ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Σιώµ ου Αγλαΐα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χανιά, 22/12/2015 Αριθµ. Πρωτ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GR - : Προκήρυξη Ηλεκτρονικού ηµόσιου ιεθνή Ανοικτού ιαγωνισµού µε σφραγισµένες ροσφορές για την ροµήθεια λι αντικών ελαίων και χηµικών ρόσθετων για τις ανάγκες του ήµου Χανίων και των νοµικών ροσώ ων αυτού. 1. Αναθέτουσα Αρχή. 2. Κατηγορία. Ταξινόµηση κατά CPV : , : Περιγραφή & ροϋ ολογισµός της ροµήθειας. Η ροµήθεια αφορά λι αντικά ελαία και χηµικά ρόσθετα για τις ανάγκες του ήµου Χανίων και των νοµικών ροσώ ων αυτού. Η ανωτέρω ροµήθεια είναι ενδεικτικού ροϋ ολογισµού ,05 λέον 23% Φ.Π.Α.: 4.348,62, σύνολο ,67. Η ροµήθεια χωρίζεται σε τέσσερις (4) οµάδες ως εξής: Φορέας Προµήθειας: Οµάδα 1: Λι αντικά οχηµάτων. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός: ,00, λέον Φ.Π.Α 23%: 4.103,20, σύνολο ,20. Φορέας Προµήθειας:.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Οµάδα 2: Λι αντικά οχηµάτων -.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός: 194,00, λέον Φ.Π.Α 23%: 44,62, σύνολο 238,62. Φορέας Προµήθειας: ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων Οµάδα 3 Λι αντικά -: ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός: 250,80, λέον Φ.Π.Α 23%: 57,68, σύνολο 308,48. Φορέας Προµήθειας: ΚΕΠΕ ΗΧ ΚΑΜ Οµάδα 4: Λι αντικά - ΚΕΠΕ ΗΧ ΚΑΜ. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός: 622,25, λέον Φ.Π.Α 23%: 143,12, σύνολο 765,37. Συνολική οσότητα των ειδών (συµ εριλαµβανοµένων όλων των οµάδων): Λι αντικό Πετρ/κινητήρων-Βενζ/κινητήρων, SAE: 20W-50 API: CH-4/SJ, ACEA: A3/B4, Ε2.: 1200 λίτρα Λι αντικό Πετρ/κινητήρων SAE 10W-40, API: Cl-4, ACEA: E4/E7. : 1230 λίτρα Λάδι αξόνων και διαφορικών εριορισµένης ολίσθησης (ισοδύναµο - ενδεικτικού τύ ου JCB Special Gear Oil HP Plus) API GL-4. : 200λίτρα Υγρό φρένων τύ ου DOT 4- SAE J 1703: 7 λίτρα Αντιψυκτικό, αντιθερµικό και αντισκωριακό συµ υκνωµένο υγρό. : 35 λίτρα AD BLUE / AUS 32 Πρόσθετο για Σύστηµα Ε ιλεκτικής Κατάλυσης ( ιάλυµα Ουρίας 32,5% κ.ο.).: 1400 λίτρα Λι αντικό Πετρελαιοκινητήρων-Βενζινοκινητήρων, SAE: 15W-40 : 130λίτρα Βαλβολίνη Νο 75W-90, API GL5. :6,5 λίτρα Λι αντικό υδραυλικών συστηµάτων ISO 68 : 3000 λίτρα 1

2 Λι αντικά - Λάδι SAE 30 για λί ανση χορτοκο τικού : 66 λίτρα Αναλυτικά τα ειδή, οι οσότητες και οι τεχνικές ροδιαγραφές τους ανά οµάδα και στο σύνολό τους αναφέρονται στην ενιαία Μελέτη ου έχει συντάξει η /νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του ήµου Χανίων και α οτελεί ανα όσ αστο µέρος της υ αριθµό 79604/2015 αναλυτικής Προκήρυξης. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ οψήφιοι ροµηθευτές, µ ορούν να υ οβάλλουν ροσφορά για το σύνολο της αρα άνω ροµήθειας (και τις 4 οµάδες) ή σε µια ή ερισσότερες οµάδες ό ως ορίζονται ανωτέρω. Η ροσφορά, ε ί οινή α οκλεισµού, ρέ ει να καλύ τει όλα τα είδη και τις οσότητες κάθε οµάδας ου συµµετέχει. Εναλλακτικές ροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 4. ιαδικασία ου ε ελέγη Κριτήριο κατακύρωσης. Ηλεκτρονικός ηµόσιος ανοικτός διεθνής διαγωνισµός µε σφραγισµένες ροσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για τα λι αντικά έλαια και χηµικά ρόσθετα. 5. Προϋ οθέσεις Συµµετοχής Νοµική µορφή των Συµµετεχόντων: Ό ως αυτή εριγράφεται στην υ αριθµό 79604/2015 αναλυτική 6. Προσω ική κατάσταση των ενδιαφερόµενων-α αιτούµενα α οδεικτικά: Ό ως αυτή εριγράφεται στην υ αριθµό 79604/2015 αναλυτική 7. Τεχνικές και Ε αγγελµατικές ικανότητες: Ό ως αυτή εριγράφεται στην υ αριθµό 79604/2015 αναλυτική 8. Ισχύς των Προσφορών. Οι ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ροµηθευτές µε οινή α οκλεισµού έντεκα (11) µήνες α ό την ε όµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ οβολής της ροσφοράς. 9. Χρόνος, Τρό ος -Τό ος αράδοσης. Οι αραδόσεις των λι αντικών ή/και χηµικών ρόσθετων θα γίνονται ύστερα α ό την σχετική ειδο οίηση του αρµόδιου τµήµατος έκαστου Φορέα Προµήθειας, στα κτίρια και στις εγκαταστάσεις του ήµου Χανιών και των νοµικών του ροσώ ων ο ουδή οτε ευρίσκονται, εντός των γεωγραφικών ορίων του ήµου Χανίων. 10. Χρονοδιάγραµµα Η χρονική διάρκεια της σύµβασης είναι 12 µήνες α ό την υ ογραφή της. Είναι δυνατή η αράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα α ό συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου ροµηθευτή και την υ ογραφή της νέας σύµβασης, και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών µηνών, στο µέτρο ου δεν θα υ άρξει, κατά το χρόνο της αράτασης, υ έρβαση των οσοτήτων ου καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και εραιτέρω οικονοµική ε ιβάρυνση των Νοµικών Προσώ ων και του ήµου. Οι συµβάσεις µε τον ροµηθευτή ή τους ροµηθευτές ου θα αναδειχθούν, θα υ ογραφούν α ό τον κάθε φορέα ροµήθειας ξεχωριστά. 11. Οροί χρηµατοδότησης και ληρωµής Η δα άνη της ροµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί α ό ιδίους όρους έκαστου φορέα και η ληρωµή θα γίνει ό ως εριγράφεται στην υ αριθµό 79604/2015 αναλυτική 12. Εγγυήσεις. Με την υ οβολή των ροσφορών ρέ ει υ οχρεωτικά και µε οινή α οκλεισµού να κατατεθεί α ό τον υ οψήφιο ροµηθευτή Εγγυητική Ε ιστολή Συµµετοχής υ έρ του συµµετέχοντος για οσό ου θα καλύ τει το 2%, ε ί της συνολικής ροϋ ολογιζόµενης δα άνης της οµάδας/των οµάδων ου συµµετέχουν χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό α ευθύνεται στο ήµο Χανίων. Η εγγύηση ρέ ει να έχει ισχύ τουλάχιστον για 30 ηµέρες µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της ροσφοράς ου ζητά η διακήρυξη. Ο (ή έκαστος) ροµηθευτής στον ο οίο έγινε η κατακύρωση, υ οχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της ο οίας αντιστοιχεί σε οσοστό 5% της αντίστοιχης συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης θα α ευθύνεται ρος το Φορέα Προµήθειας µε τον ο οίο θα υ ογραφεί η σύµβαση 2

3 13. Χρόνος, Τό ος, Γλωσσά υ οβολής των ροσφορών. α) Οι ροσφορές υ οβάλλονται α ό τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής ύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. β) Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υ οβολής ροσφορών: 30/01/2016 και ώρα 7:00.µ. Καταληκτική ηµεροµηνία ροσφορών 18/02/2016 και ώρα 15:30 µ.µ. γ) Γλώσσα υ οβολής των ροσφορών είναι η Ελληνική. 14. Χρόνος και τό ος της α οσφράγισης των ροσφορών. Ο διαγωνισµός θα ραγµατο οιηθεί µε χρήση της λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής ύλης Η ηλεκτρονική α οσφράγιση των ροσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών δηλαδή Τετάρτη, 24/02/2016 και ώρα µ., µέσω των αρµόδιων ιστο οιηµένων στο σύστηµα οργάνων του ήµου, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι ά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 15. ιάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισµού. α) Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να ροµηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής ροκήρυξης α ό την έδρα του ήµου Χανίων όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες : /νση: Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προµηθειών Τηλέφωνα: β) Το λήρες κείµενο της ροκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του ιαδικτύου στην διεύθυνση και στη στη δικτυακή ύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ Ηµεροµηνία α οστολής ερίληψης της ροκήρυξης για δηµοσίευση. Ηµεροµηνία α οστολής της ροκήρυξης στην Ε ίσηµη Εφηµερίδα των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων είναι η 22/12/2015. Ηµεροµηνία α οστολής της ερίληψης της ροκήρυξης στο τεύχος δηµοσίων συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 22/12/ Πληροφορίες. Για ερισσότερες ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να α ευθυνθούν στο ήµο Χανίων τηλ , κ. Σιώµ ου Αγλαΐα Φαξ : Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΚΗΣ 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Σιώµ ου Αγλαΐα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χανιά, 22/12/2015 Αριθµ. Πρωτ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GR - : Προκήρυξη Ηλεκτρονικού ηµόσιου ιεθνή Ανοικτού ιαγωνισµού µε σφραγισµένες ροσφορές για την ροµήθεια λι αντικών ελαίων και χηµικών ρόσθετων για τις ανάγκες του ήµου Χανίων και των νοµικών ροσώ ων αυτού. 1. Αναθέτουσα Αρχή. 2. Κατηγορία. Ταξινόµηση κατά CPV : , : Περιγραφή & ροϋ ολογισµός της ροµήθειας. Η ροµήθεια αφορά λι αντικά ελαία και χηµικά ρόσθετα για τις ανάγκες του ήµου Χανίων και των νοµικών ροσώ ων αυτού. Η ανωτέρω ροµήθεια είναι ενδεικτικού ροϋ ολογισµού ,05 λέον 23% Φ.Π.Α.: 4.348,62, σύνολο ,67. Η ροµήθεια χωρίζεται σε τέσσερις (4) οµάδες ως εξής: Φορέας Προµήθειας: Οµάδα 1: Λι αντικά οχηµάτων. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός: ,00, λέον Φ.Π.Α 23%: 4.103,20, σύνολο ,20. Φορέας Προµήθειας:.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Οµάδα 2: Λι αντικά οχηµάτων -.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός: 194,00, λέον Φ.Π.Α 23%: 44,62, σύνολο 238,62. Φορέας Προµήθειας: ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων Οµάδα 3 Λι αντικά -: ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός: 250,80, λέον Φ.Π.Α 23%: 57,68, σύνολο 308,48. Φορέας Προµήθειας: ΚΕΠΕ ΗΧ ΚΑΜ Οµάδα 4: Λι αντικά - ΚΕΠΕ ΗΧ ΚΑΜ. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός: 622,25, λέον Φ.Π.Α 23%: 143,12, σύνολο 765,37. Συνολική οσότητα των ειδών (συµ εριλαµβανοµένων όλων των οµάδων): Λι αντικό Πετρ/κινητήρων-Βενζ/κινητήρων, SAE: 20W-50 API: CH-4/SJ, ACEA: A3/B4, Ε2.: 1200 λίτρα Λι αντικό Πετρ/κινητήρων SAE 10W-40, API: Cl-4, ACEA: E4/E7. : 1230 λίτρα Λάδι αξόνων και διαφορικών εριορισµένης ολίσθησης (ισοδύναµο - ενδεικτικού τύ ου JCB Special Gear Oil HP Plus) API GL-4. : 200λίτρα Υγρό φρένων τύ ου DOT 4- SAE J 1703: 7 λίτρα Αντιψυκτικό, αντιθερµικό και αντισκωριακό συµ υκνωµένο υγρό. : 35 λίτρα AD BLUE / AUS 32 Πρόσθετο για Σύστηµα Ε ιλεκτικής Κατάλυσης ( ιάλυµα Ουρίας 32,5% κ.ο.).: 1400 λίτρα Λι αντικό Πετρελαιοκινητήρων-Βενζινοκινητήρων, SAE: 15W-40 : 130λίτρα Βαλβολίνη Νο 75W-90, API GL5. :6,5 λίτρα Λι αντικό υδραυλικών συστηµάτων ISO 68 : 3000 λίτρα 1

5 Λι αντικά - Λάδι SAE 30 για λί ανση χορτοκο τικού : 66 λίτρα Αναλυτικά τα ειδή, οι οσότητες και οι τεχνικές ροδιαγραφές τους ανά οµάδα και στο σύνολό τους αναφέρονται στην ενιαία Μελέτη ου έχει συντάξει η /νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του ήµου Χανίων και α οτελεί ανα όσ αστο µέρος της υ αριθµό 79604/2015 αναλυτικής Προκήρυξης. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ οψήφιοι ροµηθευτές, µ ορούν να υ οβάλλουν ροσφορά για το σύνολο της αρα άνω ροµήθειας (και τις 4 οµάδες) ή σε µια ή ερισσότερες οµάδες ό ως ορίζονται ανωτέρω. Η ροσφορά, ε ί οινή α οκλεισµού, ρέ ει να καλύ τει όλα τα είδη και τις οσότητες κάθε οµάδας ου συµµετέχει. Εναλλακτικές ροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 4. ιαδικασία ου ε ελέγη Κριτήριο κατακύρωσης. Ηλεκτρονικός ηµόσιος ανοικτός διεθνής διαγωνισµός µε σφραγισµένες ροσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για τα λι αντικά έλαια και χηµικά ρόσθετα. 5. Προϋ οθέσεις Συµµετοχής Νοµική µορφή των Συµµετεχόντων: Ό ως αυτή εριγράφεται στην υ αριθµό 79604/2015 αναλυτική 6. Προσω ική κατάσταση των ενδιαφερόµενων-α αιτούµενα α οδεικτικά: Ό ως αυτή εριγράφεται στην υ αριθµό 79604/2015 αναλυτική 7. Τεχνικές και Ε αγγελµατικές ικανότητες: Ό ως αυτή εριγράφεται στην υ αριθµό 79604/2015 αναλυτική 8. Ισχύς των Προσφορών. Οι ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ροµηθευτές µε οινή α οκλεισµού έντεκα (11) µήνες α ό την ε όµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ οβολής της ροσφοράς. 9. Χρόνος, Τρό ος -Τό ος αράδοσης. Οι αραδόσεις των λι αντικών ή/και χηµικών ρόσθετων θα γίνονται ύστερα α ό την σχετική ειδο οίηση του αρµόδιου τµήµατος έκαστου Φορέα Προµήθειας, στα κτίρια και στις εγκαταστάσεις του ήµου Χανιών και των νοµικών του ροσώ ων ο ουδή οτε ευρίσκονται, εντός των γεωγραφικών ορίων του ήµου Χανίων. 10. Χρονοδιάγραµµα Η χρονική διάρκεια της σύµβασης είναι 12 µήνες α ό την υ ογραφή της. Είναι δυνατή η αράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα α ό συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου ροµηθευτή και την υ ογραφή της νέας σύµβασης, και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών µηνών, στο µέτρο ου δεν θα υ άρξει, κατά το χρόνο της αράτασης, υ έρβαση των οσοτήτων ου καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και εραιτέρω οικονοµική ε ιβάρυνση των Νοµικών Προσώ ων και του ήµου. Οι συµβάσεις µε τον ροµηθευτή ή τους ροµηθευτές ου θα αναδειχθούν, θα υ ογραφούν α ό τον κάθε φορέα ροµήθειας ξεχωριστά. 11. Οροί χρηµατοδότησης και ληρωµής Η δα άνη της ροµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί α ό ιδίους όρους έκαστου φορέα και η ληρωµή θα γίνει ό ως εριγράφεται στην υ αριθµό 79604/2015 αναλυτική 12. Εγγυήσεις. Με την υ οβολή των ροσφορών ρέ ει υ οχρεωτικά και µε οινή α οκλεισµού να κατατεθεί α ό τον υ οψήφιο ροµηθευτή Εγγυητική Ε ιστολή Συµµετοχής υ έρ του συµµετέχοντος για οσό ου θα καλύ τει το 2%, ε ί της συνολικής ροϋ ολογιζόµενης δα άνης της οµάδας/των οµάδων ου συµµετέχουν χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό α ευθύνεται στο ήµο Χανίων. Η εγγύηση ρέ ει να έχει ισχύ τουλάχιστον για 30 ηµέρες µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της ροσφοράς ου ζητά η διακήρυξη. Ο (ή έκαστος) ροµηθευτής στον ο οίο έγινε η κατακύρωση, υ οχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της ο οίας αντιστοιχεί σε οσοστό 5% της αντίστοιχης συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης θα α ευθύνεται ρος το Φορέα Προµήθειας µε τον ο οίο θα υ ογραφεί η σύµβαση 2

6 13. Χρόνος, Τό ος, Γλωσσά υ οβολής των ροσφορών. α) Οι ροσφορές υ οβάλλονται α ό τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής ύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. β) Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υ οβολής ροσφορών: 30/01/2016 και ώρα 7:00.µ. Καταληκτική ηµεροµηνία ροσφορών 18/02/2016 και ώρα 15:30 µ.µ. γ) Γλώσσα υ οβολής των ροσφορών είναι η Ελληνική. 14. Χρόνος και τό ος της α οσφράγισης των ροσφορών. Ο διαγωνισµός θα ραγµατο οιηθεί µε χρήση της λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής ύλης Η ηλεκτρονική α οσφράγιση των ροσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών δηλαδή Τετάρτη, 24/02/2016 και ώρα µ., µέσω των αρµόδιων ιστο οιηµένων στο σύστηµα οργάνων του ήµου, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι ά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 15. ιάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισµού. α) Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να ροµηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής ροκήρυξης α ό την έδρα του ήµου Χανίων όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες : /νση: Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προµηθειών Τηλέφωνα: β) Το λήρες κείµενο της ροκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του ιαδικτύου στην διεύθυνση και στη στη δικτυακή ύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ Ηµεροµηνία α οστολής ερίληψης της ροκήρυξης για δηµοσίευση. Ηµεροµηνία α οστολής της ροκήρυξης στην Ε ίσηµη Εφηµερίδα των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων είναι η 22/12/2015. Ηµεροµηνία α οστολής της ερίληψης της ροκήρυξης στο τεύχος δηµοσίων συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 22/12/ Πληροφορίες. Για ερισσότερες ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να α ευθυνθούν στο ήµο Χανίων τηλ , κ. Σιώµ ου Αγλαΐα Φαξ : Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΚΗΣ 3

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Σιώµ ου Αγλαΐα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χανιά, 22/12/2015 Αριθµ. Πρωτ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GR - : Προκήρυξη Ηλεκτρονικού ηµόσιου ιεθνή Ανοικτού ιαγωνισµού µε σφραγισµένες ροσφορές για την ροµήθεια λι αντικών ελαίων και χηµικών ρόσθετων για τις ανάγκες του ήµου Χανίων και των νοµικών ροσώ ων αυτού. 1. Αναθέτουσα Αρχή. 2. Κατηγορία. Ταξινόµηση κατά CPV : , : Περιγραφή & ροϋ ολογισµός της ροµήθειας. Η ροµήθεια αφορά λι αντικά ελαία και χηµικά ρόσθετα για τις ανάγκες του ήµου Χανίων και των νοµικών ροσώ ων αυτού. Η ανωτέρω ροµήθεια είναι ενδεικτικού ροϋ ολογισµού ,05 λέον 23% Φ.Π.Α.: 4.348,62, σύνολο ,67. Η ροµήθεια χωρίζεται σε τέσσερις (4) οµάδες ως εξής: Φορέας Προµήθειας: Οµάδα 1: Λι αντικά οχηµάτων. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός: ,00, λέον Φ.Π.Α 23%: 4.103,20, σύνολο ,20. Φορέας Προµήθειας:.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Οµάδα 2: Λι αντικά οχηµάτων -.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός: 194,00, λέον Φ.Π.Α 23%: 44,62, σύνολο 238,62. Φορέας Προµήθειας: ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων Οµάδα 3 Λι αντικά -: ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός: 250,80, λέον Φ.Π.Α 23%: 57,68, σύνολο 308,48. Φορέας Προµήθειας: ΚΕΠΕ ΗΧ ΚΑΜ Οµάδα 4: Λι αντικά - ΚΕΠΕ ΗΧ ΚΑΜ. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός: 622,25, λέον Φ.Π.Α 23%: 143,12, σύνολο 765,37. Συνολική οσότητα των ειδών (συµ εριλαµβανοµένων όλων των οµάδων): Λι αντικό Πετρ/κινητήρων-Βενζ/κινητήρων, SAE: 20W-50 API: CH-4/SJ, ACEA: A3/B4, Ε2.: 1200 λίτρα Λι αντικό Πετρ/κινητήρων SAE 10W-40, API: Cl-4, ACEA: E4/E7. : 1230 λίτρα Λάδι αξόνων και διαφορικών εριορισµένης ολίσθησης (ισοδύναµο - ενδεικτικού τύ ου JCB Special Gear Oil HP Plus) API GL-4. : 200λίτρα Υγρό φρένων τύ ου DOT 4- SAE J 1703: 7 λίτρα Αντιψυκτικό, αντιθερµικό και αντισκωριακό συµ υκνωµένο υγρό. : 35 λίτρα AD BLUE / AUS 32 Πρόσθετο για Σύστηµα Ε ιλεκτικής Κατάλυσης ( ιάλυµα Ουρίας 32,5% κ.ο.).: 1400 λίτρα Λι αντικό Πετρελαιοκινητήρων-Βενζινοκινητήρων, SAE: 15W-40 : 130λίτρα Βαλβολίνη Νο 75W-90, API GL5. :6,5 λίτρα Λι αντικό υδραυλικών συστηµάτων ISO 68 : 3000 λίτρα 1

8 Λι αντικά - Λάδι SAE 30 για λί ανση χορτοκο τικού : 66 λίτρα Αναλυτικά τα ειδή, οι οσότητες και οι τεχνικές ροδιαγραφές τους ανά οµάδα και στο σύνολό τους αναφέρονται στην ενιαία Μελέτη ου έχει συντάξει η /νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του ήµου Χανίων και α οτελεί ανα όσ αστο µέρος της υ αριθµό 79604/2015 αναλυτικής Προκήρυξης. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ οψήφιοι ροµηθευτές, µ ορούν να υ οβάλλουν ροσφορά για το σύνολο της αρα άνω ροµήθειας (και τις 4 οµάδες) ή σε µια ή ερισσότερες οµάδες ό ως ορίζονται ανωτέρω. Η ροσφορά, ε ί οινή α οκλεισµού, ρέ ει να καλύ τει όλα τα είδη και τις οσότητες κάθε οµάδας ου συµµετέχει. Εναλλακτικές ροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 4. ιαδικασία ου ε ελέγη Κριτήριο κατακύρωσης. Ηλεκτρονικός ηµόσιος ανοικτός διεθνής διαγωνισµός µε σφραγισµένες ροσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για τα λι αντικά έλαια και χηµικά ρόσθετα. 5. Προϋ οθέσεις Συµµετοχής Νοµική µορφή των Συµµετεχόντων: Ό ως αυτή εριγράφεται στην υ αριθµό 79604/2015 αναλυτική 6. Προσω ική κατάσταση των ενδιαφερόµενων-α αιτούµενα α οδεικτικά: Ό ως αυτή εριγράφεται στην υ αριθµό 79604/2015 αναλυτική 7. Τεχνικές και Ε αγγελµατικές ικανότητες: Ό ως αυτή εριγράφεται στην υ αριθµό 79604/2015 αναλυτική 8. Ισχύς των Προσφορών. Οι ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ροµηθευτές µε οινή α οκλεισµού έντεκα (11) µήνες α ό την ε όµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ οβολής της ροσφοράς. 9. Χρόνος, Τρό ος -Τό ος αράδοσης. Οι αραδόσεις των λι αντικών ή/και χηµικών ρόσθετων θα γίνονται ύστερα α ό την σχετική ειδο οίηση του αρµόδιου τµήµατος έκαστου Φορέα Προµήθειας, στα κτίρια και στις εγκαταστάσεις του ήµου Χανιών και των νοµικών του ροσώ ων ο ουδή οτε ευρίσκονται, εντός των γεωγραφικών ορίων του ήµου Χανίων. 10. Χρονοδιάγραµµα Η χρονική διάρκεια της σύµβασης είναι 12 µήνες α ό την υ ογραφή της. Είναι δυνατή η αράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα α ό συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου ροµηθευτή και την υ ογραφή της νέας σύµβασης, και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών µηνών, στο µέτρο ου δεν θα υ άρξει, κατά το χρόνο της αράτασης, υ έρβαση των οσοτήτων ου καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και εραιτέρω οικονοµική ε ιβάρυνση των Νοµικών Προσώ ων και του ήµου. Οι συµβάσεις µε τον ροµηθευτή ή τους ροµηθευτές ου θα αναδειχθούν, θα υ ογραφούν α ό τον κάθε φορέα ροµήθειας ξεχωριστά. 11. Οροί χρηµατοδότησης και ληρωµής Η δα άνη της ροµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί α ό ιδίους όρους έκαστου φορέα και η ληρωµή θα γίνει ό ως εριγράφεται στην υ αριθµό 79604/2015 αναλυτική 12. Εγγυήσεις. Με την υ οβολή των ροσφορών ρέ ει υ οχρεωτικά και µε οινή α οκλεισµού να κατατεθεί α ό τον υ οψήφιο ροµηθευτή Εγγυητική Ε ιστολή Συµµετοχής υ έρ του συµµετέχοντος για οσό ου θα καλύ τει το 2%, ε ί της συνολικής ροϋ ολογιζόµενης δα άνης της οµάδας/των οµάδων ου συµµετέχουν χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό α ευθύνεται στο ήµο Χανίων. Η εγγύηση ρέ ει να έχει ισχύ τουλάχιστον για 30 ηµέρες µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της ροσφοράς ου ζητά η διακήρυξη. Ο (ή έκαστος) ροµηθευτής στον ο οίο έγινε η κατακύρωση, υ οχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της ο οίας αντιστοιχεί σε οσοστό 5% της αντίστοιχης συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης θα α ευθύνεται ρος το Φορέα Προµήθειας µε τον ο οίο θα υ ογραφεί η σύµβαση 2

9 13. Χρόνος, Τό ος, Γλωσσά υ οβολής των ροσφορών. α) Οι ροσφορές υ οβάλλονται α ό τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής ύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. β) Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υ οβολής ροσφορών: 30/01/2016 και ώρα 7:00.µ. Καταληκτική ηµεροµηνία ροσφορών 18/02/2016 και ώρα 15:30 µ.µ. γ) Γλώσσα υ οβολής των ροσφορών είναι η Ελληνική. 14. Χρόνος και τό ος της α οσφράγισης των ροσφορών. Ο διαγωνισµός θα ραγµατο οιηθεί µε χρήση της λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής ύλης Η ηλεκτρονική α οσφράγιση των ροσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών δηλαδή Τετάρτη, 24/02/2016 και ώρα µ., µέσω των αρµόδιων ιστο οιηµένων στο σύστηµα οργάνων του ήµου, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι ά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 15. ιάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισµού. α) Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να ροµηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής ροκήρυξης α ό την έδρα του ήµου Χανίων όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες : /νση: Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προµηθειών Τηλέφωνα: β) Το λήρες κείµενο της ροκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του ιαδικτύου στην διεύθυνση και στη στη δικτυακή ύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ Ηµεροµηνία α οστολής ερίληψης της ροκήρυξης για δηµοσίευση. Ηµεροµηνία α οστολής της ροκήρυξης στην Ε ίσηµη Εφηµερίδα των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων είναι η 22/12/2015. Ηµεροµηνία α οστολής της ερίληψης της ροκήρυξης στο τεύχος δηµοσίων συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 22/12/ Πληροφορίες. Για ερισσότερες ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να α ευθυνθούν στο ήµο Χανίων τηλ , κ. Σιώµ ου Αγλαΐα Φαξ : Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΚΗΣ 3

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Σιώµ ου Αγλαΐα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χανιά, 22/12/2015 Αριθµ. Πρωτ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GR - : Προκήρυξη Ηλεκτρονικού ηµόσιου ιεθνή Ανοικτού ιαγωνισµού µε σφραγισµένες ροσφορές για την ροµήθεια λι αντικών ελαίων και χηµικών ρόσθετων για τις ανάγκες του ήµου Χανίων και των νοµικών ροσώ ων αυτού. 1. Αναθέτουσα Αρχή. 2. Κατηγορία. Ταξινόµηση κατά CPV : , : Περιγραφή & ροϋ ολογισµός της ροµήθειας. Η ροµήθεια αφορά λι αντικά ελαία και χηµικά ρόσθετα για τις ανάγκες του ήµου Χανίων και των νοµικών ροσώ ων αυτού. Η ανωτέρω ροµήθεια είναι ενδεικτικού ροϋ ολογισµού ,05 λέον 23% Φ.Π.Α.: 4.348,62, σύνολο ,67. Η ροµήθεια χωρίζεται σε τέσσερις (4) οµάδες ως εξής: Φορέας Προµήθειας: Οµάδα 1: Λι αντικά οχηµάτων. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός: ,00, λέον Φ.Π.Α 23%: 4.103,20, σύνολο ,20. Φορέας Προµήθειας:.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Οµάδα 2: Λι αντικά οχηµάτων -.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός: 194,00, λέον Φ.Π.Α 23%: 44,62, σύνολο 238,62. Φορέας Προµήθειας: ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων Οµάδα 3 Λι αντικά -: ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός: 250,80, λέον Φ.Π.Α 23%: 57,68, σύνολο 308,48. Φορέας Προµήθειας: ΚΕΠΕ ΗΧ ΚΑΜ Οµάδα 4: Λι αντικά - ΚΕΠΕ ΗΧ ΚΑΜ. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός: 622,25, λέον Φ.Π.Α 23%: 143,12, σύνολο 765,37. Συνολική οσότητα των ειδών (συµ εριλαµβανοµένων όλων των οµάδων): Λι αντικό Πετρ/κινητήρων-Βενζ/κινητήρων, SAE: 20W-50 API: CH-4/SJ, ACEA: A3/B4, Ε2.: 1200 λίτρα Λι αντικό Πετρ/κινητήρων SAE 10W-40, API: Cl-4, ACEA: E4/E7. : 1230 λίτρα Λάδι αξόνων και διαφορικών εριορισµένης ολίσθησης (ισοδύναµο - ενδεικτικού τύ ου JCB Special Gear Oil HP Plus) API GL-4. : 200λίτρα Υγρό φρένων τύ ου DOT 4- SAE J 1703: 7 λίτρα Αντιψυκτικό, αντιθερµικό και αντισκωριακό συµ υκνωµένο υγρό. : 35 λίτρα AD BLUE / AUS 32 Πρόσθετο για Σύστηµα Ε ιλεκτικής Κατάλυσης ( ιάλυµα Ουρίας 32,5% κ.ο.).: 1400 λίτρα Λι αντικό Πετρελαιοκινητήρων-Βενζινοκινητήρων, SAE: 15W-40 : 130λίτρα Βαλβολίνη Νο 75W-90, API GL5. :6,5 λίτρα Λι αντικό υδραυλικών συστηµάτων ISO 68 : 3000 λίτρα 1

11 Λι αντικά - Λάδι SAE 30 για λί ανση χορτοκο τικού : 66 λίτρα Αναλυτικά τα ειδή, οι οσότητες και οι τεχνικές ροδιαγραφές τους ανά οµάδα και στο σύνολό τους αναφέρονται στην ενιαία Μελέτη ου έχει συντάξει η /νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του ήµου Χανίων και α οτελεί ανα όσ αστο µέρος της υ αριθµό 79604/2015 αναλυτικής Προκήρυξης. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ οψήφιοι ροµηθευτές, µ ορούν να υ οβάλλουν ροσφορά για το σύνολο της αρα άνω ροµήθειας (και τις 4 οµάδες) ή σε µια ή ερισσότερες οµάδες ό ως ορίζονται ανωτέρω. Η ροσφορά, ε ί οινή α οκλεισµού, ρέ ει να καλύ τει όλα τα είδη και τις οσότητες κάθε οµάδας ου συµµετέχει. Εναλλακτικές ροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 4. ιαδικασία ου ε ελέγη Κριτήριο κατακύρωσης. Ηλεκτρονικός ηµόσιος ανοικτός διεθνής διαγωνισµός µε σφραγισµένες ροσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για τα λι αντικά έλαια και χηµικά ρόσθετα. 5. Προϋ οθέσεις Συµµετοχής Νοµική µορφή των Συµµετεχόντων: Ό ως αυτή εριγράφεται στην υ αριθµό 79604/2015 αναλυτική 6. Προσω ική κατάσταση των ενδιαφερόµενων-α αιτούµενα α οδεικτικά: Ό ως αυτή εριγράφεται στην υ αριθµό 79604/2015 αναλυτική 7. Τεχνικές και Ε αγγελµατικές ικανότητες: Ό ως αυτή εριγράφεται στην υ αριθµό 79604/2015 αναλυτική 8. Ισχύς των Προσφορών. Οι ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ροµηθευτές µε οινή α οκλεισµού έντεκα (11) µήνες α ό την ε όµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ οβολής της ροσφοράς. 9. Χρόνος, Τρό ος -Τό ος αράδοσης. Οι αραδόσεις των λι αντικών ή/και χηµικών ρόσθετων θα γίνονται ύστερα α ό την σχετική ειδο οίηση του αρµόδιου τµήµατος έκαστου Φορέα Προµήθειας, στα κτίρια και στις εγκαταστάσεις του ήµου Χανιών και των νοµικών του ροσώ ων ο ουδή οτε ευρίσκονται, εντός των γεωγραφικών ορίων του ήµου Χανίων. 10. Χρονοδιάγραµµα Η χρονική διάρκεια της σύµβασης είναι 12 µήνες α ό την υ ογραφή της. Είναι δυνατή η αράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα α ό συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου ροµηθευτή και την υ ογραφή της νέας σύµβασης, και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών µηνών, στο µέτρο ου δεν θα υ άρξει, κατά το χρόνο της αράτασης, υ έρβαση των οσοτήτων ου καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και εραιτέρω οικονοµική ε ιβάρυνση των Νοµικών Προσώ ων και του ήµου. Οι συµβάσεις µε τον ροµηθευτή ή τους ροµηθευτές ου θα αναδειχθούν, θα υ ογραφούν α ό τον κάθε φορέα ροµήθειας ξεχωριστά. 11. Οροί χρηµατοδότησης και ληρωµής Η δα άνη της ροµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί α ό ιδίους όρους έκαστου φορέα και η ληρωµή θα γίνει ό ως εριγράφεται στην υ αριθµό 79604/2015 αναλυτική 12. Εγγυήσεις. Με την υ οβολή των ροσφορών ρέ ει υ οχρεωτικά και µε οινή α οκλεισµού να κατατεθεί α ό τον υ οψήφιο ροµηθευτή Εγγυητική Ε ιστολή Συµµετοχής υ έρ του συµµετέχοντος για οσό ου θα καλύ τει το 2%, ε ί της συνολικής ροϋ ολογιζόµενης δα άνης της οµάδας/των οµάδων ου συµµετέχουν χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό α ευθύνεται στο ήµο Χανίων. Η εγγύηση ρέ ει να έχει ισχύ τουλάχιστον για 30 ηµέρες µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της ροσφοράς ου ζητά η διακήρυξη. Ο (ή έκαστος) ροµηθευτής στον ο οίο έγινε η κατακύρωση, υ οχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της ο οίας αντιστοιχεί σε οσοστό 5% της αντίστοιχης συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης θα α ευθύνεται ρος το Φορέα Προµήθειας µε τον ο οίο θα υ ογραφεί η σύµβαση 2

12 13. Χρόνος, Τό ος, Γλωσσά υ οβολής των ροσφορών. α) Οι ροσφορές υ οβάλλονται α ό τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής ύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. β) Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υ οβολής ροσφορών: 30/01/2016 και ώρα 7:00.µ. Καταληκτική ηµεροµηνία ροσφορών 18/02/2016 και ώρα 15:30 µ.µ. γ) Γλώσσα υ οβολής των ροσφορών είναι η Ελληνική. 14. Χρόνος και τό ος της α οσφράγισης των ροσφορών. Ο διαγωνισµός θα ραγµατο οιηθεί µε χρήση της λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής ύλης Η ηλεκτρονική α οσφράγιση των ροσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών δηλαδή Τετάρτη, 24/02/2016 και ώρα µ., µέσω των αρµόδιων ιστο οιηµένων στο σύστηµα οργάνων του ήµου, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι ά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 15. ιάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισµού. α) Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να ροµηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής ροκήρυξης α ό την έδρα του ήµου Χανίων όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες : /νση: Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προµηθειών Τηλέφωνα: β) Το λήρες κείµενο της ροκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του ιαδικτύου στην διεύθυνση και στη στη δικτυακή ύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ Ηµεροµηνία α οστολής ερίληψης της ροκήρυξης για δηµοσίευση. Ηµεροµηνία α οστολής της ροκήρυξης στην Ε ίσηµη Εφηµερίδα των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων είναι η 22/12/2015. Ηµεροµηνία α οστολής της ερίληψης της ροκήρυξης στο τεύχος δηµοσίων συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 22/12/ Πληροφορίες. Για ερισσότερες ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να α ευθυνθούν στο ήµο Χανίων τηλ , κ. Σιώµ ου Αγλαΐα Φαξ : Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΚΗΣ 3

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώμπου

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τμήμα Διαχείρησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων Πληροφορίες: Ατσαλάκης Α Τηλ.: 2821-3-41780-3 ΕΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου».

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληρ.: Μαρκουλή Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ροµήθεια θα ραγµατο οιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις :

Η ροµήθεια θα ραγµατο οιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισµού Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής Προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας Πληρ.: Βραχνάς Εµµανουήλ Κυδωνίας 29, 73135 Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

30.6662.0001 «Προµήθεια ξυλείας» του ροϋ ολογισµού εξόδων του ήµου,

30.6662.0001 «Προµήθεια ξυλείας» του ροϋ ολογισµού εξόδων του ήµου, Α Α : ΩΚΕ8ΩΚΑ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 29-03-20132013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ροκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό (Π.Μ..), στο λαίσιο της υλο οίησης του Ευρω αϊκού Προγράµµατος Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 16-10-2014 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ αρ.πρωτ.32062 ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 341 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 341 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:αγ.γεωργίου 30 & Αριστείδου Τ.Κ.: 15234 Εισηγητης:Β.Σ ηλιο ουλου Τηλέφωνα: 213-2023 848-4 Χαλάνδρι,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών.

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΣΘ7ΩΛΚ- ΞΨ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 77 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 60ΖΓΩΛΚ-5ΦΛ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 197 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πάτµος, 06 04 2015 Αριθµ. πρωτ.: 557 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και ευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του ΝΠ ημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του ήμου για δώδεκα μήνες».

σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και ευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του ΝΠ ημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του ήμου για δώδεκα μήνες». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΣΤΟΜΟ 23-6-2015 ΗΜΟΣ ΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4797 Ταχ. /νση: 10 ης Ιουνίου 28, Τ.Κ. 32005, ίστομο Τηλ: 22673-50107, FAX: 2267022063 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 59/2013. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 420.917,39 µε τον ΦΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ Ν.Π...Ο.Κ.ΜΕ.Π.

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 59/2013. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 420.917,39 µε τον ΦΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ Ν.Π...Ο.Κ.ΜΕ.Π. ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ Ν.Π....Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 59/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 420.917,39 µε τον ΦΠΑ 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 23/09/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 23/09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 23/09/205 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.7724 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Τμήμα: Διοικητικό Γραφείο: Δ.Σ. & Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. Ταχ. Δ/νση: Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 31/07/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 31/07/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 31/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.17925 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Τμήμα: Διοικητικό Γραφείο: Δ.Σ. & Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. Ταχ. Δ/νση: Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νίκαια 04/06/2014

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νίκαια 04/06/2014 Α Α:ΒΙΥ1ΩΚΑ-YMT EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νίκαια 04/06/2014 Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Αρ. ρωτ.:37492.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓ4ΖΩΛΚ-Τ55 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 22 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 301 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση: Αρκαδίου 214, Ρέθυµνο Ταχ.Κώδικας: 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα Λήµνου, 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. ρωτ.: 5039 ΣΥΜΒΑΣΗ 13SYMV001500328 2013-06-10 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ ΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ο ΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2915 Ηµεροµηνία :12.02.2014. Πληροφορίες :Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :2915 Ηµεροµηνία :12.02.2014. Πληροφορίες :Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214 414 1138

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ Προϋ /µός: 41.881,50 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ Προϋ /µός: 41.881,50 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. Αντικείµενο της ροµήθειας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η αρούσα τεχνική εριγραφή αφορά την ροµήθεια ελαιολι αντικών και άλλων ροσθέτων για τα οχήµατα του ήµου Εορδαίας. Η ροµήθεια των λι αντικών ρόσθετων εριλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακας Αποδεκτών 98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ» ΝΣΗ ΕΦΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τηλ.(Εσωτ.) 3610 Φ.600.163/8/12091 Σ. 624 Μυτιλήνη, 18 Φεβ 16 Συνηµµένα.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

179.152,60 202.442,45 MEΛΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 13%: 23.289,85 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ:

179.152,60 202.442,45 MEΛΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 13%: 23.289,85 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: Α ΑΜ:14REQ002407581 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια: 10/11/2014 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 73732 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακας Αποδεκτών ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΝΣΗ ΕΦΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙV Τηλ. (Εσωτ.) 5278 Φ.600.163/76/38412 Σ.4067 Θεσσαλονίκη, 11 Σεπ 15 ΘΕΜΑ : ιαγωνισµοί Συµβάσεις (

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - (β) Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ.

- 2 - (β) Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: Πίνακα Αποδεκτών ιαγωνισµοί Συµβάσεις ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΝΣΗ ΕΦΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τµήµα IV Τηλέφωνο: 2310025278 Φ.600.163/34/24914 Σ.1655 Θεσσαλονίκη, 08 Απρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σελίδα 1 από 5. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αχαρνές, 07/11/2013 Αριθ.

Ο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σελίδα 1 από 5. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αχαρνές, 07/11/2013 Αριθ. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ιεύθυνση ιοικητικών Υ ηρεσιών & Ανθρώ ινου υναµικού Τµήµα Μητρώων & ιαδικασιών Προσω ικού Φιλαδελφείας 87 & Μ όσδα Τ.Κ. 13673,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.:22727 Ηµεροµηνία:21.11.2014 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΝΞΚΩΛΚ-1ΛΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 239 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα