νοικοκυριά (επιτόκια 37-40). Το πρώτο (επιτόκιο 37) αφορά το µέσο επιτόκιο για το σύνολο των νέων καταναλωτικών δανείων συγκεκριµένου ποσού και διάρκειας, το οποίο είναι ο σταθµικός µέσος όρος των επιτοκίων που αναφέρονται στα επιτόκια 18-20, µε συντελεστές στάθµισης τα σχετικά ποσά των νέων δανείων. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται και το µέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων στεγαστικών δανείων (επιτόκιο 38), δηλαδή ως ο σταθµικός µέσος όρος των επιτοκίων που αναφέρονται στα επιτόκια Για τις δύο αυτές κατηγορίες δανείων δίνονται στα επιτόκια 39 και 40 και τα επιτόκια που αντιπροσωπεύουν το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ). 5

6 Ποσά νέων καταθέσεων και δανείων κατά κατηγορία Στον Πίνακα 1α δίνεται, σε εκατοµµύρια ευρώ, το ποσό των νέων καταθέσεων και δανείων για όλες τις κατηγορίες των επιτοκίων που αναφέρονται στο Πίνακα 1. Όπως προαναφέρθηκε, για ορισµένες κατηγορίες καταθέσεων και δανείων (ποσά 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 28, 29 και 30) ο όγκος των νέων εργασιών στη διάρκεια του µηνός αναφοράς συµπίπτει µε το υπόλοιπο των σχετικών καταθέσεων ή δανείων στο τέλος αυτού του µηνός, γεγονός που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη όταν επιχειρούνται συγκρίσεις των νέων καταθέσεων και δανείων ανά κατηγορία. Σηµειώνεται ότι, όπου δεν υπάρχει όγκος εργασιών, τίθεται παύλα (-), οπότε παύλα τίθεται και στην αντίστοιχη θέση του Πίνακα 1. Εάν υπάρχει όγκος εργασιών αλλά είναι µικρότερος των ευρώ, τότε στη σχετική θέση του Πίνακα 1α τίθεται 0, ενώ στην αντίστοιχη θέση του Πίνακα 1 καταγράφεται το σχετικό επιτόκιο. Εάν υπάρχει όγκος εργασιών αλλά προέρχεται από ένα µόνο ΠΙ, τότε, όπως και στον Πίνακα 1, ο όγκος δεν καταγράφεται, αλλά τίθεται η ένδειξη µ.δ. Επιτόκια στα υφιστάµενα υπόλοιπα καταθέσεων Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα επιτόκια που εφαρµόζονται στα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων, χωριστά για νοικοκυριά και µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις. ιευκρινίζεται ότι στον Πίνακα αυτό δεν δίνονται επιτόκια για καταθέσεις µίας ηµέρας και καταθέσεις υπό προειδοποίηση, επειδή, όπως προαναφέρθηκε, για τις κατηγορίες αυτές το ποσό των νέων καταθέσεων συµπίπτει µε το υπόλοιπό τους και τα σχετικά επιτόκια παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Για τις καταθέσεις µε συµφωνηµένη διάρκεια δίνονται τα επιτόκια που ισχύουν στο τέλος του µηνός αναφοράς, ένα για τις καταθέσεις µε αρχική διάρκεια µέχρι 2 έτη (επιτόκια 1 και 3) οι οποίες περιλαµβάνονται στα νοµισµατικά µεγέθη, και ένα για τις καταθέσεις µε διάρκεια µεγαλύτερη των 2 ετών (επιτόκια 2 και 4), οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στα νοµισµατικά µεγέθη. Τέλος, στο επιτόκιο 5 δίνεται το µέσο επιτόκιο για το συνολικό υπόλοιπο των repos στο τέλος του µηνός αναφοράς, χωρίς διάκριση κατά διάρκεια και κατηγορία επενδυτή (δηλ. νοικοκυριά ή µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις). Επιτόκια στα υφιστάµενα υπόλοιπα δανείων Όσον αφορά τα δάνεια προς νοικοκυριά, ο Πίνακας 2 δίνει τα επιτόκια για δύο κατηγορίες δανείων: (α) στεγαστικά δάνεια (επιτόκια 6-8) και (β) καταναλωτικά και λοιπά δάνεια (επιτόκια 9-11). Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων διακρίνονται, ανάλογα µε την αρχική διάρκεια των δανείων, σε τρεις υποκατηγορίες: µε διάρκεια έως και 1 έτος (επιτόκιο 6) που αφορά επισκευαστικά δάνεια, µε διάρκεια από 1 έως και 5 έτη (επιτόκιο 7) και µε διάρκεια άνω των 5 ετών (επιτόκιο 8). Το τελευταίο αυτό επιτόκιο µπορεί να αποτελέσει τη συνέχεια της σειράς που αναφέρεται στον Πίνακα IV.21 του τεύχους 71 του Στατιστικού ελτίου Οικονοµικής Συγκυρίας ως επιτόκιο στεγαστικών δανείων. Η δεύτερη κατηγορία επιτοκίων των δανείων προς νοικοκυριά περιλαµβάνει οµαδοποιηµένα τα επιτόκια των καταναλωτικών και των λοιπών δανείων προς τα νοικοκυριά. Όπως και για τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, γίνεται διάκριση των επιτοκίων ανάλογα µε την αρχική διάρκεια του δανείου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα δάνεια προς νοικοκυριά χωρίς καθορισµένη διάρκεια (πιστωτικές κάρτες, ανοικτά δάνεια, υπεραναλήψεις από τρεχούµενους λογαριασµούς) περιλαµβάνονται στα υπόλοιπα των καταναλωτικών και λοιπών δανείων και κατατάσσονται κυρίως στη 6

7 κατηγορία µε διάρκεια έως 1 έτος (επιτόκιο 9) και σε µικρότερο βαθµό στην κατηγορία µε διάρκεια άνω του ενός και έως 5 έτη (επιτόκιο 10). Εποµένως, τα επιτόκια αυτών των κατηγοριών ενσωµατώνουν και τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών, των ανοικτών δανείων και των υπεραναλήψεων από τρεχούµενους λογαριασµούς. Τα επιτόκια των δανείων προς επιχειρήσεις διακρίνονται επίσης, ανάλογα µε την αρχική διάρκεια του δανείου, σε τρεις υποκατηγορίες (επιτόκια 12-14). Επισηµαίνεται ότι τα δάνεια προς επιχειρήσεις χωρίς καθορισµένη διάρκεια (αλληλόχρεοι λογαριασµοί, υπεραναλήψεις από λογαριασµούς όψεως) περιλαµβάνονται στα υπόλοιπα των δανείων προς επιχειρήσεις στη κατηγορία µε διάρκεια έως 1 έτος. Εποµένως, το επιτόκιο της κατηγορίας αυτής ενσωµατώνει και πληροφορίες για τα επιτόκια των δανείων χωρίς καθορισµένη διάρκεια. Επιτόκια στα υφιστάµενα υπόλοιπα δανείων Τέλος, στον Πίνακα 2α δίνονται, για όλα τα επιτόκια που αναφέρονται στον Πίνακα 2, τα αντίστοιχα υπόλοιπα των καταθέσεων ή των δανείων στο τέλος του µηνός αναφοράς. 7

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος 1. Η εντολή και το καθήκον της άσκησης νομισματικής πολιτικής Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτει στο Ευρωσύστημα τον στόχο της διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3 «Απαιτήσεις» 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της οµάδας 3 Στην οµάδα 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ISBN: 978-960 - 7032-48 - 5 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τα φορολογικά συστήµατα στις µεσογειακές χώρες της Ε.Ε.» Φοιτήτρια: Τσαρουχά Γεωργία, Α.Μ. 8166 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα INEMY Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Έρευνα INEMY Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Έρευνα INEMY Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1 Αθήνα, Απρίλιος 2013 Κεφάλαιο 1 ο : Εξελίξεις στο επίπεδο τιμών στην ελληνική οικονομία Η ελληνική οικονομία διήλθε το πέμπτο συναπτό έτος ύφεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα