ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Κατασκευή συστηµάτων εξωτερικής-εσωτερικής τοιχο οιίας και εσωτερικών θυρών».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Κατασκευή συστηµάτων εξωτερικής-εσωτερικής τοιχο οιίας και εσωτερικών θυρών»."

Transcript

1 Αριθ. Πρωτ.:25116 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Κατασκευή συστηµάτων εξωτερικής-εσωτερικής τοιχο οιίας και εσωτερικών θυρών». ΣΧΕΤΙΚΑ: MR Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόµενους (φυσικά και νοµικά ρόσω α καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισµούς κλ ) να υ οβάλλουν σφραγισµένη ροσφορά για «Κατασκευή συστηµάτων εξωτερικής-εσωτερικής τοιχο οιίας και εσωτερικών θυρών», σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ «Γενικοί Όροι Προµηθειών» και την συνηµµένη στο Παράρτηµα ΙΙΙ «Τεχνική εριγραφή». Για ληροφορίες τεχνικής φύσεως µ ορείτε να ε ικοινωνήσετε στο τηλέφωνο υ εύθυνη κα ήµητρα Καλόσακα. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός: Οκτώ χιλιάδες εντακόσια δέκα (8.510,00) λέον ΦΠΑ. 1. Υ οβολή Προσφοράς Οι ροσφορές θα υ οβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι την στο Γραφείο της Κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., Αθηνάς 67, Αθήνα, στον ο οίο θα αναγράφονται: ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κατασκευή συστηµάτων εξωτερικής-εσωτερικής τοιχο οιίας και εσωτερικών θυρών» MR Προς: ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Αθηνάς 67 Τ.Κ Αθήνα Υ όψιν: Ε ιτρο ής ιαγωνισµού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σηµειώνουµε: Σελίδα 1 α ό 16

2 1. Με ευθύνη των συµµετεχόντων, γίνονται δεκτές και ροσφορές ου θα σταλούν ταχυδροµικά, µε την ροϋ όθεση ότι αυτές θα έχουν αραληφθεί α οδεδειγµένα ριν την ανωτέρω ηµεροµηνία. 2. Οι ροσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ηµέρες. 2. Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς Στο φάκελο της ροσφοράς θα εριέχεται το Έντυ ο της Οικονοµικής Προσφοράς του Παραρτήµατος Ι, συµ ληρωµένο µε όλα τα στοιχεία ου α αιτούνται. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε ί των εκάστοτε ληρωτέων οσών. Εφόσον α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 3. ιαδικασία Ανάθεσης Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος ου θα υ οβάλλει τη χαµηλότερη τιµή αθροιστικά για όλες τις ζητούµενες εργασίες. Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την τήρηση του ροσφερθέντος τιµήµατος ου είναι σύµφωνο µε την οικονοµική του ροσφορά και έχει ε έλθει κατό ιν λε τοµερούς υ ολογισµού της συγκεκριµένης κατασκευής, την ακρίβεια της ο οίας και εγγυάται. Νικόλαος Σοφιανός Τοµεάρχης Προµηθειών έσ οινα Γκαράνη /ντρια Προµηθειών & Συµβάσεων Κυριάκος Καραγιαννίδης Γενικός /ντής Οικονοµικών, Υ οστηρικτικών& ιοικητικών Υ ηρεσιών Νικόλαος Χ. Πα αθανάσης Πρόεδρος.Σ. & ιευθύνων Σύµβουλος Σελίδα 2 α ό 16

3 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Παράρτηµα Ι Παράρτηµα ΙΙ Παράρτηµα IΙΙ : Έντυ ο Οικονοµικής Προσφοράς : Γενικοί Όροι Προµηθειών : Τεχνική Περιγραφή & 2 σχέδια Σελίδα 3 α ό 16

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η οικονοµική ροσφορά του κάθε διαγωνιζόµενου υ ολογίζεται ως ακολούθως: Α/Α Περιγραφή Σύστηµα εξωτερικής τοιχο οιίας α ό τσιµεντοσανίδα και δι λή γυψοσανίδα, λάτους 14εκ. τύ ου AQUAPANEL της KNAUF, W384E ή αρόµοιου Σύστηµα εσωτερικής τοιχο οιίας α ό δι λή γυψοσανίδα λάτος 10 εκ., τύ ου W112 της KNAUF, ή αρόµοιου Εσωτερικές θύρες α ό MDF σε κάσσωµα αλουµινίου. Ποσότητα 65 τετραγωνικά µέτρα 80 τετραγωνικά µέτρα 5 Τελικό κόστος ρο Φ.Π.Α. (αριθµητικά & ολογράφως) Χρόνος ολοκλήρωσης του έργου:.. Τίθεται η Υ ογραφή του Νοµίµου Εκ ροσώ ου του ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της εταιρείας // ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Σελίδα 4 α ό 16

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Γενικοί Όροι Προµηθειών Για τις ροµήθειες αγαθών της ΣΤΑΣΥ ΑΕ ισχύει ο Κανονισµός Προµηθειών ΦΕΚ 1819/Β/31/12/2001, ο ο οίος είναι αναρτηµένος και στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Ισχύς Προσφοράς: Όλες οι ροσφερόµενες τιµές ρέ ει να ισχύουν τουλάχιστον για ενενήντα (90) ηµέρες. Χρόνος Παράδοσης: Ο χρόνος αράδοσης θα αναφέρεται ρητά στην ροσφορά και θα ισχύει α ό την ηµεροµηνία το οθέτησης της αραγγελίας. Τρό ος ληρωµής: Για ροµήθειες έως του όσου των 3.000,00 η ληρωµή θα γίνεται µε ε ιταγή ηµέρας, σαράντα έντε (45) ηµέρες µετά α ό την ηµεροµηνία αραλαβής του τιµολογίου του ροµηθευτή. Για ροµήθειες άνω του όσου των 3.001,00 η ληρωµή θα γίνεται µε ε ιταγή ηµέρας, εξήντα (60) ηµέρες µετά α ό την ηµεροµηνία αραλαβής του τιµολογίου του ροµηθευτή. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε ί των εκάστοτε ληρωτέων οσών. Το τιµολόγιο θα έχει τα αρακάτω στοιχεία: Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς Αθηνάς 67, ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: , ΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών (Για ληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου µ ορείτε να ε ικοινωνείτε µε το Λογιστήριο στο τηλ.: ). Για ροµήθεια αξίας άνω των 1.467,40, είναι α αραίτητη η ροσκόµιση Φορολογικής & Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011, για αναθέσεις αξίας άνω των 2.000,00 θα γίνεται κράτηση ύψους 0,10%, υ έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων. Η κράτηση θα υ ολογίζεται ε ί της συνολικής αξίας ρο ΦΠΑ και θα αρακρατείται α ό την ρώτη ληρωµή. Σελίδα 5 α ό 16

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΒΑΡ ΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ Ο ΗΓΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙ ΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙ ΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 Σελίδα 6 α ό 16

7 ΓΕΝΙΚΑ Αντικείµενο της παρούσας είναι η προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων µη φέρουσας τοιχοποιίας εξωτερικής και εσωτερικής καθώς και εσωτερικών θυρών, για την Κατασκευή Χώρου Ανάληψης Βάρδιας και Ανάπαυσης Οδηγών Συρµών, στο Σταθµό ουκίσσης Πλακεντίας (επίπεδο εκδοτηρίων) της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Αναλυτικά: Α. Σύστηµα εξωτερικής τοιχο οιίας τύ ου AQUAPANEL της Knauf, W384E ήτοι: µη φέρουσα τοιχο οιία, α ό τσιµεντοσανίδα, µονό µεταλλικό σκελετό, δι λή γυψοσανίδα και ε ι λέον ορυκτοβάµβακα το οθετηµένο εσωτερικά (µε λ=0,032w/mk), δια νέουσα µεµβράνη ανάµεσα στο µεταλλικό σκελετό και την τσιµεντοσανίδα, φράγµα υδρατµών µεταξύ σκελετού και γυψοσανίδας. Η τελική ε ιφάνεια θα είναι αρµολογηµένη, ε ιχρισµένη σε στρώση άχους 5-7mm, ου θα εγκιβωτίζει εξωτερικά λέγµα ενίσχυσης βάρους 200gr/m3. Τµήµα του µεταλλικού σκελετού θα είναι ενισχυµένο α ό κοιλοδοκούς 100Χ100Χ2 στην ερίµετρο όλων των κουφωµάτων της ρόσοψης και ενδιάµεσα ανά 1µ. για τη στήριξη των ανοιγµάτων. Ο υ όλοι ος σκελετός διαµορφώνεται α ό µεταλλικά ροφίλ γαλβανισµένης λαµαρίνας σε µέγιστες α οστάσεις ορθοστατών 40εκ. Τα άχη των τσιµεντοσανίδων και των γυψοσανίδων θα είναι 12,5mm, του ορυκτοβάµβακα 75mm και το συνολικό άχος του τοίχου 14εκ. Οι ροκύ τουσες ιδιότητες για την τοιχο οιία θα ρέ ει να καλύ τουν κατ ελάχιστον τα εξής: Θερµοµόνωνση U<0.35W/m2K Πυραντοχή > 60min Hχοµόνωση < 50db Η τιµή εριλαµβάνει όλα τα υλικά, συνδέσµους και µικροϋλικά κατασκευής, στερέωσης, σύνδεσης, αρµολόγησης, στοκαρίσµατος και ε ιχρίσµατος. B. Σύστηµα εσωτερικής τοιχο οιίας τύ ου W112 της Knauf, ήτοι: µη φέρουσα τοιχο οιία, α ό δι λή γυψοσανίδα, µονό µεταλλικό σκελετό, δι λή γυψοσανίδα και ε ι λέον ορυκτοβάµβακα το οθετηµένο εσωτερικά (µε α αιτήσεις ηχοµόνωσης). Η τελική ε ιφάνεια θα είναι αρµολογηµένη και φινιρισµένη µε σ ατουλάρισµα όλης της ε ιφάνειας. Ο σκελετός διαµορφώνεται α ό µεταλλικά ροφίλ γαλβανισµένης λαµαρίνας διατοµής άχους 0.6mm, λάτους 50mm, σε µέγιστες α οστάσεις ορθοστατών 40εκ. µε εριµετρικές συνδέσεις σταθερές. Τα άχη των γυψοσανίδων θα είναι 12,5mm, του ορυκτοβάµβακα 40mm και το συνολικό άχος του τοίχου 10εκ. Η τιµή εριλαµβάνει όλα τα υλικά, συνδέσµους και µικροϋλικά κατασκευής, στερέωσης, σύνδεσης, αρµολόγησης, στοκαρίσµατος και ε ιχρίσµατος. Σελίδα 7 α ό 16

8 Γ. Θύρες εσωτερικές κατάλληλες για σκελετό α ό γυψοσανίδα 10εκ. ό ως εριγράφεται αρα άνω, ρεσσαριστές α ό MDF, διαστάσεων 0,80Χ2,20µ. µε κάσσωµα αλουµινίου, ηλεκτροστατικής βαφής, µε εξωτερικούς µεντεσέδες και ελαστικό αρέµβυσµα. Οι θύρες θα φέρουν κλειδαριά µε όµολο MERONI. Περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά ου α ιτούνται για την έντεχνη κατασκευή της θύρας και την άρτια λειτουργία της. Η τοποθέτηση θα γίνει σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια. (Το σύστηµα Α εφαρµόζεται στην περίµετρο ΑΒΓ ΕΖΗ και ΙΚΛΜ της κάτοψης.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύστηµα εξωτερικής τοιχο οιίας α ό τσιµεντοσανίδα και δι λή γυψοσανίδα, λάτους 14εκ. τύ ου AQUAPANEL της Knauf, W384E ή αρόµοιου Σύστηµα εσωτερικής τοιχο οιίας α ό δι λή γυψοσανίδα, λάτους 10εκ. τύ ου W112 της Knauf, ή αρόµοιου Εσωτερικές θύρες α ό MDF σε κάσσωµα αλουµινίου ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΜΟΝ µ ,00 µ ,00 τεµ 5 120,00 Ενδεικτικός ροϋ ολογισµός 8.510,00 o Για την κατασκευή ισχύουν τα ρότυ α ου εριγράφονται στις ε ισυνα τόµενες τεχνικές ροδιαγραφές. o Οι ε ιµετρήσεις θα γίνουν σε ραγµατικές ε ιφάνειες µε την ολοκλήρωση της κατασκευής ΙΝΟΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙ ΕΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Περιγραφή Εργασίας Η παρούσα τεχνική περιγραφή καλύπτει την προµήθεια και εγκατάσταση Ινοτσιµεντοσανίδων. Σελίδα 8 α ό 16

9 1.2 Σχετικά Πρότυπα 1.3 Υποβολές 1.4 είγµατα ΕΛΟΤ ΕΝ 197 Τσιµέντο - Μέρος 1 : Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για κοινά τσιµέντα ΕΛΟΤ ΕΝ 12467/Α2 Επίπεδα φύλλα ινοτσιµέντου - Προδιαγραφές προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής ΕΛΟΤ ΕΝ /Α1 Ταξινόµηση δοµικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά µε την φωτιά - Μέρος 1: Ταξινόµηση µε τη βοήθεια δεδοµένων από δοκιµές αντίδρασης σε φωτιά. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Υδροθερµικές επιδόσεις δοµικών προϊόντων και υλικών - Προσδιορισµός των ιδιοτήτων διαπερατότητας υδρατµών ΦΕΚ 2184/Β/ : Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ 2000) Οι υποβολές Υλικών (ΦΥΥ) θα προετοιµασθούν και θα υποβληθούν στην ΣΤΑΣΥ για έγκριση. Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, κάθε ΦΥΥ περιλαµβάνει κατ ελάχιστον: Τα χαρακτηριστικά προϊόντος από τον κατασκευαστή για κάθε υλικό. Τυπικές λεπτοµέρειες εγκατάστασης και πλήρη Αρχιτεκτονικά Σχέδια. Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης µε το πρότυπο ISO 9001:2008. Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης CE. Τους υπολογισµούς του σκελετού έδρασης. Πριν αρχίσει η εργασία, θα πρέπει να ετοιµασθούν και να εγκριθούν από την ΣΤΑΣΥ δείγµατα δουλειάς πλήρους πλάτους και µήκους τουλάχιστον 1m. Ένα δείγµα δουλειάς θα εγκατασταθεί στο Χώρο Τοποθέτησης. 2 ΥΛΙΚΑ 2.1 Ινοτσιµεντοσανίδα Θα χρησιµοποιηθούν ινοτσιµεντοσανίδες µε πάχος όχι λιγότερο από 8mm. Οι ινοτσιµεντοσανίδες θα είναι τύπου ΝΤ, κατηγορίας Α, κατηγορίας τουλάχιστο 4, level I, κατηγορίας πυραντοχής τουλάχιστον Α2,σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση το προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Σελίδα 9 α ό 16

10 2.2 Σύστηµα Μεταλλικού Σκελετού για Ινοτσιµεντοσανίδες Το σύστηµα µεταλλικού σκελετού θα είναι το προτεινόµενο από τον κατασκευαστή για τον τύπο ινοτσιµεντοσανίδας που θα επιλεγεί και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά δοκιµών αντοχής. Το προαναφερόµενο σύστηµα στήριξης θα πρέπει να υποστηρίζει το ίδιον βάρος της κατασκευής, τις απαιτήσεις του ΕΑΚ 2000, δύναµη εµβόλου αέρος 0,19 kn/m² και ένα κινητό φορτίο 1 kn/m² (όπου απαιτείται). 3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι ινοτσιµεντοσανίδες θα παραλαµβάνονται, µεταφέρονται και κόβονται σύµφωνα µε τις οδηγίες και συστάσεις του κατασκευαστή. Θα εγκατασταθούν όπως θα δείχνουν τα εγκεκριµένα κατασκευαστικά Αρχιτεκτονικά σχέδια. Το υπόστρωµα και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα εγκατασταθούν, θα µελετηθούν και η εργασία δεν θα προχωρήσει µέχρις ότου διορθωθούν οι µη ικανοποιητικές συνθήκες : Η περιοχή θα είναι ελεύθερη από άλλα συνεργεία που µπορεί να δυσχεράνουν την παραγωγικότητα της εργασίας Η επιφάνεια θα είναι καθαρή. Η εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί µε ανοχή 3mm στα 3.7m (ανοχές επιπέδου και ευθυγράµµισης) Ο µεταλλικός σκελετός θα εγκατασταθεί κατασκευαστικά Αρχιτεκτονικά σχέδια. όπως θα δείχνουν τα εγκεκριµένα Η στάθµη και η θέση θα ελέγχονται πριν από το επόµενο βήµα. Ο σκελετός θα αγκυρώνεται στην κατασκευή µε τα προτεινόµενα από τον κατασκευαστή αγκύρια στερέωσης και τις απαιτήσεις του χώρου εγκατάστασης. Οι ινοτσιµεντοσανίδες θα συνδέονται στον µεταλλικό σκελετό σύµφωνα µε τις οδηγίες και συστάσεις του κατασκευαστή και όπως θα δείχνεται στα κατασκευαστικά σχέδια. Σελίδα 10 α ό 16

11 4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Οι ινοτσιµεντοσανίδες που περιέχουν ραγίσµατα, φουσκώµατα, κοιλότητες, ξεθώριασµα χρώµατος και άλλα ελαττώµατα θα αφαιρούνται και θα αντικαθίστανται. Για καλύτερη προστασία, η εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί : Όταν οι υγρές δραστηριότητες έχουν ολοκληρωθεί. Η κατασκευή βρίσκεται στα επίπεδα υγρασίας και θερµοκρασίας που θεωρούνται κανονικά. Οι απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας θα εφαρµόζονται σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις του Σχεδίου Υγιεινής και Ασφαλείας Οι ινοτσιµεντοσανίδες θα αποθηκεύονται σε ξηρό περιβάλλον πριν από την εγκατάσταση τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους 5 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ποιοτικός Έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ιαδικασίας Ποιοτικού Ελέγχου και της παρούσης προδιαγραφής. Η ολοκληρωµένη εργασία θα επιθεωρείται οπτικά για να επιβεβαιωθεί ότι : Το τελικό αποτέλεσµα ταιριάζει µε τα εγκεκριµένα δείγµατα. Η εργασία πραγµατοποιήθηκε σε συµφωνία µε τα εγκεκριµένα σχέδια και τις απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙ Α 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Περιγραφή εργασιών Ο σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να περιγράψει τις τεχνικές απαιτήσεις για την προµήθεια και εγκατάσταση διαχωριστικών τοίχων από γυψοσανίδα. 1.2 Σχετικά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 520 Γυψοσανίδες - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής DIN Γυψοσανίδες για κατασκευές κτιρίων-οδηγίες που αφορούν την εργασία. ΕΛΟΤ ΕΝ Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήµατα γυψοσανίδων - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Σελίδα 11 α ό 16

12 1.3 Υποβολές 2 ΥΛΙΚΑ 2.1 Γενικά 2.2 Υποδοµή Σελίδα 12 α ό 16 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ DIN 4102 Συµπεριφορά σε πυρκαγιά οικοδοµικών υλικών και στοιχείων κτιρίων. DIN 1168 Επιχρίσµατα κτιρίων ΕΛΟΤ ΕΝ Συγκολλητικά µε βάση το γυψό για σύνθετα θερµο/ηχοµονωτικά πετάσµατα και γυψοσανίδες - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής DIN Μέρος 2 Μονωτικά υλικά κτιρίων µε ινώδη υφή. Ηχοµονωτικά υλικά. ΕΛΟΤ οκιµές αντίστασης σε φωτιά- Μέρος 1: οµικά (ISO 834) στοιχεία ΕΛΟΤ ΕΝ Επικαλυµµένα χαλυβδόφυλλα και χαλυβδοταινίες χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα µε συνεχή εµβάπτιση εν θερµώ για ψυχρή διαµόρφωση - Τεχνικοί όροι παράδοσης. ΕΛΟΤ ΕΝ Υλικά αρµών για γυψοσανίδες - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής ΕΛΟΤ ΕΝ Μηχανικά στερεωτικά για συστήµατα γυψοσανίδων - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Το Φύλλο Υποβολής Υλικών (ΦΥΥ) να ετοιµαστεί και να υποβληθεί στην ΣΤΑΣΥ για έγκριση και θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα : Στοιχεία προϊόντος κατασκευαστή. Πιστοποιητικό συµµόρφωσης του κατασκευαστή µε τα εγκεκριµένα πρότυπα. Πιστοποιητικό ότι οι διαχωριστικοί τοίχοι ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των βαθµίδων πυραντοχής. Οδηγίες και συστάσεις του κατασκευαστή για τη συναρµολόγηση, ανέγερση και εγκατάσταση. ιαδικασία αντικατάστασης κατεστραµµένων διαχωριστικών. Οι πυράντοχοι διαχωριστικοί τοίχοι από γυψοσανίδα που θα χρησιµοποιηθούν, πρέπει να είναι πυράντοχοι σύµφωνα µε το DIN Οι ηχοµονωτικοί διαχωριστικοί τοίχοι από γυψοσανίδα που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να ακολουθούν τα πρότυπα του DIN Στα στοιχεία της υποδοµής περιλαµβάνονται: ορθοστάτες, στρωτήρες, κανάλια (άκαµπτα και ελαστικά), φουρούσια, σύνδεσµοι, αγκύρια, βίδες κλπ. Η υποδοµή αποτελείται από γαλβανισµένες χαλύβδινες διατοµές ελάχιστου πάχους 0,6mm και µε ελάχιστο πλάτος διατοµής 50mm σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κανονισµού DIN

13 Όλα τα στοιχεία της υποδοµής όπως η χαλύβδινη βάση και τα κύρια οριζόντια στοιχεία, οι χαλύβδινοι ορθοστάτες και τα άλλα µέρη, πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του συστήµατος διαχωριστικών τοίχων από γυψοσανίδα. Ο βαθµός γαλβανισµού του γαλβανισµένου χάλυβα που χρησιµοποιείται, πρέπει να είναι σύµφωνα µε το.ελοτ ΕΝ DX51D + z Οι αποστάσεις µεταξύ των µεταλλικών ορθοστατών και οι απαιτήσεις κάποιας επιτρεπόµενης παρέκκλισης από αυτές, πρέπει να είναι σύµφωνες µε την εσωτερική τεχνική προδιαγραφή του κατασκευαστή των συστηµάτων διαχωριστικών τοίχων από γυψοσανίδα. Οι αποστάσεις των στηριγµάτων και των συνδέσµων όταν πρέπει να ληφθούν υπ όψη απαιτήσεις πυρασφάλειας, πρέπει να είναι µικρότερες, σύµφωνα µε τη σηµείωση 2 στους πίνακες 1 και 2 του DIN Επένδυση Γυψοσανίδες Οι γυψοσανίδες που χρησιµοποιούνται στους τοίχους πρέπει να ανταποκρίνονται στον κανονισµό EΛOT EN 520 ή άλλον αντίστοιχο, µε ελάχιστο πάχος όχι λιγότερο από: 12.5 mm για γυψοσανίδες χωρίς απαιτήσεις πυραντοχής. 15 mm για γυψοσανίδες µε απαιτήσεις πυραντοχής. Οι άκρες των γυψοσανίδων που χρησιµοποιούνται, πρέπει να είναι σύµφωνα µε την προδιαγραφή του κατασκευαστή. Οι τύποι διαµόρφωσης των άκρων είναι : -λεπτυνόµενη άκρη (TAPERED EDGE) (ΑΚ) -ηµιστρογγυλεµένη λεπτυνόµενη άκρη HALF ROUNDED TAPERED EDGE)(HRAK) Γυψοσανίδες που πρόκειται να καλυφθούν µε κεραµικά πλακίδια και αποτελούν επιφάνειες που διαβρέχονται µε νερό, πρέπει να υπόκεινται, σύµφωνα µε την εσωτερική προδιαγραφή του κατασκευαστή, σε µια ειδική επεξεργασία όπου χρησιµοποιείται ένα πρώτο υπόστρωµα (αστάρι) πριν την εφαρµογή της κόλλας και των πλακιδίων. Όλα τα εξαρτήµατα όπως επίσης και τα εξαρτήµατα για τελειώµατα, που περιλαµβάνουν γωνιόκρανα, στοιχεία κατασκευαστικών αρµών κλπ. πρέπει να ανταποκρίνονται στον κανονισµό EΛOT EN Στοιχεία Στερέωσης Σελίδα 13 α ό 16

14 Τα στοιχεία στερέωσης για το βίδωµα των γυψοσανίδων πάνω στις γαλβανισµένες µεταλλικές διατοµές της υποδοµής, πρέπει να ανταποκρίνονται στην εσωτερική προδιαγραφή του κατασκευαστή και το DIN ΕΛΟΤ ΕΝ Συνένωση Αρµών 3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 3.1 Γενικά Η ταινία σύνδεσης και τα άλλα υλικά αρµολόγησης πρέπει να ανταποκρίνονται στην εσωτερική προδιαγραφή του κατασκευαστή και το DIN Για τον τύπο διαµόρφωσης άκρης ΑΚ, πρέπει να χρησιµοποιηθεί ταινία σύνδεσης και υλικό αρµολόγησης (όπως FUGENFULLER της KNAUF). (ΕΛΟΤ ΕΝ 13963) Για τον τύπο διαµόρφωσης άκρης HRAK µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο υλικό αρµολόγησης (όπως το UNIFLOTΤ της KNAUF) ή η ίδια µέθοδος όπως παραπάνω(ελοτ ΕΝ 13963) Κατά την εγκατάσταση των διαχωριστικών τοίχων από γυψοσανίδα η θερµοκρασία του χώρου δεν πρέπει να είναι κάτω από 5 0 C. Κατά την εφαρµογή των υλικών αρµολόγησης η θερµοκρασία του χώρου δεν πρέπει να είναι κάτω από 10 0 C. 3.2 Παράδοση και αποθήκευση του προϊόντος 3.3 Τοποθέτηση Τα στοιχεία των διαχωριστικών τοίχων από γυψοσανίδα όταν παραδίδονται στο εργοτάξιο για την κατασκευή, πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα προστατευόµενο χώρο σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Απαιτήσεις για αποθήκευση γυψοσανίδων σε εσωτερικό χώρο: Οι γυψοσανίδες πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση µε ξύλινα στηρίγµατα κάτω απ αυτές βαλµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο λυγισµός τους. Οι γυψοσανίδες πρέπει να προστατεύονται µε πλαστικά καλύµµατα κατά την αποθήκευσή τους. Να αποφεύγεται να στοιβάζονται οι ξύλινες παλέτες, όσο είναι δυνατόν. Αν είναι απαραίτητο, οι παλέτες να στοιβάζονται κάθετα ώστε να αποφευχθεί παραµόρφωση των γυψοσανίδων. Η εργασία για την τοποθέτηση του τοίχου από γυψοσανίδα και των εξαρτηµάτων του πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις συστάσεις του κατασκευαστή, το ΕΛΟΤ ΕΝ 520 και αυτή την προδιαγραφή. Σελίδα 14 α ό 16

15 Παράπλευρες κατασκευές και γενικότερα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα τοποθετηθεί το χώρισµα από γυψοσανίδα πρέπει να εξετασθούν και οι εργασίες θα αρχίσουν µόνον όταν επιτευχθούν ικανοποιητικές συνθήκες. Οι αποστάσεις των µεταλλικών ορθοστατών δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερες από αυτές που συστήνει ο κατασκευαστής ή άλλος πρότυπος κανονισµός. Γαλβανισµένα µεταλλικά γωνιόκρανα πρέπει να υπάρχουν σε όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές γωνίες, καθώς και µεταλλικά τελειώµατα άκρης σε όλες τις συνδέσεις του τοίχου από γυψοσανίδα. Ταινίες σύνδεσης και υλικά αρµολόγησης πρέπει να εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τοποθετηµένα χωρίσµατα από γυψοσανίδα µπορεί να έχουν µια µέγιστη απόκλιση 5 mm σε 200 cm όταν ένας ευθύγραµµος πήχυς τοποθετείται στην επιφάνεια σε κάθε κατεύθυνση. Οι άκρες και οι ενώσεις των γυψοσανίδων τοποθετούνται πάνω στα στοιχεία στήριξης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κανονισµού ΕΛΟΤ ΕΝ 520. Οι αποστάσεις των στοιχείων στερέωσης είναι συνήθως 60 cm ανάµεσα στα οριζόντια τµήµατα και 20 cm ανάµεσα στα κάθετα τµήµατα της κατασκευής. Το ίχνος του διαχωριστικού τοίχου πρέπει να σηµειωθεί στο δάπεδο, την οροφή και τους τοίχους. Οι στρωτήρες πρέπει να στερεωθούν στο δάπεδο και στην οροφή χρησιµοποιώντας στοιχεία στερέωσης. Οι ορθοστάτες τοποθετούνται σύµφωνα µε τις συστάσεις και οδηγίες του κατασκευαστή. Ειδικοί ορθοστάτες τοποθετούνται στις ενώσεις των παράπλευρων τοίχων. Η πρώτη πλευρά του διαχωριστικού τοίχου κλείνεται µε τις γυψοσανίδες. Όλες οι ενώσεις στερεώνονται εκατέρωθεν εναλλάξ. Το µονωτικό υλικό και ότι άλλο χρειάζεται να ενσωµατωθεί, τοποθετείται στον τοίχο σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η άλλη πλευρά του διαχωριστικού τοίχου κλείνεται µε γυψοσανίδες. Για µη εµφανείς ενώσεις χρειάζεται απλή συνένωση των γυψοσανίδων αλλά για εµφανείς ενώσεις χρειάζεται επιπλέον τελείωµα της ένωσης. 4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Οι διαχωριστικοί τοίχοι από γυψοσανίδα πρέπει να προστατεύονται κατά τη διάρκεια της κατασκευής σύµφωνα µε τις οδηγίες και συστάσεις του κατασκευαστή έτσι ώστε να παραµένουν χωρίς καµία ένδειξη χρήσης ή βλάβης τη στιγµή που θα παραληφθούν. Σε προϊόν που έχει υποστεί ζηµιές, πρέπει να αποκατασταθεί οποιαδήποτε βλάβη σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να είναι αποδεκτό και ικανοποιητικό από την ΣΤΑΣΥ, αλλιώς πρέπει να αντικατασταθεί ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι σε συµφωνία µε το ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ο έλεγχος ποιότητας περιλαµβάνει: Σελίδα 15 α ό 16

16 Έλεγχο της παράδοσης του προϊόντος. Να επιβεβαιωθεί ότι όλα τα υλικά είτε φέρουν τις κατάλληλες ετικέτες του κατασκευαστή ή παραλαµβάνονται σε κλειστές συσκευασίες που φέρουν τέτοιες ετικέτες. Έλεγχο ότι όλα τα υλικά αποθηκεύονται όπως απαιτείται από την προδιαγραφή και/ή συστήνεται από τον κατασκευαστή. Έλεγχο θερµοκρασίας και υγρασίας κατά την τοποθέτηση των γυψοσανίδων και την εφαρµογή του υλικού αρµολόγησης ώστε να διασφαλιστεί η σωστή συµπεριφορά των υλικών. Έλεγχο των µεταλλικών ορθοστατών και των άλλων συναφών στοιχείων από τυχόν βλάβες. εν θα χρησιµοποιούνται ορθοστάτες ή άλλα συναφή στοιχεία που φέρουν βλάβες. Έλεγχο όλων των εξαρτηµάτων ώστε να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Έλεγχο ότι το ίχνος του διαχωριστικού τοίχου είναι σηµειωµένο στο δάπεδο µε ακρίβεια. Έλεγχο ότι όλα τα στοιχεία έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανοχές που προδιαγράφηκαν, κατά την οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση. Έλεγχο ότι όλες οι ενώσεις είναι στερεωµένες εκατέρωθεν εναλλάξ. Έλεγχο ότι οι εργασίες γίνονται µε βάση τα κατασκευαστικά σχέδια, αυτή την προδιαγραφή, τις οδηγίες του κατασκευαστή και τα πρότυπα εφαρµογής. Έλεγχο των συνθηκών προστασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Σελίδα 16 α ό 16

17

18

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τις «Εργασίες δα εδόστρωσης και µόνωσης δώµατος».

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τις «Εργασίες δα εδόστρωσης και µόνωσης δώµατος». Αριθ. Πρωτ.:25113 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τις «Εργασίες δα εδόστρωσης και µόνωσης δώµατος». ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-440397

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:6472 Ηµεροµηνία:6/4/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια & το οθέτηση λέγµατος α ό γαλβανισµένη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: 3892 Ηµεροµηνία: 3/3/2015 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr

Αριθ. Πρωτ.: 3892 Ηµεροµηνία: 3/3/2015 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 3892 Ηµεροµηνία: 3/3/2015 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:11195 Ηµεροµηνία:18.6.2014 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών και διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :8323 Ηµεροµηνία :8.5.2014. Πληροφορίες: Ελ. Τζουρµ άκη Τηλ. 2144141192

Αριθ. Πρωτ. :8323 Ηµεροµηνία :8.5.2014. Πληροφορίες: Ελ. Τζουρµ άκη Τηλ. 2144141192 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2144141369 & 2144141138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-07-10-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 03-07-10-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-07-10-01 03 οµικές εργασίες κτιρίων 07 Επενδύσεις - επιστρώσεις 10 Ψευδοροφές 01 Ψευδοροφές µόνιµης κατασκευής µε γυψοσανίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.:22727 Ηµεροµηνία:21.11.2014 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΡΛΟ-ΥΗ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΡΛΟ-ΥΗ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1121.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωµάτων (θυρών και παραθύρων) από αλουµίνιο καθώς

Διαβάστε περισσότερα

1040. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1041. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

1040. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1041. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 1041.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1040. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1041. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει εργασίες ψευδοροφών και ειδικότερα: - ψευδοροφές ασφαλείας από διάτρητη γαλβανισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελ. 1 από 96 ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις υπόψη κατασκευές του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε: - Τους όρους, τα σχέδια, τα τεύχη και τις

Διαβάστε περισσότερα

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 01. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 02. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ... 10 03. TΟΙΧΟ ΟΜΕΣ... 16 04. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ... 26 05. ΣΙ ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 44

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελ. 1 από 95 ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις υπόψη κατασκευές του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε: - Τους όρους, τα σχέδια, τα τεύχη και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-07-10-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 03-07-10-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-07-10-02 03 οµικές εργασίες κτιρίων 07 Επενδύσεις - επιστρώσεις 10 Ψευδοροφές 02 Ψευδοροφές αρθρωτής τοποθέτησης Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1160. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 1161. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΑ

1160. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 1161. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΑ 1161.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1160. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 1161. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΑ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην προμήθεια και στην τοποθέτηση υαλοπινάκων (μονών ή διπλών), την προμήθεια και τοποθέτηση διαφώτιστων

Διαβάστε περισσότερα

1000.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΛΙΘΟ ΟΜΕΣ (ΒΛ. ΓΤΣΥ, ΑΡΘΡΟ 1001)

1000.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΛΙΘΟ ΟΜΕΣ (ΒΛ. ΓΤΣΥ, ΑΡΘΡΟ 1001) 1000.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΛΙΘΟ ΟΜΕΣ (ΒΛ. ΓΤΣΥ, ΑΡΘΡΟ 1001) 1000.1.1 Γενικά (1) Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει εργασίες τοιχοποιιών από οπτόπλινθους, τσιµεντόλιθους, υαλότουβλα, πυρότουβλα, εργασίες λιθοδοµών και

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα